Het landbouwbeleid heeft veel gezichten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het landbouwbeleid heeft veel gezichten"

Transcriptie

1 Gitt Livn Bram & Mari n n Livn Ht landbouwblid hft vl gzichtn D famili Ptrs Maak knnis mt

2

3

4 4 Als ik its do, wil ik ht god don. Ik hb n hkl aan half wrk, dat wtn mijn lrlingn maar al t god. Gpassionrd door kokn Na schooltijd kan ik rvan gnitn om its lkkrs n gzonds klaar t makn. Dat ontspant mij na n drukk wrkdag. Mijn gzin vrdint ht allrbst. Ik bn gpassionrd door kokn, al van kindsbn af ignlijk. Wrkn mt kraakvrs productn grontn di nt van ht vld komn, gzond fruit n n hrlijk stukj vls van bij d slagr om d hok dat is hlmaal mijn ding. D boodschappn laat ik ovr aan Livn. Ik gf hm n lijstj m n mstal komt hij mt ht juist trug. D grontbor n d slagr kizn bwust voor kwalitit. Als j zit wlk controlsystmn r vandaag allmaal bstaan. Ik bn blij dat vilighid n kwalitit primrn, want idrn wil toch gzond én lkkr tn. Dat vrklaart misschin mijn passi voor kokn. Mt kwalititsvoll productn kunnn wrkn brngt kwalitit op tafl. Gitt Ggarandrd oké Dioxincrisis, gkkkoinzikt, rsidurstn op grontn n fruit Er durft wl ns its fout t lopn mt ons tn. Als consumnt wil j nit alln n stukj vls op j bord dat mals n sappig is, ht mot ook vilig zijn. D crisissn hbbn rvoor gzorgd dat r hl wat kwalititssystmn op potn gzt wrdn. Ondrtussn zijn d Blgisch land- n tuinbouwproductn d viligst n mst gcontrolrd tr wrld. Van lk bifstuk of ham di in d winkl t vindn is, kan naggaan wordn van wlk bordrij n van wlk dir ht vls afkomstig is. Daarom ht oormrk dat j ondr mr bij varkns n koin kan zin. Ook op gront- n fruitvrpakkingn staat duidlijk wi d producnt is. Voor lk product is r n spcifik controlsystm uitgwrkt, waardoor r snl n gpast inggrpn kan wordn. Wi daarnbovn mr dot dan ht puur wttlijk, kan zijn product vrkopn ondr n labl als Mritusrundsvls, Crtusvarknsvls, Blplumkippn, ikm-mlk of Flandriagrontn n -fruit Ht zijn allmaal kwalititslabls di maar moglijk zijn door godwrknd kwalitits- n controlsystmn. Ht Fdraal Vodsl agntschap (favv) splt hir n crucial rol.

5 Gitt (32 j.) woont samn mt Livn (35 j.) n haar kindrn Bram n Mari in hartj Gnt Passi: gzond kokn Job: lrkracht aardrijkskund GLB zorgt voor smaklijk n vilig vodsl

6 Ik wist nit dat prn plukkn zo plzant was. Bzok aan kijkbordrij suprluk Vanmiddag bn ik, samn mt mijn klas, prn gaan plukkn bij n fruittlr in d buurt. En bzok aan n kijkbordrij is cht suprluk. Bor Ptr lrd ons dat j bij ht plukkn nit t hard aan zo n pr mag trkkn. J mot z n btj optilln n dan komt z vanzlf los. W krgn n bakj om ovr onz schoudrs t hangn. Ht is n soort rugzak, maar één di voor j buik hangt n nit op j rug. Daarin mostn w dan d gplukt prn bwarn. Als ht bakj hlmaal vol was, mostn z in n hl grot kist. Er was ook tijd om wat t ravottn in d boomgaard n w mochtn ns mrijdn op d tractor. Wt j dat z prn n hl jaar lang kunnn bwarn in grot kolclln? Daardoor kunnn w r ovr n paar maandn, als d prn al lang gplukt zijn, nog altijd van gnitn. Want r zijn winig mnsn di rbij stilstaan dat r nit ht hl jaar lang prn aan d bomn groin, trwijl z toch ht hl jaar door in d winkl liggn. Bor Ptr vrtld m trouwns dat hij ook zonnclln op zijn dak hft, om lktricitit t winnn voor zijn kolclln. Mari Onbknd is onbmind Loopt r n br op d bordrij? D br hft natuurlijk nits t makn mt d bruin brn in d dirntuin, ht is d naam di mn aan n mannlijk varkn gft. Vl kindrn wtn vandaag nit mr wat r op n landbouwbdrijf allmaal gburt n wlk dirn r ghoudn wordn. Initiativn als Plattlandsklassn n Kijkbordrijn willn hir its aan don. Ht is d bdoling om kindrn opniuw in contact t brngn mt ht plattland n d land- n tuinbouw. Wat onbknd is, is vaak ook onbmind. In hl Vlaandrn zijn r n zstigtal landbouwbdrijvn di ht kwalititslabl Kijkbordrij hbbn. D bor n borin gvn n rondliding op hun bdrijf, zorgn voor didactisch matriaal n bantwoordn all vragn. Sommig bdrijvn spcialisrdn zich in ht ontvangn van kindrn n zorgn rvoor dat ht bzok aan hun bordrij n war blvnis wordt.

7 n Mari zit i rjaar l d w t ht t ty bij juf Ma GLB zorgt voor luk klasuitstappn 7

8 8 Nit gnog tn voor idrn Van onz juffrouw motn w n boind vrhaal schrijvn ovr imand van onz famili. Omdat ik hl god mt mijn opa kan opschitn én omdat hij vl t vrtlln hft, schrijf ik n opstl ovr hm. Opa was ongvr vn oud als ik ton d oorlog uitbrak. Als wij hongr hbbn, dan lopn w naar d kolkast of pakkn n appl uit d fruitschaal. Mijn opa vrtld m dat hij tijdns d oorlog vl hongr ghad hft. Er was gwoon nit gnog tn voor idrn. Als ik nu mijn spruitjs nit opt, vrtlt hij mtn n vrhaal ovr d vodslbonnn tijdns d oorlog. Vandaag is ons vodsl vrij godkoop n is r vl kuz, ook dat was vrogr wl andrs. Glukkig maar dat wij gn hongr hovn t lijdn. Bram Opa vrtlt dikwijls ovr vrogr, dat hij hongr had ton hij zo jong was als ik nu. Wat tn w vandaag? Wat tn w vandaag is één van d mst gstld vragn in d Vlaams kukns. Nog nit zo hl lang gldn was ht nit zo vanzlfsprknd of r wl its t tn vil. D oorlogsjarn warn voor vl mnsn ook lttrlijk magr jarn. Na d Twd Wrldoorlog zou nimand nog hongr mogn lijdn. Daarom maakt Europa wrk van n krachtig landbouwblid (GLB). Via dit blid stimulrdn d ovrhdn d landbouwrs om mr n godkopr t producrn. Intnsiv landbouw zorgd al snl voor opnvolgnd productivrhogingn. D bor krg rst ggarandrd prijzn pr kilogram of litr van n product, daarna wrd d vrgoding losgkoppld van d productihovlhid maar gkoppld aan d manir van producrn. Daardoor wordt nu mr rkning ghoudn mt natuur, miliu n dirnwlzijn n wordt d landbouwr vrgod voor d mrkost di dit mt zich mbrngt. Om dit blid aan t houdn, trkt Europa lk jaar 41 miljard uro uit. Dit is 119 uro pr Vlaming pr jaar, of 32 cnt pr dag. Nom ht j vrzkringsprmi voor d garanti op daglijks voldond, vilig n btaalbaar vodsl, gproducrd mt rspct voor mns, dir n miliu. Gf to, dat is n godkop vrzkring!

9 GLB zorgt voor voldond btaalbaar vodsl Bram wordt 12 jaar. Hij schrijft n opstl ovr z n opa.

10 Evn d stad uit, n porti zuurstof opdon... D buitn is één groot rcratidcor 10 Elk zondagochtnd trk ik r mt n paar van mijn wrkmakkrs op uit. Dan vrknnn w mt d fits d wijd omgving. En w lggn r vaak god d zwp op. Op di manir kunnn w d strss van ons aftrappn. W wrkn voor n chmiconcrn dat ondr mr minral mststoffn maakt. Dankzij d productn di bij ons gmaakt wordn, kan d landbouwr rknn op n mooi oogst n n grotr opbrngst. Dit zorgt r ook voor dat r mr vodsl is om t vrdln ovr d alsmaar groind wrldbvolking. In di acht jaar dat w samn gaan fitsn, hb ik al vl zin vrandrn. Uitraard zijn r d vrkavlingn, maar daarnaast zijn r d landschappn waarin d landbouwr d hoofdrol splt. Glooind akkrs n widn, hir n daar gvn klin landschapslmntn zoals hagn n hggn n thuis aan wid of akkrvogls. Fijn dat r landbouwrs zijn di dz mooi landschappn n natuur m hlpn ondrhoudn. t Zou andrs vl mindr luk fitsn zijn. Nt als in d natuur zi j ook d landbouwgrondn lk sizon van klur vrandrn. Vanaf ht bgin van d zomr gaat ht snl. D oogst wordt dan binnnghaald n tgn half novmbr zijn d vldn zo god als lg. Enkl ht pas gzaaid graan n d gronbmstrs zorgn voor nog wat gron. Ht fitsn is blangrijk, maar d ontspanning na d inspanning is zkr zo blangrijk. Mstal houdn w halt op n trrasj in n of andr pittorsk dorpj dat op onz wg ligt n gnitn w van n strkbirtj. Livn Ht dorp als trfpunt Vlaandrn hft hl vl mooi dorpjs n plintjs. Zo n plinn spln n blangrijk rol omdat z d moglijkhid bidn vnmntn, zoals krmissn n optrdns, t organisrn. Inwonrs lrn r lkaar knnn. Ht plattland is nit nkl n plk waar gbord wordt maar n plk bij uitstk waar mnsn lvn.

11 GLB zorgt voor n aangnaam plattland Livn lga s n z n col n pint hbbn hu nd wr vrdi 11

12 12 Ik maak mijn jongnsdroom waar Van zodra ik kon lopn, vond j mij in d koinstal trug. Tijdns mijn jugdjarn hb ik dan ook mt vl plzir mijn oudrs gholpn op hun bdrijf. Bordrijn hbbn n grot aantrkkingskracht op kindrn. Ik mrk dat als Bram n Mari, d kindrn van mijn bror Livn, langskomn. Mindr luk was d ovrnam van ht bdrijf n tijdj gldn. Bordrijn zijn mstal familibdrijvn, maar ht gaat wl om grot bdragn. D trugvrdintijd van n ovrnam is norm lang n j wt nit ho d markt zal volurn. En bdrijf ovrnmn do j nit zomaar, zkr gn landbouwbdrijf. Bovndin vraagt d modrn landbouw voortdurnd niuw invstringn. Glukkig kunnn w stun ontvangn van ht Vlaams Landbouwinvstringsfonds. Toch krijg j nit zomaar gld togstopt, j mot voldon aan n hl rks voorwaardn rond rndabilitit, miliu, hygiën n dirnwlzijn. Mijn bror Livn zgt m vaak dat ik n droomjob hb. Elk dag wrkn in d natuur, mt lvnd dirn n plantn. Hij wrkt in d chmi n ik kan m wl inbldn dat ht daar vl mindr rustig is. Toch valt ht wrk op d bordrij nit t ondrschattn. Er zijn tw factorn di w nit in d hand hbbn: ht wr n d markt. Prijzn kunnn snl omslaan n dan is ht soms moilijk om ht hoofd bovn watr t houdn. W makn ook vl langr wrkdagn dan wrknmrs. Op d bordrij is r altijd wrk. Glukkig is dat nit rg als j ht wrk graag dot. Zondr Europa n ht GLB zou mijn spaarvarkn allang gslacht zijn Alls draait rond cntn Ht grootst problm op financil vlak is d zwar kapitaallast bij ovrnam, d norm lang trugvrdintijd n ht fit dat r vaak gn rsrv mr is voor xtra invstringn, di vlak na d ovrnam zoudn motn gburn. Samn mt d trnd van schaalvrgroting of d noodzaak rvan, lgt dit n norm druk op d schoudrs van d ovrnmrs. Glukkig wordt d financiël haalbaarhid van n bdrijf positif bïnvlod door d ondrstuning van ht Vlaams Landbouwinvstringsfonds (vlif). Ht is n onmisbaar instrumnt in d voluti van d sctor. Zondr vlif zou d landbouw in ons land r hlmaal andrs uitgzin hbbn. Voor ht uitbtaln van dz stun krijgt Vlaandrn, dankzij ht landbouwn plattlandsblid, stun vanuit Europa.

13 GLB zorgt dat n jong bor blijvn born nkl o n j i b k t lu h n d n i v drij r W o b d p Lukas. O d wl its tij valt r al n. t blv ko n t a d Wist j itr l 0 3 à 5 zo n 2 g a d k l t? mlk gf 1

14 Fst op d bordrij Vorig wk was mijn vrouw Gitt jarig. Z houdt van vrrassingn. Daarom hb ik n tijdj gldn n wkndj hovtorism gbokt. Ik wist nit dat r zo n groot aanbod is. W zijn bland in n 18d uws virkantshov in ht Limburgs Ophrs, vlak aan d grns mt Wallonië. Ht dorpj ligt in ht glooind Haspngouw, idaal om t fitsn n t wandln. Glukkig zat ook ht wr m, w hbbn zlfs op d binnnkor van d bordrij kunnn gnitn van ons ontbijt mt lkkr strkproductn. Ht was d allrrst kr dat w op hovtorism gingn n idrn van ons gzin vond ht luk. D kindrn kondn zich hir cht uitlvn. Z kkn hun ogn uit. D bor mogn hlpn mt ht vodrn van zijn dirn was ht hoogtpunt van d dag. Ht dot god om r af n to ns tussnuit t zijn. En dat hoft nit altijd op n vrr bstmming t zijn. Dankzij ht hovtorism kan j ook in ign land mooi plkjs ontdkkn. En strkproduct vrtlt n vrhaal ovr d strk Strkproductn staan garant voor kwalitit n wordn gproducrd door cht ambachtsmnsn. En strkproduct vrtlt ook n vrhaal ovr d strk. Z zijn n ambassadur voor hun rgio n vormn n strk trof voor ht plattland. Its wat d Fransn allang bgrpn haddn. Hun Appllation d Origin Contrôlé (aoc) wt al mr dan n uw wrldwijd mnsn t ovrtuign van d kwalitit van hun wijnn. Tal van Vlaams producntn van strkproductn sprongn n springn op d kar. Ht zorgt voor xtra conomisch activitit in d strk n mooi maar vooral lkkr uithangbordn van d rgio. 14 Maak knnis mt

15 Zonnig grotn uit ht nabij plattland! d famili Ptrs x X x GLB zorgt voor n luk vakanti dicht bij huis 1

16 GLB staat voor Gmnschapplijk LandbouwBlid. Oorspronklijk stond gmnschapplijk voor n blid van d Europs Gmnschappn, waarvan d Europs Economisch Gmnschap (g) d bkndst was. Vandaag wordt gsprokn van Europs Uni n staat gmnschapplijk voor gzamnlijk. GLB is ht landbouw- n vodslblid dat gzamnlijk door d 27 landn van d Europs Uni wordt gvord. Omdat gzamnlijk vl godkopr n fficiëntr is dan afzondrlijk! Elk land in d wrld hft n landbouwn/of vodslblid omdat voldond n vilig vodsl d rst voorwaard is voor wlvaart n wlzijn. Landbouw is bovndin mr dan ht producrn van vodsl. Landbouw staat voor lfbaar plattland, voor landschapsondrhoud, voor kldij, voor watrbhr, voor hovtorism, voor bionrgi n gron chmi (bv. biodgradrbar plastics) Landn kunnn vodsl van andr landn invorn, maar wl gn landschap of plattland. Vandaar d bkommrnis van lk ovrhid voor n ign landbouw n plattland. In d Europs Uni stippln all lidstatn samn hun landbouw- n plattlandsblid uit. Dat wordt dan gbundld ondr d nomr Gmnschapplijk LandbouwBlid. Ook andr Europs landn hbbn hun lttrwoord voor dat Gmnschapplijk LandbouwBlid. D Fransn sprkn van PAC n d Brittn van CAP. Wij houdn ht op GLB. V.U.: Sonja D Bckr, Distsvst 40, 3000 Luvn GLB: uw gzinspolis voor voldond, kwalititsvol n btaalbaar vodsl én voor n lfbaar plattland

