Nota van Inlichtingen - selectiefase -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota van Inlichtingen - selectiefase -"

Transcriptie

1 Nota van Inlichtingen - selectiefase - Europese Aanbesteding Collectief Zorgcontract ten behoeve van: - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) - Het Interprovinciaal Overleg (IPO) - De Unie van Waterschappen (UvW) Aanbestedingsnummer : 2012/S Publicatiedatum : 22/02/2012 Supplementnummer : 2012/S Publicatiedatum : 02/03/2012 Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten Niet openbare procedure

2 Vraag 1 (Algemeen) Pagina - Paragraaf - Op welke wijze gaat AON namens de aanbestedende dienst de verzekeraars, die mee willen dingen: - informeren over de aard en de omvang van de betreffende zorgkosten per leeftijdscategorie? - en op welk effectief detailniveau voor zowel de basisverzekering als de vigerende aanvullende verzekeringen? - en hoe tijdig, dus op welk moment? In het bestek dat 11 april 2012 beschikbaar wordt gesteld aan de partijen die voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Selectiedocument, wordt informatie gegeven over het aantal verzekerden, de verdeling naar leeftijden, de verzekeringwijze en premie- en schadevolumes over 2009 t/m Het betreft hier de gegevens van de bij IZA verzekerde personen. Van Zorgverzekeraar CZ zijn helaas geen premie- en schadevolumes bekend, wel de aantallen verzekerden. Vraag 2 Pagina 3 Paragraaf 1.1 2a. In paragraaf 1.1 geeft u aan dat er is gekozen voor een Europese Aanbesteding volgens de niet-openbare procedure. Vindt er in fase twee wel of geen onderhandeling plaats? 2b. Graag ontvangen wij inzicht in de gunningcriteria en de bijbehorende puntenverdeling. Dit geeft een indicatie van onze kans op succes. Zeker wanneer er geen sprake is van onderhandeling in fase twee. 2a. In Fase 2, de zogenaamde Inschrijvingsfase, vinden nadrukkelijk géén onderhandelingen plaats. Iedere inschrijver heeft de gelegenheid het beste aanbod uit te brengen. Aan de twee inschrijvers die de economisch meest voordelige aanbiedingen hebben gedaan, zal de opdracht gegund worden. 2b. De gunningcriteria en bijbehorende puntenverdeling maken deel uit van het bestek, dat beschikbaar wordt gesteld aan de partijen die voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Selectiedocument. Dit zijn de partijen die daadwerkelijk een aanbod kunnen doen. Vraag 3 Pagina 4 Paragraaf 1.2 De potentie van het aantal verzekerden is ruim a. Wat is het aantal werknemers per aanbestedende dienst? 3b. Hoeveel verzekerden zijn er nu via de collectieve overeenkomsten verzekerd? 3c. Wat is de verdeling van post- en inactieve werknemers en gezinsleden? 3a. De voor de inschatting van het risico benodigde informatie treft u aan in het bestek, dat beschikbaar wordt gesteld aan de partijen die voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Selectiedocument. Dit zijn de partijen die daadwerkelijk een aanbod kunnen doen. 3b. De voor de inschatting van het risico benodigde informatie treft u aan in het bestek, dat 2

3 beschikbaar wordt gesteld aan de partijen die voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Selectiedocument. Dit zijn de partijen die daadwerkelijk een aanbod kunnen doen. 3c. De voor de inschatting van het risico benodigde informatie treft u aan in het bestek, dat beschikbaar wordt gesteld aan de partijen die voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Selectiedocument. Dit zijn de partijen die daadwerkelijk een aanbod kunnen doen. Vraag 4 Pagina 3-4 Paragraaf 1.2 4a. Wij verzoeken u de volgende gegevens aan ons op te geven: - de werkelijke betaalde premie en schade in (graag de meest recente cijfers) - premie kortingen aantallen leeftijden verdeeld in categorieën van 0-17, 18-29, 30-44, 45-64, > 65 4b. Is het mogelijk om management informatie te krijgen over het zorggebruik van verzekerden in de periode 2006 t/m 2011? 4c. Graag ontvangen wij de meest recente budgetbrief van CVZ (met toekenning van vereveningsbijdrage voor de basisverzekering), inclusief bijlagen per jaar in de periode 2006 t/m d. Welke mogelijkheden krijgt de zorgverzekeraar in het kader van informeren en werven om potentiële verzekerden (persoonlijk) te benaderen: Ontvangen de verzekeraars de adressen van ambtenaren om hen persoonlijk te benaderen? Kunnen de aanbestedende diensten garanderen dat de twee zorgverzekeraars 100% gelijke kansen hebben om verzekerden te informeren en te werven? En zo ja op welke manier? Zo nee, wat is hier dan de reden van? 4e. Hoe prolongeren de polissen van verzekerden indien de huidige verzekeraar het contract bij gunning niet krijgt? Welke afspraken zijn hier over gemaakt door de aanbestedende diensten met de verzekeraars? 4f. Is de weging in punten van een eventueel implementatieplan tussen alle verzekeraars gelijk? De zittende verzekeraar hoeft namelijk (deels) geen implementatie uit te voeren. 4a. De voor de inschatting van het risico benodigde informatie treft u aan in het bestek, dat beschikbaar wordt gesteld aan de partijen die voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Selectiedocument. Dit zijn de partijen die daadwerkelijk een aanbod kunnen doen. 4b. De voor de inschatting van het risico benodigde informatie treft u aan in het bestek, dat beschikbaar wordt gesteld aan de partijen die voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Selectiedocument. Dit zijn de partijen die daadwerkelijk een aanbod kunnen doen. 4c. De aanbestedende diensten beschikken niet over deze informatie. 4d. De inschrijvende partijen zullen - in elk geval voor VNG en mogelijkerwijs ook UvW en IPO - in het bezit gesteld worden van de namen en adressen van de verzekerden onder de huidige collectieve contracten bij IZA. De twee zorgverzekeraars krijgen evenveel kansen om de verzekerden te informeren en te werven. Van de partijen aan wie de opdracht gegund zal worden, wordt namelijk verwacht dat zij samen optrekken op het gebied van communicatie. In die zin kan er dus ook geen sprake zijn van een benadeling. 3

4 4e. Wanneer IZA niet tot een van de zorgverzekeraars behoort aan wie het nieuwe zorgcontract gegund zal worden, dan mag men vanaf 1 januari 2012 niet meer gebruikmaken van de merknamen die contractueel eigendom zijn van de aanbestedende diensten. Zoals de Gemeente-zorgpolis in geval van VNG. 4f. De term implementatieplan is niet meer in gebruik om duidelijk te maken dat het plan ingediend dient te worden door alle inschrijvende partijen, dus ook de huidige verzekeraars. In het bestek wordt structureel gesproken over een communicatieplan. Vraag 5 Pagina 3 4 Paragraaf 1.2 U geeft aan dat het IPO optreedt namens de provincies Drenthe, Fryslan, Groningen, Noord- Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland en voor zichzelf. 5a. Betekent dit dat de provincies Limburg en Flevoland niet deelnemen aan deze aanbesteding? 5b. Betekent dit dat het IPO niet optreedt namens de gelieerde instellingen die onder het huidige zorgverzekeringscontract vallen? 5a. Dit is inmiddels gerectificeerd: het IPO treedt op namens alle provincies. De provincies Limburg en Flevoland nemen dus ook deel aan deze aanbesteding. 5b. Het IPO treedt ook op namens de gelieerde instellingen die onder het huidige verzekeringscontract bij IZA vallen. Het IPO heeft geen mandaat van de gelieerde instellingen die de rechtspositie van de provincie volgen. Zij zijn wel in de gelegenheid om bij het contract aan te haken en zich daaraan te binden. Vraag 6 Pagina 3-4 Paragraaf 1.2 U geeft aan dat het UvW optreedt namens de waterschappen en enkele andere organisaties (zoals gemeenschappelijke regelingen). Betekent dit dat de Unie van Waterschappen optreedt namens alle gelieerde instellingen die onder het huidige zorgverzekeringscontract vallen? Dit is inderdaad juist. De Unie van Waterschappen treedt op namens alle gelieerde instellingen die onder het huidige zorgverzekeringscontract bij IZA vallen. Vraag 7 Pagina 4 Paragraaf 1.3 De aanbestedende partij richt zich op 2 zorgverzekeraars: 7a. Staat het de gemeenten en waterschappen vrij om desalniettemin een collectieve zorgovereenkomst voor het personeel te sluiten met die verzekeraar die na de gunning niet tot de geselecteerde 2 partijen behoort? 7b. En zo nee waarom niet? 7c. En zo ja, is het die gemeenten of waterschappen toegestaan om de werkgeversbijdrage in de relatie met die derde verzekeraar, niet zijnde de 2 geselecteerde verzekeraars, toe te passen? 7d. En zo nee, waarom niet? 7e. Wat is de consequentie als die gemeente zich daar niet aan houdt en desondanks contracteert met een derde verzekeraar niet zijnde de geselecteerde? 4

5 7a. Nee, met uitzondering van de gemeenten Amsterdam en Den Haag. 7b. De gemeenten zijn aan de overeenkomst gebonden via de statuten van de VNG, het LOGAprotocol, de CAO en de rechtspositie. De VNG sluit een overeenkomst op basis van de statuten. De inhoud van de overeenkomst is vastgesteld na ledenraadpleging. Alleen gemeenten zijn rechtstreeks gebonden. Organisaties die zich bij het CvA aansluiten, binden zich aan de CAR- UWO, de rechtspositie. Zij binden zich niet aan andere afspraken die het CvA of de VNG maakt. De waterschappen zijn aan de overeenkomst gebonden via de statuten van de UvW, het LAWA protocol, de SAW en de rechtspositie. De Unie van Waterschappen sluit een overeenkomst op basis van de statuten. Er is geen 100% garantie maar waterschappen respecteren in het algemeen de afspraken die de UvW maakt. Alleen waterschappen zijn rechtstreeks gebonden. Gelieerde organisaties die de CAO en rechtspositie (SAW) volgen, binden zich hieraan en aan de andere afspraken die de Unie van Waterschappen maakt. 7c. Niet van toepassing. 7d. Niet van toepassing. 7e Het is gemeenten niet toegestaan. Er is geen 100% garantie maar gemeenten respecteren in het algemeen de afspraken die de VNG maakt. Vraag 8 Pagina 4 Paragraaf 1.3 Per aanbestedende dienst bestaat het voornemen 2 nieuwe contracten af te sluiten met 2 verzekeraars. 8a. Kan de keuze van de ene aanbestedende dienst verschillen van de andere 2 aanbestedende diensten? 8b. Klopt onze aanname dat in dat geval maximaal 6 verzekeraars betrokken kunnen zijn? 8c. Moet bijvoorbeeld een individuele gemeente allebei de verzekeraars aanbieden of mag het ook 1 van de verzekeraars zijn? 8d. Kunnen individuele gemeenten, provincies en waterschappen afwijken van de keuze van de aanbestedende diensten? 8a. Nee, de aanbestedende diensten zullen een gezamenlijke beslissing nemen ten aanzien van de twee zorgverzekeraars met wie ze een contract aangaan. 8b. Nee, deze aanname is niet juist. De opdracht zal gegund worden aan twee zorgverzekeraars. De aanbestedende diensten gaan gezamenlijk met deze twee zorgverzekeraars een contract aan. 8c. Alle gemeenten (m.u.v. Amsterdam en Den Haag), provincies en waterschappen zullen per 1 januari 2013 beide collectieve zorgcontracten aanbieden aan hun ambtenaren, inactieve en post-actieve werknemers en de overige doelgroepen. De desbetreffende kandidaat-verzekerde kiest vervolgens zelf of en zo ja, onder welk collectief contract hij zich wenst te verzekeren en op welke wijze hij dat doet (dat wil zeggen voor welk pakket, eigen risico, etc.). 8d. De gemeenten zijn aan de overeenkomst gebonden via de statuten van de VNG, het LOGA- 5

6 protocol, de CAO en de rechtspositie. De VNG sluit een overeenkomst op basis van de statuten. De inhoud van de overeenkomst is vastgesteld na ledenraadpleging. Alleen gemeenten zijn rechtstreeks gebonden. Organisaties die zich bij het CvA aansluiten, binden zich aan de CAR- UWO, de rechtspositie. Zij binden zich niet aan andere afspraken die het CvA of de VNG maakt. De waterschappen zijn aan de overeenkomst gebonden via de statuten van de UvW, het LAWA protocol, de SAW. en de rechtspositie. De Unie van Waterschappen sluit een overeenkomst op basis van de statuten. Er is geen 100% garantie maar waterschappen respecteren in het algemeen de afspraken die de UvW maakt. Alleen waterschappen zijn rechtstreeks gebonden. Gelieerde organisaties die de CAO en rechtspositie (SAW) volgen, binden zich hieraan en aan de andere afspraken die de Unie van Waterschappen maakt. De provincies zijn aan de overeenkomst gebonden via de statuten van het IPO, het SPAoverlegprotocol en de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Het IPO sluit een overeenkomst op basis van de statuten. Alleen de provincies zijn rechtstreeks gebonden. Gelieerde instellingen die de rechtspositie van de provincie volgen kunnen zich desgewenst aan het contract verbinden. Vraag 9 Pagina 4-5 Paragraaf 1.3 9a. Onze definitie van landelijke dekking is: Het voldoen aan onze zorgplicht; Het voldoen aan de bereikbaarheidseisen; Voldoet onze definitie aan uw eisen van een landelijke dekking? 9b. Kunnen de VNG, IPO en UvW kiezen voor verschillende verzekeraars of kiezen de drie aanbestedende diensten dezelfde twee verzekeraars? 9c. Kunt u specifiek aangeven welke minimale eisen u aan een zuivere restitutie- en naturapolis stelt? 9d. Wat verstaat u onder een zuivere restitutie basisverzekering? Hoe zien de vergoedingen er dan uit in relatie tot niet-gecontracteerde zorg? 9e. Wordt de inhoud van de aanvullende verzekeringen voorgeschreven? 9f. Onze definitie van een combinatiepolis is: 100% vergoeding van gecontracteerde zorg en een genormeerde vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Voldoet onze definitie van een combinatiepolis aan uw naturapolis? 9g. Per aanbestedende dienst bestaat het voornemen twee nieuwe collectieve zorgcontracten af te sluiten met twee zorgverzekeraars. Kan een aanbestedende dienst besluiten om niet over te gaan tot het sluiten van twee nieuwe collectieve zorgcontracten met twee verzekeraars? Zo ja, op basis van welke criteria kunnen de aanbestedende diensten dit besluiten? 9h. Maakt een bedrijfszorgpakket onderdeel uit van de selectiecriteria voor de gunning? Zo ja, welke specifieke eisen stelt u aan bedrijfszorg? En welke weging in punten kent het bedrijfszorgpakket? 9i. Verzekeraars moeten zowel een zuivere restitutie als een natura basisverzekering aanbieden. Kan/moet een verzekerde straks kiezen tussen een restitutiepolis en een naturapolis of wordt er bij de gunning door de aanbestedende partijen gekozen voor een restitutiepolis of naturapolis? 9j. Is onze interpretatie juist dat u een eigen basisverzekering (modelpolis) geregistreerd wilt bij de Nederlandse Zorgautoriteit? En dat u dat wilt onder een eigen label? 9k. Welke juridische entiteit moet inschrijven, indien de verwachting is dat voor dit contract een nieuwe juridische entiteit zal worden opgericht? Volstaat dan inschrijving met de juridische 6

7 entiteit van Zilveren Kruis en/of Agis en/of Achmea of moeten wij met de nieuwe juridische entiteit inschrijven? 9l. Indien uw antwoord op vraag 9k is dat de te voeren nieuwe juridische entiteit ook de entiteit moet zijn waarmee wordt ingeschreven, volstaat u dan met een inschrijving op voorlopige basis? 9m. Op pagina 4 staat bij het laatste uitgangspunt een aparte registratie bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ) genoemd. Wij denken dat hier in plaats van CVZ echter NZa moet staan. Is deze aanname van ons correct? 9n. Mag in verband met Engelstalig klantcontact gewerkt worden met een voice-responssysteem en mag er daarna doorgeschakeld worden naar Engelstalige medewerkers? 9o. Hoe is het proces.premie-incasso. door de werkgever nu bij de huidige verzekeraar geregeld? Op welke wijze vindt bijvoorbeeld het aan- en afmelden van verzekerden plaats? Wie is risicodrager (werkgever of verzekeraar)? Verloopt dit proces geautomatiseerd en zo ja welk automatiseringssysteem wordt hiervoor gebruikt? 9a. Voor de eis landelijke dekking wordt aansluiting gezocht bij hetgeen daarover is bepaald in de Zorgverzekeringswet. U dient zelf te toetsen of hieraan wordt voldaan. 9b. De drie aanbestedende diensten kiezen dezelfde twee verzekeraars. 9c. De term "zuivere" restitutie is in het bestek komen te vervallen en vervangen door restitutie. Deze producten dienen de omschrijving te volgen zoals gedefinieerd in de Memorie van Toelichting behorende bij de Zorgverzekeringswet. 9d. De term "zuivere" restitutie is in het bestek komen te vervallen en vervangen door restitutie. Deze producten dienen de omschrijving te volgen zoals gedefinieerd in de Memorie van Toelichting behorende bij de Zorgverzekeringswet. 9e. Nee, de inhoud van de aanvullende verzekering wordt niet voorgeschreven. Het is aan de inschrijvende partijen hier zelf invulling aan te geven. De aanbestedende diensten eisen wel van de inschrijvende partijen dat ze minimaal 3 aanvullende en minimaal 2 aanvullende tandartsverzekeringen aanbieden. Dit is een zogenaamd Knock-out criterium. 9f. De inschrijver dient zelf op voorhand te bepalen of de producten voldoen aan hetgeen in de Memorie van Toelichting van de Zorgverzekeringswet is omschreven. Het bij het indienen van de offerte niet voldoen aan deze vereiste zal tot uitsluiting leiden. 9g. Nee, de aanbestedende diensten trekken in het gehele aanbestedingsproces met elkaar op. Dit betekent dat wanneer een contract aangegaan wordt met een zorgverzekeraar, alle aanbestedende diensten hiertoe gezamenlijk over zullen gaan. Er bestaat geen mogelijkheid hiervan af te wijken. 9h. Het bedrijfszorgpakket maakt inderdaad deel uit van de selectiecriteria voor de gunning. De gunningcriteria en bijbehorende puntenverdeling maken deel uit van het bestek, dat beschikbaar wordt gesteld aan de partijen die voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Selectiedocument. Dit zijn de partijen die daadwerkelijk een aanbod kunnen doen. 9i. De verzekerde moet bij beide zorgverzekeraars kunnen kiezen uit zowel een natura- als een restitutiepolis. 9j. Ja, beide veronderstellingen zijn juist. 9k. De juridische entiteit waaronder het product gevoerd wordt, is voor de inschrijving minder relevant. Als u zich inschrijft en de toezegging doet het nieuwe product te willen voeren en 7

8 bereid bent hiervoor ook een nieuwe juridische entiteit op te richten, dan volstaat dat voor de inschrijving. Dat betekent dat u zich ook onder een bestaand label kunt inschrijven. Zulks met inachtneming van de bepaling uit hoofdstuk 3.8 van het Selectiedocument (terzake de bepaling van één inschrijving per concern). 9l. De juridische entiteit waaronder het product gevoerd wordt, is voor de inschrijving minder relevant. Als u zich inschrijft en de toezegging doet het nieuwe product te willen voeren en bereid bent hiervoor ook een nieuwe juridische entiteit op te richten, dan volstaat dat voor de inschrijving. Dat betekent dat u zich ook onder een bestaand label kunt inschrijven. Zulks met inachtneming van de bepalingen uit hoofdstuk 3.8 van het Selectiedocument (één inschrijving per concern). Van een voorlopige inschrijving hoeft ons inziens dus geen sprake te zijn. 9m. Dit is correct. Abusievelijk is CVZ vermeld in plaats van NZa. 9n. Ja, het eerste klantcontact mag plaatsvinden met een voice-responssysteem en daarna door een Engelstalige medewerker. 9o. De UvW en de VNG gaan ervan uit dat de zorgverzekeraars alle benodigde informatie digitaal verschaffen die nodig is voor de incasso van de premie en voor het vaststellen van het recht op de tegemoetkoming in de premie (VNG) voor de ziektekostenverzekering, per werkgever of groep van werkgevers en op de juiste tijdstippen. Uitgangspunt hierbij moet zijn dat gemeenten en waterschappen maximaal ontzorgd worden en dat de verzekeraars en de salarisadministratiebureaus dit zo maximaal mogelijk onderling regelen. Gemeenten werken met verschillende salarisadministratiebureaus (3 grote spelers en aantal kleinere) met elk hun eigen pakket. Met elk van deze groepen zijn verschillende afspraken nodig, VNG zal de overleggen hierover eventueel faciliteren. De processen lopen bij voorkeur geautomatiseerd. Verzekeraar is eerste 2 maanden risicodrager, daarna verhaal op werkgever mogelijk (mits werkgever verwijtbaar), indien dan geen betaling, dan rechtstreeks verzekerde en dan normaal betalingsregels. Het doorgeven van wijzigingen als gevolg van het afsluiten of beëindigen van een verzekering gebeurt door de zorgverzekeraar (geautomatiseerd en digitaal), wijzigingen als gevolgen van het beëindigen van het dienstverband worden door de werkgevers bijgehouden. Werknemers geven zelf andere veranderingen op hun polis (als gevolg van bijv. gezinsuitbreiding) door. Groningen is de enige provincie met premie-incasso via de werkgever voor actieven en hun gezinsleden en die wil daaraan vasthouden in de nieuwe contracten. Aan- en afmelden gebeurt via speciale formulieren. Vraag 10 Pagina 4 Paragraaf 1.3 U geeft aan dat zorgverzekeraars in elk geval het volgende moeten aanbieden onder het zorgverzekeringscontract: - minimaal 3 aanvullende verzekeringen voor de gehele doelgroep; - minimaal 2 aanvullende tandartsverzekeringen, bij voorkeur niet geïntegreerd in enige (andere) aanvullende verzekering. 10a. Bedoelt u hiermee dat u er de voorkeur aangeeft dat in de 3 aanvullende verzekeringen 8

9 geen tandheelkundige vergoeding opgenomen is? 10b. Mogen wij aannemen dat de aanvullende tandartsverzekeringen ook voor de gehele doelgroep beschikbaar moeten zijn? 10c. Kunt u ons toelichten hoe deze aanvullende pakketten zich tot elkaar verhouden? 10a. De aanbestedende diensten streven naar meer flexibiliteit en keuzevrijheid voor de te verzekeren personen. Het is dan ook niet vereist dat u een verplichte combinatie van uw aanvullende zorgverzekeringen en tandartsverzekeringen aanbiedt. Iedere verzekerde moet voor zich kunnen bepalen of hij / zij een aanvullende zorgverzekering en/of een aanvullende tandartsverzekering wenst af te sluiten. De aanbestedende diensten willen hiermee bereiken dat verzekerden zelf kunnen kiezen of zij zich voor tandheelkundige hulp willen verzekeren. Hoewel de aanbestedende diensten de keuzevrijheid van verzekerden belangrijk vinden verplichten zij de inschrijvers hiertoe niet. Het blijft dus bij een wens in plaats van een eis. 10b. Uiteraard dienen de aanvullende tandartsverzekeringen voor de gehele doelgroep beschikbaar te zijn. Belangrijk is dat zij niet verplicht zijn de verzekeringen af te nemen doch vrije keuze hierin hebben. 10c. Indien de zorgverzekeraar kiest voor aanvullende pakketten met daarin opgenomen een tandartsdekking dan dienen dus minimaal 2 van deze aanvullende combinatiepakketten een tandartsdekking te bevatten. Bij losse aanvullende en tandartspakketten kan de verzekerde zelf de door hem gewenste combinatie kiezen. Vraag 11 Pagina 4 Paragraaf 1.3 Een gezamenlijke eigen label/merknaam voor de basisverzekering met een aparte registratie bij CVZ. 11a. Wat beoogt u hiermee? 11b. Welke registratie bij CVZ bedoelt u? 11c. Betekent dit de oprichting van een nieuwe schadeverzekering, met toelating als zorgverzekeraar, DNB-vergunning, solvabiliteitsvereisten etc.? 11d. Wordt wellicht bedoeld de UZOVI registratie bij Vektis? Wij stellen vast dat via Vektis IZA NV is geregistreerd als verzekeraar met UZOVI code 0699 en IZA-VNG als label met UZOVI code e. Wie wordt de bepaler van de merknaam en wie wordt eigenaar van de merknaam? 11a. Hiermee wordt beoogd dat de premies en voorwaarden van de basisverzekering jaarlijks in overeenstemming met én met goedkeuring van de aanbestedende diensten worden vastgesteld. Ons inziens is dat alleen mogelijk wanneer sprake is van een eigen label/merknaam voor de basisverzekering, die apart is vastgelegd bij de daartoe bevoegde overheidsinstantie. 11b. We doelen op de situatie waarbij een nieuwe modelovereenkomst tot stand wordt gebracht. Deze dient volgens de Zorgverzekeringswet voorgelegd te worden aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Abusievelijk is hier CVZ vermeld. 9

10 11c. Het is aan u om dat te bepalen. De aanbestedende diensten eisen (zoals in het bestek zal worden omschreven) dat ontwikkelingen in de premie en/of voorwaarden, waar wettelijk mogelijk, pas na wederzijdse goedkeuring worden doorgevoerd. Daarnaast eisen de aanbestedende diensten een bepaalde mate van premiebeheersing voor de basis en aanvullende verzekeringspremie. Wanneer u zich wilt inschrijven, dan dient u deze vereisten naar eigen inzicht vorm te geven. 11d. Nee, de antwoorden op voorgaande vragen spreken nemen wij aan voor zich. 11e. De inschrijvers kunnen zelf voorstellen doen voor de merknaam doch de aanbestedende diensten worden hiervan eigenaar en beslissen uiteindelijk welke gevoerd worden. Vraag 12 Pagina 4 Paragraaf 1.3 De aanbestedende diensten eisen een gezamenlijke eigen label/merknaam voor de basisverzekering met een aparte registratie bij het College van Zorgverzekeringen. 12a. Kunt u ons aangeven op welke registratie u doelt? 12b. Wat beogen de aanbestedende diensten met deze eis? 12a. We doelen op de situatie waarbij een nieuwe modelovereenkomst tot stand wordt gebracht. Deze dient volgens de Zorgverzekeringswet eerst te worden voorgelegd aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Abusievelijk is hier CVZ vermeld. 12b. Hiermee wordt beoogd dat de premies en voorwaarden van de basisverzekering jaarlijks in overeenstemming met én met goedkeuring van de aanbestedende diensten worden vastgesteld. Ons inziens is dat alleen mogelijk wanneer sprake is van een eigen label/merknaam voor de basisverzekering, die apart is vastgelegd bij de daartoe bevoegde overheidsinstantie. Vraag 13 Pagina 5 Paragraaf 1.3 De optie tot drie maal verlenging met telkens 12 maanden. Geldt de optie voor de aanbestedende diensten gezamenlijk of kan hier per aanbestedende dienst na 36 maanden van worden afgeweken? Ook hier geldt dat de optie gelicht wordt voor de aanbestedende diensten gezamenlijk. Vraag 14 Pagina 5 Paragraaf 1.3 U geeft aan dat voor de gemeenten geldt dat de koppeling tussen het recht op een tegemoetkoming in de ziektekosten (werkgeversbijdrage) en deelname aan één van de collectiviteiten gehandhaafd zal blijven. Op dit moment is de tegemoetkoming gekoppeld aan (minimaal) een specifiek pakket. Is het voornemen de koppeling aan (minimaal) een specifiek pakket te handhaven? De VNG handhaaft de tegemoetkoming in de ziektekosten voor ambtenaren onder de voorwaarde van verzekering bij één van de gecontracteerde zorgverzekeraars. De tegemoet- 10

11 koming in de ziektekostenpremie zal gekoppeld blijven aan minimaal de aanvullende verzekering 3, doch er behoeft in dit pakket geen tandartsdekking te zitten. Vraag 15 Pagina 5 Paragraaf 1.3 Voor de gemeenten geldt dat de koppeling tussen het recht op een tegemoetkoming in de ziektekosten (werkgeversbijdrage) en deelname aan één van de collectiviteiten gehandhaafd zal blijven. 15a. Wat wordt hiermee bedoeld? 15b. Wordt de werkgeversbijdrage verstrekt aan beide geselecteerde verzekeraars waarmee u gaat werken? 15c. Zo nee, wie bepaalt bij welke van de twee toekomstige verzekeraars de werkgeversbijdrage wel wordt gegeven? 15d. Hoe kijkt u aan tegen het ongelijke speelveld dat dan ontstaat? 15e. Wie heeft er recht op de werkgeversbijdrage? 15a. Hiermee wordt bedoeld dat de werknemer recht heeft op de tegemoetkoming als hij een aanvullende verzekering heeft bij of collectief A of collectief B dat wordt afgesloten mits de aanvullende verzekering minimaal aanvullende verzekering 3 is (zie ook antwoord op vraag 14). 15b. De werkgeversbijdrage wordt verstrekt aan de medewerker op het moment dat hij een aanvullende verzekering heeft bij óf collectief A óf collectief B dat wordt afgesloten mits de aanvullende verzekering minimaal aanvullende verzekering 3 is (zie ook antwoord op vraag 14). 15c. Niet van toepassing (zie antwoord vraag 15b). 15d. Niet van toepassing (zie antwoord vraag 15b). 15e. De werknemer heeft recht op de werkgeversbijdrage (zie ook antwoord op vraag 14). Vraag 16 Pagina 6 Paragraaf 2.1 De periode tussen het ontvangen van de Nota van Inlichtingen op 10 mei 2012 en het indienen van de offerte op 22 mei 2012 is kort gezien de omvang van de aanbesteding en het maatwerk dat geleverd moet worden, terwijl de periode tussen het verzenden van het bestek ( ) en het stellen van vragen ( ) in onze ogen erg ruim is. Is het mogelijk om de Nota van Inlichtingen eerder te ontvangen zodat er meer tijd is voor verzekeraars om de impact hiervan op een zorgvuldige en kwalitatief goede manier in de offerte te verwerken? De omvang van het bestek is namelijk dusdanig dat alle partijen voldoende de gelegenheid moeten krijgen hierover vragen te stellen. Om die reden willen we vasthouden aan als uiterste datum voor het stellen van vragen. Om toch tegemoet te komen aan uw wensen zullen wij echter niet wachten met het beantwoorden van alle binnengekomen vragen maar twee Nota s van Inlichtingen uitgeven. Dit gebeurt aan de hand van de binnengekomen vragen van dat moment. De eerste Nota van Inlichtingen zullen we uitgeven op De tweede Nota van Inlichtingen op Hoe eerder u uw vragen heeft gesteld, hoe eerder u hierop antwoord ontvangt en hoe sneller u dus uw aanbod kunt bepalen. Alle Nota s van Inlichtingen zullen gedeeld worden met alle partijen die toe zullen treden tot Fase 2, de Inschrijvingsfase. 11

12 Alle vragen zullen anoniem worden beantwoord. In verband met bestuurlijke besluitvorming bestaat er géén mogelijkheid het gunningsproces aan de achterkant op te trekken. Dit betekent dat we onverkort vast zullen houden aan als uiterste datum van inschrijving. Vraag 17 Pagina 6 Paragraaf 2.2 AON Hewitt begeleidt deze aanbestedingsprocedure namens de aanbestedende diensten. Beperkt de rol van AON zich tot begeleider van deze procedure of worden zij betrokken als makelaar/intermediair voor dit collectieve contract? De rol van AON Hewitt blijft beperkt tot het begeleiden van de aanbestedingsprocedure inclusief de uitrol van de nieuwe contracten. Vraag 18 Pagina 9 Paragraaf a. Wordt een verzekeraar als combinatie gezien als er sprake is van een aparte juridische entiteit voor de basisverzekering, de aanvullende verzekeringen en bedrijfszorg? In onze huidige situatie hebben wij verschillende juridische entiteiten, maar één gelijk label. Hoe dienen wij dan in te schrijven? 18b. In paragraaf 3.2 wordt verwezen naar paragraaf 3.9. In het selectiedocument is echter geen paragraaf 3.9 opgenomen. Kunt u ons paragraaf 3.9 nog toesturen? 18a. De juridische entiteiten worden niet als combinanten gezien als de juridische entiteiten voor de basis- en aanvullende verzekeringen en bedrijfszorg anders zijn. U kunt zich dus onder één label inschrijven. 18b. De verwijzing naar hoofdstuk 3.9 is onterecht omdat dat hoofdstuk is komen te vervallen. Vraag 19 Pagina 11 Paragraaf 3.7 Indien wij een nieuwe juridische entiteit oprichten, kunnen wij geen referentie overleggen vanuit de nieuwe entiteit. Is het toegestaan een referentie te overleggen vanuit een bestaande entiteit binnen ons concern? Ja, in dat geval kunt u een referentie overleggen vanuit een bestaande entiteit. Vraag 20 Pagina Bijlage 1 t/m 3 Bijlages moeten ingevuld worden. Deze staan nu in pdf. Kunnen bijlages in Word aangeleverd worden? Op verzoek kunnen wij u in het bezit stellen van de bijlagen in Word. Dit geldt overigens ook voor de bijlagen uit het bestek, dat beschikbaar wordt gesteld aan de partijen die voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Selectiedocument. Dit zijn de partijen die daadwerkelijk een aanbod kunnen doen. 12

Beantwoording Vragen Aanbesteding Collectieve Zorgverzekering

Beantwoording Vragen Aanbesteding Collectieve Zorgverzekering Beantwoording Vragen Aanbesteding Collectieve Zorgverzekering 1.3 Globale omschrijving en doelgroep Vraag 1. De SDD heeft hoge ambitie qua deelname (par. 1.3). De hoogte van de premie speelt daarbij een

Nadere informatie

Bestek. Referentienummer 2007 / S 243-296452. Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 1

Bestek. Referentienummer 2007 / S 243-296452. Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 1 EUROPESE AANBESTEDING COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING TEN BEHOEVE VAN DE WERKNEMERS VAN GEMEENTEN EN GEMEENTELIJKE INSTELLINGEN EN/OF DIENSTEN IN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR DE VERENIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Bijgaand treft u aan de antwoorden

Nadere informatie

Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten

Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten Regeling Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten Ingevolge artikel 40, vierde lid juncto artikel 38, zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse

Nadere informatie

Beleidsregel TH/BR-007. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012

Beleidsregel TH/BR-007. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012 Beleidsregel TH/BR-007 Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012 december 2012 Inhoud 1. Inleiding 7 1.1 Reikwijdte 7 1.2 Invulling aan artikel 40 lid 1 tot en met 3 Wmg 8 1.3

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Beleidsregel TH/BR-018. Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw

Beleidsregel TH/BR-018. Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw Beleidsregel TH/BR-018 Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw december 2014 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Reikwijdte 4 1.3 De zorgplicht van zorgverzekeraars 4 1.3.1 De Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 1 van 19 INHOUDSOPGAVE Begrippenlijst 4 1 Algemeen 6 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 339 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding Inzake Project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksdesktop) Kenmerk: B&C/2007-851M WEB Versie Publicatienummer: 2007/S

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is als onafhankelijk intermediair gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Zowel aan particulieren als ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Graag willen

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Onderhandelingsresultaat overeengekomen door Per Saldo, ZN en VWS Uitgangspunten: Per 1 januari 2015 worden, indien de wijziging van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt.

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt. Standaardiseren Dienstverleningsdocument AFM raadpleegt de markt. Inhoudsopgave Inleiding 1.Dienstverleningsvragen 1.1 Uitvraag in de DVD generator 1.2 Weergave in het Dienstverleningsdocument 1.3 Productcategorieën

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

1 Waarom deze dienstenwijzer... 3. 1.1 Algemeen... 3. 1.2 Dienstverleningsdocument... 3. 2 Over Summa... 3. 2.1 Algemeen profiel...

1 Waarom deze dienstenwijzer... 3. 1.1 Algemeen... 3. 1.2 Dienstverleningsdocument... 3. 2 Over Summa... 3. 2.1 Algemeen profiel... Dienstenwijzer Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Summa... 3 2.1 Algemeen profiel... 3 2.2 Contactgegevens... 4 2.3 Algemene werkwijze...

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Toelichting Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen

Nadere informatie

Monitor Zorgverzekeringsmarkt

Monitor Zorgverzekeringsmarkt Monitor Zorgverzekeringsmarkt De balans 2007 Mei 2007 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 15 1.1 Aanleiding 15 1.2 Doelstelling van de monitor 15 1.3 Focus monitor 15 1.4 Informatiebronnen

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 E] 'S-GRAVENHAGE Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht

Nadere informatie

Beschrijvend document. Aanbesteding Burgerzakenmodules. d.d. 19 december 2012. Versie 0.9

Beschrijvend document. <Openbare >Aanbesteding Burgerzakenmodules. d.d. 19 december 2012. Versie 0.9 Beschrijvend document Aanbesteding Burgerzakenmodules d.d. 19 december 2012 Versie 0.9 Versiehistorie Versie Status Datum Auteur Toelichting 0.1 Concept 14-06-2012 KING Eerste opzet 0.4 Concept

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De rol van collectiviteiten in het zorgstelsel

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De rol van collectiviteiten in het zorgstelsel Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De rol van collectiviteiten in het zorgstelsel Drs. M.P.J. van der Maat Dr. J.D. de Jong U vindt dit rapport

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2014. Basisverzekering

Verzekeringsvoorwaarden 2014. Basisverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2014 Basisverzekering VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASISVERZEKERING KIEMER DFZ 1225 01 14 Verzekeringsvoorwaarden ingaande 1 januari 2014. De verzekeringsvoorwaarden zijn bij de Nederlandse

Nadere informatie