Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant"

Transcriptie

1 Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Partijen: Politie Midden en West Brabant vertegenwoordigd door mevrouw W. Nijssen Instituut Maatschappelijk Werk Tilburg vertegenwoordigd door mevrouw H. Schut Stichting Maas en Leije vertegenwoordigd door de heer G. de Weerd Reclassering Nederland vertegenwoordigd door de heer J.J. Ruivenkamp Stuurgroep project Stop Huiselijk Geweld West Brabant vertegenwoordigd door mevrouw A. Visser Slachtofferhulp Nederland vertegenwoordigd door mevrouw S. van Halder Steunpunt Huiselijk geweld Midden Brabant vertegenwoordigd door mevrouw L. Smits Openbaar Ministerie Breda vertegenwoordigd door de heer R. A. Dona Stellen vast dat: zij middels werkafspraken samenwerken aan het stoppen van huiselijk geweld; en zich verbinden tot de onderstaande werkafspraken: Werkafspraken Huiselijk Geweld Taken Politie Midden en West Brabant 1. Indien geen aangifte wordt gedaan en geen aanleiding bestaat tot een ambtshalve vervolging, geeft de Politie een melding aan slachtofferhulp. Hiertoe wordt een slachtofferbrief uit BPS gebruikt. Aan de hand van deze melding bepaalt slachtofferhulp of het slachtoffer wordt uitgenodigd voor een gesprek. Slachtofferhulp inventariseert of er mogelijk een hulpvraag aanwezig is. Als deze hulpvraag er is, geeft Slachtofferhulp hieraan invulling. 2. Indien geen aangifte wordt gedaan en geen mogelijkheid bestaat tot een ambtshalve vervolging, geeft de Politie een schriftelijke melding aan het Coördinatiepunt 1. Aan de hand van deze melding wordt de pleger door het 1 In de regio Tilburg is dat voorlopig het Instituut Maatschappelijk Werk i.s.m. het steunpunt Huiselijk Geweld Midden Brabant; in de rest van de Politieregio Midden en west Brabant is dit het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld i.o. versie 13 oktober

2 Coördinatiepunt uitgenodigd voor een motivatiegesprek. Dit gesprek zal plaatsvinden op een politiebureau. Aan dit gesprek zullen een taakaccenthouder Politie en een hulpverlener deelnemen. Via dit motivatiegesprek zal de betrokkene op de mogelijkheid van behandeling gewezen worden. 3. Na kennisname 2 van huiselijk geweld wordt dit onverwijld voorgelegd aan de Officier van dienst, die beoordeelt of de zaak in aanmerking komt voor de aanpak Huiselijk Geweld. De zaak wordt in dat geval geoormerkt als Huiselijk Geweld. 4. Verdachten van huiselijk geweld worden: in een heterdaadsituatie: terstond aangehouden; buiten heterdaad: ten spoedigste aangehouden of ontboden. 5. Tijdens de inverzekeringstelling van een verdachte van huiselijk geweld voert de Officier van dienst overleg met de (piket)officier van Justitie of de verdachte moet worden voorgeleid aan de Rechter-Commissaris of moet worden heengezonden met een afdoeningsbeslissing. 6. Politie meldt bij de inverzekeringstelling de zaken met betrekking tot huiselijk geweld expliciet aan de Reclassering Indien de verdachte wordt heengezonden, bespreekt de Politie de zaak met betrekking tot de afdoening met de (Politie)parketsecretaris (PPS-er). 8. Er wordt zorggedragen voor een dossier dat voldoet aan de opzet zoals in de protocolafspraken is vastgesteld. Hierbij wordt expliciet aandacht gevraagd voor foto s en medische verklaringen Bij schorsing van de voorlopige hechtenis houdt de Politie toezicht op de naleving van de gestelde schorsingsvoorwaarden. Bij overtreding van de gestelde schorsingsvoorwaarden wordt onverwijld de (piket)officier van Justitie ingelicht. Taken Reclassering Nederland 1. De melding van de Politie dat er een verdachte voor huiselijk geweld inverzekering is gesteld wordt door de Reclassering als prioriteit in de vroeghulp behandeld. Deze verdachten worden met voorrang bezocht. 2. Alle huiselijk geweldzaken worden besproken in het instroomoverleg om te kijken of een rapportage geïndiceerd is. 3. De Reclassering spreekt verdachte, aan de hand van het voorlichtingsverzoek, binnen twee weken. In dit gesprek toetst de Reclassering de motivatie voor hulpverlening. Zij meldt de uitnodigingsdatum aan Slachtofferhulp. De Reclassering bespreekt de voortgang in het instroomoverleg. 4. Afhankelijk van de zwaarte van de zaak plaatst het Openbaar Ministerie de 2 Niet alleen aangifte wordt gewogen, hierbij wordt eventueel besloten tot ambtshalve vervolging. 3 Op de fax / inverzekeringstelling wordt duidelijk Huiselijk Geweld vermeld. 4 Zie hiervoor protocol Politie Midden en West Brabant. versie 13 oktober

3 zaak binnen zes weken op een zitting van de Politierechter. Ter zitting heeft de Reclassering haar advies gereed. Bij zaken voor de Meervoudige Strafkamer ligt de rapportage twee weken voor de zitting gereed. Bij eventuele tussentijdse behandelingsmogelijkheden vindt nader overleg plaats. 5. Indien opgelegd faxt het Openbaar Ministerie bijzondere voorwaarden, inhoudende een taak voor de Reclassering, aan de Reclassering. 6. Bij overtreding van deze gestelde bijzondere voorwaarde(n), dan wel na afloop van de gestelde termijn van toezicht, zendt de Reclassering bericht aan de Officier van Justitie over het verloop van de naleving van de bijzondere voorwaarde(n). Taken Openbaar Ministerie Breda 1. Uitsluitend in het geval van 6-uurszaken of heenzendingen na inverzekeringstelling wordt de (politie)parketsecretaris (PPS-er) benaderd. 2. De (P)PS-er vergewist zich ervan of een zaak van huiselijk geweld die aan hem wordt voorgelegd ter afdoening, conform de afspraken is beoordeeld door een Hulpofficier van Justitie, als zodanig is geoormerkt en ingeval van inverzekeringstelling - is besproken met een Officier van Justitie. 3. De (P)PS-er beoordeelt de zaak op bewijsbaarheid en het dossier op volledigheid. Daarbij komt hij tot een gepaste afdoeningsbeslissing (voorwaardelijk sepot, TOM of dagvaarding). 4. De (P)PS-er verzorgt een dagvaarding voor een Politierechterzitting of uitnodiging TOM ongeveer zes weken later, welke dagvaarding of uitnodiging op het Politiebureau wordt uitgereikt. 5. De Officier van Justitie die wordt gebeld over heenzending van een in verzekeringgestelde verdachte, verifieert of er sprake is van huiselijk geweld. Indien de Officier van Justitie van oordeel is dat de verdachte kan worden heengezonden, zorgt hij dat de zaak wordt aangemeld voor het instroomoverleg. Indien mogelijk wordt beslist over de afdoening. Indien de Officier van Justitie van oordeel is dat de verdachte moet worden voorgeleid aan de Rechter-Commissaris, ziet de Officier van Justitie er op toe dat de zaak wordt aangemeld bij het instroomoverleg. 6. Indien de verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt, wordt in het instroomoverleg de voortgang bekeken. Medewerking aan schorsing van de voorlopige hechtenis wordt slechts verleend als er een plan van aanpak is. 7. De Officier van Justitie draagt er zorg voor dat alle betrokkenen (slachtoffer, Reclassering, Politie) onverwijld in kennis worden gesteld van een eventuele schorsing van de voorlopige hechtenis en de daarbij gestelde voorwaarden. 8. Ook na schorsing van de voorlopige hechtenis ziet de Officier van Justitie erop toe dat de zaak tijdig op zitting wordt aangebracht. 9. De Officier van Justitie verifieert of in zaken van huiselijk geweld de versie 13 oktober

4 reclasseringsrapportage is bijgevoegd en of het/de slachtoffer(s) is/zijn geïnformeerd. Mede aan de hand van het advies wordt de afdoening bepaald. 10. Indien de verdachte reeds is begonnen met behandeling of bereid is mee te werken aan behandeling, wordt een (deels) voorwaardelijke straf geëist met een proeftijd van twee jaar met de bijzondere voorwaarde (verdere) deelname aan (een bepaald aantal modules van) behandeling binnen een te stellen termijn. In zaken van huiselijk geweld is het eisen van een geldboete ongewenst, omdat een geldboete bij samenlevende partners tevens het slachtoffer treft. 11. Indien niet aan de bijzondere voorwaarde(n) wordt voldaan, wordt de zaak onverwijld: - (na een voorwaardelijk sepot) op zitting aangebracht voor inhoudelijk behandeling; - (na een voorwaardelijke straf) op zitting aangebracht voor tenuitvoerlegging van het voorwaardelijk gedeelte. Taken Slachtofferhulp Nederland 1. Na ontvangst van een melding huiselijk geweld van de Politie middels een slachtofferbrief uit BPS wordt het slachtoffer actief benaderd volgens de doelgroep Actief Benaderen (standaard delictlijst met standaard hulpaanbod). 2. Slachtofferhulp krijgt van het Coördinatiepunt door in welke meldingen de pleger een uitnodiging krijgt voor een motivatiegesprek. In deze zaken wordt het slachtoffer uitgenodigd voor een gesprek indien er nog geen hulpverlening loopt. Er wordt een hulpaanbod gedaan gericht op ketenhulpverlening. 3. Slachtofferhulp meldt terug naar het Coördinatiepunt of het slachtoffer gebruik maakt van het hulpaanbod. 4. Wanneer Slachtofferhulp van de Reclassering doorkrijgt dat de verdachte in een zaak uitgenodigd wordt voor een (motivatie)gesprek koppelt Slachtofferhulp het standpunt van het slachtoffer terug naar de Reclassering voor het gesprek plaatsvindt, mits het slachtoffer hiervoor toestemming geeft. Taken Coördinatiepunt 1. Na ontvangst van een schriftelijke melding van de districtelijk coördinator van de Politie beoordeelt het Cöordinatiepunt op basis van vastgestelde criteria 5 of de pleger in aanmerking komt voor een motivatiegesprek. 2. Het Coördinatiepunt nodigt de pleger schriftelijk uit voor een motivatiegesprek op een politiebureau. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een standaard uitnodigingsbrief 6. 5 Deze criteria worden vastgesteld in overleg met Politie, slachtofferhulp en betrokken hulpverlenende instellingen. 6 Het is een brief van het Coördinatiepunt van resp. West Brabant en Midden Brabant, voorzien van de logo s Stop Huiselijk Geweld / IMW Tilburg / Politie Midden en West Brabant. versie 13 oktober

5 3. Het Coördinatiepunt draagt zorg voor coördinatie met betrokken organisaties (Politie en hulpverlening), zodanig dat de motivatiegesprekken worden uitgevoerd binnen twee weken na schriftelijke melding door Politie. 4. Slachtofferhulp wordt door het Coördinatiepunt op de hoogte gesteld van datum en tijdstip van het motivatiegesprek. 5. Na bericht van de hulpverlener aan het Coördinatiepunt dat de pleger wel/niet gemotiveerd is om in te gaan op het hulpverleningsaanbod meldt het Coördinatiepunt dit door aan de districtelijk coördinator van de Politie t.b.v. het dossier. 6. Het Cöordinatiepunt draagt zorg voor registratie van de resultaten van de motivatiegesprekken. versie 13 oktober

6 Ondertekening Convenant De werkafspraken zijn tot stand gekomen in gezamenlijk overleg tussen partijen, die zich vanaf heden zullen toeleggen op de nakoming van de werkafspraken. Breda, 18 oktober 2004 Politie Midden en West Brabant, vertegenwoordigd door mevrouw W. Nijssen Instituut Maatschappelijk Werk Tilburg, vertegenwoordigd door mevrouw H. Schut Stichting Maas en Leije, vertegenwoordigd door de heer G. de Weerd Reclassering Nederland, vertegenwoordigd door de heer J.J. Ruivenkamp Stuurgroep project Stop Huiselijk Geweld West Brabant, vertegenwoordigd door mevrouw A. Visser Slachtofferhulp Nederland, vertegenwoordigd door mevrouw S. van Halder Openbaar Ministerie Breda, vertegenwoordigd door de heer R. A. Dona Steunpunt Huiselijk geweld Midden Brabant, vertegenwoordigd door mevrouw L. Smits versie 13 oktober

Protocol VeiligHuis INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Protocol VeiligHuis INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Protocol VeiligHuis INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Voorgeschiedenis protocol VeiligHuis 1 1.2 Probleemstelling 2 1.3 Aanwijzing Huiselijk Geweld 2 1.4 Doelstelling 2 1.5 Reikwijdte protocol 3 2. Procedure

Nadere informatie

Convenant strafrechtelijke aanpak huiselijk geweld arrondissement Rotterdam

Convenant strafrechtelijke aanpak huiselijk geweld arrondissement Rotterdam Convenant strafrechtelijke aanpak huiselijk geweld arrondissement Rotterdam Inhoudsopgave Algemeen deel 1 Protocol 4 Stroomschema 6 Taken politie 9 Taken OM 11 Taken Reclassering, Het Dok en het Centrum

Nadere informatie

&RQYHQDQW:HUNJURHS6WUDIUHFKW

&RQYHQDQW:HUNJURHS6WUDIUHFKW &RQYHQDQW:HUNJURHS6WUDIUHFKW Inleiding Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving. Bij geen enkele andere vorm van geweld vallen zoveel slachtoffers. Een substantiële

Nadere informatie

Convenant strafrechtelijke aanpak huiselijk geweld arrondissement s-gravenhage

Convenant strafrechtelijke aanpak huiselijk geweld arrondissement s-gravenhage Convenant strafrechtelijke aanpak huiselijk geweld arrondissement s-gravenhage Inhoud Convenant strafrechtelijke aanpak Huiselijk geweld arrondissement s-gravenhage 3 Protocol 5 - Inleiding 5 - Arrondissement

Nadere informatie

Stop huiselijk geweld in Amsterdam

Stop huiselijk geweld in Amsterdam Strafrechtelijk convenant Stop huiselijk geweld in Amsterdam april 2004 Hoofdstuk Strafrechtelijk convenant Stop huiselijk geweld in Amsterdam april 2004 Gemeente Amsterdam Regiopolitie Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

strafrechtelijke aanpak van huiselijk geweld in het arrondissement Roermond

strafrechtelijke aanpak van huiselijk geweld in het arrondissement Roermond EEN VEILIG HUIS strafrechtelijke aanpak van huiselijk geweld in het arrondissement Roermond een samenwerkingsverband van: Openbaar Ministerie Roermond Stichting Reclassering Nederland arrondissement Roermond

Nadere informatie

Aanwijzing huiselijk geweld

Aanwijzing huiselijk geweld JU Aanwijzing huiselijk geweld Categorie: Opsporing, vervolging, strafvordering Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO (nieuw) Afzender: College van procureursgeneraal Adressaat:

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. Procedure 3. 3. Accordering 4. 4. Taken samenwerkende partners 5. 4.1 Taken Politie 6

1. Inleiding 2. 2. Procedure 3. 3. Accordering 4. 4. Taken samenwerkende partners 5. 4.1 Taken Politie 6 INHOUD 1. Inleiding 2 1.1 probleemstelling 1.2 begripsomschrijving 1.3 doelstelling 1.4 reikwijdte protocol 2. Procedure 3 2.1 stroomschema 2.2 taken van de samenwerkende partners 2.3 daderhulpverlening

Nadere informatie

Aanhouding en inverzekeringstelling

Aanhouding en inverzekeringstelling Aanhouding en inverzekeringstelling 1 U bent aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Wat zijn uw rechten? U wordt verdacht van een strafbaar feit. De Rechercheur Opsporing van de Inspectie SZW

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris Als u in de strafzaak door een advocaat wordt bijgestaan, is het van belang dat u de advocaat op de hoogte houdt van de voortgang in het onderzoek. Na aangifte zal het politieonderzoek waarschijnlijk nog

Nadere informatie

Aanwijzing huiselijk geweld

Aanwijzing huiselijk geweld JU Aanwijzing huiselijk geweld Categorie: Opsporing, vervolging, strafvordering Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO Afzender: College van procureursgeneraal Adressaat: Hoofden

Nadere informatie

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 U WORDT VERDACHT INHOUD Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 6 Voorgeleiding bij de

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering Justitiële Verslavingszorg De reclassering JVz is een onderdeel van Inforsa, een instelling gespecialiseerd in intensieve en forensische zorg. JVz biedt reclasseringsprogramma s voor mensen die - mede

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2714 31 december 2008 Aanwijzing huiselijk geweld Categorie: Opsporing, vervolging, strafvordering Rechtskarakter: Aanwijzing

Nadere informatie

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao Aanwijzing Slachtofferzorg Parket Curaçao Samenvatting Deze aanwijzing stelt regels betreffende de bejegening van slachtoffers van misdrijven, zoals zeden, geweld- en verkeersmisdrijven. Daarbij worden

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 19 juli 2012. Rapportnummer: 2012/117

Rapport. Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 19 juli 2012. Rapportnummer: 2012/117 Rapport Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 19 juli 2012 Rapportnummer: 2012/117 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat politieambtenaren van het regionale

Nadere informatie

Checklist kwaliteit geweldsdossier Politie en Openbaar Ministerie

Checklist kwaliteit geweldsdossier Politie en Openbaar Ministerie Checklist kwaliteit geweldsdossier Politie en penbaar Ministerie 05 Folder_DAG_A5.indd 1 12-05-10 16:34 Twee Gouden regels Regel 1 Doe geen onnodig werk. Bepaal vooraf gezamenlijk met de politie welke

Nadere informatie

Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie

Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie Inleiding; Tenminste 100.000 kinderen zijn jaarlijks het slachtoffer van kindermishandeling ( zoals verwaarlozing,

Nadere informatie

Aanwijzing huiselijk geweld en eergerelateerd geweld

Aanwijzing huiselijk geweld en eergerelateerd geweld Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.2.23 Aanwijzing huiselijk geweld en eergerelateerd geweld bronnen Staatscourant Nr. 6462 28.4.2010; www.wetten.overheid.nl datum inwerkingtreding 1.6.2010, geldig tot

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Aanwijzing huiselijk geweld en eergerelateerd geweld

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Aanwijzing huiselijk geweld en eergerelateerd geweld STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6462 28 april 2010 Aanwijzing huiselijk geweld en eergerelateerd geweld Categorie: Opsporing, (straf)vervolging Rechtskarakter:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 551 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een rechterlijke vrijheidsbeperkende

Nadere informatie

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Informatie folder Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Pagina 2 van 16 Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Landelijke versie,

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Een snelle aanpak van huiselijk geweld met oog voor alle betrokkenen: ontschotten en aanpakken!

Een snelle aanpak van huiselijk geweld met oog voor alle betrokkenen: ontschotten en aanpakken! Een snelle aanpak van huiselijk geweld met oog voor alle betrokkenen: ontschotten en aanpakken! Samenwerking SHG en ZSM in Eenheid Den Haag Sandra Harleman (OM), Priegel Dijkema en Sjoerd van der Luijt

Nadere informatie

Huiselijk geweld: Een kerntaak voor de politie. Informatie voor politieprofessionals

Huiselijk geweld: Een kerntaak voor de politie. Informatie voor politieprofessionals Huiselijk geweld: Een kerntaak voor de politie Informatie voor politieprofessionals logo movisie H u i s e l i j k g e w e l d Huiselijk Geweld is een van de omvangrijkste geweldsvormen in onze samenleving,

Nadere informatie

Preventie en vroegsignalering

Preventie en vroegsignalering Lezing Mevrouw M.H.V.C. Christophe M.P.A. Commissaris van politie Landelijk programmaleider Huiselijk Geweld en de Politietaak Conferentie 8 oktober 2008 Leren signaleren. Preventie en vroegsignalering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten

Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten Je bent op het politiebureau omdat: 1. je wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit en je moest mee naar het

Nadere informatie

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Waarom deze brochure? Deze brochure is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en

Nadere informatie

Foto: Ton-Harland.nl. Uitwerkingsplan 10-dagen model. Wet Tijdelijk Huisverbod Hollands Midden. November 2008

Foto: Ton-Harland.nl. Uitwerkingsplan 10-dagen model. Wet Tijdelijk Huisverbod Hollands Midden. November 2008 Foto: Ton-Harland.nl Uitwerkingsplan 10-dagen model November 2008 Wet Tijdelijk Huisverbod Hollands Midden Inleiding Op 1 januari 2009 treedt de Wet tijdelijk huisverbod in werking. Het doel van deze wet

Nadere informatie

gemeente Eindhoven integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Eindhoven

gemeente Eindhoven integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Besluit De raad, het college en de burgemeester van Eindhoven, besluiten: vast te stellen het navolgende Protocol vermoedens integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Huiselijk geweld: Een kerntaak voor de politie

Huiselijk geweld: Een kerntaak voor de politie Huiselijk geweld: Een kerntaak voor de politie Informatie voor politieprofessionals HUISELIJK GEWELD TransAct ondersteunt beleidsmakers, managers, opleiders, artsen, hulpverleners en andere intermediairen

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

CONVENANT De Veilige School 2014-2015

CONVENANT De Veilige School 2014-2015 CONVENANT De Veilige School 2014-2015 CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL Preambule Onderstaande partijen hebben een gezamenlijk belang bij: Het maken van een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken binnen

Nadere informatie

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

3.2.1 Aard en karakter van de gedragsaanwijzing

3.2.1 Aard en karakter van de gedragsaanwijzing 3.2 De bevoegdheid van de officier van justitie tot het geven van een gedragsaanwijzing 3.2.1 Aard en karakter van de gedragsaanwijzing Zoals in het voorgaande aan de orde kwam, kunnen bepaalde tot ernstige

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ec Instantie Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Rechtbank Oost-Brabant

Nadere informatie

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Mr Henk van Asselt Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal Strafrechtadvocaat Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Jeugdstrafrecht Leeftijdscategorieën Jeugdstrafrecht: - 12

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets

Leidraad voor het nakijken van de toets Leidraad voor het nakijken van de toets STRAFPROCESRECHT 14 OKTOBER 2011 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

Reglement van het Veterinair Tuchtcollege

Reglement van het Veterinair Tuchtcollege Reglement van het Veterinair Tuchtcollege Dit reglement geldt in aanvulling op het bepaalde in de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 c.q. in aanvulling op de Wet Dieren (nadat de daarin

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Is schoolverzuim strafbaar? Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontplooien en te gebruiken.

Nadere informatie

Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating

Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating Bij de aanpak van huwelijksdwang en gedwongen achterlating dient het belang van het slachtoffer centraal te staan. De in Nederland geldende wet-

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

Gespreksleider: Paulien Defoer, Paulien Defoer Mediation

Gespreksleider: Paulien Defoer, Paulien Defoer Mediation 1.7 Mediation in strafrecht, ervaringen in de pilots: aan tafel! Jent Bijlsma Trickster Toaufik Elfalah Politie Utrecht Klaartje Freeke Freeke & Monster Judith Uitermark Rechtbank Noord-Holland Gespreksleider:

Nadere informatie

Categorie (a): bij het op heterdaad betrappen op het plegen van een strafbaar feit

Categorie (a): bij het op heterdaad betrappen op het plegen van een strafbaar feit Stappenplan strafbare feiten Een stappenplan strafbare feiten geeft richtlijnen over de acties die er kunnen of moeten worden ondernomen als de school wordt geconfronteerd met een strafbaar feit. De noodzakelijkheid

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 3

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 3 Aan de minister van Justitie Dr. E.M.H. Hirsch Ballin Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Afdeling Ontwikkeling datum 7 januari 2010 doorkiesnummer 070-361 9721 e-mail Voorlichting@rechtspraak.nl onderwerp

Nadere informatie

Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking

Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking Doelgroep Deze beschrijving van het tijdelijk huisverbod is bedoeld als eerste kennismaking voor professionals

Nadere informatie

Juridische aspecten. van huiselijk geweld. Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs

Juridische aspecten. van huiselijk geweld. Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs Juridische aspecten van huiselijk geweld Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs Juridische aspecten van huiselijk geweld Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding

Nadere informatie

Algemene gang van zaken ten aanzien van de aanlevering van dossiers bij de griffie en het verstrekken van afschriften

Algemene gang van zaken ten aanzien van de aanlevering van dossiers bij de griffie en het verstrekken van afschriften Protocol ten aanzien van kinderporno Algemene gang van zaken ten aanzien van de aanlevering van dossiers bij de griffie en het verstrekken van afschriften - Van alle relevante stukken in het dossier worden

Nadere informatie

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE Opsporen en vervolgen Wie doet dat eigenlijk? De ene moord is nog niet gepleegd of je ziet alweer de volgende ontvoering. Politieseries en misdaadfilms zijn populair

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Conceptwetsvoorstel rechtsbijstand en politieverhoor

Conceptwetsvoorstel rechtsbijstand en politieverhoor 15 april 2011 Conceptwetsvoorstel rechtsbijstand en politieverhoor Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot aanvulling van de regeling van het politieverhoor van de verdachte, diens aanhouding

Nadere informatie

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN juni 2005 NVRD POSTBUS 1218 6801 BE ARNHEM TEL. 026-3771 333 FAX. 026-4450 155 E-MAIL POST@NVRD.NL WEBSITE WWW.NVRD.NL - blz. 2 - Acties die genomen dienen te

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen GMR: 2 juli 2009 Bestuur: vastgesteld d.d. 13 juli 2009 1 Dit protocol treedt in werking als er volgens de directie sprake is van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland

ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland Openbaar Ministerie ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland Postadres Postbus 9032, 6800 EP Arnhem J.A.E. Dijkstra Bietenakker 43 8091 MC Wezep Bezoekadres Eusebiusbinnensingel 28 6811 BX Arnhem Tel. 088-6991900

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35062 17 december 2013 Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten

Nadere informatie

Surveillant, Agent, Vrijwilliger, Hoofdagent, Wijkagent

Surveillant, Agent, Vrijwilliger, Hoofdagent, Wijkagent Surveillant, Agent, Vrijwilliger, Hoofdagent, Wijkagent Heterdaad melding: - Bij een heterdaad melding van huiselijk geweld moet de politie zoveel mogelijk overgaan tot aanhouding - Ter plaatse maak je

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 834 Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering inzake het rechtsgeding voor de politierechter en de mededeling van vonnissen

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 27-01-2015

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 27-01-2015 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 27-01-2015 Registratienummer: 2015/58 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf Weth. P.G.H.N. Utens Weth..C.M.

Nadere informatie

Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel

Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn

Nadere informatie

Geweldsprotocol Functionarissen met publieke taak (Frontlinie functionarissen)

Geweldsprotocol Functionarissen met publieke taak (Frontlinie functionarissen) Geweldsprotocol Functionarissen met publieke taak (Frontlinie functionarissen) Aanvulling op convenant SRZ / het Openbaar Ministerie / de Politie Rotterdam- Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid d.d. 19 februari

Nadere informatie

GEWELDSPROTOCOL VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

GEWELDSPROTOCOL VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD GEWELDSPROTOCOL VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD s-hertogenbosch november 2008 Voorwoord Werknemers met een publieke taak lijken steeds meer weerstand te ontmoeten bij het uitoefenen van hun beroep. Geweld

Nadere informatie

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting Criminaliteit en rechtshandhaving Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting In de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving bundelen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk

Nadere informatie

U heeft een huisverbod... Wat nu?

U heeft een huisverbod... Wat nu? U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd Over deze folder U heeft zojuist een huisverbod gekregen. De politie heeft u daarbij deze folder

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Portefeuillehouder politie: K. van Moorsel Auteurs: T.M. Timmers (politie), M.B. Verhoef (gemeente Rotterdam), A. van den Brand (OM) Status: Definitief 2015 Politie,

Nadere informatie

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade 1. Definities... 1 2. Intrekking van het keurmerk op verzoek van keurmerkhouder... 2 3. Schorsing en intrekking van het

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd. U heeft een huisverbod... Wat nu?

Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd. U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd U heeft een huisverbod... Wat nu? Wat is huiselijk geweld? Geweld is verboden, ook geweld in huis. De politie heeft de taak om slachtoffers

Nadere informatie

Bouwstenen nieuwsbrief van het

Bouwstenen nieuwsbrief van het Bouwstenen nieuwsbrief van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld West-Brabant Nr. 19 Januari 2006 Redactie: Rien Snijders en Miriam van den Eijnden Tel. 076 525 58 53 / 06 123 23 016 E-mail info.ashg@planet.nl

Nadere informatie

Evaluatie Wet tijdelijk huisverbod gemeente Venray juni 2010

Evaluatie Wet tijdelijk huisverbod gemeente Venray juni 2010 Evaluatie Wet tijdelijk huisverbod gemeente Venray juni 2010 1. Aanleiding Per 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod in werking getreden. Dit verbod houdt in dat de burgemeester iemand die huiselijk

Nadere informatie

Strafrecht in de zorg / Preventie

Strafrecht in de zorg / Preventie Strafrecht in de zorg / Preventie 7 oktober 2013 Mr. Marcel Smit en mr. Tina Sandrk Onderwerpen Inleiding Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) Openbaar Ministerie (OM) Gegevensuitwisseling IGZ en OM

Nadere informatie

Lezing Mevrouw M.H.V.C. Christophe M.P.A. Commissaris van politie. Landelijk programmaleider Huiselijk Geweld en de Politietaak

Lezing Mevrouw M.H.V.C. Christophe M.P.A. Commissaris van politie. Landelijk programmaleider Huiselijk Geweld en de Politietaak Lezing Mevrouw M.H.V.C. Christophe M.P.A. Commissaris van politie Landelijk programmaleider Huiselijk Geweld en de Politietaak 15 maart 2011 Landelijke Geneesheer-directeuren dag De Bascule; Duivendrecht

Nadere informatie

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11 Titel II Straffen 1. Algemeen Artikel 1:11 1. De straffen zijn: a. de hoofdstraffen: 1. gevangenisstraf; 2. hechtenis; 3. taakstraf; 4. geldboete. b. de bijkomende straffen: 1. ontzetting van bepaalde

Nadere informatie

netwerkdag 28 november 2013

netwerkdag 28 november 2013 netwerkdag 28 november 2013 Bewoners Marconistraat Reclassering Nederland Bouman Reclassering HALT De Waag Stadsmarinier HIC VHRR: 19 gemeenten; 1,2 miljoen inwoners ZSM / ZSM-plus: Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Stappenplan bij een vermoeden van documentfraude

Stappenplan bij een vermoeden van documentfraude Stappenplan bij een vermoeden van documentfraude Het eam Identiteits/document Fraude is een samenwerking van: Inhoud Inleiding 3 Stappenplan voor ambtenaar aan het loket... 4 Stappenplan voor ambtenaar

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Jeugd, Gezin en Zeden

Jeugd, Gezin en Zeden Jeugd, Gezin en Zeden Presentatie LOCK Wie ben ik? 30 september 2015 Landelijk Officier van Justitie HG en Zeden Vergroten van veiligheid en veerkracht Veiligheid voorop Voorkomen verdere beschadiging

Nadere informatie

Aanwijzing taakstraffen

Aanwijzing taakstraffen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.52 Aanwijzing taakstraffen tekst bronnen Staatscourant 2011, nr. 19453, d.d. 31.10.2011 datum inwerkingtreding 1.11.2011 Deze aanwijzing en de Aanwijzing kader voor

Nadere informatie

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie het verbod tot toegang tot de werkplek wordt voortaan ja schriftelijk bevestigd (op verzoek van SOOA)

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie het verbod tot toegang tot de werkplek wordt voortaan ja schriftelijk bevestigd (op verzoek van SOOA) Hoofdstuk 16 Ordemaatregelen en disciplinaire straffen Voorblad A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 16.1 het verbod tot toegang tot de werkplek wordt voortaan ja schriftelijk bevestigd

Nadere informatie

Jeugdreclassering. Proces van signalering tot en met maatregel 1

Jeugdreclassering. Proces van signalering tot en met maatregel 1 Jeugdreclassering Proces van signalering tot en met maatregel 1 Politie. Als de politie een jongere verdenkt van een strafbaar feit, dan wordt hij verhoord door de politie. De politie vraagt aan de jongere

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op GGD/ Ambulances in de Regio Haaglanden 1 Inhoudsopgave pag 1. Aanleiding 3 2. Doel en reikwijdte 3 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO)

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) / Bijlage 3.2 Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) 7 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Bevoegdheden op grond van artikel 172a Gemeentewet 2 Artikel

Nadere informatie

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO Reglement individueel Klachtenrecht MCO Augustus 2010 Reglement Individueel Klachtenrecht 1 Inhoud Artikel 1 Plaats en functie van de Klachtencommissie 3 Artikel 2 Samenstelling, voordracht en benoeming

Nadere informatie

1. Huiselijk geweld... 3 1.1. Optreden... 3 1.1.1. AWARE... 4 1.1.2. Altijd aanhouden... 4 1.1.3. Buiten heterdaad... 5 1.1.4.

1. Huiselijk geweld... 3 1.1. Optreden... 3 1.1.1. AWARE... 4 1.1.2. Altijd aanhouden... 4 1.1.3. Buiten heterdaad... 5 1.1.4. 1. Huiselijk geweld... 3 1.1. Optreden... 3 1.1.1. AWARE... 4 1.1.2. Altijd aanhouden... 4 1.1.3. Buiten heterdaad... 5 1.1.4. Aandachtspunten optreden... 5 1.1.4.1. algemene... 5 1.1.4.2. bijzondere...

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2739 31 december 2008 Aanwijzing taakstraffen Categorie: Strafvordering Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. art. 130,

Nadere informatie

Hoofdlijnen Veelplegersaanpak

Hoofdlijnen Veelplegersaanpak Hoofdlijnen Veelplegersaanpak Gelderland-Midden Gelderland-Zuid Versie 27 februari 2006 - vastgesteld door de stuurgroep op 6 maart 2006 Auteurs: Paul Bingen Marjet Zeegers Iris Harskamp Pag 2 van 29 Inhoud:

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie