Het Titelregistratiesysteem van de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Titelregistratiesysteem van de"

Transcriptie

1 Het Titelregistratiesysteem van de

2 Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding Inschrijving De criteria voor inschrijving in het VGN register Registratiecriteria Herintreders Overige aspecten De meting in de praktijk Bewijslast Verklaring werkervaring De procedure Aanvraag tot registratie Beoordeling Registratie Weigering inschrijving Registratiegelden Bezwaar Doorhaling Behoud van inschrijving Welke bij- en nascholingen leveren punten op voor het behoud van inschrijving Criteria van behoud van inschrijving...8 VGN/CDF/2009 2

3 INLEIDING Deze notitie beschrijft het systeem van Titelregistratie voor Gipsverbandmeesters die aangesloten zijn bij de VGN. De VGN heeft Titelregistratie als een van de instrumenten voor kwaliteitsbewaking gekozen. Titelregistratie wordt beschouwd als de basisgarantie voor de deskundigheid en de kwaliteit van de ingeschreven beroepsgenoten. De Gipsverbandmeester die een aanvraag indient, zal in beginsel geregistreerd worden als hij/zij voldoet aan de gestelde normen. Aan de registratie ontleent hij/zij het exclusieve recht zich geregistreerd "Gipsverbandmeester VGN te mogen noemen. Het Titelregistratiesysteem van de VGN bestaat uit twee delen: algemene regels voor inschrijving; algemene regels voor behoud van registratie. VGN/CDF/2009 3

4 1 INSCHRIJVING Iedere Gipsverbandmeester, die voldoet aan de gestelde criteria voor Titelregistratie, kan zich laten inschrijven in het register. Aan de registratie ontleent hij/zij het exclusieve recht zich geregistreerd "Gipsverbandmeester VGN te mogen noemen. 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN- register (A- en B register) Registratiecriteria Om opgenomen te worden in het Titelregister van de VGN dienen aanvragers te voldoen aan de volgende criteria: a. Men dient verpleegkundige of fysiotherapeut te zijn (behalve voor het B-register). b. Men dient art.3 BIG geregistreerd te zijn (behalve voor het B-register). c. Men dient in het bezit te zijn van het diploma Gipsverbandmeester, van het door de Beroepsorganisatie VGN erkende Opleidingsinstituut. d. Men dient lid te zijn van de VGN. e. Men dient minimaal 16 uur per week werkzaam te zijn in het praktijk werkveld en bij de inschrijving die werkzaamheden te verrichten, die deel uitmaken van het betreffende deskundigheidsgebied zoals omschreven is in het Beroepsdeelprofiel Gipsverbandmeester. f. Men dient het formulier Aanmelding Titelregistratie ingevuld samen met vereiste bijlagen op te sturen naar de Registratiecommissie VGN Herintreders Er is gekozen om geen aparte criteria voor herintreders op te stellen indien zij niet langer dan 5 jaar het werkveld hebben verlaten. Dit betekent dat herintreders dienen te voldoen aan dezelfde criteria als de actieve beroepsgroep om in aanmerking te komen voor Titelregistratie. Na 5 jaar geldt onderstaande procedure. Bij aanvraag tot herinschrijving in het register dient de aanvrager gedurende een jaar minimaal 16 uur per week werkzaam te zijn als Gipsverbandmeester in het praktijk werkveld. 1.2 Overige aspecten Om vast te kunnen stellen of en in welke mate leden voldoen aan de gestelde criteria voor Titelregistratie (en in de toekomst voor behoud van registratie) is een meetinstrument ontwikkeld. Dit meetinstrument bestaat uit een procedure en een beoordelingsinstrument om de competenties waarover de titelkandidaat beschikt d.m.v. bewijzen inzichtelijk te maken en te erkennen. De bewijslast bestaat uit verschillende vormen: getuigschriften en waarmerken van een werkgever, de certificaten van een opleiding of gemaakte deelnamelijsten. Het doel van deze procedure is uitspraken te doen over de vraag of en in welke mate de kandidaat voldoet aan de voor de registratie gestelde criteria. 1.3 De meting in de praktijk De meting bestaat uit de volgende stappen: - inventarisatie van de bewijzen; - beoordeling van de bewijzen; - conclusies; - advies t.a.v. de invulling van de ontbrekende onderdelen; - advies t.a.v. afwijzing van inschrijving. VGN/CDF/2009 4

5 1.4 Bewijslast De verantwoordelijkheid voor de bewijslast t.a.v. de criteria voor de Titelregistratie ligt bij de Gipsverbandmeester zelf. Dit betekent dat het zijn/haar verantwoordelijkheid is om het benodigde bewijsmateriaal te verzamelen, te bewaren en op verzoek aan de controlerende commissie te overleggen. Om in aanmerking te komen voor inschrijving in het register, dient de aanvrager het ingevulde formulier Aanmelding Titelregistratie met alle noodzakelijke bijlagen naar de Registratiecommissie VGN te sturen. Hieronder worden de verschillende bijlagen of activiteiten beschreven die nodig zijn voor de inschrijving. Bewijsstukken voor inschrijving Registratiecriteria Bijlage (bewijsstuk) a. Men dient BIG geregistreerd te zijn (artikel 3). *Een bewijs van de BIG-registratie (behalve bij aanmelding voor het B-register). b. Men dient lid te zijn van de VGN. *Een bewijs van lidmaatschap van de VGN (via het VGN speldnummer of het eventuele lidmaatschapsnummer). c. Men dient in het bezit te zijn van het diploma Gipsverbandmeester, van het door de Beroepsorganisatie VGN erkende Opleidingsinstituut. *Een kopie van het diploma d. De kandidaat dient te beschikken over voldoende werkervaring. Men moet minimaal 16 uur per week werkzaamheden verrichten, die deel uitmaken van het betreffende deskundigheidsgebied zoals omschreven is in het Beroepsdeelprofiel Gipsverbandmeester. *De Verklaring werkervaring (met bewijsstukken waaruit blijkt dat de opgegeven werkervaringkuren inderdaad zijn gemaakt) (zie 1.5). e. Men dient het formulier Aanmelding Titelregistratie plus bijlagen ingevuld op te sturen naar de registratiecommissie VGN. *Formulier Aanmelding Titelregistratie. Eerste registratie is kosteloos. 1.5 Verklaring werkervaring De VGN geeft een formulier uit, waarmee de Gipsverbandmeester een aanvraag kan indienen voor registratie in het Titelregister. Met behulp van dit formulier moet de aanvrager een verklaring afleggen t.a.v. zijn/haar werkervaring. De werkervaring is relevant voor zover het gaat om werkzaamheden verricht in het betreffende deskundigheidsgebied, zoals omschreven in het Beroepsdeelprofiel van de Gipsverbandmeester. Verder zijn de duur van een arbeidscontract en het daarin opgenomen aantal uren per week relevant. VGN/CDF/2009 5

6 Werkgeversverklaring Om een vaste dienstbetrekking aantoonbaar te maken, moet de Verklaring werkervaring met een getekende verklaring van de werkgever worden meegezonden. In deze verklaring moeten zijn opgenomen: - De naam van de werkgever. - De naam van de aanvrager. - De perioden waarin de aanvrager in dienst van andere werkgevers was. - Het dienstverband en het aantal uren per week (met een minimum van 16 uur) van de werkzaamheden van de aanvrager, zoals aangegeven in het Beroepsdeelprofiel Gipsverbandmeester. De verklaring dient door de aanvrager zelf en door de werkgever te worden ondertekend. Elk bewijsstuk dient te worden voorzien van de naam van de aanvrager en het registratienummer bij de VGN. Dit registratienummer vindt de aanvrager op het aanmeldingsformulier. De Registratiecommissie VGN kan de aanvrager verzoeken om de Verklaring werkervaring nader toe te lichten. 2. DE PROCEDURE 2.1 Aanvraag tot registratie De uitvoering van de Titelregistratie is opgedragen aan de Registratiecommissie. Degene die in het register wenst te worden ingeschreven, dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij de Registratiecommissie door middel van invulling van het Aanmeldingsformulier Titelregistratie. Het indienen van het verzoek tot eerste opname in het registratiebestand A of B, zal kosteloos zijn. Bij elke inschrijving worden in het registratiebestand opgenomen: naam, voornamen etc. (zie Registratiereglement Gipsverbandmeester VGN). De Gipsverbandmeester zal in beginsel worden ingeschreven in het register, als hij/zij voldoet aan de gestelde criteria. Aan het bewijs van registratie ontleent hij/zij het exclusieve recht zich geregistreerd Gipsverbandmeester VGN te mogen noemen. Indien de aanvragende Gipsverbandmeester onvoldoende verstrekte gegevens en bescheiden heeft gegeven voor de beoordeling van de aanvraag, kan de Registratiecommissie besluiten, de aanvraag niet eerder in behandeling te nemen dan nadat de aanvragende Gipsverbandmeester de gelegenheid heeft gehad binnen een door de Registratiecommissie van de VGN gestelde termijn de aanvraag aan te vullen. Een besluit om de aanvraag niet te behandelen wordt aan de aanvragende Gipsverbandmeester bekend gemaakt binnen vier weken nadat de aanvraag is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 2.2 Beoordeling De beoordeling van de aanmeldingen vindt plaats door de door het bestuur van de VGN ingestelde Registratiecommissie. Deze commissie gaat bij elke aanmelding na, of de kandidaat in aanmerking komt voor Titelregistratie, of dat nog aanvullingen nodig zijn. De Registratiecommissie beoordeelt de aanmelding uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst van de aanmelding. 2.3 Registratie Als de kandidaat bij aanmelding voldoet aan alle criteria voor registratie, dan ontvangt de kandidaat via de Registratiecommissie een schriftelijk, gedagtekend bewijs van registratie in het Titelregister VGN/CDF/2009 6

7 van de VGN. Dit bewijs kan via worden verzonden. Aan degenen die in het register staan ingeschreven en aan de gestelde criteria voldoen, is het recht voorbehouden de titel te voeren van geregistreerd Gipsverbandmeester VGN. Het is degene wie het recht tot het voeren van de geregistreerde titel niet toekomt op grond van het eerste lid, verboden deze titel te voeren. Zolang een inschrijving in het register is geschorst, wordt de betrokkene gelijkgesteld met een nietingeschrevene. 3. WEIGERING INSCHRIJVING De inschrijving wordt geweigerd: - indien de aanvragende gipsverbandmeester niet voldoet de gestelde criteria. - indien de aanvragende gipsverbandmeester ingevolge Rechterlijke uitspraak ontzet is van het recht het betrokken beroep uit te oefenen. - indien de aanvragende gipsverbandmeester ingevolge Rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld wegens geestelijke stoornis. - indien zulks voortvloeit uit een op grond van de VGN statuten jegens de aanvragende gipsverbandmeester genomen maatregel. 4. REGISTRATEGELDEN Eerste registratie in het register is kosteloos. Pas bij herregistratie zal er inschrijfgeld worden gevraagd. 5. BEZWAAR Als men het niet eens is met een beslissing van de Registratiecommissie, dan kan men schriftelijk bezwaar aantekenen bij de Commissie van Beroep. Het bezwaarschrift moet binnen vier weken na dagtekening van de beslissing ingediend worden. Het bezwaarschrift moet vergezeld zijn van een kopie van de beslissing waartegen bezwaar wordt gemaakt. De Commissie van Beroep meldt de ontvangst van het bezwaarschrift binnen twee weken en zal binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift uitspraak doen. Deze uitspraak is bindend. 6. DOORHALING De doorhaling van de inschrijving geschiedt door de Registratiecommissie: - Als de Registratiecommissie daartoe een aangetekende brief ontvangt van de ingeschrevene. - In geval van overlijden van de betrokkene. - Indien de aanvragende gipsverbandmeester VGN ingevolge Rechterlijke uitspraak ontzet is van het recht het betrokken beroep uit te oefenen. - Indien zulks voortvloeit uit een op grond van de VGN statuten jegens de aanvragende gipsverbandmeester VGN genomen maatregel. - In geval van opzegging van het lidmaatschap van de VGN. 7. BEHOUD VAN INSCHRIJVING Een kwaliteitsgarantie kan maar een beperkte geldigheidsduur hebben. Voor de Titelregistratie is deze garantie gesteld op vijf jaar. Eenmaal opgenomen in het Titelregister dient de geregistreerde elke vijf jaar opnieuw aan de kwaliteitscriteria te voldoen om zijn registratie te behouden. Om te kunnen voldoen aan het Beroepsdeelprofiel moet de kandidaat gedurende de inschrijvingsperiode van 5 jaar (nader te bepalen) punten behalen uit (scholings)activiteiten. (Elk studie-uur, zoals gespecificeerd door de aanbieder van de scholingsactiviteit, levert nader te bepalen accreditatiepunten op.) VGN/CDF/2009 7

8 7.1 Welke bij- en nascholingen leveren accreditatiepunten op? Niet alle trainingen en opleidingen worden door de VGN als relevant beschouwd. In ieder geval worden alle geaccrediteerde opleidingen erkend. De Accreditatiecommissie is belast met het waarderen (in accreditatiepunten) van (scholings)activiteiten. De Accreditatiecommissie zal een actuele lijst bijhouden die openbaar is en waarop scholingsactiviteiten staan gewaardeerd. De lijst is toegankelijk via de VGNED website en de Accreditatiecommissie. Voor de titelregistratie is gekozen voor een puntensysteem gebaseerd op accreditatiepunten. Aantonen bij- en nascholing De kandidaat vult het formulier "Verklaring bij- en nascholing" in en voegt dit ondertekend bij het aanmeldingsformulier. Op de Verklaring bij- en nascholing vermeldt de kandidaat per cursus of opleiding de volgende gegevens: - naam en adres opleidingsinstituut; - naam docent; - inhoud van de cursus; - periode waarin de opleidingsactiviteit plaatsvond; - aantal studie-uren; - beoordelingsresultaat; - totaal aantal accreditatiepunten. Om de Verklaring te onderbouwen, stuurt de kandidaat kopieën van certificaten, getuigschriften, deelnemerslijsten of schriftelijke verklaringen mee. 7.2 Criteria van behoud van inschrijving Voor behoud van inschrijving in het titelregister van de VGN dient de aanvrager te voldoen aan de volgende criteria: a. De aanvrager dient ingeschreven te zijn in het BIG-register (behalve voor het B-register). b. De aanvrager dient lid te zijn van de VGN. c. Men dient in het bezit te zijn van het diploma Gipsverbandmeester, van het door de Beroepsorganisatie VGN erkende Opleidingsinstituut. d. De aanvrager dient ingeschreven te zijn in het Titelregister van de VGN. e. De aanvrager dient gedurende de registratieperiode van vijf jaar gemiddeld 4 jaar minimaal 16 uur per week werkzaamheden te verrichten, die deel uitmaken van het betreffende deskundigheidsgebied zoals omschreven is in het Beroepsdeelprofiel Gipsverbandmeester. Gehele of gedeeltelijke onderbreking van de praktijkvoering gedurende maximaal 1 jaar is toegestaan (sabbatical). f. De kandidaat moet voldoen aan de eisen t.a.v. beroepsactiviteiten. Daarvoor moet men gedurende de registratieperiode van vijf jaar (nader te bepalen) accreditatiepunten behalen. De kandidaat dient dus in het vijfde jaar dat hij/zij geregistreerd is de bewijslast te leveren voor herregistratie. Hij/zij is hier zelf verantwoordelijk voor. g. De kandidaat dient een volledig ingevuld formulier Herregistratie plus bijlagen te hebben opgestuurd naar de Registratiecommissie VGN. h. De kandidaat dient te voldoen aan de kosten van herregistratie. VGN/CDF/2009 8

9 Bewijsstukken voor het behoud van inschrijving Registratie criteria Bijlage (bewijsstuk) a. Men dient art.3 BIG geregistreerd te zijn. Een bewijs van BIG-registratie ( behalve bij het B-register) b. Men dient lid te zijn van de VGN. Een bewijs van lidmaatschap van de VGN (via het speldnummer of lidmaatschapsnummer). c. Men dient in het bezit te zijn van het diploma Gipsverbandmeester, van het door de Beroepsorganisatie VGN erkende Opleidingsinstituut. Een bewijs van het diploma. d. Men dient ingeschreven te zijn in het Titelregister van de VGN. Een bewijs van de Titelregistratie en het lidnummer. e. Men moet beschikken over voldoende werkervaring. De aanvrager dient gedurende de inschrijvingsperiode van 5 jaar in het register minimaal 16 uur per week die werkzaamheden te hebben verricht, die deel uitmaken van het betreffende deskundigheidsgebied, zoals omschreven in het Beroepsdeelprofiel Gipsverbandmeester. Gehele of gedeeltelijke onderbreking van de praktijkvoering gedurende maximaal 1 jaar is toegestaan. De Verklaring werkervaring (met bewijsstukken waaruit blijkt dat de opgegeven werkervaringuren inderdaad zijn gemaakt). f. Men moet voldoen aan het Beroepsdeelprofiel van de Gipsverbandmeester VGN. Daarvoor moet men gedurende de inschrijvingsperiode van 5 jaar (nader te bepalen) punten behalen. De nodige bewijsstukken (kopieën certificaten etc). g. Men dient het formulier Aanmelding Herregistratie plus bijlagen ingevuld op te sturen aan de Registratiecommissie VGN. Formulier Aanmelding Herregistratie h. (Men dient de kosten voor de herregistratie betaald te hebben. Het bedrag moet op de rekening van de VGN zijn bijgeschreven.) De termijnen van vijf jaar beginnen te tellen vanaf de datum op het registratiebewijs. Vindt de eerste inschrijving plaats in 2009, dan dient men voor het eerst in 2014 het behoud van registratie aan te vragen. Wanneer de geregistreerde vervolgens niet voldoet aan de criteria wordt hij/zij tijdelijk uit het register uitgeschreven. Hij/zij kan opnieuw in het register worden opgenomen vanaf het moment dat hij/zij aan alle criteria voldoet over de dan geldende afgelopen vijf jaar. VGN/CDF/2009 9

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011 Kwaliteitsregister NVHVV April 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregistratiesysteem van de NVHVV... 4 2.1.1 Registratiecriteria... 4

Nadere informatie

NVHVV Kwaliteitsregister

NVHVV Kwaliteitsregister NVHVV Kwaliteitsregister Registratie September 2015 Kwaliteitsregister, versie september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVSHV Registratieperiode 2013 2018

Kwaliteitsregister NVSHV Registratieperiode 2013 2018 Kwaliteitsregister NVSHV Registratieperiode 2013 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het NVSHV Kwaliteitsregister... 4 2.2 De registratiebeoordeling...

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Geachte heer/mevrouw, Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Voor u ligt het aanmeldingsformulier voor de registratie als EADV Praktijkondersteuner Diabetes. Met dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Formulierenset Herregistratie DVK

Formulierenset Herregistratie DVK Geachte heer/mevrouw, Formulierenset Herregistratie DVK Voor u ligt de formulierenset Herregistratie voor de herregistratie van de titelgeregistreerde Diabetesverpleegkundige EADV. De uitgebreide informatie

Nadere informatie

Registratiereglement Gipsverbandmeester VGN

Registratiereglement Gipsverbandmeester VGN Registratiereglement Gipsverbandmeester VGN VGN/CDF/2009 1 INLEIDING Op het Registratiereglement Gipsverbandmeester VGN is de Wet Persoonsregistratie (tekst van de wet 1 november 1996) van toepassing.

Nadere informatie

Certificeringssysteem. Praktijkondersteuner met. aandachtsgebied Diabetes

Certificeringssysteem. Praktijkondersteuner met. aandachtsgebied Diabetes Certificeringssysteem Praktijkondersteuner met aandachtsgebied Diabetes Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Inschrijving in het kwaliteitsregister POH-DM... 4 1.1 Overzicht van de criteria voor inschrijving

Nadere informatie

INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld.

INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld. OVEREENKOMSTEN, VERSCHILLEN IN KWALITEITSREGISTERS, HET BIG REGISTER EN PORTFOLIO S INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld. Wat is er zoal: Het BIG register

Nadere informatie

Dialyse & Nefrologie

Dialyse & Nefrologie Aanvullende Regeling bij het Reglement voor registratie en herregistratie van dialyseverpleegkundigen en accreditatie van onderwijs ten behoeve van herregistratie 28 november 2008 Overwegingen Het bestuur

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten Om voor registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici in aanmerking te komen dient de radiodiagnostisch-

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN A. Het Kwaliteitsregister Verloskundigen en het bureau Kwaliteitsregister Artikel 1 Instelling Kwaliteitsregister Verloskundigen 1.1 Op grond van artikel 2 lid

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE Waarin opgenomen, de registratie van de algemeen fysiotherapeut, de verbijzonderd fysiotherapeut en de fysiotherapeut met aantekening. Dit reglement

Nadere informatie

Herregistratie. EADV Kwaliteitsregister DVK. Informatie over de criteria en de procedure

Herregistratie. EADV Kwaliteitsregister DVK. Informatie over de criteria en de procedure Herregistratie in EADV Kwaliteitsregister DVK Informatie over de criteria en de procedure Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 De criteria voor behoud van de titel in het Kwaliteitsregister... 3 2 Uitleg criteria

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN A. Het Kwaliteitsregister Verloskundigen en het bureau kwaliteitsregister Artikel 1 Instelling Kwaliteitsregister Verloskundigen 1.1 Op grond van artikel 2 sub

Nadere informatie

Reglement van registratie Ingangsdatum en versie: 2 juli 2012

Reglement van registratie Ingangsdatum en versie: 2 juli 2012 Reglement van registratie Ingangsdatum en versie: 2 juli 2012 Dit reglement fungeert als het in de statuten aangehaalde reglementen voor registratie, hernieuwde registratie, herregistratie en doorhaling

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN A. Het Kwaliteitsregister Verloskundigen en het bureau Kwaliteitsregister Artikel 1 Instelling Kwaliteitsregister Verloskundigen 1.1 Op grond van artikel 2 sub

Nadere informatie

REGISTERREGLEMENT I. ALGEMENE BEPALINGEN

REGISTERREGLEMENT I. ALGEMENE BEPALINGEN Registerreglement, Schoolleidersregister PO Artikel 1 Begripsbepalingen REGISTERREGLEMENT I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Schoolleidersregister PO: de Stichting Schoolleidersregister PO, gevestigd te Utrecht;

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

EADV-Kwaliteitsregister. voor. Diabetesverpleegkundigen en Praktijkondersteuners diabetes

EADV-Kwaliteitsregister. voor. Diabetesverpleegkundigen en Praktijkondersteuners diabetes EADV-Kwaliteitsregister voor Diabetesverpleegkundigen en Praktijkondersteuners diabetes Reglement Titelregistratie EADV-Kwaliteitsregister Inleiding... 4 1. Het EADV-Kwaliteitsregister... 5 1.1 Registratie

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Reglement van registratie preventieassistenten

Reglement van registratie preventieassistenten Reglement van registratie preventieassistenten Ingangsdatum en versie: 1 januari 2014, versie 2 Wijzigingen in dit reglement t.o.v. versie 1 betreffen de overgangsregeling (artikel 5.2), die verlengd is.

Nadere informatie

Herintredersregeling, aanvraag tijdelijke periodieke registratie

Herintredersregeling, aanvraag tijdelijke periodieke registratie Werkervaring U heeft het formulier werkervaring in het digitaal portfolio ingevuld met de hoeveelheid uren patiënt / cliënt gerichte werkzaamheden en in hoeveel maanden zoals bedoeld in de kwaliteitscriteria

Nadere informatie

Formulierenset Herregistratie DVK

Formulierenset Herregistratie DVK Formulierenset Herregistratie DVK Voor u ligt de formulierenset Herregistratie DVK. De uitgebreide informatie over de registratie is opgenomen in het document Reglement Titelregistratie EADV-Kwaliteitsregister.

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Ingangsdatum 1 juli 2015 1.Registratie en verlenging 1.1 Een registratiejaar loopt van datum van inschrijving tot een jaar na dato. Voor professionals die geregistreerd zijn vóór 1

Nadere informatie

REGLEMENT REGISTER SCVM STICHTING CERTIFICERING VOOR MAKELAARS EN TAXATEURS (SCVM)

REGLEMENT REGISTER SCVM STICHTING CERTIFICERING VOOR MAKELAARS EN TAXATEURS (SCVM) REGLEMENT REGISTER SCVM STICHTING CERTIFICERING VOOR MAKELAARS EN TAXATEURS (SCVM) Januari 2012 Inleiding Dit reglement is van toepassing op de gecertificeerde register-makelaar / taxateur onroerende zaken,

Nadere informatie

Het accrediteren van scholings- en andere PE-activiteiten geschiedt door de Accreditatiecommissie.

Het accrediteren van scholings- en andere PE-activiteiten geschiedt door de Accreditatiecommissie. Reglement voor Registratie en Toetsing inzake het Register Erkende Verenigings Professionals (Register AE) en de Accreditatie van scholingsactiviteiten Inleiding In 2008 heeft de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen

Nadere informatie

Artikel 5. Vrijwillig register a) Registratie in het register is op basis van vrijwilligheid. b) Als de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet wordt h

Artikel 5. Vrijwillig register a) Registratie in het register is op basis van vrijwilligheid. b) Als de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet wordt h Reglement CIBV Register Vakbekwaamheid Versie 1.1 Artikel 1. Eigenaar en houderschap Eigenaar en houder van het Register Vakbekwaamheid is het CIBV (Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid)

Nadere informatie

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Ingangsdatum en versie: 15 april 2016, versie 1 (07-04-2016) De aandachtsfunctionaris bewaakt de interne procedure

Nadere informatie

Nota Accreditatie. Datum Januari Peter de Haas, Rene Bults, Joan van Houtum, leden van de Opleidingscommissie SVN.

Nota Accreditatie. Datum Januari Peter de Haas, Rene Bults, Joan van Houtum, leden van de Opleidingscommissie SVN. Nota Accreditatie Datum Januari 2012. Door Peter de Haas, Rene Bults, Joan van Houtum, leden van de Opleidingscommissie SVN. Inleiding Voor u ligt een voorstel om te komen tot een accreditatiesysteem voor

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding

REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding 1 REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding Het Bestuur van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) dient

Nadere informatie

Herregistratie in het BIG-register. Vanaf 1 januari 2012 voor apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en tandarts

Herregistratie in het BIG-register. Vanaf 1 januari 2012 voor apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en tandarts Herregistratie in het BIG-register Vanaf 1 januari 2012 voor apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en tandarts Inhoud 1 Inleiding 3 2 Herregistratie in het kort 4 3 Specialistenregisters

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL Het Bestuur van Stichting De Letselschade Raad, gehoord Het Platformoverleg en de Projectgroep Kwaliteitseisen Register GBL, overwegende dat: - organisaties die in Nederland werkzaam zijn op het gebied

Nadere informatie

Registratiereglement Register Vaktherapie

Registratiereglement Register Vaktherapie Registratiereglement Register Vaktherapie Hoofdstuk 1: algemeen Artikel 1: definities In deze regeling wordt verstaan onder: Accreditatie: Accreditatiecommissie: Algemeen bestuur: Beoordeling: Beoordelingscommissie:

Nadere informatie

REGELING ERKENNING EN REGISTRATIE VAN OPENBAAR APOTHEKERS EN VAN INDUSTRIE-APOTHEKERS

REGELING ERKENNING EN REGISTRATIE VAN OPENBAAR APOTHEKERS EN VAN INDUSTRIE-APOTHEKERS REGELING ERKENNING EN REGISTRATIE VAN OPENBAAR APOTHEKERS EN VAN INDUSTRIE-APOTHEKERS De Algemene Vergadering van de KNMP in vergadering bijeen op 7 oktober 1998 te Rotterdam, Gezien in aanmerking nemende

Nadere informatie

Stewardessen doen het beter

Stewardessen doen het beter Stewardessen doen het beter BIR Themadag 25 april 2012 Hoe serieus nemen wij onszelf als professionals? Bas Vogel, verpleegkundige Hoofd Registers V&VN Doel Informeren over wet- en regelgeving in relatie

Nadere informatie

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 VS.2015-01-01 01 Landelijk Overkoepelend Orgaan voor Podologie Inhoudsopgave Inleiding... Accreditatietijdvak 2013 t/m 2015... Reglement Permanente

Nadere informatie

Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten

Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten 2 Herregistratie in het BIG-register Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen

Nadere informatie

Reglement van Toetsing

Reglement van Toetsing Reglement van Toetsing Dit is versie 7.3 van het Reglement van Toetsing van de Stichting Register van Interim Managers (hierna ook te noemen: de Stichting). Deze versie is door het Bestuur van de Stichting

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register Terugblik & cijfers. April Postbus DR Heerlen

Herregistratie BIG-register Terugblik & cijfers. April Postbus DR Heerlen Herregistratie 2016 BIG-register Terugblik & cijfers April 2017 Inlichtingen bij BIG-register info@bigregister.nl Postadres Postbus 3173 6401 DR Heerlen 1 INLEIDING 3 2 MEESTGESTELDE VRAGEN AAN HET KLANTCONTACTCENTRUM

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

Reglement. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden

Reglement. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Reglement Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V op 30 januari 2014 Instemming verkregen van het bestuur van Verpleegkundigen & Verzorgenden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Inschrijven in het Register van de SEH

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Inschrijven in het Register van de SEH ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Erkend Hypotheekadviseurs aangesloten bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur

Nadere informatie

Toelating tot de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO)

Toelating tot de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO) Aanvraag formulier Toelating tot de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO) Niet in te vullen door aanvrager: Diploma akkoord: ja/nee Werkervaring akkoord: ja/nee Documenten akkoord: ja/nee

Nadere informatie

CONCEPT-AMVB inzake kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken

CONCEPT-AMVB inzake kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken CONCEPT-AMVB inzake kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken Dd 12-02-08 Artikel 1 (definities) In dit besluit wordt verstaan onder: a. Onze Minister: Onze Minister van Justitie; b. register: het

Nadere informatie

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 5 Het waarmerken van documenten.. pagina 6 Stappenplan

Nadere informatie

Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen

Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen Het bestuur van de KNMvD heeft op advies van de Stuurgroep Veterinair Kwaliteitsbeleid (VK) dit beslissingsprotocol

Nadere informatie

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6 Handleiding PE Online voor osteopaten Uw herregistratiedossier Versie 9-2014 Inhoudsopgave Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak voor jezelf 11 mei, Dag van de verpleging defensie Lidmaatschap V&VN Je wilt deskundig

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk MEVA/BO ;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk MEVA/BO ; Besluit van houdende periodieke registratie van op grond van artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg ingeschrevenen (Besluit periodieke registratie Wet BIG) Op de voordracht

Nadere informatie

Assessment voor verpleegkundig specialist

Assessment voor verpleegkundig specialist Assessment voor verpleegkundig specialist Verpleegkundig specialisten staan met één been in de verpleegkundige en met een ander been in de medische wereld. Naast de vier taken van een verpleegkundige (het

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Registratiereglement Klinische Chemie (geldend vanaf 1 januari 2017)

Registratiereglement Klinische Chemie (geldend vanaf 1 januari 2017) Registratiereglement Klinische Chemie (geldend vanaf 1 januari 2017) ingesteld ten behoeve van de kwaliteitsborging en transparantie van de beroepsuitoefening van laboratoriumspecialisten klinische chemie,

Nadere informatie

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Voorwaarden vooraanmelding Hieronder staan de voorwaarden voor het vooraanmelden als jeugdhulpverlener SKJ. Jeugdhulpverlener hbo Voorwaarden voor vooraanmelding

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Titelregistratie Diabetesverpleegkundige

Aanmeldingsformulier Titelregistratie Diabetesverpleegkundige Geachte heer/mevrouw, Aanmeldingsformulier Titelregistratie Diabetesverpleegkundige Voor u ligt het aanmeldingsformulier voor de titelregistratie als Diabetesverpleegkundige EADV. Met dit aanvraagformulier

Nadere informatie

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep Pagina 1 van 6 TÜV Rheinland Nederland B.V. Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 2 Definities en afkortingen 3.1 Werkwijze afhandelen klacht 3.2 Werkwijze afhandelen bezwaar 3.3 Werkwijze afhandelen beroep

Nadere informatie

Aanvraagformulier Inschrijving accountantsregister NOvAA. 1) Persoonlijke gegevens: 2) Gegevens werkgever:

Aanvraagformulier Inschrijving accountantsregister NOvAA. 1) Persoonlijke gegevens: 2) Gegevens werkgever: Aanvraagformulier Inschrijving accountantsregister NOvAA Ondergetekende verzoekt het Bestuur van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten te worden ingeschreven in het accountantsregister

Nadere informatie

Reglement. CIBV Register Vakbekwaamheid. Versie 1.0

Reglement. CIBV Register Vakbekwaamheid. Versie 1.0 Reglement CIBV Register Vakbekwaamheid Versie 1.0 Artikel 1. Eigenaar en houderschap Eigenaar en houder van het Register Vakbekwaamheid is het CIBV (Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid)

Nadere informatie

- Natuurgeneeskundig therapeut hanteert de uniforme werkwijze, zoals beschreven in eisenpakket van KZAG

- Natuurgeneeskundig therapeut hanteert de uniforme werkwijze, zoals beschreven in eisenpakket van KZAG Aanmeldingsformulier therapeut Door middel van deze inschrijving verklaart ondergetekende zich akkoord met de statuten van KZAG en ondergetekende verklaart te voldoen aan de starteisen voor inschrijving,

Nadere informatie

Herregistratie in het BIG-register. Vanaf 1 januari 2012 voor arts, tandarts, apotheker, psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog

Herregistratie in het BIG-register. Vanaf 1 januari 2012 voor arts, tandarts, apotheker, psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog Herregistratie in het BIG-register Vanaf 1 januari 2012 voor arts, tandarts, apotheker, psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog Inhoud 1 Inleiding 3 2 Herregistratie in het kort 4 3 Specialistenregisters

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde

REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde INLEIDING Dit Registratie Reglement van de Commissie Professional Registration

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

REGLEMENT NAAV REGISTRATIECOMMISSIE

REGLEMENT NAAV REGISTRATIECOMMISSIE REGLEMENT NAAV REGISTRATIECOMMISSIE vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering d.d. 13 december 2000, wijziging vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering dd. 10 december 2008. Vastgesteld door de

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8 CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8 INSCHRIJVING VAN APOTHEKERS MET EEN IN HET BUITENLAND VERKREGEN OPLEIDINGSTITEL IN HET REGISTER VAN ZIEKENHUISAPOTHEKERS Vastgesteld op 9 juni 2004.

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier voor registratie als schematherapeut

Aanmeldingsformulier voor registratie als schematherapeut Aanmeldingsformulier voor registratie als schematherapeut Voorwaarden voor aanmelding vanaf 15 juli 2012: U kunt zich als aspirant lid inschrijven, als u in opleiding bent tot schematherapeut, maar nog

Nadere informatie

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Over de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering In 2006 heeft Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), door de Minister erkend

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -...

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

HERREGISTRATIEREGLEMENT VOOR INTENSIVISTEN

HERREGISTRATIEREGLEMENT VOOR INTENSIVISTEN HERREGISTRATIEREGLEMENT VOOR INTENSIVISTEN a. Uitgangspunten en overwegingen - Door de MSRC zijn voor de erkende medisch specialismen herregistratie richtlijnen en criteria vastgesteld (oktober 2003) die

Nadere informatie

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist Stappenplan herregistratie voor de verpleegkundig specialist Versie november 2015 1 U staat geregistreerd als verpleegkundig specialist. Een maand voordat uw registratieperiode van vijf jaar afloopt, dient

Nadere informatie

REGLEMENT ACCREDITATIECOMMISSIE VAN HET NEDERLANDS REGISTER VOOR OSTEOPATHIE

REGLEMENT ACCREDITATIECOMMISSIE VAN HET NEDERLANDS REGISTER VOOR OSTEOPATHIE REGLEMENT ACCREDITATIECOMMISSIE VAN HET NEDERLANDS REGISTER VOOR OSTEOPATHIE Begripsomschrijving Artikel 1 NRO: Nederlands Register voor Osteopathie Stichting: Stichting Het Nederlands Register voor Osteopathie

Nadere informatie

Herregistratie Verpleegkundigen in het BIG-register Scholingseis en gelijkstelling van werkzaamheden

Herregistratie Verpleegkundigen in het BIG-register Scholingseis en gelijkstelling van werkzaamheden Herregistratie Verpleegkundigen in het BIG-register Scholingseis en gelijkstelling van werkzaamheden Presentatie MBO Raad / GDW Leden 20 mei 2010 Jenny Drost, GDW Kerngroeplid Toinny Grϋndemann, Senior

Nadere informatie

Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016

Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016 Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016 Deze registratienorm geldt voor alle nieuwe-, hernieuwde- en herregistraties van preventieassistenten vanaf de ingangsdatum. De wijziging ten opzichte

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling registratie en herregistratie

Uitvoeringsregeling registratie en herregistratie Uitvoeringsregeling registratie en herregistratie Register Zorgprofessionals Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 30 januari 2014. Pagina 1 van 8 Inhoud

Nadere informatie

Namens V&VN afd. Wondconsulenten. Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot

Namens V&VN afd. Wondconsulenten. Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot Presentatie Namens V&VN afd. Wondconsulenten Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot Inhoud presentatie Wat is de achtergrond van het Kwaliteitsregister?? Wat is een deskundigheidsgebied??

Nadere informatie

Registratiereglement Ingangsdatum en versie: 1 november 2016

Registratiereglement Ingangsdatum en versie: 1 november 2016 Registratiereglement Ingangsdatum en versie: 1 november 2016 Status en vaststelling Dit reglement fungeert als de in de statuten aangehaalde reglementen voor registratie, hernieuwde registratie, herregistratie

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN

R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN Pagina 1 van 8 R501.00 R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAN PERSONEN 1. ALGEMEEN - Het NIL kan, onder door het NIL vastgestelde voorwaarden, aan personen een certificaat van Vakbekwaamheid toekennen.

Nadere informatie

Huisartsbeurs. Kwaliteitsregister Doktersassistent. Jellie Klaver, directeur 2 april 2016

Huisartsbeurs. Kwaliteitsregister Doktersassistent. Jellie Klaver, directeur 2 april 2016 Huisartsbeurs Kwaliteitsregister Doktersassistent Jellie Klaver, directeur 2 april 2016 Programma Kwaliteit Register en werkwijze Huidige criteria en herziene criteria Voorbeelden Vragen Kwaliteit van

Nadere informatie

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3 Beleidsregels accreditatie herregistratie Vastgesteld door de Accreditatiecommissie herregistratie van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) op 17 mei 2017. Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

12 Aanvraagformulier registratie LCR Kwaliteitsregister verpleegkundigen

12 Aanvraagformulier registratie LCR Kwaliteitsregister verpleegkundigen 12 Aanvraagformulier registratie LCR Kwaliteitsregister verpleegkundigen Naam.. voorletters.. Geboortedatum..... Email... BIG-register, als verpleegkundigen ingeschreven onder nummer.. Zelfstandig gevestigd

Nadere informatie

Het EADV. titelregistratiesysteem. voor. diabetesverpleegkundigen

Het EADV. titelregistratiesysteem. voor. diabetesverpleegkundigen Het EADV titelregistratiesysteem voor diabetesverpleegkundigen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Inschrijving in het Kwaliteitsregister... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in EADV register... 4 1.2 Criteria

Nadere informatie

Reglement Register Hoofd Bedrijfshulpverlening (SRHB)

Reglement Register Hoofd Bedrijfshulpverlening (SRHB) Reglement Register Hoofd Bedrijfshulpverlening (SRHB) van de Stichting Register Hoofd Bedrijfshulpverlening Nederland (Stichting SRHB) 4 februari 2010 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doel 3. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010 Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG Ingaande per 1 januari 2010 Hoofdindeling: Beroepsregelementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG Vastgesteld door: Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

In dit informatieblad geven we je meer informatie. Powered by:

In dit informatieblad geven we je meer informatie. Powered by: Vanaf 1 juli 2016 kunnen alle personen die als KNA-actor werkzaam zijn zich laten inschrijven in het Actorregister Archeologie. Ook de nieuwe actor, de Senior KNA Specialist, kan in het register opgenomen

Nadere informatie

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg.

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen wanneer u dit formulier volledig invult en in 6-voud opstuurt

Nadere informatie