REGISTERREGLEMENT I. ALGEMENE BEPALINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGISTERREGLEMENT I. ALGEMENE BEPALINGEN"

Transcriptie

1 Registerreglement, Schoolleidersregister PO Artikel 1 Begripsbepalingen REGISTERREGLEMENT I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Schoolleidersregister PO: de Stichting Schoolleidersregister PO, gevestigd te Utrecht; 2. Bestuur: het bestuur van de Stichting Schoolleidersregister PO; 3. Directeur: de directeur van Schoolleidersregister PO dan wel diens als zodanig aangewezen plaatsvervanger; 4. Commissie: een door het bestuur ingestelde Commissie Registratie van het Schoolleidersregister PO; 5. Schoolleidersregister PO: registratie van leidinggevenden binnen het primair onderwijs die voldoen aan door Schoolleidersregister PO te stellen criteria; 6. Primair onderwijs: het op grond van de Wpo door de overheid bekostigde onderwijs; het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs, alsmede het (voortgezet) speciaal onderwijs als bedoeld in de WEC); 7. Leidinggevende: een persoon (al dan niet in dienstbetrekking) werkzaam in een directiefunctie binnen het primair onderwijs en als zodanig door het bevoegd gezag belast met leidinggevende taken in de onderwijsinstelling. Dit met uitzondering van personen die statutair bestuurder van de onderwijsinstelling zijn en uit dien hoofde werkgeversverantwoordelijkheid dragen; 8. Bevoegd gezag: eindverantwoordelijk bestuursorgaan van de onderwijsinstelling waar de leidinggevende zijn werkzaamheden verricht; 9. Registerdirecteur Onderwijs (RDO): een directeur die als zodanig is ingeschreven in het Schoolleidersregister PO en die voldoet aan de door het Schoolleidersregister PO opgestelde criteria voor (her)registratie; 10. Registeradjunct-directeur Onderwijs (RADO): een adjunct-directeur die als zodanig is ingeschreven in het Schoolleidersregister PO en die voldoet aan de door het Schoolleidersregister PO opgestelde criteria voor (her)registratie; 11. Beroepsgroep: de verzameling van leidinggevenden met een directiefunctie; 12. Kandidaat: een persoon die een verzoek om registratie bij Schoolleidersregister PO heeft ingediend waarop nog niet is beslist; 13. NVAO: de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie als bedoeld in de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs; 14. Assessment: een onderzoek afgenomen door een instelling die NVAO-geaccrediteerde schoolleidersopleidingen verzorgt of, voor instellingen die niet NVAO-geaccrediteerd zijn, een onderzoek dat door het Schoolleidersregister PO gecertificeerd is. Met dit assessment toont de kandidaat aan te beschikken over de competenties die overeenkomen met de competenties waarover men beschikt na het met goed gevolg afronden van een door de NVAO geaccrediteerde of door het Schoolleidersregister PO gecertificeerde schoolleidersopleiding. 15. Ervaringscertificaat: een certificaat verstrekt door een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen erkende EVC-aanbieder waarmee de kandidaat aantoont te voldoen aan de registratiecriteria. Registerreglement Versie 8 Vastgesteld d.d. 24 november2016 1/7

2 Artikel 2 Commissie Registratie 1. Het bestuur draagt zorg voor de instelling van een Commissie Registratie. 2. De Commissie Registratie besluit namens het bestuur over registratie van een kandidaat. 3. De Commissie Registratie bestaat uit tenminste vier schoolleiders, ingeschreven in het Schoolleidersregister PO, alsmede de directeur van Schoolleidersregister PO. De directeur van Schoolleidersregister PO is qualitate qua voorzitter van de Commissie Registratie. De leden van de Commissie Registratie worden door het bestuur benoemd. 4. De Commissie Registratie bepaalt, binnen de kaders van dit Registerreglement, zelf haar werkwijze en stelt het bestuur daarvan in kennis. Artikel 3 Criteria voor registratie II. CRITERIA VOOR REGISTRATIE en HERREGISTRATIE Om in aanmerking te komen voor registratie als Registerdirecteur Onderwijs dient de kandidaat te voldoen aan de volgende criteria: 1. Hij/zij is directeur in het primair onderwijs, waarvoor in de CAO PO (artikel 9.12) bepaald is dat registratie verplicht is. 2. Hij/zij die geregistreerd wenst te worden als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) dient aan te tonen dat voldaan wordt aan basiskwalificaties die aansluiten bij de beroepsstandaard voor schoolleiders; Dit kan een door de NVAO geaccrediteerde master zijn of door het Schoolleidersregister PO gecertificeerde opleiding voor de vakbekwaamheid. Een tweede mogelijkheid waarmee de schoolleider aantoont te beschikken over basiskwalificaties die aansluiten bij de beroepsstandaard is een positief afgerond assessment dat gebaseerd is op de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs en dat door het Schoolleidersregister PO is gecertificeerd (minimaal niveau vakbekwaamheid). Een derde mogelijkheid om aan te tonen dat voldaan wordt aan de registratiecriteria is het overleggen van een Ervaringscertificaat Beroepsstandaard schoolleider primair onderwijs (minimaal niveau vakbekwaamheid). Een vierde mogelijkheid om aan te tonen dat voldaan wordt aan de registratiecriteria is het overleggen van een verklaring van Individuele Diploma Waardering (IDW) van een ISO-gecertificeerde of door het Schoolleidersregister PO gecertificeerde instelling. Om in aanmerking te komen voor registratie als Registeradjunct-directeur (RADO) dient de kandidaat te voldoen aan de volgende criteria: 1. Hij/zij is adjunct-directeur in het primair onderwijs, waarvoor in de CAO PO (artikel 9.12) bepaald is dat registratie verplicht is. Hij/zij die geregistreerd wenst te worden als registeradjunct-directeur dient aan te tonen dat voldaan wordt aan basiskwalificaties die aansluiten bij de beroepsstandaard voor schoolleiders; Dit kan een door de NVAO geaccrediteerde master zijn of door het Schoolleidersregister PO gecertificeerde opleiding voor de vakbekwaamheid of basisbekwaamheid. Een tweede mogelijkheid waarmee de schoolleider aantoont te beschikken over basiskwalificaties die aansluiten bij de beroepsstandaard is een positief afgerond assessment dat gebaseerd is op de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair Registerreglement Versie 8 Vastgesteld d.d. 24 november2016 2/7

3 onderwijs en dat door het Schoolleidersregister PO is gecertificeerd (minimaal niveau basisbekwaamheid). Een derde mogelijkheid om aan te tonen dat voldaan wordt aan de registratiecriteria is het overleggen van een Ervaringscertificaat Beroepsstandaard schoolleider primair onderwijs (minimaal niveau basisbekwaamheid). Een vierde mogelijkheid om aan te tonen dat voldaan wordt aan de registratiecriteria is het overleggen van een verklaring van Individuele Diploma Waardering (IDW) van een ISO-gecertificeerde of door het Schoolleidersregister PO gecertificeerde instelling. 3. Hij/zij conformeert zich aan de eisen aangaande registratie en professionalisering die bij of krachtens het in de vigerende CAO PO bepaalde, aan de beroepsgroep worden gesteld. 4. Hij/zij geeft toestemming voor opname van zijn of haar persoonsgegevens in het Schoolleidersregister PO, een en ander met inachtneming van het gestelde in de privacy policy van Schoolleidersregister PO. 5. Hij/zij voldoet de jaarlijks de, door het bestuur van Schoolleidersregister PO vast te stellen, bijdrage. Artikel 4 Criteria voor herregistratie 1. De schoolleider is directeur of adjunct-directeur in het primair onderwijs waarvoor volgens het bepaalde in de CAO PO registratie als schoolleider van toepassing is. 2. De schoolleider toont uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de registratietermijn aan naar inhoud en niveau te voldoen aan de criteria van minimaal drie professionaliseringsthema s als vermeld in het Schoolleidersregister PO. 3. Een schoolleider die op datum van registratie nog niet beschikt over een master-diploma kan zich herregistreren door twee maanden voor het verlopen van de registratietermijn aan te tonen te beschikken over betreffend diploma. Dit diploma moet gedateerd zijn na de laatste registratiedatum. 4. Hij/zij conformeert zich aan de eisen aangaande registratie en professionalisering die bij of krachtens het in de vigerende CAO PO bepaalde, aan de beroepsgroep worden gesteld. 5. Hij/zij geeft toestemming voor opname van zijn of haar persoonsgegevens in het Schoolleidersregister PO, een en ander met inachtneming van het gestelde in de privacy policy van Schoolleidersregister PO. 6. Hij/zij voldoet de jaarlijks de, door het bestuur van Schoolleidersregister PO vast te stellen, bijdrage. III.INSCHRIJVING, REGISTRATIE, HERREGISTRATIE EN BEËINDIGING REGISTRATIE Artikel 5 Inschrijving en aanvraag registratie 1. Inschrijving in het Schoolleidersregister PO vindt plaats via de website 2. Teneinde toetsing aan de registratiecriteria mogelijk te maken, verstrekt de kandidaat naar waarheid de volgende gegevens: a. Naam, adres, woonplaatsgegevens; b. Een persoonlijk adres; Registerreglement Versie 8 Vastgesteld d.d. 24 november2016 3/7

4 c. Telefoonnummer; d. Naam van de werkgever/het bevoegd gezag en diens bestuursnummer; e. Naam of namen van de school of scholen waarvan men schoolleider is; f. Gegevens waaruit blijkt dat de kandidaat voldoet aan de registratiecriteria. Artikel 6 Professionaliseringsplan Schoolleiders geven na registratie als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur Onderwijs (RADO) in het register aan welke professionaliseringsthema s zij voornemens zijn te gaan doen dan wel welke master-opleiding zijn voornemens zijn te volgen t.b.v. de herregistratie. Hij/ zij vermeldt de voortgang van de professionalisering minimaal een keer per jaar in het register. Artikel 7 Aanvraag voor registratie of herregistratie Een aanvraag voor registratie of herregistratie vindt plaats door in het Schoolleidersregister PO de gevolgde opleiding, het afgenomen assessment, de doorlopen EVC-procedure, het gevolgde professionaliseringsaanbod, het door middel van informeel leren afgeronde professionaliseringsaanbod met bijbehorende valideringsmethodiek te selecteren en een of meer diploma s en/ of certifica(a)ten up te loaden. Artikel 8 Beoordeling aanvraag registratie of herregistratie 1. De Commissie Registratie neemt kennis van de gegevens die door de kandidaat zijn ingediend en toetst deze aan de (her-) registratiecriteria. Indien de commissie dit noodzakelijk acht, kan zij de kandidaat verzoeken om, schriftelijk of mondeling, nadere toelichting te verstrekken. 2. De commissie beslist op zo kort mogelijke termijn ter zake van (her-)registratie of afwijzing en stelt de kandidaat schriftelijk van haar besluit in kennis. Een afwijzing gaat vergezeld van een toelichting. Tevens wordt in dat geval gewezen op de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen de afwijzing. Artikel 9 Registratietermijn en beëindiging registratie a. Registratietermijn 1. Registratie vindt plaats voor een periode van vier jaar vanaf de datum waarop de Commissie Registratie besluit tot registratie. 2. Na vier jaar vervalt de registratie, behoudens wanneer de schoolleider voldoet aan de dan geldende criteria voor herregistratie, zulks door hem/haar aan te tonen. 3. Een schoolleider die vier jaar na de datum van registratie niet of in onvoldoende mate heeft aangetoond te voldoen aan de criteria voor herregistratie wordt voor de duur van zes maanden voorwaardelijk geregistreerd. 4. Het Schoolleidersregister PO stelt de werkgever van de schoolleider op de hoogte van de voorwaardelijke registratie. 5. Na zes maanden vervalt de voorwaardelijke registratie, behoudens wanneer de schoolleider alsnog voldoet aan de dan geldende criteria voor herregistratie, zulks door hem/ haar aan te tonen. b. Beëindiging registratie als gevolg van omstandigheden Registratie eindigt ten gevolge van de volgende omstandigheden: Registerreglement Versie 8 Vastgesteld d.d. 24 november2016 4/7

5 1. Afloop van de registratietermijn als bedoeld in artikel 9a zonder dat door Schoolleidersregister PO positief wordt beslist op de verantwoording van de betreffende persoon op de registratiecriteria; a. Op schriftelijk verzoek van geregistreerde; b. Door het overlijden van geregistreerde; c. Door een daartoe strekkend besluit van Schoolleidersregister PO als bedoeld in artikel 9c. c. Beëindiging door Schoolleidersregister PO Schoolleidersregister PO kan besluiten tot beëindiging van registratie op één van de volgende gronden: 1. De geregistreerde heeft opgehouden aan de (her-)registratiecriteria te voldoen. 2. De geregistreerde voldoet niet aan zijn verplichtingen jegens Schoolleidersregister PO. 3. De geregistreerde komt na ondertekening van de geheimhoudings- en integriteitsverklaring voor het voeren van de valideringsgesprekken informeel leren nadat hij of zij van het Schoolleidersregister PO een schriftelijke waarschuwing heeft ontvangen waarin is aangegeven dat bij een volgende schending van de geheimhoudings- en integriteitsverklaring de registratie wordt beëindigd andermaal deze niet of niet volledig na. 4. Andere zwaarwichtige redenen op basis waarvan van Schoolleidersregister PO in redelijkheid niet gevraagd kan worden de registratie te handhaven. 5. Het Schoolleidersregister PO stelt de geregistreerde per aangetekend schrijven in kennis van het besluit tot voorwaardelijke registratie als bedoeld in artikel 9a lid Het Schoolleidersregister PO stelt de geregistreerde per aangetekend schrijven in kennis van het besluit tot beëindiging van de registratie. 7. Het Schoolleidersregister PO bericht de werkgever van de schoolleider over het besluit tot beëindiging van de registratie. 8. Bij beëindiging als bedoeld bij de leden 9c1 en 9c2 krijgt de schoolleiders de status ingeschreven. Zijn of haar gegevens worden bewaard en hij/zij kan gebruik maken van het Schoolleidersregister PO voor zover dat nodig is voor zijn of haar professionalisering. In geval een beëindiging betreft als bedoeld in lid 9c3 beslist het bestuur of betreffende schoolleider ingeschreven mag blijven staan. 9. Zodra de redenen als bedoeld in 9c1, 9c2,9 c3 en 9c4 zijn opgeheven, is het mogelijk voor de schoolleider om een (her-)registratieaanvraag te doen. Artikel 10 Beoordeling 1. Een beslissing tot beëindiging van registratie wordt namens het bestuur genomen door de Commissie Registratie. 2. Indien de Commissie Registratie voornemens is de registratie te beëindigen op een van de gronden als hierboven genoemd, dan stelt de Commissie Registratie de geregistreerde van dit voornemen in kennis en stelt zij hem in de gelegenheid binnen vier weken een schriftelijke reactie op dit voornemen kenbaar te maken. Indien de Commissie Registratie dit noodzakelijk acht kan zij de geregistreerde uitnodigen om, schriftelijk of mondeling, nog een nadere toelichting te verstrekken. 3. De Commissie Registratie beslist omtrent realisatie van het voornemen tot beëindiging van registratie binnen zes weken na ontvangst van de reactie van de geregistreerde, dan wel na ommekomst van de voor reactie gestelde termijn. 4. De Commissie Registratie maakt haar besluit schriftelijk kenbaar aan de geregistreerde vergezeld van een toelichting. Tevens wordt gewezen op de mogelijkheid tegen het besluit bezwaar en beroep aan te tekenen. Registerreglement Versie 8 Vastgesteld d.d. 24 november2016 5/7

6 Artikel 11 Opschortende werking Zolang door Schoolleidersregister PO niet onherroepelijk afwijzend is beslist op een ingediend bezwaar of beroep tegen beëindiging van de registratie, blijft de registratie ongewijzigd van kracht. Artikel 12 Schorsing 1. Schoolleidersregister PO kan besluiten tot tijdelijke opschorting van de registratie (hier verder aan te duiden als schorsing) in afwachting van een definitief besluit omtrent beëindiging van registratie op een van de gronden als genoemd. 2. Schoolleidersregister PO kan besluiten tot schorsing op de gronden als gelden voor beëindiging van de registratie als genoemd indien de omstandigheden naar het oordeel van het Schoolleidersregister PO zodanig overtuigend en dringend zijn dat zonder nadere maatregelen de belangen van het Schoolleidersregister PO geschaad zouden kunnen worden. 3. Een besluit tot schorsing wordt namens het bestuur genomen door de Commissie Registratie. 4. De Commissie Registratie stelt de geregistreerde per omgaande bij aangetekend schrijven in kennis van het besluit tot schorsing alsmede van het voornemen de registratie te beëindigen. 5. Indien de Commissie Registratie besluit de registratie niet te beëindigen, wordt tevens de schorsing beëindigd. Indien de Commissie Registratie besluit de registratie wel te beëindigen, dan blijft de schorsing in stand totdat door Schoolleidersregister PO onherroepelijk is beslist op een ingediend bezwaar of beroep tegen beëindiging. Artikel 13 Bezwaar 1. Tegen een besluit van de Commissie Registratie kan door de kandidaat/geregistreerde bezwaar worden gemaakt. 2. Een dergelijk bezwaar moet schriftelijk worden ingediend bij de Commissie Registratie p.a. het Schoolleidersregister PO binnen zes weken na ontvangst van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. 3. Indien de Commissie Registratie dit noodzakelijk acht, kan het de kandidaat/geregistreerde uitnodigen om, schriftelijk of mondeling, nog een nadere toelichting op het bezwaar te verstrekken. 4. De Commissie Registratie beslist omtrent het bezwaar binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift, dan wel indien een nadere toelichting op het bezwaar is verkregen, binnen zes weken nadat deze nadere toelichting is ontvangen. 5. De Commissie Registratie maakt zijn besluit schriftelijk kenbaar aan de kandidaat/geregistreerde vergezeld van een toelichting. Artikel 14 Beroep 1. Tegen een besluit van de Commissie Registratie na bezwaar kan door de kandidaat/geregistreerde beroep worden aangetekend. 2. Een beroepschrift moet binnen zes weken na ontvangst van het besluit na bezwaar schriftelijk worden ingediend bij de Commissie van Beroep Schoolleidersregister PO bij de Stichting Onderwijsgeschillen (zie Registerreglement Versie 8 Vastgesteld d.d. 24 november2016 6/7

7 IV. SLOTBEPALINGEN Artikel 15 Bijdrageregeling Alle directieleden als bedoeld in artikel 9.12 van de CAO PO zijn jaarlijks een bijdrage verschuldigd aan Schoolleidersregister PO. Voor 2017 is deze bijdrage vastgesteld op 185,-. Het Schoolleidersregister PO int de registratiebijdrage door toezending van een factuur aan de schoolleider. Krachtens de CAO PO wordt de registratiebijdrage door zijn werkgever vergoed aan de ingeschreven dan wel geregistreerde schoolleider. Artikel 16 Uitsluiting aansprakelijkheid Het schoolleidersregister PO is niet aansprakelijk voor enigerlei (gevolg)schade in verband met het registreren, niet-registreren of beëindigen van een registratie. Artikel 17 Inwerkingtreding Dit reglement is vastgesteld op 24 november 2016 te Utrecht door het bestuur van de Stichting Schoolleidersregister PO. Registerreglement Versie 8 Vastgesteld d.d. 24 november2016 7/7

VOORLOPIG REGISTERREGLEMENT

VOORLOPIG REGISTERREGLEMENT Voorlopig Registerreglement, Schoolleidersregister PO Artikel 1: Begripsbepalingen VOORLOPIG REGISTERREGLEMENT I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Schoolleidersregister PO: de Stichting Schoolleidersregister PO,

Nadere informatie

Informatiepakket B HERREGISTRATIE Professioneel beoordelaars validering informeel leren

Informatiepakket B HERREGISTRATIE Professioneel beoordelaars validering informeel leren Informatiepakket B HERREGISTRATIE Professioneel beoordelaars validering informeel leren Bevat informatie voor: - Professioneel beoordelaars validering informeel leren in het kader van de herregistratie

Nadere informatie

Informatiepakket C HERREGISTRATIE

Informatiepakket C HERREGISTRATIE Informatiepakket C HERREGISTRATIE Bevat informatie voor: Aanbieders van activiteitenaanbod ten behoeve van informeel leren in het kader van de herregistratie van schoolleiders in het primair onderwijs.

Nadere informatie

Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE

Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE Bevat informatie voor: NVAO geaccrediteerde masteropleidingen Schoolleidersopleidingen gestart vóór augustus 2014. 1 Schoolleidersopleidingen in het register Schoolleiders

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie Certificering

Jaarverslag Commissie Certificering Jaarverslag Commissie Certificering 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 De werkzaamheden van de commissie in 2014 5 3 Werkwijze certificering 7 4 Zelfevaluatie commissie 9 5 Leden Commissie Certificering d.d.

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie Certificering

Jaarverslag Commissie Certificering Jaarverslag Commissie Certificering 2015 Inhoud 1 Voorwoord... 3 2 Inleiding... 4 3 De werkzaamheden van de commissie in 2015... 6 4 Zelfevaluatie commissie... 9 6 Leden Commissie Certificering d.d. 31

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie

Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), besluit vast te stellen de volgende Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van Registratie en Herregistratie 2015. Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van Registratie en Herregistratie 2015. Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0 REGISTERLERAAR.NL Reglement van Registratie en Herregistratie 2015 Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0 Dit reglement regelt de registratie en herregistratie als leraar ten behoeve van het lerarenregister.

Nadere informatie

Reglement. houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode. Herzien 1 maart 2013

Reglement. houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode. Herzien 1 maart 2013 Reglement houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode Herzien 1 maart 2013 Afdeling 1. Inleidende bepalingen Artikel 1. Definitiebepalingen De definitiebepalingen uit de Gedragscode gelden

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL Het Bestuur van Stichting De Letselschade Raad, gehoord Het Platformoverleg en de Projectgroep Kwaliteitseisen Register GBL, overwegende dat: - organisaties die in Nederland werkzaam zijn op het gebied

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Klachtenprocedure juli 2016 De organisatie brengt de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht door het reglement op de internetsite van de

Nadere informatie

Reglement Bezwarencommissie functiewaardering voor het katholiek onderwijs (gewijzigd per )

Reglement Bezwarencommissie functiewaardering voor het katholiek onderwijs (gewijzigd per ) 3.a. Reglement Bezwarencommissie functiewaardering voor het katholiek onderwijs (gewijzigd per 1-7-2008) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN a. bevoegd gezag: het schoolbestuur respectievelijk de rechtspersoon

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STUDENTENSTATUUT

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STUDENTENSTATUUT REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STUDENTENSTATUUT Versie: definitief 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9506 Reglement Geschillencommissie Studentenstatuut ((vastgesteld College van

Nadere informatie

Artikel 4. De samenstelling van de commissie Artikel 5. Vereisten voor het lidmaatschap van de commissie

Artikel 4. De samenstelling van de commissie Artikel 5. Vereisten voor het lidmaatschap van de commissie REGLEMENT LANDELIJKE BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEWAARDERING VOOR HET KATHOLIEK BASISONDERWIJS, (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS, VOORTGEZET ONDERWIJS EN CENTRALE DIENSTEN Artikel 1. Begripsbepalingen a. bevoegd

Nadere informatie

Reglement geschillencommissie Algemene Zaken

Reglement geschillencommissie Algemene Zaken Algemene Zaken Datum: 10 mei 2011 Auteur(s): Nadine De Win Versie: 3.0 Versie Datum Omschrijving Door 1.0 19-5-2009 Update bestaande regeling 2001 WINA 1.1 10-9-2009 Aanpassing voor handboek WINA 2.0 07-12-2009

Nadere informatie

Reglement van registratie preventieassistenten

Reglement van registratie preventieassistenten Reglement van registratie preventieassistenten Ingangsdatum en versie: 1 januari 2014, versie 2 Wijzigingen in dit reglement t.o.v. versie 1 betreffen de overgangsregeling (artikel 5.2), die verlengd is.

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011 Kwaliteitsregister NVHVV April 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregistratiesysteem van de NVHVV... 4 2.1.1 Registratiecriteria... 4

Nadere informatie

Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs

Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs Veelgestelde vragen & antwoorden Regelgeving: Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleider primair onderwijs

Nadere informatie

NAI REGLEMENT VOOR HET BENOEMEN VAN EEN BINDEND ADVISEUR IN AD HOC PROCEDURES

NAI REGLEMENT VOOR HET BENOEMEN VAN EEN BINDEND ADVISEUR IN AD HOC PROCEDURES NAI REGLEMENT VOOR HET BENOEMEN VAN EEN BINDEND ADVISEUR IN AD HOC PROCEDURES EERSTE AFDELING ALGEMEEN Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis:

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen en reikwijdte reglement Artikel 1 Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 2 Behandeling van bezwaarschriften Paragraaf

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

Artikel 5. Vrijwillig register a) Registratie in het register is op basis van vrijwilligheid. b) Als de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet wordt h

Artikel 5. Vrijwillig register a) Registratie in het register is op basis van vrijwilligheid. b) Als de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet wordt h Reglement CIBV Register Vakbekwaamheid Versie 1.1 Artikel 1. Eigenaar en houderschap Eigenaar en houder van het Register Vakbekwaamheid is het CIBV (Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid)

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE Waarin opgenomen, de registratie van de algemeen fysiotherapeut, de verbijzonderd fysiotherapeut en de fysiotherapeut met aantekening. Dit reglement

Nadere informatie

Stichting Schoolleidersregister PO T.a.v. Mevrouw drs. E.D.C.M. Lambrechts Postbus AL..UTRECHT

Stichting Schoolleidersregister PO T.a.v. Mevrouw drs. E.D.C.M. Lambrechts Postbus AL..UTRECHT >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Stichting Schoolleidersregister PO T.a.v. Mevrouw drs. E.D.C.M. Lambrechts Postbus 470 3500 AL..UTRECHT Programma Registers en Beroepsorganisatie Rijnstraat

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN A. Het Kwaliteitsregister Verloskundigen en het bureau Kwaliteitsregister Artikel 1 Instelling Kwaliteitsregister Verloskundigen 1.1 Op grond van artikel 2 lid

Nadere informatie

IKOB-BKB Reglement Raad van Beroep

IKOB-BKB Reglement Raad van Beroep IKOB-BKB Reglement Raad van Beroep nr. RGL0668/03 Datum uitgifte: 2003-01-03 Uitgever: Blad 1 van 6 Vastgesteld door het Bestuur van Stichting IKOB te Barneveld op 3 januari 2003 (datum inwerkingtreding);

Nadere informatie

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van registratie vrijwillige lerarenregister Ingangsdatum: 4 april 2017 versie 4.0

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van registratie vrijwillige lerarenregister Ingangsdatum: 4 april 2017 versie 4.0 REGISTERLERAAR.NL Reglement van registratie vrijwillige lerarenregister 2017 Ingangsdatum: 4 april 2017 versie 4.0 Onderwijscoöperatie 2 Versie 4.0 / 170404 Dit reglement regelt de registratie als leraar

Nadere informatie

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder:

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder: REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting De Stichting Register Financieel Echtscheidingsadviseurs Bestuur Het bestuur van de Stichting

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding

Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding Bestuur Vastgesteld 9 juni 2010 Update 27 januari 2013 Aanpassingen n.a.v. wijzingen WPO

Nadere informatie

Klachtenregeling Winkler Prins 2017

Klachtenregeling Winkler Prins 2017 Klachtenregeling Winkler Prins 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon: aanstelling en taken...

Nadere informatie

SCHOOLLEIDERS REGISTER PO

SCHOOLLEIDERS REGISTER PO ACTIVITEITENVERSLAG 2016 SCHOOLLEIDERS REGISTER PO INGESCHREVEN SCHOOLLEIDERS 4.075 VROUWEN 3.762 MANNEN 7.838 68% 3882 REGISTERDIRECTEUREN ONDERWIJS 632 REGISTER-ADJUNCTDIRECTEUREN ONDERWIJS 32% 872 50%

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE Bijlage 5 "SCVM Reglement hercertificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar/taxateur onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE INHOUDSOPGAVE 1 Doelstelling, Status en Procedure 2

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Instemming Deelnemersraad: 26 april 2011 Vastgesteld door College van Bestuur: 10 mei 2011 Ingangsdatum: 10 mei 2011 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Ingangsdatum 1 juli 2015 1.Registratie en verlenging 1.1 Een registratiejaar loopt van datum van inschrijving tot een jaar na dato. Voor professionals die geregistreerd zijn vóór 1

Nadere informatie

Assessment voor verpleegkundig specialist

Assessment voor verpleegkundig specialist Assessment voor verpleegkundig specialist Verpleegkundig specialisten staan met één been in de verpleegkundige en met een ander been in de medische wereld. Naast de vier taken van een verpleegkundige (het

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9507 Reglement Commissie Beroep voor de Examens (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Dialyse & Nefrologie

Dialyse & Nefrologie Aanvullende Regeling bij het Reglement voor registratie en herregistratie van dialyseverpleegkundigen en accreditatie van onderwijs ten behoeve van herregistratie 28 november 2008 Overwegingen Het bestuur

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Geachte mevrouw, heer,

Geachte mevrouw, heer, Geachte mevrouw, heer, Op {DATUM XX-XX-XXXX] heeft u zich in het LCR Kwaliteitsregister als reizigersgeneeskundige' of reizigersgeneeskundig huisarts laten registreren. De inschrijving in het LCR Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BETALINGSACHTERSTANDEN.NL

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BETALINGSACHTERSTANDEN.NL REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BETALINGSACHTERSTANDEN.NL December 2015 Inhoudsopgave DEFINITIES 3 Artikel 1 - Begripsbepaling 3 Artikel 2 - Doel 3 DE GESCHILLENCOMMISSIE 4 Artikel 3 - Samenstelling 4 Artikel

Nadere informatie

Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen

Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen Het bestuur van de KNMvD heeft op advies van de Stuurgroep Veterinair Kwaliteitsbeleid (VK) dit beslissingsprotocol

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN A. Het Kwaliteitsregister Verloskundigen en het bureau kwaliteitsregister Artikel 1 Instelling Kwaliteitsregister Verloskundigen 1.1 Op grond van artikel 2 sub

Nadere informatie

Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011

Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011 Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011 De raad van de gemeente Valkenswaard, het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard respectievelijk de burgemeester van Valkenswaard; gelet

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties AANGESLOTENEN-REGLEMENT Stichting Taxaties en Validaties 31 december 2012 Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 4 5 Verplichtingen

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

ons middelbaar onderwijs algemeen reglement Ons Middelbaar Onderwijs

ons middelbaar onderwijs algemeen reglement Ons Middelbaar Onderwijs algemeen reglement Ons Middelbaar Onderwijs 2003. Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Reglement. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden

Reglement. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Reglement Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V op 30 januari 2014 Instemming verkregen van het bestuur van Verpleegkundigen & Verzorgenden

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

Versie ALV NVvH - reglement certificering (algemeen) blanco

Versie ALV NVvH - reglement certificering (algemeen) blanco REGLEMENT TOT REGISTRATIE VAN ----------- 1. ARTIKEL 1: ACHTERGROND, DOEL EN STREKKING CERTIFICERING: 1.1 Het register ------------- ------------- wordt gehouden door de Nederlandse Vereniging voor ----------

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling

Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling Titel 9.1. Klachtbehandeling door een bestuursorgaan Afdeling 9.1.1. Algemene bepalingen Art. 9:1. 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan

Nadere informatie

Reglement Naleving. Artikel 1 Definities

Reglement Naleving. Artikel 1 Definities Reglement Naleving Artikel 1 Definities 1. Onder de cao wordt verstaan de Cao voor de Bouwnijverheid. Daaronder wordt mede verstaan de Cao Bedrijfstakeigen Regelingen voor de Bouwnijverheid. 2. Onder partijen

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING DE GOEDE WONING APELDOORN

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING DE GOEDE WONING APELDOORN REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING DE GOEDE WONING APELDOORN N.05-005 ALGEMEEN Dit reglement is bedoeld om de uitvoering van het gestelde in het BBSH en de statuten van De Goede Woning, inzake

Nadere informatie

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Postbus 217 7500 AE ENSCHEDE Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen Versie: 27-12-2013 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding In het voorjaar van 2009 is de

Nadere informatie

Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)

Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) KLACHTENREGELING cliënten Klas op Wielen Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) De klachtenbehandeling is enerzijds een vorm van serviceverlening. Anderzijds is

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Flextender B.V.

Algemene voorwaarden Flextender B.V. Algemene voorwaarden Flextender B.V. Noordersingel 20-S, Eemnes Rick Groot V.01.17 Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant. Nr. 111 19 juni 2015 Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Ingangsdatum en versie: 15 april 2016, versie 1 (07-04-2016) De aandachtsfunctionaris bewaakt de interne procedure

Nadere informatie

Reglement Registerreglement v2 Fire Safety Security 1.0.docx september 2017

Reglement Registerreglement v2 Fire Safety Security 1.0.docx september 2017 Reglement Registerreglement v2 Fire Safety Security 1.0.docx september 2017 Voorwoord Vakbekwaamheid in de sector Fire Safety & Security is essentieel. De markt (werkgevers, certificatie instellingen etc.)

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 Dit reglement regelt de accreditatieprocedure en legt de beoordelingscriteria vast aan de hand waarvan de scholingsactiviteit door de Accreditatie

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS CB08.198 AJH 09-09-2008 \reglement cie. van beroep voor de examens versie 2.0 def.vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement commissie van beroep

Nadere informatie

Externe klachtenregeling Samen Spelen. 3.1 Inleiding

Externe klachtenregeling Samen Spelen. 3.1 Inleiding Externe klachtenregeling Samen Spelen 3.1 Inleiding Samen Spelen is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Dit is een stichting kan worden ingeschakeld door ouders van kinderdagverblijven,

Nadere informatie

Aansluitingsovereenkomst voor inschrijving in het NRVT-register

Aansluitingsovereenkomst voor inschrijving in het NRVT-register Aansluitingsovereenkomst voor inschrijving in het NRVT-register 1. Persoonlijke gegevens Naam Voorna(a)m(en) Titel(s) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiel nummer E-mailadres Geboortedatum :..

Nadere informatie

REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ

REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van VastgoedPRO op 12-11-2013, op grond van het bepaalde in de statuten van VastgoedPRO. Ingaande per 1-1-2014. Begripsomschrijving

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA.

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. Vastgesteld door de algemene vergadering op 3 juni 2012. Artikel 1. definities Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V.

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen: 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna te noemen Flextender,

Nadere informatie

Klachtenregeling 2012

Klachtenregeling 2012 Klachtenregeling 2012 Inleiding In augustus 2001 is de klachtenregeling PlatOO opgesteld, door het bestuur van PlatOO destijds vastgesteld en door de GMR akkoord bevonden. Deze klachtenregeling is van

Nadere informatie

REGLEMENT WERKZEKERHEIDSCOMMISSIE ING BANK

REGLEMENT WERKZEKERHEIDSCOMMISSIE ING BANK Pagina 1 van 6 INHOUD Artikel 1. Instelling en samenstelling...3 Artikel 2. Verschoning...3 Artikel 3. Voorzitter/secretaris...3 Artikel 4. Verzoek inzake Sociaal Plan...3 Artikel 5. Inhoud van het verzoek...4

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder:

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder: KLACHTENREGLEMENT INLEIDING Shared Value Groep hecht sterk aan een goede en transparante relatie met haar klanten. Het verlenen van diensten is en blijft echter mensenwerk, hoe zorgvuldig daarbij ook te

Nadere informatie

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Versie 10-11-2016 2 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling 2 Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Reglement Artikel 2: Keurmerk Artikel 3: Beroep Artikel 4: College van beroep Artikel 5: Kamers Artikel 6: Secretariaat Artikel

Nadere informatie

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling

Nadere informatie

REGELING MUSCULOSKELETALE GENEESKUNDE

REGELING MUSCULOSKELETALE GENEESKUNDE REGELING MUSCULOSKELETALE GENEESKUNDE NVAMG447 regeling Musculoskeletale Geneeskunde definitief besluit in ALV van 23 maart 2011 1 De Algemene Vergadering van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV 23 april 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

CONCEPT-AMVB inzake kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken

CONCEPT-AMVB inzake kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken CONCEPT-AMVB inzake kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken Dd 12-02-08 Artikel 1 (definities) In dit besluit wordt verstaan onder: a. Onze Minister: Onze Minister van Justitie; b. register: het

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie