De Vervolgopleiding tot Openbaar Apotheker Specialist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Vervolgopleiding tot Openbaar Apotheker Specialist"

Transcriptie

1 De Vervolgopleiding tot Openbaar Apotheker Specialist Inleiding Na afronding van de Masterfase Farmacie aan de universiteit kunnen (basis-)apothekers diverse richtingen inslaan. Een daarvan is de openbare farmacie. Sinds 1995 moet iedereen die geregistreerd wil worden als openbaar apotheker een vervolgopleiding van 2 jaar volgen. We hebben het dan vaak over de registratiefase of registratieopleiding. Openbaar apothekers die deze opleiding hebben gevolgd, mogen zich sinds kort ook specialist noemen. Een aantekening in het BIG-register is echter nog niet aan de orde. De aankomende jaren zal daarover met de minister worden gesproken. Een aantekening van het specialisme in het BIG-register betekent ook dat de titel van openbaar apotheker beschermd is. Ziekenhuisapothekers hebben wel zo n aantekening in het BIG-register, net als diverse medisch specialisten en huisartsen. Het specialisme brengt veel met zich mee. In de eerste plaats dat er een speciale wetenschappelijke vereniging moet zijn. Deze is op 8 december 2009 door de KNMP opgericht. De naam hiervan is Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers, afgekort WSO. Alle apothekers die ingeschreven staan in het register van openbaar apothekers kunnen lid worden. De Sectie zet zich op drie terreinen in: Onderwijs, Onderzoek en Ontwikkeling. De Sectie wil hiermee het beroep vooruit helpen, maar het ook wetenschappelijk onderbouwen. Veel van de activiteiten van de Sectie zullen worden uitgevoerd in zogenaamde SIG s, Special Interest Groups. Begin 2010 zijn vijf SIG s van start gegaan: SIG Longaandoeningen, SIG Diabetes, SIG Klinisch Chemische Parameters, SIG Ethiek & Filosofie, SIG Productzorg & Bereidingen. Van deze SIG s mogen ook anderen dan geregistreerde openbaar apothekers lid worden, bijvoorbeeld vanwege hun deskundigheid. Het specialisme heeft er ook toe geleid dat de vervolgopleiding, de registratieopleiding, gemoderniseerd wordt. Overigens was het sowieso nuttig om de opleiding die inmiddels 15 jaar draaide, eens onder de loep te nemen. Zo n modernisering is geen sinecure. Er wordt sinds 2008 hard aan gewerkt. De apotheker in opleiding tot specialist (ApIOS) zal in de periode te maken hebben met een opleiding in transitie! Stap voor stap zullen in deze periode veranderingen in de opleiding worden aangebracht. In figuur 1 wordt een schets gegeven van de relatie tussen de diverse opleidingen. De opleiding tot basisapotheker is de verantwoordelijkheid van de universiteit, terwijl de vervolgopleiding en het daarop volgende traject van herregistratie, nascholing en life long learning het terrein is van de wetenschappelijke beroepsvereniging. Na de opleiding tot openbaar apotheker specialist, maar ook tot ziekenhuisapotheker specialist, wordt de apotheker specialist ingeschreven in het register van openbaar apothekers resp. ziekenhuisapothekers. Iedere 5 jaar daarna wordt beoordeeld of de specialist voldoende nascholing voor herregistratie heeft gevolgd. Belangrijker is echter dat de opgeleide specialist een attitude heeft waardoor hij of zij continu op zoek is naar scholing die hiaten in kennis en vaardigheden helpt vullen: life long learning. In de toekomst willen we de (beperkte) mogelijkheid creëren dat een ApIOS naast de vervolgopleiding een promotietraject volgt. Bovendien wordt gedacht aan mogelijkheden om in het traject van nascholing en herregistratie door middel van specifieke opleidingen aantekeningen op deelgebieden te behalen. 1

2 Figuur 1. Bijzonder traject (aantekening) Specialistische scholing en promotietraject Voortgaande scholing; Life long learning; Herregistratie specialisten Bijzonder traject (aantekening) Scholing tot openbaar apotheker specialist Nascholing/ herregistratie Vervolgopleiding Wetenschappelijke vereniging tijd Masterfase: verdieping, opleiding tot basis - apotheker Bachelorfase Universiteit Universiteit Het hart van de vervolgopleiding Voor iedereen zal duidelijk zijn dat het hart van de vervolgopleiding in de apotheek ligt. Zeker 95% van de opleiding vindt plaats in de apotheek. Om te weten waar je dan mee in aanraking moet komen is een goede beschrijving van het beroep van openbaar apotheker nodig. De beschrijving van het beroep kom je in de map op een aantal manieren tegen. In de eerste plaats in de vorm van competenties. Een competentie is het vermogen om complexe taken tot een goed einde te brengen door de juiste combinatie van kennis, vaardigheden en attitude te integreren en te gebruiken. Voor ons beroep zijn 7 centrale competentiegebieden beschreven: Farmacotherapeutisch en farmaceutisch handelen, Communicatie, Samenwerking, Kennis en Wetenschap, Maatschappelijk handelen, Organisatie en Professionaliteit. Voor de verdere beschrijving hiervan verwijzen we naar tabblad Competenties. In de tweede plaats is het beroep beschreven met behulp van taakgebieden. Deze gaan over activiteiten die een specialist verricht. Deze activiteiten worden zo goed mogelijk ingedeeld in onderdelen, die op die manier herkenbare delen van de opleiding vormen. Taakgebieden geven als het ware een indeling van de opleiding op basis van het werk van de specialist. Taakgebieden, zijn onderling gerelateerd en bieden een overzicht, maar geen gedetailleerd plan voor het onderwijs. Zij vormen de bouwstenen van de opleiding. De titels van de taakgebieden vind je in tabel 1. 2

3 Tabel 1. Tien taakgebieden van de openbaar apotheker specialist 1. Communicatie met en begeleiding van de patiënt 2. Zorgvragen van patiënten en leken 3. Medicatiebewaking 4. Periodieke beoordeling van de farmacotherapie 5. Het intercollegiaal consult 6. Preventieve zorg en screening 7. Verzameling en beheer van patiëntgegevens 8. Productzorg 9. Kwaliteitszorg in de apotheek 10. Kennis, opleiding en wetenschap In de beschrijving van de taakgebieden komt expliciet de zorgfunctie van de apotheker aan bod. Het motto luidt patient focussed, medicines centered. De zorgfunctie van de apotheker wordt tegenwoordig breed uitgedragen door de KNMP en met haar door de WSO. Voor de uitwerking van de taakgebieden verwijzen we naar tabblad Taakgebieden. Competenties en taakgebieden zijn met elkaar verbonden. Deze verbinding kom je ook in deze map tegen. Deze verbinding tref je aan na de beschrijving van ieder taakgebied in hetzelfde document. Zie voor genoemde verbinding tussen taakgebied en competenties hetzelfde tabblad Taakgebieden. Toetsing Toetsen vormt het hart van iedere opleiding. Zonder toetsing is er eigenlijk geen sprake van een goede opleiding! Toetsen stuurt het leerproces ( Assessment drives learning ). Voor dat leerproces is de ApIOS in eerste aanleg zelf verantwoordelijk. Hij moet er voor zorgen dat hij een goed beeld krijgt van de stand van kennis, vaardigheden en attitude door toetsing en feedback. In de eerste plaats is toetsen iets van de ApIOS zelf. Zelfreflectie of zelfbeoordeling is belangrijk voor jouw ontwikkeling gedurende de tweejarige opleiding. Er zijn prachtige toetsvormen waaraan je als ApIOS veel kunt hebben om jezelf een spiegel voor te houden. Toetsen stimuleert verder het geven van feedback door de apothekeropleider (ApOP) en door anderen die bij de opleiding op een of andere wijze betrokken zijn. Tot slot maakt toetsen ook een beoordeling mogelijk. Wat moet je nu (laten) toetsen? Het gaat er bij jouw opleiding om dat je uiteindelijk volledig competent bent. Dus dat je in het bezit bent van de juiste combinatie van kennis, vaardigheden en attitude en dat je die ook kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. Maar de toetsing van de 7 beschreven competentiegebieden is lastig. Ook is het lastig om alles uit de beschrijving van de taakgebieden te toetsen op de zeven beschreven competenties. Hoe vindt toetsing dan wel plaats? Voor de toetsing zijn 44 activiteiten van openbaar apothekers geselecteerd, die als kenmerkende of in opleidingstermen toe te vertrouwen beroepssituaties kunnen worden omschreven. We noemen ze EPA s oftewel Entrustable Professional Activities. Alle EPA s staan vermeld achter het tabblad Toetsing. Iedere EPA is bij één van de taakgebieden ondergebracht. Bij een taakgebied tref je meestal meerdere EPA s aan. De verbinding tussen taakgebied en EPA s herken je door de opsomming van EPA s onder de titel van het betreffende taakgebied. Met de toetsing van één of meerdere EPA s per taakgebied worden het betreffende taakgebied en steeds enkele competenties getoetst. EPA s kunnen niet alle op dezelfde manier, dus met dezelfde toetsvorm, worden getoetst. Bij alle EPA s worden daarom specifieke toetsvormen voorgesteld. Zie tabblad Toetsing. 3

4 Voor toetsing zijn diverse toetsvormen beschikbaar, die elders in de map worden beschreven, zie tabblad Toetsings- en beoordelingsinstrumenten. We noemen hier als voorbeelden de Korte Praktijk Beoordeling (KPB), de Directly Observed Preparation Skills (DOPS), de Zelfassessment en de 360º Feedback. In de loop van deze en aankomende jaren worden deze toetsvormen stapsgewijs ingevoerd. Het kan dus zijn dat je nog niet alle toetsvormen in jouw opleiding toepast. Voor alle toetsvormen die worden toegepast, zijn of komen formulieren en handleidingen beschikbaar. Zie daarvoor hetzelfde tabblad. Nog even terug naar de competenties. Zoals al eerder gezegd, toets je uiteindelijk de zeven competentiegebieden. De beschreven toetsvormen zijn niet allemaal geschikt om alle competenties te toetsen. Zo scoor je bij de KPB vooral op twee competenties, namelijk op farmaceutisch en farmacotherapeutisch handelen en op communicatie. Met de toetsing van alle EPA s en het gebruik van de diverse toetsvormen in de juiste frequentie worden alle competenties uiteindelijk voldoende getoetst om een valide beoordeling te geven. Gespreksmomenten met de opleider Feedback is essentieel voor jouw opleiding. Deze feedback moet de ApOP geven tijdens de toetsmomenten, maar ook regelmatig tijdens kortstondige, geplande, liefst wekelijkse, gesprekken. De ApIOS draagt zelf zorg voor de planning en agendering van overlegmomenten. Een belangrijk gespreksmoment is het zogenaamde Introductiegesprek. Tijdens dit gesprek worden op basis van wederzijdse verwachtingen tussen ApIOS en ApOP afspraken gemaakt over wat de ApIOS gaat leren. Een essentieel onderdeel is de bespreking en vaststelling van het door jou opgestelde Persoonlijke Opleidingsplan (POP). Dit POP speelt een belangrijke rol tijdens de opleiding. Dynamiek is hierbij een gevleugeld woord. Immers, het POP zal steeds aangevuld en aangepast worden naar aanleiding van toetsmomenten, gespreksmomenten en wellicht centraal onderwijs. Een ander belangrijk gespreksmoment is het Voortgangsgesprek. Iedere 3 maanden wordt deze ingepland. De ontwikkeling van bekwaamheden en competenties van de ApIOS komen hierin aan de orde. Aangeleverde bewijsvoering in het portfolio speelt een belangrijke rol. Tijdens het gesprek gaan de ApOP en de ApIOS op zoek naar mogelijke achterstanden in de ontwikkeling van competenties en de vaststelling van verbeterpunten. Een belangrijk uitgangspunt voor het gesprek is echter het ondersteunen van het zelfvertrouwen en leerproces van de ApIOS en het geven van positieve feedback. Tot slot is er twee keer in jouw opleiding sprake van een Geschiktheidsbeoordeling. In feite is hier ook sprake van een voortgangsgesprek, maar wordt de ApIOS duidelijk gemaakt of hij of zij geschikt zal zijn/is als openbaar apotheker specialist. Deze beoordeling vindt plaats na 9 maanden en na 24 maanden. Je kunt je voorstellen dat al deze gesprekken in een tijdlijn passen. De tijdlijn met verplichte formele gesprekken staat in het Formulier POP. De formulieren en handleidingen voor de hier genoemde formele gesprekken en voor het POP staan achter tabblad Toetsings- en beoordelingsinstrumenten. Portfolio Het portfolio neemt in de opleiding een belangrijke plaats in. Het is een verzameling van documenten waaruit de voortgang van de ApIOS blijkt. De verzameling bevat in ieder geval de beoordelingen die de ApIOS en ApOP nodig hebben om voortgang- en geschiktheidsbeoordelingsgesprekken te voeren, inclusief het Persoonlijk Opleidingsplan (POP), de zelfbeoordeling van de ApIOS en de resultaten van cursussen en andere onderwijsactiviteiten. Het portfolio wordt bijgehouden door de ApIOS en door de ApOP op compleetheid gecontroleerd. 4

5 Momenteel buigt een werkgroep zich over een modelportfolio. Dit modelportfolio wordt in de toekomst digitaal beschikbaar gemaakt, zodat ApIOS deze kunnen gebruiken. Voor de transitieperiode raden we je aan de verzameling van documenten digitaal in jouw computer op te slaan. De apothekeropleider (ApOP) Apothekeropleiders spelen een cruciale rol in de opzet van de opleiding tot openbaar apotheker specialist. De ApOP heeft eigenlijk een sleutelpositie. Van een goede opleider mag je verwachten dat hij een goede openbaar apotheker is, maar bovendien dat hij didactisch voldoende in staat is degene die in opleiding is, te begeleiden. De aankomende jaren zal veel aandacht aan de kwaliteit van de opleider besteed worden. Met ingang van 2009 is een basiscursus voor ApOP s gestart. Deze cursus is voorlopig facultatief, maar zal in de toekomst verplicht worden voor alle apothekers die opleider willen zijn. Dat hoeven overigens niet altijd beherend apothekers te zijn of apothekereigenaren, ook tweede apothekers kunnen deze belangrijke rol vervullen. We zullen toegroeien naar een register van geaccrediteerde opleiders. Niet alle openbaar apothekers zullen dus opleider zijn, zoals dat ook geldt voor ziekenhuisapothekers, huisartsen en clinici. De opleiders worden door PAO-Farmacie en ons uitgenodigd om deel te nemen aan de basiscursus. Maar het is niet onverstandig om jouw opleider op deze basiscursus te wijzen en hem of haar te stimuleren om deel te nemen. Diverse onderdelen van het hier beschreven programma komen in de basiscursus aan bod! De centrale opleidingsdagen De centrale opleidingsdagen zijn aanvullend op het onderwijs in de apotheek. De waarde van cursusdagen ligt vooral in het belichten van een bepaald onderwerp en de mogelijkheid om met een deskundige en met de andere ApIOS daarover van gedachten te wisselen. Een goede voorbereiding houdt in dat het huiswerk wordt gemaakt, dat de ApIOS met de opleider het onderwerp bespreekt en relevante vragen formuleert. Na afloop wordt een en ander in de apotheek met de opleider doorgenomen. Een cursusdag creëert ook de mogelijkheid om met elkaar te spreken over de opleiding zelf, zoals ervaringen in de eigen apotheek. Wij adviseren je om hieraan met elkaar aandacht te besteden. In het eerste cursusjaar is het verstandig circa 12 cursusdagen te volgen. De 12 dagen van het tweede opleidingsjaar kun je verdelen over cursusdagen en projecten. Daarnaast wordt van een ApIOS verwacht dat hij de overige cursuspunten uit het aanbod van nascholingen haalt, die voor de herregistratie geaccrediteerd zijn. Een deel hiervan vind je op de website van PAO-Farmacie ( In de inleiding meldden we dat de vervolgopleiding of de registratieopleiding gemoderniseerd wordt. We richten ons in eerste aanleg vooral op de opleiding in de apotheek. In 2010 wordt er ook aandacht besteed aan het centrale onderwijs. Dit jaar en aankomende jaren zullen er derhalve aanpassingen plaats vinden. De titel en de inhoud van de cursussen in tabel 2 kunnen dus wijzigen in de tijd. Er zijn een tweetal dagen aan het begin van de opleiding die mede richting geven aan het tweejarige opleidingstraject! Voor de startbijeenkomst (kick-off), die je direct na de daadwerkelijke start van jouw opleiding in de apotheek moet volgen, zijn vooralsnog 15 plaatsen beschikbaar. Tijdens deze kick-off kom je in vogelvlucht in aanraking met de opbouw van de nieuwe vervolgopleiding en maak je een aanzet tot het schrijven van een Persoonlijk Opleidingsplan (POP). De Teach the ApIOS dag besteedt aandacht aan alle aspecten die de nieuwe vervolgopleiding met zich meebrengt, zoals het bijhouden van een portfolio, de toepassing van toetsingsinstrumenten en het omgaan met feedback. 5

6 De cursuslocaties zijn - tenzij anders vermeld - in het midden van het land. Je wordt gevraagd je tijdig af te melden, indien je onverhoopt niet kunt deelnemen aan een cursusdag. De docent is gerechtigd om eventuele deelnemers die zich niet hebben aangemeld de toegang tot de cursus te weigeren. Omdat we optimaal rendement van de centrale cursusdagen nastreven vragen we ernst te maken van het opgegeven huiswerk. Een docent is om die reden gerechtigd om deelnemers die zich niet voldoende hebben voorbereid de toegang tot de cursus te weigeren. Tabel 2. Onderwerpen van de centrale cursusdagen Verplichte cursusdagen in 2 jaar: uren Kick-off bijeenkomst (startdag) 8 Teach the ApIOS (workshop) 8 Personeel en Organisatie Management (P&O), blok 1 20 Personeel en Organisatie Management (P&O), blok 2 20 Farmaceutisch Praktijkonderzoek 8 Medicatiebewaking 8 Productzorg en bereiden 8 Farmaceutische patiëntenzorg (FPZ) 8 Workshop Projectmanagement 8 Keuzeproject max. 48 Bedrijfsmanagement 16 Arbeidsrecht en Arbeidsomstandigheden 8 Project IMIP (Individueel Medicatie Individuele Patiënt) 24 Aantal te behalen uren verplichte cursusdagen 192 Facultatieve cursusdagen in 2 jaar: Geaccrediteerde cursussen of eventueel deelname aan FTO bijeenkomsten min. 48 Totaal aantal te behalen uren in vervolgopleiding specialisme: 240 Den Haag/ Utrecht, september 2010 Dr. H. Buurma Mevr. drs. Annemieke Floor Directie Vervolgopleiding Openbaar Apothekers 6

De Vervolgopleiding tot Openbaar Apotheker Specialist. Dr. Henk Buurma, directeur vervolgopleiding openbaar apotheker specialist.

De Vervolgopleiding tot Openbaar Apotheker Specialist. Dr. Henk Buurma, directeur vervolgopleiding openbaar apotheker specialist. De Vervolgopleiding tot Openbaar Apotheker Specialist Dr. Henk Buurma, directeur vervolgopleiding openbaar apotheker specialist Inleiding Na afronding van de Masterfase Farmacie aan de universiteit kunnen

Nadere informatie

De openbaar apotheker specialist

De openbaar apotheker specialist De openbaar apotheker specialist Veranderingen in vervolgopleiding en registratie per 1 januari 2012 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Openbaar apotheker specialist Per

Nadere informatie

Protocol toetsing en beoordeling in de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist

Protocol toetsing en beoordeling in de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist Protocol toetsing en beoordeling in de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist Datum: december 2011; vastgesteld door de SRC, kamer Openbare Farmacie in januari 2012. Herziene versie: maart

Nadere informatie

Openbaar apotheker worden?

Openbaar apotheker worden? Openbaar apotheker worden? Doe de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Inleiding Je bent klaar met je masterstudie farmacie,

Nadere informatie

Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist

Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist Nieuwe eisen aan herregistratie per 1-1-2015 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie brochure herregistratie 1 27-10-14

Nadere informatie

Visitatie-programma en Visitatiechecklist

Visitatie-programma en Visitatiechecklist Visitatie-programma en Visitatiechecklist Versie 2.0, februari 2014 Algemene aandachtspunten visitatie Tijdens de visitatie is het de bedoeling dat u een goede indruk krijgt van het niveau van opleiding

Nadere informatie

Toetsplan vervolgopleiding openbaar apotheker specialist De rol van de kenmerkende professionele activiteiten (EPA s)

Toetsplan vervolgopleiding openbaar apotheker specialist De rol van de kenmerkende professionele activiteiten (EPA s) Toetsplan vervolgopleiding openbaar apotheker specialist De rol van de kenmerkende professionele activiteiten (EPA s) Toetsen vormt het hart van iedere opleiding. Zonder toetsing is er eigenlijk geen sprake

Nadere informatie

SPECIALISME OPENBARE FARMACIE

SPECIALISME OPENBARE FARMACIE SPECIALISME OPENBARE FARMACIE Toetsingsinstrumenten (bijlagen opleidingsplan) Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie September 2015 (versie 004): Start opleiding vanaf 1 oktober

Nadere informatie

Toetsing & Beoordeling in het e-portfolio Versie september 2013

Toetsing & Beoordeling in het e-portfolio Versie september 2013 Toetsing & Beoordeling in het e-portfolio Versie september 2013 In onderstaande tabel wordt per toetsinstrument beschreven hoe vaak het instrument in het eerste of tweede jaar van de opleiding moet worden

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Format Zelfrapportage

Format Zelfrapportage Format Zelfrapportage Zelfrapportage ApOP Visitatie opleider en opleidingsapotheek versie: 2.0, februari 2014 Apotheek: VOORAF INVULLEN Naam opleider (ApOP): BIG-nummer Naam gevestigd apotheker: VOORAF

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8-2014 OPLEIDINGSEISEN OPENBARE FARMACIE

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8-2014 OPLEIDINGSEISEN OPENBARE FARMACIE CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8-2014 OPLEIDINGSEISEN OPENBARE FARMACIE Het Centraal College Specialisten Farmacie, in vergadering bijeen op 14 januari 2014 gezien in aanmerking nemende

Nadere informatie

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Wat vindt u? Het portfolio: Lasten? Lusten? Wat is het portfolio? Portare = dragen

Nadere informatie

Werkplekleren: professionalisering van de opleiders in de artsenopleiding

Werkplekleren: professionalisering van de opleiders in de artsenopleiding Werkplekleren: professionalisering van de opleiders in de artsenopleiding Prof. dr. Lieve Van den Block Vakgroep Huisartsgeneeskunde Vakgroep Klinische Wetenschappen VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (VUB) Centraal

Nadere informatie

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus Samen naar een individueel opleidingsplan Anouk Straus Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan. Het individueel opleidingsplan in de praktijk Oefenen met IOP gesprek tussen aios en opleider Aan

Nadere informatie

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan Werken met het individueel opleidingsplan Aan de slag! Terugkoppeling en afronding 15 december

Nadere informatie

Van doseren naar doceren. De apotheker als docent

Van doseren naar doceren. De apotheker als docent Van doseren naar doceren De apotheker als docent Van doseren naar doceren De apotheker als docent Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in een complexe werkomgeving. Je vervult

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Multi source feedback voor de aios

Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Voor artsen in opleiding tot specialist (aios) is het belangrijk dat zij kennis van het specialisme verwerven, specialistische vaardigheden

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Voortgangsgesprekken, POP en portfolio. Paul Brand, kinderarts-opleider Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMCG

Voortgangsgesprekken, POP en portfolio. Paul Brand, kinderarts-opleider Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMCG Voortgangsgesprekken, POP en portfolio Paul Brand, kinderarts-opleider Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMCG Overzicht workshop Inleiding: het nieuwe opleiden herhaling: toetsen en

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

EPA s en individualisering, nu praktisch

EPA s en individualisering, nu praktisch EPA s en individualisering, nu praktisch Drs. Liesbeth Adelmeijer, onderwijskundig adviseur Dr. Sesmu Arbous, anesthesioloog-intensivist, opleider IC OPLEIDINGSSYMPOSIUM, 12 APRIL 2016, LEIDEN Entrustable

Nadere informatie

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Over de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering In 2006 heeft Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), door de Minister erkend

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

[OPZET AIOS-TRAINING THE SELF-DIRECTED LEARNER ]

[OPZET AIOS-TRAINING THE SELF-DIRECTED LEARNER ] Aanleiding Als gevolg van de individualisering van de medische vervolgopleiding wordt sterker dan voorheen een proactieve attitude verwacht van de AIOS. Hij/zij zal, vanaf het begin van de vervolgopleiding,

Nadere informatie

Opleidingsplan Specialisme Openbare Farmacie

Opleidingsplan Specialisme Openbare Farmacie Opleidingsplan Specialisme Openbare Farmacie Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Versie April 2012 Inhoudsopgave I Inleiding 2 II Samenhang binnen het opleidingsplan 4 III

Nadere informatie

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Wat willen JULLIE bereiken vandaag? Wat willen WIJ bereiken vandaag? Jullie hebben kennis en kunde om jullie eigen opleiding vorm te geven AIOS in the lead Input krijgen

Nadere informatie

Format visitatieverslag

Format visitatieverslag Format visitatieverslag Visitatieverslag opleidingsapotheek en apotheker-opleider Versie 2.0, februari 2014 Gegevens ApOP en Opleidingsapotheek Datum Visitatie Namen Visitatoren Naam ApOP Naam Opleidingsapotheek

Nadere informatie

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6 Handleiding PE Online voor osteopaten Uw herregistratiedossier Versie 9-2014 Inhoudsopgave Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Fellowship Technische Geneeskunde

Fellowship Technische Geneeskunde Fellowship Technische Geneeskunde Algemene informatie voor aanvragers V E R S I E 21-07-2016 A U T E U R Opleidingscommissie NVvTG POST NVvTG Postbus 711 3500 AS Utrecht MAIL info@nvvtg.nl WEB www.nvvtg.nl

Nadere informatie

PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE VERPLEEGHUISARTSOPLEIDING

PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE VERPLEEGHUISARTSOPLEIDING PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE VERPLEEGHUISARTSOPLEIDING Goedgekeurd door de HVRC 1 maart 2007 Voorwoord Conform artikel B3 lid 2 van het Kaderbesluit CHVG (hierna: Kaderbesluit), in werking getreden

Nadere informatie

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run Teaching on the Run (TOTR) is een beknopte versie van het Teach the Teachers programma

Nadere informatie

Stewardessen doen het beter

Stewardessen doen het beter Stewardessen doen het beter BIR Themadag 25 april 2012 Hoe serieus nemen wij onszelf als professionals? Bas Vogel, verpleegkundige Hoofd Registers V&VN Doel Informeren over wet- en regelgeving in relatie

Nadere informatie

Eindelijk VS en andere belangrijke zaken.

Eindelijk VS en andere belangrijke zaken. Waar staan we nu? Eindelijk VS en andere belangrijke zaken., MANP (bestuurslid ) NP nu 12 jaar in Nederland 26 maart 2010 eerste Verpleegkundig Specialisten geregistreerd in art. 14 BIG-register Alleen

Nadere informatie

Intern toetsingskader CGS voor een landelijk opleidingsplan 1

Intern toetsingskader CGS voor een landelijk opleidingsplan 1 Intern toetsingskader CGS voor een landelijk opleidingsplan 1 Ingevuld voor LOP: De wetenschappelijke verenigingen in de zorg stellen voor de eigen geneeskundige vervolgopleiding een landelijk opleidingsplan

Nadere informatie

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist Stappenplan herregistratie voor de verpleegkundig specialist Versie november 2015 1 U staat geregistreerd als verpleegkundig specialist. Een maand voordat uw registratieperiode van vijf jaar afloopt, dient

Nadere informatie

wat betekent dit voor jou?

wat betekent dit voor jou? CONGRES INDIVIDUALISERING OPLEIDINGSDUUR: wat betekent dit voor jou? DONDERDAG 26 MEI 2016 15.30 21.00 UUR FORT VOORDORP, GROENEKAN Op donderdag 26 mei 2016 organiseert de Federatie Medisch Specialisten

Nadere informatie

Het register. van, voor en door de leraar

Het register. van, voor en door de leraar Het register van, voor en door de leraar Waarom een lerarenregister? Het lerarenregister is het beroepsregister van leraren in het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het initiatief

Nadere informatie

Informatie aanpassing toetsing stage

Informatie aanpassing toetsing stage Informatie aanpassing toetsing stage Informatie over de vervanging van de toets Fasedoelen door de toets Beroepssituaties Let op: de toets Professioneel Gedrag Stage blijft ongewijzigd Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OPENBARE EN ZIEKENHUISAPOTHEKERS

INFORMATIE VOOR OPENBARE EN ZIEKENHUISAPOTHEKERS PE-ONLINE INFORMATIE VOOR OPENBARE EN ZIEKENHUISAPOTHEKERS Algemene informatie Activeren account en Inloggen U krijgt toegang tot PE-online door uw account te activeren via de volgende stappen: 1. Ga naar

Nadere informatie

Begeleiding werknemer / docent

Begeleiding werknemer / docent Begeleidingsplan Uitgangspunt Elke docent die in dienst komt krijgt in principe drie jaar coaching. Ook docenten die langer in dienst zijn bij de organisatie kunnen in overleg met de leidinggevende aanspraak

Nadere informatie

Regelgeving Accreditatie Deskundigheidsbevordering Openbare Farmacie. Commissie van Deskundigen (CvD)

Regelgeving Accreditatie Deskundigheidsbevordering Openbare Farmacie. Commissie van Deskundigen (CvD) Regelgeving Accreditatie Deskundigheidsbevordering Openbare Farmacie Commissie van Deskundigen (CvD) 1 Leeswijzer De Regelgeving Accreditatie Deskundigheidsbevordering Openbare Farmacie vervangt de WSO

Nadere informatie

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3 Beleidsregels accreditatie herregistratie Vastgesteld door de Accreditatiecommissie herregistratie van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) op 17 mei 2017. Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Namens V&VN afd. Wondconsulenten. Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot

Namens V&VN afd. Wondconsulenten. Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot Presentatie Namens V&VN afd. Wondconsulenten Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot Inhoud presentatie Wat is de achtergrond van het Kwaliteitsregister?? Wat is een deskundigheidsgebied??

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Toetsregeling Professionaliteit

Toetsregeling Professionaliteit Toetsregeling Professionaliteit Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Propedeuse Deze regeling is van kracht vanaf 31 augustus 2015. 1) Begripsbepaling Professionaliteit

Nadere informatie

INDIVIDUELE PROFILERING

INDIVIDUELE PROFILERING INDIVIDUELE PROFILERING EN ACTUELE THEMA S IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING Op weg naar de specialist van de toekomst Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 Gezondheidszorg in verandering 4 1.2 Vakoverstijgende

Nadere informatie

Portfolio. Verpleegkundigen. voor. Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Plaats: Afdeling + lokatie: Tel.nr: BIG-reg. Nr.: Opl.

Portfolio. Verpleegkundigen. voor. Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Plaats: Afdeling + lokatie: Tel.nr: BIG-reg. Nr.: Opl. Portfolio voor Verpleegkundigen Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Plaats: Afdeling + lokatie: Tel.nr: BIG-reg. Nr.: Opl.1106,RBJ Inleiding Waarom een portfolio? (Her)Registratie in het BIG-register

Nadere informatie

Leve de competente coach!

Leve de competente coach! Silvia van Schaik-Kuijer Leve de competente coach! Van competentieanalyse naar ontwikkelplan Inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 Deel 1 Algemene informatie over Leve de competente coach! Coachen en coachcompetenties:

Nadere informatie

Workshop: Lokaal opleidingsplan

Workshop: Lokaal opleidingsplan Workshop: Lokaal opleidingsplan 9 oktober 2009 Dr. Paetrick M. Netten, internist opleider Prof. Dr. Rijk. O.B. Gans, internist opleider en voorzitter van de werkgroep modernisering CCMS Workshop: Lokaal

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015 Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar versie juni 2015 Inleiding Deze Regeling is een uitvoeringsregeling op basis van het Landelijke Protocol Toetsing en

Nadere informatie

5. Protocol Toetsing en Beoordeling

5. Protocol Toetsing en Beoordeling 5. Protocol Toetsing en Beoordeling Dit protocol Toetsing en Beoordeling maakt deel uit van het Landelijk Opleidingsplan met ingangsdatum 1 januari 2017. Uitgangspunten Dit Protocol Toetsing en Beoordeling

Nadere informatie

De aios als supervisor:

De aios als supervisor: workshop De aios als supervisor: see one do one teach one Suzanne Wever Paetrick Netten Laima Nadery - Siddiqi Margriet Schneider Opzet Wat wilt u van ons? Wat willen wij van jullie: aios en opleiders?

Nadere informatie

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010 Workshop Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen Donderdag 5 februari 010 Implementatie en visitatie Gaan hand in hand Wederzijdse beïnvloeding Wederzijdse stimulering

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

CPD Continuing Professional Development

CPD Continuing Professional Development Netherlands Branch CPD Continuing Professional Development -Professionele ontwikkeling- IFE Nederland, Stationsstraat 98, 9679 EG, Scheemda. Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland: 11.65.35.628 IFE Nederland

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011 Kwaliteitsregister NVHVV April 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregistratiesysteem van de NVHVV... 4 2.1.1 Registratiecriteria... 4

Nadere informatie

Op weg naar het nieuwe geneeskundecurriculum

Op weg naar het nieuwe geneeskundecurriculum Op weg naar het nieuwe geneeskundecurriculum 2015 Visie CRU + Continuïteit van zorg Continuïteit van supervisie Continuïteit van curriculum Verticale curriculumintegratie Veel kliniek, lange coschappen,

Nadere informatie

Positionering & Profilering. Petra van Bemmelen Aty Dobbenberg

Positionering & Profilering. Petra van Bemmelen Aty Dobbenberg Positionering & Profilering Petra van Bemmelen Aty Dobbenberg 1 Onderwerpen; Salaris Ontwikkeling als professional Specialist - Generalist 2 SALARIS 3 Stelling 1 Ik weet in welke salarisschaal ik ingedeeld

Nadere informatie

Cursusinformatie PIAF opleiding nieuwe stijl 2013/2014

Cursusinformatie PIAF opleiding nieuwe stijl 2013/2014 Cursusinformatie PIAF opleiding nieuwe stijl 2013/2014 Medicatiebeoordeling is een systematische beoordeling van het geneesmiddelgebruik van een individuele patiënt door arts, apotheker en patiënt op basis

Nadere informatie

De Voortgangsgesprekken

De Voortgangsgesprekken Spoedeisende hulp De Voortgangsgesprekken AIOS, SEH. Versie oktober 2017 OLVG Oosterpark 9 1091AC Amsterdam T (020) 5999111 F (020)5992996 www.olvg.nl Wat moet ik doen Je word ingeroosterd voor een voortgangsgesprek.

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Modernisering vervolgopleiding Informatie & TIPS voor aios

Modernisering vervolgopleiding Informatie & TIPS voor aios Modernisering vervolgopleiding Informatie & TIPS voor aios introductie CanMEDS, portfolio, KPB s; als aios krijg je er mee te maken. Tussen nu en 2015 worden de medische vervolgopleidingen competentiegericht.

Nadere informatie

Handleiding Toetsboek Competentiegericht opleiden

Handleiding Toetsboek Competentiegericht opleiden Handleiding Toetsboek Competentiegericht opleiden Postmaster opleiding tot psychotherapeut 2015 Versie januari 2015 Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam en Stichting PDO-GGZ Utrecht St. Jacobsstraat 12-14

Nadere informatie

Opleidingsplan. Specialisme Openbare Farmacie. versie september Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

Opleidingsplan. Specialisme Openbare Farmacie. versie september Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Opleidingsplan Specialisme Openbare Farmacie versie september 2015 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Versie September 2015: start opleiding vanaf 1 oktober 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie Leerplan profileringsstage kinderneurologie Inleiding Tijdens de stage algemene kindergeneeskunde in het MMC krijg je de gelegenheid om je te verdiepen in neurologische stoornissen bij kinderen en in de

Nadere informatie

V&VN we gaan ervoor. Onderwerpen. 10 november 2015. drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN V&VN. Hot issues / actualiteit

V&VN we gaan ervoor. Onderwerpen. 10 november 2015. drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN V&VN. Hot issues / actualiteit V&VN we gaan ervoor 10 november 2015 drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN Onderwerpen V&VN Hot issues / actualiteit Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden 2 1 Beelden over V&VN? 3

Nadere informatie

Lyda Blom. Apothekers en communicatie? UPPER Utrecht Pharmacy Practice network for Education and Research

Lyda Blom. Apothekers en communicatie? UPPER Utrecht Pharmacy Practice network for Education and Research Lyda Blom Apothekers en communicatie? UPPER Utrecht Pharmacy Practice network for Education and Research Leerlijn Mondelinge communicatie in de apothekersopleiding van de UU Wat komt aan bod: 1. Eindtermen

Nadere informatie

Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie

Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie Hoe kan ik bepalen welke deskundigheidsbevordering meetelt voor het kwaliteitsregister? Inhoud 1. Inleiding... 2. Wanneer accreditatie en wanneer

Nadere informatie

BO3 Bijeenkomst 27 maart 2014

BO3 Bijeenkomst 27 maart 2014 BO3 Bijeenkomst 27 maart 2014 Welkom Maayke Fluitman heet de aanwezigen welkom en staat stil bij de grote diversiteit aan organisaties waar de BO3 apothekers die deelnemen aan de bijeenkomst werken. Welkom

Nadere informatie

Registraties. Vakbekwaamheid en de pedagogische professional

Registraties. Vakbekwaamheid en de pedagogische professional Registraties Vakbekwaamheid en de pedagogische professional Waarom registratie? Deze folder gaat over registraties. De NVO heeft kwaliteitsborging hoog in het vaandel. Naast de beroepscode en het tuchtrecht

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies Dedicated Schakeljaar Vitale Functies 1. Inleiding Het schakeljaar vormt de verbinding tussen de studie geneeskunde en de vervolgopleidingen. De student leert te functioneren op het niveau van een beginnende

Nadere informatie

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog behandeling en evaluatie (volwassenen en ouderen)

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog behandeling en evaluatie (volwassenen en ouderen) Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog behandeling en evaluatie (volwassenen en ouderen) Doelstelling De volgende twee Kerncompetenties en vaardigheden in de Regeling periodieke registratie

Nadere informatie

Modern opleiden: hoe visiteren?

Modern opleiden: hoe visiteren? donderdag 30 september 1999 Vrijdag 9 oktober 2009 Modern opleiden: hoe visiteren? Corry den Rooyen, onderwijskundige Paul Blok, secretaris MSRC Introductie Maatschappelijke veranderingen Project modernisering

Nadere informatie

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers in de apotheek

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers in de apotheek De apotheker is de coach! coaching van medewerkers in de apotheek De apotheker is de coach! coaching van medewerkers in de apotheek Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in

Nadere informatie

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Betreft : Jaarverslag 2014-2015 Alblasserdam september 2015, Aan de ouder(s)

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

Normen en Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen (MSMH)

Normen en Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen (MSMH) Normen en Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen (MSMH) Kees van der Meulen Even voorstellen Kees van der Meulen 5 jaar MSMH (csa medewerker) in diverse ziekenhuizen 12 jaar teamleidinggevende

Nadere informatie

PAO-H / PAOFarmacie NASCHOLING VOOR HUISARTSEN EN APOTHEKERS. Diabetesdag. Vrijdag 29 november 2013 9.00-17.00 uur UMC Utrecht

PAO-H / PAOFarmacie NASCHOLING VOOR HUISARTSEN EN APOTHEKERS. Diabetesdag. Vrijdag 29 november 2013 9.00-17.00 uur UMC Utrecht UTRECHT PAO-H / PAOFarmacie NASCHOLING VOOR HUISARTSEN EN APOTHEKERS Diabetesdag Vrijdag 29 november 2013 9.00-17.00 uur UMC Utrecht Geaccrediteerd voor 6 punten INLEIDING Mensen met type 2 diabetes gebruiken

Nadere informatie

Juni 2015 Spaarne Gasthuis versie 6 1

Juni 2015 Spaarne Gasthuis versie 6 1 STAGE MEDISCH LEIDERSCHAP voor aios Titel Tags Ziekenhuis Locaties Specialisme Korte beschrijving stage Reactie aios Praktijkstage medisch leiderschap voor aios Medisch leiderschap, ziekenhuisorganisatie,

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Bekwaam verklaren met EPA s

Bekwaam verklaren met EPA s Bekwaam verklaren met EPA s Workshop 9a, door: Reinoud Gemke (opleider Kindergeneeskunde) Marijn Soeteman (aios Kindergeneeskunde) Sophie Kienhorst (aios Kindergeneeskunde) Marieke van der Horst (onderwijskundige,

Nadere informatie

Van De Geschillencommissie ex artikel 43 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst.

Van De Geschillencommissie ex artikel 43 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst. DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST IS DE ORGANISATIE VAN EN VOOR ARTSEN IN NEDERLAN uitspraak Van De Geschillencommissie ex artikel 43 van de Regeling specialismen

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 12 september 2012 houdende de voorwaarden voor het experiment voor de erkenning van

Nadere informatie

Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage!

Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage! Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage! Waar medewerker staat worden zowel de vrouwelijke als de mannelijke medewerker bedoeld Aan de inhoud van deze folder kunt u geen

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers

Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers Dit document is geschreven in het kader van het implementatieplan Professionalisering

Nadere informatie

Dr. Elianne Roelandse Koop VU Medische Centrum en P rof.dr. Hans W illems Universitair Medisch Centrum St Radboud

Dr. Elianne Roelandse Koop VU Medische Centrum en P rof.dr. Hans W illems Universitair Medisch Centrum St Radboud Dr. Elianne Roelandse Koop VU Medische Centrum en P rof.dr. Hans W illems Universitair Medisch Centrum St Radboud met dank aan Christine Ruiter, NVKC bureau Kenmerken competentie gebaseerd door de kcio

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

Onderbouwing erkenningsaanvraag openbare farmacie WSO. Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers

Onderbouwing erkenningsaanvraag openbare farmacie WSO. Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers Onderbouwing erkenningsaanvraag openbare farmacie WSO Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Criteria Centraal College Specialismen Farmacie B1. Het specialisme

Nadere informatie

Nieuw! : Kies je eigen programma

Nieuw! : Kies je eigen programma Informatiebijeenkomst 2015 Lucas Onderwijs Master Sen opleiding Nieuw! : Kies je eigen programma Lucas Onderwijs & het Seminarium voor Orthopedagiek regio Zuidwest-Nederland Seminarium: Innovatief opleiden!

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

BIG-registratie en herregistratie voor industrieapothekers

BIG-registratie en herregistratie voor industrieapothekers BIG-registratie en herregistratie voor industrieapothekers Oktober 2012 Derks & Derks Toegepast arbeidspsychologisch onderzoek Kennis, die we delen. Inhoudsopgave Samenvatting 2 1 De wet BIG en het BIG-register

Nadere informatie

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Kennismakingsbrochure Huisartsopleiding a a a a a a a a a a 1 Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Je maakt hele

Nadere informatie