REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding"

Transcriptie

1 1 REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding Het Bestuur van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) dient de professionaliteit van haar counsellors zorgvuldig te bewaken. Hiervoor is een Toetsings- en Registratie Commissie (TRC) ingesteld. De Toetsings- en Registratie Commissie draagt zorg voor de kwaliteitsbewaking door middel van het toetsen van de aangeboden scholingsactiviteiten alsmede het toekennen van Permanente Educatie (PE) punten aan gevolgde scholingsactiviteiten ten behoeve van de counsellor en de (her)registratie van de registercounsellor. Het herregistreren van de counsellor vindt om de drie jaar plaats. De eerstvolgende herregistratie vindt plaats per 1 januari In de tussen liggende jaren dient de counsellor slechts een opgave te doen van de gevolgde intervisie en gelezen literatuur. Per 1 januari 2013 wordt supervisie een verplichting en dient dit eveneens in de opgave te worden meegenomen. Bij de officiële herregistratie worden alle herregistratieformulieren ingeleverd (ook de al ingeleverde) met de vereiste relevante documenten. Wanneer een lid in de loop van een jaar geregistreerd wordt zullen de PE punten naar rato worden berekend. In de overgangsperiode tot 1 januari 2014, waarbij de counsellor zijn herregistratieaanvraag uiterlijk 1 augustus 2013 moet inleveren, dient de counsellor in totaal 65 PE punten te behalen. Vanwege de vervroegde inleverdatum van de herregistratie zal het aantal te volgen intervisie, supervisie (vanaf 2013 verplicht) en literatuur naar rato worden berekend. Dit heeft tot gevolg dat er minimaal 2 intervisies, eventueel 1 supervisie en 1 boek vereist zijn. De resterende intervisie- en supervisiemomenten alsmede de literatuur dienen op het eerstvolgend herregistratieformulier ingevuld te worden. De Toetsings- en Registratie Commissie adviseert om per jaar ongeveer 25 PE punten aan te houden. Dit vergemakkelijkt het behalen van het totale aantal PE punten in 2013 en de volgende herregistratiejaren. Wanneer de leden een herregistratie aanvragen kunnen zij via de website het herregistratieformulier invullen en inzenden. De ABvC wijst erop dat zij, ook al is herregistratie verleend, de bevoegdheid heeft de gegevens op het formulier te controleren. Op aanvraag dienen de betreffende documenten dan alsnog te worden opgestuurd. Wanneer blijkt dat niet aan de eisen is voldaan, kan de herregistratie worden aangehouden of beëindigd. In het laatste geval zal het lidmaatschap worden beëindigd. Aan dit Reglement is een lijst met permanente educatiepunten voor scholingsactiviteiten toegevoegd die per heden door de Toetsings- en Registratie Commissie van de ABvC wordt gehanteerd (pagina 14). In die gevallen waarin een erkend (bijv. door het Ministerie van OCW of GGZ e.a.) opleidingsinstituut zelf haar permanente educatiepunten heeft vastgesteld zullen

2 2 deze door de Toetsings- en Registratie Commissie worden overgenomen voor de herregistratie van de counsellor. De Toetsings- en Registratie Commissie die de aanvragen voor scholingsactiviteiten behandelt zal per kwartaal een lijst publiceren waarop de geaccrediteerde scholingsactiviteiten staan vermeld met de daarbij verleende accreditatiepunten. Deze accreditatiepunten zullen veelal parallel lopen met de permanente educatiepunten.

3 3 INHOUDSOPGAVE Blz. Hoofdstuk I - Algemeen 4 Begripsomschrijving 4 Hoofdstuk II - Toetsings- en Registratie Commissie 6 Samenstelling 6 Vergoeding 6 Verzoek tot inschrijving in het Beroepsregister 6 Registratie in het Beroepsregister 6 Registratieprocedure 6 Besluitvorming 7 Hoofdstuk III Herregistratie 8 Algemeen 8 Eisen voor herregistratie 8 Herregistratie in het Beroepsregister 9 Besluitvorming 9 Coulanceregeling 10 Hardheidclausule 10 Hoofdstuk IV Nadere bepalingen m.b.t. tot de eisen Deskundigheidsbevordering 11 Hoofdstuk V Slotbepaling 13 Inwerkingtreding 13 Bijlage: Lijst van de toegewezen Permanent Educatie Punten 14

4 4 HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijving Accreditatie: het afgeven van een verklaring, inhoudende dat een bepaalde scholingsactiviteit op het gebied van deskundigheidsbevordering aan de daarvoor gestelde eisen voldoet. Herregistratie: in de tijd direct aansluitende hernieuwing van een vigerende inschrijving in het beroepsregister voor counsellors van de ABvC. Intercollegiale toetsing: Intervisie: Permanente Educatie (PE) punten: Registratie: Secretariaat: Scholingsactiviteit: Supervisie: Supervisant: Supervisor: intervisie, supervisie en andere vormen van deskundigheidsbevordering waarbij met een of meerdere collegae wordt gereflecteerd op het eigen professioneel handelen met als doel de kwaliteit hiervan te verhogen. vorm van intercollegiale toetsing waarin sprake is van geregelde samenkomsten en een systematische aanpak van de reflectie op het professioneel handelen van de betrokkenen. punten die gegeven worden aan scholingsactiviteiten op basis van het aantal contacturen, examenuren en dwingend voorgeschreven literatuur ten behoeve van het examen. de inschrijving als nieuw lid in het Beroepsregister voor Counsellors van de ABvC. het Secretariaat van de ABvC draagt zorg dat de aanvragen voor (her)registratie in het Beroepsregister voor Counsellors worden doorgeleid naar de Toetsings- en Registratie Commissie. een activiteit die betrekking heeft op de (her)registratie-eisen zoals deze geformuleerd zijn in het Reglement voor (her)registratie voor de Counsellor. Een scholingsactiviteit kan zijn: een opleiding, een cursus, een bij- en nascholing, een workshop, een seminar en een lezing. het methodisch analyseren en evalueren van de door de supervisant verrichte werkzaamheden. degene die de supervisie ontvangt. degene die de supervisie geeft.

5 5 Toetsing: Toetsings- en Registratie Commissie: het afgeven van een verklaring, inhoudende dat een bepaalde scholingsactiviteit op het gebied van deskundigheidsbevordering aan de daarvoor gestelde eisen voldoet en met PE punten wordt gehonoreerd. de commissie die belast is met het toekennen van PE punten aan de aangeboden scholingsactiviteiten en met het (her)registreren van de counsellor in het beroepsregister van de ABvC.

6 6 HOOFDSTUK II TOETSINGS- EN REGISTRATIE COMMISSIE Artikel 2. Samenstelling 2.1 De Toetsings- en Registratie Commissie bestaat uit minimaal drie leden. 2.2 De Toetsings- en Registratie Commissie wordt ondersteund door het Secretariaat van de ABvC. Artikel 3. Vergoeding 3.1 De vergoeding voor de Toetsings- en Registratie Commissie wordt door het Bestuur van de ABvC vastgesteld. Artikel 4. Verzoek tot inschrijving in het Beroepsregister voor Counsellors 4.1 De Toetsings- en Registratie Commissie is belast met de beoordeling van een inschrijving van een kandidaat in het Beroepsregister voor Counsellors van de ABvC. Het register kent vanaf 1 januari 2009 twee vormen van inschrijvingen t.w. registratie als counsellor in opleiding en registratie als registercounsellor. 4.2 De via het Secretariaat van de ABvC ontvangen aanvragen worden binnen een termijn van vier weken behandeld. Artikel 5. Registratie in het Beroepsregister voor Counsellors 5.1 Studenten die nog in opleiding zijn voor counsellor kunnen zich laten registreren als counsellor in opleiding. 5.2 Registratie als registercounsellor vindt plaats indien: - men beschikt over een afgeronde door de ABvC erkende counsellingopleiding; - men beschikt over een modulaire opleiding die volledig gelijkgesteld kan worden aan een door de ABvC erkende counsellingopleiding. Artikel 6. Registratieprocedure 6.1 Voor een verzoek tot registratie als geregistreerd counsellor dienen de volgende relevante bewijsstukken aangeleverd te worden: - een ingevuld aanmeldingsformulier; - een Curriculum Vitae (CV); - kopie van het behaalde diploma van een erkende counsellingopleiding of - kopie van de behaalde modules van een opleiding die volledig gelijk gesteld kan worden aan een counsellingopleiding; - eindcijferlijsten van tentamens, werkstukken, trainingen, examens; - kopieën van diploma s en/of certificaten van aanvullende (beroeps)opleidingen, cursussen en trainingen m.b.t. counselling. 6.2 Alle benodigde documenten voor de registraties dienen naar het Secretariaat van de ABvC te worden opgestuurd.

7 7 6.3 Een verzoek tot inschrijving in het Beroepsregister voor Counsellors wordt niet in behandeling genomen wanneer de benodigde documenten ontbreken of niet volledig zijn ingevuld. Artikel 7 Besluitvorming 7.1 Een besluit tot het wel of niet registreren van een kandidaat wordt met gewone meerderheid der stemmen van de leden van de Toetsings- en Registratie Commissie vastgesteld. 7.2 Bij het staken van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend of men verzoekt om opschorting van de beslissing. 7.3 De Toetsings- en Registratie Commissie neemt haar besluit binnen een termijn van vier weken. 7.4 Het besluit wordt aan het secretariaat van de ABvC medegedeeld dat schriftelijk de kandidaat hiervan in kennis stelt.

8 8 HOOFDSTUK III HERREGISTRATIE Artikel 8. Algemeen 8.1 Vanaf de datum van de inschrijving in het Beroepsregister voor Counsellors van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) is de registratie geldig tot het jaar waarin herregistratie plaatsvindt, t.w. om de 3 jaar. Men wordt opnieuw geregistreerd indien is voldaan aan de jaarlijkse herregistratie eisen. Uiterlijk 1 augustus van het herregistratiejaar dienen de herregistratieaanvragen bij de Toetsings- en Registratie Commissie te worden ingeleverd. 8.2 Voor alle leden die bij de ABvC als register counsellor stonden ingeschreven ten tijde van de eerste herregistratieverplichting was 1 januari 2011 de peildatum voor de eerste herregistratie. 8.3 Voor leden die in de loop van het jaar geregistreerd zijn zal de peildatum de datum van de registratie zijn. De te behalen PE punten zullen dan ook naar rato van het aantal maanden in dat jaar tot de eerstvolgende herregistratie worden berekend. Jaarlijks dient de verplichte intervisie, supervisie en literatuur te worden opgegeven. 8.4 Voor leden die vanaf 1 november van het jaar geregistreerd zijn zal de peildatum 1 januari van het daaropvolgend jaar zijn. Ook voor hen geldt als inleverdatum van de herregistratieaanvraag uiterlijk 1 augustus van het betreffende herregistratiejaar. Eveneens dienen jaarlijks de intervisiemomenten, supervisie en literatuur te worden opgegeven. 8.5 Herregistratie is nodig om te waarborgen dat men over voldoende recente vakbekwaamheid beschikt en ter bescherming van cliënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. 8.6 Een verzoek tot herregistratie wordt ingewilligd als de counsellor in de periode van drie jaar voorafgaand aan de expiratie van de vigerende registratie heeft voldaan aan de gestelde eisen alsmede een reeds geherregistreerde counsellor heeft voldaan aan de vereisten in de jaren na de betreffende herregistratie. 8.7 Als men zich niet laat herregistreren wordt de inschrijving, na een eerste herinnering, geannuleerd. 8.8 Herregistratie is alleen bedoeld voor de registercounsellor. 8.9 Alle in het Beroepsregister geregistreerde registercounsellors dienen om de drie jaar aan de Toetsings- en Registratie Commissie de relevante documenten te overleggen. Artikel 9. Eisen voor herregistratie 9.1 Om als registercounsellor ingeschreven te blijven staan moet men kunnen aantonen dat men voldoende tijd heeft besteed aan het bevorderen van de deskundigheid, t.w.

9 9 - de counsellor heeft zijn beroep waarvoor hij geregistreerd is continu uitgeoefend. Onder continu wordt verstaan dat de registercounsellor zonder langdurige onderbreking op jaarbasis structureel zijn beroep uitoefent; - de counsellor heeft in het kader van zijn beroep in voldoende mate deelgenomen aan deskundigheidsbevordering (zie hoofdstuk IV). - indien de counsellor door buitengewone omstandigheden langdurig uitval heeft en zijn beroep niet continu kan uitvoeren, zal na bewijsbare aantoonbaarheid van redenen naar redelijkheid uitstel van verplichte registratie worden verleend. Tevens gelden de uitzonderingsbepalingen in de hardheidclausule van artikel 13 onder lid 1,2,3 van dit reglement. Artikel 10. Herregistratie in het Beroepsregister voor counsellors 10.1 Voor een verzoek tot herregistratie van de registercounsellor dienen de volgende relevante bewijsstukken aangeleverd te worden: - een lijst van de genoten deskundigheidsbevorderende activiteiten met een totaaltelling van 65 permanente educatiepunten voor het jaar 2014 en vanaf 1 januari 2014 per 3 jaar een totaaltelling van 80 PE punten. - aantoonbare gegevens dat men minimaal vier keer per jaar heeft deelgenomen aan intervisie; - aantoonbare gegevens dat men minimaal twee keer per jaar heeft deelgenomen aan supervisie(facultatief, verplicht vanaf 2013); - een lijst waarop aangetoond wordt dat men minimaal 2 boeken (opgave titel en naam auteur) per jaar heeft gelezen. Deze boeken dienen relevant te zijn voor het vakgebied counselling; - kopieën van de bewijzen van deelname aan intervisie en supervisie - kopieën van certificaten, diploma s of andersoortige bewijzen van deelname aan scholingsactiviteiten; - kopieën van bewijsstukken van deelname aan symposia, lezingen etc.; aanvangstijd en eindtijd van bijwonen van deze activiteiten dienen aangegeven te zijn Het bijwonen van een seminar of een lezing moet voor de counsellor een aantoonbare toegevoegde waarde hebben. De counsellor blijft verantwoordelijk voor het bepalen van de toegevoegde waarde. Wanneer de Toetsings- en Registratie Commissie van oordeel is dat er van toegevoegde waarde geen sprake is, zullen er geen PE punten worden toegekend. Artikel 11. Besluitvorming 11.1 Een besluit tot het wel of niet herregistreren van een kandidaat wordt met gewone meerderheid der stemmen van de leden van de Toetsings- en Registratie Commissie vastgesteld Bij het staken van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend of men verzoekt om opschorting van de beslissing De Toetsings- en Registratie Commissie neemt haar besluit binnen een termijn van twaalf weken. Het lid wordt hiervan in kennis gesteld.

10 Het besluit wordt door de Toetsings- en Registratie Commissie schriftelijk aan het betreffend lid medegedeeld. Artikel 12. Coulanceregeling 12.1 Als de aanvrager voor herregistratie niet volledig aan de gestelde eisen voldoet kan de Toetsings- en Registratie Commissie besluiten tot herregistratie onder de voorwaarde dat de aanvrager binnen een jaar alsnog aan de gestelde eisen voldoet Het voldoen aan de gestelde eisen conform art doet niets af aan de eisen die gesteld worden in het daarop volgend jaar Indien de aanvrager niet binnen de gestelde termijn van een jaar aan de gestelde eisen heeft voldaan, wordt de aanvraag voor herregistratie doorgehaald op de dag volgend op de beëindiging van de genoemde periode. Artikel 13. Hardheidclausule 13.1 Als blijkt dat de gevolgen van toepassing van dit reglement in individuele gevallen kennelijk in ernstige mate onevenredig zijn in verhouding tot de strekking van dit reglement en de ermee te dienen doelen, kan de Toetsings- en Registratie Commissie besluiten af te wijken van de inhoud van dit reglement Tot de gronden voor afwijking als bedoeld in het eerste lid behoren niet ouderschapsverlof, studie- of zorgverlof, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Ziekte kan als grond dienen; het lid dient een verzoek hiertoe in te dienen bij de Toetsings- en Registratie Commissie met en omschrijving waarom niet aan de gestelde eisen is voldaan Indien de registercounsellor niet kan voldoen aan zijn verplichtingen, kan na beoordeling door de Toetsings- en Registratie Commissie van de situatie eventueel dispensatie verleend worden.

11 11 HOOFDSTUK IV NADERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE EISEN Artikel 14. Deskundigheidsbevordering 14.1 Tot deskundigheidsbevordering worden gerekend: a. deelname aan geaccrediteerde en met PE punten gehonoreerde scholingsactiviteiten; b. intercollegiale toetsing; c. overige deskundigheidsbevorderende scholingsactiviteiten die voor de counsellor toegevoegde waarde hebben: symposia, lezingen en literatuur ad. a. Geaccrediteerde en met PE punten gehonoreerde scholingsactiviteiten staan vermeld op de website van de ABvC. Geaccrediteerde scholingsactiviteiten kunnen ook inhouden de niet door de ABvC geaccrediteerde scholingsactiviteiten, doch erkend door bijvoorbeeld het Ministerie van OCW, GGZ of andere. Bij twijfel of de scholingsactiviteit voor PE punten in aanmerking komt kan men vooraf aan de Toetsings- en Registratie Commissie vragen of de betreffende scholingsactiviteit die men wil gaan volgen haar goedkeuring heeft en hoeveel PE punten hiervoor gegeven worden. Hiervoor dient het aanvraagformulier voor PE punten te worden ingevuld en opgestuurd opdat de commissie inhoudelijk de scholingsactiviteit kan beoordelen. Eventueel toegekende PE punten zijn pas geldig nadat deze door de Toetsings- en Registratie Commissie zijn afgegeven. ad.b. Tot intercollegiale toetsing worden gerekend: a. intervisie b. supervisie c. persoonlijk contact Voor intervisie gelden de volgende bepalingen: - de intervisie dient gericht te zijn op reflectie van de deelnemers op hun professioneel handelen; - de intervisie dient minimaal vier keer per jaar plaats te vinden; - de duur van de bijeenkomsten is minimaal twee uur; - elk lid van een intervisiegroep ontvangt van de coördinator een bewijs van deelname. Hierop dient vermeld te worden: * de aanwezigheid op de intervisiebijeenkomst; * het aantal uren van de intervisie; * het lidmaatschapsnummer van betreffende intervisant. Daarnaast dient de coördinator aan het einde van elk jaar een jaarverslag (het intervisieformulier) aan de Toetsings- en Registratie Commissie te verstrekken met daarop de volgende gegevens: - de naam en de regio van de intervisiegroep; - de naam van de betreffende coördinator; - het aantal bijeenkomsten van de betreffende intervisiegroep; - de deelnemerslijst met het ABvC lidmaatschapnummer (bij externe leden dienen de naam en beroepsvereniging te worden vermeld);

12 12 - het aantal keren dat de leden aanwezig waren; - de structuur van de intervisiebijeenkomsten, waaronder de gevolgde intervisiemethode, alsmede de thema s die in het betreffende jaar aan de orde zijn geweest. Inhoudelijke en persoonlijke informatie worden uitgesloten van opname in het jaarverslag. Met betrekking tot de supervisie geldt dat de supervisant een verklaring van de supervisor dient te kunnen overleggen waarin omschreven dient te zijn: - datum van de supervisie; - het aantal uren dat supervisie persoonlijk is gegeven Voor de deskundigheidsbevordering kent de ABvC jaarlijks vaste verplichte onderdelen te weten: - minimaal 4 intervisies tot maximaal 6 intervisies per jaar - minimaal 2 supervisies (verplicht vanaf 2013) - beroepsgerelateerde literatuur: 2 boeken van minimaal 100 pagina s per boek. De verkregen PE punten voor scholingsactiviteiten, zoals workshop, cursus, seminar, congres en lezing, mogen worden verspreid over de drie tussenliggende jaren voorafgaand aan een nieuwe herregistratieaanvraag.

13 13 HOOFDSTUK V SLOTBEPALING artikel 16. Inwerkingtreding 16.1 Op 18 april 2009 is dit reglement voor (her)registratie van de counsellor in het Beroepsregister van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) 16.2 Op 9 april 2011 is bij goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering dit reglement aangepast Op 1 oktober 2011 is bij goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering dit reglement aangepast Dit reglement ten behoeve van (her)registratie is bedoeld voor de registercounsellor.

14 14 LIJST VAN DE TOEGEWEZEN PERMANENTE EDUCATIEPUNTEN VAN BELANG VOOR DE HERREGISTRATIE Aantal Permanente Educatie punten van de ABvC: Intervisie: (minimaal 8, maximaal 12 PE punten kunnen voor de herregistratie gelden) Supervisie: (minimaal 1 uur) (Vanaf 2013 verplicht; maximaal 4 PE punten kunnen voor de herregistratie gelden) Workshops: Seminar / lezing: 2 punten per moment 2 punten per moment 1 punt per effectief uur 1 punt per effectief uur Beroepsgerelateerde literatuur: 1 punt voor elk boek van minimaal 100 pagina s. Voor de herregistratie maximaal 2 PE punten per jaar. Instituten of instellingen Bij- en nascholingsactiviteiten verzorgd door organisaties, opleidingsinstituten of -instellingen en/of individuele personen op het gebied van counselling of raakvlakken daarmee en die geen eigen puntensysteem hebben, zullen beoordeeld worden op basis van de contacturen, uren voor het doen van een examen en de dwingend opgelegde literatuur voor het examen. Indien een erkend (bijv. door het Ministerie van OCW of GGZ) instituut c.q. de instelling zelf het aantal Permanente Educatie punten aangeeft, zullen deze punten voor de herregistratie worden overgenomen door de Toetsings- en Registratie Commissie. Indien men een bij- of nascholing wil volgen bij een instelling of instituut, organisatie of individueel persoon en men twijfelt of de betreffende scholing in aanmerking komt voor PE punten voor de herregistratie kan men een aanvraagformulier voor PE punten invullen en opsturen naar de Toetsings- en Registratie Commissie. Het is aan te raden dit voorafgaand aan de scholingsactiviteit te doen om teleurstelling van het niet toekennen van PE punten te voorkomen. Er dient rekening gehouden te worden met een verwerkingstijd van 8 weken. Categorie Bijzondere dagen: seminar en/of lezingen. Voor deze categorie geldt dat men moet kunnen bewijzen dat men op de betreffende dag aanwezig was. Indien mogelijk opgave van het aantal effectieve uren. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door bij vertrek uw entreebewijs te laten aftekenen. Een lunchpauze wordt niet tot een effectief uur gerekend.

15 15 Opleidingen c.q. cursussen (Hieronder wordt niet verstaan de counsellingopleiding) De beoordeling van de PE punten is op basis van het aantal door de aanbieder opgegeven dagen dat men nodig heeft voor een cursus of opleiding, het aantal contacturen, de opgegeven uren nodig voor het examen en de dwingend opgelegde literatuur voor het examen. Indien literatuur en/of het lezen van artikelen hierbij een verplichting is, dan kent de Toetsings- en Registratie Commissie maximaal 5 PE punten toe aan de betreffende opleiding c.q. cursus/training. Men dient bij uw aanvraag tot herregistratie de titels van de betreffende literatuur en/of de artikelen op te geven. De vereiste permanente educatiepunten voor bij- en nascholing kunnen in de periode tussen twee herregistraties gespreid worden behaald. Permanente educatiepunten behaald in het uitgebreide herregistratiejaar kunnen na verrekening met het aantal vereiste PE punten naar de volgende herregistratieperiode worden meegenomen. Literatuur Als voorwaarde voor de herregistratie geldt ook het verplicht lezen van literatuur die relevant is voor het vakgebied counselling. De Toetsings- en Registratie Commissie hanteert 1 PE punt per boek van minimaal 100 pagina s tot een maximum van 2 PE punten per jaar. Indien de literatuur niet relevant is voor counselling zal hieraan voor de herregistratie ook geen PE punt worden toegekend. Men dient bij de aanvraag tot herregistratie een opgave te doen van de titels en de namen van de auteurs.

Reglement voor herregistratie van de registercounsellor van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)

Reglement voor herregistratie van de registercounsellor van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) 1 Reglement voor herregistratie van de registercounsellor van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) Inleiding Het Bestuur van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) dient

Nadere informatie

Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie

Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie Deze beleidsregels vormen een nadere uitwerking van de eisen aan genoten supervisie, intervisie, intercollegiale toetsing en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014 SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator 1 Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding pag.

Nadere informatie

15 november Algemene Leden Vergadering. Voor uw agenda.

15 november Algemene Leden Vergadering. Voor uw agenda. 15 november 2010 Algemene Leden Vergadering Deze laatste Algemene Leden Vergadering van 30 oktober 2010 is goed bezocht. Voor een deel stond deze vergadering in het teken van de herregistratie. Ina den

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014 SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator 1 Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding pag.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR INTERVISIEGROEPEN VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING

REGLEMENT VOOR INTERVISIEGROEPEN VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING 1 REGLEMENT VOOR INTERVISIEGROEPEN VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING In dit reglement worden de volgende afkortingen gebruikt: ABvC : de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling TRA-bureau

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 VS.2015-01-01 01 Landelijk Overkoepelend Orgaan voor Podologie Inhoudsopgave Inleiding... Accreditatietijdvak 2013 t/m 2015... Reglement Permanente

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010 Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG Ingaande per 1 januari 2010 Hoofdindeling: Beroepsregelementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG Vastgesteld door: Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

1.2 De supervisor ontvangt binnen 8 weken het besluit van de Toetsings- en Registratie Commissie.

1.2 De supervisor ontvangt binnen 8 weken het besluit van de Toetsings- en Registratie Commissie. 1 VOORWAARDEN VOOR REGISTRATIE ALS SUPERVISOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) 1. Algemeen 1.1 De supervisor dient een aanvraag tot registratie in bij het secretariaat van de ABvC

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie NRVT

Reglement Permanente Educatie NRVT Reglement Permanente Educatie NRVT Vastgesteld 15 december 2016 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/6 Gelet op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid, zoals neergelegd

Nadere informatie

& Pastorale Supervisie in Nederland

& Pastorale Supervisie in Nederland & Pastorale Supervisie in Nederland (HER)REGISTRATIE ALS PASTORAAL SUPERVISOR Herziene editie 2011 (update 2013) Regelgeving betreffende de (her)registratie en opleiding van pastoraal supervisoren Raad

Nadere informatie

NMI Reglement Permanente Educatie (PE) voor de NMI registermediator. 1 Januari 2013

NMI Reglement Permanente Educatie (PE) voor de NMI registermediator. 1 Januari 2013 NMI Reglement Permanente Educatie (PE) voor de NMI registermediator 1 Januari 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding

Nadere informatie

Artikel 2.1 De aspirantcounsellor en de registercounsellor dienen zelf zorg te dragen voor aansluiting bij een intervisiegroep.

Artikel 2.1 De aspirantcounsellor en de registercounsellor dienen zelf zorg te dragen voor aansluiting bij een intervisiegroep. 1 REGLEMENT VOOR INTERVISIEGROEPEN VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING In dit reglement worden de volgende afkortingen gebruikt: - ABvC : de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling -

Nadere informatie

Besluit vereisten (her)registratie en herintreding Kwaliteitsregister Psychotherapie

Besluit vereisten (her)registratie en herintreding Kwaliteitsregister Psychotherapie De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) besluit vast te stellen de volgende regeling Besluit vereisten (her)registratie en herintreding Kwaliteitsregister Psychotherapie Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie 1. De accreditatiecommissie SKOM is een door het bestuur ingesteld orgaan, dat belast is met de volgende taken: a. De accreditatie van trainer-,

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 Dit reglement regelt de accreditatieprocedure en legt de beoordelingscriteria vast aan de hand waarvan de scholingsactiviteit door de Accreditatie

Nadere informatie

Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014

Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014 Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014 Bijlage III bij Registratiereglement Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de kamer Psychologen Preambule: In artikel 2, eerste lid onder b van het registratiereglement

Nadere informatie

Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op 23 september 2015.

Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op 23 september 2015. Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op. Definities Artikel 1 1. Onder Permanente Educatie (hierna: PE) wordt in dit reglement verstaan het

Nadere informatie

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3 Beleidsregels accreditatie herregistratie Vastgesteld door de Accreditatiecommissie herregistratie van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) op 17 mei 2017. Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011 Kwaliteitsregister NVHVV April 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregistratiesysteem van de NVHVV... 4 2.1.1 Registratiecriteria... 4

Nadere informatie

Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist

Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog- Uitgangspunt van deze verlengingsregeling is het borgen van het niveau van de vakbekwaamheid en de deskundigheid op het terrein

Nadere informatie

Toelichting Reglement Permanente Educatie (PE) Toelichting bij het Reglement Permanente Educatie per 1 januari 2016

Toelichting Reglement Permanente Educatie (PE) Toelichting bij het Reglement Permanente Educatie per 1 januari 2016 Toelichting Reglement Permanente Educatie (PE) Toelichting bij het Reglement Permanente Educatie per 1 januari 2016 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Overige standaarden Opgesteld door: Bureau

Nadere informatie

V.8. REGELING PRIMAIRE EN VOORTGEZETTE NASCHOLING

V.8. REGELING PRIMAIRE EN VOORTGEZETTE NASCHOLING V.8. REGELING PRIMAIRE EN VOORTGEZETTE NASCHOLING ALGEMEEN Artikel 1. De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, gevestigd te Dordrecht, kent een regeling voor primaire en voortgezette nascholing,

Nadere informatie

Het accrediteren van scholings- en andere PE-activiteiten geschiedt door de Accreditatiecommissie.

Het accrediteren van scholings- en andere PE-activiteiten geschiedt door de Accreditatiecommissie. Reglement voor Registratie en Toetsing inzake het Register Erkende Verenigings Professionals (Register AE) en de Accreditatie van scholingsactiviteiten Inleiding In 2008 heeft de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten Om voor registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici in aanmerking te komen dient de radiodiagnostisch-

Nadere informatie

NBDK Reglement Kwaliteitsregister dansdocent en Accreditatie 2013-2016

NBDK Reglement Kwaliteitsregister dansdocent en Accreditatie 2013-2016 NBDK Reglement Kwaliteitsregister dansdocent en Accreditatie 2013-2016 Dit Reglement Kwaliteitsregister en Accreditatie is een aanvulling op het Contributiereglement (25-11-2005) horende bij de Statuten,

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie

Reglement Permanente Educatie Reglement Permanente Educatie Nog nader vast te stellen en te bekrachtigen Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/4 Gelet op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid,

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder:

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder: REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting De Stichting Register Financieel Echtscheidingsadviseurs Bestuur Het bestuur van de Stichting

Nadere informatie

Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016

Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016 Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016 Deze registratienorm geldt voor alle nieuwe-, hernieuwde- en herregistraties van preventieassistenten vanaf de ingangsdatum. De wijziging ten opzichte

Nadere informatie

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg.

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen wanneer u dit formulier volledig invult en in 6-voud opstuurt

Nadere informatie

Een sterk merk in de markt

Een sterk merk in de markt Een sterk merk in de markt Beroepsregistratie van loopbaanprofessionals en jobcoaches Pagina Welkom bij Noloc! Professionalisering van het loopbaanadviesvak en de beroepsgroep; dát is het belangrijkste

Nadere informatie

Beleidsregels Herregistratie, versie 17 februari 2012

Beleidsregels Herregistratie, versie 17 februari 2012 Beleidsregels Herregistratie (zoals vastgesteld door de RSG bij elektronische stemming van 6 mei 2008; gewijzigd op 23 september 2008, 19 februari 2010, 9 juli 2010; 2 december 2011 en 17 februari 2012)

Nadere informatie

LOGBOEK ten behoeve van de herregistratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg.

LOGBOEK ten behoeve van de herregistratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. LOGBOEK ten behoeve van de herregistratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. Het ingevulde logboek met bijlagen in 6-voud opsturen naar: Secretariaat VCW - Postbus 2834* - 3500 GV Utrecht - Nederland

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN A. Het Kwaliteitsregister Verloskundigen en het bureau kwaliteitsregister Artikel 1 Instelling Kwaliteitsregister Verloskundigen 1.1 Op grond van artikel 2 sub

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN A. Het Kwaliteitsregister Verloskundigen en het bureau Kwaliteitsregister Artikel 1 Instelling Kwaliteitsregister Verloskundigen 1.1 Op grond van artikel 2 lid

Nadere informatie

Nota Accreditatie. Datum Januari Peter de Haas, Rene Bults, Joan van Houtum, leden van de Opleidingscommissie SVN.

Nota Accreditatie. Datum Januari Peter de Haas, Rene Bults, Joan van Houtum, leden van de Opleidingscommissie SVN. Nota Accreditatie Datum Januari 2012. Door Peter de Haas, Rene Bults, Joan van Houtum, leden van de Opleidingscommissie SVN. Inleiding Voor u ligt een voorstel om te komen tot een accreditatiesysteem voor

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen

het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen Kaderregeling accreditatie herregistratie Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 6 februari 2007. Laatste gewijzigde versie vastgesteld door het Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE Waarin opgenomen, de registratie van de algemeen fysiotherapeut, de verbijzonderd fysiotherapeut en de fysiotherapeut met aantekening. Dit reglement

Nadere informatie

juni 2013 Basisgegevens:

juni 2013 Basisgegevens: 1 Regeling van Samenwerking tussen het kwaliteitsregister voor geestelijk verzorgers (SKGV) en het nascholingsregister Permanente Educatie voor predikanten en kerkelijk werkers (PE PKN) juni 2013 Basisgegevens:

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE Oktober 2010 1 van 5 REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE van de stichting FPSB Nederland als geldend vanaf 01 januari 2010 voor het register MFP 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Geachte heer/mevrouw, Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Voor u ligt het aanmeldingsformulier voor de registratie als EADV Praktijkondersteuner Diabetes. Met dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Postbus 217 7500 AE ENSCHEDE Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen Versie: 27-12-2013 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding In het voorjaar van 2009 is de

Nadere informatie

BIJLAGE 3. Eisen ten behoeve van herregistratie GAGS

BIJLAGE 3. Eisen ten behoeve van herregistratie GAGS BIJLAGE 3 Eisen ten behoeve van herregistratie GAGS De inschrijving in het GAGS-register is maximaal 5 jaar geldig vanaf moment van laatste registratie, tenzij het register anders aangeeft. Het register

Nadere informatie

INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld.

INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld. OVEREENKOMSTEN, VERSCHILLEN IN KWALITEITSREGISTERS, HET BIG REGISTER EN PORTFOLIO S INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld. Wat is er zoal: Het BIG register

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016

Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016 Nederlandse Vereniging voor Longfunctieanalisten Kwaliteitsregister Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016 Opgesteld door: NVLA (Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten) www.nvla.nl

Nadere informatie

Kaderregeling accreditatie herregistratie

Kaderregeling accreditatie herregistratie Vastgesteld door het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 6 februari 2007. Datum inwerkingtreding: 1 april 2007; Eerste gewijzigde versie vastgesteld door het bestuur van de

Nadere informatie

Beleidsregels Herregistratie, versie 16 maart 2015

Beleidsregels Herregistratie, versie 16 maart 2015 Beleidsregels Herregistratie (zoals vastgesteld door de RSG bij elektronische stemming van 6 mei 2008; gewijzigd op 23 september 2008, 19 februari 2010, 9 juli 2010, 2 december 2011, 17 februari 2012,

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen. Stand van zake herregistratie. Voorjaarsvergadering NVMKA 31 mei 2013 Amsterdam

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen. Stand van zake herregistratie. Voorjaarsvergadering NVMKA 31 mei 2013 Amsterdam Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen Stand van zake herregistratie Voorjaarsvergadering NVMKA 31 mei 2013 Amsterdam De RTS is gebonden aan de regelgeving van het college (CTS), de bepalingen

Nadere informatie

NOBTRA Register - Werkwijze Structuur Toetsingsprocedure Verlenging van de registratie Permanente Educatie - PE-punten

NOBTRA Register - Werkwijze Structuur Toetsingsprocedure Verlenging van de registratie Permanente Educatie - PE-punten NOBTRA Register - Werkwijze Structuur Toetsingsprocedure Verlenging van de registratie Permanente Educatie - PE-punten Vastgesteld door het bestuur van de NOBTRA, op 8 januari 2014. STRUCTUUR De toetsingscommissie

Nadere informatie

Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG

Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG 1. ACHTERGROND Artsen die voldoen aan de opleidingseisen voor een specialisme worden voor vijf jaar in dit specialisme geregistreerd, waarna zij zich

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6 Handleiding PE Online voor osteopaten Uw herregistratiedossier Versie 9-2014 Inhoudsopgave Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007 Kaderregeling Accreditatie Herregistratie Het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP), gelet op: - het Besluit eisen voor de herregistratie van gezondheidszorgpsycholoog-specialisten,

Nadere informatie

U kunt zich aanmelden voor herregistratie via bijgevoegd aanvraagformulier. De herregistratie aanvraag kunt u sturen naar: LCR

U kunt zich aanmelden voor herregistratie via bijgevoegd aanvraagformulier. De herregistratie aanvraag kunt u sturen naar: LCR Alle artsen die gezondheidsadviezen geven aan reizigers Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Geachte mevrouw, heer, Vijf jaar geleden heeft u zich in het LCR Kwaliteitsregister als reizigersgeneeskundige'

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Voorwaarden vooraanmelding Hieronder staan de voorwaarden voor het vooraanmelden als jeugdhulpverlener SKJ. Jeugdhulpverlener hbo Voorwaarden voor vooraanmelding

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Regeling accreditatie (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie

Regeling accreditatie (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) besluit vast te stellen de volgende Regeling accreditatie (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie Hoofdstuk I. Algemeen Artikel 1: definities

Nadere informatie

Reglement van registratie Ingangsdatum en versie: 2 juli 2012

Reglement van registratie Ingangsdatum en versie: 2 juli 2012 Reglement van registratie Ingangsdatum en versie: 2 juli 2012 Dit reglement fungeert als het in de statuten aangehaalde reglementen voor registratie, hernieuwde registratie, herregistratie en doorhaling

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Centraal Kwaliteitsregister NGS

Centraal Kwaliteitsregister NGS Centraal Kwaliteitsregister NGS 2010-2014 Inhoudsopgave: Centraal Kwaliteitsregister NGS (CKR-NGS) 3 Toelatingseisen tot het CKR-NGS 4 Hoe blijft u ingeschreven in het CKR-NGS? 4 Studiepunten 5 Kosten

Nadere informatie

Besluit Herregistratie specialisten 15 Meest gestelde vragen door medisch specialisten

Besluit Herregistratie specialisten 15 Meest gestelde vragen door medisch specialisten Besluit Herregistratie specialisten 15 Meest gestelde vragen door medisch specialisten 1. Wat was de aanleiding voor de vernieuwing van de herregistratiebepalingen? Eens per vijf jaar wordt beoordeeld

Nadere informatie

Regeling MVK-bijlage 2

Regeling MVK-bijlage 2 Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde middelbaar veiligheidskundigen Inleiding In deze bijlage wordt de werkwijze van het systeem voor onderhoud van de vakbekwaamheid van gecertificeerde middelbaar-

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist Stappenplan herregistratie voor de verpleegkundig specialist Versie november 2015 1 U staat geregistreerd als verpleegkundig specialist. Een maand voordat uw registratieperiode van vijf jaar afloopt, dient

Nadere informatie

Generale regeling voor de permanente educatie

Generale regeling voor de permanente educatie Generale regeling voor de permanente educatie als bedoeld in ordinantie 3-12 en 3-13, alsmede ordinantie 13-18 Inhoudsopgave I. DE PERMANENTE EDUCATIE Artikel 1. Artikel 2. De opbouw van de permanente

Nadere informatie

REGISTRATIEREGLEMENT VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS VGCt

REGISTRATIEREGLEMENT VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS VGCt REGISTRATIEREGLEMENT VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS VGCt Ingangsdatum 1 juli 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Bekwaamheden... 2 2. Vereisten voor aanvraag van de registratie... 2 2.1 Opleidingseisen...

Nadere informatie

Accreditatie reglement bij- en nascholing ten behoeve van Herregistratieregeling Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT)

Accreditatie reglement bij- en nascholing ten behoeve van Herregistratieregeling Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) Accreditatie reglement bij- en nascholing ten behoeve van Herregistratieregeling Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) HOOFDSTUK I: ALGEMEEN Artikel 1: definities In deze regeling wordt

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Therapeut VCW reg.

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Therapeut VCW reg. aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Therapeut VCW reg. Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen wanneer u dit formulier volledig invult en in 6-voud opstuurt naar:

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen

Nadere informatie

Accreditatiedocument bij nascholingsactiviteiten counselling

Accreditatiedocument bij nascholingsactiviteiten counselling 1 Accreditatiedocument bij nascholingsactiviteiten counselling 2 Inhoud INLEIDING... 5 Vergoeding voor een accreditatieaanvraag... 6 HOOFDSTUK I - ALGEMENE INFORMATIE... 7 Artikel 1. Definities en interpretaties...

Nadere informatie

Visie op licentiebeleid

Visie op licentiebeleid Het vak van wellness-, sport- en sportzorgmasseur en masseur verandert. Kennis en kunde ontwikkelen zich. Eén van de taken van het NGS is de kwaliteit van de individuele NGS wellness-, sport- en sportzorgmasseur

Nadere informatie

Reglement van registratie preventieassistenten

Reglement van registratie preventieassistenten Reglement van registratie preventieassistenten Ingangsdatum en versie: 1 januari 2014, versie 2 Wijzigingen in dit reglement t.o.v. versie 1 betreffen de overgangsregeling (artikel 5.2), die verlengd is.

Nadere informatie

Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister

Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Geachte heer, mevrouw, Vijf jaar geleden heeft u zich in het LCR

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2300 2 februari 2015 Besluit permanente educatie Wbtv Gelet op: artikel 8 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Stb.

Nadere informatie

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut KPT 13-025 Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut De Kamer Psychotherapeut, kennis genomen hebbende van het rapport van de Commissie

Nadere informatie

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Ingangsdatum en versie: 15 april 2016, versie 1 (07-04-2016) De aandachtsfunctionaris bewaakt de interne procedure

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OPENBARE EN ZIEKENHUISAPOTHEKERS

INFORMATIE VOOR OPENBARE EN ZIEKENHUISAPOTHEKERS PE-ONLINE INFORMATIE VOOR OPENBARE EN ZIEKENHUISAPOTHEKERS Algemene informatie Activeren account en Inloggen U krijgt toegang tot PE-online door uw account te activeren via de volgende stappen: 1. Ga naar

Nadere informatie

Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826)

Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826) Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826) 1. ACHTERGROND Artsen die voldoen aan de opleidingseisen voor een specialisme worden voor vijf jaar in dit specialisme geregistreerd, waarna zij

Nadere informatie

II. DE WERKBEGELEIDINGHET MENTORAAT EN DE PRIMAIRE NASCHOLING

II. DE WERKBEGELEIDINGHET MENTORAAT EN DE PRIMAIRE NASCHOLING Generale regeling voor de permanente educatie Als bedoeld in ordinantie 3-12 en 3-13, alsmede ordinantie 13-18 I. DE PERMANENTE EDUCATIE Artikel 1. De opbouw van de permanente educatie 1. Met het oog op

Nadere informatie

REGISTRATIEREGLEMENT VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt

REGISTRATIEREGLEMENT VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt REGISTRATIEREGLEMENT VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt Ingangsdatum 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING.. 3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1 Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt in

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN

R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN Pagina 1 van 8 R501.00 R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAN PERSONEN 1. ALGEMEEN - Het NIL kan, onder door het NIL vastgestelde voorwaarden, aan personen een certificaat van Vakbekwaamheid toekennen.

Nadere informatie