Sociaal jaarverslag De kanteling van primair productiegericht naar arbeidsontwikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal jaarverslag 2010. De kanteling van primair productiegericht naar arbeidsontwikkeling"

Transcriptie

1 Sociaal jaarverslag 2010 De kanteling van primair productiegericht naar arbeidsontwikkeling ide e/ on tw er po ms lag :G er ard Blo kz ijl -G rafi sch ed ien stv er len ing Sy ne rgo n

2 Inhoud 1 Voorwoord Directieverslag Missie en Visie Opdracht van de aangesloten gemeenten Kanteling Aandachtspunten Communicatie/informatie Imagoverbetering Marketing en Commercie Automatisering (ICT) Organogram Resultaatgebieden Sector Industrie (Beschut Binnen) Product marktcombinaties Leer-werkplekken en werkervaringsplaatsen Uitbreiding diversiteit aan werksoorten (hogere NTW) Aandachtspunten Sector Dienstverlening (Beschut Buiten) Product marktcombinaties Leer-werkplekken en werkervaringsplaatsen Uitbreiding diversiteit aan werksoorten Aandachtspunten Sector Arbeid & Ontwikkeling Detacheringen en Begeleid Werken Synergon Werk BV Sociaal beleid Personeel & Organisatie Ontwikkelingen Ziekteverzuimbeleid Verzuimgegevens Organisatie Sociale kengetallen Vertrouwenscommissie (Commissie Intimidatie) Communicatie/overlegstructuur Opleidingen Personeelsinformatiesysteem Gezondheidsbevordering Ondernemingsraad Algemeen Commissies Overleg ondernemingsraad Extra taken Kwaliteit, Arbo en Milieu Kwaliteit Certificaten De afdeling schoonmaak De afdeling metaal Aandachtspunten Arbo en milieu grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 1

3 6.2.1 RI&E s Bedrijfshulpverlening Uitvoerende Arbozaken Agressie en geweld Aandachtspunten Bijlage 1: Organogram Bijlage 2: Verzuimgegevens grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 2

4 grk sociaal jaarverslag 2010

5 1 Voorwoord Voor u ligt het sociaal verslag Een bewogen jaar ligt achter ons. In dit verslag vindt u informatie over het gevoerde bedrijfsbeleid, het sociaal beleid en de kengetallen op sociaal gebied. De kanteling van primair productiebedrijf naar een arbeidsontwikkelbedrijf is in gang gezet. Op basis van de Quick Scan en het intergemeentelijke arbeidsmarktbeleid is een bedrijfsplan ontwikkeld (veranderplan). In het veranderplan zijn een aantal kwantitatieve sociale doelstellingen geformuleerd op middellange termijn ( ). Het sociaal strategisch beleid als aangegeven in het veranderplan is uitgewerkt in operationele (jaar)plannen. Naast kwantitatieve sociale doelstellingen zijn daarin eveneens kwalitatieve sociale doelstellingen voor 2011 geformuleerd. Het realiseren van een integraal samenhangend P&O beleid is daarmee in gang gezet. Toetsing van de gerealiseerde kengetallen aan de doelstellingen geschiedt periodiek. Per kwartaal zal het Dagelijks Bestuur worden geïnformeerd. Vanuit het veranderplan worden op dit moment eveneens operationele (jaar)plannen ontwikkeld voor de drie resultaatgebieden: de sector Industrie, de sector Dienstverlening en de sector Arbeid &Ontwikkeling. De voortdurende afweging tussen sociale en economische belangen blijft een essentieel aandachtspunt. Met name in deze tijd, waar de landelijke overheid financieel een onevenredig zware druk legt op de Sociale Werkvoorziening. In het veranderplan is als één van de randvoorwaarden genoemd, dat Synergon zich in de overgangsfase ontwikkelt tot een financieel gezond bedrijf. Met de toenemende korting op subsidie is dit een zeer zware taakstelling. Extra aandacht voor de commerciële activiteiten is derhalve een belangrijk punt. Evenals de ombuiging van werksoorten met een lage NTW (netto toegevoegde waarde) naar werksoorten met een hoge NTW. Ook het realiseren van een diversiteit aan werksoorten is een belangrijk item. Dit om een verscheidenheid aan leer-werkplekken en werkervaringsplaatsen te kunnen bieden. Het pand aan de Garst wordt op dit moment verbouwd en zal in de nabije toekomst ingericht worden voor de concernstaf. Door de concernstaf te concentreren in één pand worden de communicatielijnen kort en wordt de samenwerking aanzienlijk vergemakkelijkt. De veranderingen die het afgelopen jaar zijn ingezet zijn visueel vertaald. Een fris nieuw logo. Allemaal kansen voor onze medewerkers! Ed Scherbeyn algemeen directeur grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 3

6 2 Directieverslag 2.1 Missie en Visie 1 Onze missie is het bieden van werk aan mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt in een zo regulier mogelijke omgeving. Wij ontlenen ons bestaansrecht aan de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. Synergon is hiermee onderscheidend in ons werkgebied. Visie - Voor de mensen, die in onze regio onder de doelgroep van onze missie vallen, willen wij de aanbieder van een leer- en werkomgeving zijn, waarbinnen zij zich kunnen ontwikkelen om een zo regulier mogelijke baan te vervullen. - Voor bedrijven, organisaties en particulieren willen wij met behulp van de inzet van mensen uit de doelgroep de aanbieder van producten en diensten zijn, die zich ten opzichte van andere aanbieders onderscheidt door een uitstekende prijs/prestatieverhouding en het constructief meedenken in oplossingen voor de klant. - Voor de maatschappij en in het bijzonder de politiek/bestuurlijke verantwoordelijken bij de gemeenten in de regio willen wij de organisatie zijn die op een verantwoorde wijze omgaat met de belangen die maatschappelijk aanwezig zijn en vooral ook de belangen en doelen die door de gemeenteraden in de regio worden verwoord. 2.2 Opdracht van de aangesloten gemeenten 2 De opdracht van de deelnemende gemeenten aan Synergon is: - Bied de groep Sw-medewerkers met een gering ontwikkelpotentieel een beschutte werkplek. - Bied de Sw-medewerkers met ontwikkelpotentieel een ontwikkeltraject waarmee de afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam wordt verkleind. - Realiseer de taakstelling 37% Beschut Binnen, 35% Beschut Buiten en 26% Deta/Bw in 4 jaar tijd. 2.3 Kanteling Om aan onze missie, visie en de opdracht van de deelnemende gemeenten te kunnen voldoen, zijn in het afgelopen jaar een aantal veranderingen doorgevoerd. De oude organisatiestructuur (sectorenmodel) is inmiddels omgebouwd naar een functionele organisatiestructuur met 3 resultaatgebieden. De drie resultaatgebieden zijn: - Industrie (Beschut Binnen) Deze sector is verantwoordelijk voor de realisatie en bijbehorende acquisitie van werkplekken voor de groep medewerkers met een gering of geen ontwikkelpotentieel 1 veranderplan idem grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 4

7 - Dienstverlening (Beschut Buiten) Deze sector is verantwoordelijk voor de realisatie van werkplekken en bijbehorende acquisitie van werksoorten voor Beschut Buiten. - Arbeid en Ontwikkeling (Deta/Bw) Deze sector is verantwoordelijk voor de werving van detacherings- en begeleid werken plekken. Ook het plaatsen en begeleiden van Sw-geïndiceerden op individuele basis valt onder de verantwoordelijkheid van deze sector. De sociale taakstelling van de gemeenten 37% Beschut Binnen, 35% Beschut Buiten en 26% Deta/Bw in ( ) wordt binnen de drie resultaatgebieden gefaseerd gerealiseerd. Verder is met de wijziging van de organisatiestructuur de rol van de concernstafdiensten aanzienlijk veranderd. Van ondersteunend naar coördinerend, begeleidend en waar nodig sturend (control op de implementatie van beleidsprocessen). 2.4 Aandachtspunten - arbeidsontwikkeling realisatie beweging van binnen naar buiten realisatie interne doorstroom realisatie trajecten realisatie persoonlijke ontwikkelingsplannen - ontwikkeling medewerkers midden- en topkader - vergroten commerciële slagkracht/imagoverbetering - verbetering gemiddelde arbeidsproductiviteit/medewerker - binnenhalen diversiteit aan werksoorten met (relatief) hoge NTW (netto toegevoegde waarde) - terugdringing ziekteverzuim - verbetering aantal productieve uren/jaar - geleidelijke doorstroom van Beschut Binnen (Industrie) naar Beschut Buiten - geleidelijke doorstroom van Beschut Buiten (Dienstverlening) naar Deta/Bw - geleidelijke uitbreiding Deta/Bw - ontwikkeling, vaststelling en implementatie integraal en samenhangend P&O beleid - automatisering/(ict) - communicatie/informatie 2.5 Communicatie/informatie Werkoverleg Binnen alle sectoren is inmiddels het periodiek werkoverleg weer ingevoerd. Werkoverleg vindt plaats tussen de werkleiding en de medewerkers en tussen de sectormanager en de werkleiding. grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 5

8 Personeelsbulletin In 2010 zijn we gestart met het periodiek uitgeven van een personeelsbulletin. Door middel van dit bulletin worden de medewerkers door het management geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de organisatie. Verder is het personeelsbulletin een blad, dat door onze medewerkers zelf wordt ingevuld (redactie bestaat uit medewerkers uit de verschillende sectoren). Een ideaal middel om de synergie te bevorderen. Het personeelsblad wordt vier keer per jaar uitgegeven en heet Ons Boukje Voorlichting Afgelopen jaar zijn de medewerkers periodiek voorgelicht over de ontwikkelingen/veranderingen binnen de organisatie. Er zijn per sector zogenaamde zeepkist -bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast is er een voorlichtingsbijeenkomst geweest voor alle leidinggevenden. Ook zijn de medewerkers periodiek geïnformeerd door middel van een nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt met de salarisstrook meegezonden. Werkgroep in- en externe communicatie In 2010 is een werkgroep in- en externe communicatie opgestart. Op grond van de besprekingen zal medio 2011 een in- en extern communicatieplan worden vastgesteld en geïmplementeerd Imagoverbetering Website Om alle veranderingen ook visueel vorm te geven wordt onze website op dit moment aangepast. In de nabije toekomst zal de website optimaal worden ingezet als extern en intern communicatiemiddel. Open huis Op 11 december 2010 heeft ons bedrijf de deuren (van een aantal product marktcombinaties) wijd open gezet voor het publiek, onze relaties en potentiële relaties. Ook de pers was aanwezig. Veel bezoekers waren verrast over hetgeen ons bedrijf te bieden heeft. Onze medewerkers waren trots om hun bijdrage aan onze producten en/of diensten te tonen. Bijeenkomst Raden van de deelnemende gemeenten Het afgelopen jaar zijn de Raden uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst. Tevens zijn ze in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met diverse product marktcombinaties binnen ons bedrijf. Ook werd de mogelijkheid geboden om in gesprek te gaan met de medewerkers. Afgesproken is, dat deze bijeenkomsten periodiek worden herhaald. 2.6 Marketing en Commercie In het verslagjaar is een werkgroep commercie ingesteld. De werkgroep ontwikkelt een strategisch marketingplan. Het marketingplan wordt vervolgens omgezet in een operationele customer marketingplan voor de resultaatgebieden sector Industrie en sector Dienstverlening. Dit om de commerciële slagkracht op relatief korte termijn te vergroten en/of te verbeteren. In de marketingplannen worden de geformuleerde doelstellingen uit het veranderplan verwerkt. grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 6

9 2.7 Automatisering (ICT) Logistiek beheerssysteem Binnen de sector Industrie (pilot afdeling metaal) wordt op dit moment (vanaf december 2010) een nieuw managementinformatiesysteem geïmplementeerd. Het betreft Isah. Dit is een zogenaamd ERP-systeem (een sterk logistiek beheerssysteem). Dit systeem voldoet aan de eisen om complexe productiestromen/processen te beheersen. Het systeem biedt veel mogelijkheden om zowel de primaire als de secundaire bedrijfsprocessen in control te krijgen en te houden! De belangrijkste bedrijfsprocessen hierbij zijn: - relatiebeheer - offerte/calculatie - verkoop - inkoop en voorraadbeheer - werkvoorbereiding/engineering - planning - projectbewaking - onderhoud productiemachines - financieel (voor- en nacalculatie, debiteuren/crediteuren etc.) Het ERP-systeem Isah voldoet aan deze vraag. Het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2008 wordt bij de implementatie als richtlijn gehanteerd. Kantoorautomatisering De kantoorautomatisering wordt gemodificeerd. Binnenkort gaan we over naar het Microsoft Office 2010 pakket. Om het pakket te introduceren wordt aan de betrokken medewerkers een cursus van één dag aangeboden. Personeelsinformatie/cliëntvolgsysteem In het verslagjaar is eveneens een personeelsmanagementinformatiesysteem aangeschaft (Compas). De implementatie is inmiddels in volle gang en zal naar verwachting 1 juli 2011 volledig zijn voltooid. Compas is het systeem voor mensontwikkeling. Het hart van Compas bestaat uit een uitgebreid cliënt- en personeelsdossier. Centraal hierin staan de mogelijkheden en niet de onmogelijkheden van mensen! Zo worden we in staat gesteld om te zien welke kansen er voor onze medewerkers en cliënten liggen. De persoonlijke ontwikkeling van mensen kunnen we nauwlettend volgen. De functionaliteit van Compas bestaat uit: - personeelsinformatie (HRM) - cliënt-volginformatie (CVS) - externe plaatsingen, detacheringen en begeleid werken - opleidingsmodule met planning - trajectenmodule - Cedris werkladder - koppeling met Dariuz (het systeem voor diagnostisering) - profiel- en competentiemanagement 2.8 Organogram Het organogram treft u aan in bijlage 1. grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 7

10 grk sociaal jaarverslag 2010

11 3 Resultaatgebieden 3.1 Sector Industrie (Beschut Binnen) Missie De sector Industrie (Beschut Binnen) zorgt voor werkplekken die passen bij de mogelijkheden en het ontwikkelingsperspectief van de medewerkers met ontwikkelpotentieel. Voor de groep medewerkers met gering of geen ontwikkelpotentieel zorgt de sector voor blijvende en passende beschutte werkzaamheden. Kwantitatieve doelstellingen Kwalitatieve doelstellingen - De sector realiseert een diversiteit aan werksoorten om zo n groot mogelijk scala aan werkervaringsplaatsen en leer-werkplekken te kunnen bieden. - Het aantal medewerkers Beschut Binnen afbouwen met 257 Se ( ). Het jaar 2010 is grotendeels gebruikt om de sector A&O in te richten. Op dit moment (1 e kwartaal 2011) is de sector Industrie samen met de sector A&O bezig om via de werkladdersystematiek medewerkers door te laten stromen van Beschut Binnen naar Beschut Buiten of eventueel naar Deta/Bw. Naar alle waarschijnlijkheid zal er vooral binnen de huidige afdeling metaal een groep medewerkers zijn, die gediagnosticeerd wordt als Beschut Buiten ofwel Deta/Bw. - De sector realiseert een uitbreiding van de product marktcombinaties met een hogere NTW. - De sector plaatst (ter compensatie van doorstroom Wsw) in opdracht van de sector A&O ongeveer 120 Wwb ers ( ). In het verslagjaar is 80% van de Wwb ers geplaatst binnen de sector Industrie. - De sector realiseert voldoende en passend werk voor de groep medewerkers met geen of gering ontwikkelpotentieel. - De sector realiseert voldoende en passend werk, dat aansluit op de mogelijkheden en het ontwikkelingsperspectief van de medewerkers met ontwikkelmogelijkheden, zoals vastgesteld door de gemeenten Product marktcombinaties Om invulling te geven aan de missie en de geformuleerde doelstellingen zijn binnen de sector industrie de volgende product marktcombinaties te onderscheiden: - grafische dienstverlening (digitale vormvoorbereiding, offsetdrukkerij en grafische afwerking en printshop) - textiel & papier (seriematig stoffeerwerk, confectiewerk van hoezen en automatten voor de (vracht)auto industrie, inpak- en assemblageactiviteiten, kartonnagewerkzaamheden en opslag en beheer) - metaal (productie van halffabricaten/eindproducten, assemblage en waar nodig engineering) grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 8

12 3.1.2 Leer-werkplekken en werkervaringsplaatsen Een goed ingerichte leer-werkplek biedt de medewerker: - competentietrainingen - de mogelijkheid om werknemersvaardigheden op te doen - interne opleidingen Binnen de afdeling textiel & papier is de afdeling confectie (hoezen en automatten) inmiddels als leer-werkbedrijf ingericht. Interne opleidingen vinden plaats. De afdeling stoffeerderij volgt op korte termijn. Binnen de afdeling metaal voldoet de afdeling lassen aan de eisen van een leer-werkbedrijf. Migen Mag-lasopleidingen worden gegeven. Binnen de metaal zullen dit jaar en komend jaar ook andere afdelingen worden ingericht als leer-werkbedrijf. Binnen de gehele sector Industrie worden werkervaringsplaatsen aangeboden, om enerzijds werkervaring op te doen en anderzijds competentietrainingen te volgen Uitbreiding diversiteit aan werksoorten (hogere NTW) Het werkaanbod van seriematig stoffeerwerk is het afgelopen jaar flink toegenomen. De afdeling biedt derhalve een groot aantal werkervaringsplaatsen. Kandidaten die feeling hebben met het vak worden intern opgeleid. Binnen de metaal is in 2010 gestart met een herbezinning op het personeelsbestand (van binnen naar buiten), de marktsegmenten waarin de metaal zich in de nabije toekomst nog kan begeven en de logistieke processen. Een aantal logistieke processen is inmiddels verbeterd. Structuur is binnen de metaal aangebracht. De herbezinning op marktsegmenten en het daaraan gekoppelde benodigde machinepark is nog niet afgerond. Naar verwachting zal medio 2011 duidelijkheid kunnen worden verschaft. Op grond van de uitkomst van de herbezinning zal vervolgens worden bekeken welke duurzame productiemiddelen (DPM) voor een investering in aanmerking komen. De prioriteit is in 2010 met name gelegd bij de logistieke processen binnen de metaal. Binnen de sector Industrie wordt in 2011 in toenemende mate het accent gelegd op het genereren van een diversiteit aan werksoorten met een hogere NTW Aandachtspunten - doorstroom (van binnen naar buiten) in overleg met A&O - herbezinning op marktsegmenten metaal/investeringen - voortgang implementatie logistiek beheerssysteem Isah - uitbreiding werksoorten met een hogere NTW - de afdelingen inrichten als volwaardig leer-werkbedrijf (In de afdelingen met zeer eenvoudig, repeterend en laag gekwalificeerd werk worden enkel werkervaringsplaatsen aangeboden). grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 9

13 3.2 Sector Dienstverlening (Beschut Buiten) Missie De sector Dienstverlening zorgt binnen het gehele werkgebied van Synergon voor werkplekken die passen bij de mogelijkheden en het ontwikkelingsperspectief van de medewerkers met ontwikkelpotentieel. Kwantitatieve doelstellingen Kwalitatieve doelstellingen - De sector realiseert een diversiteit aan werksoorten om een zo breed mogelijk scala aan leer-werkplekken en werkervaringsplaatsen te kunnen bieden. - De sector realiseert een teruggang van het aantal plekken Beschut Buiten met 7 Se. - De sector realiseert een uitbreiding van de product marktcombinaties met een hogere NTW (netto toegevoegde waarde). - De sector realiseert voldoende en passend werk voor de groep medewerkers met een gering ontwikkelpotentieel, die permanent zijn aangewezen op een werkplek Beschut Buiten. - De sector realiseert voldoende en passend werk dat aansluit op de mogelijkheden en het ontwikkelingsperspectief van de medewerkers met ontwikkelmogelijkheden, zoals vastgesteld door de gemeente Product marktcombinaties Om invulling te geven aan de missie en de geformuleerde doelstellingen zijn binnen de sector dienstverlening onderstaande product marktcombinaties te onderscheiden: - champignonkwekerij - groenvoorziening - Nieland BV (hoveniersbedrijf) - schoonmaak - schilderwerken - goederenvervoer - projecten (onder meer groepsdetacheringen) - facilitaire diensten Een aantal product marktcombinaties (schoonmaak, schilderwerken, projecten) heeft een goed gevulde orderportefeuille. Echter deze afdelingen hebben te kampen met een structureel tekort aan personeel. Daarom wordt er in samenwerking met de sector A&O hard aan gewerkt om de interne doorstroom te bevorderen en te realiseren van medewerkers met ontwikkelpotentieel (van Beschut Binnen naar Beschut Buiten) Leer-werkplekken en werkervaringsplaatsen Een goed ingerichte leer-werkplek biedt de medewerker: - competentietrainingen - de mogelijkheid om werknemersvaardigheden op te doen (werkervaring) - interne opleidingen grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 10

14 Binnen de product marktcombinaties is de afdeling schoonmaak inmiddels volledig ingericht als leer-werkplek. Iedere medewerker krijgt (in company) de basisopleiding schoonmaak. De andere afdelingen worden in 2011/2012 eveneens (gefaseerd) ingericht als leer-werkplek. De afdelingen schilderwerken en groen hebben de prioriteit. Binnen de afdeling schilderen (vakman schilderen) en de afdeling groenvoorziening (vakbekwaamheid in samenwerking met Terra Next) worden aan iedere medewerker opleidingen aangeboden. Iedere afdeling biedt werkervaringsplaatsen om enerzijds werkervaring op te doen en anderzijds competentietrainingen te volgen Uitbreiding diversiteit aan werksoorten De sector heeft haar veelzijdig aanbod van werksoorten uitgebreid met een afdeling groenteverwerking (snijden en verpakken van groenten). Deze afdeling wordt binnenkort opgestart. De intentie om een aanbod van licht administratieve werkzaamheden te realiseren door middel van het opzetten van bijvoorbeeld Business post is nog steeds aanwezig. De implementatie is om financiële en organisatorische redenen voorlopig uitgesteld. De champignonkwekerij is gestart met het verkopen van emmers champignoncompost. Zo kunnen afnemers zelf thuis champignons kweken. De verkoop geschiedt in nauwe samenwerking met een tuincentrum Aandachtspunten - doorstroom in overleg met A&O - de afdelingen inrichten als volwaardig leer-werkplek - invulling vacatures sleutelfunctionarissen - opzetten vervoersbureau - aanpassing tarieven - champignonkwekerij (samen met onze afnemer is er onderzoek gaande naar de mogelijkheden van zeer intensieve samenwerking in de toekomst). - gecentraliseerde facilitaire diensten structureren - voortdurend aandacht voor uitbreiding diversiteit aan werksoorten 3.3 Sector Arbeid & Ontwikkeling Deze sector is ten behoeve van de kanteling van primair productiegericht naar arbeidsontwikkelbedrijf in 2010 nieuw gestart en ingericht. De sector bestaat uit 2 afdelingen: de afdeling Detacheringen/Begeleid Werken en de afdeling Synergon Werk BV Detacheringen en Begeleid Werken Missie Deze afdeling wil zich ontwikkelen tot een (door het UWV) erkende jobcoachorganisatie en heeft de gehele onderkant van de arbeidsmarkt als haar verzorgingsgebied. grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 11

15 Kwalitatieve doelstellingen - Het realiseren van de beweging van binnen naar buiten (Deta/Bw) (108 nieuwe werkplekken). - Het realiseren van een programma en ontwikkelingsplannen om Swmedewerkers te ontwikkelen naar een Deta/Bw-positie. - Het realiseren van jobcoach begeleiding en detacheringsondersteuning om terugval te voorkomen. In het jaar 2010 is een aanvang gemaakt om de doorstroom (beweging van binnen naar buiten) vanuit de sectoren richting Deta/Bw te bevorderen. Met invoering van de werkladderscan wordt getracht een compleet beeld te verkrijgen van de ontwikkelpotentie van de doelgroep medewerkers. Op basis daarvan worden persoonlijke ontwikkelingsplannen gerealiseerd. Ook de groep medewerkers voor 1998 wordt daarin meegenomen. De werkleiding krijgt in het eerste kwartaal 2011 voorlichting over de doorstroomsystematiek. Kwantitatieve resultaten 2010 (aantal Se) 1 Gerealiseerd 2010 detacheringen 130 begeleid werken 19 jobcoaching 0 loonwaardemeting 0 Functies De afdeling Deta/Bw ressorteert onder de projectmanager A&O en de volgende functies zijn ingevuld: 1 jobcoach, 2 detacheringsconsulenten, 2 administratief medewerkers Synergon Werk BV Naast de afdeling Deta/Bw is Synergon Werk BV opgericht. Met de oprichting van deze BV kunnen aan de uitkeringsgerechtigden, die in een leer-werktraject zitten, meer ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden. Synergon Werk biedt namelijk de mogelijkheid om bijstandsuitkeringen te verlonen. Dit betekent dat de uitkeringen worden omgezet in loon, dus in een dienstverband. Zo ontstaat er een andere relatie naar de trajectdeelnemers toe. Er ontstaat een verhouding van werknemer en werkgever. Deze arbeidsverhouding biedt meer kansen aan betrokkenen! Missie Het aanbieden en inrichten van diagnose- en leer-werktrajecten met als doel werkzoekenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt (Wwb,Wajong,Wsw) maximale kansen te bieden op regulier en duurzaam betaald werk. Synergon Werk BV bestaat uit een diagnostisch centrum en een afdeling trajecten en verloning. 1 standaardeenheid (= dienstverband x handicapcode) grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 12

16 Instrumenten Synergon Werk BV - Diagnose trajecten en producten via het diagnostisch centrum (voor de diagnose wordt als instrument het programma Dariuz gebruikt). Twee medewerkers zijn inmiddels gecertificeerd. - In samenwerking met het Werkplein Oldambt (werkervaringsplekken) en de leer-werkplekken Synergon zijn de volgende trajecten te onderscheiden: voorschakeltrajecten, leer-werktrajecten en maatschappelijke participatietrajecten. Kwantitatieve resultaten 2010 Diagnostisch centrum: gerealiseerd 2010 Werkplein Oldambt 0 Pekela 0 Bellingwedde 0 UWV/Wajong 0 enkelvoudige producten 0 Trajecten: gerealiseerd 2010 Oldambt 55 Pekela 0 Bellingwedde 12 UWV/Wajong 33 UWV/Zw 6 6 mnd. De indruk wordt gewekt, dat er in het verslagjaar geen mensen zijn gediagnosticeerd. Dit heeft wel plaatsgevonden, maar nog niet via het diagnostisch centrum (Dariuz). De eerste diagnoses via Dariuz hebben vanaf 2011 plaatsgevonden. Intern Synergon: gerealiseerd 2010 maatschappelijke participatie en sociale activering trajecten privaat 2 mnd/5ddl 0 2 Verloning: gerealiseerd 2010 Wwb Oldambt 0 Wwb met Sw Oldambt 37 Wwb met Sw Bellingwedde 12 Wwb met Sw Pekela 0 anders 0 grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 13

17 Ontwikkelingen De ontwikkelingen in de markt zijn voor de jaren 2012 en volgende nog onvoldoende bekend. In 2012 wordt de wet Werken naar Vermogen ingevoerd. De consequenties (ook financieel) van de wetgeving zijn onduidelijk. De gevolgen voor het budget leer-werktrajecten zijn derhalve nog onvoldoende in te schatten. Een toename in het aantal maatschappelijke participatie trajecten wordt wel verwacht. De eerste zichtbare activiteiten op dit gebied zijn inmiddels begin 2011 gerealiseerd; Plato (Oldambt), de Meet (Bellingwolde) en DAT (Dorps Activiteiten Team Pekela). Kwalitatieve doelstellingen - realisatie en implementatie van de persoonlijke ontwikkelingsplannen. Functies en personele bezetting De afdeling Synergon Werk BV ressorteert onder de projectmanager A&O en de volgende functies zijn ingevuld: - 4 trajectbegeleiders - 1 administratief medewerker - 1 personeelsconsulent - 1 werkleider locatie de Meet - 1 coördinator Pekela Samenwerking met de deelnemende gemeenten De samenwerking tussen Synergon en de Gemeentelijke Sociale Dienst Oldambt & Bellingwedde/Pekela is in het verslagjaar sterk geïntensiveerd. Dit om inwoners van de gemeenten die niet op eigen kracht een baan kunnen vinden te stimuleren/ondersteunen. Synergon heeft zich (in nauwe samenspraak) met de gemeente Oldambt en het UWV een structurele plek verworven op het Werkplein Oldambt. Synergon, de gemeente Oldambt en het UWV trekken gezamenlijk op als partijen die een belangrijke rol spelen in de arbeidsontwikkeling van werkzoekenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Synergon krijgt op het Werkplein vier werkplekken en een gesprekskamer in gebruik. Daarnaast kunnen we beschikken over de praktijkplaatsen van het werkcentrum. Ook kunnen we gebruik maken van een computerruimte. Met name voor medewerkers, die deelnemen aan diagnosetrajecten (Dariuz onderzoeksinstrumenten) zullen de faciliteiten van het Werkplein worden ingezet. Op 1 april 2011 is de samenwerking met het Werkplek operationeel. grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 14

18 grk sociaal jaarverslag 2010

19 4 Sociaal beleid 4.1 Personeel & Organisatie Ontwikkelingen In 2010 is de sector Arbeid en Ontwikkeling opgestart. Veel taken in het kader van arbeidsreïntegratie- en ontwikkeling behoren tot de verantwoordelijkheid van de sector Arbeid en Ontwikkeling. Externe doorstroom (Deta/Bw), interne doorstroom (werkladder), ontwikkelingsplannen, jobcoaching (leer-werkbedrijf) en trajecten behoren tot het takenpakket van A&O (zie in dit kader hoofdstuk 3). De taakvelden van P&O zijn primair gericht op personeelszaken en personeelsbeleid in de breedste zin des woords. In het bedrijfsplan (veranderplan) is aangegeven, dat het de laatste jaren heeft ontbroken aan een integraal samenhangend P&O beleid. Doelstelling is om eind 2012 een integraal P&O beleid te hebben gerealiseerd. Voor 2011 is inmiddels een tactisch (operationeel) plan ontwikkeld. De prioriteiten zijn onder meer: - implementatie ziekteverzuim - ondersteuning A&O doorstroom intern - functiebeschrijvingen en functiewaarderingen - overlegstructuur/communicatie/informatie - opleidingen midden- en topkader - invoering personeelsinformatiesysteem - implementatie functionerings- en - beoordelingsgesprekken - realisatie van opleidingen Sw. - actualisatie van procedures/verordeningen/uitvoeringsvoorschriften - formeel instellen van Sw-bezwarencommissie - formeel instellen van Sw-hoorcommissie - secundaire arbeidsvoorwaarden Sw Ziekteverzuimbeleid In 2010 is een nieuw (curatief) ziekteverzuimbeleid ontwikkeld. Doelstelling is om het verzuimpercentage jaarlijks (vanaf 2011) met 2% terug te dringen. In 2013 wordt een verzuimpercentage van 11% nagestreefd. Het ziekteverzuim over 2010 was 17,14 %. In april 2011 is het (curatief) verzuimbeleid vastgesteld (instemmingsrecht ondernemingsraad) en geïmplementeerd. Het nieuwe verzuimbeleid is een dé-medicaliserend beleid. In een zeer vroeg stadium vindt door de verzuimcoördinatoren de filtering plaats tussen medisch verzuim en niet medisch verzuim. Daar waar het verzuim de indicatie niet medisch krijgt, wordt doorverwezen naar ambulante specialismen (denk in dit kader aan: maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, verslavingszorg, psychologie, etc.). Er wordt een rapporteur/controleur ingezet om mogelijk zwart/grijs verzuim te voorkomen. De rapporteur/controleur brengt (op verzoek van de verzuimcoördinator) een bezoek aan de medewerker bij ziekmelding en rapporteert wat zijn bevindingen zijn. De verzuimcoördinator kan op grond van deze bevindingen adequate acties ondernemen. De werkleiding wordt voorzien van signaleringskaarten ((kenmerken van medewerkers ( zoals onder meer: ziektebeelden als gedragsstoornissen, mogelijke verslavingen, thuisproblematiek, overige risicovolle kenmerken) die een gevaar op kunnen leveren voor zichzelf en/of anderen en/of voor de werkhouding)) om risicovol gedrag vroegtijdig te signaleren. Zo kunnen in een vroeg stadium problemen worden ondervangen en preventieve acties worden ingezet. grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 15

20 Daarnaast zal in 2012 een medewerkerstevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd (hoe ervaart de medewerker de werksfeer, de werkomgeving, de begeleiding etc.). De uitkomst van een dergelijk onderzoek is voor P&O een belangrijk stuurmiddel. Verder zal op grond van de verzuimanalyses van de verzuimcoördinator en de uitkomst van het medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2012 (naast het curatief beleid) een effectief preventief beleid worden ontwikkeld, vastgesteld en geïmplementeerd Verzuimgegevens De verzuimcijfers 2010 treft u aan in bijlage Organisatie In hoofdstuk 2 heeft u kennis kunnen maken met de nieuwe inrichting van de organisatie. We kennen nu drie resultaatgebieden (drie sectoren). Daarnaast is de organisatie gekanteld van een verticale structuur met integrale resultaatverantwoordelijkheid naar een horizontale functionele structuur. Daardoor is de rol van de concernstaf aanzienlijk veranderd. Van ondersteunend naar coördinerend, begeleidend en waar nodig sturend (control op implementatie beleidsprocessen). Het nieuwe organogram is inmiddels bekend en wordt binnenkort formeel vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Teneinde de beleidsontwikkeling en implementatie te stimuleren is een nieuw stafbureau ingericht Sociale kengetallen Wsw-gemeenten rapportage voor UWV Werkbedrijf Groningen Centrum Rapportage t/m week 52/2010 (op basis van gegevens van week 01/2011) Aanmeldingen Aantal aanvragen Aantal beschikkingen Totaal Eerste Her Totaal Bellingwedde Oldambt Pekela Eerste Her Aantal beschikkingen doelgroep Nog in de caseload op einde week 01/2011 Totaal Eerste Her Totaal Eerste Her grk sociaal jaarverslag 2010 pagina 16

Inhoud... 1. 1 Voorwoord... 4. 2 Directieverslag... 5. 2.1 Missie en Visie... 5. 2.2 Opdracht van de aangesloten gemeenten... 5. 2.3 Bedrijven...

Inhoud... 1. 1 Voorwoord... 4. 2 Directieverslag... 5. 2.1 Missie en Visie... 5. 2.2 Opdracht van de aangesloten gemeenten... 5. 2.3 Bedrijven... Inhoud Inhoud... 1 1 Voorwoord... 4 2 Directieverslag... 5 2.1 Missie en Visie... 5 2.2 Opdracht van de aangesloten gemeenten... 5 2.3 Bedrijven... 5 2.4 Organogram... 6 2.5 Aandachtspunten... 6 2.6 Communicatie/informatie...

Nadere informatie

Jaarverslag en -rekening

Jaarverslag en -rekening Jaarverslag en -rekening 2013 Wedeka Bedrijven Electronicaweg 29 9503 GA Stadskanaal Postbus 194 9500 AD Stadskanaal Telefoon 0599-692000 Fax 0599-696241 E-mail info@wedeka.nl Internet www.wedeka.nl 2

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2014

SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2014 SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2014 Voorwoord In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen om de laatste taken die Vixia nog uitvoerde in het kader van de verticale mensontwikkeling over te dragen aan de gemeenten,

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Inhoud. 1 Algemeen 3. 2 Verslagen 9. 3 Jaarcijfers 29. 4 Toekomst 35. 5 Personele informatie 37. Missie en Visie Organigram Kerncijfers

Inhoud. 1 Algemeen 3. 2 Verslagen 9. 3 Jaarcijfers 29. 4 Toekomst 35. 5 Personele informatie 37. Missie en Visie Organigram Kerncijfers Inhoud 1 Algemeen 3 Missie en Visie Organigram Kerncijfers 2 Verslagen 9 Verslag Algemeen Bestuur Verslag Raad van Commissarissen Verslag Directie Verslag Ondernemingsraad > 3 Jaarcijfers 29 Geconsolideerde

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Jaarverslag 2013 EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN Postbus 2040 7801 CA Emmen Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Email Internet algemeen@emco-groep.nl www.emco-groep.nl 1 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 INTOS

Jaarverslag 2014 INTOS Jaarverslag 2014 INTOS 2 Inhoudsopgave 5 6 8 13 22 24 29 31 Voorwoord Algemeen Missie, visie Verslag IWGM Verslag Ondernemingsraad Arbeidsontwikkeling Resultaten Onze aanpak Detacheren/Begeleid werken

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 INLEIDING 3 1.1 EEN NIEUWE KOERS VOORTGEZET 3 1.2 BEDRIJFSVOERING 3 2 WAT WILDEN WE BEREIKEN 5 2.1 AFWIKKELEN VERLEDEN

Nadere informatie

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14 Jaarverslag 2007 Wedeo Postbus 236 7000 AE Doetinchem Terborgseweg 106 7005 BC Doetinchem Telefoon: 0314-372500 Fax: 0314-360181 E-mail: wedeo@wedeo.nl Internet: www.wedeo.nl 1 2 Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen JAARVERSLAG 2013 We tonen lef We doen het slim We werken samen We geven en nemen verantwoordelijkheid XXXXX INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG* VOORWOORD 5 MISSIE EN BELEID 6 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2013 INLEIDING

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. 2014 in vogelvlucht 4 1.1 Voorbereiding op de participatiewet 4 1.2 De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat 4 1.3 Lokale aanhechting 5

Nadere informatie

G A JAARVERSL Lef met LANDER

G A JAARVERSL Lef met LANDER J A A R V E R S L A G 2 0 1 2 Lef met LANDER Inhoudsopgave JAARVERSLAG* Met vertrouwen de toekomst in 5 Missie en beleid 6 Inhoudsopgave JAARREKENING Inleiding 23 1. Rechtmatigheid 24 De buitenwereld

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV

JAARVERSLAG. Tomingroep BV 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV 2 BV JAARVERSLAG 2013 Colofon Uitgave Redactie Vormgeving Tomingroep BV Marketing & Communicatie AlphaPlus / Tomingroep BV Inhoud 01. De organisatie - missie - doelstelling

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie

Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen

Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen BIJLAGEN Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen Bestuur 1. Yvo Kortmann Burgemeester 2. Theo Reinders Wethouder Sociale zaken 3. Leo Bisschops oud-wethouder Sociale zaken Management

Nadere informatie

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014 Werken Werkt Jaarverslag UW 2014 Inhoud 3 Voorwoord Colofon Uitgave: UW, Utrecht 2015 Fotografie: Norbert Waalboer Fotografie Vormgeving: Patrick van Bronkhorst, Jus Ontwerp Druk: &producties Bericht van

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD 3 4. ONDERNEMINGSRAAD 18 5. SAMENVATTING JAARREKENING 22

Inhoud VOORWOORD 3 4. ONDERNEMINGSRAAD 18 5. SAMENVATTING JAARREKENING 22 Jaarverslag 2012 Inhoud VOORWOORD 3 1. INLEIDING 4 1.1 LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN 4 1.2 SAMENWERKING IN DE REGIO 4 1.3 INSTROOM 4 1.4 BRANCHECODE 5 1.5 EXPLOITATIERESULTAAT 5 2. PERSONEEL EN TRAJECTBEHEER

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Jaarverslagen 2009. g Sociaal. g Bedrijfsvoering. g Jaar- en programmarekening

Jaarverslagen 2009. g Sociaal. g Bedrijfsvoering. g Jaar- en programmarekening Jaarverslagen 2009 g Sociaal g Bedrijfsvoering g Jaar- en programmarekening Lijstje afkortingen ASP = Alescon Sales & Participations BHV = BedrijfsHulpVerlening BV = Besloten Vennootschap BW = Begeleid

Nadere informatie

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

Werken naar Vermogen Pilot werkgeversbenadering

Werken naar Vermogen Pilot werkgeversbenadering Werken naar Vermogen Pilot werkgeversbenadering Voorstel tot aanpassing van het proces rondom arbeidsontwikkeling Ergon in het kader van Werken naar Vermogen Inhoud Inleiding... 3 1. De pilot in de nieuwe

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie