Beantwoording Vragen Aanbesteding Collectieve Zorgverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beantwoording Vragen Aanbesteding Collectieve Zorgverzekering"

Transcriptie

1 Beantwoording Vragen Aanbesteding Collectieve Zorgverzekering 1.3 Globale omschrijving en doelgroep Vraag 1. De SDD heeft hoge ambitie qua deelname (par. 1.3). De hoogte van de premie speelt daarbij een belangrijke rol. In vergelijkbare overeenkomsten wordt een lage premie bereikt door enerzijds een korting van de verzekeraar en anderzijds een bijdrage van de gemeente. Zonder bijdrage van de gemeente is een hoge deelname moeilijker te realiseren. In de offerte aanvraag wordt niet gesproken over een gemeentelijke bijdrage. Klopt het dat de SDD geen bijdrage levert in de premie? Oogmerk voor de Sociale Dienst Drechtsteden is dat een collectieve zorgverzekering tot stand komt met een brede dekking, die door een premiebijdrage door de Sociale Dienst ook in financieel opzicht voor aspirant-verzekerden uit de doelgroep interessant is. De hoogte van de premiebijdrage wordt eerst vastgesteld nadat de premies voor de basisverzekering en de aanvullende dekking zijn komen vast te staan. Vraag 2. Op verschillende plaatsen in de offerteaanvraag worden formuleringen gebruikt die suggereren dat de SDD als verzekeringsnemer optreedt (= de verzekering sluit): Uit de tekst van de concept-overeenkomst kan echter worden afgeleid dat de SDD slechts faciliterend optreedt bij een rechtstreekse verzekeringsovereenkomst tussen verzekeraar en de doelgroep. Wordt de verzekeringsovereenkomst gesloten door de SDD of door de doelgroep? 2.1 Wijze van aanbesteden De overeenkomst wordt een overheidsopdracht genoemd (par. 2.1); 2.5 Onderwerp van de aanbesteding - De met de verzekeraar te sluiten overeenkomst wordt een collectieve verzekeringsovereenkomst genoemd (par. 2.5); - De opdrachtgever wenst een collectieve brede zorgverzekering in te kopen; - In bijlage 10 wordt gesproken over de aanneemsom. De SDD treedt niet op als verzekeringnemer, maar wenst haar inwoners, die tot de genoemde doelgroep in het bestek behoren, een collectieve zorgverzekering aan te kunnen bieden die voor hen in financieel opzicht interessant is. 2.2 Minimale eisen m.b.t. indiening van de offerte Vraag 3. Offertes dienen te worden ingediend uiterlijk 15 oktober 2007 (par. 2.2). Gezien de rol die de rijksoverheid speelt bij de vaststelling van de premie (via de hoogte van de bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds) is het waarschijnlijk dat hooguit een enkele verzekeraar in staat is op 15 oktober 2007 de nominale premie 2008 te offreren. Bent u bereid de termijn voor indiening van offertes te verlengen tot 1 november 2007? Verlenging van de termijn voor indiening van offertes tot bijvoorbeeld 1 november 2007 is niet mogelijk wegens de tijd die voor besluitvorming, finetuning en implementatie en communicatie met de doelgroep nodig is. 2.6 Conceptovereenkomst Vraag 4. Wat wordt bedoeld met de zin `Opdrachtgever is vrij de marktconformiteit te allen tijde te toetsen. Opdrachtgever mag indien Opdrachtnemer niet marktconform is offerte opvragen aan een derde leverancier...`. Hoe wordt dit gedurende de contractperiode in de praktijk uitgevoerd? Bij afsluiting van de overeenkomst wordt een prijsbeheersingsafspraak voor 2009 overeengekomen. Dit percentage dient echter de marktontwikkelingen te volgen. Dit betekent dat als het afgesproken percentage afwijkt van de marktontwikkelingen het percentage marktconform zal worden bijgesteld. 3.2 Eisen ten aanzien van de verzekering

2 Vraag 5. U vraagt om een offerte voor een zorgverzekering zonder eigen risico (par. 3.2). Wordt daarmee bedoeld een verzekering waarbij de doelgroep niet de mogelijkheid krijgt een vrijwillig eigen risico te nemen of wilt u een offerte waarbij het verplichte eigen risico (dat waarschijnlijk per 1 januari 2008 wordt ingevoerd) niet van toepassing is? Of beide? Er wordt gevraagd naar een verzekering zonder eigen risico. Wij kennen per een verplicht eigen risico in de basisverzekering voor iedereen. Daarnaast kan een verzekerde vrijwillig kiezen voor een (hoger) eigen risico. Welk eigen risico wordt hier bedoeld? Bedoeld wordt een natura-zorgverzekering zonder vrijwillig eigen risico voor de verzekerden. Vraag 6. Hoe dient de zin: `De aanbieder gaat er vanuit dat de potentiële doelgroep voor uiterlijk 1 december 2007 is benaderd en geïnformeerd`? Wij vragen u in een marketingplan aan te geven hoe en binnen welke tijdsspanne u de publiciteitscampagne vorm wilt gaan geven. Wij verwachten dat een tijdsplanning onderdeel uitmaakt van het marketingplan. Dit marketingplan heeft als doel zoveel mogelijk aspirant-verzekerden uit de doelgroep te interesseren voor het aanbod. De feitelijke overstap naar een andere verzekering dient voor 1 januari 2008 te zijn geregeld. Om de aspirant verzekerde voldoende tijd te geven om een overweging te maken of zij al dan niet willen overstappen dienen zij uiterlijk voor 1 december 2007 te zijn benaderd en geïnformeerd over de aan te bieden ziektekostenverzekering. Vraag 7. Informatievoorziening folders/voorlichting in verschillende talen. Welke specifieke talen bedoelt u? Het is aan de aanbieder om te bepalen in welke talen de folders/voorlichting beschikbaar moeten zijn. Wij gaan er vanuit dat u inzicht heeft in de samenstelling van de doelgroep. De Sociale Dienst Drechtsteden stelt vast dat een deel van de aspirant verzekeringnemers een nietnederlandse taalachtergrond heeft. U dient u in uw offerte aan te geven hoe uw informatievoorziening er uit ziet en in welke talen het beschikbaar is. Vraag 8. Loketfunctie binnen Drechtsteden. Stelt u een ruimte in uw kantoor ter beschikking? De Sociale Dienst Drechtsteden stelt geen ruimte ter beschikking. U dient per 1 januari 2008 over een loketfunctie binnen de Drechtsteden te beschikken. De Sociale Dienst Drechtsteden heeft de voorkeur voor (mobiele) loketfuncties in de afzonderlijke gemeenten die onder de Sociale Dienst Drechtsteden vallen. Vraag 9. U vraagt om een naturapolis. Tegelijkertijd meent u een keuzevrijheid van zorgverlener te promoten. Dit laatste wordt in de markt aangereikt middel een restitutiepolis. Oogmerk is te komen tot een collectieve zorgverzekering, waarbij de aanbieder met (vrijwel) alle zorgverleners in de regio een overeenkomst heeft, zodat verzekerden bij de zorgverlener van hun keuze terechtkunnen zonder administratieve belasting. Vraag 10. Verzekerden met betalingsachterstanden, geregistreerde wanbetalers en eerder geroyeerde verzekerden worden eveneens geaccepteerd. Dit is wettelijk niet toegestaan, waardoor wij aan deze eis niet kunnen voldoen. Mogen wij ervan uitgaan dat dit door u geaccepteerd wordt? De gevraagde acceptatieplicht betreft uiteraard niet eventuele wanbetalers die in het kader van landelijke afspraken niet van zorgverzekeraar kunnen veranderen.

3 3.3 Eisen met betrekking tot aanmelding en gegevensuitwisseling Vraag 11. U vraagt om overzichten van verstrekkingen (par. 3.3). Betreft dit ook verstrekkingen op grond van de basisverzekering? De gevraagde overzichten hebben tot doel inzicht te verschaffen in de mate waarin de collectieve zorgverzekering aansluit bij de behoeften van de doelgroep. De gevraagde geanonimiseerde overzichten betreffen daarom uitsluitend de verstrekkingen op grond van de aanvullende verzekering. 3.4 Eisen met betrekking tot de premie Vraag 12. Voor het vaststellen van de premie 2008 zijn wij afhankelijk van de informatievoorziening van de overheid. Deze informatie is niet te verwachten voor de genoemde datum. Mogen wij de premie 2007 aanleveren en 2008 zodra bekend of bent u bereid de termijn voor indiening van de offerte te verlengen? Acht aanbestedende dienst de eis reëel dat inschrijver per 15 oktober de premie basisverzekering 2008 kan overleggen? U vraagt om een 2008 premie uiterlijk15 oktober a.s. Is het u bekend dat een dergelijke premie niet eerder dan eind oktober a.s. beschikbaar kan zijn? Dit ook in het kader van besluiten van de overheid waarbij onderdelen van bijvoorbeeld AWBZ worden overgeheveld naar de zvw. Dus verzekeraars zullen zich op voorhand moeten beperken tot een 2007 premie. Indien gunning uiteindelijk op basis van 2007 premie zal plaatsvinden, dan lijkt het mij dat uw keuze uiteindelijk onderuit gehaald kan worden door een nieuwe 2008 premie. Immers de goedkoopste op basis van 2007 hoeft niet de goedkoopste op basis van 2008 premie te zijn? Indien de premie niet bekend is ten tijde van het uitbrengen van de offerte, verleent u dan toestemming dit in een latere fase van dit traject bekend te maken? Zoals aangegeven in het bestek dient u de premie voor 2008 in uw offerte aan te geven. 4.3 Geschiktheidscriteria Vraag 13. Op de financiële positie van zorgverzekeraars in Nederland wordt toegezien door De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Klopt het dat de SDD aanvullende waarborgen vraagt (par. 4.3 en bijlage 7), of is het voldoende dat de verzekeraar toegelaten is als schadeverzekeraar en een goedgekeurde basisverzekering op grond van de Zorgverzekeringswet aanbiedt? Ja, dit laatste in de vraagstelling is voldoende. Vraag 14. Onder artikel 2 vraagt u een bankgarantie van 5%. Wat is het doel van deze vraag? Kunt u aangeven hoe lang deze bankgarantie zou moeten staan? De onder artikel 2 gevraagde bankgarantie van 5% komt te vervallen. Het overleggen van een bankgarantie is niet nodig.

4 5.2 Gunningscriteria Vraag 15. De gekozen wegingsfactoren voor het onderdeel prijs hoeven er niet toe te leiden dat de offerte met de laagste totale netto premie op dit onderdeel de meeste punten krijgt, omdat het premieniveau van de basisverzekering aanzienlijk hoger is dan dat van de aanvullende verzekering. (par. 5.2). Is dit ook de bedoeling? Dit is in theorie mogelijk, maar niet erg waarschijnlijk. In de basispremie zullen marginale verschillen zitten. Wij gaan er van uit dat een partij die inschrijft ook daadwerkelijk de opdracht gegund wil krijgen. Dit kan als hij inschrijft met reële prijzen. Mocht een inschrijver dit niet doen loopt hij de kans dat een ander die wel met reële prijzen komt beter scoort en meer punten krijgt. Daarnaast vindt er ook een beoordeling plaats op 4 kwalitatieve aspecten zoals omschreven in de offerteaanvraag. Vraag 15. Hoe worden verschillen in premie en kortingspercentages naar rato omgezet in een puntenscore (par. 5.2)? Alles wordt in relatie gezet met de aanbieder die de laagste prijs afgeeft. In een berekening ziet dit er als volgt uit: Prijs laagste aanbieder / prijs aanbieder x aantal punten. Vraag 16. Ad. 1 4e bullet. Op welke wijze worden aan `de overige inschrijvingen punten naar rato toegedeeld`. Kunt u dit met een rekenvoorbeeld nader toelichten? Zie antwoord vraag 15. Vraag 17. Ad 1 Kunt u aangeven wat er gebeurt in het niet denkbeeldige geval waarbij de basispremie laag wordt geoffreerd (veel punten), de aanvullende verzekering hoog (weinig punten) zoadat in het kader van de totale kosten met inbegrip van een eventuele collectiviteitskorting de totale kosten het laagst zijn. Met andere woorden de aanbieder met de laagste totaalkosten kan in een dergelijk geval niet per definitie de meeste punten scoren. Dit lijkt dus tegenstrijdig te kunnen uitwerken. Kunt u deze beoordelingssystematiek met een rekenvoorbeeld nader toelichten? Wij gaan er vanuit dat bedoeld wordt in het denkbeeldige geval, zie verder antwoord vraag 15 Vraag 18. Klopt het dan dat de wegingsfactor voor de aanvullende verzekering maximaal 40% bedraagt? Dit klopt. De wegingsfactor van de prijs betreft 60%, waarbij de basisverzekering, de collectiviteitskorting en de aanvullende verzekering variant voor elk 10% meewegen en de premie aanvullende verzekering minimale dekking voor 30%. Vraag 19. Ad. 2 Op welke wijze vindt beoordeling plaats op de kwalitatieve gunningcriteria? Kunt u per criterium aangeven waneer een oplossing/propositie 10 punten behaald (zijnde `zeer goed` of 8 punten zijnde goed ) Teneinde effectief en efficiënt in te kunnen schrijven ontvangt inschrijver graag de bij dit bestek behorende beoordelingsleidraad. De kwalitatieve beoordeling vindt plaats op basis van het gevraagde in het bestek. Per criteria worden aanbieders met elkaar vergeleken en worden punten toegekend. Men kan het predicaat

5 zeer goed krijgen als het aangebodene of hetgeen beschreven wordt een relevante meerwaarde betekent. Vraag 20. Ad 2 Dient de implementatie van het marketingplan door de inschrijver gefinancierd te worden? Zoals aangegeven in het bestek paragraaf 3.2 wordt de publiciteitscampagne samen met de opdrachtgever vorm gegeven en wordt uitgegaan van een gelijke verdeling van de kosten. Voor een deel van de vergoeding van de kosten voor de publiciteitscampagne is het noodzakelijk dat de kosten inzichtelijk worden gemaakt. De kosten zullen alleen worden vergoed als de Sociale Dienst Drechtsteden hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Bijlage 2 Minimum pakket 2008 en variant Vraag 21. Er wordt een premie gevraagd voor 2 verschillende aanvullende verzekeringen (bijlage 2). Wordt de keuze voor één van beide pakketten gemaakt door de gemeente (voor alle deelnemers) of door de individuele verzekerde? Het antwoord op deze vraag heeft namelijk invloed op de premiestelling. U wenst twee aanvullende pakketten. Kunnen deelnemers vrij kiezen of maakt de aanbestedende dienst een keuze voor hen? De Sociale Dienst Drechtsteden vraagt premieopgave van de aanbieders voor beide varianten. Beide varianten zullen bij de gunning worden gewogen. Uiteindelijk zal slechts één van de twee varianten aan de aspirant verzekerden worden voorgelegd zonder keuzemogelijkheden Vraag 22. Worden er bij de dekking voor brillen en lenzen geen eisen gesteld aan de hoogte van de financiële vergoeding en aan het aantal (of welke) opticiens bij wie een bril in natura gehaald kan worden (bijlage 2)? Bijlage 2.3 Brillen en lenzen: wenst u hier onbeperkte vergoeding? Voor wat betreft de dekking voor brillen en contactlenzen streven we naar een voor de doelgroep goed bereikbare naturavoorziening via door de aanbieder gecontracteerde opticiëns(ketens) in de Drechtstedengemeenten. Vraag 23. Welk bedrag dient gehanteerd te worden voor de aftrek van normale kosten van schoeisel (bijlage 2 bij de vergoeding voor orthopedisch schoeisel)? Bijlage 2.4a orthopedisch schoeisel: welke bedrag hanteert u voor normale kosten schoeisel? Bij de vergoeding van orthopedisch schoeisel gelden als de normale door de verzekerde zelf te betalen- kosten de volgende Nibud normen Kinderen tot 16 jaar: 35 Mannen: 55 Vrouwen 40 Vraag 24. Wat is de maximale financiële vergoeding voor pedicure (bijlage 2)? Bijlage 2.8 Pedicure: welke bedrag wilt u hiervoor opgenomen zien? Onbeperkte vergoeding? De vergoeding voor de kosten van pedicure voor ouderen kunnen door de aanbieder op een realistisch niveau worden gemaximeerd. Bijlage 8 Concept overeenkomst

6 Vraag 25. In punt 5.2 van de concept-overeenkomst wordt gesteld dat de premie wordt vastgesteld voor een periode van 3 jaar. Gezien de rol van de rijksoverheid bij het vaststellen van het pakket en bij de bepaling van de hoogte van de premie, kan feitelijk geen enkele verzekeraar aan deze eis voldoen. Bent u bereid deze eis is te heroverwegen? Van opgave van de premie voor een periode van 3 jaar wordt afgezien. De contractsduur bedraagt een jaar met een optie voor een tweede jaar. Vaststelling van een indexcijfer door de Sociale Dienst Drechtsteden voor de premieaanpassing in het tweede jaar vervalt. De aanbieder dient in zijn offerte een premiebeheersingsafspraak op te nemen met betrekking tot de aanpassing van de premie(s) in het tweede jaar Vraag 26. Als een bijlage bij het bestek is een concept overeenkomst collectieve zorgverzekering. Wat opvalt is de bepaling dat u een indexcijfer vaststelt m.b.t. een verhoging. Wij nemen aan dat dit de premie voor de aanvullende verzekering betreft. Wij onderkennen dat zorgverzekeraars op zijn minst hier niet aan gewend zijn. Is een verhoging op basis van een premiebeheersingsafspraak voor u acceptabel? Daarnaast legt u deze vast voor 3 jaar terwijl de contractsduur 2 jaar bedraagt. Klopt dit? Vaststelling van een indexcijfer door de Sociale Dienst Drechtsteden voor de premieaanpassing in het tweede jaar vervalt. De aanbieder dient in zijn offerte een premiebeheersingsafspraak op te nemen met betrekking tot de aanpassing van de premie(s) in het tweede jaar Vraag 27. Artikel 5 Premie In sub 2 van dit artikel wordt gesproken over een door SDD vastgesteld prijsindexcijfer. Welke index wordt hiervoor gehanteerd? Zie antwoord vraag 26 Vraag Gezien de ontwikkelingen in de gezondheidszorg is een premiegarantie niet af te geven. Bent u bereid deze eis te laten vallen? Zie antwoord vraag 26 Artikel 9 Duur/beëindiging van de overeenkomst Vraag 29. In dit artikel wordt de term structureel genoemd. Onder welke omstandigheid is sprake van een structurele situatie? Artikel 9 in de conceptovereenkomst wordt gewijzigd in: Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1januari 2008 tot en met 31 december Met de optie tot verlenging van één jaar. Na afloop van deze overeenkomst blijven de bepalingen van deze overeenkomst van kracht voor zover dit voor de afwikkeling van de overeenkomst noodzakelijk is. De overige tekst met betrekking tot wanprestatie komt te vervallen daar dit geregeld is in artikel 8. In artikel 8 is aangegeven dat op de overeenkomst de Algemene Voorwaarden van de Gemeente Dordrecht van toepassing zijn. Bijlage 10 - Social Return Vraag 30. U stelt een benedengrens van ,00. Thans neemt nog geen 15% deel. Welke garanties kunt u geven dat tenminste 75% van de potentiële verzekerden meedoen aan de collectieve regeling. Bent u bereid om de verplichte 5% naar verhouding tot het aantal deelnemers terug te brengen? SDD geeft geen gemeentelijk deel als bijdrage in de premie? Ja, wij zijn bereid om de 5% regeling toe te passen op de omzet. Dit betekent dat per kalenderjaar voorafgaand aan het desbetreffende jaar de omzet wordt berekend en de 5% regeling wordt toegepast. Dus als per 1 januari 2008 de overeenkomst in gaat berekenen we op 1 januari 2009 de omzet en aan de hand van die berekening wordt de verplichting vastgesteld.

7 Vraag 31. Op welke wijze denkt aanbestedende dienst dit in te kunnen vullen in samenwerking met inschrijver mede gelet op de geografische locatie (Dordrecht vs tilburg)? De geografische ligging speelt geen rol in deze. Een reistijd van 45 minuten wordt beschouwd als redelijk. Mocht dit niet haalbaar zijn dan kunnen de baanopeningen ook worden ingevuld met kandidaten uit de regio waar de organisatie is gevestigd. Vraag 32. Voorts wordt in een bijlage tot 5% van de aanneemsom gevraagd om een social return of investment. Dit om reden van weinig renderende premies voor de zorgverzekeraars een scherpe eis. Daarnaast organiseert dit schade ten overstaan van premieinleg o.a. door uitkeringsgerechtigden. Een slecht rendement is uiteindelijk reden voor een negatieve premieontwikkeling. Social Return on investment is standaardbeleid van de Sociale Dienst Drechtsteden Vraag 33. Van de aanneemsom moet 5% besteed worden aan de inzet van werklozen e.d. Van de totale premie wordt echter gemiddeld meer dan 90% besteed aan zorgkosten en maximaal 10% aan beheerskosten. Betekent deze eis dat de helft van de beheerskosten moet worden besteed aan de inzet van werklozen? Voor deze specifieke aanbesteding is opdrachtgever bereid om af te wijken van het beleid en de verplichting alleen toe te passen op de beheerskosten. Hiervoor moet u aantoonbaar beschrijven welk deel van de prijs beheerskosten zijn. Vraag 34. Wat verstaat u onder de aanneemsom? Valt deze eis onder uitsluitingscriteria? Van de aanneemsom moet 5% besteed worden aan de inzet van werklozen e.d. Zie beantwoording vraag 31. Er is geen aanneemsom dus de berekening wordt gemaakt aan de hand van de omzet. Ja, deze eis valt onder de uitsluitingscriteria. Bijlage 11 - Algemene Voorwaarden Vraag 35. Is aanbestedend dienst bereid de in het kader van onderhavige aanbesteding irrelevante artikelen, gericht op levering van fysieke producten, niet van toepassing te verklaren (zoals bijvoorbeeld Artikelen 10, 11 en 12)? Het betreft hier Algemene Voorwaarden, waarin ook artikelen zijn opgenomen betreffende leveringen. Van de artikelen specifiek gericht op leveringen zal in dit geval geen gebruik gemaakt worden. Onze Algemene Voorwaarden zijn in zijn geheel gedeponeerd. Er worden geen artikelen uitgehaald.

Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten

Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten Regeling Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten Ingevolge artikel 40, vierde lid juncto artikel 38, zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Beleidsregel TH/BR-007. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012

Beleidsregel TH/BR-007. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012 Beleidsregel TH/BR-007 Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012 december 2012 Inhoud 1. Inleiding 7 1.1 Reikwijdte 7 1.2 Invulling aan artikel 40 lid 1 tot en met 3 Wmg 8 1.3

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

Bestek. Referentienummer 2007 / S 243-296452. Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 1

Bestek. Referentienummer 2007 / S 243-296452. Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 1 EUROPESE AANBESTEDING COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING TEN BEHOEVE VAN DE WERKNEMERS VAN GEMEENTEN EN GEMEENTELIJKE INSTELLINGEN EN/OF DIENSTEN IN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR DE VERENIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 E] 'S-GRAVENHAGE Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Bijgaand treft u aan de antwoorden

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 1 van 19 INHOUDSOPGAVE Begrippenlijst 4 1 Algemeen 6 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 Programma van Eisen Vrije Ruimte UWV 2005 / 2006 14 september 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... - 1-2. Doelgroepomschrijving Vrije Ruimte 2005/2006...

Nadere informatie

Ziektekostenverzekeringen in Nederland

Ziektekostenverzekeringen in Nederland Ziektekostenverzekeringen in Nederland Het nieuwe zorgverzekeringsstelsel 2006 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 5 1 De Zorgverzekeringswet 10 1.1 Achtergrond 10 1.2 Karakter van de zorgverzekering 14

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Belemmeringen voor subgroepen van verzekerden om over te stappen naar een andere zorgverzekering

Belemmeringen voor subgroepen van verzekerden om over te stappen naar een andere zorgverzekering Belemmeringen voor subgroepen van verzekerden om over te stappen naar een andere zorgverzekering D.M.I.D. Duijmelinck MSc Dr. T. Laske-Aldershof Dr. I. Mosca Prof.dr. W.P.M.M. van de Ven instituut Beleid

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Handen uit de mouwen

Handen uit de mouwen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Handen uit de mouwen beleidsnota huishoudelijke verzorging in Gemeente Leiderdorp Concretisering verkenning Q-Consult en Radar Regionale sub-werkgroep beleidsnota huishoudelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen: a. Netto minimumloon: de som van het netto minimumloon en de netto aanspraak op de minimum vakantiebijslag, bedoeld in artikel 37, eerste

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10581 8 juli 2010 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2010, Z/M-3009481, houdende

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Ziektekosten - verzekeringen in Nederland

Ziektekosten - verzekeringen in Nederland Ziektekosten - verzekeringen in Nederland Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 1 De Zorgverzekeringswet 13 1.1 Achtergrond 14 1.2 Karakter van de zorgverzekering 18 1.3 De verzekeringsplichtigen 18 1.4

Nadere informatie

Beschrijvend document. Aanbesteding Burgerzakenmodules. d.d. 19 december 2012. Versie 0.9

Beschrijvend document. <Openbare >Aanbesteding Burgerzakenmodules. d.d. 19 december 2012. Versie 0.9 Beschrijvend document Aanbesteding Burgerzakenmodules d.d. 19 december 2012 Versie 0.9 Versiehistorie Versie Status Datum Auteur Toelichting 0.1 Concept 14-06-2012 KING Eerste opzet 0.4 Concept

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Voorwaarden, aanspaken en vergoedingen 2014 (model 95049) Vragen en opvragen informatie Hebt u vragen of wilt u documenten aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op. Telefonisch

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 339 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn

Nadere informatie

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN RAPPORT VAN DE WERKGROEP REKENMETHODE VTLB VAN RECOFA JANUARI 2007 volgnr: 2007.1; bijgewerkt tot januari

Nadere informatie

Ziektekostenverzekering en gemeentelijk beleid. 1. Inleiding

Ziektekostenverzekering en gemeentelijk beleid. 1. Inleiding 1 Ziektekostenverzekering en gemeentelijk beleid 1. Inleiding Veel gemeenten hebben voor de minima uit hun gemeente een collectief contract gesloten met een ziektekostenverzekeraar. De discussie over het

Nadere informatie