CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO. 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO. 9"

Transcriptie

1 CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO. 9 INSCHRIJVING VAN APOTHEKERS MET EEN IN HET BUITENLAND VERKREGEN OPLEIDINGSTITEL IN HET REGISTER VAN OPENBAAR APOTHEKERS Vastgesteld op 3 december 2015 In werking getreden op 21 december Het Centraal College Specialisten Farmacie in vergadering bijeen op 3 december.2015, gezien de opleidingseisen voor de opleiding tot openbaar apotheker, het Uitvoeringsreglement Vrijstellingsregeling opleiding tot openbaar apotheker specialist in aanmerking nemende dat de werkzaamheden van de openbaar apotheker in de landen buiten Nederland overeenkomsten en verschillen vertonen; gelet op Richtlijn 2005/36/EG van het Europees parlement en de Raad van 7 september 2005, betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, de Regeling Specialismen Farmacie, de opleidingseisen openbare farmacie en het Uitvoeringsreglement Vrijstellingsregeling opleiding tot openbaar apotheker specialist; overwegende dat openbaar apothekers die in het buitenland hun opleiding hebben genoten, in Nederland als openbaar apotheker erkend kunnen worden; gehoord hebbende het Bestuur van de KNMP, het bestuur van de WSO en de Specialisten Registratie Commissie; heeft besloten de navolgende bepalingen vast te stellen.

2 1. DEFINITIES Aanpassingsstage: Algemene wet: Apotheker: Beroepskwalificatie: Buitenlandse diplomahouder: Derde land: EU-migrant Uitoefening in Nederland van een gereglementeerd beroep onder verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar, met in voorkomend geval een aanvullende opleiding, teneinde te kunnen beoordelen of de migrerende beroepsbeoefenaar voldoende bekwaamheid bezit om het desbetreffende beroep in Nederland uit te oefenen; Wet van 6 december 2007, houdende algemene bepalingen met betrekking tot de erkenning van EGberoepskwalificaties (Algemene wet erkenning EGberoepskwalificaties) De beroepsbeoefenaar die is ingeschreven in het register van apothekers als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. of degene die een aanvraag doet tot erkenning als apotheker specialist kwalificatie die wordt gestaafd door een opleidingstitel, een bekwaamheidsattest of beroepservaring; De beroepsbeoefenaar die in het bezit is van een in het buitenland behaald en in het land van herkomst erkend diploma van openbaar apotheker of De beroepsbeoefenaar die niet in het bezit is van een in het buitenland behaald diploma maar op grond van een in het land van herkomst genoten opleiding een zelfde bekwaamheid bezit op het gebied van de openbare farmacie en aldaar de titel openbaar apotheker of een hiermee overeenkomende titel mag voeren. een land buiten de Europese Unie. onderdaan van een Lidstaat van de Europese Unie of een onderdaan van een derde land die houder is van een door een lidstaat van de Europese Unie afgegeven EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen als bedoeld in artikel 8 van richtlijn nr 2003/109/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (PbEG L 016)

3 KNMP: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie de beroepsorganisatie van apothekers zoals bedoeld in artikel 14 lid 1 Wet BIG. Openbaar apotheker Opleider: Opleiding: Opleidingsprogramma: Opleidingstitel: Register Richtlijn SRC Wet BIG: Apotheker die is ingeschreven in het register van openbaar apothekers De persoon die verantwoordelijk is voor een opleiding tot openbaar apotheker en die als zodanig door de Specialisten Registratie Commissie is erkend. De opleiding tot openbaar apotheker conform de opleidingseisen openbare farmacie. De beschrijving van het inhoudelijk verloop van de periode waarin de opleiding wordt gevolgd. een diploma, certificaat of andere titel die door het daartoe bij of krachtens wet in een andere betrokken staat dan Nederland bevoegde gezag is afgegeven ter afsluiting van een overwegend in de gebieden waarop de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van toepassing is of Zwitserland gevolgde beroepsopleiding. Het register van openbaar apothekers zoals ingesteld door de KNMP. Richtlijn 2005/36/EG van het Europees parlement en de Raad van 7 september 2005, betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEG L 255) Specialisten Registratie Commissie, het orgaan, bedoeld in artikel 14 lid 2 sub e Wet BIG Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg WSO Wetenschappelijke sectie openbaar apothekers

4 Artikel 1. Apothekers die in het bezit zijn van een in het buitenland verkregen opleidingstitel voor de openbare farmacie of een daarmee gelijk te stellen bewijs, kunnen een verzoek indienen om te worden ingeschreven in het register van openbaar apothekers. Artikel 2. Voor inschrijving in het register van openbaar apothekers komt in aanmerking: 1. een EU-migrant die de beroepskwalificatie openbaar apotheker bezit en die voldoet aan de eisen vastgelegd in artikel 13 van de Richtlijn (gereglementeerd beroep); 2. een EU-migrant die door middel van een in een andere Lidstaat genoten opleiding een bekwaamheid heeft verworven op het gebied van de openbare farmacie die naar oordeel van de SRC overeenkomt met de bekwaamheid die voortvloeit uit het gevolgd hebben van de opleiding tot openbaar apotheker in Nederland, eventueel na oplegging van een compenserende maatregel. (niet gereglementeerd beroep); 2. een migrant van buiten de Europese Unie die door middel van een in het buitenland genoten opleiding een bekwaamheid heeft verworven op het gebied van de openbare farmacie die naar oordeel van de SRC overeenkomt met de bekwaamheid die voortvloeit uit het gevolgd hebben van de opleiding tot openbaar apotheker in Nederland, eventueel na oplegging van een compenserende maatregel. Artikel De aanvraag tot inschrijving in het register van apothekers dient, schriftelijk en vergezeld van de gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn, te worden ingediend bij het BIG-register ( 2. De voor de beslissing benodigde gegevens en bescheiden zoals in het eerste lid bedoeld bevatten ten minste: - het diploma of certificaat openbaar apotheker zoals afgegeven in het land van herkomst of, indien er geen diploma of certificaat is afgegeven, een bewijs van een in het buitenland voltooide opleiding tot openbaar apotheker; - overige bewijzen betreffende eventuele beroepservaring en gevolgde nascholing, waaronder publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, over de periode voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag. 3. De apotheker verschaft desgevraagd de SRC de gegevens en bescheiden die de SRC voor de beoordeling van de aanvraag nodig acht en waarover de apotheker redelijkerwijs de beschikking kan krijgen. 4. Van de in het buitenland voltooide opleiding tot openbaar apotheker dient een beschrijving in de Nederlandse taal te worden toegevoegd. Artikel De SRC onderzoekt of de in het buitenland genoten opleiding tot openbaar apotheker, de gevolgde nascholing en eventuele beroepservaring voldoen aan de Opleidingseisen Openbare farmacie. 2. De SRC erkent de beroepskwalificatie van de apotheker in het specialisme Openbare farmacie indien de SRC van oordeel is dat de door de apotheker voltooide opleiding en nadien opgedane beroepservaring gelijkwaardig zijn aan de

5 Nederlandse opleiding in het specialisme openbare farmacie, en de aanvraag overigens voldoet aan de hieraan gestelde eisen. Artikel 5. De SRC beoordeelt de aanvraag tot inschrijving in het register met inachtneming van de volgende criteria: 1. de opleiding tot openbaar apotheker in het buitenland is, voorafgaand aan de datum van de aanvraag, voltooid; 2. indien de opleiding, bedoeld in het voorgaande lid, langer dan vijf jaar geleden is voltooid, dient een document, afgegeven door de daartoe in het land van herkomst bevoegde autoriteit te worden overgelegd, waaruit blijkt dat de aanvrager in de periode na het voltooien van de opleiding gedurende ten minste 16 uur per week als openbaar apotheker werkzaam is geweest. 3. de in het buitenland gevolgde nascholing, die voorafgaand aan de aanvraag is gevolgd, is relevant voor de openbare farmacie. De SRC beoordeelt of de gevolgde nascholing in niveau en omvang voldoet aan de eisen zoals beschreven in het Besluit Registratie en Herregistratie Openbare Farmacie. Aanpassingsstage EU-migrant Artikel 6 1. Alvorens over te gaan tot inschrijving in het register kan de SRC eisen dat de EUmigrant een aanpassingsstage doorloopt. 2. De eis tot het doorlopen van een aanpassingsstage zoals bedoeld in het derde lid mag alleen gesteld worden indien: a. de duur van de door de EU-migrant genoten opleiding ten minste één jaar korter is dan de in Nederland vereiste opleiding, of b. de door de EU-migrant gevolgde opleiding tot openbaar apotheker betrekking heeft op vakken die wezenlijk verschillen van de vakken die worden bestreken door de in Nederland vereiste opleiding, of c. het specialisme één of meer gereglementeerde beroepswerkzaamheden omvat die niet bestaan in hetzelfde beroep in de lidstaat van oorsprong of herkomst van de migrant, en dit verschil wordt gekenmerkt door een specifieke opleiding die in Nederland is vereist en betrekking heeft op vakken die wezenlijk verschillen van de vakken die vallen onder het bekwaamheidsattest of de opleidingstitel van de migrant. 3. Voor de toepassing van het vierde lid wordt onder vakken die wezenlijk verschillen verstaan vakken waarvan de kennis van wezenlijk belang is voor de uitoefening van het beroep en waarvoor de door de migrant ontvangen opleiding naar duur of inhoud in belangrijke mate afwijkt van de in Nederland vereiste opleiding. 4. Nadat de aanpassingsstage met een voldoende resultaat is afgerond, en de aanvraag overigens voldoet aan de hieraan in artikel 3 gestelde eisen, erkent de SRC de beroepskwalificatie van de apotheker in het specialisme openbare farmacie

6 Aanvraag migrant met derde land diploma Artikel 7 1. Alvorens over te gaan tot inschrijving in het register kan de SRC eisen dat de migrant van buiten de Europese Unie de opleiding geheel of gedeeltelijk volgt. 2. Indien de SRC van oordeel is dat de door de apotheker voltooide opleiding en nadien opgedane beroepservaring nagenoeg gelijkwaardig zijn aan de Nederlandse opleiding in het specialisme openbare farmacie wijst de SRC het verzoek tot erkenning af en beoordeelt of de apotheker in aanmerking komt voor een aanpassingsstage. 3. Nadat de aanpassingsstage met een voldoende resultaat is afgerond, en de aanvraag overigens voldoet aan de hieraan in artikel 3 gestelde eisen, erkent de SRC de beroepskwalificatie van de apotheker in het specialisme openbare farmacie. 4. Indien de SRC van oordeel is dat de door de apotheker voltooide opleiding en nadien opgedane beroepservaring niet gelijkwaardig zijn aan de Nederlandse opleiding in het specialisme openbare farmacie wijst de SRC het verzoek tot erkenning af. Artikel In het geval de SRC besluit dat de aanvrager (een deel van) de opleiding tot openbaar apotheker dient te volgen om te kunnen worden ingeschreven in het register, dient de aanvrager te solliciteren naar een beschikbare opleidingsplaats in een erkende opleidingsinstelling. 2. Een deel van de opleiding kan conform de Opleidingseisen Openbare Farmacie in deeltijd gevolgd worden. 3. In het geval de SRC besluit dat de aanvrager een aanpassingsstage dient te volgen om te kunnen worden ingeschreven in het register, wijst de SRC binnen de erkende opleidingsinstelling een erkende opleider voor het specialisme aan die verantwoordelijk is voor de inrichting, begeleiding en beoordeling van de stage. 4. De aanvrager dient te beschikken over de kennis van de Nederlandse taal die benodigd is voor het doorlopen van (een deel van) de opleiding of een aanpassingsstage. Artikel Bij een besluit van de SRC dat de aanvrager een deel van de opleiding dient te volgen om te kunnen worden ingeschreven in het register, geeft de SRC voldoende gemotiveerd aan welke onderdelen van de opleiding gevolgd dienen te worden en wat de duur van de opleiding dient te zijn. De duur van de opleiding bedraagt in dit geval minimaal 6 maanden en maximaal 1 jaar. 2. Het te volgen opleidingsprogramma wordt door de opleider ter goedkeuring aan de SRC voorgelegd. 3. Bij een besluit van de SRC dat de aanvrager een aanpassingsstage dient te doorlopen om te kunnen worden ingeschreven in het register, stelt de SRC voldoende gemotiveerd de duur en de inhoud van de aanpassingsstage vast. De duur van de aanpassingsstage is maximaal 18 maanden.

7 Artikel De aanvrager ontvangt binnen vier weken nadat het verzoek tot inschrijving in het register van (openbaar) apothekers bij het BIG-register is ingediend hiervan een bevestiging van ontvangst. 2 Binnen twee maanden na ontvangst van eventuele aanvullende informatie, die de aanvrager op verzoek van de SRC heeft ingeleverd, ontvangt de aanvrager een definitief besluit. Artikel 11 Het verzoek tot inschrijving in het register na afronding van de opleiding tot openbaar apotheker of de aanpassingsstage geschiedt conform de Regeling Specialismen Farmacie en het Besluit Registratie en Herregistratie Openbare Farmacie. Artikel 12 Een besluit welke de SRC op grond van onderhavige regeling afgeeft wordt voldoende gemotiveerd. Artikel 13 Tegen een beslissing van de SRC welke op grond van onderhavige regeling is gegeven kan belanghebbende een bezwaar indienen bij de SRC zoals bedoeld in de Regeling Specialismen Farmacie. Artikel 14 Een wijziging in de richtlijn 2005/36/EG met betrekking tot in dit besluit aangehaalde artikelen gaat voor de toepassing van het onderhavige besluit gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven. Artikel Het besluit treedt in werking op 21 december Het besluit wordt jaarlijks geëvalueerd door de SRC.

8 Toelichting In deze regeling wordt de mogelijkheid gegeven voor apothekers met een in het buitenland genoten opleiding tot openbaar apotheker tot inschrijving in het specialistenregister van openbaar apotheker. Als ingangseis voor het indienen van een verzoek tot inschrijving in het register van openbaar apothekers geldt de inschrijving in het register van apothekers. De betrokkene is op grond van deze inschrijving bevoegd om als apotheker in Nederland werkzaam te zijn. De beoordeling of iemand gerechtigd is het beroep van apotheker uit te oefenen ligt bij het CIBG (BIG-register). Deze toets behoeft de SRC niet te doen. De aanvraag voor inschrijving in het register voor het basisberoep en de aanvraag tot inschrijving in het specialistenregister worden tegelijkertijd behandeld (1 loket functie). De aanvrager ontvangt een gezamenlijk besluit. Opleidingsplan Specialisme openbare Farmacie Bij het onderzoek ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag voor inschrijving in het register van openbaar apothekers van een apotheker met een buitenlands diploma naar de door de aanvrager op het gebied van de openbare farmacie genoten opleiding, beroepservaring en nascholing, wordt gebruik gemaakt van de vigerende versie van het door het CC vastgestelde Opleidingsplan. De SRC erkent een Nederlands diploma door de afgifte van een opleidingstitel. Met deze opleidingstitel kan een apotheker specialist in beginsel direct worden ingeschreven in het specialistenregister. Bij een apotheker met een niet-nederlandse opleidingstitel, zal de SRC eerst diens beroepskwalificatie moeten erkennen, alvorens deze apotheker voor registratie in het specialistenregister in aanmerking komt. Ten aanzien van de beoordeling van de in het buitenland genoten opleiding (in het buitenland verkregen opleidingstitel) wordt een verschil gemaakt tussen EU-migranten met een binnen de EU verkregen opleidingstitel en beroepsbeoefenaren met een buiten de EU verkregen opleidingstitel (derde land). Indien de aanvrager van buiten de Europese Unie naar oordeel van de SRC voor 50% of minder aan de leerdoelen van het opleidingsplan voldoet besluit de SRC tot het advies om de gehele opleiding tot openbaar apotheker te volgen. De afweging hierbij is dat bij het voldoen aan niet meer dan de helft van hetgeen is vastgelegd in het opleidingsplan er te weinig samenhang en synergie tussen de onderdelen aanwezig is om te kunnen spreken van een opleiding die gelijkgesteld kan worden met de opleiding tot openbaar apotheker. Indien de aanvrager aan meer dan 50% maar minder dan 100% van de in het opleidingsplan vastgelegde leerdoelen voldoet is er sprake van een situatie van nagenoeg voldoen. In dat geval besluit de SRC tot het advies een deel van de opleiding te volgen en met name die onderdelen van de opleiding welke in de door de aanvrager gevolgde opleiding ontbreken. Voor het volgen van het ontbrekende deel van de opleiding staat een periode van en maximaal 1 jaar.

9 Voor een EU-migrant is de Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties van toepassing. De erkenning van de openbaar apotheker geschiedt op basis van het algemeen stelsel. Dit stelsel biedt onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid voor de erkenning als openbaar apotheker een aanpassingsstage te eisen van maximaal drie jaar. Een aanpassingsstage mag echter niet langer duren dan de opleiding zelf en de aanpassingsstage moet bij een kortere opleidingsduur naar evenredigheid berekend worden. Voor de opleiding tot openbaar apotheker mag een aanpassingsstage daarom maximaal 9 maanden duren. Een aanpassingsstage kan alleen opgelegd worden ingeval er wezenlijke verschillen bestaan tussen de opleiding van de migrant en de in Nederland vereiste opleiding tot openbaar apotheker. Onder vakgebieden die wezenlijk verschillen worden in de Richtlijn verstaan vakgebieden waarvan de kennis van essentieel belang is voor de uitoefening van het beroep en waarvoor de door de migrant ontvangen opleiding qua duur of inhoud in belangrijke mate afwijkt van de door de ontvangende lidstaat vereiste opleiding. Voor het volgen van een aanpassingsstage is een kennis van de Nederlandse taal vereist voor zover noodzakelijk voor het doorlopen van deze stage. Taalvaardigheid In dit besluit is het aspect taalvaardigheid, behalve ten aanzien van de aanpassingsstage, verder niet opgenomen. Deze verantwoordelijkheid wordt neergelegd bij de werkgever waar de openbaar apotheker in dienst zal treden. De werkgever kan dan bij een sollicitatie of in een proefperiode beoordelen of de buitenlandse openbaar apotheker qua taalvaardigheid voldoende toegerust is voor zijn taak. Gereglementeerd beroep Centrale term in richtlijn 2005/36 is gereglementeerd beroep. Gereglementeerde beroepen zijn beroepen waarvoor de toegang daartoe of uitoefening daarvan wettelijk is geregeld. Dat wil zeggen dat ze alleen mogen worden uitgeoefend als men een in regelgeving vastgelegde nationale kwalificatie heeft behaald (beroepskwalificatie). Elk land bepaalt via nationale regelgeving welk beroep in het eigen land is gereglementeerd. Een niet-gereglementeerd beroep is in beginsel voor iedereen vrij toegankelijk. In Nederland zijn alle art 3 Wet BIG-beroepen, waaronder het beroep apotheker, gereglementeerde beroepen. Het specialisme ziekenhuisapotheker en openbaar apotheker zijn geen gereglementeerde beroepen. Dit brengt met zich mee dat een aantal bepalingen van de Richtlijn niet van toepassing zijn. Te weten de bepalingen met betrekking tot: - tijdelijke en incidentele dienstverrichting - gedeeltelijke toegang - de automatische erkenning Tijdelijke en incidentele dienstverrichting Titel II van de Richtlijn betreft bepalingen omtrent de Vrije dienstverrichting. De bepalingen van deze titel zijn uitsluitend van toepassing wanneer de dienstverrichter

10 zich naar het grondgebied van de ontvangende lidstaat begeeft om er tijdelijk en incidenteel het in de Richtlijn bedoelde beroep uit te oefenen. Titel II van de Richtlijn bevat o.a. bepalingen omtrent het verlenen van vrijstellingen en de eis om een verklaring te overleggen voordat de dienstverrichter zich naar een andere lidstaat begeeft. De richtlijn voorziet in een regeling voor de migrerende beroepsbeoefenaar uit een lidstaat die tijdelijk en incidenteel diensten wil verrichten in een andere lidstaat. Het moet daarbij gaan om een gereglementeerd beroep. De dienstverrichter hoeft geen erkenning van zijn beroepskwalificaties aan te vragen. Hiermee wordt beoogd de grensoverschrijdende toegang tot deze beroepen in EU-lidstaten te vergemakkelijken. Belangrijk vereiste voor gebruikmaking van deze lichte procedure is dat de dienstverrichter in de lidstaat van oorsprong of herkomst rechtmatig is gevestigd en aldaar voldoet aan alle voorwaarden voor toegang tot en uitoefening van zijn beroep. Het tijdelijke en incidentele karakter van de dienstverlening wordt per geval beoordeeld, met name in het licht van de duur, de frequentie, de regelmaat en de continuïteit van de dienstverrichting. Automatische erkenning beroepskwalificatie Met richtlijn 2005/36 zijn twee stelsels voor de erkenning van beroepskwalificaties geïntroduceerd: 1. het sectoraal stelsel, een stelsel van automatische erkenning van beroepskwalificaties voor zeven zogenoemde sectorale beroepen : arts, verpleegkundige, tandarts, dierenarts, verloskundige, apotheker en architect; 2. het algemeen stelsel, een stelsel van erkenning van beroepskwalificaties dat geldt voor alle beroepen die niet onder het sectoraal stelsel vallen. De apotheker specialist valt onder het algemene stelsel. Sectorale beroepen Sectorale beroepen zijn die beroepen waarvan de opleidingseisen in alle EU-lidstaten zijn geharmoniseerd. Er gelden minimumopleidingseisen. Hierdoor is een vergelijking van beroepskwalificaties door de bevoegde autoriteit in de lidstaat van ontvangst niet aan de orde. Indien een beoefenaar van een sectoraal beroep toegang tot of uitoefening van zijn beroep wenst in een andere lidstaat, wordt hem automatisch erkenning van beroepskwalificaties verleend indien hij in het bezit is van een opleidingstitel die voldoet aan de gestelde minimumopleidingseisen.

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8 CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8 INSCHRIJVING VAN APOTHEKERS MET EEN IN HET BUITENLAND VERKREGEN OPLEIDINGSTITEL IN HET REGISTER VAN ZIEKENHUISAPOTHEKERS Vastgesteld op 9 juni 2004.

Nadere informatie

Centraal College Specialismen Farmacie

Centraal College Specialismen Farmacie Centraal College Specialismen Farmacie Besluit van 14 september 2016 houdende de bepalingen voor erkenning van beroepskwalificaties en de registratie van buitenslands gediplomeerden in het specialistenregister

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1013 231 27 27november 2008 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 november 2008, nr.

Nadere informatie

College Specialismen Verpleegkunde

College Specialismen Verpleegkunde Besluit buitenslandse gediplomeerden van 8 februari 2016 College Specialismen Verpleegkunde Besluit van 8 februari 2016 houdende de bepalingen voor erkenning van beroepskwalificaties en de registratie

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

College Tandheelkundige Specialismen Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

College Tandheelkundige Specialismen Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER TANDHEELKUNDE College Tandheelkundige Specialismen Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde Besluit van 15 februari

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2459 24 december 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 12 december 2008, nr. 5579165/08, houdende nadere

Nadere informatie

Besluit registratie buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten

Besluit registratie buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten COLLEGE SPECIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG Besluit registratie buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten Besluit CSG 2007-3 Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog,

Nadere informatie

Besluit registratie buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten

Besluit registratie buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten COLLEGE SPECIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG EN PSYCHOTHERAPEUT Besluit CSG 2013-1 Besluit registratie buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten [Besluit buitenslands gediplomeerde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 182 111 19 19september 2008 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 september 2008,

Nadere informatie

Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties uitoefening van de diergeneeskunde

Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties uitoefening van de diergeneeskunde LNV Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties diergeneeskunde Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 september 2008, nr. TRCJZ/2008/2352, tot de erkenning van EG-beroepskwalificaties

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2460 24 december 2008 Regeling van de Minister van Justitie van 8 december 2008, nr. 5576875, houdende nadere regels ten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2452 24 december 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 12 december 2008, nr. 5579196/08, houdende nadere

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9216 17 juni 2010 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juni 2010, nr. WJZ/211998 (2719),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 456 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met wijziging van aan buitenslands gediplomeerden te stellen

Nadere informatie

Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties cultuurberoepen

Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties cultuurberoepen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger onderwijs bvh 079-3232.666 Regeling

Nadere informatie

Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties onderwijspersoneel

Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties onderwijspersoneel Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2211 19 december 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 9 december 2008, nr. 5564127/08, houdende nadere

Nadere informatie

Beleidsregels buitenslands gediplomeerden RGS

Beleidsregels buitenslands gediplomeerden RGS Beleidsregels buitenslands gediplomeerden RGS 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassing op profielartsen Beleidsregel bij het Besluit buitenslands gediplomeerde profielartsen De Beleidsregels

Nadere informatie

Erkenning van beroepskwalificaties van Europese onderdanen en gelijkgestelde personen

Erkenning van beroepskwalificaties van Europese onderdanen en gelijkgestelde personen Erkenning van beroepskwalificaties van Europese onderdanen en gelijkgestelde personen De Vlaamse regelgeving bepaalt dat je pas aan de slag kan als kinderbegeleider of verantwoordelijke in de kinderopvang

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 059 Algemene bepalingen met betrekking tot de erkenning van EG-beroepskwalificaties (Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties) Nr. 7 NOTA

Nadere informatie

Coordinatie--MB-31-01-2008--Lijst-van-opleidingstitels--VERLOSKUNDIGE--EU-lidsaten

Coordinatie--MB-31-01-2008--Lijst-van-opleidingstitels--VERLOSKUNDIGE--EU-lidsaten 31 JANUARI 2008. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van verloskundige afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie BS 25/04/2008 gdp 1 / 16 Artikel 1. Onder

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutioneel dossier: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutioneel dossier: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 december 2004 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Handleiding erkenning en registratie buitenslands gediplomeerden

Handleiding erkenning en registratie buitenslands gediplomeerden Handleiding erkenning en registratie buitenslands gediplomeerden 1 Voorwoord Met ingang van 18 januari 2016 gelden nieuwe regels voor artsen die een aanvraag tot erkenning en registratie als specialist

Nadere informatie

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties L 255/22 RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (Voor de EER relevante tekst) HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 19.2.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1112/2009, ingediend door Velina Stefanova Stefanova (Bulgaarse nationaliteit), gesteund

Nadere informatie

31 JANUARI Ministerieel besluit tot. vaststelling van de lijst van opleidingstitels van. huisarts

31 JANUARI Ministerieel besluit tot. vaststelling van de lijst van opleidingstitels van. huisarts 31 JANUARI 2008. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van huisarts afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie BS 25/04/2008 gdp 1 / 6 Artikel 1. Onder voorbehoud

Nadere informatie

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 2005L0036 NL 01.01.2007 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. 6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Gelet op de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 272 Wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van

Nadere informatie

Coordinatie--MB Lijst-van-opleidingstitels--ALGEMEEN-ZIEKENVERPLEGER--EU-lidsaten

Coordinatie--MB Lijst-van-opleidingstitels--ALGEMEEN-ZIEKENVERPLEGER--EU-lidsaten 28 FEBRUARI 2008. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie BS 25/04/2008

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 478 Wet van 2 december 2015 tot wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van

Nadere informatie

REGELING ERKENNING EN REGISTRATIE VAN OPENBAAR APOTHEKERS EN VAN INDUSTRIE-APOTHEKERS

REGELING ERKENNING EN REGISTRATIE VAN OPENBAAR APOTHEKERS EN VAN INDUSTRIE-APOTHEKERS REGELING ERKENNING EN REGISTRATIE VAN OPENBAAR APOTHEKERS EN VAN INDUSTRIE-APOTHEKERS De Algemene Vergadering van de KNMP in vergadering bijeen op 7 oktober 1998 te Rotterdam, Gezien in aanmerking nemende

Nadere informatie

31288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid. Nr. 24 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

31288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid. Nr. 24 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 32261 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking 31288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 9 februari 2016 (OR. en) 5969/16 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 13 januari 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: COMPET 43 ENT 26 EDUC 22 ETS 3 JUR 65 MI 70 DELACT 18 de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 433 Besluit van 12 september 2011 houdende wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG in verband met de uitbreiding van de reikwijdte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

Coordinatie--MB-31-01-2008--Lijst-van-opleidingstitels--TANDARTS-SPECIALIST--EU-lidsaten

Coordinatie--MB-31-01-2008--Lijst-van-opleidingstitels--TANDARTS-SPECIALIST--EU-lidsaten 31 JANUARI 2008. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van tandarts-specialist afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie BS 25/04/2008 gdp 1 / 6 Artikel 1. Onder

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Het Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport & De Wet BIG In wordt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren geregeld door de Wet op de beroepen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport; BESLUIT: Ontwerp van decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 422 Besluit van 24 oktober 2016, houdende wijziging van het Registratiebesluit BIG en enkele andere besluiten in verband met wijziging van Europese

Nadere informatie

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN (Wet van 22 april 1999 1 ) Legrandlaan, 45-1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 - Fax : 02/626.03.90 E-MAIL : INFO@BIBF.BE - URL : HTTP://WWW.BIBF.BE

Nadere informatie

Coordinatie--MB Lijst-van-opleidingstitels--TANDARTS--EU-lidsaten

Coordinatie--MB Lijst-van-opleidingstitels--TANDARTS--EU-lidsaten 31 JANUARI 2008. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van tandarts afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie BS 25/04/2008 gdp 1 / 10 Artikel 1. Onder voorbehoud

Nadere informatie

Beroepskwalificaties

Beroepskwalificaties Vragen voor het bepalen van het beroep Omschrijving van het beroep 1. 1. 1 Is het beroep van [${Profession}] op uw grondgebied gereglementeerd? 1. 1. 2 Welke beroepsactiviteiten vallen op uw grondgebied

Nadere informatie

Nadere regelgeving Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) REGELING UITVOERING HONDEN- EN KATTENBESLUIT 1999

Nadere regelgeving Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) REGELING UITVOERING HONDEN- EN KATTENBESLUIT 1999 Nadere regelgeving Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) REGELING UITVOERING HONDEN- EN KATTENBESLUIT 1999 Tekst zoals deze geldt op 7 februari 2009 Verwijderd uit ons regelingenbestand De Minister

Nadere informatie

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 2005L0036 NL 17.01.2014 010.003 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING houdende de instelling van een nationaal orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma's

: LANDSVERORDENING houdende de instelling van een nationaal orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma's Intitulé : LANDSVERORDENING houdende de instelling van een nationaal orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma's Citeertitel: Landsverordening erkenning buitenlandse diploma's Vindplaats : AB 1995

Nadere informatie

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 2005L0036 NL 17.01.2014 010.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 6.1.2005 COM(2004) 853 definitief 2002/0061 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea,

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 12 september 2012 houdende de voorwaarden voor het experiment voor de erkenning van

Nadere informatie

Wijziging Regeling aanwijzing buitenlandse diploma s gezondheidszorg

Wijziging Regeling aanwijzing buitenlandse diploma s gezondheidszorg VWS Wijziging Regeling aanwijzing buitenlandse diploma s gezondheidszorg Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 februari 2006, nr. MEVA/BO-2659498, houdende tot wijziging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 440 Wet van 13 juli 2002 tot aanpassing van de Advocatenwet aan richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie

Nadere informatie

Vertaling C-365/13-1. Zaak C-365/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing

Vertaling C-365/13-1. Zaak C-365/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing Vertaling C-365/13-1 Zaak C-365/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 1 juli 2013 Verwijzende rechter: Raad van State (België) Datum van de verwijzingsbeslissing: 20 juni 2013

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 272 Wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van

Nadere informatie

Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma s

Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma s Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor

Nadere informatie

Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut

Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut Ex. artikel 4 van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen. Algemeen Het

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten; Besluit van de algemene raad van 3 november 2014 tot vaststelling van de beleidsregel inzake ontheffing kantoorhouden in één arrondissement op één locatie vanwege kantoorvestiging buiten Nederland (Beleidsregel

Nadere informatie

Wet van 11 november 1993, houdende regelen inzake beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg

Wet van 11 november 1993, houdende regelen inzake beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg Wet van 11 november 1993, houdende regelen inzake beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 mei 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 mei 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Coordinatie--MB Lijst-van-opleidingstitels--APOTHEKER--EU-lidsaten

Coordinatie--MB Lijst-van-opleidingstitels--APOTHEKER--EU-lidsaten 31 JANUARI 2008. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van apotheker afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie BS 25/05/2008 gdp 1 / 9 Artikel 1. Onder voorbehoud

Nadere informatie

Wet van 11 november 1993, houdende regelen inzake beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg

Wet van 11 november 1993, houdende regelen inzake beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg (Tekst geldend op: 13-09-2012) Wet van 11 november 1993, houdende regelen inzake beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Regeling Specialismen Farmacie 2014

Regeling Specialismen Farmacie 2014 Regeling Specialismen Farmacie 2014 Besluit van de Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 369 Besluit van 12 mei 1995, houdende uitvoering voor het beroep van verpleegkundige van de artikelen 41, vijfde lid, en 42, tweede lid, van

Nadere informatie

Openbaar apotheker worden?

Openbaar apotheker worden? Openbaar apotheker worden? Doe de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Inleiding Je bent klaar met je masterstudie farmacie,

Nadere informatie

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg Wet van 11 november 1993, houdende regelen inzake beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5813 22 maart 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 03 maart 2012, nr. WJZ/355918 (10191)

Nadere informatie

Verordening op de praktijkstage

Verordening op de praktijkstage Verordening op de praktijkstage Vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering van 11 december 2006, afgekondigd in de Staatscourant van 17 januari 2007, nummer 12, nadien gewijzigd. De ledenvergadering

Nadere informatie

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT HOOFDSTUK A Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit IGT Artikel 1 Opleiding bij erkende specialisten, profielartsen en instellingen Bij artikel B.1

Nadere informatie

Besluit Herregistratie specialisten 15 Meest gestelde vragen door medisch specialisten

Besluit Herregistratie specialisten 15 Meest gestelde vragen door medisch specialisten Besluit Herregistratie specialisten 15 Meest gestelde vragen door medisch specialisten 1. Wat was de aanleiding voor de vernieuwing van de herregistratiebepalingen? Eens per vijf jaar wordt beoordeeld

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 315 Besluit van 25 augustus 2016, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de implementatie van Richtlijn

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007 Kaderregeling Accreditatie Herregistratie Het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP), gelet op: - het Besluit eisen voor de herregistratie van gezondheidszorgpsycholoog-specialisten,

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 09 OPLEIDINGSEISEN ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 09 OPLEIDINGSEISEN ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 09 OPLEIDINGSEISEN ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 19 september 2012, gezien in aanmerking nemende gelet

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8-2014 OPLEIDINGSEISEN OPENBARE FARMACIE

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8-2014 OPLEIDINGSEISEN OPENBARE FARMACIE CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8-2014 OPLEIDINGSEISEN OPENBARE FARMACIE Het Centraal College Specialisten Farmacie, in vergadering bijeen op 14 januari 2014 gezien in aanmerking nemende

Nadere informatie

Nadere voorschriften permanente educatie zoals die gelden per 1 januari 2014

Nadere voorschriften permanente educatie zoals die gelden per 1 januari 2014 Nadere voorschriften permanente educatie zoals die gelden per 1 januari 2014 December 2013 Nadere voorschriften van 7 mei 2013 houdende regels voor de permanente educatie van accountants (Nadere voorschriften

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2002) ),

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2002) ), P5_TA(2004)0086 Erkenning van beroepskwalificaties ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS. Richtlijn 2005/36/EG. Alles wat u wilt weten over de erkenning van beroepskwalificaties 66 VRAGEN 66 ANTWOORDEN

GEBRUIKERSGIDS. Richtlijn 2005/36/EG. Alles wat u wilt weten over de erkenning van beroepskwalificaties 66 VRAGEN 66 ANTWOORDEN GEBRUIKERSGIDS Richtlijn 2005/36/EG Alles wat u wilt weten over de erkenning van beroepskwalificaties 66 VRAGEN 66 ANTWOORDEN Dit document is voor informatiedoeleinden opgesteld. Noch de Commissie, noch

Nadere informatie

Kaderregeling accreditatie herregistratie

Kaderregeling accreditatie herregistratie Vastgesteld door het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 6 februari 2007. Datum inwerkingtreding: 1 april 2007; Eerste gewijzigde versie vastgesteld door het bestuur van de

Nadere informatie

Verordening inzake het examen Nederlands recht en het examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op

Verordening inzake het examen Nederlands recht en het examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op Verordening inzake het examen Nederlands recht en het examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 11 december 2008 In werking getreden op 1 januari 2009

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 059 Algemene bepalingen met betrekking tot de erkenning van EG-beroepskwalificaties (Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties) Nr. 6 NOTA

Nadere informatie

De openbaar apotheker specialist

De openbaar apotheker specialist De openbaar apotheker specialist Veranderingen in vervolgopleiding en registratie per 1 januari 2012 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Openbaar apotheker specialist Per

Nadere informatie

opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut,

opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, Algemene Voorwaarden bij het register voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. (Algemene Voorwaarden Opleidingsregister) Vastgesteld

Nadere informatie

FRVV/2015/ADVIES-6 16/06/2015 CFSF/2015/AVIS-6

FRVV/2015/ADVIES-6 16/06/2015 CFSF/2015/AVIS-6 Bijlage I Richtlijn 2005/36/EG betreffende de en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt ( de IMIverordening ), gewijzigd door

Nadere informatie

College Specialismen Verpleegkunde

College Specialismen Verpleegkunde College Specialismen Verpleegkunde Besluit van 16 december 2008 houdende de algemene eisen voor de opleiding, registratie en herregistratie van verpleegkundig specialisten en voor de erkenning van hoofdopleiders,

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 09 OPLEIDINGSEISEN ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 09 OPLEIDINGSEISEN ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 09 OPLEIDINGSEISEN ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 2 december 2015 gezien in aanmerking nemende gelet op

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie juridische zaken en interne markt. 19 november 2002 Par2. In het voorstel van de Commissie aan te brengen wijzigingen

EUROPEES PARLEMENT. Commissie juridische zaken en interne markt. 19 november 2002 Par2. In het voorstel van de Commissie aan te brengen wijzigingen EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie juridische zaken en interne markt 19 november 2002 Par2 WERKDOCUMENT over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46207 21 december 2015 Besluit van het college van afgevaardigden van 2 december 2015 houdende wijziging van de Verordening

Nadere informatie

irll-f IE EERSTE NR - U6 63 2,. ' KOPIE " u

irll-f IE EERSTE NR - U6 63 2,. ' KOPIE  u Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport "J - * > Retouradres Postbus 20350 2500 E3 Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG irll-f IE EERSTE

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Vlaainse Regering. DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-xiii-mozaïek, artikel IX.

Vlaainse Regering. DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-xiii-mozaïek, artikel IX. ' Vlaainse Regering. Ontwerp van besluit van de Viaamse Regering betreffende de omzetting van de Europese Richtlijn 2005/36 voor wervingsambten in het onderwijs en voor sommige functies in de basiseducatie

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 199 Wet van 8 mei 2003 tot aanpassing van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten

Nadere informatie

Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ

Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ Beleidsregel Uitwerking van de algemene bepalingen inzake Opleidingen in hoofdstuk B meer specifiek de artikelen 15 en 18

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/55/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/55/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 354/132 Publicatieblad van de Europese Unie 28.12.2013 RICHTLIJN 2013/55/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning

Nadere informatie