gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d."

Transcriptie

1 Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV/PJ/JZ Inkoop van Energie 1- Notagegevens Notanummer Opsteller Meiling G.J. Telefoon 3063 Datum Portefeuillehouder Weth. Hiemstra 2- Bestuursorgaan b B & W Raad OR College van B & W - Burgemeester - Weth. Adema - Weth. Doornebos - Weth. Fleskes - Weth. Hiemstra - Weth. Berkelder Besluitenlijst d.d. d.d. b Agenda Akkoordstukken Vertrouwelijk Routing T. van Hennik J. Kok R.Wielinga T. Bakhuizen Bijlagen d.d par. b adj.secr. b gem.secr. BIS i openbaar besloten Vertrouwelijk (paraaf adjunct-secretaris) Bijlage 1 Project: inkoop energie Bijlage 2 Mandaten i.v.m. aanbesteding energie (gas en elektriciteit) B & W d.d.: Besloten wordt: 1 In te stemmen met het aanbesteden van de inkoop GAS met de gemeenten uit de regio Stedendriehoek en de regio Achterhoek; 2 in te stemmen met het aanbesteden van de inkoop van elektrische energie met de gemeenten uit de regio Stedendriehoek en de regio Achterhoek voor de periode vanaf 01 januari 2010; 3 het Inkoopprojectteam Samenwerkende Gemeenten te mandateren tot het uitvoeren van deze aanbesteding incl. gunning; 4 het Inkoopteam te mandateren tot het uitvoeren van de clickmomenten gedurende de looptijd van de overeenkomst(en); 5 de directeur Bedrijfsvoering te mandateren de overeenkomst(en) te ondertekenen en daartoe Bijlage 1 te ondertekenen; 6 de Directeur Bedrijfsvoering op te dragen advies uit te brengen over de mogelijkheden / noodzaak voor de inrichting van een centrale energiecoördinatie; 7 de gezamenlijke kosten van deze aanbestedingen (max ,=) ten laste te brengen van het budget Facilitaire Zaken. 1/ 5

2 2/ 5

3 Financiële aspecten: In te vullen door de initiërende dienst Financiële gevolgen voor de gemeente? i Ja Nee Financiële gevolgen opvangen binnen het desbetreffende productbudget Voorstel openbaarmaking b De nota en het besluit openbaar te maken De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht De nota en het besluit openbaar te maken nadat De nota en het besluit openbaar te maken, behalve Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op Communicatie over vervolg i De communicatie verloopt als volgt (Hierover is overleg geweest met het team Communicatie) Interne berichtgeving van het aanbestedingsresultaat via FOCUS, de Inkoopstartpagina en de Contractendatabase Zie bijgaand(e) communicatieplan/ -paragraaf Communicatie is niet van toepassing, omdat ADVIESRADEN: In te vullen door de initiërende dienst Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld? Ja i Nee 3/ 5

4 Toelichting en overwegingen Inleiding Deze gezamenlijke aanbesteding is een initiatief van de gemeenten uit de regio Stedendriehoek en de gemeenten uit de regio Achterhoek. Het betreft de gezamenlijke inkoop van GAS en Elektrische Energie. (zie ook Bijlage 2) Beoogd resultaat Gas Waarborging van de levering van GAS vanaf 01 januari 2008 tot maximaal 31december Hierbij wordt er naar gestreefd om op meerdere momenten gedurende de contractperiode (d.m.v. clicks) de meest gunstige tarieven te bemachtigen. Elektriciteit Waarborging van de levering van elektrische energie vanaf 01 januari 2010 tot maximaal 31 december Hierbij wordt er naar gestreefd om op meerdere momenten gedurende de contractperiode (d.m.v. clicks) de meest gunstige tarieven te bemachtigen. Verlaging administratieve lasten Door eisen te stellen aan onder anderen de wijze van facturering dient daarnaast te worden gekomen tot een verlaging van de administratieve lasten. Kader Gas Op dit moment is de levering van GAS voor de gemeente Deventer geborgd tot 31 december 2007 d.m.v. een 1-jarig onderhands aanbesteed contract met Essent. Dit heeft op deze wijze reeds 3 jaar achtereenvolgens plaats gehad. Om enig voordeel te behalen op de inkoop van GAS incl. de administratieve afhandeling, is het noodzakelijk om een groot volume in de markt te zetten. Dit is gevonden door samenwerking met de gemeenten uit de regio Stedendriehoek en de gemeenten uit de regio Achterhoek. Elektriciteit Op dit moment is de levering van elektrische energie voor de gemeente Deventer geborg tot 31 december 2009 vanuit het Europees aanbesteed contract met Rendo (tegenwoordig Electrabel). De samenwerkende gemeenten zullen een aanbesteding uitvoeren voor een overeenkomst voor 3 jaar met 2x een optie van verlenging met 1 jaar ( ). In het bestek kan een passage worden opgenomen waarin wordt aangegeven dat de gemeente Deventer in het 3e jaar (01-januari 2010) wenst in te stappen. De ervaring heeft geleerd dat opties bij energiecontracten veelal worden benut. Dit betekent dat op deze wijze de levering van elektrische energie voor de gemeente Deventer kan worden geborgd tot 31 december Externe begeleiding Gezien de complexiteit van met name de inkoop van GAS is voor begeleiding van deze aanbestedingen de expertise ingehuurd van het externe bureau PME Advies, een deskundige op het gebied van aanbesteden van energie. Centraal Beheer Om "het licht te laten branden en de gebouwen te verwarmen" koopt de gemeente Deventer veel energie in. Energie dat alsmaar duurder wordt en daarmee een belangrijke kostenpost is/wordt (jaarlijks ca. Euro ). Het verbruik vindt plaats via vele honderden aansluitingen waarbij de (deel)budgetten verdeeld zijn over vele budgethouders. Coördinatie/beheer van het verbruikerspark is door de versnippering en de vele mutaties in aansluitingen nagenoeg onmogelijk, daarbij komt dat weinigen zich verantwoordelijk voelen en vooral gericht zijn op de output. Een goed beheer is van eminent belang. Enerzijds omdat door een aanbesteding de kans bestaat dat de aansluitingen "geswitchd" moeten worden naar een andere leverancier (en dan wel graag álle aansluitingen), anderzijds omdat door onvoldoende beheer de kans meer dan reëel is (bewezen) dat door de gemeente voor aansluitingen betaald wordt die niet des gemeentes (meer) zijn. Verder is het aan te bevelen om centraal beleid te formuleren (en uit te voeren) ten aanzien van 4/ 5

5 Duurzaamheid/Milieu, voorlichting, terugdringen verbruik en besparende maatregelen. Het Team Facilitaire Zaken zou zich uitstekend kunnen lenen voor deze centrale energiecoördinatorfunctie. Nader onderzoek hiertoe zou gerechtvaardig zijn. Argumenten Gezien de reeds een aantal jaren gaande ontwikkeling van stijgende energieprijzen is het niet realistisch te verwachten dat d.m.v. aanbesteden tot beduidende tariefsverlaging kan worden gekomen. Wél kan door vergroting van volume (samenwerking), gebruikmaking van "de clickmethode" en inkopen op de langere termijn de effecten van prijsstijgingen enigszins worden gedempt. Door op langere termijn in te kopen kunnen de effecten ook beter worden meegenomen in de begrotingscycli waardoor verrassingen zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. Daarnaast kunnen door samenwerking de kosten voor de inhuur van externe deskundigheid aanzienlijk worden beperkt. Draagvlak Financiële consequenties Energie wordt alsmaar duurder. Door gezamenlijk aan te besteden kunnen we prijsstijgingen enigszins dempen. Dit neemt evenwel niet weg dat er dient te worden uitgegaan van stijging van de energietarieven t.o.v, het huidig niveau. De meerkosten die hieruit voortkomen, dienen ten laste te worden gebracht van de respectievelijke productbudgetten. De kosten voor de begeleiding door het externe bureau zullen laste worden gebracht van het budget facilitaire Zaken. Aanpak/uitvoering Inmiddels is door de samenwerkende gemeenten een start gemaakt met de voorbereiding van de gezamenlijke aanbesteding. Het externe bureau heeft een concept-bestek gereed en onderstaande planning opgesteld. 11 april 2007 akkoord op verlening mandaat aan de Kerngroep 11 april 2007 aanleveren aanvullingen op het concept-bestek 24 april 2007 vaststelling definitieve aanbestedingstukken 27 april 2007 publicatie via het bureau in Luxemburg 06 juni 2007 sluiting ontvangst offertes 12 juni 2007 opstellen gunningsadvies 13 juni 2007 verzenden voorlopige gunning 29 juni 2007 definitieve gunning en contracten opmaken 5/ 5

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team PC Financiering nieuwbouw stadhuiskwartier 1- Notagegevens Notanummer 632051 Datum 21-9-2011 Programma: Portefeuillehouder Weth. Ahne

Nadere informatie

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Financiering Circulus 1- Notagegevens Notanummer 362030 Datum 23-6-2010 Programma: 05. Milieu Portefeuillehouder Weth. Ahne Weth.

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ -V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x G E M E E N T E NOOR D E N V E L D ParaaS secretaris ^ffloi/^x Paraaf direct leidinggev 2na^y3ïlfNA t jadvies VAN $ 0 / 2 Datum Afdeling 30 november 2012 R&S/OW&A III: III II Opsteller Telefoon 279/329

Nadere informatie

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Raadsvergadering, 26 mei 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Nr.: 20150526 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 3 maart 2015 Onderdeel raadsprogramma: 3 Portefeuillehouder: Jan Burger

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 8 oktober 2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen DT dd OR dd

Nadere informatie

Notitie Investeren in Sociale firma`s

Notitie Investeren in Sociale firma`s Notitie Investeren in Sociale firma`s 1. Inleiding/aanleiding In het kader van de voorbereiding op de decentralisatie van de AWBZ is dit voorjaar het project Herijking dagbesteding gestart. Dit project

Nadere informatie

ADVIES AAN HET COLLEGE

ADVIES AAN HET COLLEGE ADVIES AAN HET COLLEGE Datum 9 december 2011 Opsteller Jorritsma, Haaije Portefeuillehouder Buwalda, Lykele Akkoord afdelingshoofd Akkoord diensthoofd O N D E R W E R P: Businessplan Nieuw Thialf V O O

Nadere informatie

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Ing. B.G.G. Verbong Id. nr. 0509744 TU Eindhoven Augustus 2005 Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Datum Augustus 2005 Auteur Afstudeerbedrijf

Nadere informatie

'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J. Aan de gemeenteraad

'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J. Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Roden, 23 januari 2013 G E M E E N T E t Raadd.d.3oMia NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J Onderwerp Uitvoering projectvoorstel "Bespaar

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

REGIONAAL VOORSTEL AANDELENOVERNAME BIGA GROEP BV

REGIONAAL VOORSTEL AANDELENOVERNAME BIGA GROEP BV REGIONAAL VOORSTEL AANDELENOVERNAME BIGA GROEP BV Dit voorstel is tot stand gekomen door ambtelijke samenwerking van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist waarbij

Nadere informatie

DB-vergadering 29-03-2011 Agendapunt 6. Onderwerp Gezamenlijke inkoop van elektriciteit door De Gezamenlijke Waterbedrijven

DB-vergadering 29-03-2011 Agendapunt 6. Onderwerp Gezamenlijke inkoop van elektriciteit door De Gezamenlijke Waterbedrijven DB-vergadering 29-03-2011 Agendapunt 6 Onderwerp Gezamenlijke inkoop van elektriciteit door De Gezamenlijke Waterbedrijven Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Bestuursprogramma:

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Soest Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011-2014 Versie Datum 2.9 16 december 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doel 3 1.3 nut en noodzaak 3 1.4 collegeprogramma 3 2 ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe 2013-578 Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur en Financiën op 19 juni 2013 - provinciale staten op 26 juni 2013 - fatale beslisdatum: 26 juni 2013

Nadere informatie

Handen uit de mouwen

Handen uit de mouwen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Handen uit de mouwen beleidsnota huishoudelijke verzorging in Gemeente Leiderdorp Concretisering verkenning Q-Consult en Radar Regionale sub-werkgroep beleidsnota huishoudelijke

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Huisvesting en facilitaire dienstverlening. b. concept-huisvestingscontract, c. concept-dienstverleningsovereenkomst

RUD UTRECHT. Huisvesting en facilitaire dienstverlening. b. concept-huisvestingscontract, c. concept-dienstverleningsovereenkomst RUD UTRECHT Aan Algemeen Bestuur RUD Utrecht Van Dagelijks Bestuur RUD Utrecht Opsteller: Norbert de Blaay Onderwerp Huisvesting en facilitaire dienstverlening t.b.v. Vergadering 13 maart 2014 bijlagen

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Onderzoek Twynstra Gudde

Onderzoek Twynstra Gudde Directie Bestuur & Organisatie Concernfinanciën Ingekomen stuk D14 Aan de raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie