Verkeersstudie. Ontsluiting Bergmaasvelden Bergmaas - Tweehekkenweg. Datum vrijgave: Augustus Vrijgave: A.P.M. Zwaans paraaf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkeersstudie. Ontsluiting Bergmaasvelden Bergmaas - Tweehekkenweg. Datum vrijgave: Augustus Vrijgave: A.P.M. Zwaans paraaf"

Transcriptie

1 Verkeersstudie Ontsluiting Bergmaasvelden Bergmaas - Tweehekkenweg Opdrachtgever: Rapportnummer: Gemeente Landerd _R_ Datum vrijgave: Augustus 2005 Vrijgave: A.P.M. Zwaans paraaf Goedkeuring: P.A.G. Conijn paraaf

2 Gemeente Landerd Blad 2 Inhoudsopgave 1 INLEIDING HUIDIGE SITUATIE Geografische ligging Verkeerssituatie Intensiteiten Verkeersmodel VARIANTEN TOEKOMSTIGE VERKEERSSTROMEN Variant 1 tot en met Variant 5 tot en met VERKEERSKUNDIGE ADVIEZEN FINANCIËLE ASPECTEN...27

3 Gemeente Landerd Blad 3 1 Inleiding De gemeente Landerd is gestart met de ontwikkeling van een uitbreidingslocatie (Bergmaasvelden) aan de noordwestzijde van de kern Zeeland. In totaal zullen in dit plan zo n 270 woningen worden gebouwd. Onderdeel van dit plan is de realisatie van een nieuwe aansluiting op de Bergmaas ter ontsluiting van deze nieuwe woonwijk. Daarnaast speelt de problematiek op een iets zuidelijker gelegen aansluiting. Het betreft de aansluiting van de Tweehekkenweg die de ontsluiting vormt voor buurtschap Zevenhuis en het westelijk gelegen buitengebied. In de huidige situatie is er alleen een mogelijkheid tot oversteken van de Bergmaas. De gemeente Landerd wil inzicht in de gevolgen van het realiseren van de nieuwe aansluiting voor Bergmaasvelden en maatregelen op het kruispunt Tweehekkenweg - Bergmaas. Uitbreidingslocatie Bergmaasvelden Kruising Tweehekkenweg- Bergmaas Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de verkeersstromen in en rondom de kern Zeeland. De gemeente Landerd wil hier graag inzicht in verkrijgen. In voorliggende rapportage worden een aantal varianten beschouwd waarvan de verkeerskundige effecten in beeld worden gebracht. De opbouw van de rapportage is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de huidige situatie binnen de kern Zeeland. In hoofdstuk 3 komen de beschouwde varianten aan de orde die voor de toekomstige situatie zullen worden doorgerekend. De toekomstige verkeersstromen voor de verschillende varianten worden in hoofdstuk 4 weergegeven. In hoofdstuk 5 worden een aantal verkeerskundige adviezen verwoord.

4 Gemeente Landerd Blad 4 2 Huidige situatie 2.1 Geografische ligging De kern Zeeland heeft ruim inwoners en is gelegen binnen de gemeente Landerd in het noordoostelijk deel van de provincie Noord-Brabant. De dichtbij gelegen grotere kern met een centrumfunctie is Uden, ten zuidwesten van de kern Zeeland. Grotere omliggende steden zijn Nijmegen, Oss en Eindhoven. Kern Zeeland Kaartfragment: Situering kern Zeeland ten opzichte van autosnelwegen en grote steden. Bergmaas (ter hoogte van Tweehekkenweg)

5 Gemeente Landerd Blad Verkeerssituatie Het hoofdwegennet rondom de kern Zeeland wordt gevormd door de voormalige provinciale weg Bergmaas en de Peelweg (N277). De Bergmaas is een gebiedsontsluitingsweg waarvan momenteel nog veel verkeer gebruik maakt. De Bergmaas zal na de voltooiing (gedeelte Nistelrode) van de A50 tussen Oss en Eindhoven worden ontlast. Bergmaas N 277 Kaartfragment: Rijks en Provinciale wegen structuur De kern Zeeland wordt aan de noordzijde ontsloten vanaf de Peelweg via de Kerkstraat richting dorp Tweehekkenweg richting Zevenhuis

6 Gemeente Landerd Blad 6 (rotonde) en de Langenboomseweg. Aan de westzijde wordt de kern Zeeland vanaf de Bergmaas ontsloten via Voederheil (rotonde) en de Udenseweg (rotonde). Tweehekkenweg Kaartfragment: Kern Zeeland met gebiedsontsluitingswegen Aan de zuidzijde ligt er in de vorm van de wegen Brand, die overgaat in Boekelsedijk, een route richting Uden (industrieterreinen) en Boekel. Er is tevens een verbinding aanwezig aan de westzijde tussen de kern Zeeland en het westelijk gelegen gebied (o.a. buurtschap Zevenhuis en camping De Heische Tip) in de vorm van de Tweehekkenweg. Op deze verbinding is ter hoogte van de aansluiting op de Bergmaas een verkeersregelinstallatie aanwezig. Op dit kruispunt mag alleen overgestoken worden (zie foto s).

7 Gemeente Landerd Blad 7 Binnen de kern Zeeland wordt het hoofdwegennet gevormd door de Kerkstraat, de Voederheil, de Udenseweg, de Puttelaar en de Langenboomseweg. De gehele kern Zeeland is nagenoeg ingericht als 30 km/uur-gebied. N 277 Zevenhuis Kaartfragment: (Hoofd)wegenstructuur kern Zeeland

8 Gemeente Landerd Blad 8 Het buurtschap Zevenhuis is vanuit de kern Zeeland, zoals reeds aangegeven, bereikbaar via de Tweehekkenweg. Daarnaast kan het buurtschap via de Voederheil aan de noordzijde en via het Straatsven aan de zuidzijde worden bereikt. Het buurtschap wordt centraal ontsloten door de gelijknamige weg Zevenhuis. Aan de noordzijde sluit deze aan op Voederheil die met een rotonde is aangesloten op de Bergmaas. Aan de zuidzijde sluit deze aan op de Tweehekkenweg waarbij alleen Bergmaas kan worden overgestoken. Op de route door Zevenhuis geldt een inrijverbod voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer (zie foto).

9 Gemeente Landerd Blad Intensiteiten De gemeente Landerd heeft in verschillende periodes mechanische verkeerstellingen uitgevoerd op diverse locaties in en rond de kern Zeeland. Lokatie 1 Bergmaas mei 2004 Lokatie 2 Kerkstraat-Noord april 2002 Lokatie 3 Molenstraat (nabij de molen) december 2004 Lokatie 4 Past.Jansenstraat november 2004 Lokatie 5 Tweehekkenweg (dierenarts) november 2004 Lokatie 6 Tweehekkenweg (dierenpark) november 2004 Lokatie 7 Udenseweg (lichtmast 11) april 2002 Lokatie 8 Zevenhuis (nieuwbouw) december 2003 Lokatie 9 Straatsven juni 2002 Lokatie 10 Voederheil (lichtmast 12/18) juni 2002 De resultaten van deze tellingen zijn opgenomen in tabel Kaartfragment: locaties verkeerstellingen

10 Gemeente Landerd Blad 10 Lokatie Wegvak Bergmaas, tussen Tweehekkenweg en Voederheil Kerkstraat, tussen Langenboomseweg en Melkpad Oude Molenstraat, tussen Molenstraat en Kerkstraat Pastoor Janssenstraat, tussen Halstraat en Kapelweg Tweehekkenweg, ten westen van de Bergmaas Tweehekkenweg, ten oosten van de Bergmaas Udenseweg, tussen Kapelweg en Bergmaas Zevenhuis ten noorden van de Tweehekkenweg Straatsven (2 dagen) Voederheil ten noorden van de Tweehekkenweg Intensiteit werkdag (in motorvoertuigen) Avondspitsuur intensiteit (in motorvoertuigen) Tabel 1: Huidige intensiteiten kern Zeeland Opgemerkt wordt dat de telling op de Zevenhuis een vrij hoge waarde aangeeft ten opzichte van de telling op de Tweehekkenweg. Een verklaring hiervoor is het (sluip)verkeer via Zevenhuis en Straatsven een weg kiest naar de rotonde Bergmaas-Bosweg. Deze route ligt gezien de parallelliteit aan de Bergmaas niet voor de hand maar door de drukte op de rotonde Bergmaas-Voederheil lijkt dit voor een aantal automobilisten een 'snellere'route. Zevenhuis

11 Gemeente Landerd Blad Verkeersmodel Door de uitgevoerde mechanische tellingen is inzicht verkregen in de intensiteit op een aantal wegen in en rond de kern Zeeland (zie tabel 1). Om de huidige verkeersstromen in beeld te brengen is echter meer informatie noodzakelijk. Op basis van het aantal huishoudens en het aantal arbeidsplaatsen per wijk. is een productie-attractie per wijk bepaald. Hiervoor is de kern Zeeland opgedeeld in 10 zones, de buurtschap Zevenhuis in 1 zone en al het overige buitengebieden in 4 zones.(zie bijgaande afbeelding) Vervolgens is een verdeling van dit verkeer in in- en externe relaties ingeschat en tenslotte is een inschatting gemaakt van de oriëntatie van het externe verkeer Op basis van deze gegevens heeft een matrixschatting plaatsgevonden. Aansluitend is het globale verkeersmodel op basis van de uitgevoerde mechanische tellingen gekalibreerd volgens de alles of niets toedelingsmethodiek. Met nadruk wordt opgemerkt dat het model zich alleen richt op het eigen verkeer en

12 Gemeente Landerd Blad 12 geen inzicht geeft in doorgaande verkeersstromen (bijvoorbeeld over de Bergmaas). Dit is gezien de vraagstelling geen probleem aangezien inzicht moet worden verkregen in de effecten voor het verkeer binnen de kern. Tevens is het aantal externe zones beperkt waardoor voorzichtig moet worden omgegaan met de exacte bestemming van verplaatsingen naar buiten de kern. Ook dit is gezien de vraagstelling geen probleem. Met het verkeersmodel kunnen verschillen tussen de varianten inzichtelijk worden gemaakt. Hierbij moet de aandacht zich in hoofdzaak allen richten op de verschillen en niet op de absolute aantallen. Het verkeersmodel geeft voldoende inzicht in de wijzigingen van de verkeersstromen als op het kruispunt Tweehekkenweg Bergmaas een verandering wordt doorgevoerd. Foto: 30 Km/uur zone Zeeland

13 Gemeente Landerd Blad 13 3 Varianten Door het realiseren van het nieuwe woongebied Bergmaasvelden in de kern Zeeland inclusief een aansluiting op de Bergmaas en de Kerkstraat en maatregelen op het kruispunt Bergmaas - Tweehekkenweg zal de verkeerssituatie wijzigen Er wordt een extra oost-west verbinding aangelegd tussen de Kerkstraat en de Bergmaas. Deze weg wordt ingericht als een 30 Km-weg, conform de richtlijn Duurzaam Veilig. In de praktijk zal het doorgaande verkeer naar de Bergmaas minimaal deze route kiezen. Berg Maas velden Situering en ontsluiting nieuwbouwlocatie Bergmaasvelden

14 Gemeente Landerd Blad 14 Met deze gegevens als basis zijn prognoses opgesteld voor een aantal verschillende varianten. Bij de prognoses wordt ingegaan op de volgende wegen: Bergmaas, Kerkstraat, Udenseweg, Tweehekkenweg, Pastoor Janssenstraat, Oude Molenstraat, Straatsven, Zevenhuis, Voederheil en de nieuwe verbinding Bergmaasvelden. De varianten onderscheiden zich in eerste instantie met betrekking tot de kruispuntoplossing die wordt gekozen op het kruispunt Bergmaas - Tweehekkenweg en daarnaast in het wel of niet autoluw/vrij maken van de Kerkstraat. De volgende varianten zullen hierbij worden beschouwd voor zover het de aansluiting Tweehekkenweg - Bergmaas betreft: 1 alleen oversteken (huidige situatie); 2 met uitwisseling (rotonde); 3 geen oversteek en geen uitwisseling voor het gemotoriseerde verkeer. Hierbij gaan wij er in alle varianten vanuit dat de woonwijk Bergmaasvelden mede wordt ontsloten op de Bergmaas door middel van een rotonde. Een variant op de aansluiting van de Tweehekkenweg zonder uitwisseling is de aanleg van een parallelweg vanaf de Tweehekkenweg naar de nieuwe rotonde Bergmaas Bergmaasvelden. Dit is de vierde variant die zal worden geprognosticeerd. parallelweg Berg Maas velden

15 Gemeente Landerd Blad 15 Binnen de hierboven aangegeven varianten is de herinrichting van de Kerkstraat mogelijk. Voor alle varianten zal een prognose worden gemaakt wanneer de Kerkstraat autoluw/vrij wordt gemaakt. Dit betekent dat voor in totaliteit 8 varianten de belasting van het hoofdwegennet binnen de kern Zeeland zal worden aangegeven. De verschillende varianten zijn opgenomen in tabel 2. Tabel 2: Varianten kern Zeeland Variant Aansluiting Tweehekkenweg - Bergmaas Kerkstraat 1 Alleen oversteken (huidige situatie) Huidige vormgeving 2 Met uitwisseling (rotonde) Huidige vormgeving 3 Geen oversteek en geen uitwisseling Huidige vormgeving 4 Huidige situatie met parallelweg vanaf Tweehekkenweg naar kruispunt Bergmaas Bergmaasvelden Huidige vormgeving 5 Alleen oversteken (huidige situatie) Autoluw 6 Met uitwisseling (rotonde) Autoluw 7 Geen oversteek en geen uitwisseling Autoluw 8 Huidige situatie met parallelweg vanaf Tweehekkenweg naar kruispunt Bergmaas Bergmaasvelden Autoluw Kerkstraat (centrum Zeeland)

16 Gemeente Landerd Blad 16 4 Toekomstige verkeersstromen Op basis van de huidige situatie, de maatregelen en de ontwikkelingen in de toekomst zijn met behulp van het verkeersmodel prognoses gemaakt inzake de verkeersstromen in de varianten. Het model geeft een verdeling aan van de verplaatsingen over de diverse wegen. De gebruikte eenheden worden aangeduid in: Verkeersmodel Verplaatsings Equivalenten (VVE's). Bij de varianten zijn voor een aantal ijkpunten de verplaatsingen (VVE's) berekend. Deze gehanteerde ijkpunten zijn op onderstaand kaartfragment aangegeven. Opgemerkt moet worden dat de aantallen in de kolom Huidige situatie ook berekende VVE s zijn en niet de gemeten waarden uit de verkeerstellingen. N M L K H P A B C D F G O E Kaartfragment: IJkpunten

17 Gemeente Landerd Blad 17 Als toekomstige ontwikkeling is rekening gehouden met de realisatie van het nieuwe woongebied Bergmaasvelden, dat aan de noordwestzijde van de kern Zeeland is gesitueerd. (ongeveer 270 woningen). 4.1 Variant 1 tot en met 4 In het navolgende zijn de uitkomsten van de verschillende varianten kort beschreven. Aansluiting Tweehekkenweg - Bergmaas Variant 1 Alleen oversteken (huidige situatie) Kerkstraat Huidige vormgeving In de eerste variant is uitgegaan van de huidige situatie met de realisatie van het nieuwe woongebied Bergmaasvelden. Het verkeersmodel is er op gericht om inzicht te geven wat er met de verkeersstromen gebeurt bij aanpassingen op het kruispunt Tweehekkenweg Bergmaas. In deze variant vindt er op het kruispunt Tweehekkenweg Bergmaas geen uitwisseling plaats, maar mag alleen overgestoken worden. Voor de nieuwe ontsluiting van Bergmaasvelden op Bergmaas en Kerkstraat is het VerkeersmodelVerplaatsingsequivalent aan de west- en oostzijde respectievelijk circa en Via deze route verplaatst zich niet of nauwelijks verkeer dat geen herkomst of bestemming heeft in de wijk. Het overige verkeer zal dus dezelfde route kiezen als normaal, dus of via de noordzijde naar de Peelweg of de zuidzijde via de Udenseweg naar de Bergmaas. Huidige situatie Variant 1 Af- toename IJkpunt Verkeersmodel Verplaatsings Equivalenten Verkeersmodel Verplaatsings Equivalenten A Tweehekkenweg (Zevenhuis) Verkeersmodel Verplaatsings Equivalenten B Tweehekkenweg (Dorp) C Pastoor Janssenstraat D Oude Molenstraat E Udenseweg F Kerkstraat (Kloosterstraat) G Kerkstraat (Brouwerspad) H Kerkstraat (Langenboomseweg) K Kerkstraat (Voederheil) L Bergmaasvelden - Dorp M Bergmaasvelden - Zevenhuis N Zevenhuis O Straatsven P Parallelweg

18 Gemeente Landerd Blad 18 Aansluiting Tweehekkenweg - Bergmaas Kerkstraat Variant 2 Met uitwisseling (rotonde) Huidige vormgeving In variant 2 is op het kruispunt Tweehekkenweg Bergmaas volledige uitwisseling door middel van een rotonde mogelijk. Uit het verkeersmodel blijkt dat een groot deel van het externe verkeer van de omliggende woongebieden gebruik zal maken van de Tweehekkenweg om zo snel mogelijk op de Bergmaas te komen. Het gaat met name om de zonegebieden 5, 6, 8 en 9. Ten opzichte van de huidige situatie zal de verkeersdruk op de Tweehekkenweg (dorpzijde) en toeleidende wegen behoorlijk toenemen. Uit het model blijkt dat rekening moet worden gehouden met meer dan een verdubbeling van de hoeveelheid verkeer. Op de oostelijke uitgangen naar de Kerkstraat van het westelijk woongebied neemt de intensiteit af. Gezien het detailniveau van het model en de alles of niets toedelingsmethodiek is niet exact aan te geven waar de afname plaats zal vinden. De afname wordt veroorzaakt door een gewijzigde routekeuze van het externe verkeer uit het westelijk woongebied ondanks een mogelijke toename vanuit de overige wijken naar de Bergmaas door het westelijk woongebied. Het verkeer wat gebruikt maakt van de route via Zevenhuis om de kern Zeeland te bereiken zal afnemen. Een aantrekkelijker route is dan via Bergmaas en afslaan op de kruising Tweehekkenweg. IJkpunt Huidige situatie Variant 2 Af- toename Verkeersmodel Verplaatsings Equivalenten Verkeersmodel Verplaatsings Equivalenten Verkeersmodel Verplaatsings Equivalenten A Tweehekkenweg (Zevenhuis) B Tweehekkenweg (Dorp) C Pastoor Janssenstraat D Oude Molenstraat E Udenseweg F Kerkstraat (Kloosterstraat) G Kerkstraat (Brouwerspad) H Kerkstraat (Langenboomseweg) K Kerkstraat (Voederheil) L Bergmaasvelden - Dorp M Bergmaasvelden - Zevenhuis N Zevenhuis O Straatsven P Parallelweg

19 Gemeente Landerd Blad 19

20 Gemeente Landerd Blad 20

21 Gemeente Landerd Blad 21 Aansluiting Tweehekkenweg - Bergmaas Kerkstraat Variant 3 Geen oversteek en geen uitwisseling Huidige vormgeving In variant 3 is op het kruispunt Tweehekkenweg Bergmaas geen uitwisseling mogelijk en mag door het gemotoriseerde verkeer ook niet overgestoken worden. Dit heeft tot gevolg dat het verkeer uit de zonegebieden 5 en 6 gebruik zal moeten maken van de Udenseweg en de Kerkstraat. De toename op deze wegen is echter beperkt aangezien het slechts een beperkt aantal voertuigen betreft die gebruik maken van de Tweehekkenweg. Een positieve ontwikkeling is de ontlasting van Zevenhuis. Aangezien er geen oversteekbewegingen meer plaatsvinden op de Tweehekkenweg is sluipverkeer door Zevenhuis via deze route niet meer mogelijk. IJkpunt Huidige situatie Variant 3 Af- toename Verkeersmodel Verplaatsings Equivalenten Verkeersmodel Verplaatsings Equivalenten Verkeersmodel Verplaatsings Equivalenten A Tweehekkenweg (Zevenhuis) B Tweehekkenweg (Dorp) C Pastoor Janssenstraat D Oude Molenstraat E Udenseweg F Kerkstraat (Kloosterstraat) G Kerkstraat (Brouwerspad) H Kerkstraat (Langenboomseweg) K Kerkstraat (Voederheil) L Bergmaasvelden - Dorp M Bergmaasvelden - Zevenhuis N Zevenhuis O Straatsven P Parallelweg

22 Gemeente Landerd Blad 22 Aansluiting Tweehekkenweg - Bergmaas Kerkstraat Variant 4 Huidige situatie met parallelweg vanaf Huidige vormgeving Tweehekkenweg naar kruispunt Bergmaas - Bergmaasvelden In variant 4 is een parallelweg voorzien tussen de Tweehekkenweg en de nieuwe aansluiting Bergmaas Bergmaasvelden in combinatie met geen uitwisseling op het kruispunt Bergmaas - Tweehekkenweg. Het gebruik van de parallelweg is zeer beperkt. Voor het verkeer van en naar Zevenhuis zijn er namelijk al twee verbindingen: de route Zevenhuis Voederheil en de route Zevenhuis Straatsven. De parallelweg vervult nagenoeg geen functie voor de ontsluiting van Zevenhuis en lijkt dan ook overbodig. IJkpunt Huidige situatie Variant 4 Af- toename Verkeersmodel Verplaatsings Equivalenten Verkeersmodel Verplaatsings Equivalenten Verkeersmodel Verplaatsings Equivalenten A Tweehekkenweg (Zevenhuis) B Tweehekkenweg (Dorp) C Pastoor Janssenstraat D Oude Molenstraat E Udenseweg F Kerkstraat (Kloosterstraat) G Kerkstraat (Brouwerspad) H Kerkstraat (Langenboomseweg) K Kerkstraat (Voederheil) L Bergmaasvelden - Dorp M Bergmaasvelden - Zevenhuis N Zevenhuis O Straatsven P Parallelweg 0 0

23 Gemeente Landerd Blad 23

24 Gemeente Landerd Blad 24

25 Gemeente Landerd Blad Variant 5 tot en met 8 Aansluiting Tweehekkenweg - Bergmaas Kerkstraat Variant 5 Alleen oversteken (huidige situatie) Autoluw Variant 6 Met uitwisseling (rotonde) Autoluw Variant 7 Geen oversteek en geen uitwisseling Autoluw Variant 8 Huidige situatie met parallelweg vanaf Autoluw Tweehekkenweg naar kruispunt Bergmaas - Bergmaasvelden In de varianten 5 tot en met 8 zijn de varianten 1 tot en met 4 nog eens doorgerekend met het autoluw maken van de Kerkstraat. In het opgezette verkeersmodel is hiervoor een extra weerstand ingebracht op de Kerkstraat. Dit heeft tot gevolg dat het verkeer meer gebruik zal gaan maken van de parallelgelegen route Schoolstraat - Molenstraat. De uitkomsten van de varianten 5 tot en met 8 zijn verder vergelijkbaar met de uitkomsten van de varianten 1 tot en met 4. Het autoluw maken van de Kerkstraat heeft dan ook nagenoeg geen gevolgen voor de externe verplaatsingen en heeft geen invloed op de voorgestelde maatregelen op de Tweehekkenweg Bergmaas. Udenseweg

26 Gemeente Landerd Blad 26 5 Verkeerskundige adviezen Het doorrekenen van het verkeersmodel geeft een prognose van de toekomstige verkeersstromen. Aan de hand hiervan zijn de volgende adviezen geformuleerd. - De nieuwe ontsluitingsweg Bergmaasvelden inrichten als een 30Km-weg. (erftoegangsweg) Voor de aansluiting op de Bergmaas (gebiedsontsluitingsweg) gaat de voorkeur uit naar de aanleg van een rotonde. De huidige aansluitingen Voederheil en Udenseweg op de Bergmaas zijn ook uitgevoerd als rotonde. De aansluiting op de Kerkstraat kan in de vorm van een kruising met plateau worden uitgevoerd. - Indien het kruispunt Tweehekkenweg - Bergmaas wordt ingericht als een kruising met uitwisselingen in de vorm van een rotonde zal dat een verdubbeling betekenen van de verkeersbelasting op de toeleidende wegen (Oude Molenstraat/Pastoor Janssenstraat). Gezien de aard en vormgeving van deze wegen is dit niet aan te bevelen. - De meest logische route voor het fiets- en voetgangersverkeer van en naar Zevenhuis is via de bestaande route Tweehekkenweg. Hierdoor is het volledig afsluiten van deze kruising niet voor de handliggend. - Een alternatief bieden voor het volledig afsluiten van de kruising Tweehekkenweg - Bergmaas in de vorm van een parallelweg is voor het autoverkeer geen aantrekkelijk alternatief. Hierdoor zal deze parallelweg voor het autoverkeer een zeer beperkt gebruik gaan krijgen en voor het fiets- en voetgangersverkeer alleen een aanzienlijke omweg tot gevolg hebben. - Het huidige kruispunt Tweehekkenweg - Bergmaas met verkeersregelinstallatie in stand houden. Dat geeft voor het fiets- en voetgangersverkeer de veiligste wijze van oversteken. Voor het vergroten van de attentiewaarde van automobilisten op de Bergmaas en voor het terugdringen van de snelheid kan een baanverdubbeling (gescheiden rijbanen met middenberm) worden aangelegd. Daarnaast kan nog steeds met een veilig gevoel worden overgestoken indien de VRI buiten werking is. - Het autoluw maken van het centrum door in het centrale deel van de Kerkstraat doorgaande verkeersstromen voor het autoverkeer onmogelijk te maken zal geen merkbare effecten opleveren voor de kruising Tweehekkenweg - Bergmaas. Het autoverkeer zal dan het voor het bereiken van het andere deel van het centrum een route kiezen via Schoolstraat en Molenstraat.

27 Gemeente Landerd Blad 27 6 Financiële aspecten De financiële aspecten van de diverse varianten kunnen bij het maken van een keuze ook een rol spelen. Ter vergelijking van de varianten wordt in onderstaande tabel de globale kosten aangegeven. Deze globale kosten zijn exclusief de eventuele kosten voor verwerving van de benodigde gronden. De bedragen zijn aangegeven in euro's en exclusief BTW. Variant ! " # $ % Het kostenoverzicht laat de verschillen tussen de varianten zien. Hieruit valt af te leiden dat de kosten voor variant 2 en 4 beduidend hoger zijn. Hierbij moet worden opgemerkt dat voor de vervanging van de huidige VRI op de kruising Tweehekkenweg Bergmaas en de aanleg van een baanverdubbeling een provinciale bijdrage en subsidie is toegezegd.

28 Gemeente Landerd Blad 28 Colofon Projectgegevens Project: Verkeersstudie Ontsluiting Bergmaasvelden Zeeland Projectnummer: Revisie: 3.1 Datum: augustus 2005 Opdrachtgever Gemeente Landerd Afdeling Civiel en Cultuurtechniek Postbus AA Zeeland ProCensus Scheisestraat 10B 5374 CP Schaijk M. van Houwelingen A.P.M. Zwaans adviseurs - ingenieurs - managers

Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas

Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas Gemeente Landerd Opdrachtgever: Rapportnummer: Gemeente Landerd 18.020_a_040302 Datum vrijgave: 5 maart 2004 Vrijgave: Ing. K. Akkers paraaf Goedkeuring: A.P.M.

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek

Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek 2010-03-23 Inleiding Ten behoeve van de nieuwbouw van de Brede School te Molenhoek, is een verkeersanalyse gemaakt. Het doel van de verkeersanalyse is om

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Overwegingen randweg Boekel Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de nadere onderbouwing van de wijze waarop wij de knelpunten op de

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Bijlage 5 Verkeer en Parkeren MEMORANDUM Datum : 2 mei 2013 Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Onderwerp : Verkeerskundige consequenties van evenementen landgoed

Nadere informatie

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards Verkeersmodel Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 Juni 2013 Carlo Bernards 1 Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 2 Vandaag een toelichting op: Bouwen versus toepassen van een model Waarom een actualisatie van het verkeersmodel?

Nadere informatie

Verkeersstudie oost-west verbinding

Verkeersstudie oost-west verbinding Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie Gemeente Waalre juli 2012 definitief Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie dossier : BA3603-101-100 registratienummer : AE/WvG/SS/R_MO-EH20120098

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Eindhoven. Verkeersstudie Grasrijk

Gemeente Eindhoven. Verkeersstudie Grasrijk Gemeente Eindhoven Verkeersstudie Grasrijk Gemeente Eindhoven Verkeersstudie Grasrijk Datum 7 juli 2005 EHV085/Bkj/0732 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente Eindhoven Titel

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

De Gordiaanse knoop in de Blaricummermeent is een bijzondere verkeersoplossing. In deze notitie wordt ingegaan op de aanleiding van deze maatregel.

De Gordiaanse knoop in de Blaricummermeent is een bijzondere verkeersoplossing. In deze notitie wordt ingegaan op de aanleiding van deze maatregel. MEMO aan: Wethouder A.M. Kennis van: Projectbureau De Blaricummermeent datum: 29 juni 2016 betreft: De Gordiaanse Knoop; aanleiding, vormgeving en functioneren De Gordiaanse Knoop Aanleiding, vormgeving

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde

Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde Onderstaand een aantal schriftelijke vragen aangaande de verkeerskundige uitwerking Hart voor Hillegom. Vraag: Hart voor Hillegom verkeerskundige uitwerking

Nadere informatie

- effecten uitbreiding transferium -

- effecten uitbreiding transferium - Ontsluitingsstructuur Haren - effecten uitbreiding transferium - Gemeente Haren projectnummer: 933 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1. Algemeen 1 1.2. Leeswijzer 2 2. Verkeersafwikkeling 3 2.1. Algemeen

Nadere informatie

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2 1. Inleiding De gemeente Lingewaard is voornemens om de begraafplaats De Hoeve in Huissen uit te breiden. Tevens zijn er plannen om een crematorium te bouwen op deze locatie. Voor beide plannen zijn reeds

Nadere informatie

KlokBouwOntwikkeling BV. Verkeerseffecten. Ontwikkeling Velddriel-Zuid

KlokBouwOntwikkeling BV. Verkeerseffecten. Ontwikkeling Velddriel-Zuid KlokBouwOntwikkeling BV Verkeerseffecten Ontwikkeling Velddriel-Zuid KlokBouwOntwikkeling BV Verkeerseffecten Ontwikkeling Velddriel-Zuid Datum 24 november 2016 KKB002/Fdf/0006.03 Kenmerk Eerste versie

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 BESTUURLIJKE SAMENVATTING De komst van een Factory Outlet Centre (Holland Outlet Mall) naar Zoetermeer heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F:

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F: BVA Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Fietsenstalling Station Haren 1.117-1 - bepaling aantal stallingsvoorzieningen oostzijde - 10 maart 2014 Gemeente Haren 1.

Nadere informatie

Analyse verkeerseffecten variant 2.1

Analyse verkeerseffecten variant 2.1 Analyse verkeerseffecten variant 2.1 s-gravendijkwal - Henegouwerlaan Januari 2010 Januari 2010 2 1. Inleiding Ten behoeve van de uitwerkingsfase van variant 2.1c uit de Planstudie s-gravendijkwal - Henegouwerlaan

Nadere informatie

GVP Hilvarenbeek

GVP Hilvarenbeek GVP Hilvarenbeek 2013-2022 Werkdocument 2 Studie randwegen kern Hilvarenbeek Hilvarenbeek 21 maart 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2 RANDWEG DIESSEN... 3 1.3 RANDWEGEN HILVARENBEEK...

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg.

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Inleiding Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de raad van 25 juni 2013 heeft het college toegezegd 75.000,00 beschikbaar te

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2

TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2 TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2 BEWONERSINITIATIEF SAMEN NAAR DE A2 3 september 2013 077271127:0.1 - Concept B03204.000074.0100 Inhoud 1 Aanleiding... 3 1.1 Vraagstelling... 3 1.2 Achtergrond...

Nadere informatie

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek W.815 Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek Opdrachtgever Gemeente Laarbeek Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving

Nadere informatie

Klankbordgroep. Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid

Klankbordgroep. Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid Klankbordgroep Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid Amersfoort 21 februari 2012 Albert Nauta, Chantal van der Krogt Inhoud 1. Terugblik vorige klankbordgroep

Nadere informatie

Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden

Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden Notitie Referentienummer Datum Kenmerk Hwl-2015-016_DEFINITIEF 19 maart 2015 336621 Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden 1 Inleiding De gemeente Heusden heeft plannen

Nadere informatie

Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder

Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Gemeente Zuidplas Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Analyse middels verkeersmodel Gemeente Zuidplas Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Analyse middels verkeersmodel Datum 8 augustus

Nadere informatie

GEMEENTE PEEL EN MAAS

GEMEENTE PEEL EN MAAS 146-001 GEMEENTE PEEL EN MAAS Bestemmingsplan Kuukven fase 2 Verkeersonderzoek mei 2011 INHOUD BLZ 1. VOORGESCHIEDENIS... 3 2. HOOFDSTRUCTUUR... 4 2.1. Situering plangebied in hoofdstructuur... 4 3. VERKEERSPROGNOSE...

Nadere informatie

GEMEENTE EPE ONDERWERP: SLUIPVERKEER KOUWENAARSWEG DATUM: 31 MAART Algemeen

GEMEENTE EPE ONDERWERP: SLUIPVERKEER KOUWENAARSWEG DATUM: 31 MAART Algemeen AAN: VAN: GEMEENTE EPE J. HAVEMAN ONDERWERP: SLUIPVERKEER KOUWENAARSWEG DATUM: 31 MAART 2014 1. Algemeen De Kouwenaarsweg is een weg aan de zuidzijde van Vaassen die deels binnen de bebouwde kom ligt en

Nadere informatie

Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016

Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016 Jadelaan 18, 3523 CV Utrecht Notitie Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016 Aanleiding BPD ontwikkeling

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Hornbach Nederland BV Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Eindrapport Rapportnummer: 203X00373.042541_5 Datum: 21 mei 2008 Contactpersoon opdrachtgever: Mevrouw M. van Hilten-Koolhaas Projectteam

Nadere informatie

Nu heeft het Klooster nog 42 personeelsleden, waarvan het grootste deel parttime werkt. Er wonen circa 65 nonnen op het Kloosterterrein.

Nu heeft het Klooster nog 42 personeelsleden, waarvan het grootste deel parttime werkt. Er wonen circa 65 nonnen op het Kloosterterrein. Notitie Referentienummer Datum Kenmerk M1 Concept 25 oktober 2010 Definitief 18 december 2013 PN 297506 Betreft verkeerkundige toets Kloosterterrein Bergen In deze notitie wordt de woningbouwontwikkeling

Nadere informatie

Gemeente Geldrop-Mierlo. Modelberekeningen centrum Geldrop Verkeerskundige effecten van de centrumontwikkelingen volgens het Masterplan Centrum

Gemeente Geldrop-Mierlo. Modelberekeningen centrum Geldrop Verkeerskundige effecten van de centrumontwikkelingen volgens het Masterplan Centrum Gemeente Geldrop-Mierlo Modelberekeningen centrum Geldrop Verkeerskundige effecten van de centrumontwikkelingen volgens het Masterplan Centrum Gemeente Geldrop-Mierlo Modelberekeningen centrum Geldrop

Nadere informatie

In deze verkeerskundige onderbouwing is de verkeersaantrekkende werking bepaald van de woonwijk Ammersoyen in Ammerzoden Noord, gemeente Maasdriel.

In deze verkeerskundige onderbouwing is de verkeersaantrekkende werking bepaald van de woonwijk Ammersoyen in Ammerzoden Noord, gemeente Maasdriel. Memo : Datum : 3 juni 2014 Opdrachtgever : Inveniam Ter attentie van : De heer R. Van Es Projectnummer : 2013.0211 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. : Inleiding In deze verkeerskundige onderbouwing

Nadere informatie

Toetsing verkeer BIJLAGE 3

Toetsing verkeer BIJLAGE 3 BIJLAGE 3 Toetsing verkeer Binnen het project Veluwetransferium Heerde is het voornemen om een sterkere scheiding aan te brengen tussen doorgaand verkeer en recreatief verkeer. Daarnaast is er gezocht

Nadere informatie

Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie. Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie

Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie. Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie NOTITIE Onderwerp Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie Project Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie Opdrachtgever gemeente Schagen Projectcode SGN18-1 Status Definitief

Nadere informatie

Resultaten Workshop 10 mei 2012 Verkeersstructuur Aalsmeer

Resultaten Workshop 10 mei 2012 Verkeersstructuur Aalsmeer Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Memo Reconstructie N240, analyse verkeersaantrekkende werking

Memo Reconstructie N240, analyse verkeersaantrekkende werking 1 Memo Reconstructie N240, analyse verkeersaantrekkende werking Memo betreft Reconstructie N240, analyse verkeersaantrekkende werking revisie 01 memonr. 2010.24 aan Peter Hopman Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Bedrijfsontsluiting Dodewaardsestraat te Opheusden

Bedrijfsontsluiting Dodewaardsestraat te Opheusden notitie Werknummer opdrachtgever GNb1401 Gemeente Neder-Betuwe datum van aan 21 juli 2014 R. Vermeulen Bedrijf Kegelaar Transport B.V. Aanleiding Op 25 februari 2013 heeft Megaborn voor de gemeente Neder-Betuwe

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Op basis van ervaringscijfers wordt gesteld dat het gemiddelde avondspitsuur ca. 8% Is van de etmaalintensiteit. 2

Op basis van ervaringscijfers wordt gesteld dat het gemiddelde avondspitsuur ca. 8% Is van de etmaalintensiteit. 2 M E M O Aan: Van: Betreft: Datum: College van B&W KJ. Veenstra Verkeersonderzoek effecten wel of niet uitvoeren oostelijke ontsluitingsweg Soesterberg Noord 3 augustus 2012/Ruimte/945202 Naast een westelijke

Nadere informatie

Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk. In opdracht van Kuiper Compagnons

Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk. In opdracht van Kuiper Compagnons Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk In opdracht van Kuiper Compagnons Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk Kuiper Compagnons Delft, 8 december 2006 Versie 1.0 ir. E.R. Hooglander ir. R.

Nadere informatie

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeerskundige analyse plan Hoekbree Assen

Verkeerskundige analyse plan Hoekbree Assen Verkeerskundige analyse plan Hoekbree Assen Notitie Documentnummer: N01-C01-11069163-bwl Status en datum: Concept/01 7 december 2016 Auteur: Ing. B. Winkel Opdrachtgever: Aprisco Vastgoed BIJLAGEN I. Ontwerpvoorstel

Nadere informatie

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg Notitie 60 80 km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg 1. INLEIDING In het kader van de herinrichting van de Antwerpsestraatweg is in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom een sober herinrichtingvoorstel

Nadere informatie

1 Ontwikkeling hoofdwegennet

1 Ontwikkeling hoofdwegennet Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 ()57 666 222 F +31 ()57 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Datum: maandag 06 juli 2015 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

Doetinchem, 31 mei 2017

Doetinchem, 31 mei 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.9 ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 Verdubbeling Europaweg Te besluiten om: 1. Voor de doorstroming van de Europaweg het maatregelpakket onder 2 t/m 7 als belangrijkste opgaven

Nadere informatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Meppel werkt buro Hollema aan de uitwerking van de planvorming voor de

Nadere informatie

werknummer GGe1302 Verkeerskundige onderbouwing Bestemmingsplan Rotonde opdrachtgever Gemeente Geldermalsen

werknummer GGe1302 Verkeerskundige onderbouwing Bestemmingsplan Rotonde opdrachtgever Gemeente Geldermalsen notitie GGe1302 Verkeerskundige onderbouwing Bestemmingsplan Rotonde opdrachtgever Gemeente Geldermalsen datum 24 februari 2014 van Patrick van Oostveen aan Susan Timmermans, Adri Preesman, Frits Schmidt,

Nadere informatie

Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg

Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg Gemeente Vlaardingen juli 2009 concept Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg dossier : C5416-01-001 registratienummer : GS/MBi/MC/V-1117

Nadere informatie

Uitgangspunten Verkeersmodel N34

Uitgangspunten Verkeersmodel N34 N34 provinciale weg gedeelte Witte Paal grens Drenthe Uitgangspunten Verkeersmodel N34 Planstudie ombouw provinciale weg N34 deelplan B wegvak J.C. Kellerlaan Krimweg (N377) naar een veilige regionale

Nadere informatie

Bouwplan Melickerveld

Bouwplan Melickerveld Bouwplan Melickerveld Verkeerskundige toets Leigraaf Midden-Limburg BV mei 2013 Definitief Bouwplan Melickerveld Verkeerskundige toets dossier : BC3913-100-100 registratienummer : MO-MA20130073 versie

Nadere informatie

Verkeerseffecten stedelijke vernieuwing Jan van Riebeeck

Verkeerseffecten stedelijke vernieuwing Jan van Riebeeck Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK. Bijlagenrapport

TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK. Bijlagenrapport TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK Bijlagenrapport INHOUDSOPGAVE Bijlage 1: Telgegevens fiets 3 Bijlage 2: Telgegevens landbouwvoertuigen 8 Bijlage 3: Afwijkingen van

Nadere informatie

memo Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015

memo Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015 BIJLAGE 2 memo Postbus 81. 9062 ZJ Oenkerk Tel: 058-2562525 E-mail: oenkerk@rho.nl Onderwerp: Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015 Referte: ing. Hanno Hommel In dit memo wordt een aantal

Nadere informatie

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer :

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : NOTITIE Uitvoeren Werken Van : Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 Betreft : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : 2011-017681 Inleiding De provinciale weg

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Extra ontsluitingsweg Hooiweg-Rijksstraatweg

Haalbaarheidsonderzoek Extra ontsluitingsweg Hooiweg-Rijksstraatweg Haalbaarheidsonderzoek Extra ontsluitingsweg Hooiweg-Rijksstraatweg Extra ontsluitingsweg Hooiweg- Rijksstraatweg Haalbaarheidsonderzoek Definitief Opdrachtgever: Gemeente Zuidhorn Grontmij Nederland B.V.

Nadere informatie

GEGEVENS VAN DE TE VERWACHTEN SITUATIE T.A.V. VERKEERSBEWEGINGEN EN PARKEREN

GEGEVENS VAN DE TE VERWACHTEN SITUATIE T.A.V. VERKEERSBEWEGINGEN EN PARKEREN GEGEVENS VAN DE TE VERWACHTEN SITUATIE T.A.V. VERKEERSBEWEGINGEN EN PARKEREN Locaties: Hunnenweg 26-30 en Noordenweg naast 41 te Voorthuizen gem. Barneveld Opdrachtgever : de heer A.P. Both Datum : 23-04-2012

Nadere informatie

Kentekenonderzoek Nunspeet. - gebied Stakenberg - Gemeente Nunspeet

Kentekenonderzoek Nunspeet. - gebied Stakenberg - Gemeente Nunspeet Kentekenonderzoek Nunspeet - gebied Stakenberg - Gemeente Nunspeet Projectnummer K-036 Mei 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Werkwijze 2 2.1. Algemeen 2 2.2. Kordon 2 2.3. Opzet onderzoek 3 2.4. Weersomstandigheden

Nadere informatie

PLANSTUDIE N324 OSS-GRAVE Wegvak gemeente Landerd

PLANSTUDIE N324 OSS-GRAVE Wegvak gemeente Landerd Wegvak gemeente Landerd 1 AGENDA 2 - Inleiding wethouder Roelofs - Scope herijkte planstudie - Projectteam - Kansen - Vervolgproces & planning - Uitgangspunten - Resultaat - Beantwoording vragen SCOPE

Nadere informatie

Gemeente Halderberge. Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd

Gemeente Halderberge. Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd Gemeente Halderberge Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd Versie: 17 september 2009 Inhoud Pagina 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Aanpak en leeswijzer 2 2 Probleemanalyse 3 2.1 Beschrijving huidige

Nadere informatie

Bijlage: verkeersonderzoek Engweg e.o. (concept) 04 februari 2011

Bijlage: verkeersonderzoek Engweg e.o. (concept) 04 februari 2011 VERKEERSONDERZOEK ENGWEG E.O. (concept)_ Inleiding De totstandkoming van dit verslag vindt zijn herkomst in het op 4 januari genomen besluit van het college van Burgemeester en wethouders om de afsluiting

Nadere informatie

provincie noord-brabant

provincie noord-brabant Rapport provincie noord-brabant Verkeerssituatie kern Boekel Effecten van 'kleine maatregelen' PROVINCIE NOORD-BRABANT Verkeerssituatie kern Boekel Ëff ecten v an' kleine maatr eg elen' Projectnummer:

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Modelberekeningen. 30 Kilometerzone Heijendaalseweg. Gemeente Nijmegen. Gevoeligheidsanalyse

1 Inleiding. 2 Modelberekeningen. 30 Kilometerzone Heijendaalseweg. Gemeente Nijmegen. Gevoeligheidsanalyse Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk Casuariestraat a Flight Forum - BJ Deventer VB Den Haag DC Eindhoven T + (0)0 F + (0)0 Leeuwarden Amsterdam Postbus F. HaverSchmidtwei De Ruyterkade 00 AD Deventer

Nadere informatie

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college.

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. 10 november 2014 A. Inleiding Naar aanleiding van vragen

Nadere informatie

Nota van zienswijzen. Omgevingsvergunning, fase 2 Sportverzamelgebouw en sportluifel Park A4

Nota van zienswijzen. Omgevingsvergunning, fase 2 Sportverzamelgebouw en sportluifel Park A4 gemeente Schiedam domein Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl Nota van zienswijzen

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9

Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9 Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9 1. Aanleiding en doel In de afgelopen jaren zijn voor het gebied dat de Rijksstraatweg doorsnijdt tussen de perenrotonde en de rotonde bij Kalenberg diverse

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren

MEMO DHV B.V. Logo. : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren : BA6475-101-100 : Vrachtverkeer Someren-Eind en Someren-Heide : Definitieve memo effecten

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Memo Aan: Gemeente Nuenen, Twan van Dijk Van: Pleun Smits Datum: 10 december 2015 Kopie: - Ons kenmerk: N004_INFRA_BB1138-115-100 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Nadere informatie

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant 3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant Toedeling van het transport van gevaarlijke stoffen aan de N279 tussen Den Bosch en Asten Schoemakerstraat 97c 2628 VK Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088)

Nadere informatie

Figuur 1 Tellocaties verkeerstellingen

Figuur 1 Tellocaties verkeerstellingen MEMO Aan Gemeente Landerd Van Advin vestiging Oss Onderwerp Verkeersaspecten centrumplan Schaijk Datum 15 april 2016 Projectnummer INF1423700 Versie D Aanleiding De gemeente Landerd heeft het Centrumplan

Nadere informatie

MER Waterfront. Opdrachtgever. Documentatie Verkeersprognoses. Gemeente Harderwijk Postbus AC HARDERWIJK

MER Waterfront. Opdrachtgever. Documentatie Verkeersprognoses. Gemeente Harderwijk Postbus AC HARDERWIJK MER Waterfront Documentatie Verkeersprognoses projectnr. 202094 revisie 01 22 september 2009 Opdrachtgever Gemeente Harderwijk Postbus 149 3840 AC HARDERWIJK datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring

Nadere informatie

Module 4. Autoverkeer

Module 4. Autoverkeer Module 4. Autoverkeer Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

Het waterschap Fryslân verzoekt ons het eerder gegeven wateradvies te verwerken in de waterparagraaf. Dat is gedaan.

Het waterschap Fryslân verzoekt ons het eerder gegeven wateradvies te verwerken in de waterparagraaf. Dat is gedaan. Door bewoners van een woning nabij de geplande rotonde is een aantal bezwaren aangedragen die kort en zakelijk samengevat, zie bijlage I betrekking hebben op de volgende punten: noodzaak, planning en veiligheid

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 295747.ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Betreft Variantenstudie Beerseweg Inleiding De gemeente Oirschot heeft aan Grontmij gevraagd om een studie uit te voeren

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Toelichting proces, onderzoeken en advies Aletta Koster 11 december 2017 Open Opbouw presentatie 1. Aanleiding & doel 2. Wat is een snelle fietsroute?

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum Bestemmingsplan Midden-Noord - Oss - 2012 Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum Ontwerp Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum

Nadere informatie

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Gemeente Sittard-Geleen : drs. ing. A.W.H. Erhardt : C0304-01-001 : Evaluatie Duurzaam Veilig Gemeente Sittard-Geleen : Evaluatie Duurzaam Veilig Ons kenmerk

Nadere informatie

Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting

Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting Mark van der Leest 15 oktober 2015 De gemeenteraad heeft op 2 juli 2015 het college opgedragen om een vergelijkend onderzoek

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER GEMEENTE HAAKSBERGEN juni 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Ligging bedrijventerrein 2 2 Ontsluiting in de eerste fase

Nadere informatie

V e r k e e r s g e n e r a t i e s u p e r m a r k t e n i n Z u i d w o l d e. 1. V a r i a n t e n

V e r k e e r s g e n e r a t i e s u p e r m a r k t e n i n Z u i d w o l d e. 1. V a r i a n t e n V e r k e e r s g e n e r a t i e s u p e r m a r k t e n i n Z u i d w o l d e 1. V a r i a n t e n Om inzicht te verkrijgen in de verkeersintensiteiten op het parkeerterrein is de verkeersgeneratie bepaald

Nadere informatie

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Inleiding In het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel Brabantstad is een maatregelenpakket opgenomen conform de Zevensprong van Verdaas. Dit

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE ONDERWERP Verkeersonderzoek Expo DATUM 1-2-2016 PROJECTNUMMER C05057.000035 ONZE REFERENTIE 078794434 0.8 VAN Anton van Meulen AAN Delta Development Group KOPIE AAN Nienke Spiegelenberg 1 Inleiding Hoeve

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Verkeersonderzoek woningbouw Roomeinde 17

Verkeersonderzoek woningbouw Roomeinde 17 Gemeente Waterland Verkeersonderzoek woningbouw Roomeinde 17 Datum 18 januari 2010 WTL019/Adr/0172 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding W3 architecten heeft voor de locatie Roomeinde 17 in Broek in Waterland

Nadere informatie

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC Memo nummer 02 datum 11 november 2014 aan R. Wilms Provincie Flevoland W. Kaljouw van Hans van Herwijnen Antea Group kopie Marijke Visser Robin Huizenga Antea Group Antea Group project Vervolg op de plan-

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lith-oost

Bestemmingsplan Lith-oost Bestemmingsplan Lith-oost - 2011 bijlage 02 -Verkeersadvies ontsluiting Lith-oost, Vastgesteld Verkeersadvies ontsluiting Woningbouwplan Lith Oost Verkeersadvies ontsluiting Woningbouwplan Lith Oost status

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie