VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom Verantwoording maart 2010

2 Introductie Voor u ligt voor het eerst een geïntegreerde versie van de verantwoording van het voorgaande jaar en de planning voor het jaar dat voor ons ligt. Dit maakt het een stuk overzichtelijker voor u als lezer. Aan de start van het vijfde jaar van het Veiligheidshuis kunnen we met recht van spreken van een Veiligheidshuis dat volledig districtelijk werkt. Alle gemeenten binnen het district zijn nu verbonden aan en werken samen met het Veiligheidshuis. Inhoudelijk zijn de mogelijkheden voor verdergaande samenwerking nog niet uitgeput. Zo zullen we vanaf 2010 het scenarioteam seksueel geweld, het steunpunt huiselijk geweld, het Ambtelijk Overleg Veiligheid en het Districtelijke driehoeksoverleg gaan huisvesten in het Veiligheidshuis. Daarnaast zullen een aantal nieuwe partners worden toegevoegd aan het Veiligheidshuis zoals organisaties voor Maatschappelijk werk en Welzijn. Hierdoor kan de netwerkorganisatie meer kracht ontwikkelen. De samenwerking kan altijd beter en breder om een groter bereik te hebben voor de doelgroepen. Het streven van minister Hirsch Ballin om eind 2009 een landelijk dekkend netwerk van Veiligheidshuizen te hebben is op 14 december behaald met het operationeel worden van het 45 e Veiligheidshuis. Het is nu aan de Veiligheidshuizen te bewijzen welke meerwaarde de samenwerkingsverbanden bieden voor de samenleving. In het district Bergen op Zoom plukken we er de vruchten van dat wij al enige jaren met elkaar aan de slag zijn. En ook in 2009 hebben we met de partners weer bergen werk verzet en successen geboekt. Zo behandelden we in verschillende zaken in de diverse casusoverleggen (zie het overzicht op pagina 33) en is het aantal veelplegers drastisch teruggedrongen. Ook het aantal geoormerkte delicten is met 25% verlaagd en het aantal harde kernjongeren is ruim gehalveerd. De inspanning voor 2010 is het bewerkstelligen van een naadloze aansluiting tussen het Veiligheidshuis en de lokale Centra voor Jeugd en Gezin. Wij zijn beide netwerkorganisaties met complementaire maatschappelijke doelstellingen. Een goede afstemming en samenwerking is van het grootste belang om, samen met de ouders, de meer problematische jeugd af te houden van een criminele carrière. Intern blijft het accent net zoals in 2009 liggen op de intensivering van de partnersamenwerking en verdere professionalisering van de ondersteunende systemen. Wij kijken uit naar het nieuwe planjaar. Namens de medewerkers in en rond het Veiligheidshuis, Berry Duckers, Manager Veiligheidshuis district Bergen op Zoom Partners van het Veiligheidshuis Arrondissementsparket Breda Bureau Jeugdzorg Dienst Justitiële Inrichtingen Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Halderberge Gemeente Moerdijk Gemeente Roosendaal Gemeente Steenbergen Gemeente Woensdrecht GGZ Westelijk Noord Brabant Halt Midden- en West-Brabant Novadic-Kentron Politie Midden en West Brabant Raad voor de Kinderbescherming Reclassering Nederland Slachtofferhulp Nederland Stichting de Zuidwester Verantwoording

3 Inhoudsopgave 1. Meerwaarde van het Veiligheidshuis 3 2. Accenten 2009 en Aansluiten op de Centra voor Jeugd en Gezin Van ketenafstemming naar meetbare ketenresultaten 5 3. Optimale ketensamenwerking Ketensamenwerking op het verbindingspunt van straf en zorg Samenwerkingsdoelen Veiligheidshuis 8 4. Doelstellingen per doelgroep (Risico) jeugd Veelplegers Slachtoffers Doelstellingen aanvullende thema s Huiselijk geweld Courage project Transactie Officiersmodel Nazorg en preventie Organisatieontwikkeling en beheer Veiligheidshuis Organisatieontwikkeling Personeel Informatievoorziening Communicatie Financiën en totaaloverzicht cases 33 Gebruikte afkortingen 34 Verantwoording

4 1. Meerwaarde van het Veiligheidshuis In het voorwoord noemen we dat er inmiddels een landelijk dekkend netwerk is aan Veiligheidshuizen. De minister hechte sterk aan deze doelstelling omdat de Veiligheidshuizen sinds hun start een aantal belangrijke voordelen bieden. In de nota Naar een landelijk dekkend netwerk uit 2009 staan deze benoemd: Veiligheidshuizen functioneren als informatieknooppunt waar ketendossiers worden opgebouwd: preventie, repressie en (na)zorg worden met elkaar verbonden. Dit is mogelijk voor individuele gevallen (casusoverleg), groepen (bijvoorbeeld overlastgevende of criminele jeugdgroepen) en voor gebieden. Ketenpartners kunnen gemakkelijker informatie met elkaar delen en bij elkaar binnenlopen om zaken te doen rondom een cliënt. We hebben met de Veiligheidshuizen een naadloze aansluiting in de uitvoering gerealiseerd. Ketenpartners zijn in een fysieke omgeving eerder geneigd elkaar aan te spreken op gemaakte werkafspraken en toezeggingen. Afspraken over te nemen maatregelen verzanden hierdoor minder snel in de reguliere uitvoeringspraktijk. Voor zover dat wel (structureel) het geval mocht zijn, spreken partners elkaar erop aan om maatregelen te nemen die ertoe leiden dat de reguliere uitvoeringspraktijk zich aanpast aan de specifieke aanpak in het kader van het Veiligheidshuis. Professionalisering van het overleg tussen de partners stelt het Veiligheidshuis in staat een strakke regie te voeren op de door de samenwerkende partners vastgestelde outcome. Het onderlinge vertrouwen wordt bevorderd, doordat men elkaar en elkaars organisatie beter leert kennen. Dit onderlinge vertrouwen leidt tot betere samenwerking en er ontstaat meer zicht op wat er wel en niet gebeurt. De betrokken organisaties spreken elkaar hierop aan. De integraliteit en daarmee de kwaliteit van de persoonsgebonden aanpak wordt verhoogd, omdat de partners beter bekend zijn met elkaars mogelijkheden tot interventie en het gebruik dat daarvan wordt gemaakt. De partners maken gezamenlijk risicoanalyses. Snelheid en efficiency nemen toe door de gezamenlijke aanpak in het Veiligheidshuis. Doelgroepen worden benoemd en voor alle fasen in de levensloop worden afspraken gemaakt. Dit geeft de mogelijkheid om al van te voren trajecten af te spreken, die snel uitgevoerd kunnen worden als tegen de betrokken persoon proces-verbaal is opgemaakt. In een vroeg stadium kan de keuze worden gemaakt tussen dwang en drang. Missie Het Veiligheidshuis district Bergen op Zoom richt zich op het voorkomen van eerste delicten, het terugdringen van recidive en het organiseren van adequate zorg voor slachtoffer en zorgvragers in het algemeen. Hiertoe werken de partners van het Veiligheidshuis samen om straf en zorg op persoonsniveau te verbinden, waarbij elke partner een essentiële bijdrage levert. Verantwoording

5 2. Accenten 2009 en Aansluiten op de Centra voor Jeugd en Gezin Voor het realiseren van een serieuze en goede aansluiting tussen het Veiligheidshuis en de zes Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) binnen het district is op 19 oktober 2009 een eerste bijeenkomst gehouden met alle betrokkenen. Dit was op uitnodiging van wethouder Veraart, wethouder Jeugd van de gemeente Bergen op Zoom en voorzitter van de stuurgroep van het Veiligheidshuis. Van de zes geplande centra zijn er drie operationeel en de overige drie zijn in verschillende stadia van oprichting. In opdracht van de provincie wordt dit aansluitingsproces onderzocht en begeleid door Twynstra en Gudde. Het doel van de provincie is om een Brabantbreed dekkend netwerk van effectief en efficiënt samenwerkende Veiligheidshuizen en CJG s te faciliteren, dat als voorbeeld kan dienen voor andere provincies en regio s in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat voor een goede aansluiting een gemeenschappelijke visie en doelen van belang is. Daarnaast een goede afstemming ten aanzien van de inhoud van het werk en de werkprocessen van de professionele uitvoerders. Dit is echter allemaal nog afwezig. De afstemming vindt tot nog toe voornamelijk plaats op het bestuurlijke niveau. De vijf thema s waarop samenwerking tussen het Veiligheidshuis en CJG meerwaarde kan hebben zijn: Multi-probleemgezinnen Huiselijk geweld Kindermishandeling Risicojongeren Nazorg zowel na detentie en na jeugdzorg (overgang van 18- naar 18+) Andere ideeën die tijdens de eerste bijeenkomst zijn benoemd en die nader worden onderzocht zijn: Alle partners van het Veiligheidshuis direct (of indirect via koppeling van systemen) aansluiten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Regio-overleg van de zes CJG-coördinatoren in het Veiligheidshuis organiseren Het vertrouwen optimaliseren De zes CJG s en het Veiligheidshuis op werkniveau bij elkaar zetten en met elkaar kennis laten maken en bespreken wie welke taken en mogelijkheden heeft. Hierbij ook kijken naar koppeling en wisselwerking CJG en Hulpverleningscasus overleg jeugd (HCO). Accenten 2010 De Zuidwester Met geïndiceerde jeugdzorg als kerntaak is belangrijk voor het planjaar de goede afstemming met de centra voor Jeugd en Gezin. Als uitvloeisel hiervan dient een nadere afstemming te komen welke informatie wordt uitgewisseld binnen de centra en welke binnen het Veiligheidshuis. Tevens dient bepaald te worden hoe regietaken verdeeld dienen te worden. De nazorg voor jeugdigen tot 23 jaar zal in het planjaar verder worden uitgebouwd. De geïndiceerde jeugdzorg zal in omvang toenemen, waarbij het streven is de zorg sneller te leveren en wachtperiodes tot een minimum te beperken. Daarnaast streeft de Zuidwester ernaar om de vrij toegankelijke zorg verder uit te breiden. Hierover vindt een nadere afstemming plaats met de gemeenten. Verantwoording

6 Een schakelfunctionaris instellen, die zowel in de CJG s als het Veiligheidshuis een rol heeft Op het gebied van zorg is sprake van enige overlap. Het Veiligheidshuis wil voorkomen dat de zorg voor jeugd volledig uit het Veiligheidshuis wordt gehaald daar dit de verbinding tussen straf en zorg (waar het Veiligheidshuis voor staat) ernstig kan bemoeilijken. In het voorjaar van 2010 wordt een volgende bijeenkomst georganiseerd over de samenwerking en aansluiting tussen het Veiligheidshuis en de CJG s. Eind 2010 dient de aansluiting en samenwerking naar tevredenheid van alle partijen te zijn. 2.2 Van ketenafstemming naar meetbare ketenresultaten De samenwerking in de keten kent een eigen dynamiek en complexiteit. De verleiding is groot om verder te investeren in afstemming tussen de ketenpartners en het verfijnen van overlegstructuren. Zonder deze verleiding altijd te willen weerstaan zal het zwaartepunt in het Veiligheidshuis in toenemende mate komen te liggen op de ketenresultaten. Wat is het feitelijke effect van de samenwerking op de vermindering van de (jeugd)criminaliteit, het gedrag van de veelplegers en zaken als het huiselijk geweld. De synergie in het Veiligheidshuis kunnen we steeds meer zichbaar maken en met de invoering van het PIX-systeem in 2010 zijn we beter in staat om de ketenresultaten inzichtelijk te maken. Sturen op trends in 2010 In 2009 is begonnen met de herstructurering van Operationeel Districtelijk Management Team (ODMT)van de politie. Het Bestuurlijk Informatie Model (BIM) werd eveneens verder ontwikkeld. Het doel is dat de politie beter zicht krijgt op trendbewegingen op het gebied van criminaliteit. Door een diepere analyse van deze trendbewegingen kan worden beoordeeld in hoeverre lokaal, districtelijk of regionaal dient te worden geïntervenieerd. Deze interventie kan van strafrechtelijke aard zijn, maar nadrukkelijk wordt ook gekeken naar welke rol de ketenpartners hierin kunnen hebben. Het criminaliteitsbeeld dient te worden verrijkt en verdiept door gebruik te maken van bijvoorbeeld wijkscans door wijkagenten en de informatie van ambtenaren openbare orde en veiligheid (AOV-ers) van de gemeenten. Dit dient tevens een impuls te geven aan de integraliteit van de aanpak. In het BIM wordt in het driehoeksoverleg van de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeenten aangegeven op welke wijze zij feitelijk invulling gaan geven aan de gekozen aanpak. Door het bestuderen van de trends door het kernteam is het Veiligheidshuis in 2010 beter in staat om, aansluitend op het driehoeksoverleg, beleid te ontwikkelen en (keten)gerichte aanpakken te ontwikkelen. Accenten 2010 Novadic-Kentron Novadic-Kentron levert meer maatwerk voor de veelplegers, waarbij de ambitie is om de inzet van justitieel casemanagement te behouden, ondanks drastische vermindering in 2010 door wegvallen in 2011 van het daarvoor beschikbare budget vanuit het rijk. Deze casemanager werkt buiten het justitieel kader en zet veel in op overlastgevers en de nazorg van exgedetineerden. Onderzocht wordt of daartoe middelen vanuit de reguliere verslavingszorg vrijgemaakt kan worden. Er is inzet gepleegd op de bestrijding van de problematiek omtrent het GHB-gebruik. Dit is in West-Brabant een snel groeiend probleem. Voor het Veiligheidshuis is het van belang naar effecten en gevolgen van de toename van GHBgebruik in het district te kijken. In 2010 zal in het bijzonder gekeken worden wat Novadic-Kentron in het Veiligheidshuis kan betekenen m.b.t. huisverboden en huiselijk geweld. Een nieuwe doelgroep in 2010 wordt de groep gebruikende licht verstandelijk gehandicapten met delictgedrag. Door een vroegtijdige behandeling kan structurele problematiek worden voorkomen. Verantwoording

7 3. Optimale ketensamenwerking 3.1 Ketensamenwerking op het verbindingspunt van straf en zorg Terugblik 2009 In 2009 is de ketensamenwerking op een viertal majeure punten opgepakt. 1. Verbeteren van de bestuurlijke sturing: de stuurgroep heeft nu een kleine kern die namens de stuurgroep de meer dagelijkse besturing voor haar rekening neemt. Dit heeft aan de ene kant geleid tot meer bestuurlijke betrokkenheid en aan de andere kant gaf het de brede stuurgroep de mogelijkheid om te sturen op hoofdlijnen. Tussen stuurgroeppartners onderling zijn bepaalde bestuurlijke thema s in subgroepen opgepakt zoals de versteviging van de werkrelaties tussen de gemeenten en de bestuurlijke aansturing van bovendistrictelijke samenwerkingsverbanden als HALT- Midden en West-Brabant en het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. 2. Nieuw administratie- en registratiesysteem: het stond al lang op de verlanglijst van de partners, een beter functionerend systeem dat de gegevensuitwisseling en de communicatie en overdracht tussen casusoverleggen aanzienlijk verbetert. Het afgelopen jaar is gekozen voor het in gebruik nemen van het PIX-systeem, dat ook door de ander Veiligheidshuizen in Brabant wordt gebruikt, en zijn voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2010 het systeem officieel in gebruik te nemen. 3. Invoering prestatie-indicatoren: De voorzitters van de casusoverleggen hebben in het tweede kwartaal van 2009 voorstellen ontwikkeld voor de invoering van prestatie-indicatoren. Deze zijn ingevoegd in het PIXsysteem dat in 2010 wordt ingevoerd in het Veiligheidshuis. Middels de vastgestelde indicatoren worden de resultaten beter inzichtelijk en kan structureel verantwoording worden afgelegd aan de stuurgroep. 4. Inrichten van adequate districtelijke nazorg: Personen die stelselmatig terugvallen in hun criminele gedrag, verharden in de ernst van de daad. Naarmate er meer gewenning optreedt wordt de drempel lager om zwaardere delicten te plegen en daarbij ook geweld te gebruiken. In het Veiligheidshuis is in samenwerking Accenten 2010 Gemeente Bergen op Zoom Bredere bekendheid genereren over de goede resultaten van het Veiligheidshuis bij burgers, bedrijven en bezoekers van de gemeente. Een uitstekende aansluiting en samenwerking met alle zes districtsgemeenten. Centraal positioneren van het Veiligheidshuis in de regionale aanpak Huiselijk geweld. Realisatie van sterke verbinding (op werkvloer, en het beleids- en bestuurlijk niveau) door middel van samenwerkingsgerichte informatie-uitwisseling en casuscoördinatie tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Veiligheidshuis. In 2010 sterk doorzetten op het realiseren van een casusondersteunend systeem met eraan gekoppeld een managementinformatiesysteem. Maken van uitwisselingsafspraken en het realiseren van een structurele aansluiting tussen het meldsysteem Zorg voor Jeugd en het HCO. Sterk positioneren van de districtelijke nazorgcoördinator binnen het district en bevorderen dat de zes gemeentelijke organisaties zich verenigen met deze nieuwe manier van werken. Tevens het participeren in de werkgroep die het zorgaanbod beschikbaar maakt voor de doelgroep. De beschreven aanpak jeugdoverlast van de zes districtsgemeenten invoeren, samen met de ketenpartners voor specifieke jeugdoverlast veroorzaakt door groepen jongeren. Verantwoording

8 met de gemeenten daarom in 2009 beleid ontwikkeld voor het opzetten van een Bureau Nazorg. De werving van een districtelijke nazorgcoördinator is in het najaar van 2009 gestart. Novadic-Kentron heeft voor de nazorg bij de aanpak van veelplegers in 2009 een justitieel casemanager aangesteld. Deze werkt in opdracht van het casusoverleg en intensiveert het contact met de veelpleger en verbindt verschillende zorgtaken en zorgpartners. Het inzetten van de justitieel casemanager heeft een positieve bijdrage gehad op het terugdringen van het aantal veelplegers.. Vooruitblik 2010 Straf en zorg verbinden blijft de formule voor Als het Veiligheidshuis de afgelopen jaren iets heeft bewezen, dan is dat wel dat het strafrecht slechts een onderdeel is van een gezamenlijke aanpak. Recidive verminderen bij veelplegers en jeugdigen en voorkomen van het plegen van het eerste strafbare feit bij jeugd zijn doelstellingen die pas een reële kans van slagen hebben als de zorg aan de voorkant èn aan de achterkant goed geregeld is. Dat betekent dat ketenpartners soms activiteiten moeten uitvoeren die niet geheel tot de corebusiness van de partner behoren. Van deelnemers van het Veiligheidshuis wordt echter verwacht dat zij verder kijken dan de grenzen van hun eigen organisatie om zo de verbinding tussen straf en zorg mogelijk te maken. Met het ontstaan van verschillende samenwerkingsketens wordt het van belang ook te kijken naar een efficiënte inzet van de medewerkers van de ketenpartners die vaak deelnemer zijn in meerdere ketens. Met de schaarse middelen die er zijn dient een zo optimaal mogelijke inzet te worden nagestreefd en moet overlap tot een minimum worden beperkt. Dit betekent voor de stuurgroep van het Veiligheidshuis in 2010 een herbezinning op de positionering van het Veiligheidshuis. Wat doet het Veiligheidshuis nu wel en wat niet en waar wordt het uitgevoerd als dit niet in het Veiligheidshuis plaatsvindt? Een onderdeel van deze discussie is het bepalen en stevig inzetten van één regisseur per persoon, ongeacht bij welke organisaties of ketens deze persoon onder behandeling is. Belangrijk hierin is het maken van goede afspraken, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen die partners hebben. Verantwoording Accenten 2010 Gemeente Halderberge De gemeente Halderberge zet het huidige lokale jeugd- en veiligheidsbeleid de komende jaren door. Kenmerk van dit beleid is intensief overleg met alle partners over zowel overlast van hangjongeren als drugsgebruik door individuele jongeren. Deze problemen willen we nog beter in kaart brengen en de gegevens actueel houden. Het Veiligheidshuis is daarbij een onmisbare schakel. De gemeente Halderberge handhaaft de non-alcoholzone en blijft de plekken waar hanggroepen overlast veroorzaken categoriseren in 2010 op basis van het plan van aanpak jeugdoverlast. De verdere ontwikkeling van de BEKE methode door het Veiligheidshuis zien we dan ook als een welkome aanvulling. Als gemeente willen we nog intensiever gaan samenwerken met het Veiligheidshuis. We zien dan ook met vertrouwen de verdere ontwikkelingen tegemoet op het gebied van de nazorg voor ex-gedetineerden, het hulpverlenings casus overleg (HCO) en de persoonsgerichte aanpak. Daarnaast wil de gemeente Halderberge graag gebruik maken van de deskundigheid en professionele adviezen van het Veiligheidshuis. De intensieve samenwerking van de partners in het Veiligheidshuis is een voorbeeld voor het verder ontwikkelen van de districtelijke samenwerking op het gebied van openbare orde en veiligheid. De zes gemeenten van het district Bergen op Zoom gaan elkaar meer ontmoeten en het is geen toeval dat we dit doen in het Veiligheidshuis

9 Als Veiligheidshuis zien we een belangrijke meerwaarde in het intensiveren van de samenwerking met het lokaal driehoeksoverleg en het Ambtelijk Overleg Veiligheid, het ambtelijk overleg van de ambtenaren openbare orde en veiligheid van de aangesloten gemeenten. Als Veiligheidshuis hebben we een ondersteunende rol op gebied van preventie en de nazorg, maar ook een signalerende rol op drie gebieden: Criminaliteitsgevoelige plaatsen (hotspots) Veelplegers (hotshots) Criminele groepen, waaronder criminele jeugdgroepen (hotgroups) Met de ketenpartners dient informatie uitgewisseld te worden en integrale afspraken te worden gemaakt zodat het helder èn afgestemd is waar eenieder op stuurt. Het AOV zou daarbij een belangrijke schakel kunnen zijn tussen het Veiligheidshuis en het driehoeksoverleg tussen het Openbaar Ministerie, Politie en Burgemeesters. Het Bestuurlijk Informatiemodel zou met de politiële analyse van het criminaliteitsbeeld op de drie gebieden voordurend actuele informatie moeten verschaffen aan het Veiligheidshuis en de driehoek. In 2010 gaan we vanuit het Veiligheidshuis in gesprek met het AOV en de driehoek om dit nader te verkennen en uit te werken. 3.2 Samenwerkingsdoelen Veiligheidshuis Een algemeen samenwerkingsdoel en een verantwoordelijkheid voor alle ketenpartners is het verder ontwikkelen van de methodische uitgangspunten van de verscheidene casusoverleggen en deze uniformeren en af te stemmen in de keten. Met de voorzitters van de casusoverleggen wordt hier in 2010 nader vorm aan gegeven. Aan de hand van het convenant dat de partners voor deze periode overeen zijn gekomen, komen we tot de volgende gekwantificeerde doelen voor de ketensamenwerking: Kalsbeeknormen (doorlooptijden voor Jeugdigen) 2009 Doel voor 2009: realisatie van de Kalsbeeknormen in 80 % van de gevallen. Uitvoering door Politie en Halt: Ontvangst LOF < 7 dagen na eerste verhoor: realisatie 67% Start werkzaamheden < 60 dagen na eerste verhoor: realisatie 81% Instroom < 53 dagen: realisatie 91% Uitvoering door Politie: Ontvangst PV bij OM < 30 dagen na eerste verhoor: realisatie 83% Uitvoering door Politie en OM: Beoordeling OM < 90 dagen na eerste verhoor: realisatie 90% Uitvoering door OM Instroom eerste beoordeling < 2 maanden: realisatie 99% Uitvoering door Politie, OM en ZM Vonnis door rechter binnen 180 dagen na 1 e verhoor: realisatie 73% Uitvoering Raad vd Kinderbescherming Uitvoering basisonderzoek < 40 dagen na melding: resultaat 70% Taakstraf ZM uitgevoerd < 160 dagen na melding bij RvdK: resultaat 50% Meer over de Kalsbeeknormen, zie tabel pagina 15. Verantwoording

10 Algemene Samenwerkingsdoelen 2009 en 2010 Algemene samenwerkingsdoelen Plan 2009 Realisatie 2009 Plan 2010 Faciliteren en structureren ketensamenwerking Uitwerking van de principeafspraken tussen de betrokken gemeenten over financiering van de gezamenlijke functies De gemeente hebben conform de afspraak zorg gedragen voor de financiering van genoemde gezamenlijke functies. De Wetgeving De te werven nazorgcoördinator zal in 2010 een nieuwe werkstructuur voor de nazorg van veelplegers ontwikkelen. in het Veiligheidshuis. Deze uitwerking omvat de aanpak op de volgende taken: Verder intensiveren en verbeteren aanpak en nazorg veelplegers Aanpak huiselijk geweld intensiveren en starten met Wetgeving Tijdelijk Huisverbod HCO coördinatie districtelijk versterken Tijdelijk Huisverbod is benut en als maatregel in gebruik genomen. Districtelijke hulpverleningscoördinatie op nazorg en HCO is gerealiseerd. Benutting mogelijkheden ketenpartners Afstemmen beleid, strategie en visie Ketenpartners hebben gemeenschappelijk beleid ontwikkeld t.a.v.: * Bureau nazorg * Persoonsgebonden aanpak justitiabelen Operationaliseren van: * Bureau nazorg * Persoonsgebonden aanpak justitiabelen *Continueren Tommiezittingen * Tommiezittingen * Hulpverleningscoördinatieoverleg Aantal OM-verdachten Door de politie worden 3200 verdachtendossiers aangeleverd. Realisatie: 2725 OM verdachten Door de[politie worden ook voor verdachtendossiers aangeleverd. Handhaven sepôtzaken Het huidige bereikte niveau van sepôtzaken handhaven op: Beleidssepôt maximaal 3% Technisch sepôt maximaal 3,5% Beleidssepot: 1,7% Technisch sepot: 3,7% Administratief sepot: 0,3% Het voor 2009 gestelde doel doorzetten in Verantwoording

11 AU-zaken Verhogen van het aantal afdoeningen per TOM zitting Snelrechtzaken Voorgeleidingen veelplegers vanuit Veiligheidshuis In minimaal 40% van de gevallen heeft Geregistreerde realisatie is 34%. de verdachte bij het verlaten van het De dalende trend is mogelijk te verklaren politiebureau een beslissing van het OM door de invoering van nieuwe computersystemen: GPS bij OM en BHV bij politie, ontvangen. en door significante afname van het aantal drugstoeristen. 500 afdoeningen Er zijn 325 gemeten afdoeningen Aantal TOM zittingen is minder daar er sinds 2009 voorbeoordelingen plaatsvinden door het OM te Breda, waarbij de instructies van GPS worden opgevolgd. Dit leidt tot snelle afdoening met directe sancties zonder dat er een TOM zitting aan de pas komt. Snelrechtzaken bij evenementen binnen Het zijn er geen snelrechtzaken gedaan. 10 dagen 75 voorgeleidingen Het aantal veelplegers is teruggelopen Dit met het oog op het aanloopjaar 2009 waardoor het aantal voorgeleidingen eveneens terug is gelopen. Gerealiseerde voorgeleidingen: 41. Minimaal 40% van de gevallen. Dalende trend doen keren in verband met doorlooptijden dossiers, lik op stuk verdachte en intensivering samenwerking met politie en veiligheidshuisfunctionarissen (waaronder Politieparketsecretarissen en secretaris op locatie. Binnen het VH meer maatwerk leveren, waardoor er niet overgegaan wordt tot een snelle afdoening maar de dader bewust voorgeleid wordt om een grotere en duurzame impact te hebben op de persoon. In 2010 zal er bij evenementen daar waar nodig en nuttig, het snelrecht worden toegepast. Doelstelling 75 voorgeleidingen wordt gehandhaafd. Dit moet realiseerbaar zijn onder andere door de komst van PGAj Verantwoording

12 4. Doelstellingen per doelgroep De doelgroepen van het Veiligheidshuis zijn Jeugd, Veelplegers en Slachtoffers. Het Veiligheidshuis heeft de casusoverleggen als belangrijkste instrument om de kerntaken per doelgroep te realiseren. Via de casusoverleggen werken we aan algemene doelstellingen zoals het voorkomen van eerste delicten, het terugdringen van recidive en adequate zorg voor slachtoffers. Per casusoverleg zijn eigen doelen en prestatie-indicatoren geformuleerd om de efficiëntie en de effectiviteit in het overleg te kunnen vergroten. Toch is de grootste motor achter het succes van de casusoverleggen niet de prestatiemeting, maar de persoonlijke betrokkenheid van de professionals bij de doelgroepen en hun intrinsieke motivatie om iets te doen aan de veiligheid voor de samenleving in het algemeen en het welzijn van hun doelgroep in het bijzonder. Binnen de casusoverleggen zijn we sinds 2009 beter in staat om te gaan met psychische problematiek die in elke doelgroep wel voorkomt. Voor personen met psychiatrische problemen geldt veelal dat deze problemen de situatie compliceert. GGZ Westelijk Noord Brabant heeft de samenwerking met het Veiligheidshuis versterkt door het openen van een forensische poli in hetzelfde gebouw als het Veiligheidshuis. Hiermee worden de lijnen korter en kan beter maatwerk geleverd worden. 4.1 Doelgroep (risico) jeugd Terugblik 2009 Ook 2009 was een belangrijk jaar voor de bestrijding van de overlastgevende en criminele jeugd. In het afgelopen jaar zijn vanuit het Veiligheidshuis extra maatregelen getroffen om de ouders nadrukkelijker te betrekken bij een straf- of zorgtraject. Zij worden meer dan anders gewezen op hun ouderlijke verantwoordelijkheden en aangesproken op het gedrag van hun kinderen. Om sneller passende hulp te verlenen is de Verwijsindex Risicojongeren geïntroduceerd. Deze regionale verwijsindex biedt informatie aanvullend op de landelijke verwijsindex Zorg voor Jeugd. Voor jongeren in het Project jeugdige daders met extra zorgsignalen is in het Veiligheidshuis een meer voelbare aanpak geïntroduceerd (tommies). De jongeren moeten in het Veiligheidshuis op zitting komen waar een integraal zorgaanbod wordt voorgelegd aan de verdachte én diens opvoeders. Deze aanpak blijkt in de praktijk bij de ouders een schokeffect teweeg te brengen omdat hun kind bekend staat bij de justitiële partners. Het integrale zorgaanbod dient het tij te keren. Accenten 2010 Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg wil zich blijven inzetten in het Veiligheidshuis in De geldstromen vanuit de provincie dienen hier ondersteunend aan te zijn. De huidige primaire taken van het bureau blijven de kerntaken. Bij ontwikkeling van nieuwe taken is mogelijke inpassing in het Veiligheidshuis een vanzelfsprekend onderdeel. Mede in het licht van bovengenoemd punt en gezien de huidige behoefte wordt voor 2010 de inzet van Bureau Jeugdzorg in het HCO herijkt. De evaluatie van het HCO wordt hierin betrokken. Voor goede operationele afspraken over taakverdeling en informatie-uitwisseling tussen het hetgeen wordt behandeld vanuit het Veiligheidshuis (HCO) en/of het Centrum voor Jeugd en Gezin en Jeugdzorg, initieert Jeugdzorg voor 2010 een afstemming. Samen met de Reclassering gaat Bureau Jeugdzorg kijken naar de uitvoeringstaken rond de overgang van jeugdigen 18- / 18+ Verantwoording

13 Het project laagdrempelige opvang voor jeugdigen is in 2009 gerealiseerd. Tender is betrokken bij het project. Districtelijk is er hard aan gewerkt een goede aansluiting te realiseren met de Centra Jeugd en Gezin. Dit is beschreven in paragraaf 2.1. Door aanpassing in de afspraken tussen verschillende partners en de komst van het netwerk/trajectberaad is de aansluiting tussen de jongeren 18-/18+ sterk verbeterd. In januari 2009 is het casusoverleg Netwerkberaad en Trajectberaad gestart. Het Netwerkberaad vindt plaats in de Jeugd Justitiële Inrichting (JJI), het Trajectberaad vindt plaats in het Veiligheidshuis. Doel van het Netwerkberaad is om het proces rondom een jongere die in een JJI komt te bewaken, acties af te stemmen en informatie door te sluizen naar de regio van de herkomst van de jongere. In het Netwerkberaad werken de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg en daarbinnen de sector Jeugdreclassering en Jeugd Justitiële Inrichtingen nauw samen. Het Veiligheidshuis neemt via het Trajectberaad alle jongeren die verblijven in een Justitiële Jeugdinrichting en in het district ge(her)huisvest gaan worden in een nazorgtraject vanaf het moment dat zij 14 dagen in de JJI verblijven. Naast inhoudelijke afstemming en voorbereidingen voor de daadwerkelijke nazorg, wordt vanuit het Trajectberaad ook de Raadkamer geadviseerd. In september 2009 is gestart met de Tomzittingen 1 voor jeugdigen, ook wel Tommiezittingen genoemd. De opkomst van de jongeren en hun ouders blijkt goed. Het traject lijkt een grotere impact op jongeren en hun ouders dan het voorheen schriftelijk traject, doordat ze persoonlijk worden gezien en gesproken. Ze krijgen van de gemandateerde jeugdparketsecretaris meteen een aanbod (voorstel voor een alternatieve straf) dat in het merendeel van de gevallen wordt geaccepteerd. Na 1 jaar zal een evaluatie plaatsvinden. In november 2009 is het Veiligheidshuis gestart met de proef van een wekelijkse ochtendbriefing Jeugd voor alle partners. In de briefing wisselen professionals informatie met elkaar uit, waarbij meteen wordt kortgesloten wie overgaat tot welke aanpak en waar welke verantwoordelijkheid ligt. Hierdoor zijn de partners in staat om vroegtijdig in te grijpen en sneller effectief aan te pakken. Tevens blijven de ketenpartners middels de briefing goed op de hoogte van de voortgang en de effecten van de genomen maatregelen. Accenten 2010 Raad voor de Kinderbescherming De RvdK draagt zorg voor een gezamenlijke afstemming binnen de drie Veiligheidshuizen in het arrondissement. Het streven is dat het inzetten van een regisseur die zicht heeft waar elke jongere zich in de jeugdstrafrechtketen bevindt. Wat het delict en hulphistorie is en welke organisaties daarbij betrokken zijn. In de afstemming wordt meegenomen dat de wens vanuit het Veiligheidshuis is dat de Raad participeert in het Huiselijk Geweld Overleg en het Hulpverlenings- Casus overleg, naast de deelname aan Tommiezittingen en de bezetting van 4 werkplekken. De afdeling Straf bouwt de bestaande producten in 2010 verder uit. De civiele afdeling zal gaan voorzien in een goede aansluiting met de Centra voor Jeugd en Gezin. De Raad neemt niet deel aan het HCO en HGO (BJZ is de centrale toegang tot Jeugdzorg), maar is wel zo nodig te consulteren. In 2010 zal de Raad met BJZ bezien hoe de aansluiting in de eerste lijn geborgd kan worden. Vooruitblik 2010 De aanpak van jongeren kan nog steeds rekenen op grote betrokkenheid van partners, hetgeen zich onder meer uit in de verfijning van de methoden, het optimaal benutten van de bestaande (en succesvolle) instrumenten en 1 Taakstrafzitting van het Openbaar Ministerie (TOM) Verantwoording

14 de nieuwe initiatieven die ontstaan om grip te krijgen op de jeugdproblematiek. Bij de aanpak van groepen en individuen werken de lokaal acterende organisaties en de partners in het Veiligheidshuis nauw samen. Zo is bijvoorbeeld voor de aanpak van jeugdoverlast en criminaliteit door de gemeente Roosendaal het masterplan Rising Star ontwikkeld. Het masterplan behelst een jaarlijkse analyse van de jeugdproblematiek conform de Beke-methodiek. Bij groepen wordt inzicht verkregen op de locaties waar ze zich ophouden, de kenmerken van de groep en de aard en ernst van de jeugdoverlast/criminaliteit. Bij individuen wordt inzicht verkregen in ondermeer het maatschappelijk perspectief, de antecedenten en de gezinsachtergrond. Dit leidt uiteindelijk tot een classificatie van groepen: hinderlijke, overlastgevende en criminele groepen. De indeling bij individuen varieert van losse contacten tot harde kern jongeren. Door de classificatie kan een gerichte aanpak per groep en individu ontwikkeld worden, waarbij afhankelijk van de kenmerken van de groep/individu grenzen gesteld worden of juist perspectief wordt geboden. Per groep/individu wordt een plan van aanpak ontwikkeld waarin het traject bepaald wordt en tevens welke instantie welke taken uitvoert en waar de regie ligt. In 2010 wordt duidelijker de link met het Veiligheidshuis gelegd o.a. door met partners de mogelijkheden te onderzoeken en benutten om deze aanpak te verbreden in het district. Er is een interventiemodel ontwikkeld door de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom genaamd Gedrag en Gezag, dat duidelijke grenzen stelt richting hinderlijke en overlastgevende jeugd èn hen mogelijkheden biedt. In het interventiemodel is een duidelijke rol weggelegd voor de ouders. Begin 2010 wordt het interventiemodel operationeel. Medewerkers van de afdeling Task Force Jeugd van de gemeente Bergen op Zoom gaan in 2010 werkplekken bezetten in het Veiligheidshuis. Hierdoor is een betere samenwerking met Bureau Jeugdzorg, Politie en andere partners op gebied van jeugdoverlast mogelijk. Ook de projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid van de gemeente Roosendaal is gedurende enkele dagdelen per week aanwezig op het Veiligheidshuis. In de in 2009 operationeel geworden Netwerk- en Trajectberaad wordt een contactfunctionaris van de Reclassering toegevoegd, waardoor er een betere overgang mogelijk is tussen 18- /18+. Wekelijks worden in het netwerkberaad, gehouden in de Jeugd Justitiële Inrichting, alle nieuw binnen gekomen jongeren besproken door informatie over de jongeren bij elkaar te leggen en een inschatting te kunnen maken over de verwachte duur van plaatsing. De sluitende aanpak wordt waargemaakt in het Veiligheidshuis in het hierop volgend Trajectberaad waarin participeren de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugd Reclassering, de betreffende Jeugd Justitiële inrichting, nazorg van Reclassering Nederland en de gemeenten. Onder voorzitterschap Accenten 2010 Gemeente Woensdrecht Gemeente Woensdrecht richt zich in 2010 op het ontwikkelen van twee beleidsnota s voor het integraal jeugdbeleid en het integraal veiligheidsbeleid. In beide wordt zowel beleidsmatig al operationeel duidelijk de relatie gelegd met het Veiligheidshuis. De districtelijke samenwerking tussen de zes gemeenten op het gebied van integraal veiligheidsbeleid zal geïntensiveerd worden, wat een versteviging zal inhouden van de intergemeentelijke samenwerking. De gemeente hecht aan een goede samenwerking tussen het Veiligheidshuis en het Centrum voor Jeugd en Gezin en zal zich intensief inzetten om deze samenwerking te bevorderen. Verantwoording

15 van de casusregisseur van de raad worden afspraken gemaakt over doelen van het (nazorg)trajectplan en over de begeleiding van de jongere en zijn ouders. Onder leiding van de coördinator HCO is gestart met een werkgroep die de opdracht heeft om de problematiek betreffende loverboys in kaart te brengen. Het onderzoek start in Bergen op Zoom. Zorgadviesteams en middelbare scholen zullen in 2010 benaderd worden om deel te nemen aan dit project. Halt start in 2010 met de nieuwe Halt-afdoening. Geen delict is hetzelfde en iedere jongere heeft baat bij een benadering die past bij zijn specifieke situatie. Dit maatwerk leidt tot een optimale persoonsgerichte aanpak. De vernieuwde Halt-afdoening bestaat uit verschillende modules gericht op het aanleren van concrete vaardigheden die bijdragen aan het voorkomen van crimineel gedrag en die gewenst gedrag bevorderen. Kwantitatieve doelen 2009 en 2010 voor Jeugd Algemene ketenafspraken Plan 2009 Realisatie 2009 Plan 2010 Harde Kern Jongeren/ minderjarige veelplegers 100 % van de Harde Kern Jongeren een nazorg- en/of resocialisatietraject, waarvan er 40 % succesvol worden afgerond. Definitie van HKJ is uitgebreid naar minderjarige veelplegers, daardoor kan een bredere groep aangepakt worden. Er zijn 0 nazorgtrajecten opgestart. Doelstelling van 2009 wordt overgenomen. Er zal in 2010 integraler gekeken worden naar de beoogde resultaten alsmede naar het scenarioverloop. Er zullen het komende jaar minimaal 5 zorgtrajecten worden opgezet. Daling van de geregistreerde criminaliteit door Harde Kern Jongeren met 10 % t.o.v In 2007: 9 geregistreerde HKJ-ers In 2009: 8 geregistreerde HKJ-ers met allen een scenario en 0 nazorgtrajecten Door het verruimen van de gestelde criteria komen HKJ ers eerder in beeld en krijgen eerder een zorgscenario aangeboden. Het beoogde doel is dat er op de langere termijn minder jeugdigen de status van HKJ er zullen krijgen dan nu het geval is. Justitieel CasusOverleg Bespreking van 100% van alle jongeren tussen de 0 en 18 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd danwel de leerplichtwet hebben overtreden. Prognose instroom: 300 jongeren. Realisatie: 358 jongeren Behandelde zaken: 868 Streven 414 jongeren Verantwoording

16 Aanpak Halt Iedere gemeente maakt in een overeenkomst met HALT Midden- en West-Brabant afspraken over de invulling van preventieve activiteiten naast het basispakket dat voor elke gemeente beschikbaar is. Realisatie: 292 Haltzaken Dit is meer dan het streefgetal voor dit jaar: 275 Haltzaken De werkwijze zal in 2010 worden aangepast. Dit maakt dat hernieuwde afspraken tussen gemeenten en Halt gemaakt zullen worden. Halt nieuwe stijl treed in werking. Aanpak Jeugdgroepen volgens Beke shortlist methodiek Jeugdgroepen in beeld brengen en monitoren Politie inventariseert, brengt in beeld en ondersteunt, i.s.m. jongerenwerk Jeugdgroepen agenderen voor de driehoek Binnen het district is de aard en de omvang van alle jeugdgroepen geïnventariseerd. Zie tabel pagina 17. In 2010 wordt de analyse van de jeugdgroepen herhaald. Aanpak schoolverzuim Een ketenspecifieke ketengerichte aanpak schoolverzuim ontwikkelen en implementeren Actief betrokken gemeente bij handhaving leerplicht Implementatie (concept) handleiding Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim Deze aanpak is gerealiseerd en loopt goed. Partners zijn in het proces dichter bij elkaar gekomen waardoor de zaken sneller en kwalitatief beter worden opgepakt en afgehandeld. Mede hierdoor zijn gemeenten actiever betrokken bij de handhaving en uitvoering leerplicht. De handleiding is nu landelijk doorgevoerd en draagt bij aan de kwaliteit van de uitvoering. Er zal in 2010 vooral gewerkt worden aan intensivering van samenwerking met scholen. Er wordt bij de gemeente gewerkt aan het certificaat veilige scholen. De verwachting is dat dit de scholen en het veiligheidshuis dichter bij elkaar kan brengen. Intensieve samenwerking met het CJG kan een belangrijke bijdrage leveren aan het aanpakken van schoolverzuim. Behalen doorlooptijden Vier maal per jaar worden de doorlooptijden aan de hand van de rapportage Kalsbeeknormen (OM) in het APJ besproken en teruggekoppeld aan het Veiligheidshuis BOZ Vier maal per jaar wordt het onderwerp doorlooptijden aan het AJB gerapporteerd op basis van input Veiligheidshuis Gesignaleerde knelpunten worden inclusief een verbetervoorstel aan het APJ gestuurd Doel 80% realisatie binnen de kalsbeeknormen. Feitelijke realisatie ten opzichte van deze norm in de tabel op pagina 8. De te behalen doorlooptijden zijn per kwartaal geregistreerd. Bespreking van de cijfers heeft plaatsgevonden conform de doelen Vier maal per jaar: worden de doorlooptijden aan de hand van de rapportage Kalsbeeknormen (OM) in het APJ besproken en teruggekoppeld aan het VH-BOZ wordt het onderwerp doorlooptijden aan het AJB gerapporteerd op basis van input Veiligheidshuis worden gesignaleerde knelpunten inclusief een verbetervoorstel aan het APJ gestuurd. Verantwoording

17 Nazorg 100% aanbod nazorg waarvan 50% positief afgerond Er is een actueel overzicht van lopende arrondissementale initiatieven gericht op nazorg Er is een actueel overzicht van mogelijkheden om een ketenbrede aanpak nazorg voor jeugdigen te creëren. Deelname aan (ontwikkeling en continuering) trajectberaad De gemeenten zijn aanspreekpunt voor nazorg TOM (tommies) voor OM Start op locatie veiligheidshuis met eenvoudige Jeugd kinderzittingen waarbij ouders be- trokken worden bij afdoening. Start mei 2009: 100 kinderzittingen 2009 Verder doorvoeren en Voorbereidingen voor het onderbrengen van uitbreiden van het JCO de gehele jeugdstrafrechtketen onder JCO support support met het oog op realisatie hiervan in Aantal OM-verdachten Door de politie worden 470 jeugdige OM verdachten Jeugd aangeleverd. Met de invoering van het Netwerkberaad is er zich op alle jongeren die de JJI instromen daar de beschikbare informatie over hen wordt gedeeld. Dit stelt de Jeugdreclassering en de JJI in staat om regie te voeren op de jongeren in het JJI en op het toezien van de totstandkoming van een goed nazorgplan. Alle jongeren die de JJI uitstromen maken deel uit van het Trajectberaad en krijgen begeleiding, veelal d oor de jeugdreclassering. Gestart in september Er zijn 58 zittingen gehouden Hiervan zijn er 51 verschenen en succesvol verlopen. JCO support is het afgelopen jaar ingevoerd in ons veiligheidshuis. Er doen zich hier en daar nog wat ongeregeldheden voor, maar in grote lijnen kan gesteld worden dat het systeem casusondersteunend werkt en het snel inzicht geeft in de actuele stand van zaken. Er zijn 414 personen aangeleverd. De dalende tendens is landelijk. Het blijven betrekken van alle gemeenten zodanig dat de betrokken gemeenten in dit district Er is een overzicht van mogelijkheden om een ketenbrede aanpak voor nazorg jeugdigen te creëren. Implementatie van nieuwe beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen Implementatie van het ICTnazorgsysteem Voor dit jaar zullen er 160 tommiezittingen worden gehouden. Het JCO support zal voor dit jaar verder worden verbeterd. Ook zal er dit jaar mogelijk een koppeling gemaakt worden met het PIX systeem of GCOS. Met een meer sturende rol van het OM het aantal van 470 aanhouden. Verantwoording

18 Problematische jeugdgroepen in 2009 Informatie vanuit de Politie Midden en West Brabant Bergen op Zoom Roosendaal Woensdrecht Moerdijk Steenbergen Halderberge Aantal hinderlijke groepen Aantal overlastgevende jeugdgroepen Aantal criminele jeugdgroepen Doelgroep Veelplegers Terugblik 2009 Binnen het Veelplegersoverleg heeft er wederom intensief afstemming plaatsgevonden en is het Veiligheidshuis meer voorgeleidingen gaan doen. Doordat er continuïteit is in de kwaliteit van de scenario s en de samenwerking steeds professioneler wordt, gaan rechters de adviezen van het casusoverleg steeds vaker opvolgen. Door de intensieve samenwerking en het in beeld houden van de veelplegers is er veelal sprake van een persoonlijk contact met de veelplegers zelf. Dit alles heeft geleid tot een flinke afname van het aantal veelplegers. Medewerkers in het casusoverleg Veelplegers hebben eraan gewerkt de verschillen die er tussen de partners bestonden in de probleembeleving en in de suggesties voor oplossingen op te heffen. Hier is aan gewerkt door: 1. De actoren in het Casusoverleg Veelplegers zijn door het Parket en de ketenpartners voldoende geïnformeerd over de beleidsontwikkeling en beoogde doelen rond de aanpak veelplegers. 2. De sturing op het gehele proces van aanhouding tot de nazorg, verbeterde door het invoeren van ketencoordinatie en sterkere regie in een vroegtijdig stadium. Hierbij is nu de gehele keten betrokken inclusief het perspectief van de zorgkant. Verantwoording

19 3. Stelselmatig hebben evaluaties en terugkoppelingen van gevolgde scenario s plaatsgevonden, waardoor duidelijk werd wie waarvoor verantwoordelijk was en wat de effecten waren van genomen maatregelen op de veelplegers. 4. Het meer en actief betrekken van de gemeenten die niet structureel deelnemen aan het casusoverleg, zodanig dat zij op het cruciale moment hun rol kunnen en willen nemen ten aanzien van de nazorg. 5. Het elektronisch ketendossier is het afgelopen jaar sterk verbeterd wat mogelijk werd door de continuïteit van de intensieve samenwerking en de administratieve ondersteuning. In 2009 is de voorbereiding van de voorgeleidingen aan de Rechter-Commissaris en de Raadkamer van de Rechtbank in verband met een strafrechtelijke inbewaringstelling en/of gevangenhouding van veelplegers op de locatie van het veiligheidshuis gedaan. Tegelijk met deze voorgeleiding is steeds een persoonsgericht scenario opgemaakt als advies voor de behandelend Officier van Justitie. Dit heeft ertoe geleid dat vonnissen en afdoeningen door de rechter steeds meer conform het advies van het casusoverleg zijn. Kwantitatieve doelen 2009 en 2010 voor de Veelplegers Thema Plan 2009 Realisatie 2009 Plan 2010 Veelplegers 50% van de vastgestelde lijst zeer actieve veelplegers wordt opgespoord, aangehouden en afgedaan en 25% van de vastgestelde lijst veelplegers en meerplegers. Aantal geregistreerde veelplegers en zeer actieve veelplegers is gedaald van 87 naar 64 personen. De combinatie aanpak veelplegers met de aanpak PGAJ zal verder doorgezet worden. Het is duidelijk dat vroegtijdig preventief ingrijpen een positieve werking heeft op het aantal veelplegers. Deze lijn zal voor dit jaar verder uitgewerkt worden. Voor 100% van de vastgestelde lijsten van de meerplegers, veelplegers en zeer actieve veelplegers wordt het standaard interventieprotocol uitgevoerd. Wanneer er iets aan de hand was met een veelpleger is in alle gevallen overgegaan tot een aanhouding. Voor 100% van de vastgestelde lijsten van de meerplegers, veelplegers en zeer actieve veelplegers wordt het standaard interventieprotocol uitgevoerd. Verantwoording

20 Persoonsgebonden (nazorg)trajecten Reclassering en Novadic-Kentron zullen per jaar 25 personen intensief begeleiden eventueel in combinatie met een toeleiding naar de verslavingszorg. In het afgelopen jaar zijn belangrijke resultaten geboekt door het inzetten van een Justitieel casemanager. Door de intensieve vorm van 1 op 1 begeleiding is het aantal veelplegers aanzienlijk gedaald. Gelet op de geboekte resultaten is het van belang dat de justitieel casemanager actief blijft binnen het veiligheidshuis. Gelet op de veranderde betalingsafspraken tussen de 3 RO en het ministerie is de financiering van de JCM-er op gespannen voet komen staan. Het is van belang dat de gezamenlijke partners garant blijven staan voor de inzet van de justitieel casemanager. De gemeenten bieden aan 100% van de volwassen veelplegers een nazorg- of resocialisatietraject aan, waarvan er 50% succesvol afgerond worden. Er is één ISD maatregel opgelegd door de rechter op basis van een scenario. Er is een justitioneel casemanager gestart met een doorlopende caseload van 20 personen. Dit betreffen zeer intensieve zorgtrajecten voor veelplegers. Realiseren van 5 GRIP trajecten voor personen van de gemeente Bergen op Zoom. Geregistreerde criminaliteit Daling van de geregistreerde criminaliteit door veelplegers met 25% t.o.v De doelstelling van het kabinet ten aanzien van het terugdringen van de geregistreerde criminaliteit t.a.v. geweldsdelicten, autoinbraken, bedrijfsinbraken en woninginbraken met 25% is gerealiseerd (24,8%). Ook in dit jaar willen wij de dalende lijn verder voort te zetten. Verantwoording

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Ervaringen uit de praktijk Korte introductie over het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. Regionalisering: De theorie. Regionalisering:

Nadere informatie

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Presentatie door Paul Beekman, ketenmanager, op 18 november 2010 2009 Veiligheidshuis West-Veluwe Valei pagina 1 van xx Inhoud van de presentatie. Landelijke ontwikkelingen;

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS. District Bergen op Zoom

VEILIGHEIDSHUIS. District Bergen op Zoom VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom Jaarplan 2009 Introductie Het veiligheidshuis is inmiddels niet meer weg te denken in Nederland. Het huidige kabinet steunt de initiatieven om het aantal Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE

VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE toelichting op werkwijze en resultaten in 2010 ten behoeve van gemeente Gulpen-Wittem ronde tafel 17 maart 2011 inhoud van deze presentatie wat doet het Veiligheidshuis Kerkrade?

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden In 2013 heeft het Veiligheidshuis Haaglanden de nieuwe focuswerkwijze geïntroduceerd. Met de nieuwe werkwijze zetten we de capaciteit

Nadere informatie

Verantwoording 2011 Jaarplan 2012

Verantwoording 2011 Jaarplan 2012 0 Jaarplan 2012 Jaarplan 2012 1 Jaarplan 2012 Voorwoord Het Veiligheidshuis district is een partner die vanzelfsprekend deel uitmaakt van de harde infrastructuur van zorg en veiligheid binnen het district

Nadere informatie

netwerkdag 28 november 2013

netwerkdag 28 november 2013 netwerkdag 28 november 2013 Bewoners Marconistraat Reclassering Nederland Bouman Reclassering HALT De Waag Stadsmarinier HIC VHRR: 19 gemeenten; 1,2 miljoen inwoners ZSM / ZSM-plus: Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen Inhoud kort verloop hoe werkt het Veiligheidshuis/organigram doelstelling/doelgroepen/partners financiële vertaling kaders feiten per gemeente casus

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

Veilig Centrum Jeugd en Gezin Lelystad. Lelystad. hoofdstad provincie Flevoland inwoners ( ) 31% jongeren tot en met 23 jaar

Veilig Centrum Jeugd en Gezin Lelystad. Lelystad. hoofdstad provincie Flevoland inwoners ( ) 31% jongeren tot en met 23 jaar Lelystad hoofdstad provincie Flevoland 75.120 inwoners (1-1-2011) 31% jongeren tot en met 23 jaar Historie netwerkorganisatie Sinds 1999 netwerkorganisatie Breakpoint Wijk- en stedelijke overleggen Advisering

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011

Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 Definitieve versie 12 januari 2012 jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 1 1. Inleiding 2. Landelijke ontwikkelingen 2.1 Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 3 Interregionale

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie BVRC10. Nazorg ex-gedetineerden in politiedistrict Meierij

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie BVRC10. Nazorg ex-gedetineerden in politiedistrict Meierij Collegevoorstel Inleiding Dit collegevoorstel gaat in op regionale samenwerking binnen het district Meierij voor de nazorg ex-gedetineerden. Begin 2011 zijn de mogelijkheden hiervoor onderzocht, omdat:

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling

ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling 1 Inhoud Wat = ZSM Waarom leerateliers Introductie Werken vanuit de bedoeling Leerateliers opbrengsten & geleerde lessen Praktijkvoorbeelden Hoe verder waar

Nadere informatie

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen door persoonsgerichte aanpak naar gedragsverandering Emile Curfs Plv Manager veiligheidshuis www.veiligheidshuisheerlen.nl Veiligheidshuis: Het Veiligheidshuis is

Nadere informatie

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken.

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken. Collegevoorstel Inleiding Sinds 2005 is in s-hertogenbosch gestart met de ontwikkeling van een Veiligheidshuis. In de afgelopen jaren is een sterk netwerk van ongeveer 20 partners ontstaan dat zich inzet

Nadere informatie

Jaarrapportage 2009. Veiligheidshuis Midden-Limburg

Jaarrapportage 2009. Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2009 Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2009 Veiligheidshuis Midden-Limburg Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis Midden-Limburg, versie

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Onderwerp Actieprogramma criminele jeugdgroepen

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Onderwerp Actieprogramma criminele jeugdgroepen Ministerie van Veiligheid en Justitie Cc : frt~.2eml~jy 4k 152 S > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 2511

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

e.o. Jaarverslag 2011 Veiligheidshuis Leiden jaarverslag-veiligheidshuis-leiden.indd 1

e.o. Jaarverslag 2011 Veiligheidshuis Leiden jaarverslag-veiligheidshuis-leiden.indd 1 uis h s eid h g li vei e.o. 1 1 en 0 2 d i g e a L l is rs u e h v s r d a i a e J h g i l Vei en d i le Jaarverslag 2011 Veiligheidshuis Leiden jaarverslag-veiligheidshuis-leiden.indd 1 09-03-2012 10:46:57

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019 Midden-Limburg West: Leudal, Nederweert, Weert Midden-Limburg Oost: Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond 1. Verlenging van beleid De gemeenten

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013-2014. Veiligheidshuis Midden-Limburg

Jaarrapportage 2013-2014. Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2013-2014 Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2013-2014 Veiligheidshuis Midden-Limburg Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis Midden-Limburg,

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Jaarplan 2011. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Borgen en verder verbeteren!

Jaarplan 2011. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Borgen en verder verbeteren! Jaarplan 2011 Veiligheidshuis Midden-Limburg Borgen en verder verbeteren! Jaarplan 2011 Veiligheidshuis Midden-Limburg Borgen en verder verbeteren! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie

Nadere informatie

Veiligheidshuis Regio Utrecht. Jaarverslag Veiligheidshuis Regio Utrecht

Veiligheidshuis Regio Utrecht. Jaarverslag Veiligheidshuis Regio Utrecht Veiligheidshuis Regio Utrecht Jaarverslag - 2016 Veiligheidshuis Regio Utrecht april 2017 Het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) - dat zijn we samen - Het VHRU is een samenwerkingsverband waarin gemeenten,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20301 2500 EA DEN HAAG Onderwerp Voortgang aanpak criminele jeugdgroepen 1. Inleiding De

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

ZSM en Betekenisvol afdoen

ZSM en Betekenisvol afdoen ZSM en Betekenisvol afdoen Welkom Pim Janssen Politieliaison / HOvJ ZSM Projectleider Leeratelier/ Context duo Marc Hoekstra Projectleider ZSM Noord-Holland 22-05-2017 ZSM en betekenisvol afdoen 2 Inhoud

Nadere informatie

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)?

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)? Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Cliëntniveau / Uitvoerend niveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Werkprocesbeschrijving. aanpak problematische jeugdgroepen

Werkprocesbeschrijving. aanpak problematische jeugdgroepen Werkprocesbeschrijving aanpak problematische jeugdgroepen Inleiding Werkprocesbeschrijving Toelichting werkprocesbeschrijving Rollen ketenpartners Matrix t.b.v. verdiepende analyse leden problematische

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen

Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen Inhoud Landelijk project ZSM VH (B. de Zwaan) Lokale pilots Rotterdam (E. Jongeneel) en Midden Nederland (K. van Duijvenbooden). Groepsopdracht Ruimte voor vragen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Juli 2012 Het college van Reimerswaal vindt het belangrijk om de gemeenteraad mee te nemen in de transitie van de jeugdzorg. Het geven van goede informatie hoort hier

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda

Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda De Convenantpartners; Gemeente Gouda Openbaar Ministerie Politie Hollands-Midden Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland Reclassering Nederland

Nadere informatie

Feiten & Achtergronden. Aanpak veelplegers. December 2006/F&A 6806

Feiten & Achtergronden. Aanpak veelplegers. December 2006/F&A 6806 Aanpak veelplegers December 2006/F&A 6806 Ministerie van Justitie Directie Voorlichting Schedeldoekshaven 100 Postbus 20301 2500 EH Den Haag T 070 370 68 50 F 070 370 75 94 E voorlichting@minjus.nl http://www.justitie.nl

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant tussen Ketenpartners inzake Veiligheidshuis district Bergen op Zoom

Samenwerkingsconvenant tussen Ketenpartners inzake Veiligheidshuis district Bergen op Zoom Samenwerkingsconvenant tussen Ketenpartners inzake Veiligheidshuis district Bergen op Zoom De ondertekenende partijen, de Ketenpartners, Halt Zuid-West Nederland Bureau Jeugdzorg Gemeente Bergen op Zoom

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Samenvatting plan van aanpak Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Burgers moeten zich veilig kunnen voelen op straten en in wijken. Politie en justitie moeten daadkrachtig en gezaghebbend kunnen

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle. sv RIS Regnr. BSD/ Den Haag, 23 september 2008

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle. sv RIS Regnr. BSD/ Den Haag, 23 september 2008 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle sv 2008.129 RIS 156287 Regnr. BSD/2008.2918 Den Haag, 23 september 2008 Inzake: nazorg ex-gedetineerden De gemeenteraad

Nadere informatie

Convenant Veilige School convenant School & Veiligheid Schouwen-Duiveland

Convenant Veilige School convenant School & Veiligheid Schouwen-Duiveland convenant School & Veiligheid Schouwen-Duiveland 1 Inhoudsopgave: Uitgangspunten convenant Veilige School... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Alle partijen... 4 Gemeente... 4 School... 4 Politie... 5 Openbaar

Nadere informatie

Verbinding justitiële wereld en lokale zorgstructuren. Pilot Teylingereind-gemeente Leiden EINDRAPPORTAGE DEEL I

Verbinding justitiële wereld en lokale zorgstructuren. Pilot Teylingereind-gemeente Leiden EINDRAPPORTAGE DEEL I Verbinding justitiële wereld en lokale zorgstructuren Pilot Teylingereind-gemeente Leiden EINDRAPPORTAGE DEEL I Verbinding justitiële wereld en lokale zorgstructuren Pilot Teylingereind-gemeente Leiden

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

SAMENVATTING. Inleiding

SAMENVATTING. Inleiding SAMENVATTING Inleiding De Wet tijdelijk huisverbod (Wth) is op 1 januari 2009 in werking getreden. Met een huisverbod kan een (potentiële) pleger van huiselijk geweld tien dagen uit huis worden geplaatst.

Nadere informatie

Bestuur Veiligheidshuis Breda e.o. Datum: 19 september 2012 Onderwerp: Rapportage 1 e halfjaar 2012

Bestuur Veiligheidshuis Breda e.o. Datum: 19 september 2012 Onderwerp: Rapportage 1 e halfjaar 2012 Stadserf 2 Postbus 3924 4800 DX Breda tel. 076 5298200 fax 5298220 Aan: Bestuur Veiligheidshuis Breda e.o. Van: Ro Kartodirdjo Datum: 19 september 2012 Onderwerp: Rapportage 1 e halfjaar 2012 Hierbij bied

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Projectvoorstel Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Datum 24 jan 2017 Versie 0.2 concept Bestuurlijk opdrachtgever S. Stellinga Beheerder E. Bontekoe Ambtelijk opdrachtgever

Nadere informatie

Jaarplan 2013. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Doorontwikkelen!!!

Jaarplan 2013. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Doorontwikkelen!!! Jaarplan 2013 Veiligheidshuis Midden-Limburg Doorontwikkelen!!! Jaarplan 2013 Veiligheidshuis Midden-Limburg Doorontwikkelen!!! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis

Nadere informatie

Jaarplan 2010. Veiligheidshuis Midden-Limburg. De doorontwikkeling centraal!

Jaarplan 2010. Veiligheidshuis Midden-Limburg. De doorontwikkeling centraal! Jaarplan 2010 Veiligheidshuis Midden-Limburg De doorontwikkeling centraal! Jaarplan 2010 Veiligheidshuis Midden-Limburg De doorontwikkeling centraal! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 In de Jeugdwet is de volgende evaluatiebepaling opgenomen: Artikel 12.2 Onze Ministers zenden binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de wet aan de Staten-Generaal

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Activiteitenplan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013

Activiteitenplan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013 plan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013 Inleiding Om op lokaal en regionaal niveau overlast en criminaliteit effectiever en efficiënter te kunnen bestrijden is samenwerking van vele

Nadere informatie

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord 2012-2015 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van ondertekening van het convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Politie en Veiligheidsregio Twente

Politie en Veiligheidsregio Twente Introductie Wilma van Raalte Veiligheidsregio Twente Programmamanager CO24 Politie en Veiligheidsregio Twente Brede taakopvatting: rampen en grootschalige incidenten, maar ook: samenwerken in het (sociaal)

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Een huis dat staat!

Jaarverslag 2008. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Een huis dat staat! Jaarverslag 2008 Veiligheidshuis Midden-Limburg Een huis dat staat! Jaarverslag 2008 Veiligheidshuis Midden-Limburg Een huis dat staat! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Gemeenten

Nadere informatie

Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen

Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen Rendementsanalyse Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen Basismonitor waarmee VH zelf hun effectiviteit kunnen (laten) meten - Stappenmeter om meer zicht te krijgen op de samenwerking

Nadere informatie

Resultaten 1 e kwartaal 2010

Resultaten 1 e kwartaal 2010 Resultaten 1 e kwartaal 2010 Veiligheidshuis Den Helder Voorwoord Verandering! In het 1 e kwartaal van 2010 is er heel hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen. Op 31 maart jl. heeft

Nadere informatie

Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014

Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014 Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014 CONVENANT VEILIG IN EN OM SCHOOL VOORTGEZET EN MIDDELBAAR ONDERWIJS Doelstelling Dit convenant heeft ten doel om tot eenduidige en sluitende afspraken te komen

Nadere informatie

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Partijen: Politie Midden en West Brabant vertegenwoordigd door mevrouw W. Nijssen Instituut Maatschappelijk Werk Tilburg

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting Jaarrapportage 2010 1 Bijna 60% meer trajecten gerealiseerd dan afgesproken Veiligheidshuis op stoom in 2010

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Straffen en Opvoeden. De Raad voor de Kinderbescherming als schakel tussen hulp en recht

Straffen en Opvoeden. De Raad voor de Kinderbescherming als schakel tussen hulp en recht Straffen en Opvoeden De Raad voor de Kinderbescherming als schakel tussen hulp en recht 16 februari 2010 Taken Raad voor de Kinderbescherming Onderzoek naar noodzaak kinderbeschermingsmaatregel Onderzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 753 Rechtsbijstand Nr. 119 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Regiocoördinatoren De aanpak van risicojeugd en jeugdgroepen is een prioriteit van mijn ministerie, de gemeenten, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie.

Nadere informatie

Kadernota. Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Kadernota. Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Kadernota 2015 Jaarlijks wordt door de gemeenschappelijke regelingen en organisaties die aanverwant zijn een toekomstperspectief gepresenteerd aan de betrokken gemeenten en deze nota gaat in op de ontwikkelingen

Nadere informatie

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting-

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- WODC Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- Hoofddorp, 8 mei 2003 Projectnummer: 3863 KPMG Bureau voor Economische Argumentatie Postbus 559 2130 AN Hoofddorp Tel. 023-5547700

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. 14 maart 2014. Ciska Scheidel. Programmamanager decentralisatie. Jeugdzorg / Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel.

Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. 14 maart 2014. Ciska Scheidel. Programmamanager decentralisatie. Jeugdzorg / Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. 14 maart 2014 Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Ciska Scheidel Programmamanager decentralisatie Jeugdzorg / Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 14 maart JEUGDBESCHERMING, JEUGDRECLASSERING EN VEILIGHEID 2 14 maart

Nadere informatie

Het Netwerk- en Trajectberaad Oktober 2009

Het Netwerk- en Trajectberaad  Oktober 2009 Het Netwerk- en Trajectberaad www.nazorgjeugd.nl Oktober 2009 Het Netwerkberaad Elke jeugdige die instroomt in een JJI op strafrechtelijke titel, wordt binnen 1 week na instroom besproken in een netwerkberaad.

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

meerdere keren op het JCO besproken wordt, zal het aantal besproken personen waarschijnlijk lager dan zijn.

meerdere keren op het JCO besproken wordt, zal het aantal besproken personen waarschijnlijk lager dan zijn. Samenvatting Context onderzoek Een kernthema van het veiligheidsprogramma 'Naar een veiliger samenleving' is de aanpak van de jeugdcriminaliteit. Dit thema is nader geconcretiseerd in het Actieprogramma

Nadere informatie

Kinderen beschermen we samen. Gemeente en Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe Stelsel voor de jeugd

Kinderen beschermen we samen. Gemeente en Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe Stelsel voor de jeugd Kinderen beschermen we samen Gemeente en Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe Stelsel voor de jeugd 1 juni 2013 Beelden van de Raad 2 Tijd om kennis te maken! Kennismaking met de Raad voor de Kinderbescherming

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ?

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ? Samenvatting Het terugdringen van de jeugdcriminaliteit is een belangrijk thema van het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Met het beleidsprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit is de aanpak

Nadere informatie

Jaarplan 2012 Veiligheidshuis Zeeland

Jaarplan 2012 Veiligheidshuis Zeeland Jaarplan 2012 Veiligheidshuis Zeeland www.veiligheidshuiszeeland.nl Inhoud Woord vooraf 1 1. Inleiding 2 2. Algemene stand van zaken 2 3. (Door-)ontwikkeling casusoverleggen 4 4. Nieuwe initiatieven in

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op 30-8-2005, Sociëteit De Witte, te Den Haag Dames en heren, De Minister zei het al: de recidivecijfers zijn zorgwekkend. Van de

Nadere informatie