Addendum d.d. 15 januari 2011 bij het Prospectus van HiQ Invest Market Neutral Fund d.d. 1 juni 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Addendum d.d. 15 januari 2011 bij het Prospectus van HiQ Invest Market Neutral Fund d.d. 1 juni 2007"

Transcriptie

1 Dit addendum vormt een onlosmakelijk deel van het prospectus van HiQ Market Neutral Fund (het Fonds ), versie -inclusief de wijziging per 15 januari (het Prospectus ). In dit addendum wordt melding gemaakt van wijzigingen, toevoegingen en aanpassingen in het Prospectus. Daarbij wordt verwezen naar het specifieke hoofdstuk en onderdeel in het Prospectus, waar een wijziging, toevoeging en aanpassing betrekking op heeft. Voor het overige blijft het Prospectus onverkort van kracht. Prospectuswijziging HiQ Invest Market Neutral Fund HiQ Invest B.V. gaat met betrekking tot het Prospectus van het Fonds een aantal wijzigingen doorvoeren. De voorgenomen wijzingen zijn per brief op 12 oktober 2010 aangekondigd en nader toegelicht aan alle Participanten. De wijzigingen zullen per 15 januari 2011 van kracht worden. Onderstaande wijzigingen zullen z.s.m. volledig worden opgenomen in het integrale Prospectus van het Fonds, tot die tijd is dit addendum van toepassing. 1. Wijziging Hoofdstuk 2. DEFINITIES (pag 5 en 6) 1.1 Nieuwe situatie (wijziging vetgedrukt Italic): toevoeging van de definitie van het begrip Participatieklasse. Aanvulling definitie van het begrip Participant. Participanten Houders van één of meerdere Participatieklassen. Participatie De deelname in één of meerdere Participatieklassen. Participatieklasse De Participaties in het Fonds zijn onderverdeeld in de klassen A, B, C en D. Iedere Participatieklasse kent haar eigen voorwaarden en kostenstructuur. 2. Wijziging Hoofdstuk 3. BEHEERDER EN BEWAARDER (pag 7) 2.1 Nieuwe situatie (wijziging vetgedrukt Italic): toevoeging additionele uitbesteding van taken aan gelieerde partijen. Uitbesteding van taken De Beheerder heeft de financiële en beleggingsadministratie van het Fonds en de berekening van de intrinsieke waarde per Participatie uitbesteed aan Fastnet Netherlands N.V. Fastnet Netherlands N.V. behoort tot de Fastnet Groep, die actief is op het gebied van financieel administratieve dienstverlening aan veelal grote en internationaal opererende vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en dergelijke. Het voeren van de administratie van beleggingsfondsen behoort tot de kernactiviteiten van Fastnet. De Beheerder heeft de dagelijkse positie reconciliatie - van banksaldi en effecten- uitbesteed aan HiQ Asset Management B.V. De ontwikkeling en het onderhoud van de handelssystemen (IT infrastructuur en handelssoftware) is uitbesteed aan HiQ Trading Software B.V. 3. Wijziging Hoofdstuk 5. VOORWAARDEN BEHEER EN BEWARING (pag 16) 3.1 Nieuwe situatie (wijziging vetgedrukt Italic): onder kopje Verzoek tot toekenning van Participaties een toevoeging van een referentie naar de Participatieklassen. Verwijdering zin inzake minimumdeelname en toevoeging alinea onder kopje Minimum bedragen. 1

2 Verzoek tot toekenning van Participaties Een verzoek tot toekenning van Participaties in de Participatieklassen: A, B, C of D dient de Beheerder uiterlijk vijf werkdagen voorafgaande aan de 15e dag van de maand te hebben bereikt, dan wel op een door de Beheerder te bepalen kortere termijn. Het verzoek vermeldt het bedrag in EUR waarvoor toekenning in Participaties wordt verzocht. Participaties worden slechts toegekend als het daarvoor verschuldigde bedrag uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de 15e dag van de maand op de rekening van het Fonds is bijgeschreven. Een te late storting wordt gezien als een tijdige storting voor de volgende maand. Over de periode tussen ontvangst van de storting en de toekenning van Participaties zal geen rente worden vergoed. Het aantal Participaties dat wordt toegekend is gelijk aan het bedrag waarvoor toekenning wordt verzocht, gedeeld door de intrinsieke waarde van de Participatie(s) op de laatste werkdag voorafgaand aan de 15e van de maand waarop toekenning plaats heeft en verminderd met de kosten. Voor de kosten verbonden aan toekenning van Participaties wordt verwezen naar de paragraaf Kosten en vergoedingen in dit Prospectus. Minimumbedragen De minimumbedragen voor participatie in het Fonds en waarvoor vervolgstortingen gemaakt - en onttrekkingen verricht - kunnen worden, zijn per Participatieklasse als volgt: Participatieklasse A: EUR , Participatieklasse B: EUR , Participatieklasse C: EUR , Participatieklasse D: EUR De Beheerder kan in bijzondere gevallen uitzonderingen maken op bovenstaande minimum participatiebedragen per Participatieklasse. 3.2 Nieuwe situatie (wijziging vetgedrukt Italic): onder kopje Verzoek Participant een toevoeging van een referentie naar de minimumbedragen zoals uiteengezet in Verzoek tot toekenning Participaties. De zinsnede Voor het inkopen van Participaties hanteert de Beheerder een minimum van EUR ,-. Indien de waarde van de gehouden Participaties minder dan EUR ,- bedraagt, is verwijderd. Inkoop van Participaties Verzoek Participant Een verzoek van een Participant als hiervoor bedoeld dient de Beheerder uiterlijk vijfentwintig werkdagen voorafgaande aan de 15e dag van een maand te hebben bereikt, dan wel op een door de Beheerder te bepalen kortere termijn. Een dergelijk verzoek dient te luiden in Participaties die tot in maximaal vier decimalen zijn gespecificeerd. Voor het inkopen (onttrekking) van Participaties hanteert de Beheerder de minimum bedragen per Participatieklasse zoals uiteengezet in Verzoek tot toekenning Participaties, waarbij het restant niet minder mag worden dan de minimale initiële participatiebedragen. 3.3 Nieuwe situatie (wijziging vetgedrukt Italic): onder kopje Maandelijkse vaststelling door de Administrateur, toevoeging van het woord klasse. Toevoeging in de laatste zin van de alinea van operationele kosten en de zinsnede en de hoogte hiervan per verschillende Participatieklasse. Maandelijkse vaststelling door de Administrateur De netto- vermogenswaarde (NAV) per Participatieklasse in EUR wordt iedere 15e dag van de maand vastgesteld door de Administrateur. Als de 15e dag van de maand geen werkdag is wordt de netto vermogenswaarde de eerst volgende werkdag vastgesteld. Dit geschiedt door de waarde van de activa, inclusief saldo van baten en lasten, verminderd met de verplichtingen, te delen door het aantal uitstaande Participaties. Bij de vaststelling van deze 2

3 waarde zal rekening worden gehouden met de beheervergoeding, de operationele kosten en de performance fee per verschillende Participatieklasse. Voor de operationele kosten wordt rekening gehouden met de relatieve weging van de betreffende Participatieklasse t.o.v. het totale fondsvermogen per de 15 e dag van de maand. 3.4 Nieuwe situatie (wijziging vetgedrukt Italic): onder kopje Waardering activa en passiva tweede alinea toevoeging nuanceringen inzake de Participatieklassen. Waardering activa en passiva Maandelijks op de laatste handelsdag voor de 15e dag van de maand stelt de Administrateur de nettovermogenswaarde per Participatie in Participatieklasse A,B,C of D vast op grond van bovenstaande grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Ten behoeve hiervan wordt de waarde van de activa inclusief het saldo van baten en lasten over het reeds verstreken deel van het lopende boekjaar, verminderd met de verplichtingen (daarbij rekening houdende met de verschillende kostenstructuren van de Participatieklassen) gedeeld door het aantal uitstaande Participaties per Participatieklasse. Informatie over de NAV per Participatieklasse is bij de Beheerder te verkrijgen en zal worden gepubliceerd op diens website. Indien blijkt dat er bij de berekening van de NAV per Participatieklasse een fout is gemaakt, wordt direct na het vaststellen bepaald wat het effect is geweest op de afgegeven Intrinsieke Waarde. In alle gevallen wordt hier intern een rapportage van bijgehouden. Om te bepalen of er sprake is van een materiële afwijking wordt een grens van 1 % van de NAV aangehouden. 4. Wijzigingen Hoofdstuk 8. KOSTENSTRUCTUUR (pag 28 en 29) 4.1 Nieuwe situatie (wijzigingen vetgedrukt Italic): onder kopje Beheervergoeding de verwijdering van de eerste alinea en de daarop volgende opsomming in bulletpoints. Toegevoegd worden gewijzigde berekeningspercentages en methodiek per Participatieklasse alsmede een uitbreiding van de opsomming (e t/m h) van de buiten de beheervergoeding om apart in rekening van het Fonds gebrachte kosten. Kosten ten laste van het Fonds Beheervergoeding De Beheerder ontvangt voor het beheer van het Fonds een vaste beheervergoeding van (uitgedrukt als een percentage van de netto-vermogenswaarde van het Fonds): Participatieklasse A: 0,075% per maand (0,9% per jaar), Participatieklasse B: 0,125% per maand (1,5% per jaar), Participatieklasse C: 0,165% per maand (2,0% per jaar), Participatieklasse D: 0,165% per maand (2,0% per jaar), berekend over de netto-vermogenswaarde van het Fonds per de 15e van de betreffende maand. De Beheerder van het Fonds draagt zijn eigen kosten, zoals salarissen, kantoorhuur en communicatiekosten. Operationele kosten die direct voortvloeien uit het fondsbedrijf worden gedragen door het Fonds zelf. Buiten de beheervergoeding om, worden de volgende kosten apart in rekening van het Fonds gebracht: a. alle soorten belastingen indien deze zich voordoen, hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld stamp duty b. rentekosten komen ten laste van het Fonds; c. transactiekosten komen ten laste van het Fonds. De transactiekosten zijn de kosten die door brokers, Clearing en beurzen in rekening worden gebracht voor het uitvoeren van transacties. 3

4 d. short stockkosten komen ten laste van het Fonds. Short stockkosten zijn de kosten die in rekening worden gebracht voor het lenen van effecten. Om effecten short te kunnen gaan dienen effecten te worden ingeleend. e. Juridische advieskosten ten behoeve van specifieke potentiële effectentransacties uit te voeren door het Fonds (bijvoorbeeld bij een merger, herstucturering of een claim) f. kosten voor data-informatiesystemen zoals Bloomberg, Thompson Reuters of andere. kosten voor eventuele juridische of fiscale bijstand ten behoeve van het Fonds. g. kosten verbonden aan een eventuele beursnotering van een Participatieklasse komen ten laste van de betreffende Participatieklasse. h. kosten voor handelssystemen (IT infrastructuur en handelssoftware) die ten dienste staan aan het Fonds. Dit handelssysteem wordt ter beschikking gesteld door HiQ Trading Software B.V. Op basis van de huidige situatie bedragen deze kosten EUR per handelsplek op basis van 7 handelsplaatsen op jaarbasis zoals ingenomen door de effectenhandelaren in dienst van de Beheerder. i. kosten van de administratieve dienstverlening door HiQ Asset Management, op basis van de huidige situatie zijn EUR per jaar plus 0,10% over de netto-vermogenswaarde van het Fonds per de 15e van de betreffende maand. De vergoeding voor de administratieve dienstverlening betreft de volgende deelaspecten: voeren van de participantenadministratie, dagelijkse positie reconciliatie van banksaldi en effecten, begeleiding bij de totstandkoming en accountantscontrole van het (half)jaarverslag van het Fonds; vergoedingen Bewaarder, Administrateur en Accountant. Indexering, tariefverhoging en prognose volgend boekjaar De hierboven genoemde kosten en vergoedingen die niet zijn uitgedrukt in een percentage van de netto-vermogenswaarde maar zijn weergegeven als een bedrag, kunnen aan verandering onderhevig zijn als gevolg van het toepasselijk zijn van indexeringsclausules of tariefverhogingen. De tarieven en de grondslagen van indexering zijn op te vragen bij de Beheerder en worden vermeld in het jaarverslag. Maximering operationele kosten De bovengenoemde operationele kosten f t/m i zijn gemaximeerd tot 1% van de gemiddelde nettovermogenswaarde op jaarbasis. 4.2 Nieuwe situatie (wijzigingen vetgedrukt Italic): onder kopje Performance fee toevoeging gewijzigde percentages berekeningsmethodiek per Participatieklasse onder gelijktijdige verwijdering van de zin De performance fee bedraagt 25% over de performance. In de nieuwe situatie hieronder is ook de prospectuswijziging van 15 januari 2009 verwerkt. Verwijdering van de zin: Bij een Participatie ter waarde van gemiddeld EUR ,- en een performance van 8% op jaarbasis (na aftrek beheerskosten), bedraagt de jaarlijkse performance fee ongeveer EUR 200,-. Toevoeging zin omtrent gelijke high-watermarks per Participatieklasse per 15 januari 2011, na deze datum zullen de netto-vermogenswaarden van deze klassen door de onderling verschillende berekeningsmethodieken uit elkaar gaan lopen. Performance fee De Beheerder ontvangt onder de hierna volgende voorwaarden tevens een Performance fee. De Performance fee wordt vastgesteld per de 15e van de maand en betaalbaar gesteld per het begin van de daaropvolgende maand. De performance fee is alleen verschuldigd indien en zodra de maandelijks op de 15e van de maand berekende nettovermogenswaarde (net asset value, hierna "NAV") per Participatie in de desbetreffende Participatieklasse van het Fonds hoger is dan de high-watermark en hoger is dan de NAV op de 15e van de voorgaande maand. De highwatermark is de hoogste stand die de NAV per Participatie in de desbetreffende Participatieklasse sinds de start of sinds de laatste aanpassing heeft gehad: de laagste van deze twee geldt. De Beheerder kan de high-watermark 4

5 per de 15e januari van elk jaar aanpassen aan de op die datum geldende NAV. De Beheerder stelt de Participanten daarvan uiterlijk drie weken van tevoren per op de hoogte. Indien de beheerder besluit om de highwatermark te verlagen, kunnen participanten tot 5 werkdagen voor de betreffende 15e januari hun verzoek tot inkoop van het Fonds bij de Beheerder indienen. Participatieklasse A: De performance fee bedraagt 25% over de performance, Participatieklasse B: De performance fee bedraagt 20% over de performance, Participatieklasse C: De performance fee bedraagt 25% over de performance, Participatieklasse D: De performance fee bedraagt 30% over de performance. Per 15 januari 2011 worden alle Participaties omgezet in Participatieklasse A. Vanaf de eerste toetredingen na deze datum worden de Participatieklassen B, C en D gecreëerd. Op dat moment zal de nieuwe Participatieklasse gelijke netto-vermogenswaarde per Participatie en high-watermark hebben als Participatieklasse A. Daarna kunnen, als gevolg van de verschillende tariefstructuur, zowel de nettovermogenswaarde per Participatie als de high-watermark zich per Participatieklasse verschillend ontwikkelen. 4.3 Nieuwe situatie (wijzigingen vetgedrukt Italic): onder kopje Toe- en uittredingskosten verwijdering van de eerste alinea, en de eerste en twee zin van de tweede alinea. Toevoeging van gewijzigde berekeningspercentages en methodiek. Kosten ten laste van de Participant Vergoeding voor de Beheerder Bij transacties met Participaties (toe- en uittreding) van het Fonds zijn de Participanten de volgende kosten verschuldigd: Participatieklasse A: 0,25%, Participatieklasse B: 1%, of een door te beheerder te bepalen lager tarief, Participatieklasse C: 1%, of een door te beheerder te bepalen lager tarief, Participatieklasse D: maximaal 1%. gerekend over het bedrag waarvoor de Participant toe- of uittreedt aan de Beheerder. De gepubliceerde (half) jaarrekeningen van het Fonds worden geacht deel uit te maken van dit Prospectus. Voor gegevens over de behaalde rendementen en historische kosten wordt hiernaar verwezen. 5. Wijzigingen Hoofdstuk 9. OVERIGE INFORMATIE (pag 30) 5.1 Nieuwe situatie (wijzigingen vetgedrukt Italic): onder kopje Gelieerde partijen verwijdering BinckBank als gelieerde partij. Toevoeging uitbesteding taken door de Beheerder aan de aan haar gelieerde partijen HiQ Asset Management B.V. en HiQ Trading Software B.V. Gelieerde partijen Het Fonds is opgericht door zijn beheerder HiQ Invest B.V. Hieronder is informatie opgenomen aangaande aan het Fonds gelieerde partijen, in aanvulling op hetgeen staat vermeld in hoofdstuk 3. BEHEERDER EN BEWAARDER Uitbesteding van taken. Het Fonds maakt gebruik van de diensten van: HiQ Asset Management B.V. en HiQ Trading Software B.V., aan de Beheerder gelieerde partijen. De diensten betreffen het uitvoeren van aan deze partijen uitbestede werkzaamheden, zoals de dagelijkse positie reconciliatie - van banksaldi en effecten- en de ontwikkeling en het onderhoud van de handelssystemen (IT-infrastructuur en handelssoftware). Met deze gelieerde partijen worden geen effectentransacties verricht. Alle diensten vinden plaats tegen marktconforme tarieven. 5

HEK AMERICAN VALUE FUND

HEK AMERICAN VALUE FUND prospectus HEK AMERICAN VALUE FUND een open-end beleggingsfonds gevestigd te s Gravenhage 30-9-2013-1 - INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 6 1

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

Hoofbosch BELEGGINGSFONDS. Prospectus

Hoofbosch BELEGGINGSFONDS. Prospectus Hoofbosch BELEGGINGSFONDS Prospectus Prospectus Hoofbosch per 1 september 2007 PROFIELSCHETS Beleggingsbeleid Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) belegt hoofdzakelijk in aandelen van solide ondernemingen

Nadere informatie

Da Vinci Diversified De Veste Global Exclusive Class C

Da Vinci Diversified De Veste Global Exclusive Class C Addendum Bij het prospectus De Veste Global Exclusive ( het Prospectus ). De informatie in dit addendum vormt een aanvulling op bovenstaand prospectus en moet worden beschouwd als integraal onderdeel van

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem

fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 7 1 Structuur, algemene informatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND INFORMATIEDOCUMENT INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND Dit document (het Informatiedocument ) verschaft informatie over het Frog Fund (hierna ook: het Fonds ). Het bevat informatie over het beleggingsfonds

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund (Fonds F) (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 4 C. Beleggingsdoel

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 1 4. Antaurus Europe Fund

J a a r v e r s l a g 2 0 1 4. Antaurus Europe Fund J a a r v e r s l a g 2 0 1 4 Antaurus Europe Fund Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Antaurus Europe Fund 3 Profiel 4 Verslag van de Beheerder 5 Jaarrekening 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Prospectus. Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland.

Prospectus. Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland. Prospectus Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland 30 juli 2013 Keijser Capital Asset Management BV is beheerder van Add Value

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) PROSPECTUS 1 juli 2011 BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers die geïnteresseerd zijn in gewone aandelen in het kapitaal van T&P Allegretto Fund

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 4 A. Inleiding 4 B. Algemeen 4 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund

H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Antaurus Europe Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaarrekening 2008 8 Balans 9

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Prospectus Oikocredit Nederland Fonds

Prospectus Oikocredit Nederland Fonds Prospectus Oikocredit Nederland Fonds Dit prospectus is van toepassing met ingang van 1 mei 2015 (actualisering van het prospectus van 22 juli 2014) Zie ook de Overgangsregeling voor Participaties uitgegeven

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie