LeesWijzer Nieuwsbrief van Stichting Promes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LeesWijzer Nieuwsbrief van Stichting Promes"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief van Stichting Promes Nummer: 21 Datum: april/mei 2009 De laatste ruk Hopende op een paar mooie Pinksterdagen maken wij ons op voor de laatste ruk naar de zomervakantie. Dat betekent nog één keer de mouwen oprollen om het jaar goed af te ronden en de voorbereidingen te treffen voor een nieuw schooljaar. Dat de tijd daarbij snel gaat is in dit opzicht zowel een voordeel als een nadeel. Promesdag De meeste scholen hebben na de Pinksteren een studiedag met direct daarop volgend op woensdag 3 juni a.s. de Promesdag. We denken een aantrekkelijk programma te hebben samengesteld, waarin luim, ontmoeting, informatie en betrokkenheid hand in hand gaan. Een gevarieerd programma met aansprekende inleiders, waarbij er voor iedere medewerker wel iets te halen is! Bovendien zijn wij allemaal in dienst van Stichting Promes en ook dat maakt het waardevol om elkaar één keer in de twee jaar te ontmoeten. Formatieplaatje In de afgelopen periode is in samenspraak met het directeurenoverleg het formatieplan voorbereid. Er is geen sprake van gedwongen ontslagen of plaatsing van vaste medewerkers in het Risico Dragende Deel van de Formatie. Medewerkers in tijdelijke dienst die rechten hebben opgebouwd krijgen allen een betrekking aangeboden. Er resteren geen benoemingsverplichtingen meer. Dat alles stemt tot grote tevredenheid! Voor het komende schooljaar wordt extra formatie ingezet om jonge medewerkers aan ons te binden en knelpunten in schoolformaties op te lossen. De extra inzet van middelen zal in de loop van het schooljaar (deels) worden terugverdiend. Daarbij lopen wij een bewust risico vanuit een bewuste keuze om te investeren in (onderwijs) kwaliteit van de organisatie en medewerkers. Alle medewerkers die voor het komende schooljaar op een andere school worden ingezet en/of een andere aanstelling krijgen zijn inmiddels geïnformeerd. De schooldirecteuren zorgen voor een kennismaking met het team en de medezeggenschapsraad. De procedure voor nog enkele restvacatures en de invulling van de invalpool is inmiddels gestart.

2 Centraal Beheer Achmea Stichting Promes biedt de individuele medewerker de mogelijkheid om te profiteren van een collectief contract met Univé of Centraal Beheer Achmea. Voor volledige informatie verwijzen wij naar de website Onze partners bieden wij af en toe de gelegenheid om nieuws onder uw aandacht te brengen. Deze keer van Centraal Beheer Achmea. In de praktijk blijkt dat veel mensen in geval van schade aan hun huis of inboedel onderverzekerd zijn. Volgens onderzoek zou het gaan om honderdduizenden Nederlanders die gemiddeld zo n 20% onderverzekerd zijn. Dat betekent dat zij zo n 20% van de verzekerde schade niet vergoed krijgen. Daarom adviseert de Consumentenbond ook om een woonverzekering te sluiten mét garantie tegen onderverzekering. De Woongarantverzekering van Centraal Beheer Achmea hééft zo n garantie tegen onderverzekering en wel met onbeperkte looptijd. Via onze werkgeversverzekering krijgt een medewerker van Centraal Beheer Achmea 10% collectiviteitkorting op de premie. En het voordeel kan nog groter worden. Als ook de auto wordt verzekerd of al is verzekerd, dan is er 5% extra korting op de premie van de Woongarantverzekering. En ben je jonger dan 31 jaar, of 55 jaar of ouder? Dan krijg je ook nog 10% korting omdat mensen in deze leeftijdscategorie minder schades claimen. In het collectiviteitcontact zitten ook de Personeelsvoorzieningen van Centraal Beheer Achmea: aantrekkelijk collectiviteitvoordeel op bijvoorbeeld verzekeringen en hypotheken. Maar óók aantrekkelijke kortingen op reizen, autohuur, dagjes uit en nog veel meer! Meer weten? Voor meer informatie of voor een gratis en vrijblijvende offerte kunnen medewerkers bellen naar (055) of je gaat naar Hoogbegaafdheid De regeling excellentie in het basisonderwijs heeft ruim tweehonderd uiteenlopende projectvoorstellen opgeleverd. De adviescommissie onder voorzitterschap van Robbert Dijkgraaf, President van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), buigt zich momenteel over de plannen. Er kunnen maar maximaal 63 projecten worden gesubsidieerd. Het gaat om innovatieve projecten, waarvan ook andere scholen direct kunnen leren. In mei brengt de commissie Dijkgraaf advies uit aan de staatssecretaris. In juli 2009 wordt bekendgemaakt welke voorstellen in aanmerking komen voor subsidie. (Bron: Kadernieuws van AVS). Functiebouwwerk (1) Op donderdagmiddag 7 mei jl. is de conceptnotitie functiebouwwerk gepresenteerd aan de medewerkers. Donderdagavond 7 mei jl. is dezelfde presentatie gehouden voor GMR-leden. Met de eerdere voorlichtingsbijeenkomsten, de discussiebijeenkomsten met doelgroepen en de gehouden functie-interviews was de inhoud van de presentatie voor veel 2

3 mensen geen grote verrassing. De kaders en de keuzes leidden niet tot (grote) kritische kanttekeningen. Wel zijn er nog veel vragen over de (effecten van de) implementatie en de (financiële) consequenties mede in het licht van de verplichte invoering van de functiemix. Het schooljaar wordt gebruikt als een eerste implementatiejaar. Mede in relatie tot de opbouw van de functiemix is er sprake van een groeimodel. De concept-functiebeschrijvingen zijn ook praktisch afgerond en worden toegevoegd aan de notitie. Paul Janssen van VOSABB zal een laatste check doen die vooral gericht is op het gebruik van de juiste terminologie in het kader van functieomschrijving en -waardering. Het functiewaarderingstraject staat overigens los van de vaststelling van het functiebouwwerk. De waardering gebeurt immers door een onafhankelijke (gecertificeerde) functiewaardeerder. Functiebouwwerk (2) De eerste (nieuwe) benoemingen in het kader van het functiebouwwerk worden geëffectueerd per Mbt. de toewijzings- en sollicitatieprocedure zal een nadere uitwerking volgen. Ten behoeve van de GMR zullen in het implementatiejaar enkele bespreekmomenten worden vastgelegd. Direct na de zomervakantie zal er opdracht worden gegeven om de inhoudelijke en financiële effecten van de functiemix voor de scholen en de stichting in beeld te brengen. Overigens is de invoering van de functiemix een verplichting vanuit de CAO. Het niet realiseren van de percentages leidt op termijn tot korting op het personeelsbudget. Het directeurenoverleg heeft dinsdagmorgen 12 mei jl. unaniem ingestemd met de conceptrapportage. Ten opzichte van de eerdere toezending ter voorbereiding op de presentatie op 7 mei jl. is de inhoud niet gewijzigd. De medezeggenschapsraden hebben het conceptrapport ter informatie ontvangen. De instemmingsbevoegdheid ligt bij de personeelsgeleding van de GMR. Het voorgenomen besluit wordt op 16 juni a.s. ter instemming voorgelegd aan de PGMR. Bij instemming buigt het bestuur zich op 23 juni as. over een definitief besluit. Belang van de (G)MR Nadenken over de visie op medezeggenschap begint met een uitspraak over verantwoordelijkheden. Het woord medezeggenschap kan de suggestie wekken dat de (G)MR over alles iets te zeggen heeft, en een bestuur naast een bestuur kan vormen. Dat is niet het geval. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, voor de uitvoering en het resultaat. Deze simpele constatering bepaalt de rol en de posities. De (G)MR bestuurt dus niet, maar speelt wel een belangrijke rol bij de beleidsontwikkeling. Dat kan aan de voorkant door vragen te stellen of suggesties aan het bestuur te doen. Dat kan aan de achterkant door instemming of advies te verlenen. De genoemde betrokkenheid vraagt om een onderscheidend vermogen tussen hoofd- en bijzaken. En het vraagt een positie waarin alle partijen elkaar als gesprekspartner accepte- 3

4 ren en respecteren. Ouders en medewerkers kunnen door meedenken, soms meebeslissen, méér invloed uitoefenen op het beleid van de school of de stichting. Daar ligt het belang voor alle betrokkenen. Samengevat komt dat neer op goed onderwijs, een prettige, veilige schoolomgeving en goed werkgeverschap. Dat is waar ieder zich voor wil inzetten, en waaraan samengewerkt moet worden. Hoewel de verantwoordelijkheden van ieder verschillen, zijn de partijen wel gelijkwaardig. Ieder heeft zijn eigen rol. Dat is de kern van partnerschap. (Bron: Partners in school: bouwen aan medezeggenschap ) Nieuwe directeur Mackayschool Op 1 juni as. start de nieuwe directeur van de Mackayschool Jan Toonstra zijn werkzaamheden. We wensen hem veel succes en werkplezier bij deze nieuwe uitdagende stap in zijn onderwijsloopbaan. Na de zomervakantie krijgt hij versterking van twee teamleiders: Gerda Batelaan (SO) en Ronald Kamerman (VSO). Met een nieuw, enthousiast managementteam kan de Mackayschool de weg vervolgen die zij de afgelopen periode is ingeslagen. Onderwijskwaliteit en -visie gekoppeld aan een sterke organisatie. Een en ander betekent ook dat er een einde komt aan de interim-periode van Oetze Wiersma (1 augustus) en Jaap Breugem (1 juni). Beiden hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbetertraject dat met succes is uitgevoerd. Er ligt een stevig fundament, waarop voortgebouwd kan worden. Van beiden zal op gepaste wijze afscheid worden genomen. Algemene Muzikale Vorming De voorbereidingen van de start van de AMV-lessen voor de groepen 4 in het nieuwe schooljaar zijn bijna afgerond. Het conceptrooster is klaar en de benodigde materialen worden aangeschaft. Inhoudelijk is er overeenstemming tussen Willeke Dijkmeijer, Scala en andere muziekspecialisten binnen Stichting Promes over de inhoud van de AMV-lessen en de duur (45 minuten). Na de lessen in groep 4 kunnen leerlingen naadloos doorstromen naar het tweede AMV-jaar bij Scala. Naast kennisvergroting en verbreding binnen onze scholen, wordt op deze wijze ook het toegroeien naar het bespelen van een muziekinstrument bevorderd. Binnen de lessen van groep 4 krijgen alle leerlingen ook blokfluitles. De blokfluiten worden bovenschools aangeschaft. In het programma wordt ook een presentatie voor ouders opgenomen. Leerlingen ontvangen na afloop van het jaar een soort certificaat. Een idee om na afloop van het jaar de ouders van leerlingen in de gelegenheid te stellen om de blokfluit over te kopen moet nog nader onderzocht worden. Op de Commissaris Gaarlandtschool worden de lessen verzorgd door Ineke Heersma. Op de overige scholen geeft Willeke Dijkmeijer de lessen. Voor de Mackayschool en de Woldstroom Havelterberg wordt gekeken naar een programma op maat. 4

5 De Sterrenschool In het strategisch beleidsplan van Stichting Promes is geformuleerd dat wij streven naar diverse onderwijsconcepten, waardoor maatwerk aan leerlingen toeneemt (vanuit het respect voor verschillen) en de keuzemogelijkheid voor ouders toeneemt. Recent presenteerde een landelijke denktank de sterrenschool. In plaats van het huidige driesterren onderwijs kan voor hetzelfde geld vijfsterren onderwijs worden aangeboden, zegt de denktank. In de komende nieuwsbrieven steeds een ander aspect. (Zie ook ) Deze keer: Eén adres voor alle kinderdiensten vanaf nul jaar. De Sterrenschool levert een scala aan diensten voor kinderen vanaf nul jaar: van de crèche voor de kleinsten, via primair onderwijs en kinderopvang tot een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs. Alle diensten worden aangeboden binnen hetzelfde klimaat en dezelfde cultuur, waardoor kinderen spelen, leren en opgroeien in een stabiele omgeving. Waar liggen de kansen en waar zitten de bedreigingen? Inspectie Het blijkt dat leraren in scholen met weinig zwakke leerlingen zich onderscheiden door: - aan alle leerlingen de volledige leerstof voor taal en rekenen aan te bieden; - de onderwijstijd efficiënt te gebruiken; - didactisch op te treden in een goede, taakgerichte werksfeer, de leerstof goed uit te leggen en leerlingen betrokken te houden bij de les; - bij instructie en de verwerking van de leerstof in te spelen op de verschillen in onderwijsbehoeften van leerlingen; - zorg te hebben voor achterblijvende leerlingen (door met landelijk genormeerde toetsen te bepalen wat ze nodig hebben, en die zorg planmatig uit te voeren en te evalueren); - op schoolniveau de prestaties van de leerlingen goed te evalueren en daar consequenties uit te trekken voor het onderwijsleerproces. Recent heeft de inspectie het kwaliteitsprofiel van alle basisscholen van Stichting Promes besproken met de algemeen directeur. Alle scholen vallen onder het basisarrangement en dat betekent dat zij aan de wettelijke kwaliteitseisen en opbrengsten voldoen. Hulde voor dit uitstekende resultaat!! In september-oktober volgt het afrondend onderzoek bij de Reestoeverschool. Wij hopen dat ook onze sbao-school dan onder het regulier toezicht valt. Ambulant begeleiders Ruimtegebrek op de Mackayschool heeft ertoe geleid dat er naar aanvullende huisvesting is gezocht voor de ambulante dienst bestaande uit Annemarie van Wieren, Rolanda Stokker en Gerda de Vries. Deze deskundige medewerkers die binnen en buiten Stichting Promes actief zijn krijgen een ruimte naast het kantoor van Stichting Promes als uitvalbasis. Het gaat om een kantoorruimte boven de opslagruimte van Stichting Promes. In samenspraak met Willem Prins (facilitair medewerker van de stichting) is een mooie, representatieve ruimte ingericht. De Rugzakbegeleiding van de Mackayschool gaat verhuizen! 5

6 Frans Wit Het werd fantastisch geheim gehouden. Ook toen de uitreiking werd verschoven vanwege de vakantie. Op 6 mei jl. werd het een feestelijke happening, waarbij Frans Wit (voormalig directeur en nu leerkracht van de Mackayschool) verrast werd door familie, leerlingen, collega s en andere betrokkenen bij de activiteiten die Frans zoal in zijn vrije tijd organiseert en ondersteunt. De echte verrassing kwam echter van de burgemeester van Westerveld. Zij mocht Frans een lintje overhandigen voor al zijn inspanningen in bijna 40 jaar voor mensen met een beperking. De Mackayschool speelde daarin een centrale rol, maar ook daar buiten heeft de bevlogen en betrokken Frans Wit laten zien wat het betekent als je een bijdrage levert aan een zinvol en daardoor plezierig bestaan voor mensen die het niet altijd gemakkelijk hebben. Hulde en trots zijn gerechtvaardigd. Nog eens bekroond door een leerling die Frans officieel tot ridder van de Mackayschool sloeg. Natuurlijk waren er ook de felicitaties van Stichting Promes. Sportkooi Mackay Na de zomervakantie kunnen we de nieuwe sportkooi van de Mackayschool bewonderen. Dankzij de inzet van medewerkers, ouders en sponsoren is er een bedrag van euro bij elkaar gebracht. Zonder iemand tekort te willen doen, willen we vooral een pluim geven aan Petra Scholten (medewerker) en Bart Fehse (ouder). Zij zijn de trekkers van dit geweldige project!! Extra ondersteuning stafbureau Ik ben Richard van der Leij en woon samen met mijn vrouw en 9 maanden oude zoontje Thomas in Smilde. Sinds april ben ik vanuit de Onderwijs Service Groep werkzaam op het stafbureau van de stichting Promes. In januari 2004 ben begonnen bij de Onderwijs Service Groep in Assen op de afdeling personele zaken. Hiervoor was ik ook al werkzaam op de afdeling personeelszaken maar dan bij het Ministerie van Justitie (Veenhuizen en vervolgens in Hoogeveen). Ik hoop op een prettige samenwerking, Richard van der Leij. 6

7 Nieuwsbrief van Stichting Promes Tentoonstelling Commissaris Gaarlandtschool Op 23 april is de kinderexpositie van de leerlingen van Commissaris Gaarlandtschool in de Secretarie aan de Hoofdstraat te Meppel geopend. Met het thema spreekwoorden in de kunst is een kleurrijke invulling gegeven aan de speciale ruimte in de Secretarie. De opening werd opgefleurd door een interactieve quiz met belangstellende ouders. De leerlingen testten de kennis van hun ouders over (soms moeilijke) spreekwoorden. Prachtig was het initiatief om ouders in de gelegenheid te stellen om te bieden op het kunstwerk van hun zoon of dochter. De opbrengst van de kunstwerken gaat naar het Koninklijk Wilhelmina Fonds. De expositie is nog tot 21 juni a.s. te bezichtigen. Spreuk Zie jezelf als water, je komt altijd verder! 7

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007.

PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007. PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007. Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007. Inhoudsopgave. pagina Inleiding. 3 1. Integraal

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Kijk. even met ons mee

JAARVERSLAG 2008. Kijk. even met ons mee JAARVERSLAG 2008 AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS Kijk even met ons mee 2008 17 scholen maken deel uit van onze groep: Joop Westerweel Corantijn Rosa Boekdrukker

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN Mei 2013 Bestuursjaarverslag 2012 Stichting voor Protestants

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

spoor "asis voor uw kind

spoor asis voor uw kind # # # Openbaar Primair en # Speciaal Onderwijs Purmerend "asis voor uw kind spoor GESCAND OP - 9 ÏCi: 201Ï Gemeente Oostzaan Aan het College van B en W van de gemeente Oostzaan t.a.v. de wethouder Onderwijs,

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2018

BELEIDSPLAN 2014-2018 Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.nl Stichting Primo Schiedam Beleidsplan 2014-2018 In de afgelopen periode

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

stichting mozon Leren door doen

stichting mozon Leren door doen stichting mozon Leren door doen Jaarverslag 2011 mozon Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Leren door doen Jaarverslag 2011 www.mozon.nl mozon jaarverslag 2011 < Terug naar inhoudsopgave

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord INHOUDSOPGAVE Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Deel I FRANCISCUSSCHOOL IDENTITEIT & VISIE 1.1 Identiteit 4 1.2 Waar de school voor staat 4 1.3 Organisatie van het onderwijs 6 1.4 Zorg voor de kinderen

Nadere informatie

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs SBO, november 2009 Schoolleiders in het primair onderwijs de cijfers... 2 Convenant professionalisering: Professionalisering directeuren basisonderwijs...

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang vakblad voor schoolleiders Themadag CNV Schoolleiders Passend onderwijs: herrie of harmonie in je team? Vier de verschillen Jay Marino over inclusive education 6 Van controle naar vertrouwen Technologie

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

Meerjaren Begroting 2015-2018

Meerjaren Begroting 2015-2018 Meerjaren Begroting 2015-2018 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 Beleidsontwikkelingen 6 Doelen en activiteiten 9 Personeel 15 Begroting 2015-2018 21 - Inleiding 22 - Balans incl. toelichting 29 - Staat van baten

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER KIND TELT EN SIKO VIERT

SIKO JAARVERSLAG IEDER KIND TELT EN SIKO VIERT SIKO JAARVERSLAG 2014 IEDER KIND TELT EN SIKO VIERT 1 Inhoudsopgave Blz. 03 voorwoord voorzitter bestuur Blz. 05 voorwoord algemeen directeur Blz. 06 organisatie Blz. 08 jaarverslag G.M.R. Blz. 09 besluitenlijst

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden 18 juni 2014 Versie 6.0 Samensteller: Paula Koelewijn, Bestuurssecretaris Inhoudsopgave 1 Voorwoord blz. 3 2 Missie en Visie blz. 4 3 Strategie

Nadere informatie