Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant"

Transcriptie

1 Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Partijen: Politie Midden en West Brabant vertegenwoordigd door mevrouw W. Nijssen Instituut Maatschappelijk Werk Tilburg vertegenwoordigd door mevrouw H. Schut Stichting Maas en Leije vertegenwoordigd door de heer G. de Weerd Reclassering Nederland vertegenwoordigd door de heer J.J. Ruivenkamp Stuurgroep project Stop Huiselijk Geweld West Brabant vertegenwoordigd door mevrouw A. Visser Slachtofferhulp Nederland vertegenwoordigd door mevrouw S. van Halder Steunpunt Huiselijk geweld Midden Brabant vertegenwoordigd door mevrouw L. Smits Openbaar Ministerie Breda vertegenwoordigd door de heer R. A. Dona Stellen vast dat: zij middels werkafspraken samenwerken aan het stoppen van huiselijk geweld; en zich verbinden tot de onderstaande werkafspraken: Werkafspraken Huiselijk Geweld Taken Politie Midden en West Brabant 1. Indien geen aangifte wordt gedaan en geen aanleiding bestaat tot een ambtshalve vervolging, geeft de Politie een melding aan slachtofferhulp. Hiertoe wordt een slachtofferbrief uit BPS gebruikt. Aan de hand van deze melding bepaalt slachtofferhulp of het slachtoffer wordt uitgenodigd voor een gesprek. Slachtofferhulp inventariseert of er mogelijk een hulpvraag aanwezig is. Als deze hulpvraag er is, geeft Slachtofferhulp hieraan invulling. 2. Indien geen aangifte wordt gedaan en geen mogelijkheid bestaat tot een ambtshalve vervolging, geeft de Politie een schriftelijke melding aan het Coördinatiepunt 1. Aan de hand van deze melding wordt de pleger door het 1 In de regio Tilburg is dat voorlopig het Instituut Maatschappelijk Werk i.s.m. het steunpunt Huiselijk Geweld Midden Brabant; in de rest van de Politieregio Midden en west Brabant is dit het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld i.o. versie 13 oktober

2 Coördinatiepunt uitgenodigd voor een motivatiegesprek. Dit gesprek zal plaatsvinden op een politiebureau. Aan dit gesprek zullen een taakaccenthouder Politie en een hulpverlener deelnemen. Via dit motivatiegesprek zal de betrokkene op de mogelijkheid van behandeling gewezen worden. 3. Na kennisname 2 van huiselijk geweld wordt dit onverwijld voorgelegd aan de Officier van dienst, die beoordeelt of de zaak in aanmerking komt voor de aanpak Huiselijk Geweld. De zaak wordt in dat geval geoormerkt als Huiselijk Geweld. 4. Verdachten van huiselijk geweld worden: in een heterdaadsituatie: terstond aangehouden; buiten heterdaad: ten spoedigste aangehouden of ontboden. 5. Tijdens de inverzekeringstelling van een verdachte van huiselijk geweld voert de Officier van dienst overleg met de (piket)officier van Justitie of de verdachte moet worden voorgeleid aan de Rechter-Commissaris of moet worden heengezonden met een afdoeningsbeslissing. 6. Politie meldt bij de inverzekeringstelling de zaken met betrekking tot huiselijk geweld expliciet aan de Reclassering Indien de verdachte wordt heengezonden, bespreekt de Politie de zaak met betrekking tot de afdoening met de (Politie)parketsecretaris (PPS-er). 8. Er wordt zorggedragen voor een dossier dat voldoet aan de opzet zoals in de protocolafspraken is vastgesteld. Hierbij wordt expliciet aandacht gevraagd voor foto s en medische verklaringen Bij schorsing van de voorlopige hechtenis houdt de Politie toezicht op de naleving van de gestelde schorsingsvoorwaarden. Bij overtreding van de gestelde schorsingsvoorwaarden wordt onverwijld de (piket)officier van Justitie ingelicht. Taken Reclassering Nederland 1. De melding van de Politie dat er een verdachte voor huiselijk geweld inverzekering is gesteld wordt door de Reclassering als prioriteit in de vroeghulp behandeld. Deze verdachten worden met voorrang bezocht. 2. Alle huiselijk geweldzaken worden besproken in het instroomoverleg om te kijken of een rapportage geïndiceerd is. 3. De Reclassering spreekt verdachte, aan de hand van het voorlichtingsverzoek, binnen twee weken. In dit gesprek toetst de Reclassering de motivatie voor hulpverlening. Zij meldt de uitnodigingsdatum aan Slachtofferhulp. De Reclassering bespreekt de voortgang in het instroomoverleg. 4. Afhankelijk van de zwaarte van de zaak plaatst het Openbaar Ministerie de 2 Niet alleen aangifte wordt gewogen, hierbij wordt eventueel besloten tot ambtshalve vervolging. 3 Op de fax / inverzekeringstelling wordt duidelijk Huiselijk Geweld vermeld. 4 Zie hiervoor protocol Politie Midden en West Brabant. versie 13 oktober

