Nota van Inlichtingen - selectiefase -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota van Inlichtingen - selectiefase -"

Transcriptie

1 Nota van Inlichtingen - selectiefase - Europese Aanbesteding Collectief Zorgcontract ten behoeve van: - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) - Het Interprovinciaal Overleg (IPO) - De Unie van Waterschappen (UvW) Aanbestedingsnummer : 2012/S Publicatiedatum : 22/02/2012 Supplementnummer : 2012/S Publicatiedatum : 02/03/2012 Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten Niet openbare procedure

2 Vraag 1 (Algemeen) Pagina - Paragraaf - Op welke wijze gaat AON namens de aanbestedende dienst de verzekeraars, die mee willen dingen: - informeren over de aard en de omvang van de betreffende zorgkosten per leeftijdscategorie? - en op welk effectief detailniveau voor zowel de basisverzekering als de vigerende aanvullende verzekeringen? - en hoe tijdig, dus op welk moment? In het bestek dat 11 april 2012 beschikbaar wordt gesteld aan de partijen die voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Selectiedocument, wordt informatie gegeven over het aantal verzekerden, de verdeling naar leeftijden, de verzekeringwijze en premie- en schadevolumes over 2009 t/m Het betreft hier de gegevens van de bij IZA verzekerde personen. Van Zorgverzekeraar CZ zijn helaas geen premie- en schadevolumes bekend, wel de aantallen verzekerden. Vraag 2 Pagina 3 Paragraaf 1.1 2a. In paragraaf 1.1 geeft u aan dat er is gekozen voor een Europese Aanbesteding volgens de niet-openbare procedure. Vindt er in fase twee wel of geen onderhandeling plaats? 2b. Graag ontvangen wij inzicht in de gunningcriteria en de bijbehorende puntenverdeling. Dit geeft een indicatie van onze kans op succes. Zeker wanneer er geen sprake is van onderhandeling in fase twee. 2a. In Fase 2, de zogenaamde Inschrijvingsfase, vinden nadrukkelijk géén onderhandelingen plaats. Iedere inschrijver heeft de gelegenheid het beste aanbod uit te brengen. Aan de twee inschrijvers die de economisch meest voordelige aanbiedingen hebben gedaan, zal de opdracht gegund worden. 2b. De gunningcriteria en bijbehorende puntenverdeling maken deel uit van het bestek, dat beschikbaar wordt gesteld aan de partijen die voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Selectiedocument. Dit zijn de partijen die daadwerkelijk een aanbod kunnen doen. Vraag 3 Pagina 4 Paragraaf 1.2 De potentie van het aantal verzekerden is ruim a. Wat is het aantal werknemers per aanbestedende dienst? 3b. Hoeveel verzekerden zijn er nu via de collectieve overeenkomsten verzekerd? 3c. Wat is de verdeling van post- en inactieve werknemers en gezinsleden? 3a. De voor de inschatting van het risico benodigde informatie treft u aan in het bestek, dat beschikbaar wordt gesteld aan de partijen die voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Selectiedocument. Dit zijn de partijen die daadwerkelijk een aanbod kunnen doen. 3b. De voor de inschatting van het risico benodigde informatie treft u aan in het bestek, dat 2

3 beschikbaar wordt gesteld aan de partijen die voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Selectiedocument. Dit zijn de partijen die daadwerkelijk een aanbod kunnen doen. 3c. De voor de inschatting van het risico benodigde informatie treft u aan in het bestek, dat beschikbaar wordt gesteld aan de partijen die voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Selectiedocument. Dit zijn de partijen die daadwerkelijk een aanbod kunnen doen. Vraag 4 Pagina 3-4 Paragraaf 1.2 4a. Wij verzoeken u de volgende gegevens aan ons op te geven: - de werkelijke betaalde premie en schade in (graag de meest recente cijfers) - premie kortingen aantallen leeftijden verdeeld in categorieën van 0-17, 18-29, 30-44, 45-64, > 65 4b. Is het mogelijk om management informatie te krijgen over het zorggebruik van verzekerden in de periode 2006 t/m 2011? 4c. Graag ontvangen wij de meest recente budgetbrief van CVZ (met toekenning van vereveningsbijdrage voor de basisverzekering), inclusief bijlagen per jaar in de periode 2006 t/m d. Welke mogelijkheden krijgt de zorgverzekeraar in het kader van informeren en werven om potentiële verzekerden (persoonlijk) te benaderen: Ontvangen de verzekeraars de adressen van ambtenaren om hen persoonlijk te benaderen? Kunnen de aanbestedende diensten garanderen dat de twee zorgverzekeraars 100% gelijke kansen hebben om verzekerden te informeren en te werven? En zo ja op welke manier? Zo nee, wat is hier dan de reden van? 4e. Hoe prolongeren de polissen van verzekerden indien de huidige verzekeraar het contract bij gunning niet krijgt? Welke afspraken zijn hier over gemaakt door de aanbestedende diensten met de verzekeraars? 4f. Is de weging in punten van een eventueel implementatieplan tussen alle verzekeraars gelijk? De zittende verzekeraar hoeft namelijk (deels) geen implementatie uit te voeren. 4a. De voor de inschatting van het risico benodigde informatie treft u aan in het bestek, dat beschikbaar wordt gesteld aan de partijen die voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Selectiedocument. Dit zijn de partijen die daadwerkelijk een aanbod kunnen doen. 4b. De voor de inschatting van het risico benodigde informatie treft u aan in het bestek, dat beschikbaar wordt gesteld aan de partijen die voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Selectiedocument. Dit zijn de partijen die daadwerkelijk een aanbod kunnen doen. 4c. De aanbestedende diensten beschikken niet over deze informatie. 4d. De inschrijvende partijen zullen - in elk geval voor VNG en mogelijkerwijs ook UvW en IPO - in het bezit gesteld worden van de namen en adressen van de verzekerden onder de huidige collectieve contracten bij IZA. De twee zorgverzekeraars krijgen evenveel kansen om de verzekerden te informeren en te werven. Van de partijen aan wie de opdracht gegund zal worden, wordt namelijk verwacht dat zij samen optrekken op het gebied van communicatie. In die zin kan er dus ook geen sprake zijn van een benadeling. 3

4 4e. Wanneer IZA niet tot een van de zorgverzekeraars behoort aan wie het nieuwe zorgcontract gegund zal worden, dan mag men vanaf 1 januari 2012 niet meer gebruikmaken van de merknamen die contractueel eigendom zijn van de aanbestedende diensten. Zoals de Gemeente-zorgpolis in geval van VNG. 4f. De term implementatieplan is niet meer in gebruik om duidelijk te maken dat het plan ingediend dient te worden door alle inschrijvende partijen, dus ook de huidige verzekeraars. In het bestek wordt structureel gesproken over een communicatieplan. Vraag 5 Pagina 3 4 Paragraaf 1.2 U geeft aan dat het IPO optreedt namens de provincies Drenthe, Fryslan, Groningen, Noord- Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland en voor zichzelf. 5a. Betekent dit dat de provincies Limburg en Flevoland niet deelnemen aan deze aanbesteding? 5b. Betekent dit dat het IPO niet optreedt namens de gelieerde instellingen die onder het huidige zorgverzekeringscontract vallen? 5a. Dit is inmiddels gerectificeerd: het IPO treedt op namens alle provincies. De provincies Limburg en Flevoland nemen dus ook deel aan deze aanbesteding. 5b. Het IPO treedt ook op namens de gelieerde instellingen die onder het huidige verzekeringscontract bij IZA vallen. Het IPO heeft geen mandaat van de gelieerde instellingen die de rechtspositie van de provincie volgen. Zij zijn wel in de gelegenheid om bij het contract aan te haken en zich daaraan te binden. Vraag 6 Pagina 3-4 Paragraaf 1.2 U geeft aan dat het UvW optreedt namens de waterschappen en enkele andere organisaties (zoals gemeenschappelijke regelingen). Betekent dit dat de Unie van Waterschappen optreedt namens alle gelieerde instellingen die onder het huidige zorgverzekeringscontract vallen? Dit is inderdaad juist. De Unie van Waterschappen treedt op namens alle gelieerde instellingen die onder het huidige zorgverzekeringscontract bij IZA vallen. Vraag 7 Pagina 4 Paragraaf 1.3 De aanbestedende partij richt zich op 2 zorgverzekeraars: 7a. Staat het de gemeenten en waterschappen vrij om desalniettemin een collectieve zorgovereenkomst voor het personeel te sluiten met die verzekeraar die na de gunning niet tot de geselecteerde 2 partijen behoort? 7b. En zo nee waarom niet? 7c. En zo ja, is het die gemeenten of waterschappen toegestaan om de werkgeversbijdrage in de relatie met die derde verzekeraar, niet zijnde de 2 geselecteerde verzekeraars, toe te passen? 7d. En zo nee, waarom niet? 7e. Wat is de consequentie als die gemeente zich daar niet aan houdt en desondanks contracteert met een derde verzekeraar niet zijnde de geselecteerde? 4

5 7a. Nee, met uitzondering van de gemeenten Amsterdam en Den Haag. 7b. De gemeenten zijn aan de overeenkomst gebonden via de statuten van de VNG, het LOGAprotocol, de CAO en de rechtspositie. De VNG sluit een overeenkomst op basis van de statuten. De inhoud van de overeenkomst is vastgesteld na ledenraadpleging. Alleen gemeenten zijn rechtstreeks gebonden. Organisaties die zich bij het CvA aansluiten, binden zich aan de CAR- UWO, de rechtspositie. Zij binden zich niet aan andere afspraken die het CvA of de VNG maakt. De waterschappen zijn aan de overeenkomst gebonden via de statuten van de UvW, het LAWA protocol, de SAW en de rechtspositie. De Unie van Waterschappen sluit een overeenkomst op basis van de statuten. Er is geen 100% garantie maar waterschappen respecteren in het algemeen de afspraken die de UvW maakt. Alleen waterschappen zijn rechtstreeks gebonden. Gelieerde organisaties die de CAO en rechtspositie (SAW) volgen, binden zich hieraan en aan de andere afspraken die de Unie van Waterschappen maakt. 7c. Niet van toepassing. 7d. Niet van toepassing. 7e Het is gemeenten niet toegestaan. Er is geen 100% garantie maar gemeenten respecteren in het algemeen de afspraken die de VNG maakt. Vraag 8 Pagina 4 Paragraaf 1.3 Per aanbestedende dienst bestaat het voornemen 2 nieuwe contracten af te sluiten met 2 verzekeraars. 8a. Kan de keuze van de ene aanbestedende dienst verschillen van de andere 2 aanbestedende diensten? 8b. Klopt onze aanname dat in dat geval maximaal 6 verzekeraars betrokken kunnen zijn? 8c. Moet bijvoorbeeld een individuele gemeente allebei de verzekeraars aanbieden of mag het ook 1 van de verzekeraars zijn? 8d. Kunnen individuele gemeenten, provincies en waterschappen afwijken van de keuze van de aanbestedende diensten? 8a. Nee, de aanbestedende diensten zullen een gezamenlijke beslissing nemen ten aanzien van de twee zorgverzekeraars met wie ze een contract aangaan. 8b. Nee, deze aanname is niet juist. De opdracht zal gegund worden aan twee zorgverzekeraars. De aanbestedende diensten gaan gezamenlijk met deze twee zorgverzekeraars een contract aan. 8c. Alle gemeenten (m.u.v. Amsterdam en Den Haag), provincies en waterschappen zullen per 1 januari 2013 beide collectieve zorgcontracten aanbieden aan hun ambtenaren, inactieve en post-actieve werknemers en de overige doelgroepen. De desbetreffende kandidaat-verzekerde kiest vervolgens zelf of en zo ja, onder welk collectief contract hij zich wenst te verzekeren en op welke wijze hij dat doet (dat wil zeggen voor welk pakket, eigen risico, etc.). 8d. De gemeenten zijn aan de overeenkomst gebonden via de statuten van de VNG, het LOGA- 5

6 protocol, de CAO en de rechtspositie. De VNG sluit een overeenkomst op basis van de statuten. De inhoud van de overeenkomst is vastgesteld na ledenraadpleging. Alleen gemeenten zijn rechtstreeks gebonden. Organisaties die zich bij het CvA aansluiten, binden zich aan de CAR- UWO, de rechtspositie. Zij binden zich niet aan andere afspraken die het CvA of de VNG maakt. De waterschappen zijn aan de overeenkomst gebonden via de statuten van de UvW, het LAWA protocol, de SAW. en de rechtspositie. De Unie van Waterschappen sluit een overeenkomst op basis van de statuten. Er is geen 100% garantie maar waterschappen respecteren in het algemeen de afspraken die de UvW maakt. Alleen waterschappen zijn rechtstreeks gebonden. Gelieerde organisaties die de CAO en rechtspositie (SAW) volgen, binden zich hieraan en aan de andere afspraken die de Unie van Waterschappen maakt. De provincies zijn aan de overeenkomst gebonden via de statuten van het IPO, het SPAoverlegprotocol en de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Het IPO sluit een overeenkomst op basis van de statuten. Alleen de provincies zijn rechtstreeks gebonden. Gelieerde instellingen die de rechtspositie van de provincie volgen kunnen zich desgewenst aan het contract verbinden. Vraag 9 Pagina 4-5 Paragraaf 1.3 9a. Onze definitie van landelijke dekking is: Het voldoen aan onze zorgplicht; Het voldoen aan de bereikbaarheidseisen; Voldoet onze definitie aan uw eisen van een landelijke dekking? 9b. Kunnen de VNG, IPO en UvW kiezen voor verschillende verzekeraars of kiezen de drie aanbestedende diensten dezelfde twee verzekeraars? 9c. Kunt u specifiek aangeven welke minimale eisen u aan een zuivere restitutie- en naturapolis stelt? 9d. Wat verstaat u onder een zuivere restitutie basisverzekering? Hoe zien de vergoedingen er dan uit in relatie tot niet-gecontracteerde zorg? 9e. Wordt de inhoud van de aanvullende verzekeringen voorgeschreven? 9f. Onze definitie van een combinatiepolis is: 100% vergoeding van gecontracteerde zorg en een genormeerde vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Voldoet onze definitie van een combinatiepolis aan uw naturapolis? 9g. Per aanbestedende dienst bestaat het voornemen twee nieuwe collectieve zorgcontracten af te sluiten met twee zorgverzekeraars. Kan een aanbestedende dienst besluiten om niet over te gaan tot het sluiten van twee nieuwe collectieve zorgcontracten met twee verzekeraars? Zo ja, op basis van welke criteria kunnen de aanbestedende diensten dit besluiten? 9h. Maakt een bedrijfszorgpakket onderdeel uit van de selectiecriteria voor de gunning? Zo ja, welke specifieke eisen stelt u aan bedrijfszorg? En welke weging in punten kent het bedrijfszorgpakket? 9i. Verzekeraars moeten zowel een zuivere restitutie als een natura basisverzekering aanbieden. Kan/moet een verzekerde straks kiezen tussen een restitutiepolis en een naturapolis of wordt er bij de gunning door de aanbestedende partijen gekozen voor een restitutiepolis of naturapolis? 9j. Is onze interpretatie juist dat u een eigen basisverzekering (modelpolis) geregistreerd wilt bij de Nederlandse Zorgautoriteit? En dat u dat wilt onder een eigen label? 9k. Welke juridische entiteit moet inschrijven, indien de verwachting is dat voor dit contract een nieuwe juridische entiteit zal worden opgericht? Volstaat dan inschrijving met de juridische 6

7 entiteit van Zilveren Kruis en/of Agis en/of Achmea of moeten wij met de nieuwe juridische entiteit inschrijven? 9l. Indien uw antwoord op vraag 9k is dat de te voeren nieuwe juridische entiteit ook de entiteit moet zijn waarmee wordt ingeschreven, volstaat u dan met een inschrijving op voorlopige basis? 9m. Op pagina 4 staat bij het laatste uitgangspunt een aparte registratie bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ) genoemd. Wij denken dat hier in plaats van CVZ echter NZa moet staan. Is deze aanname van ons correct? 9n. Mag in verband met Engelstalig klantcontact gewerkt worden met een voice-responssysteem en mag er daarna doorgeschakeld worden naar Engelstalige medewerkers? 9o. Hoe is het proces.premie-incasso. door de werkgever nu bij de huidige verzekeraar geregeld? Op welke wijze vindt bijvoorbeeld het aan- en afmelden van verzekerden plaats? Wie is risicodrager (werkgever of verzekeraar)? Verloopt dit proces geautomatiseerd en zo ja welk automatiseringssysteem wordt hiervoor gebruikt? 9a. Voor de eis landelijke dekking wordt aansluiting gezocht bij hetgeen daarover is bepaald in de Zorgverzekeringswet. U dient zelf te toetsen of hieraan wordt voldaan. 9b. De drie aanbestedende diensten kiezen dezelfde twee verzekeraars. 9c. De term "zuivere" restitutie is in het bestek komen te vervallen en vervangen door restitutie. Deze producten dienen de omschrijving te volgen zoals gedefinieerd in de Memorie van Toelichting behorende bij de Zorgverzekeringswet. 9d. De term "zuivere" restitutie is in het bestek komen te vervallen en vervangen door restitutie. Deze producten dienen de omschrijving te volgen zoals gedefinieerd in de Memorie van Toelichting behorende bij de Zorgverzekeringswet. 9e. Nee, de inhoud van de aanvullende verzekering wordt niet voorgeschreven. Het is aan de inschrijvende partijen hier zelf invulling aan te geven. De aanbestedende diensten eisen wel van de inschrijvende partijen dat ze minimaal 3 aanvullende en minimaal 2 aanvullende tandartsverzekeringen aanbieden. Dit is een zogenaamd Knock-out criterium. 9f. De inschrijver dient zelf op voorhand te bepalen of de producten voldoen aan hetgeen in de Memorie van Toelichting van de Zorgverzekeringswet is omschreven. Het bij het indienen van de offerte niet voldoen aan deze vereiste zal tot uitsluiting leiden. 9g. Nee, de aanbestedende diensten trekken in het gehele aanbestedingsproces met elkaar op. Dit betekent dat wanneer een contract aangegaan wordt met een zorgverzekeraar, alle aanbestedende diensten hiertoe gezamenlijk over zullen gaan. Er bestaat geen mogelijkheid hiervan af te wijken. 9h. Het bedrijfszorgpakket maakt inderdaad deel uit van de selectiecriteria voor de gunning. De gunningcriteria en bijbehorende puntenverdeling maken deel uit van het bestek, dat beschikbaar wordt gesteld aan de partijen die voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Selectiedocument. Dit zijn de partijen die daadwerkelijk een aanbod kunnen doen. 9i. De verzekerde moet bij beide zorgverzekeraars kunnen kiezen uit zowel een natura- als een restitutiepolis. 9j. Ja, beide veronderstellingen zijn juist. 9k. De juridische entiteit waaronder het product gevoerd wordt, is voor de inschrijving minder relevant. Als u zich inschrijft en de toezegging doet het nieuwe product te willen voeren en 7

8 bereid bent hiervoor ook een nieuwe juridische entiteit op te richten, dan volstaat dat voor de inschrijving. Dat betekent dat u zich ook onder een bestaand label kunt inschrijven. Zulks met inachtneming van de bepaling uit hoofdstuk 3.8 van het Selectiedocument (terzake de bepaling van één inschrijving per concern). 9l. De juridische entiteit waaronder het product gevoerd wordt, is voor de inschrijving minder relevant. Als u zich inschrijft en de toezegging doet het nieuwe product te willen voeren en bereid bent hiervoor ook een nieuwe juridische entiteit op te richten, dan volstaat dat voor de inschrijving. Dat betekent dat u zich ook onder een bestaand label kunt inschrijven. Zulks met inachtneming van de bepalingen uit hoofdstuk 3.8 van het Selectiedocument (één inschrijving per concern). Van een voorlopige inschrijving hoeft ons inziens dus geen sprake te zijn. 9m. Dit is correct. Abusievelijk is CVZ vermeld in plaats van NZa. 9n. Ja, het eerste klantcontact mag plaatsvinden met een voice-responssysteem en daarna door een Engelstalige medewerker. 9o. De UvW en de VNG gaan ervan uit dat de zorgverzekeraars alle benodigde informatie digitaal verschaffen die nodig is voor de incasso van de premie en voor het vaststellen van het recht op de tegemoetkoming in de premie (VNG) voor de ziektekostenverzekering, per werkgever of groep van werkgevers en op de juiste tijdstippen. Uitgangspunt hierbij moet zijn dat gemeenten en waterschappen maximaal ontzorgd worden en dat de verzekeraars en de salarisadministratiebureaus dit zo maximaal mogelijk onderling regelen. Gemeenten werken met verschillende salarisadministratiebureaus (3 grote spelers en aantal kleinere) met elk hun eigen pakket. Met elk van deze groepen zijn verschillende afspraken nodig, VNG zal de overleggen hierover eventueel faciliteren. De processen lopen bij voorkeur geautomatiseerd. Verzekeraar is eerste 2 maanden risicodrager, daarna verhaal op werkgever mogelijk (mits werkgever verwijtbaar), indien dan geen betaling, dan rechtstreeks verzekerde en dan normaal betalingsregels. Het doorgeven van wijzigingen als gevolg van het afsluiten of beëindigen van een verzekering gebeurt door de zorgverzekeraar (geautomatiseerd en digitaal), wijzigingen als gevolgen van het beëindigen van het dienstverband worden door de werkgevers bijgehouden. Werknemers geven zelf andere veranderingen op hun polis (als gevolg van bijv. gezinsuitbreiding) door. Groningen is de enige provincie met premie-incasso via de werkgever voor actieven en hun gezinsleden en die wil daaraan vasthouden in de nieuwe contracten. Aan- en afmelden gebeurt via speciale formulieren. Vraag 10 Pagina 4 Paragraaf 1.3 U geeft aan dat zorgverzekeraars in elk geval het volgende moeten aanbieden onder het zorgverzekeringscontract: - minimaal 3 aanvullende verzekeringen voor de gehele doelgroep; - minimaal 2 aanvullende tandartsverzekeringen, bij voorkeur niet geïntegreerd in enige (andere) aanvullende verzekering. 10a. Bedoelt u hiermee dat u er de voorkeur aangeeft dat in de 3 aanvullende verzekeringen 8

9 geen tandheelkundige vergoeding opgenomen is? 10b. Mogen wij aannemen dat de aanvullende tandartsverzekeringen ook voor de gehele doelgroep beschikbaar moeten zijn? 10c. Kunt u ons toelichten hoe deze aanvullende pakketten zich tot elkaar verhouden? 10a. De aanbestedende diensten streven naar meer flexibiliteit en keuzevrijheid voor de te verzekeren personen. Het is dan ook niet vereist dat u een verplichte combinatie van uw aanvullende zorgverzekeringen en tandartsverzekeringen aanbiedt. Iedere verzekerde moet voor zich kunnen bepalen of hij / zij een aanvullende zorgverzekering en/of een aanvullende tandartsverzekering wenst af te sluiten. De aanbestedende diensten willen hiermee bereiken dat verzekerden zelf kunnen kiezen of zij zich voor tandheelkundige hulp willen verzekeren. Hoewel de aanbestedende diensten de keuzevrijheid van verzekerden belangrijk vinden verplichten zij de inschrijvers hiertoe niet. Het blijft dus bij een wens in plaats van een eis. 10b. Uiteraard dienen de aanvullende tandartsverzekeringen voor de gehele doelgroep beschikbaar te zijn. Belangrijk is dat zij niet verplicht zijn de verzekeringen af te nemen doch vrije keuze hierin hebben. 10c. Indien de zorgverzekeraar kiest voor aanvullende pakketten met daarin opgenomen een tandartsdekking dan dienen dus minimaal 2 van deze aanvullende combinatiepakketten een tandartsdekking te bevatten. Bij losse aanvullende en tandartspakketten kan de verzekerde zelf de door hem gewenste combinatie kiezen. Vraag 11 Pagina 4 Paragraaf 1.3 Een gezamenlijke eigen label/merknaam voor de basisverzekering met een aparte registratie bij CVZ. 11a. Wat beoogt u hiermee? 11b. Welke registratie bij CVZ bedoelt u? 11c. Betekent dit de oprichting van een nieuwe schadeverzekering, met toelating als zorgverzekeraar, DNB-vergunning, solvabiliteitsvereisten etc.? 11d. Wordt wellicht bedoeld de UZOVI registratie bij Vektis? Wij stellen vast dat via Vektis IZA NV is geregistreerd als verzekeraar met UZOVI code 0699 en IZA-VNG als label met UZOVI code e. Wie wordt de bepaler van de merknaam en wie wordt eigenaar van de merknaam? 11a. Hiermee wordt beoogd dat de premies en voorwaarden van de basisverzekering jaarlijks in overeenstemming met én met goedkeuring van de aanbestedende diensten worden vastgesteld. Ons inziens is dat alleen mogelijk wanneer sprake is van een eigen label/merknaam voor de basisverzekering, die apart is vastgelegd bij de daartoe bevoegde overheidsinstantie. 11b. We doelen op de situatie waarbij een nieuwe modelovereenkomst tot stand wordt gebracht. Deze dient volgens de Zorgverzekeringswet voorgelegd te worden aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Abusievelijk is hier CVZ vermeld. 9

10 11c. Het is aan u om dat te bepalen. De aanbestedende diensten eisen (zoals in het bestek zal worden omschreven) dat ontwikkelingen in de premie en/of voorwaarden, waar wettelijk mogelijk, pas na wederzijdse goedkeuring worden doorgevoerd. Daarnaast eisen de aanbestedende diensten een bepaalde mate van premiebeheersing voor de basis en aanvullende verzekeringspremie. Wanneer u zich wilt inschrijven, dan dient u deze vereisten naar eigen inzicht vorm te geven. 11d. Nee, de antwoorden op voorgaande vragen spreken nemen wij aan voor zich. 11e. De inschrijvers kunnen zelf voorstellen doen voor de merknaam doch de aanbestedende diensten worden hiervan eigenaar en beslissen uiteindelijk welke gevoerd worden. Vraag 12 Pagina 4 Paragraaf 1.3 De aanbestedende diensten eisen een gezamenlijke eigen label/merknaam voor de basisverzekering met een aparte registratie bij het College van Zorgverzekeringen. 12a. Kunt u ons aangeven op welke registratie u doelt? 12b. Wat beogen de aanbestedende diensten met deze eis? 12a. We doelen op de situatie waarbij een nieuwe modelovereenkomst tot stand wordt gebracht. Deze dient volgens de Zorgverzekeringswet eerst te worden voorgelegd aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Abusievelijk is hier CVZ vermeld. 12b. Hiermee wordt beoogd dat de premies en voorwaarden van de basisverzekering jaarlijks in overeenstemming met én met goedkeuring van de aanbestedende diensten worden vastgesteld. Ons inziens is dat alleen mogelijk wanneer sprake is van een eigen label/merknaam voor de basisverzekering, die apart is vastgelegd bij de daartoe bevoegde overheidsinstantie. Vraag 13 Pagina 5 Paragraaf 1.3 De optie tot drie maal verlenging met telkens 12 maanden. Geldt de optie voor de aanbestedende diensten gezamenlijk of kan hier per aanbestedende dienst na 36 maanden van worden afgeweken? Ook hier geldt dat de optie gelicht wordt voor de aanbestedende diensten gezamenlijk. Vraag 14 Pagina 5 Paragraaf 1.3 U geeft aan dat voor de gemeenten geldt dat de koppeling tussen het recht op een tegemoetkoming in de ziektekosten (werkgeversbijdrage) en deelname aan één van de collectiviteiten gehandhaafd zal blijven. Op dit moment is de tegemoetkoming gekoppeld aan (minimaal) een specifiek pakket. Is het voornemen de koppeling aan (minimaal) een specifiek pakket te handhaven? De VNG handhaaft de tegemoetkoming in de ziektekosten voor ambtenaren onder de voorwaarde van verzekering bij één van de gecontracteerde zorgverzekeraars. De tegemoet- 10

11 koming in de ziektekostenpremie zal gekoppeld blijven aan minimaal de aanvullende verzekering 3, doch er behoeft in dit pakket geen tandartsdekking te zitten. Vraag 15 Pagina 5 Paragraaf 1.3 Voor de gemeenten geldt dat de koppeling tussen het recht op een tegemoetkoming in de ziektekosten (werkgeversbijdrage) en deelname aan één van de collectiviteiten gehandhaafd zal blijven. 15a. Wat wordt hiermee bedoeld? 15b. Wordt de werkgeversbijdrage verstrekt aan beide geselecteerde verzekeraars waarmee u gaat werken? 15c. Zo nee, wie bepaalt bij welke van de twee toekomstige verzekeraars de werkgeversbijdrage wel wordt gegeven? 15d. Hoe kijkt u aan tegen het ongelijke speelveld dat dan ontstaat? 15e. Wie heeft er recht op de werkgeversbijdrage? 15a. Hiermee wordt bedoeld dat de werknemer recht heeft op de tegemoetkoming als hij een aanvullende verzekering heeft bij of collectief A of collectief B dat wordt afgesloten mits de aanvullende verzekering minimaal aanvullende verzekering 3 is (zie ook antwoord op vraag 14). 15b. De werkgeversbijdrage wordt verstrekt aan de medewerker op het moment dat hij een aanvullende verzekering heeft bij óf collectief A óf collectief B dat wordt afgesloten mits de aanvullende verzekering minimaal aanvullende verzekering 3 is (zie ook antwoord op vraag 14). 15c. Niet van toepassing (zie antwoord vraag 15b). 15d. Niet van toepassing (zie antwoord vraag 15b). 15e. De werknemer heeft recht op de werkgeversbijdrage (zie ook antwoord op vraag 14). Vraag 16 Pagina 6 Paragraaf 2.1 De periode tussen het ontvangen van de Nota van Inlichtingen op 10 mei 2012 en het indienen van de offerte op 22 mei 2012 is kort gezien de omvang van de aanbesteding en het maatwerk dat geleverd moet worden, terwijl de periode tussen het verzenden van het bestek ( ) en het stellen van vragen ( ) in onze ogen erg ruim is. Is het mogelijk om de Nota van Inlichtingen eerder te ontvangen zodat er meer tijd is voor verzekeraars om de impact hiervan op een zorgvuldige en kwalitatief goede manier in de offerte te verwerken? De omvang van het bestek is namelijk dusdanig dat alle partijen voldoende de gelegenheid moeten krijgen hierover vragen te stellen. Om die reden willen we vasthouden aan als uiterste datum voor het stellen van vragen. Om toch tegemoet te komen aan uw wensen zullen wij echter niet wachten met het beantwoorden van alle binnengekomen vragen maar twee Nota s van Inlichtingen uitgeven. Dit gebeurt aan de hand van de binnengekomen vragen van dat moment. De eerste Nota van Inlichtingen zullen we uitgeven op De tweede Nota van Inlichtingen op Hoe eerder u uw vragen heeft gesteld, hoe eerder u hierop antwoord ontvangt en hoe sneller u dus uw aanbod kunt bepalen. Alle Nota s van Inlichtingen zullen gedeeld worden met alle partijen die toe zullen treden tot Fase 2, de Inschrijvingsfase. 11

12 Alle vragen zullen anoniem worden beantwoord. In verband met bestuurlijke besluitvorming bestaat er géén mogelijkheid het gunningsproces aan de achterkant op te trekken. Dit betekent dat we onverkort vast zullen houden aan als uiterste datum van inschrijving. Vraag 17 Pagina 6 Paragraaf 2.2 AON Hewitt begeleidt deze aanbestedingsprocedure namens de aanbestedende diensten. Beperkt de rol van AON zich tot begeleider van deze procedure of worden zij betrokken als makelaar/intermediair voor dit collectieve contract? De rol van AON Hewitt blijft beperkt tot het begeleiden van de aanbestedingsprocedure inclusief de uitrol van de nieuwe contracten. Vraag 18 Pagina 9 Paragraaf a. Wordt een verzekeraar als combinatie gezien als er sprake is van een aparte juridische entiteit voor de basisverzekering, de aanvullende verzekeringen en bedrijfszorg? In onze huidige situatie hebben wij verschillende juridische entiteiten, maar één gelijk label. Hoe dienen wij dan in te schrijven? 18b. In paragraaf 3.2 wordt verwezen naar paragraaf 3.9. In het selectiedocument is echter geen paragraaf 3.9 opgenomen. Kunt u ons paragraaf 3.9 nog toesturen? 18a. De juridische entiteiten worden niet als combinanten gezien als de juridische entiteiten voor de basis- en aanvullende verzekeringen en bedrijfszorg anders zijn. U kunt zich dus onder één label inschrijven. 18b. De verwijzing naar hoofdstuk 3.9 is onterecht omdat dat hoofdstuk is komen te vervallen. Vraag 19 Pagina 11 Paragraaf 3.7 Indien wij een nieuwe juridische entiteit oprichten, kunnen wij geen referentie overleggen vanuit de nieuwe entiteit. Is het toegestaan een referentie te overleggen vanuit een bestaande entiteit binnen ons concern? Ja, in dat geval kunt u een referentie overleggen vanuit een bestaande entiteit. Vraag 20 Pagina Bijlage 1 t/m 3 Bijlages moeten ingevuld worden. Deze staan nu in pdf. Kunnen bijlages in Word aangeleverd worden? Op verzoek kunnen wij u in het bezit stellen van de bijlagen in Word. Dit geldt overigens ook voor de bijlagen uit het bestek, dat beschikbaar wordt gesteld aan de partijen die voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Selectiedocument. Dit zijn de partijen die daadwerkelijk een aanbod kunnen doen. 12

100 jaar H AUG. 2012. Gemeente Woerden 12.014709. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8020

100 jaar H AUG. 2012. Gemeente Woerden 12.014709. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8020 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 100 jaar Vereniging van 0 1 A 1 D C\ Nederlandse GemeenteiU J ~ / (J 7 H AUG. 2012 Beh. Ambt. Streefdat.: informatiecentrum tel. uw kenmerk (070) 373 8020

Nadere informatie

ECWGO/U201601142 Lbr: 16/065 CvA/LOGA 16/17

ECWGO/U201601142 Lbr: 16/065 CvA/LOGA 16/17 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) - betreft Collectieve zorgverzekering 2017 Samenvatting ons kenmerk ECWGO/U201601142 Lbr: 16/065

Nadere informatie

ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066

ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft ledenraadpleging collectieve zorgverzekering uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066 bijlage(n)

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Wijzigingen AGN i.v.m. wijziging zorgverzekering

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Wijzigingen AGN i.v.m. wijziging zorgverzekering Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijzigingen AGN i.v.m. wijziging zorgverzekering Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Op 1 januari

Nadere informatie

Onderwerp ARGA wijziging 2013-1: wijzigingen CAR i.v.m. nieuw contract collectieve zorgverzekering

Onderwerp ARGA wijziging 2013-1: wijzigingen CAR i.v.m. nieuw contract collectieve zorgverzekering Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : CM Reg.nr. : 4288344 Opsteller : S.M. de Jong-Meijers Telefoon : (033) 469 47 13 Datum : 9 januari 2013 User-id : MEIS Onderwerp ARGA wijziging 2013-1: wijzigingen

Nadere informatie

ECCVA/U200801099 Lbr. 08/126

ECCVA/U200801099 Lbr. 08/126 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft zorgverzekering gemeenten uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200801099 Lbr. 08/126 bijlage(n) datum 9 juli 2008

Nadere informatie

ons kenmerk LOGA/ECCVA 12/13

ons kenmerk LOGA/ECCVA 12/13 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft ons kenmerk wijzigingen CAR-UWO ivm nieuw ECCVA/U201201328 contract collectieve Lbr:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Vereniging van Nederlandse Gemeenten Nationale identificatie: 2577670 Postadres:

Nadere informatie

Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 3

Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 3 Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 3 GEMEENTERAAD BRUMMEN ingekomen per e-mail: 05 sep 2012 Documentnummer: RD12.0265 Behandelaar: Kopie aan: ; DocOnd.: ledenbrief 12/080 Gerelateerd document:

Nadere informatie

Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden LJ\J VJXJL ' **u» *r*"»y*j- College voor Arbeid-szaken/VNG ABVAKABO HNV Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Stuknummer: 489147 Registratiedatum: 05/09/2012 Landelijk Overleg Gemeentelijke

Nadere informatie

ECCVA/U200801637 CVA/LOGA 08/31 Lbr. 08/165

ECCVA/U200801637 CVA/LOGA 08/31 Lbr. 08/165 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft zorgverzekering: wijziging CAR- UWO Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200801637 CVA/LOGA 08/31 Lbr.

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200801637 CVA/LOGA 08/31 Lbr. 08/165

uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200801637 CVA/LOGA 08/31 Lbr. 08/165 LOGA College voor Arbeidszaken/VN G ABVAKABO FNV CNV Publieke zaak Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arb eidsvo orwaarden CMHF informatiecentrum tel. (070)

Nadere informatie

LOGA. u42-3( OCP-033M13. Landelijk Overleg. ÂrbeM'svoorwâirHërr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070)

LOGA. u42-3( OCP-033M13. Landelijk Overleg. ÂrbeM'svoorwâirHërr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) LOGA Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad SsAs Landelijk Overleg u42-3( ÂrbeM'svoorwâirHërr OCP-033M13 informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft zorgverzekering: wijziging CAR- u w 0 Samenvatting

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie ChristeUnie t.a.v. de heer G. Stam Uw brief van 12-12-2013 Ceintuurbaan 56 7941 LV MEPPEL Uw kenmerk Ons kenmerk 217083 Behandeld door T. Niemer Telefoon 14 0522 Bijlage(n) 1 Datum Onderwerp Collectieve

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekeringen 2013

Collectieve zorgverzekeringen 2013 Collectieve zorgverzekeringen 2013 Het eind van het jaar nadert en dus wordt u weer overstelpt met allerlei aanbiedingen van zorgverzekeraars. De één nog beter dan de ander, en lastig om een en ander goed

Nadere informatie

1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers

1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers 1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers De heer Heemskerk heeft mij verzocht na te gaan of een individuele gemeente zelfstandig dat wil zeggen los van binnen VNG-verband

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

De VNG verlengt de gemeentelijke collectieve zorgverzekering bij IZA met één jaar. De huidige collectiviteit loopt daarmee tot 1 januari 2013.

De VNG verlengt de gemeentelijke collectieve zorgverzekering bij IZA met één jaar. De huidige collectiviteit loopt daarmee tot 1 januari 2013. Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft verlenging collectieve zorgverzekering uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201002650 CvA/LOGA 11/02 Lbr: 11/002 bijlage(n)

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Bedrijfsvoering Reg.nr. B&W d.d. 11-12-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d.

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Reglement 2014 Algemeen Artikel 1 1. De Stichting Sociaal Fonds Essent heeft blijkens artikel 3 van de statuten ten doel financiële steun

Nadere informatie

Brochure aanleveren modelovereenkomsten en reglementen

Brochure aanleveren modelovereenkomsten en reglementen Brochure aanleveren modelovereenkomsten en reglementen September 2014 Inhoud Inhoud 3 Vooraf 5 1. Taken Nederlandse Zorgautoriteit 7 1.1 Taken 7 1.2 Toetsing modelovereenkomst aan de Zvw 7 1.3 Procedure

Nadere informatie

A!x:vt^ AFF ^KIJ-;^::. AFHAt.ija.li.':

A!x:vt^ AFF ^KIJ-;^::. AFHAt.ija.li.': College voor Arbeidszaken/VNG ABVAKABO PNV CNV Publieke zaak CMHF o A Vf Brief aan de leden T.a.v. het college en de ra '.X-'.'fc ~-,v''^>vv a * ^ ^"^ A!x:vt^ AFF AFHAt.ija.li.': ^KIJ-;^::. 0 8 OKI. 2008

Nadere informatie

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd)

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) In deze special: Uw ziektekostenverzekering via PZO 1. PZO sluit collectieve contracten met vier verzekeraars

Nadere informatie

Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet

Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet december 2008 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding

Nadere informatie

Aanvraagformulier Avéro Achmea

Aanvraagformulier Avéro Achmea Aanvraagformulier Avéro Achmea 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Kantoornaam Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres Huisnummer

Nadere informatie

Brochure beoordeling modelovereenkomsten en reglementen

Brochure beoordeling modelovereenkomsten en reglementen Brochure beoordeling modelovereenkomsten en reglementen Maart 2009 Inhoud Inhoud 3 Vooraf 4 1. Beoordeling door de Nederlandse Zorgautoriteit 5 1.1 Taken 5 1.2 Toetsingskader 5 1.3 Procedure beoordeling

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

LOGA. Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 ~ Lbr. 08/1~5.

LOGA. Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 ~ Lbr. 08/1~5. LOGA College voor Arbeidszaken/VNG ABVAICAB 0 FNV CNV Publieke zaak C,MHF Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatiecen~ um tel. u~kenmerk

Nadere informatie

Uw werkgever zorgt voor u!

Uw werkgever zorgt voor u! Uw werkgever zorgt voor u! Via mijn werk verzekeringen is een aantrekkelijk en compleet verzekeringspakket met collectief voordeel, aangeboden door uw werkgever en Aon. U heeft keuze uit verschillende verzekeringen,

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

: Harry Kampschöer (De Keizer)/Michiel Drucker(CvA/VNG) : Toelichting uitslag gunning VNG Zorgverzekering

: Harry Kampschöer (De Keizer)/Michiel Drucker(CvA/VNG) : Toelichting uitslag gunning VNG Zorgverzekering Memo Van : Harry Kampschöer (De Keizer)/Michiel Drucker(CvA/VNG) Cc : Pagina s : 5 Datum : 27 mei 2008 Betreft : Toelichting uitslag gunning VNG Zorgverzekering Doel memo Dit memo is om het VNG-bestuur,

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 Welkom 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 4. Nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006 Alle ingezetenen van Nederland komen in aanmerking voor het nieuwe zorgstelsel Alle ziekenfondsplichtige en particuliere

Nadere informatie

Aanvraagformulier VGZ

Aanvraagformulier VGZ 1. Gegevens tussenpersoon TP-nummer Naam kantoor Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletters Woonadres Huisnummer Postcode Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2017

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2017 Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd Uw collectieve zorgverzekering in 2017 Inhoudsopgave Samenvatting Basisverzekering Premies aanvullende (tandarts)verzekeringen Wijzigingen aanvullende verzekeringen

Nadere informatie

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ De situatie is op dit moment zo, dat zorgverzekeraars een aantal apotheken en gezondheidswinkels contracteert voor het leveren van medicijnen en

Nadere informatie

Gemeente Den Haag INVOERING COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

Gemeente Den Haag INVOERING COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING RIS142017_06-DEC-2006 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSW/2006.618 RIS 142017 INVOERING COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: - in te stemmen met het invoeren

Nadere informatie

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl.

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl. Verantwoording Over Geld.nl Geld.nl gelooft dat je mensen in staat moet stellen om op een eenvoudige manier zelf de juiste financiële producten te kiezen. Mensen hebben over het algemeen een hekel aan

Nadere informatie

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2016

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2016 Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd Uw collectieve zorgverzekering in 2016 Samenvatting Delta Lloyd biedt in 2016 de volgende basisverzekering aan: Zorgverzekering Restitutie. Hier wordt de rekening

Nadere informatie

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg: restitutiepolis en restitutie op naturapolis: wat gaat er veranderen?

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg: restitutiepolis en restitutie op naturapolis: wat gaat er veranderen? NvGZP Utrecht Vergoeding niet-gecontracteerde zorg: restitutiepolis en restitutie op naturapolis: wat gaat er veranderen? Janneke van den Berg-Vervest - jurist VvAA consultants in de gezondheidszorg Inleiding:

Nadere informatie

Selectiedocument. Europese Aanbesteding Collectief Zorgcontract. ten behoeve van: - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Selectiedocument. Europese Aanbesteding Collectief Zorgcontract. ten behoeve van: - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Selectiedocument Europese Aanbesteding Collectief Zorgcontract ten behoeve van: - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Aanbestedingsnummer : Publicatiedatum : Supplementnummer : Publicatiedatum

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Verzekering Wagenpark ten behoeve van het Kadaster

Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Verzekering Wagenpark ten behoeve van het Kadaster Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Verzekering Wagenpark ten behoeve van het Kadaster Directie Control en Financiën, Inkoop Services Kenmerk 15.043126 Opdrachtgever Het Kadaster Auteur Gea Hamhuis

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Toelichting U heeft als verzekerde van VGZ recht op verzekerde prestaties, als u zich daadwerkelijk bij VGZ

Nadere informatie

aanpassing CAR-UWO aan ECWGO/U november 2016 nieuwe collectieve LIN: 16/089 zoraverzekerina CvA/LOGA 16/20

aanpassing CAR-UWO aan ECWGO/U november 2016 nieuwe collectieve LIN: 16/089 zoraverzekerina CvA/LOGA 16/20 ,1,!!!!!1611,LIJI1J (LO GA 1dszaken./VNG Overheid CNV Overheid CMHF Brief aan de leden T.a.v. het college en della.: 14) GPD 25.11.2016 0124 Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatiecentrum

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Bij DSW is de premie opnieuw nét kostendekkend. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. 100222-Bijsl Welkom Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt

Nadere informatie

Aanvraagformulier A tot Z

Aanvraagformulier A tot Z 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Kantoornaam Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletters Woonadres Huisnummer Postcode Woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

NEE. Van: L. van Dijk Tel nr: 8519 Nummer: 17A Datum: 14 februari 2017 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

NEE. Van: L. van Dijk Tel nr: 8519 Nummer: 17A Datum: 14 februari 2017 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: L. van Dijk Tel nr: 8519 Nummer: 17A.00180 Datum: 14 februari 2017 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: Team: Communicatie & Personeel Salarisadministratie,

Nadere informatie

Wagenpark lease SW-bedrijven & Gelieerde organisaties Aanbestedende Dienst: Cedris Referentie: , review 9

Wagenpark lease SW-bedrijven & Gelieerde organisaties Aanbestedende Dienst: Cedris Referentie: , review 9 Nota van Inlichtingen Wagenpark lease SW-bedrijven & Gelieerde organisaties Aanbesteding Wagenpark lease SW-bedrijven & Gelieerde organisaties Aanbestedende Dienst: Cedris Referentie: 2016-030, review

Nadere informatie

Zorgt u al goed voor uzelf? Mis m niet: de WZW Zorgverzekering Alleen voor medewerkers in de zorg

Zorgt u al goed voor uzelf? Mis m niet: de WZW Zorgverzekering Alleen voor medewerkers in de zorg Zorgt u al goed voor uzelf? Mis m niet: de WZW Zorgverzekering Alleen voor medewerkers in de zorg Wat vindt u nou echt belangrijk aan een zorgverzekering? Een zo laag mogelijke premie? De hoogte van de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Onderhandelingsresultaat overeengekomen door Per Saldo, ZN en VWS Uitgangspunten: Per 1 januari 2015 worden, indien de wijziging van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekeringen Careyn 2013

Collectieve ziektekostenverzekeringen Careyn 2013 Collectieve ziektekostenverzekeringen Careyn 2013 1. Algemeen Iedereen in Nederland moet verzekerd zijn voor zijn/haar ziektekosten. Het afsluiten van een verzekering regelt iedereen zelf. Als medewerker

Nadere informatie

College voor Arbeidszak»

College voor Arbeidszak» College voor Arbeidszak» Brief aan de leden T.a.v. het college Vereniging van Nederlandse Gemeenten frontoffice tel. (070) 373 8021 onderwerp opheffing IZA-regeling uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U2005

Nadere informatie

Aanvraagformulier VGZ

Aanvraagformulier VGZ Aanvraagformulier VGZ 1. Gegevens tussenpersoon DFD De Financiële Dienstverleners Tussenpersoonsnummer: 1170 Collectiviteitsnummer: C9102 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres

Nadere informatie

Aanvraagformulier A tot Z

Aanvraagformulier A tot Z 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Kantoornaam Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres Huisnummer Postcode Woonplaats Geslacht

Nadere informatie

Aanvraagformulier Avéro Achmea

Aanvraagformulier Avéro Achmea 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Kantoornaam Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres Huisnummer Postcode Woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat DIENSTENWIJZER Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat Dienstenwijzer 2010.1. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Pagina 1 van 5 Dienstenwijzer van: Goudzwaard

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Raadsvergadering (besluitvormend) 0 van 29 april 2003 Agendapunt 9. Wijziging IZA Nederland regeling/fusie werkorganisatie IZA/VGZ

Raadsvergadering (besluitvormend) 0 van 29 april 2003 Agendapunt 9. Wijziging IZA Nederland regeling/fusie werkorganisatie IZA/VGZ Raadsvergadering (besluitvormend) 0 van 29 april 2003 Agendapunt 9 Onderwerp: Wijziging IZA Nederland regeling/fusie werkorganisatie IZA/VGZ Schiermonnikoog, 22 april 2003 Aan de Gemeenteraad Toelichting

Nadere informatie

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008?

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? 18 3 Vitale en gezonde medewerkers kunnen meer! Zilveren Kruis Achmea heeft in samenwerking met uw brancheorganisatie Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

Informatie zorgverzekeringen per 01-01-2015

Informatie zorgverzekeringen per 01-01-2015 Vera Vreeswijk Logopedist Raadhuisstraat 100C 2406 AH Alphen aan den Rijn tel: 06-57 11 63 70 E-mail: v.vreeswijk@logopedie-alphencentrum.nl www.logopedie-alphencentrum.nl Informatie zorgverzekeringen

Nadere informatie

Beantwoording Vragen Aanbesteding Collectieve Zorgverzekering

Beantwoording Vragen Aanbesteding Collectieve Zorgverzekering Beantwoording Vragen Aanbesteding Collectieve Zorgverzekering 1.3 Globale omschrijving en doelgroep Vraag 1. De SDD heeft hoge ambitie qua deelname (par. 1.3). De hoogte van de premie speelt daarbij een

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 11 april 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 11 april 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Gemeente Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo Inhoud ALGEMENE VRAGEN... 3 Bij welke zorgverzekeraars kan ik een collectieve verzekering afsluiten?...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 Inhoud: 1. Over DVN zorgverzekeringen p.1 2. Over zorgverzekeringen in het algemeen p.2 3. Over de voorgenomen wijzigingen bij zorgverzekeraars p.4 1. Over DVN

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past,

Nadere informatie

Figuur 1 aanbod concerns en zorgverzekeraars 2010 concern Naam zorgverzekeraar Totaal

Figuur 1 aanbod concerns en zorgverzekeraars 2010 concern Naam zorgverzekeraar Totaal Figuur 1 aanbod concerns en zorgverzekeraars 2010 concern Naam zorgverzekeraar UVIT IZA ZORGVERZEKERAAR NV IZZ ZORGVERZEKERAAR N.V. N.V. UNIVÉ ZORG NV ZORGVERZEKERAAR UMC TRIAS ZORGVERZEKERAAR NV VGZ ZORGVERZEKERAAR

Nadere informatie

PREMIE OVERZICHT COLLECTIEF ZIEKTEKOSTEN 2016

PREMIE OVERZICHT COLLECTIEF ZIEKTEKOSTEN 2016 PREMIE OVERZICHT COLLECTIEF ZIEKTEKOSTEN 2016 Onderwijs Inkoopgroep heeft na nieuwe onderhandelingen met QBENEFITS BV, Nedasco en Van Kampen Groep het aantal zorgverzekeraars voor 2016 uitgebreid. Er zijn

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C en E, beide te D. Zaak Zaaknummer : 2008.00672 Zittingsdatum : 1 oktober 2008 : Premiekorting, wijziging verzekeringsvoorwaarden aanvullende verzekering 1/6

Nadere informatie

9-07-2015. Medicijngebruik. een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP

9-07-2015. Medicijngebruik. een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP 9-07-2015 Medicijngebruik een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP Over dit onderzoek Dit onderzoek over medicijngebruik is uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2 in opdracht

Nadere informatie

Voogd en Bemiddelaar hierna in gezamenlijkheid Partijen genoemd en ieder afzonderlijk Partij

Voogd en Bemiddelaar hierna in gezamenlijkheid Partijen genoemd en ieder afzonderlijk Partij Addendum inzake Zorgverzekeringen behorende bij de Samenwerkingsovereenkomst (met voetnoot 2011-01-06 vs 1 incasso Maatschappij incl. addenda dd 2011-09-21, 2012-05-21 en 2013-03-21 ) Tussen Voogd & Voogd

Nadere informatie

CZ Expat Health Service. Internationale zorgoplossingen voor expats

CZ Expat Health Service. Internationale zorgoplossingen voor expats CZ Expat Health Service Internationale zorgoplossingen voor expats Specialistische kennis en ervaring Uw expats goed verzekerd van de beste zorg, waar ook ter wereld Als het gaat om internationale zorgoplossingen,

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord Ziektekostenregeling 2006 Gemeente Amsterdam. 15 december 2005

Onderhandelaarsakkoord Ziektekostenregeling 2006 Gemeente Amsterdam. 15 december 2005 Onderhandelaarsakkoord Ziektekostenregeling 2006 Gemeente Amsterdam 15 december 2005 1. Inleiding Op 1 september 2005 hebben het College voor Arbeidszaken van de VNG enerzijds, en de vakbonden anderzijds,

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 12 oktober 2005 / 210/2005. Onderwerp Opheffing IZA-regeling

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 12 oktober 2005 / 210/2005. Onderwerp Opheffing IZA-regeling Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 12 oktober 2005 / 210/2005 Onderwerp Opheffing IZA-regeling Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder P. Lucassen

Nadere informatie

Verslag Marktinformatiebijeenkomst Europese Aanbesteding Havengelden Maandag 7 augustus uur WPC Rotterdam

Verslag Marktinformatiebijeenkomst Europese Aanbesteding Havengelden Maandag 7 augustus uur WPC Rotterdam Verslag Marktinformatiebijeenkomst Europese Aanbesteding Havengelden Maandag 7 augustus 2017 10.00 12.00 uur WPC Rotterdam Vragen met betrekking tot het havengeldenproces Havenbedrijf Rotterdam richt zich

Nadere informatie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith de Jong. Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel mermeer Raadsvoorstel 2016.0047131 onderwerp Portefeuilehouder drs. Ap Reinders, dr. Tom Horn steiler Rob Kouwenhoven Collegevergadering 6 September 201 6 Raadsvergadering 1. Samenvatting I/Var willen

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Duitsland

Zorgverzekeringswet. Duitsland Zorgverzekeringswet & Duitsland INHOUD 1 Woonplaats Duitsland 1.2 Werknemer + gezinsleden 1.2.1 Werkzaam in Nederland (grensarbeider) 1.2.1.1 Op 31 december 2005 ziekenfondsverzekerd in Nederland 1.2.1.2

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015

Zorgverzekeringen 2015 Q1 We beginnen met vier stellingen over zorgverzekeringen in algemene zin. Hiervoor heeft u niet uw nieuwe polisvoorwaarden nodig. Waar of niet waar? Als ik dezelfde zorgverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar

Nadere informatie

ECWGO/U Lbr: 16/089 CvA/LOGA 16/20

ECWGO/U Lbr: 16/089 CvA/LOGA 16/20 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft aanpassing CAR-UWO aan nieuwe collectieve uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201601499 Lbr: 16/089 CvA/LOGA 16/20

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Politie Nationale

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

Werkgeverscommissie Griffie

Werkgeverscommissie Griffie Werkgeverscommissie Griffie de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Bertelink, Gerard Tel.nr. (0318) 68 0566 Verzameling Raadsstukken registratienummer Afdeling datum: 2013/1 738087 P&O 13 december

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015

Zorgverzekeringen 2015 Q1 We beginnen met vier stellingen over zorgverzekeringen in algemene zin. Hiervoor heeft u niet uw nieuwe polisvoorwaarden nodig. Waar of niet waar? Als ik dezelfde zorgverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Slob (CU) over contant betalen bij de apotheek (2013Z00311).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Slob (CU) over contant betalen bij de apotheek (2013Z00311). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl Verantwoording Met de Zorgvergelijker 2015 van Geld.nl kun je op basis van je specifieke zorgwensen bepalen welke zorgverzekering de beste dekking voor de laagste premie biedt. Alle data aangaande de voorwaarden

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(okt2009)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL TH/BR-002

BELEIDSREGEL TH/BR-002 BELEIDSREGEL TH/BR-002 Beleidsregel bestuurlijk rechtsoordeel modelovereenkomsten Ingevolge artikel 25 Zorgverzekeringswet (Zvw) moet een verzekeraar die voornemens is zorgverzekeringen aan te bieden en

Nadere informatie

Specifieke Zorgrapportage VGZ. Uw collectieve zorgverzekering in 2014

Specifieke Zorgrapportage VGZ. Uw collectieve zorgverzekering in 2014 Specifieke Zorgrapportage VGZ Uw collectieve zorgverzekering in 2014 Conclusie en advies Conclusie VGZ gaat haar aanvullende verzekeringen drastisch aanpassen. De bestaande verzekeringpakketten worden

Nadere informatie

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Landelijk Overleg. Stuknummer: AI13.03608. College voor Arbeidszafam/VNG Jrief aan de ledeni Gemeentelijke T.a.v. het college en de raad.

Landelijk Overleg. Stuknummer: AI13.03608. College voor Arbeidszafam/VNG Jrief aan de ledeni Gemeentelijke T.a.v. het college en de raad. Landelijk Overleg College voor Arbeidszafam/VNG Jrief aan de ledeni Gemeentelijke T.a.v. het college en de raad. J ABVAKABO Arbeidsvoorwaarden FNV CNV Publieke zaak CMHF informatiecentrum tel. uw kenmerk

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen, C te D, vertegenwoordigd door E te F Zaak : Geneeskundige zorg, paramedische zorg, manuele littekenmassage en endermotherapie Zaaknummer : 2012.02978

Nadere informatie