- effecten uitbreiding transferium -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- effecten uitbreiding transferium -"

Transcriptie

1 Ontsluitingsstructuur Haren - effecten uitbreiding transferium - Gemeente Haren projectnummer: 933

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Algemeen Leeswijzer 2 2. Verkeersafwikkeling Algemeen Uitgangspunten Algemeen Varianten Productie/attractie en oriëntatie Het model Resultaten Vondellaan Variant Variant Variant Conclusies Resultaten Meerweg - Emmalaan Conclusies 13

3 1. Inleiding 1.1. Algemeen Aan de westzijde van Haren is een aantal jaren geleden, net ten zuiden van de Vondellaan, een transferium aangelegd. Het transferium herbergt circa 380 parkeerplaatsen voor personenauto s. Om de transferiumgebruikers verder te vervoeren is aan de westzijde van het transferium een halteplaats gerealiseerd voor de pendelbus naar Groningen. Om het transferium goed bereikbaar te maken is de Vondellaan verlengd en door middel van een rotonde aangesloten op de oorspronkelijke oprit naar de A28 (richting Groningen) en is het gedeelte van de oorspronkelijke oprit tussen de Vondellaan en de Emmalaan is in twee richtingen berijdbaar gemaakt. Tegelijkertijd is de Nesciolaan tussen de Meerweg en de Vondellaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Evenals aan de oostzijde van de A28 is de wegenstructuur aan de westzijde van de A28 gewijzigd. De afrit uit de richting Groningen is verlengd en door middel van een rotonde aangesloten op de Meerweg (N861), tegenover de oprit van de A28 richting Assen. Het transferium is zo n succes dat uitbreiding hiervan gewenst is. Er bestaan plannen om het transferium te vergroten en het aantal parkeerplaatsen uit te breiden met 500. Deze uitbreiding kan niet worden gerealiseerd op de locatie van het bestaande transferium, maar zal aan de noordzijde van de Vondellaan tussen de bestaande woonwijk en de A28 worden gerealiseerd. Ten noorden van het nieuwe transferium zal het (hoogwaardig) bedrijvenpark (Nesciopark) worden ontwikkeld. De omvang van dit bedrijvenpark is momenteel voorzien op circa 2,25 ha en zal bestaan uit kantoren en woon-werk kavels. In het verleden zijn al diverse varianten beschouwd met betrekking tot de situering van het nieuwe transferium/bedrijvenpark en de ontsluiting hiervan. De bevindingen uit deze studies hebben er toe geleid dat de rotondes die de zuidelijke op- en afrit van de A28 verbinden met het lokale wegennet (Emmalaan-Meerweg) worden aangepast. De ontsluiting van het nieuwe parkeerterrein aan de noordzijde van de Vondellaan was in oorsprong voorzien door een ingang te realiseren aan de westzijde van het plangebied vanaf de oprit naar de A28 richting Groningen en vanaf de Vondellaan aan de oostzijde van het plangebied. Laatstgenoemde aansluiting betreft een in- /uitgang die ook dienst doet voor de ontsluiting van het Nesciopark, terwijl de westelijk gelegen aansluiting alleen een ingang (en dus geen uitgang) naar het parkeerterrein is. Naar nu blijkt is de westelijke toegang waarschijnlijk niet te realiseren. Reden waarom gezocht is naar een alternatieve ontsluitingsmogelijkheid voor het nieuwe transferium en het Nesciopark. Deze lijkt te zijn gevonden door het realiseren van 1

4 een rotonde in de Vondellaan iets ten westen van de oorspronkelijke aansluiting van de Nesciolaan op de Vondellaan. De gedachte hierbij is om zowel het bestaande transferium als het nieuwe transferium en het Nesciopark op deze rotonde aan te sluiten. Het bestaande transferium wordt hierbij aan de zuidzijde aangesloten en het nieuwe transferium en het bedrijvenpark aan de noordzijde. Deze aansluiting gaat ten kosten van parkeercapaciteit op het bestaande transferium. reden waarom de huidige toegang van het transferium zal worden opgeheven. Hierdoor kan het verlies aan parkeerplaatsen (enigszins) worden gecompenseerd. U heeft aangegeven behoefte te hebben aan inzicht in de effecten die de gewijzigde ontsluitingsstructuur heeft op de verkeersdruk en verkeersafwikkeling op het bestaande wegennet. Dit om afwikkelingsproblemen in de toekomst te voorkomen. Voorliggende rapportage is een weergave van het gevolgde planproces om te komen tot de effectbepaling en bevat uiteraard de resultaten hiervan. Hierbij worden voor de geconstateerde knelpunten ook oplossingen aangedragen Leeswijzer In voorliggende rapportage presenteren wij in hoofdstuk 2 de uitgangspunten en resultaten van de dynamische modelberekeningen. In hoofdstuk 3 gaan wij in op mogelijke oplossingen voor de geconstateerde knelpunten. In hoofdstuk 4 ten slotte zijn de conclusies opgenomen en worden aanbevelingen gedaan. 2

5 Tabel 1: Herkomst/bestemmingsmatrix huidige situatie (ochtendspitsuur) Van Naar Meerweg Oprit A28 Assen Emmallaan transferium Vondellaan Oprit A28 Groningen totaal Meerweg Afrit A28 Assen Emmallaan Transferium Vondellaan Afrit A28 Groningen totaal Tabel 2: Herkomst/bestemmingsmatrix huidige situatie (avondspitsuur) Van Naar Meerweg Oprit A28 Assen Emmallaan transferium Vondellaan Oprit A28 Groningen totaal Meerweg Afrit A28 Assen Emmallaan Transferium Vondellaan Afrit A28 Groningen totaal

6 2. Verkeersafwikkeling 2.1. Algemeen In dit hoofdstuk gaan wij in op de verkeersafwikkeling aan de westzijde van Haren. Deze afwikkeling is inzichtelijk gemaakt aan de hand van een dynamische modelberekening. Hiervoor is gebruik gemaakt van het programma TransModeller. Voor zowel het ochtendspitsuur als het avondspitsuur zijn dynamische toedelingen gemaakt van de omgeving van het Nesciopark/transferium. In dit hoofdstuk presenteren wij de wijze waarop dit is gedaan en op de resultaten hiervan. Eerst gaan wij in paragraaf 2.2 in op de gehanteerde uitgangspunten die de basis vormen voor de berekeningen. Vervolgens komen is paragraaf 2.3 de resultaten aan de orde. In paragraaf 2.4 gaan wij vervolgens in op mogelijke oplossingen van geconstateerde knelpunten Uitgangspunten Algemeen De basis voor de toedelingen wordt gevormd door de uitkomsten van eerder uitgevoerde visuele en mechanische tellingen. Hierbij is ook nog gebruik gemaakt van door de gemeente Haren en de provincie Groningen uitgevoerde mechanische tellingen op respectievelijk de Emmalaan en de Meerweg. Voor de resultaten van deze tellingen verwijzen wij naar de rapportage Uitbreiding Transferium Haren effecten op de verkeersafwikkeling met kenmerk hrn-014, d.d. 9 augustus De resultaten van de tellingen zijn vertaald naar een herkomst en bestemmingsmatrix voor het ochtend- en avondspitsuur voor de huidige situatie. De matrices van de huidige situatie zijn respectievelijk voor het ochtendspitsuur en het avondspitsuur weergegeven in tabel 1 en Varianten In alle varianten bestaat de uitbreiding van het transferium uit 500 parkeerplaatsen en wordt het Nesciopark toegevoegd met een omvang van 2,25 ha. Beide ontwikkelingen bevinden zich ten noorden van de Vondellaan tussen de bestaande woonwijk en de A m 2 hiervan wordt ingevuld als hoogwaardig bedrijvenpark en m 2 als woon-werkkavels. Daarnaast houden wij in alle varianten rekening met het gegeven dat de aansluitingen (rotondes) van de A28 op de Emmalaan/Meerweg zullen worden aangepast om meer capaciteit te bieden. De oostelijke rotonde (Emmalaan - 3

7 oostelijke afrit A28 - Vondellaan) wordt omgevormd tot een turborotonde. Hierbij worden de toeleidende wegen vanaf de A28 (afrit Assen) en de Emmalaan-oost en -west voorzien van twee aanrijstroken. De Vondellaan wordt voorzien van twee afrijstroken. De rotonde wordt vervolgens vormgegeven als een turborotonde met in de meeste kwadranten twee rijstroken op de rotonde. De vormgeving van deze turborotonde is schetsmatig weergegeven in figuur 1. De westelijke rotonde wordt eveneens aangepast. Deze rotonde wordt niet omgevormd tot een turborotonde, maar Figuur 1: Vormgeving rotondes Meerweg-Emmalaan wordt voorzien van een tweetal bypasses. Hierbij wordt een kortsluiting gerealiseerd tussen de afrit van de A28 vanuit Groningen en de Meerweg-west. Tevens wordt een bypass aangelegd aan de westzijde van de rotonde om een extra verbinding te realiseren tussen de Meerweg-west en de oprit A28 in de richting van Assen. Ook de vormgeving van deze rotonde is weergegeven in figuur 1. De effecten op de verkeersafwikkeling worden vervolgens voor drie ontsluitingsvarianten inzichtelijk gemaakt. De varianten onderscheiden zich in de wijze waarop de transferia en het Nesciopark worden ontsloten. In alle varianten wordt een rotonde gerealiseerd in de Vondellaan iets ten westen van de Nesciolaan. Voor de duidelijkheid vermelden wij dat de Nesciolaan niet op deze rotonde wordt aangesloten, maar dat deze weg net als in de huidige situatie een doodlopende straat blijft. In variant 1 worden zowel de transferia als het Nesciopark op de rotonde aangesloten. Het nieuwe transferium en het Nesciopark sluiten aan de noordzijde op de rotonde aan en het bestaande transferium aan de zuidzijde. De bestaande aansluiting van het transferium komt hierbij te vervallen. In de tweede variant wordt de bestaande aansluiting van het transferium in stand gehouden en wordt evenals in variant 1 ook de aansluiting op de Vondellaan gerealiseerd, waarop zowel het bestaande transferium als het nieuwe transferium en het Nesciopark worden aangesloten. Variant 3 ten slotte is een variant waarbij de bestaande aansluiting van het transferium in stand blijft, maar er geen aansluiting van dit deel op de nieuwe rotonde in de Vondellaan wordt gerealiseerd. Het nieuwe parkeerdeel en het Nesciopark worden wel op de nieuwe rotonde Vondellaan 4

8 ontsloten. De ontsluitingsstructuur in de genoemde varianten is gevisualiseerd in figuur 2. Variant 1 Variant 2 Variant 3 Figuur 2: Ontsluitingsstructuurvarianten transferium/nesciopark Productie/attractie en oriëntatie Transferium Uit de uitgevoerde visuele tellingen blijkt dat er in de periode 07:00 19:00 uur circa 550 voertuigen aankomen en vertrekken bij het bestaande transferium. Dit betekent een (fictieve) turn-over per parkeerplaats van ruim 1,4. Voor de toekomst zijn wij uitgegaan van een vergroting van het transferium met 500 parkeerplaatsen. Uitgaande van eenzelfde benutting van het nieuwe deel van het transferium als van het bestaande deel leidt dit tot de conclusie dat het transferium 700 aankomsten en vetrekken genereert. Hoe de vulling van het nieuwe deel zal zijn en wie hiervan gebruik gaat maken is niet bekend. Het kan dus zo zijn dat het nieuwe deel zich op een andere wijze zal vullen dan het bestaande deel. In de prognose is er echter vanuit gegaan dat er geen verschil is tussen het oude en het nieuwe deel. Voor het ochtendspitsuur betekent dit 175 aankomsten en 7 vertrekken. In het avondspitsuur bedragen deze aantallen respectievelijk 7 en 210. Ten aanzien van de oriëntatie van de transferiumgebruikers is voor de toekomst eveneens rekening gehouden met dezelfde verdeling als in de huidige situatie. De verdeling van het verkeer over de verschillende herkomst- en bestemmingsrichtingen is aangegeven in tabel 3. Nesciopark Voor het Nesciopark is onderscheid gemaakt in het kantorenparkgedeelte en het woon-werk deel. Het kantorenparkdeel heeft een omvang van m 2. Voor het woon-werk gedeelte is uitgegaan van 10 kavels van m 2 met daarop 800 m 2 kantorendeel en 200 m 2 woonbebouwing. Bij de bepaling van de hoeveelheid bvo is uitgegaan van een hoeveelheid bvo die gelijk is aan de 5

9 Tabel 4: Herkomst/bestemmingsmatrix (ochtendspitsuur) Van Naar Meerweg Oprit A28 Assen Emmallaan Transferium Vondellaan Oprit A28 Groningen Nesciopark - Transferium totaal Meerweg Afrit A28 Assen Emmallaan Transferium Vondellaan Afrit A28 Groningen Nesciopark/Transferium totaal Tabel 5: Herkomst/bestemmingsmatrix (avondspitsuur) Van Naar Meerweg Oprit A28 Assen Emmallaan Transferium Vondellaan Oprit A28 Groningen Nesciopark - Transferium totaal Meerweg Afrit A28 Assen Emmallaan Transferium Vondellaan Afrit A28 Groningen Nesciopark/Transferium totaal

10 hoeveelheid m 2 grondoppervlak. Met andere woorden het te bebouwen oppervlak is gelijk aan de omvang van het terrein, dit omdat bebouwing in meerdere lagen zal worden gerealiseerd en uiteraard ruimte nodig is voor wegen, parkeren en groen. In totaliteit wordt er uitgegaan van m 2 bvo en 10 woningen. Voor de te vestigen kantoren en werkeenheden is uitgegaan van een ritgeneratie van 10 ritten per 100 m 2 bvo (bruto vloeroppervlak) per etmaal. Deze gegevens zijn ontleend aan de CROW-publicatie 317 Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie. Hierbij is uitgegaan van een kantorenpark (zakelijk zonder baliefunctie) in een matig stedelijk gebied rest bebouwde kom. Hiervoor bedraagt de minimale waarde 6,3 en de maximale waarde 8,1 ritten per 100 m 2 bvo. De gemiddelde waarde is daarmee 7,2 ritten per weekdag. Omgerekend naar werkdag komt dit neer op circa 10 ritten per 100 m 2 bvo. Voor het Nesciopark betekent dit in totaliteit ritten per etmaal. Voor de woningen wordt rekening gehouden met in totaliteit circa 60 ritten wat het totaal brengt op circa ritten per etmaal voor het Nesciopark. Vertaald naar het ochtendspitsuur leidt dit tot 315 aankomsten en 21 vertrekken. De oriëntatie van het verkeer is vastgesteld aan de hand van eerder uitgevoerde studies en is weergegeven in tabel 3. Tabel 3: Herkomst/bestemming bezoekers Transferium en Nesciopark Transferium Nesciopark Meerweg 10% 10% A28 Assen 65% 40% Emmallaan 10% 5% Vondellaan 10% 10% A28 Groningen 5% 35% totaal 100% 100% Autonome verkeersgroei Naast de toename in verkeersintensiteit als gevolg van de beschreven ontwikkelingen is in de prognose ook nog rekening gehouden met autonome verkeersgroei. Hierbij is uitgegaan van een autonome verkeersgroei van 0,5% per jaar. De beschreven uitgangspunten hebben geleid tot de relaties zoals die voor het ochtend- en avondspitsuur in tabel 4 en 5 zijn weergegeven. De relaties hebben betrekking op het planjaar Het model Het model is zoals vermeld gebouwd in het verkeersmodelleringsprogramma TransModeller. In het model zijn de wegvakken en (aangepaste) rotondes aangebracht en zijn de relevante fietsverbindingen toegevoegd. De opbouw van het model is weergegeven in figuur 3. Hierbij is ontsluitingsvariant 1 weergege- 6

11 ven. De verschillen met variant 2 en liggen in de ontsluitingsstructuur nabij het transferium/nesciopark. Bij de toedelingen is rekening gehouden met het (brom)fietsverkeer. Het aantal geregistreerde (brom)fietsers ten tijde van de visuele telling is naar verwachting beperkter geweest dan in een normale situatie als gevolg van de (gedeeltelijke) schoolvakanties. Hiermee is in de toedelingen rekening gehouden door het aantal (brom)fietsers (enigszins) op te hogen. Er bestaat echter geen zicht op de exacte aantallen, waardoor de kans bestaat dat de invloed van het (brom)fietsverkeer wordt onderschat. Figuur 3: Opbouw dynamisch model 2.3. Resultaten Vondellaan In deze paragraaf beschrijven wij de uitkomsten van de modeltoedelingen. Naast de toekomstvarianten is ook de huidige situatie doorgerekend. Enerzijds om het model te kalibreren en anderzijds om een referentiekader te hebben voor de toekomstige situatie. In dit hoofdstuk beschrijven wij onze bevindingen Variant 1 Variant 1 is de variant waarbij zowel het bestaande als het nieuwe transferium en het Nesciopark op de nieuwe rotonde in de Vondellaan worden ontsloten. Het bestaande transferium heft een aansluiting aan de zuidzijde en het nieuwe transferium en het Nesciopark sluiten aan de noordzijde van de rotonde aan. 7

12 In variant 1 kan voor het ochtendspitsuur worden geconcludeerd dat de nieuwe rotonde in de Vondellaan voldoende afwikkelingscapaciteit heeft om het verkeer van en naar de voorzieningen (transferia en Nesciopark) af te wikkelen. Dit geldt uiteraard ook voor het overige verkeer van en naar Haren. Ook de rotonde in de Vondellaan waarop de oprit in de richting van Groningen aansluit heeft voldoende capaciteit om het verkeer af te kunnen wikkelen. In figuur 4 zijn de verkeersstromen Figuur 4: AfwikkelingVondellaan (ochtendspitsuur) op een willekeurig moment in het ochtendspitsuur weergegeven. Het gekozen fragment is representatief voor het ochtendspitsuur. Voor alle getoonde fragmenten in deze rapportage geldt dat het een weergave betreft van het maatgevende moment. Hiermee bedoelen wij het moment waarop (eventuele) wachtrijvorming het meest prominent aanwezig is. In figuur 5 is de afwikkelingskwaliteit in variant 1 in het avondspitsuur weergegeven. Uit de figuur blijkt dat de afwikkeling ook in deze tijdsperiode goed is te noemen. Op een zeer beperkt aantal momenten ontstaan er situaties waarin enkele voertuigen zich opstellen voor de rotondes. Dit geldt vooral voor de noordelijke aansluiting van het transferium en Nesciopark op de Vondellaan en voor de oostelijke tak van de rotonde Vondellaanoprit A28 Groningen. Het betreft Figuur 5: Afwikkeling Vondellaan (avondspitsuur) zoals gezegd slecht sporadische situaties met een beperkt aantal voertuigen. Op basis hiervan kan ook deze situatie als zeer acceptabel worden gekwalificeerd. 8

13 Variant 2 In variant 2 is er sprake van een dubbele aansluiting voor het bestaande transferium. In deze variant wordt de bestaande aansluiting op de rotonde Vondellaanoprit A28 Groningen is stand gelaten. In variant 2 is er in het ochtendspitsuur, evenals in variant 1 sprake van een goede verkeersafwikkeling (zie figuur 6). De verschillen zijn marginaal. Alleen de westelijke tak van de nieuwe rotonde in de Vondellaan wordt in variant 1 logischerwijs iets zwaarder belast door het verkeer uit westelijke richting van en naar het bestaande transferium. In variant 1 zal al het verkeer dat is gerelateerd aan het bestaande transferium gebruik moeten maken van deze rotonde. In variant Figuur 6: Afwikkeling Vondellaan (ochtendspitsuur) 2 maakt het grootste deel van het verkeer gebruik van de bestaande aansluiting en kiest niet voor de nieuwe rotonde. Dit heeft echter geen substantiële effecten op de afwikkelingskwaliteit. Dit is ook in deze variant in het ochtendspitsuur goed te noemen. In figuur 7 is de afwikkeling opgenomen van variant 2 in het avondspitsuur. Uit de figuur blijkt dat er in beperkte mate wachtrijen optreden op de oostelijke tak van de rotonde Vondellaan-oprit A28 Groningen. Dit heeft te maken met het feit dat dit verkeer geconfronteerd wordt met het verkeer dat het transferium via de oorspronkelijke aansluiting verlaat. Het effect hiervan wordt modelmatig wel enigszins overschat, omdat in het model al het Figuur 7: Afwikkeling Vondellaan (avondspitsuur) verkeer vanaf het transferium met een oriëntatie in westelijke richting gebruik maakt van de bestaande aansluiting. In de praktijk zal dit naar verwachting niet volledig het geval zijn, maar zal een deel van de transferiumgebruikers ook de nieuwe aansluiting gebruiken. Te- 9

14 vens geldt dat de afwikkeling op de noordelijke tak van de rotonde Vondellaan iets beter is dan in variant 1. De oorzaak hiervoor is hetzelfde verkeer dat zorgt voor een beperking van de wachtrij op de oostelijke tak van de rotonde Vondellaan oprit A28 Groningen, namelijk het verkeer dat het bestaande transferium verlaat. Desalniettemin is de afwikkelingskwaliteit in het avondspitsuur in variant 2 iets minder dan in variant Variant 3 Variant 3 kenmerkt zich door een nieuwe rotonde in de Vondellaan waarop het nieuwe transferium en het Nesciopark aan de noordzijde aansluiten. Het bestaande transferium wordt uitsluitend via de bestaande aansluiting ontsloten. In variant 3 is de verkeersafwikkeling er in het ochtendspitsuur, nagenoeg identiek aan de afwikkeling in variant 2. Dus ook voor deze variant is er in de ochtendspits sprake van een goede verkeersafwikkeling zonder vertragingen. De afwikkeling in deze variant is weergegeven in figuur 8. Figuur 8: Afwikkeling Vondellaan (ochtendspitsuur) Figuur 9: Afwikkeling Vondellaan (avondspitsuur) Figuur 9 toont de verkeersafwikkeling van variant 3 in het avondspitsuur. Uit de figuur blijkt dat er evenals in variant 2 in beperkte mate wachtrijen optreden op de oostelijke tak van de rotonde Vondellaan-oprit A28 Groningen. De oorzaak hiervoor is ook dezelfde als in variant 2: dit verkeer wordt geconfronteerd met het verkeer dat het transferium via de oorspronkelijke aansluiting verlaat. Ook hier geldt dus dat dit effect enigszins wordt overschat. 10

15 Conclusies Uit de berekeningen kan worden geconcludeerd dat met de realisering van een rotonde in de Vondellaan ten westen van de bestaande Nesciolaan een goede afwikkeling kan worden bereikt voor het verkeer van en naar de voorzieningen. Zowel in de ochtend- als avondspits is de afwikkeling ruim voldoende. Het heeft hierbij de voorkeur de bestaande ontsluitingsmogelijkheid van het bestaande transferium op te heffen en het bestaande transferium (uitsluitend) aan te sluiten op de nieuwe rotonde. Hierdoor wordt op de rotonde Vondellaan-oprit A28 Groningen een betere afwikkeling verkregen. Hier staat een in geringe mate slechtere afwikkeling tegenover van het verkeer dat in de avondspits het Nesciopark/nieuwe transferium verlaat Resultaten Meerweg - Emmalaan In deze paragraaf gaan wij in op de afwikkeling op het overige wegennet. Zoals al aangegeven zal de vormgeving van de rotondes in de Emmalaan en de Meerweg worden aangepast om een betere afwikkeling te verkrijgen. Figuur 10: Afwikkeling Emmalaan-Meerweg (ochtendspitsuur) In de figuren 10 en 11 is de afwikkeling van het verkeer weergegeven in het totale gebied voor respectievelijk het ochtend- en avondspitsuur. Uit figuur 10 blijkt dat de afwikkeling in het ochtendspitsuur alleszins acceptabel is. Alleen op de oostelijke tak van de rotonde Emmalaan- Vondellaan ontstaat een beperkte wachtrij op een beperkt aantal momenten. Voor het overige wikkelt het verkeer goed af door de aanpassing van de rotondes in de Emmalaan en de Meerweg. Hoe anders is dit in de avondspits. Uit figuur 11 blijkt dat er een grote wachtrij ontstaat voor de rotonde Meerweg vanaf de afrit A28 Groningen. 11

16 Deze wachtrij is ook al geconstateerd in eerder uitgevoerde berekeningen, waarvan de resultaten zijn weergegeven in de rapportage Ontsluitingsstructuur Haren - effecten uitbreiding transferium met kenmerk hrn- 016, d.d. 27 oktober In deze rapportage is geconcludeerd dat het effect van een turborotonde (waarvan de effecten in hoofdlijnen vergelijkbaar zijn met de nu gekozen vorm) op deze locatie beperkt zal zijn. Dit heeft te maken met het feit dat twee dominante stromen Figuur 11: Afwikkeling Emmalaan-Meerweg (avondspitsuur) (verkeer komende uit de oostelijke richting en daarna richting Meerweg of oprit A28 Assen én verkeer vanaf de afrit Groningen dat in oostelijke richting wil rijden) elkaar moeten kruisen. Voor deze combinatie van verkeersstromen biedt de turborotonde geen optimale vorm. Het blijkt dan ook dat deze vorm weinig oplossend vermogen heeft en de wachtrij op de afrit vanuit Groningen nog steeds aanwezig is. In de huidige gekozen vorm met twee bypasses wordt zelfs voor beide verkeersstromen geen capaciteitsuitbreiding geboden. In de genoemde rapportage is verder geconcludeerd dat ook het aanbrengen van een VRI op de bestaande rotonde of het realiseren van een met VRI geregeld voorrangskruispunt (met beperkte omvang) geen oplossend vermogen biedt. Dit betekent dat op deze locatie alleen grootschaliger maatregelen een mogelijke oplossing voor dit probleem kunnen bieden en een vlotte afwikkeling kunnen garanderen. Het voert in het kader van deze studie te ver deze oplossingen te bepalen, omdat hiervoor aanzienlijk ingrepen in de ruimtelijke structuur zullen moeten worden gedaan. 12

17 3. Conclusies Op basis van de bevindingen uit de dynamische modeltoedelingen kan worden geconcludeerd dat in hoofdlijnen een goede ontsluitingsstructuur en afwikkelingskwaliteit kan worden verkregen door het bestaande en nieuwe transferium en het Nesciopark te ontsluiten via een nieuwe rotonde in de Vondellaan. Zowel in het ochtend- als in het avondspitsuur levert dit een goede afwikkeling van het verkeer op. Slechts gedurende een korte periode ontstaan er op bepaalde locaties situaties met een beperkt aantal wachtende voertuigen. De omvang hiervan is echter van dien aard dat er geen sprake is van substantiële verstoring van de afwikkeling. Ter hoogte van de op-/afrit van de A28 Assen is de problematiek complexer. Vooral op de westelijke aansluiting is er sprake van een aanzienlijke wachtrij op de afrit A28 Groningen in het avondspitsuur. Ook met de gekozen aanpassing van de rotonde blijft deze wachtrij aanwezig. Zoals in eerdere studies al is geconstateerd is deze problematiek niet eenvoudig oplosbaar. Er zijn grootschalige ingrepen in de ruimtelijke structuur noodzakelijk om voor dit probleem een oplossing te bieden. Dit heeft vooral te maken met het kruisen van twee dominante verkeersstromen. Verkeer vanuit Haren richting A28 Assen en Meerweg en verkeer vanaf de afrit Groningen in de richting van Haren. 13

DHR. S. VAN DONKELAAR (VAN RIEZEN & PARTNERS) J.HAVEMAN (BVA VERKEERSADVIEZEN) ONDERWERP ONTSLUITING MEET INN DATUM 29 AUGUSTUS 2016

DHR. S. VAN DONKELAAR (VAN RIEZEN & PARTNERS) J.HAVEMAN (BVA VERKEERSADVIEZEN) ONDERWERP ONTSLUITING MEET INN DATUM 29 AUGUSTUS 2016 Kantoorcomplex Paris Noordzeelaan 38-A 8017 JW Zwolle postbus 40089 8004 DB Zwolle T (038) 460 6747 bva@bvaverkeer.nl www.bvaverkeer.nl AAN VAN DHR. S. VAN DONKELAAR (VAN RIEZEN & PARTNERS) J.HAVEMAN (BVA

Nadere informatie

Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012

Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012 Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Hotel Het Koningsbed is gelegen aan de Prinsenlaan te Groenekan. Het is een van oorsprong agrarisch bedrijf, waar enkele jaren

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

V e r k e e r s g e n e r a t i e s u p e r m a r k t e n i n Z u i d w o l d e. 1. V a r i a n t e n

V e r k e e r s g e n e r a t i e s u p e r m a r k t e n i n Z u i d w o l d e. 1. V a r i a n t e n V e r k e e r s g e n e r a t i e s u p e r m a r k t e n i n Z u i d w o l d e 1. V a r i a n t e n Om inzicht te verkrijgen in de verkeersintensiteiten op het parkeerterrein is de verkeersgeneratie bepaald

Nadere informatie

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010 2018555 Fax: 010 4121039 E mail: info@rho.nl Aan: Onderwerp: Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 Referte:

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER GEMEENTE HAAKSBERGEN juni 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Ligging bedrijventerrein 2 2 Ontsluiting in de eerste fase

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F:

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F: BVA Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Fietsenstalling Station Haren 1.117-1 - bepaling aantal stallingsvoorzieningen oostzijde - 10 maart 2014 Gemeente Haren 1.

Nadere informatie

PROJECTNUMMER E ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER E ONZE REFERENTIE ONDERWERP Verkeerseffecten Outletcentre Winschoten DATUM 1-4-2016 PROJECTNUMMER E07031.000117 ONZE REFERENTIE 078894310 0.1 VAN Robert Groenhof AAN Vastgoud, Gemeente Oldambt Samenvatting Door de komst

Nadere informatie

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Memo Aan: Gemeente Nuenen, Twan van Dijk Van: Pleun Smits Datum: 10 december 2015 Kopie: - Ons kenmerk: N004_INFRA_BB1138-115-100 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Nadere informatie

Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer

Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer Technische Dienst Beemster en Zeevang Verkenning aansluiting Purmerenderweg - N244 Datum 26 april 2007 Kenmerk TDB004/Adr/0016 Eerste versie 12 maart 2007

Nadere informatie

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC Memo nummer 02 datum 11 november 2014 aan R. Wilms Provincie Flevoland W. Kaljouw van Hans van Herwijnen Antea Group kopie Marijke Visser Robin Huizenga Antea Group Antea Group project Vervolg op de plan-

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeersanalyse ontwikkeling Breukelen. McDonald s. 11 januari 2013 MCD022/Rhr/0150 26 november 2012

1 Inleiding. Verkeersanalyse ontwikkeling Breukelen. McDonald s. 11 januari 2013 MCD022/Rhr/0150 26 november 2012 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

Projectnummer: B01064.000231.0120. Opgesteld door: R.P.I. Groenhof. Ons kenmerk: 077108343:0.3. Kopieën aan:

Projectnummer: B01064.000231.0120. Opgesteld door: R.P.I. Groenhof. Ons kenmerk: 077108343:0.3. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Utopialaan 40-48 Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: Verkeerstoets ten behoeve van Bestemmingsplan ASML 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELINGEN HARGA-NOORD: VERWACHTINGEN VOOR VERKEER

GEBIEDSONTWIKKELINGEN HARGA-NOORD: VERWACHTINGEN VOOR VERKEER GEBIEDSONTWIKKELINGEN HARGA-NOORD: VERWACHTINGEN VOOR VERKEER GEMEENTE SCHIEDAM 10 augustus 2015 077448676:0.2 - Definitief D03091.000152.0100 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten en methodiek...

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink

MEMO DHV B.V. Logo. : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink : D0802-02-001 : aanvullend verkeerskundig onderzoek : beoordeling verkeersafwikkeling IKEA Ekkersrijt Ons kenmerk

Nadere informatie

B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n

B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n figuur 1 f i g u u r 2 V e r k e e r s t o e d e l i n g I n l e i

Nadere informatie

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 memo Postbus 0, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2055 Fax: 010-21039 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Verkeers bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 Referte: ing. Hanno Hommel De verkeers van de

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Ontsluiting Smitsweg

Onderzoeksrapportage Ontsluiting Smitsweg Onderzoeksrapportage Documentbeheer Fout! Fout! Fout! Verwijzingsbron Verwijzingsbron Auteur niet gevonden. niet gevonden. Verwijzingsbron Opmerkingen niet gevonden. 0.1 03-01-2008 Johan Feld Concept Bijlagen

Nadere informatie

Colofon. Projectgroep bestaande uit: M.O.A. Scheepers L.A.J. Bouwens R. Huizenga W. Moerland. Tekstbijdragen: Fotografie: Vormgeving:

Colofon. Projectgroep bestaande uit: M.O.A. Scheepers L.A.J. Bouwens R. Huizenga W. Moerland. Tekstbijdragen: Fotografie: Vormgeving: Colofon Toelichting op revisie 02: In juli 2013 is een rapportage opgesteld met projectnummer 0258984 op basis van het destijds voor handen zijnde stedenbouwkundig plan. In november 2013 is gevraagd om

Nadere informatie

Gemeente Geldrop-Mierlo. Modelberekeningen centrum Geldrop Verkeerskundige effecten van de centrumontwikkelingen volgens het Masterplan Centrum

Gemeente Geldrop-Mierlo. Modelberekeningen centrum Geldrop Verkeerskundige effecten van de centrumontwikkelingen volgens het Masterplan Centrum Gemeente Geldrop-Mierlo Modelberekeningen centrum Geldrop Verkeerskundige effecten van de centrumontwikkelingen volgens het Masterplan Centrum Gemeente Geldrop-Mierlo Modelberekeningen centrum Geldrop

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum Bestemmingsplan Midden-Noord - Oss - 2012 Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum Ontwerp Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum

Nadere informatie

GEMEENTE NIJKERK ONDERWERP: BESTEMMINGSPLAN DOORNSTEEG DATUM: 4 JULI Algemeen

GEMEENTE NIJKERK ONDERWERP: BESTEMMINGSPLAN DOORNSTEEG DATUM: 4 JULI Algemeen AAN: VAN: GEMEENTE NIJKERK J. HAVEMAN ONDERWERP: BESTEMMINGSPLAN DOORNSTEEG DATUM: 4 JULI 2014 1. Algemeen Aan de westzijde van Nijkerk wordt uitbreiding van het woningbouwcontingent voorzien. Het plangebied

Nadere informatie

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 BESTUURLIJKE SAMENVATTING De komst van een Factory Outlet Centre (Holland Outlet Mall) naar Zoetermeer heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid

Nadere informatie

Gemeente Enschede. Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Resultaten aanvullende simulaties

Gemeente Enschede. Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Resultaten aanvullende simulaties Gemeente Enschede Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Resultaten aanvullende simulaties Gemeente Enschede Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Resultaten aanvullende simulaties Datum 6 november 29 ESD131/Bsm/1362

Nadere informatie

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239

Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239 NoLogo MEMO Aan : Dennis Martens Van : Anneke Merkx en Niels Bosch Kopie : -/- Dossier : BB1478-100-100 Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239 Betreft : Memo Ons kenmerk : IS-EH20120188

Nadere informatie

: Hof van Rijnsburg VARIANT HANDHAVEN HUIDIGE SITUATIE

: Hof van Rijnsburg VARIANT HANDHAVEN HUIDIGE SITUATIE Hooikade 13 Postbus 2873 2601 CW Delft tel. 015 2147899 Aan : Gemeente Katwijk Van : Dolf Vermeer Betreft : Hof van Rijnsburg VARIANT HANDHAVEN HUIDIGE SITUATIE Datum : 30-07-2017 Kenmerk : 5815 De gemeente

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE ONDERWERP Verkeersonderzoek Expo DATUM 1-2-2016 PROJECTNUMMER C05057.000035 ONZE REFERENTIE 078794434 0.8 VAN Anton van Meulen AAN Delta Development Group KOPIE AAN Nienke Spiegelenberg 1 Inleiding Hoeve

Nadere informatie

NOTITIE VERKEER EN PARKEREN MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL

NOTITIE VERKEER EN PARKEREN MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL NOTITIE VERKEER EN PARKEREN MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL Notitie verkeer en parkeren MFC Langestraat 36 te Heerewaarden in de gemeente Maasdriel Opdrachtgever Gemeente Maasdriel

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Bedrijvenpark De Kroon Notitie

Verkeersonderzoek Bedrijvenpark De Kroon Notitie Verkeersonderzoek Bedrijvenpark De Kroon Notitie Documentnummer: Status en datum: Definitief/02 2 augustus 2016 Auteur: Ir. N. Rolink Opdrachtgever: Van Wijk Ontwikkeling Postbus 1393 3440 BJ Nieuwegein

Nadere informatie

Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief

Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief Onderwerp Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief Aan Bouwbedrijf Van Gerven onze referentie 17054.1 D14 mem01-4 dhe Verzend datum 26 juni 2017 projectnummer 17054.1 Opgesteld

Nadere informatie

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

MER Waterfront. Opdrachtgever. Documentatie Verkeersprognoses. Gemeente Harderwijk Postbus AC HARDERWIJK

MER Waterfront. Opdrachtgever. Documentatie Verkeersprognoses. Gemeente Harderwijk Postbus AC HARDERWIJK MER Waterfront Documentatie Verkeersprognoses projectnr. 202094 revisie 01 22 september 2009 Opdrachtgever Gemeente Harderwijk Postbus 149 3840 AC HARDERWIJK datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring

Nadere informatie

2 Ruimtelijk programma en uitgangspunten

2 Ruimtelijk programma en uitgangspunten Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Barneveld. Transferium Barneveld-Noord ontwikkelingsvlek

Gemeente Barneveld. Transferium Barneveld-Noord ontwikkelingsvlek Botterstraat 14 2162 LA Lisse Tel. 06 46 21 52 70 Fax 084 749 0257 Gemeente Barneveld Transferium Barneveld-Noord ontwikkelingsvlek Opgesteld door: Auteur: P.N.M.S. Huijskes Datum: 1 maart 2006 Status:

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016

Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016 Jadelaan 18, 3523 CV Utrecht Notitie Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016 Aanleiding BPD ontwikkeling

Nadere informatie

GVP Hilvarenbeek

GVP Hilvarenbeek GVP Hilvarenbeek 2013-2022 Werkdocument 2 Studie randwegen kern Hilvarenbeek Hilvarenbeek 21 maart 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2 RANDWEG DIESSEN... 3 1.3 RANDWEGEN HILVARENBEEK...

Nadere informatie

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer :

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : NOTITIE Uitvoeren Werken Van : Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 Betreft : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : 2011-017681 Inleiding De provinciale weg

Nadere informatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Meppel werkt buro Hollema aan de uitwerking van de planvorming voor de

Nadere informatie

memo Datum: 26 februari 2015 / aanpassingen 15 oktober 2015 / aanpassingen 9 december 2015

memo Datum: 26 februari 2015 / aanpassingen 15 oktober 2015 / aanpassingen 9 december 2015 BIJLAGE 2 memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rho.nl Aan: Onderwerp: Gemeente Smallingerland Mobiliteitstoets nieuwe vestiging Aldi Drachten Datum:

Nadere informatie

Verkeersonderzoek kruispuntvorm aansluiting Leidse Schans - Kanaalweg

Verkeersonderzoek kruispuntvorm aansluiting Leidse Schans - Kanaalweg Verkeersonderzoek kruispuntvorm aansluiting Leidse Schans - Kanaalweg Verkeersonderzoek kruispuntvorm Leidse Schans - Kanaalweg VOF De Leidse Schans Status Definitief Opdrachtgever VOF De Leidse Schans

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Betreft Berekening en beoordeling van verkeersgeneratie en parkeerberekening zuidelijke bouwstrook Wageningen Campus (De Goor) 1 Inleiding

Nadere informatie

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN AAN: VAN: VAN RIEZEN EN PARTNERS P. KROEZE ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN DATUM: 12 MEI 2014 Vraagstelling Het voormalige kantoorpand van Shell aan de Oostduinlaan 75

Nadere informatie

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Datum 13 mei 2014 Kenmerk FIM005/Mnr/0014.01 Eerste versie 18 februari 2013 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN AAN: VAN: VAN RIEZEN EN PARTNERS P. KROEZE ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN DATUM: 15 OKTOBER 2014 Vraagstelling Het voormalige kantoorpand van Shell aan de Oostduinlaan

Nadere informatie

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

C O N C E P T. 1 Inleiding. De Monarch Den Haag. Provast. Nadere kruispuntanalyse. 4 maart 2013 PVT021/Nhn/ februari 2013

C O N C E P T. 1 Inleiding. De Monarch Den Haag. Provast. Nadere kruispuntanalyse. 4 maart 2013 PVT021/Nhn/ februari 2013 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Tauw BV. Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn

Tauw BV. Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Tauw BV Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Tauw BV Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Datum 11 oktober 2016 Kenmerk TMU123/Wrd/0920.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Hornbach Nederland BV Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Eindrapport Rapportnummer: 203X00373.042541_5 Datum: 21 mei 2008 Contactpersoon opdrachtgever: Mevrouw M. van Hilten-Koolhaas Projectteam

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling. 2e Hogeweg Onderzoek noodzaakbepaling VRl's twee kruispunten. Opdrachtgever. Opdrachtnemer

Verkeersafwikkeling. 2e Hogeweg Onderzoek noodzaakbepaling VRl's twee kruispunten. Opdrachtgever. Opdrachtnemer Verkeersafwikkeling 2e Hogeweg Onderzoek noodzaakbepaling VRl's twee kruispunten Opdrachtgever Opdrachtnemer Naam: Gemeente Zeist Afdeling: Realisatie & Beheer Postbus 513 3700 AM Zeist DTV Consultants

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

: Wim Noom (buro) : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) : Arjan de Vries (Synchroon BV)

: Wim Noom (buro) : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) : Arjan de Vries (Synchroon BV) HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan : Wim Noom (buro) Van : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) Kopie : Arjan de Vries (Synchroon BV) Dossier : AC7968-102-103 Project : Babberspolder-Oost Betreft

Nadere informatie

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar bal Memo : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Spoorlaan Groesbeek Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar Het voornemen bestaat om de

Nadere informatie

Analyse kruispunt Koningsweg - Lekkerbeetjesstraat

Analyse kruispunt Koningsweg - Lekkerbeetjesstraat Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

werknummer GGe1302 Verkeerskundige onderbouwing Bestemmingsplan Rotonde opdrachtgever Gemeente Geldermalsen

werknummer GGe1302 Verkeerskundige onderbouwing Bestemmingsplan Rotonde opdrachtgever Gemeente Geldermalsen notitie GGe1302 Verkeerskundige onderbouwing Bestemmingsplan Rotonde opdrachtgever Gemeente Geldermalsen datum 24 februari 2014 van Patrick van Oostveen aan Susan Timmermans, Adri Preesman, Frits Schmidt,

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

HOV-as West Emmaviaduct

HOV-as West Emmaviaduct HOV-as West Emmaviaduct Second opinion verkeerskundig functioneren aansluiting Situatie 2015 Gilbert Mulder/Sjoerd Hoekstra 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Wat is het doel van de second opinion 2. Welke uitgangspunten

Nadere informatie

Onderwerp : Bestemmingsplan Heereweg 89 te Castricum Van : Alex van den Heijkant Aan : Martijn Gerards, BRO Status : definitief Datum : 6 mei 2013

Onderwerp : Bestemmingsplan Heereweg 89 te Castricum Van : Alex van den Heijkant Aan : Martijn Gerards, BRO Status : definitief Datum : 6 mei 2013 Memo Onderwerp : Bestemmingsplan Heereweg 89 te Castricum Van : Alex van den Heijkant Aan : Martijn Gerards, BRO Status : definitief Datum : 6 mei 2013 Deze memo Voor het bestemmingsplan Heereweg 89 te

Nadere informatie

VERKEERSONDERZOEK. Op gen Hek, Voerendaal. Datum : 2 december 2014

VERKEERSONDERZOEK. Op gen Hek, Voerendaal. Datum : 2 december 2014 VERKEERSONDERZOEK Op gen Hek, Voerendaal Datum : 2 december 2014 Rapportnummer : 214-VOH-verkeer-v2 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 E-mail. mena@m-en-a.nl ING: NL37 INGB 0007622002 K.v.K.

Nadere informatie

Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden

Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden Notitie Referentienummer Datum Kenmerk Hwl-2015-016_DEFINITIEF 19 maart 2015 336621 Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden 1 Inleiding De gemeente Heusden heeft plannen

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Notitie. 1 Uitgangspunten bij de notitie. Kenmerken van het Van Blanckendaell Park

Notitie. 1 Uitgangspunten bij de notitie. Kenmerken van het Van Blanckendaell Park Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 6 september 2013 Betreft Uitbreiding Van Blanckendaell Park - gevolgen voor verkeer De Stichting Van Blanckendaell Park heeft het voornemen om het huidige dierenpark

Nadere informatie

Uitbreiding Tobroco. Toets parkeren en verkeersafwikkeling. Architectenbureau Drijvers Oisterwijk b.v.

Uitbreiding Tobroco. Toets parkeren en verkeersafwikkeling. Architectenbureau Drijvers Oisterwijk b.v. Uitbreiding Tobroco Toets parkeren en verkeersafwikkeling Architectenbureau Drijvers Oisterwijk b.v. Colofon Titel: Auteurs(s): Opdrachtgever: Projectnaam: Uitbreiding Tobroco Eline Swinkels Architectenbureau

Nadere informatie

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s):

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s): Kapelle Woonzorgcomplex Wemeldinge Parkeeronderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 130183.009393.00 27-11-2013 projectleider: ing. J.A. van Broekhoven opdrachtgever: PMB Marsaki b.v. auteur(s):

Nadere informatie

Capaciteitsanalyse Van Zijstweg

Capaciteitsanalyse Van Zijstweg Capaciteitsanalyse Van Zijstweg Resultaten simulatiestudie busbaan in zuidligging 2 x 1 2 x 1,5 BC 4490-101-100 21-10-13 1 Inhoudsopgave Doel Uitgangspunten Wijze van beoordeling verkeersafwikkeling Knoppen

Nadere informatie

KlokBouwOntwikkeling BV. Verkeerseffecten. Ontwikkeling Velddriel-Zuid

KlokBouwOntwikkeling BV. Verkeerseffecten. Ontwikkeling Velddriel-Zuid KlokBouwOntwikkeling BV Verkeerseffecten Ontwikkeling Velddriel-Zuid KlokBouwOntwikkeling BV Verkeerseffecten Ontwikkeling Velddriel-Zuid Datum 24 november 2016 KKB002/Fdf/0006.03 Kenmerk Eerste versie

Nadere informatie

Analyse verkeerseffecten variant 2.1

Analyse verkeerseffecten variant 2.1 Analyse verkeerseffecten variant 2.1 s-gravendijkwal - Henegouwerlaan Januari 2010 Januari 2010 2 1. Inleiding Ten behoeve van de uitwerkingsfase van variant 2.1c uit de Planstudie s-gravendijkwal - Henegouwerlaan

Nadere informatie

Technische rapportage verkeersonderzoek SLP met statisch verkeersmodel

Technische rapportage verkeersonderzoek SLP met statisch verkeersmodel Technische rapportage verkeersonderzoek SLP met statisch verkeersmodel Door: Rik Froma, onderzoeker verkeer en vervoer bij cluster ruimtelijke ontwikkeling Datum: 29 april 2014 0 Inhoudsopgave GEBRUIKT

Nadere informatie

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2 1. Inleiding De gemeente Lingewaard is voornemens om de begraafplaats De Hoeve in Huissen uit te breiden. Tevens zijn er plannen om een crematorium te bouwen op deze locatie. Voor beide plannen zijn reeds

Nadere informatie

Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek

Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek 2010-03-23 Inleiding Ten behoeve van de nieuwbouw van de Brede School te Molenhoek, is een verkeersanalyse gemaakt. Het doel van de verkeersanalyse is om

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Figuur 1: Overzicht locatie Hotel t Koningsbed. (bron:google maps / Multifunctioneel landgoed t Koningsbed, Agroplan)

Notitie. Inleiding. Figuur 1: Overzicht locatie Hotel t Koningsbed. (bron:google maps / Multifunctioneel landgoed t Koningsbed, Agroplan) - Notitie Referentienummer Datum 3 juni 22 Kenmerk 32379 Betreft Verkeerskundige beoordeling Kruispunt Prinsenlaan-N234, Hotel t Koningsbed Inleiding. Achtergrond Hotel Het Koningsbed is gelegen aan de

Nadere informatie

gemeente Lelystad Havenbedrijf Amsterdam Carla Jong Oranjewoud

gemeente Lelystad Havenbedrijf Amsterdam Carla Jong Oranjewoud Memo nummer datum 14 juni 2013 aan Paul Weber Tanja Tuenter Paul Bakker Paul Pot gemeente Lelystad Havenbedrijf Amsterdam Carla Jong van Marijke Visser- Oranjewoud Poldervaart kopie Ernst Koomen Jeroen

Nadere informatie

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Bijlage 5 Verkeer en Parkeren MEMORANDUM Datum : 2 mei 2013 Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Onderwerp : Verkeerskundige consequenties van evenementen landgoed

Nadere informatie

Allereerst zal ingegaan worden op de huidige verkeersintensiteit. Daarna wordt de verkeersgeneratie van het initiatief gegegeven.

Allereerst zal ingegaan worden op de huidige verkeersintensiteit. Daarna wordt de verkeersgeneratie van het initiatief gegegeven. Memo Verkeersintensiteiten en verkeersgeneratie bij visie stadsentree Boekhorstlaan Aan: Mark Lorist / Martijn Koppert Van: Maarten Bosman / Mette Corsel Datum: 6 september 2015 1. Inleiding Een initiatiefnemer

Nadere informatie

memo Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015

memo Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015 BIJLAGE 2 memo Postbus 81. 9062 ZJ Oenkerk Tel: 058-2562525 E-mail: oenkerk@rho.nl Onderwerp: Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015 Referte: ing. Hanno Hommel In dit memo wordt een aantal

Nadere informatie

MEMO. NoLogo. : Arcadis, mevrouw Yvonne Sanders : ing. Sander Hoen : drs. ing. Albert Erhardt. : Verkeerskundige toets Uitbreiding Makado, Beek

MEMO. NoLogo. : Arcadis, mevrouw Yvonne Sanders : ing. Sander Hoen : drs. ing. Albert Erhardt. : Verkeerskundige toets Uitbreiding Makado, Beek NoLogo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Arcadis, mevrouw Yvonne Sanders : ing. Sander Hoen : drs. ing. Albert Erhardt : AC3423-053-001 : Verkeerskundige toets Uitbreiding Makado, Beek : Resultaten

Nadere informatie

In deze verkeerskundige onderbouwing is de verkeersaantrekkende werking bepaald van de woonwijk Ammersoyen in Ammerzoden Noord, gemeente Maasdriel.

In deze verkeerskundige onderbouwing is de verkeersaantrekkende werking bepaald van de woonwijk Ammersoyen in Ammerzoden Noord, gemeente Maasdriel. Memo : Datum : 3 juni 2014 Opdrachtgever : Inveniam Ter attentie van : De heer R. Van Es Projectnummer : 2013.0211 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. : Inleiding In deze verkeerskundige onderbouwing

Nadere informatie

Toelichting vormgeving Laan van Hoornwijk/Rotterdamsebaan. Bijlage bij Uitvoeringbesluit Rotterdamsebaan

Toelichting vormgeving Laan van Hoornwijk/Rotterdamsebaan. Bijlage bij Uitvoeringbesluit Rotterdamsebaan Toelichting vormgeving Laan van Hoornwijk/Rotterdamsebaan Bijlage bij Uitvoeringbesluit Rotterdamsebaan Datum 1mei 2013 1 1. Vraag/aanleiding De Rotterdamsebaan krijgt een directe aansluiting op de Laan

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffecten Westlandse Zoom. Figuur 1.1: Overzicht bouwlocaties De Westlandse Zoom. Gemeente Westland. Kruispunt analyses

1 Inleiding. Verkeerseffecten Westlandse Zoom. Figuur 1.1: Overzicht bouwlocaties De Westlandse Zoom. Gemeente Westland. Kruispunt analyses Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Achtergrond en vraagstelling

1 Achtergrond en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Door toevoeging van functies leidt de ontwikkeling tot een toename van parkeren en verkeersintensiteiten

Door toevoeging van functies leidt de ontwikkeling tot een toename van parkeren en verkeersintensiteiten Memo Plaats en datum Referentienummer Kenmerk De Bilt, 20 november 2015 13/../Sn 336664 Aan Mark Schmeink Kopie aan Teun Deuling Van René Snijders Betreft Onderdeel Verkeer en Parkeren 1 Inleiding Op de

Nadere informatie

Quick scan parkeergarage centrum Noord. Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006

Quick scan parkeergarage centrum Noord. Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006 Quick scan parkeergarage centrum Noord Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006 Rapportnummer : 001 Tekstgedeelte : 32 pagina s Versie : 005 Aantal bijlagen : 6 Status : definitief Bestandsnaam : Rapport005b

Nadere informatie

Project Gent Sint Pieters. Mober zone B (excl. B1) en C

Project Gent Sint Pieters. Mober zone B (excl. B1) en C Project Gent Sint Pieters Mober zone B (excl. B1) en C AGENDA Studiegebied Mober Huidige verkeerssituatie Zone B (excl. B1) en C: programma, verkeersgeneratie en parkeren Mobiliteitseffecten Flankerende

Nadere informatie

Bijlage 1 Effecten bestemmingswijziging op verkeersgeneratie en verdeling over het netwerk

Bijlage 1 Effecten bestemmingswijziging op verkeersgeneratie en verdeling over het netwerk Bijlage 1 Effecten bestemmingswijziging op verkeersgeneratie en verdeling over het netwerk Memo nummer 0242632-7 datum 28 november 2012 aan Ton Verhoeven Jeroen Heijmans Gemeente Uden Gemeente Uden van

Nadere informatie

Volgens afspraak ontvangt u hierbij het verkeersadvies inzake de bestemmingsplanwijziging rondom Marktstraat 23 te Bodegraven.

Volgens afspraak ontvangt u hierbij het verkeersadvies inzake de bestemmingsplanwijziging rondom Marktstraat 23 te Bodegraven. Memo OCM II BV T.a.v. de heer Felix C.A. van Pelt Noordzijde 99 2411 RD Bodegraven Datum : 04-04-2016 Aan : OCM II BV, de heer Felix C. A. van Pelt Betreft : Verkeersadvies inzake bestemmingsplanwijziging

Nadere informatie

Meerzicht Lisse. Resultaten onderzoek parkeren en verkeer. Definitief Gepresenteerd op: &

Meerzicht Lisse. Resultaten onderzoek parkeren en verkeer. Definitief Gepresenteerd op: & Meerzicht Lisse Resultaten onderzoek parkeren en verkeer Definitief Gepresenteerd op: 09-12-2015 & 05-07-2016 Meerzicht Parkeren 2 Kencijfers Parkeertellingen Meerzicht Parkeren 3 Kencijfers: Voor nieuwe

Nadere informatie

Bestemmingsplan Hotel Woerden Mobiliteitstoets

Bestemmingsplan Hotel Woerden Mobiliteitstoets Bestemmingsplan Hotel Woerden Mobiliteitstoets Gemeente Woerden 29 april 2010 Conceptrapport 9T8433 George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009 AM Rotterdam +31 (0)10 443 36 66 Telefoon Fax info@rotterdam.royalhaskoning.com

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot instemming van de rapportage Bereikbaar Boxmeer ook na 2020 en uitwerking van de gedane aanbevelingen.

Onderwerp: Voorstel tot instemming van de rapportage Bereikbaar Boxmeer ook na 2020 en uitwerking van de gedane aanbevelingen. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming van de rapportage Bereikbaar Boxmeer ook na 2020 en uitwerking van de gedane aanbevelingen. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 januari

Nadere informatie

Autonoom 2020 Huidig BP

Autonoom 2020 Huidig BP Verkeersonderzoek Poldervlak In verband met de herziening van het bestemmingsplan van het bedrijventerrein Poldervlak in Almere Buiten is door Verkeer & Vervoer een verkeersonderzoek uitgevoerd met het

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Parkeervraag 'project Duinhoek

Parkeervraag 'project Duinhoek Exploitatiemaatschappij De Quack BV Parkeervraag 'project Duinhoek Datum 25 augustus 2008 Kenmerk EDQ002/Khr/0007 Eerste versie 20 augustus 2008 1 Inleiding Exploitatiemaatschappij De Quack BV, eigenaar

Nadere informatie

Onderbouwing aspect verkeer ROP Schiphol

Onderbouwing aspect verkeer ROP Schiphol Amsterdam Airport Schiphol Onderbouwing aspect verkeer ROP Schiphol Datum 15 juni 2010 LSH023/Anf Kenmerk Eerste versie 1.1 Inleiding Schiphol bestaat uit een aantal deelgebieden. In het ROP Schiphol 2015

Nadere informatie