i LITIE O o U't Telefoon 0900^844

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "i LITIE O o U't Telefoon 0900^844"

Transcriptie

1 r' Korpsliding ')loltb- i LITIE Zuid-Holland-Zuid o CJ U'l K.Ï O Postbus BB Dordrcht O o U't Tlfoon 9^844 Bzokadrs Korpsondrdl Doorkisnummr Faxnummr Ons knmrk Uw knmrk Datum Ondtwrp, Bijlagn Vissrsdijk Bndn GW Dordrcht Korpsliding RTL/WOB/25 26 oktobr 29 Dclaratis n btalingn In 28 n 29 aan korpschf n plv. korpschf één (gnummrd 1 t/m 144) tw (gnummrd 2a t/m 2d) Aan RTL Niuws ta.v. d hra. Tak Postbus TV HILVERSUM. Gacht hr Tak, Naar aanliding van uw brif, d.d. 17 sptmbr 29, pr post ontvangn op 18 sptmbr 29. mt btrkking tot uw vrzok om toznding van Informati ovr btalingn in d priod 28 n d rsl zs maandn van 29 van d korpschf n d plaatsvrvangnd korpschf van d politirgio Zuid-Holland-Zuid bricht ik u ht volgnd. D ontvangst van uw vrzok is schriftlijk aan u bvstigd. Vrdr is r namns all korpsn op 29 sptmbr 29 ovrlg ml u gwst ovr ht aanlvrn van d gwnst informati. Dit ovrig hft grsultrd in d afspraak dal vóór 1 novmbr 29 aan u d gvraagd documntn zoudn wordn togstuurd. D korpschf, d hr T. Visschr, is op 1 april 29 bij ht rgiokorps Zuid-Holland-Zuld in dinst gtrdn, zodat alln vanaf di datum informati ovr hm vrstrkt kan wordn. Uw blangstlling gaat nit zo zr uit naar d rgulir loonbtaling, maar mr naar dclarafis, opslagn op ht rgulir loon. dinstrizn, dagvrgodingn n storting in privé pnsionvoorziningn nzovcxjrts. Uw vrzok richt zich in d rst plaats op ht vrkrijgn van n kopi van tw gropn documntn. D rst grop hft btrkking op all ingdind dclaratis cjoor of namns d korpschf (in uw brif nomt u hm hoofdcommissaris) n d plaatsvn/angnd korpschf (door u aangduid als plaatsvrvangnd hoofdcommissaris). D twd grop documntn hft btrkking op all doorgnummrd afschrifln van crditcards di door of namns d korpschf n d plaatsvn/angnd korpschf tn last van hl rgiokorps komn. D bid gropn documntn zijn op datumvolgord samngvogd. D kopiën van d brondocumntn zijn gnummni van 1 tot n mt 144. Z wordn als bijlag blj dz brif gvogd. In vrband mt d bschrming van d prsoonlijk lvnssfr van andrn dan dgnn ovr wi u informafi opvraagt n ggvns van prsoonlijk aard van d hr Visschr n Dn Uyl zijn nkl plaatsn in d blrffnd documnln ganonimisrd. Ht twd dl van uw vrzok richt zich op vrgodingn zoals u dat vnwoord hbt In ngn ondrdln. Dit gaal ovr allrii vrgodingn n financiël tgmotkomingn. D antwoondn op dz vragn zijn samngvat in n virtal ovrzichtn, gnummrd 2a tot n mt 2d. Dz ovrzichtn wordn vnns als bijlag bij dz brif gvogd. «waakzaam n dinstbaar»

2 é Korpsliding P ITt L I T I E Zuid-Holland-Zuld Postbus BB Dordrcht Tlfoon Vrdr bricht ik u dat gn andr dan d in d vir ovrzichtn vrmld vrgodingn n/of financiël tgmotkomingn aan d korpschf of d plaatsvrvangnd korpschf zijn uitbtaald. Hoogachtnd, D korpsbhrdr, R.J.G, Bandll. Binnn zs wkn na vrznding vn dit bsluit kan n blanghbt>nd daartgn bzwaar makn. Ht makn van bzwaar gxhidt door hi indinn van n bzwaarschrift aan ht volgnd adrs: Korpsbhrdr politirgio Zuid-Holland-Zuid, Postbus 17, 33 BB Dordrcht. Ht bzwaarschrift dint ondrtknd t wordn n tn minst t bvattn: d naam n ht adrs van d indinr, d dagtkning, n omschrijving van ht bsluit waartgn ht bzwaar is gricht n d grondn van ht bzwaar «waakzaam n dinstbaar»

3 Dhr.dn Uyl 28: - Vast rprsntatikostn ; 142 bmto pr maand - Vast piktvrgoding ; 181,51 bruto pr maand - Vast garantitolag ; 742,33 p/m tolag naar maximum van bovnliggnd schaal 17 - Waarnmingstolag; p/m. tolag tn tijd van ht waarnmn van d functi van d korpschf - Vast indjaarsuitkring ; 8% van hl salaris - Vast vakantluilkring ; 8% van d bzoldiging - Tijdlijk uitkring ; 1 conform cao t/m 29 - Vrlofurn; p/m (dmv Cao a la cart, 4 urig wrkwk) 29: -Vasl r prsntafi kostn ; 142 bruto pr maand - Vasl piktvrgoding ; 181,51 bruto pr maand - Vasl garanfitolag; 786,66 tolag naar maximum van bovnliggnd schaal 17 - Waarnmingstolag; tolag tn tijd van ht waarnmn van d functi van d korpschf (l/m maart 29) - Vast indjaarsuitkring ; 8% van ht salaris - Vasl vakantiuitkring ; 8% van d bzoldiging - Tijdlijk uitkring ; 5 conform cao t/m 29 Dhr.T. Visschr 29: - Vast rprsntatikostn ; 188 bruto pr maand - Vast piktvrgoding ; 181,51 bruto pr maand - Vast indjaarsuitkring ; 8% van ht salaris - Vast vakantiuitkring ; 8% van d bzoldiging - Tijdlijk uitkring ; 5 conform cao t/m 29 -ITBF; p/m. In ht Akkoord arbidsvoonwaardn sctor poliu (ht Akkoord) is afgsprokn dat d lvnslooprgling wordt gbruikt om d prpnsionrgling,afup gdltlijk t vn/angn.

4 CEANUMMER: 287 INSTNR: OOOl I N D I V I D U L O O N S T A A T ÏRrODE: BLAO: Poi zuid-hol-2uid LOONHEFFINGNUMMER: NAAM : CTH dn Uyl REGNR : ^ ^ f i H ^ ^ ^ ADRES : ^ ^ ^ ^ ^ M HOONE>LAATS : H ^ ^ ^ l PERIODE BURG.STAAT LOOMHEF.KORTING CODE SV SCHAALNUMMER SALARIS VAST PERCDEELBETR PERC. LOONH BT Salaris Garantitolag Waarnmings tola PIKET Tijdlijk uitk. Vakantitoslag Eind jaarsuitk. Rprsntatikost Vrlofurn Prmi op/np Prmi IP Prmi aanv IP Prmi vrh NP Pr.vUT/FPÜ basis Tolag lvnal.l WG ZVW basis Psudoprmi Hii Loonhffing Loonhffing BT Nom prmi ZVH Vakbondscontr. Ntto vrgoding Gbr dinstauto Stomrijkostn Bdr privé norm Ink.afh.bijdr 2VH Ntto loon w^^ , 15,56 52, 6766,4 733, ,94 181,51 1, 142, 3 1 ^ ^^^^^H ^^^^^^H ^^^^^^H ^^HIV 74, ^^^HÜ m^^^^^m ^^^^^^H ^^^^^H ^^^^^V ^^^^ ^?ü^n , 15,56 52, 72,85 733,89 668,2 181,31 1, 142, 321.-'^? ^ ^^^1 ^^B ^^^^^^B ^^^^^H M,ïl 1 ^ ^ ^^^^^H ^^^^^H ^^^^^H ^^^^^H ^^^* 3 ^ ^ 3 2 I , 15,56 52, 72,85 742,33 668,2 181,51 1, 142, J 2 1 ^ ^^H ^^Hl ^^H^ ^T^n 187,3j ^IHHiB ^^^^^^H ^^^^^^H ^^^^^^B ^S^^Hs ^^^ ^ üi BSN/SOFINUMMER : fl^h^ia JAARGROHDSLAG PF : ^ ^ ^ ^ ^ B JAARLOON BIJZ. BEL. : , 15,56 52, 72,85 742,33 668,2 181,51 1, 142, ^21.^7 Il ^^m ^^H ^^H wêfm 74, ^MÊ^^^^ ^^^^^^M ^^^^^^M ^^^^^H. ^^^^^H ^ W ^mw , 15,56 52, 72,85 742,33 668,2 181,51 1, 7452,2 142, ^ 7 1 "i 9 i ^^H ^^^^^^M ^^^^^v 747T1 ]^^^ft fl ^^^H ^^^^^H ^^^^^^ft ^^^^^H VI^^^H ^^^^ , 15,56 52, 72,85 742,33 668,2 181,51 1,. 142, ^2U52 ^^^^^B ^^^^^H ^^^^^^Ê ^^^^^H ^^ï^n IR?'38 ^^^^^^B ^^^^^1 ^^^^^^1 ^^^^^^Ê ^^^^^H ^^^^v 22,69 NR IKV : 71 PERC. : 52, , 15,56 52, 72, ,33 668,2 181,51 1, 142, ^ I. ^^B ^^^^^^M ^^^^^H ^^T^ff 187,38 ^IHHB ^^^^^^H ^^^^^^H ^^^^^^M ^^^^^B ^^^^W TI61W , 15,56 52, 72,85 742,33 668,2 181,51 1, 142, 32lL52 UÊ^ÊÊk ^^m ^^4^n 187._3g ^IjÉi ^^^^^^E ^^^^^H ^^^^^K ^^^^"^ BEROEP : GEBOORTEDATUM : flbhhbb DATUH IN DIENST : DATUM UIT DIENST : 9 2 l , 15,56 52, 72,85 742,33 668,2 181,51 1, 142, J2i^ ^^^^^^Ê ^^^^^1 ^^^^^^M w /4,41 ^ HHB ^^^^^^^ l^^^^^h _^^^^^^B ^^^^^H i^^^b , 15,56 52, 72,85 742,33 668,2 181,51 1, 142, ^^2X^Z , 15,56 52, 72,85 742,33 668,2 181,51 1, 142, IHHIB ^^^^^H ^^^^^H ^^^^^H ^^^^^^H ^^^^^^L ^^^^^^H( ^^^^^^B ^^^^^^H ^^^^^^H «P /4,41 HHf OT ^HiM '/4,4i 1S7,_3_ ^^flhb ^^^^^^H ^^^^^^H ^HI^B -^^^^^H ^^^^^H. ^^^^^H ^^^^^1 ^^^^^^1 ^^^^^p ^^^^^Bl ^^^^^ ^9BCT7 T97773T 327, GESLACHT : MAN I LH-TABEL VERZEKERD , 15,56 52, 72,85 742,33 668,2 181,51 1, 7366,9 142, ^ ^^^^^^ ^ ^^^^^^H ^^^^^^H ^^^^^H ^^^^^^ ^^^m 169, ,6 13 TOTAAL 83797, ,8 864, ,12 12, 7452,2 7366,9 174, 3 8 ^ ^ ^^^^^^H ^^^^^^^H ^^^^^^^H vhi^^v 892,52??4ft-'^fi dhi^^^h ^^^^^^^^.^^^H H^^H ^^HW. 474,89 ^5J

5 CEANUMMER: 287 INSTNR: OOOl I N D I V I D U E L E LOO H STAAT - PERIODE: 6 29 BLAD: 4614 Pol zuld-hol-zuid LOONHEFFIHGNUHMER: NAAM : GTH dn Uyl REGNR : fl^b^l. ADRES : ^ ^ ^ ^ ^ B WOONPLAATS : ^ ^ 9 ^ H i PERIODE BURG.STAAT LOONHEF.KORTING CODE SV SCHAALNUMMER SALARIS VAST PERCDEELBETR PERC. LOONH BT salads Ga rant i tolag waarnmings tola PIKET Tijdlijk uitk. Vakantitoslag Rprsntatikost Vrlofurn Prmi op/np Prmi IP Promi aanv IP Prmi vrh NP Pr.vUT/FPO basis Tolag lvnsl.1 WG 2VW basis Loonhffing Loonhffing BT Nom prmi 2VW Vakbondscontr. ink.afh.bijdr 2vw Ntto loon ^ ^ W^^ , 15,56 52, 7234,3 786,66 689,3 181,51 5, 142, ^^H^^P fl^^^^ft ^^^^^H ^^^^^^H ^^^^^^B '^9,l5 ^ 8 6 ^ ^^^^^^^^L ^^^^^^H ^^^^^^^M H^^H 453TnJ , 15,56 52, 7234,3 786,66 689,3 181,51 5, 142, fl^^^^v ^^^^^^1 ^^^^^H ^^^^^^H ^^m^^i 79, T5 is^jl^ 1 ^^H l RM Ll 6853, 15,56 52, 7234,3 786,66 689,3 181,51 5, 142, ^^^^^H ^^^^^^H ^^^^^^H n,t^ ^ ^ ^ & ^ ^ ^ l_^_ ^^^^^^^B ^^^^^^1 ^^^M TTTÏÏ ^Wï^^ BSN/SOFINUMMER : 1 B B M ^ NR IKV : 71 JAARGRONDSLAG PF : 1 JAARLOON BIJZ. BEL. : ^ m m ^ PERC , 11, 52, 8256,6 786,66 181,51 5, 142, ^I^BB ^^H ^^^^^^H ^^^I^^H 82, ffi l ^^^m ^^H , 11, 52, 8256,6 786,66 181,51 5, 7883,48 142, ^BBBHB I^^^^^H ^^B^^H 82, ÏF ^^^&^^L ^HHHB^ I^^^^^^H ^^^^^^1 4iPli ^^B «394,^^ , 11, 52, 8256,6 786,66 181,51 5, 142, ^HHHB ^^^^^^B ^^^^^H ^^^^^^B ^^i^mp 82,4? ^^^M ^^H Hp l 7 BEROEP : GEBOORTEDRTÜ^ DATUH IN DIEN ST : DATUH UIT DIENST : GESLACHT LH-TABEL : HAN : VÉB TOTAAL 46471, ,96 267,9 189,6 3, 7883,48 852, 996,51 ^^B^HB ^^^^^^^M ^^^^^^^Ê I^^^^^^^B BJI^I^mB 484,89 liu^ ^^^^^^^^B ^^^^^^^^^B ^l^^l^^l ^^^I^^H ^TOB^T S S- 6 X Z S

6 CEANUMMER; 287 ÏHSTNR: OOOl I N D I V I D U r'le LOONSTAAT PERIODE: 6 29 KAVELHR: AFNR: m BLAD: Pol zuid-hol-2uid LOONHEFFINGNUMMER: NAAM : T Visschr REGNR : O ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ADRES : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ k M M M ^ ^ ^. WOONPLAATS : m^^bh^^^^bi^b^^v PERIODE 1 2 BSN/SOFINUMMER :i JAARGRONDSLAG PF :1 ^^^^^^^B JAARLOON BIJZ. BEL. : ^^HHI HHHi 6 NR IKV : PERC. : 52, 7 91 BEROEP : GEBOORTEDATUM : BWBHHI DATUM IN DIENST : DATUM ÜIT DIENST : GESLACHT : MAN LH-TABEL : mê ^ VERZEKERD : flbbbiwbv TOTAAL BURG.STAAT LOONHEF.KORTING CODE SV SCHAALNUMMER SALARIS VAST PERCDEELBETR PERC. LOONH BT , 11, 52, , 11, 52, , 11, 52, Salaris ITBF PIKET Tijdlijk uitk. Vakantitoslag Rprsntatikost Prmi op/np prmi IP Prmi vrh NP pr.vüt/fpu basis Tolag lvnsl.l ZKVstudrnd HG ZVW basis Loonhffing Loonhffing BT kind Ink.afh.bijdr ZVW Ntto loon 947,5 417,16 181,51 5, i ,5 417,16 181,51 5, 1476,64 ^^^^1 947,5 417,16 181,51 5, iflfl nn i ^^M ^^H ^^H ^Bm wmê ^^H ^^M,^^H 79, éi 79,67 HM 138, 138, 138, 'i5,i flfi flfi.l7 l MÉ H MHH ^^^ ^^^H ^^^H HH' ibj'itvs 1 ^^B wmi M4y,?<i 4é39,4ü I ,5 1251,48 544,53 15, 1476,64 564, ^^BIBM ^^^^^^H ^^^^^^H ^B^^^^M yjy, w 414, «^^^H HHI ,BB

7 Inlichtingn vts Politi Ndrland Afdling Facturring Postbus AE DRIEBERGEN focturringavtspn.nl T F PlfLITIE # Vts Politi Ndrland FACTUUR Politi Zuid-Holtand-Zuid Crdlturnachiinistrati Postbus BB DORDRECHT o XTVAN6EH 2 3 \^m ms Ci O yi (Si Foctuurdotun: 19/D3/Z9 Factuurnunnr: Obiturnuimr: 428 Btrft: RHC Studiris 2B Turkij Onz rfrnti: 4241 Onschrijving Aantal Prijs Bdrag RHC-Studiris Turkij 28 1, 5.131, ,93 Dlnmr: G.Th.Dn Uyl Totaal t btaln: ELA 5.131,93 Gliv ht totaalbdrag binnn 3 dagn ovr t makn op ING-bank t.n.v. vts Politi Ndrland t Dribrgn, ondr vrmtding van ht Factuur- n Dbiturnnimtir.

8 URBAN DOORN MOTAX ZEIST i, f hlir Tl. (O343)-42O Tl. (3) Fax. (343H2775 Kantooradrs: Julianawg DK DOORN Dbitumummr: FACTUUR Potiti Zuid-Holland dhr D hr G. Th. bn Uyl Postbus BB DORDRECHT tr Artikl Omschrijving Bdrag 1 1 Taxivrvor conform bijgacind bonnn 31.8( 3. 6.O 1,8 Totaal bdrag 31,8"..., Totaal x. BTW BTW bdrag 3., 1,8 Btaling binnn 14 dagn no factuurdalum o.v.v. ht factuumummr. ABN-AMRO Bank 49S Rabobank Kamr van Koophandl Ulrcht: BTW nummr: NL32193B1 Of> hl vrvor zljn van ropassfng d alg. voonwaardn voor ht vrvor \ prsonn n bagag pr taxi van d KNV, gdpon«j lr griffi van a ArroncCssfnntsrchtbank t's Gavnhag op 5 juni 1984, aklnumnkr8/14aai5t vrsi.

9 M Kiï DAG- EN NACHTSERVICE U'l DOORN Tl. (33) 42 Fax (343) 4S77S CONT Datum...?.Sr-...9.^. Kantooradrs: Julianawg DK Doom E-moil: REK BON NR. Ci MOTAX CI ZEIST CT Tr. [3)6925Hl ^1 AUTO X 2O.d'.' G Taxi a Dir. vrvor C Ziknfonds vrvor G Rolstol vrwr Van..!OU.v.\.V\..,VVy>v Naar \^;>..s^ 3 Grops vrvor C Schiphol vrvor D Rgio taxi I O.*^ V UV, wachttijd uur g lm r*^.. Ritprijs jkhe Naam: bhr./6a^...q.^y3...i^v.v. Adrs Woonplaats Handtkning Rgio Zuid-Oost Utkcht POLITIE ZitlcJ.Ho!land-Zuld G,Th.*«>Uy' Plv Korpwha* Viijrtdijk Bcnfdtn 2 Dofdracht Portbus loto 33 BB Doidrchl Tlloon WM-88 " Do«kiön''«- «O 39 W Fa« E-rn«ll:.., G.rtl.dCfl.UylOZuid-Holl.nd.polrt..nr

10 ÖlilVAHBEN 29 APR. 29 Schiphol Group nuilll Politi Zuid Holland Zuid KOStOUS 1U/U 33 BB Dordrcht MOiMWb -^ovo Factuur Amstrdam Airport Schiphol Businss Ara Aviation Postbus 751, postloc BZG Luchthavn Schiphol Tlfoon +31 () S Factuumummr Dbitumummr Factuurdatum Pagina Uw rfrnti Onz rfrnti 1-1 Omschrijving Bdrag Gbruik facilititn VIP cntrum , KL735,3 prs. EURO 3.- Dhr. G.T. dn Uyl 3, BTW 19 % ovr Bdrag xclusif BTW 3, EUR 3, 57, VAT numbr TOTAAL TE VOLDOEN EUR 357, Dit factuurbdrag dint binnn 14 dagn na factuurdatum t zijn voldaan. Voor lk maand; of gdk daarvan, dat btaling latr plaatsvindt Is n vrtragingsrnt vrschuldigd van 1 ^i van ht factuurbdrag. BANKREKENINGNUMMER: Amstrdam Airport Schiphot handlirglstr Amstrdam: B4, BTW-nr: NL Bt BIC ABNANLZA, IBAN NL.2ABNA4B Bankrlati: ABN AMRO Bank, Po5tt>ui 7SB7,111B ZG Luchthavn Schiphol

11 2iL Carlson Wagonlit Travl FACTOOR DATUM PAGINA POLITIE ZUID-HOLLAND ZUID POSTBUS BB DORDRECHT NEDERLAND BESTEMMING BEHANDELD INTERN. REF CARLSON WAGONLIT TRAVEL BTC AMSTERDAM WISSELWERKING XS DIEMEN NEDERLAND TEL PAX BTW KLANT 4/3/29 1 (2) 2 (2) 2 99 NL B VERTREK r DOSSIER NR: 11/3/ PRODUCT BTW "BEDRAg EDR 39 cri o O o»/1 E-TICKET INTERNATIONAAL REIZIGER TICKET CARRIER ROUTING VERTR.DAT.: PRIJS : AIRP.TAX : HANDLING FEE PRIJS : B-TICKET INTERNATIONAAT. REIZIGER TICKET CARRIER ROUTING VERTR.DAT.; PRIJS : AIRP.TAX : HANDLING FEE PRIJS E-TICKET INTERNATIONAAL REIZIGER TICKET CARRIER ROUTING VERTR.DAT.: PRIJS : AIRP.TAX HANDLING FEE PRIJS : i*-u/ w/*/jjjt>aubb6s/l K.L.M ROYAL DUTCH AIRL BUSINESS DISCOUNTED AMSTERDAM-CURACAO//SAINT MAARTEN-PARIS -AMSTERDAM 11/3/29 TIJD: 12:5 VLOCHT : ,84 EUR, O 362,84 EUR 35, EUR, O KL/74/ /1 K.L.M ROYAL DUTCH AIRL BUSINESS DISCOUNTED AMSTERDAM-CURACAO//SAINT MAARTEN-PARIS -AMSTERDAM 11/3/29 TIJD: 12:5 VLUCHT : ,84 EUR, O 362,84 EUR 35, EÜR, O DKNU YL/GERRITMR KL/74/ /l K.L.M ROYAL DUTCH AIRL BUSINESS DISCOUNTED AMSTERDAM-CURACAO//SAINT MAARTEN-PARIS -AMSTERDAM 11/3/29 TIJD: 12:5 VLUCHT : ,84 EÜR, O 3 62,84 EUR 3 5, EÜR, O 2372,84 35, 2372,84 35, 2372,84 35, E-TICKET INTERNATIONAAL REIZIGER TICKET 7i/ybiö/j3J655568/l CARRIER INSEL AIR ECONOMY PULL ROUTING CURACAO-SAINT MAARTEN VERTR.DAT. 15/3/29 TIJD: 1: VLUCHT 521 PRIJS 151,82 EUR, o 151,82 AIRP.TAX 25,82 EUR...OJ...,. ^*B^ /fi^, 3.c;w. '''. li.,ya., Xin-.::--V.'

12 Carlson Wagonlit Travl FACTUUR DATUM PAGINA 4/3/29 2 PRODUCT BTW BEDRAG ËÜR HANDLING FEE PRIJS : 35, EUR, 35, E-TICKET INTERNATIONAAL REIZIGER TICKET CARRIER ROUTING VERTR.DAT. PRIJS AIRP.TAX HANDLING FEE PRIJS : 71/958/ /1 INSEL AIR CURACAO-SAINT MAARTEN 15/3/29 TIJD: 1: VLUCHT : 521 BUSINESS DISCOUNTED 151,82 EUR, 25,82 EUR 35, BUR, E-TICKET INTERNATIONAAL REIZIGER DENOYIJ/GERRITMR TICKET 71/958/ /1 CARRIER INSEL AIR BUSINESS DISCOUNTED ROUTING CURACAO-SAINT MAARTEN VKRTR.DAT. 15/3/29 TIJD: 1: VLUCHT 521 PRIJS 151,82 EUR OrOO AIRP.TAX 25,82 EUR HANDLING FEE PRIJS : 35, EDR, 151,82 35, 151,82 35, INTERNAT. HOTEL REFERRAL GTiR REIZIGER : HOTEL : KURA HULANDA LANGESTRAAT 8 WILLEMSTAD NEDERLANDSE ANT AANKOMST 11/3/29 TYPE STANDAARD KAMER VOUCHER TER PIAATSB TB BETALEN CIRCA TARIEF 199, USD QTY: HANDLING FEE PRIJS : 1, EOR INTERNAT. HOTEL REFERRAL GDS REIZIGER : HOTEL : KURA HULANDA LANGESTRAAT 6 WILLEMSTAD NEDERLANDSE ANT AANKOMST 11/3/29 TYPE STANDAARD KAMER VOUCHER TER PLAATSE TB BBlAIiBN CIKCA TARIEF : 199, USD QTY: HANDLING FEE PRIJS : 1, EUR HOTEL KURA HULANDA 796, DSD O, O 1, HOTEL KURA HULANDA 796, USD, O 1, IATA t'ïj^ts /T^i /! ".:;; i^-.iv. I. '.; "

13 Carlson WagonlitTravl FACTUUR DATUM PAGINA : 4/3/29 : 3 u \n Ki O H* O Ct PRODUCT BTW BEDRAG "WR INTERNAT.HOTEL REFERRAL GDS REIZIGER DENUYL/GBRRXÜKR HOTEL KURA HULANDA l^anges TRAAT 8 WILLEMSTAD NEDERLANDSE ANT AANKOMST 11/3/29 TYPE STANDAARD KAMER VOUCHER TER PLAATSE TB BETALBEI CIRCA TARIEF : 199, USD QTY; HANDLING FBE PRIJS : 1, EUR INTERNAT. HOTEL REFERRAL GDS REIZIGER : HOTEL AANKOMST TYPE : HOLLAND HUUÖt; JtttSACH FRONT ST. 43 PHILIPSBURG NEDERLANDSE ANT 15/3/29 STANDAARD KAMER VOUCHER TER PLAATSE TB BBTAIiEN CIRCA TARIEF 195, USD QTY; HANDLING FEE PRIJS : 1, EUR INTERNAT. HOTEL REFERRAL GDS REIZIGER : HOTEL : HOLLAWU tnjuba oiiach FRONT ST. 43 PHILIPSBURG NEDERLANDSE ANT : 15/3/29 : STANDAARD KAMER : AANKOMST TYPE VOUCHER TBS. PLAATSE TB BETALBH CIRCA TARIEF : 195, USD QTY; HANDLING FEE PRIJS : 1, EUR INTERNAT. HOTEL REFERRAL GDS REIZIGER HOTEL AANKOMST TYPE DEaiTI./6ERRITMR HOLLAND HOUSE BEACH PRONT ST. 43 PHILIPSBURG NEDERLANDSE ANT 15/3/29 STANDAARD KAMER VOUCHER TER PLAATSE TB BETALEN CIRCA TARIEF : 195, USD QTYi HANDLING FEE PRIJS : 1, EUR HOTEL KURA HULANDA 796, USD, O 1. HOLLAND HOUSE BEACH 585, USD, O 1, HOLLAND HOUSE BEACH 585, USD, O 1, HOLLAND HOUSE BEACH 585, USD, O 1, IATA.- ^«i V.'.i''.(Viii»-..;n i!.i.i>i;. r:u.'iy >i.;',mt;il- r r#-.-i-<v'l>-n'j!(t:>-j:i..'»',?i".bb:i-.: i,.i. y-.k. ' :-^.:ü

14 Carlson WagonlitTrav 9196 O 'O IUlTVAN6EN-6lliUI!IT29 FACTUUR DATUM PAGINA 4/3/29 4 PRODUCT "BTSr BEDRAG EÜR /.... > '.' f- fi *v Jr. c BTW BTW" O,% BASIS 7843,98 TE BETALEN VOOR 19/3/29 OP REKENING HiG BAHK REFBRENTIB K: P: BTW bedrac, EXCL. BTW; BTW TOTAAL BETAALD SALDO 7843,98, 7843,98, 7843,98 BOR Bij ovrschrijding van d btalingstrmijn wordt ovr ht vrschuldigd bdrag d wttlijk rnt brknd ovr lk maêmd of n gdlt van n maand dr vrtraging. srmm. IATA.-.^!.,<v-.A i^.-vi.i.. v- 1^,.; ;...l-.;.,.,,.n.vi.

15 BGD* mtings & Incntivs Politi Zuid-Holland Zuid t.a.v. Managmntsassistnt Korpschf Postbus BB DORDRECHT. " ' t '. ' 7o\o 9426 ÖVJ OKTYAHSEK - 6 MEI 2 Watmtanwg GG ROTTERDAM Tl +31 () Fax +31 ()2 718BS9 ING Bank Bdrijfsnr. Onz rf Notadatum Notanr /5/ hj 7 l7 bc 1 a Nota Pagina 1 /1 Dublin 28-3 oktobr 29 Grsrvrd door Aantal prsonn: 3 Aanbtaling a 3% volgns contract BTWO% % 252, 252.., 252, BTW OOO EUR 252, Bij btaling hl bdrqfnr. n notanr. vomildn s.v.p. Uw btaling zin wl] graag binnn 15 dsbn tgmot op ons rkningnr bï) d ING Bank. BC: (NGBNL2A 'IBAN: NL11ING Voor vrgn mt btrkking tot btalingn vrzokn wq u contact op t nmn mt onz atd. dbiturn, ll , E-maU adroft: Voor ovrig vragn kunt u blln mt nt bovnaan d nota vnnkt tlfoonnummr. Op alto vrbininissn zijn d V12 voonraardn (opvraaglaor bl] oookingskantoor) van tocpasshig. RnriTRAVFl NPnPRIANnnV. PTWnr Nl (UUU R ni. huf.*.ri:f»..».fl - tftitf t* -rv~ u~.. tt«iicatii v,5,o 11 a HRO / GR

16 :t * «/. URBAN DOORN MOTAX ZEIST MCI HTVAN6EN 1 9 Mi 'ï Tl. (343H2 Tl. <3) Fax. (343) Kantooradrs: Julianawg DK DOORN Döbilumummr: FACTUUR Politi Zuid'HoIlarKJ dhr D hr G. Th. dn Uyi Postbus BB DORDRECHT HT ArtikJ Ó1 1 Omschrijving Taxivrvor conform bijgaand bonnn Bdrag 24,5( 23,1,1 O.OO. 6. 1,39,. Btaling tmnt^n 14 dagn na factuurdatum o.v.v. hl factuumummr. ABN-AMRO Bank 4957,61.8S9 Rabobank Kamr van Koophandl Utrcht: BTW nummr: NL32193B1 Op nt vrvor ziin van topassing d asg. voonvaardn voor nt vrvoêj' ^ prsonn n tjagag pr tcixi van d KNV, gsoponord Ir griffi van cf Arrondissmntsrcnttfank t 's Gavntiag op 5 lunli 984, aktnummr BCViJaatsio vrsi.

17 DAG- EN NACHTSERVICE Kantooradrs:. «^ ^. * v Julionawgll MOTAX 3941 DK EJoom DOORN ZEIST Td. (343) 42 Tl. (3) A92S111 Fox (343)43775 J^NT REK BON NR. AUTO Ki O O Datum 23. M- 2.C. D Taxi C Grops vrvor LT; Dir. vrvor 3 Schiphol vrvor G Ziknfonds vrvor fj Rgio. O Rolstol vrvor taxi l Van Naar NoafTi: Dhr./Mw. Adrs Woonplaafs... Handtkning..LLb.'.tiUr QvluL v/achttijd uur km Ritprijs g...z;.y5.. C-;k'.O...Lu,.L. Rgio Zuid-Oost Utrcht

18 DOORN MOTAX ZEIST Tl. (343)-42 Tl. (3) Fax. (343) Kantooradrs: Jutianawg DK DOORN E-mall: Dbiturnurnmr: FACTUUR Politi Zutd-Holland dhr D hr G. Th. dn Uyl Postbus BB DORDRECHT OHmNE«2Uü^'l ^, ^ r Nr Artik] 1 1 ^ ^ ^ ^ w ^^Ê ^^^g mff^ ^^^^^P ~^Pfih ^a^^^^i^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^M ^ ^ ^ ^^Êl '^^^Ê ^^^p^^^ Omschrijvirtg Taxivrvor conform bijgaando bonnn Bdrag Dn Uyl C(oiUnT- -;,!O rx>taa) tidrag 434,9' Totaal x. BTW 3TW bdrag 41.2: 24,6; Btaling binnn 14 d^n na factuurdatum o.v.v. ht factuumummr. ABN-AMRO Bank Rabobank Kamr van Koophandl Utrcht: BTW nummr: NL32193B1 Op ht vrvor zijn van topassing d alg. voonwaardn voor tit vnmr * prsonn n tjagag pr taxi var ö KNV. gdponrd tor griof van d ArmnrUcKOmor/lTOr'HO'ianli fo 's rx^uanhar^a nn ^ limt 1IU ovtormimmo» QfWi lastpta.

19 TT O <Si DAG- EN NACHTSERVICE ÜRMN Kontoorodrs: Julianawg 11 MOTAX 3941 DK Doorn DOORN E-moil: ZEIST Tl. (343) 42 Tl. (3) Fox (343) ^ REK BON NR.. AUTO OaUjm..C>..S7. 2.C?(?. DTaxi D Dir. vrvor D 2lcnfonds vrvor O Rolstol vrvor O Grops vrvor D Schiphol vrvor G Rgio taxi Wan...ü..O.'Ci^.k. Haar..Oo/lCJtl.(rjUfi.i. wachttijd, Ion. uur ;, Ri^rijs 13^-.-^&.. Naam: Dhr,/Mw...Q.ó:/\..y(.u..L. Adrs Woonplaals... Handtkning. Rgio Zuid-Oost Utrcht

20 DAG- EN NACHTSERVICE Kontoorodrs: m - ^ ^ *. ** Julianawg 11 MOTAX 3941 DK Doorn DOORN E-moil: ZEIST TL (343) 42 Tal. (3O) Fax (343) ^ REK BONNR. AUTO Datum...Sr-.C 2.?. D Taxi Dir. vrvor D Ziknfonds vrvor n Rolstol vrvor Var\...a.ü'^.{^. Naar...fi.{?T..t.'?.^.Ö4.ra wachttijd km D Grops vrvor D Schiphol vrvor D Rgio taxi...g..ir^..x.cn.k.^ uur ^...i.frf.r^..-:)-.-.>-w.g-.^..:>.. Ritprijs ^Z^.S Fa.. Naam: Dhr./Mw..Or.n...UA*..C. Adrs Woonplaats Hondtkning Rgio Zuid-Oost Utrcht

21 rtails ovrscnnjving ya^ttta I voii t O in Dtails Hir kunt u d dtails van d door u gkozn af- n/of bijsdtrijvlng bkijkn. Af- n/of bljschrijving Bdrag (uro) 495, Af Rkning Togn rokoning Oatum > Hlp Nil dirct aanvragn! Btaalfuncti (ovrschrijvn naar andr rkningn) Spaarrkning opnn Extt^ Girorkning Girorkning Tovogn aan Ml}n Postbank, nl Afspraak mt n hypothkadvisur Girokwartaalkrdlt" Doorlopnd Krdit H O Ci o Mutatisoort Naam / Omschrijving Mddlingn I Trug j Btaalautomaat PEARI^ OPTICIENS >ZEIST PASNR " :39 TRANSACTIENR Makklijkl Girokwartaalkrdlt wijzign Girokwartaalkrdlt opzggn Pakkt omzttn Contactl Vlgstld vragn Hlp https://mijilpostbank.nympb/girordpl/girorkningraadplgntraiisactidtails.do

22 goiqaoo- fc>/o WOPRöM 2 7 MEI 28 ^mnseh 2B MEi 2 '8 DECLARATIEFORMULIER Naam + voorlttr: Adrs: Postcod & plaats: G.Th. dn Uyl Girorkningnr.: 9744 GEMAAKTE KOSTEN O^oiaJjrU^'vL Cü \cs\c)r; L ucv^ asci-tatb. J»o

23 QRDERBEVESTI6IN6 Bricht! T / K Gontpol; PEAflLE opticins SmUan GD Zist *93 Ordr-nr.: 4 O O / 52 Opi Bpk ingn :H Ordr.dd: 19/OA/g8 Dhr. G dn im. O U'ï M p O Rcpt.nr : 6b.datua: Tlfoon t Klantnr: Qaschrijving Aantal Prijs Nttoprijs Monturn j 'vrsn.as Rchts 61as Links i Incl.l9.O5tB.T. U nrd gholpn door: Dhr. ^^QIIERIGE SP CIFI_ fhiklnubor Dischrijving (RECHTS) Kunststof Hard ffifl ZDR6 ZORB Ordr bdrag in EUR ".3) Uas Bils 58 Gcrtificrd oogsting -Ziss O/N Focaal {LINKS) BETflLINB 29.. U ** B E T A A L B E W ï J S ** PÈARLE opticins Slotlaan 183 Zist Factuurnr.: dd. 17/5/8 14:39:22 Brutoprlis: 615. r Korting : -12. Afrknn : 495. Afrk.door: P.I.N Lnsh. : Additi: Prisia : PD? TOESLAGEN carat supr Oo«MdBrtdtnJfv icaa di» onfritoa ca/inantf ib cossodar A «p d«mtoifii na l!cn Aoa it^si&if^

24 Intornatktnat Card Srvics BV Poslbus DS Dimn KvK Amstrdam nr. 33,2.596 Bankrkning Posibankrkning Voor vragn ovr hl rkningovrzicht kunt u blln of faxn mi d Corporat Card Srvicdsk Faxnummr 2 > mail C)V7 ühi»ahbt«u^ JULI 28 Y/SA D hr G.Th. dn Uyl r>_i:,: 7.,iM.Ur,nAnfi Zuld Datum 1 juli 28 Volgnurnmr 3 Bladnummr 1 van 4 Totaalovrzicht Vorig, uilstaand saldp^...jj.oo Btalingn,..-.o.po.. Uitgavn _ c.s6.4.. Niuw uitslaand saldo Uw btalingn aan Inlrriatlonal Caid Srvics BV zijn bijgwrkt tol 1 juli 28.

25 Dtailovrzicht VISA Kt U't KiJ h-^ m ^alum_ 1 jniipnrip -Volgnummr 3. piahniirtnrppr 9 v^r, 4 Rkningnummr Ovrzicht Datum Oatum transacti boking Omschrijving Bdrag/ valuta Bdrag Card-nummr: Card-houdr : G.TH. DEN UYL Bstdingslimit: VORIG UITSTAANO SALDO. 26 jun 28 jun VllLA AUGUSTUS DORDRECHT NIEUW UITSTAANO SALDO" NL

26 Dclaratiformulir Batum t4ull2floa - VniQnnmmRr ^ Bladnummr 3 van A Rkningnummr Naam: "cmploynummr: Card-nummr; D hr G.Th. dn Uyl Bdrijf: Aldling: Kosinplaats: Aufovrhuur/taw; Brandstof: Gonlant gkj opnmn; Holls: Luchtvaartmaatschappijn: Risburaus: Rstaurants: Tlfoonkostn: W/inkls: Divrsn: Corrctis: Totaal uitggvn Zakn-Card Holl spciftcalis lotaal Logis Maaliijd n/drank Mini bar Tlfoon Divrsn,.,... 56,4..,. 56,4. Aanlal Bijlagn: Toiichling/opmtkmgn: Handlkning aanvragr Naam: Datum: Handtkning:

27 M O 1/1 KÜ H* > Dclaratiformulir Öalum. 1 juli onna Vnigniimmflr :^ -Bladnummai éjitaiia- Rkningnummr Naam: ^mploynummr: Card-nummr: D hr G.Th. dn Uyl Privé uilgavn Datum Tolichtinq 3draq Kors Bdraq in EUR. Totaal Privé Contant uitgavn Datum TolichtirK) Bdraq Kors Bdraq in EUR. Tolaal contant Totaal Zakn-Card Totaal Onkostn (Zakn-Card + contant) Minus: risvoorschol Minus: Privé gbruik Zakn-Card 56.4 Totaal t dclarrn Bokn op nummr: Goodkuring 1 Godkuring 2 (indin van topassing) Naam: Naam: Datum: Datum: Handtkning: Handtkning:

28 Vil la fluaustus Oranjlaan 7 - Dordrcht Tl Rkning: Tafl: T15 Gastn: 2 6/26/28 12 Rkning Totaal 56.-to Visa 56-4 GRAND TGTfiL 56.1 T3 C4 6/26/28 14:2 6H BTü 19X BTU U-w I n tot Zins! 1 la-öu9uatt.is nl ^A'

29 ;-C>^X-, URBaSi DOORN MOTAX ZEIST ONTVANGEN ï 4 JÜÜ Tl. (343)-42 Tl. (3) Fax. {343) Kantooradrs: Julianawg DK DOORN E>mai): Dbitum unwnr; FACTUUR Politi Zuid-Holland dhr D hr G. Th. dn Uyl Postt>us BB DORDRECHT <"> n Artikl Omschriivfng Bfka Oul Taxivrvor contorm bijgaand bonnn C Totaal bdrag 281.,... Totaal x. BTW BTW bdrag 265.' Tój^'^"Bt'S^..b«iV^g^^, T:fïyënóh: EuN.--;....: : ;';;:^-7. :--''i \'. r \ \ Btaling tmnnn 14 dagn na (octmirdatum av.v. tit factuumumntr. ABN-AMRO Bank Rabobank Kamr van Koophandl Utrcht: BTW nummr: NL Op nl vrvor zljn van looassing do alg. voonwaardn voor hl vrvo' * prsonn n tjagag pr taxi van d KNV, gdponrd tr grtfli van o ArroncUssmnlsTchtOank t "s Gavonnag op 5 )uni awnummr 8/1 laatst vrst.

30 DAG- E.N NACHTSERVICE Kontoorodrs; Julianawg 11 MOTAX 3941 OK Doorn DOORN E-moil: ZEIST Tl. (343) 42 Tl. (3) Fu (343) C ^ REK BON NR. AUTO Datum.,lï..-...l^. 2jiiiP.. D Taxi D Grops vrvor n Dir. vrvor O Schiphol vrvor O Zikn^ds vrvor D Rgio.. D Rolstol vrvor taxi I Van...G..vr^.C^..A.wtri.O.<^.^f.i Naar.Ü..Q.'^Jif. wachttijd ^ uur g f.^...^.':'... knn./:.t>.v_/;<^..../..o.ij...,g..^.. Ritprijs...i..(.s:.. S^... Naam: Dhr./h/w...D.^.^r^..lJ.\^.C Adrs Woonplaals Handtkning Rgio Zuid-Oost Utrcht DAG- EN NACHTSERVICE Kontoorodrs: julianawg 11 MOTA> 3941 DKDoom DOORN ZEIST Tl. (343) 42 Tl. (3) 692S11 Fax (343)43775 ^m REK BON NR. AUTO Datum.i^/.-..^. 2 DJ^. D Taxi D Dir. vrvor D Ziknfonds vrvor a Rolstol vrvor D Grops vrvor D Schiphol vrvor D Rgio taxi Vbn..Ö.D.;^-^ Naar D.t^,f?.i^,,t..C.W.r...U.i.,^...W..7./?.cr.t./^' v/gchftijd.\ uur. LT^.^.U./.. km..t<r-" ^ ^- Ritprijs g./..f^..v'...'3.f?... Naam: Dhr./Mw..'.J.^..'f\..\fi.r^C Adrs Woonploots Handtkning Rgio Zuid-Oost Utrcht

31 'ni rnalronal'card Srvkas BV 'oslbus noo DS Dimn <vk Amstrdam nr. 33,2.596 Sankrkning Postbankrkning Voof vragn ovr hl rkningovrzicht kunt u blln ol faxn mt d Corporat Card Srvicdsk Faxnummr 2O ovy UNIVAHBEN O 6 Alis. 2^ VISA (AO OJD - ^o; o D hr G.Th. dn Uyl Jatum 1 augustus 28 Volgnummr,4 Bladnummr 1 van 4 -.Totaalovrzicht Vorig uitslaand saldo. Btalingn Uitgayn Niuw uitstaand saldo 56J1 56_._4 1^ JO 19.7 Uw btalingn aan Intrnational Card Srvics BV zijn bijgwrkt lot 1 auguslus 28.

32 VISA Dtailovrzicht ^atum lauquslus 2DB Volgnummr 4 Bladnummr 2 van 4 Rkningnummr. Ovrzicht Datum transacti Datum boking Omschrijving Bdrag/ valuta Bdrag Card-nummr; Card-tioudr : G.TH. DEN UYL Bstdingslimit: VORIG UITSTAAND SALOO 56,4 21 Jul 21 Jul GEINCASSEERD VORIG SALDO 56,4 cr 23 Jul 26 Jul 25 Jul 28 Jul DE STROPER DOORT BV CARREFDAC MULHU DORDRECHT ILLZACH NL FR. 88. in? 7n NIEUW UITSTAAND SALDO p^.ï^ 19.7

33 IJ VISA U'ï Ki O H» Dclaratiformulir -Btfllum- 1 augustus 28 VolgnuiDmr Bladnummr 3 van 4 Rkningnummr Naam: "oiploynummr: ^ard-nummr: D hr G.Th. dn Uyl Bodrijf: Aldling: Kostnplaats: AuiovrhuutAaxi: Brandstol: Coniani gld opnmn: Holls: Luchtvaartmaatschappijn: ' Risburaus: Rstauranls; Ttioonkostn: Winkls; Divrsn: Corrctis: i totaal uitggvn Zakn-Card Hotl spciiicatis totaal Logis Maallijdn/drank Mini bar Tlfoon OlvoTsn E...,, Q.OO 88., 12.7,, 19,7. Aantal Bijlagn: Tolichting/opmrkingn: Handlkning aanvragr Naam: Datum; Handtkning:

34 VISA Dclaratiformulir ^-Oaturn 1 augustus goob Volgnummr 4 Bladnummr ^yan4 Rkningnummr Naam:?mploynummr: jard-nummr; D hr G.Th. dn Uyl Privé uitgavn Datum Tolichting 3draq Kors Bdraq tn EUB. Totaal Privé Contant uilgavn Dalum Tolichiir\q Bdrag Kors Bdrag in EUR Totaal contant Tolaal 2!akn-Card Totaal Onkostn (Zakn-Card + conlanl) Minus: rtsvoorschot Minus: Privé gbruik Zakn-Card 19,7 Totaall ddarrn Bokn op nummr: Godkuring t Godkuring 2 (iridin van topassing] Naam: (Maam: Datum: Datum: Handtkning: Handtknirtg:

Datum 21 02 2013. Bedrij f 120-CVB

Datum 21 02 2013. Bedrij f 120-CVB Boekings totalen sal aris interface Datum 21 02 2013 Vaste onkostenvergoeding 226,89 per collegelid per maand HRSI Overzicht 211 Blad 1 Bedrij f 120-CVB Upnr Naam Maand 76833102 Ast, K.J. van 201302 12011100

Nadere informatie

ij WOE - I Kostendeclaraties fll3

ij WOE - I Kostendeclaraties fll3 Dossier: Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) WOB-verzoek geadresseerd aan: tumc Datum WOB-verzoek: 17 maart 2015 ij WOE - Kostendeclaraties fll3 irr WüE - Z Kostend,eclaratles ü14 irr WOB; - J fl.red:itcards

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

Vanaf nú ook. GEMEENTELIJKE bekendmakingen EN vergaderingen van GEMEENTE de ronde venen vindt u op pagina 7. Geen krant?

Vanaf nú ook. GEMEENTELIJKE bekendmakingen EN vergaderingen van GEMEENTE de ronde venen vindt u op pagina 7. Geen krant? Tl: 0297-581698 Fax: 0297-581509 diti: Mijdrcht, Wilnis, Vinkvn 11 augustus 2010 2 Vanaf nú ook op maandagmiddag opn! 12.00 tot 18.00 uur RNT 10 JAAR VAST Hypothkn mt vast rntprcntags Bij Financiël Dinstn

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

o o (ît ::= c0 Vice-voorzner

o o (ît ::= c0 Vice-voorzner Naam Bestuursfunctie Einde dienstverband Declaratie 2O'3 Voorzitter en decaan Vice-voorzner L d Lid en vice-decaan o o (ît ::= c0 netto onkostenverooedinq ( 400.00 per maand) 4.800,00 4.800,00 4.800,00

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 2 januari 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 2 januari 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummr: 10 Datum: 2 januari 2007 Ggvns ondrnming : Van Hoorn Company B.V. Faillissmntsnummr : 03.0319F Datum uitspraak : 17 juni 2003 Curator : mr. M.R. van Zantn R-C : mr. R.H.C.

Nadere informatie

verhuiskosten; buitenlandse reiskosten; verblijfkosten tijdens dienstreizen; cursussen, opleidingen, conferenties en congressen.

verhuiskosten; buitenlandse reiskosten; verblijfkosten tijdens dienstreizen; cursussen, opleidingen, conferenties en congressen. Bestuurskosten De Rijksoverheid gaat verantwoord met belastinggeld om en houdt haar uitgaven goed controleerbaar. Daarom maakt de Rijksoverheid met ingang van januari 203 de bestuurskosten van bewindspersonen

Nadere informatie

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren Holtnxtra MG Ht niuwsblad voor Holtn TANKSTATION nl Dondrdag 23 april 2015 6 jaargang nr. 16 "DE HAAR" PRESENTATIE TRIATHLON PAG. 3 AGENDA KULTURHUS PAG. 5 MINTONETTE KAMPIOEN Léon Haanstra opn! PAG. 11

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BRANCHECODERINGEN ANVR

INHOUDSOPGAVE BRANCHECODERINGEN ANVR INHOUDSOPGAVE BRANCHECODERINGEN ANVR Versie Branchecodes 2.0 d maart 2014 Gebaseerd op XML standaard 2.0 Zie volgende bladzijde of klik hier voor de Releasenotes voor deze versie Nummer en naam tabel Tabel

Nadere informatie

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Inkomende documenten - 38686

Inkomende documenten - 38686 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 10.. ayq, c,.y î.k j.. :. $..:.'. E.). R /l.k N D c o j'j/j ja L j A h.l te F-. :%'44 'C 1: Q U A L I T Y A S S U R A N E E LX'IL Burgemeester en Wethouders Gemeente

Nadere informatie

008 - ALLE LANDEN. Codeboek Sagitta, onderdeel Transit 2015-08-25 1 / 60. Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden

008 - ALLE LANDEN. Codeboek Sagitta, onderdeel Transit 2015-08-25 1 / 60. Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden 008 - ALLE LANDEN AD AE AF AG AI AL AM AO AQ AR AS AT AU AW AX AZ BA BB BD BE BF BG BH BI BJ BL ANDORRA VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN+B62 AFGHANISTAN ANTIGUA EN BARBUDA ANGUILLA ALBANIE ARMENIE ANGOLA ANTARCTICA

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

2 2 MEI 2012. 153 j, alt. Noord. Deelgemeente van Rotterdam. WD fractie Rotterdam Noord t.a.v. de heer S. Becker Postbus 1655 3000 BR ROTTERDAM

2 2 MEI 2012. 153 j, alt. Noord. Deelgemeente van Rotterdam. WD fractie Rotterdam Noord t.a.v. de heer S. Becker Postbus 1655 3000 BR ROTTERDAM 153 j, alt Noord Deelgemeente van Rotterdam Bezoekadres: EudokJaplein 35 3037 BT Rotterdam Postadres: Postbus 1655 3000 BR Rotterdam WD fractie Rotterdam Noord t.a.v. de heer S. Becker Postbus 1655 3000

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

J./. J-d E ZAKEN -, J. J v I 11. v n de Ministerraad te. e rechtst eeks aan de leden van Uw Raad. n de eer Voorzitter. 's-g r a ven h a g e.

J./. J-d E ZAKEN -, J. J v I 11. v n de Ministerraad te. e rechtst eeks aan de leden van Uw Raad. n de eer Voorzitter. 's-g r a ven h a g e. J v I 11 N / J, "" v J/ J-d E ZAKEN ; p H j f I - n d r Voorzittr v n d Ministrraad t 's-g r a vn h a g roj:s van :lnistrs om alum : 7 j u I i 1958 Knmrk: DIE-96688 Foto-nr: 169581 g o ik U tokomn ht vrslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 30 augustus 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 30 augustus 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummr: 7 Datum: 30 augustus 2005 Ggvns ondrnming : Van Hoorn Company B.V. Faillissmntsnummr : 03.0319F Datum uitspraak : 17 juni 2003 Curator : mr. M.R. van Zantn R-C : mr. R.H.C.

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

Oktober 2010 Torenloper 1

Oktober 2010 Torenloper 1 Tornlopr 1 Oktobr 2010 Schaakvrniging Born Ht bstuur Splavond Sniorn: dinsdagavond 19.55 uur Voorzittr Jugd: dinsdagavond 18:30 19:30 uur L.Griffion Van Hmskrkstraat 14 Aan- n afmldn clubavond vóór 7622

Nadere informatie

Geachte mevrouw/heer,

Geachte mevrouw/heer, Klant, Markt & Rlatis Blastingn Postbus 94127, 1090 GC Amstrdam Ondrwrp Tolichting kwijtschldingsformulir Gacht mvrouw/hr, Tam Inning & Invordring Doorkisnummr 020 608 21 99 U hft n kwijtschldingsformulir

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

50% Korting alle combinaties mogelijk

50% Korting alle combinaties mogelijk ZIE DEZE BIJLAGE: WEEK Tl: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editi: Uithoorn, D Kwkl 12 novmbr 2014 3 Tnksttion Zijdlwrd ADVERTEREN? IN DE H. Hyrmnsln 2 - Uithoorn INfoRmATIE: 0297-581698 06-53847419 VERkoopUITHooRN@

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie