Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie BVRC10. Nazorg ex-gedetineerden in politiedistrict Meierij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie BVRC10. Nazorg ex-gedetineerden in politiedistrict Meierij"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Inleiding Dit collegevoorstel gaat in op regionale samenwerking binnen het district Meierij voor de nazorg ex-gedetineerden. Begin 2011 zijn de mogelijkheden hiervoor onderzocht, omdat: - samenwerking mogelijk kan leiden tot efficiencywinst en kwalitatief betere nazorg - het Rijk eenmalig middelen beschikbaar gesteld heeft voor de gemeentelijke coördinatie van nazorg en de regionalisering van nazorg. Een intergemeentelijke ambtelijke werkgroep, met beleidsmedewerkers Veiligheid en Welzijn uit het district Meierij, heeft enkele opties voor samenwerking uitgewerkt. In het portefeuillehoudersoverleg Maatschappelijke Zaken van 23 februari jl. bleek dat de voorkeur van de meeste gemeenten uitging naar uitwerking van de lichte samenwerkingsvariant. In dit collegevoorstel wordt deze variant nader uitgewerkt met het advies te kiezen voor deze vorm van samenwerking. Feitelijke informatie Waarom hebben gemeenten een rol bij de nazorg van ex-gedetineerden? Hiervoor zijn verschillende redenen: - gemeenten hebben in het kader van de WMO een zorgplicht voor hun burgers. Nazorg biedt gemotiveerde ex-gedetineerden een kans op succesvolle re-integratie in de samenleving; - de recidive onder ex-gedetineerden is hoog (60% wordt binnen 4 jaar opnieuw veroordeeld). Met een goede nazorg kunnen gemeenten recidive terugdringen en daarmee hun burgers een veiligere omgeving bieden met minder overlast en criminaliteit; - in de samenwerkingsovereenkomst Nazorg hebben Justitie en VNG in 2009 de taken en ambities van Rijk en gemeenten voor nazorg vastgelegd. Nazorg is dus een gedeelde zorg. Wat? In het samenwerkingsmodel Nazorg is opgenomen wat de taken van Rijk en gemeenten voor nazorg zijn. De gemeente heeft als taak zich te richten op het op orde brengen van vijf basisvoorwaarden voor re-integratie in de samenleving, te weten: een geldig identiteitsbewijs; onderdak direct na detentie (minimaal maatschappelijke opvang); inkomen uit werk of uitkering; schuldhulpverlening; zorg: vaststellen van de behoefte aan en bieden van zorg. De veronderstelling is dat wanneer deze zaken op orde zijn, de kans op recidive afneemt. Het merendeel van deze taken is overigens niet nieuw: gemeenten moesten bijvoorbeeld altijd al paspoorten en uitkeringen verstrekken. Nieuw is dat de gemeente de regie heeft op de uitvoering van de nazorg: zij coördineert de nazorg en benadert de ketenpartners voor de uitvoering van (onderdelen van) de nazorg. De omvang van het probleem Uit onderstaande tabel blijkt dat er in de periode ca. 480 ex-gedetineerden van de Penitentiaire Inrichtingen (PI s) zijn teruggekeerd naar het district Meierij. 1

2 Tabel 1 Jaar Gemiddelde % aandeel in gemiddelde uitstroom regio Gemeente Boxtel % Haaren % Heusden % Schijndel % s-hertogenbosch % St. Michielsgestel % St. Oedenrode % Vught % TOTAAL % Naar de regio (excl. s-hertogenbosch) stromen gemiddeld 164 mensen per jaar terug (482 -/- 318). Opvallend zijn de grote verschillen per gemeente. De meeste uitstroom binnen de regio (90%) vindt plaats naar s-hertogenbosch (66%), Heusden (9%), Vught (8%) en Boxtel (6%). De meerderheid van de uitstroom binnen het district Meierij 1 is man (92%) en 27 jaar of ouder (66%). Een kwart van de uitstroom is 18 t/m 23 jaar. Bijna 50% zit korter dan 1 maand in detentie, een klein deel (10%) zit langer dan 1 jaar in detentie en de rest daar tussen in. Dit zijn officiële cijfers van het Rijk. Opvallend is dat de meeste regiogemeenten aangeven dat zij veel minder meldingen per jaar ontvangen. Dit doet vermoeden dat een deel van de gedetineerden tussen wal en schip valt en dus niet voor een eventueel aanbod benaderd kan worden. Betrokkenen kunnen uiteraard te allen tijde een verzoek om hulp doen. De problemen van ex-gedetineerden Uit landelijke cijfers blijkt: 20% heeft een probleem met het identiteitsbewijs 40% beschikt direct na detentie niet over een inkomen 30% heeft problemen op het gebied van huisvesting 70% van de gedetineerden heeft schulden 30% heeft voor detentie contact met een zorginstelling (verslavingszorg, psychiatrische zorg) 40% heeft intensieve nazorg nodig, waarbij gemeente en zorgpartners intensief contact hebben met de ex-gedetineerde en vaak meerdere trajecten naast elkaar lopen. Deze gegevens zijn niet bijgehouden op gemeentelijk niveau. Om toch een beeld te krijgen van het aantal ex-gedetineerden met problemen op één of meer van deze leefgebieden binnen het district Meierij, zijn de landelijke percentages toegepast op de gemiddelde uitstroom binnen het district. Dit geeft het volgende beeld: 1 een deel van deze cijfers is gebaseerd op de uitstroom naar Boxtel, s-hertogenbosch en Heusden (2009) omdat deze cijfers niet beschikbaar waren voor gemeenten met een uitstroom kleiner dan 25 personen per jaar. 2

3 Tabel 2 Gemiddeld aantal ex-gedetineerden met problemen, per gemeente, per jaar Gemidd. uitstroom Geen IDbewijs (20%) Geen inkomen (40%) Probleem huisvesting (30%) Schulden Intensieve nazorg nodig (40%) Gemeente (70%) Boxtel Haaren Heusden Schijndel s-hertogenbosch St. Michielsgestel St. Oedenrode Vught TOTAAL Hoe heeft de gemeente de nazorg momenteel geregeld? Op dit moment heeft de gemeente geen concreet aanbod met betrekking tot nazorg en worden alleen de basale zaken zoals geen identiteitsbewijs, verwijzingen in verband met een uitkering of huisvesting etc. op de reguliere wijze behandeld. Bureau Nazorg van de gemeente s-hertogenbosch Voor de nazorg wordt nog niet of nauwelijks (alleen urgente gevallen) samengewerkt met het Bureau Nazorg van de gemeente s-hertogenbosch. Dit Bureau is (fysiek) ondergebracht bij het Veiligheidshuis s-hertogenbosch en heeft de regie bij het terugdringen van recidive voor alle legale ex-gedetineerde burgers van 18 jaar en ouder uit s-hertogenbosch. Het Bureau Nazorg werkt nauw samen met alle betrokken ketenpartners (politie, zorginstellingen, schuldhulpverlening etc.). Deze samenwerking vindt o.a. plaats in de casusoverleggen van het Veiligheidshuis: het casusoverleg Nazorg en het casusoverleg ISD (Inrichting Stelselmatige Daders). Hier worden veelal ex-gedetineerden met meervoudige problemen besproken en wordt een plan van aanpak opgesteld. Ook neemt Bureau Nazorg deel aan het Veelplegeroverleg en het Trajectberaad (voor jeugdige ex-gedetineerden) van het Veiligheidshuis, waarmee de verbindingen tussen de diverse overleggen van het Veiligheidshuis gelegd worden en tijdig op ontwikkelingen ingespeeld wordt. Taken van het Bureau Nazorg van de gemeente s-hertogenbosch zijn: contact onderhouden met Penitentiaire Inrichtingen en ketenpartners over exgedetineerden die terugkeren naar s-hertogenbosch en bepalen welke ex-gedetineerden nazorgtrajecten nodig hebben en wat deze nazorg inhoudt coördineren en uitzetten van nazorgtrajecten voor ex-gedetineerden bij de ketenpartners; inkopen van specifieke zorgtrajecten volgen van ex-gedetineerden (o.a. ISD-ers) en administratieve afhandeling van dossiers ontwikkelen van beleid nazorg ex-gedetineerden registratie van managementinformatie Rijksgelden voor nazorg en regionalisering Het Rijk heeft incidenteel middelen beschikbaar gesteld om de gemeenten te stimuleren de coördinatie van de nazorg voor ex-gedetineerden op te pakken binnen regionale 3

4 samenwerkingsverbanden zoals de Veiligheidshuizen. Deze Rijksbijdrage is beschikbaar gesteld aan de centrumgemeente s-hertogenbosch en bedraagt afgerond voor 2010 en voor 2011 (excl. Heusden dat in district Tilburg valt). Het Rijk zal waarschijnlijk vanaf 2012 geen middelen meer beschikbaar stellen voor de nazorg. Afweging Voordelen van nazorg Zoals gezegd is er bij de zorg voor ex-gedetineerden nog nauwelijks sprake van samenwerking binnen het district Meierij. Indien gewenst kunnen de regiogemeenten voor een deel van de taken aansluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch. Dit heeft de volgende voordelen: - regiogemeenten kunnen gebruik maken van de expertise en deskundigheid van het Bureau Nazorg (het BN heeft door haar hogere caseload meer ervaring); - regiogemeenten kunnen intensiever gebruik maken van de al bestaande structuren van het Bureau Nazorg, zoals het casusoverleg Nazorg én van koppeling van de nazorg aan het veelplegeroverleg van het Veiligheidshuis; - een kwalitatieve verbetering van de nazorg voor regiogemeenten die momenteel nog weinig intensief op nazorg inzetten; - voor de Penitentiaire Inrichtingen is het voordeel dat zij bij regionale samenwerking niet met acht gemeenten maar slechts met één partij (BN) afspraken hoeven te maken. Modellen van regionalisering Er zijn verschillende modellen van regionalisering, waarbij de mate van samenwerking verschilt. Dit varieert van alleen een adviesfunctie door de centrumgemeente tot en met volledige inkoop van alle gemeentelijke nazorgtaken (zowel regie als bijv. verstrekking uitkering). Het portefeuillehoudersoverleg Maatschappelijke zaken heeft op 23 februari jl. een voorkeur uitgesproken voor een lichte variant van samenwerking en verzocht deze variant verder uit te werken. Deze variant is hieronder beschreven. De lichte variant In deze variant verzorgt het Bureau Nazorg van de gemeente s-hertogenbosch de eerste stappen van het werkproces, namelijk: 1. ontvangen van de melding van de Penitentiaire Inrichting (P.I.) dat een inwoner van de gemeente in hechtenis is gekomen 2. coördinatie (verplichte) invulling gemeenteblad (registratiegegevens m.b.t. de persoon) naar aanleiding van deze melding binnen 5 dagen 3. ontvangen melding / screeningsrapportage in het Digitaal Platform Aansluiting Nazorg (DPAN) van de P.I. 4. overleg met P.I. bij vragen (meestal telefonisch) 5. tijdige advisering van regiogemeente over wel / niet ondernemen actie en aard van de actie en terugkoppelen informatie aan gemeente 6. in overleg met contactpersoon regiogemeente (indien gewenst) agendering voor casusoverleggen Nazorg in het Veiligheidshuis s-hertogenbosch 7. opstellen korte jaarrapportage (overzicht aantallen en verstrekte adviezen). 4

5 Voorwaarde is dat iedere gemeente een eigen contactpersoon nazorg heeft, als aanspreekpunt voor Bureau Nazorg. In deze variant blijven de volgende taken bij de regiogemeenten: 1. invulling onderdelen gemeenteblad door contactpersoon 2. contactpersoon regiogemeente is zelf verantwoordelijk voor leggen van contacten met Sociale Zaken, Burgerzaken én evt. lokale partners voor de gewenste nazorg op individueel niveau (indien van toepassing) 3. bestuurlijke afspraken maken met ketenpartners over te bieden zorg, huisvesting, dagbesteding etc. en eventueel inkopen van specifieke trajecten (bijv. GRIP, Exodus) 4. verstrekken van uitkering, ID-bewijs, voorschotten, doorbetaling huur tijdens detentie etc. 4. deelname van de contactpersoon in het casusoverleg Nazorg én benaderen van ketenpartners voor deelname in casusoverleggen (indien deze niet aangesloten zijn bij het Veiligheidshuis) bij bespreking van cases uit de betreffende regiogemeente. 5. volgen van de cliënt en administratieve afwikkeling (bijhouden dossiers, archivering). Daarnaast is Bureau Nazorg / gemeente s-hertogenbosch bereid om indien gewenst voorlichting / instructie te geven over: de invulling van het gemeenteblad, exacte afstemming van taken tussen Bureau Nazorg en de gemeentelijke contactpersonen, en de Bossche werkwijze van casemanagers Sociale Zaken bij intake in P.I. Voordelen van deze variant: - er is één aanspreekpunt voor de verschillende P.I. s - de gemeenten krijgen alle instroom in beeld (momenteel vallen er vermoedelijk mensen tussen wal en schip) - de gemeenten krijgen deskundig advies van Bureau Nazorg over de te volgen aanpak en kunnen probleemgevallen inbrengen in de casusoverleggen - deze werkwijze is relatief snel in te voeren, omdat een groot deel van het werk bij de gemeenten blijft en hiervoor (als het goed is) al een structuur is. Inzet van Middelen De kosten binnen het Bureau Nazorg van de gemeente s-hertogenbosch van deze variant zijn begroot op ca per jaar: - coördinator: (164 cases per jaar x 1,5 uur = 246 uur) - bijdrage aan administratief systeem en kosten projectleider Bureau Nazorg: evt. scholing/instructie voor casemanagers Sociale Zaken en gemeentelijke contactpersonen door afdeling AmSZ en Bureau Nazorg van s-hertogenbosch: 0 Deze inzet kan voor 2011 en 2012 volledig gefinancierd worden uit de Rijksbijdrage 2010 en 2011 die de betrokken gemeenten ontvangen. 5

6 Het voorstel is deze werkwijze per 2011 in te voeren en begin 2012 te evalueren of en hoe deze werkwijze in de praktijk werkt. Als dit positief is en de gemeenten deze werkwijze willen voortzetten, dienen bij voorjaarnota 2012 structurele middelen vanaf 2013 gereserveerd te worden. De hoogte van de bijdrage per regiogemeente is dan afhankelijk van de mate van ondersteuning door Bureau Nazorg (voor een indicatie van de bedragen: zie tabel 3). Begin 2012 kan ook de conclusie zijn dat intensivering van de rol van Bureau Nazorg gewenst is (groeimodel) óf dat vanaf 2013 geen regionale rol meer voor Bureau Nazorg is weggelegd. Tabel 3 (Rijksbijdrage) Gemeente Uitstroom 08 Aandeel 2010 / 2011 Subsidie in Boxtel 42 8,8% Haaren 4 0,8% 800 s-hertogenbosch , St. Michielsgestel 20 4,2% St. Oedenrode 9 1,9% Schijndel 27 5,6% Vught 29 6,1% Subtotaal district s-hertogenbosch % Heusden 42 +/ Totaal Meierij Alternatief Gemeenten kunnen ook besluiten geen gebruik te maken van de diensten van het Bureau Nazorg. Zij houden dan zelf alle onderdelen van de regie én uitvoering in eigen hand en doen alleen voor de bespreking van complexe gevallen (vaak mensen met een meervoudige problematiek) een beroep op het casusoverleg Nazorg van het Veiligheidshuis. In dit geval kan de incidentele Rijksbijdrage van 2011 teruggestort worden aan deze gemeenten, volgens de bovenstaande verdeelsleutel (gebaseerd op de Rijksbijdrage) 2 2 Het Rijk heeft voor de toekenning van de gelden 2010 en 2011 gebruik gemaakt van de uitstroomcijfers 2008 van de Dienst Justitieel Inrichtingen. 6

7 Risico s Er zijn tot en met 2012 geen financiële consequenties aan dit voorstel verbonden. In het voorjaar van 2012 wordt geëvalueerd over de continuering van de inzet van het Bureau Nazorg van de gemeente s-hertogenbosch. Procedure De gemeente Heusden valt met betrekking tot de nazorg ex-gedetineerden onder centrumgemeente Tilburg. De vastgestelde Rijksbijdrage voor nazorg wordt door Tilburg aan Heusden ter beschikking gesteld. Wanneer u instemt met dit voorstel wordt deze bijdrage door s-hertogenbosch aan Heusden gefactureerd. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 7

8 BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 21 juni 2011; besloten: - voor 2011 en 2012 voor een aantal taken op het gebied van de nazorg voor exgedetineerden aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch ( lichte variant ); - kennis te nemen van het feit dat de kosten hiervan volledig gedekt worden uit de Rijksmiddelen die het Rijk voor 2010/2011 aan de centrumgemeenten s-hertogenbosch en Tilburg ter beschikking heeft gesteld; - op basis van een evaluatie begin 2012 te bezien of voortzetting van de samenwerking met Bureau Nazorg s-hertogenbosch wenselijk is, danwel geïntensiveerd of gestopt moet worden. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 8

9 9

10 Zaaknummer: BVRC10 : Samenvatting: Inleiding: Dit collegevoorstel gaat in op regionale samenwerking binnen het district Meierij voor de nazorg ex-gedetineerden. Begin 2011 zijn de mogelijkheden hiervoor onderzocht, omdat: - samenwerking mogelijk kan leiden tot efficiencywinst en kwalitatief betere nazorg - het Rijk eenmalig middelen beschikbaar gesteld heeft voor de gemeentelijke coördinatie van nazorg en de regionalisering van nazorg. Een intergemeentelijke ambtelijke werkgroep, met beleidsmedewerkers Veiligheid en Welzijn uit het district Meierij, heeft enkele opties voor samenwerking uitgewerkt. In het portefeuillehoudersoverleg Maatschappelijke Zaken van 23 februari jl. bleek dat de voorkeur van de meeste gemeenten uitging naar uitwerking van de lichte samenwerkingsvariant. In dit collegevoorstel wordt deze variant nader uitgewerkt met het advies te kiezen voor deze vorm van samenwerking. Afweging Voordelen van nazorg Er is bij de zorg voor ex-gedetineerden nog nauwelijks sprake van samenwerking binnen het district Meierij. Indien gewenst kunnen de regiogemeenten voor een deel van de taken aansluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch. Dit heeft de volgende voordelen: - regiogemeenten kunnen gebruik maken van de expertise en deskundigheid van het Bureau Nazorg (het BN heeft door haar hogere caseload meer ervaring); - regiogemeenten kunnen intensiever gebruik maken van de al bestaande structuren van het Bureau Nazorg, zoals het casusoverleg Nazorg én van koppeling van de nazorg aan het veelplegersoverleg van het Veiligheidshuis; - een kwalitatieve verbetering van de nazorg voor regiogemeenten die momenteel nog weinig intensief op nazorg inzetten; voor de Penitentiaire Inrichtingen is het voordeel dat zij bij regionale samenwerking niet met acht gemeenten maar slechts met één partij (BN) afspraken hoeven te maken. Modellen van regionalisering Er zijn verschillende modellen van regionalisering, waarbij de mate van samenwerking verschilt. Dit varieert van alleen een adviesfunctie door de centrumgemeente tot en met volledige inkoop van alle gemeentelijke nazorgtaken (zowel regie als bijv. verstrekking uitkering). Het portefeuillehoudersoverleg Maatschappelijke zaken heeft op 23 februari jl. een voorkeur uitgesproken voor een lichte variant van samenwerking en verzocht deze variant verder uit te werken. Deze variant is hieronder beschreven. De lichte variant In deze variant verzorgt het Bureau Nazorg van de gemeente s-hertogenbosch de eerste stappen van het werkproces, namelijk: 1. ontvangen van de melding van de Penitentiaire Inrichting (P.I.) dat een inwoner van de gemeente in hechtenis is gekomen

11 Zaaknummer: : BVRC10 2. coördinatie (verplichte) invulling gemeenteblad (registratiegegevens m.b.t. de persoon) naar aanleiding van deze melding binnen 5 dagen 3. ontvangen melding / screeningsrapportage in DPAN van de P.I. 4. overleg met P.I. bij vragen (meestal telefonisch) 5. tijdige advisering van regiogemeente over wel / niet ondernemen actie en aard van de actie en terugkoppelen informatie aan gemeente 6. in overleg met contactpersoon regiogemeente (indien gewenst) agendering voor casusoverleggen Nazorg in het Veiligheidshuis s-hertogenbosch 7. opstellen korte jaarrapportage (overzicht aantallen en verstrekte adviezen). Voorwaarde is dat iedere gemeente een eigen contactpersoon nazorg heeft, als aanspreekpunt voor Bureau Nazorg. In deze variant blijven de volgende taken bij de regiogemeenten: 1. invulling onderdelen gemeenteblad door contactpersoon 2. contactpersoon regiogemeente is zelf verantwoordelijk voor leggen van contacten met Sociale Zaken, Burgerzaken én evt. lokale partners voor de gewenste nazorg op individueel niveau (indien van toepassing) 3. bestuurlijke afspraken maken met ketenpartners over te bieden zorg, huisvesting, dagbesteding etc. en eventueel inkopen van specifieke trajecten (bijv. GRIP, Exodus) 4. verstrekken van uitkering, ID-bewijs, voorschotten, doorbetaling huur tijdens detentie etc. 4. deelname van de contactpersoon in het casusoverleg Nazorg én benaderen van ketenpartners voor deelname in casusoverleggen (indien deze niet aangesloten zijn bij het Veiligheidshuis) bij bespreking van cases uit de betreffende regiogemeente. 5. volgen van de cliënt en administratieve afwikkeling (bijhouden dossiers, archivering). Daarnaast is Bureau Nazorg / gemeente s-hertogenbosch bereid om indien gewenst voorlichting / instructie te geven over: de invulling van het gemeenteblad, exacte afstemming van taken tussen Bureau Nazorg en de gemeentelijke contactpersonen, en de Bossche werkwijze van casemanagers Sociale Zaken bij intake in P.I. Voordelen van deze variant: - er is één aanspreekpunt voor de verschillende P.I. s - de gemeenten krijgen alle instroom in beeld (momenteel vallen er vermoedelijk mensen tussen wal en schip) - de gemeenten krijgen deskundig advies van Bureau Nazorg over de te volgen aanpak en kunnen probleemgevallen inbrengen in de casusoverleggen - deze werkwijze is relatief snel in te voeren, omdat een groot deel van het werk bij de gemeenten blijft en hiervoor (als het goed is) al een structuur is.

12 Zaaknummer: : BVRC10 Advies: Voor 2011 en 2012 voor een aantal taken op het gebied van de nazorg voor ex-gedetineerden aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch ( lichte variant ); Voor kennis aan te nemen dat de kosten hiervan volledig gedekt worden uit de Rijksmiddelen die het Rijk voor 2010/2011 aan centrumgemeente s-hertogenbosch en Tilburg ter beschikking heeft gesteld; Op basis van een evaluatie begin 2012 te bezien of voortzetting van deze samenwerking met Bureau Nazorg s-hertogenbosch wenselijk is, of juist geïntensiveerd of gestopt moet worden. De eventuele financiële gevolgen van deze keuze dienen bij voorjaarsnota 2012 voor de jaren vanaf 2013 meegenomen te worden.

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken.

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken. Collegevoorstel Inleiding Sinds 2005 is in s-hertogenbosch gestart met de ontwikkeling van een Veiligheidshuis. In de afgelopen jaren is een sterk netwerk van ongeveer 20 partners ontstaan dat zich inzet

Nadere informatie

Samenvatting. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier

Samenvatting. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier Samenvatting Om de relatief hoge recidive onder ex-gedetineerden te verminderen, wordt in het kader van re-integratie al tijdens detentie begonnen met het werken aan de problematiek van gedetineerden.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: ORGOMB187. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 21 juni 2011.

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: ORGOMB187. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 21 juni 2011. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 21 juni 2011. Collegevoorstel Zaaknummer: ORGOMB187 Feitelijke informatie Vaststellen van de besluitenlijst van 21 juni 2011. Voorgenomen besluit Wij stellen

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/696083 Besluitnummer: 46-5.3 Onderwerp: Subsidieaanvraag nazorg ex-gedetineerden 2016 Advies: 1 Volmacht te verlenen

Nadere informatie

Coordinatie van de nazorg aan exgedetineerden

Coordinatie van de nazorg aan exgedetineerden Coordinatie van de nazorg aan exgedetineerden Gemeente Purmerend 7 oktober 2010 Bea van Meerten Inhoud van deze presentatie Organisatie van de nazorg Informatie over gerealiseerde zaken op de 5 leefgebieden:

Nadere informatie

O3 is een samenwerkingsverband tussen Juvans, ContourdeTwern, Modus, MEE en GGD. 2

O3 is een samenwerkingsverband tussen Juvans, ContourdeTwern, Modus, MEE en GGD. 2 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis De gemeente Heusden is sinds januari 2011 aangesloten bij het Veiligheidshuis s-hertogenbosch en omstreken (VH-DB). Sinds januari 2015 is de onze gemeente

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Samenvatting Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Voor de tweede keer heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) de situatie van (ex-)gedetineerden op de gebieden identiteitsbewijs,

Nadere informatie

Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011

Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 Definitieve versie 12 januari 2012 jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 1 1. Inleiding 2. Landelijke ontwikkelingen 2.1 Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 3 Interregionale

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle. sv RIS Regnr. BSD/ Den Haag, 23 september 2008

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle. sv RIS Regnr. BSD/ Den Haag, 23 september 2008 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle sv 2008.129 RIS 156287 Regnr. BSD/2008.2918 Den Haag, 23 september 2008 Inzake: nazorg ex-gedetineerden De gemeenteraad

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden.

Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 18 november 2008 Aanleiding In maart

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 december Agendapunt : 10. Onderwerp : Nazorg ex-gedetineerden

Raadsvergadering : 15 december Agendapunt : 10. Onderwerp : Nazorg ex-gedetineerden Raadsvergadering : 15 december 2008 Agendapunt : 10 Onderwerp : Nazorg ex-gedetineerden Samenvatting voorstel In maart 2006 heeft het Ministerie van Justitie aan alle gemeenten in Nederland verzocht om

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 52248 30 september 2016 Beleidskader bijdrageregeling begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken voor 2017 1.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 56469 6 oktober 2017 Beleidskader bijdrageregeling begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken 2018 1. Inleiding

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE

VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE toelichting op werkwijze en resultaten in 2010 ten behoeve van gemeente Gulpen-Wittem ronde tafel 17 maart 2011 inhoud van deze presentatie wat doet het Veiligheidshuis Kerkrade?

Nadere informatie

Samenwerking tussen PI en gemeente bij de reïntegratie van de gedetineerde burger. Workshop oktober 2010

Samenwerking tussen PI en gemeente bij de reïntegratie van de gedetineerde burger. Workshop oktober 2010 Samenwerking tussen PI en gemeente bij de reïntegratie van de gedetineerde burger Workshop oktober 2010 2 Hoger doel Wij staan voor een veilige en menswaardige detentie en werken, samen met onze partners

Nadere informatie

Detentie & Re-integratieproces in de PI. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving

Detentie & Re-integratieproces in de PI. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving Detentie & Re-integratieproces in de PI t.b.v. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving CCV-regiodagen Nazorg, 2011: workshop Detentie & Re-integratieproces in de PI VISIE GEVANGENISWEZEN

Nadere informatie

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Ervaringen uit de praktijk Korte introductie over het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. Regionalisering: De theorie. Regionalisering:

Nadere informatie

Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie

Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie Openbaar Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Samenvatting Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Eén van de manieren van het ministerie van Veiligheid en Justitie om de hoge recidive onder ex-gedetineerden omlaag te brengen is door al tijdens detentie

Nadere informatie

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Presentatie door Paul Beekman, ketenmanager, op 18 november 2010 2009 Veiligheidshuis West-Veluwe Valei pagina 1 van xx Inhoud van de presentatie. Landelijke ontwikkelingen;

Nadere informatie

e.o. Jaarverslag 2011 Veiligheidshuis Leiden jaarverslag-veiligheidshuis-leiden.indd 1

e.o. Jaarverslag 2011 Veiligheidshuis Leiden jaarverslag-veiligheidshuis-leiden.indd 1 uis h s eid h g li vei e.o. 1 1 en 0 2 d i g e a L l is rs u e h v s r d a i a e J h g i l Vei en d i le Jaarverslag 2011 Veiligheidshuis Leiden jaarverslag-veiligheidshuis-leiden.indd 1 09-03-2012 10:46:57

Nadere informatie

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Position paper Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Samenvatting: Hét Veiligheidshuis bestaat niet Veiligheidshuizen zijn er in verschillende soorten en maten. Verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Advies: stem in met de beantwoording en leg de RIB voor aan de raad.

Advies: stem in met de beantwoording en leg de RIB voor aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 17A.00013 Datum: 4 januari 2017 Team: Concern Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v.

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Gemeente fj Bergen op Zoom

Gemeente fj Bergen op Zoom RVB9-157 Gemeente fj Bergen op Zoom Voorlegger Raadsvoorstel Onderwerp Mummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam Financiering Districtelijke

Nadere informatie

Veiligheidshuis Regio Utrecht. Jaarverslag Veiligheidshuis Regio Utrecht

Veiligheidshuis Regio Utrecht. Jaarverslag Veiligheidshuis Regio Utrecht Veiligheidshuis Regio Utrecht Jaarverslag - 2016 Veiligheidshuis Regio Utrecht april 2017 Het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) - dat zijn we samen - Het VHRU is een samenwerkingsverband waarin gemeenten,

Nadere informatie

Nazorg aan gedetineerden

Nazorg aan gedetineerden ONDERZOEKSRAPPORT Nazorg aan gedetineerden Een ongemakkelijke keten mei 2013 Rekenkamer Amsterdam ONDERZOEKSRAPPORT Nazorg aan gedetineerden Een ongemakkelijke keten mei 2013 Dit is het onderzoeksrapport

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Subsidiebeleidskader begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken voor 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Subsidiebeleidskader begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken voor 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33329 7 oktober 2015 Subsidiebeleidskader begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken voor 2016 1. Inleiding

Nadere informatie

Kadernota en begroting 2018

Kadernota en begroting 2018 Kadernota en begroting 2018 Jaarlijks wordt door de gemeenschappelijke regelingen en organisaties die aanverwant zijn een toekomstperspectief gepresenteerd aan de betrokken gemeenten en deze nota gaat

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Implementatieplan en inkoop schuldhulp 2017

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Implementatieplan en inkoop schuldhulp 2017 Zaaknummer 00477122 Onderwerp Implementatieplan en inkoop schuldhulp 2017 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis De raad heeft 12 juli jl. de notitie Richting een nieuwe aanpak van schulden vastgesteld.

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Regionaal beleids- en afsprakenkader Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 08 december 2014

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel 15-1. Reg. nr.: 1410106 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling. Inkoopteam Wmo Meierij

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel 15-1. Reg. nr.: 1410106 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling. Inkoopteam Wmo Meierij 15-1 Collegevoorstel Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Inkoopteam Wmo Meierij Samenvatting In vervolg op het Functioneel Ontwerp (FO) Wmo hierbij het voorstel om een tijdelijk inkoopteam

Nadere informatie

Ontwikkelnota. Regionale samenwerking nazorg (ex-)gedetineerden in de regio Zuid Holland Noord

Ontwikkelnota. Regionale samenwerking nazorg (ex-)gedetineerden in de regio Zuid Holland Noord Bijlage 1 Ontwikkelnota Regionale samenwerking nazorg (ex-)gedetineerden in de regio Zuid Holland Noord De regio Zuid Holland Noord bestaat uit de volgende 15 gemeenten: Alphen aan den Rijn Leiderdorp

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

nazorg ex-gedetineerden coördinatiepunt voor een soepele terugkeer in de Groninger samenleving

nazorg ex-gedetineerden coördinatiepunt voor een soepele terugkeer in de Groninger samenleving nazorg ex-gedetineerden coördinatiepunt voor een soepele terugkeer in de Groninger samenleving dienstverlening in de praktijk Voor organisaties en instellingen is het Coördinatiepunt hét aanspreekpunt

Nadere informatie

Artikel 2 instelling Coördinatiepunt Nazorg Artikel 3 Aanmeldingsprocedure (ex-)gedetineerden bij Coördinatiepunt Nazorg en werkwijze

Artikel 2 instelling Coördinatiepunt Nazorg Artikel 3 Aanmeldingsprocedure (ex-)gedetineerden bij Coördinatiepunt Nazorg en werkwijze Hoorn, december 2009 1 Ondergetekenden: 1. Stichting Reclassering Nederland, statutair gevestigd te Utrecht, kantoor houdende te Utrecht, op het adres Vivaldiplantsoen 100, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Enkeltje Assen Kom je uit Assen en zit je voor korte of langere tijd in detentie? Dan is deze folder voor jou.

Enkeltje Assen Kom je uit Assen en zit je voor korte of langere tijd in detentie? Dan is deze folder voor jou. Enkeltje Assen Kom je uit Assen en zit je voor korte of langere tijd in detentie? Dan is deze folder voor jou. Hij wordt je aangeboden door de gemeente Assen om je te helpen bij je terugkeer in de maatschappij.

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 23 oktober 2012 inzake Gelabelde middelen Beleidskader IV

Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 23 oktober 2012 inzake Gelabelde middelen Beleidskader IV Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 23 oktober 2012 inzake Gelabelde middelen Beleidskader IV Van: Het college van B&W van 23 oktober 2012 Doel: Toelichting: Opinie

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Evaluatie pilot zorgcontinuïteit

Evaluatie pilot zorgcontinuïteit Evaluatie pilot zorgcontinuïteit Ketensamenwerking in Rotterdam SAMENVATTING Significant B.V. Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld T 0342 40 52 40 KvK 39081506 info@significant.nl www.significant.nl Ministerie

Nadere informatie

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Inleiding Utrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang (MO) en voorzieningen voor beschermd wonen

Nadere informatie

Jaarplan 2011. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Borgen en verder verbeteren!

Jaarplan 2011. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Borgen en verder verbeteren! Jaarplan 2011 Veiligheidshuis Midden-Limburg Borgen en verder verbeteren! Jaarplan 2011 Veiligheidshuis Midden-Limburg Borgen en verder verbeteren! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie

Nadere informatie

Tweede meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden

Tweede meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden Cahier 2011-3 Tweede meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden Resultaten en vergelijking tussen twee metingen in de tijd P.A. More G. Weijters Cahier De reeks Cahier omvat de rapporten van onderzoek

Nadere informatie

Jaarplan 2013. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Doorontwikkelen!!!

Jaarplan 2013. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Doorontwikkelen!!! Jaarplan 2013 Veiligheidshuis Midden-Limburg Doorontwikkelen!!! Jaarplan 2013 Veiligheidshuis Midden-Limburg Doorontwikkelen!!! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: aanvulling mandaatregeling vanwege transitie in het sociaal domein

Collegevoorstel. Zaaknummer: aanvulling mandaatregeling vanwege transitie in het sociaal domein Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een aantal nieuwe taken in het sociaal domein: de transitie/decentralisaties AWBZ (nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers gemeenten - Justitie

Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers gemeenten - Justitie Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers gemeenten - Justitie 2009/06-101 101 - samenwerkingsmodel volwassen ex-gedetineerden - omslag.indd 1 26-6-2009 12:45:32 Samenwerkingsmodel

Nadere informatie

Workshop DJI / PI Dordrecht

Workshop DJI / PI Dordrecht Deze workshop richt zic h op instroom, doorstroom en uitstroom van de gedetineerde burger. Detentie als onderdeel van een levensloop, een tijdelijke onderbreking waarbij een goede terugkeer in de maatschappij

Nadere informatie

Begroting Veiligheidshuis Hollands Midden

Begroting Veiligheidshuis Hollands Midden 2017 Begroting Veiligheidshuis Hollands Midden Janneke van der Zalm Ketenmanager Veiligheidshuis HM CONCEPT Begroting Veiligheidshuis Hollands Midden 2017 Begroting 2016 verschil 2016/2017 Ketenmanager

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Vergadering: 16 december 2014 Agendanummer: 7

Vergadering: 16 december 2014 Agendanummer: 7 Vergadering: 16 december 2014 Agendanummer: 7 Status: Opinierend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar L.W. Top, 0595-447716 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. ) L.W. Top Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: subsidie Stichting Leergeld Heusden en Jeugdcultuurfonds

Collegevoorstel. Zaaknummer: subsidie Stichting Leergeld Heusden en Jeugdcultuurfonds Zaaknummer: 00427387 Onderwerp: subsidie Stichting Leergeld Heusden en Jeugdcultuurfonds Collegevoorstel Inleiding In november 2014 is Stichting Leergeld Heusden opgericht. Deze stichting richt zich op

Nadere informatie

Jaarrapportage 2009. Veiligheidshuis Midden-Limburg

Jaarrapportage 2009. Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2009 Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2009 Veiligheidshuis Midden-Limburg Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis Midden-Limburg, versie

Nadere informatie

Totaal ,00 incidenteel. Per 1 oktober 2014 structurele salarisverhoging van 1% ,00 structureel

Totaal ,00 incidenteel. Per 1 oktober 2014 structurele salarisverhoging van 1% ,00 structureel Zaaknummer: 00400333 Onderwerp: CAO gemeentepersoneel 2013-2015 Collegevoorstel Inleiding Bij circulaire van 18 juli 2014 ontvingen de gemeenten van de VNG de tekst van het principeakkoord over een nieuwe

Nadere informatie

Bestuurlijke rapportage Opvang ex-gedetineerde zedendelinquent Spijkenisse, december 2010

Bestuurlijke rapportage Opvang ex-gedetineerde zedendelinquent Spijkenisse, december 2010 Bestuurlijke rapportage Opvang ex-gedetineerde zedendelinquent Spijkenisse, december 2 Van: Opsteller: districtchef plv hoofd wijkpolitie Inleiding Meer dan 7 procent van de gevangenen (gedetineerden)

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2015, nr IX-5 Te behandelen door mevrouw drs. I.G. Saris onderwerp Blad 1/5 Aan de raad, Inleiding Sinds 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting Jaarrapportage 2010 1 Bijna 60% meer trajecten gerealiseerd dan afgesproken Veiligheidshuis op stoom in 2010

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend Riedsútstel Ried : 11 december 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Werkgroep 3D d.d. 3 december 2014 Agindapunt : 18 Portefúljehâlder : mw. G. Postma Amtner : mw. C. Zondag Taheakke

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht. Aan GR IJsselgemeenten Postbus 566 2900 AN Capelle aan den IJssel Datum: 05/12/2016 Zaaknummer: ZK16006467 Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Anne v.d. Langemheen Uw brief van: Onderwerp: Kaders uitvoering

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Deelname aan regionale inkoopsamenwerking voor de proefperiode van 1 jaar.

Deelname aan regionale inkoopsamenwerking voor de proefperiode van 1 jaar. Samenvatting: Inleiding: Enige jaren geleden heeft de Kring van gemeentesecretarissen het initiatief genomen tot samenwerking van de gemeenten op het gebied van inkoop. Deze samenwerking is opgezet door

Nadere informatie

Nazorg aan gedetineerden

Nazorg aan gedetineerden BESTUURLIJK RAPPORT Nazorg aan gedetineerden Een ongemakkelijke keten mei 2013 Rekenkamer Amsterdam BESTUURLIJK RAPPORT Nazorg aan gedetineerden Een ongemakkelijke keten mei 2013 colofon Rekenkamer Amsterdam

Nadere informatie

factureren zorgaanbieders bij het ontbreken van een overeenkomst met de gemeente

factureren zorgaanbieders bij het ontbreken van een overeenkomst met de gemeente Collegevoorstel Inleiding Gemeenten zijn volgens het overgangsrecht 1 verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg voor overgangscliënten. Overgangscliënten zijn cliënten die voor de transitie al zorg

Nadere informatie

Nazorgproblematiek en recidive van kortgestrafte gedetineerden

Nazorgproblematiek en recidive van kortgestrafte gedetineerden Factsheet 2010-2 Nazorgproblematiek en recidive van kortgestrafte gedetineerden Auteurs: G. Weijters, P.A. More, S.M. Alma Juli 2010 Aanleiding Een aanzienlijk deel van de Nederlandse gedetineerden verblijft

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen Inhoud kort verloop hoe werkt het Veiligheidshuis/organigram doelstelling/doelgroepen/partners financiële vertaling kaders feiten per gemeente casus

Nadere informatie

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving Aanpak: Integrale Aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Mondriaan

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel

raadsvoorstel voorstel raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-14-04129 / Aansluiting Veiligheidshuis portefeuillehouder J.B. Waaijer afdeling Bestuur en Strategie opgesteld door D. Pronk datum/voorstel nr 28 oktober 2014 / CB-14-584

Nadere informatie

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) biedt kaders om deze afstemming en samenwerking vorm te geven.

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) biedt kaders om deze afstemming en samenwerking vorm te geven. College Onderwerp: V200900347 Buurt Informatie Netwerk Oudheusden Collegevoorstel Inleiding: Veiligheid en je veilig voelen bepaalt in hoge mate het welzijn en welbevinden van bewoners in de wijk. Samenwerken

Nadere informatie

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat 1. Wanneer komen de eerste bewoners? De eerste bewoners wonen vanaf 4 april op de Aalbersestraat. Zij stromen geleidelijk in. Naar verwachting zijn in juni 2016

Nadere informatie

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Zaaknummer 00437599 Onderwerp WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Collegevoorstel Inleiding In de regio Hart van Brabant speelt een aantal ontwikkelingen op het gebied

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie eigen risico (CER) afgeschaft. Deze rijksregelingen werden uitgevoerd door

Nadere informatie

Het advies van de ASD.

Het advies van de ASD. Het advies van de ASD. Ongevraagd advies De ASD heeft in de afgelopen maanden met meerdere partijen gesproken over de opvang van daklozen. Dit naar aanleiding van een wijziging in de opvang van daklozen.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Decembercirculaire 2016 gemeentefonds

Collegevoorstel. Zaaknummer Decembercirculaire 2016 gemeentefonds Zaaknummer 00494739 Onderwerp Decembercirculaire 2016 gemeentefonds Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Gemeenten ontvangen vanuit het Rijk op drie tijdstippen in het jaar de informatie over

Nadere informatie

Versterking juridische grondslag voor Gegevensverwerking Detentie en Terugkeer geboden

Versterking juridische grondslag voor Gegevensverwerking Detentie en Terugkeer geboden Versterking juridische grondslag voor Gegevensverwerking Detentie en Terugkeer geboden Datum 2 november 2016 Van Taskforce Gegevensverwerking Detentie en Terugkeer Aan Aan de Burgemeesters van Amsterdam,

Nadere informatie

Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Zaaknummer: KCML03 Onderwerp Dienstverleningsconvenant ambtelijke organisatie - griffie Collegevoorstel Inleiding Dit voorstel informeert u over het tussen griffier en gemeentesecretaris aangegane dienstverleningsconvenant

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Onderzoek bijzondere groepen. Meting 2010

Onderzoek bijzondere groepen. Meting 2010 Onderzoek bijzondere groepen Meting 2010 O&S Februari 2011 2 Samenvatting Aanleiding en achtergrond De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er op gericht zoveel mogelijk mensen volledig deel te

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

netwerkdag 28 november 2013

netwerkdag 28 november 2013 netwerkdag 28 november 2013 Bewoners Marconistraat Reclassering Nederland Bouman Reclassering HALT De Waag Stadsmarinier HIC VHRR: 19 gemeenten; 1,2 miljoen inwoners ZSM / ZSM-plus: Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Subsidiebeleidskader begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken voor 2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Subsidiebeleidskader begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken voor 2015 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36759 19 december 2014 Subsidiebeleidskader begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken voor 2015 1. Inleiding

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2015-2016

BEDRIJFSPLAN 2015-2016 BEDRIJFSPLAN 2015-2016 MELDPUNT DISCRIMINATIEVOORZIENING DRENTHE gemeenschappelijke anti discriminatievoorziening (ADV) in Drenthe. Assen, 3 september 2014 MELDPUNT DISCRIMINATIEVOORZIENING DRENTHE Het

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer 00450275. Beslissing op bezwaar van Stichting Scala over stichtingskosten

Collegevoorstel. Zaaknummer 00450275. Beslissing op bezwaar van Stichting Scala over stichtingskosten Zaaknummer 00450275 Onderwerp Beslissing op bezwaar van Stichting Scala over stichtingskosten Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 1 april 2015 gaf u Stichting Scala (hierna: de stichting)

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: OOP Raadsinformatiebrief 5*NOB 2013

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: OOP Raadsinformatiebrief 5*NOB 2013 Zaaknummer: 00345282 Onderwerp: OOP Raadsinformatiebrief 5*NOB 2013 Collegevoorstel Inleiding Bijgaand treft u een raadsinformatiebrief vanuit de regio 5*Noordoost Brabant aan. Daarnaast is de aanbiedingsbrief

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de in de algemene uitkering te ontvangen middelen voor taalcoaches te oormerken voor dit doel zodat dekking aanwezig is.

Voorgesteld wordt de in de algemene uitkering te ontvangen middelen voor taalcoaches te oormerken voor dit doel zodat dekking aanwezig is. College V200900272 Onderwerp: Projct taalcoaches Collegevoorstel Inleiding: Op 4 februari 2009 heeft de gemeente Heusden een subsidietoekenning tot een bedrag van 75.000,-- ontvangen voor het realiseren

Nadere informatie

'Van gedogen naar samen handhaven' was, even als vorig jaar, het motto waarmee de jaarwisseling in Heusden in banen is geleid.

'Van gedogen naar samen handhaven' was, even als vorig jaar, het motto waarmee de jaarwisseling in Heusden in banen is geleid. Zaaknummer: BVRC13 Onderwerp Evaluatie jaarwisseling 2011-2012 Collegevoorstel Inleiding De Jaarwisseling 2011-2012 ligt inmiddels al weer achter ons. Via dit voorstel informeren wij u over de voorbereiding,

Nadere informatie

Toelichting Checklist Van 18- naar 18+

Toelichting Checklist Van 18- naar 18+ Toelichting Checklist Van 18- naar 18+ Wat? In Groningen is een checklist Van 18- naar 18+ (checklist 18-/+) opgesteld door jeugdhulpaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraar Menzis. De checklist Van 18-

Nadere informatie

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6 Aan de Raad Made, 27 maart 2008 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Onderwerp: Nummer raadsnota: Samenwerking Stichting Welzijn

Nadere informatie

Nazorg Ex-gedetineerden 2011. Verwijs de vraag, niet de cliënt

Nazorg Ex-gedetineerden 2011. Verwijs de vraag, niet de cliënt Nazorg Ex-gedetineerden 2011 Verwijs de vraag, niet de cliënt AFBEELDING Verwijs de vraag, niet de cliënt Voorwoord Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf Samenwerking haalt criminelen uit vicieuze

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Bestuurlijk kader : Programma Bestuur Zaaknummer : Z

Bestuurlijk kader : Programma Bestuur Zaaknummer : Z Raadsinformatienota Onderwerp : Brabantse Aanpak Vluchtelingen (subregio Brabantse Wal) Raadsvergadering : 26 mei 2016 agendapunt : 2016-32 Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen datum : 17 mei 2016 Bestuurlijk

Nadere informatie

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op 30-8-2005, Sociëteit De Witte, te Den Haag Dames en heren, De Minister zei het al: de recidivecijfers zijn zorgwekkend. Van de

Nadere informatie