2. Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg wonen 25 juni 2014 Gevraagd: 1. het verslag vast te stellen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg wonen 25 juni 2014 Gevraagd: 1. het verslag vast te stellen."

Transcriptie

1 portefeuillehoudersoverleg wonen vergadering 24 september 2014 Agenda voor de vergadering 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg wonen 25 juni 2014 Gevraagd: 1. het verslag vast te stellen. 3. Wettelijke mogelijkheden sturing op de woningmarkt en voortgang aanpassing verordening Woonruimtebemiddeling. Gevraagd: 1. discussie over de wettelijke mogelijkheden tot sturing op de woningmarkt; 2. advies over voorkeursrichting varianten verordening Woonruimtebemiddeling. Portefeuillehouder: Karssen Samenvatting: De invoering van de nieuwe Huisvestingswet heeft nogal wat gevolgen voor de manier van woonruimtebemiddeling, zoals de gemeenten en corporaties deze aanvankelijk binnen de regio voor ogen hadden. Er zit een gat tussen de gewenste manier van sturen en de mogelijkheden die de wet biedt. Dit portefeuillehoudersoverleg Wonen staat in het teken van hoe we de gewenste sturing binnen de stadsregio vorm willen en kunnen geven. Enerzijds door te kijken naar de wettelijke mogelijkheden naast de Huisvestingswet en anderzijds door een voorkeursrichting voor de aanpassing van de Huisvestingsverordening aan te geven. Naast de toelichting in de agendapost worden ter vergadering presentaties verzorgd door Inge Vossenaar (directeur Woon- en Leefomgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Pieter Bol (Stadsontwikkeling Rotterdam) en Hans Slagboom (projectleider regionale Huisvestingsverordening). Bijlage(n): 1. verslag stuurgroep regionale verordening Woonruimtebemiddeling d.d. 25 augustus Huisvesting EU-arbeidsmigranten Gevraagd: 1. kennisnemen van de vervolgaanpak van het vraagstuk; 2. instemmen met voorgestelde werkafspraken. Portefeuillehouder: Karssen Samenvatting: Voor het reces is afgesproken om in dit overleg opnieuw te spreken over de situatie van arbeidsmigranten in de stadsregio Rotterdam. Om recht te doen aan de verschillen binnen de regio wordt al ruim een jaar gewerkt met een subregionale benadering. De AGWONEN 24 september 2014 / MD / 15 september 2014 Pagina 1

2 bestuurlijke trekkers van de verschillende subregio s hebben op 22 september jl. met elkaar gesproken over de vervolgaanpak van het vraagstuk. Hierover zal mondeling worden teruggekoppeld. Vanuit het ministerie van Bzk is mevrouw Van der Rijst, Projectleider Huisvesting EU-arbeidsmigranten aanwezig. Op 26 november as. vindt het volgende overleg met de minister plaats over dit onderwerp. Als voorbereiding hierop worden een aantal werkafspraken gemaakt. Vanuit de drie subregio s wordt de stand van zaken gepresenteerd en voorstellen gedaan hoe de samenwerking verder kan worden voortgezet. Bijlage(n): 1. de informatiebrief van het ministerie van Bzk dd. 1 juli 2014; 2. het concept verslag van het bestuurlijk overleg van 2 december 2013; 3. concept uitvoeringsagenda Programma Flexwonen arbeidsmigranten 2014/ Woningbouwplanning Gevraagd: 1. kennisnemen van de actualiteiten rondom het woningbouwprogramma van de subregio s. Portefeuillehouder: Karssen Samenvatting: Ter vergadering zal een op dat moment actueel overzicht gegeven worden van het concept woningbouwprogramma van de subregio's. Tijdens de woonconferentie op 2 oktober 2014 wordt deze in de subregio-vergaderingen vastgesteld. Dit is nodig om de provinciale goedkeuring op de woonvisie "Dat spreken we af!" te verlengen; en dat leidt weer tot een voorrangsbehandeling voor woningbouwprojecten. 6. Rondvraag en sluiting. AGWONEN 24 september 2014 / MD / 15 september 2014 Pagina 2

