Deze is ter informatie verzonden aan de MRDH-coördinatoren, griffiers en het ambtelijk overleg Vervoersautoriteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze is ter informatie verzonden aan de MRDH-coördinatoren, griffiers en het ambtelijk overleg Vervoersautoriteit"

Transcriptie

1 Deze is ter informatie verzonden aan de MRDHcoördinatoren, griffiers en het ambtelijk overleg Vervoersautoriteit Geachte leden van de adviescommissie Vervoersautoriteit, Ter informatie zijn bijgevoegd: het beknopte verslag van de vergadering d.d. 15 februari 2017; het advies van de adviescommissie inzake het Ontwerp PvE concessies bus MRDH; de reactie van de adviescommissie op de Vervoerplannen 2018; de afvaardiging van een lid van de adviescommissie voor de bestuurlijke klankbordgroep eerste evaluatie GR MRDH. Met vriendelijke groet, Tamara van Mourik Bestuurszaken Vervoersautoriteit Telefoon: / Sijthoff City Grote Marktstraat BH Den Haag Postbus CB Den Haag Meer weten? Kijk op en volg ons via Twitter of praat mee met #MRDH.

2 Impressieverslag vergadering Adviescommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 15 februari 2017 Na een korte inleiding van de vergadering heet de voorzitter de heer Marc Rosier, portefeuillehouder Middelen van de bestuurscommissie en het presidium, van harte welkom. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Zienswijze Ontwerp programma van eisen concessies bus MRDH De bestuurscommissie Vervoersautoriteit heeft op 16 november 2016 de zienswijzeprocedure gestart voor het ontwerp Programma van Eisen Busconcessies MRDH. De bestuurscommissie hecht waarde aan het advies van de adviescommissie in verband met het vervolgproces van de OVconcessieverleningen. De adviescommissie heeft een zienswijze gegeven op het Ontwerp Programma van Eisen concessies bus MRDH. Er zijn enkele aandachtspunten meegegeven aan de bestuurscommissie Vervoersautoriteit. Reactie Vervoerplannen 2018 Jaarlijks stellen vervoersbedrijven de vervoersplannen op waarin de wijzigingen in het vervoeraanbod worden voorgesteld en toegelicht. Aan de adviescommissie is de mogelijkheid geboden om te reageren op de Vervoerplannen 2018 van de vervoersbedrijven HTM, HTMbuzz, Veolia, RET en Connexxion. De reactietermijn is gesloten op 17 februari 2017 (9 december 2016 t/m 17 februari 2017). De bestuurscommissie Vervoersautoriteit stelt de vervoerplannen 2018 vast op 12 april Over de planning en besluitvormingsprocedure zijn gemeenten op 8 juli 2016 en 12 augustus 2016 geïnformeerd. De vervoerplannen 2018 zijn niet zienswijze plichtig, maar de bestuurscommissie heeft besloten om aan de 23 colleges B&W van de MRDHgemeenten een reactie te vragen. De adviescommissie heeft een reactie gegeven aan de bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH over de Vervoerplannen Er zijn enkele aandachtspunten meegegeven aan de bestuurscommissie Vervoersautoriteit. Kadernota begroting 2018 In de financiële verordening MRDH 2015 is opgenomen dat het algemeen bestuur, voorafgaand aan het voor zienswijze bij de gemeenten indienen van de concept begroting, een uitgangspuntennota vaststelt voor de kaders van het volgende begrotingsjaar. Deze kadernota dient als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2018 voor de MRDH en behandelt onder meer de indexering, de indeling van de begroting, recente ontwikkelingen met betrekking tot de beleidsvelden, paragrafen en de kostenverdeelsystematiek. De adviescommissie heeft een positief advies aan het algemeen bestuur MRDH gegeven over de Kadernota begroting Stand van zaken Investeringsprogramma MRDH Op 9 december 2016 is het Investeringsprogramma vastgesteld door het AB MRDH. Op 9 december jl. is tevens de uitvoeringsnotitie voor het Investeringsprogramma vastgesteld. Deze uitvoeringsnotitie is opgesteld mede op basis van inbreng van de adviescommissies. De adviescommissie heeft kennis genomen van de stand van zaken Investeringsprogramma MRDH. Plan van aanpak hoofdlijnen eerste Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling MRDH Het algemeen bestuur van de MRDH heeft op 9 december jl. het plan van aanpak op hoofdlijnen voor de eerste evaluatie van de gemeenschappelijke regeling MRDH vastgesteld. Voor de

3 procesbewaking van de evaluatie wordt, conform het plan van aanpak, een bestuurlijke klankbordgroep ingesteld met vertegenwoordigers van het algemeen bestuur (1), de bestuurscommissies (1 per commissie) en de adviescommissies (1 per commissie). Na een stemming tijdens de vergadering is er besloten om de heer M. de Boer (Rotterdam) af te vaardigen voor de bestuurlijke klankbordgroep. Terugkoppeling bijeenkomsten voor het Ontwerp PvE concessies bus MRDH en de Kadernota OV De bijeenkomsten voor het Ontwerp PvE concessies bus die zijn georganiseerd door de MRDH op 14 december en 21 september 2016 werden erg slecht bezocht. In totaal zijn er vier raadsleden geweest. In bijeenkomsten werd ook weer duidelijk voor welk dilemma wethouders en raadsleden staan. In het algemeen wordt de visie van de MRDH onderschreven dat ingezet moet worden op zo goed mogelijk aansluiten bij de vervoervraag en regionaal denken. Op 25 januari en 1 februari 2017 zijn in Capelle aan de IJssel en Den Haag interactieve sessies georganiseerd over de Kadernota OV. Deze sessies waren bedoeld om wethouders en raadsleden van de gemeenten binnen MRDH de kans te geven te reageren op de conceptkadernota OV, voordat deze de formele zienswijzeprocedure ingaat. Ook de vervoerders in de regio en het Metrocov namen deel aan deze sessies. Deze sessies werden druk bezocht met circa 25 respectievelijk ruim 40 deelnemers. In de sessies konden de deelnemers op interactieve wijze reageren op de verschillende thema s in de Kadernota OV. Rondvraag en sluiting De adviescommissie vraagt naar aanleiding van een artikel in het AD aandacht voor de kosten en opbrengsten van de OVchipcard. Er is toegezegd het onderwerp aan te kaarten bij het NOVB en een terugkoppeling te geven aan de adviescommissie. De volgende vergadering is woensdag 12 april 2017 vanaf uur tot uur (inloop vanaf uur) te Schiedam. 2 Pagina van 2

4 Grote Marktstraat 43 Postbus CB Den Haag Telefoon Retouradres: Postbus CB Den Haag Aan de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag Internet: KvK nummer: Bankrekeningnummer NL96 BNGH contactpersoon Tamara van Mourik uw kenmerk Datum 17 februari 2017 Onderwerp Advies zienswijze Ontwerp Programma van Eisen concessies bus MRDH ons kenmerk doorkiesnummer bijlage(n) Geachte leden van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit, In het kader van de door u vastgestelde besluitvormingsprocedure voor het Ontwerp Programma van Eisen, heeft u het Ontwerp Programma van Eisen concessies bus MRDH ter zienswijze voorgelegd aan de 23 MRDHgemeenten en de adviescommissie Vervoersautoriteit. Het Ontwerp Programma van Eisen concessies bus MRDH is besproken in de vergadering van 15 februari De adviescommissie geeft u de volgende aandachtspunten mee. Er wordt aandacht gevraagd voor flexibiliteit en maatwerkvervoer in het Ontwerp PvE en de regie op het maatwerkvervoer. Alternatief vervoer kan een optie zijn, maar schrap pas lijnen en ritten als er daadwerkelijk een alternatief voorhanden is. Het sociale component van het openbaar vervoer is van belang. Openbaar Vervoer dient voor iedereen toegankelijk en beschikbaar te zijn. De adviescommissie vraagt aandacht voor de relatie tussen Rnet en de opbrengsten uit reclame, en vraagt de bestuurscommissie om hierover meer inzicht te geven. Deze vraag betreft Rnet in brede zin, dus meer dan alleen bussen. De bereikbaarheid van Rotterdam The Hague Airport is van belang voor deze regio. Er is geen verplichte lijn voorgeschreven en dit verbaast de adviescommissie. Maak vaart met de Kadernota OV, omdat er in het Ontwerp PvE naar verwezen wordt. Let op de samenhang met andere programma s, waaronder de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid en Toekomstbeeld OV Schenk zorgvuldig aandacht aan de wensen die gemeenten kenbaar maken via de ingediende zienswijzen, waaronder o.a. Tangent BAR, de behoefte aan een sneldienst VP naar Schiedam en instandhouding van buslijn 173 te Lansingerland, ondanks dat het geen verplichte lijn is. Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, LeidschendamVoorburg, Maassluis, MiddenDelfland, Nissewaard, PijnackerNootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer.

5 De adviescommissie geeft met bovenstaande een zienswijze op het Ontwerp PvE concessies bus MRDH en verneemt graag van u hoe u met genoemde punten omgaat. Met vriendelijke groet, namens de adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH, Voorzitter, Ad Hekman 2

6 Grote Marktstraat 43 Postbus CB Den Haag Telefoon Retouradres: Postbus CB Den Haag Aan de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag Internet: KvK nummer: Bankrekeningnummer NL96 BNGH contactpersoon Tamara van Mourik uw kenmerk Datum 16 februari 2017 Onderwerp Reactie op consultatie Vervoerplannen 2018 ons kenmerk doorkiesnummer bijlage(n) Geachte leden van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit, In het kader van de door u vastgestelde besluitvormingsprocedure voor de vervoerplannen, heeft u de Vervoerplannen 2018 ter consultatie voorgelegd aan de 23 MRDHgemeenten en de adviescommissie Vervoersautoriteit. De Vervoerplannen 2018 zijn besproken in de vergadering van 15 februari De adviescommissie geeft u de volgende aandachtspunten mee. Schenk zorgvuldige aandacht aan de ingediende reacties van gemeenten op de Vervoerplannen 2018 (zie o.a. de reacties van gemeenten inzake tramlijn 1 en tramlijn 19 en er wordt aandacht gevraagd voor een rechtstreekse verbinding van Voorne Putten naar Schiedam). Neem in de Vervoerplannen 2018 alle geplande evenementen mee, die kunnen leiden tot een hogere vervoersvraag, waarvoor extra openbaar vervoer moet worden ingezet. De toegevoegde lijst evenementen is nu niet compleet. Het voorzieningenniveau moet zoveel als mogelijk, gezien de huidige middelen, op het huidige niveau blijven. Het sociale component van het openbaar vervoer is van belang. Openbaar Vervoer dient voor iedereen toegankelijk en bereikbaar te zijn. Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, LeidschendamVoorburg, Maassluis, MiddenDelfland, Nissewaard, PijnackerNootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer.

7 De adviescommissie geeft een reactie op de Vervoerplannen 2018, maar verneemt graag van u hoe u met genoemde punten omgaat. Met vriendelijke groet, namens de adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH, Voorzitter, Ad Hekman 2

8 Grote Marktstraat 43 Postbus CB Den Haag Telefoon Retouradres: Postbus CB Den Haag Aan het algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag Internet: KvK nummer: Bankrekeningnummer NL96 BNGH contactpersoon Tamara van Mourik uw kenmerk Datum 17 februari 2017 Onderwerp Deelname adviescommissie Va bestuurlijke klankbordgroep eerste evaluatie GR MRDH ons kenmerk doorkiesnummer bijlage(n) Geachte leden van het algemeen bestuur, Het algemeen bestuur van de MRDH heeft op 9 december jl. het plan van aanpak op hoofdlijnen voor de eerste evaluatie van de gemeenschappelijke regeling MRDH vastgesteld. De adviescommissie is in de gelegenheid gesteld om voor de procesbewaking, conform plan van aanpak, van de evaluatie namens de adviescommissie Vervoersautoriteit een kandidaat af te vaardigen om deel te nemen aan deze klankbordgroep. In de vergadering van 15 februari 2017 is middels een stemming gekozen voor afvaardiging in de bestuurlijke klankbordgroep van de heer M. de Boer (Rotterdam). Met vriendelijke groet, namens de adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH, Voorzitter, Ad Hekman Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, LeidschendamVoorburg, Maassluis, MiddenDelfland, Nissewaard, PijnackerNootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Sijthoff City Grote Marktstraat BH Den Haag Postbus CB Den Haag

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Sijthoff City Grote Marktstraat BH Den Haag Postbus CB Den Haag Geachte leden van de adviescommissie Vervoersautoriteit, Per brief van 18 november jl. (zie bijlage) heeft u advies uitgebracht aan het algemeen bestuur over de 1 e Bestuursrapportage MRDH 2015. Bijgevoegd

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 Retouradres: Postbus 66 2501 CB Den Haag Aan de colleges van Burgemeester en

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 E-mail: informatie@mrdh.nl Internet: www.mrdh.nl KvK nummer: 62288024 Retouradres:

Nadere informatie

Keiy?F/6-( METROPOOLREGIO. Gemeente Delft T.a.v. de heer Bongers Stationsplein BV Delft. Geachte heer Bongers,

Keiy?F/6-( METROPOOLREGIO. Gemeente Delft T.a.v. de heer Bongers Stationsplein BV Delft. Geachte heer Bongers, Keiy?F/6-( METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT wow. NI Milr 0, 'S, Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 Retouradres: Postbus 66 2501 CB Den Haag Gemeente

Nadere informatie

Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 16 november 2015 19.00 uur De Rode Olifant, Den Haag

Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 16 november 2015 19.00 uur De Rode Olifant, Den Haag Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 16 november 2015 19.00 uur De Rode Olifant, Den Haag Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 16 november 2015 18.00 uur de Rode Olifant,

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG s m a m «m» METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT Grote Marktstraat 43 Telefoon 088 5445 100 Retouradres: 2501 CS Den Haag College van Burgemeester en Wethouders Van gemeente Krimpen aan

Nadere informatie

Uw subsidieaanvraag is geregistreerd onder projectnummer /VVO115 met verplichtingennummer

Uw subsidieaanvraag is geregistreerd onder projectnummer /VVO115 met verplichtingennummer Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 Retouradres: Postbus 66 2501 CB Den Haag HTM Personenvervoer N.V. t.a.v. de heer G. Boot Postbus 28503 2502 KM DEN HAAG Datum 16 juni

Nadere informatie

Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 17 juni 2015 19.00 uur Zoetermeer, raadzaal

Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 17 juni 2015 19.00 uur Zoetermeer, raadzaal Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 17 juni 2015 19.00 uur Zoetermeer, raadzaal Aanwezige commissieleden dhr. A. Hekman Schiedam dhr. C.M.P. t Hart Maassluis (voorzitter) dhr. F.P. van

Nadere informatie

Bestuurscommissie Vervoersautoriteit vergadering 26 oktober 2016 OPENBAAR

Bestuurscommissie Vervoersautoriteit vergadering 26 oktober 2016 OPENBAAR VERSLAG Bestuurscommissie Vervoersautoriteit vergadering 26 oktober 2016 OPENBAAR Opening en mededelingen openbaar gedeelte 1. Vaststellen van de agenda van het openbare deel De heer Rosier geeft aan dat

Nadere informatie

VOORNEMEN TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND

VOORNEMEN TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND DSO/2016.270 RIS 292840 VOORNEMEN TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - de Woningwet eisen stelt aan het werkgebied

Nadere informatie

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger,

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger, prov.nc,eholland Afd. Geme Deo,/bijlage Productnr. 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Provincie Zuid-Holland Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Gemeenteraad

Nadere informatie

Het taakstellend budget voor het programma Beter Benutten is als volgt opgesteld (kopie uit Plan van Aanpak):

Het taakstellend budget voor het programma Beter Benutten is als volgt opgesteld (kopie uit Plan van Aanpak): Grote Marktstraat 43 Telefoon 088 5445 100 Retouradres: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Haag Postbus 12 651 2500 DP DEN HAAG C O N C E P T Datum 21 september 2016 Onderwerp Beschikking project

Nadere informatie

Inhoudelijke jaarplanning MRDH 2017 en eerste doorkijk 2018 Versie 5, 15 september 2017

Inhoudelijke jaarplanning MRDH 2017 en eerste doorkijk 2018 Versie 5, 15 september 2017 Inhoudelijke jaarplanning MRDH 2017 en eerste doorkijk 2018 Versie 5, 15 september 2017 Het voorliggende document betreft de inhoudelijke jaarplanning MRDH. Per kwartaal is aangegeven welke (grote) onderwerpen

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT ZITTING 2015-2018 AGENDA 18 e vergadering bestuurscommissie Vervoersautoriteit op woensdag 6 juli 2016, van 09.30 tot 11.30 uur, vergaderzaal G van

Nadere informatie

Gemeente Delft. VER7Nonmg 1 :c Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. VER7Nonmg 1 :c Geachte leden van de raad, Ruimte en Economie Advies Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Gemeenteraad Behandeld

Nadere informatie

De schaal van de woningcorporaties in overeenstemming brengen met de schaal van de regionale woningmarkt.

De schaal van de woningcorporaties in overeenstemming brengen met de schaal van de regionale woningmarkt. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Besluit tot aanwijzing gebied regio s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam als kernwerkgebied voor de woningcorporaties Te besluiten om 1. Kennis te nemen van de voorlopige

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zoetermeer Afdeling Stadsontwikkeling Postbus AA ZOETERMEER. Geacht college,

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zoetermeer Afdeling Stadsontwikkeling Postbus AA ZOETERMEER. Geacht college, Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 Retouradres: Postbus 66 2501 CB Den Haag Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zoetermeer Afdeling Stadsontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 21 september 2015 19.00 uur Schiedam, raadzaal

Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 21 september 2015 19.00 uur Schiedam, raadzaal Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 21 september 2015 19.00 uur Schiedam, raadzaal Aanwezige commissieleden dhr. A. Hekman (vz) Schiedam dhr. L.A. Eijskoot Maassluis dhr. F.P. van Zaalen

Nadere informatie

Bedoeling is in juni 2016 een verzoek voor de vorming van een kernwerkgebied bij de minister in te dienen.

Bedoeling is in juni 2016 een verzoek voor de vorming van een kernwerkgebied bij de minister in te dienen. 2016-03- 03 Aan:. de raden van bestuur van de corporaties die actief zijn in de regio s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam. de colleges van B&W van de gemeenten waar corporaties die actief zijn in

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m. reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o 2_b ^ b. 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par.

Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m. reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o 2_b ^ b. 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par. Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m Datum: Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Ontworpen door: 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par.: "[TT reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o

Nadere informatie

Algemeen bestuur. De leden van de bestuurs- en adviescommissie zijn voorgedragen door de gemeenten.

Algemeen bestuur. De leden van de bestuurs- en adviescommissie zijn voorgedragen door de gemeenten. Algemeen bestuur Onderwerp Voorgesteld besluit Korte motivering Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 8 Economisch Vestigingsklimaat Vaststellen van: 1. De verordening Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat

Nadere informatie

Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 6 e vergadering, 17 juni 2015, MRDH te Den Haag

Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 6 e vergadering, 17 juni 2015, MRDH te Den Haag Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 6 e vergadering, 17 juni 2015, MRDH te Den Haag Aanwezige leden P.J. Langenberg, Th.J.A.M. de Bruijn,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014

Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014 Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014 De gemeenteraden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse,

Nadere informatie

Agenda adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH woensdag 17 februari 2016

Agenda adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH woensdag 17 februari 2016 Agenda adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH woensdag 17 februari 2016 19:00 20:00 uur (inloop vanaf 18:30 uur, inclusief broodmaaltijd voor commissieleden). Tijd: Aansluitend wordt tot 21.30 uur informeel

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot vaststelling MVS zienswijze ontwerp Programma van Eisen Parkshuttle

Raadsvoorstel tot vaststelling MVS zienswijze ontwerp Programma van Eisen Parkshuttle RAADSVOORSTEL Registratienummer : 1619964 R-nummer : 87.1 Datum besluit B&W : 14 november 2017 Portefeuillehouder : R. van Harten Raadsvoorstel tot vaststelling MVS zienswijze ontwerp Programma van Eisen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 17 e vergadering, , MRDH te Den Haag

Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 17 e vergadering, , MRDH te Den Haag A. Mededelingen Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 17 e vergadering, 06.07.2016, MRDH te Den Haag PUNTEN VAN BEHANDELING - BESLOTEN B. Vaststellen

Nadere informatie

Ontwerp Programma van Eisen concessies Bus

Ontwerp Programma van Eisen concessies Bus Ontwerp Programma van Eisen concessies Bus Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH Sjoerd, Bosman, Directeur Openbaar Vervoer Vervoersautoriteit MRDH 16 november 2016 Concessie Stand van zaken OV-concessies

Nadere informatie

Woensdag 4 februari 2015 van tot uur,

Woensdag 4 februari 2015 van tot uur, Aan de Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088-544100 E-mail informatie@mrdh.nl Internet www.mrdh.nl IBAN-nr: NL96BNGH0285165143 BIC-code:

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2015 is de Vervoersautoriteit MRDH opdrachtgever voor de concessies voor het railvervoer in de Rotterdamse en de Haaglandse regio's.

Sinds 1 januari 2015 is de Vervoersautoriteit MRDH opdrachtgever voor de concessies voor het railvervoer in de Rotterdamse en de Haaglandse regio's. RAADSINFORMATIEBRIEF De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: 11-4-2016 ZK16001978 Ruimte W. Melenberg Zienswijze

Nadere informatie

Aanwezig: Secretaris-generaal (wnd.): Capelle aan den IJssel G.A.A. Verkerk. R. van Hemert (plv.) M. Struijvenberg M.J.C. Houtkamp (plv.

Aanwezig: Secretaris-generaal (wnd.): Capelle aan den IJssel G.A.A. Verkerk. R. van Hemert (plv.) M. Struijvenberg M.J.C. Houtkamp (plv. Concept verslag van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 19 december 2014 in vergaderzaal SH7 van het stadhuis van Rotterdam Aanwezig: Voorzitter:

Nadere informatie

Bestuurscommissie Vervoersautoriteit 17 mei 2017

Bestuurscommissie Vervoersautoriteit 17 mei 2017 Bestuurscommissie Vervoersautoriteit 17 mei 2017 MRDH, Grote Markstraat 43 Den Haag OPENBAAR DEEL Opening en mededelingen openbaar deel 10. Mededelingen en vaststellen agenda De voorzitter heet de heer

Nadere informatie

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG ZITTING 2015-2018 AGENDA 22 e vergadering bestuurscommissie Vervoersautoriteit op woensdag 7 december 2016, van 09.30 tot 11.00 uur, vergaderzaal G van de MRDH, Grote

Nadere informatie

Agenda adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH woensdag 5 oktober 2016

Agenda adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH woensdag 5 oktober 2016 Agenda adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH woensdag 5 oktober 2016 Tijd: 19:00 21:00 uur (inloop vanaf 18:30 uur, inclusief broodmaaltijd voor commissieleden). Locatie: Cornelis Hagazaal van het stadskantoor

Nadere informatie

Bestuurscommissie Vervoersautoriteit vergadering 16 november 2016 OPENBAAR

Bestuurscommissie Vervoersautoriteit vergadering 16 november 2016 OPENBAAR VERSLAG Bestuurscommissie Vervoersautoriteit vergadering 16 november 2016 OPENBAAR Opening en mededelingen openbaar gedeelte Een welkom aan wethouder Arnold de Leeuw (Krimpen aan den IJssel). Verhinderd

Nadere informatie

om goed te keuren dat 49 in het verzoek genoemde toegelaten instellingen, te weten

om goed te keuren dat 49 in het verzoek genoemde toegelaten instellingen, te weten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen Datum 25 augustus 2016 Kenmerk 2016-0000454100 Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet

Nadere informatie

Agenda Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat Vergadering 10 maart 2016

Agenda Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat Vergadering 10 maart 2016 Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 E-mail: informatie@mrdh.nl Internet: www.mrdh.nl Bankrekeningnummer NL96 BNGH 0285 1651 43 KvK nummer:62288024 Agenda Adviescommissie

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag Provinciale Staten, gedeputeerde staten en de commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland en de gemeenteraden, de colleges van

Nadere informatie

Eenheid Rotterdam. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Rotterdam. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Rotterdam Reactietijden politie Eenheid Rotterdam Alblasserdam Albrandswaard Barendrecht Binnenmaas Brielle Capelle aan den IJssel Cromstrijen Dordrecht Giessenlanden Goeree-Overflakkee Gorinchem

Nadere informatie

MEMO. Indexeringsbrief gemeenschappelijke regelingen. Geacht college,

MEMO. Indexeringsbrief gemeenschappelijke regelingen. Geacht college, MEMO Aan De colleges van B&W van de gemeenten in de stadsregio Rotterdam-Rijnmond en op Goeree-Overflakkee Briefnummer 555193 Van J.A.C. Hecker, voorzitter financiële werkgroep gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR Verslag van de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat Grote Marktstraat 43, Den Haag 14 april 2016, 14.00-16.00 uur Aanwezig: Bestuurders: mw. I. van Engelshoven (voorzitter, Den Haag), dhr. A.

Nadere informatie

Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat donderdag, 2 februari 2017, uur

Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat donderdag, 2 februari 2017, uur METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG AGENDA Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat donderdag, 2 februari 217,14. - 16. uur Locatie: Aleidazaal, gemeente Schiedam Adres:, Stadskantoor Schiedam, Stadserf

Nadere informatie

Gemeente Brieiie. _A^^M%^:h^.. ^^Aé^.u^^^^ü. Reg. nr. Zaaknr.

Gemeente Brieiie. _A^^M%^:h^.. ^^Aé^.u^^^^ü. Reg. nr. Zaaknr. Reg. nr. Zaaknr. Gemeente Brieiie _A^^M%^:h^.. ^^Aé^.u^^^^ü .GEMIÏNT): Aan de raad. Agendanummer Volgnummer Raadsvergadering Kenmerk Onderwerp 15 september 2015 sector grondgebied zienswijze ontwerp Programma's

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0054 Rv. nr.: 11.0054 B en W-besluit d.d.: 7-6-2011 B en W-besluit nr.: 11.0596 Naam programma: Welzijn en Zorg Onderwerp: Aanleiding: Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Openbare

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG ^ ^ktstraat 43

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG ^ ^ktstraat 43 '. *«METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG ^ ^ktstraat 43 Postbus 66 VERVOERSAUTORITEIT 2501 CB Den Haa9 Telefoon 088 5445 100 E-mail: informatie@mrdh.nl Internet: www.mrdh.nl KvK nummer; 62288024 Retouradres:

Nadere informatie

BESLUIT TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND

BESLUIT TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND Ons kenmerk RIS 294556 BESLUIT TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - de Woningwet eisen stelt aan het werkgebied

Nadere informatie

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR ZITTING 2015 2018 AGENDA 21 e vergadering bestuurscommissie Vervoersautoriteit op woensdag 16 november 2016, van 09.30 tot 11.00 uur, vergaderzaal G van de MRDH, Grote Marktstraat 43 te Den Haag PUNTEN

Nadere informatie

Geachte heer Langenberg,

Geachte heer Langenberg, 000 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag MRDH t.a.v. P.J. Langenberg Postbus 66 2501 CB Den Haag Datum Onderwerp Reactie concept-vervoerplannen 2018 Contactpersoon Dennis Woning Dienst DSO Afdeling

Nadere informatie

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen Notitie Van Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E hjcm.kriek@spijkenisse.nl Bezoekadres Teilingerstraat 176 3032 AW Rotterdam Postadres Postbus 20 3000 AA Rotterdam T (010) 850 97 77 F (010) 850 97 78 www.wsprijnmond.nl

Nadere informatie

Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk Secretaris: de heer R. van Nood Ambtelijke ondersteuning: de heer R.W.J. Smits. Aanwezig zijn de leden:

Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk Secretaris: de heer R. van Nood Ambtelijke ondersteuning: de heer R.W.J. Smits. Aanwezig zijn de leden: Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden op woensdag 9 december 2015 in zaal G, MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag (opening 17.30 uur) Voorzitter: mr. drs. G.A.A.

Nadere informatie

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR. A. Opening en mededelingen - Welkom aan de heer Arthur Gleijm, interim-directeur Vervoersautoriteit MRDH.

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR. A. Opening en mededelingen - Welkom aan de heer Arthur Gleijm, interim-directeur Vervoersautoriteit MRDH. METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT ZITTING 2015-2018 AGENDA 17 e vergadering bestuurscommissie Vervoersautoriteit op woensdag 15 juni 2016, van 09.30 tot 11.30 uur, vergaderzaal G van

Nadere informatie

Gemeente Delft VERZONDEN - L 1 MEI Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft VERZONDEN - L 1 MEI Geachte leden van de raad, Ruimte en Economie Advies Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Gemeenteraad Behandeld

Nadere informatie

Verslag adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH woensdag 17 februari 2016

Verslag adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH woensdag 17 februari 2016 Verslag adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH woensdag 17 februari 2016 Tijd: 19:00 20:00 uur Locatie: de Aleidazaal van het stadskantoor van de gemeente Schiedam, Stadserf 1 Aanwezig dhr. F.P. van Zaalen

Nadere informatie

A G E N D A Bestuurscommissie Vervoersautoriteit woensdag 5 juli 2017, tot uur

A G E N D A Bestuurscommissie Vervoersautoriteit woensdag 5 juli 2017, tot uur A G E N D A Bestuurscommissie Vervoersautoriteit woensdag 5 juli 2017, 11.00 tot 12.00 uur MRDH, Grote Marktstraat 43 te Den Haag, zaal G (5 e etage) OPENBAAR DEEL Opening en mededelingen openbaar deel

Nadere informatie

Concessie Rail Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015

Concessie Rail Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015 Concessie Rail 2016 Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015 Context Twee railconcessies: Rail Rotterdam: Tram en Metro (inclusief

Nadere informatie

Concept Agenda Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat Vergadering 14 april 2016

Concept Agenda Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat Vergadering 14 april 2016 Concept Agenda Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat Vergadering 14 april 2016 Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 E-mail: informatie@mrdh.nl Internet: www.mrdh.nl

Nadere informatie

Samenvatting Vervoerplan 2016

Samenvatting Vervoerplan 2016 Samenvatting Vervoerplan 2016 Versie 25 maart 2015 1 Inhoudsopgave Samenvatting Vervoerplan 2016 1. Inleiding... 3 2. Financiën... 3 3. Besluitvormingsprocedure... 3 4. Samenvatting algemeen... 5 5. Samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting Vervoerplannen 2017

Samenvatting Vervoerplannen 2017 Samenvatting Vervoerplannen 2017 Versie BCVa 6 juli 2016 Datum: 13 juni 2016 1 Inhoudsopgave Samenvatting Vervoerplan 2017 1. Inleiding... 3 2. Financiën... 3 3. Besluitvormingsprocedure... 3 4. Samenvatting

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst 1 De ondergetekenden: te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door vakwethouders van de colleges 1 : 1. College van Albrandswaard, 2. College van Barendrecht, 3. College van Brielle,

Nadere informatie

Agenda ADVIESCOMMISSIE VERVOERSAUTORITEIT MRDH Woensdag 17 juni 2015

Agenda ADVIESCOMMISSIE VERVOERSAUTORITEIT MRDH Woensdag 17 juni 2015 Agenda ADVIESCOMMISSIE VERVOERSAUTORITEIT MRDH Woensdag 17 juni 2015 Tijd: Locatie: 19:00 21:00 uur (inloop vanaf 18:30 uur, inclusief broodmaaltijd voor commissieleden) Gemeente Zoetermeer, raadzaal (Markt

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Woensdag 4 februari 2015 van tot uur,

Woensdag 4 februari 2015 van tot uur, Aan de Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088-544100 E-mail informatie@mrdh.nl Internet www.mrdh.nl IBAN-nr: NL96BNGH0285165143 BIC-code:

Nadere informatie

Interpretatie van de kengetallen

Interpretatie van de kengetallen Interpretatie van de kengetallen Om een goed beeld te vormen van de kengetallen volgt hieronder een korte toelichting op de betekenis van de kengetallen en welke signaleringswaarden er gebruikt worden

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland?

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Deze kadernota bevat de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2018 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna MRDH).

Deze kadernota bevat de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2018 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna MRDH). Kadernota MRDH begroting 2018 Deze kadernota bevat de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2018 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna MRDH). 1. Inleiding In de Financiële verordening

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT. Samenvatting Vervoerplannen 2017

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT. Samenvatting Vervoerplannen 2017 METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT Samenvatting Vervoerplannen 2017 Versie 23 gemeenten, ACVa, METROCOV, PZH, Arriva 7 april - 19 mei 2016 Datum: 4 april 2016 i Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

woensdag 25 november 2015 om 19.30 uur in het Oude Raadhuis van de gemeente Etten-Leur, Markt 1 in Etten-Leur.

woensdag 25 november 2015 om 19.30 uur in het Oude Raadhuis van de gemeente Etten-Leur, Markt 1 in Etten-Leur. Aan de leden van de gemeenteraden van de gemeenten die deelnemen aan het Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant Etten-Leur, 12 november 2015 Beste collega raadsleden, Inmiddels is in de meeste gemeenteraden

Nadere informatie

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 1 Dag van de Light Rail Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 Inhoud 1. De Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag Opheffing stadsregio s Waarom opschaling? 2.

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0427 d.d. 13-4-2010 BB.nr. 10.033 d.d. 13-4-2010 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Convenant ter ondersteuning van de kandidatuur van de gemeente Den Haag als Europese Culturele

Nadere informatie

1. Het concept samenvattend verslag van het openbare gedeelte van de 15 e vergadering van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit vast te stellen.

1. Het concept samenvattend verslag van het openbare gedeelte van de 15 e vergadering van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit vast te stellen. H.2. Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 15 e vergadering, 13.04.2016, MRDH te Den Haag Aanwezige leden Th.J.A.M. de Bruijn, M.J. Rosier,

Nadere informatie

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR. vergadering van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit vast te stellen.

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR. vergadering van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit vast te stellen. METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT ZITTING 2015-2018 AGENDA 21 e vergadering bestuurscommissie Vervoersautoriteit op woensdag 16 november 2016, van 09.30 tot 11.00 uur, vergaderzaal G

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam

Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam Samenwerkingsverband NOTITIE Notitie van: Betreft: Bestemd voor: Datum: Peter Groeneweg, adviseur weth. Versluijs Samenwerkingsovereenkomst met Maaskoepel 14 Colleges van B&W 21 juli 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Deze kadernota bevat de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2017 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna MRDH).

Deze kadernota bevat de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2017 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna MRDH). Kadernota begrotingsuitgangspunten MRDH begroting 2017 Deze kadernota bevat de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2017 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna MRDH). 1. Inleiding

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 maart 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 010414/A07 afdeling: Stedelijice Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. De gemeenteraden van de provincie Zuid-Holland. Inventarisatie kengetallen Zuid-Hollandse gemeenten.

Gedeputeerde Staten. De gemeenteraden van de provincie Zuid-Holland. Inventarisatie kengetallen Zuid-Hollandse gemeenten. Gedeputeerde Staten Directie Concernzaken Afdeling Financiële en Juridische zaken Contact R. van Bruggen T 070-441 67 37 r.van.bruggen@pzh.nl De gemeenteraden van de provincie Zuid-Holland Postadres Provinciehuis

Nadere informatie

Concept aanpak strategische agenda

Concept aanpak strategische agenda Concept aanpak strategische agenda Soort document: Plan van aanpak Opdrachtgever: Theo Strijers en Luc Boot Opsteller: Pepijn van Wijmen (APPM) Den Haag, 21 december 2012 Proces op hoofdlijnen agenda 1

Nadere informatie

SAMENWERKINGS- OVEREENKOMST

SAMENWERKINGS- OVEREENKOMST 2017 Gemeenten Voorne- Putten in samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag SAMENWERKINGS- OVEREENKOMST Een samenwerking tussen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeenten Brielle,

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH

Gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH Datum 18 september 2017 Registratienummer RIS297417 Gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH Op 17 mei 2017 heeft de MRDH het ontwerp van de Kadernota

Nadere informatie

Inhoudelijk A. HTM Verbetervoorstellen HTM versus voorstel lijn 19. Besluiten Bestuurscommissie Va 12 april 2017:

Inhoudelijk A. HTM Verbetervoorstellen HTM versus voorstel lijn 19. Besluiten Bestuurscommissie Va 12 april 2017: Onderwerp: Vervoerplannen 2018 Toelichting Datum: 10 mei 2017 Besluiten Bestuurscommissie Va 12 april 2017: 1. Vaststellen van de Nota van Reactie en de Toelichting. 2. Instemmen met de invoering van de

Nadere informatie

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR Vergadering Datum Tijd Plaats Bestuurscommissie Va 15 juni 2016 9.30 uur MRDH Aanwezig Rotterdam Zoetermeer Albrandswaard Brielle Capelle aan den IJssel Delft Hellevoetsluis Krimpen aan den IJssel Lansingerland

Nadere informatie

OPENBAAR LICHAAM VOLWASSENENEDUCATIE WGR-GEBIED RIJNMOND

OPENBAAR LICHAAM VOLWASSENENEDUCATIE WGR-GEBIED RIJNMOND OPENBAAR LICHAAM VOLWASSENENEDUCATIE WGR-GEBIED RIJNMOND Aan: OLIVER-lid correspondentie adres: Postbus 70014 3000 KS Rotterdam tel.: 06-22048009 t.a.v. N. El Mahdaoui uw kenmerk uw brief van ons kenmerk

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Vergadering 29-10-2014 Agendapunt 7 Voorgenomen besluit opheffing gemeenschappelijke regeling Stadsgewest Haaglanden

Nadere informatie

Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015

Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Tabel 1: Aantal respondenten per gemeente naar leerjaar en opleidingsniveau gemeente KLAS vmbo havo vwo totaal klas 2 totaal klas

Nadere informatie

Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Onze zienswijze is dat wij instemmen met de conceptbegroting 2017.

Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Onze zienswijze is dat wij instemmen met de conceptbegroting 2017. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Wij

Nadere informatie

Op grond van de Wet Personenvervoer (Wp 2000), artikel 32, lid 2 sub d:

Op grond van de Wet Personenvervoer (Wp 2000), artikel 32, lid 2 sub d: Vergadering: 25 oktober 2017 Agendapunt: 4 Onderwerp: Tarieven OV 2018 Portefeuille: OV Performance Datum: 13 oktober 2017 Contactpersoon: Ivo van der Linden Telefoonnummer: 088-5445211 1. Gevraagd besluit

Nadere informatie

Afzender Datum Zienswijze/Besluit Reactie Besluiten inliggende gemeenten 1. Albrandswaard Gepland op 10 mei 2016

Afzender Datum Zienswijze/Besluit Reactie Besluiten inliggende gemeenten 1. Albrandswaard Gepland op 10 mei 2016 Nota van beantwoording op de ingekomen collegebesluiten en zienswijzen op het voornemen om een woningcorporaties te vormen met de regio s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam Afzender Datum Zienswijze/Besluit

Nadere informatie

Gasten: Alexander van Steenderen (BCEV MRDH), André Schoon (BCEV MRDH) en Marcel Boogers (agp 5)

Gasten: Alexander van Steenderen (BCEV MRDH), André Schoon (BCEV MRDH) en Marcel Boogers (agp 5) Beknopt verslag en besluitenlijst van de Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 6 oktober 2016, Gemeentehuis Schiedam Aanwezige leden: Barendrecht Cerano

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo Conform Aangeboden D&H H - Geparafeerd door: Bosker, M.H.

Parafering besluit PFO Woo Conform Aangeboden D&H H - Geparafeerd door: Bosker, M.H. agendapunt 3.b.8 1285348 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OPHEFFEN RECREATIESCHAPPEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 20 december 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen

Nadere informatie

Daarnaast is gewogen hoe u bent omgegaan met de zienswijzen, zowel qua proces als qua inhoud.

Daarnaast is gewogen hoe u bent omgegaan met de zienswijzen, zowel qua proces als qua inhoud. L1924 Stichting Vestia t.a.v. bestuur Postbus 29013 3001 GA ROTTERDAM Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Postbus 16191 2500 BD Den Haag www.ilent.nl Contactpersoon M.A. Burger MSc MSRE michel.burger@ilent.nl

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Infrastructuur en Milieu Retouradres Postbus 556 3000 AN Rotterdam RWS ONGECLASSIFICEERD Zie verzendlijst Boompjes 200 3011 XD Rotterdam Postbus 556 3000 AN Rotterdam T 088 797 15 00 F 0104027081

Nadere informatie

S ONS KENMERK

S ONS KENMERK !_[ O NTVANGEN 1 7 DEC. 2015 Raden van de aan Regio deelnemende gemeenten S026814 BEZOEKADRES Nijverheidstraat 30 7511 jm Enschede POSTADRES Postbus 1400 7500 BK Enschede CONTACT 053 487 65 43 KvK NUMMER

Nadere informatie

26 maart 2015 Coos Rijsdijk

26 maart 2015 Coos Rijsdijk Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 26 maart 2015 Coos Rijsdijk Registratienummer BR1500017 Preventief toezicht van toepassing Nee Onderwerp Liquidatieplan Stadsregio Rotterdam Gevraagde beslissing

Nadere informatie

Geachte commissieleden,

Geachte commissieleden, Griffie Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft Retouradres : Gemeente Delft, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan: raadscommissies Rekening & Audit en gelijksoortige commissies van de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg,

Nadere informatie

behandeld door/ M. van Zeventer

behandeld door/ M. van Zeventer gemeente Capelle aan den IJssel De leden van de raad van de gemeente CAPELLE AAN DEN IJSSEL datum 3 februari 2017 onderwerp informatie week 5/2017 kenmerk S32/864221 uw kenmerk/brief van behandeld door/e-mail

Nadere informatie

Vervoerplannen 2012 Concessies stadsregio Rotterdam

Vervoerplannen 2012 Concessies stadsregio Rotterdam Vervoerplannen 2012 Concessies stadsregio Rotterdam Rotterdam, 22 juni 2011 RET Regie en Ontwikkeling 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 2 Overzichtstabel 7 3 Dienstregelingkalender 11 4 Vervoerplannen 13 a.

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

Raadsinformatieavond openbaar vervoer. MRDH, Veolia, HTM en gemeente Delft

Raadsinformatieavond openbaar vervoer. MRDH, Veolia, HTM en gemeente Delft Raadsinformatieavond openbaar vervoer MRDH, Veolia, HTM en gemeente Delft Agenda Welkomstwoord/opening door de wethouder De heer Bavelaar hoofd OV MRDH De heer Korteweg concessiedirecteur Veolia De heer

Nadere informatie

Aandeelhouderscommissie Eneco

Aandeelhouderscommissie Eneco Ter attentie van de vertegenwoordigers van aandeelhouders in Eneco Groep N.V. Rotterdam, 15 juni 2017 Betreft: aanbieding van het Consultatiedocument ten aanzien van het aandeelhouderschap in Eneco Groep

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Jeugdhulp Rijnmond. Datum vergadering: 10 september 2015. Agendapunt nr.: 11. Onderwerp: Verslag AB Jeugdhulp Rijnmond 2 juli 2015

Algemeen Bestuur Jeugdhulp Rijnmond. Datum vergadering: 10 september 2015. Agendapunt nr.: 11. Onderwerp: Verslag AB Jeugdhulp Rijnmond 2 juli 2015 Overleg: Algemeen Bestuur Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 10 september 2015 Agendapunt nr.: 11 Onderwerp: Verslag AB Jeugdhulp Rijnmond 2 juli 2015 Gevraagde beslissing: Het verslag vaststellen Verslag:

Nadere informatie

Aandeelhouderscommissie Eneco

Aandeelhouderscommissie Eneco Ter attentie van de vertegenwoordigers van aandeelhouders in Eneco Groep N.V. Rotterdam, 15 juni 2017 Betreft: aanbieding van het Consultatiedocument ten aanzien van het aandeelhouderschap in Eneco Groep

Nadere informatie

VNG Ledenbrief Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten voro vacatures in VNG bestuur en commissies

VNG Ledenbrief Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten voro vacatures in VNG bestuur en commissies Van: Aan: Onderwerp: Datum: Bijlagen: Luat, Arjen van der OW-Info FW: Lbr. 17/032 Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten voor vacatures in VNG bestuur en commissies woensdag 15:39:05 inline.txt Graag inboeken

Nadere informatie