Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist"

Transcriptie

1 Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist Nieuwe eisen aan herregistratie per Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie brochure herregistratie :08

2 Als openbaar apotheker ben ik toegankelijk voor mijn patiënten, collega zorgverleners en andere partners in de zorg. Met mijn unieke expertise draag ik bij aan de kwaliteit van leven van de patiënt. Ik besef dat mijn kennis en wat er van mij wordt verwacht voortdurend verandert. Ik anticipeer hierop door mij te blijven ontwikkelen. Dat het herregistratie-programma mee ontwikkelt met het beroep vind ik dan ook logisch. Het helpt mij om bij te blijven. Bas van Bergen, openbaar apotheker specialist te Roosendaal, start zijn 3e herregistratieperiode op

3 Samenvatting 1 De nieuwe herregistratie-eisen gaan gelden op het moment dat u een nieuwe herregistratieperiode ingaat. 2 Het totaal aantal geaccrediteerde nascholingsuren dat u nodig heeft blijft met 200 uur gelijk aan de huidige eis. 3 In navolging van de vervolgopleiding wordt voortaan ook voor de herregistratie het CanMEDS-model gebruikt voor het beschrijven van de competenties van de openbaar apotheker specialist. U ziet deze veranderingen terug in uw persoonlijk PE-Online dossier. 4 In het licht van de ontwikkeling van het specialisme openbare farmacie dient u in de komende herregistratieperiode minimaal 40 uur na te scholen op de competentie farmaceutisch handelen en minimaal 20 uur op de competenties communicatie en samenwerking. 5 Deelname aan zelfreflectie en externe feedback wordt een verplicht onderdeel van de herregistratie-eisen. U dient in 5 jaar minimaal 10 uur deel te nemen aan hiervoor geaccrediteerde vormen van toetsing. 6 Accreditatie-aanvragen voor het FTO waaraan u deelneemt hoeft u per niet meer zelf in PE-Online te registreren. In plaats daarvan dient u via de als erkend Kwaliteits Consulent (EKC er) geregistreerde huisarts accreditatie aan te vragen. 7 Op de website van de KNMP vindt u een compleet overzicht van geaccrediteerde nascholing.

4 Visie op herregistratie Peter Wognum, voorzitter WSO-bestuur Openbaar apotheker, een dynamisch beroep Met meer dan 2600 geregistreerde openbaar apotheker specialisten zijn wij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de farmaceutische zorg in de eerste lijn. We zijn opgeleid om op verantwoorde wijze individuele farmaceutische patiëntenzorg te verlenen. Ons vakgebied is continu in beweging door ontwikkelingen op het gebied van genees- en hulpmiddelen en veranderingen in de gezondheidszorg. Om veilige, effectieve en doelmatige farmaceutisch zorg te kunnen leveren dienen we onze, tijdens de opleiding verworven, competenties gedurende onze beroepsuitoefening systematisch te onderhouden. Continu blijven ontwikkelen Voor een belangrijk deel onderhoudt u uw competenties in uw dagelijks werk. In werksituaties doen zich immers doorlopend leermomenten voor. Door reflectie op eigen handelen, feedback van collega s en patiënten, maar ook vanuit het kwaliteitssysteem, werkoverleg en het leren van incidenten blijft u zich ontwikkelen. Ook het onderhouden van kennis via vakbladen, zoals het Pharmaceutisch Weekblad of het bestuderen van richtlijnen, draagt hieraan bij. U volgt nascholing om, waar nodig, uw kennis en vaardigheden aan te vullen. Het is daarbij belangrijk dat u een goed beeld heeft van uw competentieniveau en de mogelijkheden tot verbetering. Aanpassingen in de herregistratie Binnen de openbare farmacie beschikken we over een openbaar toegankelijk register en een herregistratiesysteem waarmee de beroepsgroep haar deskundigheid naar de maatschappij toe zichtbaar maakt. U neemt elke 5 jaar deel aan 200 uur deskundigheidsbevordering. De geaccrediteerde nascholing wordt automatisch geregistreerd in uw PE-Online dossier. Anticiperend op de ontwikkeling die het vak van openbaar apotheker de komende jaren zal doormaken acht het WSO-bestuur het noodzakelijk om het herregistratiesysteem per 1 januari 2015 op de hiernaast beschreven punten te wijzigen. De KNMP zal de ontwikkelingen zorgvuldig monitoren en jaarlijks zal het WSO-bestuur vaststellen of het nodig is om het herregistratiesysteem verder bij te stellen.

5 De 3 voornaamste wijzigingen in de herregistratie 1 Invoering van CanMEDS competenties In 2012 is de vervolgopleiding tot openbaar apotheker geheel vernieuwd. Daarbij is het vakgebied van de openbaar apotheker uitgewerkt in tien taakgebieden en zijn de kerncompetenties van de openbaar apotheker beschreven op basis van het CanMEDS model. Dit model beschrijft 7 kerncompetenties en is ook gangbaar bij andere Nederlandse zorgverleners. Het belang van deze competenties wordt voortaan weerspiegeld in de herregistratie. 2 Gerichte nascholing in het kader van de farmaceutische patiëntenzorg 2020 De komende 5 jaar verschuift er veel zorg van de tweede naar de eerste lijn. Er komen meer kwetsbare patiënten die u als openbaar apotheker moet begeleiden. Ook de ontwikkelingen op farmacotherapeutisch gebied staan niet stil met de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en de toegang tot bijvoorbeeld labwaarden. Intensieve samenwerking met artsen en verpleegkundigen wordt steeds belangrijker. Op basis van de huidige ontwikkelingen in de farmacie en de contouren Farmaceutische Zorg 2020 is het WSO-bestuur van mening dat de competenties Farmaceutisch Handelen, Communicatie en Samenwerking bijzondere aandacht behoeven. 3 Deelname aan toetsing Intercollegiale toetsing en reflectie op het eigen handelen worden belangrijker. De Inspectie stelt in haar rapport op weg naar aantoonbaar verantwoord functionerende beroepsbeoefenaren in de zorg (Staat van de gezondheidszorg, december 2013) dat verplichte deelname aan visitatie of intercollegiale toetsing belangrijk is om disfunctioneren te voorkomen. Huisartsen en specialisten hebben hierin al stappen gezet. Vanaf 2015 zal ook van onze beroepsgroep worden verwacht dat we disfunctioneren op deze manier proberen te voorkomen. Vandaar de introductie van toetsing als verplicht onderdeel van de herregistratie, waarbij het vooral gaat om het zelfinzicht te vergroten. In 2015 zal het verplichte aantal uren toetsing binnen de herregistratie nog laag zijn (5% van de totale uren). De komende 5 jaar wil het WSO-bestuur het aandeel toetsing in de totale deskundigheidsbevordering voor openbaar apothekers die een nieuwe herregistratieperiode ingaan laten groeien.

6 Nieuwe herregistratie-eisen per Nieuwe herregistratie-eisen voor openbaar apothekers Vanaf 1 januari 2015 wijzigen de herregistratie-eisen voor openbaar apothekers die vanaf die datum een (nieuwe) herregistratieperiode van 5 jaar beginnen. De nieuwe eisen zijn: U bent in de voorafgaande 5 jaren onafgebroken ingeschreven geweest in het specialistenregister; U bent gemiddeld genomen ten minste 16 uur per week als openbaar apotheker in een apotheek werkzaam geweest, waarbij de werkzaamheden voor maximaal twee jaren aaneengesloten werden onderbroken of u heeft gelijkgestelde werkzaamheden uitgevoerd; U heeft tenminste 200 uur aan deskundigheidsbevorderende activiteiten ondernomen, waarvan: 150 tot 190 uur gekenmerkt is als voor openbaar apothekers geaccrediteerde nascholing en 10 tot 50 uur gekenmerkt is als voor openbaar apothekers geaccrediteerde toetsing. De geaccrediteerde nascholing dient tenminste te omvatten: 40 uur farmaceutisch handelen; 20 uur communicatie; 20 uur samenwerking. Verder worden voor een evenwichtige balans van de te ondernemen nascholing net als voorheen maxima gehanteerd ten aanzien van: E-learning: maximaal 100 uur per 5 jaar; FT(T)O bijeenkomsten: maximaal 40 uur per 5 jaar; Voordrachten: maximaal 40 uur per 5 jaar; (Onderzoeks)publicaties: maximaal 40 uur per 5 jaar; Richtlijnontwikkeling: maximaal 40 uur per 5 jaar; Vakinhoudelijke helpdeskwerkzaamheden: maximaal 40 uur per 5 jaar.

7 Centraal College Het Centraal College is verantwoordelijk voor het ontwerpen en vaststellen van de kaders voor de specialistenregisters voor openbaar en ziekenhuisapothekers. In het Centraal College zijn beide beroepsgroepen daarom vertegenwoordigd. Om te waarborgen dat openbaar en ziekenhuisapothekers specialisten hun competenties onderhouden stelt het Centraal College eisen met betrekking tot de herregistratie in de specialistenregisters. Deze eisen omvatten zowel de deelname aan deskundigheidsbevorderende activiteiten als een minimaal aantal uren dat in het betreffende specialisme gewerkt moet worden. Specialisten Registratie Commissie De Specialisten Registratie Commissie (SRC) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regelingen van het Centraal College. De SRC registreert én herregistreert apothekers in de specialistenregisters van openbaar en ziekenhuisapothekers. Daarvoor beschikt de SRC over twee aparte kamers (openbare farmacie en ziekenhuisfarmacie). Apothekers kunnen zich in de specialistenregisters laten inschrijven, nadat zij de betreffende vervolgopleiding succesvol hebben afgerond. Vervolgens toetst de SRC iedere 5 jaar of apothekers aan de herregistratie-eisen hebben voldaan. De SRC maakt daarbij gebruik van het persoonlijk dossier in PE-Online.

8 Aanbod van geaccrediteerde nascholing en toetsing Geaccrediteerde nascholing Alleen geaccrediteerde vormen van nascholing worden geaccepteerd in het kader van herregistratie. Openbaar apothekers kiezen er veelal voor om na te scholen via bijeenkomsten, e-learning en FTO s. Daarnaast zijn echter ook individuele accreditatie aanvragen mogelijk voor: Voordrachten (Onderzoeks)publicaties Richtlijnontwikkeling Vakinhoudelijke helpdesk Individuele aanvraag (persoonlijk leerplan) Geaccrediteerde toetsvormen Nieuw is de mogelijkheid om deel te nemen aan geaccrediteerde vormen van toetsing, zoals bijvoorbeeld videotoetsing. Toetsen richten zich op de evaluatie van een of meerdere kerncompetenties bij de deelnemende openbaar apotheker. Daarvoor is een combinatie van zelfreflectie en extern assessment vereist. De uitkomsten van de toetsen dienen vervolgens als spiegelinformatie om het individueel leerproces te sturen. Het komend jaar zal het aanbod op dit vlak vanuit diverse aanbieders groeien. De KNMP zal zelf ook enkele toetsvormen ontwikkelen: een kennistoets waarmee u inzicht krijgt in uw actuele kennis m.b.t. farmaceutisch handelen. een instrument Individueel Functioneren Openbaar Apotheker, naar voorbeeld van de huisartsen en medisch specialisten, waarmee u systematische feedback van uw omgeving op uw functioneren kunt verkrijgen. Blended Learning Vanaf 1 januari 2015 is het mogelijk voor aanbieders om combinaties van nascholing- en toetsvormen aan te bieden. Dit wordt Blended Learning genoemd en bestaat bijvoorbeeld uit een combinatie van een groepsbijeenkomst en een e-learning. Leren wordt hiermee flexibeler en toegankelijker. De maxima die in de herregistratie gehanteerd worden per leervorm, zoals bijvoorbeeld bij e-learning maximaal 100 uur in 5 jaar, blijven hierbij van kracht.

9 FTO In het kader van de herziening van de herregistratie hebben KNMP en NHG besloten om de kwaliteitseisen die gelden voor het Farmacotherapeutisch Overleg (FTO) voor huisartsen en openbaar apothekers gelijk te trekken. Dit betekent dat binnen uw FTO-groep minstens 1 huisarts erkend dient te zijn als kwaliteitsconsulent (EKC er) door het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB). Verder dient uw FTO-groep minimaal twee bijeenkomsten per jaar te organiseren. De EKC er kan vervolgens in PE-online (GAIA genaamd voor huisartsen) per bijeenkomst registeren welke huisartsen en openbaar apothekers hebben deelgenomen. U hoeft dit voor het FTO waaraan u deelneemt per dus niet zelf meer te doen. Zorg dat u tijdig afspraken maakt binnen uw FTO-groep over de afhandeling van accreditatie aanvragen en de bijkomende kosten die door de FTO-groep worden gemaakt. Nieuwe accreditatieregeling De Commissie van Deskundigen (CvD), ingesteld door de WSO, beoordeelt de kwaliteit en relevantie van de door aanbieders aangeboden deskundigheidsbevordering in het kader van de individuele herregistratie van openbaar apothekers en verleent vervolgens accreditatie. Naast de hiervoor genoemde wijzigingen zijn er nog enkele andere wijzigingen in de nieuwe accreditatieregeling van de Commissie van Deskundigen: Accreditatie-uren worden voortaan afgerond op halve uren. De minimale omvang van nascholing blijft 1 uur. Bij een aanvraag tot accreditatie moet worden vermeld op welke 3 CanMEDS competenties die nascholing of toetsing met name betrekking heeft. Nascholingsagenda op KNMP.nl Jaarlijks zijn er zo n 150 aanbieders van bij- en nascholing regionaal en landelijk actief binnen de openbare farmacie met een gezamenlijk aanbod van meer dan 300 verschillende scholingen per jaar. Via de website van de KNMP en uw persoonlijk dossier in PE-Online kunt u snel en eenvoudig de voor u meest geschikte nascholing vinden. Daarvoor is een nascholingsagenda ontwikkeld met daarin het complete aanbod aan geaccrediteerde nascholing. U kunt dit aanbod onder andere filteren op aanbieders, onderwerpen en competenties.

10 Uw persoonlijk dossier in PE-Online Registratie van nascholing en toetsing Sinds 2010 worden al uw leeractiviteiten geregistreerd in uw persoonlijk PE-Online dossier. Met de veranderingen op het gebied van herregistratie en accreditatie zal vanaf 1 januari 2015 ook uw persoonlijk dossier een verandering ondergaan. Op het moment dat u een nieuwe herregistratrieperiode in gaat ontvangt u een nieuw dossier. Daarin ziet u naast de ondernomen activiteiten (nascholing en toetsing) en het totaal behaalde uren ook op welke CanMEDS competenties u heeft geschoold. Planning Om te voorkomen dat u aan het eind van uw herregistratieperiode geconfronteerd wordt met onvoldoende behaalde accreditatie-uren, ontvangt u voortaan jaarlijks een herinnering om naar uw dossier te kijken. Evaluatie Nadat de aanbieder van nascholing uw presentie in PE-Online heeft verwerkt ontvangt u voortaan een uitnodiging om uw belangrijkste leerervaring in uw dossier te registreren. Tevens kunt u daarbij met een cijfer uw waardering voor de betreffende scholing geven. De gemiddelde waardering komt in de toekomst beschikbaar in de KNMP nascholingsagenda om collega s te helpen bij het maken van een keuze voor een nascholing. Deelname hieraan is uiteraard niet verplicht

11 Competenties en taakgebieden van de openbaar apotheker specialist Taakgebieden Het vakgebied van openbaar apotheker specialist wordt beschreven in het opleidingsplan specialisme openbare farmacie en omvat de volgende tien taakgebieden: 1 Communicatie met en begeleiding van de patiënt 2. Zorgvragen van patiënten en leken 3. Medicatiebewaking 4. Periodieke beoordeling van de farmacotherapie 5. Het intercollegiaal overleg 6. Preventieve zorg en screening 7. Verzameling en beheer van patiëntgegevens 8. Productzorg 9. Kwaliteitszorg in de apotheek 10 Kennis, opleiding en wetenschap Kerncompetenties Om in al deze tien taakgebieden optimaal te Kerncompetenties functioneren dient van de de openbaar apotheker als zorgprofessional de juiste combinatie openbaar apotheker van kennis, specialist vaardigheden en attitude te gebruiken. De kerncompetenties van de openbaar apotheker zijn beschreven met behulp van het model van de Canadian Medical Education Directives for Specialist 2000 (CanMEDS 2000). Dit model onderscheidt 7 kerncompetenties, waarbij Farmaceutisch het farmaceutisch handelen handelen centraal staat. Kennis en Wetenschap Communicatie Samenwerking Professionaliteit Maatschappelijk handelen Organisatie Professionaliteit

12 Meer informatie Via knmp.nl kunt u meer informatie vinden over herregistratie: Regeling Specialismen Farmacie (Centraal College) Besluit Regeling Herregistratie Openbare Farmacie (Centraal College) Uitvoeringsreglement Regeling Herregistratie Openbare Farmacie (SCR-OF) Regelgeving Accreditatie Deskundigheidsbevordering Openbare Farmacie (Commissie van Deskundigen) Opleidingsplan Specialisme Openbare Farmacie Nascholingsagenda openbaar apothekers Met vragen kunt u terecht per of telefonisch via Colofon KNMP Alexanderstraat JL Den Haag I Coverfoto: Bas van Bergen, openbaar apotheker specialist (fotografie Studio Oostrum) KNMP is de handelsnaam van KNMP Holding BV, een 100% deelneming van de Koninklijke Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Den Haag, november 2014