Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo op 19 augustus 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo op 19 augustus 2015"

Transcriptie

1 Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo op 19 augustus 2015 Aanwezig: dhr. M. de Gouw, mw. Y. Knegt,, mw. J. van de Klift, dhr. F. Krouwel. mw. M. Roodenburg, mw. E. van der Vinne, dhr. H. Bosman, mw. J. Pomper, dhr. A. Brouwer, dhr. G. Naber, mw. G. Ter Wisch (notulen) Van de gemeente: Mw. K. Radstake en mw. B. Bonting Publieke tribune: Er is één persoon aanwezig op de publieke tribune. Afwezig: Mw. A. Korporaal, mw. I. Verbeek, dhr. T. Lubbers, dhr. J.L. Campagne, 1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter heel allen welkom en meldt de afwezigen. Men gaat akkoord met de voorgestelde agenda. 2. Spreektijd publieke tribune Er wordt geen gebruik gemaakt van de spreektijd publieke tribune. 3. Mededelingen/vragen mw. K. Radstake Mw. Radstake deelt mee dat dhr. P.P. Lindner de trekker zal zijn van de implementatie van de herstructurering van de adviesraden in het sociale domein. Dhr. Lindner is sinds 1 augustus 15 fulltime in dienst is van de gemeente Wageningen. Hij vertelt van zijn werkervaring. Dit hele traject heeft een verkeerde start gemaakt. Net zomin als aan de WMO adviesraad is officieel advies gevraagd aan de cliëntenraad WWB. De AR wacht nog steeds op de reactie op haar advies betreffende de toekomst van de adviesraden. De voorzitter wijst erop is afgesproken een werkgroep te formeren, die adviseert over de inrichting en werkwijze van de adviesraden. Afgesproken is ook dat in deze werkgroep een afvaardiging zal komen van de adviesraad WBB, sportraad en de jongerenraad. De AR zou graag op redelijk korte termijn een globale planning ontvangen van de te zetten stappen. Verder wordt erop gewezen dat nauwlettend in de gaten moet worden gehouden of in een nieuwe cliëntenraad het cliëntperspectief voldoende wordt meegenomen. Actie 15 De AR ontvangt de adviezen van de overige raden. 4. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande post a) reactie gemeente op werkagenda? - de werkagenda is ter kennisname aangeboden aan de wethouder. b) reactie op vragen aan mw. van Keulen, coördinator Startpunt - de beantwoording van de vragen is nog niet gebeurd. c) reactie op toekomst adviesraden? - zie bij agendapunt 3 1

2 d) mail van dhr. Bosman betreffende wijziging van de Regeling Jeugdwet ter vaststelling van enige regels die aanbieders van jeugdhulp of preventie alsmede gecertificeerde instellingen bij het verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten in acht dienen te nemen Actie 16: Dhr. Bosman maakt een korte samenvatting van deze tijdelijke regeling Jeugdwet mailt deze rond. e) Themabijeenkomst 1 september georganiseerd door De Koepel Wmo-raden en programma Aandacht voor iedereen over de toekomst van cliënten- en burgerparticipatie: De Wmoadviesraad aan zet!? - Voor deze bijeenkomst is grote belangstelling vanuit de AR. Mogelijk zal ook dhr. Lindner hierbij aansluiten. - Afgesproken wordt om deze bijeenkomst onder de aandacht te brengen van de andere betrokken raden in Wageningen. Actie 17 Dhr. de Gouw attendeert de betrokken raden in Wageningen op de bijeenkomst van 1 september. f) Mw. Roodenburg gaat naar een training GGZ in de wijk op 28 sept. Mw. Roodenburg zal hiervan een verslag maken. Zij vraagt de AR leden of die eventuele vragen die er leven op dit gebied aan haar door willen geven, zodat zij die mee kan nemen in de workshops tijdens deze training. Actie 18 Vragen m.b.t. GGZ in de wijk doorgeven aan mw. Roodenburg g) N.a.v. het artikel Effecten nieuwe Wmo nog lang niet duidelijk van Jeroen van den Oever (op de website van Zorgvisie) en het landelijk onderzoek van AVI: In het onderzoek van AVI komt naar voren dat erg veel zaken (nog) niet goed lopen. Hoewel het AVI rapport niet geheel representatief is, is er geen echte reden om te veronderstellen dat het in Wageningen veel beter gaat. De AR vraagt zich af hoe in Wageningen de stand van zaken is halverwege dit overgangsjaar. Is er voldoende zicht op welke stappen er zijn gezet op basis waarvan in 2016 verder kan worden gegaan. De staatssecretaris heeft aangekondigd dat alle keukentafelgesprekken vóór 1 oktober moeten zijn gevoerd. Hoe gaat dit in Wageningen? Besproken worden wat de AR zou kunnen om hier beter zicht op te krijgen. Afgesproken wordt dat er een aantal kernvragen zal worden geformuleerd die aan het college kunnen worden gesteld. Actie 19 Mw. J. Pomper en mw. G. Ter Wisch zullen een aantal kernvragen formuleren. 5. Toelichting stand van zaken project Samen Redzaam+ door mw. B. Bonting + terugkoppeling ontvangen reactie op advies vertrouwenspersoon + terugkoppeling ontvangen reactie op advies Benchmark + terugkoppeling zorgen AR over niet bereiken van mantelzorgers ad. Benchmark Mw. Radstake zal de vragen van de AR doorsturen naar mw. A. Wiersinga. ad. Mantelzorgers In Wageningen zijn 400 mantelzorgers geregistreerd. Het is een bekend landelijk probleem dat mantelzorgers zichzelf vaak niet als mantelzorger zien. In het Startpunt wordt geprobeerd om in het 2

3 contact met zorgvragers ook de mantelzorgers goed in beeld te krijgen. Het Steunpunt Mantelzorg functioneert goed. Wageningen doet dit verhoudingsgewijs juist goed op dit punt. Neemt niet weg dat er ook hier problemen zijn om mantelzorgers in beeld te krijgen. De AR zal dit najaar zeer waarschijnlijk een werkbezoek brengen aan het steunpunt Mantelzorg. Opgemerkt wordt dat er wel een specifiek probleem is met het vinden van vrijwilligers voor het begeleiden van mensen met beginnende dementie. Als dementie in een verder gevorderd stadium is, zal dit niet meer kunnen en mogen gebeuren door ongeschoolde vrijwilliger. Overigens worden er wel al veel dingen georganiseerd voor mensen met een beginnende dementie ad. Reactie op advies Vertrouwenspersoon De AR heeft een aantal vragen voorgelegd aan mevrouw Bonting Vraag 1: Gaat het er om dat op alle terreinen binnen het sociaal domein burgers hun beklag kunnen doen bij de vertrouwenspersoon? Bijvoorbeeld: als ik in de SDV zit en klachten heb over bejegening, kan ik ook naar deze vertrouwenspersoon? De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag werkt voor het hele sociale domein. We moeten ons realiseren dat het gaat om ongewenst gedrag. Hierbij gaat het over het over het overschrijden van persoonlijke grenzen. Het kan zijn dat mensen zich onheus bejegend voelen, bijv. omdat hun hulpvraag wordt afgewezen. Dit valt niet onder ongewenst gedrag. Hiervoor kan een cliënt terecht bij de onafhankelijke cliëntondersteuner. Vraag 2: De AR zou graag op de hoogte gebracht worden van de te maken/gemaakte procedureafspraken. Er is toegezegd dat dit zal gebeuren. Vraag 3: N.a.v. onderstaand advies: Als laatste adviseert u om richting burgers goede en duidelijke voorlichting te geven over de vertrouwenspersoon, diens bereikbaarheid en taken, mede gelet op hetgeen is vermeld onder advies B.1. Opmerking De AR wil graag betrokken in de uitwerking hiervan -als klankbord- en zorgen voor taal die burgers en cliënten begrijpen. Deze vraag is doorgestuurd naar de twee betrokken ambtenaren die momenteel bezig zijn met het opstellen van een brochure. Vraag 4: Graag nadere info over cliëntenondersteuning, gaat het om 1 persoon, of gaat het om verschillende personen met expertise op de uiteenlopende terreinen? De onafhankelijke cliëntondersteuning is aanbesteed bij MEE Veluwe. De cliënt heeft echter de vrijheid om te kiezen voor een andere ondersteuner, bijv. iemand van de ouderenbond. Verder: Mw. Bonting vraagt visie van de AR t.a.v. het volgende: De wet zegt dat erin het kader van de Jeugdwet een vertrouwenspersoon moet zijn. Voor de Wmo en Participatiewet wordt dit niet gezegd, wèl is wettelijk bepaald dat er voor de Wmo en Participatiewet een onafhankelijke cliëntondersteuner gratis beschikbaar moet zijn. Zorgbelang levert al een vertrouwenspersoon Jeugdhulp, dit is landelijk aanbesteed. Ook levert Zorgbelang onafhankelijke cliëntondersteuning Jeugdhulp. MEE levert de onafhankelijke cliëntondersteuning in het kader van de Participatiewet en de Wmo. 3

4 Er is een dilemma t.a.v. de keuze voor welke organisatie moet worden gekozen v.w.b. het leveren van een vertrouwenspersoon Participatiewet en de Wmo. Klachten over ongewenst gedrag en klachten over de bejegening bij de afhandeling van een hulpvraag lopen soms in elkaar over, het kan lastig zijn te beoordelen of het het één of het ander is. De vraag is nu of het een voordeel of juist een nadeel is wanneer beide functies bij één organisatie terecht komen. Er zijn 2 opties: a. MEE Veluwe levert zowel de vertrouwenspersoon als de onafhankelijke cliëntondersteuner in het kader van de Participatiewet en de Wmo. b. De onafhankelijke cliëntondersteuner in het kader van de Participatiewet en de Wmo wordt geleverd door MEE Veluwe, de vertrouwenspersoon door Zorgbelang. Na enige discussie komt de AR tot de keuze voor optie b. Na ong. 4 maanden zal dit beleid moeten worden geëvalueerd. In de praktijk zal moeten blijken hoe dit uitwerkt. Er wordt aandacht gevraagd voor de specifieke situatie van mensen met GGZ problematiek. Ook de specifieke omstandigheid van migranten vraagt extra aandacht. ad. Toelichting stand van zaken project Samen Redzaam+ De positie van de AR in dit traject wordt nogmaals besproken. Gaan wij mee cocreëren of adviseren. We realiseren ons dat wij niet de stem van alle burgers zijn, er past ons bescheidenheid op dit punt. De gemeenteraad heeft ingestemd met de opzet van Samen Redzaam+. Dit betekent dat is ingestemd om voor dit project 30 miljoen per jaar te reserveren. Dit wordt door het college als zeer moedig ervaren, de raad heeft blijkbaar genoeg vertrouwen in de stad om dit aan te durven. Er is een bedrijf gekozen dat de gemeente gaat ondersteunen in dit proces. Uit 4 bedrijven is de keuze gevallen op estadslab ( Zij zijn gespecialiseerd in het op een digitale manier tot burgerparticipatie te komen, wat niet wil zeggen dat ze niet ook via bijeenkomsten werken. Er zijn goede referentie vanuit Naarden, Leiden en Rotterdam. Zowel hun digitale methode als de aanpak tijdens de verdiepingsbijeenkomsten werden als positief beoordeeld. Volgende week starten de eerste gesprekken. Mw. Bonting vraagt of een afvaardiging van de AR als klankbordgroep in dit proces zou willen meedoen. Hier wordt positief op gereageerd. Aan de gemeenteraad zal aan het eind van dit jaar worden gevraagd of er nog aanvullingen zijn bij het dan voorliggende stuk, dit zal dan ook gevraagd worden aan de AR. Aan het eind van het hele traject komt de officiële adviesvraag. De volgende mensen melden zich aan voor de klankbordgroep Samen Redzaam+: Mw. van der Vinne, mw. Pomper, dhr. Bosman, mw. Roodenburg, Mw. Knegt, mw. Ter Wisch. 6. Vaststellen verslag en actielijst 22 juli 15 T.a.v. agendapunt 2: Het wordt uit het verslag niet precies duidelijk welke afspraak werd gemaakt na het betoog van dhr. Schouls. De afspraak die werd gemaakt is de volgende: In het werkdocument visie AR op de positie van migranten in Wageningen, zal nadrukkelijk worden meegenomen dat zelfhulporganisaties voor migranten juist in dit tijdgewricht zeer belangrijk zijn. Het verslag wordt met bovenstaande aanvulling goedgekeurd. N.a.v. actielijst: Er is onduidelijkheid over de werkgroep die het advies Cliëntondersteuning voorbereid. Actie: Het advies Cliëntondersteuning wordt voorbereid door: Dhr. de Gouw, die een opzet maakt, dhr. Bosman, mw. Roodenburg en dhr. Krouwel. De actielijst wordt doorgesproken en aangepast. 4

5 7. De agendapunten 7, 8, 9 en 10 vervallen i.v.m. het late tijdstip. 8. Rondvraag en sluiting Mw. Knegt meldt dat er iets fout is gegaan met de uitnodiging van het Triaaloverleg Mantelzorg, hierdoor heeft zij de laatste bijeenkomst gemist. Dit speelt ook voor het domein Leefbaarheid en sociale veiligheid. Mw. Knegt vraagt verder wat de bedoeling is van de monitor dementie woonvormen van het Trimbosinstituut. Actie 20 De monitor dementie woonvormen wordt geagendeerd door de volgende vergadering. Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om uur 5

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo en WI op 1 juli 2015

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo en WI op 1 juli 2015 Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo en WI op 1 juli 2015 Aanwezig: dhr. M. de Gouw, mw. A. Korporaal, mw. Y. Knegt, mw. M. Pardo-Dixhoorn, mw. J. Klift, mw. I. Verbeek, dhr. F. Krouwel. mw. M. Roodenburg,

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo op 10 februari 2016

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo op 10 februari 2016 Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo op 10 februari 2016 Aanwezig: Dhr. M. de Gouw, dhr. F. Krouwel, dhr. H. Bosman, dhr. A. Brouwer, mw. I. Verbeek,, mw. E. van der Vinne, mw. M. Roodenburg, mw. v.d. Klift.

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo en WI op 14 januari 2015

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo en WI op 14 januari 2015 Wmo - WI Adviesraad Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo en WI op 14 januari 2015 Aanwezig: dhr. M. de Gouw, mw. Y. Knegt, mw. M. Pardo-Dixhoorn, mw. J. v.d. Klift, dhr. F. Krouwel. mw. M. Roodenburg, mw.

Nadere informatie

1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter, dhr. de Gouw, constateert dat wij overtijd zijn, opent de vergadering en meldt de afwezigen.

1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter, dhr. de Gouw, constateert dat wij overtijd zijn, opent de vergadering en meldt de afwezigen. Wmo - WI Adviesraad Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo en WI op 29 april 2015 Aanwezig: dhr. M. de Gouw, mw. M. Pardo-Dixhoorn, mw. J. v.d. Klift, dhr. F. Krouwel. mw. M. Roodenburg, mw. E. van der Vinne,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. J. Honselaar Mw. F. Fikry Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo en WI op 21 mei 2014

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo en WI op 21 mei 2014 Wmo - WI Adviesraad Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo en WI op 21 mei 2014 Aanw.: Afw.: dhr. M. de Gouw (vz), dhr. T. Lubbers, Mw. M. Pardo-Dixhoorn, Mw. G. ter Wisch, mw. J. v.d. Klift, dhr. F. Reijbroek,

Nadere informatie

cluster lichamelijk gehandicapten/chronisch zieken

cluster lichamelijk gehandicapten/chronisch zieken Hilversum Def. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD HILVERSUM DATUM: 1 OKTOBER 2015 LOCATIE: WIJKCENTRUM ST. JOSEPH HILVERSUM Aanwezig: Mw. A. (Annemieke) Bakker Mw. C. (Centia) Vogels Dhr. P. (Peter)

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 23 november 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 23 november 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 23 november 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 maart 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 maart 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 maart 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Verslag vergadering 11 januari 2017

Verslag vergadering 11 januari 2017 Verslag vergadering 11 januari 2017 Aanwezige leden: Dhr. Maarten de Gouw, mw. Elte Hillekens, mw. Jeannet Passchier, mw. Ine Verbeek, mw. Loes van t Riet, mw. Jutta Wirth, dhr. Sander van Veldhuizen,

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016. Aanwezig: Alphons Olthof (voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maja de Graaf; Annie Ligtenbarg; Christina van Riemsdijk;

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 februari 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Troost

Nadere informatie

Verslag. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Vaststelling agenda De agenda wordt vastgesteld.

Verslag. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Vaststelling agenda De agenda wordt vastgesteld. Verslag Bijeenkomst : Cliëntenraad Beuningen Datum : 15 mei 2017 Tijd : 19.30-21.30 uur Locatie : kamer 17 Voorzitter : Jan Revenberg Notulist : Thea Verduijn-Otten Kenmerk : INT17.0353 Kenmerkcode : *INT17.0353*

Nadere informatie

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1 Notulen vergadering WMO-raad Datum: 17 juni 2015 Locatie: Gemeentehuis te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), mevr. Van Loon (SPO), mevr. Jeeninga (Vr. Org.), mevr. Ligtenberg (Vr.

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo en WI op 19 februari 2014

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo en WI op 19 februari 2014 Wmo - WI Adviesraad Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo en WI op 19 februari 2014 Aanw.: Afw.: dhr. A. Brouwer, mw. J. v.d. Klift, mw. M. Roodenburg, dhr. F. Reijbroek, F. Krouwel, mw. Y. Knegt, mw. A.

Nadere informatie

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com Definitieve notulen van de vergadering van de Burgerparticipatieraad Wmo Grave

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Wageningen. Advies. Nadere regels voor subsidieaanvragen projecten versterken basisvoorzieningen Wageningen.

Adviesraad Wmo Wageningen. Advies. Nadere regels voor subsidieaanvragen projecten versterken basisvoorzieningen Wageningen. Wmo - WI raad raad Wmo Wageningen Nadere regels voor subsidieaanvragen projecten versterken basisvoorzieningen Wageningen. nr. : 31 Datum : 23 januari 2015 Colofon De raad Wmo-WI is geïnstalleerd op 30

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016 Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 1. Adviesraad Sociaal Domein 1.1 Doelstelling 1.2 Leden 1.3 Organisatie 1.4 Aandachtsgebieden 2. 2.1 Interne organisatie 2.2 Externe contacten

Nadere informatie

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei 2016 Aanwezig: Alize van Engelen, Secretaris Corry Giesen, 2 de secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke van Es Eric Hendriks Alie Hebing

Nadere informatie

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan PE Grave

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan PE Grave BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com Definitieve notulen van de vergadering van de Burgerparticipatieraad Wmo Grave

Nadere informatie

Verslag vergadering Wmo-raad Bloemendaal Datum dinsdag 10 november 2015

Verslag vergadering Wmo-raad Bloemendaal Datum dinsdag 10 november 2015 Verslag vergadering Wmo-raad Bloemendaal Datum dinsdag 10 november 2015 Aanwezig: Mw. Marijke Bergh, Mw. Rianne de Borst, Dhr. Cees Dedel (penningmeester), Mw. Claar Hinlopen, Dhr. Fons Hoenderdos (secretaris),

Nadere informatie

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Aanwezig: dhr.p.k.blanksma (secretaris), dhr.b.boersma, mw.p.van Driesum, M. Folkerts (voorzitter), dhr.t.a.m.louwe,

Nadere informatie

Uitgaande post: -Mail d.d aan Vanessa m.b.t. voorstel toe te passen enquêteformulier cliënt tevredenheidsonderzoek.

Uitgaande post: -Mail d.d aan Vanessa m.b.t. voorstel toe te passen enquêteformulier cliënt tevredenheidsonderzoek. Notulen Adviesraad Sociaal Domein 13 april 2016 Verslag : Overleg Adviesraad Sociaal Domein, overleg 2016-03. Datum : 13 april 2016. Aanwezig : Corrie de Jong (voorzitter) Ed Balkenende (secretaris en

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein Gilze-Rijen. Notulen Adviesraad Sociaal Domein 17 juni 2015

Adviesraad Sociaal Domein Gilze-Rijen. Notulen Adviesraad Sociaal Domein 17 juni 2015 Notulen Adviesraad Sociaal Domein 17 juni 2015 Verslag : Overleg Adviesraad Sociaal Domein, overleg 2015-5 Datum : 17 juni 2015 Aanwezig : de Jong (voorzitter), Balkenende (secretaris), Kruisdijk (notulist),michel

Nadere informatie

Notulen Participatieraad 3 februari

Notulen Participatieraad 3 februari Notulen vergadering Participatieraad Sociaal Domein Ommen Datum: 3 februari 2016 Locatie: Gemeentehuis te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), dhr. Warmelink (MAR), mevr. Martens (MAR),

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet. en Jeugdwet

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet. en Jeugdwet Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet Jaarverslag Wmo-raad Gemeente Bellingwedde 2015 1 De wet Wmo Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor nagenoeg alle hulp en

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo en WI op 30 april 2014

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo en WI op 30 april 2014 Wmo - WI Adviesraad Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo en WI op 30 april 2014 Aanw.: Afw.: dhr. M. de Gouw (vz), dhr. T. Lubbers, mw. A. Meurs, Mw. M. Pardo- Dixhoorn, Mw. G. ter Wisch, mw. J. v.d. Klift,

Nadere informatie

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur Agenda Aan Bestuurders GGA Breda Mobiliteit Betreft Bestuurlijk overleg GGA Breda Datum Woensdag 17 april 2013 Locatie Vergaderzaal gemeente Etten-Leur Markt 1, kamer 1.09 Tijdstip 14.00 t/m 15.15 uur

Nadere informatie

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014 Wmo-adviesraad West Maas en Waal 24 november 2014 1. Welkom, 2. Agenda 3. Wmo adviesraad, wat doen wij. 4. Hoe ziet de toekomst er uit? 5. Doel van vanavond. Agenda: Opening Onno Siegers Introductie avondprogramma

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 Aanwezig Afwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), dhr. J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans (vice-voorz.), F.

Nadere informatie

Notulen van de 17 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 13 mei 2009

Notulen van de 17 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 13 mei 2009 Notulen van de 17 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 13 mei 2009 Aanwezig:, dhr.p.k.blanksma (secretaris), mw.p.van Driesum, dhr.t.a.m.louwe, dhr.h.morshuis, mw.j.kamminga-van Wijk

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maria Rosa Schellevis; Annie Ligtenbarg; Dorine Wes-Meinders;

Nadere informatie

Verslag WWB-raad (vastgesteld)

Verslag WWB-raad (vastgesteld) Verslag WWB-raad (vastgesteld) Datum : 27 november 2013 Tijd : 19.30 21.30 uur Plaats : raadhuis Ede A 301 Aanwezig : mevrouw N. Abdi mevrouw E. Aerts (Gehandicaptenraad) de heer G. Bozkurt (Jongerenraad

Nadere informatie

7.1 Werkgroep Cohesie en Leefbaarheid Geen mededelingen. 7.2 Werkgroep Clientondersteuning

7.1 Werkgroep Cohesie en Leefbaarheid Geen mededelingen. 7.2 Werkgroep Clientondersteuning VERSLAG WMO ADVIESRAAD Datum 14 maart 2016 Locatie Aanwezig Gemeentehuis, Weteringsingel 1, Hendrik-Ido-Ambacht Arie van der Vlies - Stichting Unie van Vrijwilligers (UVV) (voorzitter a.i.) Wil van Schooten

Nadere informatie

Adviesraad Wmo en WI Wageningen. Advies

Adviesraad Wmo en WI Wageningen. Advies Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wmo en WI Wageningen Advies Nadere regels voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdhulp en de Participatiewet Adviesnr. : 30 Datum : 24

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Wijk bij Duurstede 2017

besluit: vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Wijk bij Duurstede 2017 Raadsvergadering, 17 januari 2016 Voorstel aan de Raad Raadsbesluit Nr.: Agendapunt: Datum: 1 november 2016 De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op artikel 2.10 van de Jeugdwet, artikel 47

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo, Jeugd en Gezondheid 2017

Uitvoeringsprogramma Wmo, Jeugd en Gezondheid 2017 Verslag Bijeenkomst : Cliëntenraad Beuningen Datum : 27 september 2016 Tijd : 19.30-21.30 uur Locatie : Kamer 17 Voorzitter : Jan Revenberg Notulist : Thea Verduijn-Otten Kenmerk : INT16.0608 Kenmerkcode

Nadere informatie

Notulen vergadering WMO-raad

Notulen vergadering WMO-raad Notulen vergadering WMO-raad Datum: 30 september 2015 Locatie: MFC Carrousel te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), dhr. Warmelink (MAR), mevr. Martens (MAR), mevr. Van Raalte (kerken),

Nadere informatie

Notulen vergadering 15 april 2014

Notulen vergadering 15 april 2014 Overleg nr2/2014 Aanwezig: Henk Jansen Henk Buitelaar Dré Wagemans Kees Grijsbach Jan te Mey Mary Schilders Jos Chorus Notulen vergadering 15 april 2014 voorzitter vice-voorzitter en penningmeester secretaris

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet. Jaarverslag Wmo-raad Gemeente Bellingwedde

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet. Jaarverslag Wmo-raad Gemeente Bellingwedde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet Jaarverslag Wmo-raad Gemeente Bellingwedde 2016 1 De wet Wmo Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor nagenoeg alle hulp en

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein Gilze-Rijen. Notulen Adviesraad Sociaal Domein 24 februari 2016

Adviesraad Sociaal Domein Gilze-Rijen. Notulen Adviesraad Sociaal Domein 24 februari 2016 Notulen Adviesraad Sociaal Domein 24 februari 2016 Verslag : Overleg Adviesraad Sociaal Domein, overleg 2016-01. Datum : 24 februari 2016. Aanwezig : de Jong (voorzitter) Ed Balkenende (secretaris en notulist),

Nadere informatie

5. Opstellen van een communicatieplan 6. Opzet Toegankelijkheidsprijs 2012 7. Ingekomen stukken 8. Rondvraag en sluiting.

5. Opstellen van een communicatieplan 6. Opzet Toegankelijkheidsprijs 2012 7. Ingekomen stukken 8. Rondvraag en sluiting. Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 6 september 2011, gehouden in de vergaderruimte van Castellum Palensteyn, Rakkersveld 253 te Zoetermeer Aanwezig: dhr. J.E. Bogaers, mw. C. Warmerdam-van

Nadere informatie

Gemeente n Bergen op Zoom

Gemeente n Bergen op Zoom WF~ Gemeente n Bergen op Zoom Aan de leden van de Gehandicapten Advies Raad ter kennisname aan overige geadresseerden Uw kenmerk Uw brief d.d. Onderwerp Uitnodiging vergadering Onskenmerk Ben. door Afdeling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle Inleiding De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering van de adviesraad Wmo en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering van de adviesraad Wmo en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt onveranderd vastgesteld. Notulen van de 11 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op12 november 2008 Aanwezig: dhr. B.Boersma, dhr.p.k.blanksma (secretaris), mw.p.van Driesum, mw.m.folkerts (voorzitter), mw.j.kamminga-van

Nadere informatie

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad.

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Inspraaknotitie verordening Jeugdhulp Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd. 25-09-2014 en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Reactie WAR Verordening Jeugd Onze algemene opmerkingen

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Verslag Wmo-raad Maastricht d.d. 24 september 2014 (Heidag).

Wmo-raad Maastricht. Verslag Wmo-raad Maastricht d.d. 24 september 2014 (Heidag). Wmo-raad Maastricht Verslag Wmo-raad Maastricht d.d. 24 september 2014 (Heidag). Aanwezig: Afgemeld: de heren Kees Eken (voorzitter), Harry Visser (secretaris), Huup Peters, Nol Stijnen, Harry Bakels,

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 25 september 2013

Notulen MR vergadering 25 september 2013 Notulen MR vergadering 25 september 2013 Opening Ronald opent de vergadering om 19.15 uur en heet allen welkom. Aanwezigen: Mary Ann, Ronald, Rianne, Bo, Edwin, Noortje, Mieke en René Afwezig: Gemma is

Nadere informatie

1 Opening. 2 Conceptnotulen 10 juni Post/mededelingen. Post: Mededelingen:

1 Opening. 2 Conceptnotulen 10 juni Post/mededelingen. Post: Mededelingen: Definitieve notulen van de vergadering van de Burgerparticipatieraad Wmo Grave 9 september 2013. Aanwezig: Ton Brouwer (voorzitter), Erna Humme, Els van Koolwijk, Peter Marttin, Rinus Rijk, Marian Veenstra,

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2017

ACTIVITEITENPLAN 2017 ACTIVITEITENPLAN 2017 Definitieve versie dd. 20-4-2017 Wmo-adviesraad/ Sociale Raad Dordrecht T: 078 617 69 82 E: wmo-adviesraaddordrecht@zorgbelang-zuidholland.nl W: wmo-adviesraaddordrecht.nl 1. Inleiding

Nadere informatie

Wmo-cliëntenraad Purmerend. Jaarverslag 2014

Wmo-cliëntenraad Purmerend. Jaarverslag 2014 Wmo-cliëntenraad Purmerend Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Wmo-cliëntenraad Purmerend Inleiding 3 Achtergrond 4 Doel en werkwijze 4 Faciliteiten 4 Samenstelling 5 Activiteiten 2014 Adviezen 6 Overige activiteiten

Nadere informatie

In gesprek over de Wmo Wat kunt u verwachten?

In gesprek over de Wmo Wat kunt u verwachten? U ontvangt deze informatie, omdat u binnenkort een gesprek heeft met een medewerker van het team maatschappelijke ondersteuning. Het gesprek kan bij u thuis plaats vinden of op een andere locatie. Aanleiding

Nadere informatie

Notulen Adviesraad Wmo AB-vergadering 18 april 2016

Notulen Adviesraad Wmo AB-vergadering 18 april 2016 Notulen Adviesraad Wmo AB-vergadering 18 april 2016 Aanwezige leden: Afwezig m.k.: Gasten: Voorzitter: Notulist: Corine Feenstra, Diny Swart, Gerrit Haakma, Gonnie van Dieren, Hannie van der Heide, Luit

Nadere informatie

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer, Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan.

Nadere informatie

Joris: Plannen op papier aanleveren: Joris op school uitprinten indien hier vraag naar is.

Joris: Plannen op papier aanleveren: Joris op school uitprinten indien hier vraag naar is. Notulen van de vergadering 09-10-2017 Aanvang: 19.30 uur. Eindtijd: 22.00 uur. Voorzitter: Manon Afwezig: Aanwezig: Jörgen Kroot op uitnodiging Notulen: Diana: 18-12 Leona: 12-03 Will: 07-05 Joris: 09-10

Nadere informatie

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt:

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt: Gemeente Amsterdam Wethouder E. van der Burg Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Amsterdam, 22 januari 2015 Betreft: Evaluatie Wijkzorgteams Geachte heer Van der Burg, De Stedelijke Wmo-Adviesraad is een aantal

Nadere informatie

Checklist Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Checklist Onafhankelijke Cliëntondersteuning Checklist Onafhankelijke Cliëntondersteuning Gemeenten zijn verplicht onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden aan mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag. De meeste gemeenten hebben dit op

Nadere informatie

Notulen. - Gerda Rijneveld. 18 november 2014 Wmo-adviesraad

Notulen. - Gerda Rijneveld. 18 november 2014 Wmo-adviesraad Aanwezig Mw. W. Schoenmaker (voorzitter), dhr. P.J.C. Brons (waarnemend voorzitter/penningmeester), dhr. W.J. Nuismer (secretaris), dhr. F.H. Makkinga, mw. E.J. Bolt, mw. J.G. Bos, mw. F.C.A.M. Stevens-van

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Aanwezig: De heer J. Oudenaarden (voorzitter) Afwezig met kennisgeving Mevrouw M. Kros - Broer. Afwezig: Agenda

Aanwezig: De heer J. Oudenaarden (voorzitter) Afwezig met kennisgeving Mevrouw M. Kros - Broer. Afwezig: Agenda Verslag van de bijeenkomst van de Wmo adviesraad Papendrecht, gehouden op dinsdag 17 mei vanaf 14.00 uur in de CdeB II in het Gemeentehuis van Papendrecht. Aanwezig: De heer J. Bonneveld De heer C. van

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de adviesraad WMO van 12 december 2012

Verslag van de vergadering van de adviesraad WMO van 12 december 2012 Verslag van de vergadering van de adviesraad WMO van 12 december 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: mw. I. Boelhouwer, dhr. H. Davidse, mw.y.van Geel, dhr.j. Hille Ris Lambers (vice-voorzitter),dhr. L. Jager,

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 11 februari 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 11 februari 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 11 februari 2016. Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maria Rosa Schellevis; Annie Ligtenbarg; Dorine Wes-Meinders;

Nadere informatie

Wmo adviesraad Boxtel. p/a Boxtelseweg 31. 5298 VA Liempde

Wmo adviesraad Boxtel. p/a Boxtelseweg 31. 5298 VA Liempde Wmo adviesraad Boxtel p/a Boxtelseweg 31 5298 VA Liempde Gemeente Boxtel t.a.v. het College van Burgermeesters en Wethouders Postbus 1000 5280 DA Boxtel Betreft: Reactie van de Wmo adviesraad Boxtel op

Nadere informatie

NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING

NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING Datum: 2 september 2013 Aanvang: 20.10u Einde: 22.10u Locatie: NH Hotel, De Maas 2, Best 1. Opening en vaststelling agenda: Afmeldingen: BOBAH, Batadorp, Best oost & Salderes

Nadere informatie

Van transitie naar transformatie

Van transitie naar transformatie Raad voor Sociaal Domein Duiven Postbus 164 6921 DUIVEN info@rvsdd.nl www.rvsdd.nl Jaarverslag 2015 Van transitie naar transformatie Duiven, mei 2016 1 VOORWOORD 2015 is het jaar van transitie naar de

Nadere informatie

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Aanwezig: Betty Groot (voorzitter) Anna van der Plas-D Apice (secretaris) Ria Hes Ingrid Stroet Jacqueline van der Neut Jan Toet Richard Saelman Esther

Nadere informatie

Notulen Maatschappelijk Platform Voerendaal d.d

Notulen Maatschappelijk Platform Voerendaal d.d Notulen Maatschappelijk Platform Voerendaal d.d. 27-10-2014 Aanwezigen: Dhr. F. Reintjens (Voorzitter) Mevr. C. Bartels (Secretaris) Dhr. H. Jennekens (Lid MPV) Dhr. G. Verhoeven (Lid MPV) Mevr. M. Beckers-de

Nadere informatie

Notulen vergadering. Datum: Tijd: uur Locatie: Gemeentehuis Roerdalen

Notulen vergadering. Datum: Tijd: uur Locatie: Gemeentehuis Roerdalen Notulen vergadering Datum: 17.09.2013 Tijd: 19.30 21.00 uur Locatie: Gemeentehuis Roerdalen Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, J. Hilgers, E.

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 28 november 2014 Gemeente Naam Gemeente Naam Aanwezig: Holland Rijnland R.A. van Gelderen (voorzitter) Noordwijkerhout A. Gotink Alphen aan

Nadere informatie

1. Opening en vaststelling agenda Joke Jansen is bij een informatieavond als vertegenwoordiging van de p-raad.

1. Opening en vaststelling agenda Joke Jansen is bij een informatieavond als vertegenwoordiging van de p-raad. PARTICIPATIERAAD Kort verslag P-raad aan : Leden participatieraad van : Elly Werkman datum : 1 juni 2015 aanwezig : Han van Oosterbos, Lidia Verstege, Elly Geurts, Carla Stapelbroek, Theo Beeftink, Fred

Nadere informatie

MR: Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten

MR: Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten Montessori Basisschool Roermond Bijeenkomst 05 juli 2017 vergadering Aanwezigen: : Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten Managementteam: Toor Afwezig: OV de bijzige

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein Gilze-Rijen. Notulen Adviesraad Sociaal Domein 23 maart 2016

Adviesraad Sociaal Domein Gilze-Rijen. Notulen Adviesraad Sociaal Domein 23 maart 2016 Notulen Adviesraad Sociaal Domein 23 maart 2016 Verslag : Overleg Adviesraad Sociaal Domein, overleg 2016-02. Datum : 23 maart 2016. Aanwezig : Corrie de Jong (voorzitter) Ed Balkenende (secretaris en

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo

Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo College van Burgemeester en Wethouders van Weesp Ter attentie van wethouder mw. A. Heijstee Postbus 5099 1380 GB Weesp Betreft: Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo 2015-2018 Weesp,

Nadere informatie

Jaarplan 2012 Wmo-adviesraad gemeente Renkum maart

Jaarplan 2012 Wmo-adviesraad gemeente Renkum maart Jaarplan 2012 Wmo-adviesraad gemeente Renkum maart - 2012 1. Algemeen Voor u ligt het Jaarplan 2012 van de Wmo-adviesraad van de gemeente Renkum. Dit jaarplan geeft duidelijkheid over onze identiteit,

Nadere informatie

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten.

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Putten, 22 december 2015 Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Betreft: Mantelzorgondersteuning Gemeente Putten 2016 Geacht College, Op 1 december jl. ontving de Wmo-raad de adviesaanvraag

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD HILVERSUM D.D. 27 MEI 2015 LOCATIE: WIJKCENTRUM ST. JOSEPH, MINCKELERSSTRAAT 71

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD HILVERSUM D.D. 27 MEI 2015 LOCATIE: WIJKCENTRUM ST. JOSEPH, MINCKELERSSTRAAT 71 Def. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD HILVERSUM D.D. 27 MEI 2015 LOCATIE: WIJKCENTRUM ST. JOSEPH, MINCKELERSSTRAAT 71 Aanwezig: Mw. A. (Annemieke) Bakker Mw. W. (Wies) Dorland Dhr. P. (Peter)

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein Gilze-Rijen. Notulen Adviesraad Sociaal Domein 20 mei 2015 aanvang 19.30 uur.

Adviesraad Sociaal Domein Gilze-Rijen. Notulen Adviesraad Sociaal Domein 20 mei 2015 aanvang 19.30 uur. Notulen Adviesraad Sociaal Domein 20 mei 2015 aanvang 19.30 uur. Verslag : Overleg Adviesraad Sociaal Domein, overleg 2015-4 Datum : 20 mei 2015 Aanwezig : Ed Balkenende (secretaris), Michel van Boxtel,

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand

Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand Adviesnr. : 4 Datum : 20 april 2017 Colofon De Adviesraad Samenleving Wageningen is geïnstalleerd op 1 oktober 2016. De Adviesraad bestaat

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

Aanwezig: Axel Damme, Daniëlla Krijger, Kees Persoon, Corry Stellema, Ada van Toorenenburg

Aanwezig: Axel Damme, Daniëlla Krijger, Kees Persoon, Corry Stellema, Ada van Toorenenburg NOTULEN van de openbare vergadering van de Wmo-raad van de gemeente Landsmeer, gehouden op 15 april 2015 in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer. Aanwezig: Leden: Gemeente: Voorzitter: Afwezig,

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 27 januari 2015 Raadsvergadering : 5 maart 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : Geen Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door: Naam

Nadere informatie

VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd 8 augustus 2014.

VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd 8 augustus 2014. VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd 8 augustus 2014. Algemene aanwijzingen: -de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH), worden in dit

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein Gilze-Rijen. Notulen Adviesraad Sociaal Domein 16 december 2015

Adviesraad Sociaal Domein Gilze-Rijen. Notulen Adviesraad Sociaal Domein 16 december 2015 Notulen Adviesraad Sociaal Domein 16 december 2015 Verslag : Overleg Adviesraad Sociaal Domein, overleg 2015-10. Datum : 16 december 2015. Aanwezig : Ed Balkenende (secretaris), Michel van Boxtel, Kruisdijk

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel , in De Skalm te Stiens uur

Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel , in De Skalm te Stiens uur Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel 9-12-2014, in De Skalm te Stiens 19.30 uur Aanwezig: Jitske Tilstra Visser voorzitter, Gerard van Rijn secretaris, Jelle

Nadere informatie

Afwezig:Marielle Aendenroomer (met kennisgeving), OV De Bezige Bijtjes (met kennisgeving)

Afwezig:Marielle Aendenroomer (met kennisgeving), OV De Bezige Bijtjes (met kennisgeving) Montessori Basisschool Roermond Bijeenkomst 10 november 2016 vergadering Aanwezigen: : Chantal Tubee, Geerten van Eldik, Carlien Schouten G: Els Breukers (eerste deel) Directie: Frits Hoff SOMOR: Arjen

Nadere informatie

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad Wmo - WI Werkagenda 2015 versie april 2015 Adviesraad 1. Inleiding Deze werkagenda is opgesteld door het van de Adviesraad Wmo-WI Wageningen. Het is een document dat de werkzaamheden van de AR in 2015

Nadere informatie

Secretariaat: Wilhelmina Druckerstraat 13, 5142 PP Waalwijk Telefoon: 0416340629 of 0640343453. E-mail: henkvanrosmalen@home.nl

Secretariaat: Wilhelmina Druckerstraat 13, 5142 PP Waalwijk Telefoon: 0416340629 of 0640343453. E-mail: henkvanrosmalen@home.nl Verslag overleg Wmo adviesraad Waalwijk Datum: 25-08-2010 Locatie: MEE Brabant-Noord. Aanwezig adviesraad; Frits Keijlard, Jacques Houben, Jan Elling, Piet Hellings, Dirk van der Schans, Tini Voogd, Henk

Nadere informatie