1. Verslag OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Verslag OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring"

Transcriptie

1 OCMW-raad van 22 maart 2012 Aanvang van de zitting om uur Aanwezig : Jef Foubert, voorzitter Kris Van der Coelden, Liliane Verbeke, Roland Syvertsen, Marc Van de Velde, Antoine De Meyer, Freddy Van Gasse, Yvan De Bruyne, Walther Bruwiere (vanaf punt 2), Marleen Vanhuffel, Ali Salhi en Latifah Benlamchich, leden Tjeu van Diessen, secretaris Sofie Heyrman, schepen (tot en met punt 19) Expert: Luc Vermeiren (voor punt 5) Verontschuldigd: Robrecht Verreycken, lid A G E N DA : OPENBARE ZITTING Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring De voorzitter wijst erop dat hetgeen vermeld wordt op p. 7, het verspreiden van de verslagen van de thuiszorg, is gebeurd. Het verslag van de OCMW-raad van (openbare zitting) wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. (Walther Bruwiere komt de zaal binnen) 2. Notulen OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring Marc Van de Velde feliciteert de administratie vanwege de enorme hoeveelheid die hier verwerkt is. De notulen van de OCMW-raad van (openbare zitting) worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 1

2 3. Notulen OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring De notulen van de OCMW-raad van (openbare zitting) worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 4. Mededelingen door de heer voorzitter De voorzitter deelt mee dat punt 25 wordt afgevoerd, wegens het ontbreken van de gedetailleerde nota met bedragen per persoon. De voorzitter wijst op de facturen die op tafel liggen en op de uitnodiging van het RWO. Er is ook een brief ter kennisgeving van het onderzoek naar doorligwonden. De voorzitter wijst erop dat de ontvanger bij punt 5 als expert zal worden gehoord. Kris Van der Coelden wil het hoofd van de sociale dienst feliciteren met het interview in Lokaal. Marc Van de Velde heeft telefoon gekregen van zijn fractiegenoot Rob Verreycken, die zit in een vertraging en heeft gevraagd om het punt dat hij heeft ingebracht naar een volgende vergadering te verdagen. De voorzitter antwoordt dat hierop vanzelfsprekend wordt ingegaan. Financiën 5. Vastlegging rentevoet voor leasing Serviceflats Invest beslissing De voorzitter verduidelijkt dat Serviceflats Invest voorzien had om bij de oplevering de lening op te nemen. Normaal zou dat in maart 2012 geweest zijn. Nu is dat een half jaar later. De vraag die serviceflats gesteld heeft, is om de lening vandaag op te nemen. Zij gaan dan akkoord om de rente die vandaag wordt gerekend, in oktober als norm te nemen. De afweging die het OCMW gemaakt heeft is dat wij per jaar euro minder gaan uitgeven dan gebudgetteerd. Dat is interessant. Het enige risico dat het OCMW neemt, is dat de rente nog lager zou zijn in dit najaar. Verder is SFI bereid om de index op een ander moment toe te passen. Ook dit levert een duidelijk financieel voordeel op, omdat twee indexsprongen overbrugd worden. Kris Van der Coelden vraagt naar de timing van de prijsbepaling etc. De voorzitter antwoordt dat dit in het volgende BC seniorenbeleid in zijn volledigheid zal worden besproken. - de rentevoet vast te leggen voor de lening achter de leasing van Serviceflats Invest op voor 30 jaar op basis waarvan de canon wordt berekend - de overeenkomst te wijzigen waarbij de basisindex voor de canon zal worden aangepast op december

3 Eigendommen 6. Buitenaanleg Gerdasite beslissing De voorzitter vult aan dat aan Interwaas zal worden meegedeeld dat wij in de besprekingen van het budget euro voorzien hebben voor deze aanleg. De raad beslist eenparig om de machtiging aan Interwaas tot prefinanciering en aanleg van de infrastructuur op de Gerdasite uit te breiden tot aanleg van het park tussen de diverse gebouwen en hiertoe, conform art.19 van de wet van , een procedure te starten tot het selecteren van een ontwerper. 7. Openbare verkoop, verkaveling, gelegen in Elversele, Steenweg Hulst-Lessen, kadastraal bekend 5 e afd. Temse (Elversele), sie A 524/deel (sie A 524, groot 49a) en perceel grond, kadastraal bekend 5 e afd. Temse (Elversele) sie A 523, groot 59a 60ca beslissing De raad beslist eenparig - over te gaan tot de openbare verkoop van de percelen grond gelegen in de gemeente Temse (voorheen Elversele), Steenweg Hulst-Lessen, kadastraal bekend onder Temse/Elversele (5 e afdeling), sie A 524, groot 49a, en sie A 523, groot 59a 60ca, met als instelprijs de prijs van het schattingsverslag van , opgesteld door mevrouw An Van Avermaet, ontvanger a.i., waarbij de bouwgrond van het perceel sie A 524 op 180 /m² werd geschat, de achtergrond van het perceel sie A 524 op 54 /m² en het perceel sie A 523 op 3,46 /m² (totaal: ,60) te verhogen met reeds gemaakte kosten om deze verkaveling te realiseren Sie A 524 Lot 1A Lot 1B = Lot 2A Lot 2B = Lot 3A Lot 3B = Lot 4A Lot 4B = Lot 5A Lot 5B = Lot 6A Lot 6B = schattingsprijs lot A + B Gemaakte kosten* Instelprijs Gemaakte kosten : Ereloon en onkosten voor opmaak dossier verkaveling 1.452,00 Uitbreiding distributienetten buiten verkaveling 3.005,00 3

