Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013"

Transcriptie

1 Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO 10 juni 2013

2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 6 3 Toetsingskaders 7 4 Werkwijze 12 pagina 2

3 1 Inleiding 1.1 Vooraf Beoordeling kwaliteit opleidingsschool De NVAO heeft in 2009 op verzoek van het ministerie van OCW (hierna te noemen OCW) de aanvragen van de opleidingsscholen om in aanmerking te komen voor financiering in het kader van de regeling Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 1 kwalitatief beoordeeld. Deze beoordelingen hebben plaatsgevonden op basis van het Toetsingskader opleidingsschool Op basis van de oordelen heeft de NVAO de adviezen geformuleerd voor OCW. Aan de hand van de adviezen van de NVAO heeft OCW vervolgens aan ruim vijftig opleidingsscholen financiering toegekend. Deze financiering aan de opleidingsscholen loopt tot en met het einde van de accreditatietermijn van de betrokken lerarenopleidingen. Voor de meeste opleidingsscholen betekent dit dat de financiering loopt tot 2015 of Voor het einde van de financieringsperiode kunnen de betrokken opleidingsscholen opnieuw een aanvraag voor financiering indienen voor een nieuwe periode van zes jaar of zoveel korter als de accreditatietermijn van de betrokken lerarenopleidingen. Om voor deze financiering in aanmerking te komen moeten de opleidingsscholen hun samenwerkingsverbanden opnieuw laten beoordelen. Alleen opleidingsscholen die reeds financiering van OCW ontvangen komen in aanmerking voor hernieuwde aanvragen voor financiering. Het toetsingskader en de werkwijze staan beschreven in dit document. Het toetsingskader en de werkwijze zijn mede tot stand gekomen na consultatie van diverse geledingen (onder ander OCW en Inspectie). Daarnaast is het toetsingskader mede gebaseerd op de volgende documenten: Opleiden in de school: succesfactoren en bedreigingen 3 van de NVAO en het Eindrapport monitor krachtig meesterschap 4 van de Inspectie. Beoordeling van de kwaliteit van de academische kop van de academische opleidingsscholen In het kader van de subsidieregeling Verankering academische opleidingsschool is in 2012 aan ruim 30 academische opleidingsscholen financiering toegekend door het ministerie van OCW. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft deze beoordeling uitgevoerd. Deze financiering loopt af in december De beoordeling voor de (eventuele) financiering voor de academische kop van de academische opleidingsscholen wordt vanaf 1 januari 2017 geïntegreerd in de regeling Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen. Op verzoek van het ministerie van OCW heeft de NVAO de beoordeling van de academische kop nu reeds opgenomen in dit 1 Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsschool, OCW 4 januari Toetsingskader opleidingsschool, NVAO 3 april Opleiden in de school: succesfactoren en bedreigingen. Reflecties naar aanleiding van de NVAO beoordeling, Tijdschrift voor lerarenopleiders (VELON/VELOV)-32(1) Eindrapport monitor krachtig meesterschap, Inspectie, 4 maart Verankering academische opleidingsschool , OCW 9 augustus 2012 pagina 3

4 toetsingskader. Bij de komende beoordelingsronde zal dus ook de beoordeling van de academische kop reeds worden meegenomen. 1.2 Relatie Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 met de Toetsingskader opleidingsschool 2009 en het Toetsingskader academische kop Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 in relatie tot het Toetsingskader opleidingsschool 2009 Het Toetsingskader opleidingsschool 2009 bestond uit twee delen: Deel 1: Het gerealiseerd niveau; Deel 2: Het samenwerkingsverband. De toetsing van het gerealiseerd niveau van de opleidingsscholen wordt meegenomen met de reguliere accreditatie van de instituten van lerarenopleidingen. Het gerealiseerd niveau maakt daarmee geen deel meer uit van de beoordeling van de kwaliteit van de opleidingsschool 2013 en is dus ook niet opgenomen in de toetsingskaders. De beoordeling van de kwaliteit van het gerealiseerd niveau valt onder het regime van de beoordeling accreditatie (zie hier voor ook de website van de NVAO: Bij een reguliere accreditatie laat een instituut voor lerarenopleidingen eindwerken beoordelen van alle varianten en routes (waaronder de opleidingsschool). De richtlijnen volgens welke deze eindwerken worden beoordeeld staan vermeld op de NVAO website (document: Richtlijnen beoordeling eind-/afstudeerwerken ) De toetsing van het samenwerkingsverband wordt in het voorliggende toetsingskader het Toetsingskader opleidingsschool genoemd. Opleidingsscholen én opleidingsscholen met academische kop worden volgens het Toetsingskader opleidingsschool beoordeeld. Op basis van de beoordelingen stelt de NVAO de adviezen op voor OCW Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 in relatie tot het Toetsingskader academische kop 2011 De academische kop van de opleidingsscholen zijn in 2011 beoordeeld door een commissie van wijzen in opdracht van DUO 6. De beoordeling van de academische kop is destijds gedaan aan de hand van 6 criteria. Deze 6 criteria maken nu deel uit van het Toetsingskader academische kop. Op basis van de beoordeling stelt de NVAO de adviezen voor de academische kop op voor OCW Samenvatting Het document Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 bevat uit twee toetsingskaders te weten: Het Toetsingskader opleidingsschool, dit kader is verplicht voor opleidingsscholen en opleidingsscholen met academische kop; Het Toetsingskader academische kop, dit kader is verplicht voor opleidingsscholen met academische kop. 6 Advies aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangaande de eerste beoordelingsronde van de Subsidieregeling Verankering academische opleidingsschool Dienst Uitvoering Onderwijs, januari pagina 4

5 Zoals reeds eerder vermeld komen alleen reeds door OCW gefinancierde opleidingsscholen en opleidingsscholen met academische kop in aanmerking voor aanvraag voor financiering. 1.3 Beoordeling van de opleidingsschool en beoordeling van de academische kop door de NVAO In artikel 10 van de regeling Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen is vastgelegd dat de NVAO advies uitbrengt over de kwaliteit van een opleidingsschool en die van de academische kop alvorens de minister een besluit neemt over de financiering aan deze betreffende opleidingsschool. Beide beoordelingen, de kwaliteit van de opleidingsschool en de kwaliteit van de academische kop, worden derhalve door de NVAO uitgevoerd. Ten behoeve van deze beoordelingen heeft de NVAO het document Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 vastgesteld 7. De NVAO hanteert de volgende uitgangspunten bij deze beoordelingen: 1. De NVAO is gezien haar verdragsrechterlijke en wettelijke taakstelling uitsluitend werkzaam in de sector hoger onderwijs en is dientengevolge ook niet bevoegd om uitspraken te doen over de kwaliteit van het onderwijs in andere sectoren. Door de NVAO kan dus uitsluitend de lerarenopleiding die in de opleidingsschool betrokken is, aangesproken en beoordeeld worden op de kwaliteit van de opleiding. Het is tenslotte de lerarenopleiding die het getuigschrift afgeeft en die uiteindelijk garant staat voor het bereiken van de nodige kwalificaties. Alle studenten van de opleiding moeten voldoen aan dezelfde bekwaamheidseisen, ongeacht of ze de opleiding voltijds, deeltijds of duaal (bijvoorbeeld in de opleidingsschool) hebben gevolgd. 2. De NVAO brengt advies uit aan OCW over de kwaliteit van de opleidingsschool en de desgevallend kwaliteit van de opleidingsschool met academische kop en neemt dus zelf geen besluiten over financiering. 3. De operationalisering van wat onder de opleidingsschool en opleidingsschool met academische kop moet worden verstaan is vastgelegd door OCW. (Cf. 2 Definitie) OCW heeft deze uitgangspunten van de NVAO aanvaard. De NVAO stelt de adviezen van de opleidingsscholen en de academische kop van de academische opleidingsscholen vast. De beoordeling van de kwaliteit van de opleidingsscholen en de academische kop van de academische opleidingsscholen wordt gedaan door de panels die ook de reguliere beoordeling in het kader van de accreditatie van de lerarenopleidingen uitvoeren. De NVAO heeft hiervoor een protocol Werkwijze opgesteld (zie bijlage 1). 7 Opgemerkt dient te worden dat de financiering van de academische kop eind december 2016 eindigt. De beoordeling van de academische kop heeft tot die tijd slechts een ontwikkelingsgerichte functie. Voor de (eventuele) toekenning van de financiering na 2016 zal een lichte toets op basis van het toetsingskader academische kop noodzakelijk zijn. Informatie over de (eventuele) financiering en wijze van toetsing volgt op een later tijdstip. pagina 5

6 Op basis van de rapporten van de panels neemt de NVAO het volgende besluit en formuleert de volgende adviezen: Het accreditatiebesluit van de betreffende lerarenopleidingen inclusief de oordelen over de opleidingsscholen en academische kop van academische opleidingsscholen; Het advies opleidingsschool; Desgevallend het advies academische kop van academische opleidingsscholen. OCW neemt op basis van de door de NVAO opgestelde adviezen twee besluiten: Welke opleidingsscholen in aanmerking komen voor financiering; Welke opleidingsscholen met academische kop in aanmerking komen voor de financiering. 2 Definitie en voorwaarden Definitie opleidingsschool (OCW) De opleidingsschool is een partnerschap van één of meer opleidingen voor leraren primair respectievelijk voortgezet onderwijs met één of meer scholen voor primair respectievelijk voortgezet en/of beroepsonderwijs. Definitie opleidingsschool met academische kop (ook wel academische opleidingsschool genoemd) (OCW) Opleidingsschool die het opleiden van leraren verbindt met het door de leraar in opleiding verrichten van praktijkgericht onderzoek en schoolontwikkeling. De deelnemende lerarenopleidingen moeten geaccrediteerd zijn (van rechtswege of door NVAO), de deelnemende scholen moeten onder het basistoezicht van de Inspectie van het Onderwijs vallen (de school mag niet als zwak of zeer zwak zijn aangemerkt). Alleen erkende opleidingsscholen en academische opleidingsscholen die reeds financiering ontvangen komen in aanmerking voor deze beoordelingen. Een Academische opleidingsschool komt in alleen in aanmerking voor de financiering van de academische kop als de beoordeling van de opleidingsschool positief is. De opleidingsschool verzorgt de betreffende opleiding voor een substantieel deel op de werkplek en met een substantiële inzet van personeel van de lerarenopleiding en van de school/instelling voor po, vo of beroepsonderwijs. Het partnerschap van de opleidingsschool is meerjarig vastgelegd tot in ieder geval het moment dat de opleiding opnieuw moet zijn geaccrediteerd, de kwaliteit moet duurzaam zijn geborgd en de continuïteit moet voldoende gegarandeerd zijn. Hierna wordt de opleidingsschool steeds gebruikt voor het partnerschap. Wanneer één van de partners wordt bedoeld, dan worden deze benoemd als de lerarenopleiding voor het opleidingsinstituut en de school voor de instelling voor po, vo of bve. pagina 6

7 3 Toetsingskaders 3.1 Kader beoordeling opleidingsschool De beoordeling van de kwaliteit van de opleidingsschool wordt uitgevoerd aan de hand van de samenwerkingsovereenkomst en de explicitering daarin van de wijze waarop de partners in de opleidingsschool gestalte geven aan het programma, het personeelsbeleid, de voorzieningen en de kwaliteitszorg, alsook over ieders verantwoordelijkheid daarbij. De leidraad voor de NVAO om de kwaliteit van de opleidingsschool te beoordelen is het bestaande accreditatiekader Beperkte Opleidingsbeoordeling. Indien nodig kunnen de criteria worden geplaatst onder de standaarden van de Uitgebreide Opleidingsbeoordeling. Voor de beoordeling van de opleidingsschool is de standaard Kwaliteitszorg toegevoegd aan het accreditatie kader Beperkte opleidingsbeoordeling. Standaard 1: Beoogde Eindkwalificaties De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen. Toelichting op standaard 1 De beoogde eindkwalificaties passen wat betreft niveau en oriëntatie (bachelor of master; hbo of wo) binnen het Nederlandse kwalificatieraamwerk. Ze sluiten bovendien aan bij de actuele eisen die in internationaal perspectief vanuit het beroepenveld en het vakgebied worden gesteld aan de inhoud van de opleiding. Criteria voor de opleidingsschool De opleidingsschool heeft een geëxpliciteerde visie op opleiden in de school geconcretiseerd in een opleidingsplan. De opleidingsschool waarborgt dat studenten de gelegenheid hebben de verbinding tussen theorie en praktijk te leggen. Het opleidingstraject in de school kent voldoende diepgang door verbindingen met de theorie. Het opleidingstraject in de lerarenopleiding sluit aan bij de praktijkervaringen in de school en is geconcretiseerd in een opleidingsplan. De opleidingsschool waarborgt dat studenten de gelegenheid hebben ervaring op te doen in gevarieerde onderwijssituaties. Standaard 2: Onderwijsleeromgeving Het programma, het personeel en de opleidingsspecifieke voorzieningen maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde eindkwalificaties te realiseren. Toelichting op standaard 2 De inhoud en vormgeving van het programma stellen de toegelaten studenten in staat de beoogde eindkwalificaties te bereiken. De kwaliteit van het personeel en van de opleidingsspecifieke voorzieningen is daarbij essentieel. Programma, personeel en voorzieningen vormen een voor studenten samenhangende onderwijsleeromgeving. pagina 7

8 Criteria voor de opleidingsschool Programma Het programma dat door de opleidingsschool is uitgewerkt stelt de studenten in staat om de eindkwalificaties te bereiken. De opleidingsschool heeft een samenhangend programma waarbinnen het gedeelte van het curriculum dat in de school wordt verworven en het gedeelte van het curriculum dat in de lerarenopleiding wordt verworven een geïntegreerd geheel vormen. De individuele trajecten zijn verankerd in dit programma. De afstemming tussen de instroomkwalificaties van de studenten en het te volgen programma is transparant. Verleende vrijstellingen moeten inhoudelijk worden verantwoord. De rol van EVC wordt hierbij beschreven. De scholen en de lerarenopleidingen hanteren in functie van het traject in de opleidingsschool een didactisch concept waarmee alle partners instemmen. Personeel De opleidingsschool zet voldoende personeel in om de studenten op te leiden, te begeleiden en te beoordelen. Bij de algemene gegevens van de opleidingsschool wordt aangegeven het percentage master en hbo geschoolde docenten. Het personeel dat wordt ingezet voor de opleidingsschool is deskundig in het opleiden, begeleiden en beoordelen van de studenten. De opleidingsschool heeft een visie op professionalisering uitgeschreven en borgt op systematische wijze de kwaliteit van alle personeel dat betrokken is bij de opleidingsschool. Studiebegeleiding De opleidingsschool zorgt ervoor dat de begeleiding vanuit de school en vanuit de lerarenopleiding op elkaar is afgestemd, transparant is voor studenten en andere betrokkenen en aansluit bij de specifieke behoeften van de studenten binnen dit traject. Standaard 3: Toetsing De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing. Toelichting op standaard 3 De toetsen en de beoordeling zijn valide, betrouwbaar en voor studenten inzichtelijk. Criteria voor de opleidingsschool De opleidingsschool hanteert duidelijke afspraken over de rol, de taken en de verantwoordelijkheden van elk van de partners bij beoordeling en toetsing. Iedere student heeft volstrekte helderheid over wat die afspraken in de praktijk van de opleiding betekenen. De examencommissie van de betreffende instituten heeft expliciet een rol bij de beoordeling en toetsing. pagina 8

9 Standaard 4: Kwaliteitszorg (additioneel voor de opleidingsschool) De opleidingsschool wordt periodiek geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen. De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor aantoonbare verbetermaatregelen die bijdragen aan de realisatie van de streefdoelen. Bij de interne kwaliteitszorg zijn medewerkers, studenten, alumni en het afnemende beroepenveld van de opleiding actief betrokken. Criteria voor de opleidingsschool De opleidingsschool hanteert een kwaliteitszorgplan dat waarborgt dat de streefdoelen van de opleiding gerealiseerd worden en op regelmatige tijdstippen geëvalueerd worden. De opleidingsschool geeft aantoonbaar opvolging aan de resultaten van de regelmatige evaluaties. De medewerkers en studenten van de opleidingsschool alsook het beroepenveld zijn actief betrokken bij de interne kwaliteitszorg van de opleidingsschool. pagina 9

10 3.2 Kader voor de academische kop De leidraad voor de NVAO om de kwaliteit van de academische kop te beoordelen is het bestaande accreditatiekader (Beperkte Opleidingsbeoordeling). De criteria van de beoordeling door DUO in 2011 zijn opgenomen in dit kader. Indien nodig kunnen de criteria worden geplaatst onder de standaarden van de Uitgebreide Opleidingsbeoordeling. Voor de beoordeling van de academische kop zijn de standaarden Kwaliteitszorg en Kennisdeling toegevoegd aan het kader. Standaard 1: Beoogde Eindkwalificaties De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen. Toelichting op standaard 1 De beoogde eindkwalificaties passen wat betreft niveau en oriëntatie (bachelor of master; hbo of wo) binnen het Nederlandse kwalificatieraamwerk. Ze sluiten bovendien aan bij de actuele eisen die in internationaal perspectief vanuit het beroepenveld en het vakgebied worden gesteld aan de inhoud van de opleiding. Criteria voor de academische kop De opleidingsschool met academische kop beschikt over een gezamenlijke visie, door alle partners gedragen op het concept academische opleidingsschool. De opleidingsschool met academische kop verbindt het opleiden van leraren met het verrichten van praktijkgericht onderzoek en schoolontwikkeling Standaard 2: Onderwijsleeromgeving Standaard 2 Het programma, het personeel en de opleidingsspecifieke voorzieningen maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde eindkwalificaties te realiseren. Toelichting op standaard 2 De inhoud en vormgeving van het programma stellen de toegelaten studenten in staat de beoogde eindkwalificaties te bereiken. De kwaliteit van het personeel en van de opleidingsspecifieke voorzieningen is daarbij essentieel. Programma, personeel en voorzieningen vormen een voor studenten samenhangende onderwijsleeromgeving. Criteria voor de academische kop Programma De opleidingsschool met academische kop beschikt over een onderzoeksprogramma. Het programma is dusdanig vormgegeven dat de student in staat wordt gesteld het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek naar schoolontwikkeling op het juiste niveau te ontwikkelen. Begeleiding De opleidingsschool met academische kop beschikt over voldoende en hoogwaardige begeleiding van studenten en een goede ondersteuning van docenten bij hun onderzoeksen begeleidingstaken. pagina 10

11 Standaard 3: Toetsing Er zijn geen specifieke criteria voor de opleidingsschool met academische kop voor deze standaard. Standaard 4: Kennisdeling (additioneel voor de opleidingsscholen met academische kop) Criterium voor de academische opleidingsschool De opleidingsschool met academische kop zorg voor de kennisdeling tussen de partners en met de andere opleidingsscholen met academische kop. pagina 11

12 4 Werkwijze beoordeling 4.1 Kwaliteit beoordelingen Zoals reeds eerder vermeld worden de beoordelingen op basis van de kaders uitgevoerd door de panels die tevens de visitaties in het kader van de accreditaties van de lerarenopleidingen uitvoeren. De NVAO heeft ook naast de vaststelling van de panels ook duidelijk de regie op de inhoud van de beoordeling van de opleidingsscholen en de opleidingsscholen met academische kop. Deze regie op de kwaliteit van de beoordelingen wordt op twee manieren gerealiseerd: 1. Elk panel voor iedere accreditatie van de lerarenopleidingen bevat een panellid met expertise van het concept de opleidingsschool. Daartoe stelt de NVAO een lijst van panelleden samen waaruit evaluatiebureaus in overleg met de te visiteren opleiding een keuze kunnen maken. Elk panel bestaat daarmee altijd uit een panellid met expertise van de opleidingsschool. Op deze wijze wordt tevens de consistentie in beoordeling geborgd. 2. De panelleden worden door de NVAO geïnstrueerd bij de start van de visitaties en regelmatig worden afstemmingsvergaderingen met de panelleden belegd bij de NVAO. 4.2 Het beoordelingsproces ziet er als volgt uit: Fase 1 De opleidingen beschrijven in de kritische reflectie aan de hand van het accreditatiekader en het Toetsingskader opleidingsschool en toetsingskader academische kop. Afhankelijk van het soort aanvraag kan een kritische reflectie kan dus volgende onderdelen bevatten: Accreditatie lerarenopleidingen; Toetsing opleidingsschool; Desgevallend toetsing academische kop Fase 2 Het panel voert de visitatie uit: Accreditatie lerarenopleidingen; Beoordeling opleidingsschool; Desgevallend beoordeling academische kop. Fase 3 Panel stelt adviesrapport op met daarin beoordeling van: Accreditatie lerarenopleidingen; Opleidingsschool; desgevallend academische kop. pagina 12

13 Fase 4 Lerarenopleidingen dienen aanvraag en verzoeken in bij de NVAO Aanvraag accreditatie opleidingen; Verzoek advies opleidingsschool; Desgevallend verzoek advies academische kop. Fase 5 NVAO neemt besluiten en stelt adviezen op Accreditatiebesluiten lerarenopleidingen inclusief de oordelen over de opleidingsscholen; Advies opleidingsschool; Desgevallend advies academische kop. Fase 6 OCW neem besluiten financieringen Opleidingsschool; academische kop. pagina 13

14 Bijlage 1 Toelichting toetsingskaders opleidingsschool en academische kop Alle opleidingsscholen waarin meerdere instituten voor lerarenopleidingen participeren worden één keer beoordeeld. In één opleidingsschool kunnen meerdere instituten voor lerarenopleidingen participeren. Daarnaast bestaat een opleidingsschool vaak uit meerdere scholen voor po, vo en bve. Omdat de financiering gekoppeld is aan de accreditatie van de lerarenopleidingen van deze instituten is de systematiek van beoordeling gekoppeld aan deze instituten en niet aan de afzonderlijke scholen. De financiering is gekoppeld aan de accreditatietermijn van de lerarenopleidingen en eindigt daarmee met het verlopen van de laatste mogelijke accreditatietermijn van één van de partners instituut voor lerarenopleidingen. Mogelijke varianten voor de beoordeling van de opleidingsschool 1. De opleidingsschool kiest ervoor om het samenwerkingsverband en de eventuele academische kop te laten beoordelen samen met de beoordeling van één van de ulo partners. 2. De opleidingsschool kiest ervoor om het samenwerkingsverband en de eventuele academische kop te laten beoordelen samen met de beoordeling van één van de pabo partners. 3. De opleidingsschool kiest ervoor om het samenwerkingsverband en de eventuele academische kop te laten beoordelen samen met de beoordeling van één van de tweedegraads partners. Om onduidelijkheden te voorkomen geeft elke opleidingsschool die opnieuw in aanmerking wil komen voor de financiering (opleidingsschool en academische kop) aan bij de visitatie van welke partner (ulo, pabo of tweedegraads lerarenopleidingen) de beoordeling van de opleidingsschool en de academische kop zal plaatsvinden. Deze informatie moet uiterlijk voor 31 december 2013 bij de NVAO binnen zijn. Het bestuur van de NVAO zal het overzicht van beoordelingsmomenten opleidingsscholen en academische kop accorderen. De kwaliteit van beoordeling Elk panel voor iedere accreditatie waar ook een beoordeling van een opleidingsschool of een beoordeling academische kop bij betrokken is bevat een panellid met expertise van de opleidingsschool en/of academische kop. Daartoe stelt de NVAO een lijst van panelleden samen waaruit panels in overleg met de te visiteren opleidingen een keuze kunnen maken. Elk panel bestaat daarmee altijd uit een panellid met expertise van de Opleidingsschool. Op deze wijze wordt tevens de consistentie in beoordeling geborgd. De panelleden worden door de NVAO geïnstrueerd bij de start van de visitaties en regelmatig worden afstemmingsvergaderingen met de panelleden belegd bij de NVAO. De kwaliteit gesprekken Het aantal gesprekken (gelijke eisen aan gesprekken als accreditatie, panel kiest bijvoorbeeld per gesprek de gesprekspartners) Drie gesprekken per opleidingsschool en drie gesprekken bij academische kop: Stuurgroep opleidingsschool; Docenten opleidingsschool; Studenten opleidingsschool. pagina 14

15 De organisatie gesprekken is ter beoordeling van het panel. Daar waar mogelijk kunnen gesprekken in het kader van de accreditatie of de beoordeling van de opleidingsschool en/ of de academische kop worden gecombineerd. Het panel geeft verantwoording in het rapport over de organisatie van de gesprekken pagina 15

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS)

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS) Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische (RAOS) Wat? (Kwaliteitsstandaarden NVAO) Hoe? Wanneer? Door wie? Bij wie? Output Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties 1. De heeft een geëxpliciteerde

Nadere informatie

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool NVAO, 3 maart 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 5 3 Beoordelingskader 6 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding In de kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25284 12 september 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 september 2013, nr. 531836

Nadere informatie

Handreiking Toetsingskaders Opleidingsschool en academische kop 2013

Handreiking Toetsingskaders Opleidingsschool en academische kop 2013 Handreiking Toetsingskaders Opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO en OCW 30 augustus 2013 Inhoud 1 Algemeen 3 2 Toelichting op de toetsingskaders 5 3 Werkwijze beoordelingen 6 Bijlage Aanleveren

Nadere informatie

Beoordelingen opleidingsschool en academische kop Sjoerd de Jong (OCW) Irma Franssen (NVAO) 10 juni 2014

Beoordelingen opleidingsschool en academische kop Sjoerd de Jong (OCW) Irma Franssen (NVAO) 10 juni 2014 Beoordelingen opleidingsschool en academische kop 2013 Sjoerd de Jong (OCW) Irma Franssen (NVAO) 10 juni 2014 Over de NVAO Binationale accreditatieorganisatie (Nederland en Vlaanderen); Oordeel over hoger

Nadere informatie

Protocol TNO Educatieve Master

Protocol TNO Educatieve Master Protocol TNO Educatieve Master NVAO 14 maart 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werkwijze toets nieuwe opleiding educatieve master (womaster) 4 3 Toelichting op het beoordelingskader beperkte toets nieuwe opleiding

Nadere informatie

Nadere uitwerking beoordeling educatieve minoren behorende bij wo-bacheloropleidingen

Nadere uitwerking beoordeling educatieve minoren behorende bij wo-bacheloropleidingen Nadere uitwerking beoordeling educatieve minoren behorende bij wo-bacheloropleidingen 15 juli 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werkwijze huidige beoordelingsronde 4 3 Beoordeling educatieve minoren met toelichting

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Addendum beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten. 14 december Beoordelingskaders accreditatiestelsel 19 december 2014, versie 1.

Addendum beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten. 14 december Beoordelingskaders accreditatiestelsel 19 december 2014, versie 1. Addendum beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten 14 december 2015 Beoordelingskaders accreditatiestelsel 19 december 2014, versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Addendum experiment leeruitkomsten 4 1.1

Nadere informatie

Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie

Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie dr. Steven Van Luchene [VLIR Cel Kwaliteitszorg] op weg naar accreditatie 1. routebeschijving: tno visita e accredita e 2. de meet: generieke

Nadere informatie

DE CONTEXT: OPLEIDEN IN DE SCHOOL

DE CONTEXT: OPLEIDEN IN DE SCHOOL VERDIEPING KWALITEITSREEKS OPLEIDINGSSCHOLEN DE CONTEXT: OPLEIDEN IN DE SCHOOL Eric Verbiest en Miranda Timmermans Steunpunt Opleidingsscholen Verdieping De context: opleiden in de school pagina 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

TKAO. Visie op samen opleiden. Samenwerking en organisatiestructuur. Professionalisering. Kwaliteitszorg. Regionale spreiding

TKAO. Visie op samen opleiden. Samenwerking en organisatiestructuur. Professionalisering. Kwaliteitszorg. Regionale spreiding Beoordelingscriteria aspirant-opleidingsscholen Hieronder treft u een samenvatting van de criteria aan, die op de volgende pagina s verder worden uitgewerkt. Elk van de criteria wordt uitgewerkt op drie

Nadere informatie

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld Meerjarenplan Opleiden in de School 2015-2018 Opleidingsteam, 2015 Samen opleiden: impact van leren in beeld Meerjarenplan 2015-2018 Inleiding Goed onderwijs staat

Nadere informatie

Protocol beoordeling experimenten flexibilisering. Uitwerking voor de experimenten leeruitkomsten en nieuwe onvolledige opleidingen.

Protocol beoordeling experimenten flexibilisering. Uitwerking voor de experimenten leeruitkomsten en nieuwe onvolledige opleidingen. Protocol beoordeling experimenten flexibilisering Uitwerking voor de experimenten leeruitkomsten en nieuwe onvolledige opleidingen 14 december 2015 Beoordelingskaders accreditatiestelsel 19 december 2014,

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool Colofon datum. schrijver status. ii Kritische Reflectie (naam opleiding) (maand + jaar) Avans

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Sjoerd de Jong. Van versterking samenwerking naar bekostiging opleidingsschool in het mbo

Sjoerd de Jong. Van versterking samenwerking naar bekostiging opleidingsschool in het mbo Van versterking samenwerking naar bekostiging opleidingsschool in het mbo Sjoerd de Jong Directie Hoger Onderwijs & Studiefinanciering s.n.dejong@minocw.nl 18-02-2016 Historie Opleiden in de School 2002-2009

Nadere informatie

Het belang van goed geformuleerde learning outcomes in het kader van accreditatie en erkenning

Het belang van goed geformuleerde learning outcomes in het kader van accreditatie en erkenning Het belang van goed geformuleerde learning outcomes in het kader van accreditatie en erkenning Esther van den Heuvel Beleidsmedewerker Internationalisering 17 Maart 2011 Beoogde learning outcomes Na afloop

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen 22 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 2.1 Uitgangspunten voor de beoordeling van het bijzonder

Nadere informatie

ICLON Powerpoint sjabloon

ICLON Powerpoint sjabloon ICLON Powerpoint sjabloon Een voorbeeld van een ICLON presentatie Piet Presentator & Co Copresentator (ICLON) Coby Collega (Leiden University) Max Medewerker (Instituut voor Cooperatie) [Congresnaam, Plaats,

Nadere informatie

Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010

Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010 Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree 7 juni 2010 versie februari 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 3 2 Wanneer kan een toets nieuwe opleiding leidend

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen september 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 3 Beoordeling standaarden 10 pagina 2 1 Inleiding Vanuit

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

: 120 : 25 april 2016 : 2 mei : 13 mei 2016 : 28 mei 2016

: 120 : 25 april 2016 : 2 mei : 13 mei 2016 : 28 mei 2016 ,nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Pedagogisch Professional Kind en Educatie van de

Nadere informatie

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 Deze FAQ s richten zich alleen op de uitbreiding van het aantal bekostigde opleidingsscholen en niet op de verlenging en/of

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Beoordelingskaders accreditatiestelsel hoger onderwijs

Beoordelingskaders accreditatiestelsel hoger onderwijs Beoordelingskaders accreditatiestelsel hoger onderwijs 8 september 2014 Inhoud 1 Opbouw van het stelsel 6 2 Instellingstoets kwaliteitszorg 8 2.1 Opzet 8 2.2 Beoordelingskader voor de instellingstoets

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Opleiden in de school: succesfactoren en bedreigingen

Opleiden in de school: succesfactoren en bedreigingen Opleiden in de school: succesfactoren en bedreigingen Reflecties naar aanleiding van de NVAO-beoordeling In 2009 heeft de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de kwaliteit beoordeeld van 83

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM. 1. Inleiding

College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM. 1. Inleiding College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van de aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor Oefentherapie Mensendieck

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling

Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling Conferentie Onderwijsinspectie, Amersfoort, 20 mei 2015 Sietze Looijenga, QANU In deze workshop: Hoe wordt in visitaties aandacht besteed aan

Nadere informatie

Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties

Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties 1 Inleiding In haar procedure van de accreditatie van bestaande opleidingen heeft de NAO een belangrijke plaats ingeruimd

Nadere informatie

Dossier. Accreditatie. Studeren met een functiebeperking in de accreditatie van het hoger onderwijs

Dossier. Accreditatie. Studeren met een functiebeperking in de accreditatie van het hoger onderwijs Dossier Accreditatie Studeren met een functiebeperking in de accreditatie van het hoger onderwijs Lex Jansen handicap en + Anita studie, van Dossier Boxtel Accreditatie, december 2011 1 Samenvatting Het

Nadere informatie

Protocol voor Nederlandse Aanvragen Accreditatie leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010

Protocol voor Nederlandse Aanvragen Accreditatie leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010 Protocol voor Nederlandse Aanvragen Accreditatie leidend tot een Joint degree 7 juni 2010 versie februari 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 3 2 Wanneer kan een accreditatie voor een joint degreeopleiding

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Kwaliteitstandaarden opleidingsschool en academische opleidingsschool

Kwaliteitstandaarden opleidingsschool en academische opleidingsschool Kwaliteitstandaarden opleidingsschool en academische opleidingsschool Als advies (aan de HBO-RAAD) vastgesteld door het SAC (Sector Adviescollege Hoger Pedagogisch Onderwijs). Met instemming besproken

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

Universitaire lerarenopleidingen. systeembrede analyse

Universitaire lerarenopleidingen. systeembrede analyse Universitaire lerarenopleidingen systeembrede analyse Maart 2016 Universitaire lerarenopleidingen Wo-master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs; wo-master Leraar Voortgezet Onderwijs van de eerste graad

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

Versie juli 2013. Accreditatiekader bestaande opleidingen. wetenschappelijk onderwijs. met toelichting. [22 april 2012- RN/AR/DP] Pagina 0

Versie juli 2013. Accreditatiekader bestaande opleidingen. wetenschappelijk onderwijs. met toelichting. [22 april 2012- RN/AR/DP] Pagina 0 Versie juli 2013 Accreditatiekader bestaande opleidingen wetenschappelijk onderwijs met toelichting [22 april 2012- RN/AR/DP] Pagina 0 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Beoordelingskader voor bestaande opleidingen

Nadere informatie

23 maart april Kader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr. 9832).

23 maart april Kader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr. 9832). nuao w nederlands- alaamse accreditatieorganisatie»es Besluit strekkende tot een oordeel voldoende onder voorwaarden van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Pedagogisch Educatief Medewerker

Nadere informatie

Training examencommissies

Training examencommissies Training examencommissies N.a.v. midterm review instellingstoets kwaliteitszorg 5 maart 2015 Linda Verbeek 1 Voorstellen Drs Scheikunde (UU) MSc Onderwijskundig ontwerp en advisering (UU) Nu: Beleidsmedewerker

Nadere informatie

27 maart en 24 mei 2012 november besluit van 23 juli 2013, looptijd accrediatie van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

27 maart en 24 mei 2012 november besluit van 23 juli 2013, looptijd accrediatie van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Besluit strekkende tot het verlengen van de accreditatietermijn tot in totaal zes jaar van de opleiding hbo-bachelor Social Work van de Hogeschool Zuyd datum Gegevens 29 augustus 2014 Naam instelling onderwerp

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst VO: Handreiking schrijven subsidieaanvraag toetredingsregeling nieuwe en niet-ocwbekostigde.

Voorlichtingsbijeenkomst VO: Handreiking schrijven subsidieaanvraag toetredingsregeling nieuwe en niet-ocwbekostigde. Voorlichtingsbijeenkomst VO: Handreiking schrijven subsidieaanvraag toetredingsregeling nieuwe en niet-ocwbekostigde opleidingsscholen September 2015 Programma 13.30 14.00 Inloop met koffie en thee 14.00

Nadere informatie

Kader Toets Nieuwe Opleiding. - Vlaanderen 2015-2021

Kader Toets Nieuwe Opleiding. - Vlaanderen 2015-2021 Kader Toets Nieuwe Opleiding - Vlaanderen 2015-2021 28 mei 2015 Pagina 2 van 13 Inhoud 1 Opzet 5 2 Beoordelingskader 6 3 Beoordelingsschaal en beslisregel 7 4 Samenstelling van de visitatiecommissie 8

Nadere informatie

Kader Opleidingsaccreditatie. - Vlaanderen 2015-2021

Kader Opleidingsaccreditatie. - Vlaanderen 2015-2021 Kader Opleidingsaccreditatie - Vlaanderen 2015-2021 20 maart 2015 Pagina 2 van 17 Inhoud 1 Opzet 5 2 Beoordelingskader 6 3 Beoordelingsschaal en beslisregel 7 4 Samenstelling van de visitatiecommissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 7 93 Werken in het onderwijs Nr. 44 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s

Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s 9 september 2013 Inhoudsopgave 1 Beoordeling bestaande Associate-degreeprogramma s 4 2 De beoordeling en de visitatie 16 3 Beoordelingsschalen bij

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide opleidingsbeoordeling van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791)

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide opleidingsbeoordeling van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791) wao nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende to t het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Actuarieel Analist van het Actuarieel Genootschap & Actuarieel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9834 4 april 2014 Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s 9 september 2013 Inhoudsopgave 1 Beoordeling

Nadere informatie

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING Opzet en structuur De sjabloon van het aanvraagdossier

Nadere informatie

: 8 april 2016 : 20 mei Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuwe opleiding van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791).

: 8 april 2016 : 20 mei Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuwe opleiding van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Fiscaal Recht en Economie van de Hogeschool

Nadere informatie

TKAO. Ontwikkelplan Tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen. Gegevens aspirant-opleidingsschool. Visie op de opleidingsschool *

TKAO. Ontwikkelplan Tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen. Gegevens aspirant-opleidingsschool. Visie op de opleidingsschool * Ontwikkelplan Tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen TKAO Dit is het format voor het ontwikkelplan ten behoeve van de tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen. Beschrijf alle doelen,

Nadere informatie

Handreiking voor het schrijven van een kritische reflectie voor een beperkte opleidingsbeoordeling

Handreiking voor het schrijven van een kritische reflectie voor een beperkte opleidingsbeoordeling Handreiking voor het schrijven van een kritische reflectie voor een beperkte opleidingsbeoordeling September 2015 QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503

Nadere informatie

2. Midterm-audit (zie ook bijlage conform format auditplan)

2. Midterm-audit (zie ook bijlage conform format auditplan) Hogeschool van Hall -Larenstein directie beleid Midtermaudit en Scan voor opleidingsbeoordeling Protocol vs 2.0 Aan CvB Van Ben Schulte Datum/status 6 januari 2015 (versie 1.1); vastgesteld CvB dd 2 december

Nadere informatie

Nieuw accreditatiestelsel: de opleidingsbeoordeling

Nieuw accreditatiestelsel: de opleidingsbeoordeling Wie zijn wij? Patrick van den Bosch Expert Kwaliteitszorg Patrick.vandenbosch@vluhr.be Nieuw accreditatiestelsel: de opleidingsbeoordeling Wouter Teerlinck Expert Kwaliteitszorg Wouter.teerlinck@vluhr.be

Nadere informatie

Toetsingskader HBO 5 Toets Nieuwe Opleiding (omvorming)

Toetsingskader HBO 5 Toets Nieuwe Opleiding (omvorming) INFORMATIESESSIE HBO 5 Toetsingskader HBO 5 Toets Nieuwe Opleiding (omvorming) Pieter Soete 26-27 april 2017 Inhoud Inleiding Toelichting toetsingskader TNO HBO5 omvorming generieke kwaliteitswaarborgen

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI wao nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI datum 30 september

Nadere informatie

Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s

Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s 9 september 2013 Inhoudsopgave 1 Beoordeling bestaande Associate-degreeprogramma s 4 2 De beoordeling en de visitatie 16 3 Beoordelingsschalen bij

Nadere informatie

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Situering van de Kwaliteitscode Afstemming op Europese referentiekaders De regie-pilots De uitgebreide instellingsreview In de periode 2015-2017 krijgen de universiteiten

Nadere informatie

nvao Besluit Gegevens Naam instelling Naam opleiding Naam afstudeerrichting Datum aanvraag Variant opleiding Locatie opleiding

nvao Besluit Gegevens Naam instelling Naam opleiding Naam afstudeerrichting Datum aanvraag Variant opleiding Locatie opleiding nvao nederlands- ulaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 29 juli 2016 onderwerp Besluit accreditatie wo-master Internationale Betrekkingen van de Rijksuniversiteit Groningen (002612) ons kenmerk

Nadere informatie

Inhoud. Experimenten leeruitkomsten aanvraagronde mei Jerry Snellink Henri Ponds. Uitvoering beoordelingsproces NVAO.

Inhoud. Experimenten leeruitkomsten aanvraagronde mei Jerry Snellink Henri Ponds. Uitvoering beoordelingsproces NVAO. Experimenten leeruitkomsten aanvraagronde mei 2016 Jerry Snellink Henri Ponds 29 juni 2016 Inhoud Uitvoering beoordelingsproces NVAO Bevindingen NVAO Inspectie van het Onderwijs Vraaggesprek Uitvoering

Nadere informatie

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU 1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU school Schooltype: PO, SO, VO, VSO, MBO Adres Telefoon werkplekbegeleider E-mail (Werkplekbegeleider)

Nadere informatie

Verslag kennisdelingsbijeenkomst Beoordeling door de NVAO

Verslag kennisdelingsbijeenkomst Beoordeling door de NVAO Verslag kennisdelingsbijeenkomst Beoordeling door de NVAO 10 november 2014 Dit is een verslag van een kennisdelingsbijeenkomst, waar opleidingsscholen hun ervaringen met de beoordeling van de NVAO hebben

Nadere informatie

Versie juli 2013, Accreditatiekader. nieuwe opleidingen. wetenschappelijk onderwijs. met toelichting. [22 april 2012- RN/AR/DP] Pagina 0

Versie juli 2013, Accreditatiekader. nieuwe opleidingen. wetenschappelijk onderwijs. met toelichting. [22 april 2012- RN/AR/DP] Pagina 0 Versie juli 2013, Accreditatiekader nieuwe opleidingen wetenschappelijk onderwijs met toelichting [22 april 2012- RN/AR/DP] Pagina 0 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Beoordelingskader voor nieuwe opleidingen

Nadere informatie

PROTOCOL TU DELFT voor NIEUWE OPLEIDINGEN

PROTOCOL TU DELFT voor NIEUWE OPLEIDINGEN PROTOCOL TU DELFT voor NIEUWE OPLEIDINGEN 1. Inleiding Het erkenningtraject voor nieuwe opleidingen aan de TU Delft bestaat uit drie delen die na elkaar moeten worden doorlopen. Het initiatief voor de

Nadere informatie

juli juli 2015

juli juli 2015 ,mao w n e d e rla n d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Integraal Bouwmanagement van de

Nadere informatie

Panelsamenstellingen - nieuw sjabloon, nieuwe invullingen -

Panelsamenstellingen - nieuw sjabloon, nieuwe invullingen - Panelsamenstellingen - nieuw sjabloon, nieuwe invullingen - Maya de Waal 23 februari 2017 Vandaag Opening Uitgangspunten stelsel 3.0 en de WHW Het nieuwe verantwoordingsformulier Q&A 2 Uitgangspunten stelsel

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, alsmede de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, alsmede de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juni 2016, nr. HO&S/903095 houdende wijziging van de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen in verband met de toelating van

Nadere informatie

Conceptkaders HBO5 3 november 2009

Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toetsing van tot HBO 5 om te vormen opleidingen 5 2.1 Opzet 5 2.2 Beoordelingskader voor tot HBO 5 om te vormen opleidingen 6 2.2.1 Basisgegevens

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen ,nvao w nederlands - u/aamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen datum 30 juni

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Handreiking voor het schrijven van een kritische reflectie voor een uitgebreide opleidingsbeoordeling

Handreiking voor het schrijven van een kritische reflectie voor een uitgebreide opleidingsbeoordeling Handreiking voor het schrijven van een kritische reflectie voor een uitgebreide opleidingsbeoordeling September 2015 QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503

Nadere informatie

Aanvraag subsidie verankering AOS t.b.v. Ministerie van OCW

Aanvraag subsidie verankering AOS t.b.v. Ministerie van OCW Aanvraagdossier ten behoeve van de verankering Academische opleidingsschool 2012-2016 Opleidingsschool Rotterdam (OSR, voorheen PDS Rijnmond) Projectnr. 804AO-20484 Aanvraag subsidie verankering AOS t.b.v.

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Duurzaam hoger onderwijs

Bijzonder kenmerk Duurzaam hoger onderwijs Bijzonder kenmerk Duurzaam hoger onderwijs September 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Naamswijziging 3 3 Bijzonder kenmerk volgt reguliere procedure 3 4 Relatie met keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs: AISHE

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

Datum locatiebezoek(en) : 31 mei 2017 Datum paneladvies : 21 juni 2017 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 17 oktober 2013

Datum locatiebezoek(en) : 31 mei 2017 Datum paneladvies : 21 juni 2017 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 17 oktober 2013 ,nvao w nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot een oordeel positief van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de wo-master Commercieel Privaatrecht van de Erasmus

Nadere informatie

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd se a ccr editati eorgani sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor SociaalJuridische Dienstverlening van de Hanzehogeschool roningen datum 7 mei2013

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ,nvao F nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli

Nadere informatie

Besluit. Fontys Hogescholen. Raad van bestuur Postbus AH EINDHOVEN

Besluit. Fontys Hogescholen. Raad van bestuur Postbus AH EINDHOVEN Fontys Hogescholen Raad van bestuur Postbus 347 5600 AH EINDHOVEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Circus & Performance

Nadere informatie

Handreiking toewerken naar het NVAO toetsingskader

Handreiking toewerken naar het NVAO toetsingskader Handreiking toewerken naar het NVAO toetsingskader Colofon Disclaimer. Deze handreiking is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen samengesteld; dit sluit eventuele onvolkomenheden niet

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor rwao w nederlands - viaamse accreditatieorganisatie es Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Docent Muziek van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten datum

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Kader Toets Nieuwe HBO5-Opleiding. Omvorming

Kader Toets Nieuwe HBO5-Opleiding. Omvorming Kader Toets Nieuwe HBO5-Opleiding Omvorming Versie 15 januari 2017 Inhoud 1 Opzet 3 2 Beoordelingskader 4 3 Beoordelingsschaal en beslisregel 6 4 Samenstelling van de visitatiecommissie 7 5 Beoordelingsproces

Nadere informatie