Projectplan Duurzaamheid gemeente Drimmelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan Duurzaamheid gemeente Drimmelen"

Transcriptie

1 GEMEENTE Projectplan Duurzaamheid gemeente Drimmelen Versie : 3 Datum : Oktober 2011 Samengesteld door : K.J. van derspek-van den Burg

2 pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanleiding en achtergrond project 4 3 Projectresultaat Projectopdracht/projectresultaat Doelstellingen Kwaliteitseisen resultaat Succesfactoren en risicofactoren 7 4 Projectfasering 9 5 Projectkader Voorwaarden Bestuurlijke besluitvorming Projectorganisatie Externe partners 11 6 Projectplanning Activiteitenplanning Middelenplanning 12 7 Bijlagen Bijlage 1: taakomschrijvingen projectorganisatie Bijlage 2: activiteitenplanning project Duurzaamheid Bijlage 3: raming benodigde capaciteit project Duurzaamheid 16

3 pagina 3 van 16 1 Inleiding Voor u ligt het projectplan voor het project duurzaamheid in de gemeente Drimmelen. Aan duurzaamheid wordt door het gemeentebestuur een hoge prioriteit gegeven. Het is dan ook de bedoeling dat er een gemeentelijke visie op duurzaamheid en een duurzaamheidsbeleid komt. In dit projectplan wordt beschreven op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven: In hoofdstuk 2 wordt kort de aanleiding beschreven;!n hoofdstuk 3 wordt het projectresultaat beschreven: projectopdrach^ doelstellingen kwaliteitseisen en succes- en risicofactoren; In hoofdstuk 4 wordt de projectfasering toegelicht; Hoofdstuk 5 beschrijft het projectkader: voorwaarden bestuurlijke besluitvorming4 projectorganisatie en externe partners; In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de activiteitenplanning en de middelenplanning. In hoofdstuk 7 zijn de bijlagen opgenomen.

4 pagina 4 van 16 2 Aanleiding en achtergrond project Het besef is er dat de fossiele brandstoffen eindig zijn en dat het klimaat aan het veranderen is. Verder begint het langzaam door te dringen dat er iets moet gebeuren om het wonen en leven op onze planeet aantrekkelijk te houden. Daarom heeft duurzaamheid in brede zin op alle schaalniveaus grote aandacht: internationaal nationaal provinciaal en regionaal (West-Brabant). Ook de gemeente Drimmelen wil hieraan haar bijdrage leveren. De gemeente doet al een en ander op het gebied van duurzaamheid: De gemeente heeft de Verklaring van Dussen (regio West-Brabant) ondertekend. Hiermee wil de regio een bijdrage leveren aan de rijksdoelstellingen met betrekking tot duurzame energie4 energiebesparing en CO2-reductie; De gemeente neemt deel aan de SLOK-projecten (SLOK: Stimuleringsregeling Lokale Klimaatinitiatieven) van de regio. Met het uitvoeren van deze projecten wordt een bijdrage geleverd aan de realisatie van de Verklaring van Dussen; De gemeente is milleniumgemeente; De gemeente heeft deelgenomen aan de pilot 'maak je verbouwing duurzaam' van de regio Breda; De gemeente heeft in haar toeristisch beleid een passage opgenomen over duurzaam toerisme; De gemeente heeft samen met de gemeenten Oosterhout en Geertruidenbe^ woningbouwcorporaties en enkele bouwbedrijven het Manifest Duurzaam Dongemond ondertekend. Dit manifest moet het duurzaam bouwen bevorderen. Enzovoort. Het knelpunt hierbij is dat de samenhang ontbreekt. Daarnaast is in het coalitie-akkoord opgenomen dat men een duurzame leefkwaliteit wil bereiken en onderhouden in Drimmelen met als uitgangspunt het doelbewust nemen van een eigen verantwoordelijkheid. Dit wil men onder andere bereiken door het opstellen van een duurzaam klimaatbeleid4 nieuw beleid met betrekking tot duurzame energie met een focus op windenergie en een visie op de gemeente Drimmelen als een energieneutrale gemeente in Verder moet ook aandacht worden besteed aan biodiversiteit4 het verlenen van medewerking aan de realisatie van de milleniumdoelstellingen en aan het opnemen van duurzaamheid in alle raadsvoorstellen. In de op 24 februari 2011 door de gemeenteraad vastgestelde toekomstvisie '2040 Drimmelen in zich^ het blauwgroene perspectief' staat duurzaamheid ook centraal. Dit moet een begrip worden dat niet meer weg te denken is uit het gemeentelijk beleid. Met duurzaamheid wordt een ontwikkeling bedoeld die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in het gevaar te brengen. In de meest ideale situatie is er sprake van een balans tussen ecologisch^ economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch^ economisch^ ecologisch^ politiek of sociaal vlak4 bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam.

5 pagina 5 van 16 Uit bovenstaande blijkt dat inzicht gewenst is in hetgeen reeds gebeurt op het gebied van duurzaamheid4 wat de relatie tussen de verschillende activiteiten is en wat de relevante ontwikkelingen zijn. Daarnaast wil de gemeente op het gebied van duurzaamheid belangrijke stappen zetten. En dan gaat het om duurzaamheid in brede zin. Omdat duurzaamheid breed ofwel een containerbegrip is het noodzakelijk om duidelijke ambities op te stellen van wat men als gemeente op het gebied van duurzaamheid wil bereiken. Vervolgens kunnen deze ambities worden uitgewerkt in een uitvoerbaar beleidsplan. Met dit project wordt uitvoering gegeven aan het opstellen van de duurzaamheidsambities en het beleidsplan duurzaamheid.

6 pagina 6 van 16 3 Projectresultaat 3.1 Projectopdracht/projectresultaat Eindresultaat c.q. projectopdracht: Beleidsplan duurzaamheid gemeente Drimmelen met ambities voor 2040, leidende principes voor duurzaamheid en doelstellingen voor Toelichting: Gekozen is voor het jaar 2040 voor de ambities omdat voor het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen vaak een lange tijd nodig is. Bovendien sluit dit ook aan bij de toekomstvisie. Vervolgens worden doelstellingen voor 2016 geformuleerd. Door het realiseren van deze doelstellingen komt het realiseren van de ambities in 2040 ook dichterbij. Tevens kan dan beter worden ingespeeld op nieuwe relevante ontwikkelingen. Ofwel het beleidsplan kan, indien nodig, tijdig worden bijgesteld. Het plan gaat dus uit van lange termijndenken (ambities 2040), hetgeen bij duurzaamheid cruciaal is. Maar door de looptijd van 4 jaar voor het plan zelf kan snel ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen. Het beleidsplan duurzaamheid is als volgt opgebouwd: 1. Definiëring duurzaamheid. 2. Bestuurlijke visie (coalitie-akkoord en toekomstvisie). 3. Leidende principes duurzaamheid. 4. Per duurzaamheidsthema: a. Ambities voor 2040; b. Doelstellingen voor 2016; c. Projecten/activiteiten (opsomming). Deze sluiten aan bij reeds lopend beleid/lopende activiteiten/projecten bij gemeente en externen en bij hetgeen op gemeente en externen afkomt. 5. Globale uitwerking projecten/activiteiten in projectbladen: a. Projecttitel; b. Duurzaamheidsdoelstelling project/activiteit; c. Resultaten; d. Korte beschrijving aanpak; e. Uitvoerder/betrokken partijen; f. Planning; g. Capaciteit en kosten. 3.2 Doelstellingen 1. Een duidelijke visie op wat we als gemeente (organisatie èn samenleving) willen bereiken op het gebied van duurzaamheid in Een duurzaamheidsplan met en voor de samenleving van de gemeente Drimmelen 3. Een realistisch beleidsplan op het gebied van duurzaamheid, waarvan de uitvoering een grote kans van slagen heeft. 4. Zowel intern als extern betrokkenen dragen duurzaamheid een warm hart toe en geven actief vorm aan het beleid. 3.3 Kwaliteitseisen resultaat Het beleidsplan duurzaamheid moet helder zijn en tevens een afbakening inhouden van wat we op het gebied van duurzaamheid gaan oppakken en wat niet. Er moet een duidelijk eindpunt aan de horizon worden geformuleerd ofwel waar willen we als gemeente in 2040

7 pagina 7 van 16 staan met betrekking tot duurzaamheid. Daarnaast moet het beleidsplan realistisch zijn, zodat het verwezenlijken van het plan een grote kans van slagen heeft. Vandaar dat gekozen is voor het formuleren van ambities voor 2040 en doelstellingen voor Bepaalde ontwikkelingen kunnen echter niet wachten op het beleidsplan, bijvoorbeeld het nieuwe inkoopbeleid met het onderdeel duurzaam inkopen, windenergie en overige vormen van duurzame energie. Deze zaken moeten vooruitlopend op het totale duurzaamheidsbeleid worden opgepakt. De wens van de gemeenteraad is ook dat er daadwerkelijk een en ander wordt gerealiseerd op het gebied van duurzaamheid. Wel zal door B&W moeten worden bezien of het onderdeel vooruitlopend op het totale duurzaamheidsbeleid kan worden opgepakt. Zo ja, dan wordt dat onderdeel als input bij het duurzaamheidsbeleid meegenomen. 3.4 Succesfactoren en risicofactoren Succesfactoren bij dit project zijn: 1. De tijd is gunstig. Op alle schaalniveaus (internationaal, nationaal, provinciaal, regionaal en lokaal) is duurzaamheid momenteel een hot item. Dit heeft tot gevolg dat ook het bedrijfsleven zich meer en meer richt op duurzaamheid en dat meer burgers bewuster bezig zijn met onderwerpen van duurzaamheid. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door alle aandacht voor het opraken van fossiele brandstoffen en klimaatverandering en anderzijds door de economische crisis. Met duurzaamheid kan namelijk in de toekomst worden bespaard. Tevens kan het zorgen voor werkgelegenheid. Door deze ontwikkelingen is de slagingskans van het opstellen van een beleidsplan en de uitvoering hiervan groter. 2. Binnen de gemeente Drimmelen heeft het opstellen van een duurzaamheidsnota een hoge prioriteit. Dit is gunstig voor de uitvoering van de opdracht. Het beleidsplan duurzaamheid past ook goed in de toekomstvisie en in de gemeente Drimmelen als blauwgroene gemeente. Risicofactoren bij dit project zijn: 1. 'Duurzaamheid' is heel breed (containerbegrip). Een duidelijke begripsbepaling en afbakening in het beleidsplan van wat we als gemeente wel en niet doen op het gebied van duurzaamheid is daarom noodzakelijk. Gebeurt dit niet, dan verzanden we in eindeloze discussies en wordt er niets bereikt. 2. Duurzaamheid is nauwelijks afdwingbaar met wet- en regelgeving. Ofwel er is geen stok achter de deur. Dit kan ertoe leiden dat de medewerking door intern en extern betrokkenen teveel gebaseerd wordt op vrijwilligheid. De rollen, taken en verwachtingen van de intern en extern betrokkenen moeten daarom beschreven zijn en duidelijk zijn, zodat eenieder weet wat van hem of haar wordt verwacht. Verder moet de intern benodigde capaciteit worden ingepland. Hiervoor is het noodzakelijk dat gemeentebestuur en MT achter de aanpak staan. Tot slot is het belangrijk dat de projectleider de voortgang goed bewaakt. 3. Door de werkdruk intern kan vertraging ontstaan in de uitvoering. De benodigde capaciteit zal daarom moeten worden vrijgemaakt en worden ingepland.

8 pagina 8 van Uitvoering van het beleidsplan behoort niet bij het project, maar is wel noodzakelijk voor het realiseren van de visie. De uitvoering kost tijd en geld. Niet alleen voor externe partijen, maar ook voor de gemeente. De gemeente heeft tenslotte een voorbeeldfunctie. Indien er geen personele en financiële middelen beschikbaar worden gesteld, wordt er uiteindelijk nog niets bereikt. 5. Het realiseren van duurzaamheid heeft lange tijd nodig. Van belang is daarom het beleidsplan uitdrukkelijk onder de aandacht te blijven brengen.

9 pagina 9 van 16 4 Projectfasering Het beleidsplan duurzaamheid wordt in één keer opgeleverd. Dit wordt gerealiseerd door: 1. Opzetten projectstructuur; 2. Statbijeenkomst; 3. Bijeenkomst(en) met extern betrokkenen; 4. Inventarisatie van hetgeen op het gebied van duurzaamheid al gebeurt; 5. Inventarisatie van relevante ontwikkelingen; 6. Formuleren duurzaamheidsambities en duurzaamheidsdoelstellingen; 7. Opstellen duurzaamheidsplan. In bijlage 2 (paragraaf 7.2) is een activiteitenplanning ten behoeve van de realisatie van het project opgenomen.

10 pagina 10 van 16 5 Projectkader 5.1 Voorwaarden In hoofdstuk 3.4 worden de risicofactoren genoemd. Om deze af te wenden, is een projectplan met planning en projectstructuur noodzakelijk. Voorwaarden voor het project zijn daarom: 1. Medewerking vanuit de gemeentelijke organisatie: benodigde capaciteit vrijmaken en inplannen en een MT die achter de aanpak staat. 2. Door het gemeentebestuur moeten financiële middelen beschikbaar worden gesteld om de uitvoering van het project te waarborgen. 3. Het gemeentebestuur moet achter de aanpak staan, dit ook uitdragen en het goede voorbeeld geven. Dit heeft een positieve werking naar de extern betrokkenen. 4. Een actieve opstelling van de extern betrokkenen. 5. Organisatie, bestuur en externen moeten zich houden aan de vooraf bepaalde en vastgestelde aanpak. Afwijken mag alleen indien hiervoor goede redenen zijn aan te voeren. We mogen ons dus niet laten leiden door de waan van de dag. 6. Onderwerpen die vooruitlopend op het totale duurzaamheidsbeleid moeten worden opgepakt, dienen na akkoord van B&W als input voor het duurzaamheidsbeleid. 5.2 Bestuurlijke besluitvorming Naast regelmatig overleg met de ambtelijk opdrachtgever (MT-lid) heeft de projectleider ook regelmatig overleg met de bestuurlijk opdrachtgever. Het coördinatieteam grote projecten is de stuurgroep. Via het coördinatieteam zal terugkoppeling plaatsvinden en zal de gewenste aanpak worden besproken. De gemeenteraad zal worden geïnformeerd over dit projectplan (via een raadsbrief). Verder zal de gemeenteraad worden betrokken bij de definiëring van het begrip duurzaamheid, de leidende principes voor duurzaamheid en de ambities voor Dit gebeurt door enerzijds de raadsleden te betrekken bij bijeenkomsten voor externen en anderzijds door het inzetten van de informatieronde en opinieronde. Daarnaast zijn er besluitvormingsmomenten: 1. B&W: a. Het projectplan; b. De definiëring van duurzaamheid; c. De ambities voor 2040, de leidende principes voor duurzaamheid en de doelstellingen voor 2016; d. Het beleidsplan duurzaamheid gemeente Drimmelen. 2. De gemeenteraad: a. Definiëring duurzaamheid, leidende principes duurzaamheid en ambities voor 2040; b. Het beleidsplan duurzaamheid gemeente Drimmelen. 5.3 Projectorganisatie De projectorganisatie ziet er als volgt uit: 1. Bestuurlijk opdrachtgever: Marijke Vos-Kroeze; 2. Ambtelijk opdrachtgever: Hans Kramer; 3. Projectleider: Kendra van derspek-van den Burg;

11 pagina 11 van Projectgroep: a. Corina Segeren (ruimtelijke ordening); b. Thomas van der Pluijm (windenergie); c. Yvonne de Nijs (biodiversiteit, milieucommunicatie, Wet milieubeheer); d. Karel van Twist (bodem en afval); e. Michiel Oomen (gebouwbeheer); f. Martijn van der Graaf (bouwen); g. Monique Verschuren (volkshuisvesting); h. Catharina Wouters (economie en toerisme); i. Corné Welten (water); j. John Mandemakers (natuur en groen); k. Melissa Simons (mobiliteit); l. Hans Ribbers (wegen, openbare verlichting); m. Wies van Minderhout (inkoopbeleid); n. Rianne Oomen (sociale duurzaamheid: voorlopig, totdat duidelijk is welke rol afdeling MA kan spelen); o. Karly Tanczos (communicatie). 5. Stuurgroep: coördinatieteam grote projecten. De samenstelling van de projectgroep is breed omdat duurzaamheid ook een breed begrip is. De samenstelling van de projectgroep kan er na het formuleren van de ambities voor 2040 anders uit zien. In bijlage 1 (paragraaf 7.1) zijn de taakomschrijvingen van de verschillende spelers binnen de projectorganisatie opgenomen. In de bijgevoegde projectplanning (bijlage 2, paragraaf 7.2) zijn de overleg- en rapportagemomenten aangegeven. Verder zal de organisatie via intranet en mail op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken met betrekking tot het project. 5.4 Externe partners Relevante externe partijen worden betrokken bij het bepalen van de ambities, de doelstellingen en de projecten (wat doen zij en wat komt er in de toekomst op hen af wat een relatie heeft met duurzaamheid?). De extern betrokkenen hebben een belangrijke rol in het proces, aangezien zij met name invloed hebben op de realisatie van de duurzaamheidsambities en de duurzaamheidsdoelstellingen. Bij de relevante externe partijen moet bijvoorbeeld worden gedacht aan: 1. bewoners (dorpsgericht werken); 2. bedrijven, brancheorganisaties, adviesbureaus; 3. toeristisch platform; 4. natuur- en milieu-organisaties; 5. scholen; 6. maatschappelijke organisaties; 7. betrokken organisaties bij de milleniumdoelstellingen; 8. woningcorporaties; 9. projectontwikkelaars; 10. regio West-Brabant (i.v.m. duurzame energie); 11. waterschap; 12. provincie. De externe partijen worden betrokken via enkele bijeenkomsten. De invulling van deze bijeenkomsten zal door de projectgroep worden bedacht. Op internet zal ook regelmatig worden gecommuniceerd over het project.

12 pagina 12 van 16 6 Projectplanning 6.1 Activiteitenplanning Met de uitvoering van het project wordt gestart in mei Het project duurt ongeveer een jaar. Bestuurlijke vaststelling van het beleidsplan duurzaamheid wordt daarom eind tweede kwartaal 2013 verwacht. In bijlage 2 (paragraaf 7.2) is de activiteitenplanning opgenomen. 6.2 Middelenplanning In de activiteitenplanning in bijlage 2 (paragraaf 7.2) is ook aangegeven wie verantwoordelijk is voor iedere activiteit. Om het project uit te kunnen voeren is capaciteit nodig vanuit de gemeentelijke organisatie. In bijlage 3 (paragraaf 7.3) is een raming van de benodigde capaciteit aangegeven. In totaal is vanuit de gemeentelijke organisatie uur tot uur nodig: projectleider: 457 uur; projectgroep (15 personen, incl. uren communicatie): 850 uur tot 900 uur; overig (MT, wethouder e.d.): 40 uur. Afdeling Openbare Werken heeft als gevolg van de Kerntakendiscussie minder ruimte in haar capaciteit. Daarom start het project pas in mei Verder worden de werkzaamheden dusdanig georganiseerd dat de afdeling zoveel mogelijk wordt ontlast. Ook vanuit de externe partners is capaciteit nodig. In bijlage 3 (paragraaf 7.3) is hiervoor een raming gemaakt. Naast capaciteit is er ook een budget nodig voor het uitvoeren van het project: Met de externe partners worden diverse bijeenkomsten georganiseerd. Getracht wordt deze bijeenkomsten te houden in het gemeentehuis en in de avonduren (tenzij overdag ook mogelijk is). Indien dit niet mogelijk blijkt, moeten er wellicht kosten worden gemaakt voor het huren van een ruimte of het regelen van broodjes e.d. Geraamd wordt dat hiervoor 1.000,00 nodig is. Ten behoeve van de communicatie moeten wellicht kosten worden gemaakt, bijvoorbeeld voor een huis-aan-huiskrant over duurzaamheid. De kosten voor de communicatie-activiteiten worden geraamd op 4.000,00. Het benodigde projectbudget wordt, gelet op bovenstaande, ingeschat op Dit budget is opgenomen in de lijst 'nieuw beleid' voor de begroting Bij behandeling van de begroting 2012 door de raad is dit budget inmiddels gehonoreerd. Zowel in het kader van de kerntakendiscussie als bij de kadernota zal ook aandacht moeten worden besteed aan de uitvoering van het beleidsplan duurzaamheid vanaf In paragraaf 3.4 (succes- en risicofactoren) is aangegeven dat de uitvoering van het beleidsplan niet hoort bij het project, maar dat dit wel noodzakelijk is voor de visie. Deze uitvoering kost tijd en geld, ook voor de gemeente.

13 pagina 13 van 16 7 Bijlagen 7.1 Bijlage 1: taakomschrijvingen projectorganisatie Gemeenteraad: 1. Middelen beschikbaar stellen voor uitvoering project; 2. Meedenken over de begripsdefiniëring van duurzaamheid, de leidende principes voor duurzaamheid en de duurzaamheidsambities; 3. Besluitvorming over het beleidsplan duurzaamheid. B&W: 1. Beslissingen nemen; 2. Beslissingsbevoegdheid delegeren; 3. Opdrachten geven; 4. Projectplan beoordelen en goedkeuren; 5. Middelen beschikbaar stellen; 6. Overeengekomen tussenresultaten bewaken; 7. Tussenresultaten beoordelen en goedkeuren. Stuurgroep (coördinatieteam): 1. Breed draagvlak creëren voor het project in de staande organisatie en B&W; 2. Specialisatie op die gebieden die van belang zijn voor het project; 3. Verantwoordelijk zijn voor derden en hen vertegenwoordigen; 4. Controlerende en coördinerende taak tussen lijn- en projectorganisatie. 5. Voorbereiden bestuurlijke besluitvorming. Bestuurlijk opdrachtgever: 1. Beoordelen projectplan; 2. Voorzitten overleggen met externe partijen; 3. Vertegenwoordiging project in B&W, stuurgroep en gemeenteraad; 4. Afstemming tussen de projectorganisatie en het gemeentebestuur; 5. Leggen verbindingen tussen gemeentelijke organisatie en extern betrokkenen; 6. Tussenresultaten beoordelen en bewaken. Ambtelijk opdrachtgever: 1. Beoordelen projectplan; 2. Vrijmaken capaciteit voor projectleider en betrokken medewerkers van eigen afdeling; 3. Vertegenwoordiging project in MT; 4. Bevoegdheden projectleider bepalen; 5. Coördinatie tussen projectorganisatie en ambtelijke organisatie; 6. Verantwoordelijk voor bedrijfsvoeringsaspecten; 7. Toezien op uitvoering project. Projectleider: 1. Projectplan maken; 2. Taken en activiteiten voor de projectuitvoering verdelen; 3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan projectgroepleden toekennen; 4. Aansturen project; 5. Aansturen projectgroep en voorzitten overleggen projectgroep; 6. Voortgang bewaken aan de hand van het projectplan; 7. Status en voortgang van het project regelmatig terugkoppelen aan ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever; 8. Voortgangsrapportages opstellen en voorleggen aan de stuurgroep en het MT;

14 pagina 14 van Adviseren en voorbereiden ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming; 10. Samen met cluster communicatie de communicatie over het project en de uitvoering hiervan richting projectorganisatie, gemeentelijke organisatie en extern betrokkenen verzorgen; 11. Het organiseren van verschillende vormen van overleg ten behoeve van de uitvoering van het project (projectgroep, overleg extern betrokkenen); 12. Beslissingen nemen en opdrachten geven, binnen de grenzen zoals die zijn overeengekomen met de ambtelijk opdrachtgever. 13. Verantwoordelijk voor de kwaliteit van het project; 14. Verzorgen projectadministratie: a. Urenregistratie; b. Planning bewaken en bijstellen indien nodig; c. Projectdossier bijhouden; d. Budgetbeheer projectbudget; e. Eventueel: verslaglegging overleggen. Projectgroep: Is verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde resultaten, die aan de projectgroep zijn toebedeeld. Aan de projectgroep nemen medewerkers deel vanwege hun expertise. Projectmedewerker (lid projectgroep): 1. Een planning van de eigen werkzaamheden opstellen; 2. De aan hem/haar opgedragen taken uitvoeren, conform de planning van het project (projectleider); 3. Werkzaamheden uitvoeren vanuit zijn of haar expertise ofwel kwaliteit bieden; 4. Verantwoordelijk voor de aan hem/haar opgedragen taak. Dit betekent ook dat indien voor zijn/haar taak hulp nodig is van collega's de projectmedewerker zelf hierover afspraken maakt met de betreffende collega's. 5. Terugkoppeling stand van zaken en eventuele knelpunten naar de projectleider en in de projectgroep. 6. Terugkoppeling informatie naar zijn/haar afdeling. Extern betrokkenen: 1. Actief meedenken over de definiëring van het begrip duurzaamheid en de visie; 2. Goed voorbereiden op de bijeenkomsten; 3. Nakomen gemaakte afspraken. Voorwaarden: 1. Indien binnen het project extra werkzaamheden worden gevraagd ten opzichte van het projectplan, dan wordt dit teruggekoppeld naar de ambtelijk opdrachtgever zodat in de lijn hierover beslissingen kunnen worden genomen. Dit geldt ook voor het projectbudget. 2. Bij het niet nakomen van gemaakte afspraken, dient in eerste instantie de projectleider de betreffende persoon hierop aan te spreken. Indien dit niet werkt, neemt de projectleider dit op met de ambtelijk (indien het een medewerker uit de gemeentelijke organisatie betreft) of bestuurlijke (indien het gaat om een extern betrokkene) opdrachtgever.

15 pagina 15 van Bijlage 2: activiteitenplanning project Duurzaamheid

16 pagina 16 van Bijlage 3: raming benodigde capaciteit project Duurzaamheid

Projectplan project duurzaamheid gemeente Drimmelen

Projectplan project duurzaamheid gemeente Drimmelen Projectplan project duurzaamheid gemeente Drimmelen Versie : 2 Datum : Maart 2011 Samengesteld door : K.J. van der Spek-van den Burg pagina 2 van 17 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanleiding en achtergrond

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

VNG Raadsledencampagne

VNG Raadsledencampagne Duurzaam Drimmelen VNG Raadsledencampagne Klimaat niet zonder de Raad Invloed raadsleden Borging beleid Collegiaal bestuur Collegeakkoord 2010-2014 Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025 Projectopdracht / Plan van Aanpak Afdeling Beleid, cluster Maatschappij januari 2013 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Doelstelling... 3 Resultaat... 3 Afbakening...

Nadere informatie

PROJECTPLAN Profiel Land van Cuijk. De opdracht 1.1 Aanleiding

PROJECTPLAN Profiel Land van Cuijk. De opdracht 1.1 Aanleiding PROJECTPLAN Profiel Land van Cuijk De opdracht 1.1 Aanleiding In november 2010 heeft het POHO Ruimte Land van Cuijk besloten dat er een regionale agenda (visitekaartje/pamflet) moet komen voor zaken die

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

In deze raadsinformatie brief informeren wij u over de stand van zaken van het project en de te nemen stappen en besluiten.

In deze raadsinformatie brief informeren wij u over de stand van zaken van het project en de te nemen stappen en besluiten. Aan: de gemeenteraad Ons kenmerk 2584520 Bezoekadres Cranendonck 3-4 6027 RK Soerendonk Postadres Postbus 2090 6020 AB Budel www.cranendonck.nl Contactpersoon Ben Driessen T 0495-431241 E b.driessen@cranendonck.nl

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak Onderzoeksaanpak Rekenkameronderzoek Feitenrelaas Ligne Status Datum Omschrijving Door Status 26 maart 15 Onderzoeksplan Ligne TH Concept, ter bespreking in RKC 31-3-15 31 maart 15 Vaststelling onderzoeksplan

Nadere informatie

Projectopdracht Regionale Woonvisie

Projectopdracht Regionale Woonvisie Projectopdracht Regionale Woonvisie Regio Zuidwest Drenthe Gemeenten De Wolden Meppel Westerveld Hoogeveen Februari 2011 1 Projectopdracht Regionale Woonvisie 1. Projectomschrijving 1.1 Aanleiding: In

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

1. Beschrijving, doelstelling en resultaat van het project verduurzaming

1. Beschrijving, doelstelling en resultaat van het project verduurzaming Projectplan Verduurzaming woningen in Drimmelen 1. Beschrijving, doelstelling en resultaat van het project verduurzaming De coöperatie Duurzaam Drimmelen streeft ernaar Drimmelen in 2040 energieneutraal

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Projectopdracht en Plan van aanpak

Projectopdracht en Plan van aanpak Projectopdracht en Plan van aanpak Actieplan Klimaat & energie Datum: 26 april 2016 Afdeling Economie en leefomgeving Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde Telefoon 14 0528 Fax 0528-378 228 Email gemeente@dewolden.nl

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Projectopdracht. Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties. Opgesteld door: M. van de Ven.

Projectopdracht. Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties. Opgesteld door: M. van de Ven. ` Projectopdracht Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties Opgesteld door: M. van de Ven. Ambtelijk opdrachtgever: T. Weekers. Bestuurlijk opdrachtgever:

Nadere informatie

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller:

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller: Aan de Raad Made, 30 augustus 2012 Agendapuntnummer: 7 Raadsvergadering: 30 augustus 2012 Onderwerp: Onderzoek naar 1 brede welzijnsinstelling Registratienummer: 12int02383 Casenr: 12.00919 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. :

Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. : INTERN MEMO Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. : Aanleiding Duurzaamheid is een speerpunt in het coalitieakkoord en het

Nadere informatie

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 Samen bouwen COLOFON Deze uitgave is tot stand gekomen met dank aan de inzet van

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Wonen & Voorzieningen

Wonen & Voorzieningen Definitief Projectplan 31 mei 2011 Wonen & Voorzieningen 28 april 2011, Marijke Bosch Veghel blad 2 Project Bestuurlijk opdrachtgever Opdrachtnemer Opdrachtgever As50 Wonen & Voorzieningen Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Startnotitie. Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen

Startnotitie. Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen Startnotitie Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen

Nadere informatie

a. de startnotitie Toekomstvisie Bergen 2040 vast te stellen;

a. de startnotitie Toekomstvisie Bergen 2040 vast te stellen; Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 21 juni 2012 Naam opsteller : werkgroep Lange Termijn Visie Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouder : Aletta Hekker Onderwerp:

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6 VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6 VOORSTEL 1. Het vaststellen van het Milieubeleidsplan 2009 2012 een het daarin opgenomen milieu-uitvoeringsprogramma 2009; 2. Het beschikbaar stellen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Registratienummer: : 2013011476 Opdrachtgever: : Tames Kokke/Ton van der Wees Opdrachtnemer(s) : Wim van der Vliet Budgetnummer : 000210013 Datum : 4 april

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDuurzaamheid

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDuurzaamheid gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4268 Inboeknummer 11bst00285 Beslisdatum B&W 15 maart 2011 Dossiernummer 11.11.753 RaadsvoorstelDuurzaamheid Inleiding In de vorige collegeperiode is Duurzaamheid en Klimaatbeleid

Nadere informatie

Bijlage 9 Communicatieplan uitvoering Wmo-beleidsplan: Communicatiedoel

Bijlage 9 Communicatieplan uitvoering Wmo-beleidsplan: Communicatiedoel Bijlage 9 Communicatieplan uitvoering Wmo-beleidsplan: Communicatiedoel De gemeente wil de eerder vastgestelde uitgangspunten van het Woensdrechtse Wmobeleid Bescherming, zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Startoverleg!30!maart!2017!

Startoverleg!30!maart!2017! Startoverleg30maart2017 VisieVeehouderijVenray GemeenteVenray PouderoyenCompagnons STARTDOCUMENT VisieVeehouderijgemeenteVenray Projectnummer :117012 Opdrachtgever :GemeenteVenray Status :concept Datum

Nadere informatie

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera Intentieverklaring Ten behoeve van het project om te komen tot de oprichting van een rechtspersoon Huisvesting PO/SO Dordrecht in het kader van de doordecentralisatie van de uitvoering van de zorgplicht

Nadere informatie

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014.

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014. Informatienota Aan: Commissie bestuur Van: college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014 Portefeuillehouder Laurens Verspuij Datum collegebesluit 5 november 2013 Geheimhouding: Nee Kennisnemen

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

Procesnotitie Centrale Huisvesting

Procesnotitie Centrale Huisvesting Procesnotitie Centrale Huisvesting 1. Doel procesnotitie Het raadsbesluit van 14 december 2010 voor de locatiekeuze, was een eerste mijlpaal in de initiatieffase van het project Centrale Huisvesting. De

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld Raadd.d.2*l^' l Aan de gemeenteraad Roden, 15 december 2010 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt: 6.3/22122010 Documentnr.: RV10.0505 BesWt: Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK Plan van aanpak Onderzoek toestaan permanente bewoning "Mulligen"

GEMEENTE OLDEBROEK Plan van aanpak Onderzoek toestaan permanente bewoning Mulligen GEMEENTE OLDEBROEK Plan van aanpak Onderzoek toestaan permanente bewoning "Mulligen" Kenmerk (Verseon): Versie: Status: Datum: 157133 versie 1 concept, intern 7 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Projectplan. Integraal HRM

Projectplan. Integraal HRM Projectplan Integraal HRM i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Integraal HRM Datum 08-02-2010 Auteur David Bul/Hans Klink Locatie J:\Werkplan BNB\2010 HRM-bedrijfsvoering\4.1 HRM\Strategisch HRM

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Bestuurlijke P&C-kalender 2014

Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Inleiding Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2014. In deze kalender is van elk document binnen deze cyclus de planning opgenomen

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Voortgangsrapportage Nummer: 8 Datum : 1 oktober 2015 Naam project Programma Dienstverlening Opdrachtgever Bestuurlijk: D.P. de Kruif Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Programmamanager M. Eillebecht-van

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling:

Duurzame ontwikkeling: Duurzaam Tynaarlo Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien in de behoeften van de huidige generaties zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. (Our common future 1987)

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

Behandeld in commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Cultuur 9 april 2002

Behandeld in commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Cultuur 9 april 2002 Voorstel aan de Raad Nummer / datum raadsvergadering / datum vergadering B&W 70/2001 / 24 april 2002 / 5 maart 2002 Behandeld in commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Cultuur 9 april 2002

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser

Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser Projectplan samenwerking Onderdeel Week van de Jeugd Opdrachtnemers Werkgroep Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser 1. Projectomschrijving

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Programma/Projectplan. Oldebroek voor Mekaar/vermindering van regelgeving. Gemeente Oldebroek

Programma/Projectplan. Oldebroek voor Mekaar/vermindering van regelgeving. Gemeente Oldebroek Programma/Projectplan Oldebroek voor Mekaar/vermindering van regelgeving Gemeente Oldebroek Datum 27 augustus 2015 Projectleider Marcel Tijssen, beleidsmedewerker juridische zaken en handhaving Ambtelijk

Nadere informatie

Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden

Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden Auteur J.P. Groffen-Hopmans Intern Bedrijf Gemeente Papendrecht Onderwerp Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Voorstel De raad voor te stellen: 1. Akkoord te gaan met het beëindigen van het project verbouw en renovatie sportcentrum De Kemmer

Voorstel De raad voor te stellen: 1. Akkoord te gaan met het beëindigen van het project verbouw en renovatie sportcentrum De Kemmer Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 29 november 2011 Registratienummer: 2011/76 Agendapunt nummer: 13 Onderwerp Projecteinde sportcentrum De Kemmer Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Overzicht formulieren en procedures Projectmatig Werken

Overzicht formulieren en procedures Projectmatig Werken Overzicht formulieren en procedures Projectmatig Werken Fasering Formulieren Procedure Initiatief Projectmelding Een kansrijk idee wordt verwoord op een projectmeldingsformulier. De bedoeling is dat er

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 22 januari 2013 Agendanummer : 15 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : Schutten Voorstel aan de raad Onderwerp : Nota Langedijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 285035 Datum : 25 april 2016 Programma : Woon -en leefomgeving Blad : 1 van 1 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. V.G.M.

Nadere informatie

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Venlo/Valkenswaard, 12-6-2015 Project A3 Betrokken partners: Alle locaties en secties Datum: mei 2015

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Zaterdag 19 juni 2021

Plan van Aanpak. Zaterdag 19 juni 2021 Plan van Aanpak 100 jarig Jubileum Julianadorper Voetbal Club J.V.C. Zaterdag 19 juni 2021 Akkoord Bestuur J.V.C., XX maand 2016 Voorzitter v.v. J.V.C. Dhr. A. Wierstra Pagina 1 van 6 1. PROJECT VIERING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Plan van aanpak Opstellen Sportvisie

Plan van aanpak Opstellen Sportvisie Plan van aanpak Opstellen Sportvisie Datum: 1 oktober 2012 Status: Definitief Projectnummer: Projectleider: M. Ahlers / M. van Zal Ambtelijk P.J. Gerth opdrachtgever: Bestuurlijk Wethouder J. van Berkel-Vissers

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA

Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Achtergronden 1.1 LTA 3 1.2 Evenementencommissie 3 1.3 Formalisering 3 Hoofdstuk 2 Taken en verantwoordelijkheden 2.1 Doelstellingen

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Bestuursopdracht: beleidsnota recreatie en toerisme. Brunssum, d.d. : Gemeenteblad : 2008/20 Afdeling Nr.

Raadsvoorstel Bestuursopdracht: beleidsnota recreatie en toerisme. Brunssum, d.d. : Gemeenteblad : 2008/20 Afdeling Nr. Raadsvoorstel Bestuursopdracht beleidsnota recreatie en toerisme Brunssum, d.d. 11-12-2007 Gemeenteblad 2008/20 Afdeling Nr. B&S 2007/16656 Portefeuillehouder Heinen Onderwerp Beleidsnota recreatie en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie Startnotitie Nieuw Bedrijventerrein Voorlopige projectnaam: Bestuurlijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtnemer: Nieuw bedrijventerrein H.T.J. van Beers C.L. Jonkers Ambtelijk opdrachtgever: Ambtelijk

Nadere informatie

Programmaplan Harmonisatie

Programmaplan Harmonisatie Programmaplan Harmonisatie Harmonisatie van beleid, regelingen, verordeningen en werkwijzen van de nieuwe gemeente Alkmaar Rapport - Concept 3 maart 2015 Sharon Blair-Zuijderhoff Voorwoord Opdrachtgever

Nadere informatie