PROSPECTUS (van toepassing per 22 juli 2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROSPECTUS (van toepassing per 22 juli 2014)"

Transcriptie

1 PROSPECTUS (van toepassing per 22 juli 2014) HiQ INVEST MARKET NEUTRAL FUND gevestigd te Amsterdam 1

2 1 WIJZIGING VAN HET PROSPECTUS BELANGRIJKE INFORMATIE DEFINITIES ALGEMENE INFORMATIE, STRUCTUUR BEHEERDER, BEWAARDER, JURIDISCH EIGENAAR ADMINISTRATEUR, PRIME BROKERS BELEGGINGSBELEID EN BELEGGINGSRISICO S VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT UITGIFTE EN INKOOP VAN PARTICIPATIES WAARDEBEPALING VAN PARTICIPATIES FINANCIELE VERSLAGLEGGING WINSTBESTEMMING VERGADERING VAN PARTICIPANTEN INFORMATIEVERSTREKKING JURIDISCHE ASPECTEN FISCALE ASPECTEN KOSTENSTRUCTUUR OVERIGE INFORMATIE MEDEDELINGEN EN VERKLARING BEHEERDER ACCOUNTANTSVERKLARING VERKORTE PERSONALIA EN ADRESGEGEVENS Bijlage 1: REGISTRATIEDOCUMENT HIQ INVEST B.V Termen die met een hoofdletter beginnen zijn gedefinieerd en hebben de betekenis die daaraan in hoofdstuk 3 van dit Prospectus wordt toegekend. Waar wordt verwezen naar een bepaalde paragraaf wordt een paragraaf van dit Prospectus bedoeld. Verwijzingen naar Bijlagen betreffen de bijlagen van dit Prospectus. 2

3 1 WIJZIGING VAN HET PROSPECTUS De wijzigingen die in het prospectus (het "Prospectus") van het HiQ Invest Market Neutral Fund (het Fonds ) worden doorgevoerd, volgen voornamelijk uit de implementatie van de vereisten die voortvloeien uit richtlijn 2011/61/EU met betrekking tot beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (Alternative Investment Fund Managers Directive), hierna AIFMD Richtlijn en de Gedelegeerde Verordening van de Europese Commissie 231/2013 Uitwerkingsverordening zoals geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Het Prospectus is aangepast aan de eisen van de AIFMD Richtlijn en de Uitwerkingsverordening. Alternatief houdt in dit perspectief in, dat beleggingsinstellingen die niet als Instellingen voor Collectieve Beleggingen in Effecten ( ICBE ), bestempeld kunnen worden een zogenaamde Alternatieve Beleggingsinstelling ( ABi ) zijn. Deze richtlijn heeft onder andere tot doel dat de activiteiten van de beheerders van fondsen die als ABi bestempeld kunnen worden, te onderwerpen aan Europees geharmoniseerde regels. Daarnaast beoogt de richtlijn een verbetering van de beleggersbescherming te realiseren door onder andere hoge eisen te stellen aan de transparantie aan (potentiële) beleggers. Dit Prospectus van het Fonds is voorgeschreven door de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). Het is opnieuw vastgesteld per 22 juli 2014 (eerdere vaststelling per 1 juni 2007) om te voldoen aan de AIFM-richtlijn. Het Fonds en de beheerder HiQ Invest (de Beheerder ) dienen per 22 juli 2014 aan alle bij de AIFMD gestelde vereisten te voldoen, wat onder andere gevolgen heeft voor de inhoud van het Prospectus en overige informatieverstrekking. De Beheerder houdt een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 lid 1 onder a Wft (van rechtswege omgezet in een zogenoemde AIFMD-vergunning per 22 juli 2014) voor het beheren van beleggingsinstellingen. Het Fonds wordt op basis van de artikel 2:65 Wft-vergunning beheerd. Voor het beheren van Icbe s op basis van artikel 2:69b Wft heeft de Beheerder ingevolge artikel 2:69c Wft een vergunning verkregen. 3

4 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus vervangt alle eerder ter zake van het Fonds in de vorm van een prospectus gepubliceerde informatie. 2.1 Waarschuwing Potentiële beleggers in participaties van elke klasse van de alternatieve beleggingsinstelling HiQ Invest Market Neutral Fund (het Fonds ) worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan een belegging financiële kansen, maar ook financiële risico's zijn verbonden. Ten aanzien van alle eventueel in dit Prospectus en iedere Bijlage opgenomen verwijzingen naar vermelde (verwachte) rendementen geldt dat de waarde van een Participatie van een bepaalde klasse kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. De beleggers krijgen mogelijk minder terug dan zij hebben ingelegd. Beleggers dienen goede nota te nemen van de volledige inhoud van dit Prospectus evenals van alle bij het Prospectus behorende aanvullingen (iedere aanvulling een "Bijlage"), alvorens te beleggen in het Fonds. Ten aanzien van toekomstgerichte verklaringen geldt dat deze naar hun aard risico's en onzekerheden inhouden aangezien ze betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen. De gepubliceerde (half) jaarrekeningen van het Fonds worden geacht deel uit te maken van dit Prospectus. Voor gegevens over de behaalde rendementen en historische kosten wordt hiernaar verwezen. 2.2 Verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit Prospectus De Beheerder is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de in dit Prospectus opgenomen gegevens. Die gegevens zijn, voor zover dat de Beheerder redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, in overeenstemming met de werkelijkheid. Er zijn geen gegevens weggelaten waarvan de vermelding de strekking van dit Prospectus zou wijzigen. De verstrekking en verspreiding van dit Prospectus houden niet in dat alle hierin vermelde informatie op dat moment nog juist is. Gegevens die van wezenlijk belang zijn zullen regelmatig op de Website worden geactualiseerd. De verstrekking van dit Prospectus impliceert niet dat ook na de datum van dit Prospectus alle opgenomen informatie nog juist is. Een actuele versie van het Prospectus zal te allen tijde verkrijgbaar zijn via de website van het Fonds, of via het kantoor van de Beheerder. 2.3 Eventueel door derden over het Fonds verstrekte informatie Niemand is gemachtigd namens de Beheerder informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in dit Prospectus zijn opgenomen. Mocht dat toch gebeuren, dan kan men er niet op vertrouwen dat de informatie of de verklaring is verstrekt of afgelegd door de Beheerder. 2.4 Beperkingen ten aanzien van de verspreiding van dit Prospectus in andere landen Dit Prospectus houdt niet in: een aanbod van enig effect; of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van enig effect. De Beheerder heeft uitsluitend een vergunning om in Nederland de Participaties aan te bieden aan het publiek of de verkoop daarvan op andere wijze actief te bevorderen. De Participaties zullen niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de 'Securities Act'), noch zal de Beheerder 4

5 worden geregistreerd onder de United States Investment Company Act van 1940 van de Verenigde Staten van Amerika, zoals gewijzigd. De aandelen mogen niet worden aangeboden, verkocht of geleverd, direct of indirect, in de Verenigde Staten van Amerika, hun gebiedsdelen of bezittingen, enige staat van de Verenigde Staten en het District van Columbia, tenzij zulks geschiedt in overeenstemming met Regulation S van de Securities Act of als gevolg van een ontheffing van de in genoemde wet vervatte registratieplicht. Afgezien van bepaalde, beperkte uitzonderingen zal de Beheerder geen inschrijvingen aanvaarden van personen die gevestigd zijn in de Verenigde Staten van Amerika of handelen voor rekening of ten bate van enig persoon in de Verenigde Staten van Amerika. Dit Prospectus en ieder Addendum mag niet worden aangeboden of verstuurd aan enig persoon in het Verenigd Koninkrijk, tenzij deze persoon valt onder artikel 49(2) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 van het Verenigd Koninkrijk, zoals laatstelijk gewijzigd, of anderszins een persoon is aan wie dit document rechtmatig kan worden aangeboden of verstuurd. Wie in het bezit komt van dit Prospectus wordt gevraagd van dergelijke beperkingen kennis te nemen en zich daaraan te houden. Het Fonds, de Beheerder en de Bewaarder aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schending door wie dan ook van een dergelijke beperking ongeacht of het een potentiële koper van Participaties betreft of niet. 2.5 Toepasselijk recht Dit Prospectus wordt beheerst door Nederlands recht en wordt uitsluitend in de Nederlandse en de Engelse taal beschikbaar gesteld. De versie in de Nederlandse taal is bindend, indien verschillen tussen de Nederlandstalige en de Engelstalige versie mochten bestaan. 2.6 Essentiële Beleggers Informatie document Voor dit Fonds is een Essentiele Beleggers Informatie document (EBi) opgesteld met informatie over het Fonds, de kosten en de mate van risico bij het beleggen in het aangeboden product. De informatie, zoals de risico indicator, in de EBi wordt jaarlijks gecontroleerd en indien nodig aangepast. Vraag er om en lees hem voordat u het product koopt. 5

6 3 DEFINITIES Aanvullende Voorwaarden PensioenBelegging de Voorwaarden PensioenBelegging waarin de kenmerken van het participeren door middel van Participaties Banksparen staan vermeld. De meest actuele versie hiervan is beschikbaar in het document center op Administrateur AIFMD Beheerder Bewaarder Bijlage Bgfo EUR Essentiele Beleggersinformatie Fonds Fiscale Instroom Fiscale Uitstroom CACEIS Bank Luxembourg Amsterdam Branch; ( Alternative Investment Fund Managers Directive ). Richtlijn Beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen: richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake Beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen zoals geïmplementeerd in de Wft op 22 juli 2013; de beheerder van het Fonds: HiQ Invest B.V; De van tijd tot tijd door de Beheerder aangestelde bewaarder van het Fonds: DAF Depositary B.V., als bedoeld in de AIFMD; bijlage bij het Prospectus; Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen, zoals dit van tijd tot tijd geldt, of de daarvoor in de plaats tredende regeling; euro s; een kort financieel document voor Fondsen als bedoeld in artikel 1 BGfo; HiQ Invest Market Neutral Fund, een (besloten) fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht; een toekenning van Participaties Banksparen waarbij de waarde, die bij een financiële onderneming die ingevolge de Wft het bedrijf van bank, beleggingsinstelling of levensverzekeraar mag uitoefenen is opgebouwd, fiscaal geruisloos wordt overgeheveld naar het Fonds als bedoeld in artikel sub 1 Wet Inkomstenbelasting 2001; een terugkoop van Participaties Banksparen waarbij de opbrengst wordt aangewend om opbouw of afbouw van vermogen voort te zetten bij een financiële onderneming die ingevolge de Wft het bedrijf van bank, beleggingsinstelling of 6

7 levensverzekeraar mag uitoefenen en de Participaties Banksparen geruisloos overneemt. Juridisch Eigenaar Lijfrentebeleggingsrecht Netto Vermogenswaarde Stichting Bewaarbedrijf Guestos, een stichting naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam; geblokkeerde Participaties als bedoeld in artikel 3.126a Wet inkomstenbelasting de som van de waarde van de tot het Fonds behorende goederen en rechten verminderd met de tot het Fonds behorende verplichtingen, waaronder begrepen eventuele belastingen en de kosten van Bewaring, Beheer en de overige kosten die ten laste van het Fonds komen, uitgedrukt in euro; Netto Vermogenswaarde de waarde van een participatie uitgedrukt in euro zijnde de Netto per Participatie Vermogenswaarde gedeeld door het aantal uitstaande Participaties; Participanten Participatie Participaties Banksparen Participatieklasse Prospectus Prime Broker houders van één of meerdere Participatieklassen; de eenheid waarin het vermogen van het Fonds is verdeeld, elk recht gevende op een evenredig deel van het vermogen van het Fonds; waar in het Prospectus wordt gesproken over participaties, wordt tevens bedoeld fracties; Participaties die kwalificeren als Lijfrentebeleggingsrecht; de Participaties in het Fonds zijn onderverdeeld in de klassen: A (gesloten per ), B, C en D. Iedere Participatieklasse kent haar eigen voorwaarden en kostenstructuur; dit Prospectus oorspronkelijk vastgesteld op 1 juni 2007 van het Fonds en opnieuw vastgesteld per 22 juli 2014, inclusief Bijlagen opgesteld overeenkomstig artikel 4:37l lid 1 Wft jo. Artikel 115j, 115x en Bijlage I BGfo zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld door één of meer supplementen; een bank of beleggingsonderneming die onder meer de volgende diensten kan aanbieden met betrekking tot Financiële Instrumenten en transacties in Financiële Instrumenten: execution-only Direct Market Access, clearing en settlement, custody (bewaring), securities lending (effectenleentransacties), risicobeheer en het verstrekken van financiering; 7

8 Toezichthouder Transactiedag de instelling aan wie de Minister van Financiën de verschillende taken bij of krachtens de Wft heeft gedelegeerd, zijnde De Nederlandsche Bank ( DNB ), respectievelijk de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ); een dag waarop uitgifte of inkoop van Participaties plaats kan vinden, zijnde iedere 15 e dag van de maand. Als de 15e geen Werkdag is wordt de Netto Vermogenswaarde de eerst volgende Werkdag berekend; Uitwerkingsverordening Vergadering van Participanten Waarderingsdag Website Werkdag Wft Gedelegeerde Verordening (EU) no 231/2013 van de Europese Commissie van 19 december 2012 ter uitwerking van de AIFMD; vergadering van Participanten van het Fonds; een dag per wanneer de Netto Vermogenswaarde van het Fonds en de Netto Vermogenswaarde per Participatie wordt vastgesteld, zijnde de laatste Werkdag voorafgaande aan een Transactiedag; de website van de Beheerder een dag waarop Euronext Amsterdam en de banken in Nederland geopend zijn voor het (laten) uitvoeren van transacties in financiële instrumenten en die geen nationale feestdag is in Nederland; en Wet op het financieel toezicht zoals deze van tijd tot tijd geldt, of de daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling. 8

9 4 ALGEMENE INFORMATIE, STRUCTUUR 4.1 Datum van oprichting Het Fonds is opgericht per 1 juni 2007 en van start gegaan op 15 augustus Fonds voor gemene rekening Het Fonds is een fonds voor gemene rekening. Het is geen rechtspersoon, maar een overeenkomst tussen de Beheerder, de Bewaarder en elk van de Participanten. Deze overeenkomst, verwoord in dit Prospectus, regelt het beheer en de bewaarneming van de activa en passiva die voor rekening en risico van de Participanten zijn verworven/aangegaan door het Fonds. (Omdat het Fonds geen rechtspersoonlijkheid heeft is de Juridisch Eigenaar de juridische eigenaar van de activa en passiva van het Fonds.) De Beheerder beheert het Fonds en de Bewaarder houdt ten behoeve van de Participanten toezicht op de Beheerder. De beleggingen worden aangehouden op rekeningen bij Prime Brokers. 4.3 Participatieklassen Het vermogen van het Fonds is onderverdeeld in meerdere Participatieklassen, met voor elke Participatieklasse een eigen vergoedingenstructuur. De onderliggende beleggingen en het risicoprofiel van de diverse Participatieklassen zijn gelijk. (Zie verder paragraaf 16, Kostenstructuur ) ISIN Codes Participatieklassen De ISIN codes van de Participatieklassen A, B, C en D luiden als volgt: A :(ISIN NL ); B :(ISIN NL ); C :(ISIN NL ); en D :(ISIN NL ). 4.4 Open end Het Fonds is verplicht om, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen, op iedere Transactiedag Participaties uit te geven of in te kopen tegen de Netto Vermogenswaarde op de Waarderingsdag, plus een toetredingsvergoeding (ingeval van uitgifte) of minus een uittredingsvergoeding (ingeval van inkoop). 4.5 Niet beursgenoteerd Het Fonds is niet genoteerd op een gereglementeerde markt. 4.6 Beperkte overdraagbaarheid Participaties Het Fonds heeft een besloten karakter: Participaties kunnen alleen worden verkocht aan het Fonds. Indien Participaties worden gehouden ten behoeve van een economisch gerechtigde daartoe, bijvoorbeeld door het 9

10 bewaarbedrijf van een bank ten behoeve van cliënten van die bank, zal de betreffende houder van dergelijke Participaties niet meewerken aan overdracht van de economische rechten uit hoofde van Participaties aan anderen dan het Fonds. Om dezelfde reden kunnen Participaties niet worden bezwaard met beperkte rechten of daarmee vergelijkbare rechten. (Zie verder paragraaf 8.9, Overdacht van Participaties en 8.10 Van Participaties afgeleide rechten ). 4.7 Fiscaliteit Fonds Vanwege de beperkte overdraagbaarheid van Participaties wordt het Fonds voor de vennootschapsbelasting aangemerkt als fiscaal transparant. Daardoor is het niet belastingplichtig voor de Nederlandse vennootschapsbelasting. (Zie verder paragraaf 15, Fiscale aspecten ). 4.8 Rechtsverhouding tussen Participanten, Beheerder, Bewaarder en Juridisch Eigenaar De rechtsverhouding tussen de Participanten, de Beheerder, de Bewaarder en de Juridisch Eigenaar wordt beheerst door wat in dit Prospectus is opgenomen. Door ondertekening van een verzoek tot uitgifte van Participaties aanvaardt een Participant gebonden te zijn aan de inhoud van het Prospectus. Participaties scheppen alleen rechten en verplichtingen van de Participanten ten opzichte van de Beheerder, de Bewaarder en de Juridisch Eigenaar en niet ook tussen Participanten onderling. 4.9 Wft-vergunning De Beheerder beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft. Het Fonds valt onder de werking van deze vergunning. 10

11 5 BEHEERDER, BEWAARDER, JURIDISCH EIGENAAR 5.1 Beheerder Algemeen HiQ Invest B.V treedt op als beheerder in de zin van de Wft. De Beheerder is opgericht op 9 augustus 2006, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer De Beheerder is belast met het beheer van het Fonds, het aangaan van verplichtingen ten laste van het Fonds en het verrichten van alle overige handelingen ten behoeve van het Fonds. Het beheer geschiedt conform het beleggingsbeleid en de beleggingsdoelstelling en valt onder de beleggingsrestricties zoals beschreven in dit Prospectus. Tot het beheer behoort ook het beleggen van de goederen die tot het Fonds behoren. De Beheerder is bevoegd een gedeelte van zijn taken uit hoofde van zijn beheerdersfunctie te delegeren aan één of meerdere derden. De Beheerder is tevens belast met het beheer van de volgende fondsen: HiQ Invest Fundamental Value Fund (abi); FundShare Umbrella Fond (abi); en FundShare Umbrella UCITS Fonds (Icbe) Bestuur De volgende personen die ook bestuurder zijn van de Beheerder bepalen het dagelijks beleid van de Beheerder in de zin van artikel 4:37c, lid 3 Wft: dr. ir. J.H.M. Anderluh, wonende te Delft, als algemeen directeur (mede)verantwoordelijk voor het Handelsproces, Beleggingsbeleid, Compliance & Risk, Reporting en het IT systeem drs. N.J. Klok CFA, wonende te Amsterdam, als directeur (mede)verantwoordelijk het Handelsproces, Beleggingsbeleid en onderhoudt contacten met: de Clearing, brokers, Administrateur en Bewaarder Uitvoering beleggingsbeleid Alle bestuurders van de Beheerder zijn betrokken bij de operationele invulling van het beleggingsbeleid van het Fonds en hebben de volgende relevante ervaring: dr. ir. J.H.M. Anderluh richtte zich in de eindfase van zijn studie elektrotechniek op de financiële wereld. Hij studeerde af bij de kwantitatieve researchgroep van AOT nv en promoveerde in de financiële wiskunde aan de TU Delft. Binnen zijn promotie onderzoek hield hij zich vooral bezig met modellering en numerieke waardering van exotische opties. Zijn onderzoek is in mei 2007 gepubliceerd. Tevens is hij van 2002 tot 2007 in dienst geweest bij Binck Securities BV (voormalig AOT), laatstelijk als hoofd van de Research afdeling. In deze functie gaf hij richting aan de kwantitatieve aspecten van de handelsstrategieën van Binck Securities alsmede het voor deze handel ontwikkelen van semi- en volautomatische handelstools. Verder was hij betrokken bij de treasury activiteit van BinckBank NV en was hij lid van het Risico Comité van BinckBank NV. 11

12 drs. N.J. (Niels) Klok CFA werkte, na het afronden van zijn studie bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, vier jaar als arbitrage- en positiehandelaar bij AOT Derivatives en Binck Securities. In deze functie hield hij zich bezig met hedgeconstructies in volatility en andere risk arbitrages, positiehandel bij corporate actions en met beheer van de obligatiepositie ten behoeve van de treasury activiteiten van BinckBank NV Eigen vermogen Het eigen vermogen van de Beheerder bedraagt ten minste EUR of 25% van de vaste kosten van het voorgaande boekjaar indien hoger Dekking aansprakelijkheid De Beheerder treedt op voor rekening en risico van het Fonds en is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de vermindering van de waarde, daling van de prijzen of welke andere oorzaak dan ook, behalve in geval van opzet of grove schuld. De Beheerder houdt: voldoende eigen vermogen; en beroepsaansprakelijkheidsverzekering (de groepsverzekering dekt EUR per jaar). Beide maatregelen worden passend geacht om mogelijke risico s die kunnen voortkomen uit professionele nalatigheid te dekken Boekjaar Het boekjaar van de Beheerder valt samen met het kalenderjaar Jaarrekening Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar maakt de Beheerder een jaarrekening op. De jaarrekening wordt ondertekend door de directie van de Beheerder. Mocht de handtekening van één of meer directieleden ontbreken, dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt. De jaarrekening ligt voor aandeelhouders ter inzage op het kantoor van de Beheerder Statuten en handelsregistergegevens Beheerder De geldende tekst van de statuten van de Beheerder is op de Website opgenomen. De statuten liggen ook ter inzage ten kantore van de Beheerder. Aan een ieder die daarom verzoekt worden alle gegevens over de Beheerder ter beschikking gesteld die op grond van enig wettelijk voorschrift in het handelsregister moeten worden opgenomen. Daarvoor wordt ten hoogste de kostprijs in rekening gebracht. 12

13 5.1.9 Klachten Ingeval van klachten over het Fonds of de Beheerder of Bewaarder kunnen deze worden ingediend door middel van een aangetekende brief aan de Beheerder per adres: Herengracht BZ, Amsterdam ter attentie van J.H.M. Anderluh of via de website van de Beheerder. De Beheerder is daarnaast aangesloten bij Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFID). 5.2 Uitbesteding van taken Administrateur De Beheerder heeft de financiële en beleggingsadministratie van het Fonds en de berekening van de Netto Vermogenswaarde per Participatie uitbesteed aan CACEIS Bank Luxembourg Amsterdam Branch, de Administrateur Administratieve dienstverlening (transactie- en positiereconciliatie) De Beheerder heeft de dagelijkse transactie- en positie reconciliatie - van banksaldi en effecten- uitbesteed aan de gelieerde partij FundShare Administrator BV Ontwikkeling en onderhoud handelssystemen De ontwikkeling en het onderhoud van het geautomatiseerde handelssysteem (IT infrastructuur en handelssoftware) is uitbesteed aan HiQ Trading Software BV. 5.3 Vergunning en intrekking vergunning De Toezichthouder heeft de Beheerder op 3 november 2006 een vergunning ingevolge artikel 2:67 Wft verleend als bedoeld in artikel 2:65, aanhef en onderdeel a. Deze stond voor 22 juli 2014 bekend als een Wft-vergunning en wordt per deze datum van rechtswege omgezet in een AIFMD-vergunning. Per 17 juni 2014 bezit de Beheerder tevens een Icbe-vergunning ingevolge artikel 2:69b Wft. Afschrift van de vergunningen wordt aan de Participanten verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs en staat op de website. Van een verzoek tot intrekking van de vergunning op grond van de Wft wordt aan de Participanten mededeling gedaan aan hun adres of in ten minste één landelijk verspreid Nederlands dagblad. 5.4 Bewaarder Algemeen Als Bewaarder van het Fonds treedt op DAF Depositary B.V. De Bewaarder is opgericht op 3 oktober 2011 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer De Bewaarder houdt toezicht of de taken van de Beheerder conform dit Prospectus en de Nederlandse wet- en regelgeving worden uitgevoerd. 13

14 5.4.2 Bestuur van de Bewaarder De volgende personen die ook bestuurder zijn van FundShare Administrator B.V. bepalen het dagelijks beleid van de Bewaarder in de zin van artikel 4:39 Wft: Het bestuur van de Bewaarder bestaat uit: de heer H.J.J.M. Schoofs RA de heer drs. M.S. Huisman RA RV De hiervoor genoemde bestuurders bepalen het beleid van de Bewaarder. Zij zijn tevens de directeuren van de FundShare Administrator B.V., de directe 100% aandeelhouder van de Bewaarder en Stichting DeGiro, de beleggersgiro van DeGiro BV Eigen vermogen Het eigen vermogen van de Bewaarder bedraagt ten minste EUR Boekjaar Het boekjaar van de Bewaarder valt samen met het kalenderjaar Jaarrekening Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt de Bewaarder een jaarrekening op. De jaarrekening ligt ter inzage op het kantoor van de Bewaarder en staat op de Website Statuten De geldende tekst van de statuten van de Beheerder is op de Website opgenomen. De statuten van de Bewaarder liggen tevens ter inzage ten kantore van de Beheerder. Aan een ieder die daarom verzoekt worden alle gegevens over de Bewaarder ter beschikking gesteld die op grond van enig wettelijk voorschrift in het handelsregister moeten worden opgenomen. Daarbij wordt ten hoogste de kostprijs in rekening gebracht Verplichtingen en taken Bewaarder De verplichtingen van de Bewaarder zijn: bewaarneming van de financiële instrumenten van het Fonds als bedoeld in artikel 21 lid 8 a AIFMD; verifiëren van de eigendomsverkrijging van de overige activa als bedoeld in artikel 21 lid 8 b AIFMD (o.a. derivaten) en deze correct registreren; controle of de Beheerder zich houdt aan het in het Prospectus verwoorde beleggingsbeleid; controle of de kasstromen van het Fonds verlopen volgens het bepaalde in de toepasselijke regelgeving en het Prospectus; controle of bij transacties met betrekking tot activa van het Fonds de tegenprestatie binnen de gebruikelijke termijnen aan het Fonds wordt voldaan; 14

15 controle of de opbrengsten van het Fonds een bestemming krijgen overeenkomstig de toepasselijke regelgeving en het Prospectus; controle of de berekening van de Netto Vermogenswaarde van de Participaties geschiedt volgens de toepasselijke regelgeving en het Prospectus; en controle of Participanten bij uitgifte het juiste aantal Participaties ontvangen en of er bij inkoop en uitgifte correct wordt afgerekend. De Bewaarder mag van deze taken alleen de bewaarneming uitbesteden en treedt bij het uitvoeren van haar taken uitsluitend op in het belang van de Participanten Bewaardersovereenkomst De Beheerder, de Juridische Eigenaar en de Bewaarder hebben een Bewaardersovereenkomst gesloten waarin is vastgelegd op welke wijze de Beheerder en de Juridische Eigenaar, de Bewaarder in staat moet stellen om de bewaarderstaken naar behoren uit te oefenen. De Bewaardersovereenkomst kan worden opgevraagd bij de Beheerder, daarvoor wordt ten hoogste de kostprijs in rekening gebracht Volmacht De Bewaardersovereenkomst bevat een volmacht van de Juridische Eigenaar aan de Beheerder waarin de Juridische Eigenaar de Beheerder in staat stelt het vermogen van het Fonds in overeenstemming met de regelementen uit het Prospectus te beheren. De Bewaarder stemt hier mee in. Als de Bewaarder bij uitoefening van de hierboven omschreven taken constateert dat niet is gehandeld conform het bepaalde in het Prospectus, kan hij ter wille van de belangen van de Participanten de Beheerder verzoeken de transactie ongedaan te maken op voor het Fonds kostenneutrale basis of de berekende kosten op neutrale basis zonder additionele kosten voor het Fonds te vergoeden Aansprakelijkheid Naar Nederlands recht is de Bewaarder ten opzichte van het Fonds en de Participanten aansprakelijk voor door Participanten geleden schade als gevolg van: (i) het verlies van financiële instrumenten die in bewaarneming kunnen worden genomen ( Custody Assets ), zoals bedoeld in artikel 21 lid 8 AIFMD (tenzij de Bewaarder aan kan tonen dat dat het verlies het gevolg is van een externe gebeurtenis waarover hij redelijkerwijs geen controle heeft en waarvan de gevolgen onvermijdelijk waren, ondanks alle inspanningen om ze te verhinderen); en (ii) niet naar behoren nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van opzettelijke of verwijtbare tekortkoming. De Bewaarder zal niet aansprakelijk zijn voor het verlies van Custody Assets, indien is voldaan aan de vereisten vermeld in artikel 21 lid 13, 2 e alinea AIFMD en artikel 101 lid 1 van de Uitwerkingsverordening (bewijslast Bewaarder): het moet gaan om een externe gebeurtenis (gebeurtenissen bij de Prime Brokers worden NIET als extern beschouwd); de gebeurtenis kan redelijkerwijze niet door de bewaarnemer worden voorzien; en 15

16 het verlies kon niet worden voorkomen, de gevolgen waren onvermijdelijk ondanks alle voorzorgsmaatregelen. Indien de Bewaarder wel aansprakelijk is voor het verlies van Custody Assets, dan zal de Bewaarder vervangende Custody Assets leveren aan de Juridisch Eigenaar. Indien de rechtspositie en aansprakelijkheid (zoals beschreven in deze Prospectus) van de Bewaarder of de Juridische Eigenaar wijzigt, stelt de Beheerder de beleggers hiervan onverwijld in kennis Verleggen (kwijting) aansprakelijkheid De Bewaarder mag, als voldaan wordt aan de vereisten vermeld in artikel 21 lid 13 AIFMD, de aansprakelijkheid voor verlies van financiële instrumenten overdragen aan een Prime Broker, mits: (i) dat in het betreffende geval schriftelijk met de Beheerder wordt overeengekomen; en (ii) de betreffende bewaarnemer aansprakelijkheid aanvaardt jegens de Participanten voor verlies van door haar bewaarde financiële instrumenten. De Bewaarder is tevens niet aansprakelijk in het geval de wetgeving van een derde land eist dat bepaalde financiële instrumenten in bewaarneming worden genomen door een lokale entiteit en er geen lokale entiteiten zijn die voldoen aan de eisen van artikel 21, lid 11 sub d en er wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 21, lid 14, sub b tot e van de AIFMD Aansprakelijkheid Bewaarder voor niet behoorlijk nakomen andere Bewaarderstaken In geval van niet naar behoren nakomen van de andere Bewaarderstaken, waaronder de taken met betrekking tot Non-Custody Assets is de Bewaarder niet aansprakelijk jegens de Juridische Eigenaar (ten behoeve van de Participanten) en de Beheerder voor de door hen geleden schade, tenzij er sprake is van opzettelijke of verwijtbare tekortkoming van de Bewaarder Rechtstreekse vorderingen van de Participanten op de Bewaarder De Beheerder is ten behoeve van de Participanten met de Bewaarder en de Juridische Eigenaar overeengekomen dat de Participanten in geval van aansprakelijkheid van de Bewaarder voor het verlies van Custody Assets een rechtstreekse vordering hebben op de Bewaarder, waarbij het volgende zal gelden: (i) de betreffende Participanten zullen hun vordering indienen bij de Beheerder; (ii) de Beheerder zal vervolgens van de Bewaarder vergoeding van de geleden schade vorderen en zo nodig rechtsmaatregelen treffen; (iii) als de Beheerder, om wat voor reden dan ook niet de gevraagde maatregelen treft tegen de Bewaarder (of dat niet adequaat of voortvarend genoeg doet) zullen de Participanten gerechtigd zijn die maatregelen zelf te treffen Beperkt verhaal Het Fonds, de Beheerder en de Participanten kunnen zich slechts verhalen op het eigen vermogen van de Bewaarder en niet op de vermogenswaarden die de Bewaarder op haar naam aanhoudt ten behoeve van andere beleggingsinstellingen. 16

17 5.5 Juridisch Eigenaar De Juridisch Eigenaar De Beheerder heeft Stichting Bewaarbedrijf Guestos benoemd als Juridisch Eigenaar van het Fonds. De Juridisch Eigenaar is gevestigd te Amsterdam. Zij is opgericht op en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer De Juridisch Eigenaar heeft als enige statutaire doelstelling het ten behoeve van de Participanten fungeren als juridische eigenaar van het vermogen van het Fonds. Alle goederen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het Fonds worden verkregen door de Juridisch Eigenaar ten behoeve van de Participanten. Zij is verbonden aan de Administrateur (CACEIS Bank Luxembourg Amsterdam Branch) en is op geen enkele wijze gelieerd aan de Beheerder, hierdoor is de onafhankelijkheid gewaarborgd Bestuur van de Juridisch Eigenaar Het bestuur van de Juridisch Eigenaar bestaat uit: mevrouw K.A.C. Wirschell mevrouw M.J.C. Mol De hiervoor genoemde bestuurders houden tevens hoge functies bij de Administrateur. Mevrouw Wirschell heeft een jarenlange ervaring in zowel uitvoerende als leidinggevende functies op het gebied van beleggingsadministratie en is tevens managing director van CACEIS Bank Luxembourg Amsterdam Branch. Mevrouw Mol heeft een jarenlange ervaring in juridische en compliance gerelateerde functies en is tevens Head of Legal & Compliance van CACEIS Bank Luxembourg Amsterdam Branch Juridisch eigenaar van het vermogen van het Fonds De Juridisch Eigenaar houdt het juridisch eigendom van het vermogen van het Fonds. Alle activa en passiva die deel uitmaken of zullen uitmaken van het Fonds zijn, respectievelijk worden, op eigen naam verkregen door de Juridisch Eigenaar, voor rekening en risico van de Participanten. De Participanten hebben een directe vordering jegens de Juridische Eigenaar. De Juridisch Eigenaar: (i) mag alleen tezamen met de Beheerder en de Bewaarder beschikken over het vermogen van het Fonds; (ii) zal de Beheerder volmacht geven om in het kader van de normale beheeractiviteiten over het vermogen van het Fonds te beschikken. Zij mag daarnaast ook uitsluitend met instemming van de Beheerder de posities (laten) gebruiken. 17

18 5.5.4 Aansprakelijkheid De Juridisch Eigenaar is slechts aansprakelijk voor door Participanten geleden schade, indien en voor zover de schade het gevolg is van niet naar behoren nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van opzet of grove nalatigheid. De Bewaarder, de Beheerder en de Participanten kunnen zich slechts verhalen op het eigen vermogen van de Juridische Eigenaar en op het door de Juridische Eigenaar ten behoeve van het Fonds aangehouden vermogen en niet op de vermogenswaarden die de Juridische Eigenaar aanhoudt ten behoeve van andere beleggingsinstellingen. 18

19 6 ADMINISTRATEUR, PRIME BROKERS 6.1 Administrateur Administrateur De Beheerder heeft CACEIS Bank Luxembourg Amsterdam Branch benoemd als Administrateur van het Fonds. De Administrateur behoort tot de CACEIS organisatie, de Europese marktleider op het gebied van financieel administratieve dienstverlening aan veelal grote en internationaal opererende vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Het voeren van de administratie van beleggingsfondsen behoort tot de kernactiviteiten van de Administrateur. Met de Administrateur is een administratieovereenkomst gesloten, die voldoet aan de daaraan in de toepasselijke regelgeving gestelde eisen. De CACEIS organisatie heeft o.a. vestigingen in Luxemburg, Frankrijk, Nederland, België, Ierland en Zwitserland. Op grond van de tussen de Administrateur en de Beheerder gesloten administratieovereenkomst, die voldoet aan de daaraan in de toepasselijke regelgeving gestelde eisen (Bgfo), is de Administrateur onder supervisie van de Beheerder, verantwoordelijk voor: het voorbereiden van en het voeren van de beleggingsadministratie en de financiële administratie van het Fonds; het periodiek berekenen van de Netto Vermogenswaarde van het Fonds en van de Participaties; het uitbetalen van vergoedingen en onkosten. De Administrateur zal op geen enkele wijze en in geen enkel geval toezien op (de juistheid van) enige investeringsbeslissing en de invloed hiervan op de prestaties van het Fonds. 6.2 Aanhouden financiële instrumenten bij Prime Brokers Voor het uitvoeren van de transacties en het aanhouden van resulterende posities in financiële instrumenten van het Fonds gebruiken de Beheerder en de Juridische Eigenaar op dit moment onder meer de volgende onder toezicht staande partijen (hierna de Prime Brokers ) Gecombineerde rekeningen voor financiële instrumenten en geld Banken: ABN Amro Clearing Bank N.V.; Morgan Stanley Co. International plc.; en Barclays Capital Securities Limited. Beleggingsonderneming: DeGiro B.V Gebruik van financiële instrumenten De Beheerder heeft in de Bewaardersovereenkomst voorafgaande schriftelijke toestemming gegeven dat de Juridisch Eigenaar de financiële instrumenten door de Prime Brokers kan laten gebruiken (uitlenen en herverpanding). 19

20 6.2.3 Stortingsrekening Voor het aanhouden van geld gebruiken de Beheerder en de Juridische Eigenaar op dit moment de volgende onder toezicht staande partijen: Bank: ABN AMRO Bank N.V. Bij de bovenstaande bank is een zogenoemde stortingsrekening geopend waar toetredingsgelden van Participanten op ontvangen worden en uittredingsgelden ten gevolge van de inkoop van Participaties worden uitgeboekt naar de vaste tegenrekening van de betreffende Participant. 20

21 7 BELEGGINGSBELEID EN BELEGGINGSRISICO S 7.1 Beleggingsdoelstelling Het Fonds is een beleggingsfonds dat als doelstelling heeft het behalen van een absoluut positief rendement, onafhankelijk van de beweging van de markt. Het Fonds streeft naar een jaarlijks netto rendement van 15% tot 20% in combinatie met een downside deviation (standaarddeviatie van de down-ticks) lager dan 15%. Het Fonds streeft naar een correlatie met de aandelenmarkt (Euro StoXX 50) van nul (ofwel een bèta van nul met de markt). Een beleggingsfonds dat een lage correlatie heeft met de aandelenmarkten is voor iedere belegger waardevol. Neem bijvoorbeeld aan dat een belegger binnen zijn huidige portefeuille een deel van zijn aandelenbelegging vervangt door een belegging in het Fonds. Zijn nieuwe portefeuille zal naar verwachting op de lange termijn hetzelfde rendement halen, maar met een lager risico dan de manier waarop rendement behaald wordt in zijn bestaande portefeuille Kredietfaciliteit, securities lending en borrowing Met het oog op het bereiken van de rendementsdoelstelling beschikt het Fonds over een kredietfaciliteit (leverage). Deze faciliteit kan ook worden aangewend om effecten te lenen (securities borrowing). Voorts kan het Fonds effecten uitlenen (securities lending). 7.2 Beleggingsbeleid Het Fonds maakt gebruik van de modernste beleggingsinstrumenten* en -technieken om het absolute positieve rendement te verhogen en de risico s te beperken. Dit vindt o.a. plaats door het innemen van short posities, kredietlijnen via de Prime Brokers, derivatenhandel en het aanhouden van een garantievermogen hoofdzakelijk bestaande uit staatsleningen en bedrijfsobligaties. Het fondsvermogen van het Fonds wordt op de volgende manier evenwichtig verdeeld over een drietal strategieën: Fundamenteel Long-Short Event-Driven Statistische Arbitrage * Zoals onder andere: aandelen, opties, obligaties, warrants, futures, CFD s, forwards, rente swaps, OTC-opties, credit default swaps, commodities en valuta s Fundamenteel Long-short Samenstelling van de long-short portefeuille van het Fonds vindt plaats op basis van het door de Beheerder speciaal hiervoor ontwikkelde model. Met behulp van dit model wordt een inschatting gemaakt van de waarde van beursgenoteerde ondernemingen. Er wordt gezocht naar ondernemingen die op basis van cijfers uit het verleden een relatief goede of slechte operationele en financiële groei tonen en waarvan de aandelen naar het oordeel van de Beheerder sterk onder- of overgewaardeerd zijn. Hiertoe vindt eerst een voorselectie plaats aan de hand van een geautomatiseerde koppeling tussen het model en de database van één van de grootste aanbieders van financiële data wereldwijd. Deze geautomatiseerde voorselectie is noodzakelijk om binnen een afzienbare tijd alle aandelen uit het universum te analyseren. De definitieve selectie vindt plaats aan de hand 21

22 van een verdieping van de analyse van alle beschikbare gegevens van de voorgeselecteerde ondernemingen. Belangrijke criteria voor zowel de voor- als definitieve selectie van de investeringen zijn: de groei van de operationele cashflow en winst; de kwaliteit van het management en de Raad van Commissarissen; de balans en daarmee de continuïteit van de onderneming; de marktpositie en de ontwikkeling hiervan; de eventuele relatieve onderwaardering of overwaardering van de onderneming; de waardering van de onderneming in haar sector; en de spreiding in sectoren Event driven Naar aanleiding van ontwikkelingen in de markt worden financiële constructies opgezet. Op deze manier wordt ingespeeld op tijdelijke prijsimperfecties van financiële instrumenten. Dit kunnen onder andere arbitrages zijn tussen verschillende landen en regio s Statistische Arbitrage Op basis van analyse van historische koersontwikkelingen wordt een voorspelling gemaakt van toekomstige koersontwikkelingen. Aan de hand van de uitkomsten daarvan worden long en short posities aangegaan. De analyse komt onder andere tot stand door een factoranalyse, regressieanalyse, correlaties en algoritmen Marktrisico Het Fonds streeft er naar om het marktrisico zoveel mogelijk af te dekken (equity market neutral). Het is desondanks zeer goed mogelijk dat er wel marktrisico gelopen wordt. Iedere dag zal een inschatting worden gemaakt van het marktrisico van de posities in het Fonds, waarna wordt besloten of dit risico al dan niet gedeeltelijk zal worden afgedekt, bijvoorbeeld door een tegengestelde transactie in futures aan te gaan Benchmark Het Fonds heeft geen benchmark, maar streeft een absoluut rendement na Leverage Het Fonds mag gebruik maken van leverage (kredietfaciliteiten/leningen, short transacties in effecten, transacties in derivaten) bij de Prime Brokers ter uitvoering van het beleggingsbeleid. Hiertoe houdt het Fonds een deel van haar vermogen aan bij Prime Brokers op rekeningen waarop pandrecht rust. Er is geen maximum gesteld aan het bedrag dat kan worden geleend. Het Fonds streeft ernaar om steeds ten minste 50% van het fondsvermogen veilig aan te houden in custody rekeningen waarop geen pandrecht rust en belegd in obligaties met een hoge kredietwaardigheid. Met de Prime Brokers is overeengekomen dat zij zich niet mogen verhalen op het deel van het fondsvermogen dat op custody rekeningen wordt aangehouden. Het Fonds draagt daardoor met betrekking tot de leverage een risico van maximaal 50% van de NAV van het Fonds, zoals berekend op de Transactiedag. 22

23 7.2.7 Derivaten Het Fonds zal voor de uitvoering van zijn beleggingsbeleid gebruik maken van beursgenoteerde derivaten en niet beursgenoteerde derivaten (OTC s). Hierbij gelden geen beperkingen Short transacties Het Fonds kan short transacties aangaan. In geval van een short transactie worden effecten verkocht die de verkoper niet bezit. Deze transacties worden gefaciliteerd door een of meerdere Prime Brokers. Om de verkochte effecten te kunnen leveren, leent de verkoper de effecten van een derde. Daarvoor zal het Fonds zekerheden afgeven, in contanten en/of effecten. De omvang van die zekerheden bepaalt het maximum waarvoor effecten geleend mogen worden en short posities aangegaan kunnen worden. Voor de omvang van de leenposities en de shortposities gelden verder geen beperkingen. Een short positie wordt gesloten door zoveel effecten in de markt te kopen als nodig is om eenzelfde aantal effecten als geleend terug te leveren aan de uitlener. Leentransacties zullen worden aangegaan tegen marktconforme condities, de kosten komen ten laste van het resultaat van het Fonds Verstrekken van zekerheden Het Fonds mag zekerheden verstrekken (bijv pandrecht) voor de nakoming van zijn verplichtingen uit aangegane transacties of leningen Uitlenen van effecten Het Fonds kan met Prime Brokers transacties aangaan met betrekking tot het (uit)lenen van effecten ( Securities Lending/Borrowing ). Het Fonds gaat deze transacties met diverse marktpartijen nagenoeg uitsluitend aan op basis van standaardcontracten zoals die worden ontwikkeld door de betreffende belangenorganisaties. Het Fonds kan transacties tot het uitlenen van effecten aangaan tot maximaal 100% van de beleggingsportefeuille. Het Fonds zal ervoor zorgen, dat ter afdekking van de door deze transacties ontstane kredietrisico s (exposures), voldoende zekerheden worden verkregen zoals dat voor dit product gebruikelijk is. Gebruikelijke vervangende zekerheden zijn onder meer liquiditeiten, (staats-) obligaties en aandelen van beursgenoteerde ondernemingen Periodieke beoordeling liquiditeitsrisico Het Fonds belegt in vrij verhandelbare liquide beursgenoteerde beleggingen en is derhalve niet blootgesteld aan een significant liquiditeitsrisico. Het Fonds kan derhalve haar belangen in korte tijd op een verantwoorde wijze zonder noemenswaardige koerseffecten liquideren. De Beheerder controleert periodiek of de in de portefeuille opgenomen financiële instrumenten nog steeds aan dat criterium voldoen en zal, indien dat niet meer het geval blijkt, passende maatregelen nemen Rechten verbonden aan effecten De Beheerder heeft het recht ten aanzien van de effecten behorende tot het Fonds, de aan die effecten verbonden rechten (waaronder stemrecht) uit te oefenen. De Beheerder zal zich hierbij laten leiden door het belang van de gezamenlijke Participanten. 23

24 7.3 Beleggingstechnieken en restricties Beleggingstechnieken Het Fonds houdt bankrekeningen en rekeningen in financiële instrumenten aan bij de partijen genoemd in paragraaf 6.2. De bankrekening bij ABN AMRO Bank N.V. wordt gebruikt om financiële transacties met participanten (bijv. toeen uittreding) af te wikkelen. Het Fonds brengt bij iedere maandelijkse berekening van de Netto Vermogenswaarde van het Fonds (Net Asset Value, NAV ) minimaal 50% van de NAV onder op een custody rekening in financiële instrumenten waarop geen pandrecht rust. Deze zijn gescheiden van de rekeningen in financiële instrumenten waarop risicovollere beleggingen worden gedaan. Op deze custody rekeningen alleen belegd in staats- of bedrijfsobligaties en worden geen leningen of shortposities aangegaan. Contractueel is er met de Prime Brokers geregeld dat een eventuele restschuld op de rekening in financiële instrumenten waarop risicovol wordt belegd, niet in mindering mag komen op een positief saldo op deze custody rekening Beleggingsrestricties Het Fonds voert zijn beleggingsbeleid uit onder de volgende beperkende voorwaarden: Het Fonds streeft naar een maximaal risico op verlies van 50% van de Netto Vermogenswaarde van het fondsvermogen. Het Fonds werkt met een maximaal risico op verlies, er is geen maximum gesteld aan het bedrag dat kan worden geleend. Dit maximum is afhankelijk van de posities die worden aangegaan. Zo zal een positie mandjes AEX aandelen tegenover een AEX Futures minder risico hebben (en dus meer leverage mogen hebben) dan een aandelenspread long Aegon tegenover short ING Risico- en positiemanagement Teneinde risicospreiding te bereiken, hebben de Beheerder en Bewaarder risico beperkende maatregelen ingeregeld: Risicomodellen Het Fonds houdt zijn posities in financiële instrumenten en geld aan bij Prime Brokers. Alle Prime Brokers gebruiken hun eigen risico model, dat de waarde uitrekent die als onderpand moet worden gegeven voor de risico s die voortvloeien uit de bij de Prime Brokers gehouden posities. De Prime Brokers monitoren het door hen berekende risico t.o.v. de bij hen aangehouden waarde actief. Restrictietoetsing door de Bewaarder Naast het continu bewaken van de beleggingsrestricties door de Beheerder, toetst de Bewaarder maandelijks AO/IB alle transacties (achteraf) aan de beleggingsrestricties in dit Prospectus en heeft de bevoegdheid deze terug te draaien indien de transacties niet in het beleggingsbeleid passen. 24

25 7.4 Beleggers- en risicoprofiel Beleggersprofiel De Beheerder van het Fonds richt zich met het Fonds op beleggers met een solide financiële positie. De Beheerder raadt af om met geleend geld in het Fonds te beleggen. Het Fonds kan posities aangaan die groter zijn dan de Netto Vermogenswaarde, daardoor kunnen prijsschommelingen een groot effect hebben op de Netto Vermogenswaarde van het Fonds. Als belegger ligt u er niet wakker van als de beurs een keer sterk daalt, omdat u zich realiseert dat incidentele koersdalingen op termijn weer kunnen worden goedgemaakt. Het Fonds richt zich primair op vermogensbeheerders en andere beleggers met gedegen kennis van zaken en ervaring op het gebied van beleggen. Het Fonds heeft als doelstelling het behalen van een stabiel rendement van 15% tot 20% Risicoprofiel Het Fonds belegt volgens het beleggingsbeleid zoals hiervoor weergegeven. Dit betekent dat de waarde van participaties kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Op basis van het beleggingsbeleid valt het Fonds in de door de AFM gedefinieerde risicocategorie zeer groot. Er kan niet worden gegarandeerd dat Participaties in het Fonds in waarde zullen stijgen. 7.5 Risico s Hieronder worden de belangrijkste beleggings- operationele en financiële risico s vermeld alsmede de maatregelen Beheerder heeft genomen ter acceptatie, voorkoming, beperking of afwenteling van deze risico s Beleggingsrisico's Aan een participatie in het Fonds zijn financiële risico s verbonden. De waarde van een participatie in het Fonds kan zowel stijgen als dalen. De Participanten krijgen mogelijk minder terug dan zij hebben ingelegd. Hieronder wordt een overzicht van alle risicofactoren gegeven die voor de Participanten over het algemeen relevant zijn in het licht van de gevolgen en de waarschijnlijkheid ervan (conform artikel 118 BGfo jo bepaling 8 Bijlage E BGfo). De belangrijkste beleggingsrisico s zijn de volgende: Rendementsrisico Het daadwerkelijk gerealiseerde rendement van de belegging in Participaties van het Fonds over de periode van aankoopmoment tot verkoopmoment staat niet op een eerder moment vast dan op het verkoopmoment. Het rendement is niet gegarandeerd. Er bestaat geen enkele garantie dat de beleggingsdoelstelling zal worden behaald. De waarde van Participaties is onder andere afhankelijk van de financiële instrumenten waarin wordt belegd en de keuzes die worden gemaakt bij de uitvoering van het beleggingsbeleid. Koers (markt) risico Hoewel het Fonds naar een bèta (correlatie) van nul met de markt streeft, bestaat het risico dat marktbewegingen van invloed zijn op de waarde van het Fonds. Met name schommelingen in individuele aandelen, obligaties, valuta-instrumenten, derivaten en vergelijkbare financiële instrumenten kunnen de waarde van het Fonds beïnvloeden. 25

26 Beleggen met geleend geld Het risico verbonden aan beleggen met geleend geld is gelegen in het feit dat de Participanten (een gedeelte van) hun inleg kunnen verliezen doordat eerst het geleende geld dient te worden terugbetaald. De beleggingen aangehouden bij de Prime Brokers op de non-custody rekeningen dienen daarbij als zekerheid (onderpand) voor de Prime Broker. Dit risico wordt enerzijds beperkt door de structuur van de custody rekening, waar minimaal 50% van het fondsvermogen als garantievermogen in is, en anderzijds doordat er geen verplichting voor de Participanten is om mogelijke tekorten van het Fonds aan te zuiveren indien de verliezen de inleg overstijgen. Short positie risico De inherente risico s van een short positie zijn groter dan die van een long positie: terwijl het maximale verlies van een long positie een plafond bereikt wanneer de waarde van het onderliggende effect nul wordt, zal het maximale verlies van een short positie afhangen van de stijging van de waarde van het onderliggende effect, een stijging die in theorie onbeperkt kan zijn. Daarnaast bestaat risico dat de short positie eerder dan geanticipeerd gecalled wordt door de uitlener van de stukken. Het Fonds zal er voor zorg dragen dat te allen tijde voldoende dekking tegenover de ingenomen short posities staat door middel van het lenen van aandelen. Het Fonds geeft hiervoor zekerheden af, hetzij in aandelen hetzij in contanten. Deze bepalen het maximum waarvoor short posities aangegaan kunnen worden. Onderpandrisico Dit betreft het risico dat posities geliquideerd moeten worden (lees: voortijdig ongunstig afwikkelen) om aan de onderpandverplichtingen (margin call) te voldoen. In verband met de toereikendheid van het onderpand t.o.v. de uitstaande posities sturen de Prime Brokers dagelijks risico- en positierapportages toe aan de Beheerder. Daarnaast worden de onderpandposities door de Beheerder ook gedurende de dag bewaakt en worden posities afgebouwd daar waar nodig Operationele risico s Het betreft hier risico s, als gevolg van niet afdoende of falende interne processen, menselijk gedrag en systemen of als gevolg van externe gebeurtenissen. Hierbij kan gedacht worden aan een onjuiste afwikkeling van transacties, fouten in de verwerking van gegevens, het verloren gaan van informatie en fraude. De belangrijkste operationele risico s zijn de volgende: IT risico: falen van software en hardware Het IT risico s wordt afgedekt door elkaar aanvullende beheersmaatregelen zoals back-up & recovery procedures, logische & fysieke toegangsbeveiliging en testprocedures. Transactie-uitvoering- en verwerkingsrisico Dit betreft risico s ten aanzien van fouten bij data-invoer, verwijtbaar verlies van stukken en gelden in bewaarneming gehouden door de Bewaarder. De transactie uitvoering- en verwerkingsrisico s worden door het Fonds afgedekt door de volgende beheersmaatregelen: dagelijkse geld- en stukkenreconciliatie (transacties en posities), regels voor procuratie, functiescheiding van organisatorische, procedurele, personele en fysieke aard en door kwaliteitseisen te stellen aan de financiële dienstverleners (met name de Administrateur en de Prime Brokers). 26

27 Implementatierisico (algoritmische strategieën) Het implementatierisico betreft het geautomatiseerd verrichten van transacties op basis van software matige inconsistenties (bugs in de softwarecode) of incorrecte aannames. Het implementatierisico wordt ondervangen door het centrale limieten- en positiesysteem en het grondig (back)testen van strategieën alvorens deze in productie te nemen Financiële risico s De beleggingsactiviteiten van het Fonds stellen het bloot aan diverse financiële risico s met betrekking tot de gehouden beleggingen in het Fonds. Dit betreft hoofdzakelijk de volgende risico s: marktrisico (renterisico, valutarisico en prijsrisico), liquiditeitsrisico, kredietrisico (kredietwaardigheidsrisico en tegenpartijrisico). Renterisico Renterisico is te omschrijven als het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van renteontwikkelingen. Sommige financiële instrumenten hebben stevige koersreacties op veranderingen in de rente. Het Fonds neemt posities in obligaties en rentederivaten in uit hoofde van rendementsoverwegingen en zal dit risico naar eigen inzicht indekken. Valutarisico De waarde van de beleggingen in financiële instrumenten wordt beïnvloed door de ontwikkelingen van de valutakoersen (ten opzichte van de euro), waarin deze beleggingen verhandelbaar zijn. Valutakoersen kunnen grote veranderingen laten zien. Deze veranderingen kunnen ertoe leiden dat het rendement op de beleggingen teniet worden gedaan door de verandering in de valutakoers. De Beheerder kan besluiten om het valutarisico geheel of gedeeltelijk af te dekken, doch is hiertoe niet verplicht. Hierdoor kan een koersdaling van een bepaalde valuta tot een verlies voor het Fonds leiden. Prijsrisico Prijsrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen van marktprijzen, veroorzaakt door factoren die uitsluitend gelden voor het individuele instrument of de uitgevende instelling hiervan, of door factoren die alle instrumenten die verhandeld worden in de markt beïnvloeden. Omdat alle financiële beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde waarbij waarde wijzigingen onmiddellijk in de winst- en verliesrekening wordt verwerkt, zijn alle wijzigingen in marktomstandigheden direct zichtbaar in het beleggingsresultaat. Het prijsrisico wordt gemitigeerd door spreiding aan te brengen in de totale portefeuille. In aanvulling hierop kan het prijsrisico worden afgedekt door het gebruik van derivaten. Krediet risico Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal voldoen, waardoor het Fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het Fonds belegd hoofdzakelijk in bedrijfs- en staatsobligaties met hoge credit ratings (investment grade). Hierdoor wordt het risico op wanbetaling van coupons en de aflossing van de hoofdsommen beperkt. Tegenpartijrisico derivaten Tegenpartijrisico als specifieke component van kredietrisico, is het risico dat de tegenpartij van een financieel contract (het derivaat) haar verplichtingen niet na kan komen. De notionele bedragen van de derivaten worden niet als activa of verplichtingen in de balans opgenomen en zijn geen afspiegeling van de potentiële winst of het 27

28 verlies waarmee een dergelijke transactie gepaard kan gaan. Tegenpartijrisico speelt pas een rol als het derivaat een positieve waarde heeft, met andere woorden de tegenpartij dient betalingen te verrichten uit hoofde van het contract. Het risico dat het Fonds loopt wanneer een tegenpartij zijn verplichtingen niet kan nakomen, is beperkt tot de positieve netto-vervangingswaarde van de derivatencontracten. Voor ter beurze verhandelde financiële derivaten (futures) die in contanten worden afgewikkeld, geldt dat het tegenpartijrisico beperkt is, omdat deze transacties tot stand komen op georganiseerde beurzen waarbij de clearinginstituten de verplichting van de tegenpartij overnemen en over het algemeen eisen dat er zekerheden worden gestort (initial margin). Over The Counter (OTC) verhandelde derivatencontracten worden onderling door contractpartijen overeengekomen. Hierbij ontstaat een tegenpartijrisico ter hoogte van positieve netto-vervangingswaarde van de derivatencontract en de gestorte initial margin. Het Fonds heeft de Prime Brokers als tegenpartij bij derivaten transacties. Tegenpartijrisico Prime Brokers Prime Brokers zijn bevoegd om vermogensrechten die het Fonds aan hen heeft verpand te gebruiken. Doordat het Fonds in haar relatie tot de Prime Brokers een recht van close out netting heeft, is het potentiële risico beperkt tot het 'netto' bedrag van haar rechten en verplichtingen jegens de Prime Brokers. Zij mag haar vordering op de Prime Brokers luidende in 'gebruikte' effecten verrekenen met haar verplichtingen jegens de prime Brokers met betrekking tot geleend geld en effecten en posities in derivaten. Mocht de Prime Broker vermogensrechten hebben verpand met een grotere waarde dan het bedrag dat het Fonds aan de Prime Broker is verschuldigd, dan is het Fonds concurrent crediteur ter zake van de vordering die na verrekening resteert en is het risico aanwezig dat die vordering niet kan worden geïnd. Liquiditeitsrisico inzake beleggingen Liquiditeitsrisico is te omschrijven als het risico dat het Fonds niet de mogelijkheid heeft om de financiële middelen te verkrijgen die nodig zijn om aan de verplichtingen uit hoofde van financiële instrumenten te voldoen. In bijzondere omstandigheden kan de handel in effecten worden gehinderd door een verminderde liquiditeit. Hierdoor kan het Fonds niet of slechts beperkt reageren op marktbewegingen. Ook kan het onmogelijk zijn in sommige effecten te handelen doordat de beursnotering is opgeschort door o.a. bedrijfsnieuws en/of emissies. Daarnaast zijn of kunnen beperkingen worden opgelegd, waardoor aandelen niet of zeer beperkt verhandelbaar zijn. Van een beperkte verhandelbaarheid kan gedurende lange tijd sprake zijn. Het Fonds belegt in vrij verhandelbare liquide beursgenoteerde beleggingen en is derhalve niet blootgesteld aan een significant liquiditeitsrisico. Het Fonds kan derhalve haar belangen in korte tijd op een verantwoorde wijze afbouwen Overige risico s Hefboomrisico: Het Fonds kan via geleend geld posities aangaan voor bedragen die haar totale Netto Vermogenswaarde overtreffen ( hefboomeffect ), hierdoor kunnen koersschommelingen een vergrotend effect op de Netto Vermogenswaarde van het Fonds kan hebben (zowel negatief als positief). Liquiditeitsrisico small caps Het gaat hier om het risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd. Het vermogen van het Fonds zal onder andere worden belegd in aandelen van kleinere beursgenoteerde ondernemingen (small caps), welke vaak beperkt verhandelbaar zijn. Dit kan aanzienlijke liquiditeitsrisico s met zich meebrengen. Als er in korte tijd veel aandelen verkocht moeten worden kan dit leiden tot een aanzienlijk verlies van de waarde van het Fonds. 28

29 Risico van uitlenen effecten Ter zake van het uitlenen van in de effectenportefeuille van het Fonds voorkomende effecten bestaat er het risico dat de inlener van de effecten zijn verplichting tot (tijdige) teruglevering van de aandelen niet nakomt. Ter afdekking van dat risico zullen de voor dergelijke transacties gebruikelijke vervangende zekerheden worden verlangd. Afwikkelingsrisico Dit is het risico dat bijvoorbeeld een bepaalde effectentransactie niet wordt afgewikkeld zoals het hoort. Daardoor kan een belegger in de problemen raken, vooral als hij, erop vertrouwend dat een bepaalde transactie correct zal worden afgewikkeld, alweer een nieuwe transactie heeft gedaan en zijn tegenpartij eist dat hij die nakomt. Doordat afwikkelingen van aan- en verkopen zowel in genoteerde via een gereglementeerde markt verhandelde obligaties als OTC transacties normaliter geschieden volgens het gebruikelijke systeem van levering tegen betaling, waarbij de clearinginstituten zich in principe garant stellen voor de betaling c.q. levering, is het tegenpartijrisico beperkt. Daarnaast wordt een juiste afwikkeling beheerst door een dagelijkse positie- en transactiereconciliatie. Risico van beperkte inkoopmogelijkheid en overdracht Als gevolg van de beperkte verhandelbaarheid van de Participaties (alleen door verkoop aan het Fonds op vastgestelde tijdstippen) kan uw belegging mogelijk alleen op een relatief ongunstige moment te gelde worden gemaakt. in uitzonderlijke situaties kan sprake zijn van verminderde mogelijkheid van verkoop van Participaties aan het Fonds, de Participaties kunnen in het geheel niet aan derden worden overgedragen. Risico van (fiscale) wetswijzigingen Dit is het risico dat de fiscale behandeling van het Fonds in negatieve zin wijzigt of dat andere wetgeving tot stand komt die een negatieve invloed heeft op het Fonds en haar Participanten. Risico van verlies van in bewaring gegeven activa In geval van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de Juridische Eigenaar, de Bewaarder en Prime Brokers (en hun Bewaarbedrijven) bestaat het risico van verlies van in bewaring gegeven activa. Dit risico wordt beheerst doordat de Bewaarder in het beginsel aansprakelijk is voor verlies van Custody Assets, tezij deze aansprakelijkheid is gedelegeerd aan de Prime Broker. Inflatierisico Dit is het risico dat de koopkracht van het in het Fonds belegde bedrag kan afnemen in geval van geldontwaarding (inflatie). Risico fondsstructuur Het Fonds zou kunnen worden aangemerkt als maatschap, hierdoor is het volgens de jurisprudentie mogelijk dat restschulden op de participanten worden verhaald. Dit risico is echter contractueel ondervangen in de afspraken die met Prime Brokers zijn vastgelegd. Risico s van macro- mesoeconomische en geopolitieke aard Het Fonds kan onderhevig zijn aan waardemutaties ten gevolge van, onder andere, veranderingen in economische, geopolitieke en bedrijfs(tak)ontwikkelingen (faillissementen en andere debiteurenrisico s) en plotselinge grote verschillen in vraag en aanbod op financiële markten door toedoen van voornoemde factoren; 29

30 Risico s op belangenconflicten De Beheerder, Bewaarder, FundShare Administrator B.V., DeGiro B.V., HiQ Trading en Liquidity Providing N.V. en HiQ Trading Software B.V. behoren allen tot de LPE Groep. Hierdoor zouden mogelijk belangenconflicten kunnen ontstaan met het Fonds. In overeenstemming met de omvang en structuur van de LPE Group, zijn verschillende effectieve organisatorische beheersmaatregelen getroffen om belangenconflicten binnen de groep te voorkomen. 7.6 Raad van advies De bestuurders van de Beheerder leggen hun investeringsbeleid twee keer per jaar voor aan de Raad van advies, die beide keren een vrijblijvend schriftelijk advies geeft over het gevoerde beleid en in de toekomst te voeren beleid. Deze verklaring zal gepubliceerd worden op de website van de Beheerder Samenstelling Raad van advies De Raad van advies bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 personen. De plaatsen in de Raad van advies worden ingenomen door personen van wie de Beheerder van mening is dat hun kennis of ervaring een waardevolle bijdrage kan leveren aan het Fonds. Zij worden voorgedragen door de Beheerder. De Raad van advies bepaalt met meerderheid van stemmen wie van de voorgedragen personen wordt benoemd. 30

31 8 VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT UITGIFTE EN INKOOP VAN PARTICIPATIES 8.1 Algemeen Rechten Participanten op het fondsvermogen Iedere Participant is economisch gerechtigd tot het vermogen van het Fonds in verhouding tot het door hem gehouden aantal Participaties. De Participaties vertegenwoordigen de gerechtigdheid tot het Fonds dat door de Beheerder wordt beheerd in overeenstemming met een beleid zoals omschreven in dit Prospectus. De Participaties luiden op naam. Bewijzen van deelneming worden niet uitgegeven Gelijke behandeling van Participanten Het Fonds zal Participanten in vergelijkbare gevallen op een gelijke manier behandelen Billijke behandeling Participanten De Beheerder zal bij ieder besluit dat het Fonds aangaat steeds afwegen of de gevolgen daarvan onbillijk zijn ten opzichte van de Participanten, gegeven de inhoud van het Prospectus en wat de Participanten op grond daarvan en op grond van de toepasselijke regelgeving redelijkerwijs mogen verwachten Aansprakelijkheid Participanten Verwerving van Participaties schept uitsluitend rechten en verplichtingen van de Participant ten opzichte van het Fonds en niet ook ten opzichte van de andere Participanten. Participanten zijn niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de Beheerder, de Bewaarder of de Juridisch Eigenaar. Zij zijn ook niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van het Fonds voor zover die de hoogte van de op hun Participaties gestorte of nog te storten inbreng te boven gaan. 8.2 Rechtstreekse deelname of deelname via een financiële instelling Algemeen Een belegger kan rechtstreeks deelnemen in het Fonds of via een financiële instelling waar hij of zij een effectenrekening aanhoudt die daartoe afspraken heeft gemaakt met de Beheerder. Daarvoor gelden verschillende procedures Deelname via een rekening bij gelieerde partij DeGiro Participeren in het Fonds kan ook door middel van inschrijving via de online broker: DeGiro BV, een onder toezicht staande beleggingsonderneming die de vermogensscheiding heeft ingeregeld via een beleggersgiro Stichting DeGiro. Iedere belegger in het Fonds kan via de website van DeGiro een beleggingsrekening openen bij DeGiro en direct via de website participaties in het Fonds kopen. De Participaties worden verwerkt op basis van het bepaalde in dit Prospectus 31

32 8.3 Toekenning (uitgifte) van Participaties Participaties worden toegekend door de Beheerder door inschrijving in het register dat door de Beheerder wordt gehouden. De Beheerder kan deelname ook toestaan door indirecte inschrijving via DeGiro BV. In beginsel vindt toekenning plaats op de Transactiedag dan wel op een nader door de Beheerder vast te stellen werkdag. 8.4 Verzoek tot toekenning van Participaties Een verzoek tot toekenning van Participaties in de Participatieklassen: A (gesloten per ), B, C of D dient de Beheerder uiterlijk vijf werkdagen voorafgaande aan de Transactiedag te hebben bereikt, dan wel op een door de Beheerder te bepalen kortere termijn. Het verzoek vermeldt het bedrag in EUR waarvoor toekenning in Participaties wordt verzocht. Participaties worden slechts toegekend als het daarvoor verschuldigde bedrag uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de Transactiedag op de rekening van het Fonds (ten name van de Juridische Eigenaar) is bijgeschreven. Een te late storting wordt gezien als een tijdige storting voor de volgende maand. Over de periode tussen ontvangst van de storting en de toekenning van Participaties zal geen rente worden vergoed. Het aantal Participaties dat wordt toegekend is gelijk aan het bedrag waarvoor toekenning wordt verzocht, gedeeld door de Netto Vermogenswaarde van de Participatie(s) op de dag voorafgaand aan de Transactiedag waarop toekenning plaats heeft en verminderd met de kosten. Voor de kosten verbonden aan toekenning van Participaties wordt verwezen naar de paragraaf Kosten en vergoedingen in dit Prospectus Minimumbedragen De minimumbedragen voor participatie in het Fonds en waarvoor vervolgstortingen gemaakt en onttrekkingen verricht - kunnen worden, zijn per Participatieklasse als volgt: Participatieklasse A: EUR (gesloten per ); Participatieklasse B: EUR ; Participatieklasse C: EUR ; en Participatieklasse D: EUR De Beheerder kan in bijzondere gevallen uitzonderingen maken op bovenstaande minimum participatiebedragen per Participatieklasse. 8.5 Sluiting Fonds De Beheerder kan besluiten het Fonds of een Participatieklasse te sluiten voor nieuwe deelnemers. Tevens kan de Beheerder, zonder opgaaf van reden, aan een Participant toekenning van Participaties weigeren. 32

33 8.6 Opschorten toekenning De Beheerder kan toekenning van Participaties opschorten indien de waarde van activa en/of passiva waarin het Fonds belegt niet kunnen worden vastgesteld; of de middelen van communicatie of berekeningsfaciliteiten die normaal worden gebruikt voor de bepaling van de waarde van het Fonds niet meer functioneren of indien om enige andere reden de waarde van een belegging die behoort tot het Fonds niet met de door de Beheerder gewenste snelheid of nauwkeurigheid kan worden bepaald; of indien factoren die onder andere verband houden met de politieke, economische, militaire of monetaire situatie waarover de Beheerder geen zeggenschap heeft, de Beheerder verhinderen de waarde van het Fonds te bepalen. Opschorten kan eveneens in het geval dat zich, naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, een bijzondere omstandigheid voordoet die opschorten rechtvaardigt. Een dergelijke bijzondere omstandigheid kan zijn: (i) dat in redelijkheid kan worden verwacht dat toekenning van Participaties tot gevolg zal hebben dat de belangen van de meerderheid van de bestaande Participanten onevenredig worden geschaad, dan wel (ii) dat belegging van het bedrag dat door toekenning van Participaties wordt ontvangen gelet op de marktomstandigheden onverantwoord of onmogelijk is. De Beheerder deelt de betrokkenen binnen een redelijke termijn mee dat de toekenning is opgeschort. 8.7 Register van Participanten Participaties worden toegekend doordat de Beheerder de Participatie inschrijft in het register van Participanten dat de Beheerder aanhoudt. De Beheerder houdt een register in elektronische of andere vorm bij, waarin de namen en adressen van de Participanten (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) zijn opgenomen (het Register ) Het Register zal met betrekking tot iedere Participant vermelden: (i) het aantal gehouden Participaties; (ii) het bankrekeningnummer van de Participant waarop hij betalingen van het Fonds wenst te ontvangen. (De bankrekening dient te worden aangehouden bij een kredietinstelling gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie (als omschreven in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Een Participant zal iedere wijziging in de hiervoor bedoelde gegevens onmiddellijk aan de Beheerder opgeven. Het Register wordt door de Beheerder geactualiseerd na iedere uitgifte en inkoop van Participaties. Een Participant kan kosteloos een gedagtekend exemplaar van het register opvragen bij de Beheerder maar uitsluitend voor zover het zijn eigen inschrijving betreft. Betaling door het Fonds op de in het Register vermelde bankrekening bevrijdt het Fonds en de betreffende Participant verleent het Fonds hiervoor bij voorbaat kwijting. Een Participant kan kosteloos een gedagtekend exemplaar van het Register van Participanten opvragen bij de Beheerder, doch uitsluitend voor zover het zijn eigen inschrijving betreft. 33

34 8.8 Inkoop van Participaties Algemeen Op verzoek van een Participant koopt het Fonds de Participaties in. Inkoop van Participaties geschiedt door het Fonds en kan uitsluitend plaatsvinden op de Transactiedag, dan wel op een nader door de Beheerder vast te stellen werkdag Verzoek Participant Een verzoek van een Participant als hiervoor bedoeld dient de Beheerder uiterlijk vijfentwintig werkdagen voorafgaande aan de Transactiedag te hebben bereikt, dan wel op een door de Beheerder te bepalen kortere termijn. Een dergelijk verzoek dient te luiden in Participaties die tot in maximaal vier decimalen zijn gespecificeerd. Voor het inkopen (onttrekking) van Participaties hanteert de Beheerder de minimum bedragen per Participatieklasse zoals uiteengezet in Verzoek tot toekenning Participaties, waarbij het restant niet minder mag worden dan de minimale initiële participatiebedragen Opschorten inkoop Na ontbinding van het Fonds vindt geen inkoop van Participaties meer plaats. Inkoop van Participaties vindt niet plaats gedurende de periode dat toekenning van Participaties niet mogelijk is Koopprijs De koopprijs voor een in te kopen Participatie is gelijk aan de intrinsieke of Netto Vermogenswaarde van de Participatie, verminderd met de door de Beheerder vast te stellen kosten zoals die zijn aangegeven in de paragraaf Kosten en vergoedingen in dit Prospectus. De Beheerder stelt de waarde van de Participatie vast op de dag van verkrijging. Dit gebeurt op basis van de Netto Vermogenswaarde van de Participatie(s) op de Waarderingsdag Voldoen koopprijs Het Fonds voldoet de koopprijs voor (een) aan hem ten titel van bewaring overgedragen Participatie(s) aan de Participant binnen tien werkdagen na de verkrijging van de desbetreffende Participaties. Betaling van de koopprijs vindt plaats door bijschrijving van de koopprijs op de door de Participant aangehouden rekening bij de kredietinstelling, zoals vermeld in het register van Participanten. 34

35 8.8.6 Vervallen ingekochte Participaties De Participaties die door het Fonds worden ingekocht en ten titel van bewaring zijn overgedragen aan de Bewaarder komen te vervallen. 8.9 Overdracht van Participaties Participaties kunnen niet worden overgedragen aan anderen dan het Fonds, die deze verkrijgt ten titel van inkoop. De Participaties kunnen wel aan bloed- en aanverwanten in de rechte linie (de Gerechtigden ) worden overgedragen in het kader van het afwikkelen van een nalatenschap. De Gerechtigden moeten als erfgenaam in een verklaring van erfrecht zijn genoemd. Deze Gerechtigden dienen contact op te nemen met de Beheerder en een verklaring van erfrecht en kopie legitimatiebewijs te verstrekken aan de Beheerder alvorens de Participaties kunnen worden overgedragen. Voor de voorwaarden waaronder Participaties aan het Fonds overgedragen kunnen worden, zie de paragraaf Inkoop van Participaties in de voorgaande paragraaf Van Participaties afgeleide rechten Verbod op creëren van van Participaties afgeleide rechten Het ten behoeve van derden creëren van van Participaties afgeleide rechten is niet toegestaan behoudens na goedkeuring daartoe van het Fonds Verbod op overdragen van van Participaties afgeleide rechten Van Participaties afgeleide rechten mogen niet worden overgedragen anders dan aan bloed- en aanverwanten in de rechte linie in het kader van het afwikkelen van een nalatenschap conform de procedure zoals weergegeven in paragraaf Verplichte overdracht van Participaties Indien een uiteindelijke gerechtigde tot van Participaties afgeleide rechten een opdracht tot verkoop geeft aan een financiële instelling die optreedt als intermediair, dan is deze instelling gelijktijdig verplicht tot overdracht van de Participaties door deze door het Fonds te laten inkopen Inkoop Participaties bij overtreding verboden en niet nakomen verplichte overdracht Overtreding van het verbod op het creëren of overdragen van Participaties afgeleide rechten of het niet nakomen van de verplichte overdracht als hiervoor genoemd, leidt per het moment onmiddellijk voorafgaande daaraan tot een overeenkomst van inkoop van de aan de betreffende afgeleide rechten ten grondslag liggende Participaties door het Fonds, ongeacht de waarde van deze Participaties. Levering en betaling zullen plaatshebben op de eerstvolgende Transactiedag na het verstrijken van een periode van vijfentwintig dagen nadat het Fonds met het creëren of de overdracht van de afgeleide rechten als bedoeld in dit artikel bekend is geworden. Indien op dat moment inkoop door het Fonds is gestaakt, zullen levering en betaling plaatshebben op de eerstvolgende Transactiedag waarop aan inkoop van Participaties door het Fonds weer uitvoering wordt gegeven. 35

36 Koopprijs Als koopprijs voor de in overeenstemming met de voorgaande alinea ingekochte Participaties geldt het laagste bedrag van: - de Netto Vermogenswaarde van de Participaties op de laatste Werkdag voorafgaand aan de eerstvolgende Transactiedag, volgend op het creëren of de overdracht van de van de Participaties afgeleide rechten als bedoeld in dit subhoofdstuk 'Van participaties afgeleide rechten', verminderd met de door de Beheerder vast te stellen kosten zoals die zijn aangegeven in de paragraaf Kosten en vergoedingen in deze Prospectus; dan wel - de Netto Vermogenswaarde van de Participaties op de laatste werkdag voorafgaand aan de Transactiedag waarop levering en betaling plaatsvinden als omschreven in de voorgaande alinea, verminderd met de door de Beheerder vast te stellen kosten zoals die zijn aangegeven in de paragraaf Kosten en vergoedingen in dit Prospectus Wijze van verstrekken van opdrachten tot toekenning en inkoop De (toekomstige) Participant die via een opdracht om toekenning of inkoop van Participaties verzoekt moet daarvoor gebruik maken van een formulier dat bij de Beheerder via de website te downloaden is, dan wel zijn opdracht op een andere door de Beheerder goedgekeurde wijze indienen. Alle verstrekte opdrachten luiden in EUR of in Participaties tot in maximaal vier decimalen nauwkeurig in geval van inkoop. De Participant is niet gerechtigd de opdracht die hij heeft gegeven te annuleren, behalve met inachtneming van de gestelde termijn waarbinnen initiële opdrachten tot toekenning of inkoop de Beheerder dienen te hebben bereikt. Als het door de Participant gestorte bedrag anders blijkt te zijn dan het bedrag waarvoor door de Participant toekenning is verzocht, maar wel gelijk aan of hoger dan de minimumdeelname van EUR 2.500,- komt het verzoek tot toekenning niet te vervallen. In dat geval voert de Beheerder het verzoek voor het gestorte bedrag uit Waarborgen De Beheerder zal ervoor zorg dragen dat het Fonds voldoet aan de vereisten die de Toezichthouder heeft gesteld aan de waarborgen die semi-open-end instellingen moeten aanhouden. Hierdoor is voldoende gegarandeerd dat behoudens wettelijke bepalingen en uitzonderlijke situaties het Fonds in voorkomende gevallen de voor inkoop benodigde liquide middelen vrij zal kunnen maken. 36

37 9 WAARDEBEPALING VAN PARTICIPATIES 9.1 Algemeen De Netto Vermogenswaarde per Participatie in een Participatieklasse wordt op vier cijfers achter de komma (publicatie op de website met twee cijfers achter de komma), berekend door de Netto Vermogenswaarde per Participatieklasse te delen door het aantal in de betreffende Participatieklasse uitstaande Participaties. Op de Transactiedag stelt de Administrateur de Netto Vermogenswaarde per Participatie in Participatieklasse A (gesloten per ), B, C of D vast op grond van onderstaande waarderingsgrondslagen. Ten behoeve hiervan wordt de waarde van de activa inclusief het saldo van baten en lasten over het al verstreken deel van het lopende boekjaar, verminderd met de verplichtingen/passiva (daarbij rekening houdende met de verschillende kostenstructuren van de Participatieklassen) gedeeld door het aantal uitstaande Participaties per Participatieklasse. 9.2 Waardering financiële instrumenten andere activa en passiva op de Waarderingsdag De waardering van activa en passiva van het Fonds vindt als volgt plaats: financiële instrumenten, geldmarktinstrumenten en andere vermogensbestanddelen die aan een gereglementeerde markt zijn genoteerd of daarop worden verhandeld, worden gewaardeerd op de laatst bekende slotkoers (of laatst bekende afwikkelingsprijs ingeval futures forwards en opties) op de betreffende Waarderingsdag; liquide middelen en deposito s worden gewaardeerd op nominale waarde; alle overige beleggingen worden, bij afwezigheid van een beurskoers, door de Beheerder gewaardeerd op basis van in het maatschappelijk verkeer aanvaardbaar geachte waarderingsgrondslagen ( fair value ); en activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend naar euro tegen de wisselkoers op de Waarderingsdag. Onder fair value wordt verstaan het bedrag waarvoor een vermogensbestanddeel kan worden verhandeld of een verplichting kan worden afgewikkeld, tussen ter zake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen, die onafhankelijk zijn. 9.3 Dagelijkse (indicatieve) berekening door de Beheerder De Beheerder berekent zelf, iedere dag dat Euronext Amsterdam is geopend, de waarde van de portefeuille en de Netto Vermogenswaarde per Participatieklasse in EUR aan de hand van de methode voor waardering zoals hieronder weergegeven. De berekening geschiedt op dezelfde wijze als waarop de Administrateur haar maandelijkse berekening maakt, met dien verstande dat wel rekening wordt gehouden met de vaste beheervergoeding maar niet met de performance fee. De Beheerder publiceert aan het einde van de kalendermaand een tussentijdse indicatieve Netto Vermogenswaarde op de website. 37

38 9.4 Maandelijkse berekening en vaststelling door de Administrateur De Netto Vermogenswaarde en de Netto Vermogenswaarde per Participatie in een Participatieklasse in EUR worden in beginsel iedere Waarderingsdag, vastgesteld in euro door de Administrateur en gepubliceerd op de Website. Dit geschiedt door de waarde van de activa (gebaseerd op de waardering van de activa en passiva zoals hieronder weergegeven) inclusief saldo van baten en lasten, verminderd met de verplichtingen, te delen door het aantal uitstaande Participaties. De berekening vindt plaats nadat de Administrateur de transactiebevestigingen van de vorige handelsdag in de administratie van het Fonds heeft verwerkt. Bij de vaststelling van deze waarde zal rekening worden gehouden met vooruitbetaalde kosten, verschuldigde (maar nog niet betaalde) kosten, een reservering voor prestatievergoeding en nog te ontvangen rente en andere vergoedingen. Voor de bepaling van de operationele kosten wordt rekening gehouden met de relatieve weging van de betreffende Participatieklasse t.o.v. het totale fondsvermogen op de Waarderingsdag Akkoord Beheerder De Netto Vermogenswaarde per Participatie in een Participatieklasse per een Waarderingsdag wordt berekend door de Administrateur en daarop ter accordering aan de Beheerder gezonden. Bij akkoord van de Beheerder, wordt Netto Vermogenswaarde per Participatie in een Participatieklasse conform de berekening vastgesteld en op de website van de Beheerder gepubliceerd. 9.5 Opschorting vaststelling Netto Vermogenswaarde De Beheerder kan besluiten de vaststelling van de Netto Vermogenswaarde en de Netto Vermogenswaarde per Participatie tijdelijk op te schorten in onder meer de volgende gevallen: als de waarde van de activa en/of passiva waarin het Fonds belegt niet kunnen worden vastgesteld; als de communicatiemiddelen of berekeningsfaciliteiten die normaal worden gebruikt voor de bepaling van de waarde van het Fonds niet meer functioneren of als om enige andere reden de waarde van een belegging die tot het Fonds behoort niet met de door de Beheerder gewenste snelheid of nauwkeurigheid kan worden bepaald; als factoren waar over de Beheerder geen zeggenschap heeft bijvoorbeeld de politieke, economische, militaire of monetaire situatie de Beheerder verhinderen de waarde van het Fonds te bepalen; en De Beheerder zal de Netto Vermogenswaarde en de Netto Vermogenswaarde per Participatie niet vaststellen indien: er een besluit tot ontbinding van het Fonds is genomen. Informatie over de Netto Vermogenswaarde per Participatie is bij de Beheerder te verkrijgen en zal worden gepubliceerd op de Website. 38

39 9.6 Compensatie Participanten ingeval van onjuiste berekening Netto Vermogenswaarde Indien blijkt dat er bij de berekening van de Netto Vermogenswaarde per Participatie een fout is gemaakt, wordt direct na het vaststellen bepaald wat het effect is geweest op de afgegeven Netto Vermogenswaarde per Participatie. In alle gevallen wordt hier intern een rapportage van bijgehouden. Om te bepalen of er sprake is van een materiële afwijking wordt een grens van 1 % van de Netto Vermogenswaarde per Participatie aangehouden. Als de fout groter is dan de genoemde materialiteitsgrenzen én er benadeling van Participanten of het Fonds heeft plaatsgevonden door een toe- of uittreding tegen de foutief bepaalde Netto Vermogenswaarde per Participatie, dan zal compensatie door de Beheerder plaatsvinden naar de betreffende Participant en/of het Fonds. 39

40 10 FINANCIELE VERSLAGLEGGING 10.1 Jaarverslaggeving Het boekjaar loopt van 15 mei tot en met 14 mei van het daaropvolgend kalenderjaar. De Beheerder stelt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een verslag op over dat boekjaar. Dit jaarverslag omvat een verslag van de Beheerder, evenals de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting hierop. In de toelichting worden ten minste opgenomen: een overzicht van het verloop gedurende het boekjaar van de waarde van het Fonds, de beleggingen en de samenstelling van de beleggingen per ultimo van het betreffende boekjaar. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt de Beheerder het opgemaakte jaarverslag openbaar, ongeacht of het al dan niet is vastgesteld Halfjaarverslaggeving Jaarlijks binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar maakt de Beheerder een verslag op over de eerste helft van dat boekjaar, het halfjaarverslag. Dit halfjaarverslag omvat een verslag van de Beheerder, alsmede de halfjaarcijfers. De halfjaarcijfers bestaan uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting hierop. In de toelichting worden ten minste opgenomen: een overzicht van het verloop van de waarde van het Fonds gedurende de eerste helft van het boekjaar en van de samenstelling van de beleggingen per ultimo van de eerste helft van het betreffende boekjaar. De Beheerder maakt dit halfjaarverslag openbaar. De jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren en de meest recente halfjaarcijfers worden geacht deel uit te maken van dit Prospectus. Voor gegevens over de behaalde rendementen en historische kosten wordt hiernaar verwezen Onderzoek jaarrekening De Beheerder zal een registeraccountant of een andere deskundige als bedoeld in artikel 2:393(1) Burgerlijk Wetboek opdracht geven om de jaarrekening te onderzoeken. De accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de Beheerder en de Bewaarder en geeft de uitkomst van zijn onderzoek in een verklaring weer. Deze verklaring wordt toegevoegd aan de jaarrekening Ondertekening door Beheerder en Bewaarder Het jaarverslag en het halfjaarverslag worden ondertekend door de Beheerder, de Juridische Eigenaar en de Bewaarder. Ontbreken een of meer handtekeningen, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt Plaats waar de verslagen verkrijgbaar zijn dan wel ter inzage liggen Binnen zes maanden na afloop van een boekjaar en voor zover het een halfjaarverslag betreft binnen negen weken na de eerste helft van het boekjaar, ligt het jaarverslag dan wel het halfjaarverslag ter inzage ten kantore van de Beheerder, tevens is deze verkrijgbaar via de Website van de Beheerder. Voor zover dit het jaarverslag betreft valt de ter inzage legging samen met de oproep voor de Vergadering van Participanten Toezending op verzoek Het jaarverslag en het halfjaarverslag worden op verzoek kosteloos aan een Participant toegezonden. 40

41 11 WINSTBESTEMMING 11.1 Jaarlijkse winstbestemming De koerswinst van het Fonds zal jaarlijks worden toegevoegd aan de reserves van het Fonds, tenzij de Beheerder anders bepaalt. De Beheerder herbelegt de gereserveerde winsten. Alle Participaties van het Fonds die op het moment van vaststelling van het jaarverslag uitstaan bij Participanten delen in de winst van het Fonds over het desbetreffende boekjaar, in de verhouding van het aantal Participaties dat door deze Participanten wordt gehouden Dividenden en rente De revenuen die in de vorm van rente en dividend worden verkregen, worden kosteloos voor de Participant herbelegd. De Participanten ontvangen jaarlijks een overzicht van de ingehouden dividendbelastingen Tussentijdse winstuitkeringen De Beheerder kan besluiten om ten laste van het Fonds tussentijdse uitkeringen aan de Participanten te doen Betaalbaarstelling Uitkeringen van de winst, voor zover daartoe door de Beheerder wordt besloten, worden betaalbaar gesteld vier weken na vaststelling van het jaarverslag, tenzij de Vergadering van Participanten op voorstel van de Beheerder een andere datum bepaald. De Beheerder neemt de samenstelling van de uitkeringen op in de rapportages die hij aan de Participanten verstrekt. Betaalbaarstelling van de uitkeringen vindt plaats op de door de Participant aangehouden rekening bij de kredietinstelling, zoals vermeld in het register van Participanten. 41

42 12 VERGADERING VAN PARTICIPANTEN 12.1 Toegang tot de Vergadering van Participanten Binnen zeven maanden na afloop van een boekjaar wordt de jaarlijkse Vergadering van Participanten gehouden. Toegang tot deze vergadering hebben Participanten, de Beheerder, de Juridische Eigenaar en de Bewaarder, evenals degenen die door de voorzitter worden toegelaten De agenda De agenda voor de Vergadering van Participanten bevat in ieder geval het verslag van de Beheerder en de Bewaarder over de gang van zaken bij het Fonds in het afgelopen boekjaar en de vaststelling van het jaarverslag. In de jaarlijkse Vergadering van Participanten wordt voorts voorzien in eventuele vacatures binnen de Raad van Advies en wordt behandeld wat op de agenda is geplaatst. Een (of meer) Participant(en) die ten minste twintig procent (20%) van het totale aantal Participaties houd(t) (en) kan/kunnen van de Beheerder verlangen dat onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd. Het schriftelijke verzoek daartoe moet uiterlijk tien dagen voor de Vergadering van Participanten door de Beheerder zijn ontvangen Bestuurders De bestuurders van de Beheerder, Juridische Eigenaar en de Bewaarder hebben het recht in de Vergadering van Participanten het woord te voeren De accountant De accountant kan door de voorzitter tot het bijwonen van de Vergadering van Participanten worden toegelaten De oproeping De Beheerder zorgt voor de oproeping tot de Vergadering van Participanten en de vaststelling van de agenda. De oproeping vindt niet later plaats dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering en vermeldt de plaats binnen Nederland waar en het tijdstip waarop de Vergadering van Participanten wordt gehouden, alsmede voor zover bekend de agenda. Bovendien wordt in de oproeping aangegeven dat Participanten die de Vergadering van Participanten willen bijwonen de Beheerder uiterlijk vijf dagen vóór de dag van de vergadering schriftelijk van dat voornemen in kennis dienen te stellen. De oproeping wordt verzonden aan het adres van de Participant zoals opgenomen in het register van Participanten, dan wel door middel van een publicatie in een landelijk verspreid dagblad. De oproeping wordt in elk geval gepubliceerd op de website van de Beheerder. De Beheerder geeft van de onderwerpen die op verzoek van een (of meer) Participant(en) die ten minste twintig procent (20%) van het totale aantal Participaties in het Fonds houd(t)(en) aan de agenda worden toegevoegd, uiterlijk vijf dagen voor de Vergadering van Participanten kennis aan degenen aan wie de oproeping is gedaan. Als de voorschriften betreffende de oproeping en de plaats van de Vergadering van Participanten niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen. Voorwaarde hiervoor is dat alle Participanten ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat het besluit eenstemmig wordt genomen. Vaststelling van het jaarverslag door de Vergadering van Participanten strekt voor zover deze geen voorbehoud maakt de Beheerder en de Bewaarder tot decharge voor de vervulling van hun taken over het desbetreffende boekjaar. De Beheerder deelt binnen acht dagen aan alle Participanten mee dat het jaarverslag is vastgesteld. Als het jaarverslag gewijzigd is vastgesteld wordt dat gewijzigde verslag door de Beheerder op verzoek kosteloos aan de Participanten toegezonden. 42

43 12.6 Plaats waar de Vergadering van Participanten wordt gehouden De Vergadering van Participanten wordt gehouden op een door de Beheerder te bepalen plaats in Nederland Buitengewone Vergadering van Participanten Acht de Beheerder het in het belang van de Participanten gewenst, dan zal hij een buitengewone Vergadering van Participanten bijeenroepen. Bovendien zal de Beheerder een buitengewone Vergadering van Participanten bijeenroepen zodra een (of meer) Participant(en) die ten minste twintig procent (20%) van het totale aantal Participaties in het Fonds houd(t)(en), dit schriftelijk aan de Beheerder verzoek(t)(en) onder gelijktijdige mededeling van de te behandelen onderwerpen Voorzitter Vergadering van Participanten De Vergaderingen van Participanten worden geleid door een persoon die daartoe door de Beheerder wordt aangewezen. Indien de Beheerder geen voorzitter aanwijst, dan benoemt de Vergadering van Participanten zelf haar voorzitter. De voorzitter van de Vergadering van Participanten wijst een secretaris aan. De voorzitter kan ook derden toestaan om de Vergadering van Participanten of een gedeelte daarvan bij te wonen en er het woord te voeren Vertegenwoordiging per volmacht Een Participant kan zich ter Vergadering van Participanten bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen Besluitvorming Alle besluiten van de Vergadering van Participanten worden genomen met volstrekte meerderheid van de stemmen verbonden aan alle ter vergadering vertegenwoordigde Participaties waarbij aan elke Participatie één stem toekomt. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de Vergadering van Participanten een beslissende stem. Besluiten kunnen ook buiten de Vergadering van Participanten worden genomen, mits alle Participanten zich schriftelijk voor het besluit hebben uitgesproken. De voorzitter van de Vergadering van Participanten bepaalt de wijze van stemming. 43

44 13 INFORMATIEVERSTREKKING 13.1 Oproepingen en Mededelingen Oproepingen van en mededelingen aan Participanten geschieden per post of aan de in het Register van Participanten vermelde adressen en worden vermeld op de Website. Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van verzending door de Beheerder of de Bewaarder Maandrapportage De Beheerder heeft maandelijks een opgave met toelichting beschikbaar voor de Participanten, waarin onder meer zijn opgenomen gegevens betreffende de totale waarde van het Fonds, een overzicht van de samenstelling van de beleggingen, het totaal van uitstaande Participaties per Participatieklasse en de waarde van de Participaties per Participatieklasse een en ander per ultimo van de voorafgaande maand. Een afschrift van de maandelijkse opgave is op verzoek van de Participant bij de Beheerder verkrijgbaar tegen kostprijs. Dit afschrift wordt ook gepubliceerd op de website van de Beheerder Jaaroverzicht De Beheerder zal ten minste per ultimo van ieder kalenderjaar ten behoeve van de Participant een overzicht opstellen waarin in elk geval de volgende gegevens zijn opgenomen: het aantal Participaties en de waarde van de Participaties waarmee een Participant deelneemt aan het Fonds; en fiscale informatie over dividendbelasting en/of buitenlandse bronheffingen die zijn ingehouden op de beleggingen van het Fonds en die de Participanten eventueel kunnen verrekenen of terugvragen. De Beheerder verzendt dit jaaroverzicht naar het in het register van Participanten genoemde en aldus aan hem bekende adres. Het jaaroverzicht wordt door de Beheerder naar de Participanten gestuurd aan het begin van het eerste kwartaal van elk nieuw jaar. Het overzicht geeft aan hoeveel dividend en rente een Participant op pro rata basis in het afgelopen jaar heeft ontvangen of betaald. Daarnaast staan op het jaaroverzicht de Participaties in het Fonds gewaardeerd tegen de slotkoersen aan het begin en einde van het kalenderjaar. Deze gegevens zijn van belang voor uw aangifte inkomstenbelasting/ vermogensbelasting. Een deel van de informatie wordt in verband met de fiscale renseignering (VIA: vooringevulde aangifte) ook aan de belastingdienst verstrekt. De Beheerder kan Participanten de mogelijkheid bieden hen naar keuze meer informatie te verstrekken. Hij is bevoegd hiervoor kosten in rekening te brengen. 44

45 13.4 Website De Beheerder zal een Website onderhouden (www.hiqinvest.nl) waarop in ieder geval de volgende informatie vermeld zal zijn: de prospectussen ten aanzien van de beheerde beleggingsinstellingen en Icbe s; voorgenomen wijzigingen van de voorwaarden (met een toelichting daarop); besluiten tot wijziging van de voorwaarden (met een toelichting daarop); (half)jaarverslagen van de beleggingsinstellingen; de maandberichten van de beleggingsinstellingen; de door de AFM verleende vergunning; betaalbaarstelling van uitkeringen aan participanten; oproepen voor de vergaderingen van participanten; waarde en samenstelling van de beleggingen (maandelijks); aantal uitstaande participaties; de meest recente netto vermogenswaarde van een participatie onder vermelding van het moment waarop de vaststelling van de netto vermogenswaarde plaatsvond; de halfjaarrekening van de Beheerder; en jaarverslag van de Beheerder en Bewaarder, hierin zijn controleverklaringen van een onafhankelijke accountant opgenomen en uit de balans zal steeds blijken dat wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot het minimum eigen vermogen Informatie die ter inzage ligt bij de Beheerder De volgende informatie ligt ter inzage bij de Beheerder (en daarvan kan aldaar kosteloos een afschrift worden gekregen): de jaarrekening en halfjaarcijfers van de beleggingsinstellingen en de Beheerder; het prospectus ten aanzien van iedere beleggingsinstelling; de vergunning van de Beheerder; de Bewaardersovereenkomst; de informatie over de beleggingsinstellingen, de Beheerder en de Bewaarder die ingevolge enig wettelijk voorschrift in het Handelsregister opgenomen dient te worden; elk door de AFM genomen geldend besluit tot ontheffing van het ingevolge de Wft bepaalde met betrekking tot hemzelf, de door hem beheerde beleggingsinstellingen en de eventueel daarmee verbonden bewaarder; alleen voor participanten: de opgave als bedoeld in artikel 115v lid 4 Bgfo (de totale waarde van de beleggingen van iedere beleggingsinstelling, overzicht van de samenstelling van de beleggingen, het aantal uitstaande rechten van deelneming, de meest recent bepaalde intrinsieke waarde van de rechten van deelneming onder vermelding van het moment waarop de bepaling van de intrinsieke waarde plaatsvond (netto vermogenswaarde per participatie) Intrekking Vergunning Van een verzoek tot intrekking van de vergunning uit hoofde van de Wft wordt aan de Participanten mededeling gedaan. 45

46 14 JURIDISCHE ASPECTEN 14.1 Fonds voor gemene rekening Het Fonds is een fonds voor gemene rekening en is aangegaan voor onbepaalde tijd op 1 augustus Het Fonds houdt adres ten kantore van de Beheerder. Daarvoor geldt dat elke Participatie (recht van deelneming van dezelfde soort) recht geeft op een evenredig aandeel in het vermogen van het Fonds voor zover dit aan de Participanten (deelgerechtigden) toekomt Toepasselijk recht Op de rechtsbetrekkingen tussen de Beheerder, de Bewaarder en de Participanten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit, of verband houdend met dit Prospectus (inclusief geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan) zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam Wijzigingen Prospectus Door het richten van een ondertekend verzoek tot Uitgifte van Participaties onderwerpt een Participant zich aan het Prospectus. Wijzigingen in het Prospectus kunnen slechts tot stand komen door de Beheerder en Bewaarder tezamen. Van een voorstel tot wijziging en de wijziging van het Prospectus worden de Participanten op de hoogte gesteld via een advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad of via een mededeling aan het adres van iedere Participant. Het voorstel en de wijziging van het Prospectus worden ook voorzien van een toelichting op de website van de Beheerder geplaatst. De Participanten worden door de Beheerder schriftelijk op de hoogte gesteld van de vastgestelde wijziging(en). Eventuele wijzigingen van het Prospectus waardoor de rechten of zekerheden van de Participanten worden verminderd of lasten aan hen worden opgelegd, dan wel wijzigingen die een verandering van het beleggingsbeleid van het Fonds inhouden worden niet tegenover de Participanten ingeroepen binnen één maand na hun bekendmaking. Gedurende deze periode van één maand kunnen de Participanten hun belegging in het Fonds tegen de gebruikelijke voorwaarden te gelde maken. De genoemde periode van één maand geldt niet voor wijzigingen met betrekking tot de Uitgifte, Overdracht of Inkoop van Participaties. Deze wijzigingen worden na een daartoe strekkend besluit onmiddellijk van kracht Bewijs De boeken van de Beheerder, de Administrateur en de Bewaarder gelden ten opzichte van een Participant als dwingend bewijs, zolang die de onjuistheid van de in die boeken opgenomen gegevens niet heeft aangetoond. Op verzoek van de Participanten verstrekt de Beheerder aan de Participanten inzage in de hiervoor bedoelde boeken. In uitzonderingsgevallen waarin het Prospectus niet voorziet beslist de Beheerder. 46

47 14.5 Opzegging Bewaardersovereenkomst De Bewaardersovereenkomst tussen de Beheerder, Bewaarder en Juridische Eigenaar is aangegaan voor onbepaalde tijd. Zowel, de Beheerder, de Bewaarder en de Juridisch Eigenaar kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn zoals overeengekomen in de Bewaardersovereenkomst. De Beheerder en de Bewaarder zijn gerechtigd de Bewaardersovereenkomst ten aanzien van de Juridisch Eigenaar te beëindigen met een opzegtermijn zoals overeengekomen in de Bewaardersovereenkomst. De overeenkomst blijft in dat geval tussen Beheerder en Bewaarder in stand. De Beheerder heeft het recht de overeenkomst ten aanzien van de Bewaarder te beëindigen met een opzegtermijn zoals overeengekomen in de Bewaardersovereenkomst. De overeenkomst blijft in dat geval tussen Beheerder en Juridische Eigenaar in stand Ontbinding en vereffening Algemeen Een voorstel tot ontbinding van het Fonds wordt kenbaar gemaakt aan een, daartoe bijeen te roepen, Vergadering van Participanten. Het Fonds wordt ontbonden bij besluit van de Beheerder en de Bewaarder. Van een dergelijk besluit wordt mededeling gedaan aan de desbetreffende Participanten. De vereffening geschiedt door de Beheerder. Het Prospectus blijft tijdens de vereffening voor zover mogelijk van kracht Liquidatiesaldo Het liquidatiesaldo wordt aan de Participanten die gerechtigd zijn tot het Fonds uitgekeerd in de verhouding van het aantal Participaties dat deze Participanten houden. De Participaties vervallen daardoor. Eerst na het afleggen van rekening en verantwoording kan tot uitkering aan Participanten worden overgegaan. De Beheerder maakt een rekening en verantwoording op die vergezeld gaat van een verklaring van de accountant. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de Vergadering van Participanten strekt voor zover daarbij geen voorbehoud wordt gemaakt tot décharge van de Beheerder en de Bewaarder. 47

48 15 FISCALE ASPECTEN 15.1 Algemeen Hieronder wordt een globale beschrijving gegeven van de fiscale gevolgen van een deelname in het Fonds. Deze fiscale paragraaf is slechts ter algemene informatie. Er is niet gestreefd naar volledigheid. Uit de onderstaande tekst kunnen geen conclusies worden getrokken met betrekking tot onderwerpen die niet specifiek worden behandeld. De tekst is evenmin een advies over een persoonlijke situatie. Niet alle mogelijke fiscale gevolgen van deelname in het Fonds worden aan de orde gesteld. (Potentiële) Participanten wordt derhalve geadviseerd om de individuele fiscale gevolgen van deelname in het Fonds met hun eigen belastingadviseur te bespreken. De beschrijving van de Nederlandse fiscale aspecten is gebaseerd op de huidige in Nederland geldende belastingwetten, overige regelingen op het gebied van belastingen en de tot op heden in Nederland gewezen jurisprudentie in belastingzaken. Dit met uitzondering van wetgeving die na de datum van het Prospectus is gepubliceerd en waaraan terugwerkende kracht is toegekend Fiscale transparantie Vennootschapsbelasting en dividenden Een Participant kan zijn bewijzen van deelgerechtigdheid slechts vervreemden aan het Fonds zelf, door ze aan te bieden aan de Beheerder. Hierdoor wordt het Fonds vanuit de optiek van de vennootschapsbelasting beschouwd als een besloten fonds voor gemene rekening. Een dergelijk fonds is fiscaal transparant, wat betekent dat het Fonds zélf niet is onderworpen aan heffing van vennootschapsbelasting en geen dividenden kan uitkeren in de zin van de Wet op de Dividendbelasting Dit impliceert dat alle bezittingen en schulden van het Fonds worden toegerekend aan de individuele Participanten naar rato van hun deelname in het Fonds. De door het Fonds uitgekeerde dividenden of daarmee gelijk te stellen opbrengsten van Participaties in de zin van de Wet op de dividendbelasting 1965 zijn niet onderworpen aan de heffing van dividendbelasting Bronbelasting Op de inkomsten uit de beleggingen van het Fonds (rente/dividend) kan wereldwijd bronbelasting zijn ingehouden. Omdat het Fonds fiscaal transparant is, wordt de bronbelasting geacht te zijn ingehouden ten laste van de Participanten. De in Nederland ingehouden bronbelasting kan worden verrekend met de door de Participanten verschuldigde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Indien de bronbelasting is ingehouden in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten, kunnen de Participanten in beginsel een beroep doen op het veelal verlaagde tarief bronbelasting en de voorkoming van dubbele belasting waarin het belastingverdrag voorziet. 48

49 Fiscale aspecten voor de Participanten Hierna worden op hoofdlijnen de Nederlandse fiscale aspecten voor in Nederland woonachtige particuliere Participanten weergegeven. Voor de in Nederland wonende particuliere Participanten die de Participaties niet tot hun ondernemingsvermogen (behoeven te) rekenen of terzake van de Participaties geen Resultaat uit overige werkzaamheden genieten, geldt dat de waarde van de Participaties wordt gerekend tot de rendementsgrondslag voor de berekening van de inkomsten uit sparen en beleggen (box 3). Op grond van de Wet IB 2001 wordt het vermogen van de Participant belast met een vermogens rendementheffing. Over het saldo van bezittingen en schulden wordt een forfaitair rendement van 4% berekend, te belasten tegen een tarief van 30% (rekening houdend met vrijstellingen). Effectief is het tarief daardoor 1,2 % van de waarde in het economische verkeer van de participaties. De rendementsgrondslag wordt gepeild op 1 januari van het kalenderjaar. De daadwerkelijk met de participaties behaalde inkomsten en vermogenswinsten worden derhalve niet belast. Overigens geldt per belastingplichtige in ieder geval een heffingsvrij Box 3 vermogen van EUR (2014). Voor in Nederland gevestigde ondernemers die de Participaties tot hun ondernemingsvermogen (moeten) rekenen, alsmede voor de in Nederland gevestigde vennootschappen, geldt dat het resultaat op deze beleggingen onderdeel uitmaakt van hun belastbare winst. Een Participant die inwoner is van Nederland zal de Nederlandse dividendbelasting die is ingehouden op uitkeringen aan het Fonds doorgaans kunnen verrekenen met de verschuldigde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. 49

50 16 KOSTENSTRUCTUUR Aan het beleggen in beleggingsfondsen zijn kosten verbonden. Deze kosten vallen uiteen in kosten die ten laste worden gebracht van het Fonds en kosten die direct ten laste van de Participant worden gebracht. De totale kosten ten laste van het Fonds (beheervergoeding, operating fee en de performance fee), exclusief de kosten van effectentransacties en interestkosten, komen tot uiting in een kostenratio voor het Fonds (Lopende Kostenratio). De interestkosten worden nader toegelicht in het jaarverslag Kosten ten laste van het Fonds Hieronder volgen de belangrijkste kostencomponenten van het Fonds: Beheervergoeding De Beheerder ontvangt voor het beheer van het Fonds een vaste beheervergoeding van (uitgedrukt als een percentage van de Netto Vermogenswaarde van het Fonds): Participatieklasse A (gesloten per ): 0,075% per maand (0,9% per jaar), Participatieklasse B: 0,165% per maand (2,0% per jaar), Participatieklasse C: 0,165% per maand (2,0% per jaar), Participatieklasse D: 0,165% per maand (2,0% per jaar), berekend over de Netto Vermogenswaarde van het Fonds zoals berekend per de 15e van de betreffende maand Operating fee De Beheerder van het Fonds draagt zijn eigen kosten, zoals salarissen, kantoorhuur en communicatiekosten. Operationele kosten die direct voortvloeien uit het fondsbedrijf worden gedragen door het Fonds zelf. Buiten de beheervergoeding om, worden de volgende kosten apart in rekening van het Fonds gebracht: a. alle soorten belastingen indien deze zich voordoen, hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld stamp duty; b. rentekosten komen ten laste van het Fonds; c. transactiekosten komen ten laste van het Fonds. De transactiekosten zijn de kosten die door brokers, Clearing en beurzen in rekening worden gebracht voor het uitvoeren van transacties; d. short stockkosten komen ten laste van het Fonds. Short stockkosten zijn de (rente)kosten die in rekening worden gebracht voor het lenen van effecten. Om effecten short te kunnen gaan dienen effecten te worden ingeleend. e. juridische advieskosten ten behoeve van specifieke potentiële effectentransacties uit te voeren door het Fonds (bijvoorbeeld bij een merger, herstucturering of een claim); f. kosten voor data-informatiesystemen zoals Bloomberg, Thompson Reuters of andere; g. kosten voor eventuele juridische of fiscale bijstand ten behoeve van het Fonds; h. kosten verbonden aan een eventuele beursnotering van een Participatieklasse komen ten laste van de betreffende Participatieklasse; i. kosten voor handelssystemen (IT infrastructuur en handelssoftware) die ten dienste staan aan het Fonds. Dit handelssysteem wordt ter beschikking gesteld door HiQ Trading Software B.V. Op basis van de huidige situatie bedragen deze kosten EUR per handelsplek op basis van 13 handelsplaatsen op jaarbasis zoals ingenomen door de handelaren in dienst van de Beheerder; 50

51 j. kosten van de administratieve dienstverlening door FundShare Administrator B.V., op basis van de huidige situatie zijn EUR per jaar plus 0,10% over de Netto Vermogenswaarde van het Fonds zoals berekend op de Transactiedag. De vergoeding voor de administratieve dienstverlening betreft de volgende deelaspecten: het voeren van de participantenadministratie; dagelijkse transactie- en positie reconciliatie van banksaldi en effecten; begeleiding bij de accountantscontrole en opmaak van het (half)jaarverslag van het Fonds; en vergoedingen voor de Bewaarder, Administrateur en Accountant Indexering, tariefverhoging en prognose volgend boekjaar De hierboven genoemde kosten en vergoedingen die niet zijn uitgedrukt in een percentage van de Netto Vermogenswaarde maar zijn weergegeven als een bedrag, kunnen aan verandering onderhevig zijn als gevolg van het toepasselijk zijn van indexeringsclausules of tariefverhogingen. De tarieven en de grondslagen van indexering zijn op te vragen bij de Beheerder Maximering operationele kosten De bovengenoemde operationele kosten f t/m j zijn gemaximeerd tot 1% van de gemiddelde Netto Vermogenswaarde op jaarbasis Performance fee De Beheerder ontvangt onder de hierna volgende voorwaarden tevens een Performance fee. De Performance fee wordt vastgesteld op de Transactiedag en direct betaalbaar gesteld. De Performance Fee is alleen verschuldigd indien en zodra de maandelijks op de Transactiedag berekende Netto Vermogenswaarde (Net Asset Value, hierna "NAV") per Participatie in de desbetreffende Participatieklasse van het Fonds hoger is dan de high-watermark en hoger is dan de NAV op de 15e van de voorgaande maand. De high-watermark is de hoogste stand die de NAV per Participatie in de desbetreffende Participatieklasse sinds de start of sinds de laatste aanpassing heeft gehad: de laagste van deze twee geldt. De Beheerder kan de high-watermark per de 15e januari van elk jaar aanpassen aan de op die datum geldende NAV. De Beheerder stelt de Participanten daarvan minimaal 1 maandvan tevoren per op de hoogte en vermeldt het voornemen op de Website voorzien van een toelichting. Indien de Beheerder besluit om de high-watermark te verlagen, kunnen Participanten tot 5 werkdagen voor de betreffende 15e januari hun verzoek tot inkoop van het Fonds bij de Beheerder indienen. Participatieklasse A (gesloten per ): De performance fee bedraagt 25% over de performance, Participatieklasse B: De performance fee bedraagt 20% over de performance, Participatieklasse C: De performance fee bedraagt 25% over de performance, Participatieklasse D: De performance fee bedraagt 30% over de performance. Per 15 januari 2011 zijn alle Participaties omgezet in Participatieklasse A. Vanaf de eerste toetredingen na deze datum worden de Participatieklassen B, C en D gecreëerd. Op dat moment zal de nieuwe Participatieklasse gelijke Netto Vermogenswaarde per Participatie en high-watermark hebben als Participatieklasse A. Daarna zullen, als gevolg van de verschillende tariefstructuur, zowel de Netto Vermogenswaarde per Participatie als de high-watermark zich per Participatieklasse verschillend ontwikkelen. 51

52 Overzicht behaalde rendemente en historische kosten De gepubliceerde (half) jaarverslagen van het Fonds worden geacht deel uit te maken van dit Prospectus. Voor gegevens over de behaalde rendementen en historische kosten wordt hiernaar verwezen Kosten ten laste van de Participant Onderstaande kosten komen voor rekening van de individuele Participanten Vergoeding voor de Beheerder Bij transacties met Participaties (toe- en uittreding) van het Fonds zijn de Participanten de volgende kosten verschuldigd: Participatieklasse A (gesloten per ): 0,25%, Participatieklasse B: 1%, of een door te beheerder te bepalen lager tarief, Participatieklasse C: 1%, of een door te beheerder te bepalen lager tarief, Participatieklasse D: maximaal 1%. gerekend over het bedrag waarvoor de Participant toe- of uittreedt aan de Beheerder Overzicht behaalde rendemente en historische kosten De gepubliceerde (half) jaarverslagen van het Fonds worden geacht deel uit te maken van dit Prospectus. Voor gegevens over de behaalde rendementen en historische kosten wordt hiernaar verwezen. 52

53 17 OVERIGE INFORMATIE 17.1 Belangen Beheerder De bestuurders van de Beheerder beleggen voor een aanzienlijk bedrag van hun privé vermogen in het Fonds Gelieerde partijen Beheerder Dienstverlening gelieerde groepsmaatschappijen Het Fonds is opgericht door zijn beheerder HiQ Invest B.V. Hieronder is informatie opgenomen aangaande aan het Fonds gelieerde partijen, in aanvulling op hetgeen al in het Prospectus staat vermeld. Het Fonds maakt gebruik van de diensten van: FundShare Administrator B.V. en HiQ Trading Software B.V., beide aan de Beheerder gelieerde partijen. De diensten betreffen het uitvoeren van aan deze partijen uitbestede werkzaamheden, zoals de dagelijkse positie reconciliatie - van banksaldi en effecten- en de ontwikkeling en het onderhoud van de handelssystemen (ICT-infrastructuur en handelssoftware). Met deze gelieerde partijen worden geen effectentransacties verricht. Alle diensten vinden plaats tegen marktconforme tarieven Transacties via gelieerde partijen Bij de aan- en verkopen van (afgeleide) financiële instrumenten kan gebruik worden gemaakt van de diensten van partijen die aan de Beheerder zijn gelieerd. Deze gelieerde partijen zijn: DeGiro B.V.: een broker van het Fonds waar een rekening geopend is om het veilige gedeelte van de beleggingsportefeuille van het Fonds aan te houden; en HiQ Trading and Liquidity Providing N.V. ( HiQ TLP ), een door de Juridisch Eigenaar opgerichte beleggingsonderneming die handelt voor eigen rekening. De transacties via DeGiro zullen in beginsel worden uitgevoerd via een gereglementeerde markt. De transacties met HiQ TLP vallen buiten een gereglementeerde markt, effectenbeurs of een andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt. De prijs waartegen de transacties (hoofdzakelijk aankooptransacties) worden afgewikkeld zijn gelijk aan de prijzen waartegen HiQ TLP op datzelfde ogenblik de aankooptransacties heeft verricht, deze prijsvorming vindt wel plaats op een gereglementeerde markt HiQ Trading and Liquidity Providing N.V. (HiQ TLP) HiQ TLP is een beleggingsonderneming die een deel van het door het Fonds bijeengebrachte collectieve vermogen beheert en als liquidity provider rendabel maakt. Dit deel van het collectief bijeengebracht vermogen in het Fonds is bij oprichting uitgezakt in HiQ TLP door middel van een storting op de gewone aandelen. HiQ TLP fungeert daarmee als onderdeel (verlengstuk) van een beleggingsinstelling, het Fonds. 53

54 Juridische structuur HiQ Trading and Liquidity Providing N.V. ( HiQ TLP ) is voor 100% eigendom van het Fonds via de Juridische Eigenaar. Stichting Bewaarbedrijf Guestos (de Bewaarder ) houdt als juridisch eigenaar van de vermogensbestanddelen van het Fonds, 100% van de gewone aandelen van HiQ TLP. De Juridisch Eigenaar neemt deel in het kapitaal van HiQ TLP omdat bij een fonds voor gemene rekening alle deelnemingsrechten (beleggingen) van het Fonds ten name (ten titel van bewaring) van de Juridisch Eigenaar dienen te worden gesteld. De Beheerder houdt één prioriteitsaandeel in HiQ TLP waardoor zij het recht van voordracht verkrijgt in de algemene vergadering van aandeelhouders inzake de te benoemen bestuurders van HiQ TLP. Het bestuur van HiQ TLP bestaat uit de heren Klok en Anderluh, zij zijn tevens bestuurder van de Beheerder Activiteiten HiQ TLP is een beleggingsonderneming die voor eigen rekening handelt in financiële instrumenten, teneinde een markt in die financiële instrumenten te onderhouden. HiQ TLP vervult mogelijk de rol van liquidity provider op een gereglementeerde markt. Hiertoe is het noodzakelijk dat de onderneming een vergunning heeft volgens art 2:96 1.a Wft, tot het verrichten van beleggingsactiviteiten (i.c. handel voor eigen rekening) Vergunning financiële toezichthouders Aan HiQ TLP is op 11 november 2011, door de AFM een vergunning verleend als bedoeld in artikel 2:96 lid 1 onderdeel a Wft voor het in Nederland verrichten van beleggingsactiviteiten Kapitaalstructuur Het kapitaal van HiQ TLP , is voor bij oprichting gestort door de gewone aandeelhouder zijnde de Juridisch Eigenaar van het Fonds, ook in toekomst zal de Juridisch Eigenaar (lees: het Fonds) zorgen dat HiQ TLP als beleggingsonderneming aan de minimum eigen vermogenseisen blijft voldoen c.q. voldoende gekapitaliseerd blijft. Mocht er sprake zijn van onderkapitalisatie dan zal de Juridisch Eigenaar zorg dragen voor bijstorting. Daarnaast heeft er een symbolische storting van 1 plaatsgevonden door de enige prioriteitsaandeelhouder, de Beheerder van het Fonds Zeggenschapsstructuur De Juridisch Eigenaar in de rol van aandeelhouder zorgt feitelijk slechts voor de financiering door verstrekking van eigen vermogen aan HiQ TLP. De zeggenschap over HiQ TLP berust binnen de voorwaarden uiteengezet in dit Prospectus bij de prioriteitsaandeelhouder van HiQ TLP, de Beheerder. Door middel van de bij oprichting ingeregelde aandeelhoudersstructuur en het gemaakte onderscheid tussen een gewone en een prioriteit aandeelhouder, is de feitelijke zeggenschap over en de zuivere financiering/kapitalisering van HiQ TLP, van elkaar gescheiden. De Beheerder heeft als prioriteitsaandeelhouder namelijk statutaire voorkeursrechten (recht van voorstel/voordracht en recht van goedkeuring). De directie van HiQ TLP voert tevens directie over de Beheerder, de overheersende zeggenschap van HiQ TLP berust daarmee bij de Beheerder. 54

55 Organogram HiQ Trading and Liquidity Providing Kostenneutrale bedrijfsvoering Alle operationele kosten afkomstig van buiten de HiQ groep die in rekening worden gebracht aan HiQ TLP, worden één-op-één doorbelast aan de Beheerder en komen derhalve niet ten laste van het Fonds. HiQ TLP besteedt al haar activiteiten uit binnen de HiQ Groep. De kosten hiervan worden geacht onderdeel uit te maken van de vergoeding die het Fonds aan de Beheerder betaalt zoals vermeld in Hoofdstuk 8 Kostenstructuur Fiscale structuur (Vrijgestelde Beleggings Instelling) HiQ TLP wordt voor fiscale doeleinden aangemerkt als een Vrijgestelde Beleggings Instelling (VBI), als bedoeld in artikel 6a Wet op de vennootschapsbelasting HiQ TLP heeft met ingang van 15 juli 2011 (datum oprichting) de status van VBI verkregen. Deze specifieke fiscale status heeft tot gevolg dat HiQ TLP in beginsel is vrijgesteld van heffing van Nederlandse vennootschapsbelasting en dividendbelasting Solvabiliteitsverplichting beleggingsondernemingen De verplichting om voldoende solvabel te zijn, is erop gericht dat financiële ondernemingen voldoende vermogen aanhouden ten opzichte van de omvang van hun verplichtingen en de aard en grootte van hun bedrijfsrisico s. Het doel hiervan is beleggingsondernemingen in staat te stellen ongunstige ontwikkelingen in het bedrijfsklimaat op te vangen. De solvabiliteit wordt beoordeeld aan de hand van het toetsingsvermogen Minimaal vereist toetsingsvermogen HiQ TLP moet als beleggingsonderneming al bij aanvang van haar werkzaamheden, dus bij de vergunningaanvraag en daarna doorlopend, een minimumbedrag aan eigen vermogen aanhouden, het zogenoemde toetsingsvermogen. Het minimale vereiste toetsingsvermogen is gelijk aan de hoogste van de minimale eigenvermogenseis van EUR of 25% van de vaste kosten voorgaand boekjaar. De kapitaalseis voor het operationele risico wordt alternatief berekend aan de hand van de vaste-kosteneis. Gezien de kostenneutrale bedrijfsvoering zal het minimale vereiste toetsingsvermogen altijd gelijk zijn aan de minimale eigenvermogenseis. Het eigen vermogen van HiQ TLP bij oprichting bedraagt per EUR en is daarmee toereikend om aan de kapitaalvereisten, zoals gesteld in het Besluit prudentiële regels Wft, te voldoen. 55

56 Beheersmaatregelen HiQ TLP zorgt ervoor dat zij door middel van een doorlopende kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie tijdig afdoende maatregelen treft om een dekkingstekort in de toekomst te voorkomen. Op dagbasis bepaalt de prime broker van HiQ TLP, ABN AMRO Clearing Bank NV de netto liquidatiewaarde van de door HiQ TLP aldaar aangehouden portefeuille. De Beheerder controleert op dagbasis of deze netto liquidatie waarde niet het minimum onderschrijdt van het wettelijk minimum eigen vermogen van plus een opslag van Indien de uitslagen van de portefeuillewaarde op dagbasis daar aanleiding toegeven, kan de Directie besluiten om een opslag te hanteren die hoger is dan Wet bescherming persoonsgegevens Beheerder en Bewaarder dragen er zorg voor dat in het kader van het Fonds verzamelde en verwerkte persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Beheerder en Bewaarder houden zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en hebben de verwerking van persoonlijke gegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens van Participanten worden verzameld en verwerkt bij inschrijving en tijdens de uitvoering van de bepalingen uit dit Prospectus. Beheerder en Bewaarder gebruiken de persoonlijke gegevens uitsluitend ter uitvoering van hetgeen in dit Prospectus is bepaald. De persoonlijke gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij ter uitvoering van het in het Prospectus bepaalde of indien de persoonlijke gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden. 56

57 18 MEDEDELINGEN EN VERKLARING BEHEERDER Uitsluitend de Beheerder van het Fonds (HiQ Invest B.V.) is verantwoordelijk voor de inhoud van het Prospectus. De Beheerder verklaart dat de in dit Prospectus opgenomen gegevens, voor zover aan haar redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat er geen gegevens weggelaten zijn waarvan de vermelding de strekking van dit Prospectus zou wijzigen. De directie van de Beheerder is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens zoals opgenomen in dit Prospectus. De Beheerder verklaart dat hijzelf, het Fonds, de Bewaarder en het Prospectus voldoen aan de bij of krachtens de Wft gestelde regels. Het Prospectus is bijgewerkt tot en met 22 juli 2014 en per deze datum vastgesteld. Amsterdam, 22 juli 2014 De Beheerder, HiQ Invest B.V. 57

58 19 ASSURANCE RAPPORT Assurance-rapport Aan: de Beheerder van HiQ Invest Market Neutral Fund Opdracht en verantwoordelijkheden Wij hebben de assurance-opdracht aangaande de inhoud van het Prospectus van HiQ Invest Market Neutral Fund uitgevoerd. In dit kader hebben wij onderzocht of het Prospectus d.d. 22 juli 2014 van HiQ Invest Market Neutral Fund (hierna: het Fonds) te Amsterdam ten minste de ingevolge artikel 4:37l lid 4 en 4:37p lid 1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) voorgeschreven gegevens bevat. Deze assurance-opdracht is met betrekking tot artikel 4:37l lid 4 en 4:37p lid 1 van de Wft gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in het Prospectus is vermeld, is op de in het Prospectus opgenomen gegevens geen accountantscontrole toegepast. De verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld: 1. De Beheerder van het fonds is verantwoordelijk voor de opstelling van het Prospectus dat ten minste de ingevolge de Wft voorgeschreven gegevens bevat. 2. Het is onze verantwoordelijkheid een mededeling te verstrekken zoals bedoeld in artikel 115x lid 1e Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo). Werkzaamheden Ons onderzoek is verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 3000 Assuranceopdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie. Dienovereenkomstig hebben wij de door ons in de gegeven omstandigheden noodzakelijk geachte werkzaamheden verricht om een oordeel te kunnen geven. Wij hebben getoetst of het Prospectus de ingevolge artikel artikel 4:37l lid 4 en 4:37p lid 1 van de Wft voorgeschreven gegevens bevat. De wet vereist niet van de accountant dat deze additionele werkzaamheden verricht met betrekking tot artikel 115x lid 1c Bgfo. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderzoeksinformatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel bevat het Prospectus ten minste de ingevolge artikel 4:37l lid 4 en 4:37p lid 1 van de Wft voorgeschreven gegevens. Met betrekking tot artikel 115x lid 1c Bgfo melden wij dat het Prospectus voor zover ons bekend de informatie bevat zoals vereist. Amstelveen, 22 juli 2014 KPMG Accountants N.V. E.H.R. Schuit RA 58

59 20 VERKORTE PERSONALIA EN ADRESGEGEVENS Beheerder HiQ Invest B.V. Herengracht BZ Amsterdam tel: +31(0) fax: +31(0) Bewaarder DAF Depositary B.V. Herengracht BZ Amsterdam tel: +31(0) fax: +31(0) Juridisch Eigenaar Stichting Bewaarbedrijf Guestos De Ruyterkade 6-i 1013 AA Amsterdam tel: +31(0) fax: +31(0) Administrateur CACEIS Bank Luxembourg Amsterdam Branch De Ruyterkade 6-i 1013 AA Amsterdam tel: +31(0) fax: +31(0) Accountant KPMG Accountants N.V. Laan van Langerhuize DS Amstelveen 59

60 Bijlage 1: REGISTRATIEDOCUMENT HIQ INVEST B.V. Onderhavig document is gedeponeerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam (AFM) en dient als zodanig te worden opgenomen in de Prospectus. Iedere voorgenomen wijziging of aanvulling op onderdelen van dit Registratiedocument zal ter instemming worden voorgelegd aan de AFM. I. GEGEVENS OVER DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER HiQ Invest B.V. is een beheerder als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) (de Beheerder ). In die hoedanigheid beheert de Beheerder de volgende fondsen voor gemene rekening: HiQ Invest Fundamental Value Fund, HiQ Invest Market Neutral Fund, FundShare Umbrella Fund en FundShare UCITS Umbrella Fund (hierna tezamen: de beleggingsinstellingen ). De activiteiten van de Beheerder voor deze beleggingsinstellingen zijn onder meer het selecteren, innemen van posities in en toepassen van verschillende beleggingstechnieken ten aanzien van diverse financiële instrumenten waaronder aandelen, opties, obligaties, warrants, futures, CFD s, forwards, rente swaps, OTC-opties, credit default swaps, commodities en valuta. II. GEGEVENS OVER DE PERSONEN DIE HET (DAGELIJKS) BELEID VAN DE BEHEERDER EN IEDERE BEWAARDER (MEDE) BEPALEN OF ONDERDEEL ZIJN VAN EEN TOEZICHTHOUDEND ORGAAN VAN DE BEHEERDER EN IEDERE BEWAARDER Beheerder De volgende personen die ook bestuurder zijn van de Beheerder bepalen het dagelijks beleid van de Beheerder: dr. ir. J.H.M. Anderluh, wonende te Delft, als algemeen directeur (mede)verantwoordelijk voor het handelsproces, Beleggingsbeleid, Compliance & Risk, Reporting en het IT systeem drs. N.J. Klok CFA, wonende te Amsterdam, als directeur (mede)verantwoordelijk het handelsproces, Beleggingsbeleid en onderhoudt contacten met: de Clearing, Administrateur en Bewaarder. De directieleden van de Beheerder oefenen ook buiten de Beheerder activiteiten uit die verband houden met de werkzaamheden van de Beheerder, het Fonds of de Bewaarder. J.H.M. Anderluh en N.J. Klok zijn tevens bestuurder van DeGiro B.V. een aan de Beheerder gelieerde partij. Bewaarder De volgende personen die ook bestuurder zijn van de Bewaarder bepalen het dagelijks beleid van de Bewaarder: de heer H.J.J.M. Schoofs RA de heer drs. M.S. Huisman RA RV De hiervoor genoemde bestuurders bepalen het beleid van de Bewaarder. Zij zijn tevens de directeuren van de FundShare Administrator B.V., de enig aandeelhouder van de Bewaarder en Stichting DeGiro, de beleggersgiro van DeGiro BV. 60

61 III. ALGEMENE GEVENS OVER DE BEHEERDER EN DE BEWAARDER De Beheerder Oprichting De Beheerder is voor onbepaalde tijd opgericht op 7 augustus Rechtsvorm Beheerder De Beheerder is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Statutaire zetel, adres De Beheerder is statutair gevestigd te Amsterdam. Het kantooradres van de Beheerder is:herengracht 442, 1017 BZ, Amsterdam. Handelsregister De Beheerder is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer De Bewaarder Oprichting De Bewaarder is voor onbepaalde tijd opgericht op 3 oktober Rechtsvorm Bewaarder De Beheerder is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Statutaire zetel, adres De Bewaarder is statutair gevestigd te Amsterdam. Het kantooradres van de Bewaarder is: Herengracht 442, 1017 BZ, Amsterdam. Handelsregister De Bewaarder is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer Groep waartoe de Bewaarder behoort De Bewaarder behoort tot de LPE Groep, waartoe ook de Beheerder en de Administrateur behoort. In de groep zijn de front office (portfolio beheer) binnen de groep en de back office (administratieve en controle) functies strikt gescheiden Hieronder is de organisatiestructuur van de groep in schematische vorm weergeven. 61

62 Organisatiestructuur van de Bewaarder De Bewaarder treedt op als bewaarder van meerdere beleggingsinstellingen. Haar administratieve organisatie en de controle daarop zijn zodanig ingericht dat geen gevaar bestaat dat de vermogens van de verschillende beleggingsinstellingen met elkaar vermengd raken. IV. FINANCIËLE GEGEVENS OVER DE BEHEERDER EN DE BEWAARDER Beheerder De Beheerder verschaft door publicatie van een halfjaarverslag en een jaarverslag inzicht in zijn vermogen. Beide publicaties worden op de website van de Beheerder gepubliceerd. In de jaarverslagen zullen steeds controleverklaringen van een onafhankelijke accountant zijn opgenomen en uit de balans zal steeds blijken dat wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot het minimum eigen vermogen. Het eigen vermogen van de Beheerder bedroeg tenminste EUR of 25% van de vaste kosten van het voorgaande boekjaar. Goedkeurende verklaring accountant over de meest recente jaarrekening van de Beheerder De schriftelijke verklaring van de accountant KPMG dat zij de meest recente jaarrekening van de Beheerder hebben gecontroleerd, is te vinden op de Website. Bewaarder De Bewaarder verschaft door publicatie van een jaarverslag inzicht in zijn vermogen. Deze jaarverslagen worden op de website van de Beheerder gepubliceerd. In de jaarverslagen zullen steeds controleverklaringen van een onafhankelijke accountant zijn opgenomen en uit de balans zal steeds blijken dat wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot het minimum eigen vermogen. Het eigen vermogen van de Beheerder bedroeg tenminste EUR

ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND

ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND In verband met de invoering van de Alternative Investment Fund Managers Directive (de AIFMD ) heeft de beheerder na overleg met de bewaarder besloten

Nadere informatie

PROSPECTUS (van toepassing per 14 januari 2017) HiQ INVEST MARKET NEUTRAL FUND. gevestigd te Amsterdam

PROSPECTUS (van toepassing per 14 januari 2017) HiQ INVEST MARKET NEUTRAL FUND. gevestigd te Amsterdam PROSPECTUS (van toepassing per 14 januari 2017) HiQ INVEST MARKET NEUTRAL FUND gevestigd te Amsterdam 1 ALGEMENE INFORMATIE EN WIJZIGINGEN VAN HET PROSPECTUS...3 2 BELANGRIJKE INFORMATIE...4 3 DEFINITIES...6

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als beleggingsdoelstelling

Nadere informatie

Addendum d.d. 15 januari 2011 bij het Prospectus van HiQ Invest Market Neutral Fund d.d. 1 juni 2007

Addendum d.d. 15 januari 2011 bij het Prospectus van HiQ Invest Market Neutral Fund d.d. 1 juni 2007 Dit addendum vormt een onlosmakelijk deel van het prospectus van HiQ Market Neutral Fund (het Fonds ), versie -inclusief de wijziging per 15 januari 2009- (het Prospectus ). In dit addendum wordt melding

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

Verslag van de directie

Verslag van de directie Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2012... 4 ALGEMENE TOELICHTING EN GRONDSLAGEN... 6 1. ALGEMEEN... 6 2. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. HEK European Value Fund is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als dat substantieel

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Bestuursverslag Page 1 Balans Page 3 Staat van

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Registratiedocument. Begrippenlijst

Registratiedocument. Begrippenlijst Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Teslin Capital Management B.V. ( Teslin ), als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het Financieel Toezicht ( Wft

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

b. Soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren

b. Soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren Bijlage B Registratiedocument I Gegevens betreffende werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. (de 'Beheerder') is een 100%

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk 24 mei 2011 INDEPENDENT INTERNATIONAL IN-BUSINESS Inhoudsopgave ANT Trust: AIFMD: - Korte introductie - Tijdslijnen - Wat is een AIF; vrijstellingen - Europees paspoort

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Pagina: Bestuursverslag 3 Balans 5 Staat van

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over HiQ Invest Market Neutral Fund.

Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over HiQ Invest Market Neutral Fund. FINANCIËLE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over HiQ Invest Market Neutral Fund. HiQ Invest Market Neutral Fund Over de financiële bijsluiter Voor producten als het Market

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Beleggingsdiensten

Nadere informatie beleggingsdiensten. Beleggingsdiensten Nadere informatie beleggingsdiensten Beleggingsdiensten Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Inhoud Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Statutaire doelstelling en personalia 4 Balans per 31 december 2013 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

08/05/2014. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V.

08/05/2014. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Legal & General Nederland Beleggingen B.V., als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Inlegvel d.d. 1 april 2017 behorende bij het prospectus van het LYNX Rendement Fonds d.d. juli 2016.

Inlegvel d.d. 1 april 2017 behorende bij het prospectus van het LYNX Rendement Fonds d.d. juli 2016. Inlegvel d.d. 1 april 2017 behorende bij het prospectus van het LYNX Rendement Fonds d.d. juli 2016. Let op: op dit inlegvel is de assurance-verklaring d.d. 29 juli 2016 niet van toepassing. Wijzigingen

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010)

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Kostenverlaging Finles Liquid Macro Fund De kostenstructuur van het Finles Liquid Macro Fund is per 1 juli 2010 als volgt: - Aankoopkosten

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD MULTI ASSET CONSERVATIEF 30.11.2015 De beheerder, de bewaarder en de juridisch eigenaar (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

RJ-Uiting : Wijzigingen in Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten

RJ-Uiting : Wijzigingen in Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten RJ-Uiting 2017-6: Wijzigingen in Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten Algemeen RJ-Uiting 2017-6: Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten bevat de wijzigingen in hoofdstuk 615 Beleggingsentiteiten. Achtergrond

Nadere informatie

Addendum. Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.)

Addendum. Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.) Addendum Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.) 2. Wijziging van voorwaarden (pagina 23) 3. Bijlage 5 Registratiedocument (pagina

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE MONOLITH N.V.

FUND GOVERNANCE MONOLITH N.V. FUND GOVERNANCE MONOLITH N.V. I. INLEIDING Monolith Investment Management B.V. (de MIM ) voert de directie over Monolith N.V. ( MNV ) en is daarmee beheerder in de zin van de Wet op het financieel toezicht.

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV

HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV INFORMATIEMEMORANDUM HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV Bestemd voor certificaathouders en geïnteresseerden in Hof Hoorneman Houdstermaatschappij BV ( Houdstermaatschappij BV ). Datum informatiememorandum:

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

b. Soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren

b. Soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren Registratiedocument Op 22 juli 2013 is de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) geïmplementeerd in de Wft. In dit Registratiedocument wordt gebruik gemaakt van

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Registratiedocument. Gegevens betreffende werkzaamheden van de beheerder. a. Activiteiten van de beheerder

Registratiedocument. Gegevens betreffende werkzaamheden van de beheerder. a. Activiteiten van de beheerder Registratiedocument I Gegevens betreffende werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. (de 'Beheerder') is een 100% dochtermaatschappij

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

LONG/SHORT TRADING FUND

LONG/SHORT TRADING FUND LONG/SHORT TRADING FUND Frog Capital Management B.V. Van Weedestraat 3 3761 CA Soest +31 (0)35 6039201 info@frogfund.nl www.frogcapitalmanagement.com Frog Capital Management B.V. Opgericht maart 2002 Tot

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V.

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V. GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V. I. INLEIDING In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is in het kader van een integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2008 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2008 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april 2009-3

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER MEEWIND FONDS(EN) Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER MEEWIND FONDS(EN) Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012 STICHTING BEWAARDER MEEWIND FONDS(EN), Nederland JAARREKENING 2012 Claude Debussylaan 24 1082 MD Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 53340922 Inhoudsopgave Page Bestuursverslag 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds.

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds. Registratiedocument Dit is het registratiedocument van Beethoven Beheer BV als beheerder van Woon-Winkel Fonds zoals bedoeld in artikel 11 Btb 2005. In dit registratiedocument zijn de gegevens opgenomen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie