Moduleopdracht Management en Organisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moduleopdracht Management en Organisatie"

Transcriptie

1 Naam : N. Doornink Studentnummer : Datum : zondag 9 februari 2014 Opleiding : MBO Management en Organisatie Module : Management en Organisatie Docent : De heer H. Kippersluis

2 Voorwoord Sinds december 2013 volg ik de MBO opleiding Management en Organisatie bij het NCOI. Deze moduleopdracht schrijf ik voor de module management en organisatie. Samenvatting JobsFashion BV is een onderneming gevestigd in Amsterdam West en werkzaam in de sector bedrijfskleding. Het bedrijf is opgericht in 1990 door de algemeen directeur Jan Willem Peters en is inmiddels uitgegroeid tot een zelfstandige, besloten vennootschap met meer dan 79 medewerkers. Behalve handel en verkoop van bedrijfskleding, is er ook een eigen productiefaciliteit in Amsterdam, waar vooral handwerk plaats vindt (maatwerk). Massaproductie wordt uitbesteed aan Punjab Textile Manufacturers Ltd. In India. Inmiddels vindt ook verkoop via internet plaats: internet portal I Clothing. De medewerkers van JobsFashion BV zijn trots op hun bedrijf, vooral omdat de onderneming groeit en de medewerkers relatief goed worden betaald. Over de interne gang van zaken is men over het algemeen veel minder tot niet tevreden. Medewerkers weten niet wat hun bevoegdheden zijn en worden wel aangesproken op verantwoordelijkheden. Dit heeft ertoe geleid dat de motivatie en het enthousiasme de laatste jaren gedaald zijn en is ook de onderlinge samenwerking onder druk komen te staan. Daardoor is het verloop groot. Op basis van de gesprekken met de vertrekkende medewerkers is een SWOT analyse gemaakt (bijlage 1) en dit is het uitgangspunt van mijn module opdracht voor JobsFashion BV. Moduleopdracht : Management en Organisatie Pagina 2 van 12

3 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Samenvatting 2 1. Organogram 4 2. Linking pin 4 3. DESTEMP variabelen 5 4. Gekozen strategie 6 5. Omschrijving functiebeschrijving manager afdeling opleidingen 6 6. Tactische doelstellingen 7 7. Doelstellingen naar urgentie 7 8. Timemanagementtechnieken 8 Bijlage 1 SWOT analyse 9 Bijlage 2 aangepast organogram 10 Bijlage 3 omgevingsvariabelen DESTEP analyse 11 Bijlage 4 Functiebeschrijving manager afdeling opleidingen 12 Moduleopdracht : Management en Organisatie Pagina 3 van 12

4 1. Organogram Een organisatieschema (ook wel een organogram genoemd) geeft, in een getekend schema, de organisatiecultuur weer. De functies binnen een organisatie worden in hokjes geplaatst voorzien van een tekstvenster. De hokjes zijn onderling met lijnen aan elkaar zijn verbonden. De plaats van ieder hokje is afhankelijk van de hiërarchie van het bedrijf. De horizontale lijnen in een organogram zijn de advieslijnen en de verticale lijnen zijn gezagslijnen. (De organisatie als hulpmiddel, p. 85) JobsFashion BV is een verticale organisatie. Processen liggen (beperkt) vast, maar de uiteindelijke bevoegd- en verantwoordelijkheden lopen via de algemeen directeur Jan Willem Peters. Commercieel directeur Kees Langewerf geeft in de praktijk veel sturing aan de operationele processen omdat Jan Willem Peters vaak afwezig is. De huidige manager Personeelszaken is langdurig ziek. Hierdoor worden beloften voor opleidingen van de medewerkers niet nagekomen en zijn vervanger heeft niet de bevoegdheid om opleidingen goed te keuren. Om de huidige problemen op korte termijn op te lossen, worden de volgende wijzigingen doorgevoerd; De stafafdeling Personeelszaken wordt gesplitst in de afdelingen; - Personeelsadministratie - Opleidingen De manager Personeelszaken blijft op zijn huidige plek; De vervangende manager gaat de afdeling Personeelsadministratie managen; Voor de afdeling Opleidingen wordt gezocht naar een nieuwe manager. Op basis van bovenstaande wijzigingen is een aangepast organogram opgemaakt. (bijlage 2) 2. Linking pin Het linking pin model is een door Rensis Likert ontwikkeld communicatiemodel, waarbij men tot duidelijke taakstellingen moet komen voor de verschillende afdelingen binnen een bedrijf. Door duidelijk af te spreken wanneer, hoe en waarom met verschillende groepen wordt vergaderd, wordt de basis gelegd om als bedrijf steeds verder te verbeteren. Het zorgt voor de coördinatie tussen niveaus als management, arbeiders enzovoorts. Het gaat ervan uit dat er een manager is die leiding geeft aan een bepaalde groep medewerkers waarbij hij werkoverleg voert. Zelf behoort de manager ook tot een groep managers. Tussen deze twee groepen is de manager de linking pin, de tussenschakel. (Bron: Op basis van het aangepaste organogram, is de manager Personeelszaken de Linking pin, de verbinding tussen de hiërarchische niveaus. Hij zorgt voor de coördinatie en is verantwoordelijk dat er structureel werkoverleggen plaatsvinden. Hierdoor wordt de onvrede weggenomen bij de werknemers en voelen ze zich gehoord. (Figuur 1: Moduleopdracht : Management en Organisatie Pagina 4 van 12

5 3. DESTEMP variabelen Om een beeld te vormen van de marktpositie, wordt de portfolioanalyse gebruikt als hulpmiddel. In het model dat bekend staat als de BCG-Matrix, wordt een onderscheid gemaakt tussen het marktaandeel en de groei van de omzet. BCG staat voor Boston Consulting Group. Dit is een wereldwijd adviesbureau op het gebied van bedrijfsstrategie. (De organisatie als hulpmiddel, hoofdstuk p. 226) (Figuur 2: JobsFashion BV is actief in een momenteel vrij instabiele marktomgeving welke onder druk staat door de economische recessie. Ze wordt voortdurend geconfronteerd met veranderingen, zoals de focus op duurzaamheid, het groene karakter rondom de productie van de kleding en de wettelijke eisen in verband met veiligheid. Op basis van de externe analyse, weergegeven in bijlage 1, is vast te stellen dat er sprake is van zowel Demografische, Markt, Sociale en Economische variabelen. Omdat JobsFashion BV opereert in een specifieke markt, kan men gebruik maken van het aanbod. Door de recessie is er veel aanbod van hoger opgeleiden. JobsFashion BV kan gebruik maken van de kennis van deze hoger opgeleiden om zich te onderscheiden in de branche en door betere arbeidsvoorwaarden te bieden dan de concurrenten, zullen medewerkers meer besteedbaar inkomen hebben. Doordat er sprake is van vergrijzing in de branche, zal JobsFashion BV op zoek moeten naar jongere medewerkers met een afgeronde opleiding. Doordat de economie varieert, heeft dit een behoorlijke invloed op de organisatie. Denk hierbij aan besteedbaar inkomen en de afzetmogelijkheden voor de bedrijfskleding. (Bijlage 3 Destep analyse) Moduleopdracht : Management en Organisatie Pagina 5 van 12

6 4. Gekozen strategie De strategie die JobsFashion BV heeft gekozen vind ik een goede strategie. Een bedrijf valt of staat met goede medewerkers. Zij zijn trots op hun bedrijf en zijn tevreden over hun salaris en arbeidsvoorwaarden, maar JobsFashion BV moet ook onrust en onvrede bij haar werknemers wegnemen voor wat betreft de doorstroommogelijkheden en opleidingen. Momenteel is er geen structuur en liggen processen niet of nauwelijks vast. Doordat er geen tijd is om nieuwe medewerkers te begeleiden en er werknemers opleidingen worden beloofd, maar dit niet wordt nagekomen. Doordat er 2 nieuwe afdelingen bij zijn gekomen en personeelszaken een linking pin is, zullen processen worden vastgelegd, medewerkers worden gehoord, er gekeken worden naar doorstroommogelijkheden en opleidingstrajecten worden uitgezet. Zo komen de juiste, gemotiveerde mensen op hun plek wat weer ten goede komt aan de productiviteit van het bedrijf. 5. Functiebeschrijving manager afdeling opleidingen JobsFashion BV heeft besloten om de stafafdeling Personeelszaken, te splitsen in de afdeling Personeelsadministratie en afdeling Opleidingen. Voor deze laatste afdeling wordt gezocht naar een nieuwe manager. Hiervoor moet een functiebeschrijving worden opgesteld op basis van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Deze functiebeschrijving is terug te vinden in bijlage 4. (Figuur 3: Moduleopdracht : Management en Organisatie Pagina 6 van 12

7 6 Tactische doelstellingen Voor de afdeling Opleidingen van JobsFashion BV zijn de volgende tactische doelstellingen SMART omgezet naar een jaar. Over 1 jaar is 5% van de medewerkers bij JobsFashion BV doorgestroomd naar andere functies; Over 1 jaar is het aantal personeelsleden dat een opleiding volgt ter verbetering van hun functioneren of om te kunnen promoveren; 10% Binnen een jaar is het verloop bij JobsFashion BV afgenomen met 4%. Met SMART geformuleerde doelen word je gedwongen om op de haalbaarheid hiervan te letten en om zo concreet mogelijk je doelen te formuleren. Wanneer je je doelen SMART hebt geformuleerd en je bent alle punten afgegaan, dan weet je van tevoren exact hoe groot de kans is dat je je SMART-doel binnen de gestelde tijd zult halen. (Bron: Reader Management en Organisatie hoofdstuk 2.2 p. 11) (Figuur 4: 7 Doelstellingen naar urgentie Het meest belangrijke voor de manager opleidingen om mee starten is het volgende: Over 1 jaar is het aantal personeelsleden dat een opleiding volgt ter verbetering van hun functioneren of om te kunnen promoveren; 10%. Om met deze doelstelling te starten, wordt onvrede weggenomen bij de medewerkers. Ze voelen zich serieus genomen en gehoord. Dit is het grootste struikelblok. Over 1 jaar is 5% van de medewerkers bij JobsFashion BV doorgestroomd naar andere functies. Om samen met de medewerkers een POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) op te stellen, is te meten welke ambities de medewerkers hebben en of dit haalbaar is. Zo komen de medewerkers op de juiste plek. Binnen het jaar is het verloop bij JobsFashion afgenomen met 4% Als de huidige medewerkers gehoord worden in hun wensen en de nieuwe medewerkers goede begeleiding krijgen, zullen ze tevreden zijn en zal het verloop afnemen. Immers de medewerkers zijn trots op JobsFashion BV. Moduleopdracht : Management en Organisatie Pagina 7 van 12

8 8. Timemanagementtechnieken (Figuur 5: Veel theorieën over timemanagement delen activiteiten in op basis van 2 criteria: 1. urgent 2. belangrijk Urgent Niet urgent Belangrijk I II Niet belangrijk III IV De kunst van timemanagement is je tijd zó te organiseren dat het leeuwendeel van je werk zich afspeelt in het tweede kwadrant. (Bron: Reader Management en organisatie Les 6 p. 55) Om tijd te maken voor het begeleiden van nieuwe werknemers, raad ik de leidinggevenden de volgende timemanagementtechnieken aan: 1. Kaasschaafmethode De leidinggevenden van JobsFashion BV kunnen de werknemers in groepjes onderverdelen en iedere keer 1 groepje begeleiden. Zo is er overzicht, structuur en bovenal tijd. 2. Samenwerken De leidinggevenden zullen moeten samenwerken om de nieuwe medewerkers te begeleiden. 3. Delegeren Taken van leidinggevenden die vallen in kwadrant IV, kunnen mogelijk gedelegeerd worden. Moduleopdracht : Management en Organisatie Pagina 8 van 12

9 Bijlagen Bijlage 1 SWOT analyse JobsFashion BV (deze is gegeven in de module) Strenght (intern) 75% geeft aan zeer tevreden te zijn over de tijdige en accurate salarisbetaling 65% geeft aan tevreden te zijn over de arbeidsvoorwaarden Weaknesses (intern) De meeste medewerkers die vertrekken zijn minder dan 2 jaar in dienst 60% van hen geeft aan onvoldoende begeleiding te krijgen van hun leidinggevende 45% geeft aan dat hen een opleiding is beloofd, maar dat die belofte nog niet is nagekomen 80% geeft aan dat er onvoldoende doorstroommogelijkheden zijn binnen het bedrijf Oppurtunities (extern) De arbeidsvoorwaarden in de verschillende bedrijven in de branche zijn nagenoeg gelijk. Door betere arbeidsvoorwaarden te bieden dan elders in de branche geboden worden, zullen medewerkers minder makkelijk naar een ander bedrijf binnen de branche gaan Threats (extern) Door vergrijzing is een tekort aan goede werknemers Werknemers blijven in hun huidige baan, omdat een nieuwe baan betekent dat ze 1 of meerdere tijdelijke contracten krijgen. Veel werknemers hebben een gezin en hebben vastigheid nodig. Een vast contract dus, maar werknemers geven niet zo snel een vast contract, omdat de organisatie onzeker is over de toekomst, gezien de economische crisis, die nog niet voorbij is. Het is moeilijker om een werknemer te ontslaan met een vast contract dan met een tijdelijk contract. 1 van de gevolgen is dat personeel blijft. Moduleopdracht : Management en Organisatie Pagina 9 van 12

10 Bijlage 2 Aangepast organogram JobsFashion BV met Personeelszaken als Linkin Pin. Directie Commercieel directeur Algemeen directeur Marketing Opleidingen Personeelszaken Corporate Identity Doorwerk- en winterkleding Personeelsadministratie Administratie Inkoop Productie Logistiek Kwaliteitscontrole Styling Inkomende logistiek CAD/CAM Ontwerp afdeling Uitgaande logistiek Atelier Externe productie Moduleopdracht : Management en Organisatie Pagina 10 van 12

11 Bijlage 3 De macro- omgevingsvariabelen van DESTEP-analyse zijn als volgt: Demografisch Economisch Sociaal-cultureel Technologisch Ecologisch Politiek juridisch Demografische factoren zijn kenmerken van de bevolking Economische factoren zijn kenmerken die de economie beschrijven Sociaal-culturele factoren zijn kenmerken van de cultuur en leefgewoonten Technologische factoren zijn kenmerken van de ontwikkeling Ecologische factoren zijn kenmerken van de fysieke omgeving Politiek juridische factoren zijn kenmerken van overheidsbeslissingen (bron: Moduleopdracht : Management en Organisatie Pagina 11 van 12

12 Bijlage 4 Functiebeschrijving manager afdeling opleidingen Taken: Uitvoeren van de tactische doelstellingen SMART Maken en uitvoeren van het opleidingstraject Maken en onderhouden van contacten met externe opleidingsinstituten Plannen van opleidingen en trainingen Repeterende evaluatie met Top, Midden en Lager management Coachen managers, leidinggevenden en werknemers Budgetteren van opleidingen Verantwoordelijkheden: Controleren en uitvoeren van opleidingstraject Realiseren van de tactische doelstellingen SMART Vertalen van de tactische doelstellingen SMART naar de medewerkers Afleggen van verantwoording aan het Top management Juiste opleiding bij de medewerkers Aansturen op verantwoordelijkheden medewerkers Opvolgen van Persoonlijk Ontwikkel Plan door medewerker en opleidingsmanager Bevoegdheden: Concretiseren en accorderen van gevraagde opleidingen Eindverantwoordelijk voor het behalen van de tactische doelstellingen SMART (Figuur 6: Moduleopdracht : Management en Organisatie Pagina 12 van 12

Moduleopdracht Organisatie & Verandering

Moduleopdracht Organisatie & Verandering Moduleopdracht Organisatie & Verandering Naam : I.G. Westra Cursistennr. : 458113 Datum : 01-05-2012 Opleiding : HBO Bachelor Bedrijfskunde Module : Organisatie & Verandering Docent: Theo Mentink 1 Voorwoord

Nadere informatie

Moduleopdracht. Financieel management

Moduleopdracht. Financieel management Moduleopdracht Financieel Management Naam B. (Diane) Vroegindeweij-Groenendijk Studentnummer xxxxxxxx Datum 10 december 2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management, Economie & Recht Financieel management

Nadere informatie

Xxxxxx Studentnummer xxxx Datum 30-01-2013 NCOI opleidingsgroep HBO Commerciële Economie. Module: sales- en accountmanagement

Xxxxxx Studentnummer xxxx Datum 30-01-2013 NCOI opleidingsgroep HBO Commerciële Economie. Module: sales- en accountmanagement Moduleopdracht Sales- en Accountmanagement Xxxxxx Studentnummer xxxx Datum 30-01-2013 NCOI opleidingsgroep HBO Commerciële Economie Module: sales- en accountmanagement Docent Marcel van de Maat Voorwoord

Nadere informatie

ANTWOORDEN MANAGEMENT

ANTWOORDEN MANAGEMENT ANTWOORDEN MANAGEMENT 1 Organisatie en omgeving... 1 2 Bestuurs- en besluitvormingsprocessen... 3 3 Het strategisch management... 5 4 Tactisch management (1): Planning... 7 5 Tactisch management (2): Organiseren...

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

Generatieleren. Kennismanagement als proces. Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Erasmus Universiteit Rotterdam. Arbeid, Organisatie en Management

Generatieleren. Kennismanagement als proces. Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Erasmus Universiteit Rotterdam. Arbeid, Organisatie en Management Generatieleren Kennismanagement als proces Naam: Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Universiteit: Erasmus Universiteit Rotterdam Opleiding: Bestuurskunde Master: Arbeid, Organisatie en Management Module:

Nadere informatie

Logistiek verbeterplan: Jobsfashion

Logistiek verbeterplan: Jobsfashion Logistiek verbeterplan: Jobsfashion Student : XXXX Datum : 28 november 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module ICT en Logistiek Management Docent: XX Voorwoord

Nadere informatie

Interne analyse + Advies Interne Communicatie beleid

Interne analyse + Advies Interne Communicatie beleid Interne analyse + Advies Interne Communicatie beleid `Van 3 naar 1` Medemogelijk gemaakt door: Olivia van der Stap Milou de Haan Josanne van der Leij Sam van den Brink Charles Wijnen Gonzales Datum 25-11-2010

Nadere informatie

Verbeterplan instroom, doorstroom en uitstroom Xxx Xxx

Verbeterplan instroom, doorstroom en uitstroom Xxx Xxx Verbeterplan instroom, doorstroom en uitstroom Xxx Xxx Naam : xxx Studentnummer : 4334252 Datum : 07-2012 1 NCOI Opleidingsgroep Opleiding : HBO Personeelsmanagement Module : Personeelsmanagement en Organisatie

Nadere informatie

Figuur 1 geeft dit weer. Een goede inzet van HRD draagt bij aan de prestaties van de onderneming. Fig uur 1

Figuur 1 geeft dit weer. Een goede inzet van HRD draagt bij aan de prestaties van de onderneming. Fig uur 1 HRD-model voor startende ondernemingen in de detailhandel Bent u van plan een onderneming te beginnen of bent u korter dan zes jaar eigenaar van een onderneming in de detailhandel? Dan behoort u tot de

Nadere informatie

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010 Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 21 2 421 Voorwoord Rapportage Arbeidsmarktmonitor Metalektro april 21 Voor u ligt de nieuwste Arbeidsmarktmonitor met de resultaten

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Xxxxxxx Studentnummer: xxx Datum: december 2012 NCOI Opleidingsgroep HBO Facility Management

Xxxxxxx Studentnummer: xxx Datum: december 2012 NCOI Opleidingsgroep HBO Facility Management Xxxxxxx Studentnummer: xxx Datum: december 2012 NCOI Opleidingsgroep HBO Facility Management Module: Facility Management Naam docent: xxx 1. Voorwoord De voor u liggende moduleopdracht vormt de afsluiting

Nadere informatie

Strategisch marketingplan

Strategisch marketingplan Strategisch marketingplan Inleverdatum: 28-03-2012 Opdrachtgevers: Avans Hogeschool Den Bosch Projectbegeleider: Kim Artnz Inhoudsdeskundige: Karlijn de Jongh Student: David Au 2033620 Nick Derks 2019151

Nadere informatie

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 49BD1BV 8 JANUARI 2014 Voorwoord Als eerstejaars studenten

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

De duurzame energiemarkt Een marktverkenning voor het ingenieurs- en adviesbureau TCPM

De duurzame energiemarkt Een marktverkenning voor het ingenieurs- en adviesbureau TCPM Universiteit Twente De duurzame energiemarkt Universiteit Twente, Faculteit Management en Bestuur Bedrijfskunde, Bachelor Jaar 3 Afstudeerdatum: 20 augustus 2008 Peter van Sleen (s0118257) Hobolaan 23

Nadere informatie

Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322 v.c.) Analysedocument case: MediaGiants 1. Inleiding 1

Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322 v.c.) Analysedocument case: MediaGiants 1. Inleiding 1 "Ik noem hem dapperder die zijn begeerten overwint dan hij die over zijn vijanden zegeviert; want de moeilijkste overwinning is de overwinning op zichzelf." Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

Student : XXXXXXX Datum : 16 december 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module Marketingmanagement

Student : XXXXXXX Datum : 16 december 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module Marketingmanagement . Student : X Datum : 16 december 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module Marketingmanagement Docent: XX Voorwoord In december 2012 ben ik begonnen met mijn studie

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Ten minste houdbaar tot?

Ten minste houdbaar tot? Ten minste houdbaar tot? Duurzame inzetbaarheid in tijden van crisis. Door de vergrijzing, de te verwachten krapte op de arbeidsmarkt en de oprekking van de pensioenleeftijd is duurzame inzetbaarheid urgenter

Nadere informatie

Bijdrage van competentiemanagement aan strategisch human resource development

Bijdrage van competentiemanagement aan strategisch human resource development Voorkant Bijdrage van competentiemanagement aan strategisch human resource development Onderzoek uitgevoerd bij Fabory Nederland BV te Tilburg: De bijdrage van competentiemanagement aan strategisch human

Nadere informatie

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 13 November 2006 Opdrachtgever Bouwmat NV, Gert Klein Opdrachtnemers Paulien Lakeman (209459) - e-mail: Paulien.Lakeman@hva.nl - tel (m): 0620945255

Nadere informatie

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Marketingplan Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Colofon Uitgever BouwKennis BV Max Euwelaan 51 3062 MA ROTTERDAM T 010-2066996 E info@bouwkennis.nl www.bouwkennis.nl Marketing

Nadere informatie

Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie

Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie Welke HR dienstverlening is er nodig in de nieuwe organisatie van (Organisatie) intramuraal? Auteurs: Sander Hoogland 500605608 Geert Boon 500606040

Nadere informatie

VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE. Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB - Actieplan Gezond Bedrijf

VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE. Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB - Actieplan Gezond Bedrijf In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd door Syntens Innovatiecentrum VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB -

Nadere informatie

overbelasting werkdruk stress traumatisch psychische belasting voorkómen signalen risico s aanpakken Werkpakket psychische belasting ambulancezorg

overbelasting werkdruk stress traumatisch psychische belasting voorkómen signalen risico s aanpakken Werkpakket psychische belasting ambulancezorg signalen stress traumatisch overbelasting voorkómen werkdruk psychische belasting risico s aanpakken Colofon SOVAM Veerallee 68 8019 AE Zwolle tel. 038 422 68 65 fax 038 422 26 47 helpdesk@sovam.nl www.sovam.nl

Nadere informatie

Interne Notitie - Vergadering COR & directie Luxsan B.V. - ME2A3 Blok 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. DE PROJECTOPDRACHT...

Interne Notitie - Vergadering COR & directie Luxsan B.V. - ME2A3 Blok 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. DE PROJECTOPDRACHT... Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. DE PROJECTOPDRACHT... 4 3. MANAGEMENT SAMENVATTING... 5 4. ONDERZOEKEN, ANALYSES, OVERLEGPUNTEN EN VOORSTELLEN... 8 4.1 OVERLEGPUNTEN:... 8 4.2 ALGEMEEN:...

Nadere informatie