Vooruit met de proeftuin!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vooruit met de proeftuin!"

Transcriptie

1 Vooruit met de proeftuin! 1-meting Wmo proeftuin in West Gemeente Utrecht Oktober 2006

2 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus CE Utrecht in opdracht van Afdeling Welzijn, DMO en GG&GD Gemeente Utrecht internet rapportage Klaske Gonlag Geisje Hoetjes Jan Mentink informatie Klaske Gonlag (030) bronvermelding Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met de bronvermelding: Bestuursinformatie, gemeente Utrecht

3 Samenvatting De cursus Tijdens de afwas is een goede aanzet voor het leren signaleren door huishoudelijk werkers. Wel moet het onderwerp op de agenda blijven, bijvoorbeeld door het organiseren van extra terugkombijeenkomsten of het een plek te geven tijdens werkoverleggen van Aveant. De netwerkfunctie is volgens de betrokken organisaties een belangrijke meerwaarde van de proeftuin: zij zijn beter op de hoogte van elkaars aanbod en weten elkaar beter te vinden. Tot juni 2006 is een substantieel aantal signalen (circa 25) opgehaald. Dit aantal is lager dan verwacht, maar geen reden om de proeftuin stil te zetten; hiervoor heeft het project nog te veel potentie. Enkele aanscherpingen in de organisatie worden aanbevolen, zoals: ook na de cursus huishoudelijk werkers (blijven) ondersteunen en stimuleren goed te signaleren en te verwijzen, tevens de signalen van vrijwilligers bijhouden en aandacht hebben voor mantelzorgers. Introductie Na de 0-meting van 2005, heeft in 2006 een 1-meting plaatsgevonden naar de Wmo proeftuin in de wijk West. In deze meting ligt de nadruk op vragen als: zijn de huishoudelijk werkers (en de vrijwilligers) voldoende toegerust om goed te kunnen signaleren, hoeveel signalen zijn opgehaald, hoe functioneren de organisaties in de proeftuin en wat zien zij als meerwaarde van de samenwerking? Ook zijn in dit onderzoek aanbevelingen gegenereerd voor het vervolg van de proeftuin. In 2007 volgt de afsluitende 2-meting. Cursus is goede aanzet voor leren signaleren De cursus die huishoudelijk werkers hebben ontvangen, is een eerste aanzet voor het signaleren en doorverwijzen in de praktijk. De cursus wordt door de huishoudelijk werkers en de organisaties positief beoordeeld. De betrokkenen geven echter aan dat alleen de cursus niet voldoende is. De huishoudelijk werkers zijn niet a-priori opgeleid voor signaleren en doorverwijzen, het onderwerp is voor sommigen nieuw en het blijkt dat verschillende huishoudelijk werkers het moeilijk vinden om de vraag achter de vraag te achterhalen. Het onderwerp en het belang van signaleren en doorverwijzen moeten dus regelmatig terugkomen op de agenda. Hierbij valt te denken aan (terugkom)bijeenkomsten bij Aveant. In het najaar zijn reeds enkele terugkombijeenkomsten gehouden; de huishoudelijk werkers waren hier positief over. Een van de betrokkenen benadrukt dat het voor zowel de cursus als de daarop volgende bijeenkomsten van belang is dat er, nog meer dan nu het geval is, gewerkt wordt met concrete voorbeelden of cases. Verwijsoverzicht wordt door signaleerders als nuttig ervaren Het verwijsoverzicht wordt door de betrokkenen gewaardeerd en (in meer of mindere mate) gebruikt. Verder zijn huishoudelijk werkers soms geneigd het signaal zelf op te lossen in plaats van de klant door te verwijzen (al dan niet via de teamleider van Aveant). Dit houdt in dat ze zelf extra hand- en spandiensten uitvoeren. Dat is prima, als ze de teamleider maar een seintje geven. Dit laatste gebeurt dan niet altijd. 3 Vooruit met de proeftuin!, Gemeente Utrecht

4 Aantal opgehaalde signalen is beperkter dan verwacht Het aantal signalen dat tot juni is opgehaald, is met een aantal van circa 25 beperkter dan verwacht. De signaleerders en organisaties benoemen meerdere oorzaken. Om te beginnen is het mogelijk dat de groep van de proeftuin een meer vitale, stabiele en relatief gezonde groep dan oorspronkelijk gedacht, waardoor het niet te verwachten is dat hier op korte termijn veel extra signalen worden opgehaald. De gemeente laat dit in de zomer van 2006 onderzoeken door klantbezoekers van Aveant. Verder lag de verwachting voor het aantal signalen dat opgehaald zou worden aan de hoge kant. Daarnaast komt in zowel dit rapport als het onderzoek dat Aveant uitvoert naar voren dat er enkele signalen zijn blijven liggen. De oorzaak hiervan vinden we in het niveau van de huishoudelijk werkers en hun beperkte scholing op het gebied van signaleren en doorverwijzen. Het is voor hen soms moeilijk een bepaalde opmerking, handeling of houding van een client te herkennen als signaal. Ook zijn sommige signalen wel opgepakt, maar niet geregistreerd, omdat de huishoudelijk werkers ze zelf al opgelost hebben. Netwerkfunctie is belangrijke meerwaarde van proeftuin Door de betrokken organisaties wordt de netwerkfunctie van de proeftuin als grote meerwaarde van het project bestempeld. Door samen te werken in het kader van de proeftuin, zijn organisaties meer op de hoogte van elkaars aanbod en verwijzen hier, zowel in als buiten het project, makkelijker naar door. De netwerkfunctie van de proeftuin mag volgens de betrokkenen echter niet de hoofdreden van de proeftuin worden. Over de onderlinge samenwerking in het project en de organisatiestructuur (met zowel een stuurgroep als een uitvoeringsclub) zijn de organisaties over het algemeen tevreden. Verder zijn de organisaties, na een kleine dip eind 2005, weer gemotiveerd om de proeftuin voort te zetten. Zij zijn het er over het algemeen over eens dat de proeftuin de juiste weg is voor het bereiken van het gestelde doel: mensen langer en op volwaardige wijze thuis laten wonen. Enkele geïnterviewden noemen de afstemming tussen de stuurgroep enerzijds en de uitvoeringsclub anderzijds als aandachtspunt. Signalen van vrijwilligers worden niet bijgehouden; dit is een gemis Evenals de huishoudelijk werkers, zijn ook de vrijwilligers over het algemeen te spreken over de cursus. Zij hebben op de cursus kennisgemaakt met verschillende andere vrijwilligers, wat hen duidelijker maakt dat zij onderdeel uitmaken van een heel netwerk van organisaties in de wijk en hen bewuster maakt van de eigen bril waardoor zij naar problemen en oplossingsmethoden kijken. De signalen van de vrijwilligers worden niet geregistreerd; dit wordt door enkele organisaties als gemis benoemd. De dubbele rol van mantelzorgers vraagt aandacht Naast vrijwilligers, krijgen het komende jaar ook mantelzorgers een plek in de proeftuin. Hierbij wordt door verschillende betrokkenen benadrukt dat er aandacht moet zijn voor de dubbele rol van de mantelzorgers: zij moeten leren om (beter) te signaleren, maar daarnaast is het ook een groep waarbij anderen in de gaten moeten houden (signaleren) of zij niet overbelast worden. 4 Vooruit met de proeftuin!, Gemeente Utrecht

5 Vooruit met de proeftuin! Er is een substantieel aantal signalen opgehaald, maar minder dan verwacht. Dit laatste is volgens ons geen reden om (nu) te stoppen met de proeftuin. Daarvoor zit er nog te veel potentieel in het project dat verder benut kan worden. Hiervoor doen wij de volgende aanbevelingen. Huishoudelijk werkers moeten meer ondersteund worden bij het signaleren en doorverwijzen. Bijvoorbeeld door het regelmatig te bespreken in een terugkombijeenkomst of werkoverleg. Hier kunnen ervaringen worden uitgewisseld, kan van elkaar geleerd worden en kunnen problemen besproken worden met de leiding. Mede hierdoor wordt huishoudelijk werkers gestimuleerd alerter te zijn en te rapporteren over de signalen. Specifieke aandacht is nodig voor het herkennen van de vraag achter de vraag ; soms is het voor huishoudelijk werkers namelijk nog moeilijk om in bepaald gedrag, houding of opmerking van de cliënt een signaal te herkennen. Dit herkennen van de vraag achter de vraag kan het beste getraind worden middels concrete casussen en praktijkvoorbeelden. Ook is het belangrijk om te blijven benadrukken dat signaleerders niet teveel kleine taken zelf doen, maar vooral doorverwijzen (via de teamleider). Verder is het aan te raden dat huishoudelijk werkers ook de minder gearticuleerde signalen doorspelen aan de teamleider; die kan dan zelf bezien welke vervolgactie nodig is. Het nieuwe verwijsoverzicht is nog niet in het bezit van een ieder. Draag er zorg voor dat alle signaleerders het nieuwe Verwijsoverzicht (het gekleurde boekje) in hun bezit hebben. Het komende jaar is het van belang om aandacht te hebben voor de dubbele rol van de mantelzorgers. Om een completer beeld te krijgen van het aantal signalen en doorverwijzingen, is het aan te raden ook de signalen van de vrijwilligers bij te houden. 5 Vooruit met de proeftuin!, Gemeente Utrecht

6 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 7 1 Organisatie van de proeftuin 9 2 Signaleren en doorverwijzen in de praktijk 14 Bijlage 1 19 Bijlage Vooruit met de proeftuin!, Gemeente Utrecht

7 Inleiding Voor u ligt het rapport Vooruit met de proeftuin!. Hierin vindt u de resultaten van de 1-meting naar de Wmo-proeftuin in de wijk West. Aanleiding De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) komt eraan per 1 januari Doel van de wet is om mensen langer zelfstandig te laten wonen, gebruik makend van de algemene voorzieningen en ondersteund door mantelzorgers en vrijwilligers. Een aantal verstrekkingen van de AWBZ worden overgeheveld naar de gemeente. Hieronder valt ook de huishoudelijke verzorging waar mensen een beroep op kunnen doen. In de Utrechtse wijk West wordt er vanaf 2005 een proef gedaan in het kader van de Wmo. Huishoudelijk werkers van thuiszorgorganisatie Aveant krijgen een signaalfunctie, zodat zij de klanten in een vroeg stadium kunnen doorverwijzen naar welzijnsactiviteiten of vrijwillige thuishulp en mantelzorgers kunnen verwijzen naar mantelzorgondersteuning. In de tweede fase van het project worden ook vrijwilligers toegerust om beter te kunnen signaleren en doorverwijzen. Tot slot worden mantelzorgers bij het project betrokken. Doel van de proef is om mensen langer en zo volwaardig mogelijk thuis te laten wonen, door eerder en meer preventieve activiteiten in te zetten. De proeftuin heeft een looptijd van 2 jaar. Om het project goed te evalueren heeft Bestuursinformatie de opdracht gekregen het project op verschillende momenten te onderzoeken. In juni 2005 heeft de 0-meting plaatsgevonden, waarna in 2006 de 1-meting is gehouden, met onderhavig rapport als resultaat. De data-verzameling van de 1-meting heeft plaatsgevonden tussen mei en augustus In 2007 staat de afsluitende 2- meting op stapel. Tegelijkertijd met de 1-meting heeft de gemeente Aveant opdracht gegeven een vitaliteitsonderzoek te houden onder alle klanten van de proeftuin. De eerste uitkomsten van dit onderzoek zijn ook meegenomen in voorliggend rapport; voor de gedetailleerdere onderzoeksgegevens verwijzen we u door naar het rapport over het vitaliteitsonderzoek. Doel en aanpak van het onderzoek De doelstellingen van de 1-meting zijn: A. Inzicht bieden in het bereik van de beoogde prestaties (output) B. Beperkt inzicht bieden in hoeverre de proeftuin bijdraagt aan de beoogde resultaten (outcome) C. Inzicht bieden in de werkprocessen en samenwerking van de Wmo proeftuin in West D. Genereren van aanbevelingen voor eventuele bijsturing van het project na 1 jaar Ad. A Hierbij gaat het onder andere om de vragen: Zijn de huishoudelijk werkers en de vrijwilligers in West voldoende toegerust om goed te kunnen signaleren en doorverwijzen? Hoeveel signalen zijn opgehaald en wordt hierop actie ondernomen? Ad. B In hoeverre draagt de proeftuin eraan bij dat mensen met een zorgbehoefte langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en een volwaardig leven kunnen leiden? In de evaluatie wordt aan betrokkenen gevraagd in hoeverre dat volgens hen gelukt is. 7 Vooruit met de proeftuin!, Gemeente Utrecht

8 Ad. C Bij de proeftuin zijn de volgende organisaties betrokken, onder leiding van de gemeente Utrecht: Aveant Portes Platform Informele Zorg Steunpunt Mantelzorg De 1-meting bestaat uit interviews met vertegenwoordigers van betrokken organisaties, signaleerders (huishoudelijk werkers en vrijwilligers) en cliënten. Daarnaast is ook deskresearch uitgevoerd. Meer over de onderzoeksmethode vindt u in de bijlage. Leeswijzer In het eerste hoofdstuk beschrijven we de organisatie van de proeftuin: welke organisaties werken met elkaar samen in de proeftuin, hoe tevreden zijn ze hierover, wat zijn volgens hen mogelijke verbeterpunten? In hoofdstuk 2 staat het signaleren en doorverwijzen in de praktijk centraal: zijn de huishoudelijk werkers en vrijwilligers voldoende toegerust om te signaleren, hoeveel signalen zijn er nu opgehaald en hoe gaat het doorverwijzen? In de bijlage 1 wordt er een schets gegeven van de bevolking in de wijk waar de proeftuin plaatsvindt: de wijk West. In bijlage 2 bespreken we de gehanteerde onderzoeksmethode. 8 Vooruit met de proeftuin!, Gemeente Utrecht

9 1 Organisatie van de proeftuin In de proeftuin werken verschillende organisaties samen aan een gezamenlijk doel. De netwerkfunctie is volgens de betrokken organisaties een grote meerwaarde van de proeftuin: organisaties weten elkaar makkelijker te vinden en zijn beter op de hoogte van elkaars aanbod. Volgens de geïnterviewde organisaties is de structuur van de proeftuin goed neergezet. Wel kan de communicatie tussen de stuurgroep en uitvoerdersclub soms beter. Ook wordt het door sommigen als gemis ervaren dat de signalen van vrijwilligers niet worden geregistreerd. Verder wordt benadrukt dat de dubbele rol van mantelzorgers het komende jaar aandacht behoeft. 1.1 Inleiding Hoe is de proeftuin vormgegeven, hoe werken de verschillende partijen met elkaar samen, wat is volgens hen de meerwaarde van het project en wat zou er verbeterd kunnen worden? Deze vragen staan in dit hoofdstuk centraal. In paragraaf 1.2. bespreken we de opzet van de proeftuin. Paragraaf 1.3. gaat in op de structuur en samenwerking en in de vierde paragraaf bespreken we de de signaalfunctie van de verschillende organisaties en mogelijke verbeterpunten. 1.2 De opzet van de proeftuin Verschillende organisaties werken samen in de proeftuin Bij de proeftuin zijn de volgende organisaties betrokken: Gemeente Utrecht, Aveant, Wijkwelzijnsorganisatie Portes, Platform Informele Zorg en Steunpunt Mantelzorg. Er bestaat zowel een stuurgroep als een uitvoerdersclub; in beide groepen zitten vertegenwoordigers van de genoemde organisaties. De stuurgroep overlegt met elkaar over de grote lijnen van de het project: worden de gestelde doelen bereikt, op welke punten kan het project bijgestuurd worden? De uitvoerdersclub bespreekt met elkaar voornamelijk de opgehaalde signalen. Doel van de proef: mensen langer zelfstandig en volwaardig thuis laten wonen Het doel van de proeftuin is om mensen langer en zo volwaardig mogelijk thuis te laten wonen, door eerder en meer preventieve activiteiten van welzijn, vrijwilligers en mantelzorgondersteuning in te zetten. De proef is gestart in de zomer van 2005 en heeft een doorlooptijd van twee jaar. Cliëntgroep bestaat uit circa 140 cliënten De groep van de proeftuin bestaat uit circa 140 cliënten. Deze cliënten krijgen, naast de huishoudelijke ondersteuning, meestal geen extra professionele ondersteuning of hulp. Hiermee tekent de groep zich af als een redelijk vitale cliëntgroep. Huishoudelijk werkers en vrijwilligers extra toegerust voor signaleren en verwijzen Om huishoudelijk werkers en vrijwilligers beter toe te rusten voor het signaleren en doorverwijzen naar activiteiten of extra ondersteuning, zijn er verschillende acties ondernomen. Zo hebben ongeveer 40 huishoudelijk werkers van Aveant in de wijk West een training gehad: Tijdens de afwas. 9 Vooruit met de proeftuin!, Gemeente Utrecht

10 Deze training is -in verkorte vorm- ook gegeven aan een 40-tal vrijwilligers. Verder zijn bij Aveant, naar aanleiding van de cursus, enkele terugkombijeenkomsten georganiseerd. Voor zowel de huishoudelijk werkers als de vrijwilligers is een Verwijsoverzicht voor West gemaakt. Dit bestond eerst uit enkele geniete A4-tjes, maar is nu een kleurrijk boekje. Project wordt uitgevoerd in verschillende fasen Het project wordt uitgevoerd in verschillende fasen. De fasering die we hier beschrijven wijkt iets af van de fasering die in het projectplan van de proeftuin staat beschreven. Dit komt omdat de fasering van de proeftuin en de inhoud van de verschillende fasen gedurende het project iets is aangepast. Fase 1 bestaat eruit dat de huishoudelijk werker signaleert bij de cliënten en mantelzorgers. Zij geeft signalen door aan haar teamleider. Deze onderneemt zelf actie, of schakelt de hulp in van een van de andere betrokken organisaties. Het kan ook zijn dat de huishoudelijk werker het signaal zelf oplost. Dit is akkoord, maar zij dient dit dan wel door te geven aan de teamleider. Fase 1 loopt door, terwijl de tweede en derde successievelijk beginnen. In fase 2 gaan vrijwilligers op dezelfde wijze als de huishoudelijk werkers signaleren en doorverwijzen. Vervolgens worden ook mantelzorgers bij het project betrokken. In fase 3 is het de bedoeling dat van het totale aanbod in de wijk een keten wordt gevormd. Evaluatie van de proeftuin op drie momenten Omdat de proeftuin bij succes navolging zal krijgen in andere wijken en wellicht ook andere gemeenten, is een gedegen evaluatie van het project van belang: een 0-meting in juni 2005, een 1- meting in 2006 (dataverzameling in de periode mei-augustus) en een 2-meting in De nadruk van de evaluatie ligt op het in beeld brengen van de behaalde prestaties en de wijze waarop dit is gebeurd. Vanwege de kleine schaal en korte looptijd van het project (in combinatie met de complexiteit van de problematiek) is het niet mogelijk een eenduidige link te leggen tussen de interventie van de proeftuin en het uiteindelijke doel waar de proeftuin aan bij moet dragen: langer zelfstandig wonen en aangenaam en volwaardig leven. 1.3 Structuur en samenwerking De organisaties zetten het project, na kleine dip, met energie voort De verschillende organisaties die bij de proeftuin zijn betrokken, zijn redelijk positief over het project. Een tijdje terug kende de proeftuin een dipje, maar die is overwonnen. Onder andere een benen op tafel-overleg heeft hieraan bijgedragen. Een van de geïnterviewden legt uit: Ik weet wel van een stuurgroep van een tijdje terug dat er een beetje een dip was: komt er wel genoeg uit het project? En toen is er een benen op tafel-overleg geweest. Heel open minded en zonder strijd kijken wat we nu willen en kunnen. En toen is er toch weer een positieve flow ontstaan. Volgens de organisaties kent de proeftuin een aantal succesfactoren, maar zijn er ook een aantal belangrijke knelpunten. In de volgende alinea s bespreken we deze successen en aandachtspunten. Netwerkfunctie is volgens organisaties grote meerwaarde van de proeftuin De netwerkfunctie van de proeftuin is volgens de organisaties een van de grootste pluspunten van het project. Door met elkaar samen te werken aan één project en hiervoor gezamenlijk aan tafel te zitten, weet je meer van elkaars aanbod en weet je elkaar sneller te vinden, zowel binnen de proeftuin als buiten het project om. Ook wordt aangegeven dat het samenwerken de laatste tijd steeds 10 Vooruit met de proeftuin!, Gemeente Utrecht

11 beter gaat. De organisaties benadrukken echter dat de netwerkfunctie een belangrijke meerwaarde is, maar niet het hoofddoel van de proeftuin is. Verder geeft een van de betrokken organisaties aan dat er in de toekomst ook meer verbanden gelegd kunnen worden tussen de mantelzorgers, vrijwilligers en professionele zorg. Hiervoor zijn verschillende manieren voorhanden. Zo kan het opgepakt worden op structuur niveau (de stuurgroep), maar ook op individueel niveau. De geïnterviewde zegt: Nu zijn het toch min of meer losse groepen: de thuiszorgers, de vrijwilligers, de mantelzorgers. Misschien kan er nog iets gebeuren om de verbindingen tussen die verschillende groepen te versterken Nu hoor je soms klachten van vrijwilligers over de betaalde krachten: die komen even hun taak doen, en dan zijn ze weer weg Maar die klachten zijn er natuurlijk ook omgekeerd. Het lijkt me goed dit ns uit te wisselen tijdens een gezamenlijke avond. En dan ook benadrukken dat een ieder belangrijk werk doet, maar dat een ieder dat wel op z n eigen manier doet. Door proeftuin zijn signaleerders en organisaties zich bewuster van positie in de wijk Verschillende signaleerdeers en organisaties geven aan dat ze zich door de proeftuin bewuster zijn geworden van de eigen positie in de wijk. Voor de organisaties geldt dat ze beter weten wat andere organisaties in de wijk doen en wat hun aanbod is. Ook voor de huishoudelijk werkers en vrijwilligers geldt dat zij door de training en het verwijsoverzicht een completer beeld hebben gekregen van de veelheid aan diensten die wordt aangeboden in de wijk. Een van hen geeft aan: Ik was op een zeer aangename manier verrast door het grote aanbod in de wijk. Je bent natuurlijk wel op de hoogte van een aantal grotere organisaties, maar van heel veel kleinere instanties wist ik niet dat ze bestonden Je wordt je dan ook bewust dat jij als organisatie deel uitmaakt van een heel groot netwerk. Een van de geïnterviewde vrijwilligercoördinatoren benadrukt dat de vrijwilligers zich door de training bewust zijn geworden van de manier waarop zij problemen benaderen en oplossingen aandragen. Op de training hebben zij geleerd dat oplossingen soms ook op een andere manier, wellicht door andere vrijwilligers of een andere organisatie, opgelost kunnen worden. Structuur van de proeftuin is goed neergezet, wel kan communicatie verbeterd worden Volgens de geïnterviewde organisaties is de structuur van de proeftuin, met een stuurgroep en een uitvoerdersclub, goed neergezet. Sommige geïnterviewden vroegen zich in het begin van de proeftuin af waarom er twee groepen in het leven zijn geroepen, maar hebben gemerkt dat in beide groepen toch verschillende onderwerpen worden besproken. Wel noemen enkele geïnterviewden dat de communicatie tussen de stuurgroep en de uitvoerdersclub verbeterd kan worden. Een van hen geeft aan: De stuurgroep praat met elkaar, en de uitvoerdersgroep praat met elkaar, die communicatie zal volgens mij prima verlopen, maar de onderlinge interactie is wat mij betreft nog te summier. Ook geeft een vertegenwoordiger van een van de organisaties uit de uitvoerdersclub aan dat, als er zo weinig signalen zijn, er wellicht iets minder vergaderd hoeft te worden. Een ander geeft de voorkeur aan iets vaker kort overleggen dan, zoals het nu is, relatief weinig maar lange overleggen. Signalen worden doorgegeven aan teamleider van Aveant, en die verwijst door De signalen die huishoudelijk werkers ophalen, kunnen zij zelf met de klant en eventueel het verwijsoverzicht oplossen. Ook kunnen zij het signaal doorgeven aan hun teamleider -altijd met toestemming van de klant- die vervolgens een oplossing zoekt. Volgens de betrokkenen gebeurt het signaleren vaak op laatstgenoemde manier: de huishoudelijk werker meldt het signaal aan de teamleider en de teamleider neemt contact op met de organisatie die de gevraagde dienst het best kan verlenen. De teamleider koppelt dit over het algemeen niet terug naar de huishoudelijk werker 11 Vooruit met de proeftuin!, Gemeente Utrecht

12 die het signaal heeft gegeven. Dit omdat zij volgens de teamleider in de praktijk vanzelf zal merken of en op welke manier de gevraagde dienst geregeld is. Verder is het ook zo dat sommige huishoudelijk werkers zelf de telefoon pakken om ondersteuning te regelen; dit gaat volgens betrokkenen over het algemeen goed, maar het nadeel hiervan is dat de teamleider minder zicht heeft hoe en wat er precies wordt gesignaleerd en doorverwezen. Het is namelijk de bedoeling dat de huishoudelijk werker hierover rapporteert, maar dat gebeurt niet altijd. De signalen die bij de teamleider van Aveant worden doorgegeven, worden geregistreerd. In een van de gesprekken wordt benadrukt dat het van belang is dat huishoudelijk werkers tijdens werktijd en op een laagdrempelige manier hun signaal aan de teamleider kunnen blijven doorgeven. Signalen van vrijwilligers worden niet bijgehouden; dit wordt als gemis ervaren Voor de vrijwilligers geldt dat hij of zij het signaal doorgeeft aan de vrijwilligerscoördinator van de betreffende organisatie. Die moet het signaal verder behandelen. De signalen van vrijwilligers worden niet apart geregistreerd. Hier is bij de start van de proeftuin bewust voor gekozen; de verwachting was dat het bijhouden van de signalen van vrijwilligers voor de verschillende betrokkenen te complex zou zijn. Daardoor is er geen zicht op het aantal signalen en doorverwijzingen van de vrijwilligers. Dit wordt door enkele betrokken organisaties als een gemis benoemd: op deze manier ontbreekt een compleet beeld van het totaal aantal signalen en doorverwijzingen in de proeftuin. 1.4 De signaalfunctie van de verschillende organisaties Cursus goede aanzet voor meer signaleren en doorverwijzen De verschillende organisaties zijn het er over eens dat de cursus een goede aanzet is voor meer en beter signaleren en doorverwijzen door de huishoudelijk werkers en vrijwilligers. Wel wordt aangegeven dat alleen de cursus niet voldoende is. Om het signaleren en doorverwijzen echt te laten beklijven, is het belangrijk dat het onderwerp op de agenda blijft. Bijvoorbeeld door het organiseren van terugkombijeenkomsten zoals er al een aantal geweest zijn of door andere momenten te organiseren waar collega s ervaringen kunnen uitwisselen en bij elkaar kunnen spiegelen over de problemen en mogelijkheden van het signaleren en doorverwijzen. In de interviews komt naar voren dat dit soort activiteiten voor de huishoudelijk werkers weer op de rol staan. Verder wordt door verschillende geïnterviewden aanbevolen de cursus ook in andere wijken te geven. Ook noemt een enkele betrokkene dat de cursus misschien niet aan álle huishoudelijk werkers of vrijwilligers gegeven moet worden, maar vooral aan geïnteresseerden; bij hen is de meeste en het gemakkelijkst winst te verwachten. Verder wordt door een van de betrokkenen de wens geuit om in de training nog meer met praktijkvoorbeelden te werken: Ik heb tijdens de training gemerkt dat het erg belangrijk is om bij de huishoudelijk medewerkers met concrete voorbeelden en casussen te komen en zo te bespreken wat er bij een klant aan de hand kan zijn. Het moet beeldend worden gemaakt, een theoretisch verhaal landt niet Dus meer casussen en misschien wel acteren tijdens de trainingen en bijeenkomsten. Meer aandacht in het project nodig voor mantelzorgers Verschillende betrokkenen geven aan dat er in het project meer aandacht nodig is voor mantelzorgers. Zij hebben nu nog een geringe plek in de proeftuin, maar deze moet het komende jaar groter worden. Hierbij benadrukt een van de geïnterviewden dat er aandacht moet zijn voor de bijzondere, dubbele positie, die mantelzorgers innemen. Om te beginnen zal aan de orde moeten komen hoe zij alerter kunnen zijn op signalen, en welke verschillende mogelijkheden er zijn om iets met 12 Vooruit met de proeftuin!, Gemeente Utrecht

13 die signalen te doen. Daarnaast, en dat wordt in het project minder sterk benadrukt, is het van belang dat huishoudelijk werkers en vrijwilligers openstaan voor signalen van mantelzorgers. Wanneer bijvoorbeeld gesignaleerd wordt dat de mantelzorger het té druk heeft met de zorgtaak, zal doorverwezen kunnen worden naar het Steunpunt Mantelzorg of kan extra ondersteuning geregeld worden die de taken van de mantelzorger kan verlichten (waardoor mantelzorgers hun zorgtaken langer kunnen volhouden). Suggesties gedaan om organisatie van de proeftuin aan te scherpen Het aantal opgehaalde signalen blijft achter bij de verwachtingen die de organisaties. In het volgende hoofdstuk wordt uitgebreider op het verhaal hierachter ingegaan. Volgens een klein aantal betrokkenen moet de proeftuin stoppen als het aantal signalen niet toeneemt. Ook wordt geopperd dat het signaleren moet blijven, maar dat dit niet gedaan moet worden door huishoudelijk werkers. Verder wordt het voorstel gedaan dat er een andere (minder vitale) doelgroep moet worden gekozen; hierbij is de kans groter dat er wel meer signalen worden opgehaald. Ook noemen enkelen dat het project kan worden uitgebreid naar andere wijken. Het is echter de vraag of deze opties binnen het project passen. Het blijven trainen van de vrijwilligers en huishoudelijk werkers en het op de agenda houden van het onderwerp, lijkten daarmee de eerste en meest voor de hand liggende optie om de organisatie van de proeftuin aan te scherpen. Hierbij is het tevens van belang voor ogen te houden dat sommige ouderen gewoonweg niet willen, en dat dit ook gerespecteerd moet worden. 13 Vooruit met de proeftuin!, Gemeente Utrecht

14 2 Signaleren en doorverwijzen in de praktijk De deelnemers en organisaties zijn overwegend positief over de cursus Tijdens de afwas. Ook is men positief over de terugkombijeenkomsten voor de huishoudelijk werkers van Aveant. De betrokkenen vinden het verwijsoverzicht handig. Verschillende betrokken organisaties twijfelen erover of een deel van de huishoudelijk werkers nu wel over voldoende bagage beschikt om goed te kunnen signaleren en doorverwijzen. Het is van belang om de huishoudelijk werkers alert te houden op signaleren en het achterhalen van de vraag achter de vraag. Hiervoor is het van belang om het onderwerp op de agenda te houden. Tot juni 2006 zijn ongeveer 25 signalen opgehaald. Wanneer we kijken naar het aantal cliënten (circa 140), is dit aantal substantieel. Het blijft echter wel achter bij de verwachtingen. Hiervoor worden verschillende argumenten gegeven: de cliëntgroep is nog redelijk zelfredzaam, huishoudelijk werkers doen soms dingen zelf (zonder dit door te geven aan de teamleider) en pakken signalen nog niet altijd op. Tevens was de verwachting voor het aantal signalen, gezien genoemde factoren, te hoog. 2.1 Inleiding Zijn de huishoudelijk werkers voldoende toegerust om goed te kunnen signaleren? En hoe zit dat bij de vrijwilligers? Hoe gaat het signaleren en doorverwijzen in de praktijk, hoe wordt de cursus gewaardeerd en wat vindt men van het verwijsoverzicht? Deze vragen beantwoorden we in dit hoofdstuk. In paragraaf 2.2. staat de toerusting van huishoudelijk werkers en vrijwilligers centraal. In paragraaf 2.3. gaan we dieper in op de signalering en het doorverwijzen in de praktijk en in de afsluitende paragraaf bespreken we of de proeftuin volgens de verschillende betrokkenen het gewenste effect heeft. 2.2 Toerusting van huishoudelijk werkers en vrijwilligers Cursus positief beoordeeld door de deelnemers De huishoudelijk werkers uiten zich positief over de cursus. Ze hebben handvatten gekregen voor het signaleren en zijn door de cursus beter op de hoogte geraakt van de verwijsmogelijkheden. Voor sommige huishoudelijk werkers was de cursus meer een opfrissing van wat men eigenlijk al lang doet en weet; voor anderen was het wel degelijk vooral nieuwe informatie. Sommige huishoudelijk werkers zijn aangenaam verrast door de hoeveelheid mogelijkheden waarnaar doorverwezen kan worden. Een van hen zegt hierover: Eerst denk je, dat je alles al weet, maar dan blijkt dat er nog meer dingen te doen zijn voor cliënten, bijvoorbeeld voor mensen die behoefte hebben aan een praatje, dat er een bureau is dat voor mensen zorgt die dan langskomen. Verder geven verschillende huishoudelijk werkers aan dat het signaleren ook in de algemene cursus van Aveant aan de orde komt, maar dat het door de cursus Tijdens de afwas meer aandacht krijgt. 14 Vooruit met de proeftuin!, Gemeente Utrecht

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht I Algemeen: a. Naam gemeente: Utrecht b. Naam verantwoordelijke wethouder/bestuurder: Toon Gispen, coördinerend wethouder WMO c. Naam verantwoordelijke projectleider:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Eigen kracht in gemeente Leiden

Eigen kracht in gemeente Leiden Eigen kracht in gemeente Leiden Een exploratieve studie naar de opvattingen van ambtenaren in de Wmo- praktijk over het aanspreken van eigen kracht Lisanne Visser Nadine Raaphorst Jeannette Boiten Laurence

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

HET VERBETEREN VAN MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN ONDERSTEUNING VOOR

HET VERBETEREN VAN MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN ONDERSTEUNING VOOR HET VERBETEREN VAN ONDERSTEUNING VOOR MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Achtergrond 3 1.1 Mantelzorgers van oudere migranten in Nederland 3 1.2 Visies op mantelzorg en ontwikkelingen

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Monitor naar coaching on the job in de gemeente Rotterdam Willeke Daamen Su en Verweij-Kwok Marielle

Nadere informatie

Oud worden ver van huis: tussen wal en schip?

Oud worden ver van huis: tussen wal en schip? Dienst Communicatie Wetenschapswinkel Oud worden ver van huis: tussen wal en schip? Een onderzoek naar de behoeften omtrent zorg, wonen en vrijetijdsbesteding van Turkse en Marokkaanse ouderen in Leerdam

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone rotterdam.nl/onderzoek Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone Onderzoek en Business Intelligence 1 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) In opdracht van de stuurgroep Wijkteam Children s Zone 2014

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening Kenniscentrum Maatschappij en Recht Lectoraat armoede en

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie