BEROEPSREGISTRATIE LERARENOPLEIDERS. - registratieprocedure. Ontwerp op basis van bevindingen uit het doorontwikkelproject.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEROEPSREGISTRATIE LERARENOPLEIDERS. - registratieprocedure. Ontwerp op basis van bevindingen uit het doorontwikkelproject."

Transcriptie

1 BEROEPSREGISTRATIE LERARENOPLEIDERS - registratieprocedure Ontwerp op basis van bevindingen uit het doorontwikkelproject. Vastgesteld: 1 juni 2015

2 1 INLEIDING Doel van registratie DEFINIËRING Begripsbepalingen Lerarenopleider Opleidingsschool Beroepsstandaard Beroepsregister Opleidingsaanbieder VELON-beoordelaar REGISTRATIECRITERIA & VALIDERINGSVRAGEN Registratiecriteria Valideringsvragen REGISTRATIEPROCEDURE Modulair systeem Registratieroute Zelfstandig Begeleiding/coaching Opleidingstraject Professionele leergemeenschap Personeelsbeleid Registratieaanvraag Volgens format Geïntegreerd in een opleidingseigen product Beoordeling Georganiseerd door VELON, schriftelijk met beoordelingsgesprek Georganiseerd door VELON, schriftelijk Georganiseerd door opleiding/instituut, met meelezer VELON Georganiseerd door opleiding/instituut, op basis van erkenning Gehanteerde tarieven GEREGISTREERD LERARENOPLEIDER Registratietermijn Professionaliseringsplatform en herregistratie Uitschrijven ORGANISATIE Contact m.b.t. het beroepsregister Beoordeling en erkenning BIJBEHORENDE DOCUMENTEN / 14

3 3 / 14

4 1 INLEIDING De leraar maakt het verschil zo stelt de onderwijsraad als titel voor de lerarenagenda Dit geldt dan extra voor de leraar van de leraar : de lerarenopleider. Het is daarom nodig om zicht te hebben op de kwaliteit van lerarenopleiders zodat deze gegarandeerd en waar nodig bijgestuurd kan worden. In de CAO is opgenomen dat iedere lerarenopleiding hier aandacht voor moet hebben en ruimte voor creëren als onderdeel van het eigen personeelsbeleid (cao-hbo , Hoofdstuk O, p. 56, CAO- Nederlands Universiteiten 1 januari juli 2016, artikel 6.9). Daarnaast is het van groot belang om met waardering voor onderlinge verschillen een gezamenlijk beeld van kwaliteit te vormen en te registreren welke lerarenopleiders hieraan voldoen. De VELON heeft deze belangrijke taak op zich genomen door het ontwikkelen van de beroepsstandaard en het organiseren van de beroepsregistratie. Met de beroepsstandaard beoogt de VELON: - duidelijkheid te bieden over de aard van het beroep en een referentiepunt voor de beroepsgroep als geheel te vormen; - een richtsnoer te bieden voor de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders; - een ijkpunt te leveren voor beroepsregistratie. In de periode van april 2014 tot en met maart 2015 is met het project Doorontwikkeling Beroepsregistratie Lerarenopleiders, gewerkt aan flexibilisering van de registratieprocedure om de beroepsregistratie (nog) beter aan te laten sluiten bij datgene wat op de werkvloer gebeurt dan wel nodig is. Dit handboek beschrijft het ontwerp van de herijkte registratieprocedure, als tussenuitkomst van het doorontwikkelproject. In de praktijk worden ervaringen opgedaan met dit ontwerp welke na evaluatie kunnen leiden tot aanpassingen. Lerarenopleiders waarvan de registratieaanvraag op basis van de in dit handboek beschreven registratieprocedure wordt geaccordeerd, worden ongeacht eventuele toekomstige wijzigen - in het register opgenomen. Begin 2016 wordt een nieuw IT-systeem voor registratie gelanceerd. Omdat dan een meer geautomatiseerde verwerking mogelijk is, zal dit handboek op basis daarvan ook worden aangepast. Inhoudelijk heeft dit geen gevolgen voor de lerarenopleiders die reeds geregistreerd zijn of bezig zijn met hun registratieaanvraag. 1.1 Doel van registratie Beroepsregistratie van lerarenopleiders is gericht op het onderhouden en verhogen van de bekwaamheid, als een belangrijk middel om de kwaliteit van de lerarenopleidingen en opleidingsscholen, en daarmee de kwaliteit van (aanstaande) leraren, te versterken en te waarborgen. De registratie en herregistratie van lerarenopleiders heeft als voornaamste doel het bevorderen van de blijvende professionalisering. De beroepsgroep laat daarmee zien gericht te zijn op het onderhouden en verbeteren van de eigen kwaliteit en dat lerarenopleiders, opleidingsinstituten en opleidingsscholen met elkaar een professionele dialoog hebben over goed opleiden. Uitgangspunt is dat het register de blijvende professionalisering zal bevorderen en daarmee dat het registreren zelf laagdrempelig is. Volgens het principe van verantwoorde laagdrempeligheid is aansluiting gezocht met opleidingsactiviteiten die reeds door lerarenopleidingen zijn/worden/moeten 4 / 14

5 gedaan, zoals bijvoorbeeld de opleidingen Didactische bekwaamheden binnen hogescholen en universiteiten en opleidingen voor schoolopleiders binnen opleidingsscholen (laagdrempelig). Aanvullend wordt hierbij een korte beschouwing gevraagd op het eigen functioneren in relatie tot de beroepsstandaard van lerarenopleiders (verantwoording). 2 DEFINIËRING 2.1 Begripsbepalingen Lerarenopleider Lerarenopleiders zijn werkzaam bij of ten behoeve van instituten of scholen waar (aanstaande) leraren opgeleid worden. Het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren behoort substantieel en structureel tot hun kerntaak. Taakgebieden van lerarenopleiders: 1. Het opleiden van (groepen) aanstaande en/of zittende leraren, door deze (aanstaande) leraren te scholen in specifieke aspecten van het leraarsberoep; 2. Het begeleiden van (individuele) aanstaande en/of zittende leraren; 3. Het leveren van een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en de kwaliteitszorg binnen opleidingsinstituut of school op het terrein van het opleiden van leraren; 4. Het samenwerken met scholen (voor instituutsopleiders) of één of meerdere opleidingsinstituten (voor schoolopleiders) en het samenwerken met collega-opleiders binnen opleidingsinstituut of school (lerarenopleiders, mentoren, coaches, schoolpracticumdocenten); 5. Het werken aan de eigen professionele ontwikkeling Opleidingsschool De opleidingsschool is een partnerschap van één of meer opleidingen voor leraren primair respectievelijk voortgezet onderwijs met één of meer scholen voor primair respectievelijk voortgezet en/of beroepsonderwijs (NVAO, 2013 i ). Binnen de opleidingsschool wordt onderscheid gemaakt tussen instituutsopleiders en schoolopleiders Beroepsstandaard In de beroepsstandaard wordt verwoord wat het beroep lerarenopleider inhoudt, over welke bekwaamheden een gemiddeld ervaren lerarenopleider beschikt en op welke kennis hij zijn handelen baseert. De standaard richt zich op alle lerarenopleiders, ongeacht (werk)context, doelgroep of vakdomein. De beroepsstandaard beschrijft het beroep lerarenopleider en de generieke bekwaamheid van lerarenopleiders (VELON, 2012 ii ) Beroepsregister Het beroepsregister is het systeem waarin lerarenopleiders zijn opgenomen die voldoen aan de criteria voor (her)registratie. 5 / 14

6 2.1.5 Opleidingsaanbieder Opleidingsinstituut, opleidingsschool of andere organisatie die professionaliseringsactiviteiten voor (eigen) lerarenopleiders organiseert VELON-beoordelaar Geregistreerd lerarenopleider die door VELON erkend is als beoordelaar betreffende de beroepsregistratie. 3 REGISTRATIECRITERIA & VALIDERINGSVRAGEN 3.1 Registratiecriteria Ten behoeve van registratie zijn registratiecriteria opgesteld. Een lerarenopleider is registreerbaar als hij/zij de Beroepsstandaard voor lerarenopleiders (VELON, 2012) onderschrijft en in relatie hiermee aantoont dat hij/zij - een visie heeft op het beroep lerarenopleider in relatie tot de grondslag; - adequaat functioneert op de vier bekwaamheidsgebieden; - bereid is zich als lerarenopleider verder te ontwikkelen aan de hand van persoonlijke professionaliseringsbehoeften. 3.2 Valideringsvragen Aan de hand van de registratiecriteria zijn valideringsvragen geformuleerd. Met een registratieaanvraag geeft de lerarenopleider antwoord op de valideringsvragen. REGISTRATIE- CRITERIA De aanvrager. is werkzaam als lerarenopleider heeft een visie op het beroep lerarenopleider in relatie tot de grondslag uit het beroepsstandaard functioneert adequaat als lerarenopleider in relatie tot de bekwaamheidsgebieden uit de beroepsstandaard is bereid zich verder te ontwikkelen als lerarenopleider aan de hand van persoonlijke professionaliseringsbehoeften VALIDERINGSVRAGEN A. In welke context en met welke taken ben je werkzaam als lerarenopleider? B. Hoe onderscheidt jouw rol als lerarenopleider zich van die van leraar? C1. Hoe positioneer je je eigen handelen op de bekwaamheidsgebieden? C2. Hoe en bij wie zorg je voor feedback op je eigen functioneren en hoe draagt dit bij aan jouw kwaliteit als lerarenopleider? C3. Op welke (theoretische) bronnen en modellen baseer je jouw handelen als lerarenopleider? D. Welke ambities en ontwikkelthema s stel je jezelf voor de komende jaren? 6 / 14

7 4 REGISTRATIEPROCEDURE 4.1 Modulair systeem Bij de beroepsregistratie is sprake van een registratieroute, de registratieaanvraag en de beoordeling. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden in de eigen context kunnen keuzes gemaakt worden. Zo kan de registratieroute variëren: de lerarenopleider werkt zelfstandig aan een registratieaanvraag, volgt een begeleidings/coachings/opleidingstraject of de registratieaanvraag is als onderdeel opgenomen in het personeelsbeleid (zie paragraaf 4.2). De registratieaanvraag kan volgens het format worden ingediend (zie paragraaf 4.3) maar het is ook mogelijk dat opleidingen beantwoording van de valideringsvragen hebben verwerkt in een opleidingseigen product. De beoordeling wordt vervolgens georganiseerd door de VELON, met of zonder beoordelingsgesprek, of door het opleidingsinstituut op basis van erkenning van de VELON (zie paragraaf 4.4). Keuzemenu Registratieprocedure REGISTRATIEROUTE zelfstandig begeleiding/ coaching opleidingstraject professionele leergemeenschap personeelsbeleid REGISTRATIE- AANVRAAG Volgens format Geïntegreerd in opleidingseigen product BEOORDELING Georganiseerd door VELON Door VELONbeoordelaar, schriftelijk + gesprek Door VELONbeoordelaar, schriftelijk + echtheidsverklaring opleiding/management Georganiseerd door opleiding/instituut Door onafhankelijke instituutsbeoordelaar met 2 e beoordelaar van VELON Onafhankelijke beoordeling op basis van erkenning door VELON bijvoorbeeld: of of of. In de volgende paragrafen worden de afzonderlijke mogelijkheden nader toegelicht. 7 / 14

8 4.2 Registratieroute REGISTRATIEROUTE zelfstandig begeleiding/ coaching opleidingstraject professionele leergemeenschap personeelsbeleid Uitgangspunt voor de registratieaanvraag zijn de geformuleerde valideringsvragen. De route die leidt tot beantwoording van deze vragen, de registratieroute, valt onder de verantwoordelijkheid van de individuele lerarenopleider, het opleidingsinstituut en/of de opleidingsschool. Een opleidingsaanbieder dient binnen een maand na aanvang van een registratietraject en uiterlijk 10 werkweken voor de beoogde einddatum aan de VELON de volgende gegevens kenbaar te maken (via - aantal deelnemers; - startdatum; - verwachte einddatum; - gewenste optie voor registratieaanvraag en beoordeling met bijbehorende verantwoording (zie paragraaf 4.4) Op basis hiervan zal de VELON contact opnemen over de beoordeling en facturering Zelfstandig Het met beroepsgenoten aangaan van de professionele dialoog is één van de belangrijkste doelen achter het registratiesysteem voor lerarenopleiders. Ook wanneer een lerarenopleider zelfstandig werkt aan de beantwoording van de valideringsvragen, is het aan te raden hierover in gesprek te gaan met collega s van binnen en buiten de eigen organisatie, management en studenten. Aanbod VELON VELON organiseert twee keer per jaar een startbijeenkomst voor individuele lerarenopleiders die zich willen registreren met daarop volgend een terugkombijeenkomst voor het afronden van de registratieaanvraag (januari-mei; september-januari) Begeleiding/coaching Met een begeleidings/coachingstraject is in voorgaande jaren ervaring opgedaan binnen het VELONtraject en de door opleidingsinstituten georganiseerde incompany-trajecten. Deze trajecten werden vormgegeven volgens de VELON-handleiding. In het studiejaar kunnen dergelijke incompanytrajecten met enige aanpassing worden gecontinueerd. (Zie hiervoor het document: Informatie Incompany-trajecten in relatie tot het doorontwikkelproject dd, 12 maart 2015.) Suggesties ter verdieping In de VELON-handleiding werd gewerkt aan verschillende producten ten behoeve van de registratie. Uit evaluaties blijkt dat de bijbehorende activiteiten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de bewustwording rond het beroep en eigen functioneren van de lerarenopleider. Hoewel niet al deze producten meer worden gevraagd bij de registratieaanvraag, heeft de VELON derhalve de voormalige 8 / 14

9 handleiding in het kader van de doorontwikkeling omgezet naar suggesties ter verdieping (Zie het document: Beroepsregistratie, suggesties ter verdieping) Opleidingstraject De beroepsstandaard is geformuleerd op het niveau van gemiddeld ervaren lerarenopleiders. Beantwoording van de valideringsvragen voor registratie kunnen in opleidingstrajecten met deze doelgroep verwerkt worden. Voorbeelden hiervan zijn een meerjarig inductietraject; een opleiding voor lerarenopleiders en/of schoolopleiders; opname in een kwalificatie-opleiding op hogescholen of universiteiten (BDB, BKO, MKO, SKO). Bij de hogescholen wordt de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid ontwikkeld. Hierin is het onderdeel Professioneel docentschap opgenomen (zie: Protocol inzake wederzijdse erkenning basiskwalificatie didactische bekwaamheid ). Met de Vereniging Hogescholen en verschillende opleidingsinstituten wordt verkend wat de mogelijkheden zijn voor een combinatie met beroepsregistratie van lerarenopleiders. Vermeldingsaanvraag registratieroute De VELON heeft als registratie-organisatie geen inhoudelijke betrokkenheid bij opleidingstrajecten. Wel kan de VELON opleidingstrajecten die gericht zijn op registratie vermelden op de website. Hiertoe kan de opleidingsaanbieder een verzoek doen aan de VELON (zie het document: Vermelding registratietraject website VELON ) Professionele leergemeenschap In een professionele leergemeenschap kunnen lerarenopleiders samen werken aan een registratieaanvraag en aan andere individuele en/of organisatiebrede ontwikkelvragen. Praktijkvoorbeelden Praktijkvoorbeelden van professionele leergemeenschappen waarin gewerkt wordt aan een registratieaanvraag, worden geplaatst op de website Personeelsbeleid De beroepsstandaard kan als leidraad worden genomen binnen het personeelsbeleid. Hiervoor zijn een aantal goede praktijkvoorbeelden beschikbaar. De registratie zou dan gezien kunnen worden als een individueel strategisch meerjarenplan waarbij op beroepsniveau gekeken wordt naar het eigen functioneren en de gewenste ontwikkeling. In de regelmatige gesprekken in de organisatiecontext wordt dan, overeenkomstig de CAO, op functieniveau een professionaliseringsplan afgesproken. Wanneer beantwoording van de valideringsvragen een onderdeel vormen van het personeelsbeleid, kan dit leiden tot een registratieaanvraag. Praktijkvoorbeelden Praktijkvoorbeelden van personeelsbeleid waarin de beroepsstandaard en beroepsregistratie is geïntegreerd, worden geplaatst op de website. 9 / 14

10 4.3 Registratieaanvraag REGISTRATIE- AANVRAAG Volgens format Geïntegreerd in een opleidingseigen product Voor de registratieaanvraag is een format ontwikkeld. Het is ook mogelijk beantwoording van de valideringsvragen te laten verwerken in een opleidingseigen product Volgens format De registratieaanvraag kan worden ingediend volgens het in het doorontwikkelproject opgestelde format (zie document: Format Registratieaanvraag). De lerarenopleider toont hiermee aan te voldoen aan de inhoudelijke criteria voor registratie Geïntegreerd in een opleidingseigen product De lerarenopleider kan voor de registratieaanvraag een andere vorm kiezen dan wel de beantwoording van de valideringsvragen opnemen in bijvoorbeeld een portfolio behorend bij een opleiding, mits de lerarenopleider ondubbelzinnig expliciteert hoe de verplichte onderdelen voor de beoordelaar inzichtelijk terug te vinden zijn in het aangeleverde document. Erkenningsaanvraag registratieaanvraag Wanneer beantwoording van de valideringsvragen zijn verwerkt in een opleidingseigen product, kan de opleidingsaanbieder erkenning van dit product aanvragen bij de VELON (zie document: Aanvraagformulier Erkenning). Bij erkenning van het opleidingseigen product t.b.v. registratie weet de individuele lerarenopleider vooraf dat de gekozen vorm van de registratieaanvraag geaccordeerd is en dat hij/zij zich hierop niet separaat hoeft te verantwoorden. 4.4 Beoordeling BEOORDELING Georganiseerd door VELON Door VELONbeoordelaar, schriftelijk + gesprek Door VELONbeoordelaar, schriftelijk + echtheidsverklaring opleiding/management Georganiseerd door opleiding/instituut Door onafhankelijke instituutsbeoordelaar met 2 e beoordelaar van VELON Onafhankelijke beoordeling op basis van erkenning door VELON De VELON is verantwoordelijk voor de validiteit en betrouwbaarheid van de beoordeling t.b.v. registratie. De beoordeling kan georganiseerd worden door de VELON of door de opleidingsaanbieder. Wanneer de opleidingsaanbieder de beoordeling zelf wil organiseren, wordt dit voorgelegd aan de erkenningscommissie van de VELON (zie paragraaf 5.2) Georganiseerd door VELON, schriftelijk met beoordelingsgesprek De VELON heeft een poule van beoordelaars. Dit zijn geregistreerde lerarenopleiders die voor VELON inzetbaar zijn voor beoordelaarsactiviteiten betreffende beroepsregistratie. Zodra bekend is wanneer een 10 / 14

11 registratieaanvraag wordt ingediend en de bijbehorende factuur is voldaan, zal de VELON een eerste en tweede beoordelaar toewijzen. Bij de indeling van beoordelaars wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de werkcontext van de te registreren lerarenopleider. De lerarenopleider ontvangt binnen 4 werkweken na de registratieaanvraag de schriftelijke beoordeling en een uitnodiging voor een beoordelingsgesprek. Uiterlijk 4 werkweken na een positieve beoordeling van de registratieaanvraag ontvangt de lerarenopleider een certificaat en wordt hij/zij vermeld in het beroepsregister Georganiseerd door VELON, schriftelijk Wanneer de opleidingsaanbieder dan wel de manager van de lerarenopleider, voorafgaande aan het indienen, de registratieaanvraag met de kandidaat bespreekt, kan in principe volstaan worden met uitsluitend een schriftelijke beoordeling (zie document: Format Registratieaanvraag, verklaring leidinggevende). Een beoordelingsgesprek wordt aanvullend op de schriftelijke beoordeling gevoerd als - de registratieaanvraag niet intern is besproken; - bij bestudering van de registratieaanvraag blijkt dat een mondelinge aanvulling nodig is om te komen tot een beoordeling Georganiseerd door opleiding/instituut, met meelezer VELON De opleidingsaanbieder kan de beoordeling (grotendeels) zelf organiseren. Ook dan zijn hierbij minimaal twee onafhankelijke beoordelaars betrokken. Een tweede beoordelaar kan worden toegewezen door de VELON. Aan de eerste beoordelaar (vanuit opleiding/instituut) worden dan de volgende eisen gesteld: De beoordelaar is - onafhankelijk van het opleidings/begeleidingstraject én - geregistreerd lerarenopleider én - met aantoonbare ervaring/opleiding in het afnemen van assessments. De beoordeling bestaat uit een schriftelijke beoordeling en een aanvullend beoordelingsgesprek tenzij de registratieaanvraag voorafgaande aan het indienen intern besproken is met opleider en/of manager van de lerarenopleider(overeenkomstig paragraaf 4.4.2). Bij aanvang van de registratieroute geeft de opleidingsaanbieder naam en verantwoording van de in te zetten beoordelaar (zie paragraaf 4.2) aan de hand van het aanvraagformulier Erkenning beoordeling ten behoeve van beroepsregistratie Georganiseerd door opleiding/instituut, op basis van erkenning Beoordelingen die volledig door de opleidingsaanbieder worden georganiseerd, dienen erkend te zijn door de VELON. Dit betreft de personele inzet en, wanneer de registratiebeoordeling wordt gecombineerd met een assessment van een andere opleiding, een verdere verantwoording op de beoordeling (zie document: Aanvraagformulier Erkenning ten behoeve van beroepsregistratie). De criteria voor erkenning van de beoordeling zijn: I. Beantwoording van de valideringsvragen is onderdeel van de beoordeling; II. De beoordelaars zijn onafhankelijk én hebben aantoonbare ervaring/opleiding in het afnemen van assessments ; 11 / 14

12 III. De eerste beoordelaar is geregistreerd lerarenopleider, bij voorkeur de tweede beoordelaar ook. Bij erkenning van de beoordeling geeft een positief oordeel op het assessment toegang tot het beroepsregister zonder verder tussenkomst van de VELON. Minimaal 10 weken voor de beoogde startdatum dient de opleidingsaanbieder de erkenningsaanvraag bij de VELON in. 4.5 Gehanteerde tarieven Registratieroute Zelfstandig Begeleiding/coaching/opleiding Registratieaanvraag Geïntegreerd in bij opleiding/instituut behorend product Start- en terugkombijeenkomst, individueel (minimaal 10 deelnemers) Verzoek vermelding registratietraject op de website VELON Erkenning van registratieaanvraag t.b.v. beoordeling door de VELON Tarief 125,- per persoon Beoordeling door VELON georganiseerd Schriftelijk + gesprek 800,- per door VELON georganiseerd door opleiding/instituut georganiseerd door opleiding/instituut georganiseerd Schriftelijk met echtheidsverklaring opleiding/management Door onafhankelijke instituutsbeoordelaar met 2 e beoordelaar van VELON Erkenning door VELON van beoordeling door instituut/opleiding Onafhankelijke beoordeling op basis van erkenning door VELON * * registratieaanvraag 600,- per registratieaanvraag 350,- per registratieaanvraag * 150,- per registratieaanvraag De tarieven zijn kostendekkend vastgesteld op basis van directe kosten (personele inzet bij erkenning en registratie) en kosten voor continuering (beheer, onderhoud en ontwikkeling). * Voor het beoordelen van aanvragen tot vermelding en/of erkenning worden tot 1 september 2016 geen kosten berekend. 4.6 GEREGISTREERD LERARENOPLEIDER Van de geregistreerde lerarenopleider worden op de website de volgende gegevens vermeld: Naam, type lerarenopleider, organisatie, type onderwijs, startdatum registratie Registratietermijn De beroepsregistratie is in principe 4 jaar geldig. In deze tijd werkt de geregistreerde lerarenopleider aan de eigen professionele ontwikkeling. Dit wordt zichtbaar gemaakt bij de herregistratie waarmee de registratie steeds voor een periode van 4 jaar verlengd kan worden Professionaliseringsplatform en herregistratie Ontwikkeling van een professionaliseringsplatform en herijking van de herregistratieprocedure is onderdeel van het doorontwikkelproject. Zolang hierover geen besluiten zijn genomen, geldt voor herregistratie de procedure zoals deze op de VELON-website staat beschreven. 12 / 14

13 4.6.3 Uitschrijven Een geregistreerde lerarenopleider kan bij het VELON-bureau een verzoek tot uitschrijving indienen. Op basis van zwaarwegende argumenten kan het VELON-bestuur besluiten om een registratie van een lerarenopleider te beëindigen. Hiertoe zal vooraf contact worden opgenomen met de betreffende lerarenopleider. 5 ORGANISATIE Het Beroepsregister Lerarenopleiders is opgezet voor en door lerarenopleiders in nauwe samenwerking met opleidingsinstituten, opleidingsscholen en andere betrokken instanties. De VELON, Vereniging Lerarenopleiders Nederland, is initiatiefnemer en inhoudelijk eigenaar van het register. Het IT-systeem waarin het register is ondergebracht wordt in 2016 overgezet naar CIBG, de systeemontwikkelaar die tevens verantwoordelijk is voor het systeem achter de andere onderwijsregisters (leraren, schoolleiderspo, schoolleidersvo). De organisatie van de beroepsregistratie valt onder de beroepsgroepvertegenwoordigende activiteiten van de VELON. De lerarenopleider hoeft geen lid te zijn van de VELON om zich te registreren. Verenigingscontributie en registratiegelden worden separaat beheerd en ingezet. Met lidmaatschap van de VELON ( 75,- per jaar) stimuleert de lerarenopleider de eigen ontwikkeling alsmede de ontwikkeling van de beroepsgroep als geheel. Een lerarenopleider die bij registratie lid wordt van de VELON ontvangt een korting van 25,- op het eerste jaar van lidmaatschap. Meer informatie over de VELON is te lezen op 5.1 Contact m.b.t. het beroepsregister Voor het aanmelden van registratieaanvragen, het indienen van erkenningsverzoeken en andere informatie, kan contact worden opgenomen met het VELON-bureau: Voor inhoudelijke vragen over mogelijkheden rond registratietrajecten kan contact worden opgenomen met de trajectcoördinator Edmée Suasso Joke Kiewiet-Kester werkt in opdracht van de VELON als projectleider van de doorontwikkeling van het beroepsregister. 5.2 Beoordeling en erkenning Voor de beoordeling van individuele registratieaanvragen heeft de VELON een poule van beoordelaars. Indien bij een registratieaanvraag de betrokken beoordelaars niet tot een eenduidig oordeel kunnen komen, wordt de registratieaanvraag besproken in de registratiecommissie. Erkenningsverzoeken worden beoordeeld door een erkenningscommissie. In beide commissies hebben ervaren VELON-beoordelaars zitting. BIJBEHORENDE DOCUMENTEN 1. Format Registratieaanvraag 2. Beoordelingsformulier registratieaanvraag 3. Vermelding registratietraject website VELON 13 / 14

14 4. Aanvraagformulier Erkenning beoordeling ten behoeve van beroepsregistratie 5. Informatie Incompany-trajecten in relatie tot het doorontwikkelproject dd, 12 maart Overzicht VELON-beoordelaars (in ontwikkeling) 7. Bijeenkomsten Beroepsregistratie, informatie & uitwisseling (in ontwikkeling) 8. Beroepsregistratie, suggesties ter verdieping (in ontwikkeling) i NVAO (2013). Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop ii VELON (2012). Beroepsstandaard Lerarenopleiders. 14 / 14

REGISTRATIEPROCEDURE

REGISTRATIEPROCEDURE Beroepsregistratie Lerarenopleiders REGISTRATIEPROCEDURE Agogisch Opleidingsdidactisch Agogisch Grondslag Opleidingsdidactisch Opleidingsdidactisch Agogisch Organisatorisch Grondslag en beleidsmatig Ontwikkelings

Nadere informatie

REGISTRATIEPROCEDURE

REGISTRATIEPROCEDURE Beroepsregistratie Lerarenopleiders REGISTRATIEPROCEDURE Opleidingsdidactisch bekwaam Agogisch bekwaam Grondslag Organisatorisch en beleidsmatig bekwaam Ontwikkelings bekwaam Inhoudsopgave Inleiding Inleiding

Nadere informatie

Beroepsregistratie. PROJECT Versterking Samenwerking. Borging en met elkaar in verbinding (blijven) Inleiding Beroepsstandaard. Beroepsregistratie

Beroepsregistratie. PROJECT Versterking Samenwerking. Borging en met elkaar in verbinding (blijven) Inleiding Beroepsstandaard. Beroepsregistratie Beroepsregistratie PROJECT Versterking Samenwerking Borging en met elkaar in verbinding (blijven) Inleiding Beroepsstandaard Beroepsregistratie Mogelijkheden VSLS 26 januari 2017 Joke Kiewiet-Kester Doorgaande

Nadere informatie

Beroepsregistratie. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. - Kijken naar jezelf - Het kán omdat - En nu? Edmée Suasso Joke Kiewiet-Kester

Beroepsregistratie. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. - Kijken naar jezelf - Het kán omdat - En nu? Edmée Suasso Joke Kiewiet-Kester Beroepsregistratie Niet omdat het moet, maar omdat het kan - Kijken naar jezelf - Het kán omdat - En nu? Edmée Suasso Joke Kiewiet-Kester Contact: Beroepsregister@VELON.nl Welk standpunt heb je ingenomen?

Nadere informatie

Toelichting. REGISTRATIEAANVRAAG (pilot-versie 1 juni 2015)

Toelichting. REGISTRATIEAANVRAAG (pilot-versie 1 juni 2015) REGISTRATIEAANVRAAG (pilot-versie 1 juni 2015) Toelichting Met dit formulier kan de lerarenopleider een registratieaanvraag indienen volgens de pilotafspraken met de VELON. Meer informatie over de doorontwikkeling

Nadere informatie

Grote dank aan het werkveld. Informatiebrief 2015-01

Grote dank aan het werkveld. Informatiebrief 2015-01 Informatiebrief 2015-01 Graag wil ik u via deze informatiebrief op de hoogte brengen van de ontwikkelingen rond het beroepsregister voor lerarenopleiders. In november verscheen de eerste informatiebrief

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ERKENNING REGISTRATIEAANVRAAG & BEOORDELING t.b.v. BEROEPSREGISTRATIE LERARENOPLEIDERS

AANVRAAGFORMULIER ERKENNING REGISTRATIEAANVRAAG & BEOORDELING t.b.v. BEROEPSREGISTRATIE LERARENOPLEIDERS AANVRAAGFORMULIER ERKENNING REGISTRATIEAANVRAAG & BEOORDELING t.b.v. BEROEPSREGISTRATIE LERARENOPLEIDERS (pilot-versie 01-06-2015) Contactgegevens Naam opleidingsinstituut Contactpersoon Telefoonnummer

Nadere informatie

Registratieaanvraag. Toelichting. (versie maart 2016)

Registratieaanvraag. Toelichting. (versie maart 2016) (versie maart 2016) Toelichting Met dit formulier kan de lerarenopleider een registratieaanvraag indienen volgens de pilotafspraken met de VELON. Meer informatie over de doorontwikkeling van de beroepsregistratie

Nadere informatie

Samenvattende terugblik (webdocument)

Samenvattende terugblik (webdocument) Samenvattende terugblik (webdocument) Informatietafel Brief aan de minister Presentaties Het starten van een registratietraject Ik ben al geregistreerd. Tot slot Op 4 en 5 februari 2016 vond het Congres

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de

Nadere informatie

REGISTERREGLEMENT I. ALGEMENE BEPALINGEN

REGISTERREGLEMENT I. ALGEMENE BEPALINGEN Registerreglement, Schoolleidersregister PO Artikel 1 Begripsbepalingen REGISTERREGLEMENT I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Schoolleidersregister PO: de Stichting Schoolleidersregister PO, gevestigd te Utrecht;

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) HOGESCHOOL INHOLLAND Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

Informatiepakket B HERREGISTRATIE Professioneel beoordelaars validering informeel leren

Informatiepakket B HERREGISTRATIE Professioneel beoordelaars validering informeel leren Informatiepakket B HERREGISTRATIE Professioneel beoordelaars validering informeel leren Bevat informatie voor: - Professioneel beoordelaars validering informeel leren in het kader van de herregistratie

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) STENDEN HOGESCHOOL Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

BEROEPSSTANDAARD. Lerarenopleiders. Beroepsregistratie. Grondslag. Opleidingsdidactisch. Agogisch bekwaam. bekwaam

BEROEPSSTANDAARD. Lerarenopleiders. Beroepsregistratie. Grondslag. Opleidingsdidactisch. Agogisch bekwaam. bekwaam Beroepsregistratie Lerarenopleiders BEROEPSSTANDAARD Opleidingsdidactisch Agogisch Grondslag Organisatorisch en beleidsmatig Ontwikkelings Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 3 Beroepsstandaard voor lerarenopleiders

Nadere informatie

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van Registratie en Herregistratie 2015. Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van Registratie en Herregistratie 2015. Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0 REGISTERLERAAR.NL Reglement van Registratie en Herregistratie 2015 Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0 Dit reglement regelt de registratie en herregistratie als leraar ten behoeve van het lerarenregister.

Nadere informatie

Informatiepakket C HERREGISTRATIE

Informatiepakket C HERREGISTRATIE Informatiepakket C HERREGISTRATIE Bevat informatie voor: Aanbieders van activiteitenaanbod ten behoeve van informeel leren in het kader van de herregistratie van schoolleiders in het primair onderwijs.

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

TKAO. Visie op samen opleiden. Samenwerking en organisatiestructuur. Professionalisering. Kwaliteitszorg. Regionale spreiding

TKAO. Visie op samen opleiden. Samenwerking en organisatiestructuur. Professionalisering. Kwaliteitszorg. Regionale spreiding Beoordelingscriteria aspirant-opleidingsscholen Hieronder treft u een samenvatting van de criteria aan, die op de volgende pagina s verder worden uitgewerkt. Elk van de criteria wordt uitgewerkt op drie

Nadere informatie

Een sterk merk in de markt

Een sterk merk in de markt Een sterk merk in de markt Beroepsregistratie van loopbaanprofessionals Pagina Versie 2-2015 Welkom bij Noloc! Professionalisering van het loopbaanadviesvak en de beroepsgroep; dát is de missie die de

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

Inductietraject koppelen aan werkplekleren

Inductietraject koppelen aan werkplekleren Inductietraject koppelen aan werkplekleren Marcelle Hobma Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk In-Zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Werkgroepen 6

Nadere informatie

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld Meerjarenplan Opleiden in de School 2015-2018 Opleidingsteam, 2015 Samen opleiden: impact van leren in beeld Meerjarenplan 2015-2018 Inleiding Goed onderwijs staat

Nadere informatie

VOORLOPIG REGISTERREGLEMENT

VOORLOPIG REGISTERREGLEMENT Voorlopig Registerreglement, Schoolleidersregister PO Artikel 1: Begripsbepalingen VOORLOPIG REGISTERREGLEMENT I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Schoolleidersregister PO: de Stichting Schoolleidersregister PO,

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Berdelingsfrmulier (versie februari 2016) Persnalia (vereenkmstig identiteitsbewijs) Naam kandidaat vereenkmstig identiteitsbewijs Gebrtedatum Gebrteplaats Werkcntext: Organisatie kandidaat Berdeling dr

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Ingangsdatum 1 juli 2015 1.Registratie en verlenging 1.1 Een registratiejaar loopt van datum van inschrijving tot een jaar na dato. Voor professionals die geregistreerd zijn vóór 1

Nadere informatie

Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie

Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie 2017-2018 Inhoudsopgave Intern Coördinator Opleiden in de school (ico)... 04 Update Intern Coördinator Opleiden in de school...

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst VO: Handreiking schrijven subsidieaanvraag toetredingsregeling nieuwe en niet-ocwbekostigde.

Voorlichtingsbijeenkomst VO: Handreiking schrijven subsidieaanvraag toetredingsregeling nieuwe en niet-ocwbekostigde. Voorlichtingsbijeenkomst VO: Handreiking schrijven subsidieaanvraag toetredingsregeling nieuwe en niet-ocwbekostigde opleidingsscholen September 2015 Programma 13.30 14.00 Inloop met koffie en thee 14.00

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

Een sterk merk in de markt

Een sterk merk in de markt Een sterk merk in de markt Beroepsregistratie van loopbaanprofessionals en jobcoaches Pagina Welkom bij Noloc! Professionalisering van het loopbaanadviesvak en de beroepsgroep; dát is het belangrijkste

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

3.3. Mieke Groten en Paul Hennissen: Eisen aan lerarenopleiders van de Nieuwste Pabo.

3.3. Mieke Groten en Paul Hennissen: Eisen aan lerarenopleiders van de Nieuwste Pabo. 3.3. Mieke Groten en Paul Hennissen: Eisen aan lerarenopleiders van de Nieuwste Pabo. Mieke Groten is coördinator werkplekleren en mede verantwoordelijk voor de professionalisering van mentoren en schoolopleiders

Nadere informatie

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van registratie vrijwillige lerarenregister Ingangsdatum: 4 april 2017 versie 4.0

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van registratie vrijwillige lerarenregister Ingangsdatum: 4 april 2017 versie 4.0 REGISTERLERAAR.NL Reglement van registratie vrijwillige lerarenregister 2017 Ingangsdatum: 4 april 2017 versie 4.0 Onderwijscoöperatie 2 Versie 4.0 / 170404 Dit reglement regelt de registratie als leraar

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Reglement registratie als EKP voor in het buitenland opgeleide perfusionisten

Reglement registratie als EKP voor in het buitenland opgeleide perfusionisten Reglement registratie als EKP voor in het buitenland opgeleide perfusionisten Inleiding : Doel van de regeling is een toetsingskader te bieden waarmee in Nederland werkzame, maar in het buitenland opgeleide

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Opleidingsschool Utrecht Amersfoort

Samenwerkingsovereenkomst Opleidingsschool Utrecht Amersfoort Samenwerkingsovereenkomst Opleidingsschool Utrecht Amersfoort 2016-2019 Opleiden doe je niet alleen Deze overeenkomst is een uitbreiding van het Convenant Academische basisschool Utrecht-Amersfoort 2012-2016

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

REGELING Avans Docentprofessionalisering BDB+

REGELING Avans Docentprofessionalisering BDB+ Diensteenheid Personeel & Organisatie Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg REGELING Avans Docentprofessionalisering BDB+ datum 10-11-2015 contactpersoon drs. M.M.C. Somers onderwerp Avans Docentprofessionalisering

Nadere informatie

TKAO. Ontwikkelplan Tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen. Gegevens aspirant-opleidingsschool. Visie op de opleidingsschool *

TKAO. Ontwikkelplan Tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen. Gegevens aspirant-opleidingsschool. Visie op de opleidingsschool * Ontwikkelplan Tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen TKAO Dit is het format voor het ontwikkelplan ten behoeve van de tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen. Beschrijf alle doelen,

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

stimuleringsregeling leiderschapsontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo

stimuleringsregeling leiderschapsontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo stimuleringsregeling leiderschapsontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: initiatief van sociale partners De sociale partners in het hbo hebben

Nadere informatie

3.1. Susan Beckers, Linda Verheijen: Logboek als middel voor professionalisering

3.1. Susan Beckers, Linda Verheijen: Logboek als middel voor professionalisering 3.1. Susan Beckers, Linda Verheijen: Logboek als middel voor professionalisering Susan Beckers en Linda Verheijen beschreven onderzoek naar het logboek als middel voor professionalisering van instituutsopleiders.

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Voorwaarden vooraanmelding Hieronder staan de voorwaarden voor het vooraanmelden als jeugdhulpverlener SKJ. Jeugdhulpverlener hbo Voorwaarden voor vooraanmelding

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie

Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie Als vastgesteld op de ledenvergadering van 27 maart 2015 Inleiding In dit reglement is de procedure geregeld van het

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein

Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein Wat doet Registerplein? Registerplein voert bijna 25 jaar registratie uit van maatschappelijk werkers

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol ECD Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol ECD Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten verlopen worden in dit protocol de richtlijnen,

Nadere informatie

2.4. Paul Hennissen en Pie Pelzer: Eisen aan opleidingsscholen Aanleiding Hoe is te werk gegaan?

2.4. Paul Hennissen en Pie Pelzer: Eisen aan opleidingsscholen Aanleiding Hoe is te werk gegaan? 2.4. Paul Hennissen en Pie Pelzer: Eisen aan opleidingsscholen Pie Pelzer (bovenschools schoolopleider van Movare) en Paul Hennissen hebben de vraag van de stuurgroep om een instrument te ontwikkelen dat

Nadere informatie

1.5. Susan Beckers en Linda Verheijen 3 : De nieuwe rol van de slb er op de werkplek.

1.5. Susan Beckers en Linda Verheijen 3 : De nieuwe rol van de slb er op de werkplek. HOOFDSTUK 1: CURRICULUM 1.5. Susan Beckers en Linda Verheijen 3 : De nieuwe rol van de slb er op de werkplek. Susan Beckers en Linda Verheijen beschreven onderzoek naar de veranderende rol van de slb er

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..)

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Verantwoording 2. Regeling 2.1 Begripsbepaling 2.2 Uitgangspunten 2.3 Het functioneringsgesprek:

Nadere informatie

Generale regeling voor de permanente educatie

Generale regeling voor de permanente educatie Generale regeling voor de permanente educatie als bedoeld in ordinantie 3-12 en 3-13, alsmede ordinantie 13-18 Inhoudsopgave I. DE PERMANENTE EDUCATIE Artikel 1. Artikel 2. De opbouw van de permanente

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH

HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Beweegdeskundige Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Verwerven competenties

Nadere informatie

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO 10 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 6 3 Toetsingskaders 7 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding 1.1 Vooraf Beoordeling kwaliteit opleidingsschool

Nadere informatie

Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften voor vermelding van opleidingen op de BKK Lijst Opleidingen.

Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften voor vermelding van opleidingen op de BKK Lijst Opleidingen. REGLEMENT BKK LIJST OPLEIDINGEN I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften voor vermelding van opleidingen op de BKK Lijst Opleidingen. Werkgevers in de branche kinderopvang kunnen gebruik

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) EN SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER

OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) EN SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) EN SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie 25 november 2014 W.G. Plein 209 T (020) 612 30 78

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, alsmede de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, alsmede de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juni 2016, nr. HO&S/903095 houdende wijziging van de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen in verband met de toelating van

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Begeleiden Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 6 Opdracht 6 Beoordelingsformulier: Opdracht

Nadere informatie

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken FUNCTIONERINGSBELEID Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken Personeelsgesprekken Personeelsbeleid is gericht op de belangen van de individuele medewerkers en op de belangen van de organisatie

Nadere informatie

PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE VERPLEEGHUISARTSOPLEIDING

PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE VERPLEEGHUISARTSOPLEIDING PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE VERPLEEGHUISARTSOPLEIDING Goedgekeurd door de HVRC 1 maart 2007 Voorwoord Conform artikel B3 lid 2 van het Kaderbesluit CHVG (hierna: Kaderbesluit), in werking getreden

Nadere informatie

Het register. van, voor en door de leraar

Het register. van, voor en door de leraar Het register van, voor en door de leraar Lerarenregister: leraren in positie Het lerarenregister is het beroepsregister van leraren in het basis-, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. De

Nadere informatie

Het register. van, voor en door de leraar

Het register. van, voor en door de leraar Het register van, voor en door de leraar Waarom een lerarenregister? Het lerarenregister is het beroepsregister van leraren in het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het initiatief

Nadere informatie

Protocol TNO Educatieve Master

Protocol TNO Educatieve Master Protocol TNO Educatieve Master NVAO 14 maart 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werkwijze toets nieuwe opleiding educatieve master (womaster) 4 3 Toelichting op het beoordelingskader beperkte toets nieuwe opleiding

Nadere informatie

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool NVAO, 3 maart 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 5 3 Beoordelingskader 6 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding In de kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren

Nadere informatie

Beoordelingen opleidingsschool en academische kop Sjoerd de Jong (OCW) Irma Franssen (NVAO) 10 juni 2014

Beoordelingen opleidingsschool en academische kop Sjoerd de Jong (OCW) Irma Franssen (NVAO) 10 juni 2014 Beoordelingen opleidingsschool en academische kop 2013 Sjoerd de Jong (OCW) Irma Franssen (NVAO) 10 juni 2014 Over de NVAO Binationale accreditatieorganisatie (Nederland en Vlaanderen); Oordeel over hoger

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

1 Augustus 2017, Bureau Assessments en Validering, onderdeel van KCC, Faculteit Educatie C.I.

1 Augustus 2017, Bureau Assessments en Validering, onderdeel van KCC, Faculteit Educatie C.I. assessmentbureau.archimedes@hu.nl 1 Augustus 2017, Bureau Assessments en Validering, onderdeel van KCC, Faculteit Educatie C.I. Beste collega, Inleiding: In deze brochure wordt uitgelegd wat de training

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 1 (2011-2013)?

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 1 (2011-2013)? Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 1 (2011-2013)? Inleiding Een registratie in het A-RMT of K-RMT register heeft steeds een looptijd van maximaal 12 maanden. Na

Nadere informatie

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 Deze FAQ s richten zich alleen op de uitbreiding van het aantal bekostigde opleidingsscholen en niet op de verlenging en/of

Nadere informatie

SANA KEURMERKREGELING

SANA KEURMERKREGELING SANA KEURMERKREGELING voor nascholing voor apotheekmedewerkers postadres Postbus 191 3430 AD Nieuwegein tel (030) 605 48 13 www sanaweb.nl e-mail info@sanaweb.nl april 2015 deze regeling vervangt de SANA

Nadere informatie

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la Regeling beoordelingsgesprekken leraar-la S.K.O. Het Groene Lint Inleiding. Het opstellen van een beoordeling van het functioneren van een medewerker is geen nieuw fenomeen binnen de organisatie. Het is

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0)

BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0) BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0) UITGANGSPUNTEN Het CMC-certificaat heeft een geldigheidsduur van vier jaar. Teneinde het certificaat opnieuw voor een zelfde

Nadere informatie

Schoolleider tussen functie en beroep

Schoolleider tussen functie en beroep Schoolleider tussen functie en beroep Resultaten van twee enquête-onderzoeken onder schoolleiders en bestuurders 2015 September 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Schoolleider tussen functie en beroep...

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 Dit reglement regelt de accreditatieprocedure en legt de beoordelingscriteria vast aan de hand waarvan de scholingsactiviteit door de Accreditatie

Nadere informatie

1. Samen opleiden, samen certificeren Het project Registratie Schoolopleiders (ROS-project), opbrengsten en perspectieven 19

1. Samen opleiden, samen certificeren Het project Registratie Schoolopleiders (ROS-project), opbrengsten en perspectieven 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 11 1. Samen opleiden, samen certificeren Het project Registratie Schoolopleiders (ROS-project), opbrengsten en perspectieven 19 Ko Melief Samenvatting 19 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Bijeenkomst uitbreidingsregeling opleidingsscholen. Kennispunt Opleiden in de School mbo

Bijeenkomst uitbreidingsregeling opleidingsscholen. Kennispunt Opleiden in de School mbo Bijeenkomst uitbreidingsregeling opleidingsscholen Kennispunt Opleiden in de School mbo Programma Welkom & introductie Toelichting regeling (DUO) Aanpak indienen aanvraag Lunch & vragen Ondersteuning bij

Nadere informatie

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT HOOFDSTUK A Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit IGT Artikel 1 Opleiding bij erkende specialisten, profielartsen en instellingen Bij artikel B.1

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Partijen, De Interfacultaire Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. drs. L.C.J. Gerritsen, Onderwijscoördinator, hierna te

Nadere informatie