Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014):"

Transcriptie

1 RAADSVRAGEN ZONDER ANTWOORD Nummer : 326-8/ Onderwerp : begroting 2015 en 2 e IBU 2014 Portefeuillehouder : J. Kes Datum : 8 oktober 2014 Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014): Recent ontvingen wij de begroting 2015 (raadsvoorstel 326-3; ingekomen stukken week 39) en de 2 e IBU 2014 (raadsvoorstel ; ingekomen stukken week 40). Deze stukken roepen wij de fractie van de VVD de volgende vragen op. Begroting 2015 Inleiding 1. Op blz. 5 schrijft u dat financiële tekorten ten aanzien van de drie decentralisaties zullen worden opgevangen vanuit de algemene reserve positie. In het coalitieakkoord van het CDA, Groen- Links, SP en D66 (168-10; ingekomen stukken week 21) is echter afgesproken dat er een zorgreserve zou worden ingesteld van Klopt het dat u in afwijking van deze afspraak uit het coalitieakkoord géén aparte zorgreserve hebt ingesteld en dat u financiële tekorten op dit terrein opvangt zoals altijd door de VVD Waterland bepleit is, namelijk via de algemene reserve? Zo neen, waar vinden we de zorgreserve dan terug in de financiële stukken? 2. Op blz. 5 lezen wij dat uw college in 2015 op het gebied van ruimtelijke ordening zal starten met het opstellen van een toekomstbeeld, de stip aan de horizon. a. Wordt hiermee bedoeld het opstellen van een structuurvisie? Zo neen, wat wordt hier wél mee bedoeld? b. Hoeveel budget is er geraamd voor het opstellen van deze visie? c. Hoeveel tijd denkt uw college nodig te hebben tot overgegaan kan worden tot vaststelling ervan door de gemeenteraad? d. Wanneer wordt de raad geïnformeerd over de concrete planning van de te nemen stappen? 3. De kostendekkendheid van woningbouwprojecten en leges zullen deze collegeperiode tegen het licht worden gehouden en daar waar nodig zullen leges, processen en procedures worden aangepast, zo lezen op blz. 5. Wanneer kan de raad de uitkomsten van dit onderzoek tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete 4. Uw college wenst verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie, zo maken wij op uit de vijfde alinea van blz. 5. Wat heeft de wethouder voor toerisme in 2014 concreet gedaan aan de ontwikkeling van toerisme en recreatie in Waterland?

2 5. Op blz. 5 wordt aangegeven dat daar waar de dienstverlening aan de burgers vergroot kan worden door samenwerking met omliggende gemeenten, deze samenwerking zal worden gezocht. a. Op welke punten ziet uw college mogelijkheden voor dergelijke vergroting van de dienstverlening aan de burgers? b. Welke gemeenten worden bedoeld met omliggende gemeenten? 6. Uit blz. 6 maken wij op dat de conceptbegroting door uw college is vastgesteld op 25 september Is dat juist? 1. Zorg & welzijn 7. Op blz. 13 wordt onder c aangegeven dat uw college een voorstel zal uitwerken om te komen tot een stimuleringsfonds waarop burgers, verenigingen en kernraden een beroep kunnen doen. a. Is het de bedoeling dat de raad het kader voor dit stimuleringsfonds vaststelt? b. Zo ja, wanneer kan de raad een voorstel voor een verordening hiertoe tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete c. Zo neen, wanneer kan wordt de raad geïnformeerd over het door uw college vastgestelde beleid, met andere woorden: wat is uw concrete d. Is uw college voornemen reeds gelden van het stimuleringsfonds te besteden alvorens het hiervoor bedoelde beleid is vastgesteld? 8. Uit de tekst op blz. 13, onder d, maken wij op dat basisschool De Verwondering zal worden gehuisvest in een van de drie scholen die er medio 2015 in Monnickendam zullen zijn (de Brede School Scholeneiland, de Gouwzeeschool en De Binnendijk) en dat blijvende huisvesting van de Verwondering in het gebouw van de voormalige Regenboog niet aan de orde is. Zien wij dat goed? Zo ja, is hierover overeenstemming met de betrokken schoolbesturen? 9. Op blz. 14 lezen wij onder e dat de raad één keer per jaar over de activiteiten op het gebied van gezondheidsbeleid zal worden geïnformeerd, voor de eerste keer in het voorjaar van Hiermee komt uw college terug op een in de 1 e IBU 2014 gedane toezegging dat de raad reeds in 2014 zou worden geïnformeerd. Ter rechtvaardiging hiervan schrijft uw college: per abuis is in de 1 e IBU 2014 het jaar 2014 vermeld. Kan uw college aangeven of er in de nu voorliggende begroting ook abuisjes zitten, dat wil zeggen: toezeggingen waarop het later weer wil terugkomen? 10. Met betrekking tot de transities sociaal domein (blz. 14, onder f) schrijft u i het kader van social return over de activiteiten die zijn gericht op het inschakelen van mensen die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt. U bent voornemens pas in 2016 de uitvoering ervan te evalueren. De gemeente Waterland is al langer actief op dit terrein, ook los van de invoering van de landelijke regelgeving. Waarom worden deze belangrijke activiteiten niet reeds in 2015 worden geëvalueerd? 11. Ten aanzien van de transitie van de Baanstede lezen wij op blz. 14, onder g, dat uw college zal toezien op de uitvoering van het transitieplan. Wij vinden deze passage erg vaag en vrijblijvend. Gelet op de importantie van dit dossier willen wij weten wat de portefeuillehouder concreet gaat doen om te zorgen dat het bij de Baanstede niet nog meer ontspoord. 12. In het kader van kunst in het gemeentehuis werkt uw college een voorstel uit om in het gemeentehuis meer aandacht aan kunst te geven, bijvoorbeeld door het organiseren van exposities (blz. 14, onder i). a. Wanneer kan de raad informatie tegemoet zien over dit door uw college uit te werken voorstel, met andere woorden: wat is uw concrete b. Heeft uw college nagedacht over de consequenties voor de bijvoorbeeld de Grote kerk, de Bolder en Museum de Speeltoren op het moment dat het gemeentehuis als concurrent gaat optreden in het houden van exposities van kunst? Zo ja, wat was de uitkomst hiervan? Zo neen, wilt u dat alsnog doen?

3 13. Op blz. 15 lezen wij onder j dat de sportnota in 2015 zal worden geëvalueerd. Wanneer kan de raad deze evaluatie tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete 14. Op blz. 15 lezen wij onder j dat mede naar aanleiding van de evaluatie van de sportnota een visie op sport zal worden ontwikkeld in relatie tot de sportaccommodaties. Wanneer kan de raad deze visie tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete 15. Een van de vraagstukken waarover uw college richting wenst te geven in de op te stellen visie op sport is het teruglopend aantal leden bij sportverenigingen (blz. 15, onder j). Is uw college ervan op de hoogte dat de hockeyvereniging te maken heeft met een sterk toenemend ledenaantal en wellicht reeds op korte termijn behoefte zal hebben aan extra velden? Op welke wijze gaat uw college ervoor zorgen dat deze vereniging ook komend seizoen alle leden en alle teams kan laten spelen? 16. Ook over het gebruik van de Marijkehal wil uw college richtinggevende uitspraken doen in de op te stellen visie op sport (blz. 15, onder j). Bedoelt uw college met gebruik Marijkehal ook de mogelijke sluiting ervan? 17. Graag ontvangen wij een detailonderbouwing van de exploitatie van sporthal t Spil en dan met name ook de verhuur/verpachting van het horecagedeelte. Klopt het dat met ingang van 1 januari 2015 de kantine opnieuw is verhuurd/verpacht? Zo ja, welke afspraken zijn daarbij gemaakt en is rekening gehouden met renovatie, vervanging of slopen van de sporthal? 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer 18. Op blz. 16, onder a, lezen wij dat nog in 2014 een agenda duurzaamheid wordt vastgesteld en dat de uitvoering ervan in 2015 start. In de 2 e IBU 2014 op blz. 70, onder toezegging 0441, staat echter dat de planning is dat de door uw college op te stellen duurzaamheidsagenda pas 1 juli 2015 aan de raad zal worden gestuurd. Welke informatie van uw college is niet juist? 19. Ten behoeve van de ontwikkeling van een woonvisie zal eind 2014 een startnotitie worden opgesteld, zo lezen wij op blz. 16, onder b. a. Wanneer kan de raad deze startnotitie tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete b. Wanneer kan de raad de woonvisie tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete c. Wordt de startnotitie en/of de woonvisie opgesteld met behulp van een extern bureau? d. Zo ja, welke kosten zijn hiermee gemoeid? 20. Voor nieuwe woningbouwprojecten gelden nieuwe normen, namelijk dat 30% van de woningen in het sociale segment moeten worden gebouwd en 10% in het segment sociaal plus, zo maken wij op uit blz. 16, onder b. a. Wat verstaat uw college onder nieuwe woningbouwprojecten? b. Gelden de nieuwe normen reeds op dit moment of pas op het moment dat de nieuwe woonvisie is vastgesteld (hoe gaat uw college om met nieuwe woningbouwprojecten die bij de gemeente binnenkomen vóórdat de woonvisie is vastgesteld)? c. Acht uw college het realistisch dat met het nieuwe beleid überhaupt nog woningbouwplannen gerealiseerd zullen gaan worden in de gemeente Waterland? 21. Met betrekking tot de bestemmingsplannen schrijft uw college op blz. 16, onder c, dat geïnventariseerd zal worden of er voor zaken die in het algemeen niet opgepakt zijn een veegnota opgesteld moet worden. a. Welke concrete aanleiding heeft uw college gehad voor het uitvoeren van deze inventarisatie? b. Aan welke kwesties heeft uw college voor ogen als het spreekt van zaken die in het algemeen niet opgepakt zijn?

4 c. Wanneer kan de raad de veegnota tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete 22. Uw college geeft aan dat voor individuele ruimtelijke ontwikkelingen postzegelbestemmingsplannen zullen worden opgesteld, dat voor niet-opgepakte zaken in een veegnota zal worden opgesteld en dat het bestemmingsplan Broek in Waterland herzien zal worden (blz. 16, onder c). Daarmee lijken alle bestemmingsplanprocedures in beeld te zijn gebracht. Uw college schrijft echter tot slot dat ten behoeve van nu nog onbekende ruimtelijke ontwikkelingen een aantal procedures zal worden gevolgd. Waar doelt uw college op? 23. Op blz. 16 lezen wij onder d dat in 2015 zal worden gestart met het opstellen van een structuurvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente Waterland. Hoeveel budget is er geraamd voor het opstellen van deze visie, hoeveel tijd denkt uw college nodig te hebben tot overgegaan kan worden tot vaststelling ervan door de gemeenteraad en wanneer wordt de raad geïnformeerd over de concrete planning van de te nemen stappen? 24. Een structuurvisie dient om keuzes inzichtelijk te maken met betrekking tot economische, ruimtelijke, sociale en duurzame ontwikkelingen (regie voeren), aldus uw college op blz. 16, onder d. Naar verwachting zal de vaststelling van deze structuur nog wel enige tijd op zich laten wachten. Op welke wijze gaat uw college om met nieuwe initiatieven en nieuwe aanvragen die niet helemaal passen in het vigerende bestemmingsplan? Met andere woorden: worden deze aangehouden totdat de structuurvisie is vastgesteld of worden deze allemaal afgewezen? 25. De VVD Waterland is blij dat uw college toerisme en recreatie beschouwd als speerpunt van beleid (blz. 17, onder i). Aan de formulering van de prioriteiten zijn evenwel slechts drie regeltjes besteed, terwijl bijvoorbeeld aan onderwerp h IJsselmeergebied 29 regels tekst zijn besteed. Vindt uw college dit ook niet erg karig, zeker nu toerisme en recreatie als speerpunt van beleid worden aangemerkt? 26. Op blz. 17, onder i, lezen wij dat een visie op recreatie en toerisme zal worden opgesteld. a. Wanneer kan de raad deze visie tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete b. Bent u het met ons eens dat, zeker gelet op het belang van toerisme en recreatie, dat als speerpunt van beleid wordt aangemerkt, uiterlijk in het eerste kwartaal van 2015 de visie gereed moet zijn? c. Bent u het met ons eens dat in de visie concrete voorstellen moeten worden gedaan en niet volstaan moet worden met opmerkingen op een hoog abstractieniveau? 27. Uw college geeft aan dat in het kader van handhaving van regels op het gebied van ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht, foutparkeren en hondenpoep een integrale handhavingsnotitie zal worden opgesteld. Het handhaven van alle overtredingen is niet mogelijk; gelet op de beperkte (financiële) middelen zullen altijd keuzes moeten worden gemaakt. Op welke wijze gaat uw college ervoor zorgen dat bij het formuleren van dit handhavingsbeleid de capaciteit wordt ingezet op daadwerkelijk door inwoners en bedrijven ervaren frustraties in plaats van dat het verlanglijstje van ambtenaren en bestuurders leidend is? 3. Openbare werken 28. Wanneer kan de raad het op blz. 18, onder a, aangekondigde maaiplan tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete 29. Op blz. 18, onder a, lezen we: Voor de bestrijding van onkruid wordt geen gif meer gebruikt. Waar nodig worden alternatieve methoden voor onkruidverwijdering toegepast. Uit een op 15 september 2014 uitgebracht persbericht geeft het college aan dat gekozen is voor borstelen als alternatief voor het gebruik van gif. Uit een wetenschappelijk onderzoek van Plant Research International (PRI), onderdeel van Wageningen UR en Stichting DLO, blijkt echter dat gemeen-

5 ten onkruid beter kunnen bestrijden met gif dan met niet-chemische technieken zoals borstelen. Chemische bestrijdingsmiddelen blijken, mits zorgvuldig gebruikt, beter voor het milieu. a. Waarom heeft het college, ondanks de uitkomsten van dit onderzoek, ervoor gekozen over te gaan op de borstelmethoden? b. De nieuwe methode is duurder dan de oude methode. Wat zijn de jaarlijkse meerkosten voor de gemeente Waterland? Indien het budget gelijk blijft: in hoeverre zal de kwaliteit van de openbare ruimte voor wat betreft de aanwezigheid van onkruid hierdoor verminderen? c. Van welk materiaal zijn de borstels gemaakt? d. Zijn er klachten van inwoners ontvangen over de nieuwe onkruidbestrijdingsmethode? 30. Wanneer kan de raad het op blz. 18, onder a, aangekondigde nieuwe beheerplan openbare verlichting tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete 31. Het college geeft aan dat klachten over openbaar vervoer met EBS en/of de Stadsregio zullen worden afgestemd en opgelost (blz. 18, onder b). Hoe gaat uw college deze rol van klachtenbemiddelaar concreet invullen? 32. Op blz. 18 wordt onder c in het kader van duurzame mobiliteit als doel geformuleerd: meer mensen uit de auto te krijgen. Geldt dat ook voor collegeleden, in het bijzonder met betrekking tot woon-werkverkeer? 33. In het kader van meldingen openbare ruimte geeft het college op blz. 18, onder c, aan dat met communicatie een werkproces [zal] worden uitgewerkt. Wanneer kan de raad dit werkproces tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete 34. Met betrekking tot de gemeentewerf schrijft uw college dat alle relevante mogelijkheden worden onderzocht of en zo ja op welke locatie de gemeentewerf dient te worden gevestigd. Ook wordt aangegeven dat tevens gekeken zal worden naar de wenselijkheid om de functie gemeentewerf en milieustraat altijd te combineren op één locatie (blz. 18, onder d). a. Vindt uw college dat de gemeentewerf altijd binnen de gemeentegrenzen moet zijn gehuisvest of worden ook mogelijkheden buiten de gemeente in het onderzoek meegenomen? b. Vindt uw college dat de milieustraat altijd binnen de gemeentegrenzen moet zijn gehuisvest of worden ook mogelijkheden buiten de gemeente in het onderzoek meegenomen? 35. Is met de provincie ervan op de hoogte gesteld dat uw college vestiging van de gemeentewerf en/of milieustraat op een andere locatie dan bedrijfserf Katwoude wil gaan onderzoeken? Zo ja, wat was de reactie van de provincie? Zo neen, waarom niet en wanneer gaat u dat dan wél doen? 36. Welke kosten zijn er tot nu toe gemaakt met betrekking tot (de verplaatsing van de gemeentewerf/milieustraat naar) bedrijfserf Katwoude? 37. Wanneer kan de gemeenteraad nadere concretere informatie tegemoet zien over de huisvesting van de gemeentewerf/milieustraat, met andere woorden: wat is uw 38. Op blz. 19 lezen wij onder e dat uw college meer faciliteiten wil bieden voor het zogenoemde groene onderwijs op de basisscholen. In het te ontwikkelen natuurlijke speelbos in het Groen Hart wordt een natuur- en milieueducatieroute uitgezet, aldus uw college. Hoeveel kosten zijn hiermee gemoeid? 39. Uw college is voornemens de inzet van BOA s te intensiveren. Over hoeveel extra uren gaat het hier en hoeveel kosten zijn hiermee gemoeid? 40. Voor jachthaven Hemmeland is het college van plan een visie op te stellen. a. Wordt deze visie afgestemd met de eerder door uw college in het vooruitzicht gesteld visie op toerisme? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

6 b. Wanneer kan de raad deze visie tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete 41. Welke portefeuillehouder is eerstverantwoordelijk als het gaat om jachthaven Hemmeland? 4. Publiekszaken 42. Ten aanzien van de telefooncentrale schrijft uw college op blz. 20, onder a, dat op dit moment ongeveer 65% van de binnenkomende gesprekken bij de afdeling Publiekszaken binnen 12 seconden worden opgenomen. Het streven is om in 2015 in 70% van de gevallen de klant binnen 15 seconden te woord te staan. Waarom legt het college zulk een lage ambitie aan de dag? 43. Op blz. 20, onder b, geeft uw college aan dat het streven is om in % van alle aanvragen voor gemeentelijke producten direct bij de afdeling Publiekszaken af te handelen. Op welk percentage zitten we op dit moment? 7. Facilitaire zaken 44. Is de nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 in de afgelopen periode aangepast of is het college voornemens deze nota aan te passen? 45. De leeskamer van het gemeentehuis is recentelijk verbouwd ten behoeve van het teleserviceloket van de politie. Wat waren de kosten van deze verbouwing en voor wiens rekening zijn deze kosten gekomen? 46. De politie maakt ten behoeve van het teleserviceloket gebruik van een ruimte in het gemeentehuis. Wat betaalt de politie jaarlijks aan gemeente voor het gebruik van deze ruimte, voor gas/licht, voor de koffie, voor andere zaken (graag bedragen uitsplitsing)? 47. Op blz. 23, onder c, schrijft uw college dat het gemeentehuis flexibel wenst te benutten. Verwacht uw college dat er naast de politie nog andere functies en organisaties onderdak zullen krijgen in het gemeentehuis? 48. Hoeveel euro s zijn er vanwege de subsidieadvisering (blz. 23, onder e) in 2013 binnengehaald aan subsidie en hoeveel verwacht uw college in 2014 binnen te halen? 8. Algemene en juridische zaken 49. Uw college geeft aan dat in 2015 de regionale samenwerking verder zal worden voortgezet op onder meer het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing (blz. 25, onder e). Aangezien deze reeds volledig zijn geregionaliseerd vernemen wij graag op welke verdere regionale samenwerking uw college doelt. 50. De burgemeester heeft altijd benadrukt dat zij ook na de regionalisering van de gemeentelijke brandweer blijft inzetten op de contacten met de vrijwilligers. Welke signalen hebben haar bereikt van de vrijwilligers in de Broek in Waterland als de steeds verder oplopende vertraging van de bouw van de nieuwe brandweerpost aldaar? 9. Personeel & organisatie 51. Op blz. 27 schrijft uw college onder f dat de toekomst van samenwerking volop is beweging is. Op welke ontwikkelingen doelt u hier? 52. Met betrekking tot de regionale samenwerking geeft u college aan dat het uw doelstelling is om in 2015 gericht samen te werken met daarvoor gekozen partners (blz. 27, onder f). Op welke partners doelt u hier?

7 53. In het kader van de uitvoering van de participatiewetgeving moet ook de gemeente Waterland als werkgever haar steentje bijdragen. Op blz. 28 lezen wij onder g dat uw college in ,16 fte aan mensen met een beperking wil opnemen in het gemeentelijk arbeidsproces. Dit aantal loopt op tot 3,48 fte in U geeft daarbij aan dat de wijze waarop en de inzet van beschikbare middelen door uw college nog nader onderzocht wordt. Wanneer kan de raad de resultaten van dit onderzoek tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete 10. Bestuur en directie 54. Wegens gebrek aan belangstelling is eerder het inloopspreekuur van collegeleden afgeschaft. Wij krijgen echter signalen dat het niet altijd gemakkelijk is om als burger een afspraak te krijgen met een verantwoordelijk collegelid. De herinvoering van het inloopspreekuur zou het weer mogelijk maken voor mensen om op een laagdrempelige manier, zonder van tevoren een afspraak te hoeven maken, in contact te komen met hun bestuurders. Vindt uw college de herinvoering van het inloopspreekuur van collegeleden een goed idee? Zo neen, waarom niet? 55. Graag ontvangen we een uitsplitsing van het bedrag van die op blz. 29 is opgenomen in de post Directie. 11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 56. De hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds (exclusief de aanvullende integratieuitkering sociaal domein) zoals door uw college berekend op blz. 31 verschilt met de bedragen uit het door de Rijksoverheid beschikbaar gestelde Rekenmodel septembercirculaire 2014 constante prijzen. In onderstaande tabel zijn deze verschillen weergegeven Algemene uitkering volgens uw college Algemene uitkering volgens rekenmodel Verschil Wat is de verklaring van de verschillen? A. Lokale heffingen 57. Hoeveel procent stijgen de tarieven van de toeristenbelasting en de parkeerbelasting? 58. Op blz. 40 lezen wij in onderdeel 10 Rioolheffing dat de onroerendezaakbelasting (ozb) is verhoogd met hetzelfde bedrag als de verlaging van de rioolheffing. Met welk percentage zal gemiddeld de ozb in 2015 stijgen ten opzichte van 2014? 59. Uw college schrijft op blz. 36 dat de gemeentelijke belastingen in principe met niet meer dan de inflatiecorrectie zullen worden verhoogd. Voor de begroting 2015 wordt uitgegaan van een percentage van maximaal 1,1%. Uit het overzicht op blz. 43 blijkt evenwel dat de lokale lastendruk per inwoner stijgt van 333,22 naar 341,56 per jaar. Dat is een verhoging van ruim 2,5%. Hoe rechtvaardigt u die verhoging? C. Onderhoud kapitaalgoederen 60. Op blz. 46, onderdeel 1 Wegen geeft uw college geeft aan dat het percentage wegen dat niet aan het minimumniveau veiligheid voldoet op basis van het beheerplan wegen teruggebracht zou worden tot 16%, terwijl dit percentage op basis van de landelijke richtlijn 0% zou moeten zijn. Voorts geeft uw college aan dat de huidige coalitie van CDA, GroenLinks, SP en D66 heeft afgesproken

8 om bezuinigen op het wegbeheer. Hierdoor loop het percentage wegen dat niet voldoet aan het minimumniveau veiligheid verder op. a. Welk percentage van de wegen voldoet naar verwachting in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 niet aan het minimumniveau veiligheid? b. Hoeveel extra budget heeft uw college in verband hiermee opgenomen in de begroting voor aansprakelijkheid? c. Graag ontvangen wij het rapport destijds heeft gediend ter onderbouwing van het percentage van 16%. 61. Uw college geeft op blz. 46 in onderdeel 2 Riolering inzicht met betrekking tot het verbreed gemeentelijke rioleringsplan. Hoe is het verloop van de voorziening riolering voor de komende 25 jaar ( ). Graag ontvangen wij deze informatie in een overzicht waarbij inzichtelijk worden gemaakt: de geplande kosten, de geplande baten, het saldo hiervan alsmede de stand van de voorziening per 1 januari, het hiervoor bedoelde saldo en de stand van de voorziening per 31 december. Indien er geen aansluiting is met de bedragen zoals die beschikbaar waren bij de behandeling van de 1 e IBU 2014 (zie informatiedocument d.d. 16 juni 2014) ontvangen wij graag een toelichting op de verschillen. 62. Op blz. 47 lezen wij in onderdeel 5 Water dat de verwachting is dat in 2015 daadwerkelijk stedelijk water kan worden overdragen aan het hoogheemraadschap. a. Wat is er de oorzaak van dat deze overdracht pas in 2015 plaatsvindt? b. Wanneer zijn de wegen die de gemeente Waterland van het hoogheemraadschap zou overnemen daadwerkelijk overgenomen? 63. Vindt uw college het in het najaar van 2013 geactualiseerde gebouwenbeerplan acceptabel (blz. 47, onderdeel 6 Gebouwen )? 64. Is uw college voornemens aan de raad een voorstel te doen voor de vaststelling van een nieuw gebouwenbeheerplan? Zo ja, wanneer kan de raad een voorstel tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete D. Financiering 65. Op blz. 50 lezen wij in onderdeel 4 dat uw college nog circa 50 miljoen aan liquiditeiten nodig denkt te hebben. Deze middelen, zo schrijft uw college, zullen afhankelijk van de behoefte worden opgenomen in Graag ontvangen wij een cijfermatige onderbouwing van dit bedrag. E. Bedrijfsvoering 66. Ten aanzien van niet in ambtelijke dienst zijnde arbeidskrachten (inhuur externen) schrijft uw college dat in de begroting een budget is opgenomen ad (blz. 53). In welk programmaonderdeel is dit budget ondergebracht? F. Verbonden partijen 67. Met betrekking tot het ISW geeft uw college vanaf blz. 54 een uiteenzetting van de visie en beleidsvoornemens. Gelet op de door de portefeuillehouder in de raadsvergadering van 19 juni 2014 gedane toezegging dat op deze plaats informatie over de toekomst van het ISW zou worden opgenomen, missen wij informatie. Hoe ziet uw college de toekomst van het ISW? Eerder was sprake van vormgeving van de beleidscoördinerende functie van het ISW op een andere wijze dan via dan de huidige gemeenschappelijke regeling. Wat is op dit punt de stand van zaken? H. Subsidies 68. Op blz. 66 zijn de subsidieplafonds opgenomen voor het coördinerend ouderenwerk. Was is de cijfermatige onderbouwing van de daar genoemde bedragen?

9 69. In de raadsvergadering van 7 november 2013 zijn in de begroting 2014 de subsidieplafonds vastgesteld in H voor in totaal ,05. Op blz. 67 lezen wij dat in dit kader in 2014 subsidie is verstrekt van in totaal ,93. Graag ontvangen wij een gedetailleerd overzicht waarin het verschillen tussen deze twee bedragen wordt verklaard en toegelicht. Tweede integrale begrotingsupdate 2014 (2 e IBU 2014) 1. Zorg & welzijn 70. Het college schrijft op blz. 9, onder b, over het realisatiekrediet voor de bouw van de Brede school in Monnickendam. Wanneer kan de raad een voorstel hieromtrent tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete 71. Het zogenoemde passend onderwijs is nu twee maanden onderweg (blz. 11, onder g). Kan uw college aangeven hoe de start is verlopen, welke knelpunten er zijn en hoe en wanneer deze knelpunten gaan worden opgelost? 72. Op blz. 12 lezen wij in onderdeel 4 bij autonome ontwikkelingen dat er extra geld nodig is voor mantelzorgondersteuning. Daarbij wordt verwezen naar de meicirculaire Aangezien de meicirculaire slechts aangeeft hoeveel geld de gemeente krijgt van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds lijkt ons dat geen afdoende verklaring voor het feit dat de lasten voor mantelzorgondersteuning moeten worden verhoogd. a. Welke extra kosten met zich brengende autonome ontwikkelingen verwacht uw college op het gebied van mantelzorgondersteuning die een verhoging van het budget rechtvaardigen? b. Om welke bedrag gaat het concreet? 73. De kosten van gas van de spothal Marijkestraat zijn toegenomen, aldus uw college op blz. 12. Wat is de oorzaak van deze toename de rest van Nederland heeft juist minder gas verbruikt door een milde winter en welke maatregelen gaat u nemen om de kosten weer terug te brengen? 74. Tijdens de raadsvergadering van 3 juli 2014 is collegevoorstel aangenomen, waarmee beschikbaar is gesteld voor de eerste inrichting van meubilair en onderwijsleerpakket voor basisschool De Verwondering. Op blz. 13 lezen in onderdeel 5 dat er op dit vlak extra kosten te verwachten van Is de gemeente wettelijk verplicht deze extra gelden te verstrekken? Zo neen, waarom heeft uw college daartoe besloten? 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer 75. Op blz. 15 schrijft uw college onder c dat er veel ambtelijk en bestuurlijke tijd is gestoken in de dijkversterking. Hoeveel ambtelijk tijd is hierin gestoken? 4. Publiekszaken 76. Uw college geeft aan dat de managementinformatie uit de telefooncentrale nog steeds niet op orde is (blz. 20, onder a). Wanneer verwacht u dat deze informatie wél op orde is, zodat exacte cijfers over het percentage afgehandelde gesprekken te verstrekken zijn? 5. Brandweer 77. De bouw van de brandweerpost in Broek in Waterland is wederom vertraagd (blz. 23, onder a). Wat vinden de vrijwilligers in de Broek in Waterland hiervan en wordt het niet eens tijd dat er op dit dossier wordt doorgepakt?

10 7. Facilitaire zaken 78. Op blz. 29, onder g, is sprake van een rapportage van de ondernomen activiteiten in het kader van subsidieadvisering en de stand van zaken. Graag ontvangen wij deze rapportage en de stand van zaken. 79. Uw college geeft op blz. 30, onderdeel 25, aan dat er een extra koffieautomaat is aangeschaft voor gebruik door bestuur en politie. Wat betaalt de politie voor het gebruikt van de koffieautomaat? Stand van zaken moties en toezeggingen 80. Met betrekking tot toezegging nr schrijft uw college dat de erfpachtovereenkomst in het kader van het Mirror Waterhotel Hemmeland nog door het college moet worden vastgesteld en dat deze daarna ter kennisgeving aan de raad zal worden voorgelegd. Wanneer kan de raad deze erfpachtovereenkomst tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete 81. Uw college geeft ten aanzien van toezegging nr. 322 aan dat de raad schriftelijk zal worden geïnformeerd over het (toekomstig) eigendom van het bibliotheekgebouw in Monnickendam. Wanneer kan de raad dit informatiedocument tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete 82. Wat is zowel inhoudelijk als procedureel de stand van zaken met betrekking tot de integrale visie in het kader van toerisme, veiligheid (dijkversterking) en ruimtelijke ordening op Marken, waartoe het college bij motie van CDA, PvdA, GroenLinks en SP is opgeroepen (nr. 0338)? 83. Bij de stand van zaken van toezegging nr wordt gesproken van een collegeprogramma waarin iets wordt opgenomen met betrekking tot de realisatie van sneller internet (glasvezel). Wat verstaat uw college onder het collegeprogramma en wanneer kan de raad dit document tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete 84. Bij toezegging nr inzake de realisatie van oplaadpunten voor elektrische auto s schrijft u dat het college binnenkort wordt geïnformeerd over de (vervolg)procedure. Wanneer wordt de raad geïnformeerd? 85. Wanneer kan de raad de bij toezegging nr in het vooruitzicht gesteld actualisatie van het beheerplan voor openbare verlichting tegemoet zien, met andere woorden: wat is uw concrete 86. Uw college geeft bij toezegging nr aan dat de renovatie of nieuwbouw van sporthal t Spil in Monnickendam is uitgesteld. Tot wanneer wordt de renovatie of nieuwbouw uitgesteld? 87. De toezegging om in samenwerking met de jongerenwerker alternatieven te vinden voor jongeren die getroffen worden door de nieuwe leeftijdsgrenzen in de Drank- en Horecawet is nog niet afgehandeld. Er worden namelijk nog ideeën uitgewerkt. Pas als het genoemde raadsinformatiedocument naar de raad is gegaan, kan de toezegging als afgehandeld worden beschouwd. Wilt u in de nota van wijziging de afhandeling van deze toezegging wijzigen van Ja naar Nee? Zo neen, waarom niet? 88. Bij toezegging nr schrijft uw college dat momenteel wordt onderhandeld over het instellen van een vervoersregio. Wordt hiermee bedoeld dat door of namens de gemeente Waterland wordt onderhandeld? Zo ja, wat is de inzet van onderhandeling? 89. Toezegging nr is afgehandeld door een persoonlijke toelichting aan raadslid Ten Have. Welk antwoord is gegeven? Raadslid Ten Have was namelijk niet de enige die vragen had over de lening van de gemeente Waterland aan de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in verband met de verkoop van twee brandweerkazernes.

11 90. Naar aanleiding van toezegging nr geeft uw college aan dat een afspraak is gemaakt met Stadsraad Monnickendam om deze te betrekken bij het verdere proces van realisering van de Brede School Scholeneiland. Heeft dit overleg plaatsgevonden en zo ja: wat de uitkomst ervan? 91. Toegezegd is dat de woonvisie in het najaar naar de raad zou worden gezonden (nr. 0434). Bij de stand van zaken geeft uw college aan dat de planning is dat aan deze toezegging voldaan kan worden in de eerste helft van Wat is er de oorzaak van geweest dat deze toezegging niet kan worden nagekomen? 92. Wanneer kan de raad de jaarrekening van Stichting Sociaal-Cultureel Centrum De Bolder over 2013 tegemoet zien (toezegging nr. 0440)? 93. Met betrekking tot toezegging nr inzake het Bennewerfdossier schrijft uw college dat de verdere planning afhankelijk is van de projectontwikkelaar. Wat is in dit kader besproken met de projectontwikkelaar? 94. De toezegging inzake het beheerplan Hemmeland (nr. 0451, 0452 en 0453) zijn nog niet afgehandeld. Er wordt namelijk aangegeven dat de raad begin 2015 de APV gaat vaststellen en dat zaken nog moeten worden meegenomen. Wilt u in de nota van wijziging de afhandeling van deze toezegging wijzigen van Ja naar Nee? Zo neen, waarom niet? 95. Naar aanleiding van toezegging nr geeft uw college aan bij het hoogheemraadschap aandacht te hebben gevraagd voor het onderhoud van het fietspad op de dijk van Monnickendam naar de Nes en naar Uitdam. Wat was de reactie van het hoogheemraadschap? Voortgangsrapportage sociale zaken 1 e halfjaar Hoeveel werkgevers hebben tot nu toe ondersteuning gehad van de werkgeversdienstverlening van de gemeente?

Begroting 2015 en 2 e IBU 2014: beantwoording vragen Pagina 2 van 76

Begroting 2015 en 2 e IBU 2014: beantwoording vragen Pagina 2 van 76 Beantwoording vragen Nota van wijziging Begroting 2015 en 2 e IBU 2014 Pagina 2 van 76 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN BEGROTING 2015... 7 Inleiding... 9 1. Zorg &

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 18 december 2014 Pagina 2 van 8

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 18 december 2014 Pagina 2 van 8 BEGROTING 2014ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 18 december 2014 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 7 november 2013 inzake vaststelling begroting 2014 (dossier 223). -

Nadere informatie

Algemene uitkering Gemeentefonds

Algemene uitkering Gemeentefonds Monnickendam, 20 september 2011 Nummer: 100-62 en 221-1 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Tj. Hoekstra F. Schreutelkamp Aan de Raad Onderwerp Vaststellen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Programma 1 - Bestuur en veiligheid

Programma 1 - Bestuur en veiligheid Vragen door raadsfracties over de Programmabegroting 2014-2017 Nr. Van Wie Vragen Programma 1 - Bestuur en veiligheid 1. CDA Vraag: Blz. 10, Communicatie Wat kost een extra pag. in Gemeente thuis 2. CDA

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam GemeenteWATERLAND Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Vergadering gehouden op: 26 maart 2015 Tijd: 19.30 uur Locatie: raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam Aanwezigen

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Inleiding Bezuinigen is keuzes maken. CDA, GroenLinks en SP kiezen sociaal De gemeente Waterland staat voor de taak om in de meerjarenbegroting fors te bezuinigen.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Veiligheid en Handhaving. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen. Hoofd Afdeling Veiligheid en Handhaving

Collegevoorstel. Veiligheid en Handhaving. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen. Hoofd Afdeling Veiligheid en Handhaving zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Veiligheid en Handhaving Reg.nr. B&W d.d. 06-11-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen DT d.d. OR d.d.

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: B26. Onderwerp: Vervangende nieuwbouw basisschool 't Vossenhol Datum B&W-vergadering: 1 mei 2012 Datum raadsvergadering: 31 mei 2012 Datum carrousel: 31 mei 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013 BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 1 november 2012 inzake vaststelling begroting 2013 (dossier 222). - Besluit

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie

BEGROTING 2015. Vastgesteld in de raadsvergadering op 6 november 2014. Pagina 1 van 138

BEGROTING 2015. Vastgesteld in de raadsvergadering op 6 november 2014. Pagina 1 van 138 BEGROTING 2015 Vastgesteld in de raadsvergadering op 6 november 2014 Pagina 1 van 138 Pagina 2 van 138 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 LEESWIJZER... 7 I. BELEIDSBEGROTING... 9 PROGRAMMAPLAN...

Nadere informatie

BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012

BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012 BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 3 november 2011 inzake vaststelling begroting (dossier 221). - Besluit

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 18 maart 2010. onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs

Aan de Raad. Made, 18 maart 2010. onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs Aan de Raad Made, 18 maart 2010 Raadsvergadering: 15 april 2010 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook

Nadere informatie

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 7 november 2013 Pagina 2 van 8

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 7 november 2013 Pagina 2 van 8 BEGROTING 2014ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 7 november 2013 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 7 november 2013 inzake vaststelling begroting 2014 (dossier 223). Pagina

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2015

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2015 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2015 Vastgesteld in de raadsvergadering op 25 juni 2015 Pagina 2 van 130 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1. Zorg &

Nadere informatie

Nummer: 99-147 Portefeuillehouder: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen voor de raad weken 27 tot en met 36

Nummer: 99-147 Portefeuillehouder: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen voor de raad weken 27 tot en met 36 Nummer: 99-147 Portefeuillehouder: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen voor de raad weken 27 tot en met 36 De raad van de gemeente Waterland, Gelezen het voorstel van de

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders. Vergadering gehouden op 1 november 2016 Week 44

BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders. Vergadering gehouden op 1 november 2016 Week 44 BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders Vergadering gehouden op 1 november 2016 Week 44 Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, L. Bromet, J. van der Hoeven, J. Kes en N. van

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad.

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Van de gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 Hoorn. Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Geacht College,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 12 november 2009 Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012 BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 1 november 2012 inzake vaststelling begroting 2013 (dossier 222). -

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING Reg.nr. 12-7774 B&W d.d. Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten d.d. 12-03-2012

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016 Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling 16.0004079 / 2015Z00147 *16.0004079* wethouder R. Bergsma de raad G. Vonk Datum voorstel

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Agendanummer 10 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 17 november 2008 Onderwerp : Gemeentelijke belastingen en tarieven 2009 Portefeuillehouder : Burgemeester J. Liemburg Voorstel :

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : 12.0243 Onderwerp: Oprichten rechtspersoon ten behoeve van verzelfstandiging van het Stedelijk Museum s- Hertogenbosch (SM s) Reg.nr. : B&W verg.. : 24 april 2012 Commissie :

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z00A2FAE6FA* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/14-00235 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar F.A. de Ruijter Zaaknummer Z.14-07632 Datum: 19 november 2014 Afdeling

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0695 B.15.0695 Landgraaf, 13 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze over toekomstscenario's van de GHOR. Raadsvoorstelnummer: 23

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

1. Wettelijke grondslag. 2. Fusie. Aan de Gemeenteraad.

1. Wettelijke grondslag. 2. Fusie. Aan de Gemeenteraad. Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2009 Nummer : 16 Commissie : Commissie Bestuur en Middelen Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : IV- Financiën en Facilitaire zaken / Belastingen

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Voorgesteld besluit: 1. Kennis nemen van bijgaande concept Beleidsbegroting 2010-2013 van de GGD Drenthe van 27 maart 2009. 2. De Raad adviseren om de

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0077 Rv. nr.: 10.0077 B&W-besluit d.d.: 27-4-2010 B&W-besluit nr.: 10.0478 Naam programma +onderdeel: Programma nummer 6 Stedelijke Ontwikkeling (product 810.02 Lokaal Ruimtelijk ordeningsbeleid)

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS

RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS Otten, Paul GRIFFIE S0GRI RAD: RAD151001 donderdag 1 oktober 2015 BW: BW150929 voorstel gemeenteraad RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS Vergadering van de gemeenteraad van 1 oktober 2015 Portefeuillehouder

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 898 Vragen van het lid

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Integraal huisvestingsplan Registratienummer: 513472 Op voorstel van het college d.d.: 17 december 2013 Datum vergadering: 28 januari 2014 Portefeuillehouder: J.P.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving Titel Activiteitenplan handhaving 2012 Nummer 12/32 Datum 23 april 2012 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Handhaving Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530

Nadere informatie

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Nummer : 09-04.2014 Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Korte inhoud : De brandweerkazernes in Uithuizermeeden en Usquert voldoen al

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente sector - afdeling cs steller Esther Schilt onderwerp Normenkader rechtmatigheidscontrole telefoon 8537 voorstelnummer 132 8 november 2005 iz-nummer

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 5 november 2013 Agendanummer: 5b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447777 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : 09 Datum : 23 september 2013 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor

Nadere informatie

Afhankelijk van overzicht financiering Oude Hof, incl. de. gesprek relatie met de gelden voor het Bergen

Afhankelijk van overzicht financiering Oude Hof, incl. de. gesprek relatie met de gelden voor het Bergen Lijst van bestuurlijke toezeggingen Algemene Raadscommissie Volglijst per 17 januari 2013 bijgewerkt tot en met 12 februari 2013 Nummer Datum toezegging Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Raadscommissie van 1 december 2009 Vastgesteld 12 januari Agendapunt 1: Opening. Collegeleden: Mesu, Plomp

VERSLAG Algemene Raadscommissie van 1 december 2009 Vastgesteld 12 januari Agendapunt 1: Opening. Collegeleden: Mesu, Plomp VERSLAG Algemene Raadscommissie van 1 december 2009 Vastgesteld 12 januari 2009 Agendapunt 1: Opening Agendapunt 2: Algemeen Spreekrecht Spreekrecht Er is geen gebruik gemaakt van het Algemeen Spreekrecht.

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2014-085 Registratiekenmerk: Onderwerp: Overheveling buitenonderhoud primair onderwijs Korte inhoud: De overheveling van het buitenonderhoud in het primair onderwijs leidt tot

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Kenmerk: Status: BV/JS Besluitvormend Kollum, 10 juni 2014 Samenvatting De Veiligheidsregio Fryslân (hierna

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 13 januari 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 13 januari 2015 1. 7839 Herziening bestemmingsplan bedrijventerreinen Stem in om offerte te vragen aan tenminste drie stedenbouwkundige adviesbureaus voor de actualisering van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen. Actualisering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008

PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008 PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008 1. Achtergrond en aanleiding De Rekenkamer Maastricht doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/12-00441 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.C.M. Schuurmans Datum: 1 mei 2012 Afdeling Vergunningen en Belastingen

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL Bestuur, Vergunning en Handhaving Voortgangsrapportage van resultaten van handhaving in 2009 over de periode van 1 januari

Nadere informatie

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost li', ü COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN ONDERWERP: Voortgangsrapportage (2e) Plan van aanpak Subsidies DOEL VAN DE BEHANDELING: Informeren

Nadere informatie