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit Chmisch Fitlijkhdn d i t i 5 3 n r 2 3 6 j u n i 2 0 0 7 D Contxt D watrstofconomi D Basis Enrgi uit chmi D Dipt Prstatis op d prof gstld a u t u r : B a s t i n n W n t z l brandstofcl Brug tussn brandstof

Nadere informatie

Regionale rekeningen van de landbouw

Regionale rekeningen van de landbouw Rgional rkningn van d landbouw Novmbr 2005 Els Dmuynck n Els Brnarts Ministri van d Vlaams Gmnschap Administrati Land- n Tuinbouw (ALT) Afdling Monitoring n Studi (AMS) Luvnsplin 4 1000 Brussl INLEIDING

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal Notuln van d 4 ALV 8 Novmbr 2014 van 14.00-16.45 uur Stadslandgod D Kmphaan, Almr Aanwzign (28) : Hugo Trds, Philip Boontj, Robrt Hmmn, Nik Bink, Witsk Osinga, Bob Burlag, Milou Niëns, Marcl Koldr, Erwin

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

De Eerste Oosterparkstraat

De Eerste Oosterparkstraat Nm m! prof n ondk Amsrdam Oos! D Ers Oosrparksraa Ls, kijk n laa j vrlidn door d vrschillnd gzichn van d Ers Oosrparksraa! Wlkom in d rs Oosrparksraa En sraa waar j misschin wl daglijks doorhn loop, fis

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND jaargang 59 nr. 14 1-21 dcmbr 2007 KERKBESTUREN HAND-IN-HAND Tijdns d zr god bzocht n zr gslaagd vrijwilligrsavond wrdn vrijwilligrs van bid parochis bijgpraat ovr d plannn van d tokomst. En brd vrzamling

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato APOLOGIE. Oktober 2010

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato APOLOGIE. Oktober 2010 PLATOON VERZAMELD WERK Plato APOLOGIE Oktor 2010 Dz tkst is uitsluitn voor prsoonlijk gruik. Commril gruik is nit togstaan. Evnmin is ht togstaan tkst t wijzign, wrkn, ghl of gltlijk t pulirn, of anrszins

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

LU U > -- CD D CD D CD D. os s WO O CD D. ^dé^^bu^aodd

LU U > -- CD D CD D CD D. os s WO O CD D. ^dé^^bu^aodd LU U > -- ii I os s WO O débuaodd D G O G G O M O B I L is blangrijk godkopr dan n "gwon" auto, r is dus mindr rntvrlis n n lagr vrzkringsprmi. D motor is nvoudigrr n d ondrhoudskostn zijn daardoor lagr.

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie

Beleggingsbeleid. Pulles & Rijppaert Financieel Advies Schoterweg 5 2021 HZ Haarlem telefoon: 023-5411180

Beleggingsbeleid. Pulles & Rijppaert Financieel Advies Schoterweg 5 2021 HZ Haarlem telefoon: 023-5411180 Blggingsblid Pulls & Rijpprt Finncil Advis Schotrwg 5 2021 HZ Hrlm tlfoon: Inliding Pulls & Rijpprt Finncil Advis Ht blggingsblid Ht dol vn dit blggingsblid is om u t voorzin vn n uitgbrid n nduidig documnt

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Koop nu. Wij aanvaarden ook Eco-cheques * *zie voorwaarden in de winkel. 0% krediet JKP * Upgrade je keuken!

Koop nu. Wij aanvaarden ook Eco-cheques * *zie voorwaarden in de winkel. 0% krediet JKP * Upgrade je keuken! Maart 2014 - Spcial Batibouw Krditbmiddlaar n vrantwoordlijk uitgvr zi opdruk BOSCH COMBI pyrolys ovn HBA63B151S 6 vrwarmingswijzn Multifuncti3D Plus-ovn bovn-ondrwarmt, warm lucht 3D Plus, warm lucht

Nadere informatie