VEILIGHEIDSHUIS. District Bergen op Zoom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSHUIS. District Bergen op Zoom"

Transcriptie

1

2 VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom Jaarplan 2009

3 Introductie Het veiligheidshuis is inmiddels niet meer weg te denken in Nederland. Het huidige kabinet steunt de initiatieven om het aantal Veiligheidshuizen in 2009 uit te breiden. De projectfase van ons Veiligheidshuis is in 2008 afgesloten met een stevige evaluatie. Het jaar 2009 betekent voor het veiligheidshuis dat we een doorstart maken naar een permanente vorm van onze organisatie. Natuurlijk omvat dit een wijziging in de rechtsvorm van de organisatie en een aanpassing in de bestuurlijke sturing op de organisatie. In het werk van alledag gaat het er meer om te kijken naar verder versterking van de interne organisatie en het goed verankeren van wat er is opgebouwd in de projectperiode. We besteden aandacht aan het inzetten van de medewerkers vanuit alle partners en de opdracht die zij meekrijgen. In het Veiligheidshuis staat de ketendoelstelling centraal. We hebben begrip voor het individuele belang van de ketenpartners, toch laten we de gemeenschappelijke doelen prevaleren. Het belang en het resultaat van de samenwerking brengen we nog meer naar het centrum van onze aandacht en focus, zowel binnen de casusoverleggen en de uitvoering van de taken die daaruit voortkomen als binnen de stuurgroep. Het is aan de stuurgroepleden hieraan in 2009 een duidelijk gevolg te geven binnen de eigen organisatie kent twee kritische succesfactoren waar we vol energie vorm en inhoud aan gaan geven. Het betreft hier het organiseren van een goede districtelijke nazorg samen met alle zorgpartners en een goede automatisering zowel ten behoeve van de casusoverleggen als voor het generen van managementinformatie. In het eerste kwartaal 2009 zal er een nieuw samenwerkingsconvenant worden getekend en een nieuwe privacyconvenant. Dit moet meer ruimte bieden aan het delen van informatie en de gezamenlijke aanpak, waardoor we betere oplossingen gaan bieden voor de problemen waar we voor staan met Jeugd, Veelplegers en het huiselijk geweld. Zo kunnen we straf en zorg verder verbinden tot een stevige synergie, met als doel minder overlast en criminaliteit en een positievere beleving van de veiligheid van de burgers. Namens de medewerkers in en rond het Veiligheidshuis, Berry Duckers, Manager Veiligheidshuis Jaarplan Partners van het Veiligheidshuis Halt Midden- en West-Brabant Bureau Jeugdzorg Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Halderberge Gemeente Moerdijk Gemeente Roosendaal Gemeente Steenbergen Gemeente Woensdrecht Novadic-Kentron Arrondissementsparket Breda Politie Midden en West Brabant Raad voor de Kinderbescherming Slachtofferhulp Nederland Reclassering Nederland Stichting de Zuidwester Dienst Justitiële Inrichtingen GGZ Westelijk Noord Brabant

4 Inhoudsopgave 1. Missie en visie van het Veiligheidshuis 3 2. Accenten voor 2009 van het Veiligheidshuis 5 3. Optimalisering ketensamenwerking Doorontwikkeling van het Veiligheidshuis Samenwerkingsresultaten Veiligheidshuis Samenwerking met partners buiten de keten 9 4. Doelstellingen per doelgroep (Risico) jeugd Veelplegers Slachtoffers Doelstellingen aanvullende thema s Huiselijk geweld Courage project Transactie Officiersmodel Nazorg en preventie Organisatieontwikkeling en beheer Veiligheidshuis Organisatieontwikkeling Personeel Informatievoorziening Communicatie Financiën 23 Begroting 24 Jaarplan

5 1. Missie en visie van het Veiligheidshuis Tijdens de evaluatie van het Veiligheidshuis in 2008 zijn de kerndoelen en de doelgroepen die in het beleid centraal staan indringend besproken met de medewerkers en de stuurgroep. Hieruit bleek de grote betrokkenheid zowel vanuit de stuurgroep als vanuit de professionals met de doelen en de doelgroepen waar het Veiligheidshuis zich op richt. Spreken over echte cases of lastige kwesties leidt tot een grotere betrokkenheid dan beleid, plannen en managementinformatie. Jeugdigen die, doordat ze na hun 18 e verjaardag tot een nieuwe doelgroep behoren, buiten beeld dreigen te raken, zijn voor de medewerkers volop in de aandacht. Met de stuurgroep en in afstemming met het ministerie van Justitie wordt naarstig gezocht naar mogelijkheden. In 2009 willen we met elkaar een sluitende oplossing hebben voor dit probleem. Een tweede belangrijk aandachtspunt dat direct voortvloeit uit de missie is de versterking van het zorgaanbod gekoppeld aan het terugdringen van recidive. Om te voorkomen dat personen na het uitzitten van hun straf direct weer een delict plegen om in hun levensbehoeften te kunnen voorzien, is directe nazorg onontbeerlijk. Het bieden van een basisinkomen en ondersteuning bij het vinden van werk en een woning dient voor de vrijlating al op gang te komen. Een goede tijdsbewaking met een geplande overlap tussen het beëindigen van de door justitie opgelegde straf en het opstarten van adequate begeleiding en ondersteuning vanuit de gemeenten, moet in 2009 het aantal recidivisten beduidend kleiner maken. Hier zijn in 2008 al voorbereidingen voor getroffen in de vorm van het aanstellen van zorgcoördinatoren bij de gemeenten. Slachtoffers, of dit nu komt van geweld in huiselijke kring of door gebeurtenissen buiten de privésfeer, vormen een kwetsbare doelgroep die kan rekenen op de steun en begeleiding vanuit de partners van het Veiligheidshuis. De missie is tijdens de evaluatie toekomstbestendig gebleken. De gesprekken hierover hebben ons geleerd, dat we voor de komende jaren meer willen werken vanuit door de professionals opgetekende ervaringen met de doelgroepen (en aan de hand daarvan sturing en beleid vormgeven) dan louter vanuit de managementinformatie. Missie Het Veiligheidshuis district Bergen op Zoom richt zich op het voorkomen van eerste delicten, het terugdringen van recidive en het organiseren van adequate zorg voor het slachtoffer en zorgvragers in het algemeen. Hiertoe werken de partners van het Veiligheidshuis samen om straf en zorg op persoonsniveau te verbinden, waarbij elke partner een essentiële bijdrage levert. Jaarplan

6 Veiligheid begint bij Voorkomen In deze kabinetsperiode hebben de vijf ministers van Justitie, Binnenlandse zaken, Jeugd en gezin, Wonen, werken en integratie en Cultuur en wetenschap zich tot doel gesteld: Reductie criminaliteit en overlast in 2010 Reductie recidive met 10% Effectieve en efficiënte samenwerking in een Veiligheidshuis Borging Veiligheidshuizen door structurele financiering Versterking persoonsgerichte aanpak Aansluiting tussen Centra jeugd en Gezin, Zorgadviesteams onderwijs en Veiligheidshuizen Inzet op samenhang tussen preventie, repressie en nazorg Speerpunten: Jeugd, Veelplegers, Huiselijk geweld en hieraan gerelateerde delicten Visie Voor het realiseren van de missie is de visie ongewijzigd gebleven. Het Veiligheidshuis richt zich voor het komend planjaar weer expliciet op de vier resultaatsgebieden: Het voorkomen van eerste delicten en terugdringen van recidive Het verlenen van passende zorg aan het slachtoffer Het zijn van een betrouwbaar informatieknooppunt voor partners in veiligheid Het verlenen van nazorg Met onze inzet snijdt het mes aan twee kanten. Wij spreken mensen aan op hun vermogen hun gedrag te veranderen. Hierdoor zorgen wij voor een prettiger en veiliger leefomgeving voor mensen die hier wonen en werken. Dit doen wij door een passende persoonlijke aanpak, ongeacht de beperkingen van de afzonderlijke organisaties. Met elkaar vinden we maatwerkoplossingen en hebben een aanpak die waar nodig zowel zorg als straf omvat. Zo sluiten we met elkaar de keten en kan niemand ons ontglippen. Kernwaarden De medewerkers leven in het Veiligheidshuis de volgende waarden na: Openheid van informatie en delen van kennis Effectiviteit door snelheid en samenwerking Collegialiteit en gebruik maken van elkaars diensten en inzet Over grenzen van organisaties denken en werken om tot oplossingen te komen Het Veiligheidshuis wil dit realiseren door middel van de inmiddels beproefde routes: 1. Optimale ketensamenwerking primair binnen, maar ook met partners buiten, waarbij in het planjaar het accent ligt op verbreding naar de gemeenten in de regio en de samenwerking met de Centra voor Jeugd en Gezin. 2. Focus op specifieke doelgroepen en thema s, door middel van het initiëren van en/of participeren in speciale projecten en het continueren en waar nodig uitbreiden van doelgroepspecifieke casusoverleggen. Jaarplan

7 2. Accenten voor 2009 van het Veiligheidshuis Samen met Centra voor Jeugd en Gezin Belangrijke ontwikkeling in 2009 voor het Veiligheidshuis is de vorming van Centra voor Jeugd en Gezin bij de partnergemeenten. Concreet betekent dit dat er voor de doelgroep Jeugd door middel van deze centra expliciet extra noodzakelijke aandacht komt voor preventie en zorg. Door optimale samenwerking en uitwisseling van informatie kan vroegtijdig worden ingegrepen in ongewenste of kritieke situaties waar jongeren en hun gezinsleden in terecht zijn gekomen. Hiermee raakt het een resultaatgebied van het Veiligheidshuis, namelijk het voorkomen van eerste delicten. Jongeren die eenmaal in het criminele circuit terecht komen zijn veel moeilijker weer op het rechte pad te krijgen. Verdere ontwikkeling in 2009 van de preventiemogelijkheden bij jongeren in relatie tot de ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin wordt daarmee een belangrijk speerpunt voor het Veiligheidshuis. Accenten 2009 Nieuw convenant In het Arrondissementaal Justitieel Beraad Breda is een nieuw convenant ontwikkeld met alle samenwerkingspartners. Dit kaderconvenant met de sprekende titel: de vrijblijvendheid voorbij, biedt de basis voor het nieuw te ontwikkelen convenant voor ons Veiligheidshuis. Tijdens het opstellen van dit jaarplan wordt daar hard aan gewerkt en de bedoeling is dat in februari 2009 het nieuwe convenant in de stuurgroep wordt vastgesteld. Taakstellingen zoals geformuleerd in dit jaarplan zijn deels afkomstig uit het nieuwe convenant. Consolideren organisatie Intern staat het Veiligheidshuis in 2009 voor de belangrijke taak om de organisatie te consolideren. De jaren van opbouw en experiment vertalen zich naar een periode van versteviging van de beheersorganisatie enerzijds en het verdiepen en verbreden van de organisatie in de lokale netwerken anderzijds. Het Veiligheidshuis is een vaste partner geworden in de strijd tegen de lokale gevoel van onveiligheid als gevolg van overlastgevende en criminele jeugdigen en volwassenen. Deze positie zal echter geborgd moeten worden door de intensiteit waarmee het Veiligheidshuis de Gemeente Roosendaal Inzet op het voorkomen van eerste delicten, daar concreet vorm en inhoud aan geven bijvoorbeeld door daarvoor een tijdelijke werkgroep te formeren waarin zowel het Veiligheidshuis als het Centrum voor Jeugd en Gezin aan deelnemen. Activiteiten initiëren die de aansluiting tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Veiligheidshuis versterken In 2009 inzetten voor structurele overdracht van relevante cliëntinformatie vanuit het Zorg voor Jeugdsysteem naar het informatiesysteem van het Veiligheidshuis Het realiseren van een districtelijke nazorgcoördinator om daarmee de nazorg goed op gang te krijgen en de gezamenlijkheid van de districtgemeenten te benadrukken Organiseren van een adequate woonopvang voor de bijzondere groep die aangewezen is op nazorg na een periode van detentie, met voorrang voor verslaafden. Jaarplan

8 netwerkcontacten weet te voeden. Het vasthouden en stapsgewijs uitbouwen van de behaalde resultaten in de projectperiode zal mede afhangen van de mate waarin het Veiligheidshuis in staat is de partners te faciliteren en ondersteunen bij hun samenwerking waardoor er altijd een sluitend traject ontstaat passend bij de situatie van de persoon. Dat informatisering en automatisering hierin een zeer belangrijke rol speelt is duidelijk en kwam als zwak punt uit de evaluatie van Teveel in het Veiligheidshuis is nog afhankelijk van de alertheid van individuele personen die elkaar informeren over voortgang en situaties bij individuen. Personen zijn echter bij zoveel verschillende instanties bekend en soms ook wel in meerdere casusoverleggen tegelijkertijd, dat automatische koppeling en doorsturen van gegevens randvoorwaardelijk zijn voor verder succes. Voor het consolideren van de organisatie staat de automatisering bovenaan de prioriteitenlijst en vinden reeds oriënterende gesprekken plaats met externe aanbieders op dit gebied. Goede aansluiting van (nieuwe) gemeentelijke ketenpartners In 2008 hebben een aantal gemeenten in de regio zich actief ingezet voor de aansluiting bij het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis zal met deze nieuwe ketenpartners in het planjaar de relatie en inzet van de gemeenten nader benoemen en verdiepen. Hierbij gaat het zowel om de inzet van iedere gemeente afzonderlijk als om de operationele en bestuurlijke samenwerking tussen deze gemeenten op het gebied van Veiligheid. Denk hierbij in het bijzonder aan de nazorg en het efficiënt en afgestemd ingrijpen op veelplegers, huiselijk geweld en de beleidsmatige sturing op het Steunpunt Huiselijk Geweld HALT en samenwerking op gebied van overlast gevende Jeugd 3. Optimale ketensamenwerking 3.1 Doorontwikkeling van het Veiligheidshuis In de evaluatie van het Veiligheidshuis is met de stuurgroep, de ketenmanager en de medewerkers van het Veiligheidshuis gekeken naar de sinds 2006 ontwikkelde werkwijzen. Voor de evaluatie is een Zelfconfrontatiemethode voor organisaties ingezet en zijn alle casusoverleggen afzonderlijke geëvalueerd met de betrokken ketenpartners. Dit heeft een totaal overzicht opgeleverd met verbeterpunten die vastgelegd zijn in een evaluatiedocument. Operationele verbeterpunten zijn door de voorzitters van de casusoverleggen opgepakt. Van de verbeterpunten die het totale Veiligheidshuis betreffen, hebben vier zaken hoge prioriteit en zullen in 2009 gerealiseerd moeten worden. Het gaat hierbij om: Verbeteren van de bestuurlijke sturing Nieuw administratie- en registratiesysteem Invoering prestatie-indicatoren Inrichten van adequate districtelijke nazorg Accenten 2009 De Zuidwester Doel van de reorganisatie van de Zuidwester is een betere focus op de geïndiceerde jeugdzorg taken. Gezien het grote belang van nazorg wil de Zuidwester samen met de ketenpartners hier een grote rol in vervullen met name door het zonder uitstel daadwerkelijk, snel en effectief inzetten van zorg waar wordt geconstateerd dat zorg noodzakelijk is Ondanks de eigen interne reorganisatie de samenwerkingsrelaties binnen het Veiligheidshuis blijven ontwikkelen Jaarplan

9 Aanpassingen in de bestuurlijke sturing Nu het Veiligheidshuis duurzaam aanwezig zal zijn voor de West Brabantse samenleving is het wenselijk de in de evaluatie geconstateerde knelpunten om te zetten in acties. Al in de tweede helft van 2008 heeft een werkgroep zich gebogen over de werkwijze in en de agenda van de stuurgroep.. Stuurgroep 3.a. Ontwikkel Clusters Manager Veiligheidshuis Kernteam Dagelijkse Regie Inzet Personeel Begroting P&C cyclus Duidelijk werd dat de stuurgroep zich wilde focussen op de kerndoelen en de ontwikkeling bij de doelgroepen van het Veiligheidshuis. Op die manier kan de stuurgroep sturing geven aan wáár binnen de casusoverleggen de accenten dienen te worden gelegd. Tevens kan zij ruimte vrijmaken om in de (eigen) partnerorganisaties zorg te dragen voor de juiste opvolging van de afgesproken interventies bij de persoon in kwestie. Op deze manier kunnen de stuurgroepleden hun betrokkenheid bij de locale samenleving op een effectieve manier inzetten en de keten sluitend maken. Hiervoor wordt vanaf februari 2009 gewerkt met een kernteam bestaande uit afgevaardigden van de stuurgroep die de bestuurlijke sturing op de planning- en controlecyclus op zich zal nemen. De stuurgroep maakt op die manier ruimte en tijd om zich te richten op de ontwikkeling van de locale samenleving en in het bijzonder bij de doelgroepen van het Veiligheidshuis. Aan de hand daarvan formuleert de stuurgroep het strategische beleid voor het Veiligheidshuis. De nieuwe taakverdeling maakt dat de stuurgroep probleemloos door kan groeien door middel van de aansluiting van nieuwe (gemeentelijke) partners en in de aansturing toch effectief kan blijven. Implementeren nieuw administratie- en registratiesysteem De tweede helft van 2008 is benut om te onderzoeken welk informatiesysteem voldoet aan de vereisten van het Veiligheidshuis. Zeer belangrijk hierbij is het de mogelijkheid om informatie tussen de verschillende casusoverleggen te kunnen uitwisselen en de deelstappen en de resultaten goed te kunnen monitoren. Jaarplan Accenten 2009 Novadic-Kentron Nadruk op het realiseren van nazorg in het bijzonder bij de aanpak van veelplegers en huiselijk geweld. Belangrijk middel hiervoor is de districtelijke nazorgcoördinator die met mandaat kan interveniëren in de afspraken en netwerken binnen de verschillende gemeenten De focus gaat naar het realiseren van kleinschalige 24-uurs opvanghuizen in Bergen op Zoom (opvang alcoholverslaafden) en Roosendaal (opvang drugsverslaafden) Uitvoering geven aan de nieuwe wettelijke mogelijkheid tot een tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld. Ten aanzien van de daders wordt een specifieke plegersaanpak ontwikkeld in 2009.

10 De planning is om in het eerste kwartaal van 2009 een nieuw en beter aansluitend systeem te implementeren. Eerdere pogingen om bestaande informatiesystemen aan te passen aan de eisen van het Veiligheidshuis zijn niet gelukt. Gebleken is dat deze netwerkorganisatie een op maat gemaakte ICT oplossing nodig heeft. Hiervoor dienen dit jaar extra middelen vrijgemaakt te worden. Daarmee komt een einde aan de vele persoonlijke en handmatige verbindingen die nu gelegd worden om de informatie met betrekking tot cliënten in de juiste dossiers en bij de juiste casusoverleggen te krijgen. Dit is veel te risicovol gebleken. Een praktijk die al vanaf de start van het Veiligheidshuis tot onzekerheid en ergernis van de betrokken medewerkers heeft geleid. Het nieuwe systeem gaat er tevens toe leiden dat ook de te genereren managementinformatie aanzienlijk verbetert en sturing op aantallen, doorlooptijden en koppelingen mogelijk gaat worden. Niet in de laatste plaats kunnen hiermee ook de financiers van het Veiligheidshuis beter geïnformeerd worden over de kwaliteit en de effecten van het werk dat in het Veiligheidshuis wordt verzet. Invoering prestatie-indicatoren Een belangrijk verbeterpunt uit de evaluatie was het vooraf benoemen van de resultaten die in de afzonderlijke casusoverleggen dienen te worden gerealiseerd. Deze gezamenlijke prestatieindicatoren vervangen daarmee de indicatoren die de partners voor de eigen organisatie hanteren en waar de betreffende medewerkers op worden beoordeeld. De voorzitters van de casusoverleggen zullen in overleg met de deelnemers en de stuurgroep hiertoe in het tweede kwartaal van 2009 voorstellen ontwikkelen. Hierin worden de prestatie-indicatoren die momenteel ontwikkeld worden vanuit het Ministerie van Justitie voor de Veiligheidshuizen in Nederland, nadrukkelijk betrokken. Het doel is om vanaf het derde kwartaal met deze indicatoren te gaan werken. Daarmee wordt 2009 een experimentjaar voor eigen prestatie-indicatoren. Vanaf 2010 zal concreet gestuurd worden op de realisatie ervan en zal verantwoording over de resultaten een vast onderdeel worden van de agenda van de stuurgroep. De prestatie-indicatoren zullen worden gekoppeld aan de invoering van het bovengenoemde systeem. Extra inspanningen voor de nazorg Personen die stelselmatig terugvallen in hun criminele gedrag, verharden in de ernst van de daad. Naarmate er meer gewenning optreedt wordt de drempel lager om zwaardere delicten te plegen en daarbij ook geweld te gebruiken. Het is daarom van belang dat er een betere nazorg gerealiseerd gaat worden in het district Bergen op zoom. De goede wil is er bij alle partners, echter dit heeft nog niet geleid tot een structurele aanpak. Het structureel zorgdragen voor een goede huisvesting, zorg, dagbesteding en inkomsten is hierbij van het grootste belang om welke aanpak dan ook te laten slagen. Het is zaak dat de gemeenten deze rol gaan oppakken en van daaruit de andere partners een positieve stimulus te geven hun bijdrage te leveren aan een districtelijke adequate oplossing voor de langere termijn. Een volledig traject van A tot Z zonder onderbrekingen en centrale regie bij een districtelijke nazorgcoördinator heeft vooralsnog een sterke voorkeur en biedt de grootste kans van slagen op de lange termijn. Daarom gaan we dit in 2009 realiseren. Begin 2009 zal tevens een Justitieel casemanager worden toegevoegd aan het Veiligheidshuis. Deze zal de zorgkant van de veelplegers beter in beeld gaan brengen en tevens gaan begeleiden. Ook zal deze functionaris de samenwerking inzake de nazorg en de primaire taken van de gemeenten hierin gaan stimuleren. Jaarplan

11 3.2 Samenwerkingsdoelen Veiligheidshuis Aan de hand van het nieuwe convenant komen we tot de volgende gekwantificeerde doelen voor de ketensamenwerking: Algemene samenwerkingsdoelen Faciliteren en structureren ketensamenwerking Benutting mogelijkheden ketenpartners Aantal OM-verdachten Plan 2009 Uitwerking van de principeafspraken tussen de betrokken gemeenten over financiering van de gezamenlijke functies in het Veiligheidshuis. Deze uitwerking omvat de aanpak op de volgende taken: Verder intensiveren en verbeteren aanpak en nazorg veelplegers Aanpak huiselijk geweld intensiveren en starten met Wetgeving Tijdelijk Huisverbod HCO coördinatie districtelijk versterken Afstemmen beleid, strategie en visie Door de politie worden 3200 verdachtendossiers aangeleverd. Handhaven sepôtzaken AU-zaken Verhogen van het aantal afdoeningen per TOM zitting Snelrechtzaken Voorgeleidingen veelplegers vanuit Veiligheidshuis Het huidige bereikte niveau van sepôtzaken handhaven op: Beleidssepôt maximaal 3% Technisch sepôt maximaal 3,5% In minimaal 40% van de gevallen heeft de verdachte bij het verlaten van het politiebureau een beslissing van het OM ontvangen. 500 afdoeningen Snelrechtzaken binnen 10 dagen 75 voorgeleidingen Dit met het oog op het aanloopjaar Samenwerking met partners buiten de keten Uit de evaluatie bleek dat binnen een aantal casusoverleggen de professionals onvoldoende konden doorpakken in bepaalde kwesties. Spelbreker was het bestaande privacyconvenant dat niet toeliet om al in een vroegtijdig stadium informatie uit te wisselen met samenwerkingspartners die niet een vaste partner van het Veiligheidshuis waren. Denk hierbij aan woningbouwverenigingen (bij in- of uithuis plaatsingen en ingeval van oneigenlijk gebruik van de woning, zoals het kweken van wiet) en informatie-uitwisseling tussen sociale diensten (gemeentelijke partners) en de belastingdienst. Het nieuwe privacyconvenant biedt meer mogelijkheden om ten behoeve van de casusoverleggen informatie in te winnen bij andere instanties en deze waar nodig vroegtijdig te betrekken bij een interventiestrategie. Jaarplan

12 4. Doelstellingen per doelgroep Het Veiligheidshuis heeft de casusoverleggen als een van de belangrijkste instrumenten om de kerntaken te realiseren. Via de casusoverleggen werken we aan algemene doelstellingen zoals het voorkomen van eerste delicten, het terugdringen van recidive en adequate zorg voor slachtoffers. Voor het voorkomen van eerste delicten wil het Veiligheidshuis intelligent gebruik maken van de mogelijkheid voor registratie van cases bij Zorg voor Jeugd. In navolging van voorgaande jaren wordt in 2009 per casusoverleg eigen doelen geformuleerd om de efficiëntie en de effectiviteit in het overleg te kunnen vergroten. In 2009 is er een nieuwe ontwikkeling die ons beter in staat stelt om te gaan met psychische problematieken die in elke doelgroep wel voorkomt. Voor personen met psychiatrische problemen geldt veelal dat deze problemen de situatie compliceert. De GGZ Westelijk NoordBrabant zal de samenwerking op forensisch gebied versterken door het realiseren van een forensische poli op de 4 e verdieping van het Veiligheidshuis. Hiermee worden de lijnen en kan een beter maatwerk geleverd worden. 4.1 Doelgroep (risico) jeugd Algemene trend Met de meeste jongeren in Nederland gaat het goed. Maar er zijn helaas nog teveel jongeren die in de knel zitten of dreigen te raken. De regering wil aan hen betere kansen geven. Justitie, politie en Jeugdzorg werken nauw samen om ongewenst gedrag van kinderen tijdig te corrigeren. Er komt hier steeds meer aandacht voor preventie. Ouders worden aangesproken op het gedrag van hun kinderen. Om sneller passende hulp te verlenen wordt de Verwijsindex Risicojongeren geïntroduceerd. Ook de oprichting van Centra voor Jeugd en Gezin is een feit. Wij zullen in het district als Veiligheidshuis zorg moeten dragen voor een goede aansluiting met de Centra. Vooral op casusniveau is een nauwe aansluiting Accenten 2009 vereist. Binnen het Veiligheidshuis ziet dat er voor 2009 als volgt uit: Raad voor de Kinderbescherming 1. Voor jongeren in het Project jeugdige criminelen met extra Bijzondere inzet in het realiseren van Accenten het trajectberaad, 2009 o.a. door het verzorgen van het voorzitterschap en het im- zorgsignalen, wordt in het Veiligheidshuis een meer voelbare aanpak geïntroduceerd. De jongeren moeten in het Veiligheidshuis GGZ Westerlijk NoordBrabant plementeren en borgen van de afspra- op zitting komen waar een integraal zorgaanbod Het ken samen die daaruit met voortkomen de ketenpartners van wordt voorgelegd aan de verdachte én diens opvoeders, ter het Een Veiligheidshuis stevige samenwerking ontwikkelen met en reclassering bieden van gericht een geïntegreerde op een gecontroleerde zorgbod in voorkoming van strafvervolging en doorbreken van negatieve criminele spiraal. Deze aanpak moet in ieder geval bij de geval overgang van voor benutting jongeren van die het door tijdelijke het huisverbod bereiken van bij hun huiselijk 18 jarige geweld. leeftijd ouders een schokeffect teweeg brengen dat hun kind bekend In overgedragen het kader van gaan de worden bestrijding van staat bij de justitionele partners, maar tevens wordt zorg huiselijk Deelname geweld aan de het pilot oprichten Jeugdzittingen van specifieke die in 2009 woonvoorzieningen start in het Veiligheidshuis waarbij ge- aangeboden om het tij te keren. lijktijdig Tenslotte zorg wil de en Raad aandacht onderzoeken is voor dader wat 2. Districtelijk wordt de aansluiting gerealiseerd op de Centra en haar slachtoffer(s) bijdrage kan en zijn hun in onderlinge het HCO, door verhoudingen Jeugd en gezin. In de regio waar wij actief zijn zal in 2009 te starten met deelname aan dit casus- daar extra aandacht naar moeten gaan om de informatie Het overleg leveren en vanuit een de meer praktijk woonvoorzieningelijkheden de mogeke in te relatie bezien met of de deze Maatschappelij- participatie leidt Opvang tot het voor verder personen terugdringen die nazorg van recidive behoeven. Jaarplan

13 over en processen rondom jongeren en hun gezinssysteem aan te laten sluiten. In Bergen op Zoom zijn de beide voorzieningen op verschillende locaties gehuisvest hetgeen extra inspanningen vraagt in tegenstelling tot Tilburg waar men in één pand is ondergebracht. 3. Een strakkere aansluiting leerplicht op zorgcircuit mede als gevolg van het nieuwe landelijke concept Handleiding strafrechtelijke aanpak schoolverzuim. Wanneer dit bindend wordt verklaard zal deze aanpak doorgevoerd worden voor de leerplicht activiteiten vanuit het Veiligheidshuis. 4. Samen met het Openbaar Ministerie en de staatsecretaris van Justitie wordt toegewerkt aan aanpassing van wet- en regelgeving voor een goede aansluiting tussen 18- en 18+ jongeren. In het veiligheidshuis proberen we waar er wettelijk ruimte is deze aansluiting te realiseren tenzij hiertoe geen financiële ruimte is. Vanaf 2009 zullen er echter geen financiële belemmeringen meer zijn om lopende trajecten te continueren daar waar jongeren ouder worden dan 18 (formeel geen jongere meer en start momenteel de dossieropbouw voor zorg opnieuw). Dit heeft grote consequenties voor 18+ jongeren die uit detentie komen en zal in de aanpak in 2009 vanuit het Veiligheidshuis zichtbaar gemaakt worden. 5. In januari 2009 start het casusoverleg Netwerk/Trajectberaad. Dit punt wordt onderstaand nader uiteengezet. Aanpak jeugdcriminaliteit Het landelijke programma aanpak jeugdcriminaliteit ( ) is een vervolg op het programma Jeugd terecht, dat als doel had om eerste delicten bij jeugdigen te voorkomen en recidive onder jongeren terug te dringen. Vroegtijdig ingrijpen blijft van groot belang bij de aanpak en het voorkomen van jeugdcriminaliteit, omdat de kans op gedragsverandering dan het grootst is. Een snelle en effectieve uitvoering van straffen en maatregelen speelt een rol bij het terugdringen van criminaliteit, evenals de persoonsgerichte aanpak. Dit maakt afstemming en samenwerking tussen verschillende organisaties die betrokken zijn bij de jeugdketen noodzakelijk aldus een rapport van de rekenkamer. Het gaat hierbij om organisaties binnen de strafrechtsketen maar ook om de aansluiting bij de preventieve keten (gemeente) en curatieve keten (Jeugdzorg). De algemene doelstelling van het Arrondissementaal Platform Jeugdcriminaliteit van Breda luidt daarom: Vroegtijdig, snel, consequent, gericht en samenhangend reageren op strafbaar gedrag van jongeren. De casusoverleggen binnen de Veiligheidshuizen waarin de jongeren centraal staan (het HKJ en HCO) worden daarbij gezien als belangrijke operationele plekken waar deze doelstelling gerealiseerd kan worden. Ontwikkeling Netwerk/Trajectberaad Bijzonder aandachtspunt in bovenstaande acties is de ontwikkeling van het trajectberaad. In Noord Brabant is in juni 2008 gestart met een netwerkberaad. Doel van dit beraad is om het proces rondom een jongere die in Jaarplan Accenten 2009 Bureau Jeugdzorg Het initiëren van een het project laagdrempelige opvang voor jeugdigen, met het oog op inzet van vroegtijdige zorg bij risicojongeren die niet meer deelnemen aan onderwijs of werk. Realiseren van de aansluiting van Jeugdzorg aan de Centra voor Jeugd en gezin en de verbindingen naar het Veiligheidshuis die dit met zich meebrengt Inzet van kennis en expertise van Jeugdzorg aan de Jeugd-zittingen die plaats gaan vinden in 2009 in het Veiligheidshuis Structurele participatie aan het districtelijke screeningsoverleg huiselijk geweld en de uitvoering van de Wet Tijdelijk huisverbod vanuit het Veiligheidshuis Focus op de overlast gevende jongeren die zich in groepen manifesteren

14 een Justitiële Jeugdinrichting komt te bewaken, acties af te stemmen en informatie door te sluizen naar de regio van de herkomst van de jongere. In het netwerkberaad werken de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg en daarbinnen de sector Jeugdreclassering nauw samen. Aansluitend op dit initiatief is in oktober 2008 gestart met de ontwikkeling het trajectberaad. In het trajectberaad gaat het meer om de inhoudelijke afstemming tussen de verschillende partijen die zich rondom de jongere verzamelen. De beraden worden gehuisvest in de Veiligheidshuizen omdat daar alle betrokken organisaties reeds samenwerken. Het Veiligheidshuis neemt via het trajectberaad alle jongeren in traject die na detentie in de betreffende gemeente ge(her)huisvest gaat worden. In het trajectberaad zal concreet vorm gegeven worden aan het trajectplan van de betreffende jongere. In ons Veiligheidshuis zijn we sinds november 2008 vorm aan het geven aan het trajectberaad. Hiervoor benutten we de aanpak en structuur en ondersteuning zoals we die kennen voor de casusoverleggen. Gezien het accent op de nazorg is de deelname van die gemeente waar de jongere komt te wonen van groot belang. Dit vraagt een goede planning van het secretariaat om per jongere de juiste ketenpartners om de tafel te hebben. De werkwijze wordt nog verder ontwikkeld en zal na het eerste kwartaal van 2009 een vaste vorm krijgen. Invoering tijdsregistratie Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het IVA-onderzoek wordt voor het Justitieel Casus Overleg (JCO) en het Harde Kern Jongeren overleg (HKJ) in het jaar 2009 de tijdbesteding per partner geregistreerd om te bepalen of de beschikbare formatie, met name van de politie en het Openbaar Ministerie, voldoende is om het werk goed te kunnen uitvoeren. Tevens is het wenselijk om sterker te gaan sturen op de aanwezigheid van de ketenpartners en bij herhaalde absentie de betreffende partner daarop aan te spreken, daar dit grote consequenties kan hebben voor een snelle en/of volledige aanpak van de situatie van de jongere. In de loop van 2009 zal er een volledige uitwerking komen van het IVA onderzoek. Hierin zullen een aantal werk en implementatie punten naar voren komen die samen met de andere twee veiligheidshuizen in het arrondissement Breda zullen worden aangepakt en/of ingevoerd. Jaarplan Accenten 2009 Gemeente Bergen op Zoom In 2009 volle inzet voor het realiseren van een casusondersteunend systeem met eraan gekoppeld een managementinformatiesysteem Realisatie van logische verbindingen (door middel van informatieuitwisseling en afstemmen) van het centrum voor Jeugd en Gezin en het Veiligheidshuis Maken van uitwisselingsafspraken en het realiseren van een structurele aansluiting tussen het meldsysteem Zorg voor Jeugd en het HCO Extra inzet voor een bredere bekendheid van het Veiligheidshuis bij burgers, bedrijven en bezoekers van de gemeente Realiseren van de districtelijke nazorgcoördinator en erop toezien dat de gemeentelijke organisatie zich aanpast aan deze nieuwe manier van werken. Tevens het participeren in de werkgroep die het zorgaanbod beschikbaar maakt voor de doelgroep Aanpak ontwikkelen, samen met de ketenpartners voor specifieke jeugdoverlast veroorzaakt door groepen jongeren Benutten van de nieuwe bevoegdheden van de burgemeester in het kader van het implementeren van het Tijdelijk Huisverbod in kader van huiselijk geweld

15 Betere sturing en facilitering follow-up activiteiten Ook zal samen met de stuurgroep actief gewerkt worden aan het versnellen van de follow-up activiteiten die voortkomen uit het JCO. Uit onderzoek is gebleken dat een adequate follow-up vaak achterwege blijft en dat de medewerkers van het JCO in eigen organisaties vaak moesten sleuren en trekken, om zaken geregeld te krijgen. Het is van groot belang dat er snel tot actie kan worden overgegaan als een jongere eenmaal in het JCO wordt besproken om zo te voorkomen dat de jongere wegglijdt naar een criminele carrière met bijbehorende recidive. Er zal dit jaar duidelijke afspraken worden gemaakt met betreffende partners om deze follow-up te garanderen. Hiervoor zal gewerkt gaan worden met scenario s die vooraf gezamenlijk zullen worden vastgesteld. Het monitoren van deze scenario s zal een taak worden van het Veiligheidshuis. Door betere informatieverzameling van het criminele gedrag en de gepleegde interventies, kan in het planjaar ook beoordeeld worden of het wenselijk is om het JCO te verfijnen en een doelgroepbenadering te volgen. Voor het HKJ zal geïnvesteerd worden in het ontwikkelen van een systematisch stappenplan voor het opstellen en het toetsen van de scenario s. Hiermee willen we bereiken dat de scenario s efficienter ontwikkeld worden en dat er meer eenduidigheid is in de werkwijze in het arrondissement. Kwantitatieve doelen 2009 voor Jeugd Algemene ketenafspraken Plan 2009 Harde Kern Jongeren 100 % van de Harde Kern Jongeren een nazorg- en/of resocialisatietraject, waarvan er 40 % succesvol worden afgerond. Daling van de geregistreerde criminaliteit door Harde Kern Jongeren met 10 % t.o.v Justitieel CasusOverleg Bespreking van 100% van alle jongeren tussen de 0 en 18 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd danwel de leerplichtwet hebben overtreden. Prognose instroom: 300 jongeren Aanpak Halt Iedere gemeente maakt in een overeenkomst met HALT Middenen West-Brabant afspraken over de invulling van het maatwerk naast het basispakket dat voor elke gemeente beschikbaar is. Aanpak Jeugdgroepen volgens Jeugdgroepen in beeld brengen en monitoren Beke shortlist methodiek Politie inventariseert, brengt in beeld en ondersteunt Jeugdgroepen agenderen voor de driehoek Aanpak schoolverzuim Een ketenspecifieke ketengerichte aanpak schoolverzuim ontwikkelen en implementeren Actief betrokken gemeente bij handhaving leerplicht Implementatie (concept) handleiding Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim Behalen doorlooptijden Vier maal per jaar worden de doorlooptijden aan de hand van de rapportage Kalsbeeknormen (OM) in het APJ besproken en teruggekoppeld aan het Veiligheidshuis BOZ Veer maal per jaar wordt het onderwerp doorlooptijden aan het AJB gerapporteerd op basis van input Veiligheidshuis Gesignaleerde knelpunten worden inclusief een verbetervoorstel aan het APJ gestuurd Jaarplan

16 Nazorg 100% aanbod nazorg waarvan 50% positief afgerond Er is een actueel overzicht van lopende arrondissementale initiatieven gericht op nazorg Er is een actueel overzicht van mogelijkheden om een ketenbrede aanpak nazorg voor jeugdigen te creëren. Deelname aan (ontwikkeling en continuering) trajectberaad De gemeenten zijn aanspreekpunt voor nazorg Start maken met eenvoudige 100 kinderzittingen te starten medio mei kinderzittingen waarbij de ouders betrokken worden in de strafafdoening Verder doorvoeren en uitbreiden van het JCO support Voorbereidingen voor het onderbrengen van de gehele jeugdstrafrechtketen onder JCO support met het oog op realisatie hiervan in Aantal OM-verdachten Jeugd Door de politie worden 470 jeugdige OM verdachten aangeleverd. 4.2 Doelgroep Veelplegers Het Veelplegersoverleg ontrafeld. In het najaar van 2008 hebben twee studenten Master Bestuurskunde (EUR) onderzoek gedaan naar het Casusoverleg Veelplegers. Hiervoor hebben zij eerste studie gemaakt van de netwerkbenadering en een beoordelingskader gemaakt om de praktijk binnen het Veiligheidshuis te kunnen toetsen. Hun conclusie is dat deelnemende actoren overtuigd zijn van de meerwaarde van het veelplegersoverleg. De partners zijn elkaar beter gaan kennen en het vertrouwen in elkaar neemt daardoor toe. Door beschrijvingen van de organisatie is men beter op de hoogte van elkaars kennis en mogelijkheden en wet dat te benutten in de individuele plannen. Men is ook beter geïnformeerd over de veelplegers door het aangelegde ketendossier. Aanvankelijk kampte het overleg nog met teveel afmeldingen vanuit de partners, maar dat probleem is opgelost. Wel zijn de onderzoekers van mening dat het managen van het ketenproces van de veelplegers grotendeels ontbreekt, waardoor geen verbeteringen ten aanzien van het ketenproces worden doorgevoerd en dat de uitkomsten van het overleg te vrijblijvend zijn. De organisaties hebben beleidsmatig een verschillende focus en op onderdelen ook andere doelen. Dit maakt dat probleembeleving en suggesties voor oplossingen niet altijd overeenstemmen. Voor 2009 is daarom binnen dit overleg de volgende afspraken gemaakt: Accenten 2009 Arrondissementsparket Breda Als regievoerder van de strafrechtketen vormgeven van een nieuw besturingconcept voor het zorghuis en het veiligheidshuis in samenwerking met de gemeente als regievoerder op zorg Aandacht voor werkwijze van verschillende rechtbanken met betrekking tot potentiële ISD ers Per weekdiensttaken in het Veiligheidshuis Aanpak jeugdige veelplegers volgens HKJ model Uitvoering geven aan convenant AJB Rol OM verbeteren in casusoverleggen Verbinding straf en zorg intensiveren Evaluatie functionaliteit ochtendbriefing Start TOM zittingen voor jeugdigen Jaarplan

17 1. De actoren in het Casusoverleg Veelplegers worden periodiek geïnformeerd over de beleidsontwikkeling en beoogde doelen rond de aanpak veelplegers. Door een betere verbinding tussen stuurgroep, beleidsoverleg veelplegers en Casusoverleg Veelplegers kan verschil in beeldvorming over huidig en toekomstig beleid beter op elkaar worden afgestemd. 2. De sturing op het gehele proces verbeteren door het invoeren van ketencoördinatie. Hierbij gaat het om de gehele keten en daarmee het perspectief van de zorgkant meer te belichten, mede door het aanstellen van een districtelijke nazorgcoördinator. 3. Het invoeren van stelselmatige evaluaties en terugkoppelingen van gevolgde scenario s en hier een verantwoordelijke voor aanwijzen. 4. Het meer in contact treden met de gemeenten waar veelplegers wonen, maar die niet structureel deelnemen aan het casusoverleg, zodanig dat zij op het cruciale moment hun rol kunnen en willen innemen ten aanzien van de nazorg. 5. Het ontwikkelen van een elektronisch ketendossier dat digitaal beschikbaar is voor alle betrokkenen ongeacht op welke plek zij hun werk uitvoeren. Kwantitatieve doelen 2009 voor de Veelplegers Thema Plan 2009 Veelplegers 50 % van de vastgestelde lijst zeer actieve veelplegers wordt opgespoord, aangehouden en afgedaan en 25 % van de vastgestelde lijst veelplegers en meerplegers. Voor 100 % van de vastgestelde lijsten van de meerplegers, veelplegers en zeer actieve veelplegers wordt het standaard interventieprotocol uitgevoerd. Persoonsgebonden (nazorg)trajecten intensief begeleiden eventueel in combinatie met een toeleiding Reclassering en Novadic-Kentron zullen per jaar 25 personen naar de verslavingszorg. De gemeenten bieden aan 100 % van de volwassen veelplegers een nazorg- of resocialisatietraject aan, waarvan er 50 % succesvol afgerond worden. Geregistreerde criminaliteit Daling van de geregistreerde criminaliteit door veelplegers met 25 % t.o.v Slachtoffers In het planjaar 2009 staan nog steeds de drie uitgangspunten voor de omgang met slachtoffers centraal in de aanpak. Dit zijn: Correcte bejegening van het slachtoffer Verstrekking van tijdige, duidelijke en relevante informatie aan het slachtoffer Het zoveel mogelijk benutten van de mogelijkheid tot schaderegeling in het kader van de afhandeling van een strafzaak. In het Veiligheidshuis staat het versterken van de positie van het slachtoffer centraal. Jaarplan

18 Pilot Vernieuwd slachtofferloket Het arrondissementsparket Breda neemt deel aan de pilot vernieuwd slachtofferloket. Deze pilot is opgestart naar aanleiding van het landelijk verbetertraject Slachtoffers Centraal. De opdrachtgever is de Kerngroep Slachtofferbeleid. In de pilot wordt de samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland op de al bestaande informatiepunten verstevigd en wordt het takenpakket uitgebreid. In het laatste kwartaal van 2008 is deze pilot van start gegaan. Kerndoelstelling is het realiseren van één loket (gezien vanuit het gezichtspunt van de slachtoffer) met één adres en één telefoonnummer. De pilot moet inzicht geven in hoe dit te realiseren en de benodigde processen en producten te ontwikkelen om dit te realiseren. Het AJB is het hoogste orgaan en keurt de plannen van de pilot slachtofferloketten. De pilot wordt eind 2010 beëindigd waarna, op basis van een evaluatie, een beslissing zal worden genomen of en zo ja op welke wijze de organisatie en werkwijze van het vernieuwde slachtofferloket in de rest van het land zal gelden. Naast het arrondissement Breda doen ook Amsterdam, Utrecht en Maastricht mee. Het Parket Breda heeft de ruimte het slachtofferloket in te richten in de veiligheidshuizen. Het Parket stelt hiervoor een aparte coördinator aan. Deze coördinator zorgt als eerste voor de implementatie en vervolgens dat het slachtofferloket het slachtoffer effectief en efficiënt ondersteunt. Kwantitatieve doelen 2009 voor Slachtoffers Thema Plan 2009 Verwijzingen van politie 100% verwijzingen van de politie naar slachtofferhulp met betrekking tot die delicten die hiervoor in aanmerking komen. Informatievoorziening slachtoffers Schadebemiddelingen Emotionele hulpverlening Juridische hulpverlening Bereik van de slachtoffers Voorlichtings- en preventieactiviteiten in risicovolle buurten 50 % geslaagde schadebemiddelingen ten opzichte van het aanbod en verhogen van het bedrag tot minimaal euro totaal aan schadebemiddelingen per jaar (inclusief schadebemiddelingen door HALT) Inzet van 2 regionale casemanagers die worden ingezet voor de hulpverlening aan de eerstelijns betrokkenen bij ernstige zaken als moord en doodslag. Inzet van 1 regionale casemanager bij ernstige geweldsdelicten, zoals overvallen, zeden- en geweldsdelicten. Inzet van voegingdeskundigen ten behoeve van de schriftelijke slachtofferverklaringen en ondersteuning van slachtoffers bij de voorbereidingen op de uitvoering van het spreekrecht en tijdens gesprekken met de officier van justitie Jaarplan

19 5. Doelstellingen aanvullende thema s 5.1 Huiselijk geweld In 2009 wordt er gestart met het tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld. Dit zal voor het Veiligheidshuis een extra inzet en samenwerking vragen van alle betrokken partners. Het afstemmen van processen en vrijmaken van medewerkers om aan de hulpverlening rondom het verbod gestalte te doen geven, is hierbij van groot belang. Het Veiligheidshuis biedt de mogelijkheid om kort op de problemen te zitten en snel en efficiënt aanbod te bieden vanuit meerdere partners. Tevens zullen in 2009 maatregelen worden getroffen die ertoe zullen leiden dat er meer cases besproken kunnen worden en meerdere individuele aanpakken kunnen worden opgesteld. Dit doen we door in het screeningsoverleg Huiselijk Geweld het overleg te beperken tot het screenen onder de deelnemers, wie bekend is met de pleger, het slachtoffer en/of het kind om te toetsen of er activiteit wordt ondernomen. Indien blijkt dat in een situatie nog onvoldoende geïntervenieerd wordt, worden er vervolg-afspraken maken om de casus inhoudelijk te bespreken en een aanpak te ontwikkelen. Vaak is er sprake van personen die ook in andere casusoverleggen bekend zijn en waarvoor al een aanpak overeen is gekomen. Personen in de thuissituatie zijn vaak betrokken bij of ondervinden gevolgen van geweld en crimineel gedrag. Vanuit die casusoverleggen wordt in 2009 een overdracht georganiseerd ten aanzien van de aanpak in huiselijke sfeer, in het bijzonder bij kinderen en huiselijk geweld en bij veelplegers met een gezin. Doel is het realiseren van maatwerk: één gezin, één plan. Het planjaar zal tevens benut worden om een stevige en geïntegreerde afstemming met het Centrum voor Jeugd en Gezin te realiseren. Kwantitatieve doelen 2009 Huiselijk geweld Thema Plan 2009 Voorkomen huiselijk geweld Instroom en afhandeling van 900 zaken, waarmee het aantal met 70 verminderd is t.o.v % verwerking van de meldingen die gedaan zijn door de politie 60% van de gevallen actieve doorverwijzing naar de partners of deelnemers van het screeningsoverleg Daderaanpak In 2009 ontwikkelen van een actieve aanpak van of zorg voor daders met samenwerkingspartners van het Veiligheidshuis Bereik van slachtoffers In 2009 met partners een plan ontwikkelen om het bereik van de passieve en stille slachtoffers te vergroten Kennisvergroting etniciteit en huiselijk geweld 6 maanden inventariseren van de etniciteit van daders en slachtoffers om te kunnen beoordelen of en hoe in de benadering en aanpak hier rekening mee gehouden moeten worden. Jaarplan

20 5.2 Courage project De persoonsgebonden aanpak binnen Courage wordt in 2009 geïntensiveerd. Zo zal de samenwerking met partners buiten de ketenpartners worden verstevigd. Veelal nemen zij al deel uit van het casusoverleg, maar de uitwisseling van informatie zal worden vereenvoudigd. Er wordt tevens gewerkt aan de verbetering van de doorgeleiding van de voor het PGA in aanmerking komende processen-verbaal. Kwantitatieve doelen 2009 Courage Thema Plan 2009 Persoonsgebonden aanpak Courage Van de personen die in het Courage Overleg besproken worden en die in traject worden genomen krijgt 100% een persoonsgebonden aanpak 5.3 Transactie officiersmodel In 2008 hebben we op ad-hoc basis passende werkstraffen kunnen organiseren die aansluiten bij de plaats van het delict. In 2009 willen we meer toewerken naar structurele mogelijkheden om werk- en leerstraffen te realiseren met de ketenpartners, zodat de doorlooptijden verkort kunnen worden en de personen op specifieke werkprojecten te kunnen plaatsen, wat een positief effect heeft op het delictbesef van de dader. Bevorderend hiervoor is tevens een snelle afhandeling van de gemeenten, door personen onder begeleiding te plaatsen bij onderdelen van de gemeentelijke organisatie. Ook Justitiële partners kijken naar mogelijkheden binnen hun eigen organisatieonderdelen. Om dit te realiseren willen we in de tweede helft van 2009 een minisymposium organiseren waarin we de mogelijkheden verkennen en aansluitend afspraken maken over een nadere uitwerking ervan. Accenten 2009 Reclassering Nederland Aanbod van uitsluitend gedragsinterven ties aan verdachten en daders Inzet op minder recidive door eerder in delictcarrière van daders te interveniëren In het kader van huiselijk geweld een doorlopend aanbod van modulaire gedragsinterventies aan daders geven door reclasseringswerkers. Intensiveren begeleiding van pedoseksuelen. Jaarplan

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Ervaringen uit de praktijk Korte introductie over het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. Regionalisering: De theorie. Regionalisering:

Nadere informatie

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Presentatie door Paul Beekman, ketenmanager, op 18 november 2010 2009 Veiligheidshuis West-Veluwe Valei pagina 1 van xx Inhoud van de presentatie. Landelijke ontwikkelingen;

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom

VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom Verantwoording 2009 9 maart 2010 Introductie Voor u ligt voor het eerst een geïntegreerde versie van de verantwoording van het voorgaande jaar en de planning voor

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE

VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE toelichting op werkwijze en resultaten in 2010 ten behoeve van gemeente Gulpen-Wittem ronde tafel 17 maart 2011 inhoud van deze presentatie wat doet het Veiligheidshuis Kerkrade?

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden In 2013 heeft het Veiligheidshuis Haaglanden de nieuwe focuswerkwijze geïntroduceerd. Met de nieuwe werkwijze zetten we de capaciteit

Nadere informatie

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Onderwerp Actieprogramma criminele jeugdgroepen

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Onderwerp Actieprogramma criminele jeugdgroepen Ministerie van Veiligheid en Justitie Cc : frt~.2eml~jy 4k 152 S > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 2511

Nadere informatie

Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011

Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 Definitieve versie 12 januari 2012 jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 1 1. Inleiding 2. Landelijke ontwikkelingen 2.1 Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 3 Interregionale

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting-

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- WODC Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- Hoofddorp, 8 mei 2003 Projectnummer: 3863 KPMG Bureau voor Economische Argumentatie Postbus 559 2130 AN Hoofddorp Tel. 023-5547700

Nadere informatie

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen Inhoud kort verloop hoe werkt het Veiligheidshuis/organigram doelstelling/doelgroepen/partners financiële vertaling kaders feiten per gemeente casus

Nadere informatie

ZSM en Betekenisvol afdoen

ZSM en Betekenisvol afdoen ZSM en Betekenisvol afdoen Welkom Pim Janssen Politieliaison / HOvJ ZSM Projectleider Leeratelier/ Context duo Marc Hoekstra Projectleider ZSM Noord-Holland 22-05-2017 ZSM en betekenisvol afdoen 2 Inhoud

Nadere informatie

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen door persoonsgerichte aanpak naar gedragsverandering Emile Curfs Plv Manager veiligheidshuis www.veiligheidshuisheerlen.nl Veiligheidshuis: Het Veiligheidshuis is

Nadere informatie

Verantwoording 2011 Jaarplan 2012

Verantwoording 2011 Jaarplan 2012 0 Jaarplan 2012 Jaarplan 2012 1 Jaarplan 2012 Voorwoord Het Veiligheidshuis district is een partner die vanzelfsprekend deel uitmaakt van de harde infrastructuur van zorg en veiligheid binnen het district

Nadere informatie

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op 30-8-2005, Sociëteit De Witte, te Den Haag Dames en heren, De Minister zei het al: de recidivecijfers zijn zorgwekkend. Van de

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

Feiten & Achtergronden. Aanpak veelplegers. December 2006/F&A 6806

Feiten & Achtergronden. Aanpak veelplegers. December 2006/F&A 6806 Aanpak veelplegers December 2006/F&A 6806 Ministerie van Justitie Directie Voorlichting Schedeldoekshaven 100 Postbus 20301 2500 EH Den Haag T 070 370 68 50 F 070 370 75 94 E voorlichting@minjus.nl http://www.justitie.nl

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda

Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda De Convenantpartners; Gemeente Gouda Openbaar Ministerie Politie Hollands-Midden Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland Reclassering Nederland

Nadere informatie

ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling

ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling 1 Inhoud Wat = ZSM Waarom leerateliers Introductie Werken vanuit de bedoeling Leerateliers opbrengsten & geleerde lessen Praktijkvoorbeelden Hoe verder waar

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken.

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken. Collegevoorstel Inleiding Sinds 2005 is in s-hertogenbosch gestart met de ontwikkeling van een Veiligheidshuis. In de afgelopen jaren is een sterk netwerk van ongeveer 20 partners ontstaan dat zich inzet

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)?

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)? Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Cliëntniveau / Uitvoerend niveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Activiteitenplan 2016 Veiligheidshuis IJsselland

Activiteitenplan 2016 Veiligheidshuis IJsselland Activiteitenplan 2016 Veiligheidshuis IJsselland Het Veiligheidshuis is een druppeltje olie voor het optimaliseren van de ketenaanpak Versie: 3.0 Status: vastgesteld door de Stuurgroep Datum: 9 september

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Position paper Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Samenvatting: Hét Veiligheidshuis bestaat niet Veiligheidshuizen zijn er in verschillende soorten en maten. Verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden.

Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 18 november 2008 Aanleiding In maart

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

In algemene zin wil het Parket Noord-Nederland actief participeren in het VHF.

In algemene zin wil het Parket Noord-Nederland actief participeren in het VHF. BIJLAGE 3 BEHORENDE BIJ DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VEILIGHEIDSHUIS FRYSLÂN INZET TEN BEHOEVE VAN CASUSOVERLEGGEN VH 2013 EN 2014 Naam ketenpartner: Parket Noord-Nederland In algemene zin wil het Parket

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Jaarrapportage 2009. Veiligheidshuis Midden-Limburg

Jaarrapportage 2009. Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2009 Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2009 Veiligheidshuis Midden-Limburg Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis Midden-Limburg, versie

Nadere informatie

Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen

Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen Rendementsanalyse Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen Basismonitor waarmee VH zelf hun effectiviteit kunnen (laten) meten - Stappenmeter om meer zicht te krijgen op de samenwerking

Nadere informatie

Samenwerken aan een veilige en leefbare regio. www.veiligheidshuiszhz.nl

Samenwerken aan een veilige en leefbare regio. www.veiligheidshuiszhz.nl Samenwerken aan een veilige en leefbare regio www.veiligheidshuiszhz.nl Het Veiligheidshuis samenwerken aan een veilige en leefbare regio Veiligheid en het gevoel veilig te zijn, zijn essentieel voor het

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

Jaarplan 2011. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Borgen en verder verbeteren!

Jaarplan 2011. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Borgen en verder verbeteren! Jaarplan 2011 Veiligheidshuis Midden-Limburg Borgen en verder verbeteren! Jaarplan 2011 Veiligheidshuis Midden-Limburg Borgen en verder verbeteren! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie

Nadere informatie

Jaarplan 2012 Veiligheidshuis Zeeland

Jaarplan 2012 Veiligheidshuis Zeeland Jaarplan 2012 Veiligheidshuis Zeeland www.veiligheidshuiszeeland.nl Inhoud Woord vooraf 1 1. Inleiding 2 2. Algemene stand van zaken 2 3. (Door-)ontwikkeling casusoverleggen 4 4. Nieuwe initiatieven in

Nadere informatie

Veiligheidshuis Regio Utrecht. Jaarverslag Veiligheidshuis Regio Utrecht

Veiligheidshuis Regio Utrecht. Jaarverslag Veiligheidshuis Regio Utrecht Veiligheidshuis Regio Utrecht Jaarverslag - 2016 Veiligheidshuis Regio Utrecht april 2017 Het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) - dat zijn we samen - Het VHRU is een samenwerkingsverband waarin gemeenten,

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Jaarverslag Veiligheidshuis Twente 2014

Jaarverslag Veiligheidshuis Twente 2014 Jaarverslag Veiligheidshuis Twente 2014 1. Inleiding: van transitie naar borging 2. Management op orde 3. Extra aandacht, onder andere middels pilots en projecten 4. Werktafel model borgen 5. Top X Veiligheidshuis

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Datum 15 september 2009 Onderwerp Beantwoording kamervragen jeugdige criminelen met ernstige gedragsproblemen

Datum 15 september 2009 Onderwerp Beantwoording kamervragen jeugdige criminelen met ernstige gedragsproblemen > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting Jaarrapportage 2010 1 Bijna 60% meer trajecten gerealiseerd dan afgesproken Veiligheidshuis op stoom in 2010

Nadere informatie

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord 2012-2015 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van ondertekening van het convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving Aanpak: Integrale Aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Mondriaan

Nadere informatie

Resultaten 1 e kwartaal 2010

Resultaten 1 e kwartaal 2010 Resultaten 1 e kwartaal 2010 Veiligheidshuis Den Helder Voorwoord Verandering! In het 1 e kwartaal van 2010 is er heel hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen. Op 31 maart jl. heeft

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant tussen Ketenpartners inzake Veiligheidshuis district Bergen op Zoom

Samenwerkingsconvenant tussen Ketenpartners inzake Veiligheidshuis district Bergen op Zoom Samenwerkingsconvenant tussen Ketenpartners inzake Veiligheidshuis district Bergen op Zoom De ondertekenende partijen, de Ketenpartners, Halt Zuid-West Nederland Bureau Jeugdzorg Gemeente Bergen op Zoom

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Kadernota. Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Kadernota. Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Kadernota 2015 Jaarlijks wordt door de gemeenschappelijke regelingen en organisaties die aanverwant zijn een toekomstperspectief gepresenteerd aan de betrokken gemeenten en deze nota gaat in op de ontwikkelingen

Nadere informatie

Samenvatting evaluatie strafrechtelijke aanpak eergerelateerd geweld

Samenvatting evaluatie strafrechtelijke aanpak eergerelateerd geweld Samenvatting evaluatie strafrechtelijke aanpak eergerelateerd geweld In 2006 werd het interdepartementale beleidsprogramma eergerelateerd geweld gestart. Het programma omvatte vier thema's: maatschappelijke

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Jaarplan 2010. Veiligheidshuis Midden-Limburg. De doorontwikkeling centraal!

Jaarplan 2010. Veiligheidshuis Midden-Limburg. De doorontwikkeling centraal! Jaarplan 2010 Veiligheidshuis Midden-Limburg De doorontwikkeling centraal! Jaarplan 2010 Veiligheidshuis Midden-Limburg De doorontwikkeling centraal! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND

VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND Veiligheidshuis IJsselland, notitie versie 4.0, 12 december 2007 1 1. Inleiding Landelijk worden op veel plaatsen veiligheidshuizen ingericht. In de meeste gevallen gaat het

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 december Agendapunt : 10. Onderwerp : Nazorg ex-gedetineerden

Raadsvergadering : 15 december Agendapunt : 10. Onderwerp : Nazorg ex-gedetineerden Raadsvergadering : 15 december 2008 Agendapunt : 10 Onderwerp : Nazorg ex-gedetineerden Samenvatting voorstel In maart 2006 heeft het Ministerie van Justitie aan alle gemeenten in Nederland verzocht om

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20301 2500 EA DEN HAAG Onderwerp Voortgang aanpak criminele jeugdgroepen 1. Inleiding De

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie BVRC10. Nazorg ex-gedetineerden in politiedistrict Meierij

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie BVRC10. Nazorg ex-gedetineerden in politiedistrict Meierij Collegevoorstel Inleiding Dit collegevoorstel gaat in op regionale samenwerking binnen het district Meierij voor de nazorg ex-gedetineerden. Begin 2011 zijn de mogelijkheden hiervoor onderzocht, omdat:

Nadere informatie

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

e.o. Jaarverslag 2011 Veiligheidshuis Leiden jaarverslag-veiligheidshuis-leiden.indd 1

e.o. Jaarverslag 2011 Veiligheidshuis Leiden jaarverslag-veiligheidshuis-leiden.indd 1 uis h s eid h g li vei e.o. 1 1 en 0 2 d i g e a L l is rs u e h v s r d a i a e J h g i l Vei en d i le Jaarverslag 2011 Veiligheidshuis Leiden jaarverslag-veiligheidshuis-leiden.indd 1 09-03-2012 10:46:57

Nadere informatie

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Partijen: Politie Midden en West Brabant vertegenwoordigd door mevrouw W. Nijssen Instituut Maatschappelijk Werk Tilburg

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel

raadsvoorstel voorstel raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-14-04129 / Aansluiting Veiligheidshuis portefeuillehouder J.B. Waaijer afdeling Bestuur en Strategie opgesteld door D. Pronk datum/voorstel nr 28 oktober 2014 / CB-14-584

Nadere informatie

meerdere keren op het JCO besproken wordt, zal het aantal besproken personen waarschijnlijk lager dan zijn.

meerdere keren op het JCO besproken wordt, zal het aantal besproken personen waarschijnlijk lager dan zijn. Samenvatting Context onderzoek Een kernthema van het veiligheidsprogramma 'Naar een veiliger samenleving' is de aanpak van de jeugdcriminaliteit. Dit thema is nader geconcretiseerd in het Actieprogramma

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013-2014. Veiligheidshuis Midden-Limburg

Jaarrapportage 2013-2014. Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2013-2014 Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2013-2014 Veiligheidshuis Midden-Limburg Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis Midden-Limburg,

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Keteninformatisering: casus GCOS

Keteninformatisering: casus GCOS Keteninformatisering: casus GCOS Overzicht 1. Wat was er vóór GCOS 2. Wat is GCOS 3. Resultaten 4. GCOS als ketenvoorziening 5. Goede en mindere momenten 6. De toekomst 2 Aanleiding 6-7 jaar geleden: sterke

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM

Aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM Aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM Stand van zaken april/mei 2014 Uitvraag op verzoek van de regioburgemeesters Inhoud Inleiding 2 Werken volgens het Landelijk Kader 3 Wordt er gewerkt volgens het Landelijk

Nadere informatie

Activiteitenplan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013

Activiteitenplan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013 plan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013 Inleiding Om op lokaal en regionaal niveau overlast en criminaliteit effectiever en efficiënter te kunnen bestrijden is samenwerking van vele

Nadere informatie

Jaarplan 2013. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Doorontwikkelen!!!

Jaarplan 2013. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Doorontwikkelen!!! Jaarplan 2013 Veiligheidshuis Midden-Limburg Doorontwikkelen!!! Jaarplan 2013 Veiligheidshuis Midden-Limburg Doorontwikkelen!!! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Het tijdelijk huisverbod en Systeemgericht werken; wat houdt het eigenlijk in

Het tijdelijk huisverbod en Systeemgericht werken; wat houdt het eigenlijk in Het tijdelijk huisverbod en Systeemgericht werken; wat houdt het eigenlijk in Congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Katrien de Vaan en Margaux Vanoni 10 mei 2011 Inhoud workshop Introductie Regioplan

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle. sv RIS Regnr. BSD/ Den Haag, 23 september 2008

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle. sv RIS Regnr. BSD/ Den Haag, 23 september 2008 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle sv 2008.129 RIS 156287 Regnr. BSD/2008.2918 Den Haag, 23 september 2008 Inzake: nazorg ex-gedetineerden De gemeenteraad

Nadere informatie

Reclassering Nederland. hoofd Personeel & Organisatie en Financiën

Reclassering Nederland. hoofd Personeel & Organisatie en Financiën Reclassering Nederland hoofd Personeel & Organisatie en Financiën Profiel 'hoofd Personeel & Organisatie en Financiën' bij Reclassering Nederland te Utrecht Algemeen Reclassering Nederland is een onafhankelijke

Nadere informatie

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 In de Jeugdwet is de volgende evaluatiebepaling opgenomen: Artikel 12.2 Onze Ministers zenden binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de wet aan de Staten-Generaal

Nadere informatie

netwerkdag 28 november 2013

netwerkdag 28 november 2013 netwerkdag 28 november 2013 Bewoners Marconistraat Reclassering Nederland Bouman Reclassering HALT De Waag Stadsmarinier HIC VHRR: 19 gemeenten; 1,2 miljoen inwoners ZSM / ZSM-plus: Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden

Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden De Kernpartners: Gemeente Den Haag Gemeente Delft Gemeente Zoetermeer Gemeente Leidschendam-Voorburg Gemeente Westland Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

Het Netwerk- en Trajectberaad Oktober 2009

Het Netwerk- en Trajectberaad  Oktober 2009 Het Netwerk- en Trajectberaad www.nazorgjeugd.nl Oktober 2009 Het Netwerkberaad Elke jeugdige die instroomt in een JJI op strafrechtelijke titel, wordt binnen 1 week na instroom besproken in een netwerkberaad.

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Aanpak jeugdcriminaliteit: van beleid naar uitvoering

Aanpak jeugdcriminaliteit: van beleid naar uitvoering Nieuwsbrief Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Jaargang 1, editie 1 Inhoud Aanpak jeugdcriminaliteit: van beleid naar uitvoering 1 Waarom een nieuw programma? 2 Hoe gaan we het doen? 3 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Bestuur Veiligheidshuis Breda e.o. Datum: 19 september 2012 Onderwerp: Rapportage 1 e halfjaar 2012

Bestuur Veiligheidshuis Breda e.o. Datum: 19 september 2012 Onderwerp: Rapportage 1 e halfjaar 2012 Stadserf 2 Postbus 3924 4800 DX Breda tel. 076 5298200 fax 5298220 Aan: Bestuur Veiligheidshuis Breda e.o. Van: Ro Kartodirdjo Datum: 19 september 2012 Onderwerp: Rapportage 1 e halfjaar 2012 Hierbij bied

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld

Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld Prioriteit Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld Inleiding In de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) 1 heeft de raad onder meer Huiselijk Geweld één van de 6 prioriteiten benoemd voor de periode 2011-2014.

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie