BEROEPSREGISTRATIE LERARENOPLEIDERS. - registratieprocedure. Ontwerp op basis van bevindingen uit het doorontwikkelproject.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEROEPSREGISTRATIE LERARENOPLEIDERS. - registratieprocedure. Ontwerp op basis van bevindingen uit het doorontwikkelproject."

Transcriptie

1 BEROEPSREGISTRATIE LERARENOPLEIDERS - registratieprocedure Ontwerp op basis van bevindingen uit het doorontwikkelproject. Vastgesteld: 1 juni 2015

2 1 INLEIDING Doel van registratie DEFINIËRING Begripsbepalingen Lerarenopleider Opleidingsschool Beroepsstandaard Beroepsregister Opleidingsaanbieder VELON-beoordelaar REGISTRATIECRITERIA & VALIDERINGSVRAGEN Registratiecriteria Valideringsvragen REGISTRATIEPROCEDURE Modulair systeem Registratieroute Zelfstandig Begeleiding/coaching Opleidingstraject Professionele leergemeenschap Personeelsbeleid Registratieaanvraag Volgens format Geïntegreerd in een opleidingseigen product Beoordeling Georganiseerd door VELON, schriftelijk met beoordelingsgesprek Georganiseerd door VELON, schriftelijk Georganiseerd door opleiding/instituut, met meelezer VELON Georganiseerd door opleiding/instituut, op basis van erkenning Gehanteerde tarieven GEREGISTREERD LERARENOPLEIDER Registratietermijn Professionaliseringsplatform en herregistratie Uitschrijven ORGANISATIE Contact m.b.t. het beroepsregister Beoordeling en erkenning BIJBEHORENDE DOCUMENTEN / 14

3 3 / 14

4 1 INLEIDING De leraar maakt het verschil zo stelt de onderwijsraad als titel voor de lerarenagenda Dit geldt dan extra voor de leraar van de leraar : de lerarenopleider. Het is daarom nodig om zicht te hebben op de kwaliteit van lerarenopleiders zodat deze gegarandeerd en waar nodig bijgestuurd kan worden. In de CAO is opgenomen dat iedere lerarenopleiding hier aandacht voor moet hebben en ruimte voor creëren als onderdeel van het eigen personeelsbeleid (cao-hbo , Hoofdstuk O, p. 56, CAO- Nederlands Universiteiten 1 januari juli 2016, artikel 6.9). Daarnaast is het van groot belang om met waardering voor onderlinge verschillen een gezamenlijk beeld van kwaliteit te vormen en te registreren welke lerarenopleiders hieraan voldoen. De VELON heeft deze belangrijke taak op zich genomen door het ontwikkelen van de beroepsstandaard en het organiseren van de beroepsregistratie. Met de beroepsstandaard beoogt de VELON: - duidelijkheid te bieden over de aard van het beroep en een referentiepunt voor de beroepsgroep als geheel te vormen; - een richtsnoer te bieden voor de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders; - een ijkpunt te leveren voor beroepsregistratie. In de periode van april 2014 tot en met maart 2015 is met het project Doorontwikkeling Beroepsregistratie Lerarenopleiders, gewerkt aan flexibilisering van de registratieprocedure om de beroepsregistratie (nog) beter aan te laten sluiten bij datgene wat op de werkvloer gebeurt dan wel nodig is. Dit handboek beschrijft het ontwerp van de herijkte registratieprocedure, als tussenuitkomst van het doorontwikkelproject. In de praktijk worden ervaringen opgedaan met dit ontwerp welke na evaluatie kunnen leiden tot aanpassingen. Lerarenopleiders waarvan de registratieaanvraag op basis van de in dit handboek beschreven registratieprocedure wordt geaccordeerd, worden ongeacht eventuele toekomstige wijzigen - in het register opgenomen. Begin 2016 wordt een nieuw IT-systeem voor registratie gelanceerd. Omdat dan een meer geautomatiseerde verwerking mogelijk is, zal dit handboek op basis daarvan ook worden aangepast. Inhoudelijk heeft dit geen gevolgen voor de lerarenopleiders die reeds geregistreerd zijn of bezig zijn met hun registratieaanvraag. 1.1 Doel van registratie Beroepsregistratie van lerarenopleiders is gericht op het onderhouden en verhogen van de bekwaamheid, als een belangrijk middel om de kwaliteit van de lerarenopleidingen en opleidingsscholen, en daarmee de kwaliteit van (aanstaande) leraren, te versterken en te waarborgen. De registratie en herregistratie van lerarenopleiders heeft als voornaamste doel het bevorderen van de blijvende professionalisering. De beroepsgroep laat daarmee zien gericht te zijn op het onderhouden en verbeteren van de eigen kwaliteit en dat lerarenopleiders, opleidingsinstituten en opleidingsscholen met elkaar een professionele dialoog hebben over goed opleiden. Uitgangspunt is dat het register de blijvende professionalisering zal bevorderen en daarmee dat het registreren zelf laagdrempelig is. Volgens het principe van verantwoorde laagdrempeligheid is aansluiting gezocht met opleidingsactiviteiten die reeds door lerarenopleidingen zijn/worden/moeten 4 / 14

5 gedaan, zoals bijvoorbeeld de opleidingen Didactische bekwaamheden binnen hogescholen en universiteiten en opleidingen voor schoolopleiders binnen opleidingsscholen (laagdrempelig). Aanvullend wordt hierbij een korte beschouwing gevraagd op het eigen functioneren in relatie tot de beroepsstandaard van lerarenopleiders (verantwoording). 2 DEFINIËRING 2.1 Begripsbepalingen Lerarenopleider Lerarenopleiders zijn werkzaam bij of ten behoeve van instituten of scholen waar (aanstaande) leraren opgeleid worden. Het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren behoort substantieel en structureel tot hun kerntaak. Taakgebieden van lerarenopleiders: 1. Het opleiden van (groepen) aanstaande en/of zittende leraren, door deze (aanstaande) leraren te scholen in specifieke aspecten van het leraarsberoep; 2. Het begeleiden van (individuele) aanstaande en/of zittende leraren; 3. Het leveren van een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en de kwaliteitszorg binnen opleidingsinstituut of school op het terrein van het opleiden van leraren; 4. Het samenwerken met scholen (voor instituutsopleiders) of één of meerdere opleidingsinstituten (voor schoolopleiders) en het samenwerken met collega-opleiders binnen opleidingsinstituut of school (lerarenopleiders, mentoren, coaches, schoolpracticumdocenten); 5. Het werken aan de eigen professionele ontwikkeling Opleidingsschool De opleidingsschool is een partnerschap van één of meer opleidingen voor leraren primair respectievelijk voortgezet onderwijs met één of meer scholen voor primair respectievelijk voortgezet en/of beroepsonderwijs (NVAO, 2013 i ). Binnen de opleidingsschool wordt onderscheid gemaakt tussen instituutsopleiders en schoolopleiders Beroepsstandaard In de beroepsstandaard wordt verwoord wat het beroep lerarenopleider inhoudt, over welke bekwaamheden een gemiddeld ervaren lerarenopleider beschikt en op welke kennis hij zijn handelen baseert. De standaard richt zich op alle lerarenopleiders, ongeacht (werk)context, doelgroep of vakdomein. De beroepsstandaard beschrijft het beroep lerarenopleider en de generieke bekwaamheid van lerarenopleiders (VELON, 2012 ii ) Beroepsregister Het beroepsregister is het systeem waarin lerarenopleiders zijn opgenomen die voldoen aan de criteria voor (her)registratie. 5 / 14

6 2.1.5 Opleidingsaanbieder Opleidingsinstituut, opleidingsschool of andere organisatie die professionaliseringsactiviteiten voor (eigen) lerarenopleiders organiseert VELON-beoordelaar Geregistreerd lerarenopleider die door VELON erkend is als beoordelaar betreffende de beroepsregistratie. 3 REGISTRATIECRITERIA & VALIDERINGSVRAGEN 3.1 Registratiecriteria Ten behoeve van registratie zijn registratiecriteria opgesteld. Een lerarenopleider is registreerbaar als hij/zij de Beroepsstandaard voor lerarenopleiders (VELON, 2012) onderschrijft en in relatie hiermee aantoont dat hij/zij - een visie heeft op het beroep lerarenopleider in relatie tot de grondslag; - adequaat functioneert op de vier bekwaamheidsgebieden; - bereid is zich als lerarenopleider verder te ontwikkelen aan de hand van persoonlijke professionaliseringsbehoeften. 3.2 Valideringsvragen Aan de hand van de registratiecriteria zijn valideringsvragen geformuleerd. Met een registratieaanvraag geeft de lerarenopleider antwoord op de valideringsvragen. REGISTRATIE- CRITERIA De aanvrager. is werkzaam als lerarenopleider heeft een visie op het beroep lerarenopleider in relatie tot de grondslag uit het beroepsstandaard functioneert adequaat als lerarenopleider in relatie tot de bekwaamheidsgebieden uit de beroepsstandaard is bereid zich verder te ontwikkelen als lerarenopleider aan de hand van persoonlijke professionaliseringsbehoeften VALIDERINGSVRAGEN A. In welke context en met welke taken ben je werkzaam als lerarenopleider? B. Hoe onderscheidt jouw rol als lerarenopleider zich van die van leraar? C1. Hoe positioneer je je eigen handelen op de bekwaamheidsgebieden? C2. Hoe en bij wie zorg je voor feedback op je eigen functioneren en hoe draagt dit bij aan jouw kwaliteit als lerarenopleider? C3. Op welke (theoretische) bronnen en modellen baseer je jouw handelen als lerarenopleider? D. Welke ambities en ontwikkelthema s stel je jezelf voor de komende jaren? 6 / 14

7 4 REGISTRATIEPROCEDURE 4.1 Modulair systeem Bij de beroepsregistratie is sprake van een registratieroute, de registratieaanvraag en de beoordeling. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden in de eigen context kunnen keuzes gemaakt worden. Zo kan de registratieroute variëren: de lerarenopleider werkt zelfstandig aan een registratieaanvraag, volgt een begeleidings/coachings/opleidingstraject of de registratieaanvraag is als onderdeel opgenomen in het personeelsbeleid (zie paragraaf 4.2). De registratieaanvraag kan volgens het format worden ingediend (zie paragraaf 4.3) maar het is ook mogelijk dat opleidingen beantwoording van de valideringsvragen hebben verwerkt in een opleidingseigen product. De beoordeling wordt vervolgens georganiseerd door de VELON, met of zonder beoordelingsgesprek, of door het opleidingsinstituut op basis van erkenning van de VELON (zie paragraaf 4.4). Keuzemenu Registratieprocedure REGISTRATIEROUTE zelfstandig begeleiding/ coaching opleidingstraject professionele leergemeenschap personeelsbeleid REGISTRATIE- AANVRAAG Volgens format Geïntegreerd in opleidingseigen product BEOORDELING Georganiseerd door VELON Door VELONbeoordelaar, schriftelijk + gesprek Door VELONbeoordelaar, schriftelijk + echtheidsverklaring opleiding/management Georganiseerd door opleiding/instituut Door onafhankelijke instituutsbeoordelaar met 2 e beoordelaar van VELON Onafhankelijke beoordeling op basis van erkenning door VELON bijvoorbeeld: of of of. In de volgende paragrafen worden de afzonderlijke mogelijkheden nader toegelicht. 7 / 14

8 4.2 Registratieroute REGISTRATIEROUTE zelfstandig begeleiding/ coaching opleidingstraject professionele leergemeenschap personeelsbeleid Uitgangspunt voor de registratieaanvraag zijn de geformuleerde valideringsvragen. De route die leidt tot beantwoording van deze vragen, de registratieroute, valt onder de verantwoordelijkheid van de individuele lerarenopleider, het opleidingsinstituut en/of de opleidingsschool. Een opleidingsaanbieder dient binnen een maand na aanvang van een registratietraject en uiterlijk 10 werkweken voor de beoogde einddatum aan de VELON de volgende gegevens kenbaar te maken (via - aantal deelnemers; - startdatum; - verwachte einddatum; - gewenste optie voor registratieaanvraag en beoordeling met bijbehorende verantwoording (zie paragraaf 4.4) Op basis hiervan zal de VELON contact opnemen over de beoordeling en facturering Zelfstandig Het met beroepsgenoten aangaan van de professionele dialoog is één van de belangrijkste doelen achter het registratiesysteem voor lerarenopleiders. Ook wanneer een lerarenopleider zelfstandig werkt aan de beantwoording van de valideringsvragen, is het aan te raden hierover in gesprek te gaan met collega s van binnen en buiten de eigen organisatie, management en studenten. Aanbod VELON VELON organiseert twee keer per jaar een startbijeenkomst voor individuele lerarenopleiders die zich willen registreren met daarop volgend een terugkombijeenkomst voor het afronden van de registratieaanvraag (januari-mei; september-januari) Begeleiding/coaching Met een begeleidings/coachingstraject is in voorgaande jaren ervaring opgedaan binnen het VELONtraject en de door opleidingsinstituten georganiseerde incompany-trajecten. Deze trajecten werden vormgegeven volgens de VELON-handleiding. In het studiejaar kunnen dergelijke incompanytrajecten met enige aanpassing worden gecontinueerd. (Zie hiervoor het document: Informatie Incompany-trajecten in relatie tot het doorontwikkelproject dd, 12 maart 2015.) Suggesties ter verdieping In de VELON-handleiding werd gewerkt aan verschillende producten ten behoeve van de registratie. Uit evaluaties blijkt dat de bijbehorende activiteiten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de bewustwording rond het beroep en eigen functioneren van de lerarenopleider. Hoewel niet al deze producten meer worden gevraagd bij de registratieaanvraag, heeft de VELON derhalve de voormalige 8 / 14

9 handleiding in het kader van de doorontwikkeling omgezet naar suggesties ter verdieping (Zie het document: Beroepsregistratie, suggesties ter verdieping) Opleidingstraject De beroepsstandaard is geformuleerd op het niveau van gemiddeld ervaren lerarenopleiders. Beantwoording van de valideringsvragen voor registratie kunnen in opleidingstrajecten met deze doelgroep verwerkt worden. Voorbeelden hiervan zijn een meerjarig inductietraject; een opleiding voor lerarenopleiders en/of schoolopleiders; opname in een kwalificatie-opleiding op hogescholen of universiteiten (BDB, BKO, MKO, SKO). Bij de hogescholen wordt de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid ontwikkeld. Hierin is het onderdeel Professioneel docentschap opgenomen (zie: Protocol inzake wederzijdse erkenning basiskwalificatie didactische bekwaamheid ). Met de Vereniging Hogescholen en verschillende opleidingsinstituten wordt verkend wat de mogelijkheden zijn voor een combinatie met beroepsregistratie van lerarenopleiders. Vermeldingsaanvraag registratieroute De VELON heeft als registratie-organisatie geen inhoudelijke betrokkenheid bij opleidingstrajecten. Wel kan de VELON opleidingstrajecten die gericht zijn op registratie vermelden op de website. Hiertoe kan de opleidingsaanbieder een verzoek doen aan de VELON (zie het document: Vermelding registratietraject website VELON ) Professionele leergemeenschap In een professionele leergemeenschap kunnen lerarenopleiders samen werken aan een registratieaanvraag en aan andere individuele en/of organisatiebrede ontwikkelvragen. Praktijkvoorbeelden Praktijkvoorbeelden van professionele leergemeenschappen waarin gewerkt wordt aan een registratieaanvraag, worden geplaatst op de website Personeelsbeleid De beroepsstandaard kan als leidraad worden genomen binnen het personeelsbeleid. Hiervoor zijn een aantal goede praktijkvoorbeelden beschikbaar. De registratie zou dan gezien kunnen worden als een individueel strategisch meerjarenplan waarbij op beroepsniveau gekeken wordt naar het eigen functioneren en de gewenste ontwikkeling. In de regelmatige gesprekken in de organisatiecontext wordt dan, overeenkomstig de CAO, op functieniveau een professionaliseringsplan afgesproken. Wanneer beantwoording van de valideringsvragen een onderdeel vormen van het personeelsbeleid, kan dit leiden tot een registratieaanvraag. Praktijkvoorbeelden Praktijkvoorbeelden van personeelsbeleid waarin de beroepsstandaard en beroepsregistratie is geïntegreerd, worden geplaatst op de website. 9 / 14

10 4.3 Registratieaanvraag REGISTRATIE- AANVRAAG Volgens format Geïntegreerd in een opleidingseigen product Voor de registratieaanvraag is een format ontwikkeld. Het is ook mogelijk beantwoording van de valideringsvragen te laten verwerken in een opleidingseigen product Volgens format De registratieaanvraag kan worden ingediend volgens het in het doorontwikkelproject opgestelde format (zie document: Format Registratieaanvraag). De lerarenopleider toont hiermee aan te voldoen aan de inhoudelijke criteria voor registratie Geïntegreerd in een opleidingseigen product De lerarenopleider kan voor de registratieaanvraag een andere vorm kiezen dan wel de beantwoording van de valideringsvragen opnemen in bijvoorbeeld een portfolio behorend bij een opleiding, mits de lerarenopleider ondubbelzinnig expliciteert hoe de verplichte onderdelen voor de beoordelaar inzichtelijk terug te vinden zijn in het aangeleverde document. Erkenningsaanvraag registratieaanvraag Wanneer beantwoording van de valideringsvragen zijn verwerkt in een opleidingseigen product, kan de opleidingsaanbieder erkenning van dit product aanvragen bij de VELON (zie document: Aanvraagformulier Erkenning). Bij erkenning van het opleidingseigen product t.b.v. registratie weet de individuele lerarenopleider vooraf dat de gekozen vorm van de registratieaanvraag geaccordeerd is en dat hij/zij zich hierop niet separaat hoeft te verantwoorden. 4.4 Beoordeling BEOORDELING Georganiseerd door VELON Door VELONbeoordelaar, schriftelijk + gesprek Door VELONbeoordelaar, schriftelijk + echtheidsverklaring opleiding/management Georganiseerd door opleiding/instituut Door onafhankelijke instituutsbeoordelaar met 2 e beoordelaar van VELON Onafhankelijke beoordeling op basis van erkenning door VELON De VELON is verantwoordelijk voor de validiteit en betrouwbaarheid van de beoordeling t.b.v. registratie. De beoordeling kan georganiseerd worden door de VELON of door de opleidingsaanbieder. Wanneer de opleidingsaanbieder de beoordeling zelf wil organiseren, wordt dit voorgelegd aan de erkenningscommissie van de VELON (zie paragraaf 5.2) Georganiseerd door VELON, schriftelijk met beoordelingsgesprek De VELON heeft een poule van beoordelaars. Dit zijn geregistreerde lerarenopleiders die voor VELON inzetbaar zijn voor beoordelaarsactiviteiten betreffende beroepsregistratie. Zodra bekend is wanneer een 10 / 14

11 registratieaanvraag wordt ingediend en de bijbehorende factuur is voldaan, zal de VELON een eerste en tweede beoordelaar toewijzen. Bij de indeling van beoordelaars wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de werkcontext van de te registreren lerarenopleider. De lerarenopleider ontvangt binnen 4 werkweken na de registratieaanvraag de schriftelijke beoordeling en een uitnodiging voor een beoordelingsgesprek. Uiterlijk 4 werkweken na een positieve beoordeling van de registratieaanvraag ontvangt de lerarenopleider een certificaat en wordt hij/zij vermeld in het beroepsregister Georganiseerd door VELON, schriftelijk Wanneer de opleidingsaanbieder dan wel de manager van de lerarenopleider, voorafgaande aan het indienen, de registratieaanvraag met de kandidaat bespreekt, kan in principe volstaan worden met uitsluitend een schriftelijke beoordeling (zie document: Format Registratieaanvraag, verklaring leidinggevende). Een beoordelingsgesprek wordt aanvullend op de schriftelijke beoordeling gevoerd als - de registratieaanvraag niet intern is besproken; - bij bestudering van de registratieaanvraag blijkt dat een mondelinge aanvulling nodig is om te komen tot een beoordeling Georganiseerd door opleiding/instituut, met meelezer VELON De opleidingsaanbieder kan de beoordeling (grotendeels) zelf organiseren. Ook dan zijn hierbij minimaal twee onafhankelijke beoordelaars betrokken. Een tweede beoordelaar kan worden toegewezen door de VELON. Aan de eerste beoordelaar (vanuit opleiding/instituut) worden dan de volgende eisen gesteld: De beoordelaar is - onafhankelijk van het opleidings/begeleidingstraject én - geregistreerd lerarenopleider én - met aantoonbare ervaring/opleiding in het afnemen van assessments. De beoordeling bestaat uit een schriftelijke beoordeling en een aanvullend beoordelingsgesprek tenzij de registratieaanvraag voorafgaande aan het indienen intern besproken is met opleider en/of manager van de lerarenopleider(overeenkomstig paragraaf 4.4.2). Bij aanvang van de registratieroute geeft de opleidingsaanbieder naam en verantwoording van de in te zetten beoordelaar (zie paragraaf 4.2) aan de hand van het aanvraagformulier Erkenning beoordeling ten behoeve van beroepsregistratie Georganiseerd door opleiding/instituut, op basis van erkenning Beoordelingen die volledig door de opleidingsaanbieder worden georganiseerd, dienen erkend te zijn door de VELON. Dit betreft de personele inzet en, wanneer de registratiebeoordeling wordt gecombineerd met een assessment van een andere opleiding, een verdere verantwoording op de beoordeling (zie document: Aanvraagformulier Erkenning ten behoeve van beroepsregistratie). De criteria voor erkenning van de beoordeling zijn: I. Beantwoording van de valideringsvragen is onderdeel van de beoordeling; II. De beoordelaars zijn onafhankelijk én hebben aantoonbare ervaring/opleiding in het afnemen van assessments ; 11 / 14

12 III. De eerste beoordelaar is geregistreerd lerarenopleider, bij voorkeur de tweede beoordelaar ook. Bij erkenning van de beoordeling geeft een positief oordeel op het assessment toegang tot het beroepsregister zonder verder tussenkomst van de VELON. Minimaal 10 weken voor de beoogde startdatum dient de opleidingsaanbieder de erkenningsaanvraag bij de VELON in. 4.5 Gehanteerde tarieven Registratieroute Zelfstandig Begeleiding/coaching/opleiding Registratieaanvraag Geïntegreerd in bij opleiding/instituut behorend product Start- en terugkombijeenkomst, individueel (minimaal 10 deelnemers) Verzoek vermelding registratietraject op de website VELON Erkenning van registratieaanvraag t.b.v. beoordeling door de VELON Tarief 125,- per persoon Beoordeling door VELON georganiseerd Schriftelijk + gesprek 800,- per door VELON georganiseerd door opleiding/instituut georganiseerd door opleiding/instituut georganiseerd Schriftelijk met echtheidsverklaring opleiding/management Door onafhankelijke instituutsbeoordelaar met 2 e beoordelaar van VELON Erkenning door VELON van beoordeling door instituut/opleiding Onafhankelijke beoordeling op basis van erkenning door VELON * * registratieaanvraag 600,- per registratieaanvraag 350,- per registratieaanvraag * 150,- per registratieaanvraag De tarieven zijn kostendekkend vastgesteld op basis van directe kosten (personele inzet bij erkenning en registratie) en kosten voor continuering (beheer, onderhoud en ontwikkeling). * Voor het beoordelen van aanvragen tot vermelding en/of erkenning worden tot 1 september 2016 geen kosten berekend. 4.6 GEREGISTREERD LERARENOPLEIDER Van de geregistreerde lerarenopleider worden op de website de volgende gegevens vermeld: Naam, type lerarenopleider, organisatie, type onderwijs, startdatum registratie Registratietermijn De beroepsregistratie is in principe 4 jaar geldig. In deze tijd werkt de geregistreerde lerarenopleider aan de eigen professionele ontwikkeling. Dit wordt zichtbaar gemaakt bij de herregistratie waarmee de registratie steeds voor een periode van 4 jaar verlengd kan worden Professionaliseringsplatform en herregistratie Ontwikkeling van een professionaliseringsplatform en herijking van de herregistratieprocedure is onderdeel van het doorontwikkelproject. Zolang hierover geen besluiten zijn genomen, geldt voor herregistratie de procedure zoals deze op de VELON-website staat beschreven. 12 / 14

13 4.6.3 Uitschrijven Een geregistreerde lerarenopleider kan bij het VELON-bureau een verzoek tot uitschrijving indienen. Op basis van zwaarwegende argumenten kan het VELON-bestuur besluiten om een registratie van een lerarenopleider te beëindigen. Hiertoe zal vooraf contact worden opgenomen met de betreffende lerarenopleider. 5 ORGANISATIE Het Beroepsregister Lerarenopleiders is opgezet voor en door lerarenopleiders in nauwe samenwerking met opleidingsinstituten, opleidingsscholen en andere betrokken instanties. De VELON, Vereniging Lerarenopleiders Nederland, is initiatiefnemer en inhoudelijk eigenaar van het register. Het IT-systeem waarin het register is ondergebracht wordt in 2016 overgezet naar CIBG, de systeemontwikkelaar die tevens verantwoordelijk is voor het systeem achter de andere onderwijsregisters (leraren, schoolleiderspo, schoolleidersvo). De organisatie van de beroepsregistratie valt onder de beroepsgroepvertegenwoordigende activiteiten van de VELON. De lerarenopleider hoeft geen lid te zijn van de VELON om zich te registreren. Verenigingscontributie en registratiegelden worden separaat beheerd en ingezet. Met lidmaatschap van de VELON ( 75,- per jaar) stimuleert de lerarenopleider de eigen ontwikkeling alsmede de ontwikkeling van de beroepsgroep als geheel. Een lerarenopleider die bij registratie lid wordt van de VELON ontvangt een korting van 25,- op het eerste jaar van lidmaatschap. Meer informatie over de VELON is te lezen op 5.1 Contact m.b.t. het beroepsregister Voor het aanmelden van registratieaanvragen, het indienen van erkenningsverzoeken en andere informatie, kan contact worden opgenomen met het VELON-bureau: Voor inhoudelijke vragen over mogelijkheden rond registratietrajecten kan contact worden opgenomen met de trajectcoördinator Edmée Suasso Joke Kiewiet-Kester werkt in opdracht van de VELON als projectleider van de doorontwikkeling van het beroepsregister. 5.2 Beoordeling en erkenning Voor de beoordeling van individuele registratieaanvragen heeft de VELON een poule van beoordelaars. Indien bij een registratieaanvraag de betrokken beoordelaars niet tot een eenduidig oordeel kunnen komen, wordt de registratieaanvraag besproken in de registratiecommissie. Erkenningsverzoeken worden beoordeeld door een erkenningscommissie. In beide commissies hebben ervaren VELON-beoordelaars zitting. BIJBEHORENDE DOCUMENTEN 1. Format Registratieaanvraag 2. Beoordelingsformulier registratieaanvraag 3. Vermelding registratietraject website VELON 13 / 14

14 4. Aanvraagformulier Erkenning beoordeling ten behoeve van beroepsregistratie 5. Informatie Incompany-trajecten in relatie tot het doorontwikkelproject dd, 12 maart Overzicht VELON-beoordelaars (in ontwikkeling) 7. Bijeenkomsten Beroepsregistratie, informatie & uitwisseling (in ontwikkeling) 8. Beroepsregistratie, suggesties ter verdieping (in ontwikkeling) i NVAO (2013). Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop ii VELON (2012). Beroepsstandaard Lerarenopleiders. 14 / 14

Doel en criteria van portfoliobeoordelingsgesprekken

Doel en criteria van portfoliobeoordelingsgesprekken Doel en criteria van portfoliobeoordelingsgesprekken Een Multiple Case Study onderzoek naar portfoliobeoordelingsgesprekken in het kader van de registratieprocedure van lerarenopleiders bij de Vereniging

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Bijlage 4 bij Kritische Reflectie ROSRijnland 2015. Opleidingsplan. Opleidingsplan versie 14-15

Bijlage 4 bij Kritische Reflectie ROSRijnland 2015. Opleidingsplan. Opleidingsplan versie 14-15 Bijlage 4 bij Kritische Reflectie ROSRijnland 2015 Opleidingsplan 1 Inhoud Bijlage 1. De Academische Opleidingsschool ROSRijnland (3) 1.1. Oorsprong en karakter van het samenwerkingsverband 1.2. Structuur

Nadere informatie

Leren in dialoog - verslag van een groepsregistratie 'opleiders in de school'

Leren in dialoog - verslag van een groepsregistratie 'opleiders in de school' ARTIKEL Leren in dialoog - verslag van een groepsregistratie 'opleiders in de school' De Nederlandse regering heeft de afgelopen jaren het opleiden in de school gestimuleerd door pilots te subsidiëren

Nadere informatie

Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid

Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid CINOP / Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de

Nadere informatie

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding Intern Begeleider in het Primair Onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Programmagids 2015-2017 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs 2015/2017 Inhoud pagina Inleiding 2 Doelgroep, profiel

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs

Supervisor in het onderwijs Supervisor in het onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs 2014/2015 Inhoud pagina Inleiding 2

Nadere informatie

Gesprekkencyclus. Samen sterker in onderwijs. Versie 9. Mei 2009. Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100

Gesprekkencyclus. Samen sterker in onderwijs. Versie 9. Mei 2009. Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100 Gesprekkencyclus Versie 9 Samen sterker in onderwijs Mei 2009 Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting 6 Hoofdstuk 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Handleiding Keurmerk Opleidingsschool. Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt vo-mbo Utrecht. Auteur Michel van Schaik

Handleiding Keurmerk Opleidingsschool. Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt vo-mbo Utrecht. Auteur Michel van Schaik Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt vo-mbo Utrecht Auteur Michel van Schaik Inlichtingen keurmerk.opleidingsschool@hu.nl Datum mei 2014 Keurmerk Opleidingsschool, Utrecht, 2014 Handleiding Keurmerk

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Menso Alting

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Menso Alting STAAT VAN DE INSTELLING MBO ROC Menso Alting Plaats : Groningen BRIN nummer : 14NZ Onderzoeksnummer : 151332 Datum onderzoek : 8 februari 2013 Datum vaststelling : 26 april 2013 Pagina 2 van 48 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Opleiden in de school

Opleiden in de school Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Voorwoord Onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs en bve-instellingen

Nadere informatie

ACCREDITATIE VAN INTERNE CURSUSSEN & TRAININGEN IN DE JEUGDZORG

ACCREDITATIE VAN INTERNE CURSUSSEN & TRAININGEN IN DE JEUGDZORG ACCREDITATIE VAN INTERNE CURSUSSEN & TRAININGEN IN DE JEUGDZORG Auteur: Niels Zwikker Nederlands Jeugdinstituut Februari2012 Opdrachtgever: Jeugdzorg Nederland Dit document is geschreven in het kader van

Nadere informatie

WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS

WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS Onderzoek naar stand van zaken en goede praktijken Rapportage, oktober 2012 Regionale intervisiegroepen

Nadere informatie

Coach in het onderwijs

Coach in het onderwijs Coach in het onderwijs Eenjarige post-hbo registeropleiding Leren in beweging Programmagids 2014-2015 Coach in het onderwijs 2014/2015 Inhoud pagina Inleiding 2 Profiel van de coach 4 Profiel van de opleiding

Nadere informatie

PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007.

PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007. PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007. Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007. Inhoudsopgave. pagina Inleiding. 3 1. Integraal

Nadere informatie

Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen

Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Nijmegen Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Centrum

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde 2012-2013 Definitieve versie Saxion Academie Bedrijfskunde & Ondernemen Enschede/Deventer 1 Voorwoord Voor je ligt de handleiding

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO

EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO april 2012 VOORWOORD Er is de afgelopen jaren door instellingen en overheid veel geïnvesteerd in de procedures voor het erkennen

Nadere informatie

Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker

Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker Stap 3 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie voor de

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement. 2011 2012 Samen werken aan leiderschap

Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement. 2011 2012 Samen werken aan leiderschap Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement 2011 2012 Samen werken aan leiderschap Studieduur: 12 maanden = 18 ec s 2011 De opleiding Directeur Primair Onderwijs

Nadere informatie

30. Begeleiding van (nieuwe) werknemers in de school

30. Begeleiding van (nieuwe) werknemers in de school 30. Begeleiding van (nieuwe) werknemers in de school Inhoudsopgave Inleiding Nieuwe werknemers in het onderwijs Begeleiding van (nieuwe) werknemers in de school Inhoud begeleiding en introductie voor nieuwe

Nadere informatie

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Uitvoerende organisatie: Calibris Contract Runnenburg 34 3981 AZ BUNNIK Versie 2, november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De cursus Preventieassistent

Nadere informatie

Master Management of Education

Master Management of Education Master Management of Education NQA Visitatierapport 1 NQA Visitatierapport 2 Inhoudsopgave Verantwoording van de opzet van het aanvraagrapport Master Management of Education in relatie tot het NVAO kader...5

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling

Onderwijs en Examenregeling Onderwijs en Examenregeling MBA Opleidingen Business School Nederland - Executive MBA - Young Professional MBA Versie: 1.1/1202 Vastgesteld door de directie van Business School Nederland op 1 februari

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie