BEROEPSREGISTRATIE LERARENOPLEIDERS. - registratieprocedure. Ontwerp op basis van bevindingen uit het doorontwikkelproject.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEROEPSREGISTRATIE LERARENOPLEIDERS. - registratieprocedure. Ontwerp op basis van bevindingen uit het doorontwikkelproject."

Transcriptie

1 BEROEPSREGISTRATIE LERARENOPLEIDERS - registratieprocedure Ontwerp op basis van bevindingen uit het doorontwikkelproject. Vastgesteld: 1 juni 2015

2 1 INLEIDING Doel van registratie DEFINIËRING Begripsbepalingen Lerarenopleider Opleidingsschool Beroepsstandaard Beroepsregister Opleidingsaanbieder VELON-beoordelaar REGISTRATIECRITERIA & VALIDERINGSVRAGEN Registratiecriteria Valideringsvragen REGISTRATIEPROCEDURE Modulair systeem Registratieroute Zelfstandig Begeleiding/coaching Opleidingstraject Professionele leergemeenschap Personeelsbeleid Registratieaanvraag Volgens format Geïntegreerd in een opleidingseigen product Beoordeling Georganiseerd door VELON, schriftelijk met beoordelingsgesprek Georganiseerd door VELON, schriftelijk Georganiseerd door opleiding/instituut, met meelezer VELON Georganiseerd door opleiding/instituut, op basis van erkenning Gehanteerde tarieven GEREGISTREERD LERARENOPLEIDER Registratietermijn Professionaliseringsplatform en herregistratie Uitschrijven ORGANISATIE Contact m.b.t. het beroepsregister Beoordeling en erkenning BIJBEHORENDE DOCUMENTEN / 14

3 3 / 14

4 1 INLEIDING De leraar maakt het verschil zo stelt de onderwijsraad als titel voor de lerarenagenda Dit geldt dan extra voor de leraar van de leraar : de lerarenopleider. Het is daarom nodig om zicht te hebben op de kwaliteit van lerarenopleiders zodat deze gegarandeerd en waar nodig bijgestuurd kan worden. In de CAO is opgenomen dat iedere lerarenopleiding hier aandacht voor moet hebben en ruimte voor creëren als onderdeel van het eigen personeelsbeleid (cao-hbo , Hoofdstuk O, p. 56, CAO- Nederlands Universiteiten 1 januari juli 2016, artikel 6.9). Daarnaast is het van groot belang om met waardering voor onderlinge verschillen een gezamenlijk beeld van kwaliteit te vormen en te registreren welke lerarenopleiders hieraan voldoen. De VELON heeft deze belangrijke taak op zich genomen door het ontwikkelen van de beroepsstandaard en het organiseren van de beroepsregistratie. Met de beroepsstandaard beoogt de VELON: - duidelijkheid te bieden over de aard van het beroep en een referentiepunt voor de beroepsgroep als geheel te vormen; - een richtsnoer te bieden voor de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders; - een ijkpunt te leveren voor beroepsregistratie. In de periode van april 2014 tot en met maart 2015 is met het project Doorontwikkeling Beroepsregistratie Lerarenopleiders, gewerkt aan flexibilisering van de registratieprocedure om de beroepsregistratie (nog) beter aan te laten sluiten bij datgene wat op de werkvloer gebeurt dan wel nodig is. Dit handboek beschrijft het ontwerp van de herijkte registratieprocedure, als tussenuitkomst van het doorontwikkelproject. In de praktijk worden ervaringen opgedaan met dit ontwerp welke na evaluatie kunnen leiden tot aanpassingen. Lerarenopleiders waarvan de registratieaanvraag op basis van de in dit handboek beschreven registratieprocedure wordt geaccordeerd, worden ongeacht eventuele toekomstige wijzigen - in het register opgenomen. Begin 2016 wordt een nieuw IT-systeem voor registratie gelanceerd. Omdat dan een meer geautomatiseerde verwerking mogelijk is, zal dit handboek op basis daarvan ook worden aangepast. Inhoudelijk heeft dit geen gevolgen voor de lerarenopleiders die reeds geregistreerd zijn of bezig zijn met hun registratieaanvraag. 1.1 Doel van registratie Beroepsregistratie van lerarenopleiders is gericht op het onderhouden en verhogen van de bekwaamheid, als een belangrijk middel om de kwaliteit van de lerarenopleidingen en opleidingsscholen, en daarmee de kwaliteit van (aanstaande) leraren, te versterken en te waarborgen. De registratie en herregistratie van lerarenopleiders heeft als voornaamste doel het bevorderen van de blijvende professionalisering. De beroepsgroep laat daarmee zien gericht te zijn op het onderhouden en verbeteren van de eigen kwaliteit en dat lerarenopleiders, opleidingsinstituten en opleidingsscholen met elkaar een professionele dialoog hebben over goed opleiden. Uitgangspunt is dat het register de blijvende professionalisering zal bevorderen en daarmee dat het registreren zelf laagdrempelig is. Volgens het principe van verantwoorde laagdrempeligheid is aansluiting gezocht met opleidingsactiviteiten die reeds door lerarenopleidingen zijn/worden/moeten 4 / 14

5 gedaan, zoals bijvoorbeeld de opleidingen Didactische bekwaamheden binnen hogescholen en universiteiten en opleidingen voor schoolopleiders binnen opleidingsscholen (laagdrempelig). Aanvullend wordt hierbij een korte beschouwing gevraagd op het eigen functioneren in relatie tot de beroepsstandaard van lerarenopleiders (verantwoording). 2 DEFINIËRING 2.1 Begripsbepalingen Lerarenopleider Lerarenopleiders zijn werkzaam bij of ten behoeve van instituten of scholen waar (aanstaande) leraren opgeleid worden. Het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren behoort substantieel en structureel tot hun kerntaak. Taakgebieden van lerarenopleiders: 1. Het opleiden van (groepen) aanstaande en/of zittende leraren, door deze (aanstaande) leraren te scholen in specifieke aspecten van het leraarsberoep; 2. Het begeleiden van (individuele) aanstaande en/of zittende leraren; 3. Het leveren van een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en de kwaliteitszorg binnen opleidingsinstituut of school op het terrein van het opleiden van leraren; 4. Het samenwerken met scholen (voor instituutsopleiders) of één of meerdere opleidingsinstituten (voor schoolopleiders) en het samenwerken met collega-opleiders binnen opleidingsinstituut of school (lerarenopleiders, mentoren, coaches, schoolpracticumdocenten); 5. Het werken aan de eigen professionele ontwikkeling Opleidingsschool De opleidingsschool is een partnerschap van één of meer opleidingen voor leraren primair respectievelijk voortgezet onderwijs met één of meer scholen voor primair respectievelijk voortgezet en/of beroepsonderwijs (NVAO, 2013 i ). Binnen de opleidingsschool wordt onderscheid gemaakt tussen instituutsopleiders en schoolopleiders Beroepsstandaard In de beroepsstandaard wordt verwoord wat het beroep lerarenopleider inhoudt, over welke bekwaamheden een gemiddeld ervaren lerarenopleider beschikt en op welke kennis hij zijn handelen baseert. De standaard richt zich op alle lerarenopleiders, ongeacht (werk)context, doelgroep of vakdomein. De beroepsstandaard beschrijft het beroep lerarenopleider en de generieke bekwaamheid van lerarenopleiders (VELON, 2012 ii ) Beroepsregister Het beroepsregister is het systeem waarin lerarenopleiders zijn opgenomen die voldoen aan de criteria voor (her)registratie. 5 / 14

6 2.1.5 Opleidingsaanbieder Opleidingsinstituut, opleidingsschool of andere organisatie die professionaliseringsactiviteiten voor (eigen) lerarenopleiders organiseert VELON-beoordelaar Geregistreerd lerarenopleider die door VELON erkend is als beoordelaar betreffende de beroepsregistratie. 3 REGISTRATIECRITERIA & VALIDERINGSVRAGEN 3.1 Registratiecriteria Ten behoeve van registratie zijn registratiecriteria opgesteld. Een lerarenopleider is registreerbaar als hij/zij de Beroepsstandaard voor lerarenopleiders (VELON, 2012) onderschrijft en in relatie hiermee aantoont dat hij/zij - een visie heeft op het beroep lerarenopleider in relatie tot de grondslag; - adequaat functioneert op de vier bekwaamheidsgebieden; - bereid is zich als lerarenopleider verder te ontwikkelen aan de hand van persoonlijke professionaliseringsbehoeften. 3.2 Valideringsvragen Aan de hand van de registratiecriteria zijn valideringsvragen geformuleerd. Met een registratieaanvraag geeft de lerarenopleider antwoord op de valideringsvragen. REGISTRATIE- CRITERIA De aanvrager. is werkzaam als lerarenopleider heeft een visie op het beroep lerarenopleider in relatie tot de grondslag uit het beroepsstandaard functioneert adequaat als lerarenopleider in relatie tot de bekwaamheidsgebieden uit de beroepsstandaard is bereid zich verder te ontwikkelen als lerarenopleider aan de hand van persoonlijke professionaliseringsbehoeften VALIDERINGSVRAGEN A. In welke context en met welke taken ben je werkzaam als lerarenopleider? B. Hoe onderscheidt jouw rol als lerarenopleider zich van die van leraar? C1. Hoe positioneer je je eigen handelen op de bekwaamheidsgebieden? C2. Hoe en bij wie zorg je voor feedback op je eigen functioneren en hoe draagt dit bij aan jouw kwaliteit als lerarenopleider? C3. Op welke (theoretische) bronnen en modellen baseer je jouw handelen als lerarenopleider? D. Welke ambities en ontwikkelthema s stel je jezelf voor de komende jaren? 6 / 14

7 4 REGISTRATIEPROCEDURE 4.1 Modulair systeem Bij de beroepsregistratie is sprake van een registratieroute, de registratieaanvraag en de beoordeling. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden in de eigen context kunnen keuzes gemaakt worden. Zo kan de registratieroute variëren: de lerarenopleider werkt zelfstandig aan een registratieaanvraag, volgt een begeleidings/coachings/opleidingstraject of de registratieaanvraag is als onderdeel opgenomen in het personeelsbeleid (zie paragraaf 4.2). De registratieaanvraag kan volgens het format worden ingediend (zie paragraaf 4.3) maar het is ook mogelijk dat opleidingen beantwoording van de valideringsvragen hebben verwerkt in een opleidingseigen product. De beoordeling wordt vervolgens georganiseerd door de VELON, met of zonder beoordelingsgesprek, of door het opleidingsinstituut op basis van erkenning van de VELON (zie paragraaf 4.4). Keuzemenu Registratieprocedure REGISTRATIEROUTE zelfstandig begeleiding/ coaching opleidingstraject professionele leergemeenschap personeelsbeleid REGISTRATIE- AANVRAAG Volgens format Geïntegreerd in opleidingseigen product BEOORDELING Georganiseerd door VELON Door VELONbeoordelaar, schriftelijk + gesprek Door VELONbeoordelaar, schriftelijk + echtheidsverklaring opleiding/management Georganiseerd door opleiding/instituut Door onafhankelijke instituutsbeoordelaar met 2 e beoordelaar van VELON Onafhankelijke beoordeling op basis van erkenning door VELON bijvoorbeeld: of of of. In de volgende paragrafen worden de afzonderlijke mogelijkheden nader toegelicht. 7 / 14

8 4.2 Registratieroute REGISTRATIEROUTE zelfstandig begeleiding/ coaching opleidingstraject professionele leergemeenschap personeelsbeleid Uitgangspunt voor de registratieaanvraag zijn de geformuleerde valideringsvragen. De route die leidt tot beantwoording van deze vragen, de registratieroute, valt onder de verantwoordelijkheid van de individuele lerarenopleider, het opleidingsinstituut en/of de opleidingsschool. Een opleidingsaanbieder dient binnen een maand na aanvang van een registratietraject en uiterlijk 10 werkweken voor de beoogde einddatum aan de VELON de volgende gegevens kenbaar te maken (via - aantal deelnemers; - startdatum; - verwachte einddatum; - gewenste optie voor registratieaanvraag en beoordeling met bijbehorende verantwoording (zie paragraaf 4.4) Op basis hiervan zal de VELON contact opnemen over de beoordeling en facturering Zelfstandig Het met beroepsgenoten aangaan van de professionele dialoog is één van de belangrijkste doelen achter het registratiesysteem voor lerarenopleiders. Ook wanneer een lerarenopleider zelfstandig werkt aan de beantwoording van de valideringsvragen, is het aan te raden hierover in gesprek te gaan met collega s van binnen en buiten de eigen organisatie, management en studenten. Aanbod VELON VELON organiseert twee keer per jaar een startbijeenkomst voor individuele lerarenopleiders die zich willen registreren met daarop volgend een terugkombijeenkomst voor het afronden van de registratieaanvraag (januari-mei; september-januari) Begeleiding/coaching Met een begeleidings/coachingstraject is in voorgaande jaren ervaring opgedaan binnen het VELONtraject en de door opleidingsinstituten georganiseerde incompany-trajecten. Deze trajecten werden vormgegeven volgens de VELON-handleiding. In het studiejaar kunnen dergelijke incompanytrajecten met enige aanpassing worden gecontinueerd. (Zie hiervoor het document: Informatie Incompany-trajecten in relatie tot het doorontwikkelproject dd, 12 maart 2015.) Suggesties ter verdieping In de VELON-handleiding werd gewerkt aan verschillende producten ten behoeve van de registratie. Uit evaluaties blijkt dat de bijbehorende activiteiten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de bewustwording rond het beroep en eigen functioneren van de lerarenopleider. Hoewel niet al deze producten meer worden gevraagd bij de registratieaanvraag, heeft de VELON derhalve de voormalige 8 / 14

9 handleiding in het kader van de doorontwikkeling omgezet naar suggesties ter verdieping (Zie het document: Beroepsregistratie, suggesties ter verdieping) Opleidingstraject De beroepsstandaard is geformuleerd op het niveau van gemiddeld ervaren lerarenopleiders. Beantwoording van de valideringsvragen voor registratie kunnen in opleidingstrajecten met deze doelgroep verwerkt worden. Voorbeelden hiervan zijn een meerjarig inductietraject; een opleiding voor lerarenopleiders en/of schoolopleiders; opname in een kwalificatie-opleiding op hogescholen of universiteiten (BDB, BKO, MKO, SKO). Bij de hogescholen wordt de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid ontwikkeld. Hierin is het onderdeel Professioneel docentschap opgenomen (zie: Protocol inzake wederzijdse erkenning basiskwalificatie didactische bekwaamheid ). Met de Vereniging Hogescholen en verschillende opleidingsinstituten wordt verkend wat de mogelijkheden zijn voor een combinatie met beroepsregistratie van lerarenopleiders. Vermeldingsaanvraag registratieroute De VELON heeft als registratie-organisatie geen inhoudelijke betrokkenheid bij opleidingstrajecten. Wel kan de VELON opleidingstrajecten die gericht zijn op registratie vermelden op de website. Hiertoe kan de opleidingsaanbieder een verzoek doen aan de VELON (zie het document: Vermelding registratietraject website VELON ) Professionele leergemeenschap In een professionele leergemeenschap kunnen lerarenopleiders samen werken aan een registratieaanvraag en aan andere individuele en/of organisatiebrede ontwikkelvragen. Praktijkvoorbeelden Praktijkvoorbeelden van professionele leergemeenschappen waarin gewerkt wordt aan een registratieaanvraag, worden geplaatst op de website Personeelsbeleid De beroepsstandaard kan als leidraad worden genomen binnen het personeelsbeleid. Hiervoor zijn een aantal goede praktijkvoorbeelden beschikbaar. De registratie zou dan gezien kunnen worden als een individueel strategisch meerjarenplan waarbij op beroepsniveau gekeken wordt naar het eigen functioneren en de gewenste ontwikkeling. In de regelmatige gesprekken in de organisatiecontext wordt dan, overeenkomstig de CAO, op functieniveau een professionaliseringsplan afgesproken. Wanneer beantwoording van de valideringsvragen een onderdeel vormen van het personeelsbeleid, kan dit leiden tot een registratieaanvraag. Praktijkvoorbeelden Praktijkvoorbeelden van personeelsbeleid waarin de beroepsstandaard en beroepsregistratie is geïntegreerd, worden geplaatst op de website. 9 / 14

10 4.3 Registratieaanvraag REGISTRATIE- AANVRAAG Volgens format Geïntegreerd in een opleidingseigen product Voor de registratieaanvraag is een format ontwikkeld. Het is ook mogelijk beantwoording van de valideringsvragen te laten verwerken in een opleidingseigen product Volgens format De registratieaanvraag kan worden ingediend volgens het in het doorontwikkelproject opgestelde format (zie document: Format Registratieaanvraag). De lerarenopleider toont hiermee aan te voldoen aan de inhoudelijke criteria voor registratie Geïntegreerd in een opleidingseigen product De lerarenopleider kan voor de registratieaanvraag een andere vorm kiezen dan wel de beantwoording van de valideringsvragen opnemen in bijvoorbeeld een portfolio behorend bij een opleiding, mits de lerarenopleider ondubbelzinnig expliciteert hoe de verplichte onderdelen voor de beoordelaar inzichtelijk terug te vinden zijn in het aangeleverde document. Erkenningsaanvraag registratieaanvraag Wanneer beantwoording van de valideringsvragen zijn verwerkt in een opleidingseigen product, kan de opleidingsaanbieder erkenning van dit product aanvragen bij de VELON (zie document: Aanvraagformulier Erkenning). Bij erkenning van het opleidingseigen product t.b.v. registratie weet de individuele lerarenopleider vooraf dat de gekozen vorm van de registratieaanvraag geaccordeerd is en dat hij/zij zich hierop niet separaat hoeft te verantwoorden. 4.4 Beoordeling BEOORDELING Georganiseerd door VELON Door VELONbeoordelaar, schriftelijk + gesprek Door VELONbeoordelaar, schriftelijk + echtheidsverklaring opleiding/management Georganiseerd door opleiding/instituut Door onafhankelijke instituutsbeoordelaar met 2 e beoordelaar van VELON Onafhankelijke beoordeling op basis van erkenning door VELON De VELON is verantwoordelijk voor de validiteit en betrouwbaarheid van de beoordeling t.b.v. registratie. De beoordeling kan georganiseerd worden door de VELON of door de opleidingsaanbieder. Wanneer de opleidingsaanbieder de beoordeling zelf wil organiseren, wordt dit voorgelegd aan de erkenningscommissie van de VELON (zie paragraaf 5.2) Georganiseerd door VELON, schriftelijk met beoordelingsgesprek De VELON heeft een poule van beoordelaars. Dit zijn geregistreerde lerarenopleiders die voor VELON inzetbaar zijn voor beoordelaarsactiviteiten betreffende beroepsregistratie. Zodra bekend is wanneer een 10 / 14

11 registratieaanvraag wordt ingediend en de bijbehorende factuur is voldaan, zal de VELON een eerste en tweede beoordelaar toewijzen. Bij de indeling van beoordelaars wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de werkcontext van de te registreren lerarenopleider. De lerarenopleider ontvangt binnen 4 werkweken na de registratieaanvraag de schriftelijke beoordeling en een uitnodiging voor een beoordelingsgesprek. Uiterlijk 4 werkweken na een positieve beoordeling van de registratieaanvraag ontvangt de lerarenopleider een certificaat en wordt hij/zij vermeld in het beroepsregister Georganiseerd door VELON, schriftelijk Wanneer de opleidingsaanbieder dan wel de manager van de lerarenopleider, voorafgaande aan het indienen, de registratieaanvraag met de kandidaat bespreekt, kan in principe volstaan worden met uitsluitend een schriftelijke beoordeling (zie document: Format Registratieaanvraag, verklaring leidinggevende). Een beoordelingsgesprek wordt aanvullend op de schriftelijke beoordeling gevoerd als - de registratieaanvraag niet intern is besproken; - bij bestudering van de registratieaanvraag blijkt dat een mondelinge aanvulling nodig is om te komen tot een beoordeling Georganiseerd door opleiding/instituut, met meelezer VELON De opleidingsaanbieder kan de beoordeling (grotendeels) zelf organiseren. Ook dan zijn hierbij minimaal twee onafhankelijke beoordelaars betrokken. Een tweede beoordelaar kan worden toegewezen door de VELON. Aan de eerste beoordelaar (vanuit opleiding/instituut) worden dan de volgende eisen gesteld: De beoordelaar is - onafhankelijk van het opleidings/begeleidingstraject én - geregistreerd lerarenopleider én - met aantoonbare ervaring/opleiding in het afnemen van assessments. De beoordeling bestaat uit een schriftelijke beoordeling en een aanvullend beoordelingsgesprek tenzij de registratieaanvraag voorafgaande aan het indienen intern besproken is met opleider en/of manager van de lerarenopleider(overeenkomstig paragraaf 4.4.2). Bij aanvang van de registratieroute geeft de opleidingsaanbieder naam en verantwoording van de in te zetten beoordelaar (zie paragraaf 4.2) aan de hand van het aanvraagformulier Erkenning beoordeling ten behoeve van beroepsregistratie Georganiseerd door opleiding/instituut, op basis van erkenning Beoordelingen die volledig door de opleidingsaanbieder worden georganiseerd, dienen erkend te zijn door de VELON. Dit betreft de personele inzet en, wanneer de registratiebeoordeling wordt gecombineerd met een assessment van een andere opleiding, een verdere verantwoording op de beoordeling (zie document: Aanvraagformulier Erkenning ten behoeve van beroepsregistratie). De criteria voor erkenning van de beoordeling zijn: I. Beantwoording van de valideringsvragen is onderdeel van de beoordeling; II. De beoordelaars zijn onafhankelijk én hebben aantoonbare ervaring/opleiding in het afnemen van assessments ; 11 / 14

12 III. De eerste beoordelaar is geregistreerd lerarenopleider, bij voorkeur de tweede beoordelaar ook. Bij erkenning van de beoordeling geeft een positief oordeel op het assessment toegang tot het beroepsregister zonder verder tussenkomst van de VELON. Minimaal 10 weken voor de beoogde startdatum dient de opleidingsaanbieder de erkenningsaanvraag bij de VELON in. 4.5 Gehanteerde tarieven Registratieroute Zelfstandig Begeleiding/coaching/opleiding Registratieaanvraag Geïntegreerd in bij opleiding/instituut behorend product Start- en terugkombijeenkomst, individueel (minimaal 10 deelnemers) Verzoek vermelding registratietraject op de website VELON Erkenning van registratieaanvraag t.b.v. beoordeling door de VELON Tarief 125,- per persoon Beoordeling door VELON georganiseerd Schriftelijk + gesprek 800,- per door VELON georganiseerd door opleiding/instituut georganiseerd door opleiding/instituut georganiseerd Schriftelijk met echtheidsverklaring opleiding/management Door onafhankelijke instituutsbeoordelaar met 2 e beoordelaar van VELON Erkenning door VELON van beoordeling door instituut/opleiding Onafhankelijke beoordeling op basis van erkenning door VELON * * registratieaanvraag 600,- per registratieaanvraag 350,- per registratieaanvraag * 150,- per registratieaanvraag De tarieven zijn kostendekkend vastgesteld op basis van directe kosten (personele inzet bij erkenning en registratie) en kosten voor continuering (beheer, onderhoud en ontwikkeling). * Voor het beoordelen van aanvragen tot vermelding en/of erkenning worden tot 1 september 2016 geen kosten berekend. 4.6 GEREGISTREERD LERARENOPLEIDER Van de geregistreerde lerarenopleider worden op de website de volgende gegevens vermeld: Naam, type lerarenopleider, organisatie, type onderwijs, startdatum registratie Registratietermijn De beroepsregistratie is in principe 4 jaar geldig. In deze tijd werkt de geregistreerde lerarenopleider aan de eigen professionele ontwikkeling. Dit wordt zichtbaar gemaakt bij de herregistratie waarmee de registratie steeds voor een periode van 4 jaar verlengd kan worden Professionaliseringsplatform en herregistratie Ontwikkeling van een professionaliseringsplatform en herijking van de herregistratieprocedure is onderdeel van het doorontwikkelproject. Zolang hierover geen besluiten zijn genomen, geldt voor herregistratie de procedure zoals deze op de VELON-website staat beschreven. 12 / 14

13 4.6.3 Uitschrijven Een geregistreerde lerarenopleider kan bij het VELON-bureau een verzoek tot uitschrijving indienen. Op basis van zwaarwegende argumenten kan het VELON-bestuur besluiten om een registratie van een lerarenopleider te beëindigen. Hiertoe zal vooraf contact worden opgenomen met de betreffende lerarenopleider. 5 ORGANISATIE Het Beroepsregister Lerarenopleiders is opgezet voor en door lerarenopleiders in nauwe samenwerking met opleidingsinstituten, opleidingsscholen en andere betrokken instanties. De VELON, Vereniging Lerarenopleiders Nederland, is initiatiefnemer en inhoudelijk eigenaar van het register. Het IT-systeem waarin het register is ondergebracht wordt in 2016 overgezet naar CIBG, de systeemontwikkelaar die tevens verantwoordelijk is voor het systeem achter de andere onderwijsregisters (leraren, schoolleiderspo, schoolleidersvo). De organisatie van de beroepsregistratie valt onder de beroepsgroepvertegenwoordigende activiteiten van de VELON. De lerarenopleider hoeft geen lid te zijn van de VELON om zich te registreren. Verenigingscontributie en registratiegelden worden separaat beheerd en ingezet. Met lidmaatschap van de VELON ( 75,- per jaar) stimuleert de lerarenopleider de eigen ontwikkeling alsmede de ontwikkeling van de beroepsgroep als geheel. Een lerarenopleider die bij registratie lid wordt van de VELON ontvangt een korting van 25,- op het eerste jaar van lidmaatschap. Meer informatie over de VELON is te lezen op 5.1 Contact m.b.t. het beroepsregister Voor het aanmelden van registratieaanvragen, het indienen van erkenningsverzoeken en andere informatie, kan contact worden opgenomen met het VELON-bureau: Voor inhoudelijke vragen over mogelijkheden rond registratietrajecten kan contact worden opgenomen met de trajectcoördinator Edmée Suasso Joke Kiewiet-Kester werkt in opdracht van de VELON als projectleider van de doorontwikkeling van het beroepsregister. 5.2 Beoordeling en erkenning Voor de beoordeling van individuele registratieaanvragen heeft de VELON een poule van beoordelaars. Indien bij een registratieaanvraag de betrokken beoordelaars niet tot een eenduidig oordeel kunnen komen, wordt de registratieaanvraag besproken in de registratiecommissie. Erkenningsverzoeken worden beoordeeld door een erkenningscommissie. In beide commissies hebben ervaren VELON-beoordelaars zitting. BIJBEHORENDE DOCUMENTEN 1. Format Registratieaanvraag 2. Beoordelingsformulier registratieaanvraag 3. Vermelding registratietraject website VELON 13 / 14

14 4. Aanvraagformulier Erkenning beoordeling ten behoeve van beroepsregistratie 5. Informatie Incompany-trajecten in relatie tot het doorontwikkelproject dd, 12 maart Overzicht VELON-beoordelaars (in ontwikkeling) 7. Bijeenkomsten Beroepsregistratie, informatie & uitwisseling (in ontwikkeling) 8. Beroepsregistratie, suggesties ter verdieping (in ontwikkeling) i NVAO (2013). Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop ii VELON (2012). Beroepsstandaard Lerarenopleiders. 14 / 14

REGISTRATIEPROCEDURE

REGISTRATIEPROCEDURE Beroepsregistratie Lerarenopleiders REGISTRATIEPROCEDURE Agogisch Opleidingsdidactisch Agogisch Grondslag Opleidingsdidactisch Opleidingsdidactisch Agogisch Organisatorisch Grondslag en beleidsmatig Ontwikkelings

Nadere informatie

Toelichting. REGISTRATIEAANVRAAG (pilot-versie 1 juni 2015)

Toelichting. REGISTRATIEAANVRAAG (pilot-versie 1 juni 2015) REGISTRATIEAANVRAAG (pilot-versie 1 juni 2015) Toelichting Met dit formulier kan de lerarenopleider een registratieaanvraag indienen volgens de pilotafspraken met de VELON. Meer informatie over de doorontwikkeling

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)

Nadere informatie

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van Registratie en Herregistratie 2015. Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van Registratie en Herregistratie 2015. Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0 REGISTERLERAAR.NL Reglement van Registratie en Herregistratie 2015 Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0 Dit reglement regelt de registratie en herregistratie als leraar ten behoeve van het lerarenregister.

Nadere informatie

Informatiepakket C HERREGISTRATIE

Informatiepakket C HERREGISTRATIE Informatiepakket C HERREGISTRATIE Bevat informatie voor: Aanbieders van activiteitenaanbod ten behoeve van informeel leren in het kader van de herregistratie van schoolleiders in het primair onderwijs.

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

VOORLOPIG REGISTERREGLEMENT

VOORLOPIG REGISTERREGLEMENT Voorlopig Registerreglement, Schoolleidersregister PO Artikel 1: Begripsbepalingen VOORLOPIG REGISTERREGLEMENT I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Schoolleidersregister PO: de Stichting Schoolleidersregister PO,

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst VO: Handreiking schrijven subsidieaanvraag toetredingsregeling nieuwe en niet-ocwbekostigde.

Voorlichtingsbijeenkomst VO: Handreiking schrijven subsidieaanvraag toetredingsregeling nieuwe en niet-ocwbekostigde. Voorlichtingsbijeenkomst VO: Handreiking schrijven subsidieaanvraag toetredingsregeling nieuwe en niet-ocwbekostigde opleidingsscholen September 2015 Programma 13.30 14.00 Inloop met koffie en thee 14.00

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Ingangsdatum 1 juli 2015 1.Registratie en verlenging 1.1 Een registratiejaar loopt van datum van inschrijving tot een jaar na dato. Voor professionals die geregistreerd zijn vóór 1

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

stimuleringsregeling leiderschapsontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo

stimuleringsregeling leiderschapsontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo stimuleringsregeling leiderschapsontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: initiatief van sociale partners De sociale partners in het hbo hebben

Nadere informatie

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Voorwaarden vooraanmelding Hieronder staan de voorwaarden voor het vooraanmelden als jeugdhulpverlener SKJ. Jeugdhulpverlener hbo Voorwaarden voor vooraanmelding

Nadere informatie

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken FUNCTIONERINGSBELEID Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken Personeelsgesprekken Personeelsbeleid is gericht op de belangen van de individuele medewerkers en op de belangen van de organisatie

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT HOOFDSTUK A Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit IGT Artikel 1 Opleiding bij erkende specialisten, profielartsen en instellingen Bij artikel B.1

Nadere informatie

Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften voor vermelding van opleidingen op de BKK Lijst Opleidingen.

Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften voor vermelding van opleidingen op de BKK Lijst Opleidingen. REGLEMENT BKK LIJST OPLEIDINGEN I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften voor vermelding van opleidingen op de BKK Lijst Opleidingen. Werkgevers in de branche kinderopvang kunnen gebruik

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 1 (2011-2013)?

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 1 (2011-2013)? Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 1 (2011-2013)? Inleiding Een registratie in het A-RMT of K-RMT register heeft steeds een looptijd van maximaal 12 maanden. Na

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 Deze FAQ s richten zich alleen op de uitbreiding van het aantal bekostigde opleidingsscholen en niet op de verlenging en/of

Nadere informatie

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS)

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS) Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische (RAOS) Wat? (Kwaliteitsstandaarden NVAO) Hoe? Wanneer? Door wie? Bij wie? Output Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties 1. De heeft een geëxpliciteerde

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven:

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven: Reglement erkenning opleidingsinstituten Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Nederlandse Reanimatie Raad Bestuur van de Nederlandse Reanimatie Raad te Den Haag. b. Opleidingsinstituut

Nadere informatie

Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE

Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE Bevat informatie voor: NVAO geaccrediteerde masteropleidingen Schoolleidersopleidingen gestart vóór augustus 2014. 1 Schoolleidersopleidingen in het register Schoolleiders

Nadere informatie

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la Regeling beoordelingsgesprekken leraar-la S.K.O. Het Groene Lint Inleiding. Het opstellen van een beoordeling van het functioneren van een medewerker is geen nieuw fenomeen binnen de organisatie. Het is

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 4 oktober 2013 Betreft Hoofdlijnenbrief lerarenregister

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 4 oktober 2013 Betreft Hoofdlijnenbrief lerarenregister >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Leraren IPC 2100 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS Onderwijsstichting Arcade (openbaar primair onderwijs Coevorden Hardenberg) Openbaar primair onderwijs gemeente Emmen Stenden Hogeschool (PABO Emmen) 1 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE...3

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

Type activiteiten Registerleraar.nl onderscheidt zeven typen activiteiten in het kader van de professionele ontwikkeling van de leraar:

Type activiteiten Registerleraar.nl onderscheidt zeven typen activiteiten in het kader van de professionele ontwikkeling van de leraar: Registerleraar.nl. Activiteiten in het kader van de professionele ontwikkeling van de leraar; relevantie, aantoonbaarheid en waardering (Bijlage bij het Voorlopige Reglement Registerleraar versie 2.0)

Nadere informatie

Toetsregeling Professionaliteit

Toetsregeling Professionaliteit Toetsregeling Professionaliteit Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Propedeuse Deze regeling is van kracht vanaf 31 augustus 2015. 1) Begripsbepaling Professionaliteit

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Vastgesteld in CvB: 15-06-2015 Vastgesteld in Breed Overleg: 15-06-2015 De opbouw van dit aanstellingsbeleid is als volgt: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

HET MANAGEMENTCONTRACT in het kader van Integraal Resultaatverantwoordelijk Management Margreeth van der Kooij

HET MANAGEMENTCONTRACT in het kader van Integraal Resultaatverantwoordelijk Management Margreeth van der Kooij HET MANAGEMENTCONTRACT in het kader van Integraal Resultaatverantwoordelijk Management Margreeth van der Kooij De context van het managementcontract Het managementcontract is een overeenkomst tussen vertegenwoordigers

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo professionaliseren doe je samen Stimuleringsregeling Teamontwikkeling

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo professionaliseren doe je samen Stimuleringsregeling Teamontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo professionaliseren doe je samen Stimuleringsregeling Teamontwikkeling Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: inleiding In de cao-hbo 2014-2016 hebben

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK INHOUD Uitkomst onderzoek Newschool.nu te Harderwijk 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

Handreiking Traineeship 1

Handreiking Traineeship 1 Handreiking Traineeship 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 3 (2013-2015)?

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 3 (2013-2015)? Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 3 (2013-2015)? Inleiding Een registratie in de registers A-RMT of K-RMT heeft steeds een looptijd van maximaal 12 maanden. Na

Nadere informatie

juni 2013 Basisgegevens:

juni 2013 Basisgegevens: 1 Regeling van Samenwerking tussen het kwaliteitsregister voor geestelijk verzorgers (SKGV) en het nascholingsregister Permanente Educatie voor predikanten en kerkelijk werkers (PE PKN) juni 2013 Basisgegevens:

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

BSL. De Zuid-Hollandse variant van het project Begeleiden Startende Leraren. Ontwikkelen vanuit Expertise

BSL. De Zuid-Hollandse variant van het project Begeleiden Startende Leraren. Ontwikkelen vanuit Expertise BSL De Zuid-Hollandse variant van het project Begeleiden Startende Leraren Ontwikkelen vanuit Expertise Leontine van den Berg, Dorothee Gerdes, Jeannette den Ouden, Willem van der Wolk Opzet workshop Wie

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Studiejaar: 2015-2016 Voor studenten die Het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding

Nadere informatie

De onderbouwing in het ervaringscertificaat

De onderbouwing in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een onderbouwing Secretaresse I Inleiding Onderbouwing In deze toelichting wordt nader ingegaan op de onderbouwing in een ervaringscertificaat. We gebruiken hier de

Nadere informatie

Begin 2016: start van het Schoolleidersregister VO Ondersteuning van de professionele ontwikkeling van schoolleiders

Begin 2016: start van het Schoolleidersregister VO Ondersteuning van de professionele ontwikkeling van schoolleiders Begin 2016: start van het Schoolleidersregister VO Ondersteuning van de professionele ontwikkeling van schoolleiders Veel beroepsgroepen kennen een register, zoals advocaten, geneeskundig specialisten

Nadere informatie

Regeling MVK-bijlage 2

Regeling MVK-bijlage 2 Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde middelbaar veiligheidskundigen Inleiding In deze bijlage wordt de werkwijze van het systeem voor onderhoud van de vakbekwaamheid van gecertificeerde middelbaar-

Nadere informatie

HR-beleid en de verschillende actieplannen. Myriam Lieskamp, beleidsmedewerker bij CNV Onderwijs

HR-beleid en de verschillende actieplannen. Myriam Lieskamp, beleidsmedewerker bij CNV Onderwijs HR-beleid en de verschillende actieplannen. Myriam Lieskamp, beleidsmedewerker bij CNV Onderwijs Het ministerie van OCW heeft een aantal plannen gelanceerd, om het onderwijs in alle sectoren naar een hoog,

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Procedure benoeming directeur

Procedure benoeming directeur Procedure benoeming directeur 1. ALGEMEEN 1.1. De algemeen directeur maakt kenbaar dat de vacature vacant wordt. Met het mandaat van het bestuur is hij namens het bevoegd gezag leidend gedurende de werving-

Nadere informatie

SAMEN-SCHOLING SAMEN-SCHOLING. Scholen en opleidingen, elkaars natuurlijke partners. doorjaapbuitinkensjoukewouda

SAMEN-SCHOLING SAMEN-SCHOLING. Scholen en opleidingen, elkaars natuurlijke partners. doorjaapbuitinkensjoukewouda SAMEN-SCHOLING Scholen en opleidingen, elkaars natuurlijke partners doorjaapbuitinkensjoukewouda De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en het Universitair Centrum voor de Universitaire Lerarenopleiding

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

Datum 13 maart 2013 Betreft Beleidsreactie op advies 'Kiezen voor kwalitatief sterke leraren' van de Onderwijsraad

Datum 13 maart 2013 Betreft Beleidsreactie op advies 'Kiezen voor kwalitatief sterke leraren' van de Onderwijsraad a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

HERVORMING LERARENOP LEIDINGEN - BASISUITGANGSPUNTE N -

HERVORMING LERARENOP LEIDINGEN - BASISUITGANGSPUNTE N - HERVORMING LERARENOP LEIDINGEN - BASISUITGANGSPUNTE N - Werkdocument 02.10.2002 1. Woord vooraf...2 2. Basiscompetenties...2 3. Karakterisering van de opleiding...2 4. Stage...3 5. Soorten opleidingen...3

Nadere informatie

Registreren als Cliëntondersteuner

Registreren als Cliëntondersteuner Registerplein Kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals de kwaliteit van sociale profesionals Registreren als Cliëntondersteuner bij Registerplein Stap voor stap de registratie uitgelegd De procedure

Nadere informatie

KEURMERK OPLEIDINGS- SCHOOL HOGESCHOOL ROTTERDAM. Instituut voor Lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs / BVE. Rotterdam, november 2011

KEURMERK OPLEIDINGS- SCHOOL HOGESCHOOL ROTTERDAM. Instituut voor Lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs / BVE. Rotterdam, november 2011 KEURMERK OPLEIDINGS- SCHOOL HOGESCHOOL ROTTERDAM Instituut voor Lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs / BVE Rotterdam, november 2011 Auteur: Michel Panis 1/13 Handleiding Keurmerk Opleidingsschool Inhoudsopgave

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Het accrediteren van scholings- en andere PE-activiteiten geschiedt door de Accreditatiecommissie.

Het accrediteren van scholings- en andere PE-activiteiten geschiedt door de Accreditatiecommissie. Reglement voor Registratie en Toetsing inzake het Register Erkende Verenigings Professionals (Register AE) en de Accreditatie van scholingsactiviteiten Inleiding In 2008 heeft de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Maak je eigen professionaliseringsplan!

Maak je eigen professionaliseringsplan! DAG VAN DE LERAAR 5 OKTOBER 2013 Maak je eigen professionaliseringsplan! Een minicursus Sectorraad Hoger Onderwijs CNV Onderwijs Academie Maak je eigen professionaliseringsplan! 1. Inleiding In de CAO

Nadere informatie

doorpakken en bestendigen Stimuleringsregeling Professionele ruimte arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo

doorpakken en bestendigen Stimuleringsregeling Professionele ruimte arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo doorpakken en bestendigen Stimuleringsregeling Professionele ruimte arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: inleiding Werkgevers- en werknemersorganisaties

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo stimuleringsregeling professionalisering Instrumentontwikkeling en voorlichting gericht op de medewerker

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo stimuleringsregeling professionalisering Instrumentontwikkeling en voorlichting gericht op de medewerker arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo stimuleringsregeling professionalisering Instrumentontwikkeling en voorlichting gericht op de medewerker Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: initiatief

Nadere informatie

4. Criteria Opleidingsschool voor de St. Josephschool 4.1 Algemene aspecten

4. Criteria Opleidingsschool voor de St. Josephschool 4.1 Algemene aspecten Gecertificeerde 0pleidingsschool ITT-HU 4. Criteria Opleidingsschool voor de St. Josephschool 4.1 Algemene aspecten De school heeft: 1. een schoolopleider aangesteld en gefaciliteerd; 2. elk jaar een substantieel

Nadere informatie

Laat zien wat je waard bent. Sta in het register. Van, voor en door de leraar

Laat zien wat je waard bent. Sta in het register. Van, voor en door de leraar Laat zien wat je waard bent. Sta in het register. Van, voor en door de leraar De Onderwijscoöperatie bestaat uit de bovenstaande vijf lidorganisaties 2 Scan registerleraar.nl voor extra s! Heb je na het

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Beroepsregistratie cliëntondersteuners

Beroepsregistratie cliëntondersteuners Presentatie regiobijeenkomsten BCMB Beroepsregistratie cliëntondersteuners 20 oktober 2015 Drs. Milena Babović, directeur Registerplein Specsavers commercial "Gediplomeerde opticiens" (2014) 2 Kwaliteit

Nadere informatie

Reglement RegistratieCommissie GAGS

Reglement RegistratieCommissie GAGS Reglement RegistratieCommissie GAGS Datum: 28-02-2012 Kenmerk: REG GAGS 20 001 Revisie: 1.3.1 Pagina 1 van 8 REGLEMENT REGISTRATIECOMMISSIE Inleiding Dit reglement is alleen bedoeld voor RegistratieCommissies

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

Een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool

Een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool Werkplekleren Werkplekleren: het han Een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool Miranda Timmermans en Bas van Lanen Beide auteurs zijn verbonden aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Faculteit

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER PHYSICIAN ASSISTANTS

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER PHYSICIAN ASSISTANTS REGLEMENT KWALITEITSREGISTER PHYSICIAN ASSISTANTS 1-1-2009 Kwaliteitsregister: Eerste registratie Dit reglement beschrijft de verenigingsorganen conform artikel 5 lid 2 a. en b. van de Statuten van de

Nadere informatie

e route naar een optimale bronregistratie in de ggz consultant, Q-conSult arnhem MyriaM Martens,

e route naar een optimale bronregistratie in de ggz consultant, Q-conSult arnhem MyriaM Martens, e route naar een optimale bronregistratie in de ggz MyriaM Martens, consultant, Q-conSult arnhem 8 onderzoek naar de BronregistrAtie in de ggz Eind 2010 heeft de NVMA in samenwerking met Q-Consult een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend op de algemene leveringsvoorwaarden van Stichting Stenden hogeschool. Deze voorwaarden behoren bij

Nadere informatie

Leerarbeidsovereenkomst voor tweedegraads duale studenten van jaar 1 t/m 4 met een aanstelling als onderwijsassistent

Leerarbeidsovereenkomst voor tweedegraads duale studenten van jaar 1 t/m 4 met een aanstelling als onderwijsassistent Leerarbeidsovereenkomst voor tweedegraads duale studenten van jaar 1 t/m 4 met een aanstelling als onderwijsassistent Duale studenten zijn studenten van de voltijdse tweedegraads opleiding die, naast de

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesdocent Portfolio Groepslesdocent Fit!vak Deelopdrachten 1: Het

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sectoraal Eamenprofiel Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sector: ESB&I Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 21 juni 2011 Het onderstaande sectorale

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

BSL De Zuid-Hollandse variant van het project Begeleiden Startende Leraren

BSL De Zuid-Hollandse variant van het project Begeleiden Startende Leraren BSL De Zuid-Hollandse variant van het project Begeleiden Startende Leraren Willem van der Wolk Leontine van den Berg BSL Lerarenagenda Verminderen uitval starters Ontwikkelen driejarige begeleidingstrajecten

Nadere informatie

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool 1 ACCENT en de opleidingsschool Visie op opleiden Accentscholen staan midden in een dynamische samenleving. Van de medewerkers in de scholen wordt verwacht dat ze blijvend inzetbaar zijn. Accent voert

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE Bijlage 5 "SCVM Reglement hercertificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar/taxateur onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE INHOUDSOPGAVE 1 Doelstelling, Status en Procedure 2

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

Assessoren beleid hernieuwd beleid per 2015

Assessoren beleid hernieuwd beleid per 2015 Assessoren beleid hernieuwd beleid per 2015 Assessoren beleid Doel Hernieuwing Opzet Portfolio Bevoegd en bekwaam Kwaliteitscontrole Uren en kosten Rollen en verantwoordelijkheden Traject Doel Recht doen

Nadere informatie