4 Riolering verkaveling ,86 Uittredingsvergoeding pachter 5.000,00 Totaal ,86 - de studie van Notaris Patrick Van Ooteghem met standplaats in Temse, Cauwerburg 5, aan te duiden om de openbare verkoop te organiseren en verder af te handelen - volmacht te geven aan de voorzitter en secretaris om het OCMW te vertegenwoordigen bij de verdere afhandeling van deze verkoop - de hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting inschrijving van ambtswege te nemen bij de overschrijving van de verkoopakte - de opbrengst van deze verkoop aan te wenden om de bouwprojecten mee te financieren 8. Verkoop van landbouwgrond achter de Heimolenstraat in Sint-Niklaas, kadastraal bekend 4 e afd. Sint-Niklaas, sie D 2041/02 en 2041 K, groot 5.159,35 m² beslissing - de procedure om het perceel grond (achtergrond van de gerealiseerde verkaveling) gelegen in Sint-Niklaas, Heimolenstraat 156, kadastraal bekend onder Sint-Niklaas (4 e afdeling) sie D 2041 k/deel en D 2041 /02, volgens meting 5.159,35 m, via het aankoopcomité Gent II te verkopen stop te zetten - het perceel grond (achtergrond van de gerealiseerde verkaveling) gelegen te Sint- Niklaas, Heimolenstraat 156, kadastraal bekend onder Sint-Niklaas (4 e afdeling) sie D 2041 k/deel en D 2041 /02, volgens meting 5.159,35 m, openbaar te verkopen met als instelprijs ,68 zijnde de schattingsprijs (schatting voor het weiland, perceel D nr. 2041/Z, groot 48 a 26 ca (7,5 /m²): ,schatting voor de oprit, perceel D nr. 2041/02, groot 3 a 40 ca (2,5 /m²): 850: totaal: ) verhoogd met de kosten van de schatting ten bedrage van 251,68 - de studie van notaris Meert Henri met standplaats in Sint-Niklaas, Parklaan 18, aan te duiden om de openbare verkoop te organiseren en verder af te handelen - volmacht te geven aan de voorzitter en secretaris om het OCMW te vertegenwoordigen bij de verdere afhandeling van deze verkoop - de hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting inschrijving van ambtswege te nemen bij de overschrijving van de verkoopakte. 9. Aanvraag verkavelingsvergunning perceel grond, gelegen in Sint-Niklaas, Botermelkstraat, kadastraal bekend 4 e afd. Sint-Niklaas, sie D60, groot 38a 40ca beslissing De voorzitter verwijst naar eerdere behandelingen in deze raad. Het is in 2009 al eens besproken. Het is zo dat er eerst een masterplan en RUP zou worden opgemaakt in het kader van De Winningen. Naderhand, halfweg 2011, heeft de stad gezegd dat het op langere termijn zou gebeuren. 4

5 De stad heeft laten weten dat men een ontsluiting wil naar achteren toe. Maar dat zou ons blokkeren in de verkoop van de percelen. De landmeter die met de verkaveling wordt belast, zal hierover met de stad contact moeten opnemen om te horen wat men van plan is. Kris Van der Coelden benadrukt dat het feit dat De Winningen als woonproject on hold is gezet, voor het stadsbestuur niet betekent dat het masterplan niet moet worden gemaakt. Het masterplan moet er in de eerste plaats komen om te beslechten hoe Scheerders Van Kerckhove de kleiputten moet dichten. Daarom is het plan voor de Winningen nodig. In die zin denkt hij dat de inschatting van de behoefte aan het masterplan anders is. Hij denkt dat zolang het masterplan er niet is, de landmeter op een muur zal lopen, zowel in de stad als op het niveau van het gewest. Hij verwacht dat de landmeter een tijd aan de zijlijn zal staan. De voorzitter wijst erop dat in het woonplan juist staat dat de percelen in dat deel van de stad die eigendom zijn van overheden, het best verkaveld worden voor sociale projecten en kleine verkavelingen. Zijn zorg is dat als er geen stappen gezet worden, dat er dan over 5 jaar nog steeds niets gebeurd is. Roland Syvertsen heeft ook de insteek gegeven van het financieel perspectief. De middelen van de verkoop van gronden zijn nuttig in ons globaal investeringsplan. De verplichtingen die in deze legislatuur zijn aangegaan, moeten we kunnen waarmaken. Met het oog op de ruimtelijke ordening is dat iets van zeer lange adem. Maar vanuit het perspectief wonen is er een verplichting om een inventaris te maken van de grondvoorraad bedoeld voor bouwen, die gebruikt moet worden om het sociaal objectief te realiseren. In dat opzicht beaamt hij dat de aanduiding van een landmeter kan helpen, maar het zal op deze drie aspecten geen overdonderende indruk maken. - een aanvraag tot verkavelingsvergunning in te dienen voor het perceel grond gelegen in Sint-Niklaas, Botermelkstraat, kadastraal bekend 4 e afdeling Sint-Niklaas, sie D 60, groot 38a 40ca - de heer Johan Koppen, erkend landmeter, wonende in Sint-Niklaas, Gasmeterstraat 81/A, (tel ) aan te duiden om het verkavelingsplan op te stellen, de aanvraag verkavelingsvergunning in te dienen en het schattingsverslag op te maken. 10. Openbare verkoop van percelen grond, gelegen in Belsele, Marktstraat/Bosstraat, kadastraal bekend Belsele, 9 e afd., sie A 318, groot 52a 20ca en sie A 319, groot 55a 70ca beslissing De voorzitter wijst op de behandeling in het BC. - over te gaan tot de openbare verkoop van de percelen grond gelegen in de Marktstraat/Bosstraat te Belsele, kadastraal bekend Belsele 9 e afdeling sie A 318, groot 52a 20ca, en sie A 319, groot 55 a 70 ca, met als instelprijs ,68 (schattingsprijs sie A 318: , sie A 319: of 2,5 /m² te verhogen met de prijs van het schattingsverslag : 251,68) 5

6 - de studie van notaris Raf Van Der Veken met standplaats in Belsele, Tuinlaan 2, aan te duiden om de openbare verkoop te organiseren en verder af te handelen - volmacht te geven aan de voorzitter en secretaris om het OCMW te vertegenwoordigen bij de verdere afhandeling van deze verkoop - de hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting inschrijving van ambtswege te nemen bij de overschrijving van de verkoopakte. 11. Verkoop van een perceel grond, gelegen in Stekene langs de Wittingstraat, kadastraal bekend Stekene 1 e afd., sie B 805f, groot 58a 47ca beslissing De voorzitter vat samen dat het voorstel is de verkoop te doen aan de meest recente schattingsprijzen. En dan is het ook wel noodzakelijk dat de vier partners hierop inschrijven. - niet in te gaan op het voorstel van het Aankoopcomité Gent II i.v.m. de verkoop van een perceel grond, gelegen in de Wittingstraat in Stekene, kadastraal gekend onder Stekene (1 e afdeling ), sie B 805 f, groot 58a 47ca, waarbij de verkoopprijs op 3,5 /m² werd gesteld - een brief aan de aanpalende eigenaars, kandidaat-kopers te richten waarbij een verkoopprijs wordt voorgesteld conform het schattingsverslag van , opgemaakt door de heer Daniël Lammens, beëdigd landmeter, waarbij de waarde van deze grond bepaald wordt op : - 7,50 /m² voor de loten 1b, 2 en 3 van het metingsplan - 3,50 /m² voor de loten 1 a en 4 - indien de aanpalende eigenaars, kandidaat-kopers, niet akkoord gaan met het voorstel, om het perceel openbaar te verkopen met als instelprijs de prijs voorgesteld in het schattingsverslag van opgemaakt door de heer Daniël Lammens, beëdigd schatter, te verhogen met de kosten van het schattingsverslag. Seniorenzorg 12. Samenwerkingsovereenkomst levensbeschouwelijke dienstverlening in de woonzorgcentra van het OCMW Sint-Niklaas De voorzitter licht toe dat alles in het kader van de vrijwilligerswerking kan worden vormgegeven. De raad beslist eenparig om met ingang van de overeenkomst goed te keuren m.b.t. levensbeschouwelijke dienstverlening in de woonzorgcentra van het OCMW Sint-Niklaas. 6

7 Werken 13. Uitbreiding toegangscontrole voor de centrale keuken, serviceflats en parking wzc Ter Wilgen beslissing Het voorstel is om de onderhandelingen via Cipal te voeren. De nieuwe nota heeft ook het financieel advies voor het derde luik van het voorstel in te vullen. Yvan De Bruyne stelt zich de vraag hoe bepaalde dossiers worden opgemaakt. Nu gaat er een onderhandelingsprocedure worden opgestart. Er zijn al eerdere dossiers geweest en nu zal het weer terechtkomen bij Cipal. Drie keer zijn er bepaalde meerwerken gedaan om alles in orde te krijgen. De secretaris antwoordt dat er moeite is gedaan om een deel zelf te doen en andere leveranciers aan te spreken. Dat gebeurt effectief en heeft de kostprijs duidelijk gereduceerd in de laatste jaren. De raad beslist met 10 stemmen voor (Jef Foubert, Kris Van der Coelden, Liliane Verbeke, Roland Syvertsen, Marc Van de Velde, Antoine De Meyer, Freddy Van Gasse, Marleen Vanhuffel, Ali Salhi en Latifah Benlamchich) en de onthouding van Walther Bruwiere en Yvan De Bruye, om het principe goed te keuren voor de aankoop van componenten voor De Priesteragie, parking WZC Ter Wilgen en een extra prikklok voor WZC De Spoele en hiervoor een onderhandeling te voeren met Cipal. 14. Heroriëntering gemeenschappelijke bejaardenwoningen deelgemeenten - PV van definitieve oplevering goedkeuring - vrijgave saldo borgstelling beslissing - het proces-verbaal van definitieve oplevering goed te keuren voor de omvorming van de gemeenschappelijke bejaardenwoningen in de deelgemeenten naar individuele bejaardenwoningen - aan Ronny Van Haevere vrijgave te verlenen van de tweede helft van de borgstelling of euro. 15. Bouw nieuw WZC De Spoele perceel sanitair - PV voorlopige oplevering goedkeuring - vrijgave 50% borgstelling beslissing - het proces-verbaal van voorlopige oplevering van goed te keuren - aan bvba Varosan uit Berlaar vrijgave te verlenen van de helft van de borgstelling of euro. 16. Bouw nieuw WZC De Spoele perceel ruwbouw en afwerking - PV voorlopige oplevering goedkeuring - vrijgave 50% borgstelling beslissing - het proces-verbaal van voorlopige oplevering van goed te keuren 7

8 - aan CEI De Meyer uit Neder-Overheembeek vrijgave te verlenen van de eerste helft van de borgstelling of ,98 euro. Leveringen 17. Aankoop rekken voor WZC De Spoele - principe goedkeuring - procedure en wijze van gunnen goedkeuring - het principe goed te keuren tot het opstarten van een prijsvraag voor de aankoop van rekken voor het WZC De Spoele - de procedure en wijze van gunnen, zijnde de onderhandelingsprocedure, goed te keuren. 18. Aankoop van laptops en UMTS sticks voor de administratie OCMW - principe goedkeuring - procedure en wijze van gunnen goedkeuring De raad beslist met de stemmen van Jef Foubert, Kris Van der Coelden, Liliane Verbeke, Roland Syvertsen, Marc Van de Velde, Antoine De Meyer, Freddy Van Gasse, Yvan De Bruyne, Marleen Vanhuffel, Ali Salhi en Latifah Benlamchich voor en de stem van Walther Bruwiere tegen - het principe goed te keuren voor de aankoop van 6 laptops en 5 UMTS-sticks voor de administratie van het OCMW - de procedure en wijze van gunnen, zijnde onderhandelingsprocedure, goed te keuren. Diensten 19. Operator vaste en mobiele telefonie, digitale TV en internet aanstelling consultant - principe opstart en synergie met de stad goedkeuring - procedure, lastenboek en wijze van gunnen goedkeuring De voorzitter verduidelijkt dat er een raming is van euro en vraagt de stad in kennis te stellen van onze beslissing. - het principe goed te keuren tot het opstarten van een prijsvraag in synergie met de stad Sint-Niklaas voor aanstelling van een consultant voor operators vaste en mobiele telefonie,digitale televisie en internet - de procedure, het opgestelde lastenboek en de wijze van gunnen, zijnde de onderhandelingsprocedure, goed te keuren. (Sofie Heyrman verlaat de zaal) Personeel Werving en selectie 8

9 20. Openschrijven wervingsprocedure en aanleggen wervingsreserve voor de functie van maatschappelijk assistent m/v voor aanstelling in voltijds en/of deeltijds contractueel dienstverband beslissing De raad beslist eenparig over te gaan tot het opstarten van een wervingsprocedure en het aanleggen van een wervingsreserve voor de functie van maatschappelijk assistent m/v voor aanstelling in voltijds en/of deeltijds contractueel dienstverband. De geldigheidsduur van deze wervingsreserve wordt vastgesteld op 3 jaar. De voorwaarden waaraan de kandidaten bij werving moeten voldoen, worden vastgesteld. Het examenprogramma werd vastgesteld door de raad in zitting van De kwalitatieve invulling van de leden van de selectiecommissie wordt vastgesteld als volgt : Ten minste 4 leden, deskundigen betreffende het vakgebied met inbegrip van : - voorzitter : diensthoofd algemene sociale dienst OCMW Sint-Niklaas - leden : 3 leden (waarvan ten minst de helft extern) - secretaris : medewerk(st)er dienst personeelszaken, werving en selectie 21. Openschrijven wervingsprocedure en aanleggen wervingsreserve voor de functie van polyvalent werkman/vrouw thuiszorg met het oog op benoeming in voltijds en/of deeltijds statutair dienstverband en/of voor aanstelling in voltijds en/of deeltijds contractueel dienstverband en vastlegging kwalitatieve invulling van de selectiecommissie beslissing beslissing Yvan De Bruyne vraagt hoeveel mensen er in de formatie staan en hoeveel er actief zijn. De secretaris antwoordt dat er drie in de formatie zijn ingevuld en dat er momenteel één actief is. Hij weet wel niet zeker of degene die het team leidt al terug is uit ziekteverlof. De raad beslist eenparig over te gaan tot het opstarten van een wervingsprocedure en het aanleggen van een wervingsreserve voor de functie van polyvalent werkman/vrouw thuiszorg met het oog op benoeming in voltijds en/of deeltijds statutair dienstverband en/of voor aanstelling in voltijds en/of deeltijds contractueel dienstverband. De geldigheidsduur van deze wervingsreserve wordt vastgesteld op 3 jaar. De voorwaarden waaraan de kandidaten bij werving moeten voldoen, worden vastgesteld. Het examenprogramma werd vastgesteld door het dagelijks personeelsbeheer van De kwalitatieve invulling van de leden van de selectiecommissie wordt vastgesteld als volgt : Ten minste 4 leden, deskundigen betreffende het vakgebied met inbegrip van : - voorzitter : coördinator thuiszorg OCMW Sint-Niklaas - leden : 3 leden (waarvan ten minste de helft extern) - secretaris : medewerk(st)er dienst personeelszaken, werving en selectie 9

10 22. Openschrijven bevorderings- en wervingsprocedure en aanleggen bevorderings- en wervingsreserve voor de functie van hoofdboekhouder m/v met het oog op benoeming in voltijds en/of deeltijds statutair dienstverband en/of voor aanstelling in voltijds en/of deeltijds contractueel dienstverband en vastlegging kwalitatieve invulling van de selectiecommissie beslissing De raad beslist eenparig over te gaan tot het opstarten van een bevorderings- en wervingsprocedure en het aanleggen van een bevorderings- en wervingsreserve voor de functie van hoofdboekhouder m/v met het oog op benoeming in voltijd en/of deeltijds statutair dienstverband en/of voor aanstelling in voltijds en/of deeltijds contractueel dienstverband. De geldigheidsduur van deze bevorderings- en wervingsreserve wordt vastgesteld op 3 jaar. De voorwaarden waaraan de kandidaten bij bevordering en werving moeten voldoen, worden vastgesteld. Het examenprogramma werd vastgesteld door het dagelijks personeelsbeheer van De kwalitatieve invulling van de leden van de selectiecommissie wordt vastgesteld als volgt : Ten minste 4 leden, deskundigen betreffende het vakgebied met inbegrip van : - voorzitter : coördinator financiën OCMW Sint-Niklaas - leden : 3 leden (waarvan ten minste de helft extern) - secretaris : medewerk(st)er dienst personeelszaken, werving en selectie Algemene beslissingen aangaande personeel 23. Vaststelling urencontingent vakantiewerk 2012 beslissing - principieel in te stemmen met de aanstelling van een aantal vakantiewerkers in de diensten van het OCMW gedurende de vakantieperiode van 2012 ten belope van een urencontingent van uren - de vakantiewerkers te vergoeden volgens de bepalingen van de rechtspositieregeling - met de vakantiewerkers een specifieke arbeidsovereenkomst af te sluiten, zoals voorzien in de heersende wetgeving. Voor sociale dienst worden dit jaar 12 plaatsen voorbehouden voor telkens 3 weken. 24. Aanpassing arbeidsreglement voorstel beslissing De raad beslist eenparig om de aanpassingen aan het arbeidsreglement van het OCMW goed te keuren. 25. Uitbetaling verlofsaldo s statutairen 2011 principebeslissing Dit punt is afgevoerd 10

11 26. Rechtspositieregeling aanpassing op basis van opmerkingen toezichthouder beslissing De voorzitter wijst op de tekst die ter zitting is uitgedeeld. Het zijn de aanpassingen en verduidelijkingen die op basis van de bespreking in het BC zijn aangebracht. Het gaat over consideransen die zijn aangepast en dingen die met het oog op de organisatie beter zijn. Kris Van der Coelden maakt de persoonlijke inschatting dat het neerleggen van een beslissing inzake het onbetaald verlof niet bij de Raad moeten worden neergelegd. Kan dat niet gewoon bij de voorzitter? Het is toch ook veel sneller en beter bij de voorzitter. Roland Syvertsen verduidelijkt dat op de lijst van de dagelijkse personeelsbeslissingen alle elementen al komen. De secretaris verduidelijkt de geschiedenis in de afgelopen twee jaar. Er wordt op gewezen dat intern een regel moet komen binnen welke tijd men beroep moet aantekenen. Walther Bruwiere sluit zich aan bij de collegae. Maar hij is van mening dat dit niet op alle mogelijke niveaus moet worden toegepast. Voor beslissingen die betrekking hebben op lagere niveaus, vindt hij dat niet nodig. 1. Kennis te nemen van het schorsingsbesluit van de gouverneur dd Art. 72 3, lid2; art. 216 en art van de rechtspositieregeling voor het personeel van het OCMW van Sint-Niklaas (art en 2 OCMW-decreet), aan te passen als volgt: - Art 72 3, lid 2: het Vast Bureau wordt vervangen door de Voorzitter van het OCMW - Art. 216: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt vervangen door de Voorzitter van het OCMW - Art : het Vast Bureau wordt vervangen door De Raad voor Maatschappelijk Welzijn 3. Art 242 bis 2 te handhaven omdat dit het meest recht doet aan de overweging van de decreetgever om de verlofregeling in de openbare zorgsector af te stemmen op die van de privésector en noodzakelijk is om voldoende gekwalificeerd personeel binnen de openbare sector te kunnen aantrekken. 4. Art 289 ter van de rechtspositieregeling voor het personeel van het OCMW van Sint-Niklaas in de seniorenzorg (art OCMW decreet), te handhaven omdat het ongewijzigd is ten opzichte van het in 2009 definitief goedgekeurde artikel in de specifieke rechtspositieregeling van het OCMW Sint-Niklaas. Het is onwenselijk een verder onderscheid te maken tussen de residentiële zorg en de thuiszorg, omdat die laatste voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden nu reeds in een nadelige positie zit ten opzichte van de residentiële zorg. 11

12 5. Deze beslissing toe te sturen aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Boudewijngebouw 30 bus 70, 1000 Brussel, alsook aan de stad en de provinciegouverneur. 27. Intrekking verblijfsrecht voor EU-vreemdelingen met leefloon / uitvoeren van controles op fraude (agendapunt op vraag van raadslid Rob Verreycken) Zoals vermeld aan het begin van de vergadering, heeft betrokkene per telefoon gevraagd om het punt op een volgende vergadering te behandelen. De voorzitter vraagt de vergadering voor 10 minuten te schorsen. De zitting wordt om 19u45 geschorst en om 19u58 wordt de vergadering heropend voor de geheime zitting. Einde van de zitting om 20u47. 12

A G E N DA : OPENBARE ZITTING

A G E N DA : OPENBARE ZITTING Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 22 maart 2012 om

Nadere informatie

OCMW-raad van 26 juli 2012. Aanvang van de zitting om 19.18 uur

OCMW-raad van 26 juli 2012. Aanvang van de zitting om 19.18 uur OCMW-raad van 26 juli 2012 Aanvang van de zitting om 19.18 uur aanwezig : Jef Foubert, voorzitter Kris Van der Coelden, Liliane Verbeke, Marc Van de Velde, Antoine De Meyer, Freddy Van Gasse, Yvan De Bruyne,

Nadere informatie

De voorzitter deelt mee dat punt 11 wordt afgevoerd omdat het document nog onvolledig was.

De voorzitter deelt mee dat punt 11 wordt afgevoerd omdat het document nog onvolledig was. OCMW-raad van 25 oktober 2012 Aanvang van de zitting om 19.03 uur aanwezig : Jef Foubert, voorzitter Kris Van der Coelden, Liliane Verbeke, Roland Syvertsen, Marc Van de Velde (tot en met punt 18), Antoine

Nadere informatie

OCMW-raad van 31 mei 2012. Aanvang van de zitting om 19.00 uur

OCMW-raad van 31 mei 2012. Aanvang van de zitting om 19.00 uur OCMW-raad van 31 mei 2012 Aanvang van de zitting om 19.00 uur aanwezig : Jef Foubert, voorzitter Kris Van der Coelden, Liliane Verbeke, Roland Syvertsen, Marc Van de Velde, Antoine De Meyer, Freddy Van

Nadere informatie

2. Notulen OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring

2. Notulen OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring OCMW-raad van 27 september 2012 Aanvang van de zitting om 19.03 uur aanwezig : Jef Foubert, voorzitter Kris Van der Coelden, Liliane Verbeke, Roland Syvertsen, Marc Van de Velde, Antoine De Meyer, Freddy

Nadere informatie

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 22.03.2012 (openbare zitting) goedkeuring

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 22.03.2012 (openbare zitting) goedkeuring Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 19 april 2012 om

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

A G E N DA : OPENBARE ZITTING

A G E N DA : OPENBARE ZITTING Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 27 oktober 2011

Nadere informatie

A G E N DA : GEHEIME ZITTING. 1. Hoorzitting tuchtzaak OPENBARE ZITTING

A G E N DA : GEHEIME ZITTING. 1. Hoorzitting tuchtzaak OPENBARE ZITTING Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 28 juni 2012 om

Nadere informatie

Eigendommen 5. Terbeschikkingstelling van deel van wzc Ter Wilgen aan Carolus principebeslissing

Eigendommen 5. Terbeschikkingstelling van deel van wzc Ter Wilgen aan Carolus principebeslissing Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 25 oktober 2012

Nadere informatie

8. Vervangen deuroperatoren grote liften WZC Ter Wilgen Blok C en D - principe goedkeuring - toewijzing

8. Vervangen deuroperatoren grote liften WZC Ter Wilgen Blok C en D - principe goedkeuring - toewijzing Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 13 december 2012

Nadere informatie

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 27.10.2011 (openbare zitting) goedkeuring

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 27.10.2011 (openbare zitting) goedkeuring Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 24 november 2011

Nadere informatie

A G E N DA : OPENBARE ZITTING

A G E N DA : OPENBARE ZITTING Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 22 november 2012

Nadere informatie

Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting

Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OCMW-raad van 28 juni 2012. aanvang van de zitting om 19.00 uur

OCMW-raad van 28 juni 2012. aanvang van de zitting om 19.00 uur OCMW-raad van 28 juni 2012 aanvang van de zitting om 19.00 uur aanwezig : Jef Foubert, voorzitter Kris Van Der Coelden, Roland Syvertsen (t/m punt 15), Antoine De Meyer, Ali Salhi (vanaf het begin van

Nadere informatie

1. Verslagen raadszittingen goedkeuring Verslag OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring

1. Verslagen raadszittingen goedkeuring Verslag OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 10 februari 2011

Nadere informatie

OCMW-raad van 22 november 2012. Aanvang van de zitting om 19.05 uur.

OCMW-raad van 22 november 2012. Aanvang van de zitting om 19.05 uur. OCMW-raad van 22 november 2012 Aanvang van de zitting om 19.05 uur. aanwezig : Jef Foubert, voorzitter Kris Van der Coelden, Liliane Verbeke, Roland Syvertsen, Marc Van de Velde, Antoine De Meyer, Freddy

Nadere informatie

Verbouwingswerken dienstencentrum De Wilg vaststelling lastenboek met raming en wijze van gunnen beslissing

Verbouwingswerken dienstencentrum De Wilg vaststelling lastenboek met raming en wijze van gunnen beslissing Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 30 juni 2011 om

Nadere informatie

OCMW-raad van 31 mei 2012

OCMW-raad van 31 mei 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 februari 2011

OCMW-raad van 10 februari 2011 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OCMW-raad van 28 januari 2016

OCMW-raad van 28 januari 2016 1 Dienst: secretariaat Contactpersoon: Bieke Gevaert Tel. 03 778 60 19 Email: bieke.gevaert@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting OPENBARE ZITTING Notulen

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 mei 2012

OCMW-raad van 10 mei 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 april 2014

OCMW-raad van 24 april 2014 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

OCMW-raad van 25 oktober 2012

OCMW-raad van 25 oktober 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OCMW-raad van 30 augustus 2012. Aanvang van de zitting om 19.00 uur.

OCMW-raad van 30 augustus 2012. Aanvang van de zitting om 19.00 uur. OCMW-raad van 30 augustus 2012 Aanvang van de zitting om 19.00 uur. Aanwezig: Jef Foubert, voorzitter Kris Van der Coelden, Liliane Verbeke, Roland Syvertsen, Marc Van de Velde, Antoine De Meyer, Freddy

Nadere informatie

OCMW-raad van 14 april 2011

OCMW-raad van 14 april 2011 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

OCMW-raad van 5 augustus 2014

OCMW-raad van 5 augustus 2014 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn zitting van 1 augustus 2013 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lodewijk De Meesterstraat

Nadere informatie

OCMW-raad van 28 juni 2012

OCMW-raad van 28 juni 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 oktober 2015

OCMW-raad van 29 oktober 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij

Nadere informatie

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname.

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname. OCMW Waasmunster RD 2012/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 19 september 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Sociale kruidenier

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 28 augustus 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Luc Haine, Marc Verheyen,

Nadere informatie

OCMW-raad van 26 maart 2015

OCMW-raad van 26 maart 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Zitting R.M.W. 20.12.2012. Geachte

Zitting R.M.W. 20.12.2012. Geachte Zitting R.M.W. 20.12.2012 Geachte De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting van 20.12.2012 volgende beslissingen genomen, die overeenkomstig artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 17 december 2014 De zitting heeft plaats in de Sinterklaaszaal van het Welzijnshuis, Abingdonstraat

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 18 juni 2015 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Luc Haine, Louis Debruyne, Marc Verheyen, Pieter

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST RAAD D.D. 03.02.2015 OVERZICHTSLIJST Toevoeging met unanimiteit van volgende punten op basis van spoedeisendheid: 4.0.3. Wijziging selectiecommissie

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI 2009 19.30 uur DAGORDE Openbare zitting De openbare vergadering zal plaatsvinden in de bolerozaal van het Centrum voor Welzijn Kattestraat 27 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

OCMW-raad van 22 mei 2014

OCMW-raad van 22 mei 2014 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in "Schippersbos"

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in Schippersbos ZITTING VAN DE RAAD VAN 25 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting

1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting Lijst met de ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 21 maart 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting Enig

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 maart 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 maart 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 3 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 19 juni 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine,

Nadere informatie

Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 17 oktober 2017

Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 17 oktober 2017 Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 17 oktober 2017 Dagorde OPEN ZITTING Hasselt Technische facilitaire dienst 1 2017_RMW_00136 Instellingen - Diverse opdrachten/leveringen/aannemingen - Kennisnemen

Nadere informatie

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd.

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd. OCMW-raad maandag 18 januari 2016 Aanwezig: Herman Himpens, OCMW-voorzitter Stefanie Costenoble, Robin Declerck, Carl Desaever, Els Sarazyn, Marie-Paule Somers, Lieven Vandenbroucke, Ester Vanparys, Filip

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

OCMW-raad van 26 februari 2015

OCMW-raad van 26 februari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 17 december 2015 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis Debruyne,

Nadere informatie

Raad van 31 januari 2017

Raad van 31 januari 2017 Raad van 31 januari 2017 Aanwezig: Brugada Terradellas P., waarnemend voorzitter; D Haese J., De Clercq A., Henderickx S. (vanaf 20.00 uur), Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Droessaert S., Wyndaele

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 13-11-2012 OVERZICHTSLIJST Openbaar gedeelte 1. PV vorige zitting Het PV van de openbare zitting d.d. 09-10-2012 wordt goedgekeurd. 2. Toelichting

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 24 november 2016 De zitting heeft plaats in de Sinterklaaszaal van het Welzijnshuis, Abingdonstraat

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage OCMW Waasmunster RD 2010/9 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 13 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) Zonder voorwerp 12. OPVANG

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u.

De vergadering wordt geopend om 20u. RAAD VAN 3 MAART 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts,

Nadere informatie

OCMW-raad van 15 december 2016

OCMW-raad van 15 december 2016 1 Dienst: secretariaat Contactpersoon: Bieke Gevaert Tel. 03 778 60 19 Email: bieke.gevaert@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting OPENBARE ZITTING Notulen

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn zitting van 23 mei 2013 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lodewijk De Meesterstraat 3

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 17 januari 2013 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van dinsdag 20 september 2016

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van dinsdag 20 september 2016 AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van dinsdag 20 september 2016 OPENBARE ZITTING 001 - PERSONEELSBELEID NIEUWE UURREGELING DAGVERZORGINGSCENTRUM VERPLEGING Het akkoord van de raad wordt gevraagd

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 23 juni 2016 De zitting heeft plaats in de Sinterklaaszaal van het Welzijnshuis, Abingdonstraat

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis Debruyne,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 maart 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 22 juni 2011 Aanwezig Depondt Geert, Allewaert Patrick,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019 RAAD VAN 1 JULI 2014 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. R. Artois, dhr. P. Van Cauwenberghe, Mevr. N. Miseur, Mevr. M. Heirman en

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans (vanaf punt 6), Luc Haine, Louis

Nadere informatie

Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Datum zitting 26/11/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 OPENBARE VERGADERING

Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Datum zitting 26/11/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 OPENBARE VERGADERING Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn Datum zitting 26/11/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 Locatie Raadzaal OPENBARE VERGADERING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 01 GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

ZITTING VAN 28 JANUARI 13

ZITTING VAN 28 JANUARI 13 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 28 JANUARI 13 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Heleen Vangeel en Freya Verlinden

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 10 FEBRUARI 2010.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 10 FEBRUARI 2010. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 10 FEBRUARI 2010. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. NEIRINCK Rita, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 15 oktober 2009 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN

Nadere informatie

Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Datum zitting 17/12/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 OPENBARE VERGADERING

Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Datum zitting 17/12/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 OPENBARE VERGADERING Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn Datum zitting 17/12/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 Locatie Raadzaal OPENBARE VERGADERING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 01 GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING

Nadere informatie

Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 1 april 2015

Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 1 april 2015 Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 1 april 2015 Openbare zitting 01. Raad voor maatschappelijk welzijn: verslag vorige vergadering openbaar gedeelte - goedkeuring De raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 februari 2017

Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 februari 2017 Londerzeel, 28 februari 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft: Zitting

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 25 augustus 2016 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Louis Debruyne, Marc Verheyen, Pieter Vandenbroucke,

Nadere informatie

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBARE VERGADERING 0. P R O C E S S E N - V E R B A A L 0.1. Zitting van de raad van 15.06.2010 Verdaagd

Nadere informatie

104 Kennisgeving van de notulen van het Vast Bureau dd niet

104 Kennisgeving van de notulen van het Vast Bureau dd niet PROVINCIE LIMBURG TONGEREN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 24 JUNI 2015 ARRONDISSEMENT Aanwezig: Vrancken J. OCMW-voorzitter Noelmans A., Simon B., Denis P., Grotars Fr., Paque R., Vanhay

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 26 mei 2011 om 20.30 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 26 mei 2011 om 20.30 uur Aanwezig Voorzitter: Jo Dardenne Raadsleden: Rudi Vandermeeren, mevrouw Daniëlle Sente, Patrick Carnotensis, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Maria Vrancken, Jean Pierre Claes, Kim Mommen, mevrouw Greet Baldewijns

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen NOTULEN RAAD 09/10/2012 Aanvang: 20:00 uur Aanwezig: Marie-Rose Harnie: voorzitter; Roger Bontridder, Gilbert Bosmans, Bertrand Demiddeleer, Wim Demuylder, Jeroen Hofmans, Marie-Jeanne Herremans,Nicky

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 MAART 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 MAART 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

2 KWALITEITSZORG: JAARVERSLAG 2015 EN PLANNING 2016 VOOR HET WOONZORGCENTRUM "ONZE-LIEVE-VROUW"

2 KWALITEITSZORG: JAARVERSLAG 2015 EN PLANNING 2016 VOOR HET WOONZORGCENTRUM ONZE-LIEVE-VROUW OCMW DEINZE MEMORIE BIJ DE OCMW-RAAD Zitting van 05 april 2016 om 19 u 30 OPENBARE ZITTING 1 PROCES-VERBAAL OPENBARE ZITTING VAN 1 MAART 2016 2 KWALITEITSZORG: JAARVERSLAG 2015 EN PLANNING 2016 VOOR HET

Nadere informatie

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 19 september 2017 Verslag HD 1 2017_RMW_00131 OCMW en instellingen - Afname raamovereenkomst VVSG "Postdiensten voor Vlaamse lokale besturen" - Delegatiebevoegdheid

Nadere informatie