Begroting 2015 en 2 e IBU 2014: beantwoording vragen Pagina 2 van 76

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begroting 2015 en 2 e IBU 2014: beantwoording vragen Pagina 2 van 76"

Transcriptie

1 Beantwoording vragen Nota van wijziging Begroting 2015 en 2 e IBU 2014

2 Pagina 2 van 76

3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN BEGROTING Inleiding Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Openbare werken Publiekszaken Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Paragrafen Overzicht exploitatie Uiteenzetting van de financiële positie Financiële mutaties Productenraming NOTA VAN WIJZIGING BEGROTING BEANTWOORDING VRAGEN 2 e IBU Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Bestuur en directie Stand van zaken kredieten Stand van zaken moties en toezeggingen Voortgangsrapportage Sociale zaken 1e halfjaar NOTA VAN WIJZIGING 2 e IBU Pagina 3 van 76

4 Pagina 4 van 76

5 INLEIDING In het voorliggende document treft u de beantwoording van de vragen aan zoals die door de verschillende fracties zijn gesteld met betrekking tot de begroting 2015 en de 2 e IBU Naar aanleiding van deze vragen heeft het college gemeend de begroting 2015 en 2 e IBU 2014 op een aantal punten te moeten wijzigen. In de zogenoemde nota van wijziging begroting 2015 en nota van wijziging 2 e IBU 2014 treft u de wijzigingen aan zoals ons college deze concreet voorstelt. Monnickendam, 28 oktober 2014 Burgemeester en wethouders van Waterland Pagina 5 van 76

6 Pagina 6 van 76

7 BEANTWOORDING VRAGEN BEGROTING 2015 Pagina 7 van 76

8 Pagina 8 van 76

9 Inleiding 1. WN: algemeen. Vinden er in 2015 uitgaven plaats voor de meting bestuurskracht gemeente? Zo ja, waar staan die? Zijn die uitgaven verlaagd, nu de Rekenkamercie. het onderdeel gemeenschappelijke regelingen voor zijn rekening heeft genomen? In 2015 vinden uitgaven plaats voor de meting bestuurskracht gemeente. Het budget voor dit onderzoek staat geboekt bij de post Directie. De uitgaven zijn niet verlaagd door de realisatie van het onderzoek van de rekenkamercommissie. De uitkomst van dit onderzoek is het vertrekpunt voor het bestuurskrachtonderzoek op dit onderdeel waarbij met de oplossingsrichtingen in de hand wordt gewerkt aan volgende implementatiestappen. De vorm waarin wordt nader bepaald. 2. SP. Algemeen. Kan in een schema worden weergegeven wat de onderbesteding is geweest in de laatste vijf jaar? Hieronder wordt het schema van de onderbesteding van de afgelopen vijf jaar, op basis van de vastgestelde jaarstukken, gepresenteerd: Omschrijving Besteding Resultaat voor bestemming Mutaties in reserves Resultaat na bestemming VVD: blz. 5 Algemeen. Op blz. 5 schrijft u dat financiële tekorten ten aanzien van de drie decentralisaties zullen worden opgevangen vanuit de algemene reserve positie. In het coalitieakkoord van het CDA, GroenLinks, SP en D66 (168-10; ingekomen stukken week 21) is echter afgesproken dat er een zorgreserve zou worden ingesteld van Klopt het dat u in afwijking van deze afspraak uit het coalitieakkoord géén aparte zorgreserve hebt ingesteld en dat u financiële tekorten op dit terrein opvangt zoals altijd door de VVD Waterland bepleit is, namelijk via de algemene reserve? Zo neen, waar vinden wij de zorgreserve dan terug in de financiële stukken? Ja dat klopt, zo was het ook al gecommuniceerd bij de begrotingswijziging van het coalitieakkoord. 4. VVD: blz. 5 Algemeen. Op blz. 5 lezen wij dat uw college in 2015 op het gebied van ruimtelijke ordening zal starten met het opstellen van een toekomstbeeld, de stip aan de horizon. a. Wordt hiermee bedoeld het opstellen van een structuurvisie? Zo neen, wat wordt hier wél mee bedoeld? b. Hoeveel budget is er geraamd voor het opstellen van deze visie? c. Hoeveel tijd denkt uw college nodig te hebben tot overgegaan kan worden tot vaststelling ervan door de gemeenteraad? d. Wanneer wordt de raad geïnformeerd over de concrete planning van de te nemen stappen? a. Ja, hiermee wordt de structuurvisie bedoeld. b. Totaal (2014: : en 2016: ). c. Wij streven ernaar om de structuurvisie, inclusief een uitvoeringsparagraaf in het 1 e kwartaal van 2016 ter besluitvorming aan te bieden. d. Eind 2014 zal gestart worden met de voorbereiding van de startnotitie, die in het 1 e kwartaal van 2015 ter besluitvorming zal worden aangeboden. Pagina 9 van 76

10 5. VVD: blz. 5 Algemeen. De kostendekkendheid van woningbouwprojecten en leges zullen deze collegeperiode tegen het licht worden gehouden en daar waar nodig zullen leges, processen en procedures worden aangepast, zo lezen wij op blz. 5. Wanneer kan de raad de uitkomsten van dit onderzoek tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete planning? De planning is voor het zomerreces van 2015 met een voorstel te komen, zodat besluitvorming in de begroting van 2016 kan worden meegenomen. 6. CDA: blz. 5 Algemeen. Gesteld wordt dat de kostendekkendheid van woningbouwprojecten tegen het licht wordt gehouden en dat waar nodig leges, processen en procedures worden aangepast. Wordt hierbij tevens meegewogen dat niet voldaan kan worden aan alle kwaliteitseisen (Wet vergunningverlening, Toezicht en Handhaving)? Wordt in het kader van dit onderzoek ook gebruik gemaakt van benchmarking? Op dit moment is de Wet vergunningverlening, Toezicht en Handhaving nog niet vastgesteld. Bij het opstellen van het plan van aanpak zal de mogelijkheid van benchmarking worden meegenomen. 7. VVD: blz. 5 Algemeen. Uw college wenst verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie, zo maken wij op uit de vijfde alinea van blz. 5. Wat heeft de wethouder voor toerisme in 2014 concreet gedaan aan de ontwikkeling van toerisme en recreatie in Waterland? Er zijn gesprekken gevoerd met stakeholders (SPW, Bureau Toerisme Laag Holland, Toeristisch Platform, Amsterdam Marketing en recreatieschap.) Daarnaast wordt gekeken in hoeverre er een link gelegd kan worden tussen culturele activiteiten en recreatie en toerisme. In de komende maanden wordt een start gemaakt met het opstellen van een toeristische visie. 8. VVD: blz. 5 Algemeen. Op blz. 5 wordt aangegeven dat daar waar de dienstverlening aan de burgers vergroot kan worden door samenwerking met omliggende gemeenten, deze samenwerking zal worden gezocht. a. Op welke punten ziet uw college mogelijkheden voor dergelijke vergroting van de dienstverlening aan de burgers? b. Welke gemeenten worden bedoeld met omliggende gemeenten? a. De vergroting van de dienstverlening zal met name veroorzaakt worden door een verdere digitalisering van het aanvragen van product en het (verder) digitaliseren van processen voor deze aanvragen. Dit zal naar verwachting met hoge(re) kosten en inzet gepaard gaan, waardoor samen met andere gemeenten investeren een handige(re) optie kan en zal zijn. b. Met omliggende gemeenten wordt in ieder geval de 9 gemeenten in Zaanstreek Waterland bedoeld maar ook Amsterdam. Voor (digitale) samenwerking hoeft het zich niet tot deze gemeenten te beperken. De verdere richting voor (eventuele) samenwerkingspartners zal verder op basis van onder andere het bestuurskrachtonderzoek bepaald gaan worden. 9. VVD: blz. 6 Algemeen. Uit blz. 6 maken wij op dat de conceptbegroting door uw college is vastgesteld op 25 september Is dat juist? Per abuis is de datum van verzending bij de Inleiding opgenomen, de datum van vaststelling is 18 september Deze aanpassing is terug te vinden in de nota van wijziging begroting 2015, blz. 51. Pagina 10 van 76

11 1. Zorg & welzijn 10. WN: blz. 13 Subsidies. Wanneer ontvangt de raad een afschrift van de met subsidie ontvangers te maken afspraken? De raad ontvangt in januari 2015 een overzicht. 11. D66: blz. 13 Subsidies. U zegt dat u afspraken gemaakt hebt met relaties, die voorheen een bedrag, gelijk of groter dan per jaar ontvingen. Waarop is dan de stijging van de subsidies 2015 gebaseerd van bedragen kleiner dan 1.000? De stijging is gebaseerd op de indexeringsbepaling van de uitvoeringsregeling (inhaal tov 2006). 12. WN: blz. 13 De Bolder. Hoe versterkt het college de werving van vrijwilligers door De Bolder? Organisaties en vrijwilligers konden al terecht op de website vrijwilligerswaterland.nl, waarop zij vrijwilligerswerk kunnen vinden of aanbieden. Deze ondersteuning is uitgebreid. Organisaties en vrijwilligers kunnen nu ook bij De Bolder terecht voor informatie en advies over vrijwilligerswerk. De komende tijd zal De Bolder de vrijwilligersondersteuning verder invullen en vorm geven. 13. D66: blz. 13 De Bolder. a. Is er inmiddels overeenstemming bereikt met het bestuur van de Bolder over het takenpakket en waarop zijn de bedragen in de begroting 2015 gebaseerd voor de uitvoering van Kans? b. Graag zien wij een nadere onderbouwing van het in de begroting opgenomen subsidiebedrag voor de Bolder, t.w In hoeverre is dit in overeenstemming met het coalitieakkoord. a. Wij zijn nog in gesprek met het bestuur van De Bolder over het takenpakket. De bedragen van KANS zijn gebaseerd op de kosten van de uitbreiding van KANS naar andere kernen in de gemeente. b. De subsidie van De Bolder is als volgt samengesteld: Omschrijving Bedrag (Basis)subsidie Verlaging i.v.m. laatste tranche bezuiniging Verhogingen i.v.m. taak vrijwilligersondersteuning Basis subsidie 2015 totaal Indexering van 1,25% Verhoging i.v.m. extra Rijksgeld voor combinatiefunctionaris Basissubsidie De samenstelling van deze subsidie past binnen het coalitieakkoord In 2014 zijn er afspraken gemaakt met De Bolder over de uitvoering van taken. Hiervoor zijn ook onder meer in de 1 e IBU 2014 middelen beschikbaar gesteld. Indien de uitvoering doorschuift naar 2015 zullen ook deze middelen naar 2015 worden doorgeschoven. Pagina 11 van 76

12 14. VVD: blz. 13 Stimuleringsfonds. Op blz. 13 wordt onder c aangegeven dat uw college een voorstel zal uitwerken om te komen tot een stimuleringsfonds waarop burgers, verenigingen en kernraden een beroep kunnen doen. a. Is het de bedoeling dat de raad het kader voor dit stimuleringsfonds vaststelt? b. Zo ja, wanneer kan de raad een voorstel voor een verordening hiertoe tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete planning? c. Zo neen, wanneer wordt de raad geïnformeerd over het door uw college vastgestelde beleid, met andere woorden: wat is uw concrete planning? d. Is uw college voornemens reeds gelden van het stimuleringsfonds te besteden alvorens het hiervoor bedoelde beleid is vastgesteld? a. Nee. De raad heeft als kader de subsidieverordening vastgesteld in Daarnaast stelt de raad als kader het subsidieplafond vast in paragraaf H. b. Deze vraag is niet van toepassing (zie de beantwoording van vraag 14a.). c. De raad wordt in december geïnformeerd over de uitvoering van het stimuleringsfonds. d. Nee. De besteding vindt plaats vanaf 2015 op basis van een op dat moment geldende uitvoeringsregeling. 15. WN: blz. 13 Stimuleringsfonds. Wanneer ontvangt de raad het voorstel voor de precieze vormgeving van het stimuleringsfonds? Ziet die regeling ook op de besteding van het budget 2015? Zie de beantwoording van vraag 14c en vraag 14d. 16. VVD: blz. 13 Scholenbouw. Uit de tekst op blz. 13, onder d, maken wij op dat basisschool De Verwondering zal worden gehuisvest in een van de drie scholen die er medio 2015 in Monnickendam zullen zijn (de Brede School Scholeneiland, de Gouwzeeschool en De Binnendijk) en dat blijvende huisvesting van de Verwondering in het gebouw van de voormalige Regenboog niet aan de orde is. Zien wij dat goed? Zo ja, is hierover overeenstemming met de betrokken schoolbesturen? De laatste van de drie bedoelde schoolgebouwen zal pas in 2016 in Monnickendam gerealiseerd worden. Er is nooit sprake geweest van blijvende huisvesting in De Regenboog. Wij kunnen dit pand huren tot 1 augustus Alle schoolbesturen inclusief het bestuur van De Verwondering werken mee aan huisvesting van de scholen in de drie genoemde schoolgebouwen: de nieuwe Brede School Scholeneiland, De Gouwzeeschool en De Binnendijk. 17. WN: blz. 13 Scholenbouw. Wanneer ontvangt de raad inzicht in de scenario s voor de ontwikkeling van de onderwijshuisvesting? Welke wethouder is hiervoor de eerst verantwoordelijke? De notitie Toekomstgerichte Onderwijshuisvesting ontvangt u voorafgaande aan de behandeling van deze vragen. Gabriëlle Bekhuis is als wethouder onderwijs verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting van alle scholen. Jean van der Hoeven is hier als wethouder bij betrokken voor de ruimtelijke ontwikkeling van de Brede School Scholeneiland. Pagina 12 van 76

13 18. VVD: blz. 14 Volksgezondheid. Op blz. 14 lezen wij onder e dat de raad één keer per jaar over de activiteiten op het gebied van gezondheidsbeleid zal worden geïnformeerd, voor de eerste keer in het voorjaar van Hiermee komt uw college terug op een in de 1 e IBU 2014 gedane toezegging dat de raad reeds in 2014 zou worden geïnformeerd. Ter rechtvaardiging hiervan schrijft uw college: per abuis is in de 1 e IBU 2014 het jaar 2014 vermeld. Kan uw college aangeven of er in de nu voorliggende begroting ook abuisjes zitten, dat wil zeggen: toezeggingen waarop het later weer wil terugkomen? Het gaat niet om een toezegging waarop het college terugkomt, het gaat om de onjuiste vermelding van een jaartal. In de beleidsnota Waterland Gezond is aangegeven dat de raad tweejaarlijks een tussentijdse evaluatie zal ontvangen van de ondernomen activiteiten op het gebied van gezondheidsbeleid. Dat is in VVD: blz. 14 Transities sociaal domein. Met betrekking tot de transities sociaal domein (blz. 14, onder f) schrijft u in het kader van social return over de activiteiten die zijn gericht op het inschakelen van mensen die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt. U bent voornemens pas in 2016 de uitvoering ervan te evalueren. De gemeente Waterland is al langer actief op dit terrein, ook los van de invoering van de landelijke regelgeving. Waarom worden deze belangrijke activiteiten niet reeds in 2015 geëvalueerd? Het klopt dat wij al langer bezig zijn met de uitvoering van Social Return On Investment (SROI). Wij geven de voorkeur aan de evaluatie van SROI in 2016 ten opzichte van 2015 omdat in 2015 de Participatiewet van kracht wordt. Wij gaan vanaf 2015 sterker inzetten op de uitvoering van dit beleid; op basis van een regionale handleiding die op dit moment wordt opgesteld. 20. VVD: blz. 14 Transitie Baanstede. Ten aanzien van de transitie van de Baanstede lezen wij op blz. 14, onder g, dat uw college zal toezien op de uitvoering van het transitieplan. Wij vinden deze passage erg vaag en vrijblijvend. Gelet op de importantie van dit dossier willen wij weten wat de portefeuillehouder concreet gaat doen om te zorgen dat het bij de Baanstede niet nog meer ontspoort. Wij herkennen ons om niet in het woord ontspoort. Feitelijk heeft de uitvoering van het transitieplan vertraging opgelopen door de mislukte aanbesteding van de detacheringsopgave. Met uw vraag spreekt u uw zorg hierover uit. Wij delen uw zorg en zullen er alles aan doen dat Baanstede de beoogde doelstellingen behaalt. Uiteraard houden wij u daarnaast op de hoogte van de voortgang van het (regionale) proces, de rol die wij daarin als gemeente innemen en zullen wij uw raad waar nodig consulteren. 21. D66: blz. 14 Transities sociaal domein. Op pagina 14 wordt gesproken over gebruik maken van de mogelijkheden op het gebied van Social Return. a. Gegeven de hiervoor geldende spelregels, om hoeveel plaatsingen gaat het hier binnen de gemeente? b. Welk aantal verwacht de gemeente daarnaast nog te kunnen plaatsen bij werkgevers in Waterland? c. Welk structureel aantal plaatsingen kan de gemeente zelf in de groenvoorziening e.d. realiseren? a. De gemeente heeft voor 2015 een taakstelling voor 1,16 fte (1,06% van de formatie) en voor 2016 een taakstelling voor 3,48 fte (3,2%). b. Wij onderzoeken hoe en waar wij deze taakstelling kunnen realiseren. Daarvoor kijken wij goed naar de doelgroep. Wij doen dat in samenspraak met andere partners zoals het UWV. Wij gaan plaatsing realiseren in (delen van) bestaande functies. c. Wij gaan er vanuit dat wij minimaal zoveel plaatsingen kunnen realiseren als nodig is om aan onze taakstelling te voldoen. Pagina 13 van 76

14 22. CDA: blz. 14 Passend onderwijs. Wanneer krijgt de Raad inzage in de uitkomsten van het overleg (OOGO) met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor respectievelijk PO en VO over hun ondersteuningsplannen? Idem voor het OOGO over het jeugdzorgplan van de gemeente? Dit maakt deel uit van het beleidsplan voor het sociaal domein. In bijlage 7 en 8 van het beleidsplan zijn de werkafspraken tussen gemeente en samenwerkingsverbanden in het kader van passend onderwijs en jeugd opgenomen. 23. D66: blz. 14 Passend onderwijs. Graag vernemen wij hoeveel kinderen met passend onderwijs per 1 augustus 2014 zijn ondergebracht bij onze scholen. In principe zijn alle kinderen passend ondergebracht als zij onderwijs volgen naar tevredenheid van de kinderen zelf, van hun ouders en van de scholen. En als dit proces goed verloopt, is de gemeente hier vrijwel nooit bij betrokken. Het gaat om kinderen.in het reguliere onderwijs en kinderen in het speciaal onderwijs. Wij hebben per 1 oktober leerlingen op speciale scholen voor basisonderwijs, 14 leerlingen in het speciaal onderwijs en 18 leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Vijf leerlingen volgen onderwijs in een internationale schakelklas. 24. VVD: blz. 14 Kunst in gemeentehuis. In het kader van kunst in het gemeentehuis werkt uw college een voorstel uit om in het gemeentehuis meer aandacht aan kunst te geven, bijvoorbeeld door het organiseren van exposities (blz. 14, onder i). a. Wanneer kan de raad informatie tegemoet zien over dit door uw college uit te werken voorstel, met andere woorden: wat is uw concrete planning? b. Heeft uw college nagedacht over de consequenties voor bijvoorbeeld de Grote kerk, de Bolder en Museum de Speeltoren op het moment dat het gemeentehuis als concurrent gaat optreden in het houden van exposities van kunst? Zo ja, wat was de uitkomst hiervan? Zo neen, wilt u dat alsnog doen? a. In het 1 e kwartaal van b. Wij nemen deze opmerking mee bij de voorbereiding. 25. VVD: blz. 15 Sport. Op blz. 15 lezen wij onder j dat de sportnota in 2015 zal worden geëvalueerd. Wanneer kan de raad deze evaluatie tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete planning? U wordt geïnformeerd over de evaluatie van de nota Sport en bewegen in de 1 e helft VVD: blz. 15 Sport. Op blz. 15 lezen wij onder j dat mede naar aanleiding van de evaluatie van de sportnota een visie op sport zal worden ontwikkeld in relatie tot de sportaccommodaties. Wanneer kan de raad deze visie tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete planning? In de Quick Scan naar renovatie of nieuwbouw van sporthal t Spil wordt de toekomstverwachting voor binnensportaccommodaties in Monnickendam meegenomen. Aan de hand van het huidige gebruik van de binnensportaccommodaties en de trends en ontwikkelingen in de regio en landelijk, wordt een globale visie voor de binnensportaccommodaties in Monnickendam opgesteld. De resultaten van de Quick Scan verwachten wij in het 1 e kwartaal Pagina 14 van 76

15 27. VVD: blz. 15 Sport. Een van de vraagstukken waarover uw college richting wenst te geven in de op te stellen visie op sport is het teruglopend aantal leden bij sportverenigingen (blz. 15, onder j). Is uw college ervan op de hoogte dat de hockeyvereniging te maken heeft met een sterk toenemend ledenaantal en wellicht reeds op korte termijn behoefte zal hebben aan extra velden? Op welke wijze gaat uw college ervoor zorgen dat deze vereniging ook komend seizoen alle leden en alle teams kan laten spelen? De ledenontwikkeling en capaciteitsbehoefte van de sportverenigingen is onderdeel van de evaluatie van de nota Sport en bewegen Wij zijn ervan op de hoogte dat hockey een groeiende sport is en dat de Waterlandse Hockeyclub beperkte groeicapaciteit heeft. Op Sportpark Markgouw is op dit moment geen ruimte beschikbaar voor een tweede Hockeyveld. Bij de evaluatie van de nota Sport en bewegen betrekken we dit knelpunt. 28. VVD: blz. 15 Sport. Ook over het gebruik van de Marijkehal wil uw college richtinggevende uitspraken doen in de op te stellen visie op sport (blz. 15, onder j). Bedoelt uw college met gebruik Marijkehal ook de mogelijke sluiting ervan? Het besluit over de toekomstige ontwikkeling van sporthal t Spil is ook van invloed op de toekomst van de Marijkehal. Alle mogelijke opties voor de Marijkehal worden meegenomen in de Quick Scan naar renovatie of nieuwbouw van sporthal t Spil. 29. CDA: blz. 15 Sport. Sportfondsenbad: is er reeds contact met een nieuwe aanbieder? Nee er is geen contact met een nieuwe aanbieder. 30. WN: blz. 15 Sport. Wanneer ontvangt de raad die evaluatie van de sportnota? Wat zijn de verdere bronnen voor beleidsontwikkeling? Wanneer ligt het herziene beleid ter vaststelling voor bij de raad? Zie de beantwoording van vraag 25 en vraag WN: blz. 15 Sport. Wanneer ontvangt de raad een afschrift van de Quick Scan met voorstellen voor renovatie van de Sporthal? Zie de beantwoording van vraag D66: blz. 15 Sport, Sporthal t Spil. a. Wanneer worden de resultaten van de QuickScan aan de raad aangeboden? b. Uit de investeringslijst lezen wij dat er al voor besteed is aan de voorbereiding van de renovatie/nieuwbouw. Wij willen een gedetailleerde specificatie van dit bedrag. kunnen wij een nieuwe kredietaanvraag tegemoet zien voor de uitvoering van de Quick Scan? Pagina 15 van 76

16 a. Zie de beantwoording van vraag 26. b. Het bedrag van is de boekwaarde van dit krediet dat in de begroting staat en niet het bedrag dat besteed is binnen dit krediet. Het bestede bedrag is Omschrijving Bedrag Asbestinventarisatie Sporthal 687 Extern advies renovatie Sporthal t Spil Totaal WN: blz. 15 Sport. Hoe komt er eventueel een andere aanbieder in beeld voor het Sportfondsenbad? Door een aanbesteding. 34. VVD: blz. 15 Sport. Graag ontvangen wij een detailonderbouwing van de exploitatie van sporthal t Spil en dan met name ook de verhuur/verpachting van het horecagedeelte. Klopt het dat met ingang van 1 januari 2015 de kantine opnieuw is verhuurd/verpacht? Zo ja, welke afspraken zijn daarbij gemaakt en is rekening gehouden met renovatie, vervanging of slopen van de sporthal? De kantine is per 1 januari nog niet opnieuw verhuurd/verpacht. Bij de voorbereidingen van de periode vanaf 1 januari is onze inzet gericht op continuïteit van dienstverlening. Wij hebben pas zicht op eventuele renovatie of vervanging van de sporthal na de uitkomst van de Quick Scan. Zie ook de beantwoording vraag 26. In de begroting onder productnummer Sport is aan lasten opgenomen , aan baten Hiervan zijn de lasten voor sporthal 't Spil , de baten Hieronder een specificatie van de exploitatie van sporthal t Spil weergegeven: Omschrijving Begroting Lasten Baten Verhuur sportaccommodaties (Erf)pacht Opbrengst reclameborden Nutsvoorzieningen Schoonmaakonderhoud Huur containers Opstalverzekering Inboedelverzekering 66 - Telefoon- en dataverkeer Beheerkosten Onroerende-zaakbelastingen Waterschapslasten Rioolrechten Toevoeging aan voorziening Totaal exploitatie Pagina 16 van 76

17 2. Volkhuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer 35. VVD: blz. 16 Duurzaamheid. Op blz. 16, onder a, lezen wij dat nog in 2014 een agenda duurzaamheid wordt vastgesteld en dat de uitvoering ervan in 2015 start. In de 2e IBU 2014 op blz. 70, onder toezegging 0441, staat echter dat de planning is dat de door uw college op te stellen duurzaamheidsagenda pas 1 juli 2015 aan de raad zal worden gestuurd. Welke informatie van uw college is niet juist? De planning is bijgesteld omdat de benodigde ambtelijke capaciteit niet eerder aanwezig was en pas per 1 januari 2015 kan worden ingevuld. 36. VVD: blz. 16 Sociale woningbouw. Ten behoeve van de ontwikkeling van een woonvisie zal eind 2014 een startnotitie worden opgesteld, zo lezen wij op blz. 16, onder b. a. Wanneer kan de raad deze startnotitie tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete planning? b. Wanneer kan de raad de woonvisie tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete planning? c. Wordt de startnotitie en/of de woonvisie opgesteld met behulp van een extern bureau? d. Zo ja, welke kosten zijn hiermee gemoeid? a. Er wordt naar gestreefd om eind 2014 de startnotitie op te stellen en deze begin 2015 aan te bieden aan de raad. b. De planning is dat er rond 1 juli 2015 een Woonvisie ter besluitvorming kan worden aangeboden. c. De startnotitie wordt ambtelijk voorbereid. In de startnotitie zal worden aangegeven of de inzet van een extern bureau noodzakelijk wordt geacht en zo ja, welke kosten daarmee zijn gemoeid. d. Zie de beantwoording van vraag 36c. 37. WN: blz. 16 Sociale woningbouw. Wanneer ligt de nieuwe woonvisie in de Raad voor? Zie de beantwoording van vraag 36b. 38. WN: blz. 16 Kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving. Op welke punten en in welke mate zal niet kunnen worden voldaan aan de kwaliteitseisen? Algemene opmerking: hoewel het gaat om kwaliteitseisen, blijkt het bij de toetsing veelal te gaan om kwantiteitseisen. Op een aantal onderdelen moet de activiteit worden uitgevoerd door 1 gekwalificeerd persoon met 1 gekwalificeerd persoon achtervang die ten minste 2/3 van hun tijd aan die specifieke activiteit besteden. In de gemeente Waterland is voor een aantal activiteiten de omvang zodanig beperkt dat aan deze eis niet voldaan kan worden. Specifiek gaat het om de volgende taken: vergunningverlening bouwen en RO-Complex, toezicht en handhaving groene wetten, bouwfysica complex, brandveiligheid, constructieve veiligheid, bouwakoestiek en cultuurhistorie. Er is een verbeterplan in voorbereiding, dat in het voorjaar van 2015 gereed moet zijn voor besluitvorming. Pagina 17 van 76

18 39. VVD: blz. 16 Sociale woningbouw. Voor nieuwe woningbouwprojecten gelden nieuwe normen, namelijk dat 30% van de woningen in het sociale segment moeten worden gebouwd en 10% in het segment sociaal plus, zo maken wij op uit blz. 16, onder b. a. Wat verstaat uw college onder nieuwe woningbouwprojecten? b. Gelden de nieuwe normen reeds op dit moment of pas op het moment dat de nieuwe woonvisie is vastgesteld (hoe gaat uw college om met nieuwe woningbouwprojecten die bij de gemeente binnenkomen vóórdat de woonvisie is vastgesteld)? c. Acht uw college het realistisch dat met het nieuwe beleid überhaupt nog woningbouwplannen gerealiseerd zullen gaan worden in de gemeente Waterland? a. Projecten waarvoor nog geen bindende afspraken met de ontwikkelaar zijn gemaakt in bijvoorbeeld een exploitatie-overeenkomst (EOK). b. De nieuwe normen gelden op dit moment. c. Het college acht dit realistisch. 40. VVD: blz. 16 Structuurvisie. Met betrekking tot de bestemmingsplannen schrijft uw college op blz. 16, onder c, dat geïnventariseerd zal worden of er voor zaken die in het algemeen niet opgepakt zijn een veegnota opgesteld moet worden. a. Welke concrete aanleiding heeft uw college gehad voor het uitvoeren van deze inventarisatie? b. Aan welke kwesties heeft uw college voor ogen als het spreekt van zaken die in het algemeen niet opgepakt zijn? c. Wanneer kan de raad de veegnota tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete planning? a. Er is geen concrete aanleiding maar meer in het algemeen, blijkt uit een aantal concrete aanvragen, om vooroverleg dat het goed is om te onderzoeken of een veegplan wenselijk/noodzakelijk is. b. Zie de beantwoording van vraag 40a. c. Er zal eerst onderzocht worden of een veegplan wenselijk is. Als dat het geval is, zal een voorstel in het najaar van 2015 aan de raad worden voorgelegd. 41. VVD: blz. 16 Bestemmingsplannen. Uw college geeft aan dat voor individuele ruimtelijke ontwikkelingen postzegelbestemmingsplannen zullen worden opgesteld, dat voor niet-opgepakte zaken in een veegnota zal worden opgesteld en dat het bestemmingsplan Broek in Waterland herzien zal worden (blz. 16, onder c). Daarmee lijken alle bestemmingsplanprocedures in beeld te zijn gebracht. Uw college schrijft echter tot slot dat ten behoeve van nu nog onbekende ruimtelijke ontwikkelingen een aantal procedures zal worden gevolgd. Waar doelt uw college op? Nog onbekend is of in 2015 ruimtelijke initiatieven zullen worden ontplooid die kunnen leiden tot een ruimtelijke procedure. 42. VVD: blz. 16 Structuurvisie. Op blz. 16 lezen wij onder d dat in 2015 zal worden gestart met het opstellen van een structuurvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente Waterland. Hoeveel budget is er geraamd voor het opstellen van deze visie, hoeveel tijd denkt uw college nodig te hebben tot overgegaan kan worden tot vaststelling ervan door de gemeenteraad en wanneer wordt de raad geïnformeerd over de concrete planning van de te nemen stappen? Zie de beantwoording van vraag 4. Pagina 18 van 76

19 43. VVD: blz. 16 Structuurvisie. Een structuurvisie dient om keuzes inzichtelijk te maken met betrekking tot economische, ruimtelijke, sociale en duurzame ontwikkelingen (regie voeren), aldus uw college op blz. 16, onder d. Naar verwachting zal de vaststelling van deze structuur nog wel enige tijd op zich laten wachten. Op welke wijze gaat uw college om met nieuwe initiatieven en nieuwe aanvragen die niet helemaal passen in het vigerende bestemmingsplan? Met andere woorden: worden deze aangehouden totdat de structuurvisie is vastgesteld of worden deze allemaal afgewezen? Per plan zal worden bekeken of medewerking kan worden verleend. De beoordeling van plannen/initiatieven zal niet worden opgeschort tot de structuurvisie is vastgesteld noch per definitie worden afgewezen. 44. CDA: blz. 17 Dijkversterkingen. Op welke wijze wordt de raad meegenomen in de besluitvorming met betrekking tot uitwerking van oplossingen in het kader van de Pilot Meerlaagse Veiligheid Marken? De raad wordt geïnformeerd over de gevonden oplossingen en het advies aan de minister. Op 4 november 2014 is een publieksavond waar de raad voor is uitgenodigd. De minister beslist over een maatwerkoplossing voor Marken. Zij neemt daarmee eerst kennis van het advies van de stuurgroep waarin de gemeente is vertegenwoordigd naast Rijkswaterstaat, de provincie, de veiligheidsregio en het hoogheemraadschap en het advies van de bewoners. Na de besluitvorming door de minister zal worden toegewerkt naar een bestuurlijke intentieovereenkomst. 45. VVD: blz. 17 Visie op recreatie en toerisme. De VVD Waterland is blij dat uw college toerisme en recreatie beschouwd als speerpunt van beleid (blz. 17, onder i). Aan de formulering van de prioriteiten zijn evenwel slechts drie regeltjes besteed, terwijl bijvoorbeeld aan onderwerp h) IJsselmeergebied 29 regels tekst zijn besteed. Vindt uw college dit ook niet erg karig, zeker nu toerisme en recreatie als speerpunt van beleid worden aangemerkt? In de op te stellen toeristische visie zal uitgebreid aandacht worden geschonken aan dit belangrijke beleidsveld (kwaliteit gaat voor kwantiteit). 46. VVD: blz. 17 Visie op recreatie en toerisme. Op blz. 17, onder i, lezen wij dat een visie op recreatie en toerisme zal worden opgesteld. a. Wanneer kan de raad deze visie tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete planning? b. Bent u het met ons eens dat, zeker gelet op het belang van toerisme en recreatie, dat als speerpunt van beleid wordt aangemerkt, uiterlijk in het eerste kwartaal van 2015 de visie gereed moet zijn? c. Bent u het met ons eens dat in de visie concrete voorstellen moeten worden gedaan en niet volstaan moet worden met opmerkingen op een hoog abstractieniveau? a. De planning is om het laatste kwartaal van 2014 actief met de visie van start te gaan en ook het veld in te gaan (gesprekken met stakeholders zowel uit de vraag- als aanbodzijde en brainstormavonden in de belangrijkste toeristische kernen van Waterland). De verdere uitwerking is in het eerste en tweede kwartaal van b. Ja, de toeristische visie heeft hoge prioriteit, maar er moet wel voldoende draagvlak zijn vanuit de markt, doel is om de visie uiterlijk voor het zomerreces af te hebben. c. Ja, dit is ook zeker het uitgangspunt van het college. Pagina 19 van 76

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014):

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014): RAADSVRAGEN ZONDER ANTWOORD Nummer : 326-8/223-34 Onderwerp : begroting 2015 en 2 e IBU 2014 Portefeuillehouder : J. Kes Datum : 8 oktober 2014 Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester

Nadere informatie

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 Beantwoording vragen Nota van wijziging 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen... 9 1. Zorg & welzijn... 11 2.

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 19 juni 2014 Pagina 2 van 104 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

Top c JAARSTUKKEN 2013. Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op:

Top c JAARSTUKKEN 2013. Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op: Top c JAARSTUKKEN 2013 Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op: het jaar 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 JAARSTUKKEN... 4 2. JAARVERSLAG... 4 2.1 Programmaverantwoording...

Nadere informatie

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom 20 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Prioriteiten 2014... 6 Programma 1: Ruimte... 8 Programma 2: Maatschappij... 15 Programma

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2012-2015

PROGRAMMABEGROTING 2012-2015 PROGRAMMABEGROTING 2012-2015 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Leeswijzer... 7 2. Visie... 9 3. srichtlijnen 2012... 11 4. Financiële positie... 13 4.1 Boven 2% - lijst... 13 4.2

Nadere informatie

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2015-2018 1 Programmabegroting 2015-2018 Gemeentehuis Singelpark 1 3984 NC Odijk Postbus 5 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 48 48 Fax (030) 657 03 85 Website http://www.bunnik.nl/ E-mail info@bunnik.nl 1 2 2 3

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Programmarekening 2007

Programmarekening 2007 JAARSTUKKEN 2007 2 Programmarekening 2007 INLEIDING Algemeen Programma s zijn de uitwerking van de strategische visie en missie, het raadsprogramma en het bestaande vastgestelde beleid. Doel van de rekening

Nadere informatie