Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie BVRC10. Nazorg ex-gedetineerden in politiedistrict Meierij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie BVRC10. Nazorg ex-gedetineerden in politiedistrict Meierij"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Inleiding Dit collegevoorstel gaat in op regionale samenwerking binnen het district Meierij voor de nazorg ex-gedetineerden. Begin 2011 zijn de mogelijkheden hiervoor onderzocht, omdat: - samenwerking mogelijk kan leiden tot efficiencywinst en kwalitatief betere nazorg - het Rijk eenmalig middelen beschikbaar gesteld heeft voor de gemeentelijke coördinatie van nazorg en de regionalisering van nazorg. Een intergemeentelijke ambtelijke werkgroep, met beleidsmedewerkers Veiligheid en Welzijn uit het district Meierij, heeft enkele opties voor samenwerking uitgewerkt. In het portefeuillehoudersoverleg Maatschappelijke Zaken van 23 februari jl. bleek dat de voorkeur van de meeste gemeenten uitging naar uitwerking van de lichte samenwerkingsvariant. In dit collegevoorstel wordt deze variant nader uitgewerkt met het advies te kiezen voor deze vorm van samenwerking. Feitelijke informatie Waarom hebben gemeenten een rol bij de nazorg van ex-gedetineerden? Hiervoor zijn verschillende redenen: - gemeenten hebben in het kader van de WMO een zorgplicht voor hun burgers. Nazorg biedt gemotiveerde ex-gedetineerden een kans op succesvolle re-integratie in de samenleving; - de recidive onder ex-gedetineerden is hoog (60% wordt binnen 4 jaar opnieuw veroordeeld). Met een goede nazorg kunnen gemeenten recidive terugdringen en daarmee hun burgers een veiligere omgeving bieden met minder overlast en criminaliteit; - in de samenwerkingsovereenkomst Nazorg hebben Justitie en VNG in 2009 de taken en ambities van Rijk en gemeenten voor nazorg vastgelegd. Nazorg is dus een gedeelde zorg. Wat? In het samenwerkingsmodel Nazorg is opgenomen wat de taken van Rijk en gemeenten voor nazorg zijn. De gemeente heeft als taak zich te richten op het op orde brengen van vijf basisvoorwaarden voor re-integratie in de samenleving, te weten: een geldig identiteitsbewijs; onderdak direct na detentie (minimaal maatschappelijke opvang); inkomen uit werk of uitkering; schuldhulpverlening; zorg: vaststellen van de behoefte aan en bieden van zorg. De veronderstelling is dat wanneer deze zaken op orde zijn, de kans op recidive afneemt. Het merendeel van deze taken is overigens niet nieuw: gemeenten moesten bijvoorbeeld altijd al paspoorten en uitkeringen verstrekken. Nieuw is dat de gemeente de regie heeft op de uitvoering van de nazorg: zij coördineert de nazorg en benadert de ketenpartners voor de uitvoering van (onderdelen van) de nazorg. De omvang van het probleem Uit onderstaande tabel blijkt dat er in de periode ca. 480 ex-gedetineerden van de Penitentiaire Inrichtingen (PI s) zijn teruggekeerd naar het district Meierij. 1

2 Tabel 1 Jaar Gemiddelde % aandeel in gemiddelde uitstroom regio Gemeente Boxtel % Haaren % Heusden % Schijndel % s-hertogenbosch % St. Michielsgestel % St. Oedenrode % Vught % TOTAAL % Naar de regio (excl. s-hertogenbosch) stromen gemiddeld 164 mensen per jaar terug (482 -/- 318). Opvallend zijn de grote verschillen per gemeente. De meeste uitstroom binnen de regio (90%) vindt plaats naar s-hertogenbosch (66%), Heusden (9%), Vught (8%) en Boxtel (6%). De meerderheid van de uitstroom binnen het district Meierij 1 is man (92%) en 27 jaar of ouder (66%). Een kwart van de uitstroom is 18 t/m 23 jaar. Bijna 50% zit korter dan 1 maand in detentie, een klein deel (10%) zit langer dan 1 jaar in detentie en de rest daar tussen in. Dit zijn officiële cijfers van het Rijk. Opvallend is dat de meeste regiogemeenten aangeven dat zij veel minder meldingen per jaar ontvangen. Dit doet vermoeden dat een deel van de gedetineerden tussen wal en schip valt en dus niet voor een eventueel aanbod benaderd kan worden. Betrokkenen kunnen uiteraard te allen tijde een verzoek om hulp doen. De problemen van ex-gedetineerden Uit landelijke cijfers blijkt: 20% heeft een probleem met het identiteitsbewijs 40% beschikt direct na detentie niet over een inkomen 30% heeft problemen op het gebied van huisvesting 70% van de gedetineerden heeft schulden 30% heeft voor detentie contact met een zorginstelling (verslavingszorg, psychiatrische zorg) 40% heeft intensieve nazorg nodig, waarbij gemeente en zorgpartners intensief contact hebben met de ex-gedetineerde en vaak meerdere trajecten naast elkaar lopen. Deze gegevens zijn niet bijgehouden op gemeentelijk niveau. Om toch een beeld te krijgen van het aantal ex-gedetineerden met problemen op één of meer van deze leefgebieden binnen het district Meierij, zijn de landelijke percentages toegepast op de gemiddelde uitstroom binnen het district. Dit geeft het volgende beeld: 1 een deel van deze cijfers is gebaseerd op de uitstroom naar Boxtel, s-hertogenbosch en Heusden (2009) omdat deze cijfers niet beschikbaar waren voor gemeenten met een uitstroom kleiner dan 25 personen per jaar. 2

3 Tabel 2 Gemiddeld aantal ex-gedetineerden met problemen, per gemeente, per jaar Gemidd. uitstroom Geen IDbewijs (20%) Geen inkomen (40%) Probleem huisvesting (30%) Schulden Intensieve nazorg nodig (40%) Gemeente (70%) Boxtel Haaren Heusden Schijndel s-hertogenbosch St. Michielsgestel St. Oedenrode Vught TOTAAL Hoe heeft de gemeente de nazorg momenteel geregeld? Op dit moment heeft de gemeente geen concreet aanbod met betrekking tot nazorg en worden alleen de basale zaken zoals geen identiteitsbewijs, verwijzingen in verband met een uitkering of huisvesting etc. op de reguliere wijze behandeld. Bureau Nazorg van de gemeente s-hertogenbosch Voor de nazorg wordt nog niet of nauwelijks (alleen urgente gevallen) samengewerkt met het Bureau Nazorg van de gemeente s-hertogenbosch. Dit Bureau is (fysiek) ondergebracht bij het Veiligheidshuis s-hertogenbosch en heeft de regie bij het terugdringen van recidive voor alle legale ex-gedetineerde burgers van 18 jaar en ouder uit s-hertogenbosch. Het Bureau Nazorg werkt nauw samen met alle betrokken ketenpartners (politie, zorginstellingen, schuldhulpverlening etc.). Deze samenwerking vindt o.a. plaats in de casusoverleggen van het Veiligheidshuis: het casusoverleg Nazorg en het casusoverleg ISD (Inrichting Stelselmatige Daders). Hier worden veelal ex-gedetineerden met meervoudige problemen besproken en wordt een plan van aanpak opgesteld. Ook neemt Bureau Nazorg deel aan het Veelplegeroverleg en het Trajectberaad (voor jeugdige ex-gedetineerden) van het Veiligheidshuis, waarmee de verbindingen tussen de diverse overleggen van het Veiligheidshuis gelegd worden en tijdig op ontwikkelingen ingespeeld wordt. Taken van het Bureau Nazorg van de gemeente s-hertogenbosch zijn: contact onderhouden met Penitentiaire Inrichtingen en ketenpartners over exgedetineerden die terugkeren naar s-hertogenbosch en bepalen welke ex-gedetineerden nazorgtrajecten nodig hebben en wat deze nazorg inhoudt coördineren en uitzetten van nazorgtrajecten voor ex-gedetineerden bij de ketenpartners; inkopen van specifieke zorgtrajecten volgen van ex-gedetineerden (o.a. ISD-ers) en administratieve afhandeling van dossiers ontwikkelen van beleid nazorg ex-gedetineerden registratie van managementinformatie Rijksgelden voor nazorg en regionalisering Het Rijk heeft incidenteel middelen beschikbaar gesteld om de gemeenten te stimuleren de coördinatie van de nazorg voor ex-gedetineerden op te pakken binnen regionale 3

4 samenwerkingsverbanden zoals de Veiligheidshuizen. Deze Rijksbijdrage is beschikbaar gesteld aan de centrumgemeente s-hertogenbosch en bedraagt afgerond voor 2010 en voor 2011 (excl. Heusden dat in district Tilburg valt). Het Rijk zal waarschijnlijk vanaf 2012 geen middelen meer beschikbaar stellen voor de nazorg. Afweging Voordelen van nazorg Zoals gezegd is er bij de zorg voor ex-gedetineerden nog nauwelijks sprake van samenwerking binnen het district Meierij. Indien gewenst kunnen de regiogemeenten voor een deel van de taken aansluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch. Dit heeft de volgende voordelen: - regiogemeenten kunnen gebruik maken van de expertise en deskundigheid van het Bureau Nazorg (het BN heeft door haar hogere caseload meer ervaring); - regiogemeenten kunnen intensiever gebruik maken van de al bestaande structuren van het Bureau Nazorg, zoals het casusoverleg Nazorg én van koppeling van de nazorg aan het veelplegeroverleg van het Veiligheidshuis; - een kwalitatieve verbetering van de nazorg voor regiogemeenten die momenteel nog weinig intensief op nazorg inzetten; - voor de Penitentiaire Inrichtingen is het voordeel dat zij bij regionale samenwerking niet met acht gemeenten maar slechts met één partij (BN) afspraken hoeven te maken. Modellen van regionalisering Er zijn verschillende modellen van regionalisering, waarbij de mate van samenwerking verschilt. Dit varieert van alleen een adviesfunctie door de centrumgemeente tot en met volledige inkoop van alle gemeentelijke nazorgtaken (zowel regie als bijv. verstrekking uitkering). Het portefeuillehoudersoverleg Maatschappelijke zaken heeft op 23 februari jl. een voorkeur uitgesproken voor een lichte variant van samenwerking en verzocht deze variant verder uit te werken. Deze variant is hieronder beschreven. De lichte variant In deze variant verzorgt het Bureau Nazorg van de gemeente s-hertogenbosch de eerste stappen van het werkproces, namelijk: 1. ontvangen van de melding van de Penitentiaire Inrichting (P.I.) dat een inwoner van de gemeente in hechtenis is gekomen 2. coördinatie (verplichte) invulling gemeenteblad (registratiegegevens m.b.t. de persoon) naar aanleiding van deze melding binnen 5 dagen 3. ontvangen melding / screeningsrapportage in het Digitaal Platform Aansluiting Nazorg (DPAN) van de P.I. 4. overleg met P.I. bij vragen (meestal telefonisch) 5. tijdige advisering van regiogemeente over wel / niet ondernemen actie en aard van de actie en terugkoppelen informatie aan gemeente 6. in overleg met contactpersoon regiogemeente (indien gewenst) agendering voor casusoverleggen Nazorg in het Veiligheidshuis s-hertogenbosch 7. opstellen korte jaarrapportage (overzicht aantallen en verstrekte adviezen). 4

5 Voorwaarde is dat iedere gemeente een eigen contactpersoon nazorg heeft, als aanspreekpunt voor Bureau Nazorg. In deze variant blijven de volgende taken bij de regiogemeenten: 1. invulling onderdelen gemeenteblad door contactpersoon 2. contactpersoon regiogemeente is zelf verantwoordelijk voor leggen van contacten met Sociale Zaken, Burgerzaken én evt. lokale partners voor de gewenste nazorg op individueel niveau (indien van toepassing) 3. bestuurlijke afspraken maken met ketenpartners over te bieden zorg, huisvesting, dagbesteding etc. en eventueel inkopen van specifieke trajecten (bijv. GRIP, Exodus) 4. verstrekken van uitkering, ID-bewijs, voorschotten, doorbetaling huur tijdens detentie etc. 4. deelname van de contactpersoon in het casusoverleg Nazorg én benaderen van ketenpartners voor deelname in casusoverleggen (indien deze niet aangesloten zijn bij het Veiligheidshuis) bij bespreking van cases uit de betreffende regiogemeente. 5. volgen van de cliënt en administratieve afwikkeling (bijhouden dossiers, archivering). Daarnaast is Bureau Nazorg / gemeente s-hertogenbosch bereid om indien gewenst voorlichting / instructie te geven over: de invulling van het gemeenteblad, exacte afstemming van taken tussen Bureau Nazorg en de gemeentelijke contactpersonen, en de Bossche werkwijze van casemanagers Sociale Zaken bij intake in P.I. Voordelen van deze variant: - er is één aanspreekpunt voor de verschillende P.I. s - de gemeenten krijgen alle instroom in beeld (momenteel vallen er vermoedelijk mensen tussen wal en schip) - de gemeenten krijgen deskundig advies van Bureau Nazorg over de te volgen aanpak en kunnen probleemgevallen inbrengen in de casusoverleggen - deze werkwijze is relatief snel in te voeren, omdat een groot deel van het werk bij de gemeenten blijft en hiervoor (als het goed is) al een structuur is. Inzet van Middelen De kosten binnen het Bureau Nazorg van de gemeente s-hertogenbosch van deze variant zijn begroot op ca per jaar: - coördinator: (164 cases per jaar x 1,5 uur = 246 uur) - bijdrage aan administratief systeem en kosten projectleider Bureau Nazorg: evt. scholing/instructie voor casemanagers Sociale Zaken en gemeentelijke contactpersonen door afdeling AmSZ en Bureau Nazorg van s-hertogenbosch: 0 Deze inzet kan voor 2011 en 2012 volledig gefinancierd worden uit de Rijksbijdrage 2010 en 2011 die de betrokken gemeenten ontvangen. 5

6 Het voorstel is deze werkwijze per 2011 in te voeren en begin 2012 te evalueren of en hoe deze werkwijze in de praktijk werkt. Als dit positief is en de gemeenten deze werkwijze willen voortzetten, dienen bij voorjaarnota 2012 structurele middelen vanaf 2013 gereserveerd te worden. De hoogte van de bijdrage per regiogemeente is dan afhankelijk van de mate van ondersteuning door Bureau Nazorg (voor een indicatie van de bedragen: zie tabel 3). Begin 2012 kan ook de conclusie zijn dat intensivering van de rol van Bureau Nazorg gewenst is (groeimodel) óf dat vanaf 2013 geen regionale rol meer voor Bureau Nazorg is weggelegd. Tabel 3 (Rijksbijdrage) Gemeente Uitstroom 08 Aandeel 2010 / 2011 Subsidie in Boxtel 42 8,8% Haaren 4 0,8% 800 s-hertogenbosch , St. Michielsgestel 20 4,2% St. Oedenrode 9 1,9% Schijndel 27 5,6% Vught 29 6,1% Subtotaal district s-hertogenbosch % Heusden 42 +/ Totaal Meierij Alternatief Gemeenten kunnen ook besluiten geen gebruik te maken van de diensten van het Bureau Nazorg. Zij houden dan zelf alle onderdelen van de regie én uitvoering in eigen hand en doen alleen voor de bespreking van complexe gevallen (vaak mensen met een meervoudige problematiek) een beroep op het casusoverleg Nazorg van het Veiligheidshuis. In dit geval kan de incidentele Rijksbijdrage van 2011 teruggestort worden aan deze gemeenten, volgens de bovenstaande verdeelsleutel (gebaseerd op de Rijksbijdrage) 2 2 Het Rijk heeft voor de toekenning van de gelden 2010 en 2011 gebruik gemaakt van de uitstroomcijfers 2008 van de Dienst Justitieel Inrichtingen. 6

7 Risico s Er zijn tot en met 2012 geen financiële consequenties aan dit voorstel verbonden. In het voorjaar van 2012 wordt geëvalueerd over de continuering van de inzet van het Bureau Nazorg van de gemeente s-hertogenbosch. Procedure De gemeente Heusden valt met betrekking tot de nazorg ex-gedetineerden onder centrumgemeente Tilburg. De vastgestelde Rijksbijdrage voor nazorg wordt door Tilburg aan Heusden ter beschikking gesteld. Wanneer u instemt met dit voorstel wordt deze bijdrage door s-hertogenbosch aan Heusden gefactureerd. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 7

8 BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 21 juni 2011; besloten: - voor 2011 en 2012 voor een aantal taken op het gebied van de nazorg voor exgedetineerden aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch ( lichte variant ); - kennis te nemen van het feit dat de kosten hiervan volledig gedekt worden uit de Rijksmiddelen die het Rijk voor 2010/2011 aan de centrumgemeenten s-hertogenbosch en Tilburg ter beschikking heeft gesteld; - op basis van een evaluatie begin 2012 te bezien of voortzetting van de samenwerking met Bureau Nazorg s-hertogenbosch wenselijk is, danwel geïntensiveerd of gestopt moet worden. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 8

9 9

10 Zaaknummer: BVRC10 : Samenvatting: Inleiding: Dit collegevoorstel gaat in op regionale samenwerking binnen het district Meierij voor de nazorg ex-gedetineerden. Begin 2011 zijn de mogelijkheden hiervoor onderzocht, omdat: - samenwerking mogelijk kan leiden tot efficiencywinst en kwalitatief betere nazorg - het Rijk eenmalig middelen beschikbaar gesteld heeft voor de gemeentelijke coördinatie van nazorg en de regionalisering van nazorg. Een intergemeentelijke ambtelijke werkgroep, met beleidsmedewerkers Veiligheid en Welzijn uit het district Meierij, heeft enkele opties voor samenwerking uitgewerkt. In het portefeuillehoudersoverleg Maatschappelijke Zaken van 23 februari jl. bleek dat de voorkeur van de meeste gemeenten uitging naar uitwerking van de lichte samenwerkingsvariant. In dit collegevoorstel wordt deze variant nader uitgewerkt met het advies te kiezen voor deze vorm van samenwerking. Afweging Voordelen van nazorg Er is bij de zorg voor ex-gedetineerden nog nauwelijks sprake van samenwerking binnen het district Meierij. Indien gewenst kunnen de regiogemeenten voor een deel van de taken aansluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch. Dit heeft de volgende voordelen: - regiogemeenten kunnen gebruik maken van de expertise en deskundigheid van het Bureau Nazorg (het BN heeft door haar hogere caseload meer ervaring); - regiogemeenten kunnen intensiever gebruik maken van de al bestaande structuren van het Bureau Nazorg, zoals het casusoverleg Nazorg én van koppeling van de nazorg aan het veelplegersoverleg van het Veiligheidshuis; - een kwalitatieve verbetering van de nazorg voor regiogemeenten die momenteel nog weinig intensief op nazorg inzetten; voor de Penitentiaire Inrichtingen is het voordeel dat zij bij regionale samenwerking niet met acht gemeenten maar slechts met één partij (BN) afspraken hoeven te maken. Modellen van regionalisering Er zijn verschillende modellen van regionalisering, waarbij de mate van samenwerking verschilt. Dit varieert van alleen een adviesfunctie door de centrumgemeente tot en met volledige inkoop van alle gemeentelijke nazorgtaken (zowel regie als bijv. verstrekking uitkering). Het portefeuillehoudersoverleg Maatschappelijke zaken heeft op 23 februari jl. een voorkeur uitgesproken voor een lichte variant van samenwerking en verzocht deze variant verder uit te werken. Deze variant is hieronder beschreven. De lichte variant In deze variant verzorgt het Bureau Nazorg van de gemeente s-hertogenbosch de eerste stappen van het werkproces, namelijk: 1. ontvangen van de melding van de Penitentiaire Inrichting (P.I.) dat een inwoner van de gemeente in hechtenis is gekomen

11 Zaaknummer: : BVRC10 2. coördinatie (verplichte) invulling gemeenteblad (registratiegegevens m.b.t. de persoon) naar aanleiding van deze melding binnen 5 dagen 3. ontvangen melding / screeningsrapportage in DPAN van de P.I. 4. overleg met P.I. bij vragen (meestal telefonisch) 5. tijdige advisering van regiogemeente over wel / niet ondernemen actie en aard van de actie en terugkoppelen informatie aan gemeente 6. in overleg met contactpersoon regiogemeente (indien gewenst) agendering voor casusoverleggen Nazorg in het Veiligheidshuis s-hertogenbosch 7. opstellen korte jaarrapportage (overzicht aantallen en verstrekte adviezen). Voorwaarde is dat iedere gemeente een eigen contactpersoon nazorg heeft, als aanspreekpunt voor Bureau Nazorg. In deze variant blijven de volgende taken bij de regiogemeenten: 1. invulling onderdelen gemeenteblad door contactpersoon 2. contactpersoon regiogemeente is zelf verantwoordelijk voor leggen van contacten met Sociale Zaken, Burgerzaken én evt. lokale partners voor de gewenste nazorg op individueel niveau (indien van toepassing) 3. bestuurlijke afspraken maken met ketenpartners over te bieden zorg, huisvesting, dagbesteding etc. en eventueel inkopen van specifieke trajecten (bijv. GRIP, Exodus) 4. verstrekken van uitkering, ID-bewijs, voorschotten, doorbetaling huur tijdens detentie etc. 4. deelname van de contactpersoon in het casusoverleg Nazorg én benaderen van ketenpartners voor deelname in casusoverleggen (indien deze niet aangesloten zijn bij het Veiligheidshuis) bij bespreking van cases uit de betreffende regiogemeente. 5. volgen van de cliënt en administratieve afwikkeling (bijhouden dossiers, archivering). Daarnaast is Bureau Nazorg / gemeente s-hertogenbosch bereid om indien gewenst voorlichting / instructie te geven over: de invulling van het gemeenteblad, exacte afstemming van taken tussen Bureau Nazorg en de gemeentelijke contactpersonen, en de Bossche werkwijze van casemanagers Sociale Zaken bij intake in P.I. Voordelen van deze variant: - er is één aanspreekpunt voor de verschillende P.I. s - de gemeenten krijgen alle instroom in beeld (momenteel vallen er vermoedelijk mensen tussen wal en schip) - de gemeenten krijgen deskundig advies van Bureau Nazorg over de te volgen aanpak en kunnen probleemgevallen inbrengen in de casusoverleggen - deze werkwijze is relatief snel in te voeren, omdat een groot deel van het werk bij de gemeenten blijft en hiervoor (als het goed is) al een structuur is.

12 Zaaknummer: : BVRC10 Advies: Voor 2011 en 2012 voor een aantal taken op het gebied van de nazorg voor ex-gedetineerden aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch ( lichte variant ); Voor kennis aan te nemen dat de kosten hiervan volledig gedekt worden uit de Rijksmiddelen die het Rijk voor 2010/2011 aan centrumgemeente s-hertogenbosch en Tilburg ter beschikking heeft gesteld; Op basis van een evaluatie begin 2012 te bezien of voortzetting van deze samenwerking met Bureau Nazorg s-hertogenbosch wenselijk is, of juist geïntensiveerd of gestopt moet worden. De eventuele financiële gevolgen van deze keuze dienen bij voorjaarsnota 2012 voor de jaren vanaf 2013 meegenomen te worden.

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: ORGOMB187. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 21 juni 2011.

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: ORGOMB187. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 21 juni 2011. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 21 juni 2011. Collegevoorstel Zaaknummer: ORGOMB187 Feitelijke informatie Vaststellen van de besluitenlijst van 21 juni 2011. Voorgenomen besluit Wij stellen

Nadere informatie

Coordinatie van de nazorg aan exgedetineerden

Coordinatie van de nazorg aan exgedetineerden Coordinatie van de nazorg aan exgedetineerden Gemeente Purmerend 7 oktober 2010 Bea van Meerten Inhoud van deze presentatie Organisatie van de nazorg Informatie over gerealiseerde zaken op de 5 leefgebieden:

Nadere informatie

Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011

Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 Definitieve versie 12 januari 2012 jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 1 1. Inleiding 2. Landelijke ontwikkelingen 2.1 Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 3 Interregionale

Nadere informatie

Samenwerking tussen PI en gemeente bij de reïntegratie van de gedetineerde burger. Workshop oktober 2010

Samenwerking tussen PI en gemeente bij de reïntegratie van de gedetineerde burger. Workshop oktober 2010 Samenwerking tussen PI en gemeente bij de reïntegratie van de gedetineerde burger Workshop oktober 2010 2 Hoger doel Wij staan voor een veilige en menswaardige detentie en werken, samen met onze partners

Nadere informatie

Detentie & Re-integratieproces in de PI. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving

Detentie & Re-integratieproces in de PI. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving Detentie & Re-integratieproces in de PI t.b.v. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving CCV-regiodagen Nazorg, 2011: workshop Detentie & Re-integratieproces in de PI VISIE GEVANGENISWEZEN

Nadere informatie

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Position paper Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Samenvatting: Hét Veiligheidshuis bestaat niet Veiligheidshuizen zijn er in verschillende soorten en maten. Verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel 15-1. Reg. nr.: 1410106 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling. Inkoopteam Wmo Meierij

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel 15-1. Reg. nr.: 1410106 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling. Inkoopteam Wmo Meierij 15-1 Collegevoorstel Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Inkoopteam Wmo Meierij Samenvatting In vervolg op het Functioneel Ontwerp (FO) Wmo hierbij het voorstel om een tijdelijk inkoopteam

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 23 oktober 2012 inzake Gelabelde middelen Beleidskader IV

Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 23 oktober 2012 inzake Gelabelde middelen Beleidskader IV Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 23 oktober 2012 inzake Gelabelde middelen Beleidskader IV Van: Het college van B&W van 23 oktober 2012 Doel: Toelichting: Opinie

Nadere informatie

Jaarplan 2013. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Doorontwikkelen!!!

Jaarplan 2013. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Doorontwikkelen!!! Jaarplan 2013 Veiligheidshuis Midden-Limburg Doorontwikkelen!!! Jaarplan 2013 Veiligheidshuis Midden-Limburg Doorontwikkelen!!! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis

Nadere informatie

Enkeltje Assen Kom je uit Assen en zit je voor korte of langere tijd in detentie? Dan is deze folder voor jou.

Enkeltje Assen Kom je uit Assen en zit je voor korte of langere tijd in detentie? Dan is deze folder voor jou. Enkeltje Assen Kom je uit Assen en zit je voor korte of langere tijd in detentie? Dan is deze folder voor jou. Hij wordt je aangeboden door de gemeente Assen om je te helpen bij je terugkeer in de maatschappij.

Nadere informatie

Ontwikkelnota. Regionale samenwerking nazorg (ex-)gedetineerden in de regio Zuid Holland Noord

Ontwikkelnota. Regionale samenwerking nazorg (ex-)gedetineerden in de regio Zuid Holland Noord Bijlage 1 Ontwikkelnota Regionale samenwerking nazorg (ex-)gedetineerden in de regio Zuid Holland Noord De regio Zuid Holland Noord bestaat uit de volgende 15 gemeenten: Alphen aan den Rijn Leiderdorp

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Subsidiebeleidskader begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken voor 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Subsidiebeleidskader begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken voor 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33329 7 oktober 2015 Subsidiebeleidskader begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken voor 2016 1. Inleiding

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Jaarplan 2011. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Borgen en verder verbeteren!

Jaarplan 2011. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Borgen en verder verbeteren! Jaarplan 2011 Veiligheidshuis Midden-Limburg Borgen en verder verbeteren! Jaarplan 2011 Veiligheidshuis Midden-Limburg Borgen en verder verbeteren! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Jaarrapportage 2009. Veiligheidshuis Midden-Limburg

Jaarrapportage 2009. Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2009 Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2009 Veiligheidshuis Midden-Limburg Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis Midden-Limburg, versie

Nadere informatie

Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers gemeenten - Justitie

Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers gemeenten - Justitie Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers gemeenten - Justitie 2009/06-101 101 - samenwerkingsmodel volwassen ex-gedetineerden - omslag.indd 1 26-6-2009 12:45:32 Samenwerkingsmodel

Nadere informatie

Tweede meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden

Tweede meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden Cahier 2011-3 Tweede meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden Resultaten en vergelijking tussen twee metingen in de tijd P.A. More G. Weijters Cahier De reeks Cahier omvat de rapporten van onderzoek

Nadere informatie

nazorg ex-gedetineerden coördinatiepunt voor een soepele terugkeer in de Groninger samenleving

nazorg ex-gedetineerden coördinatiepunt voor een soepele terugkeer in de Groninger samenleving nazorg ex-gedetineerden coördinatiepunt voor een soepele terugkeer in de Groninger samenleving dienstverlening in de praktijk Voor organisaties en instellingen is het Coördinatiepunt hét aanspreekpunt

Nadere informatie

Artikel 2 instelling Coördinatiepunt Nazorg Artikel 3 Aanmeldingsprocedure (ex-)gedetineerden bij Coördinatiepunt Nazorg en werkwijze

Artikel 2 instelling Coördinatiepunt Nazorg Artikel 3 Aanmeldingsprocedure (ex-)gedetineerden bij Coördinatiepunt Nazorg en werkwijze Hoorn, december 2009 1 Ondergetekenden: 1. Stichting Reclassering Nederland, statutair gevestigd te Utrecht, kantoor houdende te Utrecht, op het adres Vivaldiplantsoen 100, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Vergadering: 16 december 2014 Agendanummer: 7

Vergadering: 16 december 2014 Agendanummer: 7 Vergadering: 16 december 2014 Agendanummer: 7 Status: Opinierend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar L.W. Top, 0595-447716 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. ) L.W. Top Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Evaluatie pilot zorgcontinuïteit

Evaluatie pilot zorgcontinuïteit Evaluatie pilot zorgcontinuïteit Ketensamenwerking in Rotterdam SAMENVATTING Significant B.V. Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld T 0342 40 52 40 KvK 39081506 info@significant.nl www.significant.nl Ministerie

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting Jaarrapportage 2010 1 Bijna 60% meer trajecten gerealiseerd dan afgesproken Veiligheidshuis op stoom in 2010

Nadere informatie

Nazorgproblematiek en recidive van kortgestrafte gedetineerden

Nazorgproblematiek en recidive van kortgestrafte gedetineerden Factsheet 2010-2 Nazorgproblematiek en recidive van kortgestrafte gedetineerden Auteurs: G. Weijters, P.A. More, S.M. Alma Juli 2010 Aanleiding Een aanzienlijk deel van de Nederlandse gedetineerden verblijft

Nadere informatie

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat 1. Wanneer komen de eerste bewoners? De eerste bewoners wonen vanaf 4 april op de Aalbersestraat. Zij stromen geleidelijk in. Naar verwachting zijn in juni 2016

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) biedt kaders om deze afstemming en samenwerking vorm te geven.

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) biedt kaders om deze afstemming en samenwerking vorm te geven. College Onderwerp: V200900347 Buurt Informatie Netwerk Oudheusden Collegevoorstel Inleiding: Veiligheid en je veilig voelen bepaalt in hoge mate het welzijn en welbevinden van bewoners in de wijk. Samenwerken

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Pilot nazorg ex-gedetineerden Katwijk

Pilot nazorg ex-gedetineerden Katwijk Pilot nazorg ex-gedetineerden Katwijk Voorstel Stichting Kocon voor een pilot van twee jaar voor de nazorg aan ex-gedetineerden uit de gemeente Katwijk Stichting Kocon Katwijk, december 2010 Pilot Nazorg

Nadere informatie

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen Inhoud kort verloop hoe werkt het Veiligheidshuis/organigram doelstelling/doelgroepen/partners financiële vertaling kaders feiten per gemeente casus

Nadere informatie

Onderzoek bijzondere groepen. Meting 2010

Onderzoek bijzondere groepen. Meting 2010 Onderzoek bijzondere groepen Meting 2010 O&S Februari 2011 2 Samenvatting Aanleiding en achtergrond De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er op gericht zoveel mogelijk mensen volledig deel te

Nadere informatie

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Onderwerp Zaaknummer: OWZDB16 Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Collegevoorstel Inleiding In november 2010 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen

Nadere informatie

Aanleiding Wij willen u informeren over ons besluit over de hulp bij het huishouden vanwege de maatschappelijke invloed die daarvan uitgaat.

Aanleiding Wij willen u informeren over ons besluit over de hulp bij het huishouden vanwege de maatschappelijke invloed die daarvan uitgaat. M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 19 november 2013 maatregelen versobering hulp bij het huishouden Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: taakstelling Wmo

Nadere informatie

Onderwerp Project Op Jezelf voor risicojongeren in Dukenburg en Lindenholt

Onderwerp Project Op Jezelf voor risicojongeren in Dukenburg en Lindenholt Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 13 mei 2009 / 53/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: eind april Onderwerp Project Op Jezelf voor risicojongeren in Dukenburg en Lindenholt Programma

Nadere informatie

- Stembureau Het Vlot (oude locatie) wordt vervangen door Sportzaal De Brug.

- Stembureau Het Vlot (oude locatie) wordt vervangen door Sportzaal De Brug. Zaaknummer: AVGCL16 Onderwerp Verkiezing van de leden van provinciale staten Collegevoorstel Inleiding Op 2 maart 2011 worden de leden van provinciale staten gekozen. Voor deze verkiezingen moeten stembureaus

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

netwerkdag 28 november 2013

netwerkdag 28 november 2013 netwerkdag 28 november 2013 Bewoners Marconistraat Reclassering Nederland Bouman Reclassering HALT De Waag Stadsmarinier HIC VHRR: 19 gemeenten; 1,2 miljoen inwoners ZSM / ZSM-plus: Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Nazorg Ex-gedetineerden 2011. Verwijs de vraag, niet de cliënt

Nazorg Ex-gedetineerden 2011. Verwijs de vraag, niet de cliënt Nazorg Ex-gedetineerden 2011 Verwijs de vraag, niet de cliënt AFBEELDING Verwijs de vraag, niet de cliënt Voorwoord Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf Samenwerking haalt criminelen uit vicieuze

Nadere informatie

Een (door) start naar een leven zonder criminaliteit. Jaarverslag 2013. Veiliger samenleving Kostenbesparend Minder criminaliteit

Een (door) start naar een leven zonder criminaliteit. Jaarverslag 2013. Veiliger samenleving Kostenbesparend Minder criminaliteit Een (door) start naar een leven zonder criminaliteit Jaarverslag 2013 Investeren in de maatschappij: Sociaal beleid Veiliger samenleving Kostenbesparend Minder criminaliteit VOORWOORD JAARVERSLAG Het jaar

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland

bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland Bureau Buitenland heeft drie hoofdtaken: Gedetineerdenbegeleiding De Buitenlandbalie Internationale samenwerking

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen

Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen Rendementsanalyse Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen Basismonitor waarmee VH zelf hun effectiviteit kunnen (laten) meten - Stappenmeter om meer zicht te krijgen op de samenwerking

Nadere informatie

Jaarplan 2010. Veiligheidshuis Midden-Limburg. De doorontwikkeling centraal!

Jaarplan 2010. Veiligheidshuis Midden-Limburg. De doorontwikkeling centraal! Jaarplan 2010 Veiligheidshuis Midden-Limburg De doorontwikkeling centraal! Jaarplan 2010 Veiligheidshuis Midden-Limburg De doorontwikkeling centraal! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie

Nadere informatie

*ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.15-36174/DV.15-563, afdeling Samenleving. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling Beschermd

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011 Welzijn Nieuwe Stijl 27 juni 2011 Prestatieveld 7: het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang Prestatieveld 8: het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Onderwerp Aanpak decentralisaties Sociaal Domein en rol VFG Kenmerk 13.027 Contact J. Holwerda, 058-2334051, jholwerda@vfg-fryslan.nl

Nadere informatie

WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden

WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden 2010-039 Werkboek Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden Colofon Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden Handreiking bij het Samenwerkingsmodel

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: De huisvesting van potentiële hostel bewoners. Reg.nr. : 124339 B&W verg. : : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG PRIMAIR ONDERWIJS HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien

Nadere informatie

Inzet van Middelen. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: OORJB003. Oplaadpunt elektrisch vervoer Kasteeldreef Drunen

Inzet van Middelen. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: OORJB003. Oplaadpunt elektrisch vervoer Kasteeldreef Drunen Zaaknummer: OORJB003 Onderwerp Oplaadpunt elektrisch vervoer Kasteeldreef Drunen Collegevoorstel Inleiding De ambitie van de gemeente Heusden is om een duurzame gemeente te zijn. Met het vaststellen van

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Congres Sociale zekerheid in beweging

Congres Sociale zekerheid in beweging Kluwerschulinck.nl Congres Sociale zekerheid in beweging De werkwijze en succesvolle aanpak van de Kredietbank Groningen 2 1 Groningse Kredietbank (GKB) Onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van

Nadere informatie

Werkwijze Arbeidstoeleiding

Werkwijze Arbeidstoeleiding Werkwijze Arbeidstoeleiding versie 3 februari 2011 1. Voorwoord Een manier om de re-integratiekansen te vergroten is om er voor te zorgen dat in de basisvoorwaarden voor re-integratie is voorzien wanneer

Nadere informatie

Begrippen en ketenpartners

Begrippen en ketenpartners Begrippen en ketenpartners Afdeling Detentie en Re-integratie In elke penitentiaire inrichting is een afdeling Detentie & Re-integratie. De casemanager voert de regie op de uitvoering van het Detentie

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: KCCRM10. Verbouwing Ontvangstruimte Gemeentehuis Vlijmen

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: KCCRM10. Verbouwing Ontvangstruimte Gemeentehuis Vlijmen Zaaknummer: KCCRM10 Onderwerp Verbouwing Ontvangstruimte Gemeentehuis Vlijmen Collegevoorstel Inleiding In zijn vergadering van 20 juli 2010 heeft de gemeenteraad van de gemeente Heusden budget beschikbaar

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Continueren wat goed is, verbeteren waar nodig!!!

Jaarplan 2015. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Continueren wat goed is, verbeteren waar nodig!!! Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Midden-Limburg Continueren wat goed is, verbeteren waar nodig!!! Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Midden-Limburg Continueren wat goed is, verbeteren waar nodig!!! Dit project

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013-2014. Veiligheidshuis Midden-Limburg

Jaarrapportage 2013-2014. Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2013-2014 Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2013-2014 Veiligheidshuis Midden-Limburg Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis Midden-Limburg,

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

Effectmeting Zelf, Eigen Kracht En Regie (ZEKER)

Effectmeting Zelf, Eigen Kracht En Regie (ZEKER) Effectmeting Zelf, Eigen Kracht En Regie (ZEKER) In (bijna) alle gemeentelijke visie- en beleidsplannen over de decentralisaties komen de principes eigen kracht en een integrale aanpak over de verschillende

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Nazorg ex-gedetineerden Katwijk

Jaarverslag 2014 Nazorg ex-gedetineerden Katwijk Jaarverslag 2014 Nazorg ex-gedetineerden Katwijk Stichting Kocon Katwijk, juni 2015 Colofon Auteurs: Albert van der Plas en Thea Guijt Contactpersonen: Albert van der Plas, e-mail: albert.vander.plas@ziggo.nl

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering Justitiële Verslavingszorg De reclassering JVz is een onderdeel van Inforsa, een instelling gespecialiseerd in intensieve en forensische zorg. JVz biedt reclasseringsprogramma s voor mensen die - mede

Nadere informatie

veiligheidshuis Midden-Limburg gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert Samenvatting

veiligheidshuis Midden-Limburg gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert Samenvatting veiligheidshuis Midden-Limburg gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert Samenvatting Jaarrapportage 2010 1 Methode Veiligheidshuis werkt voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Hieronder worden in- door en uitstroomcijfers weergegeven (indien voorhanden). Hiervoor

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Nazorg ex-gedetineerden Katwijk

Jaarverslag 2013 Nazorg ex-gedetineerden Katwijk Jaarverslag 2013 Nazorg ex-gedetineerden Katwijk Stichting Kocon Katwijk, mei 2014 Colofon Auteurs: Albert van der Plas en Thea Guijt Contactpersonen: Albert van der Plas, e-mail: albert.vander.plas@ziggo.nl

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant Collegevoorstel Inleiding: Vanuit de adoptieregeling regio Brabant-Noord is extern een voorstel voorbereid inzake de kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant. Omdat hiermee ingestemd kan worden

Nadere informatie

Veiligheidshuis Noord Limburg. Startdocument.

Veiligheidshuis Noord Limburg. Startdocument. Veiligheidshuis Noord Limburg. Startdocument. Maart 2008. 1. Inleiding Het Veiligheidshuis heeft als doel criminaliteit en overlast te verminderen of te voorkomen. Dit realiseren de ketenpartners door

Nadere informatie

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting-

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- WODC Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- Hoofddorp, 8 mei 2003 Projectnummer: 3863 KPMG Bureau voor Economische Argumentatie Postbus 559 2130 AN Hoofddorp Tel. 023-5547700

Nadere informatie

Nota van B&W. Voor de gemeente heeft het project Kamers met Kansen geen financiële consequenties.

Nota van B&W. Voor de gemeente heeft het project Kamers met Kansen geen financiële consequenties. Onderwerp Van Werkhotel naar Kamers met Kansen Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. A.H. Arends Telefoon 5115508 E-mail: arendsf@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG 2007/59 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

Concept. Aan het regionaal portefeuillehouders overleg Wonen, Welzijn en Zorg Gooi en Vechtstreek. Jan Spoelder en Marlies van der Linden

Concept. Aan het regionaal portefeuillehouders overleg Wonen, Welzijn en Zorg Gooi en Vechtstreek. Jan Spoelder en Marlies van der Linden Concept Aan het regionaal portefeuillehouders overleg Wonen, Welzijn en Zorg Gooi en Vechtstreek DIENST INWONERS POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM AFDELING: MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING BEZOEKADRES: OUDE

Nadere informatie

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 Aantal dossiers* algemeen maatschappelijk werk (AMW) 4 Aantal korte kontakten* AMW 4 Bereik van AMW 4 De hulpverleningscijfers

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid

Mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid Samenvatting: Inleiding: In de afgelopen jaren is uw college gerapporteerd over de mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid bestemd voor de gemeente Heusden. Dit gebeurt in het kader

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage Pilot nazorg ex-gedetineerden Katwijk

Tussentijdse rapportage Pilot nazorg ex-gedetineerden Katwijk Tussentijdse rapportage Pilot nazorg ex-gedetineerden Katwijk Periode maart 2011 tot maart 2012 Stichting Kocon Katwijk, mei 2012 Colofon Auteurs: Albert van der Plas en Thea Guijt Contactpersonen: Albert

Nadere informatie

(Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving. Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers

(Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving. Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers (Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers PTC, PP, BPP en PIA in het kort Een (Basis) Penitentiair Programma biedt gedetineerden

Nadere informatie

Resultaten 1 e kwartaal 2010

Resultaten 1 e kwartaal 2010 Resultaten 1 e kwartaal 2010 Veiligheidshuis Den Helder Voorwoord Verandering! In het 1 e kwartaal van 2010 is er heel hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen. Op 31 maart jl. heeft

Nadere informatie

Schuldenproblematiek van. onder (jongvolwassen) gedetineerden.

Schuldenproblematiek van. onder (jongvolwassen) gedetineerden. Factsheet 2011-2 Schuldenproblematiek van jongvolwassen gedetineerden Auteurs: P.A. More & G. Weijters juni 2011 Aanleiding Op verzoek van de Directie Justitieel Jeugdbeleid (DJJ) van het Ministerie van

Nadere informatie

DE MAATREGEL INRICHTING STELSELMATIGE DADERS (ISD): MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATENANALYSE VAN EEN SAMENVATTING EVENTUELE VERLENGING

DE MAATREGEL INRICHTING STELSELMATIGE DADERS (ISD): MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATENANALYSE VAN EEN SAMENVATTING EVENTUELE VERLENGING DE MAATREGEL INRICHTING STELSELMATIGE DADERS (ISD): MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATENANALYSE VAN EEN EVENTUELE VERLENGING AUTEURS: FRANK VAN ZUTPHEN, MARJOLEIN GODERIE & JAN JANSSEN SAMENVATTING Aanleiding

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Evaluatie casusoverleg nazorg ex-gedetineerden district Maasland voor de gemeenten Oss, Lith, Bernheze en Maasdonk 2008.

Evaluatie casusoverleg nazorg ex-gedetineerden district Maasland voor de gemeenten Oss, Lith, Bernheze en Maasdonk 2008. Evaluatie casusoverleg nazorg ex-gedetineerden district Maasland voor de gemeenten Oss, Lith, Bernheze en Maasdonk 2008. Inhoudsopgave Samenvatting : Blz 2 1. Inleiding : Blz 3 2. Stand van zaken nazorg

Nadere informatie

1. Afbakening van en aanvulling op GRECO rapport

1. Afbakening van en aanvulling op GRECO rapport Minister van Justitie D.t.v. Mw. Mr. E.E. Weeda Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 2 februari 2004 contactpersoon R.C. Hartendorp doorkiesnummer 070-361 9788 e-mail R.Hartendorp@rvdr.drp.minjus.nl ons

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tafel Casuïstiek. Janny Bakker-Klein wethouder gemeente Huizen

Tafel Casuïstiek. Janny Bakker-Klein wethouder gemeente Huizen Tafel Casuïstiek Janny Bakker-Klein wethouder gemeente Huizen Verkenningen Transformatie Sociaal Domein De Transformatie betreft twee kantelingen: in verhouding & houding. Veranderende verhoudingen tussen

Nadere informatie

TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD

TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD Eigen kracht, motivatie, vertrouwen, nieuwe mogelijkheden, ontdekken en ontwikkelen van talenten JEUGD & ONDERWIJS TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD Gemeente s Hertogenbosch Afdeling Jeugd en Onderwijs

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Een huis dat staat!

Jaarverslag 2008. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Een huis dat staat! Jaarverslag 2008 Veiligheidshuis Midden-Limburg Een huis dat staat! Jaarverslag 2008 Veiligheidshuis Midden-Limburg Een huis dat staat! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Gemeenten

Nadere informatie