Beantwoording Vragen Aanbesteding Collectieve Zorgverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beantwoording Vragen Aanbesteding Collectieve Zorgverzekering"

Transcriptie

1 Beantwoording Vragen Aanbesteding Collectieve Zorgverzekering 1.3 Globale omschrijving en doelgroep Vraag 1. De SDD heeft hoge ambitie qua deelname (par. 1.3). De hoogte van de premie speelt daarbij een belangrijke rol. In vergelijkbare overeenkomsten wordt een lage premie bereikt door enerzijds een korting van de verzekeraar en anderzijds een bijdrage van de gemeente. Zonder bijdrage van de gemeente is een hoge deelname moeilijker te realiseren. In de offerte aanvraag wordt niet gesproken over een gemeentelijke bijdrage. Klopt het dat de SDD geen bijdrage levert in de premie? Oogmerk voor de Sociale Dienst Drechtsteden is dat een collectieve zorgverzekering tot stand komt met een brede dekking, die door een premiebijdrage door de Sociale Dienst ook in financieel opzicht voor aspirant-verzekerden uit de doelgroep interessant is. De hoogte van de premiebijdrage wordt eerst vastgesteld nadat de premies voor de basisverzekering en de aanvullende dekking zijn komen vast te staan. Vraag 2. Op verschillende plaatsen in de offerteaanvraag worden formuleringen gebruikt die suggereren dat de SDD als verzekeringsnemer optreedt (= de verzekering sluit): Uit de tekst van de concept-overeenkomst kan echter worden afgeleid dat de SDD slechts faciliterend optreedt bij een rechtstreekse verzekeringsovereenkomst tussen verzekeraar en de doelgroep. Wordt de verzekeringsovereenkomst gesloten door de SDD of door de doelgroep? 2.1 Wijze van aanbesteden De overeenkomst wordt een overheidsopdracht genoemd (par. 2.1); 2.5 Onderwerp van de aanbesteding - De met de verzekeraar te sluiten overeenkomst wordt een collectieve verzekeringsovereenkomst genoemd (par. 2.5); - De opdrachtgever wenst een collectieve brede zorgverzekering in te kopen; - In bijlage 10 wordt gesproken over de aanneemsom. De SDD treedt niet op als verzekeringnemer, maar wenst haar inwoners, die tot de genoemde doelgroep in het bestek behoren, een collectieve zorgverzekering aan te kunnen bieden die voor hen in financieel opzicht interessant is. 2.2 Minimale eisen m.b.t. indiening van de offerte Vraag 3. Offertes dienen te worden ingediend uiterlijk 15 oktober 2007 (par. 2.2). Gezien de rol die de rijksoverheid speelt bij de vaststelling van de premie (via de hoogte van de bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds) is het waarschijnlijk dat hooguit een enkele verzekeraar in staat is op 15 oktober 2007 de nominale premie 2008 te offreren. Bent u bereid de termijn voor indiening van offertes te verlengen tot 1 november 2007? Verlenging van de termijn voor indiening van offertes tot bijvoorbeeld 1 november 2007 is niet mogelijk wegens de tijd die voor besluitvorming, finetuning en implementatie en communicatie met de doelgroep nodig is. 2.6 Conceptovereenkomst Vraag 4. Wat wordt bedoeld met de zin `Opdrachtgever is vrij de marktconformiteit te allen tijde te toetsen. Opdrachtgever mag indien Opdrachtnemer niet marktconform is offerte opvragen aan een derde leverancier...`. Hoe wordt dit gedurende de contractperiode in de praktijk uitgevoerd? Bij afsluiting van de overeenkomst wordt een prijsbeheersingsafspraak voor 2009 overeengekomen. Dit percentage dient echter de marktontwikkelingen te volgen. Dit betekent dat als het afgesproken percentage afwijkt van de marktontwikkelingen het percentage marktconform zal worden bijgesteld. 3.2 Eisen ten aanzien van de verzekering

2 Vraag 5. U vraagt om een offerte voor een zorgverzekering zonder eigen risico (par. 3.2). Wordt daarmee bedoeld een verzekering waarbij de doelgroep niet de mogelijkheid krijgt een vrijwillig eigen risico te nemen of wilt u een offerte waarbij het verplichte eigen risico (dat waarschijnlijk per 1 januari 2008 wordt ingevoerd) niet van toepassing is? Of beide? Er wordt gevraagd naar een verzekering zonder eigen risico. Wij kennen per een verplicht eigen risico in de basisverzekering voor iedereen. Daarnaast kan een verzekerde vrijwillig kiezen voor een (hoger) eigen risico. Welk eigen risico wordt hier bedoeld? Bedoeld wordt een natura-zorgverzekering zonder vrijwillig eigen risico voor de verzekerden. Vraag 6. Hoe dient de zin: `De aanbieder gaat er vanuit dat de potentiële doelgroep voor uiterlijk 1 december 2007 is benaderd en geïnformeerd`? Wij vragen u in een marketingplan aan te geven hoe en binnen welke tijdsspanne u de publiciteitscampagne vorm wilt gaan geven. Wij verwachten dat een tijdsplanning onderdeel uitmaakt van het marketingplan. Dit marketingplan heeft als doel zoveel mogelijk aspirant-verzekerden uit de doelgroep te interesseren voor het aanbod. De feitelijke overstap naar een andere verzekering dient voor 1 januari 2008 te zijn geregeld. Om de aspirant verzekerde voldoende tijd te geven om een overweging te maken of zij al dan niet willen overstappen dienen zij uiterlijk voor 1 december 2007 te zijn benaderd en geïnformeerd over de aan te bieden ziektekostenverzekering. Vraag 7. Informatievoorziening folders/voorlichting in verschillende talen. Welke specifieke talen bedoelt u? Het is aan de aanbieder om te bepalen in welke talen de folders/voorlichting beschikbaar moeten zijn. Wij gaan er vanuit dat u inzicht heeft in de samenstelling van de doelgroep. De Sociale Dienst Drechtsteden stelt vast dat een deel van de aspirant verzekeringnemers een nietnederlandse taalachtergrond heeft. U dient u in uw offerte aan te geven hoe uw informatievoorziening er uit ziet en in welke talen het beschikbaar is. Vraag 8. Loketfunctie binnen Drechtsteden. Stelt u een ruimte in uw kantoor ter beschikking? De Sociale Dienst Drechtsteden stelt geen ruimte ter beschikking. U dient per 1 januari 2008 over een loketfunctie binnen de Drechtsteden te beschikken. De Sociale Dienst Drechtsteden heeft de voorkeur voor (mobiele) loketfuncties in de afzonderlijke gemeenten die onder de Sociale Dienst Drechtsteden vallen. Vraag 9. U vraagt om een naturapolis. Tegelijkertijd meent u een keuzevrijheid van zorgverlener te promoten. Dit laatste wordt in de markt aangereikt middel een restitutiepolis. Oogmerk is te komen tot een collectieve zorgverzekering, waarbij de aanbieder met (vrijwel) alle zorgverleners in de regio een overeenkomst heeft, zodat verzekerden bij de zorgverlener van hun keuze terechtkunnen zonder administratieve belasting. Vraag 10. Verzekerden met betalingsachterstanden, geregistreerde wanbetalers en eerder geroyeerde verzekerden worden eveneens geaccepteerd. Dit is wettelijk niet toegestaan, waardoor wij aan deze eis niet kunnen voldoen. Mogen wij ervan uitgaan dat dit door u geaccepteerd wordt? De gevraagde acceptatieplicht betreft uiteraard niet eventuele wanbetalers die in het kader van landelijke afspraken niet van zorgverzekeraar kunnen veranderen.

3 3.3 Eisen met betrekking tot aanmelding en gegevensuitwisseling Vraag 11. U vraagt om overzichten van verstrekkingen (par. 3.3). Betreft dit ook verstrekkingen op grond van de basisverzekering? De gevraagde overzichten hebben tot doel inzicht te verschaffen in de mate waarin de collectieve zorgverzekering aansluit bij de behoeften van de doelgroep. De gevraagde geanonimiseerde overzichten betreffen daarom uitsluitend de verstrekkingen op grond van de aanvullende verzekering. 3.4 Eisen met betrekking tot de premie Vraag 12. Voor het vaststellen van de premie 2008 zijn wij afhankelijk van de informatievoorziening van de overheid. Deze informatie is niet te verwachten voor de genoemde datum. Mogen wij de premie 2007 aanleveren en 2008 zodra bekend of bent u bereid de termijn voor indiening van de offerte te verlengen? Acht aanbestedende dienst de eis reëel dat inschrijver per 15 oktober de premie basisverzekering 2008 kan overleggen? U vraagt om een 2008 premie uiterlijk15 oktober a.s. Is het u bekend dat een dergelijke premie niet eerder dan eind oktober a.s. beschikbaar kan zijn? Dit ook in het kader van besluiten van de overheid waarbij onderdelen van bijvoorbeeld AWBZ worden overgeheveld naar de zvw. Dus verzekeraars zullen zich op voorhand moeten beperken tot een 2007 premie. Indien gunning uiteindelijk op basis van 2007 premie zal plaatsvinden, dan lijkt het mij dat uw keuze uiteindelijk onderuit gehaald kan worden door een nieuwe 2008 premie. Immers de goedkoopste op basis van 2007 hoeft niet de goedkoopste op basis van 2008 premie te zijn? Indien de premie niet bekend is ten tijde van het uitbrengen van de offerte, verleent u dan toestemming dit in een latere fase van dit traject bekend te maken? Zoals aangegeven in het bestek dient u de premie voor 2008 in uw offerte aan te geven. 4.3 Geschiktheidscriteria Vraag 13. Op de financiële positie van zorgverzekeraars in Nederland wordt toegezien door De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Klopt het dat de SDD aanvullende waarborgen vraagt (par. 4.3 en bijlage 7), of is het voldoende dat de verzekeraar toegelaten is als schadeverzekeraar en een goedgekeurde basisverzekering op grond van de Zorgverzekeringswet aanbiedt? Ja, dit laatste in de vraagstelling is voldoende. Vraag 14. Onder artikel 2 vraagt u een bankgarantie van 5%. Wat is het doel van deze vraag? Kunt u aangeven hoe lang deze bankgarantie zou moeten staan? De onder artikel 2 gevraagde bankgarantie van 5% komt te vervallen. Het overleggen van een bankgarantie is niet nodig.

4 5.2 Gunningscriteria Vraag 15. De gekozen wegingsfactoren voor het onderdeel prijs hoeven er niet toe te leiden dat de offerte met de laagste totale netto premie op dit onderdeel de meeste punten krijgt, omdat het premieniveau van de basisverzekering aanzienlijk hoger is dan dat van de aanvullende verzekering. (par. 5.2). Is dit ook de bedoeling? Dit is in theorie mogelijk, maar niet erg waarschijnlijk. In de basispremie zullen marginale verschillen zitten. Wij gaan er van uit dat een partij die inschrijft ook daadwerkelijk de opdracht gegund wil krijgen. Dit kan als hij inschrijft met reële prijzen. Mocht een inschrijver dit niet doen loopt hij de kans dat een ander die wel met reële prijzen komt beter scoort en meer punten krijgt. Daarnaast vindt er ook een beoordeling plaats op 4 kwalitatieve aspecten zoals omschreven in de offerteaanvraag. Vraag 15. Hoe worden verschillen in premie en kortingspercentages naar rato omgezet in een puntenscore (par. 5.2)? Alles wordt in relatie gezet met de aanbieder die de laagste prijs afgeeft. In een berekening ziet dit er als volgt uit: Prijs laagste aanbieder / prijs aanbieder x aantal punten. Vraag 16. Ad. 1 4e bullet. Op welke wijze worden aan `de overige inschrijvingen punten naar rato toegedeeld`. Kunt u dit met een rekenvoorbeeld nader toelichten? Zie antwoord vraag 15. Vraag 17. Ad 1 Kunt u aangeven wat er gebeurt in het niet denkbeeldige geval waarbij de basispremie laag wordt geoffreerd (veel punten), de aanvullende verzekering hoog (weinig punten) zoadat in het kader van de totale kosten met inbegrip van een eventuele collectiviteitskorting de totale kosten het laagst zijn. Met andere woorden de aanbieder met de laagste totaalkosten kan in een dergelijk geval niet per definitie de meeste punten scoren. Dit lijkt dus tegenstrijdig te kunnen uitwerken. Kunt u deze beoordelingssystematiek met een rekenvoorbeeld nader toelichten? Wij gaan er vanuit dat bedoeld wordt in het denkbeeldige geval, zie verder antwoord vraag 15 Vraag 18. Klopt het dan dat de wegingsfactor voor de aanvullende verzekering maximaal 40% bedraagt? Dit klopt. De wegingsfactor van de prijs betreft 60%, waarbij de basisverzekering, de collectiviteitskorting en de aanvullende verzekering variant voor elk 10% meewegen en de premie aanvullende verzekering minimale dekking voor 30%. Vraag 19. Ad. 2 Op welke wijze vindt beoordeling plaats op de kwalitatieve gunningcriteria? Kunt u per criterium aangeven waneer een oplossing/propositie 10 punten behaald (zijnde `zeer goed` of 8 punten zijnde goed ) Teneinde effectief en efficiënt in te kunnen schrijven ontvangt inschrijver graag de bij dit bestek behorende beoordelingsleidraad. De kwalitatieve beoordeling vindt plaats op basis van het gevraagde in het bestek. Per criteria worden aanbieders met elkaar vergeleken en worden punten toegekend. Men kan het predicaat

5 zeer goed krijgen als het aangebodene of hetgeen beschreven wordt een relevante meerwaarde betekent. Vraag 20. Ad 2 Dient de implementatie van het marketingplan door de inschrijver gefinancierd te worden? Zoals aangegeven in het bestek paragraaf 3.2 wordt de publiciteitscampagne samen met de opdrachtgever vorm gegeven en wordt uitgegaan van een gelijke verdeling van de kosten. Voor een deel van de vergoeding van de kosten voor de publiciteitscampagne is het noodzakelijk dat de kosten inzichtelijk worden gemaakt. De kosten zullen alleen worden vergoed als de Sociale Dienst Drechtsteden hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Bijlage 2 Minimum pakket 2008 en variant Vraag 21. Er wordt een premie gevraagd voor 2 verschillende aanvullende verzekeringen (bijlage 2). Wordt de keuze voor één van beide pakketten gemaakt door de gemeente (voor alle deelnemers) of door de individuele verzekerde? Het antwoord op deze vraag heeft namelijk invloed op de premiestelling. U wenst twee aanvullende pakketten. Kunnen deelnemers vrij kiezen of maakt de aanbestedende dienst een keuze voor hen? De Sociale Dienst Drechtsteden vraagt premieopgave van de aanbieders voor beide varianten. Beide varianten zullen bij de gunning worden gewogen. Uiteindelijk zal slechts één van de twee varianten aan de aspirant verzekerden worden voorgelegd zonder keuzemogelijkheden Vraag 22. Worden er bij de dekking voor brillen en lenzen geen eisen gesteld aan de hoogte van de financiële vergoeding en aan het aantal (of welke) opticiens bij wie een bril in natura gehaald kan worden (bijlage 2)? Bijlage 2.3 Brillen en lenzen: wenst u hier onbeperkte vergoeding? Voor wat betreft de dekking voor brillen en contactlenzen streven we naar een voor de doelgroep goed bereikbare naturavoorziening via door de aanbieder gecontracteerde opticiëns(ketens) in de Drechtstedengemeenten. Vraag 23. Welk bedrag dient gehanteerd te worden voor de aftrek van normale kosten van schoeisel (bijlage 2 bij de vergoeding voor orthopedisch schoeisel)? Bijlage 2.4a orthopedisch schoeisel: welke bedrag hanteert u voor normale kosten schoeisel? Bij de vergoeding van orthopedisch schoeisel gelden als de normale door de verzekerde zelf te betalen- kosten de volgende Nibud normen Kinderen tot 16 jaar: 35 Mannen: 55 Vrouwen 40 Vraag 24. Wat is de maximale financiële vergoeding voor pedicure (bijlage 2)? Bijlage 2.8 Pedicure: welke bedrag wilt u hiervoor opgenomen zien? Onbeperkte vergoeding? De vergoeding voor de kosten van pedicure voor ouderen kunnen door de aanbieder op een realistisch niveau worden gemaximeerd. Bijlage 8 Concept overeenkomst

6 Vraag 25. In punt 5.2 van de concept-overeenkomst wordt gesteld dat de premie wordt vastgesteld voor een periode van 3 jaar. Gezien de rol van de rijksoverheid bij het vaststellen van het pakket en bij de bepaling van de hoogte van de premie, kan feitelijk geen enkele verzekeraar aan deze eis voldoen. Bent u bereid deze eis is te heroverwegen? Van opgave van de premie voor een periode van 3 jaar wordt afgezien. De contractsduur bedraagt een jaar met een optie voor een tweede jaar. Vaststelling van een indexcijfer door de Sociale Dienst Drechtsteden voor de premieaanpassing in het tweede jaar vervalt. De aanbieder dient in zijn offerte een premiebeheersingsafspraak op te nemen met betrekking tot de aanpassing van de premie(s) in het tweede jaar Vraag 26. Als een bijlage bij het bestek is een concept overeenkomst collectieve zorgverzekering. Wat opvalt is de bepaling dat u een indexcijfer vaststelt m.b.t. een verhoging. Wij nemen aan dat dit de premie voor de aanvullende verzekering betreft. Wij onderkennen dat zorgverzekeraars op zijn minst hier niet aan gewend zijn. Is een verhoging op basis van een premiebeheersingsafspraak voor u acceptabel? Daarnaast legt u deze vast voor 3 jaar terwijl de contractsduur 2 jaar bedraagt. Klopt dit? Vaststelling van een indexcijfer door de Sociale Dienst Drechtsteden voor de premieaanpassing in het tweede jaar vervalt. De aanbieder dient in zijn offerte een premiebeheersingsafspraak op te nemen met betrekking tot de aanpassing van de premie(s) in het tweede jaar Vraag 27. Artikel 5 Premie In sub 2 van dit artikel wordt gesproken over een door SDD vastgesteld prijsindexcijfer. Welke index wordt hiervoor gehanteerd? Zie antwoord vraag 26 Vraag Gezien de ontwikkelingen in de gezondheidszorg is een premiegarantie niet af te geven. Bent u bereid deze eis te laten vallen? Zie antwoord vraag 26 Artikel 9 Duur/beëindiging van de overeenkomst Vraag 29. In dit artikel wordt de term structureel genoemd. Onder welke omstandigheid is sprake van een structurele situatie? Artikel 9 in de conceptovereenkomst wordt gewijzigd in: Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1januari 2008 tot en met 31 december Met de optie tot verlenging van één jaar. Na afloop van deze overeenkomst blijven de bepalingen van deze overeenkomst van kracht voor zover dit voor de afwikkeling van de overeenkomst noodzakelijk is. De overige tekst met betrekking tot wanprestatie komt te vervallen daar dit geregeld is in artikel 8. In artikel 8 is aangegeven dat op de overeenkomst de Algemene Voorwaarden van de Gemeente Dordrecht van toepassing zijn. Bijlage 10 - Social Return Vraag 30. U stelt een benedengrens van ,00. Thans neemt nog geen 15% deel. Welke garanties kunt u geven dat tenminste 75% van de potentiële verzekerden meedoen aan de collectieve regeling. Bent u bereid om de verplichte 5% naar verhouding tot het aantal deelnemers terug te brengen? SDD geeft geen gemeentelijk deel als bijdrage in de premie? Ja, wij zijn bereid om de 5% regeling toe te passen op de omzet. Dit betekent dat per kalenderjaar voorafgaand aan het desbetreffende jaar de omzet wordt berekend en de 5% regeling wordt toegepast. Dus als per 1 januari 2008 de overeenkomst in gaat berekenen we op 1 januari 2009 de omzet en aan de hand van die berekening wordt de verplichting vastgesteld.

7 Vraag 31. Op welke wijze denkt aanbestedende dienst dit in te kunnen vullen in samenwerking met inschrijver mede gelet op de geografische locatie (Dordrecht vs tilburg)? De geografische ligging speelt geen rol in deze. Een reistijd van 45 minuten wordt beschouwd als redelijk. Mocht dit niet haalbaar zijn dan kunnen de baanopeningen ook worden ingevuld met kandidaten uit de regio waar de organisatie is gevestigd. Vraag 32. Voorts wordt in een bijlage tot 5% van de aanneemsom gevraagd om een social return of investment. Dit om reden van weinig renderende premies voor de zorgverzekeraars een scherpe eis. Daarnaast organiseert dit schade ten overstaan van premieinleg o.a. door uitkeringsgerechtigden. Een slecht rendement is uiteindelijk reden voor een negatieve premieontwikkeling. Social Return on investment is standaardbeleid van de Sociale Dienst Drechtsteden Vraag 33. Van de aanneemsom moet 5% besteed worden aan de inzet van werklozen e.d. Van de totale premie wordt echter gemiddeld meer dan 90% besteed aan zorgkosten en maximaal 10% aan beheerskosten. Betekent deze eis dat de helft van de beheerskosten moet worden besteed aan de inzet van werklozen? Voor deze specifieke aanbesteding is opdrachtgever bereid om af te wijken van het beleid en de verplichting alleen toe te passen op de beheerskosten. Hiervoor moet u aantoonbaar beschrijven welk deel van de prijs beheerskosten zijn. Vraag 34. Wat verstaat u onder de aanneemsom? Valt deze eis onder uitsluitingscriteria? Van de aanneemsom moet 5% besteed worden aan de inzet van werklozen e.d. Zie beantwoording vraag 31. Er is geen aanneemsom dus de berekening wordt gemaakt aan de hand van de omzet. Ja, deze eis valt onder de uitsluitingscriteria. Bijlage 11 - Algemene Voorwaarden Vraag 35. Is aanbestedend dienst bereid de in het kader van onderhavige aanbesteding irrelevante artikelen, gericht op levering van fysieke producten, niet van toepassing te verklaren (zoals bijvoorbeeld Artikelen 10, 11 en 12)? Het betreft hier Algemene Voorwaarden, waarin ook artikelen zijn opgenomen betreffende leveringen. Van de artikelen specifiek gericht op leveringen zal in dit geval geen gebruik gemaakt worden. Onze Algemene Voorwaarden zijn in zijn geheel gedeponeerd. Er worden geen artikelen uitgehaald.

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel mermeer Raadsvoorstel 2016.0047131 onderwerp Portefeuilehouder drs. Ap Reinders, dr. Tom Horn steiler Rob Kouwenhoven Collegevergadering 6 September 201 6 Raadsvergadering 1. Samenvatting I/Var willen

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C en E, beide te D. Zaak Zaaknummer : 2008.00672 Zittingsdatum : 1 oktober 2008 : Premiekorting, wijziging verzekeringsvoorwaarden aanvullende verzekering 1/6

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

ECWGO/U201601142 Lbr: 16/065 CvA/LOGA 16/17

ECWGO/U201601142 Lbr: 16/065 CvA/LOGA 16/17 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) - betreft Collectieve zorgverzekering 2017 Samenvatting ons kenmerk ECWGO/U201601142 Lbr: 16/065

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

ECCVA/U200801099 Lbr. 08/126

ECCVA/U200801099 Lbr. 08/126 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft zorgverzekering gemeenten uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200801099 Lbr. 08/126 bijlage(n) datum 9 juli 2008

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 23-IV-3 RV

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 23-IV-3 RV ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: R. Cuperus AFDELING: W-Wys PORTEFEUILLEHOUDER: S.J. Boormsma 23-IV-3 RV Agendapunt: No. /'12 Dokkum, mei 2012 ONDERWERP: Motie zorgverzekeraar

Nadere informatie

Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012

Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012 Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012 De gemeente Cuijk hecht een grote waarde aan de sociale kant van duurzaam inkopen. Om die reden wordt hierbij

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 Inhoud: 1. Over DVN zorgverzekeringen p.1 2. Over zorgverzekeringen in het algemeen p.2 3. Over de voorgenomen wijzigingen bij zorgverzekeraars p.4 1. Over DVN

Nadere informatie

I N I T I A T I E F V O O R S T E L

I N I T I A T I E F V O O R S T E L I N I T I A T I E F V O O R S T E L Op de bres voor betaalbare collectieve zorg 1. Inleiding Op 1 januari 2006 treedt de nieuwe zorgverzekeringswet in werking. Nu al is duidelijk dat het nieuwe zorgstelsel

Nadere informatie

Workshop Mijn zorgverzekering

Workshop Mijn zorgverzekering Workshop Mijn zorgverzekering Welkom! Even voorstellen: Mark Salm, PCOB-adviseur van RISK Henrica de Vries, manager Communicatie & Marketing PCOB Programma workshop Korte kennisquiz Voorlichting Overstappen,

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Bij DSW is de premie opnieuw nét kostendekkend. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. 100222-Bijsl Welkom Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt

Nadere informatie

Model Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening

Model Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening Model Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening datum versie bijlage(n) Model Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening 3 1 Voorwerp van

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet

Nadere informatie

EMVI Gunningscriteria BGMM Gemeente Bergen, Gennep en Mook en Middelaar-

EMVI Gunningscriteria BGMM Gemeente Bergen, Gennep en Mook en Middelaar- EMVI Gunningscriteria BGMM 2014-01 - Gemeente Bergen, Gennep en Mook en Middelaar- Kenmerk : BGMM 2014-01 Status : Definitief Uitgevoerd door : Roel Gevers Datum : 05-03-2014 Algemeen Inschrijvers krijgen

Nadere informatie

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Zorgverzekering 2016 Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Einde van het jaar Het einde van het jaar is weer aangebroken en dat betekent dat u weer mag veranderen

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. U

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

Ter informatie: in totaal benaderen wij voor deze meervoudig onderhandse aanbesteding vijf leveranciers.

Ter informatie: in totaal benaderen wij voor deze meervoudig onderhandse aanbesteding vijf leveranciers. Aan de geselecteerde gegadigden Begeleidend schrijven Natuurlijke begrazing door schapen in de gemeente Leeuwarden 2016-Z8801 Stadsontwikkeling en -beheer Wijkzaken, team Buitendienst Hans Sterkenburg

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Aanvraagformulier Avéro Achmea

Aanvraagformulier Avéro Achmea Aanvraagformulier Avéro Achmea 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Kantoornaam Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres Huisnummer

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekeringen 2013

Collectieve zorgverzekeringen 2013 Collectieve zorgverzekeringen 2013 Het eind van het jaar nadert en dus wordt u weer overstelpt met allerlei aanbiedingen van zorgverzekeraars. De één nog beter dan de ander, en lastig om een en ander goed

Nadere informatie

BIJLAGE 1: NOTA COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING INLEIDING

BIJLAGE 1: NOTA COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING INLEIDING 1 van 5 17-4-2012 13:34 BIJLAGE 1: NOTA COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING INLEIDING Aanleiding Op 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking getreden, waardoor men zelf kan kiezen hoe

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie ChristeUnie t.a.v. de heer G. Stam Uw brief van 12-12-2013 Ceintuurbaan 56 7941 LV MEPPEL Uw kenmerk Ons kenmerk 217083 Behandeld door T. Niemer Telefoon 14 0522 Bijlage(n) 1 Datum Onderwerp Collectieve

Nadere informatie

Hulpmiddelen en de zorgverzekering. Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel

Hulpmiddelen en de zorgverzekering. Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel Hulpmiddelen en de zorgverzekering Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel 2015 Hulpmiddelen en de zorgverzekering Als cliënt van OIM Orthopedie kom je in aanraking met de zorgverzekeringswet.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Vereniging van Nederlandse Gemeenten Nationale identificatie: 2577670 Postadres:

Nadere informatie

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt:

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt: Zorgverzekering Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past,

Nadere informatie

Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009

Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009 Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009 Er is rust op de zorgverzekeringsmarkt: 96,5% van de verzekerden blijft bij de huidige zorgverzekeraar en scherpt de polis aan Er is een stabiele mobiliteit van

Nadere informatie

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden Bijlage A-1 Algemene inkoopvoorwaarden De inkoopvoorwaarden zijn als apart document bijgevoegd. 1 Bijlage A-2 Conceptovereenkomst De ondergetekenden: Stichting BOOR, hierna te noemen Opdrachtgever, gevestigd

Nadere informatie

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Gemeente Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo Inhoud ALGEMENE VRAGEN... 3 Bij welke zorgverzekeraars kan ik een collectieve verzekering afsluiten?...

Nadere informatie

Aanvraagformulier VGZ

Aanvraagformulier VGZ Aanvraagformulier VGZ 1. Gegevens tussenpersoon DFD De Financiële Dienstverleners Tussenpersoonsnummer: 1170 Collectiviteitsnummer: C9102 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres

Nadere informatie

: Harry Kampschöer (De Keizer)/Michiel Drucker(CvA/VNG) : Toelichting uitslag gunning VNG Zorgverzekering

: Harry Kampschöer (De Keizer)/Michiel Drucker(CvA/VNG) : Toelichting uitslag gunning VNG Zorgverzekering Memo Van : Harry Kampschöer (De Keizer)/Michiel Drucker(CvA/VNG) Cc : Pagina s : 5 Datum : 27 mei 2008 Betreft : Toelichting uitslag gunning VNG Zorgverzekering Doel memo Dit memo is om het VNG-bestuur,

Nadere informatie

Gemeente Den Haag INVOERING COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

Gemeente Den Haag INVOERING COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING RIS142017_06-DEC-2006 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSW/2006.618 RIS 142017 INVOERING COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: - in te stemmen met het invoeren

Nadere informatie

100 jaar H AUG. 2012. Gemeente Woerden 12.014709. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8020

100 jaar H AUG. 2012. Gemeente Woerden 12.014709. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8020 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 100 jaar Vereniging van 0 1 A 1 D C\ Nederlandse GemeenteiU J ~ / (J 7 H AUG. 2012 Beh. Ambt. Streefdat.: informatiecentrum tel. uw kenmerk (070) 373 8020

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. Beide

Nadere informatie

Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet

Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet december 2008 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd in 2008 informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan de basisverzekering zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd)

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) In deze special: Uw ziektekostenverzekering via PZO 1. PZO sluit collectieve contracten met vier verzekeraars

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2010 100222-Bijsl SH welkom b40 Wat biedt Stad Holland Zorgverzekeraar? Stad Holland Zorgverzekeraar is een landelijk actieve zorgverzekeraar

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005 Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005 Respons Van 6 tot en met 11 december 2005 is aan 883 panelleden van 18 jaar en ouder een vragenlijst voorgelegd over hun mening, hun verwachtingen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Toelichting U heeft als verzekerde van VGZ recht op verzekerde prestaties, als u zich daadwerkelijk bij VGZ

Nadere informatie

Nadere regeling compensatie eigen risico en collectieve zorgverzekering gemeente

Nadere regeling compensatie eigen risico en collectieve zorgverzekering gemeente Nadere regeling compensatie eigen risico en collectieve zorgverzekering gemeente citeertitel: Nadere regeling compensatie zorgkosten vastgesteld bij besluit van:.10 november 2015 Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Betalen en vergoeden van ziekenhuiszorg

Betalen en vergoeden van ziekenhuiszorg Algemeen Betalen en vergoeden van ziekenhuiszorg - 2016 i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Voordat u naar het ziekenhuis gaat 2.1 Geldige verwijzing 2.2 Spoedeisende

Nadere informatie

Voogd en Bemiddelaar hierna in gezamenlijkheid Partijen genoemd en ieder afzonderlijk Partij

Voogd en Bemiddelaar hierna in gezamenlijkheid Partijen genoemd en ieder afzonderlijk Partij Addendum inzake Zorgverzekeringen behorende bij de Samenwerkingsovereenkomst (met voetnoot 2011-01-06 vs 1 incasso Maatschappij incl. addenda dd 2011-09-21, 2012-05-21 en 2013-03-21 ) Tussen Voogd & Voogd

Nadere informatie

AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET

AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET Afdeling Samenleving Richtlijn 560 AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET Algemeen Met ingang van 1 januari 2006 is iedere Nederlander verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Nadere informatie

Procedure aanbesteding afdeling Techniek BVOW en Humanitas

Procedure aanbesteding afdeling Techniek BVOW en Humanitas Procedure aanbesteding afdeling Techniek BVOW en Humanitas 1. Aannemers worden door de afdeling Techniek geselecteerd en beoordeeld op basis van een aantal criteria op het gebied van bedrijfsorganisatie,

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Inhuur Ambulancepersoneel RAV

Nota van Inlichtingen Inhuur Ambulancepersoneel RAV Nota van Inlichtingen Inhuur Ambulancepersoneel 160168RAV Nr. Pagina Onderwerp Vraag Antwoord 1. 8 Paragraaf 1.6 U stelt: Bij nadere uitvragen is het mogelijk dat er aanvullende eisen worden gesteld of

Nadere informatie

BELEIDSREGEL TH/BR-002

BELEIDSREGEL TH/BR-002 BELEIDSREGEL TH/BR-002 Beleidsregel bestuurlijk rechtsoordeel modelovereenkomsten Ingevolge artikel 25 Zorgverzekeringswet (Zvw) moet een verzekeraar die voornemens is zorgverzekeringen aan te bieden en

Nadere informatie

Werk- en Participatiestage Gemeente Hilversum Aanbestedende Dienst: Gemeente Hilversum Referentie:

Werk- en Participatiestage Gemeente Hilversum Aanbestedende Dienst: Gemeente Hilversum Referentie: Nota van Inlichtingen Werk- en Participatiestage Gemeente Hilversum Aanbesteding Werk- en Participatiestage Gemeente Hilversum Aanbestedende Dienst: Gemeente Hilversum Referentie: 394938 Omschrijving:

Nadere informatie

Instructie informatiematerialen Gemeentepolis

Instructie informatiematerialen Gemeentepolis Instructie informatiematerialen Gemeentepolis Inhoud 1. Doel campagne en doelgroepen 2. Campagneaanpak a. Menzis campagne b. Doorvertaling naar doelgroepen 3. Campagnemiddelen a. Totaaloverzicht middelen

Nadere informatie

CIALIS VERGOEDINGS MOGELIJKHEDEN VOOR CIALIS 0800-6334724 VERGOEDINGS INFORMATIE-LIJN BEREIKBAAR TIJDENS KANTOORUREN SERVICE T.B.V.

CIALIS VERGOEDINGS MOGELIJKHEDEN VOOR CIALIS 0800-6334724 VERGOEDINGS INFORMATIE-LIJN BEREIKBAAR TIJDENS KANTOORUREN SERVICE T.B.V. VERGOEDINGS MOGELIJKHEDEN VOOR CIALIS CIALIS VERGOEDINGS INFORMATIE-LIJN 0800-6334724 SERVICE T.B.V. CIALIS GEBRUIKERS GRATIS BEREIKBAAR TIJDENS KANTOORUREN NLCLS00263 Mogelijkheden voor een betaalbare

Nadere informatie

Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/ Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012

Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/ Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012 Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/2012.0041 Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012 Vraag 1. Offerteaanvraag, pagina 4 Het viel ons op dat u al een eerste

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen - selectiefase -

Nota van Inlichtingen - selectiefase - Nota van Inlichtingen - selectiefase - Europese Aanbesteding Collectief Zorgcontract ten behoeve van: - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) - Het Interprovinciaal Overleg (IPO) - De Unie van

Nadere informatie

Bijlage: Gestelde vragen bij Kwaliteitsonderzoek telefonische informatie zorgverzekeraars

Bijlage: Gestelde vragen bij Kwaliteitsonderzoek telefonische informatie zorgverzekeraars Bijlage: Gestelde vragen bij Kwaliteitsonderzoek telefonische informatie zorgverzekeraars 1 Vergoeding van zorg Strekking van de vraag: Wordt de beugel van een 12-jarig kind vergoed? Strekking van het

Nadere informatie

Aanvraagformulier VGZ

Aanvraagformulier VGZ 1. Gegevens tussenpersoon TP-nummer Naam kantoor Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletters Woonadres Huisnummer Postcode Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen zakelijke schade- en inkomensverzekeringen

Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen zakelijke schade- en inkomensverzekeringen Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen zakelijke schade- en De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars heeft op 15 december 2010 de volgende bedrijfsregeling voor

Nadere informatie

Korting op je zorg- en schadeverzekeringen

Korting op je zorg- en schadeverzekeringen Korting op je zorg- en schadeverzekeringen Op de website www.technopark.nl/kortingop-je-verzekering kun je altijd meer lezen over acties en interessante aanbiedingen van de verschillende verzekeraars.

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

Naast het verplicht eigen risico van 385 per jaar kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan extra korting op uw premie.

Naast het verplicht eigen risico van 385 per jaar kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan extra korting op uw premie. Productinformatie Avero Achmea 2016 Keuze Zorg Plan Met deze restitutiepolis van Avéro Achmea bent u vrij in de keuze van uw zorgverlener. De kosten die uw zorgverleners in rekening brengen, zullen wij

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen en Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Publicatienummer [nummer] Dossier D1424 Ingangsdatum [ingangsdatum] Partijen: 1. Stichting Christelijke

Nadere informatie

Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit

Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit Openbare procedure Opdrachtgever Open Universiteit Datum 15 februari 2016 Kenmerk U2015/7006 Status Definitief blad: 2/7 Bestek Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Voor het vinden van een gecontracteerde zorgaanbieder kunt u gebruik maken van vergelijk en kies.

Voor het vinden van een gecontracteerde zorgaanbieder kunt u gebruik maken van vergelijk en kies. VGZ Goede Keuze Met VGZ Goede Keuze kiest u voor goede zorg en een lage premie. Daarnaast stimuleert u vernieuwingen in de zorg, waardoor uw premie lager is. Het kans zijn dat u voor bepaalde zorg verder

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2.

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2. Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van dinsdag 22 januari 2008 en de op 11 november

Nadere informatie

De contracten voor CZ en VGZ blijven voor 2016 bestaan onder de naam SKAG : Samenwerkende KBO afdelingen in Gelderland.

De contracten voor CZ en VGZ blijven voor 2016 bestaan onder de naam SKAG : Samenwerkende KBO afdelingen in Gelderland. Zorgverzekering 2016 Collectiviteitscontracten 2016 KBO Gelderland heeft gesprekken gehad met de zorgverzekeraars CZ en VGZ. De samenwerking is geëvalueerd en er zijn afspraken gemaakt voor het komende

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen Inkoopnummer: 2015-194 d.d. 27 augustus 2015 Aanbesteding verbouwing kantoor en plaza/vergadercentrum Stadhuis sisovereenkomst - Werktuigbouwkundige Installaties Renovatie en optimalisatie

Nadere informatie

de Minister van VWS concept wetsvoorstel structurele maatregel wanbetalers

de Minister van VWS concept wetsvoorstel structurele maatregel wanbetalers POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS DATUM 14 maart

Nadere informatie

Wagenpark lease SW-bedrijven & Gelieerde organisaties Aanbestedende Dienst: Cedris Referentie: , review 9

Wagenpark lease SW-bedrijven & Gelieerde organisaties Aanbestedende Dienst: Cedris Referentie: , review 9 Nota van Inlichtingen Wagenpark lease SW-bedrijven & Gelieerde organisaties Aanbesteding Wagenpark lease SW-bedrijven & Gelieerde organisaties Aanbestedende Dienst: Cedris Referentie: 2016-030, review

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Meeùs voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen De zorgverzekering wordt in volmacht uitgevoerd door ons zusterbedrijf IAK Verzekeringen.

Nadere informatie

Percentage overstappers van zorgverzekeraar 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van zorgverzekeraar

Percentage overstappers van zorgverzekeraar 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van zorgverzekeraar Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (L. Vos & J. de Jong. Percentage overstappers van 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van. Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt.

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C te D, vertegenwoordigd door E te F Zaak : Eigen risico, verjaring, betalingsachterstand Zaaknummer : 2012.01051 Zittingsdatum : 21 november 2012

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord 19 juni 2014 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014 Memo Aan : Van : N.M. Hazelzet Onderwerp : Wtcg en CER Datum : 30 juli 2014 Inleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie eigen risico (CER) worden afgeschaft.

Nadere informatie

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2016

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2016 Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd Uw collectieve zorgverzekering in 2016 Samenvatting Delta Lloyd biedt in 2016 de volgende basisverzekering aan: Zorgverzekering Restitutie. Hier wordt de rekening

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen betreffende de openbare Europese aanbesteding Dodehoeklessen basisscholen

Nota van Inlichtingen betreffende de openbare Europese aanbesteding Dodehoeklessen basisscholen Nota van Inlichtingen betreffende de openbare Europese aanbesteding Dodehoeklessen basisscholen 2016-2019 8454 d.d. 1-3-2016 Onderstaand treft u de ontvangen vragen aan m.b.t. bovengenoemde aanbesteding

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima

Nota van B&W. Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima Nota van B&W Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. M. Tijl Telefoon 5114396 E-mail: mtijl@haarlem.nl PD/SZW Reg.nr. SZW/2006/524 Te

Nadere informatie

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR)

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Regeling voor mensen met laag inkomen en hoge zorgkosten In de Perspectiefnota 2016 is structureel een bedrag van 575.000 vrij

Nadere informatie

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten:

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: Burgemeester en wethouders van Hilversum; gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: De Nadere regels behorende bij de Verordening

Nadere informatie

Salland Gemeentemodule 2018

Salland Gemeentemodule 2018 Salland Gemeentemodule 2018 Deze verzekeringsvoorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2018. Eerdere verzekeringsvoorwaarden zijn vanaf dat moment vervallen. Specifieke bepalingen voor de Salland Gemeentemodule

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Commissie Algemene Bestuurszaken en Middelen. Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen.

Raadsvoorstel. Commissie Algemene Bestuurszaken en Middelen. Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen. Raadsvoorstel Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen Datum 26 maart 2002 Betreft Europese aanbesteding gemeentekrant Dienst Commissie Bijlage(n) Samenvatting Voorstel In verband met

Nadere informatie

Aanvraagformulier A tot Z

Aanvraagformulier A tot Z 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Kantoornaam Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletters Woonadres Huisnummer Postcode Woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith de Jong. Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk

Nadere informatie

Heeft u vragen? Uw verzekeringsadviseur helpt u graag verder.

Heeft u vragen? Uw verzekeringsadviseur helpt u graag verder. Dellaertweg 1 2316 WZ Leiden Postbus 101 7300 AC Apeldoorn averoachmea.nl 071 751 00 22 Datum november 2015 Onderwerp de premies van uw collectieve zorgverzekering in 2016 Beste relatie, Graag informeren

Nadere informatie

Aanvraagformulier SPD / VGZ

Aanvraagformulier SPD / VGZ 1. Gegevens tussenpersoon Naam: DFD De Financiële Dienstverleners Tussenpersoonsnummer: 1170 Collectiviteitsnummer: C9100 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres Huisnummer Postcode

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Verzekering Wagenpark ten behoeve van het Kadaster

Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Verzekering Wagenpark ten behoeve van het Kadaster Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Verzekering Wagenpark ten behoeve van het Kadaster Directie Control en Financiën, Inkoop Services Kenmerk 15.043126 Opdrachtgever Het Kadaster Auteur Gea Hamhuis

Nadere informatie

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Rapport Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Selectie van gecontracteerde zorgaanbieders februari 2017 Inhoud Vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Wat is een polis met beperkende

Nadere informatie

Aanvraagformulier SPD / De Amersfoortse

Aanvraagformulier SPD / De Amersfoortse 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer 1170 Kantoornaam De Financiële Dienstverleners Telefoonnummer 040-2073100 Collectiviteitsnummer C9102 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s)

Nadere informatie

Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015

Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015 Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015 De gemeente Meppel heeft met zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea een collectieve zorgverzekering afgesloten waar inwoners van de gemeente

Nadere informatie

Aanvraagformulier A tot Z

Aanvraagformulier A tot Z 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Kantoornaam Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres Huisnummer Postcode Woonplaats Geslacht

Nadere informatie