2. Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg wonen 25 juni 2014 Gevraagd: 1. het verslag vast te stellen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg wonen 25 juni 2014 Gevraagd: 1. het verslag vast te stellen."

Transcriptie

1 portefeuillehoudersoverleg wonen vergadering 24 september 2014 Agenda voor de vergadering 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg wonen 25 juni 2014 Gevraagd: 1. het verslag vast te stellen. 3. Wettelijke mogelijkheden sturing op de woningmarkt en voortgang aanpassing verordening Woonruimtebemiddeling. Gevraagd: 1. discussie over de wettelijke mogelijkheden tot sturing op de woningmarkt; 2. advies over voorkeursrichting varianten verordening Woonruimtebemiddeling. Portefeuillehouder: Karssen Samenvatting: De invoering van de nieuwe Huisvestingswet heeft nogal wat gevolgen voor de manier van woonruimtebemiddeling, zoals de gemeenten en corporaties deze aanvankelijk binnen de regio voor ogen hadden. Er zit een gat tussen de gewenste manier van sturen en de mogelijkheden die de wet biedt. Dit portefeuillehoudersoverleg Wonen staat in het teken van hoe we de gewenste sturing binnen de stadsregio vorm willen en kunnen geven. Enerzijds door te kijken naar de wettelijke mogelijkheden naast de Huisvestingswet en anderzijds door een voorkeursrichting voor de aanpassing van de Huisvestingsverordening aan te geven. Naast de toelichting in de agendapost worden ter vergadering presentaties verzorgd door Inge Vossenaar (directeur Woon- en Leefomgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Pieter Bol (Stadsontwikkeling Rotterdam) en Hans Slagboom (projectleider regionale Huisvestingsverordening). Bijlage(n): 1. verslag stuurgroep regionale verordening Woonruimtebemiddeling d.d. 25 augustus Huisvesting EU-arbeidsmigranten Gevraagd: 1. kennisnemen van de vervolgaanpak van het vraagstuk; 2. instemmen met voorgestelde werkafspraken. Portefeuillehouder: Karssen Samenvatting: Voor het reces is afgesproken om in dit overleg opnieuw te spreken over de situatie van arbeidsmigranten in de stadsregio Rotterdam. Om recht te doen aan de verschillen binnen de regio wordt al ruim een jaar gewerkt met een subregionale benadering. De AGWONEN 24 september 2014 / MD / 15 september 2014 Pagina 1

2 bestuurlijke trekkers van de verschillende subregio s hebben op 22 september jl. met elkaar gesproken over de vervolgaanpak van het vraagstuk. Hierover zal mondeling worden teruggekoppeld. Vanuit het ministerie van Bzk is mevrouw Van der Rijst, Projectleider Huisvesting EU-arbeidsmigranten aanwezig. Op 26 november as. vindt het volgende overleg met de minister plaats over dit onderwerp. Als voorbereiding hierop worden een aantal werkafspraken gemaakt. Vanuit de drie subregio s wordt de stand van zaken gepresenteerd en voorstellen gedaan hoe de samenwerking verder kan worden voortgezet. Bijlage(n): 1. de informatiebrief van het ministerie van Bzk dd. 1 juli 2014; 2. het concept verslag van het bestuurlijk overleg van 2 december 2013; 3. concept uitvoeringsagenda Programma Flexwonen arbeidsmigranten 2014/ Woningbouwplanning Gevraagd: 1. kennisnemen van de actualiteiten rondom het woningbouwprogramma van de subregio s. Portefeuillehouder: Karssen Samenvatting: Ter vergadering zal een op dat moment actueel overzicht gegeven worden van het concept woningbouwprogramma van de subregio's. Tijdens de woonconferentie op 2 oktober 2014 wordt deze in de subregio-vergaderingen vastgesteld. Dit is nodig om de provinciale goedkeuring op de woonvisie "Dat spreken we af!" te verlengen; en dat leidt weer tot een voorrangsbehandeling voor woningbouwprojecten. 6. Rondvraag en sluiting. AGWONEN 24 september 2014 / MD / 15 september 2014 Pagina 2

3 Portefeuillehoudersoverleg wonen Vergadering 24 september 2014 agendapunt 02 Onderwerp: Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg wonen van uur op woensdag 25 juni Aanwezig: de heren A. Abee (Lansingerland), J. Blankenberg (Krimpen aan den IJssel), M. Goedknegt (Albrandswaard), P. Hofman (Hellevoetsluis), A. Keijzer (Maassluis), J. Mijnans (Spijkenisse), A. Schoon (Brielle), D. van Sluis (Capelle aan den IJssel), A. van Steenderen (Schiedam), S. van der Weg (Bernisse). Gasten: Mevrouw A. Hatzman (PZH) en de heren L. Bartelse (Maaskoepel) en Savelkouls (Min BZK) Stadsregio Rotterdam: de heren J.A. Karssen (voorzitter), H. Slagboom (hoofd Wonen, Groen en Milieu), W. Nettinga (Hoofd afdeling Bestuurlijke Zaken, agendapunt 6) en de dames B. Vermaat en M.S. Dekker (secretaris). Afwezig met bericht van verhindering: de heren B. Van der Meij (Westvoorne), R. Schneider (Rotterdam), V. Smit (Ridderkerk) en H. Versluijs (Vlaardingen). 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom in de Raadzaal van Stadhuis Capelle aan den IJssel. De voorzitter deelt mede dat agendapunt 6 Opheffing stadsregio en oprichting MRDH dat met name gaat het over Plan B vandaag als eerste punt wordt behandeld. De heer Nettinga zal hier een mondelinge toelichting geven en vragen beantwoorden. 6. Opheffing stadsregio en oprichting MRDH De voorzitter geeft het woord aan de heer Nettinga. Er is voorafgaand aan het portefeuillehoudersoverleg een concept notitie Van regio naar metropool verspreid (niet gepubliceerd op de website bij de rest van de vergaderstukken). De heer Nettinga vertelt dat deze notitie wordt vastgesteld in het Dagelijks Bestuur van 9 juli Vervolgens gaat de notitie op dezelfde dag voor vaststelling langs het gezamenlijk Dagelijks Bestuur met stadsgewest Haaglanden en daarna naar ons Algemeen Bestuur. Omdat het lijkt dat er niet tijdig een uitspraak/besluit kan worden genomen over de Afschaffing WGR plus ziet het er naar uit dat de vorming van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) per 1 januari 2015 niet meer gehaald kan worden dus moet worden nagedacht over een Plan B in de notitie staat uiteengezet wat dit inhoud. Plan A heeft als doel de MRDH op te starten met twee pijlers namelijk, Verkeer en Vervoer en Economie. Plan B heeft hetzelfde doel als plan A maar heeft een derde pijler namelijk regio specifieke beleidsterreinen zoals: Milieu, RO, Groen en Wonen. De voorzitter om een reactie: - De heer Keijzer vraagt of de WGR+ na 1 januari 2015 blijft bestaan. De heer Nettinga antwoord dat dit nog niet duidelijk is maar wel aannemelijk omdat de Tweede Kamer nog geen besluit heeft genomen en daarom weinig tijd over is. Daarnaast moet de Eerste Kamer ook nog een besluit nemen over de afschaffing WGR+. - De heer Blankenberg stelt dat de BDU gelden na de opheffing van de WGR+ ook bij de provincie kunnen belanden. Hij roept op om het onderwerp Wonen in MRDH verband op te nemen en wenst portefeuillehoudersoverleggen. - De heer Hofman vraagt naar de inwonersbijdrage en de kosten wanneer MRDH en Plan B paralel lopen. De heer Nettinga geeft aan dat er van dubbele kosten géén sprake is. De inwonersbijdrage is afhankelijk van de inhoud van het specifieke programma (pijler 3 van Plan B) - De heer Abee pleit ervoor de inwonersbijdrage van 2,45 te hanteren en eventuele meerkosten uit de reserve van de stadsregio te bekostigen. Hij is wel akkoord met Plan B. Het portefeuillehoudersoverleg adviseert het AB om met Plan B verder te gaan. Verslag portefeuillehoudersoverleg Wonen 25 juni 2014

4 2. Verslag portefeuillehoudersoverleg Wonen 22 mei 2014 Verslag vastgesteld. 3. Introductie regionaal woonbeleid De heer Slagboom geeft een presentatie over het regionale woonbeleid voor de nieuwe wethouders (zie bijlage 1). Nadien zijn er geen vragen gesteld. De voorzitter stelt de vaste gasten van het portefeuillehoudersoverleg aan de nieuwe wethouders voor: - Mevrouw Hatzman van provincie Zuid-Holland - De heer Savelkouls van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - De heer Bartelse van Maaskoepel Daarbij geeft hij aan graag bij de nieuwe wethouders langs te komen voor een kennismakingsgesprek. 4. Advies wijzigingsvoorstellen verordening Woonruimtebemiddeling 2014 De voorzitter deelt mede dat het eerder voorgestelde traject op verzoek vanuit de portefeuillehouders en Maaskoepel een wijziging kent en daardoor niet in juni kan worden afgerond. In het portefeuillehoudersoverleg van september wordt het onderwerp nu inhoudelijk besproken. De komende maanden moet dus worden afgestemd. De voorzitter stelt voor om per subregio één bestuurder te leveren waarmee intensief kan worden gesproken in een kerngroep over een nieuw voorstel ten aanzien van een wijziging verordening Woonruimtebemiddeling. Het proces wordt in Bijlage 1 in de presentatie uiteengezet. De voorzitter vraagt om reactie: - De heer Blankenberg ziet het onderwerp graag nadrukkelijker op de agenda van de woningmarktconferentie in oktober. Daarnaast vraagt hij hoe dit onderwerp in MRDH verband kan worden opgepakt. Graag neemt hij deel aan de kerngroep. - De heer Mijnans stemt in met het proces. - De heer Van Steenderen stemt in met het proces en kijkt nog naar een trekker vanuit zijn subregio. Verder stemt iedereen in met het proces. De voorzitter ziet graag wie de trekkers worden vóór week 27. Mevrouw Vermaat presenteert de varianten (zie bijlage 2). De voorzitter vraagt de heer Bartelse om een reactie. De heer Bartelse complimenteert het team dat met het advies is gekomen en is blij met de verlenging. De heer Keijzer ziet graag het onderwerp aftoppingsgrens hoog op de agenda. De heer Van Sluis vraagt of een subregionale aanpak niet gaat wringen in een regionaal brede verordening. 5. Woningmarktafspraken De bestuurlijke trekkers van de subregio s geven een korte impressie van de belangrijkste inhoudelijke onderwerpen, de kwaliteit van het overleg en eventuele knelpunten. - De heer Van Steenderen is geen bestuurlijke trekker maar spreekt voor zijn subregio Waterweg: De bestuurlijke tafel is nuttig geweest alleen waren hier geen marktpartijen aanwezig, in september wordt verder overlegt. - De heer Blankenburg (Oost) vertelt dat er een goede tafel heeft plaatsgevonden; er is gesproken over het sturen op voorraad en denken aan planaanbod maar ook over welke woningen de corporaties willen verkopen. De corporaties zijn hier niet bereidt toe. Het doel is om deze visie wel op één lijn te krijgen. Twee corporaties waren niet aanwezig hoewel de heer Blankenberg hier wel actief in heeft gecommuniceerd. Hij vraagt de Maaskoepel om hier een rol in te spelen, wellicht dat vanuit deze partij druk kan worden uitgeoefend naar corporaties die niet aanwezig zijn. - De heer Mijnans (Voorne Putten) complimenteert de Voorne-Putten partijen en de stadsregio. Ondertussen is de zesde bestuurlijke tafel geweest en zijn er kwantitatieve afspraken gemaakt. Nu is het tijd om ook kwalitatieve afspraken te maken. Hij geeft aan dat de positie van Hellevoetsluis en Spijkenisse een knelpunt zou kunnen zijn maar ziet het positief tegemoet. - De heer Goedknegt is bestuurlijke trekker voor de BAR. De bestuurlijke tafel zal vóór de zomer plaatsvinden waar ook gesproken zal worden over de relatie met Rotterdam-Zuid. - De heer Abee is bestuurlijke trekker voor Noord en noemt de bestuurlijke tafel op 16 juni jl. 7. Arbeidsmigranten De voorzitter meldt dat de reacties vanuit gemeenten inzake Arbeidsmigranten is vertraagd waardoor het onderwerp niet kan worden afgesloten. Daarom wordt dit punt in het portefeuillehoudersoverleg van 24 september 2014 behandeld. De voorzitter licht het portefeuillehoudersoverleg in dat hij een voorzittersfunctie heeft aangenomen bij SNF (Stichting Normering Flexwonen) wat zou kunnen wringen met het onderwerp arbeidsmigranten. Daarom wordt gekeken naar een nieuwe bestuurlijke trekker voor dit onderwerp. De heer Van Steenderen uit zijn teleurstelling over het feit dat het niet is gelukt het onderwerp nu af te sluiten. De werkzaamheden voor de Wijziging Verordening Woonruimtebemiddeling vragen namelijk al een belasting in de zomerperiode. Verslag portefeuillehoudersoverleg Wonen 25 juni 2014

5 8. 1 e Bestuursrapportage 2014 Het portefeuillehoudersoverleg wonen adviseert het AB positief ten aanzien van: 1. kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2014; 2. de 2e begrotingswijziging 2014 vast te stellen. 9. Begroting 2015 Het portefeuillehoudersoverleg wonen adviseert het AB positief ten aanzien van het vaststellen van de begroting De heer Abee memoreert aan zijn vorige uitspraak (zie agendapunt 6: voorkeur lagere inwonersbijdrage toekennen de eventuele extra kosten kunnen worden betaald uit de reserves) 10. Rondvraag en sluiting De heer Savelkouls vraagt om in het portefeuillehoudersoverleg in september aandacht te geven aan de nieuwe Woningwet. De voorzitter hoort de heer Savelkouls en sluit de vergadering om uur. Verslag portefeuillehoudersoverleg Wonen 25 juni 2014

6 Woonbeleid stadsregio Rotterdam Introductie Portefeuillehoudersoverleg 25 juni 2014

7 Inhoud 1. Wat is de stadsregio 2. Geschiedenis 3. Taken van de stadsregio 4. Beleidsveld Wonen 5. Toekomstige samenwerking

8 Stadsregio Rotterdam

9 Stadsregio Rotterdam Wettelijke samenwerking van de 15 gemeenten in de regio Rijnmond. Ca 45 x 12 km, 1,2 miljoen inwoners, woningen Algemeen bestuur met alle gemeenten en dagelijks bestuur met portefeuillehouders (Wonen: Karssen) Portefeuillehoudersoverleg met alle vakwethouders, adviseert aan DB en AB Kleine zelfstandige ambtelijke organisatie onder leiding van Jenny Fix (secretaris-directeur)

10 Geschiedenis Ontstaan stadsregio: tot 1986: Overlegorgaan Rijnmond (OOR) 1994 Gemeenschappelijke Regeling (GR) 1997 Geen stadsprovincie (geen gekozen bestuur, wel verlengd lokaal bestuur) besluitvorming 2006 WGR-plus huidige GR 2010, met meer accent op verlengd lokaal bestuur. De Regionaal Strategische Agenda is het beleidsplan met uitvoeringsagenda voor

11 Taken stadsregio Verkeer en Vervoer (wettelijke taken, rijksmiddelen) OV-concessies: metro, tram en bus Subsidies Verkeer en Vervoer Economie (deels wettelijke taak) Ruimtelijke ordening Milieu/duurzaamheid/luchtkwaliteit Groen (buitenstedelijk) Wonen (deels wettelijke taak)

12 Taken beleidsveld Wonen Huisvestingsverordening (wettelijke taak) Woningmarktafspraken Kennisdeling en innovatie Subsidies investeringsreserve en ISV Arbeidsmigranten

13 Geschiedenis Wonen : VINEX, daarna VINAC, beiden met veel rijksgeld : Verstedelijkingsscenario + Woningmarktafspraken 2013: herijking Woningmarktafspraken: Nieuwe afspraken periode getekend op 29 januari heden: Huisvestingsverordening Tot en met 2014: Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing van de provincie en subsidies investeringsreserve van de stadsregio voor extra kwaliteit in openbare ruimte Innovatie (methodieken) en Ondersteuning (van gemeenten)

14 Huidige taken Wonen (1) Woningmarkt Afstemming steeds meer op subregionaal niveau Beïnvloeding provinciaal beleid Actualisatie regionale woonvisie Monitoring en dataverzameling (dashboards) Kennisdeling en beleidsontwikkeling / -vernieuwing Relaties met gemeenten, provincie, andere regio s, Maaskoepel, VNG etc.

15 De woningmarktgebieden Logische samenstelling Doel: netwerk bouwen per subregio Westland Pijnacker Zuidplas Bestuurlijke tafels met gemeenten, Noord corporaties en marktpartijen Variatie per subregio mogelijk en zinvol Bestaande voorraad, planvoorraad en S Hart Van Rotterdam Zuidrand ontwikkeling in de sociale woonsector Stimulering woningmarkt H.I. Ambacht (Drechtsteden)

16 Woningmarkt / WMA 1. Samenwerkingsafspraken per subregio tussen gemeenten en corporaties januari 2014 ondertekend, adhesieconvenant door marktpartijen, vastgelegd in Dat spreken wij af 3. Borging en monitoring als basis 4. Bevat een minimumvariant voor samenwerken

17 Huidige taken Wonen (2) Woonruimtebemiddeling - Opstellen regionale Verordening woonruimtebemiddeling - Wettelijke taak - Vastgesteld in het AB van 12/2/14 - Nu aanpassing ivm behandeling nieuwe Huisvestingswet - Overleg met Maaskoepel - Beleidsbeïnvloeding o.a. provincie en BZK (Huisvestingswet)

18 Huidige taken Wonen (3) Kennisdeling en Innovatie - Uitgevoerde studies verder onder de aandacht brengen - Organiseren ambtelijke kennisdeling

19 Huidige taken Wonen (4) Subsidies - Doel: creëren van extra kwaliteit in de openbare ruimte - Combinatie provinciale ISV en investeringsreserve - 3 jaar tranches verleend ( ) - Voortgang, afwikkeling en vaststelling

20 Hoe verder na 2014 (1) 1. Stand van zaken opheffing stadsregio s: Wetsvoorstel ligt een jaar bij de Tweede Kamer Behandeling is een aantal maal uitgesteld, relatie met de fusie van provincies in de Noordvleugel Inhoud van het wetsvoorstel: Opheffen PLUS-status (verkeer&vervoer, economie + huisvestingsverordening) Verkeer & vervoer naar Vervoersautoriteit (MRDH) Overige zaken naar gemeenten Ingangsdatum 1 januari 2015 Druk op het proces ivm Eerste Kamer en

21 Hoe verder na 2014 (2) 2. Stand van zaken Metropoolregio Rotterdam Den Haag: MRDH op initiatief van de burgemeesters van Rotterdam en Den Haag Pijler Ruimte en Wonen (2011) Strategie 3, waarin wonen een stevige plek had (2012) Bestuurlijke tafels Wonen, Ruimte en Groen (2013) Vooralsnog alleen Verkeer & Vervoer en Economie (2014) Wonen en andere bestuurlijke tafels zijn wellicht mogelijk als later ingroei-model. Borging van de gemaakte woningmarktafspraken is dus aan de gemeenten en corporaties (en marktpartijen)!

22 Hoe verder na 2014 (3) 3. Beeld wethouders wonen over samenwerking (eind 2013) Discussiestuk in portefeuillehoudersoverleg 3 varianten (niets, light, alles) Wens om samen te blijven samenwerken op hoofdzaken (light) Geen aparte organisatie, mogelijk ophangen aan de MRDH Kennis van Stadsontwikkeling Rotterdam blijven benutten voor de regionale opgaven

23 Hoe verder na 2014 (4) 4. Stand van zaken medio 2014 Veel nieuwe wethouders Introductie Wonen in portefeuillehoudersoverleg 25 juni Stadsregio neemt ook bestuurlijk haar verantwoordelijkheid in 2014 Organiseren bestuurlijke tafels (juni en oktober) Organiseren afstemming tussen de subregio s Overdracht van dashboards Faciliteren van de afspraken tussen de subregio s en Rotterdam over de continuïteit na de opheffing Finale afspraken tijdens eindcongres in oktober 2014 Outplacement van de medewerkers

24 Na de opheffing Gemeenten en subregio s regelen zelf de onderlinge afstemming en de afstemming met de provincie (bestuurlijk en ambtelijk) Bestuurlijke trekkers en coördinatie vanuit de subregio s Stadsregio in liquidatie handelt de lopende subsidietrajecten en andere verplichtingen af Provincie Zuid-Holland is vanuit het interbestuurlijk toezicht toezichthouder op de gemaakte Woningmarktafspraken en Huisvestingsverordening

25 De mensen van Wonen Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij: Koos Karssen (portefeuillehouder) Hans Slagboom (afdelingshoofd) Babette Aalbers (verleende subsidies) Michelle Dekker (portefeuillehoudersoverleg) Adrie Konijnendijk (monitoring en dashboard) Ate Stam (woningmarktafspraken en kennisdeling) Barbara Vermaat (huisvestingsverordening) Inhoudelijke samenwerking met Stadsontwikkeling Rotterdam: Leonie Andriesse, Marco de Bruijn, Frank Meijer, Leo van Veen en Jan van de Wolde

26 Introductie nieuwe Huisvestingwet Wijziging van de Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2014 n.a.v. nieuwe Huisvestingswet 2014

27 Presentatie Achtergrond Nieuwe Huisvestingswet 2014 Belangrijkste aanpassingen Waar wilt u op sturen? Vervolgproces

28 Achtergrond 2006: vaststelling huidige regionale verordening 2010: Traject van woonruimteverdeling naar woonruimtebemiddeling 2012: Corporaties help de woonruimtebemiddeling loopt vast : aanpassing Huisvestingsverordening 12 februari 2014: vaststelling nieuwe verordening 11 maart 2014: behandeling nieuwe Huisvestingswet in Tweede Kamer 3 juni 2014: vaststelling nieuwe Huisvestingswet in Eerste Kamer 11 juni 2014: uitstel inwerkingtreding nieuwe verordening 1 januari 2015: inwerkingtreding nieuwe Huisvestingswet

29 Nieuwe Huisvestingswet Verboden te sturen op leefbaarheid Alleen nog maar sturen op schaarste Lokaal maatwerk: regionale en lokale binding Huisvestingsvergunning verplicht Alles wat door de gemeente geregeld wordt over woonruimteverdeling moet worden opgenomen in de verordening. dus géén prestatieafspraken, convenanten e.d.

30 Leefbaarheid geen sturing meer op leefbaarheid, reikwijdte beperkt tot bestrijden van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan goedkope woonruimte gat tussen Rotterdamwet & Huisvestingswet (leefbaarheid en Rotterdamwet in portefeuillehoudersoverleg najaar 2014)

31 Schaarse goedkope woningen alleen goedkope woningen diverse categorieën: aard, prijs, omvang schaarste aantonen onrechtvaardige en onevenwichtige effecten aantonen niet alle woningen zijn schaars: in sommige subregio s en categorieën moelijke verhuurbaarheid

32 Bindingsvoorwaarden herintroductie lokaal maatwerk: maatschappelijke of economische binding aan kern of gemeente bij verdeling schaarse woning max. 50% met voorrang binding woningmarktregio, waarvan max. 50% met voorrang binding aan kern effectief: 25% van de vrijkomende schaarse woningen mogen met voorrang aan lokaal woningzoekenden worden aangeboden

33 Huisvestingsvergunning voorwaarde om voorrang te mogen verlenen (niet uitsluiten) o.b.v. passendheidsvoorwaarden, binding en urgentie verlening koppelen aan huurcontract wie gaat huisvestingsvergunning verlenen?

34 Variant / alle corporatiewoningen tot liberalisatiegrens onder verordening en dus huisvestingsvergunningsplichtig ook specifieke schaarstevlekken benoemen maximale sturing op passendheidsvoorwaarden en bindingsvoorwaarden grote administratielast beperkte vestigingsvrijheid grote zoekmogelijkheden urgenten

35 Variant / alle corporatiewoningen tot aftoppingsgrens (maximale huurtoeslaggrens) onder verordening en dus huisvestingsvergunningsplichtig ook specifieke schaarstevlekken benoemen minder sturing op passendheidsvoorwaarden en bindingsvoorwaarden minder grote administratielast minder beperkte vestigingsvrijheid iets minder zoekmogelijkheden urgenten

36 Variant 3. alleen specifieke schaarstevlekken alleen woningen binnen schaarstevlekken vallen onder verordening (lokaal gedefinieerd) minimale sturing op passendheidsvoorwaarden en bindingsvoorwaarden kleine administratielast ruime vestigingsvrijheid beperkte zoekmogelijkheden urgenten

37 Proces Plan2 Zomer t/m begin september: bestuurlijke werkgroep met 1 wethouder per subregio ambtelijk: subregiotafels, adviesgroep opstellen nieuwe voorstellen 24 september PfhO Wonen: nieuwe voorstellen 2 oktober: woningmarktconferentie: leefbaarheid & Rotterdamwet 8 oktober DB: vaststellen inspraakset 10 oktober t/m 9 januari: inspraakronde inclusief op verzoek presentatie en toelichting in commissies, raden, bij corporaties en/of huurdersverenigingen 1 e kwartaal 2015: vaststellen en inwerkingtreding nieuwe verordening (afhankelijk van bevoegdheden door wie)

38 Portefeuillehoudersoverleg wonen vergadering 24 september 2014 agendapunt 03 Onderwerp: Wettelijke mogelijkheden sturing op de woningmarkt en voortgang aanpassing verordening Woonruimtebemiddeling. Gevraagd: 1. Discussie over de wettelijke mogelijkheden tot sturing op de woningmarkt 2. Advies over voorkeursrichting varianten verordening Woonruimtebemiddeling Portefeuillehouder: Karssen Samenvatting: De invoering van de nieuwe Huisvestingswet heeft nogal wat gevolgen voor de manier van woonruimtebemiddeling, zoals de gemeenten en corporaties deze aanvankelijk binnen de regio voor ogen hadden. Er zit een gat tussen de gewenste manier van sturen en de mogelijkheden die de wet biedt. Dit portefeuillehoudersoverleg Wonen staat in het teken van hoe we de gewenste sturing binnen de stadsregio vorm willen en kunnen geven. Enerzijds door te kijken naar de wettelijke mogelijkheden naast de Huisvestingswet en anderzijds door een voorkeursrichting voor de aanpassing van de Huisvestingsverordening aan te geven. Naast de toelichting in de agendapost worden ter vergadering presentaties verzorgd door Inge Vossenaar (directeur Woon- en Leefomgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Pieter Bol (Stadsontwikkeling Rotterdam) en Hans Slagboom (projectleider regionale Huisvestingsverordening). Financiële consequenties: n.v.t. Verdere procedure: bijeenkomst stuurgroep in oktober 2014 opstellen aanpassingsvoorstellen oktober/half november 2014 advies portefeuillehoudersoverleg 26 november 2014 vaststellen inspraakset aanpassingsvoorstellen dagelijks bestuur 10 december 2014 inspraakprocedure 15 december 2014 t/m 15 maart 2015 nota van beantwoording plus aanpassen verordening en memorie van toelichting half maart/april 2015 advies portefeuillehoudersoverleg mei 2015 advies dagelijks bestuur 27 mei 2015 (datum o.v.b. vergaderschema) vaststelling algemeen bestuur 1 juli 2015 (datum o.v.b. vergaderschema) Bijlage(n): verslag stuurgroep regionale verordening Woonruimtebemiddeling d.d. 25 augustus 2014 AGP Verordening WRB / / Wonen / BVe / 15 September 2014 Pagina 1

39 Toelichting: Deze agendapost is onderverdeeld in twee delen die nauw met elkaar samenhangen. De wettelijke mogelijkheden tot sturing op de woningmarkt en de voortgang van de aanpassing van het regionale sturingsinstrument huisvestingsverordening. Deel 1. Wettelijke mogelijkheden sturing op de woningmarkt Voor de zomer heeft het dagelijks bestuur van de stadsregio een reactie gegeven op de verlenging en uitbreiding van de Rotterdamwetgebieden (Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek). De wens van het portefeuillehoudersoverleg was om hier nader over te worden geïnformeerd, mede om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en effecten van de Rotterdamwet. Ook werd de behoefte geuit om meer inzicht te krijgen in andere sturingsinstrumenten, omdat de nieuwe Huisvestingswet sturing op leefbaarheid met een Huisvestingsverordening expliciet uitsluit. Ter vergadering zullen in dit kader een tweetal presentaties worden gegeven. Allereerst zal mevrouw Inge Vossenaar, directeur Woon- en Leefomgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een presentatie verzorgen over het wettelijke instrumentarium. Ze zal ondermeer ingaan op de Woningwet, de Rotterdamwet en de nieuwe Huisvestingwet. Daarna zal de heer Pieter Bol, stadsontwikkeling Rotterdam, ingaan op de ervaringen met de toepassing van de Rotterdamwet. Na de presentatie is er gelegenheid tot discussie. Deel 2. Voortgang aanpassing regionale verordening Woonruimtebemiddeling De heer Hans Slagboom, projectleider regionale Huisvestingsverordening zal, voorafgaand aan de bespreking van de voortgang van de aanpassing van de regionale Huisvestingsverordening, een presentatie geven. Tijdens deze presentatie zal hij nader ingaan op het verloop van het proces en de discussie tot op heden. Waar staan we in het proces In het laatste portefeuillehoudersoverleg Wonen heeft de voorzitter het advies gevolgd om de toen voorliggende stukken met aanpassingsvoorstellen niet de inspraak in te brengen. Eerst zou een fundamentele discussie gevoerd moeten worden over waarop de gemeenten en corporaties met een Huisvestingsverordening willen sturen. Tijdens de zomer heeft een bijeenkomst van de hiertoe opgerichte stuurgroep plaatsgevonden, waarvan het verslag is bijgevoegd. Ook is het onderwerp geagendeerd in zowel de ambtelijke als bestuurlijke tafels van de Woningmarktafspraken, die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden. De bestuurlijk trekkers zullen ter vergadering een terugkoppeling geven. Met de bijeenkomsten van de stuurgroep en de subregionale tafels is inhoud gegeven aan de discussie. Ter vergadering wordt het portefeuillehoudersoverleg gevraagd advies uit te brengen over de voorkeursrichting ten aanzien van mogelijke varianten (dit wordt verderop in deze notitie nader toegelicht). Door het bepalen van de voorkeursrichting kunnen de voorstellen worden aangepast en gereed gemaakt worden voor inspraak. Hier aan voorafgaand zal de stuurgroep nogmaals bijeenkomen en ook zal het portefeuillehoudersoverleg Wonen in november worden gevraagd om het dagelijks bestuur over de aanpassingsvoorstellen te adviseren. Sturing met de verordening In de bijeenkomsten is gediscussieerd over de mate waarin sturing met een Huisvestingsverordening mogelijk en gewenst is. De nieuwe huisvestingswet geeft immers aan dat er alleen gestuurd mag worden als er sprake is van schaarste én als deze schaarste leidt tot onevenwichtige en onrechtvaardige effecten. Daarnaast is gesproken over bij wie die sturing zou moeten worden ondergebracht: bij de overheid en/of bij de corporaties. AGP Verordening WRB / / Wonen / BVe / 15 September 2014 Pagina 2

40 Varianten: van alles tot niets In de bijeenkomsten en ook in stukken en presentaties is gesproken over diverse varianten. In grote lijnen zijn er een drietal keuzevragen te onderscheiden: 1. Wie stuurt? Overheid en/of corporaties (publiekrechtelijk versus privaatrechtelijk). 2. Waarop wordt gestuurd? Passendheidsvoorwaarden, urgentiesysteem en/of aanpassingen aan de woningvoorraad (onttrekking, samenvoegen, splitsen). 3. Wat is de reikwijdte van de sturing? Regionaal op schaars bestempelde woningen en/of lokaal-subregionaal op schaars bestempelde woningen in geografische vlekken. De nieuwe Huisvestingswet werkt beperkend ten aanzien van de combinaties die gemaakt kunnen worden. Niet alle gewenste combinaties zijn daardoor mogelijk. Wel kan vanuit de gekozen voorkeursrichting toegewerkt worden naar het meest wenselijke model. De voorkeursrichting kan in beeld worden gebracht op basis van onderstaande kruistabel: Passendheidsvoorwaarden Urgentiesysteem Aanpassingen aan de woningvoorraad regionaal Overheidssturing lokale vlekken Niet overheidssturing Corporaties Discussie tot op heden Op basis van de gevoerde discussies tot op heden lijkt het erop dat een variant tussen maximale en minimale publiekrechtelijke sturing de voorrang heeft. Lokaal lopen de wensen uiteen, maar over het algemeen komen er drie sterke voorkeuren naar voren: Passendheidsvoorwaarden regelen in een verordening, maar alleen voor die groepen/woningen die door de schaarste getroffen worden; Passendheidsvoorwaarden alleen daar regelen waar de schaarste plaatsvindt (geografische lokale vlekken); Het urgentiesysteem en dat de overheid dit regelt in een verordening staat niet ter discussie. Over de aanpassingen aan de woningvoorraad zijn (nog) geen uitspraken gedaan. Vertaald naar de kruistabel zou het voorkeursmodel als volgt kunnen worden ingevuld: Passendheidsvoorwaarden Urgentiesysteem Aanpassingen aan de woningvoorraad Overheidssturing regionaal lokale vlekken?? Niet overheidssturing Corporaties De heer Hans Slagboom zal in zijn presentatie een nadere toelichting geven op de geformuleerde voorkeuren. Ook zullen ter vergadering de bestuurlijke trekkers een nadere toelichting geven op de voorlopige uitkomsten van de discussies. AGP Verordening WRB / / Wonen / BVe / 15 September 2014 Pagina 3

41 De corporatievoorraad Het verloop van de verdere discussie en het uitspreken van een voorkeursrichting is van groot belang voor de corporaties. Maaskoepel is bezig met het opstellen van een spelregelnotitie die bindend is voor alle corporaties in onze regio en die gaat over alle corporatiewoningen. Deze spelregelnotitie wordt sterk beïnvloed door de regels die wel of niet opgenomen gaan worden in de verordening, omdat de corporaties bij hun aanbiedingsen verhuurproces rekening moeten houden met de bepalingen uit de verordening over de goedkope schaarse corporatiewoningen. Nauw hieraan verbonden is de bouw van de nieuwe website van Woonnet Rijnmond, waarop de woningen zullen worden aangeboden, en het onderliggende datasysteem, dat een basis vormt voor het monitorings- en verantwoordingsproces. Het advies door het portefeuillehoudersoverleg wordt uitgebracht zal dan ook meegenomen worden in de verdere ontwikkeling van de spelregelnotitie en de nieuwe website. Samen zorgen de gemeenten en corporaties, met de verordening en de spelregelnotitie, dat de regionale woningmarkt voor de woningzoekenden, voor wat betreft de corporatiewoningen, op een eenduidige en transparante manier toegankelijk is. Spelregelnotitie Maaskoepel Regionale Huisvestingsverordening Passendheidsvoorwaarden Urgentiesysteem Aanpassingen aan de woningvoorraad Maaskoepel goedkope schaarse corporatievoorraad totale corporatievoorraad Ter vergadering zal de heer Leo Bartelse, directeur/bestuurder van Maaskoepel, een nadere toelichting geven op de spelregelnotitie. *** AGP Verordening WRB / / Wonen / BVe / 15 September 2014 Pagina 4

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente (NAAM) te dezen krachtens volmacht van de burgemeester (NAAM) rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder (PORTEFEUILLE EN NAAM) op grond van het besluit

Nadere informatie

Deelnemers van het Bestuurlijk Overleg Huisvesting EUarbeidsmigranten. Datum 1 juli 2014 Informatiebrief deelnemers huisvesting EU-arbeidsmigranten

Deelnemers van het Bestuurlijk Overleg Huisvesting EUarbeidsmigranten. Datum 1 juli 2014 Informatiebrief deelnemers huisvesting EU-arbeidsmigranten > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Deelnemers van het Bestuurlijk Overleg Huisvesting EUarbeidsmigranten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directoraat-Generaal Wonen en

Nadere informatie

Bijlage 5. bij agendapost portefeuillehoudersoverleg Wonen d.d. 25 juni 2015

Bijlage 5. bij agendapost portefeuillehoudersoverleg Wonen d.d. 25 juni 2015 Bijlage 5. bij agendapost portefeuillehoudersoverleg Wonen d.d. 25 juni 2015 Discussienota definiëring schaarste reikwijdte verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2014 Inleiding In de wijzigingsvoorstellen

Nadere informatie

Nieuwe wettelijke kaders - Huisvestingswet2014 - Wbmgp (Rotterdamwet) - Woningwet (handhaving)

Nieuwe wettelijke kaders - Huisvestingswet2014 - Wbmgp (Rotterdamwet) - Woningwet (handhaving) Nieuwe wettelijke kaders - Huisvestingswet2014 - Wbmgp (Rotterdamwet) - Woningwet (handhaving) Inge Vossenaar, directeur Woon- en Leefomgeving Portefeuillehoudersoverleg Wonen, Stadsregio Rotterdam 24

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen Notitie Van Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E hjcm.kriek@spijkenisse.nl Bezoekadres Teilingerstraat 176 3032 AW Rotterdam Postadres Postbus 20 3000 AA Rotterdam T (010) 850 97 77 F (010) 850 97 78 www.wsprijnmond.nl

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014

Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014 Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Huisvestingswet 2014 in werking. In deze wet is bepaald dat voor bestaande

Nadere informatie

Gemeenteraden van de Utrecht10. Geachte raadsleden,

Gemeenteraden van de Utrecht10. Geachte raadsleden, Aan: Gemeenteraden van de Utrecht10 Onderwerp: Huisvestingswet 2014 en de nieuwe huisvestingsverordening in de regio Utrecht Aankondiging bijeenkomst november 2014 Kenmerk: 2014-04267 Contactpersoon: Micha

Nadere informatie

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond Notitie -04 > Verhuringen - > via Woonnet Rijnmond Datum 4 juli 2013 Voor Maaskoepel Door Explica Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam www.explica.nl > e. info@explica.nl > t. 010 2236820 01

Nadere informatie

BESLUIT TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND

BESLUIT TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND Ons kenmerk RIS 294556 BESLUIT TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - de Woningwet eisen stelt aan het werkgebied

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst 1 De ondergetekenden: te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door vakwethouders van de colleges 1 : 1. College van Albrandswaard, 2. College van Barendrecht, 3. College van Brielle,

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP 's Gravenhage. 12 december 2014 149996 Ate Stam 010 267 3610

College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP 's Gravenhage. 12 december 2014 149996 Ate Stam 010 267 3610 STADSREGIO ROTTERDAM College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP 's Gravenhage datum ons kenmerk steller telefoon uw kenmerk betreft 12 december 2014 149996 Ate

Nadere informatie

Memorie van toelichting Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015

Memorie van toelichting Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015 regio Rotterdam 2015 Inhoudsopgave 1 Algemene toelichting... 2 1.1 Waarom een verordening... 2 1.2 De verordening als onderdeel van een samenhangend stelsel... 2 1.3 Waarom de regionale Huisvestingsverordening

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Inhoud presentatie Woonvisie: kansen benutten, basis op orde Woningmarkt Eindhoven/regio Lokaal

Nadere informatie

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015).

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). - Preambule - Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelend

Nadere informatie

Memorie van toelichting Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2014

Memorie van toelichting Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2014 Memorie van toelichting Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene toelichting... 2 1.1 Waarom een verordening... 2 1.2 Wat regelt deze verordening?... 2 1.3 Waarom

Nadere informatie

Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015

Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015 Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015 Onderwerp: Vragen en inrichting nieuwe Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Agenda. Hebben de portefeuillehouders interesse in een presentatie door bureau Kassander?

Agenda. Hebben de portefeuillehouders interesse in een presentatie door bureau Kassander? Portefeuillehoudersoverleg Wonen 28 juni 2012 Agenda Plaats: Tijd: Maassluis, stadhuis, raadzaal 10.00 uur 12.30 uur 1. Opening en mededelingen 2. Verslag vorige portefeuillehoudersoverleg Wonen Bijgevoegd:

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk t Gemeente NOORDWIJK Blocmenbadplaolt Agendapunt: 13 Raadsvoordracht Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het

Nadere informatie

Bed-voor-Bed Regeling - voor huisvesting van arbeidsmigranten

Bed-voor-Bed Regeling - voor huisvesting van arbeidsmigranten Bed-voor-Bed Regeling - voor huisvesting van arbeidsmigranten De Bed-voor-Bedregeling is onderdeel van de nationale intentieverklaring voor huisvesting van arbeidsmigranten. Door ondertekening van deze

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam Algemeen Bestuur vergadering 1 juli 2015 Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam NB. Vergadering begint om 16.00 uur Locatie zaal Staal WTC Rotterdam

Nadere informatie

deelnemers : Mw. M. Hamberg Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. J. Klukhuhn Gemeente Graft-De Rijp Dhr. W. van Enter Gemeente Schermer

deelnemers : Mw. M. Hamberg Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. J. Klukhuhn Gemeente Graft-De Rijp Dhr. W. van Enter Gemeente Schermer Notulen PORA Wonen Donderdag 28 maart 2013 10.00-12.00 Van Foreestkamer, Langestraat 97 Alkmaar deelnemers : Mw. M. Hamberg Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. J. Klukhuhn Gemeente Graft-De Rijp Dhr. W.

Nadere informatie

afwezig Mw. D. Schmalschläger Gemeente Heiloo Mw. C. Portegies Gemeente Castricum

afwezig Mw. D. Schmalschläger Gemeente Heiloo Mw. C. Portegies Gemeente Castricum Notulen PORA Wonen Donderdag 16 mei 2013 10.30-12.30 Besognekamer, Langestraat 97 Alkmaar deelnemers : Mw. M. Hamberg Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. J. Klukhuhn Gemeente Graft-De Rijp Dhr. J.W. de

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Intrekken van de bindingseisen bij de uitgifte van bouwkavels en nieuwbouw koopwoningen Volgnr. 2014-043 Corsa kenmerk 14.

Intrekken van de bindingseisen bij de uitgifte van bouwkavels en nieuwbouw koopwoningen Volgnr. 2014-043 Corsa kenmerk 14. Onderwerp Intrekken van de bindingseisen bij de uitgifte van bouwkavels en nieuwbouw koopwoningen Volgnr. 2014-043 Corsa kenmerk 14.0008200 / Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling wethouder I. Koedoot

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

Huisvestingswet 2014. Woonruimteverdeling in de regio

Huisvestingswet 2014. Woonruimteverdeling in de regio Huisvestingswet 2014 Woonruimteverdeling in de regio Opbouw 1. Hoe hebben we het nu geregeld? 2. Wat zegt de nieuwe wet? 3. Hoe gaan we het regelen? 1. Huisvestingsverordening Regio Alkmaar 1. 6 (8) gemeenten

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en mededelingen (14.30 14.35 uur)

Agenda. 1. Opening en mededelingen (14.30 14.35 uur) Portefeuillehoudersoverleg Wonen 29 januari 2014 Agenda Plaats: Tijd: Raadzaal, Maassluis 14.30 16.00 uur 1. Opening en mededelingen (14.30 14.35 uur) 2. Verslag vorige portefeuillehoudersoverleg Wonen

Nadere informatie

Lokaal woonbeleid. Woningwet en Huisvestingswet

Lokaal woonbeleid. Woningwet en Huisvestingswet Lokaal woonbeleid Woningwet en Huisvestingswet Wens van de Haagse politiek : meer grip op de corporaties Toezicht op corporaties: volkshuisvestelijk en financieel Minder commerciële activiteiten Versterking

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

VOORBLAD Agendapunt 3 Regionalisering Leerplicht

VOORBLAD Agendapunt 3 Regionalisering Leerplicht VOORBLAD Agendapunt 3 Regionalisering Leerplicht Zorg, Welzijn, Onderwijs Datum 6 december 2011 Het project Regionalisering Leerplicht/RMC West-Brabant Niveau 1 (gemeenschappelijke leerlingenadministratie)

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Wijk bij Duurstede

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Wijk bij Duurstede Raadsvergadering, 23 juni 2015 Voorstel aan de Raad Nr.: 20150623 11 RV Agendapunt: 11 Datum: 28 april 2015 Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Wijk bij Duurstede Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond (hernieuwde) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond Pagina 1 van 9 RMC regio Rijnmond (hernieuwde) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door vakwethouders

Nadere informatie

Opdrachten. Werkplaats Wonen Doel Een evenwichtige en toekomstbestendige woningmarkt.

Opdrachten. Werkplaats Wonen Doel Een evenwichtige en toekomstbestendige woningmarkt. 3 Opdrachten Werkplaats Wonen Doel Een evenwichtige en toekomstbestendige woningmarkt. Opdracht Opstellen van een regionale visie op en regionaal programma voor de woningmarkt. Maken van een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen? Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen? Inhoud Wat is een urgentieverklaring?... 3 Wie kan een urgentieverklaring aanvragen?... 3

Nadere informatie

Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2014

Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2014 rotterdam.nl/onderzoek Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2014 Onderzoek en Business Intelligence Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2014 G.H. van der Wilt Onderzoek en Business

Nadere informatie

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger,

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger, prov.nc,eholland Afd. Geme Deo,/bijlage Productnr. 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Provincie Zuid-Holland Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Gemeenteraad

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 Aanwezig: L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (vz), E. van Oortmerssen-Schutte, C.J.M.W. Wassenaar, J.B. Uit den Boogaard R. van Netten (secretaris) M.J

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Vergadering 29-10-2014 Agendapunt 7 Voorgenomen besluit opheffing gemeenschappelijke regeling Stadsgewest Haaglanden

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Eindrapportage en eindafrekening van het BLS Vinac-fonds

Eindrapportage en eindafrekening van het BLS Vinac-fonds Vergadering: AB 13 april 2011 Agendapunt: 9 Nummer: ABV 6 Portefeuillehouder: Ir. B. Emmens Contactpersoon: B. Jansen Doorkiesnummer: 070 7501 678 Den Haag, 16 maart 2011 Aan het algemeen bestuur Eindrapportage

Nadere informatie

Tijdstip Onderwerp. 01. 10.30 Opening en mededelingen Bijgevoegd

Tijdstip Onderwerp. 01. 10.30 Opening en mededelingen Bijgevoegd Agenda bestuurlijke commissie Milieu en Mobiliteit Datum: donderdag 14 april 2011, 10.30 12.30 uur Plaats: VNG, Nassaulaan 12 Den Haag, Deetman zaal Tijdstip Onderwerp Bijlage 01. 10.30 Opening en mededelingen

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Datum 14 oktober 2015 Jaarverslag Wet op de huurtoeslag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Datum 14 oktober 2015 Jaarverslag Wet op de huurtoeslag > Retouradres Postbus 200 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DirectoraatGeneraal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt 147

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL. 2 * m 2015

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL. 2 * m 2015 ^ GGD KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Rotterdam-Rijn mond ingekomen d.d. Staf directie Publieke Gezondheid en Zorg Afdeling Beleidscoördinatie Cluster Maatschappelijke ontwikkeling B00060 2 * m 2015 Aïc Bezoekadres:

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland?

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Jeugdhulp Rijnmond. Datum vergadering: 10 september 2015. Agendapunt nr.: 11. Onderwerp: Verslag AB Jeugdhulp Rijnmond 2 juli 2015

Algemeen Bestuur Jeugdhulp Rijnmond. Datum vergadering: 10 september 2015. Agendapunt nr.: 11. Onderwerp: Verslag AB Jeugdhulp Rijnmond 2 juli 2015 Overleg: Algemeen Bestuur Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 10 september 2015 Agendapunt nr.: 11 Onderwerp: Verslag AB Jeugdhulp Rijnmond 2 juli 2015 Gevraagde beslissing: Het verslag vaststellen Verslag:

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Afkoop besluit Woninggebonden subsidies De heer ir. B. Emmens Vergadering 24-11-2010 Agendapunt 8 Wonen Instemmen met

Nadere informatie

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012 1. Inleiding De gemeente Waalwijk, Casade en Slagenland Wonen hebben in juli 2011 het Prestatiecontract over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de periode 2011-2014 getekend. Hierin is afgesproken

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Katwijk Postbus 589 2220 AN Katwijk. Katwijk, 26 mei 2015.

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Katwijk Postbus 589 2220 AN Katwijk. Katwijk, 26 mei 2015. Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Katwijk Postbus 589 2220 AN Katwijk. Katwijk, 26 mei 2015. Ons kenmerk: WMO-15-002 (Contactpersoon: Lodewijk Tonino) Geacht College, Hieronder

Nadere informatie

Notulen vergadering WMO-raad

Notulen vergadering WMO-raad Notulen vergadering WMO-raad Datum: 30 september 2015 Locatie: MFC Carrousel te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), dhr. Warmelink (MAR), mevr. Martens (MAR), mevr. Van Raalte (kerken),

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

METROPOOL REGIO EINDHOVEN vaikenswaaca Gemeenteraden en colleges 21 regiogemeenten inr.: 2 8 APR 201B Team; ^^'fropoolreglo Eindhoven lnfo@nietropoolregioeindhoven.nl wvvw.metropoolregioeindhoven.nl Bezoekadres Raiffeisenstraat

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

RUIMTE VOOR VERDELING. Tineke Booi ORKA-advies

RUIMTE VOOR VERDELING. Tineke Booi ORKA-advies RUIMTE VOOR VERDELING Tineke Booi ORKA-advies Thema s Regeerakkoord Eu Beschikking Staatssteun Huisvestingswet Van Woonruimteverdeling naar Woonmarketing: de klant centraal Regeerakkoord en Wonen Afschaffing

Nadere informatie

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll Gemeente Landgraaf Aan de SP Landgraaf t.a.v. mevrouw I. Koopman Maastrichterlaan 11 6374 VL LANDGRAAF IIUIIllllllll Onderwerp Vragen ex artikel 43 Reglement van Orde inzake wachtlijsten. Landgraaf, Verzonden

Nadere informatie

Beleidsnotitie over maatschappelijke indicaties ten behoeve van zelfstandig wonen (2014)

Beleidsnotitie over maatschappelijke indicaties ten behoeve van zelfstandig wonen (2014) Beleidsnotitie over maatschappelijke indicaties ten behoeve van zelfstandig wonen (2014) Gemeente Houten Vastgesteld door College van B&W op 1 april 2014 Inleiding In Houten zijn een aantal instellingen

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Aan de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de griffier dhr. T. Teunissen Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de griffier dhr. T. Teunissen Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Aan de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de griffier dhr. T. Teunissen Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 22 april 2014 Behandeling Wmo 2015 BL1404024 Liesbeth Boerwinkel

Nadere informatie

2. Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg GROM 26 juni 2014 Gevraagd: 1. het verslag vast te stellen.

2. Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg GROM 26 juni 2014 Gevraagd: 1. het verslag vast te stellen. portefeuillehoudersoverleg GROM vergadering 25 september 2014 Agenda voor de vergadering 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg GROM 26 juni 2014 Gevraagd:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-31083/DV.15-441, afdeling Ruimte. Onderwerp: Woonvisie 2014-2030 Sellingen, 12 februari 2015 Algemeen Deze Woonvisie

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant VERSLAG BETREFT Bouwberaad West-Brabant DATUM 1 maart 2012 VOORZITTER J.P. Schouw VERSLAG Bijeenkomst Bouwberaad West-Brabant Opening en toelichting De voorzitter van het Bouwberaad, de heer J.P. Schouw,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013. Status Openbaar Datum 13 mei 2013

Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013. Status Openbaar Datum 13 mei 2013 Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013 voor Status Openbaar Datum 13 mei 2013 1. Organisatie Gemeente Weert a) bestuurlijk College van B&W, H.

Nadere informatie

A avond Woonoverlast

A avond Woonoverlast A avond Woonoverlast 19 mei 2015 Agenda Inleiding, wat is woonoverlast, Just Krijn Aanpak: Sociaal/woonoverlast, wat is het, van wie en wat kan de bewoner, Marcel Smit Aanpak: Ruimtelijk/wettelijk, Hans

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Colleges van B&W van de Zuid-Hollandse gemeenten

Gedeputeerde Staten. Colleges van B&W van de Zuid-Hollandse gemeenten Gedeputeerde Staten Contact dhr. K.Spannenburg T 070-4418082 E kp.spannenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LPDen Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Datum Colleges van B&W van

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 13-04-2010 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit Regnr. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009.

COLLEGEBESLUITEN D.D. 13-04-2010 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit Regnr. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009. B010.0307 Op grond van art. 30 lid 1 van de Archiefwet 1995 draagt het college van B&W de zorg voor de gemeentelijke archiefbescheiden. Conform artikel 14 van de

Nadere informatie

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen (geconsolideerde versie, geldend vanaf 13-12-2007 tot 21-6-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie

Externe: Dhr. D.J. Han en mw. A. Stoutjesdijk (Baker Tilly Berk, agendapunt 4)

Externe: Dhr. D.J. Han en mw. A. Stoutjesdijk (Baker Tilly Berk, agendapunt 4) Besluitenlijst Algemeen bestuur milieudienst Vergaderdag Tijd Plaats Documentnummer 2 juli 2014 10.00-12.00, 2^ etage 21805461 uur Aanwezig Dhr. R.A. Janssen (voorzitter), dhr. J. Baekbier (Albrandswaard),

Nadere informatie

BESLUITEN. verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector. B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006

BESLUITEN. verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector. B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006 Behoudens advies van de commissie ROW B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006 Onderwerp verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector BESLUITEN 1. te constateren dat het hanteren van toewijzingsregels voor nieuwbouw

Nadere informatie

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN TOEKOMST REGIONALE SAMENWERKING GEMEENTEN STADSREGIO AMSTERDAM

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN TOEKOMST REGIONALE SAMENWERKING GEMEENTEN STADSREGIO AMSTERDAM LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN TOEKOMST REGIONALE SAMENWERKING GEMEENTEN STADSREGIO AMSTERDAM Versie datum: 26 april 2016 Dit voorjaar bespreken de gemeenten van de Stadsregio voorstellen om de regionale

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders X Openbaar Registratienummer: 210676 Datum voorstel: 28 april 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer E. Vandermeulen Afdeling: LO Samenleving Agendapunt 6 Onderwerp/Titel: Vergadering Algemeen

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Voorrang geven, screenen en matchen: sturen op lokaal niveau?

Voorrang geven, screenen en matchen: sturen op lokaal niveau? Voorrang geven, screenen en matchen: sturen op lokaal niveau? André Ouwehand, OTB Research for the Built Environment TU Delft 19-6-2014 Foto: Joop Reijngoud Delft University of Technology Voorrang geven,

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

1. Prestatieafspraken met woningbouwcoöperaties voor starters in de huursector. Kunt u voorbeelden geven?

1. Prestatieafspraken met woningbouwcoöperaties voor starters in de huursector. Kunt u voorbeelden geven? Raadsvergadering d.d. 5 juli 2011 Raadsnota nummer 0110043 0nderwerp: concept-woonvisie 2011 2016 Vragen van fractie Naam raadslid: Jan de Hoogh 1. Prestatieafspraken met woningbouwcoöperaties voor starters

Nadere informatie

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Portefeuillehouder: A. van den Berg Vergaderdatum: 2 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: 150 Kenmerk D&H: 840252 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Hieronder volgen onze reacties op uw vragen.

Hieronder volgen onze reacties op uw vragen. Gemeente Haarlem Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de Participatieraad Datum 17 maart 2015 Ons kenmerk 2015/96569 Contactpersoon A.S. van der Wal Doorkiesnummer 023 511

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is,

ONTWERPBESLUIT. een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is, BIJLAGE ONTWERPBESLUIT De Regioraad van de stadsregio Rotterdam, overwegende dat ; een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is, de regioraad op 23 juni 2004 het regionaal beleidskader

Nadere informatie

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! 1 2 VOORWOORD Woensdag 29 januari 2014 was een belangrijke dag voor de woningmarkt

Nadere informatie

Openbaar. Notulen. 25 januari 2011 nummer 04. van de vergadering van burgemeester en wethouders

Openbaar. Notulen. 25 januari 2011 nummer 04. van de vergadering van burgemeester en wethouders 25 januari 2011 nummer 04 Openbaar Notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: de burgemeester de waarnemend secretaris J. van Belzen L.J. Gebben B.J. Nootenboom C. Versendaal S.J.A.

Nadere informatie

Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam

Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2012

Nadere informatie

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! 1 VOORWOORD Woensdag 29 januari 2014 was een belangrijke dag voor de woningmarkt in

Nadere informatie