Waterrijk, Vogelrijk, Kansrijk. Een visie op water en vogels in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waterrijk, Vogelrijk, Kansrijk. Een visie op water en vogels in Nederland"

Transcriptie

1 Watrrijk, Voglrijk, Kansrijk En visi op watr n vogls in Ndrland

2 Watrrijk, voglrijk, kansrijk a r i s d m Watr lijkt hl vanzlfsprknd. Dat is ht in zkr zin ook. Zondr watr immrs gn lvn. Maar waar ovrvlod is, daar schuilt ht risico van nonchalanc. Waarom zou j r bdachtzaam m omspringn? Lang tijd lk ht r in Ndrland op, dat w mt watr kondn don wat w wildn. Mt windmolns n latr mt gmaln kondn w watr onglimitrd wgpompn n land winnn. Mt dijkn was ht watr t krn. Rivirn kondn wordn gtmd n bochtn rchtgtrokkn. Inmiddls zijn w wijzr n zin w d krzijdn rvan. Zo blijkt d watrbhrsing voor d landbouw soms dsastrus uit t pakkn voor natuurgbidn, di vrdrogn. Inmiddls stuitn w ook op d grnzn van bmaling van laagglgn vngbidn. Onomkrbar bodmdaling is ht gvolg n vroorzaakt niuw problmn. En ho bgrijplijk al onz inspanningn voor n vilig kust ook zijn, mt all watrkringn vrdwn ook d natuurlijk dynamik. Mt grot gvolgn voor flora n fauna. En alsof dat nog nit gnog is, motn w ons door klimaatvrandring voorbridn op n stijgnd zspigl n grotr pikafvorn door onz rivirn. Al dz problmn bidn ook kansn. En prachtkans zlfs, om t latn zin dat w in Ndrland écht watrbouwrs zijn. En nit tégn ht watr, maar mét ht watr gaan wrkn. Op n manir di ons droog n vilig houdt, maar tglijkrtijd watr in zijn natuurlijkhid mr ruimt gft. Ht Ndrlands landschap zal rdoor vrandrn. Maar nit tn nadl, intgndl. Ndrland kan wr n op-n-top watrland wordn voor mnsn, vogls én natuur. Wi wil nit zo n prspctif op d tokomst?! t W o t o r v a n o n z n a t u u r Frd Woutrs Dirctur Voglbschrming Ndrland

3 r i s d m t a o t o r v a n o n z n a t u u r W R i j k d o m v o o r m n s n n a t u u r Ndrlandrs n watr horn bij lkaar. Trpn, dijkn, inpoldringn n droogmakrijn vormn n blangrijk dl van onz gschidnis. Ndrland dankt zijn positi als handlsland aan d ligging aan z n aan d rivirn di Ons land, ons watr togang gvn tot ht Europs achtrland. Onz rijkdom is doordrnkt mt watr. Ndrland is ook n voglrijk dlta aan d Noordz, één van s wrlds rijkst zën. Mt ht IJsslmrgbid, d vruchtbar ondipts van d Waddnz n d Dlta zijn d Ndrlands watrn onmisbaar als tussnstop n ovrwintringsgbid voor miljonn stltloprs, ganzn P r o b l m o f k a n s? Nt als in ht vrldn blijft ht watr ons uitdagn. Klimaat- Watr is d motor van onz natuur. Als di motor wr god Niuw moras langs d rivirn schpt n ndn. In d zomr profitrn norm aantalln strns, vrandring zal naar vrwachting lidn tot lang drog draait is dat gunstig voor mns én natuur. Ho? Dat lst u xtra ruimt voor watr n gft flora scholkstrs n idrndn van d vodslrijkdom. Mo- priods mt watrgbrk, afgwissld mt lang natt in dz brochur. Hoplijk inspirrt ht u om nog mr t n fauna niuw kansn. Zoals d ror- rassn, uitrwaardn, mrn, waddn, slotn n zlfs onz priods mt mr n rnstigr ovrstromingn. Maar d gnitn van onz prachtig natuur. En om zlf n bijdrag domp. Dz schuw n bdrigd rigr stadsgrachtn hrbrgn vl vogls. natuur bidt ons oplossingn. Langs d rivirn is op stds t lvrn aan ht hrstl van d cologisch motor n d lft van vis, amfibiën, watrinsctn n mr plkkn t zin ho vrijr stromnd watr d kans op schoonhid di dat oplvrt (zi blz. 14). muizn. Ht aantal rordompn nmt ovrstromingn vrmindrt n daarnaast prachtig natuur- wr to, maar van n robuust popula- n rcratigbidn oplvrt. ti is nog gn sprak.

4 V o g l b s c h r m i n g p l i t v o o r m r n a t u u r l i j k d y n a m i k i n o n z w a t r r i j k g b n i d Wij tmmn watr om allrli rdnn. Voor onz vilighid, om ht t kunnn vrdln ovr Ndrland, om zout watr buitngaats t houdn, voor gunstig watrstandn voor d landbouw n om vaarrouts op dipt t houdn. Maar dz vormn van watrbhr rmmn ook d natuurlijk dynamik. Natuurgbidn zijn vrstard, d motor is stil gvalln. Ht bwgnd watr kan zijn schppnd wrk nit mr don. Sommig soortn plantn n dirn zijn alln nog mt intnsif bhr t bhoudn. Uitindlijk trft ht stilvalln van d motor ook onszlf. D gschidnis lrt dat tchnisch oplossingn soms onvrmijdlijk zijn, maar vaak uitindlijk ht problm vrrgrn. En volldig op d landbouw togspitst watrnivau ( s wintrs laag, s zomrs hoog) is omgkrd aan n natuurlijk situati. Poldrs wordn stds gvoligr voor vrzilting n watrovrlast of juist vrdroging. Ht vrhogn van dijkn hft zijn grns mt grot gvolgn voor onz vilighid. Voor d natuur is ht btr om watr mr ruimt t gvn. In n dynamisch, robuust natuur vindn vogls n andr soortn zlf hun plk. Maar ook d mns profitrt, omdat natuurlijk vrkracht ons land viligr maakt. Mr ruimt voor watr n n natuurlijkr pilbhr hft dus grot voordln voor mns n natuur: robuustr watrrijk gbidn mt mr ruimt voor watr- n morasvogls godkopr watr- n natuurbhr anticiprn op d ffctn van klimaatvrandring schoon watr wordt langr vastghoudn in plaats van wggpompt watrrijk gbidn voor rcrati op mr plkkn hrlijk wandln n varn prachtig wonn aan ht watr prachtig plkkn om t wonn Watr gtmd, natuur grmd Aan ht grootschalig, dynamisch morasgbid d Oostvaardrsplassn dankn w d trugkr van d grot zilvrrigr als brodvogl in d Lag Landn. Dz soort is n oorspronklijk bwonr van onz morassn, maar vrdwn ind 19 uw uit ons land door grootschalig vrvolging. In 1978 brodd ht rst paar, tgnwoordig tlt ons land ruim 150 brodparn. Bhalv in d Oostvaardrsplassn brodt d grot zilvrrigr nu ook in andr morasgbidn.

5 8 9 Watr n dynamik bidn kansn E n n a t u D voordln van ruimt voor d rivir : xtra watrbrging, dynamisch natuur n rcrati. u r l i j k r w a t N at u u r l i j k w at r b h r hlp t v o g l s u i t ht mor a s In onz morassn hbbn purprrigr, rordomp n grot karkit hun Noordwst-Europs bolwrk. Mt sommig morasvogls gaat ht d laatst jarn wat btr, md dankzij natuurontwikkling n n btr watrkwalitit. Zo kruipt d purprrigr uit ht dip dal van bgin jarn ngntig. Ons land tld ton nog slchts n kwart van d gbruiklijk 900 brodparn. Inmiddls is d purpr wr mt zo n klin 600 brodparn prsnt. Maar kunstmatig n voor d natuur ongunstig watrstandn zittn n vrdr hrstl in d wg. Gbrk aan natuurlijk watrbwging in morassn is vnns n punt van zorg. Zulk dynamik zorgt voor d variati van oud n niuw rit n afwissling van opnhid n bschutting. Er is dus nog vl winst t bhaln. r b h r l v r t v l o p In vrkrachtig watrrijk gbidn kunnn w prima lvn n wrkn. Ht watr kan wordn gbruikt in d landbouw, in d stdn, voor rcrati n in d natuurgbidn zlf. Invstringn in n natuurlijkr watrbhr vrdinn zich snl trug, bijvoorbld via xtra inkomstn (rcrati), wrkglgnhid (horca), waardvrmrdring van huizn, uitgspaard kostn voor zuivring n vilighid. En natuurlijkr watrbhr kan hlpn bij ht vrgrotn van d vrkracht om d gvolgn van klimaatvrandring op t vangn. Dit is al lang gn utopi mr, want r zijn inmiddls al vl god voorbldn: Tchnisch oplossingn wordn op trmijn zr kostbaar. En natuurlijk altrnatif voor ht vrhogn van rivirdijkn is om ht watr mr ruimt t gvn. Zoals d Millingrwaard langs d Waal bij Nijmgn. Ook d natuur profitrt van drglijk gbidn. Er is grot stun voor natuurontwikkling ondr omwonndn n rcrantn. Bijna 90% van omwonndn van niuw rivirnatuur vindt dit n vrbtring. Dankzij n dynamisch watrpil in ht Fris morasgbid d Dln vondn zwart strns wr natuurlijk brodplaatsn op droogvallnd moddrbankjs. Zwart strns zijn lifhbbr van ht zuivrst watr. Dz soort hft baat bij vrbtring van d watrkwalitit in moras- n vnwidgbidn. D ijsvogl staat symbool voor schoon, hldr n visrijk watr. Ht kanalisrn van mandrnd bkn n n slcht watrkwalitit tasttn ht lfgbid van ijsvogls in ht vrldn strk aan. Nu profitrt d soort van bkhrstl mt volop ruimt voor d oorspronklijk dynamik van stromnd watr. Volgns dzlfd filosofi kan ook ht natuurlijk karaktr van moras n kust wordn vrstrkt.

6 1 0 Trkvogls storn zich nit aan landsgrnzn n ovrbruggn soms vl duizndn kilomtrs tussn brod- n ovrwintringsgbid. Watrrijk gbidn langs d trkrouts zijn daarbij van lvnsblang. Om trkvogls ffctif t kunnn bschrmn is intrnational samnwrking dan ook cruciaal. Ons land is n blangrijk tussnstop op d Oost-Atlantisch trkrout. Bijna 10 miljon stltloprs, ganzn n ndn trkkn tw maal pr jaar tussn hun brodgbidn in ht noordn (van Sibrië tot Noord-Canada) n hun ovrwintringsgbidn in ht zuidn (voornamlijk Afrikaans kustn). Tr vrglijking: aan d massal 4-daags van Nijmgn don maximaal wandlaars m. Jaarlijk komn r 200 Nijmgs 4-daagss aan vogls langs ons land! Dz miljonn trkvogls zijn afhanklijk van onz watrrijk gbidn om bij t tankn. W hbbn n grot vrantwoordlijkhid om dz tussnstops optimaal t bschrmn. Blangrijk stappn zijn n ambitiuz uitvoring van d Kadrrichtlijn Watr* n ht opstlln van god bhrplannn voor Natura gbidn**. Wat r v o o r wrldrizigrs D kanotstrandlopr, kortwg kanot, is n van d vl soortn waarvoor Ndrland n onmisbar schakl is tijdns d trk. Kanotn uit Canada, Gronland n Sibrië gbruikn d Waddnz n d Dlta om t ovrwintrn n als tussnstop. Zowl in ht voor- als in ht najaar kunnn vl tinduizndn kanotn aanwzig zijn. En andr wrldrizigr is d ross grutto. Ht ovrgrot dl van d wrldpopulati trkt via ons land van Wst-Afrika naar Sibrië (voorjaar) n vic vrsa (najaar). En klin dl ovrwintrt langs onz vodslrijk kust. Voor d doortrkkrs is D grot lplaarkolonis vrdwnn in d 18 uw uit Ndrland. Diptpunt was 1969 mt slchts 150 brodparn. Sindsdin trad n spctaculair hrstl op tot paar n wrd ht vrspridingsgbid van d soort wr grotr. Tot in England aan to, waar in 1998 na 330 jaar afwzighid wr n paar brodd. Ht succs is n dirct gvolg van vrbtrd watrkwalitit n van bschrming van watrrijk gbidn in Ndrland. Ndrlands wrldnatuur V o g l s z i j n h t i c o o n v a n o n z i n t r n a t i o n a a l b l a n g r i j k w a t r r i j k g b i d n ons land d nig tussnstop. Mt wormn als d wadpir, klin krftjs n schlpdirn vttn z zich hir op voor n lang-afstandsvlucht van nkl duizndn kilomtrs! Bhalv voor stltloprs is Ndrland ook van groot intrnationaal blang voor andr soortn trkknd n/of ovrwintrnd watrvogls zoals ganzn, zwann, ndn n strns. * D Kadrrichtlijn Watr is n Europs richtlijn di bdold is om d kwalitit van ht grond- n opprvlaktwatr in Europa op god nivau t krijgn n t houdn. ** Natura 2000 is ht Europs ntwrk van bschrmd gbidn, aangwzn om d biodivrsitit t bhoudn. Ndrland tlt 162 Natura 2000-gbidn.

7 1 2 D kluut zou n nationaal symbool kunnn zijn. Want bijna d hlft van all klutn langs d Wst-Europs kustlijn brodt in ons land, zo n tot paar. D vogls brodn vlal buitndijks op kwldrs (schorrn) n zandplatn. In ht binnnland vindn z gschikt brodglgnhid langs rivirn, plassn n binnndijks natuurgbidn als d Zuws inlagn. Klutn zijn afhanklijk van n dynamisch watrmiliu dat garant staat voor kal of schaars bgroid brodlocatis n vodslrijk, slikkig bodms. B i j h t b s Er zijn vl rdnn om aan watr t wrkn. Eén daarvan is dat watr d vitalitit bpaalt van onz natuur. En di natuur is wr bpalnd voor vogls n hun lfomstandighdn. Voor Voglbschrming Ndrland is watr dan ook n vanzlfsprknd thma. Nit alln voor d vogls di wij tot onz brodvogls rknn, waarvan r 78 op d Rod Lijst staan, maar ook voor d miljonn vogls di hir doortrkkn of ovrwintrn. Vogls di afhanklijk zijn van onz vodslrijk kustgbidn; of van d binnnlands mrn n plassn, morassn, rivirn n vnwidgbidn. Door t wrkn aan watr, wil Voglbschrming bijdragn aan n mooi n vilig wrld voor vogls én mnsn. c h r m n v a n v o g l s i s w a t r Voglbschrming wrkt d komnd jarn ondr mr aan: Klimaatbuffrs. D omvang van d vrwacht klimaatvrandring is t groot om mt tchnisch oplossingn alln op t vangn. Hrstl van natuurlijk procssn kan n blangrijk bijdrag lvrn. Niuw (natuur)gbidn kunnn d rst klappn opvangn bij droogt, watrovrlast, stormn n zspiglrijzing. Voglbschrming wrkt samn mt Natuurmonumntn, Staatsbosbhr, ARK Natuurontwikkling n d Waddnvrniging aan ht ontwikkln van dit soort natuurgbidn. W nomn z klimaatbuffrs. Hrstl dynamik. Voglbschrming plit bij d ovrhid voor n ambitiuz uitvoring van ht watr- n natuurblid. W sprkn watrbhrdrs aan op n natuurlijkr watrbhr in onz mrn n morassn. Mt ondrzok n projctn willn w ht god voorbld gvn, n stimulrn w andrn dat t volgn. W wrkn daarbij samn mt andr natuurorganisatis. Wtlands. En ntwrk van vrijwilligrs houdt 80 watrrijk gbidn schrp in d gatn. Dz WtlandWachtn signalrn situatis of ontwikklingn di gvolgn hbbn voor d natuur, ofnn invlod uit op d lokal bsluitvorming n wrkn samn mt bhrdrs n watrschappn. Bschrming watrrijk gbidn langs d trkrouts. Voglbschrming Ndrland komt op voor vogls n hun lfgbidn. In Ndrland n wrldwijd. Mt BirdLif-partnrs in Wst-Afrika wrkt Voglbschrming aan bschrming van tussnstops n ovr- n v a n z l f s p r k n d wintringsgbidn. Bijvoorbld ht Oursi-mr, één van d blangrijkst voglgbidn in Burkina Faso, glgn in d Sahl. Tussn fluitndn n kroonkraanvogls vindn Ndrlands zomrtalingn n grutto s hir n wintrvrblijf. Maar ook voor mnsn is ht gbid van lvnsblang. Mt stun van Voglbschrming wrkt d national BirdLif-partnr Naturama aan n bhrplan voor dit gbid. En grop lokal WtlandWachtn splt daarbij n blangrijk rol. t h m a 1 3 Wrkn Zowl in Ndrland als in Burkina Faso wordn watrrijk voglgbidn door WtlandWachtn bwaakt. aan watr & natuur

8 1 4 V o g l b s c h r m Ruimt voor natuurlijk dynamik bidt oplossingn voor vl problmn. D praktijk wijst uit dat dz oplossingn wrkn - voor natuur n mns. Voglbschrming wrkt dan ook vol ovrtuiging vrdr aan projctn voor watr n natuur. Wij don dat graag samn mt andr partijn, zoals watrschappn, collga-organisatis, bstuurdrs n burgrs di nt als wij kansn zin n d moglijkhdn voor n mr natuurlijk watrbhr willn bnuttn. Ht vraagt om n vooruitzind blik n vaak n btj durf om watr mr ruimt t gvn. Maar d voordln zijn lgio. W kunnn zo god invulling gvn aan d intrnational vrantwoordlijkhid voor bschrming n hrstl van onz natuur. Daarnaast makn w dan duurzaam gbruik van land n watr. En Ndrland wordt stds aantrkklijkr voor mnsn én vogls. U w blid ma a k t Ndrla n d klaa r v o o r d t o k o m s t Bstuurdrs n blidsmakrs, l Zorg voor n ambitiuz implmntati van d Kadrrichtlijn Watr. l Brng batn van maatrgln volldig in bld n nm z m bij d afwging. l Laat watr sturnd zijn bij ht towijzn van gbruiksfunctis. l Maak ruimt voor ovrstroming op stratgisch plkkn (dlta s, uitrwaardn, kwldrs). l Kis voor natuurlijkr, flxiblr bhr van ht watrpil. l Richt watrrijk gbidn natuurvrindlijkr in. l Dring vrvuiling mt stikstof n fosfaat door d landbouw vrdr trug. U w stm tlt m v o o r n mooi l f o m g v i n g Ht watrbhr n vr-van-uw-bd show voor u als burgr? Ht is dichtrbij dan u wllicht dnkt. Watrschappn n andr ovrhdn probrn burgrs stds mr t btrkkn bij hun wrk. Ht watrbhr bïnvlodt uw lfomgving; daar kunt u d ovrhid op aansprkn. D watrschappn knnn dmocratisch gkozn bsturn. Mt uw stm hft u dus wl dglijk invlod op ht blid van uw watrschap. i n g r o p t b s t u u r d r s o p o m t k i Kis voor watr mt mrwaard l Ga stmmn mt d watrschapsvrkizingn n kis voor n gron lijst. l Mld uw idën, klachtn n wnsn bij uw gmnt, watrschap of provinci. l Laat uw stm horn op inspraakavondn n voorlichtingsbijnkomstn. l Stun lokal initiativn voor n btr lfomgving. z n v o o r n n a t u u r l i j k r w a t r b In d wintr krijgt Ndrland opmrklijk buitnlands bzok. Dan komn klin zwann vanuit ht uitrst noordn van Rusland n Sibrië bij ons d wintr doorbrngn. D randmrn van ht IJsslmr zijn favorit vodslgbidn. Daar tn z van d wortlknolln van fontinkruid. Door vrvuiling was dz watrplant lang tijd afwzig. Dankzij n strk vrbtrd watrkwalitit van d randmrn komt ht fontinkruid r wr tot bloi. h r 1 5 Uitgav: Voglbschrming Ndrland 2008 C o l o f o n Tkst: Arnold van Krvld & Grard Litjns (Burau Stroming) Brnd d Bruijn (Voglbschrming Ndrland) Bld- n indrdacti: Paula Huign Vormgving: KlavrOntwrp, Badhovdorp Druk: Onknhout Grop, Almr Oplag: Papir: Omslag: BVS houtvrij silk MC, 250 grams (PEFC Kwalitit). Binnnwrk: BVS houtvrij silk MC, Crtificaatnummr 135 grams (PEFC Kwalitit) Fotografi: AGAMI (pp. 2 ondr, 4, 5 ondr, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16); Buitn-bld (pp. 2 bovn 7, 11, 14); Foto Natura (covr landschap, 13 rchts); Hans Hut (covr lplaar, 5 rchts, 6, 12); C.H. van dr Hijdn (13 links); Ks Klavr (pp.3, 5 links, 15 bovn). Ht wrk van Voglbschrming Ndrland wordt ondrstund door d National Postcod Lotrij V o g l b s c h r m i n g r o p t b u r g r s o p o m h u n s t m t l a t n h o r n

9 Voglbschrming Ndrland zt zich in voor vogls n hun lfgbidn. Vogls zijn n god graadmtr voor d kwalitit van natuur n miliu. Handhaving van hun soortnrijkdom ondr natuurlijk lfomstandighdn is n ssntiël voorwaard voor ht bhoud van d biodivrsitit op aard. Samnwrking is d slutl tot succsvoll bschrming. Op rgionaal, nationaal n intrnationaal nivau wrkt Voglbschrming Ndrland samn mt collga-organisatis, ovrhdn n vl vrijwilligrs. Voglbschrming Ndrland is partnr van BirdLif Intrnational, wrldwijd actif voor vogls n natuur. Postbus AX Zist Tl (Srviccntrum) (-mail via d wbsit) IN 1039

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

e k project opdrachtgever datum schaal onderdeel tekening nr. landgoed stapelen boxtel imvest projectontwikkeling 10 12 2013 nvt integratie stad-land

e k project opdrachtgever datum schaal onderdeel tekening nr. landgoed stapelen boxtel imvest projectontwikkeling 10 12 2013 nvt integratie stad-land stdnbouw landschap @stdnbouwlandschap.nl duit 4 5283 pw boxtl t 0411 624162 f 0411 624506 landgod stapln boxtl imvst projctontwiling 10 12 2013 nvt intgrati stad-land huidig situati aanduiding huidig situati

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer Fornsn zorgn ook wr voor mr filproblmn Gschidnis van d stad Analys A En (fictiv) middluws cathdraal D zr onglijk social structuur wordt door stadsbwonrs aanvaard als vanzlfsprknd, want door God ggvn. Strft

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondr D Wikn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 83 24 24 35 E bsoondrdwikn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 KB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo KB Biologi PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Toebehoren voor bekisting Bekistingsafstandhouders

Toebehoren voor bekisting Bekistingsafstandhouders Tobhorn voor bkisting Bkistingsafstandhoudrs Buizn, conisch uitindn & stoppn in PVC Constructi voor ht btonnrn Rond buizn in PVC Ø Afwrking Ruw afwrking RS6602 14 19 Glad RS6406 20 24 Ruw RS6400 22 26

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 BB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo BB Biologi priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) ovrgan

Nadere informatie

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten Gitt Livn Bram & Mari n n Livn Ht landbouwblid hft vl gzichtn D famili Ptrs Maak knnis mt www.dfamiliptrs.b 4 Als ik its do, wil ik ht god don. Ik hb n hkl aan half wrk, dat wtn mijn lrlingn maar al

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014 Bvindinn n.a.v. vran tijdns vradrin Bwonrsvrniin Oud Ld van 29 oktobr 214 Contactprsoon Boudwijn van Ardnn Datum 21 januari 21 Knmrk N3-121479DAR-nja-V1-NL Dz notiti is opstld om u als inwonr van Oud Ld

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

KLIMAATNEUTRAAL OP WEG NAAR 100%

KLIMAATNEUTRAAL OP WEG NAAR 100% OP WEG NAAR 100% M onz mrkn ASN Bank, BLG Wonn, SNS, RgioBank n ZwisrlvnBank willn wij graag n klimaanural bank wordn. Daarom gaan wij d CO2 uisoo van onz invsringn d komnd jarn vrmindrn zoda w in 2030

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Uitwerkingen H9 van vwo B deel 3 Exponentiële functies en logaritmische functies

Uitwerkingen H9 van vwo B deel 3 Exponentiële functies en logaritmische functies Uitwrkingn H9 van vwo B dl Eponntiël functis n logaritmisch functis. y log( + 5) y log() + log (5) n y log (5) Uit d tabl blijkt dat y n y htzlfd zijn. log() + log(5) log(5) Vor in : y log( 5) ; y log()

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SINT MARTINUS NEDERLAND UITGAVE: 42 - KERSTMIS 2011

NIEUWSBRIEF SINT MARTINUS NEDERLAND UITGAVE: 42 - KERSTMIS 2011 NIEUWSBRIEF SINT MARTINUS NEDERLAND UITGAVE: 42 - KERSTMIS 2011 MARTINUS BRIEF IN DEZE UITGAVE: Waar zijn d straatkindrn gblvn?, n bijzondr attracti in Rio, n gsprk mt Pablo n Patr Cox is trots op AMAR.

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T 2015 5 #GBU1 CH EANTE 15 CL 0 m 2 k 0 4 0 80.0 16-0 rond in ld r D w RI & TO E SME VO E D I ECH & T N A E CL -2 0 1 5 burg 28-05 Puur Lim n r t D Wro 04 EDRI PEN B O 5 1-1 0-2 0 JVEND AG ELIGIE k CH &

Nadere informatie

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS Vrandringn ondrstunn mt ARCHIBUS Naar vrmindring van d total bzttingskostn Organisatis vindn tgnwoordig hun wg in n voortdurnd vrandrnd, n uitdagnd, zaklijk omgving door stvig t snijdn in kostn, mnsn ldrs

Nadere informatie

Juryrapport mr. K.P. van der Mandele Penning 6e editie

Juryrapport mr. K.P. van der Mandele Penning 6e editie Jury mr. K.P. van dr Mandlpnning 23 novmbr 2015 Juryrapport mr. K.P. van dr Mandl Pnning 6 diti D jury van d Mr. K.P. van dr Mandl Pnning 6 diti hft, alls afwgnd, bslotn d mr. K.P. van dr Mandl Pnning

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

De Wageningse Methode 5&6 VWO wiskunde B Uitgebreidere antwoorden Hoofdstuk 5 Exponentiële functies

De Wageningse Methode 5&6 VWO wiskunde B Uitgebreidere antwoorden Hoofdstuk 5 Exponentiële functies D Wagnings Mthod 5&6 VWO wiskund B Uitgbridr antwoordn Hoofdstuk 5 Eponntiël functis Paragraaf Eponntiël functis a. J mag wl van n artikl van 00 uro uitgaan. Bij d n krijg j: 00 0 0 99 Bij d andr: 00 90

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

ççi provinsje fryslân provincie fryslân. 1 Provinciale Staten van de Provincie Fryslân Postbus 201 20 8900 HM LEEUWARDEN

ççi provinsje fryslân provincie fryslân. 1 Provinciale Staten van de Provincie Fryslân Postbus 201 20 8900 HM LEEUWARDEN rovinsj rslân rovinci rslân. ostbus 2020 8900 hm luwardn twbaksmarkt 52 tloon: (058) 292 59 25 tlax: (058) 292 5 25 i4 Provincial Statn van d Provinci Frslân Postbus 20 20 8900 HM LEEUWARDEN www.rslan.nl

Nadere informatie

xmcare EPD Uw zorg geregeld!

xmcare EPD Uw zorg geregeld! xmcar EPD Uw zor rld! B ha n id ht rh zic a in lba n i sp wak b Cliënt Bhandlaar Carla, 17 jaar Etstoornis Brt, 57 jaar Psychiatr Carla is 17 jaar n woont bij haar oudrs in Brunsim. Ruim 5 jaar ldn is

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

Informatie: www.paoheyendael.nl

Informatie: www.paoheyendael.nl d j i t Informati: www.paohyndal.nl t h d, w i js h i d d n d g l Tolichting Prudntiaprojct Ht Prudntiaprojct n initiatif van ht UMC St Radboud, n wordt gralisrd in samnwrking mt 15 andr ziknhuizn, mt

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Dr. Martine F. Delfos PICOWO www.mdelfos.nl

Dr. Martine F. Delfos PICOWO www.mdelfos.nl Autism n bwging Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina Vis. Prof. Univrsidad dl Ecuador, Quito,

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

Verslag werkmiddag maart 2015

Verslag werkmiddag maart 2015 Niuwsbrif Tuinvrniging 't Pink april 2015 VOLOP LENTE Vrslag wrkmiddag maart 2015 in dit nummr PERMACULTUUR En artikl van Paul Fabr AANWIJZINGEN VOOR DE TUINKEURING Waar wordt op glt? 2 Zatrdag 14 maart

Nadere informatie

Ventilatie vraagt om een totaalconcept!

Ventilatie vraagt om een totaalconcept! Vntilati vraagt om n totaalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van nrgivrbruik is in d bstaand woningvoorraad van cruciaal blang. aarbij strft uco naar d kwalititsisn di ook bij niuwbouw gldn. at

Nadere informatie