Sociaal jaarverslag De kanteling van primair productiegericht naar arbeidsontwikkeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal jaarverslag 2010. De kanteling van primair productiegericht naar arbeidsontwikkeling"

Transcriptie

1 Sociaal jaarverslag 2010 De kanteling van primair productiegericht naar arbeidsontwikkeling ide e/ on tw er po ms lag :G er ard Blo kz ijl -G rafi sch ed ien stv er len ing Sy ne rgo n

2 Inhoud 1 Voorwoord Directieverslag Missie en Visie Opdracht van de aangesloten gemeenten Kanteling Aandachtspunten Communicatie/informatie Imagoverbetering Marketing en Commercie Automatisering (ICT) Organogram Resultaatgebieden Sector Industrie (Beschut Binnen) Product marktcombinaties Leer-werkplekken en werkervaringsplaatsen Uitbreiding diversiteit aan werksoorten (hogere NTW) Aandachtspunten Sector Dienstverlening (Beschut Buiten) Product marktcombinaties Leer-werkplekken en werkervaringsplaatsen Uitbreiding diversiteit aan werksoorten Aandachtspunten Sector Arbeid & Ontwikkeling Detacheringen en Begeleid Werken Synergon Werk BV Sociaal beleid Personeel & Organisatie Ontwikkelingen Ziekteverzuimbeleid Verzuimgegevens Organisatie Sociale kengetallen Vertrouwenscommissie (Commissie Intimidatie) Communicatie/overlegstructuur Opleidingen Personeelsinformatiesysteem Gezondheidsbevordering Ondernemingsraad Algemeen Commissies Overleg ondernemingsraad Extra taken Kwaliteit, Arbo en Milieu Kwaliteit Certificaten De afdeling schoonmaak De afdeling metaal Aandachtspunten Arbo en milieu grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 1

3 6.2.1 RI&E s Bedrijfshulpverlening Uitvoerende Arbozaken Agressie en geweld Aandachtspunten Bijlage 1: Organogram Bijlage 2: Verzuimgegevens grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 2

4 grk sociaal jaarverslag 2010

5 1 Voorwoord Voor u ligt het sociaal verslag Een bewogen jaar ligt achter ons. In dit verslag vindt u informatie over het gevoerde bedrijfsbeleid, het sociaal beleid en de kengetallen op sociaal gebied. De kanteling van primair productiebedrijf naar een arbeidsontwikkelbedrijf is in gang gezet. Op basis van de Quick Scan en het intergemeentelijke arbeidsmarktbeleid is een bedrijfsplan ontwikkeld (veranderplan). In het veranderplan zijn een aantal kwantitatieve sociale doelstellingen geformuleerd op middellange termijn ( ). Het sociaal strategisch beleid als aangegeven in het veranderplan is uitgewerkt in operationele (jaar)plannen. Naast kwantitatieve sociale doelstellingen zijn daarin eveneens kwalitatieve sociale doelstellingen voor 2011 geformuleerd. Het realiseren van een integraal samenhangend P&O beleid is daarmee in gang gezet. Toetsing van de gerealiseerde kengetallen aan de doelstellingen geschiedt periodiek. Per kwartaal zal het Dagelijks Bestuur worden geïnformeerd. Vanuit het veranderplan worden op dit moment eveneens operationele (jaar)plannen ontwikkeld voor de drie resultaatgebieden: de sector Industrie, de sector Dienstverlening en de sector Arbeid &Ontwikkeling. De voortdurende afweging tussen sociale en economische belangen blijft een essentieel aandachtspunt. Met name in deze tijd, waar de landelijke overheid financieel een onevenredig zware druk legt op de Sociale Werkvoorziening. In het veranderplan is als één van de randvoorwaarden genoemd, dat Synergon zich in de overgangsfase ontwikkelt tot een financieel gezond bedrijf. Met de toenemende korting op subsidie is dit een zeer zware taakstelling. Extra aandacht voor de commerciële activiteiten is derhalve een belangrijk punt. Evenals de ombuiging van werksoorten met een lage NTW (netto toegevoegde waarde) naar werksoorten met een hoge NTW. Ook het realiseren van een diversiteit aan werksoorten is een belangrijk item. Dit om een verscheidenheid aan leer-werkplekken en werkervaringsplaatsen te kunnen bieden. Het pand aan de Garst wordt op dit moment verbouwd en zal in de nabije toekomst ingericht worden voor de concernstaf. Door de concernstaf te concentreren in één pand worden de communicatielijnen kort en wordt de samenwerking aanzienlijk vergemakkelijkt. De veranderingen die het afgelopen jaar zijn ingezet zijn visueel vertaald. Een fris nieuw logo. Allemaal kansen voor onze medewerkers! Ed Scherbeyn algemeen directeur grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 3

6 2 Directieverslag 2.1 Missie en Visie 1 Onze missie is het bieden van werk aan mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt in een zo regulier mogelijke omgeving. Wij ontlenen ons bestaansrecht aan de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. Synergon is hiermee onderscheidend in ons werkgebied. Visie - Voor de mensen, die in onze regio onder de doelgroep van onze missie vallen, willen wij de aanbieder van een leer- en werkomgeving zijn, waarbinnen zij zich kunnen ontwikkelen om een zo regulier mogelijke baan te vervullen. - Voor bedrijven, organisaties en particulieren willen wij met behulp van de inzet van mensen uit de doelgroep de aanbieder van producten en diensten zijn, die zich ten opzichte van andere aanbieders onderscheidt door een uitstekende prijs/prestatieverhouding en het constructief meedenken in oplossingen voor de klant. - Voor de maatschappij en in het bijzonder de politiek/bestuurlijke verantwoordelijken bij de gemeenten in de regio willen wij de organisatie zijn die op een verantwoorde wijze omgaat met de belangen die maatschappelijk aanwezig zijn en vooral ook de belangen en doelen die door de gemeenteraden in de regio worden verwoord. 2.2 Opdracht van de aangesloten gemeenten 2 De opdracht van de deelnemende gemeenten aan Synergon is: - Bied de groep Sw-medewerkers met een gering ontwikkelpotentieel een beschutte werkplek. - Bied de Sw-medewerkers met ontwikkelpotentieel een ontwikkeltraject waarmee de afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam wordt verkleind. - Realiseer de taakstelling 37% Beschut Binnen, 35% Beschut Buiten en 26% Deta/Bw in 4 jaar tijd. 2.3 Kanteling Om aan onze missie, visie en de opdracht van de deelnemende gemeenten te kunnen voldoen, zijn in het afgelopen jaar een aantal veranderingen doorgevoerd. De oude organisatiestructuur (sectorenmodel) is inmiddels omgebouwd naar een functionele organisatiestructuur met 3 resultaatgebieden. De drie resultaatgebieden zijn: - Industrie (Beschut Binnen) Deze sector is verantwoordelijk voor de realisatie en bijbehorende acquisitie van werkplekken voor de groep medewerkers met een gering of geen ontwikkelpotentieel 1 veranderplan idem grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 4

7 - Dienstverlening (Beschut Buiten) Deze sector is verantwoordelijk voor de realisatie van werkplekken en bijbehorende acquisitie van werksoorten voor Beschut Buiten. - Arbeid en Ontwikkeling (Deta/Bw) Deze sector is verantwoordelijk voor de werving van detacherings- en begeleid werken plekken. Ook het plaatsen en begeleiden van Sw-geïndiceerden op individuele basis valt onder de verantwoordelijkheid van deze sector. De sociale taakstelling van de gemeenten 37% Beschut Binnen, 35% Beschut Buiten en 26% Deta/Bw in ( ) wordt binnen de drie resultaatgebieden gefaseerd gerealiseerd. Verder is met de wijziging van de organisatiestructuur de rol van de concernstafdiensten aanzienlijk veranderd. Van ondersteunend naar coördinerend, begeleidend en waar nodig sturend (control op de implementatie van beleidsprocessen). 2.4 Aandachtspunten - arbeidsontwikkeling realisatie beweging van binnen naar buiten realisatie interne doorstroom realisatie trajecten realisatie persoonlijke ontwikkelingsplannen - ontwikkeling medewerkers midden- en topkader - vergroten commerciële slagkracht/imagoverbetering - verbetering gemiddelde arbeidsproductiviteit/medewerker - binnenhalen diversiteit aan werksoorten met (relatief) hoge NTW (netto toegevoegde waarde) - terugdringing ziekteverzuim - verbetering aantal productieve uren/jaar - geleidelijke doorstroom van Beschut Binnen (Industrie) naar Beschut Buiten - geleidelijke doorstroom van Beschut Buiten (Dienstverlening) naar Deta/Bw - geleidelijke uitbreiding Deta/Bw - ontwikkeling, vaststelling en implementatie integraal en samenhangend P&O beleid - automatisering/(ict) - communicatie/informatie 2.5 Communicatie/informatie Werkoverleg Binnen alle sectoren is inmiddels het periodiek werkoverleg weer ingevoerd. Werkoverleg vindt plaats tussen de werkleiding en de medewerkers en tussen de sectormanager en de werkleiding. grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 5

8 Personeelsbulletin In 2010 zijn we gestart met het periodiek uitgeven van een personeelsbulletin. Door middel van dit bulletin worden de medewerkers door het management geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de organisatie. Verder is het personeelsbulletin een blad, dat door onze medewerkers zelf wordt ingevuld (redactie bestaat uit medewerkers uit de verschillende sectoren). Een ideaal middel om de synergie te bevorderen. Het personeelsblad wordt vier keer per jaar uitgegeven en heet Ons Boukje Voorlichting Afgelopen jaar zijn de medewerkers periodiek voorgelicht over de ontwikkelingen/veranderingen binnen de organisatie. Er zijn per sector zogenaamde zeepkist -bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast is er een voorlichtingsbijeenkomst geweest voor alle leidinggevenden. Ook zijn de medewerkers periodiek geïnformeerd door middel van een nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt met de salarisstrook meegezonden. Werkgroep in- en externe communicatie In 2010 is een werkgroep in- en externe communicatie opgestart. Op grond van de besprekingen zal medio 2011 een in- en extern communicatieplan worden vastgesteld en geïmplementeerd Imagoverbetering Website Om alle veranderingen ook visueel vorm te geven wordt onze website op dit moment aangepast. In de nabije toekomst zal de website optimaal worden ingezet als extern en intern communicatiemiddel. Open huis Op 11 december 2010 heeft ons bedrijf de deuren (van een aantal product marktcombinaties) wijd open gezet voor het publiek, onze relaties en potentiële relaties. Ook de pers was aanwezig. Veel bezoekers waren verrast over hetgeen ons bedrijf te bieden heeft. Onze medewerkers waren trots om hun bijdrage aan onze producten en/of diensten te tonen. Bijeenkomst Raden van de deelnemende gemeenten Het afgelopen jaar zijn de Raden uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst. Tevens zijn ze in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met diverse product marktcombinaties binnen ons bedrijf. Ook werd de mogelijkheid geboden om in gesprek te gaan met de medewerkers. Afgesproken is, dat deze bijeenkomsten periodiek worden herhaald. 2.6 Marketing en Commercie In het verslagjaar is een werkgroep commercie ingesteld. De werkgroep ontwikkelt een strategisch marketingplan. Het marketingplan wordt vervolgens omgezet in een operationele customer marketingplan voor de resultaatgebieden sector Industrie en sector Dienstverlening. Dit om de commerciële slagkracht op relatief korte termijn te vergroten en/of te verbeteren. In de marketingplannen worden de geformuleerde doelstellingen uit het veranderplan verwerkt. grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 6

9 2.7 Automatisering (ICT) Logistiek beheerssysteem Binnen de sector Industrie (pilot afdeling metaal) wordt op dit moment (vanaf december 2010) een nieuw managementinformatiesysteem geïmplementeerd. Het betreft Isah. Dit is een zogenaamd ERP-systeem (een sterk logistiek beheerssysteem). Dit systeem voldoet aan de eisen om complexe productiestromen/processen te beheersen. Het systeem biedt veel mogelijkheden om zowel de primaire als de secundaire bedrijfsprocessen in control te krijgen en te houden! De belangrijkste bedrijfsprocessen hierbij zijn: - relatiebeheer - offerte/calculatie - verkoop - inkoop en voorraadbeheer - werkvoorbereiding/engineering - planning - projectbewaking - onderhoud productiemachines - financieel (voor- en nacalculatie, debiteuren/crediteuren etc.) Het ERP-systeem Isah voldoet aan deze vraag. Het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2008 wordt bij de implementatie als richtlijn gehanteerd. Kantoorautomatisering De kantoorautomatisering wordt gemodificeerd. Binnenkort gaan we over naar het Microsoft Office 2010 pakket. Om het pakket te introduceren wordt aan de betrokken medewerkers een cursus van één dag aangeboden. Personeelsinformatie/cliëntvolgsysteem In het verslagjaar is eveneens een personeelsmanagementinformatiesysteem aangeschaft (Compas). De implementatie is inmiddels in volle gang en zal naar verwachting 1 juli 2011 volledig zijn voltooid. Compas is het systeem voor mensontwikkeling. Het hart van Compas bestaat uit een uitgebreid cliënt- en personeelsdossier. Centraal hierin staan de mogelijkheden en niet de onmogelijkheden van mensen! Zo worden we in staat gesteld om te zien welke kansen er voor onze medewerkers en cliënten liggen. De persoonlijke ontwikkeling van mensen kunnen we nauwlettend volgen. De functionaliteit van Compas bestaat uit: - personeelsinformatie (HRM) - cliënt-volginformatie (CVS) - externe plaatsingen, detacheringen en begeleid werken - opleidingsmodule met planning - trajectenmodule - Cedris werkladder - koppeling met Dariuz (het systeem voor diagnostisering) - profiel- en competentiemanagement 2.8 Organogram Het organogram treft u aan in bijlage 1. grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 7

10 grk sociaal jaarverslag 2010

11 3 Resultaatgebieden 3.1 Sector Industrie (Beschut Binnen) Missie De sector Industrie (Beschut Binnen) zorgt voor werkplekken die passen bij de mogelijkheden en het ontwikkelingsperspectief van de medewerkers met ontwikkelpotentieel. Voor de groep medewerkers met gering of geen ontwikkelpotentieel zorgt de sector voor blijvende en passende beschutte werkzaamheden. Kwantitatieve doelstellingen Kwalitatieve doelstellingen - De sector realiseert een diversiteit aan werksoorten om zo n groot mogelijk scala aan werkervaringsplaatsen en leer-werkplekken te kunnen bieden. - Het aantal medewerkers Beschut Binnen afbouwen met 257 Se ( ). Het jaar 2010 is grotendeels gebruikt om de sector A&O in te richten. Op dit moment (1 e kwartaal 2011) is de sector Industrie samen met de sector A&O bezig om via de werkladdersystematiek medewerkers door te laten stromen van Beschut Binnen naar Beschut Buiten of eventueel naar Deta/Bw. Naar alle waarschijnlijkheid zal er vooral binnen de huidige afdeling metaal een groep medewerkers zijn, die gediagnosticeerd wordt als Beschut Buiten ofwel Deta/Bw. - De sector realiseert een uitbreiding van de product marktcombinaties met een hogere NTW. - De sector plaatst (ter compensatie van doorstroom Wsw) in opdracht van de sector A&O ongeveer 120 Wwb ers ( ). In het verslagjaar is 80% van de Wwb ers geplaatst binnen de sector Industrie. - De sector realiseert voldoende en passend werk voor de groep medewerkers met geen of gering ontwikkelpotentieel. - De sector realiseert voldoende en passend werk, dat aansluit op de mogelijkheden en het ontwikkelingsperspectief van de medewerkers met ontwikkelmogelijkheden, zoals vastgesteld door de gemeenten Product marktcombinaties Om invulling te geven aan de missie en de geformuleerde doelstellingen zijn binnen de sector industrie de volgende product marktcombinaties te onderscheiden: - grafische dienstverlening (digitale vormvoorbereiding, offsetdrukkerij en grafische afwerking en printshop) - textiel & papier (seriematig stoffeerwerk, confectiewerk van hoezen en automatten voor de (vracht)auto industrie, inpak- en assemblageactiviteiten, kartonnagewerkzaamheden en opslag en beheer) - metaal (productie van halffabricaten/eindproducten, assemblage en waar nodig engineering) grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 8

12 3.1.2 Leer-werkplekken en werkervaringsplaatsen Een goed ingerichte leer-werkplek biedt de medewerker: - competentietrainingen - de mogelijkheid om werknemersvaardigheden op te doen - interne opleidingen Binnen de afdeling textiel & papier is de afdeling confectie (hoezen en automatten) inmiddels als leer-werkbedrijf ingericht. Interne opleidingen vinden plaats. De afdeling stoffeerderij volgt op korte termijn. Binnen de afdeling metaal voldoet de afdeling lassen aan de eisen van een leer-werkbedrijf. Migen Mag-lasopleidingen worden gegeven. Binnen de metaal zullen dit jaar en komend jaar ook andere afdelingen worden ingericht als leer-werkbedrijf. Binnen de gehele sector Industrie worden werkervaringsplaatsen aangeboden, om enerzijds werkervaring op te doen en anderzijds competentietrainingen te volgen Uitbreiding diversiteit aan werksoorten (hogere NTW) Het werkaanbod van seriematig stoffeerwerk is het afgelopen jaar flink toegenomen. De afdeling biedt derhalve een groot aantal werkervaringsplaatsen. Kandidaten die feeling hebben met het vak worden intern opgeleid. Binnen de metaal is in 2010 gestart met een herbezinning op het personeelsbestand (van binnen naar buiten), de marktsegmenten waarin de metaal zich in de nabije toekomst nog kan begeven en de logistieke processen. Een aantal logistieke processen is inmiddels verbeterd. Structuur is binnen de metaal aangebracht. De herbezinning op marktsegmenten en het daaraan gekoppelde benodigde machinepark is nog niet afgerond. Naar verwachting zal medio 2011 duidelijkheid kunnen worden verschaft. Op grond van de uitkomst van de herbezinning zal vervolgens worden bekeken welke duurzame productiemiddelen (DPM) voor een investering in aanmerking komen. De prioriteit is in 2010 met name gelegd bij de logistieke processen binnen de metaal. Binnen de sector Industrie wordt in 2011 in toenemende mate het accent gelegd op het genereren van een diversiteit aan werksoorten met een hogere NTW Aandachtspunten - doorstroom (van binnen naar buiten) in overleg met A&O - herbezinning op marktsegmenten metaal/investeringen - voortgang implementatie logistiek beheerssysteem Isah - uitbreiding werksoorten met een hogere NTW - de afdelingen inrichten als volwaardig leer-werkbedrijf (In de afdelingen met zeer eenvoudig, repeterend en laag gekwalificeerd werk worden enkel werkervaringsplaatsen aangeboden). grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 9

13 3.2 Sector Dienstverlening (Beschut Buiten) Missie De sector Dienstverlening zorgt binnen het gehele werkgebied van Synergon voor werkplekken die passen bij de mogelijkheden en het ontwikkelingsperspectief van de medewerkers met ontwikkelpotentieel. Kwantitatieve doelstellingen Kwalitatieve doelstellingen - De sector realiseert een diversiteit aan werksoorten om een zo breed mogelijk scala aan leer-werkplekken en werkervaringsplaatsen te kunnen bieden. - De sector realiseert een teruggang van het aantal plekken Beschut Buiten met 7 Se. - De sector realiseert een uitbreiding van de product marktcombinaties met een hogere NTW (netto toegevoegde waarde). - De sector realiseert voldoende en passend werk voor de groep medewerkers met een gering ontwikkelpotentieel, die permanent zijn aangewezen op een werkplek Beschut Buiten. - De sector realiseert voldoende en passend werk dat aansluit op de mogelijkheden en het ontwikkelingsperspectief van de medewerkers met ontwikkelmogelijkheden, zoals vastgesteld door de gemeente Product marktcombinaties Om invulling te geven aan de missie en de geformuleerde doelstellingen zijn binnen de sector dienstverlening onderstaande product marktcombinaties te onderscheiden: - champignonkwekerij - groenvoorziening - Nieland BV (hoveniersbedrijf) - schoonmaak - schilderwerken - goederenvervoer - projecten (onder meer groepsdetacheringen) - facilitaire diensten Een aantal product marktcombinaties (schoonmaak, schilderwerken, projecten) heeft een goed gevulde orderportefeuille. Echter deze afdelingen hebben te kampen met een structureel tekort aan personeel. Daarom wordt er in samenwerking met de sector A&O hard aan gewerkt om de interne doorstroom te bevorderen en te realiseren van medewerkers met ontwikkelpotentieel (van Beschut Binnen naar Beschut Buiten) Leer-werkplekken en werkervaringsplaatsen Een goed ingerichte leer-werkplek biedt de medewerker: - competentietrainingen - de mogelijkheid om werknemersvaardigheden op te doen (werkervaring) - interne opleidingen grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 10

14 Binnen de product marktcombinaties is de afdeling schoonmaak inmiddels volledig ingericht als leer-werkplek. Iedere medewerker krijgt (in company) de basisopleiding schoonmaak. De andere afdelingen worden in 2011/2012 eveneens (gefaseerd) ingericht als leer-werkplek. De afdelingen schilderwerken en groen hebben de prioriteit. Binnen de afdeling schilderen (vakman schilderen) en de afdeling groenvoorziening (vakbekwaamheid in samenwerking met Terra Next) worden aan iedere medewerker opleidingen aangeboden. Iedere afdeling biedt werkervaringsplaatsen om enerzijds werkervaring op te doen en anderzijds competentietrainingen te volgen Uitbreiding diversiteit aan werksoorten De sector heeft haar veelzijdig aanbod van werksoorten uitgebreid met een afdeling groenteverwerking (snijden en verpakken van groenten). Deze afdeling wordt binnenkort opgestart. De intentie om een aanbod van licht administratieve werkzaamheden te realiseren door middel van het opzetten van bijvoorbeeld Business post is nog steeds aanwezig. De implementatie is om financiële en organisatorische redenen voorlopig uitgesteld. De champignonkwekerij is gestart met het verkopen van emmers champignoncompost. Zo kunnen afnemers zelf thuis champignons kweken. De verkoop geschiedt in nauwe samenwerking met een tuincentrum Aandachtspunten - doorstroom in overleg met A&O - de afdelingen inrichten als volwaardig leer-werkplek - invulling vacatures sleutelfunctionarissen - opzetten vervoersbureau - aanpassing tarieven - champignonkwekerij (samen met onze afnemer is er onderzoek gaande naar de mogelijkheden van zeer intensieve samenwerking in de toekomst). - gecentraliseerde facilitaire diensten structureren - voortdurend aandacht voor uitbreiding diversiteit aan werksoorten 3.3 Sector Arbeid & Ontwikkeling Deze sector is ten behoeve van de kanteling van primair productiegericht naar arbeidsontwikkelbedrijf in 2010 nieuw gestart en ingericht. De sector bestaat uit 2 afdelingen: de afdeling Detacheringen/Begeleid Werken en de afdeling Synergon Werk BV Detacheringen en Begeleid Werken Missie Deze afdeling wil zich ontwikkelen tot een (door het UWV) erkende jobcoachorganisatie en heeft de gehele onderkant van de arbeidsmarkt als haar verzorgingsgebied. grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 11

15 Kwalitatieve doelstellingen - Het realiseren van de beweging van binnen naar buiten (Deta/Bw) (108 nieuwe werkplekken). - Het realiseren van een programma en ontwikkelingsplannen om Swmedewerkers te ontwikkelen naar een Deta/Bw-positie. - Het realiseren van jobcoach begeleiding en detacheringsondersteuning om terugval te voorkomen. In het jaar 2010 is een aanvang gemaakt om de doorstroom (beweging van binnen naar buiten) vanuit de sectoren richting Deta/Bw te bevorderen. Met invoering van de werkladderscan wordt getracht een compleet beeld te verkrijgen van de ontwikkelpotentie van de doelgroep medewerkers. Op basis daarvan worden persoonlijke ontwikkelingsplannen gerealiseerd. Ook de groep medewerkers voor 1998 wordt daarin meegenomen. De werkleiding krijgt in het eerste kwartaal 2011 voorlichting over de doorstroomsystematiek. Kwantitatieve resultaten 2010 (aantal Se) 1 Gerealiseerd 2010 detacheringen 130 begeleid werken 19 jobcoaching 0 loonwaardemeting 0 Functies De afdeling Deta/Bw ressorteert onder de projectmanager A&O en de volgende functies zijn ingevuld: 1 jobcoach, 2 detacheringsconsulenten, 2 administratief medewerkers Synergon Werk BV Naast de afdeling Deta/Bw is Synergon Werk BV opgericht. Met de oprichting van deze BV kunnen aan de uitkeringsgerechtigden, die in een leer-werktraject zitten, meer ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden. Synergon Werk biedt namelijk de mogelijkheid om bijstandsuitkeringen te verlonen. Dit betekent dat de uitkeringen worden omgezet in loon, dus in een dienstverband. Zo ontstaat er een andere relatie naar de trajectdeelnemers toe. Er ontstaat een verhouding van werknemer en werkgever. Deze arbeidsverhouding biedt meer kansen aan betrokkenen! Missie Het aanbieden en inrichten van diagnose- en leer-werktrajecten met als doel werkzoekenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt (Wwb,Wajong,Wsw) maximale kansen te bieden op regulier en duurzaam betaald werk. Synergon Werk BV bestaat uit een diagnostisch centrum en een afdeling trajecten en verloning. 1 standaardeenheid (= dienstverband x handicapcode) grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 12

16 Instrumenten Synergon Werk BV - Diagnose trajecten en producten via het diagnostisch centrum (voor de diagnose wordt als instrument het programma Dariuz gebruikt). Twee medewerkers zijn inmiddels gecertificeerd. - In samenwerking met het Werkplein Oldambt (werkervaringsplekken) en de leer-werkplekken Synergon zijn de volgende trajecten te onderscheiden: voorschakeltrajecten, leer-werktrajecten en maatschappelijke participatietrajecten. Kwantitatieve resultaten 2010 Diagnostisch centrum: gerealiseerd 2010 Werkplein Oldambt 0 Pekela 0 Bellingwedde 0 UWV/Wajong 0 enkelvoudige producten 0 Trajecten: gerealiseerd 2010 Oldambt 55 Pekela 0 Bellingwedde 12 UWV/Wajong 33 UWV/Zw 6 6 mnd. De indruk wordt gewekt, dat er in het verslagjaar geen mensen zijn gediagnosticeerd. Dit heeft wel plaatsgevonden, maar nog niet via het diagnostisch centrum (Dariuz). De eerste diagnoses via Dariuz hebben vanaf 2011 plaatsgevonden. Intern Synergon: gerealiseerd 2010 maatschappelijke participatie en sociale activering trajecten privaat 2 mnd/5ddl 0 2 Verloning: gerealiseerd 2010 Wwb Oldambt 0 Wwb met Sw Oldambt 37 Wwb met Sw Bellingwedde 12 Wwb met Sw Pekela 0 anders 0 grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 13

17 Ontwikkelingen De ontwikkelingen in de markt zijn voor de jaren 2012 en volgende nog onvoldoende bekend. In 2012 wordt de wet Werken naar Vermogen ingevoerd. De consequenties (ook financieel) van de wetgeving zijn onduidelijk. De gevolgen voor het budget leer-werktrajecten zijn derhalve nog onvoldoende in te schatten. Een toename in het aantal maatschappelijke participatie trajecten wordt wel verwacht. De eerste zichtbare activiteiten op dit gebied zijn inmiddels begin 2011 gerealiseerd; Plato (Oldambt), de Meet (Bellingwolde) en DAT (Dorps Activiteiten Team Pekela). Kwalitatieve doelstellingen - realisatie en implementatie van de persoonlijke ontwikkelingsplannen. Functies en personele bezetting De afdeling Synergon Werk BV ressorteert onder de projectmanager A&O en de volgende functies zijn ingevuld: - 4 trajectbegeleiders - 1 administratief medewerker - 1 personeelsconsulent - 1 werkleider locatie de Meet - 1 coördinator Pekela Samenwerking met de deelnemende gemeenten De samenwerking tussen Synergon en de Gemeentelijke Sociale Dienst Oldambt & Bellingwedde/Pekela is in het verslagjaar sterk geïntensiveerd. Dit om inwoners van de gemeenten die niet op eigen kracht een baan kunnen vinden te stimuleren/ondersteunen. Synergon heeft zich (in nauwe samenspraak) met de gemeente Oldambt en het UWV een structurele plek verworven op het Werkplein Oldambt. Synergon, de gemeente Oldambt en het UWV trekken gezamenlijk op als partijen die een belangrijke rol spelen in de arbeidsontwikkeling van werkzoekenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Synergon krijgt op het Werkplein vier werkplekken en een gesprekskamer in gebruik. Daarnaast kunnen we beschikken over de praktijkplaatsen van het werkcentrum. Ook kunnen we gebruik maken van een computerruimte. Met name voor medewerkers, die deelnemen aan diagnosetrajecten (Dariuz onderzoeksinstrumenten) zullen de faciliteiten van het Werkplein worden ingezet. Op 1 april 2011 is de samenwerking met het Werkplek operationeel. grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 14

18 grk sociaal jaarverslag 2010

19 4 Sociaal beleid 4.1 Personeel & Organisatie Ontwikkelingen In 2010 is de sector Arbeid en Ontwikkeling opgestart. Veel taken in het kader van arbeidsreïntegratie- en ontwikkeling behoren tot de verantwoordelijkheid van de sector Arbeid en Ontwikkeling. Externe doorstroom (Deta/Bw), interne doorstroom (werkladder), ontwikkelingsplannen, jobcoaching (leer-werkbedrijf) en trajecten behoren tot het takenpakket van A&O (zie in dit kader hoofdstuk 3). De taakvelden van P&O zijn primair gericht op personeelszaken en personeelsbeleid in de breedste zin des woords. In het bedrijfsplan (veranderplan) is aangegeven, dat het de laatste jaren heeft ontbroken aan een integraal samenhangend P&O beleid. Doelstelling is om eind 2012 een integraal P&O beleid te hebben gerealiseerd. Voor 2011 is inmiddels een tactisch (operationeel) plan ontwikkeld. De prioriteiten zijn onder meer: - implementatie ziekteverzuim - ondersteuning A&O doorstroom intern - functiebeschrijvingen en functiewaarderingen - overlegstructuur/communicatie/informatie - opleidingen midden- en topkader - invoering personeelsinformatiesysteem - implementatie functionerings- en - beoordelingsgesprekken - realisatie van opleidingen Sw. - actualisatie van procedures/verordeningen/uitvoeringsvoorschriften - formeel instellen van Sw-bezwarencommissie - formeel instellen van Sw-hoorcommissie - secundaire arbeidsvoorwaarden Sw Ziekteverzuimbeleid In 2010 is een nieuw (curatief) ziekteverzuimbeleid ontwikkeld. Doelstelling is om het verzuimpercentage jaarlijks (vanaf 2011) met 2% terug te dringen. In 2013 wordt een verzuimpercentage van 11% nagestreefd. Het ziekteverzuim over 2010 was 17,14 %. In april 2011 is het (curatief) verzuimbeleid vastgesteld (instemmingsrecht ondernemingsraad) en geïmplementeerd. Het nieuwe verzuimbeleid is een dé-medicaliserend beleid. In een zeer vroeg stadium vindt door de verzuimcoördinatoren de filtering plaats tussen medisch verzuim en niet medisch verzuim. Daar waar het verzuim de indicatie niet medisch krijgt, wordt doorverwezen naar ambulante specialismen (denk in dit kader aan: maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, verslavingszorg, psychologie, etc.). Er wordt een rapporteur/controleur ingezet om mogelijk zwart/grijs verzuim te voorkomen. De rapporteur/controleur brengt (op verzoek van de verzuimcoördinator) een bezoek aan de medewerker bij ziekmelding en rapporteert wat zijn bevindingen zijn. De verzuimcoördinator kan op grond van deze bevindingen adequate acties ondernemen. De werkleiding wordt voorzien van signaleringskaarten ((kenmerken van medewerkers ( zoals onder meer: ziektebeelden als gedragsstoornissen, mogelijke verslavingen, thuisproblematiek, overige risicovolle kenmerken) die een gevaar op kunnen leveren voor zichzelf en/of anderen en/of voor de werkhouding)) om risicovol gedrag vroegtijdig te signaleren. Zo kunnen in een vroeg stadium problemen worden ondervangen en preventieve acties worden ingezet. grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 15

20 Daarnaast zal in 2012 een medewerkerstevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd (hoe ervaart de medewerker de werksfeer, de werkomgeving, de begeleiding etc.). De uitkomst van een dergelijk onderzoek is voor P&O een belangrijk stuurmiddel. Verder zal op grond van de verzuimanalyses van de verzuimcoördinator en de uitkomst van het medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2012 (naast het curatief beleid) een effectief preventief beleid worden ontwikkeld, vastgesteld en geïmplementeerd Verzuimgegevens De verzuimcijfers 2010 treft u aan in bijlage Organisatie In hoofdstuk 2 heeft u kennis kunnen maken met de nieuwe inrichting van de organisatie. We kennen nu drie resultaatgebieden (drie sectoren). Daarnaast is de organisatie gekanteld van een verticale structuur met integrale resultaatverantwoordelijkheid naar een horizontale functionele structuur. Daardoor is de rol van de concernstaf aanzienlijk veranderd. Van ondersteunend naar coördinerend, begeleidend en waar nodig sturend (control op implementatie beleidsprocessen). Het nieuwe organogram is inmiddels bekend en wordt binnenkort formeel vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Teneinde de beleidsontwikkeling en implementatie te stimuleren is een nieuw stafbureau ingericht Sociale kengetallen Wsw-gemeenten rapportage voor UWV Werkbedrijf Groningen Centrum Rapportage t/m week 52/2010 (op basis van gegevens van week 01/2011) Aanmeldingen Aantal aanvragen Aantal beschikkingen Totaal Eerste Her Totaal Bellingwedde Oldambt Pekela Eerste Her Aantal beschikkingen doelgroep Nog in de caseload op einde week 01/2011 Totaal Eerste Her Totaal Eerste Her grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 16

Inhoud... 1. 1 Voorwoord... 4. 2 Directieverslag... 5. 2.1 Missie en Visie... 5. 2.2 Opdracht van de aangesloten gemeenten... 5. 2.3 Bedrijven...

Inhoud... 1. 1 Voorwoord... 4. 2 Directieverslag... 5. 2.1 Missie en Visie... 5. 2.2 Opdracht van de aangesloten gemeenten... 5. 2.3 Bedrijven... Inhoud Inhoud... 1 1 Voorwoord... 4 2 Directieverslag... 5 2.1 Missie en Visie... 5 2.2 Opdracht van de aangesloten gemeenten... 5 2.3 Bedrijven... 5 2.4 Organogram... 6 2.5 Aandachtspunten... 6 2.6 Communicatie/informatie...

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 14 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

Checklist voor de OR. bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf

Checklist voor de OR. bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf Checklist voor de OR bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf 4 Inleiding Het individueel ontwikkelingsplan (IOP) is een belangrijk middel waarmee in de SW-sector invulling wordt

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN. Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november

KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN. Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november Inhoudsopgave 1. Beschut werken: waar hebben we het over 2. Beleidskeuzes 3. De financiële

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

BELEID JAARGESPREKKEN - als onderdeel van het personeelsbeleid van Vixia -

BELEID JAARGESPREKKEN - als onderdeel van het personeelsbeleid van Vixia - BELEID JAARGESPREKKEN - als onderdeel van het personeelsbeleid van Vixia - 1. Personeelsbeleid Missie van Vixia 2007-2010 Vixia is een maatschappelijke onderneming die betaald werk biedt aan mensen met

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag:

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: 20 14 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Concept 2 SG 6 februari 2012 1 1. Inleiding De ISD-ML en de WML zijn voornemens om zowel bestuurlijk als organisatorisch te fuseren. Tot dit voornemen hebben

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015.

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015. Zaaknummer 00466517 Onderwerp 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Bijlage Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Toelichting: door het vastleggen van het beleid ten aanzien van werkdruk kun je altijd actief of op verzoek helderheid geven over dit beleid aan je

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Presentatie ISD de Kempen

Presentatie ISD de Kempen Presentatie ISD de Kempen Gemeente Reusel-De Mierden 5 september 2017 Sjak Vrieswijk Directeur ISD de Kempen Agenda ISD de Kempen (Uitgangspunten) Participatiewet Cijfers Werkplein de Kempen Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Handvatten voor een effectief. individueel ontwikkelings plan

Handvatten voor een effectief. individueel ontwikkelings plan Handvatten voor een effectief individueel ontwikkelings plan 1 Handvatten voor een effectief individueel ontwikkelingsplan Het individueel ontwikkelingsplan (IOP) is een belangrijk onderdeel van het integrale

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Handboek Personeelsmanagement

Handboek Personeelsmanagement Handboek Personeelsmanagement Hoofdstuk 8 : ARBO Onderwerp : Melding (bijna) bedrijfsongevallen, agressie en geweld en (mogelijke) beroepsziekten. Datum : 1 augustus 2006 Versie : 1.0 Autorisatie : RvB,

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 IBN uitvoeringsregie, begeleiding en ontwikkeling van mensen Even wat getallen Landelijk

Nadere informatie

Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden

Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden Algemeen en Dagelijks Bestuur Modernisering Wsw 2008 Inleiding Per l januari 2008 wordt de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Om deze modernisering

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Scenario s voor SW bedrijven Effecten voor de medezeggenschap

Scenario s voor SW bedrijven Effecten voor de medezeggenschap Scenario s voor SW bedrijven Effecten voor de medezeggenschap door Isaäk Mol, projectleider SBCM. isaakmol@caop.nl 1 januari 2013 is de streefdatum voor het ingaan van de Wet Werken naar Vermogen (WWNV),

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner In 8 stappen naar bedrijfskundig FM Van FM-specialist tot strategisch businesspartner Inhoud STAP 1. Maak een businessplan voor FM STAP 2. Zorg voor een optimale werkomgeving STAP 3. Zorg voor een flexibele

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Annelies Soede, hoofd Concern Inkoop Agenda 1. Amsterdamse inkoop 2. Social Return invulling 3. Resultaten en ervaringen 4. Vervolgstappen 1. Amsterdamse

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Functie- en taakbeschrijving Directeur Stichting Actief

Functie- en taakbeschrijving Directeur Stichting Actief Functie- en taakbeschrijving Directeur Stichting Actief Algemene kenmerken De Directeur is belast met de dagelijkse leiding aan alle beleidsgebieden van Stichting Actief. De Directeur heeft bevoegdheden

Nadere informatie

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering Dariuz loonwaardemeting Wegwijs in waardering Psychologen voor werken naar Vermogen, 1 juni 2012 Dariuz realiseert op effectieve & efficiënte manier duurzame uitstroom Ken je cliënt Inzicht in doelgroepen

Nadere informatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie Wajongers aan het werk met loondispensatie UWV, Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum Dit memo gaat in op de inzet van loondispensatie bij Wajongers en op werkbehoud en loonontwikkeling. De belangrijkste

Nadere informatie

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen.

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen. SOCIAAL JAARVERSLAG WERELD NATUUR FONDS 27/28 Inleiding Om onze natuurbeschermingsdoelstellingen te kunnen behalen zijn gekwalificeerde en geïnspireerde medewerkers nodig. Goed personeelsbeleid is derhalve

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS 2016 in cijfers Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Werkgelegenheid Regio Eindhoven bestuur EINDHOVEN

Nadere informatie

Trots op onze medewerkers!

Trots op onze medewerkers! Trots op onze medewerkers! Sociaal Jaarverslag 2016 SWB ontwikkelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot waardevolle medewerkers. INHOUD 3 VOORWOORD 4 ONZE 3 MAATSCHAPPELIJKE TAKEN 7 TEVREDENSTELLENDE

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Bijlage 1. Protocol detachering en arbeidsomstandigheden van

Bijlage 1. Protocol detachering en arbeidsomstandigheden van <naam SWorganisatie> Bijlage 1. Protocol detachering en arbeidsomstandigheden van Dit protocol beschrijft de taken van op het gebied van arbeidsomstandigheden bij Individuele detachering

Nadere informatie

Stappenplan duurzame plaatsing

Stappenplan duurzame plaatsing Stappenplan duurzame plaatsing 1. Inventarisatie van mogelijkheden en werkplekken 2. Werving 3. Selectie 4. Contractering 5. Werkplekaanpassing 6. Begeleiding 7. Beoordeling, ontwikkeling, doorstroom 25

Nadere informatie

Van visie naar uitvoering. Maatregelen voor integrale dienstverlening van werkzoekenden en SW-ers in de gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond

Van visie naar uitvoering. Maatregelen voor integrale dienstverlening van werkzoekenden en SW-ers in de gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond Van visie naar uitvoering Maatregelen voor integrale dienstverlening van werkzoekenden en SW-ers in de gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond December 2009 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Recente ontwikkelingen...

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2017 31-05-2017 12-06-2017 3.21 Arbobeleid Personeel/Arbobeleid Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Organisatie 4 2.1 Preventiemedewerker

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding Zaaknummer: Z-16-70160 Documentnr.: PI-16-95484 Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik Analyse tekort inkomensdeel 2016 Inleiding Via dit document informeren wij u over het verwachte tekort voor

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2

Communicatieplan Energie- & CO 2 Communicatieplan Energie- & CO beleid Versie 9 - Januari 013 Akkoord Directie: Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1. Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en voorgenomen acties in 01 1.4

Nadere informatie

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe.

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe. Notitie Aan: Van: Betreft: 12 deelnemende gemeenten Taskforce Communicatie ontwikkelingen en activiteiten GR Promen Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie

Nadere informatie