Inhoud Voorwoord Directieverslag Missie en Visie Opdracht van de aangesloten gemeenten Bedrijven...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud... 1. 1 Voorwoord... 4. 2 Directieverslag... 5. 2.1 Missie en Visie... 5. 2.2 Opdracht van de aangesloten gemeenten... 5. 2.3 Bedrijven..."

Transcriptie

1

2 Inhoud Inhoud Voorwoord Directieverslag Missie en Visie Opdracht van de aangesloten gemeenten Bedrijven Organogram Aandachtspunten Communicatie/informatie Automatisering (ICT) Infrastructuur/architectuur Kantoorautomatisering Logistiek beheerssysteem Personeelsinformatie/cliëntvolgsysteem Resultaatgebieden Sector Industrie (Beschut Binnen) Product marktcombinaties Werkleerplekken en werkervaringsplaatsen Werksoorten Aandachtspunten Sector Dienstverlening (Beschut Buiten) Product marktcombinaties Werkleerplekken en werkervaringsplaatsen Ontwikkeling binnen werksoorten Aandachtspunten Sector Arbeid & Ontwikkeling(A&O) Detachering en Begeleid Werken Synergon Werk BV Sociaal beleid Personeel & Organisatie Ontwikkelingen Ziekteverzuimbeleid Organisatie Sociale kengetallen Vertrouwenscommissie (Commissie Intimidatie) Ideeënbuscommissie Ongevallen

3 4.1.8 Communicatie/overlegstructuur Opleidingen Ondernemingsraad Algemeen Commissies Overleg Ondernemingsraad Cliëntenraad Cliëntenraad Taken Uitvoering Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Kwaliteit Certificaat Confectieatelier Sector Dienstverlening afdeling Schoonmaak Sector Industrie - Metaal Aandachtspunten Arbo en milieu RI&E s Bedrijfshulpverlening Uitvoerende Arbozaken Agressie en geweld Aandachtspunten Bijlagen Bijlage 1: Organogram Synergon Bijlage 2: Organogram sector Industrie Bijlage 3: Organogram sector Dienstverlening Bijlage 4: Organogram sector Arbeid & Ontwikkeling Bijlage 5: Verzuimgegevens

4 1 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt alweer het jaarverslag In dit verslag vindt u informatie over het gevoerde bedrijfsbeleid, het sociaal beleid en de kengetallen op sociaal gebied. De kengetallen kunnen vergeleken worden met de kengetallen van andere SW-bedrijven. De verandering van primair productiebedrijf met subsidie naar een arbeidontwikkel/productiebedrijf zonder gemeentelijk bijdrage lijkt nog ver weg. De cultuurverandering die dit mede moet bewerkstelligen, is zowel bij medewerkers als de omgeving een weerbarstig fenomeen. De voortdurende afweging tussen sociale en economische belangen was ook in 2012 weer een onontbeerlijk aandachtspunt, omdat de landelijke overheid een voor Oost-Groningen onevenredig financiële druk legt op de sociale werkvoorziening. Dit betekent voor Synergon en daarmee voor onze GR-gemeenten met de toenemende korting op de subsidie een zeer complexe taakstelling. Deze situatie kan alleen het hoofd geboden worden door een intensieve samenwerking tussen het schap en de gemeenten. De frequentie van de bijeenkomsten van het Dagelijks Bestuur is daarom ook opgevoerd. Daarmee wordt gehoor gegeven aan een grotere regievraag. In 2012 is wederom kritisch gekeken naar de commerciële activiteiten en resultaten van onze werksoorten. Zo is de Champignonkwekerij in het voorjaar van 2012 gesloten. Deze werksoort was in de toekomst niet meer levensvatbaar te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarentegen is in de Metaal duurzaam geïnvesteerd. Deze afdeling wordt klaargemaakt voor een eventuele toekomstige verzelfstandiging. Met de vraag naar metaalmensen en door de eigen bedrijfsschool, die praktijklessen verzorgt zoals de vroegere ambachtsschool c.q. LTS, wordt deze weer toekomstbestendig. Was het vorig jaar de Wet Werken naar Vermogen, nu zijn alle voorbereidingen gericht op de nieuwe Participatiewet. Feit blijft dat de SW en daarmee Synergon in zijn huidige vorm gaat verdwijnen, hetgeen bij onze medewerkers grote onrust geeft. Temeer omdat de Participatiewet de beweging van binnen naar buiten vorm wil geven via een quotumregeling welke voor Oost-Groningen in zijn huidige vorm niet haalbaar is. Wij zullen de komende tijd nog meer gaan focussen op publiek/private samenwerking betrekking hebbende niet alleen op onze deelnemende gemeenten maar op geheel Oost- Groningen. Synergon allemaal kansen! Ik wens u veel leesplezier! Ed Scherbeyn Algemeen directeur 4

5 2 Directieverslag 2.1 Missie en Visie Onze missie is het bieden van werk aan mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt in een zo regulier mogelijke omgeving. Wij ontlenen ons bestaansrecht primair aan de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en de komende jaren de Participatiewet. Synergon is hiermee onderscheidend in ons werkgebied (gemeenten Bellingwedde, Pekela en Oldambt). Visie - Voor de mensen, die in onze regio onder de doelgroep van onze missie vallen, willen wij de aanbieder van een werk- en leeromgeving zijn, waarbinnen zij zich kunnen ontwikkelen om een zo regulier mogelijke baan te vervullen; - Voor bedrijven, organisaties en particulieren willen wij met behulp van de inzet van mensen uit de doelgroep de aanbieder van producten en diensten zijn, die zich ten opzichte van andere aanbieders onderscheidt door een uitstekende prijs/prestatieverhouding en het constructief meedenken in oplossingen voor de klant; - Voor de maatschappij en in het bijzonder de politiek/bestuurlijke verantwoordelijken bij de gemeenten in de regio willen wij de organisatie zijn die op een verantwoorde wijze omgaat met de belangen die maatschappelijk aanwezig zijn en vooral ook de belangen en doelen die door de gemeenteraden in de regio worden verwoord. 2.2 Opdracht van de aangesloten gemeenten De opdracht van de deelnemende gemeenten aan Synergon is: - Bied de groep Sw-medewerkers met een gering ontwikkelpotentieel een beschutte werkplek; - Bied Sw-medewerkers met ontwikkelpotentieel een ontwikkeltraject waarmee de afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam wordt verkleind; - Realiseer de taakstelling van 33% Beschut Binnen, 37% Beschut Buiten en 30% Deta/Bw in 2018 tegen zo gunstig mogelijke kosten, voor zover niet achterhaald door de Participatiewet. 2.3 Bedrijven Om aan de opdracht te voldoen heeft Synergon een drietal sectoren die functioneel worden aangestuurd door de concernstaf (Personeel & Organisatie, KAM en Controlling). Met als taakstelling: van ondersteunend naar coördinerend, begeleidend en waar nodig sturend (control op de implementatie van beleidsprocessen). De drie bedrijven (sectoren)/resultaatgebieden zijn: - Industrie (Beschut Binnen) Deze sector is verantwoordelijk voor de realisatie en bijbehorende acquisitie van werkplekken voor de groep medewerkers met een gering of geen ontwikkelpotentieel. - Dienstverlening (Beschut Buiten) Deze sector is verantwoordelijk voor de realisatie van werkplekken en bijbehorende acquisitie van werksoorten voor Beschut Buiten. - Arbeid en Ontwikkeling Deze sector is verantwoordelijk voor het inrichten en uitvoeren van diagnose -en arbeidontwikkeltrajecten voor zowel SW-medewerkers van Synergon als voor 5

6 bijstandsgerechtigden van de GR gemeenten, Oldambt, Bellingwedde en Pekela. Het gaat hierbij om onderzoek (op het TDC) en het verkleinen van de afstand op de arbeidsmarkt teneinde de kans op het verkrijgen/behouden van betaald werk te vergroten. Daarnaast voert A&O Deta/Begeleid Werken uit voor Synergon. Hiervoor worden medewerkers begeleid en worden geschikte werkplekken geworven. 2.4 Organogram Het organogram treft u aan in bijlage Aandachtspunten - Arbeidsontwikkeling: realisatie beweging van binnen naar buiten; realisatie interne doorstroom; realisatie trajecten; realisatie persoonlijke ontwikkelingsplannen; - Ontwikkeling medewerkers midden- en topkader; - Vergroten commerciële slagkracht/imagoverbetering; - Verbetering gemiddelde arbeidsproductiviteit/medewerker; - Binnenhalen diversiteit aan werksoorten met (relatief) hoge NTW; - Terugdringing ziekteverzuim; - Verbetering aantal productieve uren/jaar; - Geleidelijke doorstroom van Beschut Binnen (Industrie) naar Beschut Buiten; - Geleidelijke doorstroom van Beschut Buiten (Dienstverlening) naar Deta/Bw; - Geleidelijke uitbreiding Deta/Bw; - Ontwikkeling en positionering P&O; - Communicatie/informatie. 2.6 Communicatie/informatie Werkoverleg sectoren Binnen alle sectoren vindt er periodiek tussen de sector/bedrijfsmanager-werkleiding en werkleiding-medewerkers werkoverleg plaats. Daarnaast maken de sectoren ook gebruik van nieuwsbrieven en (digitale) mailing. Personeelsbulletin Ons Boukje Het personeelsbulletin is een blad, dat door onze medewerkers zelf wordt ingevuld (redactie bestaat uit medewerkers uit de verschillende sectoren). Het personeelsblad wordt vier keer per jaar uitgegeven. Nieuwsbrief Medewerkers worden periodiek geïnformeerd/voorgelicht middels een nieuwsbrief over ontwikkelingen/veranderingen binnen de organisatie. De nieuwsbrief wordt met de salarisstrook meegezonden. Zeepkistbijeenkomsten In het verslagjaar heeft de directeur de medewerkers periodiek voorgelicht (de zogeheten zeepkistbijeenkomsten ) over de ontwikkelingen/veranderingen binnen de organisatie. 6

7 Website Synergon Om Synergon ook visueel vorm te geven heeft Synergon een website als extern en intern communicatiemiddel (Synergon en je baan, Synergon uw bedrijf en alles over Synergon) Automatisering (ICT) In het kalenderjaar 2012 is informatisering en automatisering op dezelfde voet voortgezet als in 2011, echter heeft er wel een uitbreiding plaatsgevonden in het automatiseren van kantoorwerkplekken Infrastructuur/architectuur Er zijn meerdere remote locaties ontsloten met behulp van DSL-verbindingen, waardoor de betreffende medewerkers op afstand kunnen inloggen op het centrale netwerk. Denk hierbij o.a. aan diverse werkleiders in de groenvoorziening, het project de Aanpakkers in Pekela en het TDC op het Werkplein Kantoorautomatisering Het aantal gebruikers van kantoorautomatisering is opnieuw toegenomen. In december is het aantal licenties verhoogd van honderdvijftig naar tweehonderd Logistiek beheerssysteem Binnen de sector Industrie (Metaal) is het productie-logistiek beheersysteem ISAH (ERP) en het financieel systeem Accountview verder geoptimaliseerd. Het productie-logistiek beheersysteem voldoet aan de eisen om complexe productiestromen/processen te beheersen. Het systeem biedt veel mogelijkheden om zowel de primaire als de secundaire bedrijfsprocessen in control te krijgen en te houden! De belangrijkste bedrijfsprocessen hierbij zijn: - Relatiebeheer; - offerte/calculatie; - verkoop; - inkoop en voorraadbeheer; - werkvoorbereiding/engineering; - planning; - projectbewaking; - onderhoud productiemachines; - financieel (voor- en nacalculatie, debiteuren/crediteuren etc.). Het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2008 is bij de implementatie als richtlijn gehanteerd Personeelsinformatie/cliëntvolgsysteem Compas is het systeem waarin cliënt volg- en personeelsinformatie is geïntegreerd. Centraal hierin staan niet de onmogelijkheden, maar de mogelijkheden van mensen! Zo worden we in staat gesteld om te zien welke kansen er voor onze medewerkers en cliënten liggen. De persoonlijke ontwikkeling van mensen kunnen we nauwlettend volgen. 7

8 De functionaliteit van Compas bestaat uit: - Personeelsinformatie (HRM); - cliëntvolginformatie (CVS); - externe plaatsingen, detacheringen en begeleid werken; - opleidingsmodule met planning; - trajectenmodule; - Cedris werkladder; - profiel- en competentiemanagement. In het kader van het onder controle krijgen en houden van de urenregistratie is in 2012 een start gemaakt met het voorzien van alle werkleiders van toegang tot Compas zodat zij kunnen beschikken over de gegevens van hun eigen medewerkers. 8

9 3 Resultaatgebieden 3.1 Sector Industrie (Beschut Binnen) Missie De sector Industrie (Beschut Binnen) zorgt voor werkplekken die passen bij de mogelijkheden en het ontwikkelingsperspectief van de medewerkers met ontwikkelpotentieel. Voor de groep medewerkers met gering of geen ontwikkelpotentieel zorgt de sector voor blijvende en passende beschutte werkzaamheden. Kwantitatieve doelstellingen: - Een zo groot mogelijk scala aan werkervaringsplaatsen en werkleerplekken bieden, zowel voor de medewerkers Synergon als voor externe cursisten (MKB, UWV, Uitzendorganisaties, gemeenten); - Het aantal medewerkers Beschut Binnen afbouwen en via de werkladdersystematiek door te laten stromen van Beschut Binnen naar Beschut Buiten of zo mogelijk naar Deta/Bw; - Een uitbreiding van de productmarktcombinaties met een hogere NTW. Kwalitatieve doelstellingen: - Voldoende en passend werk voor de groep medewerkers met geen of gering ontwikkelpotentieel; - Voldoende en passend werk, dat aansluit op de mogelijkheden en het ontwikkelingsperspectief van de medewerkers met ontwikkelmogelijkheden, zoals vastgesteld door de gemeenten Product marktcombinaties Om invulling te geven aan de missie en de geformuleerde doelstellingen zijn binnen de sector Industrie de volgende product marktcombinaties te onderscheiden: - Grafische dienstverlening (digitale vormvoorbereiding, offsetdrukkerij, grafische afwerking en printshop); - Textiel & Papier (seriematig stoffeerwerk, confectiewerk van matrashoezen voor de (vracht)auto-industrie, inpak- en assemblageactiviteiten, kartonnagewerkzaamheden en opslag en beheer); - Metaal (productie van halffabricaten/eindproducten, assemblage en waar nodig engineering) Werkleerplekken en werkervaringsplaatsen In het verslagjaar is er gestart met het onderzoek in hoeverre Industrie-metaal zich kan profileren als werkleerbedrijf, met als hoofdvraag: wat voor een strategie dient de sector Industrie-metaal te voeren om zich op de markt te profileren als volwaardig werkleerbedrijf? Er kan worden vastgesteld dat de sector Industrie-metaal de mogelijkheid heeft door te groeien naar een erkend werkleerbedrijf Crebo niveau 3-4. Het resultaat heeft een basis gelegd voor verder onderzoek, wat zijn de eisen en wensen per doelgroep (MKB, UWV & Uitzendbureaus) en de richtlijnen van de subsidieverstrekkende instanties. Op grond van een investeringsvoorstel is een start gemaakt met het inrichten van het werkleerbedrijf/de bedrijfsschool sector Industrie metaal, en het inrichten van twee ruimtes, een lesinstructielokaal en een praktijkruimte. In de praktijkruimte zal een breed scala aan duurzame productiemiddelen, zoals verspanings- en plaatverwerkingsmachines en lasapparatuur worden opgenomen. 9

10 Daarnaast worden er binnen de gehele sector Industrie werkervaringsplaatsen (atelier, stoffeerderij, Druk & Print) aangeboden, om enerzijds werkervaring op te doen en anderzijds competentietrainingen te volgen. Een goed ingerichte werkleerplek biedt de medewerker: - competentietrainingen; - de mogelijkheid om werkvaardigheden op te doen; - interne opleidingen Werksoorten Textiel & Papier De afdeling Textiel & Papier (T&P) heeft voor het kalenderjaar 2013 en 2014 een megaorder* (DeAgostini) in de wacht gesleept die voor ongeveer tweehonderd medewerkers twee jaar lang werk oplevert. Gezien de omvang betekent dit ook dat de sector Industrie T&P hierbij inpakwerkzaamheden onderbrengt bij de collega schappen Caparis (Leeuwarden), Ability (Uithuizen) en Wedeka (Stadskanaal). * Het inpakken van miljoenen stuks verzamelalbums, die vervolgens hun weg vinden in winkels in Nederland, België, Finland, Zweden, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland en Engeland. Door de economische crisis is het werkaanbod van seriematig stoffeerwerk en het naaien van matrashoezen (Berco) voor de vrachtauto-industrie binnen de sector Textiel & Papier de afgelopen jaren sterk afgenomen, evenwel tekende er zich in 2011 een voorzichtig herstel af. Echter het naaien van matrashoezen (Berco) is in 2012 om een capaciteitsprobleem wederom afgenomen. Druk & Print In het verslagjaar is verdere professionalisering en inbedding afdeling Druk & Print binnen Textel & Papier doorgevoerd en is de afdeling opgenomen binnen commercie T&P ter optimalisering Cross selling. Tevens is er een eigen website ontwikkeld en geïmplementeerd en zijn er vergaande gesprekken gevoerd over samenwerking met een private drukkerij. Metaal Binnen de Metaal is een interimmanager/adviseur aangesteld, met als opdracht de Metaal beter te laten functioneren/om te vormen naar een rendabel productiebedrijf, met als aandachtspunten: herbezinning op het personeelsbestand en de marktsegmenten waarin de Metaal zich in de nabije toekomst nog kan begeven. De afdeling moet slagvaardiger aan het werk om zich in de branche beter staande te houden. Het in 2011 aangeschafte productie-logistiek beheersysteem ISAH en het financieel systeem Accountview zijn in 2012 volledig doorgevoerd als beheersingsinstrument van het productieproces. Er is een start gemaakt met de inrichting van de afdelingen productprocesontwikkeling, productie en de bedrijfsschool (taken, verantwoordelijkheden & bevoegdheden). Voor het vastleggen van de processen en procedures wordt het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2008 als richtlijn gehanteerd. De prioriteit is in 2012 met name gelegd bij de logistieke processen binnen de Metaal. Binnen de sector Industrie wordt in 2013 in toenemende mate het accent gelegd op het genereren van een diversiteit aan werksoorten met een hogere NTW. Voor het organogram, zie bijlage 2. 10

11 3.1.4 Aandachtspunten - Doorstroom (van binnen naar buiten) in overleg met A&O; - Voortgang inrichting Metaal, de afdelingen product-procesontwikkeling, productie, logistiek en het werkleerbedrijf; - Uitbreiding werksoorten (binnen de vastgestelde marktsegmenten) met een hogere NTW. 11

12 3.2 Sector Dienstverlening (Beschut Buiten) Missie Het bieden van werk aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in een zo regulier mogelijke omgeving door middel van veelzijdige dienstverlening in de categorie beschermd buiten. Synergon is een betrokken partner die -daar waar het gewenst is en het kanondersteuning biedt. Synergon kan terugvallen op een betrouwbaar netwerk voor extra ondersteuning, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van regionale leveranciers. Ook hier gaan wij voor een partnerschap: langdurige samenwerking, met elkaar meedenken en zorg voor de regio. Het SW-teken van Synergon staat hier voor SamenWerken. Synergon werkt met social return naar haar leveranciers als een onderdeel van het partnerschap. Dit draagt voor de leverancier bij aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen (People) en de algemene zorg voor de samenleving. Het SW-teken van Synergon staat dan ook voor Sociaal Werken. Kwantitatieve doelstellingen - Een zo groot mogelijk scala aan werkervaringsplaatsen en werkleerplekken bieden; - Een uitbreiding van de bestaande product marktcombinaties met een hogere NTW (netto toegevoegde waarde) of een hogere NTW genereren binnen bestaande product marktcombinaties. Kwalitatieve doelstellingen - Voldoende en passend werk voor de groep medewerkers met een gering ontwikkelpotentieel, die permanent zijn aangewezen op een werkplek Beschut Buiten; - Voldoende en passend werk dat aansluit op de mogelijkheden en het ontwikkelingsperspectief van de medewerkers met ontwikkelmogelijkheden, zoals vastgesteld door de gemeenten Product marktcombinaties Om invulling te geven aan de missie en de geformuleerde doelstellingen zijn binnen de sector Dienstverlening onderstaande product marktcombinaties te onderscheiden: - Businesspost, - Groenvoorziening; - Kantines (catering); - Nieland (hoveniers van Synergon); - Schoonmaak; - Schilderwerken; - Expeditie; - Projecten (o.a. afvalinzameling en wagenparkbeheer); - Personenvervoer. * Door het afhaken van onze grootste afnemer van champignons, alsmede het gebrek aan vakkennis en te hoge kosten c.q. noodzakelijke investeringen, waren we genoodzaakt de champignonkwekerij medio april 2012 te sluiten. Voor het organogram, zie bijlage 3. 12

13 3.2.2 Werkleerplekken en werkervaringsplaatsen Een goed ingerichte werkleerplek biedt de traject-medewerker: - Competentietrainingen; - De mogelijkheid om werknemersvaardigheden op te doen (werkervaring); - Interne opleidingen. De afdelingen Schoonmaak, Schilderwerken, Kantines en Groenvoorziening zijn ingericht als werkleerplek. Iedere medewerker krijgt de noodzakelijke basisopleiding Ontwikkeling binnen werksoorten In 2012 hebben twee HBO-stagiaires onderzoek gedaan i.v.m. het opzetten van het vervoersbureau. De eerste stage betreft het palletbeheer (rapport steakholders-analyse, rapport afdeling expeditie, rapport bedrijfsprocessen, rapport logistieke prestaties, rapport ladingdragers, rapport locaties en opslag, rapport registratie en eindrapport palletbeheer). De tweede stage betreft het personenvervoer (beleidsnotitie Synergon, een frisse wind ). De werksoort externe inspecties NEN 3140 is opgeschort. Het wordt nader onderzocht op welke wijze dit alsnog kan worden geïmplementeerd. De afdelingen Businesspost en Schoonmaak zijn gegroeid. Binnen iedere werksoort of afdeling zijn wsw- en ambtelijke medewerkers vaktechnisch geschoold of bijgeschoold. Een aantal medewerkers is doorgestroomd naar de afdeling detacheringen (taxichauffeurs en maaltijdbezorgers). Onze beleidsafdeling (new business) heeft diverse onderzoeken naar haalbaarheid van nieuwe werksoorten verricht. In overleg met de afdeling personeelszaken en de sector Arbeid & Ontwikkeling zijn de medewerkers, die vrijkwamen door de sluiting van de champignonkwekerij, binnen drie dagen elders in de organisatie herplaatst. Gedurende het jaar is gekeken naar definitieve en rendabele arbeidsplaatsen voor deze medewerkers. De afdelingen Businesspost en Schilderwerken zijn goed gepromoot, met inzet van eigen mensen en middelen (eigen drukwerk, zelf plaatsen van A0-reclameborden langs de weg, zelf bezorgen van reclamemateriaal). De samenwerking met externe partners is gedurende 2012 verstevigd c.q. uitgebreid. Er is een start gemaakt met het anders invullen van het groenonderhoud van de gemeente Oldambt, waarbij wordt uitgegaan van beeldbestek. Synergon voert het groenonderhoud uit als opdracht, waarbij de planning en aansturing gebeurt vanuit Synergon in plaats van uit de gemeente. Synergon wil zich ook als zodanig laten zien in de gemeente door middel van schaftketen, auto s en werkkleding in de huisstijl van Synergon. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van centrale inkoopcontracten met social return Aandachtspunten - Strategische personeelsplanning; - Uitbreiding diversiteit aan werksoorten (voortdurende aandacht); - Huisvesting Winschoter Hogebrug (achterstallig onderhoud/onderzoek naar huisvestingskosten); - De samenwerkingspartners (SOOOG, Koen Meijer, Acantus, stichting Oosterlengte en de gemeenten); - Integreren BBB Plato-Synergon Dienstverlening; - Interne dienstverlening gebruiken als visitekaartje; - Nieuwe werksoort: scannen en digitaliseren van post- en archiefstukken in samenwerking met Reisswolf; - De groei van de afdeling schoonmaak; - Opzet en inzet van de kantines verder ontwikkelen. 13

14 3.3 Sector Arbeid & Ontwikkeling(A&O) De sector A&O heeft zich in 2012 verder ontwikkeld als arbeidsontwikkelbedrijf en staat ten dienste van de ontwikkeling van SW medewerkers op de werkladder met als doel optimalisatie van diens werkcapaciteit en mogelijkheid tot detachering. Daarnaast biedt A&O haar expertise aan de werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden van haar GRgemeenten: Bellingwedde, Oldambt en Pekela. De sector A&O bestaat uit twee afdelingen: - Detachering en Begeleid Werken (Deta/BW) - Synergon Werk BV Detachering en Begeleid Werken Missie De afdeling Deta/BW draagt zorg voor het leveren van een maximale bijdrage in de beoogde kwalitatieve en kwantitatieve doelstelling van Detachering en Begeleid Werken Synergon. Kwalitatieve doelstellingen - Het leveren van een adequate bijdrage van de beweging van binnen naar buiten (Deta/Bw); - Het onderhouden van het bestaande werkgeversrelatienetwerk; - Het adequaat administratief afhandelen van de detacheringcontracten; - Het bieden van detacheringsondersteuning om zoveel als mogelijk terugval te voorkomen. Kwantitatieve resultaten 2012 (aantal Se s) Detacheringen mutaties: Nieuwe Deta Einde Deta * Arbeidsongeschikt P&O Intern geplaatst Geen aanbod Stand ** *** 130 Totaal *** * Bedrijfseconomische redenen, concurrentie gemeenten, sociale plaatsingen, uitstroom WAO/WIA. ** Toename aantal deta plaatsingen v.a. aug *** Ongeveer 30% van het huidige Deta/BW bestand kan niet worden vervangen. 14

15 Stand Detacheren stand stand stand stand Begeleid werken mutaties: Stand BW stop BW nieuw Totaal*** **** 0 15 *** Ongeveer 30% van het huidige Deta/BW bestand kan niet worden vervangen. **** 2 x dienstverband vrije bedrijf (optie voortzetting BW). Het jaar 2012 wordt voor de afdeling Deta/BW nogal bepaald door de economische crisis. Mede hierdoor is het toenemend lastig gebleken om aflopende inleenplekken te continueren, dan wel nieuwe werkplekken te vinden. Desalniettemin is de afdeling Deta/ BW, naast een administratieve uitbreiding, erin geslaagd het aantal gedetacheerden licht uit te breiden. Eind 2012 is in overleg met de sectoren Industrie en Dienstverlening besloten een detacursus te ontwikkelen teneinde SW medewerkers voor te bereiden op werk in een detaconstructie op de vrije arbeidsmarkt. Verwachting 2013: - Nadruk op tegengaan terugloop; - Extra nieuwe instroom o.a. door inspanningen als gevolg van Social Return en de inzet van het te ontwikkelen Callcenter; - Extra en structurele aandacht voor bestaande opdrachtgevers/inleners; - Een groeiende pool van beschikbare SW medewerkers voor Deta/BW. 15

16 3.3.2 Synergon Werk BV Binnen de afdeling Synergon Werk worden alle externe opdrachten ondergebracht en uitgevoerd, en kunnen aan de uitkeringsgerechtigden van de GR gemeenten, meer en op maat afgestemde ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden. Synergon Werk biedt daarnaast het instrument om bijstandsuitkeringen middels een dienstverband te verlonen. Dit betekent dat de uitkeringen worden omgezet in loon, en wordt er dus een dienstverband aangegaan. Dit is een afnemende activiteit. Missie Het aanbieden en inrichten van diagnose- en werkleertrajecten, met als doel werkzoekenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt, Wwb, Wajong, Wsw (in 2014 Participatie wet), maximale kansen te bieden op duurzaam regulier werk. Synergon Werk bestaat uit: - TDC (Training & Diagnose Centrum) Oldambt; - Wijkproject De Aanpakkers in Pekela; - Wijkproject De Meet in Bellingwedde; - Werkleertrajecten binnen Synergon; - Uitzendbureau Select People. TDC Oldambt Medio 2012 is middels een samenwerking met de gemeente Oldambt en Pekela een start gemaakt met het opzetten en ontwikkelen van een Training & Diagnose Centrum. Het is de bedoeling dat aanvragers van een WWB uitkering een start maken in dit centrum. De verblijfsduur is max. 13 weken. Naast het bepalen van de afstand tot de arbeidsmarkt worden diverse trainingen aangeboden, waardoor de kans op betaald werk tijdens of zoveel als mogelijk aansluitend op het TDC, tot een reële mogelijkheid behoort. Er zijn inmiddels 3 werksoorten voor het TDC beschikbaar: inpakwerk, groen en de schoonmaak. Wijkproject De Aanpakkers Dit project heeft zijn thuisbasis in de voormalige Hendrik Westerschool in Pekela, nu bekend als Over de Brug. Hier worden diverse activiteiten georganiseerd en aangeboden voor bewoners van Pekela. Zo is er een tweede kans winkel, er worden cursussen aangeboden en is er een klussen- en groendienst. Deze laatsten kunnen kleine reparaties of klein tuinonderhoud verzorgen. Ook het Sociale Team van Pekela heeft hier haar bijeenkomsten. Het is de bedoeling dat De Aanpakkers zich ontwikkelt tot zgn. servicedienst voor het bieden van algemene voorzieningen in het kader van de WMO. De Aanpakkers wordt uitgevoerd door vrijwilligers en mensen met een WWB uitkering. De projectleiding en werkleiding wordt verzorgd door medewerkers van Synergon. Wijkproject De Meet Dit project vond plaats in het dorpshuis De Meet in Bellingwolde. Ook hier werden uitkeringsgerechtigden middels een werkleertraject toegeleid tot de arbeidsmarkt. Synergon A&O verzorgde deze werkleertrajecten. Eind 2012 heeft Bellingwedde haar sociale dienstuitvoering belegd bij Vlagtwedde. Zij nemen daarmee ook de activiteiten op De Meet van ons over. Werkleertrajecten Een van de belangrijkste instrumenten om mensen toe te leiden naar werk in de vrije arbeidsmarkt, is deelname aan werkleertrajecten. Hier worden naast vakvaardigheden ook werknemersvaardigheden aangeleerd. A&O kan de ontwikkelingen hierin meten en volgen met behulp van onderzoeksinstrumenten van Dariuz. 16

17 Een bijzonder werkleertraject is het project Westerbork. In een gezamenlijk project samen met Duitsland worden een aantal uitkeringsgerechtigden uit Oldambt een werkleertraject aangeboden in kamp Westerbork. Naast deze trajecten, wordt zowel het vervoer als de werkleiding door Synergon verzorgd. Uitzendbureau Select People Op verzoek van o.a. onze GR gemeenten heeft Synergon een uitzendformule ontwikkeld, nl. Select People die aangewend kan worden voor uitzenden en payrolling t.b.v. gemeenten en voor Synergon. Cijfermatig overzicht 2012: Kwantitatieve resultaten 2012 Opdrachtgevers trajecten 2011 Begroot 2012 W/L traj Actueel traj Afgesloten traj Sub totaal Enkelv traj TDC instroom Screening 2012 Totaal 2012 Intern Oldambt Pekela Bellingwedde UWV * Bestand t/m 4 e kwartaal *exclusief 10 boventalligen TDC, werk/leertrajecten en enk.producten Bellingwedde 9% UWV 3% Intern 29% Pekela 23% Oldambt 36% 17

18 Nieuwe aanmeldingen e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Totaal Aanmeldingen 2012 Gemeente Oldambt Gemeente Pekela Gemeente Bellingwedde UWV Intern TOTAAL: Aanmeldingen 2012 per opdrachtgever Verwachtingen 2013: - Verdere ontwikkeling en uitbouw van het TDC Oldambt, conform een TDC Oost Groningen; - Nauwere samenwerking met de sociale diensten van onze GR gemeenten; - Gemeente Oldambt verwacht jaarlijks zo n 500 personen aan te melden voor het TDC; - Synergon A&O gaat in 2013 t.b.v. gemeentelijke aanbestedingen het onderdeel Social Return verzorgen voor de gemeente Oldambt. Indien gewenst ook voor de gemeente Bellingwedde. Dit gaat ook extra werk opleveren voor Synergon; - Synergon A&O ontwikkelt een Callcenter, met als doel het realiseren van een winstgevende product-markt-combinatie en een interessant werkleertraject voor personen met een uitkering. 18

19 4 Sociaal beleid 4.1 Personeel & Organisatie Ontwikkelingen De taakvelden van P&O zijn primair gericht op ondersteuning van de directie en het management bij de uitvoering van het personeelsbeleid. De laatste jaren heeft het ontbroken aan een integraal samenhangend P&O-beleid. In 2012 is een eerste aanzet gegeven voor het realiseren van een integraal P&O-beleid. In het kalenderjaar 2012 is het nieuwe beleid omtrent het ziekteverzuim verder vorm gegeven. Tevens is de nieuwe functiewaarderingscommissie geïnstalleerd, waarbij er nauw wordt samengewerkt met Wedeka-bedrijven. De SW-geschillencommissie maakt deel uit van de procedure disciplinaire maatregel & bezwaarschrift. Deze commissie is in 2012 geïnstalleerd. Het gebruik van het cliëntvolgsysteem/personeelsinformatiesysteem Compas is verder geoptimaliseerd. Gedragscode Synergon: Met plezier naar het werk gaan is belangrijk. Samen zijn we verantwoordelijk voor een goede sfeer en de manier waarop we met elkaar omgaan. Daarom is het van belang dat duidelijk is welk gedrag wél en welk gedrag niet aanvaardbaar is binnen Synergon. In 2012 is er aandacht besteed aan de omgangsvormen binnen Synergon. Welke normen & waarden wij belangrijk vinden bij Synergon is vastgelegd in de Gedragscode zo zijn onze manieren!. De leidinggevenden hebben een interne cursus gevolgd over de gedragscode en over de stappen die men moet nemen als een medewerker zich niet houdt aan afspraken en regels. In het Sanctiebeleid is vastgelegd wat een leidinggevende kan doen als een medewerker ongewenst gedrag vertoont. De leidinggevende heeft vervolgens zijn eigen medewerkers voorgelicht over de gedragscode zo zijn onze manieren. Aandachtspunten voor het kalenderjaar 2013 zijn: - Ondersteuning A&O doorstroom intern; - Overlegstructuur/communicatie/informatie; - Opleidingsplan midden- en topkader; - Implementatie functionerings- en beoordelingsgesprekken/ POPgesprekken; - Secundaire arbeidsvoorwaarden Sw; - Afbouw verlofstuwmeren; - Collectief vervoer; - Positionering P&O. 19

20 4.1.2 Ziekteverzuimbeleid De doelstelling was om tot 2013 het verzuimpercentage jaarlijks vanaf 2010 met 2% terug te dringen. Het ziekteverzuim was in ,14%, ,5% en in ,1 %. De in 2010 vastgestelde doelstelling is gezien de (geringe) toename van het ziekteverzuim in 2011 niet haalbaar gebleken. Een herziening heeft moeten plaatsvinden. Doelstelling verzuimpercentage (herziening) Kalenderjaar Ziekteverzuim 17,5% 16,1% 13,5% consolideren In april 2011 is het (curatief) verzuimbeleid vastgesteld (instemmingsrecht Ondernemingsraad) en geïmplementeerd. Het verzuimbeleid is een demedicaliserend beleid. Conform dit verzuimbeleid zullen de werkleiders in de toekomst een prominentere rol krijgen in het terugdringen van het verzuim en alles wat daarbij komt kijken. In een zeer vroeg stadium vindt door de verzuimcoördinatoren de filtering plaats tussen verzuim op medische gronden (dus voortkomend uit ziekte of gebrek) of verzuim op niet medische gronden (waar een gedragscomponent een grote rol speelt). Er is een rapporteur ingezet om mogelijk zwart/grijs verzuim te voorkomen. De verzuimcoördinator kan op grond van deze bevindingen adequate acties ondernemen. De bedrijfsarts wordt ingeschakeld bij twijfel of onduidelijkheden of het verzuim op medische of niet medische gronden betreft. In 2012 is het ingezette beleid gecontinueerd. Dit heeft geleid tot een daling van het verzuim in In samenwerking met de verzuimcoördinatoren wordt er gewerkt aan het terugdringen van het verzuim, de werkleiders gaan steeds meer een prominentere rol krijgen in de verzuimbegeleiding van onze medewerkers. De medewerker wordt uitgenodigd op het spreekuur van de bedrijfsarts voor een gesprek. De bedrijfsarts inventariseert het probleem en komt tot een advies dat geformuleerd wordt in een spreekuurrapportage. Daarnaast vindt overleg plaats in het sociaal medisch team en kunnen er zo nodig andere specialismen ingeschakeld worden, bijvoorbeeld Stichting MEE, die twee keer per week zitting heeft binnen Synergon. De verzuimcoördinatoren hebben het afgelopen jaar geïnvesteerd in het uitbreiden van een professioneel netwerk extern. Zo is er verdere samenwerking en overleg tot stand gekomen met o.a. het UWV en andere WSW bedrijven, om op deze wijze nog meer grip te krijgen op het terugdringen van het verzuim. In samenwerking met bedrijfsarts en de verzuimcoördinatoren vindt er een inventarisatie plaats om afspraken te maken over de verzuimbegeleiding. Hierin is opgenomen: Inventarisatie probleemvelden vanuit het oogpunt van de re-integratie van de medewerker en werkgever; Vaststellen van de gewenste einddoelen vanuit zowel de medewerker als de werkgever. Opties hierbij zijn: - Gehele werkhervatting; - Gedeeltelijke werkhervatting in eigen functie; - Werkhervatting in andere functie; - Geen benutbare mogelijkheden. Planmatig opstellen verzuimtraject en deze vastleggen. Als voorbeeld van een verzuimtraject; er heeft een pilot plaatsgevonden op 1 afdeling binnen T&P. Er zijn gesprekken gevoerd met medewerkers van deze afdeling om de oorzaak van het verzuim in kaart te brengen en het verzuim terug te dringen. Verder is er een pilot gestart om een bedrijfsfysiotherapeut in te zetten. De bedrijfsfysiotherapeut verricht geen individuele fysiotherapie behandelingen maar adviseert over hoe te werken met beperkingen op de werkplek. Dit kan leiden tot aanpassingen op de werkplek en/of aanpassingen in het gedrag van de medewerker. Indien er sprake is van verzuim op niet medische gronden kan worden doorverwezen naar ambulante specialismen (denk in dit kader aan: maatschappelijk werk, 20

Sociaal jaarverslag 2010. De kanteling van primair productiegericht naar arbeidsontwikkeling

Sociaal jaarverslag 2010. De kanteling van primair productiegericht naar arbeidsontwikkeling Sociaal jaarverslag 2010 De kanteling van primair productiegericht naar arbeidsontwikkeling ide e/ on tw er po ms lag :G er ard Blo kz ijl -G rafi sch ed ien stv er len ing Sy ne rgo n Inhoud 1 Voorwoord...

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

Checklist voor de OR. bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf

Checklist voor de OR. bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf Checklist voor de OR bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf 4 Inleiding Het individueel ontwikkelingsplan (IOP) is een belangrijk middel waarmee in de SW-sector invulling wordt

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

Scenario s voor SW bedrijven Effecten voor de medezeggenschap

Scenario s voor SW bedrijven Effecten voor de medezeggenschap Scenario s voor SW bedrijven Effecten voor de medezeggenschap door Isaäk Mol, projectleider SBCM. isaakmol@caop.nl 1 januari 2013 is de streefdatum voor het ingaan van de Wet Werken naar Vermogen (WWNV),

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe.

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe. Notitie Aan: Van: Betreft: 12 deelnemende gemeenten Taskforce Communicatie ontwikkelingen en activiteiten GR Promen Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF Arbocatalogus Nikhef Nummer RSI0004V1SVM Versie 1 Bestandsnaam: Arbo-management Occupational Health & Safety RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF blz. 2 t/m 6 Inleiding blz. 2 Beschrijving problematiek

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen;

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen; Het algemeen bestuur van de ISD Midden-Langstraat; overwegende dat de ISD bij verordening regels dient op te stellen over de wijze waarop klantenparticipatie met betrekking tot de ketendienstverlening

Nadere informatie

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 1 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 ARTIKEL 2 SAMENSTELLING VAN DE KLANTENRAAD... 4 ARTIKEL 2A SAMENSTELLING KAMER WWB...

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 14 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen?

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Innovatie onderweg De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Het perspectief in 2012 1 Bezuinigingen op Wsw, Wajong & P-budget 2 Nieuwe instroom uit de Wajong 3 Nieuwe instroom uit Wsw 4 Nieuwe

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF08.20060 Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Portefeuillehouder: de heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: de heer A.R. v.d. Schoot / mevrouw M. van Dun Telefoonnummer:

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Nummer : 10-01.2015 Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Uithuizen, 18 december 2014. AAN DE RAAD.

Nadere informatie

Beschut Werk Wijziging Verordening re-integratie, studietoeslag en tegenprestatie Participatiewet 2015

Beschut Werk Wijziging Verordening re-integratie, studietoeslag en tegenprestatie Participatiewet 2015 voorstel aan de raad Opgesteld door Werk en Inkomen Delsing, A.M.C.D. (Anouk) Kenmerk 174790649 Vergadering Vergaderdatum Geheim Beleidsveld Nee Werk en inkomen Beschut Werk Wijziging Verordening re-integratie,

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

Bedrijfsplan Participatiebedrijf

Bedrijfsplan Participatiebedrijf 2017/11451 Bedrijfsplan Participatiebedrijf Werkdocument (02022017) 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel en opzet document 3 1.3 Proces 4 2 Missie visie en dienstverlening 5 2.1

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD Onderwerp Transitiearrangement 2015-2016 tussen Gemeente en WSD Samenvatting In haar brief van 18 december 2013 vraagt WSD aan de deelnemende gemeenten van de GR om een arrangement te treffen voor 2015

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

Van visie naar uitvoering. Maatregelen voor integrale dienstverlening van werkzoekenden en SW-ers in de gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond

Van visie naar uitvoering. Maatregelen voor integrale dienstverlening van werkzoekenden en SW-ers in de gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond Van visie naar uitvoering Maatregelen voor integrale dienstverlening van werkzoekenden en SW-ers in de gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond December 2009 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Recente ontwikkelingen...

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen De markt beweegt verder Rechte tellingen Rapport: nog te verschijnen September 2010 Projectnummer: 09/516 V. Veldhuis, MSc drs T.J. Veerman m.m.v. drs. D.A.G. Arts J.W. van Egmond AStri Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Agendapuntnr.: Nr.: 149997 Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Renswoude, 27 oktober 2015 Aan de gemeenteraad Geachte raad, Inleiding Sinds 2012 beschikken

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag:

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: 20 14 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.1580., d.d. 12-1-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Bedrijfsplan Grafisch Productie Centrum BESLUITEN 1. In te stemmen met het vooralsnog niet outsourcen (op afstand zetten) van het Grafisch

Nadere informatie

Datum uw brief 31 maart 2008

Datum uw brief 31 maart 2008 Directie Inwoners SP fractie van de gemeente Nijmegen ter attentie van mw. S. Akdemir Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015.

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015. Zaaknummer 00466517 Onderwerp 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

o UJ . provincie ^}(^ groningen 1 O DEC Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer

o UJ . provincie ^}(^ groningen 1 O DEC Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer . provincie ^}(^ groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: wv/w.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-016 Houten, 18 maart 2014 Onderwerp: Raadsvoorstel Invoeringsstrategie Partcipatiewet Beslispunten: 1. De Invoeringsstrategie Participatiewet Lekstroom vast te stellen

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar Evaluatie Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief 2015 2018 periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Gemeente Wassenaar Oktober 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 03 1.1 Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Voortgang onderzoek Dwarskijker J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57 6527664 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 IBN uitvoeringsregie, begeleiding en ontwikkeling van mensen Even wat getallen Landelijk

Nadere informatie

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk.

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Om bij onze doelgroepmedewerkers de focus op uitstroom te krijgen, is het van belang dat we vanuit

Nadere informatie

Bureau Social Return Groningen ontzorgt Stadswerk 25 maart 2015

Bureau Social Return Groningen ontzorgt Stadswerk 25 maart 2015 Bureau Social Return Groningen ontzorgt Stadswerk 25 maart 2015 1 Social return: begripsbepaling Buying Social 2 Social Return Social return is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in een

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

Transvorm Actueel. Social Return on Investment - tegenprestaties onder de loep. woensdag 17 juni 2015

Transvorm Actueel. Social Return on Investment - tegenprestaties onder de loep. woensdag 17 juni 2015 Transvorm Actueel Social Return on Investment - tegenprestaties onder de loep woensdag 17 juni 2015 Vera van der Horst Adviseur social return & PSO-distributeur v.v.d.horst@adviespuntsocialreturn.nl 06

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

10-3-2016. 3. Definiëring doelgroepen

10-3-2016. 3. Definiëring doelgroepen 3. Definiëring doelgroepen UITGANGSPUNTEN VISIENOTA Participatie op het hoogst haalbare niveau. Investeren in de hele groep. Bevorderen optimale loonwaardeontwikkeling. Integrale toeleiding WMO/Participatie/Jeugd.

Nadere informatie

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet sociale werkvoorziening; b. gemeenten: de gemeenten die

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Alescon, een ander Sociaal Werkbedrijf!

Alescon, een ander Sociaal Werkbedrijf! Alescon, een ander Sociaal Werkbedrijf! Masterclass Divosa 1 november 2013 Product life cycle Participatie Wet WSW GR Alescon >2000 medewerkers SW +trajecten 120 FTE ondersteuning 40 locaties Strategie

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie De Participatiewet In een politiek krachtenveld 25 september 2013 Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie Wajongers in de zorg Doel en Inspiratie Programma 13:00 13.15 13:15 13.45 13:45 14:15 Opening Hoofdlijn

Nadere informatie

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels is er ingestemd met het wettelijk verplicht stellen van beschut werk per 1-1-2017. Hiervoor is een wijziging van de Participatiewet vastgesteld. Daarmee zijn de

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie