Kwaliteitsregister NVSHV Registratieperiode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsregister NVSHV Registratieperiode 2013 2018"

Transcriptie

1 Kwaliteitsregister NVSHV Registratieperiode

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Registratie Criteria voor registratie in het NVSHV Kwaliteitsregister De registratiebeoordeling Bewijslast De procedure tot registratie en herregistratie Algemene zaken Werkwijze van de aanvraag Weigering inschrijving Registratiegelden Bezwaar Doorhaling uit het register Herregistratieprocedure en - criteria Implementatie Overgangsregeling Overstap van V&V - naar NVSHV Kwaliteitsregister Evaluatie NVSHV Kwaliteitsregister Bijlage 1 Begrippenlijst

3 1. Inleiding Deze notitie is een aanzet om een kwaliteitsstandaard en bijbehorende titelregistratie te initiëren en organiseren voor SEH- verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen het terrein van de acute zorg en die ingeschreven staan in het BIG- register. Er bestaan verschillende definities van acute zorg of spoedzorg. In het Nationaal Kompas Volksgezondheid 1 wordt acute zorg gedefinieerd als alle zorg die niet kan wachten tot de eerstvolgende mogelijkheid op werkdagen om de huisarts of hulpverlener te raadplegen. De acute zorg wordt een keten als er meerdere zorgverleners bij een zorgvraag zijn betrokken. Bij een consult op de huisartsenpost kan de huisarts een patiënt doorverwijzen naar een afdeling spoedeisende hulp (SEH) voor verdere diagnostiek en behandeling door een specialist. In de ambulancezorg worden patiënten na stabilisatie en behandeling ter plekke vaak vervoerd naar een SEH. De Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV) voelt zich als beroepsorganisatie verantwoordelijk voor een eenduidige ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard voor de SEH- verpleegkundige werkzaam in de acute zorg. Deze landelijke Nederlandse standaard kan uiteindelijk leiden tot een Europese standaard. Daarom heeft het NVSHV bestuur de opdracht gegeven het NVSHV kwaliteitsregister te ontwikkelen. Het NVSHV kwaliteitsregister zal de verdere professionalisering van SEH- verpleegkundigen stimuleren door hun werkervaring en scholing te laten waarderen door experts uit het werkveld en onderwijs. Het NVSHV kwaliteitsregister zal 1 november geopend zijn voor inschrijving en heeft de status van een voorgenomen besluit. Op de Algemene Ledenvergadering NVSHV 2014 zal door de leden gestemd worden over de invoering van NVSHV Kwaliteitsregister. 1 zorg/acute- zorg- samengevat/ geraadpleegd

4 2. Registratie Elke SEH- verpleegkundige die ingeschreven is in het BIG- register en voldoet aan de overige registratiecriteria (2.1.1), kan zich via de website registreren in het NVSHV kwaliteitsregister. U gaat daarvoor naar de website van de NVSHV. Onder het kopje Register vindt u de mogelijkheid tot inschrijving. 2.1 Criteria voor registratie in het NVSHV Kwaliteitsregister Om opgenomen te worden in het kwaliteitsregister NVSHV dient een aanvrager te voldoen aan de volgende criteria: verpleegkundige is BIG- geregistreerd (artikel 3) verpleegkundige is minimaal 416 uur per jaar (2080 uur per 5 jaar) werkzaam binnen het veld van de intra- en/of extramurale acute zorg. Het aantal werkuren van de afgelopen vijf jaar wordt via de werkgeversverklaring aangetoond. Wanneer verpleegkundigen nog geen vijf jaar werkzaam zijn in de acute zorg, of door ziekte of zwangerschap tijdelijk minder gewerkt hebben, dan geven zij het daadwerkelijk gewerkt aantal uren aan (via werkgeversverklaring) met een toelichting op het tekort van het aantal normuren; de verpleegkundige heeft een vervolgopleiding SEH met goed gevolg afgesloten; indien de SEH verpleegkundige geen NVSHV- lid is, dan voldoet zij/hij de kosten voor de registratie NVSHV kwaliteitsregister. Voor NVSHV leden zijn geen kosten aan de registratie verbonden. (Lidmaatschap van de NVSHV is geen voorwaarde voor opname in het NVSHV Kwaliteitsregister). 2.2 De registratiebeoordeling De registratie wordt beoordeeld door een registratie- en accreditatiecommissie (voor de taakbeschrijving van deze commissie zie bijlage 1). Op de eerste plaats is de SEH- verpleegkundige zelf verantwoordelijk voor de registratie, daarnaast zullen uw gegevens steekproefsgewijs worden gecontroleerd. 2.3 Bewijslast De verantwoordelijkheid voor de bewijslast t.a.v. de registratiecriteria ligt bij de beroepsbeoefenaar zelf. Dit betekent dat het zijn/haar verantwoordelijkheid is om het benodigde bewijsmateriaal te verzamelen, in te scannen en toe te voegen aan het persoonlijke digitale dossier. De originele documenten dient men op verzoek te kunnen overleggen Bewijsstukken voor inschrijving Registratiecriteria: een bewijs van de BIG- registratie als verpleegkundige (artikel 3); in bezit zijn van een diploma vervolgopleiding SEH- verpleegkundige (CZO- erkend); 4

5 het lidmaatschapsnummer van de NVSHV en bewijs van betaling lidmaatschap of een bewijs van overschrijving van kosten van inschrijving in register voor niet NVSHV leden; een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat de opgegeven werkervaringsuren zijn gemaakt Verklaring werkervaring De NVSHV heeft een formulier ontwikkeld waarmee de individuele beroepsbeoefenaar een aanvraag kan indienen voor (her)registratie in het NVSHV kwaliteitsregister. Dit formulier kunt u downloaden via de website van de NVSHV. Met behulp van dit formulier dient de beroepsbeoefenaar een verklaring af te leggen t.a.v. zijn/haar werkervaring (zie website NVSHV). 2 De verklaring werkervaring is relevant voor zover het gaat om werkzaamheden verricht in het betreffende deskundigheidsgebied. Bij het bepalen van aantallen gewerkte uren wordt uitgegaan van de daadwerkelijk gewerkte uren. Verder zijn de duur van een arbeidscontract en het daarin opgenomen aantal uren per week van belang. De werkzaamheden moeten altijd vallen binnen het deskundigheidsgebied van het beroep van SEH- verpleegkundige. Indien de SEH- verpleegkundige in een ander beroep in de individuele gezondheidszorg werkt dan waarvoor zij/hij staat geregistreerd, bijvoorbeeld als ambulance- of intensive care verpleegkundige dan kan de verpleegkundige toch in aanmerking komen voor (her)registratie. De werkzaamheden moeten dan op tenminste hetzelfde niveau worden uitgevoerd als beschreven in het functieprofiel 3 van de SEH- verpleegkundige. In de verklaring werkervaring zijn de volgende onderwerpen opgenomen: de naam van de werkgever de naam van de aanvrager de periode waarin de aanvrager in dienst was het aantal uren dat de aanvrager werkzaam was in de directe patiëntenzorg de verklaring dient door de aanvrager zelf en door de werkgever te worden ondertekend de NVSHV kan de aanvrager verzoeken om de verklaring werkervaring toe te lichten Voldoen aan de competenties van de SEH- verpleegkundige Om voor registratie in aanmerking te komen dient de aanvrager aan te tonen dat hij/zij beschikt over de competenties (volgens de CanMeds methode) als SEH- verpleegkundige. Deze competenties zijn gebaseerd op de kwalificaties waarover een SEH- verpleegkundige dient te beschikken (zie functieprofiel) NVSHV geaccrediteerde scholingen SEH- Verpleegkundigen zijn opgeleid tot gespecialiseerd verpleegkundigen in de acute zorg. Na de SEH vervolgopleidingen gevolgd te hebben, is bij- en nascholing belangrijk om de kennis en vaardigheden te vergroten en nieuwe ontwikkelingen te volgen. Dit vereist een continue leerproces. Om de kwaliteit van bij- en nascholingen te garanderen, heeft de NVSHV een accreditatiesysteem ontwikkeld. Dit accreditatiesysteem beschrijft de kwaliteitscriteria en de procedure op grond waarvan accreditatie kan worden verleend. Het aantal accreditatiepunten wordt bepaald door een 2 5

6 accreditatiecommissie. De registratie hiervan is ondergebracht bij Permanente Educatie online ( PE- online ) in het persoonlijk dossier. Geregistreerden hebben zo altijd een actueel overzicht van hun educatieve status. Zij kunnen een geaccrediteerde training of scholing boeken en het systeem zal dit automatisch verwerken en toevoegen aan het overzicht. Zo houden zij hun behaalde accreditatiepunten bij in een eigen digitaal dossier V&V Kwaliteitsregister geaccrediteerde scholingen Wanneer de verpleegkundige geregistreerd is binnen het NVSHV Kwaliteitsregister dan worden toegekende accreditatiepunten vanuit de beroepsvereniging V&V niet automatisch bijgeschreven in het NVSHV kwaltietsregister. De geregistreerde kan de opgebouwde V&V accreditatiepunten wel handmatig toevoegen in het persoonlijk dossier, waardoor deze accreditatiepunten meetellen in de opbouw van de accreditatiepunten in het NVSHV Kwaliteitsregister. 6

7 3. De procedure tot registratie en herregistratie 3.1 Algemene zaken De SEH- verpleegkundige zal in beginsel worden opgenomen in het NVSHV Kwaliteitsregister als zij/hij voldoet aan de gestelde criteria. Zolang een inschrijving in het register is geschorst, wordt de betrokkene gelijkgesteld met een niet- ingeschrevene. 3.2 Werkwijze van de aanvraag Als NVSHV- lid kunt u zich laten registreren via de website van de NVSHV door een persoonlijk dossier aan te maken ( ga vervolgens NVSHV Kwaliteitsregister en volg de aanwijzingen in de handleiding op de website. Om een persoonlijk dossier aan te kunnen maken heeft een verpleegkundige zijn/haar BIG- registratienummer en NVSHV- lidmaatschap nummer of toegangscode nodig. Niet NVSHV- leden kunnen een persoonlijk dossier via de website aanmaken nadat zij hiertoe een verzoek bij het secretariaat NVSHV hebben ingediend. Na ontvangst van betaling van het registratiebedrag ontvangen zij een toegangscode om een persoonlijk dossier aan te maken. Indien u voldoet aan de gestelde criteria voor registratie en de werkgeversverklaring aan uw dossier hebt toegevoegd, wordt u opgenomen in het register. Vanaf het moment dat u een persoonlijk dossier hebt aangemaakt, krijgt u 2 maanden de tijd de werkgeversverklaring toe te voegen aan uw dossier. Ontbreekt deze werkgeversverklaring na 2 maanden, dan wordt uw dossier beëindigd. Het NVSHV Kwaliteitsregister is openbaar en via een pdf- file op de NVSHV website in te zien. In het overzicht worden de namen, voorletters, nummer en datum van eerste registratie en herregistratie vermeld van alle leden die ingeschreven staan in het register. 3.3 Weigering inschrijving De inschrijving wordt geweigerd: indien de aanvragende verpleegkundige niet voldoet aan de gestelde criteria; indien het lidmaatschapsgeld of registratiegeld niet betaald is; indien de aanvragende verpleegkundige ingevolge rechterlijke uitspraak is ontzet van het recht het betrokken beroep uit te oefenen; indien de aanvragende verpleegkundige ingevolge rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld wegens geestelijke stoornis; indien zulks voortvloeit uit een op grond van dit NVSHV Kwaliteitsregister jegens de aanvragende verpleegkundige genomen maatregel. 7

8 Indien de aanvragende SEH- verpleegkundige het voor de behandeling van de aanvraag verschuldigde bedrag niet heeft voldaan of de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag, kan het bestuur van de NVSHV besluiten de aanvraag niet eerder in behandeling te nemen dan nadat de aanvrager de gelegenheid heeft gehad binnen een door het bestuur van de NVSHV gestelde termijn de aanvraag aan te vullen. Een besluit om de aanvraag niet te behandelen wordt aan de aanvrager bekend gemaakt binnen vier weken nadat de aanvraag is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. Het eventueel betaalde bedrag voor de behandeling van de eerste aanvraag en registratiebijdrage worden dan teruggestort. 3.4 Registratiegelden Niet NVSHV- leden betalen een registratiebijdrage, zie hiervoor de website van de NVSHV. Voor NVSHV- leden is inschrijving in het register gratis. 3.5 Bezwaar Het is niet mogelijk tegen een beslissing van de registratie- en accreditatiecommissie bezwaar aan te tekenen. 3.6 Doorhaling uit het register De doorhaling van de inschrijving geschiedt door de registratie- en accreditatiecommissie: als de registratie- en accreditatiecommissie daartoe een aangetekende brief ontvangt van de betrokken verpleegkundige; in geval van overlijden van de betrokken verpleegkundige; indien de aanvragende verpleegkundigen ingevolge een rechterlijke uitspraak ontzet is van het recht het betrokken beroep uit te oefenen; indien zulks voortvloeit uit een op grond van dit reglement jegens de aanvragende verpleegkundige genomen maatregel; indien de jaarlijkse contributienota van het NVSHV lidmaatschap of de jaarlijkse nota voor niet- leden niet is betaald. 3.7 Herregistratieprocedure en - criteria Een kwaliteitsgarantie kan maar een beperkte geldigheidsduur hebben. Voor deze titel is de garantie gesteld op vijf jaar. Eenmaal opgenomen in het kwaliteitsregister dient de geregistreerde elke vijf jaar opnieuw aan de kwaliteitscriteria te voldoen om zijn registratie te behouden. De nadruk ligt daarbij op de werkervaring en bij- en nascholingsactiviteiten. Voor behoud van inschrijving in NVSHV Kwaliteitsregister dient de aanvrager te voldoen aan de herregistratie criteria. 8

9 Herregistratie criteria: Een geldige BIG- registratie als verpleegkundige; Niet NVSHV- leden dienen de kosten voor de herregistratie betaald te hebben; NVSHV- lid dient een bewijs van lidmaatschap (het lidmaatschapsnummer) en betaling lidmaatschapsgeld te kunnen overleggen; Inschrijving in het NVSHV- kwaliteitsregister; De verpleegkundige verrichtte gemiddeld minimaal 416 uur per jaar (2080 uur per 5 jaar) werkzaamheden in de directe patiëntenzorg. Gehele of gedeeltelijke onderbreking van de praktijkvoering gedurende maximaal 1,5 jaar is toegestaan, zolang de gestelde norm van gemiddeld 416 uur per jaar over een periode van vijf jaar gehaald wordt; Men dient gedurende de inschrijvingsperiode van 5 jaar 100 vakspecifieke accreditatiepunten te hebben behaald uit scholingsactiviteiten. Na 5 jaar vindt automatisch de beoordeling tot herregistratie plaats. De termijnen van vijf jaar beginnen te tellen vanaf de datum van inschrijving. Vindt de eerste inschrijving plaats in 2013, dan vindt de herregistratie voor het eerst plaats in Wanneer de geregistreerde vervolgens niet voldoet aan de criteria, krijgt hij de mogelijkheid om binnen een half jaar alsnog aan de eisen te voldoen. Wanneer na deze termijn de criteria niet zijn behaald wordt hij uit het register geschreven. Hij kan opnieuw in het register worden opgenomen vanaf het moment dat hij aan alle criteria voldoet over de dan geldende afgelopen vijf jaar. Procedure van herregistratie Algemene zaken de SEH- verpleegkundige zal in aanmerking komen voor herregistratie als hij voldoet aan de gestelde criteria; tijdens de ALV NVSHV kan het bedrag voor de (her)registratie van niet NVSHV- leden worden gewijzigd; de registratie- en accreditatiecommissie wordt ingesteld door het bestuur van de NVSHV. Werkwijze van de aanvraag na 4 jaar krijgt u automatisch bericht van het feit dat na 1 jaar uw beoordeling tot herregistratie zal plaatsvinden. U heeft dan nog 1 jaar de tijd uw dossier compleet te maken; na 5 jaar vindt automatisch de beoordeling tot herregistratie plaats; de herregistratie wordt, binnen 3 maanden, beoordeeld aan de hand van de in hoofdstuk genoemde criteria; indien u voldoet aan de gestelde criteria voor herregistratie wordt u opgenomen in het register. U kunt dan uw persoonlijk dossier voortzetten; indien u niet voldoet aan de gestelde eisen krijgt u nog een half jaar de gelegenheid om het dossier bij te werken conform de gestelde criteria. Wanneer na dit termijn de criteria niet zijn behaald wordt u uit het register geschreven; uw herregistratie wordt gepubliceerd op de website van de NVSHV via een pdf- file. Hierin worden de namen, voorletters, nummer en datum van herregistratie vermeld. 9

10 4. Implementatie Het NVSHV kwaliteitsregister wordt 1 november 2013 uitgerold. Alle leden van de NVSHV krijgen een persoonlijke uitnodiging zich in te schrijven in het register. De feitelijke startdatum voor inschrijving in het register zal vastgesteld worden op 1 januari Het streven is dat 50% van de leden per 1 januari ingeschreven zijn in het NVSHV kwaliteitsregister. 5. Overgangsregeling Voor SEH- verpleegkundigen die werkzaam zijn op een intensive care, ambulancezorg of eerste hart hulp zal in in het kader van een overgangsregeling de werkgeversverklaring niet getoetst worden voorafgaand aan de opname in het NVSHV Kwaliteitsregister. Vanaf 2014 zullen binnen een periode van vijf jaar alle werkgeversverklaringen van de ingeschreven SEH- verpleegkundigen (achteraf) steekproefsgewijs getoetst worden om te controleren of de ingeschreven verpleegkundigen daadwerkelijke voldoende relevante werkervaring hebben. De SEH- verpleegkundige blijft ook zelf verantwoordelijk voor het behouden van voldoende klinische werkervaring en de competenties op de CANMeds gebieden. 6. Overstap van V&V - naar NVSHV Kwaliteitsregister Accreditatiepunten die verpleegkundigen opgebouwd hebben in het V&V Kwaliteitsregister kunnen meegenomen worden bij de overstap naar het NVSHV Kwaliteitsregister. Hiervoor dient de verpleegkundige een verzoek in bij de registratie- en accreditatiecommissie van het NVSHV Kwaliteitsregister, samen met een overzicht van aangetoonde gevolgde beroepsactiviteiten en scholingen, inclusief de daaraan toegekende accreditatiepunten. Indien de NVSHV toetsingscommissies akkoord geeft voert de verpleegkundige handmatig het reeds opgebouwde kwaliteitsprofiel (scholingen en beroepsactiviteiten en accreditatiepunten uit het V&V dossier) in binnen het NVSHV Kwaliteitsregistratiesysteem. Bij overstap van een lokaal kwaliteitsregistratieststeem naar het NVSHV Kwaliteitsregistratiesysteem kunnen de opgebouwde accreditatiepunten niet meegenomen worden. Bij inschrijving in het NVSHV Kwaliteitsregister start dan een nieuwe periode van vijf jaar, waarin accreditatiepunten voor beroepsactiviteiten en scholingen opgebouwd kunnen worden. 7. Evaluatie NVSHV Kwaliteitsregister Ieder jaar zal een tussentijdse evaluatie plaats vinden van het functioneren van het kwaliteitsregister. Daarbij zullen ook de uitgangspunten beschreven in deze notitie geëvalueerd worden en indien wenselijk worden aangepast. Eveneens zal de accreditatie van bij- en nascholingen geëvalueerd worden en mogelijk leiden tot bijstellingen. Eventuele bijstellingen zullen op advies van de 10

11 registratie- en accreditatiecommissie voorgelegd worden aan het NVSHV bestuur. Besluitvorming over eventuele aanpassingen vindt plaats op de Algemene Ledenvergadering. 11

12 Bijlage 1 Begrippenlijst NVSHV Kwaliteitsregister is een online registratiesysteem waar je als verpleegkundige vastlegt wat je doet aan deskundigheidsbevordering. Door de NVSHV is, in een standaard opgesteld, waaraan je je kunt spiegelen en kunt zien of je voldoende bekwaam bent om het vak van SEH- verpleegkundige in de acute zorg uit te voeren. NVSHV registratie- en accreditatiecommissie is een groep van experts met een minimale samenstelling van de volgende functies: onderwijskundige, manager SEH en/of acute zorg en SEH- verpleegkundige, die de aanvragen voor accreditatie en herregistratie beoordelen. De NVSHV registratie- en accreditatiecommissie wordt aangesteld door het bestuur van de NVSHV. NVSHV registratiesysteem CanMeds methode is een online systeem waarin verpleegkundigen zich kunnen registreren om geaccrediteerde beroepsactiviteiten en bij- en nascholingen te kunnen vastleggen. Het NVSHV kwaliteitsregistratiesysteem kan ook door aanbieders van bij- en nascholing gebruikt worden om NVSHV accreditatie aan te vragen. De term CanMeds is een samentrekking van de woorden Canadian Medical Education Directives for Specialists. De CanMeds systematiek wordt ook door medische en verpleegkundige vakorganisaties in Nederland gebruikt om de competenties van zorgprofessionals te beschrijven. Deze competenties betreffen: vakinhoudelijk handelen, communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit & kwaliteit. 12

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011 Kwaliteitsregister NVHVV April 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregistratiesysteem van de NVHVV... 4 2.1.1 Registratiecriteria... 4

Nadere informatie

NVHVV Kwaliteitsregister

NVHVV Kwaliteitsregister NVHVV Kwaliteitsregister Registratie September 2015 Kwaliteitsregister, versie september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Formulierenset Herregistratie DVK

Formulierenset Herregistratie DVK Geachte heer/mevrouw, Formulierenset Herregistratie DVK Voor u ligt de formulierenset Herregistratie voor de herregistratie van de titelgeregistreerde Diabetesverpleegkundige EADV. De uitgebreide informatie

Nadere informatie

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Over de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering In 2006 heeft Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), door de Minister erkend

Nadere informatie

INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld.

INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld. OVEREENKOMSTEN, VERSCHILLEN IN KWALITEITSREGISTERS, HET BIG REGISTER EN PORTFOLIO S INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld. Wat is er zoal: Het BIG register

Nadere informatie

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6 Handleiding PE Online voor osteopaten Uw herregistratiedossier Versie 9-2014 Inhoudsopgave Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Namens V&VN afd. Wondconsulenten. Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot

Namens V&VN afd. Wondconsulenten. Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot Presentatie Namens V&VN afd. Wondconsulenten Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot Inhoud presentatie Wat is de achtergrond van het Kwaliteitsregister?? Wat is een deskundigheidsgebied??

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Geachte heer/mevrouw, Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Voor u ligt het aanmeldingsformulier voor de registratie als EADV Praktijkondersteuner Diabetes. Met dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Ingangsdatum en versie: 15 april 2016, versie 1 (07-04-2016) De aandachtsfunctionaris bewaakt de interne procedure

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Doel. Inhoud. Echte zorgprofessionals blijven deskundig. VBG-dag. De rol van het Kwaliteitsregister bij deskundigheidsonderhoud

Doel. Inhoud. Echte zorgprofessionals blijven deskundig. VBG-dag. De rol van het Kwaliteitsregister bij deskundigheidsonderhoud VBG-dag Echte zorgprofessionals blijven deskundig 12 december 2012 De rol van het Kwaliteitsregister bij deskundigheidsonderhoud Bas Vogel, verpleegkundige - Hoofd Registers V&VN Irene Lubberink Secretaris

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent!

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent! Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Laat zien wat je waard bent! Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak 17 mei 2017 voor jezelf Drijfveren De best mogelijke zorg

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak voor jezelf 11 mei, Dag van de verpleging defensie Lidmaatschap V&VN Je wilt deskundig

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN A. Het Kwaliteitsregister Verloskundigen en het bureau Kwaliteitsregister Artikel 1 Instelling Kwaliteitsregister Verloskundigen 1.1 Op grond van artikel 2 lid

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten Om voor registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici in aanmerking te komen dient de radiodiagnostisch-

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

Dialyse & Nefrologie

Dialyse & Nefrologie Aanvullende Regeling bij het Reglement voor registratie en herregistratie van dialyseverpleegkundigen en accreditatie van onderwijs ten behoeve van herregistratie 28 november 2008 Overwegingen Het bestuur

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling registratie en herregistratie

Uitvoeringsregeling registratie en herregistratie Uitvoeringsregeling registratie en herregistratie Register Zorgprofessionals Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 30 januari 2014. Pagina 1 van 8 Inhoud

Nadere informatie

Certificeringssysteem. Praktijkondersteuner met. aandachtsgebied Diabetes

Certificeringssysteem. Praktijkondersteuner met. aandachtsgebied Diabetes Certificeringssysteem Praktijkondersteuner met aandachtsgebied Diabetes Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Inschrijving in het kwaliteitsregister POH-DM... 4 1.1 Overzicht van de criteria voor inschrijving

Nadere informatie

HERREGISTRATIEREGLEMENT VOOR INTENSIVISTEN

HERREGISTRATIEREGLEMENT VOOR INTENSIVISTEN HERREGISTRATIEREGLEMENT VOOR INTENSIVISTEN a. Uitgangspunten en overwegingen - Door de MSRC zijn voor de erkende medisch specialismen herregistratie richtlijnen en criteria vastgesteld (oktober 2003) die

Nadere informatie

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Voorwaarden vooraanmelding Hieronder staan de voorwaarden voor het vooraanmelden als jeugdhulpverlener SKJ. Jeugdhulpverlener hbo Voorwaarden voor vooraanmelding

Nadere informatie

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 2. Functionaliteit in PE-online 2 2.1 Algemene aanwijzingen voor het gebruik van PE-online 2 2.2 Inloggen in PE-online 2 2.3

Nadere informatie

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 2. Functionaliteit in PE-online 2 2.1 Algemene aanwijzingen voor het gebruik van PE-online 2 2.2 Inloggen in PE-online 2 2.3

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Ingangsdatum 1 juli 2015 1.Registratie en verlenging 1.1 Een registratiejaar loopt van datum van inschrijving tot een jaar na dato. Voor professionals die geregistreerd zijn vóór 1

Nadere informatie

Het accrediteren van scholings- en andere PE-activiteiten geschiedt door de Accreditatiecommissie.

Het accrediteren van scholings- en andere PE-activiteiten geschiedt door de Accreditatiecommissie. Reglement voor Registratie en Toetsing inzake het Register Erkende Verenigings Professionals (Register AE) en de Accreditatie van scholingsactiviteiten Inleiding In 2008 heeft de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN A. Het Kwaliteitsregister Verloskundigen en het bureau kwaliteitsregister Artikel 1 Instelling Kwaliteitsregister Verloskundigen 1.1 Op grond van artikel 2 sub

Nadere informatie

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007 Kaderregeling Accreditatie Herregistratie Het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP), gelet op: - het Besluit eisen voor de herregistratie van gezondheidszorgpsycholoog-specialisten,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Accreditatiecommissie RSV. Vastgesteld in RSV d.d. 3 april 2013. Jaarverslag 2012 van de Accreditatiecommissie RSV.

Jaarverslag 2012. Accreditatiecommissie RSV. Vastgesteld in RSV d.d. 3 april 2013. Jaarverslag 2012 van de Accreditatiecommissie RSV. Jaarverslag 2012 Accreditatiecommissie RSV Vastgesteld in RSV d.d. 3 april 2013 Pagina 1 Inleiding De Accreditatiecommissie van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) is verantwoordelijk

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3 Beleidsregels accreditatie herregistratie Vastgesteld door de Accreditatiecommissie herregistratie van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) op 17 mei 2017. Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Nota van toelichting. Algemeen

Nota van toelichting. Algemeen Nota van toelichting Algemeen Met de onderhavige algemene maatregel van bestuur wordt uitvoering gegeven aan artikel 36a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) om voor een

Nadere informatie

NGS LICENTIEBELEID vanaf 1 januari Licentiebeleid wellness- en sportmasseurs

NGS LICENTIEBELEID vanaf 1 januari Licentiebeleid wellness- en sportmasseurs versie juli 2017 1 NGS LICENTIEBELEID vanaf 1 januari 2017 Het vak van wellness-, sport- en sportzorgmasseur en masseur verandert. Kennis en kunde ontwikkelen zich. Eén van de taken van het NGS is de kwaliteit

Nadere informatie

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE Waarin opgenomen, de registratie van de algemeen fysiotherapeut, de verbijzonderd fysiotherapeut en de fysiotherapeut met aantekening. Dit reglement

Nadere informatie

Stewardessen doen het beter

Stewardessen doen het beter Stewardessen doen het beter BIR Themadag 25 april 2012 Hoe serieus nemen wij onszelf als professionals? Bas Vogel, verpleegkundige Hoofd Registers V&VN Doel Informeren over wet- en regelgeving in relatie

Nadere informatie

NVSHV Accreditatiesysteem. Bij- en Nascholingsprogramma s

NVSHV Accreditatiesysteem. Bij- en Nascholingsprogramma s NVSHV Accreditatiesysteem Bij- en Nascholingsprogramma s Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Criteria voor accreditatie... 4 3. De aanvraagprocedure... 8 4. Toetsingsmechanismen... 9

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Wat gaan we doen? Programma Aanleiding voor het instellen register, doelstelling uit visie document van de NVDA Achtergrond kwaliteitsregister - BIG Wat houdt

Nadere informatie

Registratiereglement Gipsverbandmeester VGN

Registratiereglement Gipsverbandmeester VGN Registratiereglement Gipsverbandmeester VGN VGN/CDF/2009 1 INLEIDING Op het Registratiereglement Gipsverbandmeester VGN is de Wet Persoonsregistratie (tekst van de wet 1 november 1996) van toepassing.

Nadere informatie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie 1. De accreditatiecommissie SKOM is een door het bestuur ingesteld orgaan, dat belast is met de volgende taken: a. De accreditatie van trainer-,

Nadere informatie

Besluit Herregistratie specialisten 15 Meest gestelde vragen door medisch specialisten

Besluit Herregistratie specialisten 15 Meest gestelde vragen door medisch specialisten Besluit Herregistratie specialisten 15 Meest gestelde vragen door medisch specialisten 1. Wat was de aanleiding voor de vernieuwing van de herregistratiebepalingen? Eens per vijf jaar wordt beoordeeld

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010 Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG Ingaande per 1 januari 2010 Hoofdindeling: Beroepsregelementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG Vastgesteld door: Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist Stappenplan herregistratie voor de verpleegkundig specialist Versie november 2015 1 U staat geregistreerd als verpleegkundig specialist. Een maand voordat uw registratieperiode van vijf jaar afloopt, dient

Nadere informatie

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen Kwaliteitsregister Verloskundigen Handleiding Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen T 030 282 31 14 kwaliteitsregister@knov.nl

Nadere informatie

Herregistratie. EADV Kwaliteitsregister DVK. Informatie over de criteria en de procedure

Herregistratie. EADV Kwaliteitsregister DVK. Informatie over de criteria en de procedure Herregistratie in EADV Kwaliteitsregister DVK Informatie over de criteria en de procedure Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 De criteria voor behoud van de titel in het Kwaliteitsregister... 3 2 Uitleg criteria

Nadere informatie

Kaderregeling accreditatie herregistratie

Kaderregeling accreditatie herregistratie Vastgesteld door het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 6 februari 2007. Datum inwerkingtreding: 1 april 2007; Eerste gewijzigde versie vastgesteld door het bestuur van de

Nadere informatie

Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist

Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist Nieuwe eisen aan herregistratie per 1-1-2015 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie brochure herregistratie 1 27-10-14

Nadere informatie

Huisartsbeurs. Kwaliteitsregister Doktersassistent. Jellie Klaver, directeur 2 april 2016

Huisartsbeurs. Kwaliteitsregister Doktersassistent. Jellie Klaver, directeur 2 april 2016 Huisartsbeurs Kwaliteitsregister Doktersassistent Jellie Klaver, directeur 2 april 2016 Programma Kwaliteit Register en werkwijze Huidige criteria en herziene criteria Voorbeelden Vragen Kwaliteit van

Nadere informatie

Reglement van registratie Ingangsdatum en versie: 2 juli 2012

Reglement van registratie Ingangsdatum en versie: 2 juli 2012 Reglement van registratie Ingangsdatum en versie: 2 juli 2012 Dit reglement fungeert als het in de statuten aangehaalde reglementen voor registratie, hernieuwde registratie, herregistratie en doorhaling

Nadere informatie

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 VS.2015-01-01 01 Landelijk Overkoepelend Orgaan voor Podologie Inhoudsopgave Inleiding... Accreditatietijdvak 2013 t/m 2015... Reglement Permanente

Nadere informatie

Handleiding Inschrijven en inloggen

Handleiding Inschrijven en inloggen Handleiding Inschrijven en inloggen V E R S I E :12-04-2017 A U T E U R : Eva Leemans, Gerard Snaauw, Laurel Schunselaar en Daphne Huizing 1 / 7 INHOUDSOPGAVE Inschrijven... 3 Inloggen... 5 FAQ Inschrijven

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN A. Het Kwaliteitsregister Verloskundigen en het bureau Kwaliteitsregister Artikel 1 Instelling Kwaliteitsregister Verloskundigen 1.1 Op grond van artikel 2 sub

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR Bijlage 5 "SCVM Reglement hercertificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR SCVM Reglement Hercertificatie 01 (Datum) (Datum) (17-12-2015)

Nadere informatie

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen Kwaliteitsregister Verloskundigen Handleiding Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen T 030 282 31 14 kwaliteitsregister@knov.nl

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

NVHVV Accreditatiesysteem

NVHVV Accreditatiesysteem NVHVV Accreditatiesysteem Bij- en Nascholingsprogramma s September 2015 Accreditatiesysteem, versie september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Criteria voor accreditatie... 4 2.1 Wat komt in aanmerking

Nadere informatie

Nascholingsreglement. Commissie Accreditatie & Herregistratie

Nascholingsreglement. Commissie Accreditatie & Herregistratie Nascholingsreglement SEH-artsen KNMG Commissie Accreditatie & Herregistratie oktober 2017 Accreditatiepunten Eén van de wettelijke verplichtingen om aan de eisen voor herregistratie als Spoedeisende Hulp-arts

Nadere informatie

Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016

Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016 Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016 Deze registratienorm geldt voor alle nieuwe-, hernieuwde- en herregistraties van preventieassistenten vanaf de ingangsdatum. De wijziging ten opzichte

Nadere informatie

REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde

REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde INLEIDING Dit Registratie Reglement van de Commissie Professional Registration

Nadere informatie

Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen

Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen Het bestuur van de KNMvD heeft op advies van de Stuurgroep Veterinair Kwaliteitsbeleid (VK) dit beslissingsprotocol

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie

Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie Hoe kan ik bepalen welke deskundigheidsbevordering meetelt voor het kwaliteitsregister? Inhoud 1. Inleiding... 2. Wanneer accreditatie en wanneer

Nadere informatie

REGISTERREGLEMENT I. ALGEMENE BEPALINGEN

REGISTERREGLEMENT I. ALGEMENE BEPALINGEN Registerreglement, Schoolleidersregister PO Artikel 1 Begripsbepalingen REGISTERREGLEMENT I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Schoolleidersregister PO: de Stichting Schoolleidersregister PO, gevestigd te Utrecht;

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Visie op licentiebeleid

Visie op licentiebeleid Het vak van wellness-, sport- en sportzorgmasseur en masseur verandert. Kennis en kunde ontwikkelen zich. Eén van de taken van het NGS is de kwaliteit van de individuele NGS wellness-, sport- en sportzorgmasseur

Nadere informatie

Herintredersregeling, aanvraag tijdelijke periodieke registratie

Herintredersregeling, aanvraag tijdelijke periodieke registratie Werkervaring U heeft het formulier werkervaring in het digitaal portfolio ingevuld met de hoeveelheid uren patiënt / cliënt gerichte werkzaamheden en in hoeveel maanden zoals bedoeld in de kwaliteitscriteria

Nadere informatie

V&VN we gaan ervoor. Onderwerpen. 10 november 2015. drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN V&VN. Hot issues / actualiteit

V&VN we gaan ervoor. Onderwerpen. 10 november 2015. drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN V&VN. Hot issues / actualiteit V&VN we gaan ervoor 10 november 2015 drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN Onderwerpen V&VN Hot issues / actualiteit Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden 2 1 Beelden over V&VN? 3

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE Bijlage 5 "SCVM Reglement hercertificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar/taxateur onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE INHOUDSOPGAVE 1 Doelstelling, Status en Procedure 2

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk MEVA/BO ;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk MEVA/BO ; Besluit van houdende periodieke registratie van op grond van artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg ingeschrevenen (Besluit periodieke registratie Wet BIG) Op de voordracht

Nadere informatie

Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november 2015. Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ

Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november 2015. Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november 2015. Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ op 1 december 2015. Door de leden vastgesteld op de

Nadere informatie

Informatie voor aanbieders van scholing

Informatie voor aanbieders van scholing Informatie voor aanbieders van scholing Noot vooraf De informatie in dit document is bedoeld voor alle aanbieders van scholingsactiviteiten die een accreditatieaanvraag willen indienen bij (een van) de

Nadere informatie

Jaarverslag Kwaliteitsregister Paramedici

Jaarverslag Kwaliteitsregister Paramedici Jaarverslag 2014 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitsregister Paramedici KP Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Wat doet de stichting Kwaliteitsregister Paramedici... 3 2.

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor oefentherapeuten Cesar

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor oefentherapeuten Cesar Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor oefentherapeuten Cesar De vereniging Bewegingsleer Cesar (VBC) is in de loop van het project gekomen tot onderstaand concept van criteria die zullen

Nadere informatie

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Postbus 217 7500 AE ENSCHEDE Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen Versie: 27-12-2013 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding In het voorjaar van 2009 is de

Nadere informatie

Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op 23 september 2015.

Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op 23 september 2015. Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op. Definities Artikel 1 1. Onder Permanente Educatie (hierna: PE) wordt in dit reglement verstaan het

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 Dit reglement regelt de accreditatieprocedure en legt de beoordelingscriteria vast aan de hand waarvan de scholingsactiviteit door de Accreditatie

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

INLEIDING 2 PROCEDURE AANVRAGEN VAN ACCREDITATIE IN PE ONLINE 3 ACCOUNT AANMAKEN 3 AUTORISATIE AANVRAGEN 4 AANVRAAG ACCREDITATIE INDIENEN 5

INLEIDING 2 PROCEDURE AANVRAGEN VAN ACCREDITATIE IN PE ONLINE 3 ACCOUNT AANMAKEN 3 AUTORISATIE AANVRAGEN 4 AANVRAAG ACCREDITATIE INDIENEN 5 Handleiding PE Online voor opleidingen en procedure aanvragen accreditatie Versie februari 2015 Inhoudsopgave INLEIDING 2 PROCEDURE AANVRAGEN VAN ACCREDITATIE IN PE ONLINE 3 ACCOUNT AANMAKEN 3 AUTORISATIE

Nadere informatie

Addendum bij Handleiding accreditatie aanvragen voor scholingsaanbieders

Addendum bij Handleiding accreditatie aanvragen voor scholingsaanbieders Addendum bij Handleiding accreditatie aanvragen voor scholingsaanbieders Speciaal voor scholingsactiviteiten die door een groep paramedici zelf georganiseerd worden bestaat de mogelijkheid om accreditatie

Nadere informatie

Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG

Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG 1. ACHTERGROND Artsen die voldoen aan de opleidingseisen voor een specialisme worden voor vijf jaar in dit specialisme geregistreerd, waarna zij zich

Nadere informatie

Reglement van registratie preventieassistenten

Reglement van registratie preventieassistenten Reglement van registratie preventieassistenten Ingangsdatum en versie: 1 januari 2014, versie 2 Wijzigingen in dit reglement t.o.v. versie 1 betreffen de overgangsregeling (artikel 5.2), die verlengd is.

Nadere informatie

Toelichting Reglement Permanente Educatie (PE) Toelichting bij het Reglement Permanente Educatie per 1 januari 2016

Toelichting Reglement Permanente Educatie (PE) Toelichting bij het Reglement Permanente Educatie per 1 januari 2016 Toelichting Reglement Permanente Educatie (PE) Toelichting bij het Reglement Permanente Educatie per 1 januari 2016 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Overige standaarden Opgesteld door: Bureau

Nadere informatie

1.4 U ontvangt binnen een week na inschrijving een digitale bevestiging met daarbij de factuur en eventuele verdere informatie.

1.4 U ontvangt binnen een week na inschrijving een digitale bevestiging met daarbij de factuur en eventuele verdere informatie. Algemene Voorwaarden The Physiology Academy Artikel 1. Inschrijven 1.1 Inschrijven voor deelname aan een scholingsactiviteit van The Physiology Academy kan via de website van The Physiology Academy. Dit

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -...

Nadere informatie

Nota Accreditatie. Datum Januari Peter de Haas, Rene Bults, Joan van Houtum, leden van de Opleidingscommissie SVN.

Nota Accreditatie. Datum Januari Peter de Haas, Rene Bults, Joan van Houtum, leden van de Opleidingscommissie SVN. Nota Accreditatie Datum Januari 2012. Door Peter de Haas, Rene Bults, Joan van Houtum, leden van de Opleidingscommissie SVN. Inleiding Voor u ligt een voorstel om te komen tot een accreditatiesysteem voor

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding

REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding 1 REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding Het Bestuur van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) dient

Nadere informatie

Een sterk merk in de markt

Een sterk merk in de markt Een sterk merk in de markt Beroepsregistratie van loopbaanprofessionals en jobcoaches Pagina Welkom bij Noloc! Professionalisering van het loopbaanadviesvak en de beroepsgroep; dát is het belangrijkste

Nadere informatie

Beroepsregistratie cliëntondersteuners

Beroepsregistratie cliëntondersteuners Presentatie regiobijeenkomsten BCMB Beroepsregistratie cliëntondersteuners 20 oktober 2015 Drs. Milena Babović, directeur Registerplein Specsavers commercial "Gediplomeerde opticiens" (2014) 2 Kwaliteit

Nadere informatie

Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ

Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november 2015. Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ op 1 december 2015. Door de leden vastgesteld op de

Nadere informatie

Aan verpleegkundigen die reizigersadviezen geven en werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: registratie LCR Kwaliteitsregister

Aan verpleegkundigen die reizigersadviezen geven en werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: registratie LCR Kwaliteitsregister Aan verpleegkundigen die reizigersadviezen geven en werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: registratie LCR Kwaliteitsregister Geachte heer, mevrouw, Sinds oktober 2006 is het LCR

Nadere informatie