3 zaak binnen zes weken op een zitting van de Politierechter. Ter zitting heeft de Reclassering haar advies gereed. Bij zaken voor de Meervoudige Strafkamer ligt de rapportage twee weken voor de zitting gereed. Bij eventuele tussentijdse behandelingsmogelijkheden vindt nader overleg plaats. 5. Indien opgelegd faxt het Openbaar Ministerie bijzondere voorwaarden, inhoudende een taak voor de Reclassering, aan de Reclassering. 6. Bij overtreding van deze gestelde bijzondere voorwaarde(n), dan wel na afloop van de gestelde termijn van toezicht, zendt de Reclassering bericht aan de Officier van Justitie over het verloop van de naleving van de bijzondere voorwaarde(n). Taken Openbaar Ministerie Breda 1. Uitsluitend in het geval van 6-uurszaken of heenzendingen na inverzekeringstelling wordt de (politie)parketsecretaris (PPS-er) benaderd. 2. De (P)PS-er vergewist zich ervan of een zaak van huiselijk geweld die aan hem wordt voorgelegd ter afdoening, conform de afspraken is beoordeeld door een Hulpofficier van Justitie, als zodanig is geoormerkt en ingeval van inverzekeringstelling - is besproken met een Officier van Justitie. 3. De (P)PS-er beoordeelt de zaak op bewijsbaarheid en het dossier op volledigheid. Daarbij komt hij tot een gepaste afdoeningsbeslissing (voorwaardelijk sepot, TOM of dagvaarding). 4. De (P)PS-er verzorgt een dagvaarding voor een Politierechterzitting of uitnodiging TOM ongeveer zes weken later, welke dagvaarding of uitnodiging op het Politiebureau wordt uitgereikt. 5. De Officier van Justitie die wordt gebeld over heenzending van een in verzekeringgestelde verdachte, verifieert of er sprake is van huiselijk geweld. Indien de Officier van Justitie van oordeel is dat de verdachte kan worden heengezonden, zorgt hij dat de zaak wordt aangemeld voor het instroomoverleg. Indien mogelijk wordt beslist over de afdoening. Indien de Officier van Justitie van oordeel is dat de verdachte moet worden voorgeleid aan de Rechter-Commissaris, ziet de Officier van Justitie er op toe dat de zaak wordt aangemeld bij het instroomoverleg. 6. Indien de verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt, wordt in het instroomoverleg de voortgang bekeken. Medewerking aan schorsing van de voorlopige hechtenis wordt slechts verleend als er een plan van aanpak is. 7. De Officier van Justitie draagt er zorg voor dat alle betrokkenen (slachtoffer, Reclassering, Politie) onverwijld in kennis worden gesteld van een eventuele schorsing van de voorlopige hechtenis en de daarbij gestelde voorwaarden. 8. Ook na schorsing van de voorlopige hechtenis ziet de Officier van Justitie erop toe dat de zaak tijdig op zitting wordt aangebracht. 9. De Officier van Justitie verifieert of in zaken van huiselijk geweld de versie 13 oktober

4 reclasseringsrapportage is bijgevoegd en of het/de slachtoffer(s) is/zijn geïnformeerd. Mede aan de hand van het advies wordt de afdoening bepaald. 10. Indien de verdachte reeds is begonnen met behandeling of bereid is mee te werken aan behandeling, wordt een (deels) voorwaardelijke straf geëist met een proeftijd van twee jaar met de bijzondere voorwaarde (verdere) deelname aan (een bepaald aantal modules van) behandeling binnen een te stellen termijn. In zaken van huiselijk geweld is het eisen van een geldboete ongewenst, omdat een geldboete bij samenlevende partners tevens het slachtoffer treft. 11. Indien niet aan de bijzondere voorwaarde(n) wordt voldaan, wordt de zaak onverwijld: - (na een voorwaardelijk sepot) op zitting aangebracht voor inhoudelijk behandeling; - (na een voorwaardelijke straf) op zitting aangebracht voor tenuitvoerlegging van het voorwaardelijk gedeelte. Taken Slachtofferhulp Nederland 1. Na ontvangst van een melding huiselijk geweld van de Politie middels een slachtofferbrief uit BPS wordt het slachtoffer actief benaderd volgens de doelgroep Actief Benaderen (standaard delictlijst met standaard hulpaanbod). 2. Slachtofferhulp krijgt van het Coördinatiepunt door in welke meldingen de pleger een uitnodiging krijgt voor een motivatiegesprek. In deze zaken wordt het slachtoffer uitgenodigd voor een gesprek indien er nog geen hulpverlening loopt. Er wordt een hulpaanbod gedaan gericht op ketenhulpverlening. 3. Slachtofferhulp meldt terug naar het Coördinatiepunt of het slachtoffer gebruik maakt van het hulpaanbod. 4. Wanneer Slachtofferhulp van de Reclassering doorkrijgt dat de verdachte in een zaak uitgenodigd wordt voor een (motivatie)gesprek koppelt Slachtofferhulp het standpunt van het slachtoffer terug naar de Reclassering voor het gesprek plaatsvindt, mits het slachtoffer hiervoor toestemming geeft. Taken Coördinatiepunt 1. Na ontvangst van een schriftelijke melding van de districtelijk coördinator van de Politie beoordeelt het Cöordinatiepunt op basis van vastgestelde criteria 5 of de pleger in aanmerking komt voor een motivatiegesprek. 2. Het Coördinatiepunt nodigt de pleger schriftelijk uit voor een motivatiegesprek op een politiebureau. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een standaard uitnodigingsbrief 6. 5 Deze criteria worden vastgesteld in overleg met Politie, slachtofferhulp en betrokken hulpverlenende instellingen. 6 Het is een brief van het Coördinatiepunt van resp. West Brabant en Midden Brabant, voorzien van de logo s Stop Huiselijk Geweld / IMW Tilburg / Politie Midden en West Brabant. versie 13 oktober

5 3. Het Coördinatiepunt draagt zorg voor coördinatie met betrokken organisaties (Politie en hulpverlening), zodanig dat de motivatiegesprekken worden uitgevoerd binnen twee weken na schriftelijke melding door Politie. 4. Slachtofferhulp wordt door het Coördinatiepunt op de hoogte gesteld van datum en tijdstip van het motivatiegesprek. 5. Na bericht van de hulpverlener aan het Coördinatiepunt dat de pleger wel/niet gemotiveerd is om in te gaan op het hulpverleningsaanbod meldt het Coördinatiepunt dit door aan de districtelijk coördinator van de Politie t.b.v. het dossier. 6. Het Cöordinatiepunt draagt zorg voor registratie van de resultaten van de motivatiegesprekken. versie 13 oktober

6 Ondertekening Convenant De werkafspraken zijn tot stand gekomen in gezamenlijk overleg tussen partijen, die zich vanaf heden zullen toeleggen op de nakoming van de werkafspraken. Breda, 18 oktober 2004 Politie Midden en West Brabant, vertegenwoordigd door mevrouw W. Nijssen Instituut Maatschappelijk Werk Tilburg, vertegenwoordigd door mevrouw H. Schut Stichting Maas en Leije, vertegenwoordigd door de heer G. de Weerd Reclassering Nederland, vertegenwoordigd door de heer J.J. Ruivenkamp Stuurgroep project Stop Huiselijk Geweld West Brabant, vertegenwoordigd door mevrouw A. Visser Slachtofferhulp Nederland, vertegenwoordigd door mevrouw S. van Halder Openbaar Ministerie Breda, vertegenwoordigd door de heer R. A. Dona Steunpunt Huiselijk geweld Midden Brabant, vertegenwoordigd door mevrouw L. Smits versie 13 oktober

Protocol VeiligHuis INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Protocol VeiligHuis INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Protocol VeiligHuis INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Voorgeschiedenis protocol VeiligHuis 1 1.2 Probleemstelling 2 1.3 Aanwijzing Huiselijk Geweld 2 1.4 Doelstelling 2 1.5 Reikwijdte protocol 3 2. Procedure

Nadere informatie

Convenant strafrechtelijke aanpak huiselijk geweld arrondissement Rotterdam

Convenant strafrechtelijke aanpak huiselijk geweld arrondissement Rotterdam Convenant strafrechtelijke aanpak huiselijk geweld arrondissement Rotterdam Inhoudsopgave Algemeen deel 1 Protocol 4 Stroomschema 6 Taken politie 9 Taken OM 11 Taken Reclassering, Het Dok en het Centrum

Nadere informatie

&RQYHQDQW:HUNJURHS6WUDIUHFKW

&RQYHQDQW:HUNJURHS6WUDIUHFKW &RQYHQDQW:HUNJURHS6WUDIUHFKW Inleiding Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving. Bij geen enkele andere vorm van geweld vallen zoveel slachtoffers. Een substantiële

Nadere informatie

Convenant strafrechtelijke aanpak huiselijk geweld arrondissement s-gravenhage

Convenant strafrechtelijke aanpak huiselijk geweld arrondissement s-gravenhage Convenant strafrechtelijke aanpak huiselijk geweld arrondissement s-gravenhage Inhoud Convenant strafrechtelijke aanpak Huiselijk geweld arrondissement s-gravenhage 3 Protocol 5 - Inleiding 5 - Arrondissement

Nadere informatie

Stop huiselijk geweld in Amsterdam

Stop huiselijk geweld in Amsterdam Strafrechtelijk convenant Stop huiselijk geweld in Amsterdam april 2004 Hoofdstuk Strafrechtelijk convenant Stop huiselijk geweld in Amsterdam april 2004 Gemeente Amsterdam Regiopolitie Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

strafrechtelijke aanpak van huiselijk geweld in het arrondissement Roermond

strafrechtelijke aanpak van huiselijk geweld in het arrondissement Roermond EEN VEILIG HUIS strafrechtelijke aanpak van huiselijk geweld in het arrondissement Roermond een samenwerkingsverband van: Openbaar Ministerie Roermond Stichting Reclassering Nederland arrondissement Roermond

Nadere informatie

SAMENWERKINGSPROTOCOL RELATIONEEL GEWELD Politieregio IJsselland

SAMENWERKINGSPROTOCOL RELATIONEEL GEWELD Politieregio IJsselland SAMENWERKINGSPROTOCOL RELATIONEEL GEWELD Politieregio IJsselland Regiopolitie IJsselland Openbaar Ministerie Reclassering Nederland Februari 2003 1 Voorwoord Uit de kabinetsnota Privé geweld publieke zaak

Nadere informatie

Aanwijzing relationeel geweld ( )

Aanwijzing relationeel geweld ( ) Aanwijzing relationeel geweld (2017.01) Rechtskarakter Aanwijzing i.d.z.v. artikel 5 lid 4 Rijkswet Openbaar Ministerie Afzender Procureur-generaal van Curaçao, van Sint-Maarten, en van Bonaire, Sint Eustatius

Nadere informatie

Aanwijzing huiselijk geweld

Aanwijzing huiselijk geweld JU Aanwijzing huiselijk geweld Categorie: Opsporing, vervolging, strafvordering Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO (nieuw) Afzender: College van procureursgeneraal Adressaat:

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

SAMENWERKINGSPROTOCOL RELATIONEEL GEWELD Flevoland

SAMENWERKINGSPROTOCOL RELATIONEEL GEWELD Flevoland SAMENWERKINGSPROTOCOL RELATIONEEL GEWELD Flevoland Politie Flevoland Openbaar Ministerie Reclassering Flevoland De Waag Samenwerkingsprotocol Relationeel Geweld Flevoland Pagina 1 van 12 Voorwoord Uit

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. Procedure 3. 3. Accordering 4. 4. Taken samenwerkende partners 5. 4.1 Taken Politie 6

1. Inleiding 2. 2. Procedure 3. 3. Accordering 4. 4. Taken samenwerkende partners 5. 4.1 Taken Politie 6 INHOUD 1. Inleiding 2 1.1 probleemstelling 1.2 begripsomschrijving 1.3 doelstelling 1.4 reikwijdte protocol 2. Procedure 3 2.1 stroomschema 2.2 taken van de samenwerkende partners 2.3 daderhulpverlening

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Aanhouding en inverzekeringstelling

Aanhouding en inverzekeringstelling Aanhouding en inverzekeringstelling 1 U bent aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Wat zijn uw rechten? U wordt verdacht van een strafbaar feit. De Rechercheur Opsporing van de Inspectie SZW

Nadere informatie

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris Als u in de strafzaak door een advocaat wordt bijgestaan, is het van belang dat u de advocaat op de hoogte houdt van de voortgang in het onderzoek. Na aangifte zal het politieonderzoek waarschijnlijk nog

Nadere informatie

PROTOCOL POLITIE ZAANSTREEK-WATERLAND. HUISELIJK GEWELD, 3 e versie

PROTOCOL POLITIE ZAANSTREEK-WATERLAND. HUISELIJK GEWELD, 3 e versie PROTOCOL POLITIE ZAANSTREEK-WATERLAND HUISELIJK GEWELD, 3 e versie ALGEMEEN Op 4 april 2002 is het protocol huiselijk geweld van de politie Zaanstreek-Waterland in werking getreden. In het kader van de

Nadere informatie

Aanwijzing huiselijk geweld

Aanwijzing huiselijk geweld JU Aanwijzing huiselijk geweld Categorie: Opsporing, vervolging, strafvordering Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO Afzender: College van procureursgeneraal Adressaat: Hoofden

Nadere informatie

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering Justitiële Verslavingszorg De reclassering JVz is een onderdeel van Inforsa, een instelling gespecialiseerd in intensieve en forensische zorg. JVz biedt reclasseringsprogramma s voor mensen die - mede

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord De Leerplichtwet Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Een goede

Nadere informatie

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 U WORDT VERDACHT INHOUD Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 6 Voorgeleiding bij de

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. * Waar in deze brochure hij staat,

Nadere informatie

Voorwoord. Samenwerkingsprotocol Hulpverlening bij aanpak huiselijk geweld Pagina 1 1 van 1

Voorwoord. Samenwerkingsprotocol Hulpverlening bij aanpak huiselijk geweld Pagina 1 1 van 1 Voorwoord Uit de kabinetsnota Privé geweld publieke zaak blijkt dat huiselijk geweld de meest voorkomende geweldsvorm in onze samenleving is. De feiten op een rij uit een onderzoek van het Ministerie van

Nadere informatie

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao Aanwijzing Slachtofferzorg Parket Curaçao Samenvatting Deze aanwijzing stelt regels betreffende de bejegening van slachtoffers van misdrijven, zoals zeden, geweld- en verkeersmisdrijven. Daarbij worden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2714 31 december 2008 Aanwijzing huiselijk geweld Categorie: Opsporing, vervolging, strafvordering Rechtskarakter: Aanwijzing

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 19 juli 2012. Rapportnummer: 2012/117

Rapport. Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 19 juli 2012. Rapportnummer: 2012/117 Rapport Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 19 juli 2012 Rapportnummer: 2012/117 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat politieambtenaren van het regionale

Nadere informatie

Aanwijzing huiselijk geweld en eergerelateerd geweld

Aanwijzing huiselijk geweld en eergerelateerd geweld Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.2.23 Aanwijzing huiselijk geweld en eergerelateerd geweld bronnen Staatscourant Nr. 6462 28.4.2010; www.wetten.overheid.nl datum inwerkingtreding 1.6.2010, geldig tot

Nadere informatie

Een snelle aanpak van huiselijk geweld met oog voor alle betrokkenen: ontschotten en aanpakken!

Een snelle aanpak van huiselijk geweld met oog voor alle betrokkenen: ontschotten en aanpakken! Een snelle aanpak van huiselijk geweld met oog voor alle betrokkenen: ontschotten en aanpakken! Samenwerking SHG en ZSM in Eenheid Den Haag Sandra Harleman (OM), Priegel Dijkema en Sjoerd van der Luijt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Aanwijzing huiselijk geweld en eergerelateerd geweld

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Aanwijzing huiselijk geweld en eergerelateerd geweld STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6462 28 april 2010 Aanwijzing huiselijk geweld en eergerelateerd geweld Categorie: Opsporing, (straf)vervolging Rechtskarakter:

Nadere informatie

KNELPUNTEN IN DE UITVOERING VAN DE WET TIJDELIJK HUISVERBOD

KNELPUNTEN IN DE UITVOERING VAN DE WET TIJDELIJK HUISVERBOD KNELPUNTEN IN DE UITVOERING VAN DE WET TIJDELIJK HUISVERBOD - samenvatting - Auteurs: Drs. Katrien de Vaan Mr. drs. Ad Schreijenberg Drs. Ger Homburg Prof. mr. Jon Schilder Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds

Nadere informatie

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Informatie folder Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Pagina 2 van 16 Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Landelijke versie,

Nadere informatie

Protocol. 1 e hulp bij huiselijk geweld. Groningen september Protocol 1 e hulp bij huiselijk geweld Groningen, september

Protocol. 1 e hulp bij huiselijk geweld. Groningen september Protocol 1 e hulp bij huiselijk geweld Groningen, september Protocol 1 e hulp bij huiselijk geweld Groningen september 2003 Protocol 1 e hulp bij huiselijk geweld Groningen, september 2003 1 Stroomschema 1 e hulp bij huiselijk geweld AMW AFP AMK SOH Meldingen aangifte

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Foto: Ton-Harland.nl. Uitwerkingsplan 10-dagen model. Wet Tijdelijk Huisverbod Hollands Midden. November 2008

Foto: Ton-Harland.nl. Uitwerkingsplan 10-dagen model. Wet Tijdelijk Huisverbod Hollands Midden. November 2008 Foto: Ton-Harland.nl Uitwerkingsplan 10-dagen model November 2008 Wet Tijdelijk Huisverbod Hollands Midden Inleiding Op 1 januari 2009 treedt de Wet tijdelijk huisverbod in werking. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Huiselijk geweld: Een kerntaak voor de politie. Informatie voor politieprofessionals

Huiselijk geweld: Een kerntaak voor de politie. Informatie voor politieprofessionals Huiselijk geweld: Een kerntaak voor de politie Informatie voor politieprofessionals logo movisie H u i s e l i j k g e w e l d Huiselijk Geweld is een van de omvangrijkste geweldsvormen in onze samenleving,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 551 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een rechterlijke vrijheidsbeperkende

Nadere informatie

Checklist kwaliteit geweldsdossier Politie en Openbaar Ministerie

Checklist kwaliteit geweldsdossier Politie en Openbaar Ministerie Checklist kwaliteit geweldsdossier Politie en penbaar Ministerie 05 Folder_DAG_A5.indd 1 12-05-10 16:34 Twee Gouden regels Regel 1 Doe geen onnodig werk. Bepaal vooraf gezamenlijk met de politie welke

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

gemeente Eindhoven integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Eindhoven

gemeente Eindhoven integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Besluit De raad, het college en de burgemeester van Eindhoven, besluiten: vast te stellen het navolgende Protocol vermoedens integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

Landelijk programma Huiselijk Geweld en de Politietaak. Lezing Mevrouw M.H.V.C. Christophe M.P.A. Commissaris van politie. Congres: 19 juni 2008

Landelijk programma Huiselijk Geweld en de Politietaak. Lezing Mevrouw M.H.V.C. Christophe M.P.A. Commissaris van politie. Congres: 19 juni 2008 Lezing Mevrouw M.H.V.C. Christophe M.P.A. Commissaris van politie Landelijk programmaleider Huiselijk Geweld en de Politietaak Congres: 19 juni 2008 Aanpak Gewelddadige relaties in huiselijke kring. Preventie

Nadere informatie

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie

Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie Inleiding; Tenminste 100.000 kinderen zijn jaarlijks het slachtoffer van kindermishandeling ( zoals verwaarlozing,

Nadere informatie

Preventie en vroegsignalering

Preventie en vroegsignalering Lezing Mevrouw M.H.V.C. Christophe M.P.A. Commissaris van politie Landelijk programmaleider Huiselijk Geweld en de Politietaak Conferentie 8 oktober 2008 Leren signaleren. Preventie en vroegsignalering

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:1473

ECLI:NL:RBNNE:2017:1473 ECLI:NL:RBNNE:2017:1473 Instantie Datum uitspraak 20-04-2017 Datum publicatie 21-04-2017 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer 18/830019-17 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Waarom deze brochure? Deze brochure is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en

Nadere informatie

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Deelrapportage MAASMEISJE

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Deelrapportage MAASMEISJE Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Deelrapportage MAASMEISJE Mei 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Het deelonderzoek 4 2.1 Doelstelling deelonderzoek Inspectie OOV 4 2.2 Vigerend beleid 4 3. Bevindingen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 Rapport Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 2 Klacht Verzoeker, slachtoffer van poging doodslag gepleegd door zijn ex-vriendin op 10 december 1999, klaagt erover dat het arrondissementsparket te

Nadere informatie

Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten

Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten Je bent op het politiebureau omdat: 1. je wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit en je moest mee naar het

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2010 Datum publicatie 22-07-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 16-711123-09 [P] Strafrecht

Nadere informatie

Huiselijk geweld: Een kerntaak voor de politie

Huiselijk geweld: Een kerntaak voor de politie Huiselijk geweld: Een kerntaak voor de politie Informatie voor politieprofessionals HUISELIJK GEWELD TransAct ondersteunt beleidsmakers, managers, opleiders, artsen, hulpverleners en andere intermediairen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 07-09-2011 Datum publicatie 15-09-2011 Zaaknummer 16-600572-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ZSM en Betekenisvol afdoen

ZSM en Betekenisvol afdoen ZSM en Betekenisvol afdoen Welkom Pim Janssen Politieliaison / HOvJ ZSM Projectleider Leeratelier/ Context duo Marc Hoekstra Projectleider ZSM Noord-Holland 22-05-2017 ZSM en betekenisvol afdoen 2 Inhoud

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/297

Rapport. Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/297 Rapport Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/297 2 Klacht Verzoeker is op 8 november 2006 door de politie aangehouden wegens stalking van zijn ex-echtgenote. In dit verband klaagt verzoeker erover

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

CONVENANT De Veilige School 2014-2015

CONVENANT De Veilige School 2014-2015 CONVENANT De Veilige School 2014-2015 CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL Preambule Onderstaande partijen hebben een gezamenlijk belang bij: Het maken van een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken binnen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/445

Rapport. Datum: 12 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/445 Rapport Datum: 12 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/445 2 Klacht Op 5 december 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer H. te Arnhem, ingediend door de heer F. te Doorwerth, met

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 475 Wet van 17 november 2016, houdende implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BR2992

ECLI:NL:RBUTR:2011:BR2992 ECLI:NL:RBUTR:2011:BR2992 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2011 Datum publicatie 26-07-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 16/600081-11; 16/600434-10 (tul)

Nadere informatie

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 421 Wet van 9 oktober 2008, houdende regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging

Nadere informatie

3.2.1 Aard en karakter van de gedragsaanwijzing

3.2.1 Aard en karakter van de gedragsaanwijzing 3.2 De bevoegdheid van de officier van justitie tot het geven van een gedragsaanwijzing 3.2.1 Aard en karakter van de gedragsaanwijzing Zoals in het voorgaande aan de orde kwam, kunnen bepaalde tot ernstige

Nadere informatie

Reglement van het Veterinair Tuchtcollege

Reglement van het Veterinair Tuchtcollege Reglement van het Veterinair Tuchtcollege Dit reglement geldt in aanvulling op het bepaalde in de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 c.q. in aanvulling op de Wet Dieren (nadat de daarin

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE FORENSISCHE POLIKLINIEK DE WAAG... 2 OPENBAAR MINISTERIE HAARLEM... 4 POLITIE KENNEMERLAND... 5 POLITIE ZAANSTREEK-WATERLAND...

INHOUDSOPGAVE FORENSISCHE POLIKLINIEK DE WAAG... 2 OPENBAAR MINISTERIE HAARLEM... 4 POLITIE KENNEMERLAND... 5 POLITIE ZAANSTREEK-WATERLAND... INHOUDSOPGAVE FORENSISCHE POLIKLINIEK DE WAAG... 2 OPENBAAR MINISTERIE HAARLEM... 4 POLITIE KENNEMERLAND... 5 POLITIE ZAANSTREEK-WATERLAND... 8 RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING... 14 RECLASSERING NEDERLAND

Nadere informatie

Randvoorwaarden zorgprogramma s

Randvoorwaarden zorgprogramma s Model handelingsprotocol & Randvoorwaarden zorgprogramma s Ontwikkeld in het kader van het landelijk project voorkomen en bestrijden huiselijk geweld en aangekondigd in Privé geweld- publieke zaak; een

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets

Leidraad voor het nakijken van de toets Leidraad voor het nakijken van de toets STRAFPROCESRECHT 14 OKTOBER 2011 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Mr Henk van Asselt Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal Strafrechtadvocaat Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Jeugdstrafrecht Leeftijdscategorieën Jeugdstrafrecht: - 12

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Wat is jeugdreclassering 3 1.3 Afbakening 4 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Centrale vraagstelling 6 2.2 Onderzoeksvragen 6 2.3 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Protocol 1 ste Hulp bij huiselijk geweld Drenthe 2006

Protocol 1 ste Hulp bij huiselijk geweld Drenthe 2006 Protocol 1 ste Hulp bij huiselijk geweld Drenthe 2006 Voorwoord De samenwerking rondom huiselijk geweld in Drenthe is zeer goed en werpt zijn vruchten af. De meldingen van geweld nemen toe en ook het aantal

Nadere informatie

Conceptwetsvoorstel rechtsbijstand en politieverhoor

Conceptwetsvoorstel rechtsbijstand en politieverhoor 15 april 2011 Conceptwetsvoorstel rechtsbijstand en politieverhoor Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot aanvulling van de regeling van het politieverhoor van de verdachte, diens aanhouding

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2014:1700 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 12/04833

ECLI:NL:PHR:2014:1700 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 12/04833 ECLI:NL:PHR:2014:1700 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie 01-07-2014 Datum publicatie 26-09-2014 Zaaknummer 12/04833 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Is schoolverzuim strafbaar? Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontplooien en te gebruiken.

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SOLLICITATIECOMMISSIE Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde

REGLEMENT VOOR DE SOLLICITATIECOMMISSIE Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde REGLEMENT VOOR DE SOLLICITATIECOMMISSIE Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde Inleiding De sollicitatiecommissie is door het hoofd van het opleidingsinstituut belast met het selecteren en voordragen

Nadere informatie

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade 1. Definities... 1 2. Intrekking van het keurmerk op verzoek van keurmerkhouder... 2 3. Schorsing en intrekking van het

Nadere informatie

Juridische aspecten. van huiselijk geweld. Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs

Juridische aspecten. van huiselijk geweld. Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs Juridische aspecten van huiselijk geweld Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs Juridische aspecten van huiselijk geweld Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 15-04-2011 Datum publicatie 15-04-2011 Zaaknummer 19.605555-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in deze incidentenregeling worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Gespreksleider: Paulien Defoer, Paulien Defoer Mediation

Gespreksleider: Paulien Defoer, Paulien Defoer Mediation 1.7 Mediation in strafrecht, ervaringen in de pilots: aan tafel! Jent Bijlsma Trickster Toaufik Elfalah Politie Utrecht Klaartje Freeke Freeke & Monster Judith Uitermark Rechtbank Noord-Holland Gespreksleider:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 834 Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering inzake het rechtsgeding voor de politierechter en de mededeling van vonnissen

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor

Nadere informatie

Categorie (a): bij het op heterdaad betrappen op het plegen van een strafbaar feit

Categorie (a): bij het op heterdaad betrappen op het plegen van een strafbaar feit Stappenplan strafbare feiten Een stappenplan strafbare feiten geeft richtlijnen over de acties die er kunnen of moeten worden ondernomen als de school wordt geconfronteerd met een strafbaar feit. De noodzakelijkheid

Nadere informatie

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 3

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 3 Aan de minister van Justitie Dr. E.M.H. Hirsch Ballin Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Afdeling Ontwikkeling datum 7 januari 2010 doorkiesnummer 070-361 9721 e-mail Voorlichting@rechtspraak.nl onderwerp

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35062 17 december 2013 Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ9715

ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ9715 ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ9715 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 26-05-2011 Datum publicatie 29-06-2011 Zaaknummer 16-504228-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

MON STRAFREGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus AH Cuijk. Tel.: / Fax.

MON STRAFREGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus AH Cuijk. Tel.: / Fax. MON STRAFREGLEMENT 2015 Motorsport Organisatie Nederland Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.: 0485 31 45 35 Internet: Email: IMBA: www.mon.nl info@mon.nl www.imba-mx.com

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BR5599

ECLI:NL:RBASS:2011:BR5599 ECLI:NL:RBASS:2011:BR5599 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 23-08-2011 Datum publicatie 23-08-2011 Zaaknummer 19.810178-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking

Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking Doelgroep Deze beschrijving van het tijdelijk huisverbod is bedoeld als eerste kennismaking voor professionals

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 juni Rapportnummer: 2013/064

Rapport. Datum: 6 juni Rapportnummer: 2013/064 Rapport Rapport over een klacht over de korpsbeheerder van het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland (thans de politiechef van de regionale eenheid Amsterdam te Amsterdam). Datum: 6 juni 2013 Rapportnummer:

Nadere informatie

Algemene gang van zaken ten aanzien van de aanlevering van dossiers bij de griffie en het verstrekken van afschriften

Algemene gang van zaken ten aanzien van de aanlevering van dossiers bij de griffie en het verstrekken van afschriften Protocol ten aanzien van kinderporno Algemene gang van zaken ten aanzien van de aanlevering van dossiers bij de griffie en het verstrekken van afschriften - Van alle relevante stukken in het dossier worden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 319 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van

Nadere informatie