Cursusinformatie PIAF opleiding nieuwe stijl 2013/2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursusinformatie PIAF opleiding nieuwe stijl 2013/2014"

Transcriptie

1 Cursusinformatie PIAF opleiding nieuwe stijl 2013/2014 Medicatiebeoordeling is een systematische beoordeling van het geneesmiddelgebruik van een individuele patiënt door arts, apotheker en patiënt op basis van een periodieke gestructureerde, kritische evaluatie van de medische, farmacotherapeutische en gebruiksinformatie. Doel van de medicatiebeoordeling is een op elkaar afgestemde en zo effectief en veilig mogelijke farmacotherapeutische behandeling op basis van de wensen, behoeften en ervaringen van de patiënt. Medicatiebeoordeling leer je niet uit een boek of aan de hand van checklists en kun je niet aan het apotheekinformatiesysteem overlaten. Medicatiebeoordeling leer je alleen door het veel te doen, samen met de huisarts, patiënt en eventuele andere betrokkenen mantelzorgers en/of verzorgenden. Doelgroep en randvoorwaarden De Periodieke Individuele Analyse Farmacotherapie (PIAF)-opleiding is bedoeld voor openbare en poliklinische apothekers die hun deskundigheid en vaardigheden op het gebied van medicatiebeoordeling willen vergroten. Uitgangspunt is dat de cursist werkzaam dient te zijn in een geschikte praktijk/leeromgeving, waarbij aan de volgende randvoorwaarden wordt voldaan: toegang hebben tot patiënten bij wie een medicatiebeoordeling uitgevoerd kan worden samenwerking met tenminste één (huis)arts waarbij uitwisseling van medische gegevens (relevante lab- en onderzoek waarden, episode/probleemlijst) plaatsvindt en waarbij regelmatig overleg kan plaatsvinden om gezamenlijk medicatiebeoordelingen uit te voeren, behandelplannen op te stellen, uit te voeren en te evalueren. organisatorische ondersteuning bij medicatiebeoordeling door een apothekersassistente, doktersassistent, andere apotheekmedewerker en/of praktijkondersteuner (wordt aanbevolen) Houd rekening met een studiebelasting van ca. 4 uur per week, buiten de opleidingsdagen om, om gedurende de opleiding voldoende ervaring op te doen met medicatiebeoordeling in de praktijk! Leerdoelen Leerdoelen van de PIAF-opleiding zijn: De apotheker kan de verantwoordelijkheid nemen voor de farmacotherapeutische behandeling van de individuele patiënt. De apotheker kan een farmacotherapeutische anamnese afnemen bij de patiënt. De apotheker kan een farmacotherapeutische analyse uitvoeren en op gestructureerde wijze farmacotherapie gerelateerde problemen identificeren, formuleren en prioriteren. De apotheker kan een relevant, praktisch en onderbouwd advies formuleren en bediscussiëren over de optimale farmacotherapie voor de individuele patiënt, aan de voorschrijver en aan de patiënt. De apotheker kan in samenwerking met de voorschrijver(s) en de patiënt een farmacotherapeutisch behandelplan opstellen, uitvoeren en monitoren De apotheker kan de patiënt motiveren om zijn of haar geneesmiddelen op een goede manier in te nemen en de patiënt betrekken bij de farmacotherapeutische behandeling. Hierbij is kennis noodzakelijk van de belangrijkste kenmerken van de pathofysiologie van veelvoorkomende aandoeningen en de farmacotherapeutische behandeling daarvan. Bovendien zijn vaardigheden zoals communicatie met de patiënt, met de voorschrijver en met andere behandelaren en een gestructureerde aanpak van de medicatieanalyse noodzakelijk.

2 Eindtermen De apotheker die de PIAF-opleiding heeft afgerond is in staat op een goede en gestructureerde wijze een medicatiebeoordeling uit te voeren, inclusief het afnemen van een farmacotherapeutische anamnese, farmacotherapeutische analyse, overleg met de huisarts om tot een farmacotherapeutisch behandelplan te komen en het uitvoeren en evalueren van het behandelplan met huisarts en patiënt. Onderdelen opleiding De PIAF-opleiding bestaat uit 8 opleidingsdagen en (daarnaast) de volgende onderdelen: Assessment Doel van dit onderdeel is om de motivatie en het ingangsniveau van de cursist in te schatten en bewustwording van het leertype te bereiken. Het assessment wordt voorafgaand aan de opleiding digitaal afgenomen. Invullen van het assessment is verplicht voordat andere onderdelen van de opleiding gevolgd kunnen worden. Farmacotherapie onderwijs Doel van dit onderdeel is om de farmacotherapeutische kennis te vergroten. Het farmacotherapie onderwijs wordt gedurende 6 bijeenkomsten verzorgd door expert-docenten en betreft bv thema s als CVRM en diabetes, cardiologie, astma en COPD, pijnstilling en reumatologie en geriatrie. Bij deelname aan deze bijeenkomsten wordt voorkennis over vigerende richtlijnen en standaarden met betrekking tot het betreffende thema voorondersteld (zelfstudie). Aan het eind van de opleiding wordt een farmacotherapeutische kennistoets afgenomen. Werkgroep bijeenkomsten Iedere cursist maakt gedurende de opleiding deel uit van een vaste werkgroep van maximaal 12 personen met een werkgroep docent. De opleiding start met een tweedaagse werkgroep bijeenkomst (of PIAF introductie), waarbij na kennismaking met de werkgroep, basistraining medicatiebeoordeling en communicatietraining op het programma staat. Tijdens de 6 vervolg werkgroep bijeenkomsten worden eigen patiëntcasus met betrekking tot een vastgesteld thema gepresenteerd en vindt feedback, reflectie en discussie op eigen ervaringen en gemaakte opdrachten plaats. Medicatiebeoordeling in de praktijk Gedurende de opleiding voert de cursist medicatiebeoordelingen uit in de eigen praktijk. Zo leert de cursist de farmacotherapeutische behandeling van zijn of haar patiënten te optimaliseren in de eigen praktijk. De cursist neemt daartoe farmaceutische anamneses af, analyseert de farmacotherapie van de individuele patiënt, stelt in samenwerking met een huisarts een farmacotherapeutisch behandelplan (FBP) op en voert dit plan uit en evalueert dit plan met de betrokkenen. Patiëntcasus kunnen met de andere werkgroep leden worden besproken en op de werkgroep bijeenkomsten worden ingebracht voor nadere analyse en discussie. NB! Houd rekening met een studiebelasting van ca. 4 uur per week (buiten de opleidingsdagen om) om gedurende de opleiding voldoende ervaring op te doen met medicatiebeoordeling in de praktijk!

3 Portfolio Elke cursist bouwt gedurende de PIAF opleiding een portfolio op bestaande uit: Uitkomsten van het assessment Persoonlijk leerplan Logboek met overzicht van voortgang van activiteiten met betrekking tot medicatiebeoordeling in eigen praktijk Educatieve videotoets (van farmacotherapeutische anamnese) 3 Case reports* met betrekking tot een eigen patiënt, waarop in ieder geval door één andere cursist uit de werkgroep feedback is gegeven en waarvan case report 3 als voldoende is beoordeeld door de externe beoordelingscommissie Resultaat farmacotherapie kennistoets *) Indien case report 3 ook na eenmalige herziening als onvoldoende wordt beoordeeld, dient een vierde case report ter beoordeling ingediend te worden. Case report 4 dient in een keer als voldoende te worden beoordeeld om dit portfolio onderdeel af te kunnen ronden. Toetsing Binnen de PIAF-opleiding vindt toetsing van kennis en vaardigheden van de cursist plaats. Gedurende het opleidingstraject zal educatieve toetsing (vooral bedoeld voor het leereffect) plaatsvinden binnen de werkgroep door middel van feedback en reflectie op ingebrachte casuïstiek, case reports en video-opname. Selectieve toetsing (telt mee in eindbeoordeling) binnen de opleiding vindt plaats door middel van een farmacotherapie kennistoets aan het eind van de opleiding het beoordelen van de case report 3 (en eventueel case report 4) uit het portfolio door een externe beoordelingscommissie PIAF certificaat en PIAF register Cursisten komen in aanmerking voor het PIAF opleidingscertificaat en opname in het PIAF register indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: De cursist heeft actief deelgenomen aan de verplichte tweedaagse start werkgroep bijeenkomst (PIAF introductie) en aan minimaal 4 van de 6 vervolg werkgroep bijeenkomsten. De cursist heeft zich daarbij goed voorbereid op de werkgroep bijeenkomsten door te voldoen aan de voorbereidende opdrachten De cursist heeft een volledig portfolio ingeleverd De cursist heeft op minimaal 1 case report van een andere cursist feedback gegeven. De cursist heeft een voldoende behaald op de farmacotherapie kennistoets Accreditatie Accreditatie voor de onderwijsdagen, farmacotherapiekennistoets en de onderdelen van het portfolio is aangevraagd. Voor de totale opleiding komt dit neer op ca. 90 accreditatie uren

4 Organisatie De PIAF opleiding wordt georganiseerd door PAOFarmacie. De inhoudelijke organisatie van de opleiding ligt in handen van SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy.

5 Inschrijven Indien u zich wenst in te schrijven voor de PIAF opleiding, verzoeken wij u zich aan te melden via de Prijs Kosten voor deze opleiding zijn 2950,00 (ex BTW).