HET MANAGEMENTCONTRACT in het kader van Integraal Resultaatverantwoordelijk Management Margreeth van der Kooij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET MANAGEMENTCONTRACT in het kader van Integraal Resultaatverantwoordelijk Management Margreeth van der Kooij"

Transcriptie

1 HET MANAGEMENTCONTRACT in het kader van Integraal Resultaatverantwoordelijk Management Margreeth van der Kooij De context van het managementcontract Het managementcontract is een overeenkomst tussen vertegenwoordigers van twee managementlagen. Het gaat in dit stuk over managementcontracten in het kader van 'Integraal Resultaatverantwoordelijk Management. 'Integraal betekent hier, dat het contract het scharnierpunt is tussen een groot aantal aspecten van de organisatie. ' Er is een verschil met de doorsnee prestatiecontracten. Dat verschil zit hem vooral in de visie op mensen. Wij gaan ervan uit dat mensen creatief zijn, verantwoordelijkheid willen nemen en verantwoording wensen af te leggen. In plaats van beheersingsgericht, zijn deze contracten gericht op het ontwikkelen van de organisatie en de mensen die er werken. Zij moeten immers die ontwikkelen veroorzaken. De contracten zijn ambitie/verlangen-gericht. Ontwikkeling van de organisatie loopt door alle aspecten van de organisatie heen. Het is dus logisch dat de contracten ook rekening houden met al die aspecten. Het gaat om aspecten als: - De kernresultaten als de focus', van de organisatie, van datgene waartoe de organisatie/de unit/de afdeling/de functie feitelijk in het leven geroepen is. De kernresultaten geven het antwoord op de vraag: 'Wat willen we eigenlijk bereiken met deze organisatie/unit/functie? Voor wie, welke doelgroep doen we dat en welke kenmerken willen we aan die resultaten meegeven? Wat is ons budget en waar moeten we dan eventueel onze prioriteiten stellen bij onze antwoorden? - De strategische beleidsplannen. Strategisch beleid is feitelijk niets anders dan de manier waarop het management de kernresultaten denkt te bereiken. Alle doelstellingen op de verschillende beleidsterreinen zoals personeelsbeleid, onderwijsbeleid, organisatie en beheer, financiën - zijn niet de werkelijke focus van de organisatie. Strategisch beleid is alleen het middel om de kernresultaten te bereiken. - De interne communicatie en systemen. Het management wil weten of de kernresultaten bereikt worden en of de manier waarop dat gebeurt de uitvoering van het strategisch beleid dus de beste manier is. - Functionerings- en beoordelingsgesprekken als managementinstrument - Houvast bij keuzes in het kader van loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling - Gewenste leiderschapstijl - Gewenste waarden. Het managementcontract als mandaat Het managementcontract is een mandaatcontract. Dat betekent dat de gemandateerde vrij is om namens de mandaatgever te handelen. In een organisatie gaat het om contracten in de managementlijn: van het hoger management naar het middenmanagent en zo verder naar het operationele management.

2 Uiteraard wil de mandaatgever niet voor al het handelen van de mandaatnemer verantwoordelijkheid nemen.en zal een mandaatnemer niet overal verantwoordelijkheid willen nemen. In het managementcontract leggen de betrokken managers dan ook van te voren vast wat de beelden en verwachtingen zijn van het handelen van de gemandateerde. De afspraken over dat handelen gaan over twee aspecten: 1. Datgene wat de gemandateerde moet bereiken binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied: de kernresultaten in termen van 'wat te bereiken, het to do', beperkt tot 'datgene waarvoor de unit waaraan de gemandateerde leiding geeft is opgericht'. 2. De afbakening van de handelings- en strategische beslissingsruimte van de gemandateerde: het speelveld in termen van 'wat daartoe niet mag, de dont's'. Om de kernresultaten te formuleren vinden de betrokkenen het antwoord op de vragen die in de eerste alinea zijn beschreven. Bij die resultaten worden, waar nodig, de wenselijke criteria en indicatoren beschreven. Het wát te bereiken is hiermee helder omschreven. Nu nog de afbakening van het speelveld: wat is de handelings- en strategische beslissingsruimte van de gemandateerde bij de beleids(uit)voering? Het managementcontract geeft die helderheid door in termen van 'wat niet mag' de piketpaaltjes te beschrijven die het handelings- en beslissingsgebied van de gemandateerde afbakenen. Nu komt de verrassing: deze negatief geformuleerde uitspraken blijken een zeer positieve gebruikswaarde hebben: alles wat niet uitgesloten is, is geoorloofd! Hiermee krijgt de gemandateerde werkelijk de verantwoordelijkheid die bij zijn aanstelling hoort. Hij krijgt 'vrijheid in gebondenheid', dat geeft zowel ruimte als houvast. De afbakening van het speelveld valt uiteen in twee delen: de afbakening van de handelingsruimte en die van de (strategische) beslissingsruimte. De handelingsruimte Voor de afbakening van de handelingsruimte kunnen we gebruikmaken van vrij algemene bewoordingen. Deze zijn afgeleid van datgene wat John Carver in zijn 'Policy Governance' (een model voor bestuurlijke beleidskaders) heeft gesteld als algemeen gebruikelijk voor gemandateerden. Ze zijn dan ook zeer beproefd. Voor elk contract kunnen de betrokkenen kijken of ze de uitspraken meer wil verfijnen of anderszins willen wijzigen. Een algemene regel in een managementcontract is bijvoorbeeld: 'De afdelingsleider zal niet in strijd met de wet- en regelgeving handelen. Hij/zij zal niet ingaan tegen algemene ethische regels, of onvoorzichtig of tegen het gezond verstand in handelen'. Of: 'De coördinator zal niet buiten de mentor om met (ouders van) leerlingen contact opnemen'. Dat klinkt als open deuren, maar dat is het niet. De gemandateerde legt immers verantwoording af. Dus ook over belangrijke beslissingen die hij genomen heeft. Hij zal op basis van argumenten moeten aangeven dat hij niet buiten de afbakening van zijn handelingsruimte is gebleven. Dan ligt dat open op tafel en kunnen er zinnige en feitelijke gesprekken tussen beide managers gevoerd worden.

3 De beslissingsruimte Iedere leidinggevende is 'eigenaar' van een verantwoordelijkheidsgebied. Zoals gezegd horen bij een verantwoordelijkheidsgebied de kernresultaten. De gemandateerde weet waartoe zijn handelen moet leiden. Het 'to do'. Een gemandateerde is ervoor aangesteld om die kernresultaten te bereiken. Logischerwijs hoort daar dus bij dat hij de verantwoordelijkheid neemt voor de manier waarop die resultaten bereikt worden; hij maakt strategische plannen. Natuurlijk moeten die vallen binnen het strategisch beleid van het grotere geheel van de organisatie. Het is de taak en de positie van de mandaatgever om te beoordelen welke strategische uitspraken voor de gemandateerde dwingend zijn. Hij vraagt zich dus af welke strategische uitspraken de piketpaaltjes vormen waarmee de strategische beslissingsruimte van de mandaatgever wordt begrensd. De mandaatnemer heeft dus te beoordelen of zijn beslissingsruimte nog voldoende is om de gewenste resultaten te bereiken. Het jasje kan tenslotte ook zo nauw zitten dat er feitelijk geen sprake meer is van voldoende beslissingsruimte. Dat is voor beide partijen niet goed. De creativiteit van de gemandateerde is dan buiten spel gezet. En: wat kan hij in zijn rapportage anders zetten dan: 'Ik deed toch precies wat je zei?' De uitspraken die de strategische ruimte van de gemandateerde afbakenen worden in het contract opgenomen als normering, het piketpaaltje, bij de verschillende beleidsterreinen. Een voorbeeld: 'T.a.v. de inrichting van het onderwijs is de afdelingsleider vrij te handelen, met in acht neming van de volgende normen: Hij/zij zal vóór 1 augustus 20.. de methode X hebben ingevoerd'. Als alle beelden en verwachtingen zijn vastgelegd kan de gemandateerde aan het werk. Hij heeft duidelijkheid over wat bereikt moet worden en wat hij daartoe niet mag doen. De managementrapportage Wie een mandaat geeft, wil weten of de gewenste resultaten bereikt zijn en of de gemandateerde binnen de handelings- en beslissingsruimte is gebleven. De mandaatgever moet immers zelf verantwoording afleggen aan zijn leidinggevende of uiteindelijk het bestuur/bevoegd gezag. Bovendien zal hij de vinger aan de pols willen hebben ten aanzien van de beleidsontwikkeling. Daar heeft hij vooral ook de informatie voor nodig die uit het werk in de organisatie naar boven komt. Degene die een mandaat heeft gekregen zal daar ook verantwoording over willen afleggen. Bovendien zal hij over het algemeen ook informatie willen geven die van invloed is op de beleidsontwikkeling van de gehele organisatie of over een gewenste verandering van zijn handelings- en beslissingsruimte. Van alle items in het managementcontract die je wilt monitoren, spreek je af op welke manier je dat wil doen (interne rapportage in steekwoorden, uitslag inspectierapport, kengetal etc.) en met welke frequentie. Dit kan in een eenvoudig format. Je kunt bovendien afspreken om items toe te voegen waar je het regelmatig eens rustig over wilt hebben, bijvoorbeeld een jaarlijks item ' Belangrijke trends en ontwikkelingen'.

4 Op deze manier komt organisatiebreed veel feitelijke informatie beschikbaar die het monitoren van de beleidsuitvoering en het ontwikkelen van het beleid enorm ten goede komt. Relatie beoordelings- en functioneringsgesprekken Het zal duidelijk zijn: als je werkt met een mandaat heb je je beelden en verwachtingen van (de resultaten van) het handelen van de gemandateerde te voren vastgelegd. Als dus uit de managementrapportage blijkt dat de kernresultaten gehaald zijn mét de eventuele criteria die daaraan gesteld waren én de gemandateerde aantoont dat hij/zij binnen de handelings- en beslissingsruimte is gebleven dan is de beoordeling daarmee automatisch goed. Een beoordeling dus, die gebaseerd is op eerder gemaakte afspraken en op feitelijke gegevens. Dit in tegenstelling tot de beoordeling die maar al te vaak gebaseerd is op niet of half uitgesproken persoonlijke beelden van de leidinggevende over wat 'goed functioneren' is. Op deze manier ontstaat alle ruimte om, zonder de belasting van een in de lucht hangende beoordeling, elkaar over en weer feedback te geven, eens door te praten over bepaalde ontwikkelingen, moeite met een specifiek aspect van de organisatiestructuur etc. Kortom, een

5 functioneringsgesprek dat werkelijk wederzijds is, verschillen respecteert en er gebruik van maakt en relevante gegevens oplevert. Gesprekken die bijdragen aan ontwikkeling. Wederzijdsheid Als een lijnmanager gemandateerd wordt om namens zijn leidinggevende te handelen, dan is het niet meer dan normaal dan dat hij ook weet waarop hij kan rekenen als het gaat om het handelen van die leidinggevende. In het managementcontract legt de mandaatgever dan ook vast wat de kenmerken zijn van leiderschapsstijl en op welk gedrag de gemandateerde mag rekenen. Ook de procedures waaraan de mandaatgever zich zal houden zijn vastgelegd. Opbouw managementcontract Deel I. Doelen en resultaten In dit deel komen de MANDAATGEVER en de GEMANDATEERDE de doelen/resultaten overeen die de gemandateerde gaat bereiken. Het zijn de resultaten die direct aan het primaire proces van zijn verantwoordelijkheidsgebied gekoppeld zijn. Deel II Begrenzing handelings- en beslissingsruimte Om deze resultaten te bereiken krijgt de gemandateerde zoveel mogelijk de vrijheid om het 'hoe dat moet' zelf te bepalen. Omdat het gaat om vrijheid in de gebondenheid van samenwerking in een organisatie, moet de gemandateerde weten welk gedrag niet geoorloofd is. Dit wordt vastgelegd in termen als 'de gemandateerde is vrij te handelen, maar hij zal niet ' Bovendien moet de gemandateerde de vrijheid hebben het eigen strategisch beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Beide partners spreken af wat de begrenzing is aan de strategische beslissingsruimte van de gemandateerde. Ook deze 'piketpaaltjes' worden zoveel mogelijk in 'niet'- termen of normeringen gesteld. Op deze wijze is makkelijk terug te vinden of iets wel of niet geoorloofd is. Alles wat niet is uitgesloten behoort tot de vrijheid van de gemandateerde. Deel III Schakel tussen de mandaatgever en de gemandateerde In dit gedeelte worden afspraken vastgelegd over de manier waarop de informatiestromen tussen beide niveaus geregeld is. Het gaat over de inhoud van de managementrapportage, de frequentie en de wijze waarop de verschillende items worden gemonitord. Dit is ook de plaats voor de beschrijving van de vergaderstructuur, inclusief de doelstelling van de vergaderingen. Deel IV Interne processen en procedures mandaatgever Het wederzijdse karakter van het contract komt ook tot uiting in het feit dat de mandaatgever duidelijkheid geeft over datgene waarop de gemandateerde mag rekenen. Hier staat bijvoorbeeld beschreven op welke manier de mandaatgever zijn werk organiseert, de leiderschapstijl waarvoor hij kiest en de procedures die hij hanteert en welke faciliteiten/procedures ter beschikking van de gemandateerde staan.

6 Vorm van het contract Deel I en II zijn het meer flexibele gedeelte van het managementcontract. De delen III en IV vormen het meer statische gedeelte. Het contract is een levend stuk, het staat ten dienste van de ontwikkeling van de organisatie en van de medewerkers. Die zorgen er voor dat de resultaten bereikt worden waarvoor de organisatie in de wereld staat. Een dergelijk stuk moet dus meer 'in handen zijn' dan 'in de la liggen'. Er is dus veel voor te zeggen om in ieder geval het eerste gedeelte heel handzaam te maken. Dat kan ook tot uiting komen in het format van het managementrapport. Dat kan een eenvoudige tabel zijn die standaard in de computer zit en dus bij elk monitoringsmoment opnieuw kan worden ingevuld.

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 5: Organiseren Om de doelen van een programma na te streven, gaan mensen een tijdelijk samenwerkingsverband met elkaar aan. Vaak is dat met allerlei mensen uit verschillende

Nadere informatie

NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT

NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT 1 INHOUDSOPGAVE blz. Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Competentiemanagement 3 1.2 Achtergrond 3 1.3 Resultaatgerichte afspraken (RGA s) 4 1.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Organisaties en hun drie processen

Organisaties en hun drie processen Organisaties en hun drie processen Doelen stellen, organiseren en realiseren zijn processen die in elke organisatie nodig zijn. Om iets verstandigs te kunnen zeggen over organisaties, zijn er hulpmiddelen

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. In gesprek Over resultaat en ontwikkeling Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2008 Universiteit Leiden en Eric den Heijer training, coaching, advies Aan deze brochure kunt u geen rechten

Nadere informatie

Naslagwerk KOERS. Producten van dit documenten zijn:

Naslagwerk KOERS. Producten van dit documenten zijn: Naslagwerk KOERS Dit document is bedoeld om ieder individu een eigen beeld te laten formuleren van de eigen koers als werkend mens en vervolgens als functionaris. Daarna kun je collectief de afdelingskoers

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

HANDREIKING BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR INTEGRITEITSBELEIDSPLAN

HANDREIKING BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR INTEGRITEITSBELEIDSPLAN HANDREIKING BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR INTEGRITEITSBELEIDSPLAN BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR HANDREIKING HET INTEGRITEITSBELEIDSPLAN HANDREIKING VOOR HET OPSTELLEN

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO)

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001

Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001 2012 Bijlage 1 bij : 120424/alv/5 Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001 Sectorspecifieke toepassing van NEN- EN-ISO 9001:2008, ontwikkeld door Partos Versie 0.12 voorjaar 2012 Inleiding Een

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

Model Kwaliteitshandboek PO Beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem op basis van het INKmanagement

Model Kwaliteitshandboek PO Beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem op basis van het INKmanagement Q*Primair Ontwikkelproject Model Kwaliteitshandboek PO Beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem op basis van het INKmanagement model Deel 1 Het INK-managementmodel ingevuld voor het primair onderwijs

Nadere informatie

Whitepaper. Interne audits met Sensus-methode. Systematische controle van uw bedrijfsprocessen

Whitepaper. Interne audits met Sensus-methode. Systematische controle van uw bedrijfsprocessen Whitepaper Interne audits met Sensus-methode Systematische controle van uw bedrijfsprocessen Uw bedrijfsvoering is onderhevig aan veel invloeden en veranderingen. Nieuwe regelgeving, nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Deze leidraad is opgesteld door SURF-IBO. December 2005 SURF-IBO Het SURF Informatie Beveiligers Overleg is ingesteld door het platform

Nadere informatie

Februari 2012 Workshop Eviont

Februari 2012 Workshop Eviont Het Brein heeft een doel nodig! Februari 2012 Workshop Eviont Het Brein heeft een doel nodig! Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 LEESWIJZER...3 INLEIDING...4 STAP 1: HET KADER...5 STAP 2: STATE, GEDRAG EN

Nadere informatie

Strategische Visie. Strategische visie.v14_definitief.doc

Strategische Visie. Strategische visie.v14_definitief.doc Strategische Visie Document: Strategische visie.v14_definitief.doc Auteur: Jan Alers Vastgesteld door directeur: 1 oktober 2001 1. De ontwikkeling van een strategische visie 1.1 Waarom een strategische

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN

DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN www.zelfsturendeteamsindezorg.nl GERDA HAMMINK Zelfsturende teams in de zorg is een initiatief van DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN INHOUD Inleiding...3 Zelfsturend, waarom eigenlijk?...6

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie