Protocol PDG en educatieve minor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol PDG en educatieve minor"

Transcriptie

1 Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014

2 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject pedagogisch didactisch getuigschrift en de educatieve minor beroepsonderwijs 1 Inleiding 3 2 Toelichting op de maatregelen Invoering van twee afstudeerrichtingen bij de 3 tweedegraads lerarenopleidingen (algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs) 2.2 Verhoging van de kwaliteit van de zij-instromers 3 in het mbo door het opstellen van een kwaliteitskader en door betere scholingstrajecten (pedagogisch didactisch getuigschrift) voor zij-instromers 2.3 Aanspreken van nieuwe doelgroepen door 4 invoering van de educatieve minor beroepsonderwijs voor hbo-studenten buiten de lerarenopleiding. 3 Beoordelingen Verzoek OCW beoordelingen van de 5 afstudeerrichtingen, het traject PDG en de educatieve minoren beroepsonderwijs 3.2 Beoordelingen maatregelen afstudeerrichtingen, 5 traject PDG en educatieve minor beroepsonderwijs door de NVAO 4 Verklarende begrippenlijst 7 pagina 2

3 1 Inleiding In de brief aan de Tweede Kamer der Staten Generaal van 18 december 2012 kondigt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) drie maatregelen aan om de kwaliteit van docenten die lesgeven in het mbo te verhogen en het aantal personen dat kiest voor het leraarschap in het beroepsonderwijs (mbo en vmbo) te vergroten: 1. Invoering van twee afstudeerrichtingen (algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs) bij de hbo-bacheloropleidingen Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad (verder te noemen: de tweedegraadslerarenopleidingen); 2. Verhoging van de kwaliteit van de zij-instromers 1 in het mbo door het opstellen van een kwaliteitskader en door betere scholingstrajecten voor zij-instromers (pedagogisch didactisch getuigschrift); 3. Aanspreken van nieuwe doelgroepen door invoering van een educatieve minor beroepsonderwijs voor hbo-studenten buiten de tweedegraads lerarenopleidingen. 2 Toelichting op de maatregelen 2.1 Invoering van twee afstudeerrichtingen bij de tweedegraads lerarenopleidingen (algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs) Het is van groot belang dat studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen (in de algemeen vormende vakken) zich niet alleen oriënteren op lesgeven op havo en vwo, maar ook op het lesgeven op vmbo en mbo. Om toekomstige leraren beter voor te bereiden op hun taak in het beroepsonderwijs gaan de tweedegraads lerarenopleidingen zich scherper profileren door het aanbieden van de twee afstudeerrichtingen in het vierde jaar. In de brief van 18 december 2012 staat dat de minister van OCW met de NVAO heeft afgesproken dat in de volgende accreditatieronde van de tweedegraads lerarenopleidingen de visitatiepanels beoordelen hoe de opleidingen de afstudeerrichtingen vorm hebben gegeven. 2.2 Verhoging van de kwaliteit van de zij-instromers in het mbo door het opstellen van een kwaliteitskader en door betere scholingstrajecten (pedagogisch didactisch getuigschrift) voor zij-instromers Het pedagogisch didactisch getuigschrift (PDG) voorziet in de bekwaamheid ten aanzien van pedagogisch en didactische kennis, inzicht en vaardigheden, zoals bedoeld in de artikelen en van de Wet educatie beroepsonderwijs (WEB). De onderdelen van deze bekwaamheid, die de student bij de beoordeling op het vereiste eindniveau moet aantonen, worden vermeld op het PDG dat de kandidaat bij de afsluiting van het traject ontvangt. Het PDG is geen hbo-bacheloropleiding en leidt daarom niet tot een tweedegraads bevoegdheid, maar is een traject dat leidt tot benoembaarheid in het mbo. 1 zij-instromer: De wettelijke basis voor zij-instroom is gelegd in de Interimwet Zij-instroom Leraren Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs (Staatsblad 2000, 306) en in de Wet op de beroepen in het onderwijs. pagina 3

4 Om ter afsluiting van het traject in aanmerking te komen voor het PDG dienen zij-instromers hun pedagogische en didactische competenties aantoonbaar te beheersen op bachelorniveau. De gezamenlijke mbo-instellingen hebben voor het traject PDG een kwaliteitskader 2 ontwikkeld. Dit kwaliteitskader is in samenspraak met de Inspectie van het onderwijs opgesteld. De tweedegraads lerarenopleidingen hebben landelijke uitgangspunten vastgesteld voor de scholing van de zij-instromers. Het PDG wordt uitgereikt door de examencommissie van de tweedegraads lerarenopleiding die eindverantwoordelijk is voor het PDG-traject. Het PDG voldoet daarmee aan de bepalingen in artikel 7a.4 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Met het behalen van het PDG voldoet de zij-instromer aan de vereisten voor benoembaarheid als docent in het mbo zoals beschreven in hoofdstuk 4, titel 2 van de WEB. 2.3 Aanspreken van nieuwe doelgroepen door invoering van de educatieve minor beroepsonderwijs voor hbo-studenten buiten de lerarenopleiding Met de introductie van de educatieve minor beroepsonderwijs worden nieuwe doelgroepen aangesproken voor het leraarschap. Het gaat om hbo-bachelorstudenten die vakinhoudelijk bekwaam zijn om les te geven in beroepsgerichte vakken in het vmbo en mbo, maar die in eerste instantie niet voor het leraarschap hebben gekozen. De minor moet een aantrekkelijke route naar het leraarschap worden, juist voor beroepsgerichte vakken waarvoor nog geen goed aansluitende lerarenopleiding bestaat. Goede voorbeelden van hbo-bacheloropleidingen waar de educatieve minor beroepsonderwijs onderdeel van het curriculum kan uitmaken zijn: de hbo-bachelor Laboratoriumonderwijs, de hbo-bachelor Werktuigbouwkunde en de hbo-bachelor Verpleegkunde. De educatieve minor beroepsonderwijs is een eerste stap naar het leraarschap vmbo en mbo. Na de minor krijgt de student een ontwikkeladvies, waarin staat hoe geschikt hij of zij is voor het leraarschap. De minor geeft recht op vrijstellingen bij een vervolgtraject (de kopopleiding) naar het leraarschap. De tweedegraads lerarenopleidingen ontwikkelen, met de hbobacheloropleidingen en (v)mbo instellingen in de regio, een programma voor de minor. Het programma bestaat uit de onderdelen pedagogiek, didactiek en praktijk, gericht op vmbo en mbo. Een groot gedeelte van de minor zal op een praktijkplaats moeten worden vormgegeven. 2 Landelijke Raamwerk PDG en kwaliteitskader pagina 4

5 3 Beoordelingen 3.1 Verzoek OCW beoordelingen van de afstudeerrichtingen, het traject PDG en de educatieve minoren beroepsonderwijs Beoordeling afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs bij de tweedegraads lerarenopleidingen Zoals in de inleiding reeds vermeld staat heeft de minister van OCW met de NVAO afgesproken dat in de volgende accreditatieronde van de tweedegraads lerarenopleidingen de visitatiepanels beoordelen hoe de opleidingen de afstudeerrichtingen vorm hebben gegeven. Beoordelingen traject PDG en educatieve Minor beroepsonderwijs Per brief van 12 maart 2014 verzoekt het ministerie van OCW de NVAO om de beoordelingen van het traject PDG en de educatieve minor beroepsonderwijs mee te nemen in de reguliere accreditatie van de tweedegraads lerarenopleidingen. Met de beoordeling van het traject PDG door de NVAO wil het ministerie voorzien in een periodiek extern toezicht op de kwaliteit van het traject PDG. Zoals eerder vermeld zijn deze trajecten geen hbo-bacheloropleidingen en staan daarom niet in het CROHO. Het toezicht vormt het sluitstuk van het proces waarin de gezamenlijke lerarenopleidingen en de mbosector landelijke afspraken hebben gemaakt over instroom, opzet, inhoud, eindniveau en kwaliteitsborging van het traject PDG vastgelegd in het document: Landelijk Raamwerk PDG en kwaliteitskader. De educatieve minor beroepsonderwijs is een eerste stap naar het leraarschap in het vmbo en het mbo en wordt ingezet om studenten van niet educatieve hbo-bacheloropleidingen te interesseren voor het beroep van leraar. De educatieve minor beroepsonderwijs leidt niet tot benoembaarheid in het onderwijs maar leidt wel tot een vrijstelling voor onderdelen van het programma van een aansluitende kopopleiding. Een periodiek extern toezicht op de kwaliteit van de educatieve minoren is daarom van belang. 3.2 Beoordelingen maatregelen afstudeerrichtingen, traject PDG en educatieve minor beroepsonderwijs door de NVAO Maatregel 1: Afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs van de tweedegraads lerarenopleidingen Zoals reeds beschreven in de toelichting op deze maatregel heeft het ministerie van OCW met de NVAO afgesproken dat in de volgende accreditatieronde van de tweedegraads lerarenopleidingen de visitatiepanels beoordelen hoe de opleidingen de afstudeerrichtingen vorm hebben gegeven. De NVAO heeft in de brief (d.d. 18 juni 2014) aan alle instituten voor lerarenopleidingen de implementatie van de twee afstudeerrichtingen als focuspunt geformuleerd voor de tweedegraads lerarenopleidingen: In 2012 heeft de minister van OCW besloten tot de invoering van twee afstudeerrichtingen bij de tweedegraads lerarenopleidingen. Voor een eerste beschrijving van het effect komen de systeembrede analyse van de tweedegraads lerarenopleiding wellicht nog te vroeg. Informatie over de implementatie van de twee afstudeerrichtingen in de curricula kan echter wel worden opgenomen in de rapportage van de systeembrede analyse. pagina 5

6 Bij de accreditatie van de tweedegraadslerarenopleidingen besteedt de NVAO derhalve expliciet aandacht aan de implementatie van de twee afstudeerrichtingen. Maatregel 2: Het traject pedagogisch didactisch getuigschrift Bij de reguliere accreditatie van de tweedegraads lerarenopleidingen wordt de kwaliteit van het traject PDG mede beoordeeld. In de kritische reflectie beschrijven de tweedegraads lerarenopleidingen het traject PDG. Als leidraad voor de beoordeling van de kwaliteit van het traject PDG wordt het bestaande accreditatiekader beperkte opleidingsbeoordeling gehanteerd. Voor de beoordeling van het traject pedagogische didactisch getuigschrift moet het panel uiteraard expertise bevatten op het gebied van het PDG en van het middelbaar beroepsonderwijs. In de accreditatiebesluiten van de tweedegraadslerarenopleidingen wordt expliciet het oordeel over het traject PDG opgenomen. De geldigheidsduur van de beoordeling van het pedagogische didactisch getuigschrift is daarmee gelijk aan de accreditatietermijn van de bijbehorende tweedegraads lerarenopleidingen. De NVAO-oordelen van de het traject PDG worden gestuurd naar het ministerie van OCW. Op basis van deze oordelen kan het ministerie van OCW besluiten om: - in een overzicht op de website van OCW de beoordelingen van alle trajecten PDG te publiceren; - de subsidie voor de zij-instroom niet toe te kennen, indien de zij-instromer wordt ingeschreven voor een traject PDG dat de NVAO als onvoldoende heeft beoordeeld. Maatregel 3: De educatieve minor beroepsonderwijs Bij de reguliere accreditatie van de tweedegraads lerarenopleidingen wordt de kwaliteit van de educatieve minor beroepsonderwijs mede beoordeeld. In de kritische reflectie beschrijven de tweedegraads lerarenopleidingen de educatieve minor beroepsonderwijs. Als leidraad voor de beoordeling van de kwaliteit van de educatieve minor beroepsonderwijs wordt het bestaande accreditatiekader beperkte opleidingsbeoordeling gehanteerd. Voor de beoordeling van de educatieve minor beroepsonderwijs moet het panel uiteraard expertise bevatten op het gebied van de educatieve minor beroepsonderwijs en het (v)mbo. In de accreditatiebesluiten van de tweedegraads lerarenopleidingen wordt expliciet het oordeel van de educatieve minor beroepsopleiding opgenomen. De geldigheidsduur van de educatieve minor beroepsonderwijs is daarmee gelijk aan de accreditatietermijn van de tweedegraads lerarenopleidingen. De Educatieve Minor Beroepsonderwijs leidt niet tot een directe benoembaarheid in het onderwijs maar leidt maximaal tot een gedeeltelijke vrijstelling voor een deel van het programma van een aansluitende kopopleiding. Het ministerie van OCW koppelt daarom geen civiel effect aan de beoordeling en daarom worden de NVAO oordelen niet naar OCW gestuurd. De examencommissie van de tweedegraads lerarenopleiding is verantwoordelijk voor de bepaling van het effect van een negatieve en van een positieve beoordeling van de educatieve minor beroepsonderwijs door bijvoorbeeld bij een negatieve beoordeling studenten geen vrijstellingen te verlenen voor de aansluitende kopopleiding. pagina 6

7 4 Verklarende begrippenlijst WEB PDG Traject PDG WHW Zij-instromer Mbo Vmbo Vo Tweedegraads lerarenopleidingen Kopopleiding Wet educatie beroepsonderwijs Pedagogisch didactisch getuigschrift Het PDG is geen hbo-bachelor volgens de WHW daarom wordt gesproken over het traject PDG en niet over de PDG opleiding. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Sinds september 2000 is het mogelijk om leraar te worden zonder dat de reguliere lerarenopleiding is gevolgd. Dit is het zij-instroomtraject. Voor het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zijn verschillende wettelijke kaders van kracht voor deze trajecten. Zij-instromen is ook mogelijk voor personen die al over een bevoegdheid voor een bepaald vak beschikken, maar die aanvullend nog een andere bevoegdheid willen behalen in een ander vak. Middelbaar beroepsonderwijs Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Voortgezet onderwijs Hbo-bacheloropleidingen Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad Een kopopleiding is in Nederland een verkorte lerarenopleiding die het mogelijk maakt om met een eerder behaald hbo- of wo-bachelordiploma binnen 1 jaar ook een onderwijsbevoegdheid te halen. Alleen studenten met een afgeronde bacheloropleiding die direct aansluit bij een schoolvak komen in aanmerking voor een kopopleiding. pagina 7

Ik schrijf deze brief mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken.

Ik schrijf deze brief mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 27 923 Werken in het onderwijs Nr. 148 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Leraren beter voorbereiden op het beroepsonderwijs

Leraren beter voorbereiden op het beroepsonderwijs Leraren beter voorbereiden op het beroepsonderwijs Uitlijning educatieve minor, pedagogisch didactisch getuigschrift en tweedegraads lerarenopleiding Inleiding Om leraren beter voor te bereiden op het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leraren en beroepsonderwijs December 2013

Nieuwsbrief Leraren en beroepsonderwijs December 2013 Nieuwsbrief Leraren en beroepsonderwijs December 2013 Het is een jarenlange wens van het beroepsonderwijs: meer aankomende leraren laten kennismaken met het beroepsonderwijs en ze daar ook beter op voorbereiden.

Nadere informatie

Nadere uitwerking beoordeling educatieve minoren behorende bij wo-bacheloropleidingen

Nadere uitwerking beoordeling educatieve minoren behorende bij wo-bacheloropleidingen Nadere uitwerking beoordeling educatieve minoren behorende bij wo-bacheloropleidingen 15 juli 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werkwijze huidige beoordelingsronde 4 3 Beoordeling educatieve minoren met toelichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 30 079 VMBO Nr. 31 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Datum 15 juni 2011 Betreft Beleidsreactie advies Onderwijsraad 'Goed opgeleide leraren voor het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs'

Datum 15 juni 2011 Betreft Beleidsreactie advies Onderwijsraad 'Goed opgeleide leraren voor het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs' a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs?

1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs? 1 1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs? Het hoger onderwijs kent routes tot leraar in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs: HBO Het hoger beroepsonderwijs kent

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 7 93 Werken in het onderwijs Nr. 44 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Landelijk Raamwerk Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG)

Landelijk Raamwerk Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) Landelijk Raamwerk Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) Inleiding 1. Doel van de PDG-opleiding Het doel van de PDG-opleiding is dat vakbekwame beroepsbeoefenaren zich als zij-instromer kwalificeren

Nadere informatie

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO 10 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 6 3 Toetsingskaders 7 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding 1.1 Vooraf Beoordeling kwaliteit opleidingsschool

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8988 20 februari 2019 Beleidsregel van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 12 februari 2019 nr.

Nadere informatie

Zij-instromers als directe link naar de beroepspraktijk

Zij-instromers als directe link naar de beroepspraktijk ZIJ-INSTROOM IN HET MBO: PDG-TRAJECTEN Vanuit de praktijk de klas in Auteurs Eva van der Boom, MOOZ Onderzoek februari 2017 Mbo-docent word je door een reguliere lerarenopleiding te volgen. Maar ook is

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Landelijk Raamwerk Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG)

Landelijk Raamwerk Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) Landelijk Raamwerk Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) Inleiding 1. Doel van de PDG-opleiding Het doel van de PDG-opleiding is dat vakbekwame beroepsbeoefenaren zich als zij-instromer kwalificeren

Nadere informatie

Landelijk Raamwerk Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG)

Landelijk Raamwerk Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) Inleiding 1. Doel van de PDG-opleiding Het doel van de PDG-opleiding is dat vakbekwame beroepsbeoefenaren zich als zij-instromer kwalificeren voor het beroep van docent in het MBO. De PDG-opleiding is

Nadere informatie

EEN CARRIÈRE IN HET BEROEP- ONDERWIJS

EEN CARRIÈRE IN HET BEROEP- ONDERWIJS VOOR ZIJ-INSTROMERS EEN CARRIÈRE IN HET BEROEP- ONDERWIJS Onderwijsbevoegdheid? Hoe & Wat! Overweeg je als professional uit de praktijk om als zijinstromer te gaan lesgeven op het mbo of hbo en ben je

Nadere informatie

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 Deze FAQ s richten zich alleen op de uitbreiding van het aantal bekostigde opleidingsscholen en niet op de verlenging en/of

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Studiejaar: 2015-2016 Voor studenten die Het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 9 mei 2016 Bevoegdheid van docenten in het mbo

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 9 mei 2016 Bevoegdheid van docenten in het mbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s)

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s) Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Studiejaar: 2017-2018 Voor studenten die: het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding Educatie en

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2018-2019 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN

HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN FACULTY OF BEHAVIOURAL, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN UT LERARENOPLEIDING ELAN 2015/2016 Inhoud 1. De Minor Leren Lesgeven... 3 2. Studieprogramma van de 15 en 30 EC

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s)

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s) Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Studiejaar: 2018-2019 Voor studenten die de Educatieve Master of de masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde

Nadere informatie

Hoe ziet het stelsel van de lerarenopleidingen eruit? Jelger Schaaf en Cor de Raadt

Hoe ziet het stelsel van de lerarenopleidingen eruit? Jelger Schaaf en Cor de Raadt Hoe ziet het stelsel van de lerarenopleidingen eruit? Jelger Schaaf en Cor de Raadt De verschillende typen lerarenopleidingen die er in Nederland bestaan (het opleidingsstelsel) is in grote lijnen een

Nadere informatie

Protocol TNO Educatieve Master

Protocol TNO Educatieve Master Protocol TNO Educatieve Master NVAO 14 maart 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werkwijze toets nieuwe opleiding educatieve master (womaster) 4 3 Toelichting op het beoordelingskader beperkte toets nieuwe opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

HANDLEIDING HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN LESGEVEN

HANDLEIDING HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN LESGEVEN FACULTY OF BEHAVIOURAL, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES FACULTY OF BEHAVIOURAL, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES HANDLEIDING MINOR LEREN HANDLEIDING LESGEVEN MINOR LEREN UT LERARENOPLEIDING, VAKGROEP ELAN

Nadere informatie

Kopopleiding. Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor!

Kopopleiding. Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor! Kopopleiding Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor! Leraar worden met een kopopleiding van een jaar Een interessante kans voor hbo-bachelors en wo-bachelors: word leraar! Als werken met jongeren

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s)

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s) Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Studiejaar: 2016-2017 Voor studenten die Het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding Educatie en Communicatie

Nadere informatie

Notitie Ontheffingen bevoegdheidsregels

Notitie Ontheffingen bevoegdheidsregels Notitie Ontheffingen bevoegdheidsregels De wet op het voortgezet onderwijs (WVO) kent een aantal bepalingen waarbij limitatief is vastgelegd wanneer het onderwijs - gedurende een beperkte tijd en onder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 27 923 Werken in het onderwijs 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 224 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Nadere informatie

Handreiking Toetsingskaders Opleidingsschool en academische kop 2013

Handreiking Toetsingskaders Opleidingsschool en academische kop 2013 Handreiking Toetsingskaders Opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO en OCW 30 augustus 2013 Inhoud 1 Algemeen 3 2 Toelichting op de toetsingskaders 5 3 Werkwijze beoordelingen 6 Bijlage Aanleveren

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20907 14 april 2017 Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 april 2017, nr. VO/1151990,

Nadere informatie

KWALITEITSKADER BEKWAAMHEIDSEISEN VOOR INSTRUCTEURS

KWALITEITSKADER BEKWAAMHEIDSEISEN VOOR INSTRUCTEURS KWALITEITSKADER BEKWAAMHEIDSEISEN VOOR INSTRUCTEURS Vastgesteld op de Algemene Vergadering van de MBO Raad op 17-4-2018 Inleiding De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht de wetgever niet alleen tot

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3953 20 januari 2017 Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 januari 2017, nr. VO/1112830,

Nadere informatie

Tweedegraads lerarenopleidingen hbo

Tweedegraads lerarenopleidingen hbo Samenvatting en conclusies... 2 De tweedegraads lerarenopleidingen hbo... 4 Inschrijvingen aan de tweedegraads opleidingen... 7 Ontwikkelingen binnen de tweedegraads lerarenopleidingen hbo... 8 Onderwijskwaliteit:

Nadere informatie

Zij-instroom pabo = leraar in 2 jaar

Zij-instroom pabo = leraar in 2 jaar Zij-instroom pabo = leraar in 2 jaar Leren = durven Informatie voor scholen en schoolbesturen over zij-instroom pabo Inholland Bent u het bevoegd gezag van een instelling in het primair onderwijs en wilt

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

Monitor maatregelen opleiding leraren beroepsonderwijs Nulmeting 2014

Monitor maatregelen opleiding leraren beroepsonderwijs Nulmeting 2014 Monitor maatregelen opleiding leraren beroepsonderwijs Nulmeting 2014 Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rotterdam, april 2015 Monitor maatregelen opleiding leraren beroepsonderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Zij-instroom pabo = leraar in 2 jaar

Zij-instroom pabo = leraar in 2 jaar Zij-instroom pabo = leraar in 2 jaar Leren = durven Informatie voor scholen en schoolbesturen over zij-instroom pabo Inholland Bent u het bevoegd gezag van een instelling in het primair onderwijs en wilt

Nadere informatie

Datum Bevoegdheden beroepsgerichte vakken vmbo. Geachte heer/mevrouw,

Datum Bevoegdheden beroepsgerichte vakken vmbo. Geachte heer/mevrouw, >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag.. Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum Betreft Bevoegdheden beroepsgerichte vakken vmbo Geachte

Nadere informatie

Themabijeenkomst Associate degree. 21 juni 2018

Themabijeenkomst Associate degree. 21 juni 2018 Themabijeenkomst Associate degree 21 juni 2018 De taken van de inspectie hoger onderwijs Taken * toezicht op het stelsel van hoger onderwijs * toezicht op het accreditatiestelsel * advies aan minister

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20848 13 april 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 april 2017, nr. VO/1091439,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 85 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie Versie definitief Instituut Archimedes Datum 20 mei 2015 Hogeschool Utrecht Bronvermelding

Nadere informatie

Beoordelingen opleidingsschool en academische kop Sjoerd de Jong (OCW) Irma Franssen (NVAO) 10 juni 2014

Beoordelingen opleidingsschool en academische kop Sjoerd de Jong (OCW) Irma Franssen (NVAO) 10 juni 2014 Beoordelingen opleidingsschool en academische kop 2013 Sjoerd de Jong (OCW) Irma Franssen (NVAO) 10 juni 2014 Over de NVAO Binationale accreditatieorganisatie (Nederland en Vlaanderen); Oordeel over hoger

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsing

Kwaliteit van toetsing Kwaliteit van toetsing Scholingsdag HAN, 3 oktober 2012 Desirée Joosten-ten Brinke Open Universiteit Fontys Lerarenopleiding Tilburg Programma Kennismaking 9:45 Het borgen van toetskwaliteit Gerealiseerd

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

Zij-instroom pabo = leraar in 2 jaar

Zij-instroom pabo = leraar in 2 jaar Zij-instroom pabo = leraar in 2 jaar Leren = durven Aan de slag als zij-instromer in het basisonderwijs Heb je altijd al in het basisonderwijs willen werken? Het zij-instroomtraject biedt je de mogelijkheid

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Informatiebrief ADEF

Informatiebrief ADEF Informatiebrief ADEF Maatregelen tegengaan onbevoegd lesgeven juni 2017 Op 29 februari 2016 heeft staatssecretaris Sander Dekker, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een plan van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 6375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 6375

Nadere informatie

Voorlichtingsavond ILO

Voorlichtingsavond ILO Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO 14 februari 2017 Typ hier de footer 2 Didactief Special december 2016 3 Typ hier de footer 4 Onderzoek & de onderwijpraktijk eerstegraads

Nadere informatie

Universitaire lerarenopleidingen. systeembrede analyse

Universitaire lerarenopleidingen. systeembrede analyse Universitaire lerarenopleidingen systeembrede analyse Maart 2016 Universitaire lerarenopleidingen Wo-master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs; wo-master Leraar Voortgezet Onderwijs van de eerste graad

Nadere informatie

ZIJ-INSTROOM IN HET BEROEP VAN LERAAR KWANTITATIEF RAPPORT 2010-2013

ZIJ-INSTROOM IN HET BEROEP VAN LERAAR KWANTITATIEF RAPPORT 2010-2013 ZIJ-INSTROOM IN HET BEROEP VAN LERAAR KWANTITATIEF RAPPORT 2010-2013 Utrecht, oktober 2015 INHOUD Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Deelnemers aan het traject zij-instroom in het beroep 9 1.1 Inleiding 9 1.2

Nadere informatie

Richtlijn inschaling zij-instromers

Richtlijn inschaling zij-instromers Richtlijn inschaling zij-instromers Route: Staf, d.d. Bestuur, voorlopig besluit, d.d. 4 maart 2019 Directieoverleg, d.d. 14 maart 2019 GMR, d.d. 21 maart 2019 (verzenddatum 6 weken vooraf; d.d. 8 maart

Nadere informatie

2015/ , nr. 15 (blz. 15) en Kamerstukken I 2015/16, E (blz. 8). Nota van toelichting. Algemeen

2015/ , nr. 15 (blz. 15) en Kamerstukken I 2015/16, E (blz. 8). Nota van toelichting. Algemeen Nota van toelichting Algemeen Het doel van de Wet van 25 mei 2016 tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel (Stb. 2016, 203) is

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO

Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO 14 februari 2017 Typ hier de footer 2 3 Didactief Special december 2016 Typ hier de footer 4 Onderzoek & de onderwijpraktijk 5 eerstegraads

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 356 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het treffen van een overgangsmaatregel

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Medewerkers in het MBO

Samenvatting onderzoek Medewerkers in het MBO Samenvatting onderzoek Medewerkers in het MBO Uitgevoerd door ABF Research in opdracht van SOM Aanleiding De arbeidsmarkt voor mbo-personeel is dynamisch. Nieuw personeel stroomt in en ander personeel

Nadere informatie

Leraar worden in de Haagse regio. Informatie voor potentiële zij-instromers met een vooropleiding in het hoger onderwijs

Leraar worden in de Haagse regio. Informatie voor potentiële zij-instromers met een vooropleiding in het hoger onderwijs Leraar worden in de Haagse regio Informatie voor potentiële zij-instromers met een vooropleiding in het hoger onderwijs Wil jij je vakkennis overbrengen? Kun je goed omgaan met tieners? Trekt het werken

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding:

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding: Kopopleiding Voltijd In de kopopleiding mag alleen de beroepscomponent worden aangeboden. (dus geen vak!!) De maximale duur van de kopopleiding is 1 jaar (60 credits) die in voltijd met studiefinanciering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21337 29 juli 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 09-07-2014, nr. DL/641019, houdende

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag International Teacher Education Lower Secondary (ITELS) NHL Hogeschool

Samenvatting aanvraag International Teacher Education Lower Secondary (ITELS) NHL Hogeschool Samenvatting aanvraag International Teacher Education Lower Secondary (ITELS) NHL Hogeschool Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27438 28 augustus 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 augustus 2015, nr. 759965,

Nadere informatie

Notitie Verkorte Deeltijd Versneld voor de klas

Notitie Verkorte Deeltijd Versneld voor de klas Notitie Verkorte Deeltijd Nieuwe variant binnen de verkorte deeltijdopleiding m.i.v. studiejaar 2019-2020 Februari 2019 (versie 1.0) Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord... 1 Doelgroep?... 2 Procedure... 3 Alle

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Voorstel bevoegdheid pabo gediplomeerden in het vmbo

Voorstel bevoegdheid pabo gediplomeerden in het vmbo Voorstel bevoegdheid pabo gediplomeerden in het vmbo Aan: Ministerie van OCW Van: VO-raad, Vereniging Hogescholen en Onderwijscoöperatie Inleiding De problematiek van onbevoegd lesgeven is veelvormig en

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 396 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Vrijstellingsregels Open Universiteit: procedure voor het verlenen van vrijstelling

Vrijstellingsregels Open Universiteit: procedure voor het verlenen van vrijstelling U2014/4637-1 Vrijstellingsregels 2014-2015 Open Universiteit: procedure voor het verlenen van vrijstelling Deze procedure voor het verlenen van vrijstelling van het afleggen van een of meer tentamens en/of

Nadere informatie

Van overschotvak naar tekortvak. Nieuwe doelgroepen. voor het leraarschap in het voortgezet onderwijs

Van overschotvak naar tekortvak. Nieuwe doelgroepen. voor het leraarschap in het voortgezet onderwijs Van overschotvak naar tekortvak Nieuwe doelgroepen voor het leraarschap in het voortgezet onderwijs De komende jaren zal het tekort aan leraren in het voortgezet onderwijs toenemen en zelfs oplopen tot

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3917 1 maart 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 februari 2012, nr. DL/381222,

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 18-12-2013) Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met

Nadere informatie

Docenten voor het MBO Verkennend onderzoek naar de behoeften en mogelijkheden van toekomstgericht opleiden van gekwalificeerde docenten voor MBO

Docenten voor het MBO Verkennend onderzoek naar de behoeften en mogelijkheden van toekomstgericht opleiden van gekwalificeerde docenten voor MBO Docenten voor het MBO Verkennend onderzoek naar de behoeften en mogelijkheden van toekomstgericht opleiden van gekwalificeerde docenten voor MBO Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Lerarentekort in het mbo...

Nadere informatie

A 2016 N 74 PUBLICATIEBLAD

A 2016 N 74 PUBLICATIEBLAD A 2016 N 74 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 6 de oktober 2016 houdende een wijziging van de bijlage bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Landsverordening voortgezet

Nadere informatie

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de beperkte toets nieuwe opleiding van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791).

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de beperkte toets nieuwe opleiding van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791). nvao nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een oordeel positief van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Expertleerkracht Primair Onderwijs van de Hogeschool

Nadere informatie

Leergang mbo Programma

Leergang mbo Programma Leergang mbo 2017 Programma Dinsdag 28 maart 2017, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2017 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Lerarenopleiding. Toke Egberts 10 nov. 2017

Lerarenopleiding. Toke Egberts 10 nov. 2017 Lerarenopleiding Toke Egberts 10 nov. 2017 1 Even voorstellen Toke Egberts 2 Inhoud Leraar worden? Opleidingsvarianten Curriculum Vakken Praktijk Toelatingseisen en informatie Individuele vragen 3 Waarom

Nadere informatie

Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010

Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010 Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree 7 juni 2010 versie februari 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 3 2 Wanneer kan een toets nieuwe opleiding leidend

Nadere informatie

Verlenging macrodoelmatigheidsbesluit hbo-bacheloropleiding Docent Dienstverlening en Producten

Verlenging macrodoelmatigheidsbesluit hbo-bacheloropleiding Docent Dienstverlening en Producten ONTVANGEN 0 7 AÜG. 2018 M inisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16375 2500 B3 Den Haag Aeres Hogeschool t.a.v. College van Bestuur Postbus 80 6700 AB WAGENINGEN Hoger Onderwijs

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroepsonderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Meer samen. Gezamenlijke agenda MBO Raad ADEF Vereniging Hogescholen 1/9

Meer samen. Gezamenlijke agenda MBO Raad ADEF Vereniging Hogescholen 1/9 Meer samen Gezamenlijke agenda MBO Raad ADEF Vereniging Hogescholen 2018-2021 1/9 Doel van deze agenda Het gezamenlijke doel van deze agenda is om een bijdrage te leveren aan het komen tot voldoende en

Nadere informatie

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 Science Education and Communication Leraar vho maatschappijleer en maatschappijwetenschappen PROGRAMMA 3TU M-SEC: eerstegraads lerarenopleidingen

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 De ILO leidt op voor eerstegraads leraar in 23 verschillende vakken. Je kunt voor de meeste opleidingen zowel in augustus als in februari beginnen. Voor Arabisch, Hebreeuws,

Nadere informatie

Strategische noodzaak om te differentieren

Strategische noodzaak om te differentieren Strategische noodzaak om te differentieren Studiemiddag ACTIS & APS 11 juni 2013 Vergroten deskundigheidsbevordering, professionaliteit en handelingsrepertoire onderwijspersoneel Het kabinet gaat bezuinigen

Nadere informatie

Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid. Vastgesteld d.d. Voorzitter van de commissie Tellegen

Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid. Vastgesteld d.d. Voorzitter van de commissie Tellegen 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld d.d. Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie