Begroting 2015 en 2 e IBU 2014: beantwoording vragen Pagina 2 van 76

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begroting 2015 en 2 e IBU 2014: beantwoording vragen Pagina 2 van 76"

Transcriptie

1 Beantwoording vragen Nota van wijziging Begroting 2015 en 2 e IBU 2014

2 Pagina 2 van 76

3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN BEGROTING Inleiding Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Openbare werken Publiekszaken Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Paragrafen Overzicht exploitatie Uiteenzetting van de financiële positie Financiële mutaties Productenraming NOTA VAN WIJZIGING BEGROTING BEANTWOORDING VRAGEN 2 e IBU Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Bestuur en directie Stand van zaken kredieten Stand van zaken moties en toezeggingen Voortgangsrapportage Sociale zaken 1e halfjaar NOTA VAN WIJZIGING 2 e IBU Pagina 3 van 76

4 Pagina 4 van 76

5 INLEIDING In het voorliggende document treft u de beantwoording van de vragen aan zoals die door de verschillende fracties zijn gesteld met betrekking tot de begroting 2015 en de 2 e IBU Naar aanleiding van deze vragen heeft het college gemeend de begroting 2015 en 2 e IBU 2014 op een aantal punten te moeten wijzigen. In de zogenoemde nota van wijziging begroting 2015 en nota van wijziging 2 e IBU 2014 treft u de wijzigingen aan zoals ons college deze concreet voorstelt. Monnickendam, 28 oktober 2014 Burgemeester en wethouders van Waterland Pagina 5 van 76

6 Pagina 6 van 76

7 BEANTWOORDING VRAGEN BEGROTING 2015 Pagina 7 van 76

8 Pagina 8 van 76

9 Inleiding 1. WN: algemeen. Vinden er in 2015 uitgaven plaats voor de meting bestuurskracht gemeente? Zo ja, waar staan die? Zijn die uitgaven verlaagd, nu de Rekenkamercie. het onderdeel gemeenschappelijke regelingen voor zijn rekening heeft genomen? In 2015 vinden uitgaven plaats voor de meting bestuurskracht gemeente. Het budget voor dit onderzoek staat geboekt bij de post Directie. De uitgaven zijn niet verlaagd door de realisatie van het onderzoek van de rekenkamercommissie. De uitkomst van dit onderzoek is het vertrekpunt voor het bestuurskrachtonderzoek op dit onderdeel waarbij met de oplossingsrichtingen in de hand wordt gewerkt aan volgende implementatiestappen. De vorm waarin wordt nader bepaald. 2. SP. Algemeen. Kan in een schema worden weergegeven wat de onderbesteding is geweest in de laatste vijf jaar? Hieronder wordt het schema van de onderbesteding van de afgelopen vijf jaar, op basis van de vastgestelde jaarstukken, gepresenteerd: Omschrijving Besteding Resultaat voor bestemming Mutaties in reserves Resultaat na bestemming VVD: blz. 5 Algemeen. Op blz. 5 schrijft u dat financiële tekorten ten aanzien van de drie decentralisaties zullen worden opgevangen vanuit de algemene reserve positie. In het coalitieakkoord van het CDA, GroenLinks, SP en D66 (168-10; ingekomen stukken week 21) is echter afgesproken dat er een zorgreserve zou worden ingesteld van Klopt het dat u in afwijking van deze afspraak uit het coalitieakkoord géén aparte zorgreserve hebt ingesteld en dat u financiële tekorten op dit terrein opvangt zoals altijd door de VVD Waterland bepleit is, namelijk via de algemene reserve? Zo neen, waar vinden wij de zorgreserve dan terug in de financiële stukken? Ja dat klopt, zo was het ook al gecommuniceerd bij de begrotingswijziging van het coalitieakkoord. 4. VVD: blz. 5 Algemeen. Op blz. 5 lezen wij dat uw college in 2015 op het gebied van ruimtelijke ordening zal starten met het opstellen van een toekomstbeeld, de stip aan de horizon. a. Wordt hiermee bedoeld het opstellen van een structuurvisie? Zo neen, wat wordt hier wél mee bedoeld? b. Hoeveel budget is er geraamd voor het opstellen van deze visie? c. Hoeveel tijd denkt uw college nodig te hebben tot overgegaan kan worden tot vaststelling ervan door de gemeenteraad? d. Wanneer wordt de raad geïnformeerd over de concrete planning van de te nemen stappen? a. Ja, hiermee wordt de structuurvisie bedoeld. b. Totaal (2014: : en 2016: ). c. Wij streven ernaar om de structuurvisie, inclusief een uitvoeringsparagraaf in het 1 e kwartaal van 2016 ter besluitvorming aan te bieden. d. Eind 2014 zal gestart worden met de voorbereiding van de startnotitie, die in het 1 e kwartaal van 2015 ter besluitvorming zal worden aangeboden. Pagina 9 van 76

10 5. VVD: blz. 5 Algemeen. De kostendekkendheid van woningbouwprojecten en leges zullen deze collegeperiode tegen het licht worden gehouden en daar waar nodig zullen leges, processen en procedures worden aangepast, zo lezen wij op blz. 5. Wanneer kan de raad de uitkomsten van dit onderzoek tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete planning? De planning is voor het zomerreces van 2015 met een voorstel te komen, zodat besluitvorming in de begroting van 2016 kan worden meegenomen. 6. CDA: blz. 5 Algemeen. Gesteld wordt dat de kostendekkendheid van woningbouwprojecten tegen het licht wordt gehouden en dat waar nodig leges, processen en procedures worden aangepast. Wordt hierbij tevens meegewogen dat niet voldaan kan worden aan alle kwaliteitseisen (Wet vergunningverlening, Toezicht en Handhaving)? Wordt in het kader van dit onderzoek ook gebruik gemaakt van benchmarking? Op dit moment is de Wet vergunningverlening, Toezicht en Handhaving nog niet vastgesteld. Bij het opstellen van het plan van aanpak zal de mogelijkheid van benchmarking worden meegenomen. 7. VVD: blz. 5 Algemeen. Uw college wenst verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie, zo maken wij op uit de vijfde alinea van blz. 5. Wat heeft de wethouder voor toerisme in 2014 concreet gedaan aan de ontwikkeling van toerisme en recreatie in Waterland? Er zijn gesprekken gevoerd met stakeholders (SPW, Bureau Toerisme Laag Holland, Toeristisch Platform, Amsterdam Marketing en recreatieschap.) Daarnaast wordt gekeken in hoeverre er een link gelegd kan worden tussen culturele activiteiten en recreatie en toerisme. In de komende maanden wordt een start gemaakt met het opstellen van een toeristische visie. 8. VVD: blz. 5 Algemeen. Op blz. 5 wordt aangegeven dat daar waar de dienstverlening aan de burgers vergroot kan worden door samenwerking met omliggende gemeenten, deze samenwerking zal worden gezocht. a. Op welke punten ziet uw college mogelijkheden voor dergelijke vergroting van de dienstverlening aan de burgers? b. Welke gemeenten worden bedoeld met omliggende gemeenten? a. De vergroting van de dienstverlening zal met name veroorzaakt worden door een verdere digitalisering van het aanvragen van product en het (verder) digitaliseren van processen voor deze aanvragen. Dit zal naar verwachting met hoge(re) kosten en inzet gepaard gaan, waardoor samen met andere gemeenten investeren een handige(re) optie kan en zal zijn. b. Met omliggende gemeenten wordt in ieder geval de 9 gemeenten in Zaanstreek Waterland bedoeld maar ook Amsterdam. Voor (digitale) samenwerking hoeft het zich niet tot deze gemeenten te beperken. De verdere richting voor (eventuele) samenwerkingspartners zal verder op basis van onder andere het bestuurskrachtonderzoek bepaald gaan worden. 9. VVD: blz. 6 Algemeen. Uit blz. 6 maken wij op dat de conceptbegroting door uw college is vastgesteld op 25 september Is dat juist? Per abuis is de datum van verzending bij de Inleiding opgenomen, de datum van vaststelling is 18 september Deze aanpassing is terug te vinden in de nota van wijziging begroting 2015, blz. 51. Pagina 10 van 76

11 1. Zorg & welzijn 10. WN: blz. 13 Subsidies. Wanneer ontvangt de raad een afschrift van de met subsidie ontvangers te maken afspraken? De raad ontvangt in januari 2015 een overzicht. 11. D66: blz. 13 Subsidies. U zegt dat u afspraken gemaakt hebt met relaties, die voorheen een bedrag, gelijk of groter dan per jaar ontvingen. Waarop is dan de stijging van de subsidies 2015 gebaseerd van bedragen kleiner dan 1.000? De stijging is gebaseerd op de indexeringsbepaling van de uitvoeringsregeling (inhaal tov 2006). 12. WN: blz. 13 De Bolder. Hoe versterkt het college de werving van vrijwilligers door De Bolder? Organisaties en vrijwilligers konden al terecht op de website vrijwilligerswaterland.nl, waarop zij vrijwilligerswerk kunnen vinden of aanbieden. Deze ondersteuning is uitgebreid. Organisaties en vrijwilligers kunnen nu ook bij De Bolder terecht voor informatie en advies over vrijwilligerswerk. De komende tijd zal De Bolder de vrijwilligersondersteuning verder invullen en vorm geven. 13. D66: blz. 13 De Bolder. a. Is er inmiddels overeenstemming bereikt met het bestuur van de Bolder over het takenpakket en waarop zijn de bedragen in de begroting 2015 gebaseerd voor de uitvoering van Kans? b. Graag zien wij een nadere onderbouwing van het in de begroting opgenomen subsidiebedrag voor de Bolder, t.w In hoeverre is dit in overeenstemming met het coalitieakkoord. a. Wij zijn nog in gesprek met het bestuur van De Bolder over het takenpakket. De bedragen van KANS zijn gebaseerd op de kosten van de uitbreiding van KANS naar andere kernen in de gemeente. b. De subsidie van De Bolder is als volgt samengesteld: Omschrijving Bedrag (Basis)subsidie Verlaging i.v.m. laatste tranche bezuiniging Verhogingen i.v.m. taak vrijwilligersondersteuning Basis subsidie 2015 totaal Indexering van 1,25% Verhoging i.v.m. extra Rijksgeld voor combinatiefunctionaris Basissubsidie De samenstelling van deze subsidie past binnen het coalitieakkoord In 2014 zijn er afspraken gemaakt met De Bolder over de uitvoering van taken. Hiervoor zijn ook onder meer in de 1 e IBU 2014 middelen beschikbaar gesteld. Indien de uitvoering doorschuift naar 2015 zullen ook deze middelen naar 2015 worden doorgeschoven. Pagina 11 van 76

12 14. VVD: blz. 13 Stimuleringsfonds. Op blz. 13 wordt onder c aangegeven dat uw college een voorstel zal uitwerken om te komen tot een stimuleringsfonds waarop burgers, verenigingen en kernraden een beroep kunnen doen. a. Is het de bedoeling dat de raad het kader voor dit stimuleringsfonds vaststelt? b. Zo ja, wanneer kan de raad een voorstel voor een verordening hiertoe tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete planning? c. Zo neen, wanneer wordt de raad geïnformeerd over het door uw college vastgestelde beleid, met andere woorden: wat is uw concrete planning? d. Is uw college voornemens reeds gelden van het stimuleringsfonds te besteden alvorens het hiervoor bedoelde beleid is vastgesteld? a. Nee. De raad heeft als kader de subsidieverordening vastgesteld in Daarnaast stelt de raad als kader het subsidieplafond vast in paragraaf H. b. Deze vraag is niet van toepassing (zie de beantwoording van vraag 14a.). c. De raad wordt in december geïnformeerd over de uitvoering van het stimuleringsfonds. d. Nee. De besteding vindt plaats vanaf 2015 op basis van een op dat moment geldende uitvoeringsregeling. 15. WN: blz. 13 Stimuleringsfonds. Wanneer ontvangt de raad het voorstel voor de precieze vormgeving van het stimuleringsfonds? Ziet die regeling ook op de besteding van het budget 2015? Zie de beantwoording van vraag 14c en vraag 14d. 16. VVD: blz. 13 Scholenbouw. Uit de tekst op blz. 13, onder d, maken wij op dat basisschool De Verwondering zal worden gehuisvest in een van de drie scholen die er medio 2015 in Monnickendam zullen zijn (de Brede School Scholeneiland, de Gouwzeeschool en De Binnendijk) en dat blijvende huisvesting van de Verwondering in het gebouw van de voormalige Regenboog niet aan de orde is. Zien wij dat goed? Zo ja, is hierover overeenstemming met de betrokken schoolbesturen? De laatste van de drie bedoelde schoolgebouwen zal pas in 2016 in Monnickendam gerealiseerd worden. Er is nooit sprake geweest van blijvende huisvesting in De Regenboog. Wij kunnen dit pand huren tot 1 augustus Alle schoolbesturen inclusief het bestuur van De Verwondering werken mee aan huisvesting van de scholen in de drie genoemde schoolgebouwen: de nieuwe Brede School Scholeneiland, De Gouwzeeschool en De Binnendijk. 17. WN: blz. 13 Scholenbouw. Wanneer ontvangt de raad inzicht in de scenario s voor de ontwikkeling van de onderwijshuisvesting? Welke wethouder is hiervoor de eerst verantwoordelijke? De notitie Toekomstgerichte Onderwijshuisvesting ontvangt u voorafgaande aan de behandeling van deze vragen. Gabriëlle Bekhuis is als wethouder onderwijs verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting van alle scholen. Jean van der Hoeven is hier als wethouder bij betrokken voor de ruimtelijke ontwikkeling van de Brede School Scholeneiland. Pagina 12 van 76

13 18. VVD: blz. 14 Volksgezondheid. Op blz. 14 lezen wij onder e dat de raad één keer per jaar over de activiteiten op het gebied van gezondheidsbeleid zal worden geïnformeerd, voor de eerste keer in het voorjaar van Hiermee komt uw college terug op een in de 1 e IBU 2014 gedane toezegging dat de raad reeds in 2014 zou worden geïnformeerd. Ter rechtvaardiging hiervan schrijft uw college: per abuis is in de 1 e IBU 2014 het jaar 2014 vermeld. Kan uw college aangeven of er in de nu voorliggende begroting ook abuisjes zitten, dat wil zeggen: toezeggingen waarop het later weer wil terugkomen? Het gaat niet om een toezegging waarop het college terugkomt, het gaat om de onjuiste vermelding van een jaartal. In de beleidsnota Waterland Gezond is aangegeven dat de raad tweejaarlijks een tussentijdse evaluatie zal ontvangen van de ondernomen activiteiten op het gebied van gezondheidsbeleid. Dat is in VVD: blz. 14 Transities sociaal domein. Met betrekking tot de transities sociaal domein (blz. 14, onder f) schrijft u in het kader van social return over de activiteiten die zijn gericht op het inschakelen van mensen die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt. U bent voornemens pas in 2016 de uitvoering ervan te evalueren. De gemeente Waterland is al langer actief op dit terrein, ook los van de invoering van de landelijke regelgeving. Waarom worden deze belangrijke activiteiten niet reeds in 2015 geëvalueerd? Het klopt dat wij al langer bezig zijn met de uitvoering van Social Return On Investment (SROI). Wij geven de voorkeur aan de evaluatie van SROI in 2016 ten opzichte van 2015 omdat in 2015 de Participatiewet van kracht wordt. Wij gaan vanaf 2015 sterker inzetten op de uitvoering van dit beleid; op basis van een regionale handleiding die op dit moment wordt opgesteld. 20. VVD: blz. 14 Transitie Baanstede. Ten aanzien van de transitie van de Baanstede lezen wij op blz. 14, onder g, dat uw college zal toezien op de uitvoering van het transitieplan. Wij vinden deze passage erg vaag en vrijblijvend. Gelet op de importantie van dit dossier willen wij weten wat de portefeuillehouder concreet gaat doen om te zorgen dat het bij de Baanstede niet nog meer ontspoort. Wij herkennen ons om niet in het woord ontspoort. Feitelijk heeft de uitvoering van het transitieplan vertraging opgelopen door de mislukte aanbesteding van de detacheringsopgave. Met uw vraag spreekt u uw zorg hierover uit. Wij delen uw zorg en zullen er alles aan doen dat Baanstede de beoogde doelstellingen behaalt. Uiteraard houden wij u daarnaast op de hoogte van de voortgang van het (regionale) proces, de rol die wij daarin als gemeente innemen en zullen wij uw raad waar nodig consulteren. 21. D66: blz. 14 Transities sociaal domein. Op pagina 14 wordt gesproken over gebruik maken van de mogelijkheden op het gebied van Social Return. a. Gegeven de hiervoor geldende spelregels, om hoeveel plaatsingen gaat het hier binnen de gemeente? b. Welk aantal verwacht de gemeente daarnaast nog te kunnen plaatsen bij werkgevers in Waterland? c. Welk structureel aantal plaatsingen kan de gemeente zelf in de groenvoorziening e.d. realiseren? a. De gemeente heeft voor 2015 een taakstelling voor 1,16 fte (1,06% van de formatie) en voor 2016 een taakstelling voor 3,48 fte (3,2%). b. Wij onderzoeken hoe en waar wij deze taakstelling kunnen realiseren. Daarvoor kijken wij goed naar de doelgroep. Wij doen dat in samenspraak met andere partners zoals het UWV. Wij gaan plaatsing realiseren in (delen van) bestaande functies. c. Wij gaan er vanuit dat wij minimaal zoveel plaatsingen kunnen realiseren als nodig is om aan onze taakstelling te voldoen. Pagina 13 van 76

14 22. CDA: blz. 14 Passend onderwijs. Wanneer krijgt de Raad inzage in de uitkomsten van het overleg (OOGO) met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor respectievelijk PO en VO over hun ondersteuningsplannen? Idem voor het OOGO over het jeugdzorgplan van de gemeente? Dit maakt deel uit van het beleidsplan voor het sociaal domein. In bijlage 7 en 8 van het beleidsplan zijn de werkafspraken tussen gemeente en samenwerkingsverbanden in het kader van passend onderwijs en jeugd opgenomen. 23. D66: blz. 14 Passend onderwijs. Graag vernemen wij hoeveel kinderen met passend onderwijs per 1 augustus 2014 zijn ondergebracht bij onze scholen. In principe zijn alle kinderen passend ondergebracht als zij onderwijs volgen naar tevredenheid van de kinderen zelf, van hun ouders en van de scholen. En als dit proces goed verloopt, is de gemeente hier vrijwel nooit bij betrokken. Het gaat om kinderen.in het reguliere onderwijs en kinderen in het speciaal onderwijs. Wij hebben per 1 oktober leerlingen op speciale scholen voor basisonderwijs, 14 leerlingen in het speciaal onderwijs en 18 leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Vijf leerlingen volgen onderwijs in een internationale schakelklas. 24. VVD: blz. 14 Kunst in gemeentehuis. In het kader van kunst in het gemeentehuis werkt uw college een voorstel uit om in het gemeentehuis meer aandacht aan kunst te geven, bijvoorbeeld door het organiseren van exposities (blz. 14, onder i). a. Wanneer kan de raad informatie tegemoet zien over dit door uw college uit te werken voorstel, met andere woorden: wat is uw concrete planning? b. Heeft uw college nagedacht over de consequenties voor bijvoorbeeld de Grote kerk, de Bolder en Museum de Speeltoren op het moment dat het gemeentehuis als concurrent gaat optreden in het houden van exposities van kunst? Zo ja, wat was de uitkomst hiervan? Zo neen, wilt u dat alsnog doen? a. In het 1 e kwartaal van b. Wij nemen deze opmerking mee bij de voorbereiding. 25. VVD: blz. 15 Sport. Op blz. 15 lezen wij onder j dat de sportnota in 2015 zal worden geëvalueerd. Wanneer kan de raad deze evaluatie tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete planning? U wordt geïnformeerd over de evaluatie van de nota Sport en bewegen in de 1 e helft VVD: blz. 15 Sport. Op blz. 15 lezen wij onder j dat mede naar aanleiding van de evaluatie van de sportnota een visie op sport zal worden ontwikkeld in relatie tot de sportaccommodaties. Wanneer kan de raad deze visie tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete planning? In de Quick Scan naar renovatie of nieuwbouw van sporthal t Spil wordt de toekomstverwachting voor binnensportaccommodaties in Monnickendam meegenomen. Aan de hand van het huidige gebruik van de binnensportaccommodaties en de trends en ontwikkelingen in de regio en landelijk, wordt een globale visie voor de binnensportaccommodaties in Monnickendam opgesteld. De resultaten van de Quick Scan verwachten wij in het 1 e kwartaal Pagina 14 van 76

15 27. VVD: blz. 15 Sport. Een van de vraagstukken waarover uw college richting wenst te geven in de op te stellen visie op sport is het teruglopend aantal leden bij sportverenigingen (blz. 15, onder j). Is uw college ervan op de hoogte dat de hockeyvereniging te maken heeft met een sterk toenemend ledenaantal en wellicht reeds op korte termijn behoefte zal hebben aan extra velden? Op welke wijze gaat uw college ervoor zorgen dat deze vereniging ook komend seizoen alle leden en alle teams kan laten spelen? De ledenontwikkeling en capaciteitsbehoefte van de sportverenigingen is onderdeel van de evaluatie van de nota Sport en bewegen Wij zijn ervan op de hoogte dat hockey een groeiende sport is en dat de Waterlandse Hockeyclub beperkte groeicapaciteit heeft. Op Sportpark Markgouw is op dit moment geen ruimte beschikbaar voor een tweede Hockeyveld. Bij de evaluatie van de nota Sport en bewegen betrekken we dit knelpunt. 28. VVD: blz. 15 Sport. Ook over het gebruik van de Marijkehal wil uw college richtinggevende uitspraken doen in de op te stellen visie op sport (blz. 15, onder j). Bedoelt uw college met gebruik Marijkehal ook de mogelijke sluiting ervan? Het besluit over de toekomstige ontwikkeling van sporthal t Spil is ook van invloed op de toekomst van de Marijkehal. Alle mogelijke opties voor de Marijkehal worden meegenomen in de Quick Scan naar renovatie of nieuwbouw van sporthal t Spil. 29. CDA: blz. 15 Sport. Sportfondsenbad: is er reeds contact met een nieuwe aanbieder? Nee er is geen contact met een nieuwe aanbieder. 30. WN: blz. 15 Sport. Wanneer ontvangt de raad die evaluatie van de sportnota? Wat zijn de verdere bronnen voor beleidsontwikkeling? Wanneer ligt het herziene beleid ter vaststelling voor bij de raad? Zie de beantwoording van vraag 25 en vraag WN: blz. 15 Sport. Wanneer ontvangt de raad een afschrift van de Quick Scan met voorstellen voor renovatie van de Sporthal? Zie de beantwoording van vraag D66: blz. 15 Sport, Sporthal t Spil. a. Wanneer worden de resultaten van de QuickScan aan de raad aangeboden? b. Uit de investeringslijst lezen wij dat er al voor besteed is aan de voorbereiding van de renovatie/nieuwbouw. Wij willen een gedetailleerde specificatie van dit bedrag. kunnen wij een nieuwe kredietaanvraag tegemoet zien voor de uitvoering van de Quick Scan? Pagina 15 van 76

16 a. Zie de beantwoording van vraag 26. b. Het bedrag van is de boekwaarde van dit krediet dat in de begroting staat en niet het bedrag dat besteed is binnen dit krediet. Het bestede bedrag is Omschrijving Bedrag Asbestinventarisatie Sporthal 687 Extern advies renovatie Sporthal t Spil Totaal WN: blz. 15 Sport. Hoe komt er eventueel een andere aanbieder in beeld voor het Sportfondsenbad? Door een aanbesteding. 34. VVD: blz. 15 Sport. Graag ontvangen wij een detailonderbouwing van de exploitatie van sporthal t Spil en dan met name ook de verhuur/verpachting van het horecagedeelte. Klopt het dat met ingang van 1 januari 2015 de kantine opnieuw is verhuurd/verpacht? Zo ja, welke afspraken zijn daarbij gemaakt en is rekening gehouden met renovatie, vervanging of slopen van de sporthal? De kantine is per 1 januari nog niet opnieuw verhuurd/verpacht. Bij de voorbereidingen van de periode vanaf 1 januari is onze inzet gericht op continuïteit van dienstverlening. Wij hebben pas zicht op eventuele renovatie of vervanging van de sporthal na de uitkomst van de Quick Scan. Zie ook de beantwoording vraag 26. In de begroting onder productnummer Sport is aan lasten opgenomen , aan baten Hiervan zijn de lasten voor sporthal 't Spil , de baten Hieronder een specificatie van de exploitatie van sporthal t Spil weergegeven: Omschrijving Begroting Lasten Baten Verhuur sportaccommodaties (Erf)pacht Opbrengst reclameborden Nutsvoorzieningen Schoonmaakonderhoud Huur containers Opstalverzekering Inboedelverzekering 66 - Telefoon- en dataverkeer Beheerkosten Onroerende-zaakbelastingen Waterschapslasten Rioolrechten Toevoeging aan voorziening Totaal exploitatie Pagina 16 van 76

17 2. Volkhuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer 35. VVD: blz. 16 Duurzaamheid. Op blz. 16, onder a, lezen wij dat nog in 2014 een agenda duurzaamheid wordt vastgesteld en dat de uitvoering ervan in 2015 start. In de 2e IBU 2014 op blz. 70, onder toezegging 0441, staat echter dat de planning is dat de door uw college op te stellen duurzaamheidsagenda pas 1 juli 2015 aan de raad zal worden gestuurd. Welke informatie van uw college is niet juist? De planning is bijgesteld omdat de benodigde ambtelijke capaciteit niet eerder aanwezig was en pas per 1 januari 2015 kan worden ingevuld. 36. VVD: blz. 16 Sociale woningbouw. Ten behoeve van de ontwikkeling van een woonvisie zal eind 2014 een startnotitie worden opgesteld, zo lezen wij op blz. 16, onder b. a. Wanneer kan de raad deze startnotitie tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete planning? b. Wanneer kan de raad de woonvisie tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete planning? c. Wordt de startnotitie en/of de woonvisie opgesteld met behulp van een extern bureau? d. Zo ja, welke kosten zijn hiermee gemoeid? a. Er wordt naar gestreefd om eind 2014 de startnotitie op te stellen en deze begin 2015 aan te bieden aan de raad. b. De planning is dat er rond 1 juli 2015 een Woonvisie ter besluitvorming kan worden aangeboden. c. De startnotitie wordt ambtelijk voorbereid. In de startnotitie zal worden aangegeven of de inzet van een extern bureau noodzakelijk wordt geacht en zo ja, welke kosten daarmee zijn gemoeid. d. Zie de beantwoording van vraag 36c. 37. WN: blz. 16 Sociale woningbouw. Wanneer ligt de nieuwe woonvisie in de Raad voor? Zie de beantwoording van vraag 36b. 38. WN: blz. 16 Kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving. Op welke punten en in welke mate zal niet kunnen worden voldaan aan de kwaliteitseisen? Algemene opmerking: hoewel het gaat om kwaliteitseisen, blijkt het bij de toetsing veelal te gaan om kwantiteitseisen. Op een aantal onderdelen moet de activiteit worden uitgevoerd door 1 gekwalificeerd persoon met 1 gekwalificeerd persoon achtervang die ten minste 2/3 van hun tijd aan die specifieke activiteit besteden. In de gemeente Waterland is voor een aantal activiteiten de omvang zodanig beperkt dat aan deze eis niet voldaan kan worden. Specifiek gaat het om de volgende taken: vergunningverlening bouwen en RO-Complex, toezicht en handhaving groene wetten, bouwfysica complex, brandveiligheid, constructieve veiligheid, bouwakoestiek en cultuurhistorie. Er is een verbeterplan in voorbereiding, dat in het voorjaar van 2015 gereed moet zijn voor besluitvorming. Pagina 17 van 76

18 39. VVD: blz. 16 Sociale woningbouw. Voor nieuwe woningbouwprojecten gelden nieuwe normen, namelijk dat 30% van de woningen in het sociale segment moeten worden gebouwd en 10% in het segment sociaal plus, zo maken wij op uit blz. 16, onder b. a. Wat verstaat uw college onder nieuwe woningbouwprojecten? b. Gelden de nieuwe normen reeds op dit moment of pas op het moment dat de nieuwe woonvisie is vastgesteld (hoe gaat uw college om met nieuwe woningbouwprojecten die bij de gemeente binnenkomen vóórdat de woonvisie is vastgesteld)? c. Acht uw college het realistisch dat met het nieuwe beleid überhaupt nog woningbouwplannen gerealiseerd zullen gaan worden in de gemeente Waterland? a. Projecten waarvoor nog geen bindende afspraken met de ontwikkelaar zijn gemaakt in bijvoorbeeld een exploitatie-overeenkomst (EOK). b. De nieuwe normen gelden op dit moment. c. Het college acht dit realistisch. 40. VVD: blz. 16 Structuurvisie. Met betrekking tot de bestemmingsplannen schrijft uw college op blz. 16, onder c, dat geïnventariseerd zal worden of er voor zaken die in het algemeen niet opgepakt zijn een veegnota opgesteld moet worden. a. Welke concrete aanleiding heeft uw college gehad voor het uitvoeren van deze inventarisatie? b. Aan welke kwesties heeft uw college voor ogen als het spreekt van zaken die in het algemeen niet opgepakt zijn? c. Wanneer kan de raad de veegnota tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete planning? a. Er is geen concrete aanleiding maar meer in het algemeen, blijkt uit een aantal concrete aanvragen, om vooroverleg dat het goed is om te onderzoeken of een veegplan wenselijk/noodzakelijk is. b. Zie de beantwoording van vraag 40a. c. Er zal eerst onderzocht worden of een veegplan wenselijk is. Als dat het geval is, zal een voorstel in het najaar van 2015 aan de raad worden voorgelegd. 41. VVD: blz. 16 Bestemmingsplannen. Uw college geeft aan dat voor individuele ruimtelijke ontwikkelingen postzegelbestemmingsplannen zullen worden opgesteld, dat voor niet-opgepakte zaken in een veegnota zal worden opgesteld en dat het bestemmingsplan Broek in Waterland herzien zal worden (blz. 16, onder c). Daarmee lijken alle bestemmingsplanprocedures in beeld te zijn gebracht. Uw college schrijft echter tot slot dat ten behoeve van nu nog onbekende ruimtelijke ontwikkelingen een aantal procedures zal worden gevolgd. Waar doelt uw college op? Nog onbekend is of in 2015 ruimtelijke initiatieven zullen worden ontplooid die kunnen leiden tot een ruimtelijke procedure. 42. VVD: blz. 16 Structuurvisie. Op blz. 16 lezen wij onder d dat in 2015 zal worden gestart met het opstellen van een structuurvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente Waterland. Hoeveel budget is er geraamd voor het opstellen van deze visie, hoeveel tijd denkt uw college nodig te hebben tot overgegaan kan worden tot vaststelling ervan door de gemeenteraad en wanneer wordt de raad geïnformeerd over de concrete planning van de te nemen stappen? Zie de beantwoording van vraag 4. Pagina 18 van 76

19 43. VVD: blz. 16 Structuurvisie. Een structuurvisie dient om keuzes inzichtelijk te maken met betrekking tot economische, ruimtelijke, sociale en duurzame ontwikkelingen (regie voeren), aldus uw college op blz. 16, onder d. Naar verwachting zal de vaststelling van deze structuur nog wel enige tijd op zich laten wachten. Op welke wijze gaat uw college om met nieuwe initiatieven en nieuwe aanvragen die niet helemaal passen in het vigerende bestemmingsplan? Met andere woorden: worden deze aangehouden totdat de structuurvisie is vastgesteld of worden deze allemaal afgewezen? Per plan zal worden bekeken of medewerking kan worden verleend. De beoordeling van plannen/initiatieven zal niet worden opgeschort tot de structuurvisie is vastgesteld noch per definitie worden afgewezen. 44. CDA: blz. 17 Dijkversterkingen. Op welke wijze wordt de raad meegenomen in de besluitvorming met betrekking tot uitwerking van oplossingen in het kader van de Pilot Meerlaagse Veiligheid Marken? De raad wordt geïnformeerd over de gevonden oplossingen en het advies aan de minister. Op 4 november 2014 is een publieksavond waar de raad voor is uitgenodigd. De minister beslist over een maatwerkoplossing voor Marken. Zij neemt daarmee eerst kennis van het advies van de stuurgroep waarin de gemeente is vertegenwoordigd naast Rijkswaterstaat, de provincie, de veiligheidsregio en het hoogheemraadschap en het advies van de bewoners. Na de besluitvorming door de minister zal worden toegewerkt naar een bestuurlijke intentieovereenkomst. 45. VVD: blz. 17 Visie op recreatie en toerisme. De VVD Waterland is blij dat uw college toerisme en recreatie beschouwd als speerpunt van beleid (blz. 17, onder i). Aan de formulering van de prioriteiten zijn evenwel slechts drie regeltjes besteed, terwijl bijvoorbeeld aan onderwerp h) IJsselmeergebied 29 regels tekst zijn besteed. Vindt uw college dit ook niet erg karig, zeker nu toerisme en recreatie als speerpunt van beleid worden aangemerkt? In de op te stellen toeristische visie zal uitgebreid aandacht worden geschonken aan dit belangrijke beleidsveld (kwaliteit gaat voor kwantiteit). 46. VVD: blz. 17 Visie op recreatie en toerisme. Op blz. 17, onder i, lezen wij dat een visie op recreatie en toerisme zal worden opgesteld. a. Wanneer kan de raad deze visie tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete planning? b. Bent u het met ons eens dat, zeker gelet op het belang van toerisme en recreatie, dat als speerpunt van beleid wordt aangemerkt, uiterlijk in het eerste kwartaal van 2015 de visie gereed moet zijn? c. Bent u het met ons eens dat in de visie concrete voorstellen moeten worden gedaan en niet volstaan moet worden met opmerkingen op een hoog abstractieniveau? a. De planning is om het laatste kwartaal van 2014 actief met de visie van start te gaan en ook het veld in te gaan (gesprekken met stakeholders zowel uit de vraag- als aanbodzijde en brainstormavonden in de belangrijkste toeristische kernen van Waterland). De verdere uitwerking is in het eerste en tweede kwartaal van b. Ja, de toeristische visie heeft hoge prioriteit, maar er moet wel voldoende draagvlak zijn vanuit de markt, doel is om de visie uiterlijk voor het zomerreces af te hebben. c. Ja, dit is ook zeker het uitgangspunt van het college. Pagina 19 van 76

20 47. WN: blz. 17 Visie op recreatie en toerisme. Wat is de precieze aanpak plus tijdpad voor de visie op toerisme? Wat zijn de geplande resp. interne en externe uitgaven hiervoor in 2015 en waar zijn die opgenomen in de begroting? Wie worden geconsulteerd over een concept? Wat is een breed perspectief? Zie de beantwoording van vraag 46. In het 4 e kwartaal van 2014 wordt er van start gegaan met de toeristische visie (cijfermatig onderzoek en avonden en interviews met stakeholders. In het eerste en tweede kwartaal van 2015 volgt de verdere uitwerking van de visie. Er is in eerste instantie een bedrag van vrijgemaakt voor het opzetten van de toeristische visie. De uitkomsten van de visie zijn nu nog niet bekend. Het concept wordt in eerste instantie voorgelegd aan de klankbordgroep die bestaat uit een vertegenwoordiging van het lokale toeristische bedrijfsleven (o.a. directeur SPW, sectormanager maritiem van OV Waterland, ondernemer uit Broek). Onder breed perspectief wordt verstaan alle thema s en sectoren die met toerisme te maken hebben, bijvoorbeeld watersport, fiets/wandelen, verblijfsaccommodaties, horeca, maar ook alle kernen in de gemeente. 48. VVD: blz. 17 Toezicht en Handhaving. Uw college geeft aan dat in het kader van handhaving van regels op het gebied van ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht, foutparkeren en hondenpoep een integrale handhavingsnotitie zal worden opgesteld. Het handhaven van alle overtredingen is niet mogelijk; gelet op de beperkte (financiële) middelen zullen altijd keuzes moeten worden gemaakt. Op welke wijze gaat uw college ervoor zorgen dat bij het formuleren van dit handhavingsbeleid de capaciteit wordt ingezet op daadwerkelijk door inwoners en bedrijven ervaren frustraties in plaats van dat het verlanglijstje van ambtenaren en bestuurders leidend is? Bij het maken van keuzes zal altijd gekeken worden naar de beleving van de inwoners. Wel is duidelijk dat het onmogelijk is om aan alle wensen/verlangens van inwoners te voldoen. Deze kunnen bijvoorbeeld tegenstrijdig zijn omdat de ene inwoner handhaving wenst waar een andere inwoner het nut niet van inziet. 49. CDA: blz. 17 Toezicht en Handhaving. Onder Toezicht en Handhaving wordt vermeld dat een integrale Handhavingsnota opgesteld wordt. Wanneer wordt deze aan de raad gezonden? Het antwoord op deze vraag is op dit moment niet te geven. Op dit moment is er een vacature waarvan onduidelijk is binnen welke termijn deze kan worden ingevuld en op welk niveau. Als het opstellen van de nota wordt uitbesteed, is extra budget nodig en moet er ook tijd zijn voor interne begeleiding daarbij. Als er extra budget wordt vrijgemaakt, wordt gestreefd naar realisatie voor het zomerreces WN: blz. 17 Toezicht en Handhaving. Wanneer bereikt de Handhavingsnota de Raad? Zie de beantwoording van vraag 49. Pagina 20 van 76

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014):

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014): RAADSVRAGEN ZONDER ANTWOORD Nummer : 326-8/223-34 Onderwerp : begroting 2015 en 2 e IBU 2014 Portefeuillehouder : J. Kes Datum : 8 oktober 2014 Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 18 december 2014 Pagina 2 van 8

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 18 december 2014 Pagina 2 van 8 BEGROTING 2014ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 18 december 2014 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 7 november 2013 inzake vaststelling begroting 2014 (dossier 223). -

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19108 10 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juli 2015, nr. PO/SenO/747922,

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG PERSBERICHT COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG Vandaag zijn de kandidaat-wethouders en de hoofdlijnen uit het concept coalitieakkoord gepresenteerd. De wethouders staan in de startblokken om Waterland

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 Reg.nr: FLO/2011/18042 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: Uitwerking opties realisatie tweede hockeyveld Kollenberg Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z00A2FAE6FA* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/14-00235 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar F.A. de Ruijter Zaaknummer Z.14-07632 Datum: 19 november 2014 Afdeling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1070719 Datum: Behandeld door: tjw schreuder Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling / Beleidsontwikkeling Onderwerp: Nachtopvang dak- en thuislozen

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 DOCS.nr. 4331986 Nummer 2013-22 Vragen van de VVD-fractie inzake investering 3.095.000, in huisvestingsplan

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013 BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 1 november 2012 inzake vaststelling begroting 2013 (dossier 222). - Besluit

Nadere informatie

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen.

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 621019 Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder Vaststellen van het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gemeente Gooise

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Toezichthoudend ambtenaar Wmo team SLSTA RIB nummer 2015 105 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 21 juli 2015 Zorg en Welzijn R. Testroote

Nadere informatie

gemeente Hilvarenbeek Huisvestingsprogramma & Huisvestingsoverzicht 2003

gemeente Hilvarenbeek Huisvestingsprogramma & Huisvestingsoverzicht 2003 gemeente Hilvarenbeek Huisvestingsprogramma & Huisvestingsoverzicht 2003 Afdeling Welzijn & Onderwijs Najaar 2002 Inhoudsopgave 0. Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Aanvragen huisvestingsprogramma 2003

Nadere informatie

Toezeggingen Totaal Raad, plus voortgang afhandeling moties stand van zaken per september 2012

Toezeggingen Totaal Raad, plus voortgang afhandeling moties stand van zaken per september 2012 Griffie Postbus 20 7920 AA Zuidwolde tel. 0528-378376 Toezeggingen Totaal Raad, plus voortgang afhandeling moties stand van zaken per september Data Onderwerp Afspraak/toezegging Actie door 2011 9 juni

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

3* LEUNINGEN GEMEENTE 27 FEB 2015 UI15.00885. Aan de gemeenteraad van Beuningen. Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp

3* LEUNINGEN GEMEENTE 27 FEB 2015 UI15.00885. Aan de gemeenteraad van Beuningen. Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp GEMEENTE 3* LEUNINGEN Aan de gemeenteraad van Beuningen Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp 27 FEB 2015 UI15.00885 Sarah Albers 14 024 Proces WerkBedrijf Rijk van Nijmegen Geachte leden

Nadere informatie

Algemene uitkering Gemeentefonds

Algemene uitkering Gemeentefonds Monnickendam, 20 september 2011 Nummer: 100-62 en 221-1 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Tj. Hoekstra F. Schreutelkamp Aan de Raad Onderwerp Vaststellen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake het huisvestin9splan Peuterspeelzalen Eindhoven

Raadsbijlage Voorstel inzake het huisvestin9splan Peuterspeelzalen Eindhoven v 9emeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke en Culturele Zaken Raadsbijlage nummer t4 Inboeknummer gyuooggg4 Beslisdatum B8rw ao januari tggb Dossiernummer So4.6ot Raadsbijlage Voorstel inzake het huisvestin9splan

Nadere informatie

BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012

BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012 BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 3 november 2011 inzake vaststelling begroting (dossier 221). - Besluit

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 Reg.nr:Z.06827 INT.08894 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 AAN DE RAAD Onderwerp: Verzoek om medewerking realisatie nieuw zorgpension Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 7 november 2013 Pagina 2 van 8

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 7 november 2013 Pagina 2 van 8 BEGROTING 2014ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 7 november 2013 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 7 november 2013 inzake vaststelling begroting 2014 (dossier 223). Pagina

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst00971 Dossiernummer 13.22.252 28 mei 2013 Commissienotitie Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/005277/9726 Agendapunt 5

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/005277/9726 Agendapunt 5 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 23 september 2014 Onderwerp: Coördinatieregeling Plantage Aan de raad. Beslispunten *Z001DD51A1 1. De coördinatieregeling als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012 Burgemeester Röell 12CV000171 Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (trouwambtenaar) De heer A.R. Stolk benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode als

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam GemeenteWATERLAND Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Vergadering gehouden op: 26 maart 2015 Tijd: 19.30 uur Locatie: raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam Aanwezigen

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma 2016

Onderzoeksprogramma 2016 Onderzoeksprogramma 2016 Mei 2016 1 Onderzoeksprogramma 2016 1. Inleiding In de verordening op de Rekenkamercommissie Overbetuwe is opgenomen dat de rekenkamercommissie jaarlijks een onderzoeksprogramma

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012 BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 1 november 2012 inzake vaststelling begroting 2013 (dossier 222). -

Nadere informatie

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering.

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr.: 14 Onderwerp: Vaststellen evenementenbeleid vervat in de nota Op en Top Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Nummer : 09-04.2014 Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Korte inhoud : De brandweerkazernes in Uithuizermeeden en Usquert voldoen al

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0077 Rv. nr.: 10.0077 B&W-besluit d.d.: 27-4-2010 B&W-besluit nr.: 10.0478 Naam programma +onderdeel: Programma nummer 6 Stedelijke Ontwikkeling (product 810.02 Lokaal Ruimtelijk ordeningsbeleid)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV/PJ/JZ Inkoop van Energie 1- Notagegevens Notanummer 2007.06684 Opsteller Meiling G.J. Telefoon 3063 Datum 19-4-2007 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp: huur noodlokalen basisschool De Vallei Driel

Onderwerp: huur noodlokalen basisschool De Vallei Driel B&W ADVIES Kenmerk: 17BW000002 Datum advies: 2 januari 2017 Onderwerp: huur noodlokalen basisschool De Vallei Driel Advies: 1. regelen van tijdelijke huisvesting voor basisschool De Vallei voor de periode

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2015

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2015 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2015 Vastgesteld in de raadsvergadering op 25 juni 2015 Pagina 2 van 130 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1. Zorg &

Nadere informatie

Commissie Grond dd

Commissie Grond dd Commissie Grond dd. 3-9-09 Inspreeknotitie werkgroep Haringbuys (Stichting Haringbuys i.o) Geachte voorzitter, wethouders en raadsleden, Ik vertegenwoordig de werkgroep Haringbuys. De werkgroep wordt momenteel

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeen tewaterland. Monnickendam, 31 maart 2015. Nummer: 205-92. Portefeuillehouder: drs. L. Bromet

Gemeen tewaterland. Monnickendam, 31 maart 2015. Nummer: 205-92. Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Gemeen tewaterland Monnickendam, 31 maart 2015 Nummer: 205-92 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: drs. L. Bromet A. Vreugdenhil Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00714 Onderwerp: Extra Krediet Springplank - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In verband met

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING Reg.nr. 12-7774 B&W d.d. Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten d.d. 12-03-2012

Nadere informatie

D. Meeuwsen raad februari 2010

D. Meeuwsen raad februari 2010 6 D. Meeuwsen 040-2083588 dme@valkenswaard.nl Brede school de Vlaswiek. 10raad00037 25 februari 2010 Nu het integrale plan Taxandria e.o. niet meer wordt gerealiseerd dient u een krediet beschikbaar te

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen.

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versnelling (tijdelijke) sociale woningbouw Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Het onderzoek naar de kansen voor versnelde tijdelijke

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 23-9-2014 Nummer voorstel: 2014/51 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 10 Onderwerp:

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 99396 Sector: Grondgebied Team : Gebiedsontwikkeling Ontworpen door: Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed Besluit: 1. te starten met de voorbereidingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6 AGENDAPUNT NR: 2008.0.107.917 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november 2008 Pagina 1 van 6 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.107.917 Datum Zaaknummer 2008-11-02388

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid Datum vergadering gemeenteraad 5 april 2016 Voorstelnummer RV/16/00658 Agendapunt 8 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.G. Marringa S. van Alfen Samenlevingszaken

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

OIM. Gemeente Delft. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. Van

OIM. Gemeente Delft. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. Van Raadsvoorstel OIM Gemeente Delft Aan de gemeenteraad Van : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. : F. Forster Steller : N.A. van Slooten tel.nr. : 06 53986047 e-mail : hvslooten@delft.n1 Program ma :

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties RAADSCOMMISSIE Onderwerp: Nummer: Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties Datum vergadering: 24 november 2015 Conceptbesluit: 1. In te stemmen met de nota "Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties';

Nadere informatie

Lange termijnplanning raadsagenda 2013

Lange termijnplanning raadsagenda 2013 nr. Onderwerp Domein/afdeling 1e kwartaal 2013 Raadsvergadering 24-1-2013 Lange termijnplanning raadsagenda 2013 januari februari maart Verordening Wmo (VERSCHOVEN) Beleid/MO Verschoven naar 28-2-2013.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Integraal huisvestingsplan Registratienummer: 513472 Op voorstel van het college d.d.: 17 december 2013 Datum vergadering: 28 januari 2014 Portefeuillehouder: J.P.

Nadere informatie

Om de school haalbaar en betaalbaar te maken zal ingezet worden op dubbelgebruik van ruimtes.

Om de school haalbaar en betaalbaar te maken zal ingezet worden op dubbelgebruik van ruimtes. Onderhandelingsakkoord CDA-GroenLinks-SP-D66 Hoofdthema s Brede scholen De Brede School Monnickendam moet in gebruik worden genomen in 2016. De Brede School Broek in Waterland moet in gebruik worden genomen

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

: Kadernota 2013 RMB

: Kadernota 2013 RMB Raadsvergadering : 29 maart 2012 Agendapunt : 6 Mill, 28 februari 2012 Onderwerp : Kadernota 2013 RMB Geachte raad, INLEIDING: Het RMB stelde zijn begrotingsuitgangspunten voor het jaar 2013 op. Het college

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 247372-1 Emmeloord, 19 mei 2014. Onderwerp Keuzenotitie t.b.v. beleidsplan sociaal domein Advies raadscommissie De meeste genoemde opties lijken op voldoende steun in de raad te kunnen rekenen. In

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Gemeente Bussum Aanleggen kunstgrasvelden ten behoeve van BFC Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten.

Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten. INWONERSBELANGEN VRAGEN AAN HET COLLEGE Nr. 2013-16 Datum: 15-03-2013 Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten. Vraag gericht aan het college Onderwerp: Raadsvoorstel

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie