Inhoud Voorwoord Directieverslag Missie en Visie Opdracht van de aangesloten gemeenten Bedrijven...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud... 1. 1 Voorwoord... 4. 2 Directieverslag... 5. 2.1 Missie en Visie... 5. 2.2 Opdracht van de aangesloten gemeenten... 5. 2.3 Bedrijven..."

Transcriptie

1

2 Inhoud Inhoud Voorwoord Directieverslag Missie en Visie Opdracht van de aangesloten gemeenten Bedrijven Organogram Aandachtspunten Communicatie/informatie Automatisering (ICT) Infrastructuur/architectuur Kantoorautomatisering Logistiek beheerssysteem Personeelsinformatie/cliëntvolgsysteem Resultaatgebieden Sector Industrie (Beschut Binnen) Product marktcombinaties Werkleerplekken en werkervaringsplaatsen Werksoorten Aandachtspunten Sector Dienstverlening (Beschut Buiten) Product marktcombinaties Werkleerplekken en werkervaringsplaatsen Ontwikkeling binnen werksoorten Aandachtspunten Sector Arbeid & Ontwikkeling(A&O) Detachering en Begeleid Werken Synergon Werk BV Sociaal beleid Personeel & Organisatie Ontwikkelingen Ziekteverzuimbeleid Organisatie Sociale kengetallen Vertrouwenscommissie (Commissie Intimidatie) Ideeënbuscommissie Ongevallen

3 4.1.8 Communicatie/overlegstructuur Opleidingen Ondernemingsraad Algemeen Commissies Overleg Ondernemingsraad Cliëntenraad Cliëntenraad Taken Uitvoering Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Kwaliteit Certificaat Confectieatelier Sector Dienstverlening afdeling Schoonmaak Sector Industrie - Metaal Aandachtspunten Arbo en milieu RI&E s Bedrijfshulpverlening Uitvoerende Arbozaken Agressie en geweld Aandachtspunten Bijlagen Bijlage 1: Organogram Synergon Bijlage 2: Organogram sector Industrie Bijlage 3: Organogram sector Dienstverlening Bijlage 4: Organogram sector Arbeid & Ontwikkeling Bijlage 5: Verzuimgegevens

4 1 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt alweer het jaarverslag In dit verslag vindt u informatie over het gevoerde bedrijfsbeleid, het sociaal beleid en de kengetallen op sociaal gebied. De kengetallen kunnen vergeleken worden met de kengetallen van andere SW-bedrijven. De verandering van primair productiebedrijf met subsidie naar een arbeidontwikkel/productiebedrijf zonder gemeentelijk bijdrage lijkt nog ver weg. De cultuurverandering die dit mede moet bewerkstelligen, is zowel bij medewerkers als de omgeving een weerbarstig fenomeen. De voortdurende afweging tussen sociale en economische belangen was ook in 2012 weer een onontbeerlijk aandachtspunt, omdat de landelijke overheid een voor Oost-Groningen onevenredig financiële druk legt op de sociale werkvoorziening. Dit betekent voor Synergon en daarmee voor onze GR-gemeenten met de toenemende korting op de subsidie een zeer complexe taakstelling. Deze situatie kan alleen het hoofd geboden worden door een intensieve samenwerking tussen het schap en de gemeenten. De frequentie van de bijeenkomsten van het Dagelijks Bestuur is daarom ook opgevoerd. Daarmee wordt gehoor gegeven aan een grotere regievraag. In 2012 is wederom kritisch gekeken naar de commerciële activiteiten en resultaten van onze werksoorten. Zo is de Champignonkwekerij in het voorjaar van 2012 gesloten. Deze werksoort was in de toekomst niet meer levensvatbaar te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarentegen is in de Metaal duurzaam geïnvesteerd. Deze afdeling wordt klaargemaakt voor een eventuele toekomstige verzelfstandiging. Met de vraag naar metaalmensen en door de eigen bedrijfsschool, die praktijklessen verzorgt zoals de vroegere ambachtsschool c.q. LTS, wordt deze weer toekomstbestendig. Was het vorig jaar de Wet Werken naar Vermogen, nu zijn alle voorbereidingen gericht op de nieuwe Participatiewet. Feit blijft dat de SW en daarmee Synergon in zijn huidige vorm gaat verdwijnen, hetgeen bij onze medewerkers grote onrust geeft. Temeer omdat de Participatiewet de beweging van binnen naar buiten vorm wil geven via een quotumregeling welke voor Oost-Groningen in zijn huidige vorm niet haalbaar is. Wij zullen de komende tijd nog meer gaan focussen op publiek/private samenwerking betrekking hebbende niet alleen op onze deelnemende gemeenten maar op geheel Oost- Groningen. Synergon allemaal kansen! Ik wens u veel leesplezier! Ed Scherbeyn Algemeen directeur 4

5 2 Directieverslag 2.1 Missie en Visie Onze missie is het bieden van werk aan mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt in een zo regulier mogelijke omgeving. Wij ontlenen ons bestaansrecht primair aan de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en de komende jaren de Participatiewet. Synergon is hiermee onderscheidend in ons werkgebied (gemeenten Bellingwedde, Pekela en Oldambt). Visie - Voor de mensen, die in onze regio onder de doelgroep van onze missie vallen, willen wij de aanbieder van een werk- en leeromgeving zijn, waarbinnen zij zich kunnen ontwikkelen om een zo regulier mogelijke baan te vervullen; - Voor bedrijven, organisaties en particulieren willen wij met behulp van de inzet van mensen uit de doelgroep de aanbieder van producten en diensten zijn, die zich ten opzichte van andere aanbieders onderscheidt door een uitstekende prijs/prestatieverhouding en het constructief meedenken in oplossingen voor de klant; - Voor de maatschappij en in het bijzonder de politiek/bestuurlijke verantwoordelijken bij de gemeenten in de regio willen wij de organisatie zijn die op een verantwoorde wijze omgaat met de belangen die maatschappelijk aanwezig zijn en vooral ook de belangen en doelen die door de gemeenteraden in de regio worden verwoord. 2.2 Opdracht van de aangesloten gemeenten De opdracht van de deelnemende gemeenten aan Synergon is: - Bied de groep Sw-medewerkers met een gering ontwikkelpotentieel een beschutte werkplek; - Bied Sw-medewerkers met ontwikkelpotentieel een ontwikkeltraject waarmee de afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam wordt verkleind; - Realiseer de taakstelling van 33% Beschut Binnen, 37% Beschut Buiten en 30% Deta/Bw in 2018 tegen zo gunstig mogelijke kosten, voor zover niet achterhaald door de Participatiewet. 2.3 Bedrijven Om aan de opdracht te voldoen heeft Synergon een drietal sectoren die functioneel worden aangestuurd door de concernstaf (Personeel & Organisatie, KAM en Controlling). Met als taakstelling: van ondersteunend naar coördinerend, begeleidend en waar nodig sturend (control op de implementatie van beleidsprocessen). De drie bedrijven (sectoren)/resultaatgebieden zijn: - Industrie (Beschut Binnen) Deze sector is verantwoordelijk voor de realisatie en bijbehorende acquisitie van werkplekken voor de groep medewerkers met een gering of geen ontwikkelpotentieel. - Dienstverlening (Beschut Buiten) Deze sector is verantwoordelijk voor de realisatie van werkplekken en bijbehorende acquisitie van werksoorten voor Beschut Buiten. - Arbeid en Ontwikkeling Deze sector is verantwoordelijk voor het inrichten en uitvoeren van diagnose -en arbeidontwikkeltrajecten voor zowel SW-medewerkers van Synergon als voor 5

6 bijstandsgerechtigden van de GR gemeenten, Oldambt, Bellingwedde en Pekela. Het gaat hierbij om onderzoek (op het TDC) en het verkleinen van de afstand op de arbeidsmarkt teneinde de kans op het verkrijgen/behouden van betaald werk te vergroten. Daarnaast voert A&O Deta/Begeleid Werken uit voor Synergon. Hiervoor worden medewerkers begeleid en worden geschikte werkplekken geworven. 2.4 Organogram Het organogram treft u aan in bijlage Aandachtspunten - Arbeidsontwikkeling: realisatie beweging van binnen naar buiten; realisatie interne doorstroom; realisatie trajecten; realisatie persoonlijke ontwikkelingsplannen; - Ontwikkeling medewerkers midden- en topkader; - Vergroten commerciële slagkracht/imagoverbetering; - Verbetering gemiddelde arbeidsproductiviteit/medewerker; - Binnenhalen diversiteit aan werksoorten met (relatief) hoge NTW; - Terugdringing ziekteverzuim; - Verbetering aantal productieve uren/jaar; - Geleidelijke doorstroom van Beschut Binnen (Industrie) naar Beschut Buiten; - Geleidelijke doorstroom van Beschut Buiten (Dienstverlening) naar Deta/Bw; - Geleidelijke uitbreiding Deta/Bw; - Ontwikkeling en positionering P&O; - Communicatie/informatie. 2.6 Communicatie/informatie Werkoverleg sectoren Binnen alle sectoren vindt er periodiek tussen de sector/bedrijfsmanager-werkleiding en werkleiding-medewerkers werkoverleg plaats. Daarnaast maken de sectoren ook gebruik van nieuwsbrieven en (digitale) mailing. Personeelsbulletin Ons Boukje Het personeelsbulletin is een blad, dat door onze medewerkers zelf wordt ingevuld (redactie bestaat uit medewerkers uit de verschillende sectoren). Het personeelsblad wordt vier keer per jaar uitgegeven. Nieuwsbrief Medewerkers worden periodiek geïnformeerd/voorgelicht middels een nieuwsbrief over ontwikkelingen/veranderingen binnen de organisatie. De nieuwsbrief wordt met de salarisstrook meegezonden. Zeepkistbijeenkomsten In het verslagjaar heeft de directeur de medewerkers periodiek voorgelicht (de zogeheten zeepkistbijeenkomsten ) over de ontwikkelingen/veranderingen binnen de organisatie. 6

7 Website Synergon Om Synergon ook visueel vorm te geven heeft Synergon een website als extern en intern communicatiemiddel (Synergon en je baan, Synergon uw bedrijf en alles over Synergon) Automatisering (ICT) In het kalenderjaar 2012 is informatisering en automatisering op dezelfde voet voortgezet als in 2011, echter heeft er wel een uitbreiding plaatsgevonden in het automatiseren van kantoorwerkplekken Infrastructuur/architectuur Er zijn meerdere remote locaties ontsloten met behulp van DSL-verbindingen, waardoor de betreffende medewerkers op afstand kunnen inloggen op het centrale netwerk. Denk hierbij o.a. aan diverse werkleiders in de groenvoorziening, het project de Aanpakkers in Pekela en het TDC op het Werkplein Kantoorautomatisering Het aantal gebruikers van kantoorautomatisering is opnieuw toegenomen. In december is het aantal licenties verhoogd van honderdvijftig naar tweehonderd Logistiek beheerssysteem Binnen de sector Industrie (Metaal) is het productie-logistiek beheersysteem ISAH (ERP) en het financieel systeem Accountview verder geoptimaliseerd. Het productie-logistiek beheersysteem voldoet aan de eisen om complexe productiestromen/processen te beheersen. Het systeem biedt veel mogelijkheden om zowel de primaire als de secundaire bedrijfsprocessen in control te krijgen en te houden! De belangrijkste bedrijfsprocessen hierbij zijn: - Relatiebeheer; - offerte/calculatie; - verkoop; - inkoop en voorraadbeheer; - werkvoorbereiding/engineering; - planning; - projectbewaking; - onderhoud productiemachines; - financieel (voor- en nacalculatie, debiteuren/crediteuren etc.). Het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2008 is bij de implementatie als richtlijn gehanteerd Personeelsinformatie/cliëntvolgsysteem Compas is het systeem waarin cliënt volg- en personeelsinformatie is geïntegreerd. Centraal hierin staan niet de onmogelijkheden, maar de mogelijkheden van mensen! Zo worden we in staat gesteld om te zien welke kansen er voor onze medewerkers en cliënten liggen. De persoonlijke ontwikkeling van mensen kunnen we nauwlettend volgen. 7

8 De functionaliteit van Compas bestaat uit: - Personeelsinformatie (HRM); - cliëntvolginformatie (CVS); - externe plaatsingen, detacheringen en begeleid werken; - opleidingsmodule met planning; - trajectenmodule; - Cedris werkladder; - profiel- en competentiemanagement. In het kader van het onder controle krijgen en houden van de urenregistratie is in 2012 een start gemaakt met het voorzien van alle werkleiders van toegang tot Compas zodat zij kunnen beschikken over de gegevens van hun eigen medewerkers. 8

9 3 Resultaatgebieden 3.1 Sector Industrie (Beschut Binnen) Missie De sector Industrie (Beschut Binnen) zorgt voor werkplekken die passen bij de mogelijkheden en het ontwikkelingsperspectief van de medewerkers met ontwikkelpotentieel. Voor de groep medewerkers met gering of geen ontwikkelpotentieel zorgt de sector voor blijvende en passende beschutte werkzaamheden. Kwantitatieve doelstellingen: - Een zo groot mogelijk scala aan werkervaringsplaatsen en werkleerplekken bieden, zowel voor de medewerkers Synergon als voor externe cursisten (MKB, UWV, Uitzendorganisaties, gemeenten); - Het aantal medewerkers Beschut Binnen afbouwen en via de werkladdersystematiek door te laten stromen van Beschut Binnen naar Beschut Buiten of zo mogelijk naar Deta/Bw; - Een uitbreiding van de productmarktcombinaties met een hogere NTW. Kwalitatieve doelstellingen: - Voldoende en passend werk voor de groep medewerkers met geen of gering ontwikkelpotentieel; - Voldoende en passend werk, dat aansluit op de mogelijkheden en het ontwikkelingsperspectief van de medewerkers met ontwikkelmogelijkheden, zoals vastgesteld door de gemeenten Product marktcombinaties Om invulling te geven aan de missie en de geformuleerde doelstellingen zijn binnen de sector Industrie de volgende product marktcombinaties te onderscheiden: - Grafische dienstverlening (digitale vormvoorbereiding, offsetdrukkerij, grafische afwerking en printshop); - Textiel & Papier (seriematig stoffeerwerk, confectiewerk van matrashoezen voor de (vracht)auto-industrie, inpak- en assemblageactiviteiten, kartonnagewerkzaamheden en opslag en beheer); - Metaal (productie van halffabricaten/eindproducten, assemblage en waar nodig engineering) Werkleerplekken en werkervaringsplaatsen In het verslagjaar is er gestart met het onderzoek in hoeverre Industrie-metaal zich kan profileren als werkleerbedrijf, met als hoofdvraag: wat voor een strategie dient de sector Industrie-metaal te voeren om zich op de markt te profileren als volwaardig werkleerbedrijf? Er kan worden vastgesteld dat de sector Industrie-metaal de mogelijkheid heeft door te groeien naar een erkend werkleerbedrijf Crebo niveau 3-4. Het resultaat heeft een basis gelegd voor verder onderzoek, wat zijn de eisen en wensen per doelgroep (MKB, UWV & Uitzendbureaus) en de richtlijnen van de subsidieverstrekkende instanties. Op grond van een investeringsvoorstel is een start gemaakt met het inrichten van het werkleerbedrijf/de bedrijfsschool sector Industrie metaal, en het inrichten van twee ruimtes, een lesinstructielokaal en een praktijkruimte. In de praktijkruimte zal een breed scala aan duurzame productiemiddelen, zoals verspanings- en plaatverwerkingsmachines en lasapparatuur worden opgenomen. 9

10 Daarnaast worden er binnen de gehele sector Industrie werkervaringsplaatsen (atelier, stoffeerderij, Druk & Print) aangeboden, om enerzijds werkervaring op te doen en anderzijds competentietrainingen te volgen. Een goed ingerichte werkleerplek biedt de medewerker: - competentietrainingen; - de mogelijkheid om werkvaardigheden op te doen; - interne opleidingen Werksoorten Textiel & Papier De afdeling Textiel & Papier (T&P) heeft voor het kalenderjaar 2013 en 2014 een megaorder* (DeAgostini) in de wacht gesleept die voor ongeveer tweehonderd medewerkers twee jaar lang werk oplevert. Gezien de omvang betekent dit ook dat de sector Industrie T&P hierbij inpakwerkzaamheden onderbrengt bij de collega schappen Caparis (Leeuwarden), Ability (Uithuizen) en Wedeka (Stadskanaal). * Het inpakken van miljoenen stuks verzamelalbums, die vervolgens hun weg vinden in winkels in Nederland, België, Finland, Zweden, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland en Engeland. Door de economische crisis is het werkaanbod van seriematig stoffeerwerk en het naaien van matrashoezen (Berco) voor de vrachtauto-industrie binnen de sector Textiel & Papier de afgelopen jaren sterk afgenomen, evenwel tekende er zich in 2011 een voorzichtig herstel af. Echter het naaien van matrashoezen (Berco) is in 2012 om een capaciteitsprobleem wederom afgenomen. Druk & Print In het verslagjaar is verdere professionalisering en inbedding afdeling Druk & Print binnen Textel & Papier doorgevoerd en is de afdeling opgenomen binnen commercie T&P ter optimalisering Cross selling. Tevens is er een eigen website ontwikkeld en geïmplementeerd en zijn er vergaande gesprekken gevoerd over samenwerking met een private drukkerij. Metaal Binnen de Metaal is een interimmanager/adviseur aangesteld, met als opdracht de Metaal beter te laten functioneren/om te vormen naar een rendabel productiebedrijf, met als aandachtspunten: herbezinning op het personeelsbestand en de marktsegmenten waarin de Metaal zich in de nabije toekomst nog kan begeven. De afdeling moet slagvaardiger aan het werk om zich in de branche beter staande te houden. Het in 2011 aangeschafte productie-logistiek beheersysteem ISAH en het financieel systeem Accountview zijn in 2012 volledig doorgevoerd als beheersingsinstrument van het productieproces. Er is een start gemaakt met de inrichting van de afdelingen productprocesontwikkeling, productie en de bedrijfsschool (taken, verantwoordelijkheden & bevoegdheden). Voor het vastleggen van de processen en procedures wordt het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2008 als richtlijn gehanteerd. De prioriteit is in 2012 met name gelegd bij de logistieke processen binnen de Metaal. Binnen de sector Industrie wordt in 2013 in toenemende mate het accent gelegd op het genereren van een diversiteit aan werksoorten met een hogere NTW. Voor het organogram, zie bijlage 2. 10

11 3.1.4 Aandachtspunten - Doorstroom (van binnen naar buiten) in overleg met A&O; - Voortgang inrichting Metaal, de afdelingen product-procesontwikkeling, productie, logistiek en het werkleerbedrijf; - Uitbreiding werksoorten (binnen de vastgestelde marktsegmenten) met een hogere NTW. 11

12 3.2 Sector Dienstverlening (Beschut Buiten) Missie Het bieden van werk aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in een zo regulier mogelijke omgeving door middel van veelzijdige dienstverlening in de categorie beschermd buiten. Synergon is een betrokken partner die -daar waar het gewenst is en het kanondersteuning biedt. Synergon kan terugvallen op een betrouwbaar netwerk voor extra ondersteuning, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van regionale leveranciers. Ook hier gaan wij voor een partnerschap: langdurige samenwerking, met elkaar meedenken en zorg voor de regio. Het SW-teken van Synergon staat hier voor SamenWerken. Synergon werkt met social return naar haar leveranciers als een onderdeel van het partnerschap. Dit draagt voor de leverancier bij aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen (People) en de algemene zorg voor de samenleving. Het SW-teken van Synergon staat dan ook voor Sociaal Werken. Kwantitatieve doelstellingen - Een zo groot mogelijk scala aan werkervaringsplaatsen en werkleerplekken bieden; - Een uitbreiding van de bestaande product marktcombinaties met een hogere NTW (netto toegevoegde waarde) of een hogere NTW genereren binnen bestaande product marktcombinaties. Kwalitatieve doelstellingen - Voldoende en passend werk voor de groep medewerkers met een gering ontwikkelpotentieel, die permanent zijn aangewezen op een werkplek Beschut Buiten; - Voldoende en passend werk dat aansluit op de mogelijkheden en het ontwikkelingsperspectief van de medewerkers met ontwikkelmogelijkheden, zoals vastgesteld door de gemeenten Product marktcombinaties Om invulling te geven aan de missie en de geformuleerde doelstellingen zijn binnen de sector Dienstverlening onderstaande product marktcombinaties te onderscheiden: - Businesspost, - Groenvoorziening; - Kantines (catering); - Nieland (hoveniers van Synergon); - Schoonmaak; - Schilderwerken; - Expeditie; - Projecten (o.a. afvalinzameling en wagenparkbeheer); - Personenvervoer. * Door het afhaken van onze grootste afnemer van champignons, alsmede het gebrek aan vakkennis en te hoge kosten c.q. noodzakelijke investeringen, waren we genoodzaakt de champignonkwekerij medio april 2012 te sluiten. Voor het organogram, zie bijlage 3. 12

13 3.2.2 Werkleerplekken en werkervaringsplaatsen Een goed ingerichte werkleerplek biedt de traject-medewerker: - Competentietrainingen; - De mogelijkheid om werknemersvaardigheden op te doen (werkervaring); - Interne opleidingen. De afdelingen Schoonmaak, Schilderwerken, Kantines en Groenvoorziening zijn ingericht als werkleerplek. Iedere medewerker krijgt de noodzakelijke basisopleiding Ontwikkeling binnen werksoorten In 2012 hebben twee HBO-stagiaires onderzoek gedaan i.v.m. het opzetten van het vervoersbureau. De eerste stage betreft het palletbeheer (rapport steakholders-analyse, rapport afdeling expeditie, rapport bedrijfsprocessen, rapport logistieke prestaties, rapport ladingdragers, rapport locaties en opslag, rapport registratie en eindrapport palletbeheer). De tweede stage betreft het personenvervoer (beleidsnotitie Synergon, een frisse wind ). De werksoort externe inspecties NEN 3140 is opgeschort. Het wordt nader onderzocht op welke wijze dit alsnog kan worden geïmplementeerd. De afdelingen Businesspost en Schoonmaak zijn gegroeid. Binnen iedere werksoort of afdeling zijn wsw- en ambtelijke medewerkers vaktechnisch geschoold of bijgeschoold. Een aantal medewerkers is doorgestroomd naar de afdeling detacheringen (taxichauffeurs en maaltijdbezorgers). Onze beleidsafdeling (new business) heeft diverse onderzoeken naar haalbaarheid van nieuwe werksoorten verricht. In overleg met de afdeling personeelszaken en de sector Arbeid & Ontwikkeling zijn de medewerkers, die vrijkwamen door de sluiting van de champignonkwekerij, binnen drie dagen elders in de organisatie herplaatst. Gedurende het jaar is gekeken naar definitieve en rendabele arbeidsplaatsen voor deze medewerkers. De afdelingen Businesspost en Schilderwerken zijn goed gepromoot, met inzet van eigen mensen en middelen (eigen drukwerk, zelf plaatsen van A0-reclameborden langs de weg, zelf bezorgen van reclamemateriaal). De samenwerking met externe partners is gedurende 2012 verstevigd c.q. uitgebreid. Er is een start gemaakt met het anders invullen van het groenonderhoud van de gemeente Oldambt, waarbij wordt uitgegaan van beeldbestek. Synergon voert het groenonderhoud uit als opdracht, waarbij de planning en aansturing gebeurt vanuit Synergon in plaats van uit de gemeente. Synergon wil zich ook als zodanig laten zien in de gemeente door middel van schaftketen, auto s en werkkleding in de huisstijl van Synergon. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van centrale inkoopcontracten met social return Aandachtspunten - Strategische personeelsplanning; - Uitbreiding diversiteit aan werksoorten (voortdurende aandacht); - Huisvesting Winschoter Hogebrug (achterstallig onderhoud/onderzoek naar huisvestingskosten); - De samenwerkingspartners (SOOOG, Koen Meijer, Acantus, stichting Oosterlengte en de gemeenten); - Integreren BBB Plato-Synergon Dienstverlening; - Interne dienstverlening gebruiken als visitekaartje; - Nieuwe werksoort: scannen en digitaliseren van post- en archiefstukken in samenwerking met Reisswolf; - De groei van de afdeling schoonmaak; - Opzet en inzet van de kantines verder ontwikkelen. 13

14 3.3 Sector Arbeid & Ontwikkeling(A&O) De sector A&O heeft zich in 2012 verder ontwikkeld als arbeidsontwikkelbedrijf en staat ten dienste van de ontwikkeling van SW medewerkers op de werkladder met als doel optimalisatie van diens werkcapaciteit en mogelijkheid tot detachering. Daarnaast biedt A&O haar expertise aan de werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden van haar GRgemeenten: Bellingwedde, Oldambt en Pekela. De sector A&O bestaat uit twee afdelingen: - Detachering en Begeleid Werken (Deta/BW) - Synergon Werk BV Detachering en Begeleid Werken Missie De afdeling Deta/BW draagt zorg voor het leveren van een maximale bijdrage in de beoogde kwalitatieve en kwantitatieve doelstelling van Detachering en Begeleid Werken Synergon. Kwalitatieve doelstellingen - Het leveren van een adequate bijdrage van de beweging van binnen naar buiten (Deta/Bw); - Het onderhouden van het bestaande werkgeversrelatienetwerk; - Het adequaat administratief afhandelen van de detacheringcontracten; - Het bieden van detacheringsondersteuning om zoveel als mogelijk terugval te voorkomen. Kwantitatieve resultaten 2012 (aantal Se s) Detacheringen mutaties: Nieuwe Deta Einde Deta * Arbeidsongeschikt P&O Intern geplaatst Geen aanbod Stand ** *** 130 Totaal *** * Bedrijfseconomische redenen, concurrentie gemeenten, sociale plaatsingen, uitstroom WAO/WIA. ** Toename aantal deta plaatsingen v.a. aug *** Ongeveer 30% van het huidige Deta/BW bestand kan niet worden vervangen. 14

15 Stand Detacheren stand stand stand stand Begeleid werken mutaties: Stand BW stop BW nieuw Totaal*** **** 0 15 *** Ongeveer 30% van het huidige Deta/BW bestand kan niet worden vervangen. **** 2 x dienstverband vrije bedrijf (optie voortzetting BW). Het jaar 2012 wordt voor de afdeling Deta/BW nogal bepaald door de economische crisis. Mede hierdoor is het toenemend lastig gebleken om aflopende inleenplekken te continueren, dan wel nieuwe werkplekken te vinden. Desalniettemin is de afdeling Deta/ BW, naast een administratieve uitbreiding, erin geslaagd het aantal gedetacheerden licht uit te breiden. Eind 2012 is in overleg met de sectoren Industrie en Dienstverlening besloten een detacursus te ontwikkelen teneinde SW medewerkers voor te bereiden op werk in een detaconstructie op de vrije arbeidsmarkt. Verwachting 2013: - Nadruk op tegengaan terugloop; - Extra nieuwe instroom o.a. door inspanningen als gevolg van Social Return en de inzet van het te ontwikkelen Callcenter; - Extra en structurele aandacht voor bestaande opdrachtgevers/inleners; - Een groeiende pool van beschikbare SW medewerkers voor Deta/BW. 15

16 3.3.2 Synergon Werk BV Binnen de afdeling Synergon Werk worden alle externe opdrachten ondergebracht en uitgevoerd, en kunnen aan de uitkeringsgerechtigden van de GR gemeenten, meer en op maat afgestemde ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden. Synergon Werk biedt daarnaast het instrument om bijstandsuitkeringen middels een dienstverband te verlonen. Dit betekent dat de uitkeringen worden omgezet in loon, en wordt er dus een dienstverband aangegaan. Dit is een afnemende activiteit. Missie Het aanbieden en inrichten van diagnose- en werkleertrajecten, met als doel werkzoekenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt, Wwb, Wajong, Wsw (in 2014 Participatie wet), maximale kansen te bieden op duurzaam regulier werk. Synergon Werk bestaat uit: - TDC (Training & Diagnose Centrum) Oldambt; - Wijkproject De Aanpakkers in Pekela; - Wijkproject De Meet in Bellingwedde; - Werkleertrajecten binnen Synergon; - Uitzendbureau Select People. TDC Oldambt Medio 2012 is middels een samenwerking met de gemeente Oldambt en Pekela een start gemaakt met het opzetten en ontwikkelen van een Training & Diagnose Centrum. Het is de bedoeling dat aanvragers van een WWB uitkering een start maken in dit centrum. De verblijfsduur is max. 13 weken. Naast het bepalen van de afstand tot de arbeidsmarkt worden diverse trainingen aangeboden, waardoor de kans op betaald werk tijdens of zoveel als mogelijk aansluitend op het TDC, tot een reële mogelijkheid behoort. Er zijn inmiddels 3 werksoorten voor het TDC beschikbaar: inpakwerk, groen en de schoonmaak. Wijkproject De Aanpakkers Dit project heeft zijn thuisbasis in de voormalige Hendrik Westerschool in Pekela, nu bekend als Over de Brug. Hier worden diverse activiteiten georganiseerd en aangeboden voor bewoners van Pekela. Zo is er een tweede kans winkel, er worden cursussen aangeboden en is er een klussen- en groendienst. Deze laatsten kunnen kleine reparaties of klein tuinonderhoud verzorgen. Ook het Sociale Team van Pekela heeft hier haar bijeenkomsten. Het is de bedoeling dat De Aanpakkers zich ontwikkelt tot zgn. servicedienst voor het bieden van algemene voorzieningen in het kader van de WMO. De Aanpakkers wordt uitgevoerd door vrijwilligers en mensen met een WWB uitkering. De projectleiding en werkleiding wordt verzorgd door medewerkers van Synergon. Wijkproject De Meet Dit project vond plaats in het dorpshuis De Meet in Bellingwolde. Ook hier werden uitkeringsgerechtigden middels een werkleertraject toegeleid tot de arbeidsmarkt. Synergon A&O verzorgde deze werkleertrajecten. Eind 2012 heeft Bellingwedde haar sociale dienstuitvoering belegd bij Vlagtwedde. Zij nemen daarmee ook de activiteiten op De Meet van ons over. Werkleertrajecten Een van de belangrijkste instrumenten om mensen toe te leiden naar werk in de vrije arbeidsmarkt, is deelname aan werkleertrajecten. Hier worden naast vakvaardigheden ook werknemersvaardigheden aangeleerd. A&O kan de ontwikkelingen hierin meten en volgen met behulp van onderzoeksinstrumenten van Dariuz. 16

17 Een bijzonder werkleertraject is het project Westerbork. In een gezamenlijk project samen met Duitsland worden een aantal uitkeringsgerechtigden uit Oldambt een werkleertraject aangeboden in kamp Westerbork. Naast deze trajecten, wordt zowel het vervoer als de werkleiding door Synergon verzorgd. Uitzendbureau Select People Op verzoek van o.a. onze GR gemeenten heeft Synergon een uitzendformule ontwikkeld, nl. Select People die aangewend kan worden voor uitzenden en payrolling t.b.v. gemeenten en voor Synergon. Cijfermatig overzicht 2012: Kwantitatieve resultaten 2012 Opdrachtgevers trajecten 2011 Begroot 2012 W/L traj Actueel traj Afgesloten traj Sub totaal Enkelv traj TDC instroom Screening 2012 Totaal 2012 Intern Oldambt Pekela Bellingwedde UWV * Bestand t/m 4 e kwartaal *exclusief 10 boventalligen TDC, werk/leertrajecten en enk.producten Bellingwedde 9% UWV 3% Intern 29% Pekela 23% Oldambt 36% 17

18 Nieuwe aanmeldingen e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Totaal Aanmeldingen 2012 Gemeente Oldambt Gemeente Pekela Gemeente Bellingwedde UWV Intern TOTAAL: Aanmeldingen 2012 per opdrachtgever Verwachtingen 2013: - Verdere ontwikkeling en uitbouw van het TDC Oldambt, conform een TDC Oost Groningen; - Nauwere samenwerking met de sociale diensten van onze GR gemeenten; - Gemeente Oldambt verwacht jaarlijks zo n 500 personen aan te melden voor het TDC; - Synergon A&O gaat in 2013 t.b.v. gemeentelijke aanbestedingen het onderdeel Social Return verzorgen voor de gemeente Oldambt. Indien gewenst ook voor de gemeente Bellingwedde. Dit gaat ook extra werk opleveren voor Synergon; - Synergon A&O ontwikkelt een Callcenter, met als doel het realiseren van een winstgevende product-markt-combinatie en een interessant werkleertraject voor personen met een uitkering. 18

19 4 Sociaal beleid 4.1 Personeel & Organisatie Ontwikkelingen De taakvelden van P&O zijn primair gericht op ondersteuning van de directie en het management bij de uitvoering van het personeelsbeleid. De laatste jaren heeft het ontbroken aan een integraal samenhangend P&O-beleid. In 2012 is een eerste aanzet gegeven voor het realiseren van een integraal P&O-beleid. In het kalenderjaar 2012 is het nieuwe beleid omtrent het ziekteverzuim verder vorm gegeven. Tevens is de nieuwe functiewaarderingscommissie geïnstalleerd, waarbij er nauw wordt samengewerkt met Wedeka-bedrijven. De SW-geschillencommissie maakt deel uit van de procedure disciplinaire maatregel & bezwaarschrift. Deze commissie is in 2012 geïnstalleerd. Het gebruik van het cliëntvolgsysteem/personeelsinformatiesysteem Compas is verder geoptimaliseerd. Gedragscode Synergon: Met plezier naar het werk gaan is belangrijk. Samen zijn we verantwoordelijk voor een goede sfeer en de manier waarop we met elkaar omgaan. Daarom is het van belang dat duidelijk is welk gedrag wél en welk gedrag niet aanvaardbaar is binnen Synergon. In 2012 is er aandacht besteed aan de omgangsvormen binnen Synergon. Welke normen & waarden wij belangrijk vinden bij Synergon is vastgelegd in de Gedragscode zo zijn onze manieren!. De leidinggevenden hebben een interne cursus gevolgd over de gedragscode en over de stappen die men moet nemen als een medewerker zich niet houdt aan afspraken en regels. In het Sanctiebeleid is vastgelegd wat een leidinggevende kan doen als een medewerker ongewenst gedrag vertoont. De leidinggevende heeft vervolgens zijn eigen medewerkers voorgelicht over de gedragscode zo zijn onze manieren. Aandachtspunten voor het kalenderjaar 2013 zijn: - Ondersteuning A&O doorstroom intern; - Overlegstructuur/communicatie/informatie; - Opleidingsplan midden- en topkader; - Implementatie functionerings- en beoordelingsgesprekken/ POPgesprekken; - Secundaire arbeidsvoorwaarden Sw; - Afbouw verlofstuwmeren; - Collectief vervoer; - Positionering P&O. 19

20 4.1.2 Ziekteverzuimbeleid De doelstelling was om tot 2013 het verzuimpercentage jaarlijks vanaf 2010 met 2% terug te dringen. Het ziekteverzuim was in ,14%, ,5% en in ,1 %. De in 2010 vastgestelde doelstelling is gezien de (geringe) toename van het ziekteverzuim in 2011 niet haalbaar gebleken. Een herziening heeft moeten plaatsvinden. Doelstelling verzuimpercentage (herziening) Kalenderjaar Ziekteverzuim 17,5% 16,1% 13,5% consolideren In april 2011 is het (curatief) verzuimbeleid vastgesteld (instemmingsrecht Ondernemingsraad) en geïmplementeerd. Het verzuimbeleid is een demedicaliserend beleid. Conform dit verzuimbeleid zullen de werkleiders in de toekomst een prominentere rol krijgen in het terugdringen van het verzuim en alles wat daarbij komt kijken. In een zeer vroeg stadium vindt door de verzuimcoördinatoren de filtering plaats tussen verzuim op medische gronden (dus voortkomend uit ziekte of gebrek) of verzuim op niet medische gronden (waar een gedragscomponent een grote rol speelt). Er is een rapporteur ingezet om mogelijk zwart/grijs verzuim te voorkomen. De verzuimcoördinator kan op grond van deze bevindingen adequate acties ondernemen. De bedrijfsarts wordt ingeschakeld bij twijfel of onduidelijkheden of het verzuim op medische of niet medische gronden betreft. In 2012 is het ingezette beleid gecontinueerd. Dit heeft geleid tot een daling van het verzuim in In samenwerking met de verzuimcoördinatoren wordt er gewerkt aan het terugdringen van het verzuim, de werkleiders gaan steeds meer een prominentere rol krijgen in de verzuimbegeleiding van onze medewerkers. De medewerker wordt uitgenodigd op het spreekuur van de bedrijfsarts voor een gesprek. De bedrijfsarts inventariseert het probleem en komt tot een advies dat geformuleerd wordt in een spreekuurrapportage. Daarnaast vindt overleg plaats in het sociaal medisch team en kunnen er zo nodig andere specialismen ingeschakeld worden, bijvoorbeeld Stichting MEE, die twee keer per week zitting heeft binnen Synergon. De verzuimcoördinatoren hebben het afgelopen jaar geïnvesteerd in het uitbreiden van een professioneel netwerk extern. Zo is er verdere samenwerking en overleg tot stand gekomen met o.a. het UWV en andere WSW bedrijven, om op deze wijze nog meer grip te krijgen op het terugdringen van het verzuim. In samenwerking met bedrijfsarts en de verzuimcoördinatoren vindt er een inventarisatie plaats om afspraken te maken over de verzuimbegeleiding. Hierin is opgenomen: Inventarisatie probleemvelden vanuit het oogpunt van de re-integratie van de medewerker en werkgever; Vaststellen van de gewenste einddoelen vanuit zowel de medewerker als de werkgever. Opties hierbij zijn: - Gehele werkhervatting; - Gedeeltelijke werkhervatting in eigen functie; - Werkhervatting in andere functie; - Geen benutbare mogelijkheden. Planmatig opstellen verzuimtraject en deze vastleggen. Als voorbeeld van een verzuimtraject; er heeft een pilot plaatsgevonden op 1 afdeling binnen T&P. Er zijn gesprekken gevoerd met medewerkers van deze afdeling om de oorzaak van het verzuim in kaart te brengen en het verzuim terug te dringen. Verder is er een pilot gestart om een bedrijfsfysiotherapeut in te zetten. De bedrijfsfysiotherapeut verricht geen individuele fysiotherapie behandelingen maar adviseert over hoe te werken met beperkingen op de werkplek. Dit kan leiden tot aanpassingen op de werkplek en/of aanpassingen in het gedrag van de medewerker. Indien er sprake is van verzuim op niet medische gronden kan worden doorverwezen naar ambulante specialismen (denk in dit kader aan: maatschappelijk werk, 20

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Jaarverslag 2013 EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN Postbus 2040 7801 CA Emmen Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Email Internet algemeen@emco-groep.nl www.emco-groep.nl 1 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2014

SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2014 SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2014 Voorwoord In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen om de laatste taken die Vixia nog uitvoerde in het kader van de verticale mensontwikkeling over te dragen aan de gemeenten,

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 INTOS

Jaarverslag 2014 INTOS Jaarverslag 2014 INTOS 2 Inhoudsopgave 5 6 8 13 22 24 29 31 Voorwoord Algemeen Missie, visie Verslag IWGM Verslag Ondernemingsraad Arbeidsontwikkeling Resultaten Onze aanpak Detacheren/Begeleid werken

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 INLEIDING 3 1.1 EEN NIEUWE KOERS VOORTGEZET 3 1.2 BEDRIJFSVOERING 3 2 WAT WILDEN WE BEREIKEN 5 2.1 AFWIKKELEN VERLEDEN

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. 2014 in vogelvlucht 4 1.1 Voorbereiding op de participatiewet 4 1.2 De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat 4 1.3 Lokale aanhechting 5

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen JAARVERSLAG 2013 We tonen lef We doen het slim We werken samen We geven en nemen verantwoordelijkheid XXXXX INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG* VOORWOORD 5 MISSIE EN BELEID 6 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2013 INLEIDING

Nadere informatie

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14 Jaarverslag 2007 Wedeo Postbus 236 7000 AE Doetinchem Terborgseweg 106 7005 BC Doetinchem Telefoon: 0314-372500 Fax: 0314-360181 E-mail: wedeo@wedeo.nl Internet: www.wedeo.nl 1 2 Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking Jaarverslag 2007 INHOUD VOORWOORD 4 Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek PROCESONDERSTEUNING 29 Personeel en organisatie Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Vertrouwenspersonen Medezeggenschap

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

Jaarverslagen 2009. g Sociaal. g Bedrijfsvoering. g Jaar- en programmarekening

Jaarverslagen 2009. g Sociaal. g Bedrijfsvoering. g Jaar- en programmarekening Jaarverslagen 2009 g Sociaal g Bedrijfsvoering g Jaar- en programmarekening Lijstje afkortingen ASP = Alescon Sales & Participations BHV = BedrijfsHulpVerlening BV = Besloten Vennootschap BW = Begeleid

Nadere informatie

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM Gemeente WaíerU tŭ CS BaanStede Postbus 404 2 5 APR ZOU 1440 AK Purmerend INGEKOMEN Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM T (0299)469 369 F (0299)469169

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Bericht van de Raad van Commissarissen. Strategische keuzes. Externe werkplekken. Beschutte werkplekken.

Inhoud. Voorwoord. Bericht van de Raad van Commissarissen. Strategische keuzes. Externe werkplekken. Beschutte werkplekken. Jaarverslag 2013 Inhoud 3 Voorwoord Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Organisatieprofiel 5 Strategische keuzes 6 UWeetjes 7 Externe werkplekken 8 Diensten 9 Beschutte werkplekken 10 Arbeidsintegratie

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie

Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek

Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek Concept rapport ter bespreking in DB op 16 april 2015 Amsterdam, 9 april

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014 Werken Werkt Jaarverslag UW 2014 Inhoud 3 Voorwoord Colofon Uitgave: UW, Utrecht 2015 Fotografie: Norbert Waalboer Fotografie Vormgeving: Patrick van Bronkhorst, Jus Ontwerp Druk: &producties Bericht van

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV

JAARVERSLAG. Tomingroep BV 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV 2 BV JAARVERSLAG 2013 Colofon Uitgave Redactie Vormgeving Tomingroep BV Marketing & Communicatie AlphaPlus / Tomingroep BV Inhoud 01. De organisatie - missie - doelstelling

Nadere informatie

Presikhaaf Bedrijven bereidt zich voor op de Participatiewet

Presikhaaf Bedrijven bereidt zich voor op de Participatiewet Publieksjaarverslag 2013 Beschermd Werken - Arbeidsmarkttoeleiding Verbindt mensen & werk! Presikhaaf Bedrijven bereidt zich voor op de Participatiewet Elf gemeenten in de regio Midden Gelderland hebben

Nadere informatie

Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen

Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen BIJLAGEN Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen Bestuur 1. Yvo Kortmann Burgemeester 2. Theo Reinders Wethouder Sociale zaken 3. Leo Bisschops oud-wethouder Sociale zaken Management

Nadere informatie