2. Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg wonen 25 juni 2014 Gevraagd: 1. het verslag vast te stellen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg wonen 25 juni 2014 Gevraagd: 1. het verslag vast te stellen."

Transcriptie

1 portefeuillehoudersoverleg wonen vergadering 24 september 2014 Agenda voor de vergadering 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg wonen 25 juni 2014 Gevraagd: 1. het verslag vast te stellen. 3. Wettelijke mogelijkheden sturing op de woningmarkt en voortgang aanpassing verordening Woonruimtebemiddeling. Gevraagd: 1. discussie over de wettelijke mogelijkheden tot sturing op de woningmarkt; 2. advies over voorkeursrichting varianten verordening Woonruimtebemiddeling. Portefeuillehouder: Karssen Samenvatting: De invoering van de nieuwe Huisvestingswet heeft nogal wat gevolgen voor de manier van woonruimtebemiddeling, zoals de gemeenten en corporaties deze aanvankelijk binnen de regio voor ogen hadden. Er zit een gat tussen de gewenste manier van sturen en de mogelijkheden die de wet biedt. Dit portefeuillehoudersoverleg Wonen staat in het teken van hoe we de gewenste sturing binnen de stadsregio vorm willen en kunnen geven. Enerzijds door te kijken naar de wettelijke mogelijkheden naast de Huisvestingswet en anderzijds door een voorkeursrichting voor de aanpassing van de Huisvestingsverordening aan te geven. Naast de toelichting in de agendapost worden ter vergadering presentaties verzorgd door Inge Vossenaar (directeur Woon- en Leefomgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Pieter Bol (Stadsontwikkeling Rotterdam) en Hans Slagboom (projectleider regionale Huisvestingsverordening). Bijlage(n): 1. verslag stuurgroep regionale verordening Woonruimtebemiddeling d.d. 25 augustus Huisvesting EU-arbeidsmigranten Gevraagd: 1. kennisnemen van de vervolgaanpak van het vraagstuk; 2. instemmen met voorgestelde werkafspraken. Portefeuillehouder: Karssen Samenvatting: Voor het reces is afgesproken om in dit overleg opnieuw te spreken over de situatie van arbeidsmigranten in de stadsregio Rotterdam. Om recht te doen aan de verschillen binnen de regio wordt al ruim een jaar gewerkt met een subregionale benadering. De AGWONEN 24 september 2014 / MD / 15 september 2014 Pagina 1

2 bestuurlijke trekkers van de verschillende subregio s hebben op 22 september jl. met elkaar gesproken over de vervolgaanpak van het vraagstuk. Hierover zal mondeling worden teruggekoppeld. Vanuit het ministerie van Bzk is mevrouw Van der Rijst, Projectleider Huisvesting EU-arbeidsmigranten aanwezig. Op 26 november as. vindt het volgende overleg met de minister plaats over dit onderwerp. Als voorbereiding hierop worden een aantal werkafspraken gemaakt. Vanuit de drie subregio s wordt de stand van zaken gepresenteerd en voorstellen gedaan hoe de samenwerking verder kan worden voortgezet. Bijlage(n): 1. de informatiebrief van het ministerie van Bzk dd. 1 juli 2014; 2. het concept verslag van het bestuurlijk overleg van 2 december 2013; 3. concept uitvoeringsagenda Programma Flexwonen arbeidsmigranten 2014/ Woningbouwplanning Gevraagd: 1. kennisnemen van de actualiteiten rondom het woningbouwprogramma van de subregio s. Portefeuillehouder: Karssen Samenvatting: Ter vergadering zal een op dat moment actueel overzicht gegeven worden van het concept woningbouwprogramma van de subregio's. Tijdens de woonconferentie op 2 oktober 2014 wordt deze in de subregio-vergaderingen vastgesteld. Dit is nodig om de provinciale goedkeuring op de woonvisie "Dat spreken we af!" te verlengen; en dat leidt weer tot een voorrangsbehandeling voor woningbouwprojecten. 6. Rondvraag en sluiting. AGWONEN 24 september 2014 / MD / 15 september 2014 Pagina 2

3 Portefeuillehoudersoverleg wonen Vergadering 24 september 2014 agendapunt 02 Onderwerp: Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg wonen van uur op woensdag 25 juni Aanwezig: de heren A. Abee (Lansingerland), J. Blankenberg (Krimpen aan den IJssel), M. Goedknegt (Albrandswaard), P. Hofman (Hellevoetsluis), A. Keijzer (Maassluis), J. Mijnans (Spijkenisse), A. Schoon (Brielle), D. van Sluis (Capelle aan den IJssel), A. van Steenderen (Schiedam), S. van der Weg (Bernisse). Gasten: Mevrouw A. Hatzman (PZH) en de heren L. Bartelse (Maaskoepel) en Savelkouls (Min BZK) Stadsregio Rotterdam: de heren J.A. Karssen (voorzitter), H. Slagboom (hoofd Wonen, Groen en Milieu), W. Nettinga (Hoofd afdeling Bestuurlijke Zaken, agendapunt 6) en de dames B. Vermaat en M.S. Dekker (secretaris). Afwezig met bericht van verhindering: de heren B. Van der Meij (Westvoorne), R. Schneider (Rotterdam), V. Smit (Ridderkerk) en H. Versluijs (Vlaardingen). 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom in de Raadzaal van Stadhuis Capelle aan den IJssel. De voorzitter deelt mede dat agendapunt 6 Opheffing stadsregio en oprichting MRDH dat met name gaat het over Plan B vandaag als eerste punt wordt behandeld. De heer Nettinga zal hier een mondelinge toelichting geven en vragen beantwoorden. 6. Opheffing stadsregio en oprichting MRDH De voorzitter geeft het woord aan de heer Nettinga. Er is voorafgaand aan het portefeuillehoudersoverleg een concept notitie Van regio naar metropool verspreid (niet gepubliceerd op de website bij de rest van de vergaderstukken). De heer Nettinga vertelt dat deze notitie wordt vastgesteld in het Dagelijks Bestuur van 9 juli Vervolgens gaat de notitie op dezelfde dag voor vaststelling langs het gezamenlijk Dagelijks Bestuur met stadsgewest Haaglanden en daarna naar ons Algemeen Bestuur. Omdat het lijkt dat er niet tijdig een uitspraak/besluit kan worden genomen over de Afschaffing WGR plus ziet het er naar uit dat de vorming van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) per 1 januari 2015 niet meer gehaald kan worden dus moet worden nagedacht over een Plan B in de notitie staat uiteengezet wat dit inhoud. Plan A heeft als doel de MRDH op te starten met twee pijlers namelijk, Verkeer en Vervoer en Economie. Plan B heeft hetzelfde doel als plan A maar heeft een derde pijler namelijk regio specifieke beleidsterreinen zoals: Milieu, RO, Groen en Wonen. De voorzitter om een reactie: - De heer Keijzer vraagt of de WGR+ na 1 januari 2015 blijft bestaan. De heer Nettinga antwoord dat dit nog niet duidelijk is maar wel aannemelijk omdat de Tweede Kamer nog geen besluit heeft genomen en daarom weinig tijd over is. Daarnaast moet de Eerste Kamer ook nog een besluit nemen over de afschaffing WGR+. - De heer Blankenberg stelt dat de BDU gelden na de opheffing van de WGR+ ook bij de provincie kunnen belanden. Hij roept op om het onderwerp Wonen in MRDH verband op te nemen en wenst portefeuillehoudersoverleggen. - De heer Hofman vraagt naar de inwonersbijdrage en de kosten wanneer MRDH en Plan B paralel lopen. De heer Nettinga geeft aan dat er van dubbele kosten géén sprake is. De inwonersbijdrage is afhankelijk van de inhoud van het specifieke programma (pijler 3 van Plan B) - De heer Abee pleit ervoor de inwonersbijdrage van 2,45 te hanteren en eventuele meerkosten uit de reserve van de stadsregio te bekostigen. Hij is wel akkoord met Plan B. Het portefeuillehoudersoverleg adviseert het AB om met Plan B verder te gaan. Verslag portefeuillehoudersoverleg Wonen 25 juni 2014

4 2. Verslag portefeuillehoudersoverleg Wonen 22 mei 2014 Verslag vastgesteld. 3. Introductie regionaal woonbeleid De heer Slagboom geeft een presentatie over het regionale woonbeleid voor de nieuwe wethouders (zie bijlage 1). Nadien zijn er geen vragen gesteld. De voorzitter stelt de vaste gasten van het portefeuillehoudersoverleg aan de nieuwe wethouders voor: - Mevrouw Hatzman van provincie Zuid-Holland - De heer Savelkouls van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - De heer Bartelse van Maaskoepel Daarbij geeft hij aan graag bij de nieuwe wethouders langs te komen voor een kennismakingsgesprek. 4. Advies wijzigingsvoorstellen verordening Woonruimtebemiddeling 2014 De voorzitter deelt mede dat het eerder voorgestelde traject op verzoek vanuit de portefeuillehouders en Maaskoepel een wijziging kent en daardoor niet in juni kan worden afgerond. In het portefeuillehoudersoverleg van september wordt het onderwerp nu inhoudelijk besproken. De komende maanden moet dus worden afgestemd. De voorzitter stelt voor om per subregio één bestuurder te leveren waarmee intensief kan worden gesproken in een kerngroep over een nieuw voorstel ten aanzien van een wijziging verordening Woonruimtebemiddeling. Het proces wordt in Bijlage 1 in de presentatie uiteengezet. De voorzitter vraagt om reactie: - De heer Blankenberg ziet het onderwerp graag nadrukkelijker op de agenda van de woningmarktconferentie in oktober. Daarnaast vraagt hij hoe dit onderwerp in MRDH verband kan worden opgepakt. Graag neemt hij deel aan de kerngroep. - De heer Mijnans stemt in met het proces. - De heer Van Steenderen stemt in met het proces en kijkt nog naar een trekker vanuit zijn subregio. Verder stemt iedereen in met het proces. De voorzitter ziet graag wie de trekkers worden vóór week 27. Mevrouw Vermaat presenteert de varianten (zie bijlage 2). De voorzitter vraagt de heer Bartelse om een reactie. De heer Bartelse complimenteert het team dat met het advies is gekomen en is blij met de verlenging. De heer Keijzer ziet graag het onderwerp aftoppingsgrens hoog op de agenda. De heer Van Sluis vraagt of een subregionale aanpak niet gaat wringen in een regionaal brede verordening. 5. Woningmarktafspraken De bestuurlijke trekkers van de subregio s geven een korte impressie van de belangrijkste inhoudelijke onderwerpen, de kwaliteit van het overleg en eventuele knelpunten. - De heer Van Steenderen is geen bestuurlijke trekker maar spreekt voor zijn subregio Waterweg: De bestuurlijke tafel is nuttig geweest alleen waren hier geen marktpartijen aanwezig, in september wordt verder overlegt. - De heer Blankenburg (Oost) vertelt dat er een goede tafel heeft plaatsgevonden; er is gesproken over het sturen op voorraad en denken aan planaanbod maar ook over welke woningen de corporaties willen verkopen. De corporaties zijn hier niet bereidt toe. Het doel is om deze visie wel op één lijn te krijgen. Twee corporaties waren niet aanwezig hoewel de heer Blankenberg hier wel actief in heeft gecommuniceerd. Hij vraagt de Maaskoepel om hier een rol in te spelen, wellicht dat vanuit deze partij druk kan worden uitgeoefend naar corporaties die niet aanwezig zijn. - De heer Mijnans (Voorne Putten) complimenteert de Voorne-Putten partijen en de stadsregio. Ondertussen is de zesde bestuurlijke tafel geweest en zijn er kwantitatieve afspraken gemaakt. Nu is het tijd om ook kwalitatieve afspraken te maken. Hij geeft aan dat de positie van Hellevoetsluis en Spijkenisse een knelpunt zou kunnen zijn maar ziet het positief tegemoet. - De heer Goedknegt is bestuurlijke trekker voor de BAR. De bestuurlijke tafel zal vóór de zomer plaatsvinden waar ook gesproken zal worden over de relatie met Rotterdam-Zuid. - De heer Abee is bestuurlijke trekker voor Noord en noemt de bestuurlijke tafel op 16 juni jl. 7. Arbeidsmigranten De voorzitter meldt dat de reacties vanuit gemeenten inzake Arbeidsmigranten is vertraagd waardoor het onderwerp niet kan worden afgesloten. Daarom wordt dit punt in het portefeuillehoudersoverleg van 24 september 2014 behandeld. De voorzitter licht het portefeuillehoudersoverleg in dat hij een voorzittersfunctie heeft aangenomen bij SNF (Stichting Normering Flexwonen) wat zou kunnen wringen met het onderwerp arbeidsmigranten. Daarom wordt gekeken naar een nieuwe bestuurlijke trekker voor dit onderwerp. De heer Van Steenderen uit zijn teleurstelling over het feit dat het niet is gelukt het onderwerp nu af te sluiten. De werkzaamheden voor de Wijziging Verordening Woonruimtebemiddeling vragen namelijk al een belasting in de zomerperiode. Verslag portefeuillehoudersoverleg Wonen 25 juni 2014

5 8. 1 e Bestuursrapportage 2014 Het portefeuillehoudersoverleg wonen adviseert het AB positief ten aanzien van: 1. kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2014; 2. de 2e begrotingswijziging 2014 vast te stellen. 9. Begroting 2015 Het portefeuillehoudersoverleg wonen adviseert het AB positief ten aanzien van het vaststellen van de begroting De heer Abee memoreert aan zijn vorige uitspraak (zie agendapunt 6: voorkeur lagere inwonersbijdrage toekennen de eventuele extra kosten kunnen worden betaald uit de reserves) 10. Rondvraag en sluiting De heer Savelkouls vraagt om in het portefeuillehoudersoverleg in september aandacht te geven aan de nieuwe Woningwet. De voorzitter hoort de heer Savelkouls en sluit de vergadering om uur. Verslag portefeuillehoudersoverleg Wonen 25 juni 2014

6 Woonbeleid stadsregio Rotterdam Introductie Portefeuillehoudersoverleg 25 juni 2014

7 Inhoud 1. Wat is de stadsregio 2. Geschiedenis 3. Taken van de stadsregio 4. Beleidsveld Wonen 5. Toekomstige samenwerking

8 Stadsregio Rotterdam

9 Stadsregio Rotterdam Wettelijke samenwerking van de 15 gemeenten in de regio Rijnmond. Ca 45 x 12 km, 1,2 miljoen inwoners, woningen Algemeen bestuur met alle gemeenten en dagelijks bestuur met portefeuillehouders (Wonen: Karssen) Portefeuillehoudersoverleg met alle vakwethouders, adviseert aan DB en AB Kleine zelfstandige ambtelijke organisatie onder leiding van Jenny Fix (secretaris-directeur)

10 Geschiedenis Ontstaan stadsregio: tot 1986: Overlegorgaan Rijnmond (OOR) 1994 Gemeenschappelijke Regeling (GR) 1997 Geen stadsprovincie (geen gekozen bestuur, wel verlengd lokaal bestuur) besluitvorming 2006 WGR-plus huidige GR 2010, met meer accent op verlengd lokaal bestuur. De Regionaal Strategische Agenda is het beleidsplan met uitvoeringsagenda voor

11 Taken stadsregio Verkeer en Vervoer (wettelijke taken, rijksmiddelen) OV-concessies: metro, tram en bus Subsidies Verkeer en Vervoer Economie (deels wettelijke taak) Ruimtelijke ordening Milieu/duurzaamheid/luchtkwaliteit Groen (buitenstedelijk) Wonen (deels wettelijke taak)

12 Taken beleidsveld Wonen Huisvestingsverordening (wettelijke taak) Woningmarktafspraken Kennisdeling en innovatie Subsidies investeringsreserve en ISV Arbeidsmigranten

13 Geschiedenis Wonen : VINEX, daarna VINAC, beiden met veel rijksgeld : Verstedelijkingsscenario + Woningmarktafspraken 2013: herijking Woningmarktafspraken: Nieuwe afspraken periode getekend op 29 januari heden: Huisvestingsverordening Tot en met 2014: Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing van de provincie en subsidies investeringsreserve van de stadsregio voor extra kwaliteit in openbare ruimte Innovatie (methodieken) en Ondersteuning (van gemeenten)

14 Huidige taken Wonen (1) Woningmarkt Afstemming steeds meer op subregionaal niveau Beïnvloeding provinciaal beleid Actualisatie regionale woonvisie Monitoring en dataverzameling (dashboards) Kennisdeling en beleidsontwikkeling / -vernieuwing Relaties met gemeenten, provincie, andere regio s, Maaskoepel, VNG etc.

15 De woningmarktgebieden Logische samenstelling Doel: netwerk bouwen per subregio Westland Pijnacker Zuidplas Bestuurlijke tafels met gemeenten, Noord corporaties en marktpartijen Variatie per subregio mogelijk en zinvol Bestaande voorraad, planvoorraad en S Hart Van Rotterdam Zuidrand ontwikkeling in de sociale woonsector Stimulering woningmarkt H.I. Ambacht (Drechtsteden)

16 Woningmarkt / WMA 1. Samenwerkingsafspraken per subregio tussen gemeenten en corporaties januari 2014 ondertekend, adhesieconvenant door marktpartijen, vastgelegd in Dat spreken wij af 3. Borging en monitoring als basis 4. Bevat een minimumvariant voor samenwerken

17 Huidige taken Wonen (2) Woonruimtebemiddeling - Opstellen regionale Verordening woonruimtebemiddeling - Wettelijke taak - Vastgesteld in het AB van 12/2/14 - Nu aanpassing ivm behandeling nieuwe Huisvestingswet - Overleg met Maaskoepel - Beleidsbeïnvloeding o.a. provincie en BZK (Huisvestingswet)

18 Huidige taken Wonen (3) Kennisdeling en Innovatie - Uitgevoerde studies verder onder de aandacht brengen - Organiseren ambtelijke kennisdeling

19 Huidige taken Wonen (4) Subsidies - Doel: creëren van extra kwaliteit in de openbare ruimte - Combinatie provinciale ISV en investeringsreserve - 3 jaar tranches verleend ( ) - Voortgang, afwikkeling en vaststelling

20 Hoe verder na 2014 (1) 1. Stand van zaken opheffing stadsregio s: Wetsvoorstel ligt een jaar bij de Tweede Kamer Behandeling is een aantal maal uitgesteld, relatie met de fusie van provincies in de Noordvleugel Inhoud van het wetsvoorstel: Opheffen PLUS-status (verkeer&vervoer, economie + huisvestingsverordening) Verkeer & vervoer naar Vervoersautoriteit (MRDH) Overige zaken naar gemeenten Ingangsdatum 1 januari 2015 Druk op het proces ivm Eerste Kamer en

21 Hoe verder na 2014 (2) 2. Stand van zaken Metropoolregio Rotterdam Den Haag: MRDH op initiatief van de burgemeesters van Rotterdam en Den Haag Pijler Ruimte en Wonen (2011) Strategie 3, waarin wonen een stevige plek had (2012) Bestuurlijke tafels Wonen, Ruimte en Groen (2013) Vooralsnog alleen Verkeer & Vervoer en Economie (2014) Wonen en andere bestuurlijke tafels zijn wellicht mogelijk als later ingroei-model. Borging van de gemaakte woningmarktafspraken is dus aan de gemeenten en corporaties (en marktpartijen)!

22 Hoe verder na 2014 (3) 3. Beeld wethouders wonen over samenwerking (eind 2013) Discussiestuk in portefeuillehoudersoverleg 3 varianten (niets, light, alles) Wens om samen te blijven samenwerken op hoofdzaken (light) Geen aparte organisatie, mogelijk ophangen aan de MRDH Kennis van Stadsontwikkeling Rotterdam blijven benutten voor de regionale opgaven

23 Hoe verder na 2014 (4) 4. Stand van zaken medio 2014 Veel nieuwe wethouders Introductie Wonen in portefeuillehoudersoverleg 25 juni Stadsregio neemt ook bestuurlijk haar verantwoordelijkheid in 2014 Organiseren bestuurlijke tafels (juni en oktober) Organiseren afstemming tussen de subregio s Overdracht van dashboards Faciliteren van de afspraken tussen de subregio s en Rotterdam over de continuïteit na de opheffing Finale afspraken tijdens eindcongres in oktober 2014 Outplacement van de medewerkers

24 Na de opheffing Gemeenten en subregio s regelen zelf de onderlinge afstemming en de afstemming met de provincie (bestuurlijk en ambtelijk) Bestuurlijke trekkers en coördinatie vanuit de subregio s Stadsregio in liquidatie handelt de lopende subsidietrajecten en andere verplichtingen af Provincie Zuid-Holland is vanuit het interbestuurlijk toezicht toezichthouder op de gemaakte Woningmarktafspraken en Huisvestingsverordening

25 De mensen van Wonen Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij: Koos Karssen (portefeuillehouder) Hans Slagboom (afdelingshoofd) Babette Aalbers (verleende subsidies) Michelle Dekker (portefeuillehoudersoverleg) Adrie Konijnendijk (monitoring en dashboard) Ate Stam (woningmarktafspraken en kennisdeling) Barbara Vermaat (huisvestingsverordening) Inhoudelijke samenwerking met Stadsontwikkeling Rotterdam: Leonie Andriesse, Marco de Bruijn, Frank Meijer, Leo van Veen en Jan van de Wolde

26 Introductie nieuwe Huisvestingwet Wijziging van de Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2014 n.a.v. nieuwe Huisvestingswet 2014

27 Presentatie Achtergrond Nieuwe Huisvestingswet 2014 Belangrijkste aanpassingen Waar wilt u op sturen? Vervolgproces

28 Achtergrond 2006: vaststelling huidige regionale verordening 2010: Traject van woonruimteverdeling naar woonruimtebemiddeling 2012: Corporaties help de woonruimtebemiddeling loopt vast : aanpassing Huisvestingsverordening 12 februari 2014: vaststelling nieuwe verordening 11 maart 2014: behandeling nieuwe Huisvestingswet in Tweede Kamer 3 juni 2014: vaststelling nieuwe Huisvestingswet in Eerste Kamer 11 juni 2014: uitstel inwerkingtreding nieuwe verordening 1 januari 2015: inwerkingtreding nieuwe Huisvestingswet

29 Nieuwe Huisvestingswet Verboden te sturen op leefbaarheid Alleen nog maar sturen op schaarste Lokaal maatwerk: regionale en lokale binding Huisvestingsvergunning verplicht Alles wat door de gemeente geregeld wordt over woonruimteverdeling moet worden opgenomen in de verordening. dus géén prestatieafspraken, convenanten e.d.

30 Leefbaarheid geen sturing meer op leefbaarheid, reikwijdte beperkt tot bestrijden van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan goedkope woonruimte gat tussen Rotterdamwet & Huisvestingswet (leefbaarheid en Rotterdamwet in portefeuillehoudersoverleg najaar 2014)

31 Schaarse goedkope woningen alleen goedkope woningen diverse categorieën: aard, prijs, omvang schaarste aantonen onrechtvaardige en onevenwichtige effecten aantonen niet alle woningen zijn schaars: in sommige subregio s en categorieën moelijke verhuurbaarheid

32 Bindingsvoorwaarden herintroductie lokaal maatwerk: maatschappelijke of economische binding aan kern of gemeente bij verdeling schaarse woning max. 50% met voorrang binding woningmarktregio, waarvan max. 50% met voorrang binding aan kern effectief: 25% van de vrijkomende schaarse woningen mogen met voorrang aan lokaal woningzoekenden worden aangeboden

33 Huisvestingsvergunning voorwaarde om voorrang te mogen verlenen (niet uitsluiten) o.b.v. passendheidsvoorwaarden, binding en urgentie verlening koppelen aan huurcontract wie gaat huisvestingsvergunning verlenen?

34 Variant / alle corporatiewoningen tot liberalisatiegrens onder verordening en dus huisvestingsvergunningsplichtig ook specifieke schaarstevlekken benoemen maximale sturing op passendheidsvoorwaarden en bindingsvoorwaarden grote administratielast beperkte vestigingsvrijheid grote zoekmogelijkheden urgenten

35 Variant / alle corporatiewoningen tot aftoppingsgrens (maximale huurtoeslaggrens) onder verordening en dus huisvestingsvergunningsplichtig ook specifieke schaarstevlekken benoemen minder sturing op passendheidsvoorwaarden en bindingsvoorwaarden minder grote administratielast minder beperkte vestigingsvrijheid iets minder zoekmogelijkheden urgenten

36 Variant 3. alleen specifieke schaarstevlekken alleen woningen binnen schaarstevlekken vallen onder verordening (lokaal gedefinieerd) minimale sturing op passendheidsvoorwaarden en bindingsvoorwaarden kleine administratielast ruime vestigingsvrijheid beperkte zoekmogelijkheden urgenten

37 Proces Plan2 Zomer t/m begin september: bestuurlijke werkgroep met 1 wethouder per subregio ambtelijk: subregiotafels, adviesgroep opstellen nieuwe voorstellen 24 september PfhO Wonen: nieuwe voorstellen 2 oktober: woningmarktconferentie: leefbaarheid & Rotterdamwet 8 oktober DB: vaststellen inspraakset 10 oktober t/m 9 januari: inspraakronde inclusief op verzoek presentatie en toelichting in commissies, raden, bij corporaties en/of huurdersverenigingen 1 e kwartaal 2015: vaststellen en inwerkingtreding nieuwe verordening (afhankelijk van bevoegdheden door wie)

38 Portefeuillehoudersoverleg wonen vergadering 24 september 2014 agendapunt 03 Onderwerp: Wettelijke mogelijkheden sturing op de woningmarkt en voortgang aanpassing verordening Woonruimtebemiddeling. Gevraagd: 1. Discussie over de wettelijke mogelijkheden tot sturing op de woningmarkt 2. Advies over voorkeursrichting varianten verordening Woonruimtebemiddeling Portefeuillehouder: Karssen Samenvatting: De invoering van de nieuwe Huisvestingswet heeft nogal wat gevolgen voor de manier van woonruimtebemiddeling, zoals de gemeenten en corporaties deze aanvankelijk binnen de regio voor ogen hadden. Er zit een gat tussen de gewenste manier van sturen en de mogelijkheden die de wet biedt. Dit portefeuillehoudersoverleg Wonen staat in het teken van hoe we de gewenste sturing binnen de stadsregio vorm willen en kunnen geven. Enerzijds door te kijken naar de wettelijke mogelijkheden naast de Huisvestingswet en anderzijds door een voorkeursrichting voor de aanpassing van de Huisvestingsverordening aan te geven. Naast de toelichting in de agendapost worden ter vergadering presentaties verzorgd door Inge Vossenaar (directeur Woon- en Leefomgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Pieter Bol (Stadsontwikkeling Rotterdam) en Hans Slagboom (projectleider regionale Huisvestingsverordening). Financiële consequenties: n.v.t. Verdere procedure: bijeenkomst stuurgroep in oktober 2014 opstellen aanpassingsvoorstellen oktober/half november 2014 advies portefeuillehoudersoverleg 26 november 2014 vaststellen inspraakset aanpassingsvoorstellen dagelijks bestuur 10 december 2014 inspraakprocedure 15 december 2014 t/m 15 maart 2015 nota van beantwoording plus aanpassen verordening en memorie van toelichting half maart/april 2015 advies portefeuillehoudersoverleg mei 2015 advies dagelijks bestuur 27 mei 2015 (datum o.v.b. vergaderschema) vaststelling algemeen bestuur 1 juli 2015 (datum o.v.b. vergaderschema) Bijlage(n): verslag stuurgroep regionale verordening Woonruimtebemiddeling d.d. 25 augustus 2014 AGP Verordening WRB / / Wonen / BVe / 15 September 2014 Pagina 1

39 Toelichting: Deze agendapost is onderverdeeld in twee delen die nauw met elkaar samenhangen. De wettelijke mogelijkheden tot sturing op de woningmarkt en de voortgang van de aanpassing van het regionale sturingsinstrument huisvestingsverordening. Deel 1. Wettelijke mogelijkheden sturing op de woningmarkt Voor de zomer heeft het dagelijks bestuur van de stadsregio een reactie gegeven op de verlenging en uitbreiding van de Rotterdamwetgebieden (Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek). De wens van het portefeuillehoudersoverleg was om hier nader over te worden geïnformeerd, mede om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en effecten van de Rotterdamwet. Ook werd de behoefte geuit om meer inzicht te krijgen in andere sturingsinstrumenten, omdat de nieuwe Huisvestingswet sturing op leefbaarheid met een Huisvestingsverordening expliciet uitsluit. Ter vergadering zullen in dit kader een tweetal presentaties worden gegeven. Allereerst zal mevrouw Inge Vossenaar, directeur Woon- en Leefomgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een presentatie verzorgen over het wettelijke instrumentarium. Ze zal ondermeer ingaan op de Woningwet, de Rotterdamwet en de nieuwe Huisvestingwet. Daarna zal de heer Pieter Bol, stadsontwikkeling Rotterdam, ingaan op de ervaringen met de toepassing van de Rotterdamwet. Na de presentatie is er gelegenheid tot discussie. Deel 2. Voortgang aanpassing regionale verordening Woonruimtebemiddeling De heer Hans Slagboom, projectleider regionale Huisvestingsverordening zal, voorafgaand aan de bespreking van de voortgang van de aanpassing van de regionale Huisvestingsverordening, een presentatie geven. Tijdens deze presentatie zal hij nader ingaan op het verloop van het proces en de discussie tot op heden. Waar staan we in het proces In het laatste portefeuillehoudersoverleg Wonen heeft de voorzitter het advies gevolgd om de toen voorliggende stukken met aanpassingsvoorstellen niet de inspraak in te brengen. Eerst zou een fundamentele discussie gevoerd moeten worden over waarop de gemeenten en corporaties met een Huisvestingsverordening willen sturen. Tijdens de zomer heeft een bijeenkomst van de hiertoe opgerichte stuurgroep plaatsgevonden, waarvan het verslag is bijgevoegd. Ook is het onderwerp geagendeerd in zowel de ambtelijke als bestuurlijke tafels van de Woningmarktafspraken, die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden. De bestuurlijk trekkers zullen ter vergadering een terugkoppeling geven. Met de bijeenkomsten van de stuurgroep en de subregionale tafels is inhoud gegeven aan de discussie. Ter vergadering wordt het portefeuillehoudersoverleg gevraagd advies uit te brengen over de voorkeursrichting ten aanzien van mogelijke varianten (dit wordt verderop in deze notitie nader toegelicht). Door het bepalen van de voorkeursrichting kunnen de voorstellen worden aangepast en gereed gemaakt worden voor inspraak. Hier aan voorafgaand zal de stuurgroep nogmaals bijeenkomen en ook zal het portefeuillehoudersoverleg Wonen in november worden gevraagd om het dagelijks bestuur over de aanpassingsvoorstellen te adviseren. Sturing met de verordening In de bijeenkomsten is gediscussieerd over de mate waarin sturing met een Huisvestingsverordening mogelijk en gewenst is. De nieuwe huisvestingswet geeft immers aan dat er alleen gestuurd mag worden als er sprake is van schaarste én als deze schaarste leidt tot onevenwichtige en onrechtvaardige effecten. Daarnaast is gesproken over bij wie die sturing zou moeten worden ondergebracht: bij de overheid en/of bij de corporaties. AGP Verordening WRB / / Wonen / BVe / 15 September 2014 Pagina 2

40 Varianten: van alles tot niets In de bijeenkomsten en ook in stukken en presentaties is gesproken over diverse varianten. In grote lijnen zijn er een drietal keuzevragen te onderscheiden: 1. Wie stuurt? Overheid en/of corporaties (publiekrechtelijk versus privaatrechtelijk). 2. Waarop wordt gestuurd? Passendheidsvoorwaarden, urgentiesysteem en/of aanpassingen aan de woningvoorraad (onttrekking, samenvoegen, splitsen). 3. Wat is de reikwijdte van de sturing? Regionaal op schaars bestempelde woningen en/of lokaal-subregionaal op schaars bestempelde woningen in geografische vlekken. De nieuwe Huisvestingswet werkt beperkend ten aanzien van de combinaties die gemaakt kunnen worden. Niet alle gewenste combinaties zijn daardoor mogelijk. Wel kan vanuit de gekozen voorkeursrichting toegewerkt worden naar het meest wenselijke model. De voorkeursrichting kan in beeld worden gebracht op basis van onderstaande kruistabel: Passendheidsvoorwaarden Urgentiesysteem Aanpassingen aan de woningvoorraad regionaal Overheidssturing lokale vlekken Niet overheidssturing Corporaties Discussie tot op heden Op basis van de gevoerde discussies tot op heden lijkt het erop dat een variant tussen maximale en minimale publiekrechtelijke sturing de voorrang heeft. Lokaal lopen de wensen uiteen, maar over het algemeen komen er drie sterke voorkeuren naar voren: Passendheidsvoorwaarden regelen in een verordening, maar alleen voor die groepen/woningen die door de schaarste getroffen worden; Passendheidsvoorwaarden alleen daar regelen waar de schaarste plaatsvindt (geografische lokale vlekken); Het urgentiesysteem en dat de overheid dit regelt in een verordening staat niet ter discussie. Over de aanpassingen aan de woningvoorraad zijn (nog) geen uitspraken gedaan. Vertaald naar de kruistabel zou het voorkeursmodel als volgt kunnen worden ingevuld: Passendheidsvoorwaarden Urgentiesysteem Aanpassingen aan de woningvoorraad Overheidssturing regionaal lokale vlekken?? Niet overheidssturing Corporaties De heer Hans Slagboom zal in zijn presentatie een nadere toelichting geven op de geformuleerde voorkeuren. Ook zullen ter vergadering de bestuurlijke trekkers een nadere toelichting geven op de voorlopige uitkomsten van de discussies. AGP Verordening WRB / / Wonen / BVe / 15 September 2014 Pagina 3

41 De corporatievoorraad Het verloop van de verdere discussie en het uitspreken van een voorkeursrichting is van groot belang voor de corporaties. Maaskoepel is bezig met het opstellen van een spelregelnotitie die bindend is voor alle corporaties in onze regio en die gaat over alle corporatiewoningen. Deze spelregelnotitie wordt sterk beïnvloed door de regels die wel of niet opgenomen gaan worden in de verordening, omdat de corporaties bij hun aanbiedingsen verhuurproces rekening moeten houden met de bepalingen uit de verordening over de goedkope schaarse corporatiewoningen. Nauw hieraan verbonden is de bouw van de nieuwe website van Woonnet Rijnmond, waarop de woningen zullen worden aangeboden, en het onderliggende datasysteem, dat een basis vormt voor het monitorings- en verantwoordingsproces. Het advies door het portefeuillehoudersoverleg wordt uitgebracht zal dan ook meegenomen worden in de verdere ontwikkeling van de spelregelnotitie en de nieuwe website. Samen zorgen de gemeenten en corporaties, met de verordening en de spelregelnotitie, dat de regionale woningmarkt voor de woningzoekenden, voor wat betreft de corporatiewoningen, op een eenduidige en transparante manier toegankelijk is. Spelregelnotitie Maaskoepel Regionale Huisvestingsverordening Passendheidsvoorwaarden Urgentiesysteem Aanpassingen aan de woningvoorraad Maaskoepel goedkope schaarse corporatievoorraad totale corporatievoorraad Ter vergadering zal de heer Leo Bartelse, directeur/bestuurder van Maaskoepel, een nadere toelichting geven op de spelregelnotitie. *** AGP Verordening WRB / / Wonen / BVe / 15 September 2014 Pagina 4

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente (NAAM) te dezen krachtens volmacht van de burgemeester (NAAM) rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder (PORTEFEUILLE EN NAAM) op grond van het besluit

Nadere informatie

Ontwerpverordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam Presentatie voor gemeenteraden en raadscommissies november/december 2013

Ontwerpverordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam Presentatie voor gemeenteraden en raadscommissies november/december 2013 Ontwerpverordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2014 Presentatie voor gemeenteraden en raadscommissies november/december 2013 Agenda 1. Wat & hoe van de regionale Huisvestingsverordening 2. Waarom

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam

Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam Samenwerkingsverband NOTITIE Notitie van: Betreft: Bestemd voor: Datum: Peter Groeneweg, adviseur weth. Versluijs Samenwerkingsovereenkomst met Maaskoepel 14 Colleges van B&W 21 juli 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Nieuwe wettelijke kaders - Huisvestingswet2014 - Wbmgp (Rotterdamwet) - Woningwet (handhaving)

Nieuwe wettelijke kaders - Huisvestingswet2014 - Wbmgp (Rotterdamwet) - Woningwet (handhaving) Nieuwe wettelijke kaders - Huisvestingswet2014 - Wbmgp (Rotterdamwet) - Woningwet (handhaving) Inge Vossenaar, directeur Woon- en Leefomgeving Portefeuillehoudersoverleg Wonen, Stadsregio Rotterdam 24

Nadere informatie

Bijlage 5. bij agendapost portefeuillehoudersoverleg Wonen d.d. 25 juni 2015

Bijlage 5. bij agendapost portefeuillehoudersoverleg Wonen d.d. 25 juni 2015 Bijlage 5. bij agendapost portefeuillehoudersoverleg Wonen d.d. 25 juni 2015 Discussienota definiëring schaarste reikwijdte verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2014 Inleiding In de wijzigingsvoorstellen

Nadere informatie

Deelnemers van het Bestuurlijk Overleg Huisvesting EUarbeidsmigranten. Datum 1 juli 2014 Informatiebrief deelnemers huisvesting EU-arbeidsmigranten

Deelnemers van het Bestuurlijk Overleg Huisvesting EUarbeidsmigranten. Datum 1 juli 2014 Informatiebrief deelnemers huisvesting EU-arbeidsmigranten > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Deelnemers van het Bestuurlijk Overleg Huisvesting EUarbeidsmigranten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directoraat-Generaal Wonen en

Nadere informatie

6 januari 2015 Huisvestingswet

6 januari 2015 Huisvestingswet 6 januari 2015 Huisvestingswet Eerlijke en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte in de sociale huursector Agenda van vanavond Korte toelichting op de wet Mogelijkheden voor lokaal maatwerk Regionaal

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 136884 Raadsvoorstel: 136933 Portefeuillehouder: Raymond van Praag Onderwerp Zienswijze 'ontwerpverordening Woonruimtebemiddeling

Nadere informatie

De schaal van de woningcorporaties in overeenstemming brengen met de schaal van de regionale woningmarkt.

De schaal van de woningcorporaties in overeenstemming brengen met de schaal van de regionale woningmarkt. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Besluit tot aanwijzing gebied regio s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam als kernwerkgebied voor de woningcorporaties Te besluiten om 1. Kennis te nemen van de voorlopige

Nadere informatie

Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi en Vechtstreek/ Bussum 2015

Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi en Vechtstreek/ Bussum 2015 Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 29 april 2015 AB15.00258 CN2015.002 Gemeente Bussum Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie

Titel : Huisvestingswet 2014 en intrekken beleidsregels bindingseisen woningmarkt Besluit pag. 3. Toelichting pag. 4

Titel : Huisvestingswet 2014 en intrekken beleidsregels bindingseisen woningmarkt Besluit pag. 3. Toelichting pag. 4 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 16 december 2014 NUMMER PS PS2015WMC01 AFDELING FLO COMMISSIE WMC STELLER I. Schartman DOORKIESNUMMER 030 2582486 DOCUMENTUMNUMMER 8110A627 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Nieuwe Verordening Woonruimtebemiddeling 2015

Nieuwe Verordening Woonruimtebemiddeling 2015 Nieuwe Verordening Woonruimtebemiddeling 2015 Presentatie voor raadscommissies februari maart 2015 1 Inhoud Aanleiding Sturing door gemeenten en corporaties Oplossingen voor de woningzoekenden Keuze voor

Nadere informatie

Gemeente Den Haag DSO/ RIS HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag DSO/ RIS HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag DSO/2015.84 RIS 282096 HUISVESTINGSVERORDENING 2015 2019 GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gelet op artikel 2 van de Huisvestingswet 2014 en artikel 149 van

Nadere informatie

Bedoeling is in juni 2016 een verzoek voor de vorming van een kernwerkgebied bij de minister in te dienen.

Bedoeling is in juni 2016 een verzoek voor de vorming van een kernwerkgebied bij de minister in te dienen. 2016-03- 03 Aan:. de raden van bestuur van de corporaties die actief zijn in de regio s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam. de colleges van B&W van de gemeenten waar corporaties die actief zijn in

Nadere informatie

De gemeentelijke sturing op de sociale huurwoningmarkt richting zich op de drie onderdelen genoemd bij punt 1. Deze punten worden hier toegelicht.

De gemeentelijke sturing op de sociale huurwoningmarkt richting zich op de drie onderdelen genoemd bij punt 1. Deze punten worden hier toegelicht. Raadsvoorstel: 2015-1357 Onderwerp: Huisvestingsverordening Alblasserwaard- Vijfheerenlanden gemeente Gorinchem 2015 Datum: 23 april 2015 Portefeuillehouder: E.L. Dansen Raadsbijeenkomst: 9 juni 2015 Raadsvergadering:

Nadere informatie

Rotterdam, 1 maart 2016.

Rotterdam, 1 maart 2016. Rotterdam, 1 maart 2016. 16bb1367 Aan: de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, agenda tot 2020 Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor: de Woonvisie Rotterdam,

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

VOORNEMEN TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND

VOORNEMEN TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND DSO/2016.270 RIS 292840 VOORNEMEN TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - de Woningwet eisen stelt aan het werkgebied

Nadere informatie

Ontwerp-voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten. Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Ontwerp-voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Ontwerp-voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten Provinciale Staten van Zuid-Holland, Overwegende dat het provinciaal woonbeleid, zoals neergelegd in de Visie Ruimte en Mobiliteit, tot doel heeft te

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen Notitie Van Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E hjcm.kriek@spijkenisse.nl Bezoekadres Teilingerstraat 176 3032 AW Rotterdam Postadres Postbus 20 3000 AA Rotterdam T (010) 850 97 77 F (010) 850 97 78 www.wsprijnmond.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W 14.0354 d.d. 8-4-2014 Onderwerp Reactie aan VNG op de onderzoeksrapportage Groot-onderhoud gemeentefonds Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen de brief aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J.

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J. Titel Nummer 13/73 Toekomst regionale samenwerking Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Onderwerp Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014

Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014 Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Huisvestingswet 2014 in werking. In deze wet is bepaald dat voor bestaande

Nadere informatie

Aan cijfers geen gebrek, maar waar is de balans? Algemene ledenvergadering Vereniging Onderdak Westvoorne 16 april 2014

Aan cijfers geen gebrek, maar waar is de balans? Algemene ledenvergadering Vereniging Onderdak Westvoorne 16 april 2014 Aan cijfers geen gebrek, maar waar is de balans? Algemene ledenvergadering Vereniging Onderdak Westvoorne 16 april 2014 Opbouw presentatie Wat is de stadsregio en wie zijn wij? Tijden veranderen Beleid

Nadere informatie

Deze is ter informatie verzonden aan de MRDH-coördinatoren, griffiers en het ambtelijk overleg Vervoersautoriteit

Deze  is ter informatie verzonden aan de MRDH-coördinatoren, griffiers en het ambtelijk overleg Vervoersautoriteit Deze email is ter informatie verzonden aan de MRDHcoördinatoren, griffiers en het ambtelijk overleg Vervoersautoriteit Geachte leden van de adviescommissie Vervoersautoriteit, Ter informatie zijn bijgevoegd:

Nadere informatie

Openbaar. Wettelijke basis toepassen eis inkomen uit arbeid

Openbaar. Wettelijke basis toepassen eis inkomen uit arbeid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wettelijke basis toepassen eis inkomen uit arbeid Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 Portefeuillehouder H. Bruls, B. Frings, R. Helmer Samenvatting Senator

Nadere informatie

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond Notitie -04 > Verhuringen - > via Woonnet Rijnmond Datum 4 juli 2013 Voor Maaskoepel Door Explica Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam www.explica.nl > e. info@explica.nl > t. 010 2236820 01

Nadere informatie

29 januari 2014 T. de Weger

29 januari 2014 T. de Weger Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 29 januari 2014 T. de Weger Datum commissie: Commissie Ruimte 15 januari 2014 Registratienummer BR1300220 N.a.v. B&W-voorstel BW1300895 Behandeld 19 november

Nadere informatie

VEREENVOUDIGDE SCHEMATISCHE WEERGAVES VAN DE ONTWERPVERORDENING WOONRUIMTEBEMIDDELING REGIO ROTTERDAM 2014

VEREENVOUDIGDE SCHEMATISCHE WEERGAVES VAN DE ONTWERPVERORDENING WOONRUIMTEBEMIDDELING REGIO ROTTERDAM 2014 VEREENVOUDIGDE SCHEMATISCHE WEERGAVES VAN DE ONTWERPVERORDENING WOONRUIMTEBEMIDDELING REGIO ROTTERDAM 2014 Inhoud 1. Welke zoekroute kan ik kiezen als woningzoekende?... 1 2. Op welke woningen reageer

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m. reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o 2_b ^ b. 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par.

Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m. reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o 2_b ^ b. 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par. Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m Datum: Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Ontworpen door: 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par.: "[TT reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o

Nadere informatie

Gemeenteraden van de Utrecht10. Geachte raadsleden,

Gemeenteraden van de Utrecht10. Geachte raadsleden, Aan: Gemeenteraden van de Utrecht10 Onderwerp: Huisvestingswet 2014 en de nieuwe huisvestingsverordening in de regio Utrecht Aankondiging bijeenkomst november 2014 Kenmerk: 2014-04267 Contactpersoon: Micha

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst 1 De ondergetekenden: te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door vakwethouders van de colleges 1 : 1. College van Albrandswaard, 2. College van Barendrecht, 3. College van Brielle,

Nadere informatie

Rotterdam, 24 november bb9555. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, agenda tot 2020

Rotterdam, 24 november bb9555. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, agenda tot 2020 Rotterdam, 24 november 2015. 15bb9555 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, agenda tot 2020 Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor: de Woonvisie Rotterdam,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Besluit Raad Nr. Datum "WNMS

Besluit Raad Nr. Datum WNMS gerneente Besluit Raad Nr. Datum "WNMS RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum ; 8 juni 2015

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: L.Garnie@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Aan Provinciale Staten Datum 1 juni 2017 Ons kenmerk

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z22662

Nadere informatie

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015).

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). - Preambule - Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelend

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 24 april mei 2014

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 24 april mei 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Inhoud presentatie Woonvisie: kansen benutten, basis op orde Woningmarkt Eindhoven/regio Lokaal

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

JAARVERSLAG Eén regionale huisvestingsverordening, één regionaal woonruimteverdeelsysteem, één regionaal geschillenloket

JAARVERSLAG Eén regionale huisvestingsverordening, één regionaal woonruimteverdeelsysteem, één regionaal geschillenloket JAARVERSLAG 2014 Eén regionale huisvestingsverordening, één regionaal woonruimteverdeelsysteem, één regionaal geschillenloket 2 Voorwoord De Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam behandelt bezwaren

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

BESLUIT TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND

BESLUIT TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND Ons kenmerk RIS 294556 BESLUIT TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - de Woningwet eisen stelt aan het werkgebied

Nadere informatie

b en w-vergadering agendapunt bijlage(n) ter inzage 5 oktober

b en w-vergadering agendapunt bijlage(n) ter inzage 5 oktober Raadsvoorstel Portefeuillehouder Begrotingsprogramma N. Olland 2 Ruimtelijk Domein b en w-vergadering agendapunt bijlage(n) ter inzage 5 oktober 2015 5 2 rol raad Ter besluitvorming informatieavond 10

Nadere informatie

Memorie van toelichting Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015

Memorie van toelichting Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015 regio Rotterdam 2015 Inhoudsopgave 1 Algemene toelichting... 2 1.1 Waarom een verordening... 2 1.2 De verordening als onderdeel van een samenhangend stelsel... 2 1.3 Waarom de regionale Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP 's Gravenhage. 12 december 2014 149996 Ate Stam 010 267 3610

College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP 's Gravenhage. 12 december 2014 149996 Ate Stam 010 267 3610 STADSREGIO ROTTERDAM College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP 's Gravenhage datum ons kenmerk steller telefoon uw kenmerk betreft 12 december 2014 149996 Ate

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 284906 Datum : 25 april 2016 Programma : Wonen en ruimte Blad : 1 van 6 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van

Nadere informatie

Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder?

Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder? . Breken met grenzen: wonen in een complete regio Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder? 26 april 2016 1 Op 14 oktober 2015 hebben wij als Werkplaats Wonen het advies Breken met grenzen: wonen in

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam Algemeen Bestuur vergadering 1 juli 2015 Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam NB. Vergadering begint om 16.00 uur Locatie zaal Staal WTC Rotterdam

Nadere informatie

Memorie van toelichting Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2014

Memorie van toelichting Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2014 Memorie van toelichting Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene toelichting... 2 1.1 Waarom een verordening... 2 1.2 Wat regelt deze verordening?... 2 1.3 Waarom

Nadere informatie

Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015

Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015 Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015 Onderwerp: Vragen en inrichting nieuwe Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Gemeente Delft. Ter informatie zenden wij u de notitie Afspraken Lokale beleidsruimte Delft.

Gemeente Delft. Ter informatie zenden wij u de notitie Afspraken Lokale beleidsruimte Delft. M Gemeente Delft Retouradres : Wi]k- en Siedrzaken. Poslbue 340.2600 AH Dehl Gemeenteraad van DelH VERZONDEN 1 2 M EI 2011 Oalum Onderwerp 14-04-2011 Toezending stukken ter informatie Ons kenmerk 1150255

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming. MIRT Verkenning Haaglanden Infrastructuur en ruimte

SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming. MIRT Verkenning Haaglanden Infrastructuur en ruimte SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming MIRT Verkenning en ruimte 2020 2040 2 november 2011 Een bereikbare toekomst begint vandaag 1/11 Colofon MIRT Verkenning Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Directie Woningbouw cluster stedelijke vernieuwing en woningproductie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Directie Woningbouw cluster stedelijke vernieuwing en woningproductie > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA Den Haag Wonen, Bouwen en vernieuwing en Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 september 2016 Vaststellen woningmarktregio's

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 september 2016 Vaststellen woningmarktregio's > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk t Gemeente NOORDWIJK Blocmenbadplaolt Agendapunt: 13 Raadsvoordracht Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der Ree van 28 januari 2015 inzake het samenvoegen van woningen.

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der Ree van 28 januari 2015 inzake het samenvoegen van woningen. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2015 Datum akkoord 11 maart 2015 Publicatiedatum 13 maart 2015 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der ee van 28 januari

Nadere informatie

Bed-voor-Bed Regeling - voor huisvesting van arbeidsmigranten

Bed-voor-Bed Regeling - voor huisvesting van arbeidsmigranten Bed-voor-Bed Regeling - voor huisvesting van arbeidsmigranten De Bed-voor-Bedregeling is onderdeel van de nationale intentieverklaring voor huisvesting van arbeidsmigranten. Door ondertekening van deze

Nadere informatie

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Concept Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, 21-12-2010 Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden 2005 t/m 2009 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met het voorstel

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 Retouradres: Postbus 66 2501 CB Den Haag Aan de colleges van Burgemeester en

Nadere informatie

1. Onderwerp Huisvesting bijzondere doelgroepen in de regionale woonagenda 2017 Holland Rijnland. 2. Rol van het

1. Onderwerp Huisvesting bijzondere doelgroepen in de regionale woonagenda 2017 Holland Rijnland. 2. Rol van het Oplegvel 1. Onderwerp Huisvesting bijzondere doelgroepen in de regionale woonagenda 2017 Holland Rijnland. 2. Rol van het Efficiencytaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang De regionale

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Sijthoff City Grote Marktstraat BH Den Haag Postbus CB Den Haag

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Sijthoff City Grote Marktstraat BH Den Haag Postbus CB Den Haag Geachte leden van de adviescommissie Vervoersautoriteit, Per brief van 18 november jl. (zie bijlage) heeft u advies uitgebracht aan het algemeen bestuur over de 1 e Bestuursrapportage MRDH 2015. Bijgevoegd

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigde versie conform clustervergadering Ruimte van 19 mei 2015) agendapunt

Raadsvoorstel (gewijzigde versie conform clustervergadering Ruimte van 19 mei 2015) agendapunt Raadsvoorstel (gewijzigde versie conform clustervergadering Ruimte van 19 mei 2015) agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 141121 Datum : 26 mei 2015 Programma : wonen en ruimte

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: drs. J. van Straalen 070-441 61 92 j.van.straalen@pzh.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl

Nadere informatie

Startnotitie Actualisatie Woonvisie

Startnotitie Actualisatie Woonvisie Startnotitie Actualisatie Woonvisie April 2012: Sector Grondgebied 1 Inleiding De kwaliteit van het wonen in de gemeente Westvoorne is hoog. De natuurlijke woonomgeving en de kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017

toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017 Bijlage Datum DOS-2014-0006307 Onderwerp toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017 Aan de regio s is gevraagd voor 1 juli 2017 de regionale woonvisies te actualiseren op basis van

Nadere informatie

Intrekken van de bindingseisen bij de uitgifte van bouwkavels en nieuwbouw koopwoningen Volgnr. 2014-043 Corsa kenmerk 14.

Intrekken van de bindingseisen bij de uitgifte van bouwkavels en nieuwbouw koopwoningen Volgnr. 2014-043 Corsa kenmerk 14. Onderwerp Intrekken van de bindingseisen bij de uitgifte van bouwkavels en nieuwbouw koopwoningen Volgnr. 2014-043 Corsa kenmerk 14.0008200 / Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling wethouder I. Koedoot

Nadere informatie

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen.

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Tabellen woonruimteverdeling 2013 Te besluiten om 1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. Inleiding Deze nota

Nadere informatie

Agenda. Hebben de portefeuillehouders interesse in een presentatie door bureau Kassander?

Agenda. Hebben de portefeuillehouders interesse in een presentatie door bureau Kassander? Portefeuillehoudersoverleg Wonen 28 juni 2012 Agenda Plaats: Tijd: Maassluis, stadhuis, raadzaal 10.00 uur 12.30 uur 1. Opening en mededelingen 2. Verslag vorige portefeuillehoudersoverleg Wonen Bijgevoegd:

Nadere informatie

26 maart 2015 Coos Rijsdijk

26 maart 2015 Coos Rijsdijk Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 26 maart 2015 Coos Rijsdijk Registratienummer BR1500017 Preventief toezicht van toepassing Nee Onderwerp Liquidatieplan Stadsregio Rotterdam Gevraagde beslissing

Nadere informatie

Huisvestingswet 2014. Woonruimteverdeling in de regio

Huisvestingswet 2014. Woonruimteverdeling in de regio Huisvestingswet 2014 Woonruimteverdeling in de regio Opbouw 1. Hoe hebben we het nu geregeld? 2. Wat zegt de nieuwe wet? 3. Hoe gaan we het regelen? 1. Huisvestingsverordening Regio Alkmaar 1. 6 (8) gemeenten

Nadere informatie

Openbaar. Notulen nummer van de vergadering van burgemeester en wethouders. Aanwezig:

Openbaar. Notulen nummer van de vergadering van burgemeester en wethouders. Aanwezig: 06-06-2016 nummer 1101942 Openbaar Notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: de locoburgemeester de secretaris de notulist Afwezig: de burgemeester mr. D. Vermaat H.L.A. van Noort

Nadere informatie

Agendapunt Onderwerp 7 Huisvestingsverordening gemeente Heerde 2015

Agendapunt Onderwerp 7 Huisvestingsverordening gemeente Heerde 2015 Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 18 mei 2015 Leefomgeving/E. van Doorn/ 0650272283 /e.vandoorn@heerde.nl Commissie Ruimte Portefeuille 20 april 2015 Gerrit van Dijk Programma Ruimtelijke

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Ontwerp convenant woningmarktafspraken

Ontwerp convenant woningmarktafspraken Ontwerp convenant woningmarktafspraken De gemeente Maassluis, gelet op artikel 171 van de Gemeentewet en het ingevolge Boek 3 titel 3 van het Burgerlijk Wetboek verleende volmacht vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Bijgaand zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op deze vragen.

Bijgaand zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op deze vragen. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger,

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger, prov.nc,eholland Afd. Geme Deo,/bijlage Productnr. 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Provincie Zuid-Holland Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Gemeenteraad

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof

Nadere informatie

deelnemers : Mw. M. Hamberg Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. J. Klukhuhn Gemeente Graft-De Rijp Dhr. W. van Enter Gemeente Schermer

deelnemers : Mw. M. Hamberg Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. J. Klukhuhn Gemeente Graft-De Rijp Dhr. W. van Enter Gemeente Schermer Notulen PORA Wonen Donderdag 28 maart 2013 10.00-12.00 Van Foreestkamer, Langestraat 97 Alkmaar deelnemers : Mw. M. Hamberg Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. J. Klukhuhn Gemeente Graft-De Rijp Dhr. W.

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer Raadsvergadering 6 december 2012 Agendapunt Programmaveld Ruimte Portefeuillehouder C.Koppenol Wettelijke basis - Onderwerp Woonvisie Papendrecht 2012-2020

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle DATUM 4 oktober 2017 PROJECTNUMMER 501.102/ OPDRACHTEVER emeente Brielle Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle 2017-2022 Inleiding In de Woonvisie Brielle 2017-2022 geven wij als gemeente Brielle

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00359

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00359 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00359 OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Bas Brekelmans Betrokken portefeuillehouder(s): Arno van Kempen, Kees van Velzen Onderwerp Beantwoording

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Evaluatie pilot woonruimteverdeling Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Evaluatie pilot woonruimteverdeling Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Evaluatie pilot woonruimteverdeling Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Aanleiding Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet van kracht. Deze nieuwe wet vraagt van gemeenten en woningcorporaties

Nadere informatie

* in te vullen door organisatie Inleiding:

* in te vullen door organisatie Inleiding: Technische vragen raad Purmerend Fractie: Opsteller: Betreft: Onderwerp: Stadspartij Helana Aslander Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer uitstel (sociale)woningbouw

Nadere informatie

Opdrachten. Werkplaats Wonen Doel Een evenwichtige en toekomstbestendige woningmarkt.

Opdrachten. Werkplaats Wonen Doel Een evenwichtige en toekomstbestendige woningmarkt. 3 Opdrachten Werkplaats Wonen Doel Een evenwichtige en toekomstbestendige woningmarkt. Opdracht Opstellen van een regionale visie op en regionaal programma voor de woningmarkt. Maken van een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen.

Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen. Vergadering Oordeelsvorming Ruimte 10-09-2015 Plaats: Raadzaal Tijd: 20:00-23:30 Voorzitter: Commissiegriffier: dhr. F. Kromhout OORDEELSVORMENDE RAADSBIJEENKOMST RUIMTE Voorafgaande aan deze vergadering

Nadere informatie

afwezig Mw. D. Schmalschläger Gemeente Heiloo Mw. C. Portegies Gemeente Castricum

afwezig Mw. D. Schmalschläger Gemeente Heiloo Mw. C. Portegies Gemeente Castricum Notulen PORA Wonen Donderdag 16 mei 2013 10.30-12.30 Besognekamer, Langestraat 97 Alkmaar deelnemers : Mw. M. Hamberg Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. J. Klukhuhn Gemeente Graft-De Rijp Dhr. J.W. de

Nadere informatie