3 Portefeuillehoudersoverleg wonen Vergadering 24 september 2014 agendapunt 02 Onderwerp: Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg wonen van uur op woensdag 25 juni Aanwezig: de heren A. Abee (Lansingerland), J. Blankenberg (Krimpen aan den IJssel), M. Goedknegt (Albrandswaard), P. Hofman (Hellevoetsluis), A. Keijzer (Maassluis), J. Mijnans (Spijkenisse), A. Schoon (Brielle), D. van Sluis (Capelle aan den IJssel), A. van Steenderen (Schiedam), S. van der Weg (Bernisse). Gasten: Mevrouw A. Hatzman (PZH) en de heren L. Bartelse (Maaskoepel) en Savelkouls (Min BZK) Stadsregio Rotterdam: de heren J.A. Karssen (voorzitter), H. Slagboom (hoofd Wonen, Groen en Milieu), W. Nettinga (Hoofd afdeling Bestuurlijke Zaken, agendapunt 6) en de dames B. Vermaat en M.S. Dekker (secretaris). Afwezig met bericht van verhindering: de heren B. Van der Meij (Westvoorne), R. Schneider (Rotterdam), V. Smit (Ridderkerk) en H. Versluijs (Vlaardingen). 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom in de Raadzaal van Stadhuis Capelle aan den IJssel. De voorzitter deelt mede dat agendapunt 6 Opheffing stadsregio en oprichting MRDH dat met name gaat het over Plan B vandaag als eerste punt wordt behandeld. De heer Nettinga zal hier een mondelinge toelichting geven en vragen beantwoorden. 6. Opheffing stadsregio en oprichting MRDH De voorzitter geeft het woord aan de heer Nettinga. Er is voorafgaand aan het portefeuillehoudersoverleg een concept notitie Van regio naar metropool verspreid (niet gepubliceerd op de website bij de rest van de vergaderstukken). De heer Nettinga vertelt dat deze notitie wordt vastgesteld in het Dagelijks Bestuur van 9 juli Vervolgens gaat de notitie op dezelfde dag voor vaststelling langs het gezamenlijk Dagelijks Bestuur met stadsgewest Haaglanden en daarna naar ons Algemeen Bestuur. Omdat het lijkt dat er niet tijdig een uitspraak/besluit kan worden genomen over de Afschaffing WGR plus ziet het er naar uit dat de vorming van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) per 1 januari 2015 niet meer gehaald kan worden dus moet worden nagedacht over een Plan B in de notitie staat uiteengezet wat dit inhoud. Plan A heeft als doel de MRDH op te starten met twee pijlers namelijk, Verkeer en Vervoer en Economie. Plan B heeft hetzelfde doel als plan A maar heeft een derde pijler namelijk regio specifieke beleidsterreinen zoals: Milieu, RO, Groen en Wonen. De voorzitter om een reactie: - De heer Keijzer vraagt of de WGR+ na 1 januari 2015 blijft bestaan. De heer Nettinga antwoord dat dit nog niet duidelijk is maar wel aannemelijk omdat de Tweede Kamer nog geen besluit heeft genomen en daarom weinig tijd over is. Daarnaast moet de Eerste Kamer ook nog een besluit nemen over de afschaffing WGR+. - De heer Blankenberg stelt dat de BDU gelden na de opheffing van de WGR+ ook bij de provincie kunnen belanden. Hij roept op om het onderwerp Wonen in MRDH verband op te nemen en wenst portefeuillehoudersoverleggen. - De heer Hofman vraagt naar de inwonersbijdrage en de kosten wanneer MRDH en Plan B paralel lopen. De heer Nettinga geeft aan dat er van dubbele kosten géén sprake is. De inwonersbijdrage is afhankelijk van de inhoud van het specifieke programma (pijler 3 van Plan B) - De heer Abee pleit ervoor de inwonersbijdrage van 2,45 te hanteren en eventuele meerkosten uit de reserve van de stadsregio te bekostigen. Hij is wel akkoord met Plan B. Het portefeuillehoudersoverleg adviseert het AB om met Plan B verder te gaan. Verslag portefeuillehoudersoverleg Wonen 25 juni 2014

4 2. Verslag portefeuillehoudersoverleg Wonen 22 mei 2014 Verslag vastgesteld. 3. Introductie regionaal woonbeleid De heer Slagboom geeft een presentatie over het regionale woonbeleid voor de nieuwe wethouders (zie bijlage 1). Nadien zijn er geen vragen gesteld. De voorzitter stelt de vaste gasten van het portefeuillehoudersoverleg aan de nieuwe wethouders voor: - Mevrouw Hatzman van provincie Zuid-Holland - De heer Savelkouls van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - De heer Bartelse van Maaskoepel Daarbij geeft hij aan graag bij de nieuwe wethouders langs te komen voor een kennismakingsgesprek. 4. Advies wijzigingsvoorstellen verordening Woonruimtebemiddeling 2014 De voorzitter deelt mede dat het eerder voorgestelde traject op verzoek vanuit de portefeuillehouders en Maaskoepel een wijziging kent en daardoor niet in juni kan worden afgerond. In het portefeuillehoudersoverleg van september wordt het onderwerp nu inhoudelijk besproken. De komende maanden moet dus worden afgestemd. De voorzitter stelt voor om per subregio één bestuurder te leveren waarmee intensief kan worden gesproken in een kerngroep over een nieuw voorstel ten aanzien van een wijziging verordening Woonruimtebemiddeling. Het proces wordt in Bijlage 1 in de presentatie uiteengezet. De voorzitter vraagt om reactie: - De heer Blankenberg ziet het onderwerp graag nadrukkelijker op de agenda van de woningmarktconferentie in oktober. Daarnaast vraagt hij hoe dit onderwerp in MRDH verband kan worden opgepakt. Graag neemt hij deel aan de kerngroep. - De heer Mijnans stemt in met het proces. - De heer Van Steenderen stemt in met het proces en kijkt nog naar een trekker vanuit zijn subregio. Verder stemt iedereen in met het proces. De voorzitter ziet graag wie de trekkers worden vóór week 27. Mevrouw Vermaat presenteert de varianten (zie bijlage 2). De voorzitter vraagt de heer Bartelse om een reactie. De heer Bartelse complimenteert het team dat met het advies is gekomen en is blij met de verlenging. De heer Keijzer ziet graag het onderwerp aftoppingsgrens hoog op de agenda. De heer Van Sluis vraagt of een subregionale aanpak niet gaat wringen in een regionaal brede verordening. 5. Woningmarktafspraken De bestuurlijke trekkers van de subregio s geven een korte impressie van de belangrijkste inhoudelijke onderwerpen, de kwaliteit van het overleg en eventuele knelpunten. - De heer Van Steenderen is geen bestuurlijke trekker maar spreekt voor zijn subregio Waterweg: De bestuurlijke tafel is nuttig geweest alleen waren hier geen marktpartijen aanwezig, in september wordt verder overlegt. - De heer Blankenburg (Oost) vertelt dat er een goede tafel heeft plaatsgevonden; er is gesproken over het sturen op voorraad en denken aan planaanbod maar ook over welke woningen de corporaties willen verkopen. De corporaties zijn hier niet bereidt toe. Het doel is om deze visie wel op één lijn te krijgen. Twee corporaties waren niet aanwezig hoewel de heer Blankenberg hier wel actief in heeft gecommuniceerd. Hij vraagt de Maaskoepel om hier een rol in te spelen, wellicht dat vanuit deze partij druk kan worden uitgeoefend naar corporaties die niet aanwezig zijn. - De heer Mijnans (Voorne Putten) complimenteert de Voorne-Putten partijen en de stadsregio. Ondertussen is de zesde bestuurlijke tafel geweest en zijn er kwantitatieve afspraken gemaakt. Nu is het tijd om ook kwalitatieve afspraken te maken. Hij geeft aan dat de positie van Hellevoetsluis en Spijkenisse een knelpunt zou kunnen zijn maar ziet het positief tegemoet. - De heer Goedknegt is bestuurlijke trekker voor de BAR. De bestuurlijke tafel zal vóór de zomer plaatsvinden waar ook gesproken zal worden over de relatie met Rotterdam-Zuid. - De heer Abee is bestuurlijke trekker voor Noord en noemt de bestuurlijke tafel op 16 juni jl. 7. Arbeidsmigranten De voorzitter meldt dat de reacties vanuit gemeenten inzake Arbeidsmigranten is vertraagd waardoor het onderwerp niet kan worden afgesloten. Daarom wordt dit punt in het portefeuillehoudersoverleg van 24 september 2014 behandeld. De voorzitter licht het portefeuillehoudersoverleg in dat hij een voorzittersfunctie heeft aangenomen bij SNF (Stichting Normering Flexwonen) wat zou kunnen wringen met het onderwerp arbeidsmigranten. Daarom wordt gekeken naar een nieuwe bestuurlijke trekker voor dit onderwerp. De heer Van Steenderen uit zijn teleurstelling over het feit dat het niet is gelukt het onderwerp nu af te sluiten. De werkzaamheden voor de Wijziging Verordening Woonruimtebemiddeling vragen namelijk al een belasting in de zomerperiode. Verslag portefeuillehoudersoverleg Wonen 25 juni 2014

5 8. 1 e Bestuursrapportage 2014 Het portefeuillehoudersoverleg wonen adviseert het AB positief ten aanzien van: 1. kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2014; 2. de 2e begrotingswijziging 2014 vast te stellen. 9. Begroting 2015 Het portefeuillehoudersoverleg wonen adviseert het AB positief ten aanzien van het vaststellen van de begroting De heer Abee memoreert aan zijn vorige uitspraak (zie agendapunt 6: voorkeur lagere inwonersbijdrage toekennen de eventuele extra kosten kunnen worden betaald uit de reserves) 10. Rondvraag en sluiting De heer Savelkouls vraagt om in het portefeuillehoudersoverleg in september aandacht te geven aan de nieuwe Woningwet. De voorzitter hoort de heer Savelkouls en sluit de vergadering om uur. Verslag portefeuillehoudersoverleg Wonen 25 juni 2014

6 Woonbeleid stadsregio Rotterdam Introductie Portefeuillehoudersoverleg 25 juni 2014

7 Inhoud 1. Wat is de stadsregio 2. Geschiedenis 3. Taken van de stadsregio 4. Beleidsveld Wonen 5. Toekomstige samenwerking

8 Stadsregio Rotterdam

9 Stadsregio Rotterdam Wettelijke samenwerking van de 15 gemeenten in de regio Rijnmond. Ca 45 x 12 km, 1,2 miljoen inwoners, woningen Algemeen bestuur met alle gemeenten en dagelijks bestuur met portefeuillehouders (Wonen: Karssen) Portefeuillehoudersoverleg met alle vakwethouders, adviseert aan DB en AB Kleine zelfstandige ambtelijke organisatie onder leiding van Jenny Fix (secretaris-directeur)

10 Geschiedenis Ontstaan stadsregio: tot 1986: Overlegorgaan Rijnmond (OOR) 1994 Gemeenschappelijke Regeling (GR) 1997 Geen stadsprovincie (geen gekozen bestuur, wel verlengd lokaal bestuur) besluitvorming 2006 WGR-plus huidige GR 2010, met meer accent op verlengd lokaal bestuur. De Regionaal Strategische Agenda is het beleidsplan met uitvoeringsagenda voor

11 Taken stadsregio Verkeer en Vervoer (wettelijke taken, rijksmiddelen) OV-concessies: metro, tram en bus Subsidies Verkeer en Vervoer Economie (deels wettelijke taak) Ruimtelijke ordening Milieu/duurzaamheid/luchtkwaliteit Groen (buitenstedelijk) Wonen (deels wettelijke taak)

12 Taken beleidsveld Wonen Huisvestingsverordening (wettelijke taak) Woningmarktafspraken Kennisdeling en innovatie Subsidies investeringsreserve en ISV Arbeidsmigranten

13 Geschiedenis Wonen : VINEX, daarna VINAC, beiden met veel rijksgeld : Verstedelijkingsscenario + Woningmarktafspraken 2013: herijking Woningmarktafspraken: Nieuwe afspraken periode getekend op 29 januari heden: Huisvestingsverordening Tot en met 2014: Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing van de provincie en subsidies investeringsreserve van de stadsregio voor extra kwaliteit in openbare ruimte Innovatie (methodieken) en Ondersteuning (van gemeenten)

14 Huidige taken Wonen (1) Woningmarkt Afstemming steeds meer op subregionaal niveau Beïnvloeding provinciaal beleid Actualisatie regionale woonvisie Monitoring en dataverzameling (dashboards) Kennisdeling en beleidsontwikkeling / -vernieuwing Relaties met gemeenten, provincie, andere regio s, Maaskoepel, VNG etc.

15 De woningmarktgebieden Logische samenstelling Doel: netwerk bouwen per subregio Westland Pijnacker Zuidplas Bestuurlijke tafels met gemeenten, Noord corporaties en marktpartijen Variatie per subregio mogelijk en zinvol Bestaande voorraad, planvoorraad en S Hart Van Rotterdam Zuidrand ontwikkeling in de sociale woonsector Stimulering woningmarkt H.I. Ambacht (Drechtsteden)

16 Woningmarkt / WMA 1. Samenwerkingsafspraken per subregio tussen gemeenten en corporaties januari 2014 ondertekend, adhesieconvenant door marktpartijen, vastgelegd in Dat spreken wij af 3. Borging en monitoring als basis 4. Bevat een minimumvariant voor samenwerken

17 Huidige taken Wonen (2) Woonruimtebemiddeling - Opstellen regionale Verordening woonruimtebemiddeling - Wettelijke taak - Vastgesteld in het AB van 12/2/14 - Nu aanpassing ivm behandeling nieuwe Huisvestingswet - Overleg met Maaskoepel - Beleidsbeïnvloeding o.a. provincie en BZK (Huisvestingswet)

18 Huidige taken Wonen (3) Kennisdeling en Innovatie - Uitgevoerde studies verder onder de aandacht brengen - Organiseren ambtelijke kennisdeling

19 Huidige taken Wonen (4) Subsidies - Doel: creëren van extra kwaliteit in de openbare ruimte - Combinatie provinciale ISV en investeringsreserve - 3 jaar tranches verleend ( ) - Voortgang, afwikkeling en vaststelling

20 Hoe verder na 2014 (1) 1. Stand van zaken opheffing stadsregio s: Wetsvoorstel ligt een jaar bij de Tweede Kamer Behandeling is een aantal maal uitgesteld, relatie met de fusie van provincies in de Noordvleugel Inhoud van het wetsvoorstel: Opheffen PLUS-status (verkeer&vervoer, economie + huisvestingsverordening) Verkeer & vervoer naar Vervoersautoriteit (MRDH) Overige zaken naar gemeenten Ingangsdatum 1 januari 2015 Druk op het proces ivm Eerste Kamer en

21 Hoe verder na 2014 (2) 2. Stand van zaken Metropoolregio Rotterdam Den Haag: MRDH op initiatief van de burgemeesters van Rotterdam en Den Haag Pijler Ruimte en Wonen (2011) Strategie 3, waarin wonen een stevige plek had (2012) Bestuurlijke tafels Wonen, Ruimte en Groen (2013) Vooralsnog alleen Verkeer & Vervoer en Economie (2014) Wonen en andere bestuurlijke tafels zijn wellicht mogelijk als later ingroei-model. Borging van de gemaakte woningmarktafspraken is dus aan de gemeenten en corporaties (en marktpartijen)!

22 Hoe verder na 2014 (3) 3. Beeld wethouders wonen over samenwerking (eind 2013) Discussiestuk in portefeuillehoudersoverleg 3 varianten (niets, light, alles) Wens om samen te blijven samenwerken op hoofdzaken (light) Geen aparte organisatie, mogelijk ophangen aan de MRDH Kennis van Stadsontwikkeling Rotterdam blijven benutten voor de regionale opgaven

23 Hoe verder na 2014 (4) 4. Stand van zaken medio 2014 Veel nieuwe wethouders Introductie Wonen in portefeuillehoudersoverleg 25 juni Stadsregio neemt ook bestuurlijk haar verantwoordelijkheid in 2014 Organiseren bestuurlijke tafels (juni en oktober) Organiseren afstemming tussen de subregio s Overdracht van dashboards Faciliteren van de afspraken tussen de subregio s en Rotterdam over de continuïteit na de opheffing Finale afspraken tijdens eindcongres in oktober 2014 Outplacement van de medewerkers

24 Na de opheffing Gemeenten en subregio s regelen zelf de onderlinge afstemming en de afstemming met de provincie (bestuurlijk en ambtelijk) Bestuurlijke trekkers en coördinatie vanuit de subregio s Stadsregio in liquidatie handelt de lopende subsidietrajecten en andere verplichtingen af Provincie Zuid-Holland is vanuit het interbestuurlijk toezicht toezichthouder op de gemaakte Woningmarktafspraken en Huisvestingsverordening

25 De mensen van Wonen Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij: Koos Karssen (portefeuillehouder) Hans Slagboom (afdelingshoofd) Babette Aalbers (verleende subsidies) Michelle Dekker (portefeuillehoudersoverleg) Adrie Konijnendijk (monitoring en dashboard) Ate Stam (woningmarktafspraken en kennisdeling) Barbara Vermaat (huisvestingsverordening) Inhoudelijke samenwerking met Stadsontwikkeling Rotterdam: Leonie Andriesse, Marco de Bruijn, Frank Meijer, Leo van Veen en Jan van de Wolde

26 Introductie nieuwe Huisvestingwet Wijziging van de Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2014 n.a.v. nieuwe Huisvestingswet 2014

27 Presentatie Achtergrond Nieuwe Huisvestingswet 2014 Belangrijkste aanpassingen Waar wilt u op sturen? Vervolgproces

28 Achtergrond 2006: vaststelling huidige regionale verordening 2010: Traject van woonruimteverdeling naar woonruimtebemiddeling 2012: Corporaties help de woonruimtebemiddeling loopt vast : aanpassing Huisvestingsverordening 12 februari 2014: vaststelling nieuwe verordening 11 maart 2014: behandeling nieuwe Huisvestingswet in Tweede Kamer 3 juni 2014: vaststelling nieuwe Huisvestingswet in Eerste Kamer 11 juni 2014: uitstel inwerkingtreding nieuwe verordening 1 januari 2015: inwerkingtreding nieuwe Huisvestingswet

29 Nieuwe Huisvestingswet Verboden te sturen op leefbaarheid Alleen nog maar sturen op schaarste Lokaal maatwerk: regionale en lokale binding Huisvestingsvergunning verplicht Alles wat door de gemeente geregeld wordt over woonruimteverdeling moet worden opgenomen in de verordening. dus géén prestatieafspraken, convenanten e.d.

30 Leefbaarheid geen sturing meer op leefbaarheid, reikwijdte beperkt tot bestrijden van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan goedkope woonruimte gat tussen Rotterdamwet & Huisvestingswet (leefbaarheid en Rotterdamwet in portefeuillehoudersoverleg najaar 2014)

31 Schaarse goedkope woningen alleen goedkope woningen diverse categorieën: aard, prijs, omvang schaarste aantonen onrechtvaardige en onevenwichtige effecten aantonen niet alle woningen zijn schaars: in sommige subregio s en categorieën moelijke verhuurbaarheid

32 Bindingsvoorwaarden herintroductie lokaal maatwerk: maatschappelijke of economische binding aan kern of gemeente bij verdeling schaarse woning max. 50% met voorrang binding woningmarktregio, waarvan max. 50% met voorrang binding aan kern effectief: 25% van de vrijkomende schaarse woningen mogen met voorrang aan lokaal woningzoekenden worden aangeboden

33 Huisvestingsvergunning voorwaarde om voorrang te mogen verlenen (niet uitsluiten) o.b.v. passendheidsvoorwaarden, binding en urgentie verlening koppelen aan huurcontract wie gaat huisvestingsvergunning verlenen?

34 Variant / alle corporatiewoningen tot liberalisatiegrens onder verordening en dus huisvestingsvergunningsplichtig ook specifieke schaarstevlekken benoemen maximale sturing op passendheidsvoorwaarden en bindingsvoorwaarden grote administratielast beperkte vestigingsvrijheid grote zoekmogelijkheden urgenten

35 Variant / alle corporatiewoningen tot aftoppingsgrens (maximale huurtoeslaggrens) onder verordening en dus huisvestingsvergunningsplichtig ook specifieke schaarstevlekken benoemen minder sturing op passendheidsvoorwaarden en bindingsvoorwaarden minder grote administratielast minder beperkte vestigingsvrijheid iets minder zoekmogelijkheden urgenten

36 Variant 3. alleen specifieke schaarstevlekken alleen woningen binnen schaarstevlekken vallen onder verordening (lokaal gedefinieerd) minimale sturing op passendheidsvoorwaarden en bindingsvoorwaarden kleine administratielast ruime vestigingsvrijheid beperkte zoekmogelijkheden urgenten

37 Proces Plan2 Zomer t/m begin september: bestuurlijke werkgroep met 1 wethouder per subregio ambtelijk: subregiotafels, adviesgroep opstellen nieuwe voorstellen 24 september PfhO Wonen: nieuwe voorstellen 2 oktober: woningmarktconferentie: leefbaarheid & Rotterdamwet 8 oktober DB: vaststellen inspraakset 10 oktober t/m 9 januari: inspraakronde inclusief op verzoek presentatie en toelichting in commissies, raden, bij corporaties en/of huurdersverenigingen 1 e kwartaal 2015: vaststellen en inwerkingtreding nieuwe verordening (afhankelijk van bevoegdheden door wie)

38 Portefeuillehoudersoverleg wonen vergadering 24 september 2014 agendapunt 03 Onderwerp: Wettelijke mogelijkheden sturing op de woningmarkt en voortgang aanpassing verordening Woonruimtebemiddeling. Gevraagd: 1. Discussie over de wettelijke mogelijkheden tot sturing op de woningmarkt 2. Advies over voorkeursrichting varianten verordening Woonruimtebemiddeling Portefeuillehouder: Karssen Samenvatting: De invoering van de nieuwe Huisvestingswet heeft nogal wat gevolgen voor de manier van woonruimtebemiddeling, zoals de gemeenten en corporaties deze aanvankelijk binnen de regio voor ogen hadden. Er zit een gat tussen de gewenste manier van sturen en de mogelijkheden die de wet biedt. Dit portefeuillehoudersoverleg Wonen staat in het teken van hoe we de gewenste sturing binnen de stadsregio vorm willen en kunnen geven. Enerzijds door te kijken naar de wettelijke mogelijkheden naast de Huisvestingswet en anderzijds door een voorkeursrichting voor de aanpassing van de Huisvestingsverordening aan te geven. Naast de toelichting in de agendapost worden ter vergadering presentaties verzorgd door Inge Vossenaar (directeur Woon- en Leefomgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Pieter Bol (Stadsontwikkeling Rotterdam) en Hans Slagboom (projectleider regionale Huisvestingsverordening). Financiële consequenties: n.v.t. Verdere procedure: bijeenkomst stuurgroep in oktober 2014 opstellen aanpassingsvoorstellen oktober/half november 2014 advies portefeuillehoudersoverleg 26 november 2014 vaststellen inspraakset aanpassingsvoorstellen dagelijks bestuur 10 december 2014 inspraakprocedure 15 december 2014 t/m 15 maart 2015 nota van beantwoording plus aanpassen verordening en memorie van toelichting half maart/april 2015 advies portefeuillehoudersoverleg mei 2015 advies dagelijks bestuur 27 mei 2015 (datum o.v.b. vergaderschema) vaststelling algemeen bestuur 1 juli 2015 (datum o.v.b. vergaderschema) Bijlage(n): verslag stuurgroep regionale verordening Woonruimtebemiddeling d.d. 25 augustus 2014 AGP Verordening WRB / / Wonen / BVe / 15 September 2014 Pagina 1

39 Toelichting: Deze agendapost is onderverdeeld in twee delen die nauw met elkaar samenhangen. De wettelijke mogelijkheden tot sturing op de woningmarkt en de voortgang van de aanpassing van het regionale sturingsinstrument huisvestingsverordening. Deel 1. Wettelijke mogelijkheden sturing op de woningmarkt Voor de zomer heeft het dagelijks bestuur van de stadsregio een reactie gegeven op de verlenging en uitbreiding van de Rotterdamwetgebieden (Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek). De wens van het portefeuillehoudersoverleg was om hier nader over te worden geïnformeerd, mede om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en effecten van de Rotterdamwet. Ook werd de behoefte geuit om meer inzicht te krijgen in andere sturingsinstrumenten, omdat de nieuwe Huisvestingswet sturing op leefbaarheid met een Huisvestingsverordening expliciet uitsluit. Ter vergadering zullen in dit kader een tweetal presentaties worden gegeven. Allereerst zal mevrouw Inge Vossenaar, directeur Woon- en Leefomgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een presentatie verzorgen over het wettelijke instrumentarium. Ze zal ondermeer ingaan op de Woningwet, de Rotterdamwet en de nieuwe Huisvestingwet. Daarna zal de heer Pieter Bol, stadsontwikkeling Rotterdam, ingaan op de ervaringen met de toepassing van de Rotterdamwet. Na de presentatie is er gelegenheid tot discussie. Deel 2. Voortgang aanpassing regionale verordening Woonruimtebemiddeling De heer Hans Slagboom, projectleider regionale Huisvestingsverordening zal, voorafgaand aan de bespreking van de voortgang van de aanpassing van de regionale Huisvestingsverordening, een presentatie geven. Tijdens deze presentatie zal hij nader ingaan op het verloop van het proces en de discussie tot op heden. Waar staan we in het proces In het laatste portefeuillehoudersoverleg Wonen heeft de voorzitter het advies gevolgd om de toen voorliggende stukken met aanpassingsvoorstellen niet de inspraak in te brengen. Eerst zou een fundamentele discussie gevoerd moeten worden over waarop de gemeenten en corporaties met een Huisvestingsverordening willen sturen. Tijdens de zomer heeft een bijeenkomst van de hiertoe opgerichte stuurgroep plaatsgevonden, waarvan het verslag is bijgevoegd. Ook is het onderwerp geagendeerd in zowel de ambtelijke als bestuurlijke tafels van de Woningmarktafspraken, die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden. De bestuurlijk trekkers zullen ter vergadering een terugkoppeling geven. Met de bijeenkomsten van de stuurgroep en de subregionale tafels is inhoud gegeven aan de discussie. Ter vergadering wordt het portefeuillehoudersoverleg gevraagd advies uit te brengen over de voorkeursrichting ten aanzien van mogelijke varianten (dit wordt verderop in deze notitie nader toegelicht). Door het bepalen van de voorkeursrichting kunnen de voorstellen worden aangepast en gereed gemaakt worden voor inspraak. Hier aan voorafgaand zal de stuurgroep nogmaals bijeenkomen en ook zal het portefeuillehoudersoverleg Wonen in november worden gevraagd om het dagelijks bestuur over de aanpassingsvoorstellen te adviseren. Sturing met de verordening In de bijeenkomsten is gediscussieerd over de mate waarin sturing met een Huisvestingsverordening mogelijk en gewenst is. De nieuwe huisvestingswet geeft immers aan dat er alleen gestuurd mag worden als er sprake is van schaarste én als deze schaarste leidt tot onevenwichtige en onrechtvaardige effecten. Daarnaast is gesproken over bij wie die sturing zou moeten worden ondergebracht: bij de overheid en/of bij de corporaties. AGP Verordening WRB / / Wonen / BVe / 15 September 2014 Pagina 2

40 Varianten: van alles tot niets In de bijeenkomsten en ook in stukken en presentaties is gesproken over diverse varianten. In grote lijnen zijn er een drietal keuzevragen te onderscheiden: 1. Wie stuurt? Overheid en/of corporaties (publiekrechtelijk versus privaatrechtelijk). 2. Waarop wordt gestuurd? Passendheidsvoorwaarden, urgentiesysteem en/of aanpassingen aan de woningvoorraad (onttrekking, samenvoegen, splitsen). 3. Wat is de reikwijdte van de sturing? Regionaal op schaars bestempelde woningen en/of lokaal-subregionaal op schaars bestempelde woningen in geografische vlekken. De nieuwe Huisvestingswet werkt beperkend ten aanzien van de combinaties die gemaakt kunnen worden. Niet alle gewenste combinaties zijn daardoor mogelijk. Wel kan vanuit de gekozen voorkeursrichting toegewerkt worden naar het meest wenselijke model. De voorkeursrichting kan in beeld worden gebracht op basis van onderstaande kruistabel: Passendheidsvoorwaarden Urgentiesysteem Aanpassingen aan de woningvoorraad regionaal Overheidssturing lokale vlekken Niet overheidssturing Corporaties Discussie tot op heden Op basis van de gevoerde discussies tot op heden lijkt het erop dat een variant tussen maximale en minimale publiekrechtelijke sturing de voorrang heeft. Lokaal lopen de wensen uiteen, maar over het algemeen komen er drie sterke voorkeuren naar voren: Passendheidsvoorwaarden regelen in een verordening, maar alleen voor die groepen/woningen die door de schaarste getroffen worden; Passendheidsvoorwaarden alleen daar regelen waar de schaarste plaatsvindt (geografische lokale vlekken); Het urgentiesysteem en dat de overheid dit regelt in een verordening staat niet ter discussie. Over de aanpassingen aan de woningvoorraad zijn (nog) geen uitspraken gedaan. Vertaald naar de kruistabel zou het voorkeursmodel als volgt kunnen worden ingevuld: Passendheidsvoorwaarden Urgentiesysteem Aanpassingen aan de woningvoorraad Overheidssturing regionaal lokale vlekken?? Niet overheidssturing Corporaties De heer Hans Slagboom zal in zijn presentatie een nadere toelichting geven op de geformuleerde voorkeuren. Ook zullen ter vergadering de bestuurlijke trekkers een nadere toelichting geven op de voorlopige uitkomsten van de discussies. AGP Verordening WRB / / Wonen / BVe / 15 September 2014 Pagina 3

41 De corporatievoorraad Het verloop van de verdere discussie en het uitspreken van een voorkeursrichting is van groot belang voor de corporaties. Maaskoepel is bezig met het opstellen van een spelregelnotitie die bindend is voor alle corporaties in onze regio en die gaat over alle corporatiewoningen. Deze spelregelnotitie wordt sterk beïnvloed door de regels die wel of niet opgenomen gaan worden in de verordening, omdat de corporaties bij hun aanbiedingsen verhuurproces rekening moeten houden met de bepalingen uit de verordening over de goedkope schaarse corporatiewoningen. Nauw hieraan verbonden is de bouw van de nieuwe website van Woonnet Rijnmond, waarop de woningen zullen worden aangeboden, en het onderliggende datasysteem, dat een basis vormt voor het monitorings- en verantwoordingsproces. Het advies door het portefeuillehoudersoverleg wordt uitgebracht zal dan ook meegenomen worden in de verdere ontwikkeling van de spelregelnotitie en de nieuwe website. Samen zorgen de gemeenten en corporaties, met de verordening en de spelregelnotitie, dat de regionale woningmarkt voor de woningzoekenden, voor wat betreft de corporatiewoningen, op een eenduidige en transparante manier toegankelijk is. Spelregelnotitie Maaskoepel Regionale Huisvestingsverordening Passendheidsvoorwaarden Urgentiesysteem Aanpassingen aan de woningvoorraad Maaskoepel goedkope schaarse corporatievoorraad totale corporatievoorraad Ter vergadering zal de heer Leo Bartelse, directeur/bestuurder van Maaskoepel, een nadere toelichting geven op de spelregelnotitie. *** AGP Verordening WRB / / Wonen / BVe / 15 September 2014 Pagina 4

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! 1 VOORWOORD Woensdag 29 januari 2014 was een belangrijke dag voor de woningmarkt in

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer

Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer Vergadering 15 mei 2013 Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum : 15 mei 2013 Plaats : Kamer SH 113 Aanvang : 15.00 17.00 uur 1. Opening/mededelingen

Nadere informatie

Noot. Bijlage 1 (blz. 1294) huurtoeslag in afwegingen zal worden betrokken. Kan dit bevestigd worden door de minister? BIJVOEGSEL

Noot. Bijlage 1 (blz. 1294) huurtoeslag in afwegingen zal worden betrokken. Kan dit bevestigd worden door de minister? BIJVOEGSEL Bijlage 1 (blz. 1294) BIJVOEGSEL Schriftelijke antwoorden van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van de begroting Wonen, Wijken en Integratie

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9 Visie 1 September 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Missie en doelstellingen 9 3. Beleidskader 11 3.1. Rijksbeleid 11 3.2. Provinciaal beleid 11 3.3. Beleid van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01 Uitgave Secretariaat VZHG Postbus 45 2800 AA Gouda Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (0182) 545 513 (0182) 545 510 Email: vzhg@ismh.nl JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN Jaargang 2012 nummer 01 Januari 2012

Nadere informatie

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Kerkplein 2 T (0343) 56 5600 Postbus 200 F (0343) 415760 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Utrechtse Heuvelrug bouwt aan haar toekomst:

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht op:

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht op: Aan de leden van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht Datum: 06-06-2012 Kenmerk: 2012-04402 Contactpersoon: H. Kerckhaert Telefoon: 030-2862578 Onderwerp: Uitnodiging vergadering woensdag 20

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

Versnellen bouwprojecten Regio Noord-Holland Project Watertorenberaad. Rapportage, 6 januari 2014

Versnellen bouwprojecten Regio Noord-Holland Project Watertorenberaad. Rapportage, 6 januari 2014 Versnellen bouwprojecten Regio Noord-Holland Project Watertorenberaad Rapportage, 6 januari 2014 Versnellen bouwprojecten Regio Noord-Holland Project Watertorenberaad Rapportage, 6 januari 2014 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Spelregels woonruimtebemiddeling Maaskoepel

Spelregels woonruimtebemiddeling Maaskoepel Spelregels woonruimtebemiddeling Maaskoepel Federatieraad Maaskoepel, 8 juni 2015 (versie 1.1) Inhoud 1. Introductie... 3 2. De doelen van woonruimtebemiddeling... 6 3. Oriënteren... 8 4. Inschrijven...

Nadere informatie

Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor"

Onderwerp Motie van: het CDA Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor gemeente Steenbergen llllll MIMI llll llll II BM1200345 RAADSMEDEDELING Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Tweede rapportage Juni 2013

Tweede rapportage Juni 2013 Tweede rapportage Juni 2013 De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd is een onafhankelijke commissie ingesteld door de Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Inter Provinciaal

Nadere informatie

Gevraagd besluit: instemmen met het proces om te komen tot de Investeringsstrategie MRDH.

Gevraagd besluit: instemmen met het proces om te komen tot de Investeringsstrategie MRDH. Gewijzigde agenda 3 e openbare vergadering algemeen bestuur Woensdag 29 april 2015, aanvang 13.45 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Agenda van de commissie Bestuurlijke Organisatie, Communicatie en Middelen d.d. 10 december 2009 10.00 uur

Agenda van de commissie Bestuurlijke Organisatie, Communicatie en Middelen d.d. 10 december 2009 10.00 uur Commissie BOC&M vergadering 10 december 2009 15 juni 2009 Agenda van de commissie Bestuurlijke Organisatie, Communicatie en Middelen d.d. 10 december 2009 10.00 uur 1. Opening en Mededelingen. 2. Verslag

Nadere informatie

04 #Kracht15 Inhoudelijke agenda Holland Rijnland 2016

04 #Kracht15 Inhoudelijke agenda Holland Rijnland 2016 Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen Onderwerp: Agenda Datum: 22 mei 2015 13.30-16.30 uur Raadszaal Teylingen 01 Opening en vaststelling agenda 02 Vaststellen besluitenlijst van 13 februari 2015

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

~atwijl{ o Intern advies MAA o Extern advies Dunavie; SHDB; WMO-raad; Voorstel. : Burgemeester en Wethouders. : Openbaar / Ter besluitvorming

~atwijl{ o Intern advies MAA o Extern advies Dunavie; SHDB; WMO-raad; Voorstel. : Burgemeester en Wethouders. : Openbaar / Ter besluitvorming Voorstel ~atwijl{ Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : 2012-16396 Status : Openbaar / Ter besluitvorming Datum : 22 augustus 2012 Afdeling Medewerk(st)er : Ruimtelijke Ontwikkeling : B. Koekkoek

Nadere informatie

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht 2013, het vierde jaar van ons beleidsplan Mensen wensen wonen. In 2014 loopt het beleidsplan af. We zijn al

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie