G e ï n tegre e rd Jaardocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "G e ï n tegre e rd Jaardocument"

Transcriptie

1 G e ï n tegre e rd Jaardocument 2009 Regionale k lasse

2 Geïntegreerd jaardocument ROC Westerschelde 2009 Inhoudsopgave Regionale klasse Inleiding Raad van Toezicht College van Bestuur Onderwijssectoren Staf- en servicediensten Examinering Tevredenheidsonderzoeken Klachten Instellingsprestaties Financieel verslag Bijlagen

3 Geïntegreerd jaardocument ROC Westerschelde 2009 Regionale klasse ROC Westerschelde is sterk verbonden met Zeeuws-Vlaanderen. Een regio waarin haven en industrie hand in hand gaan met recreatie en landelijke natuur. Door steeds in te spelen op de diversiteit van de streek en de daarbij horende scholingsvragen, richt ROC Westerschelde zich sterk op de behoeftes van de eigen omgeving. Zo krijgt de rol van kennisleverancier voor bedrijven en organisaties die regionaal en soms zelfs internationaal hoog aangeschreven staan, ieder jaar duidelijker vorm.

4 Geïntegreerd jaardocument ROC Westerschelde 2009 Inleiding ROC Westerschelde heeft 2009 kunnen afsluiten met een klein positief resultaat nadat in 2008 een aanzienlijk verlies was geleden. De forse maatregelen die nodig waren om deze omslag te bereiken, hebben de hele organisatie in tal van opzichten geraakt. Dank past aan alle betrokkenen die op welke manier dan ook de effecten van de maatregelen hebben gevoeld en hun bijdrage aan het resultaat hebben geleverd. Met de positieve afsluiting van 2009, zijn de structurele financiële zorgen van ons ROC Westerschelde waar wij vorig jaar reeds melding van maakten, nog niet verdwenen. Een substantieel deel van de circa 50 ROC s in Nederland, leidt verlies. De toch al lastige exploitatie van het middelbaar beroepsonderwijs wordt in heel Zeeland en zeker ook in Zeeuws-Vlaanderen nog verder bemoeilijkt door de lage bevolkingsdichtheid gecombineerd met de gevolgen van de demografische effecten van ontgroening en vergrijzing. Het gegeven dat de vier Zeeuwse instellingen voor MBO, HBO en WO allen gelijksoortige financiële problemen hebben, is in Den Haag en Middelburg niet onopgemerkt gebleven. De Minister van OC&W heeft medio 2009 de Taskforce Beroepsonderwijs Zeeland ingesteld. Deze Taskforce heeft als opdracht het maken van een analyse en het doen van aanbevelingen tot optimalisering van het Zeeuwse beroepsonderwijs. De bevindingen van de Taskforce zijn begin 2010 gepresenteerd. Inmiddels is bekend dat de aanbevelingen er toe leiden dat de instellingen in het Zeeuwse nauwer gaan samenwerken of zelfs nog meer dan dat. In dit kader dient gemeld te worden dat na balansdatum oriënterende gesprekken gestart zijn tussen de twee Zeeuwse ROC s over vergaande en structurele vormen van samenwerking. ROC Westerschelde was in 2009 één van de initiatiefnemers tot het doen van onderzoek naar scenario s voor de toekomst van het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroepsonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. In dit onderzoek worden opties voor samenwerking tussen de vier scholen voor Voortgezet Onderwijs en ROC Westerschelde verkend. Deze scenario s en opties aanvaarden de geprognosticeerde daling van het aantal jongeren - de zogenaamde ontgroening als een harde maar onontkoombare realiteit. Om daar een goed antwoord op te vinden, is regionale samenwerking essentieel. Ook in 2010 zal ROC Westerschelde zich voor deze samenwerking in blijven zetten. In 2009 hebben het College van Bestuur en de Medezeggenschapsraad overeenstemming bereikt over een gefaseerd uit te voeren reorganisatie, gericht op professionalisering van de organisatie bij een adequaat financieel rendement. Nadat de eerste stappen van deze reor-

5 Geïntegreerd jaardocument ROC Westerschelde 2009 ganisatie waren uitgevoerd, is besloten om verdere uitvoering on hold te zetten gezien de hierboven genoemde ingrijpende adviezen van de Taskforce Beroepsonderwijs. ROC Westerschelde staat aan het hoofd van een groep waartoe een drietal BV s behoort. Eén van de groepsmaatschappijen met wie nauw werd en wordt samengewerkt, de Besloten Vennootschap PIBLW, is via een Management Buy Out per 1 januari 2010 verzelfstandigd. In 2009 bleek op vele momenten de kracht van onze organisatie: hoewel de rek er voor sommigen in deze lastige tijden soms wel even uit was, is iedereen ondanks reorganisatie, bezuinigingen en Taskforce gewoon doorgegaan met zijn werk. Dat is knap en een compliment voor onze medewerkers. ROC Westerschelde beoogt meer te zijn dan een goede school en een betrouwbare leverancier op de regionale arbeidsmarkt. De rol van ons ROC in de regionale samenleving was in 2009 onverminderd belangrijk; denk aan de bijdrage die wij leveren in bijvoorbeeld STOeB, SamenHandenIneen, het Werkservicepunt, Uw Nieuwe Toekomst en Bio Base Europe. In veel van dit type initiatieven zijn wij een mede bepalende factor. Met ons menen velen dat wij dat in de toekomst in het belang van Zeeuws-Vlaanderen moeten blijven, ook bij scenario s waarin wij onze bestaande zelfstandigheid een onderwerp van discussie maken in het belang van de duurzame ontwikkeling van het middelbaar beroepsonderwijs in Zeeuws Vlaanderen. Raad van Toezicht en College van Bestuur hebben zich in 2009 mede met behulp van externe rapporten en onderzoeken en met grote betrokkenheid van de Medezeggenschapsraad en vele medewerkers indringend beraden op de toekomst van ons ROC Westerschelde. Ons perspectief daarbij is de duurzame doorontwikkeling van een volwaardige onderwijsvoorziening met maatschappelijke uitstraling voor de regio Zeeuws-Vlaanderen. Wij hebben het vertrouwen dat wij daarin met de steun van vele in- en externe partners, zullen slagen. Dik Schipper Voorzitter Raad van Toezicht mr. drs. Gertjan W. van der Brugge Voorzitter College van Bestuur

6 Geïntegreerd jaardocument ROC Westerschelde 2009 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestond in 2009 uit: R. Barbé C. van der Lijcke P. Rademacher J. van de Sande D. Schipper, voorzitter B. de Zwart De raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Mede met het oog op invoering van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), overlegt de Raad van Toezicht met de Medezeggenschapsraad over invulling van de vacante zetel door een voordracht van de MR. De raad kwam in 2009 acht keer in vergadering bijeen. De gebruikelijke onderwerpen kwamen ter tafel: financiële zaken waaronder uiteraard het vaststellen van begroting en jaarrekening, algemeen jaarverslag, huisvesting, voortgang van het onderwijs en het rooster van aftreden. Om de financiële onderwerpen voor te bereiden voor de voltallige raad heeft de auditcommissie, bestaande uit de heren Van de Sande en Barbé onder andere besprekingen gevoerd met de huisaccountant, PricewaterhouseCoopers en daarvan verslag gedaan in de bijeenkomsten van de raad. In het kader van de Code Goed Bestuur in de BVE-sector heeft de Raad van Toezicht net als voorafgaande jaren de landelijke richtlijnen ( De beloning van bestuurders van mbo-instellingen Advies voor een sectorbrede beloningsregeling ) voor de beloning van leden van toezichthoudende organen toegepast. In de jaarrekening zijn de cijfers terug te vinden. Uiteraard geldt die openbaarheid ook voor de beloning van het College van Bestuur. Verder heeft de raad in 2009 een regeling melding misstanden vastgesteld. De code Goed bestuur in de bvesector wordt volledig gevolgd, met dien verstande dat de code in een aantal bepalingen en aanbevelingen vooruitloopt op de in 2009 nog niet gerealiseerde vervanging van de medezeggenschapsraad door een ondernemingsraad. Als bijzondere agendapunten noemen we het externe onderzoek naar de organisatie van het ROC Westerschelde (Interstudie) en een evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht zelf (Cap Gemini). Het organisatieonderzoek heeft geleid tot een reorganisatieadvies dat de Raad van Toezicht in de door het College van Bestuur gemaakte versie heeft geaccordeerd. Naar aanleiding van de evaluatie van de Raad van Toezicht is een traject professionalisering ingezet. Overige belangrijke agendapunten: de Taskforce beroepsonderwijs Zeeland en de aangekondigde invoering van ondernemingsraden. Verder heeft de Raad van Toezicht conform de staande praktijk het functioneren van het CvB geëvalueerd.

7 Geïntegreerd jaardocument ROC Westerschelde 2009 Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht volgens eigen opgave: R. Barbé Voormalig burgemeester van Terneuzen Voorzitter Raad van Commissarissen Verbrugge Terminals Voorzitter Raad van Commissarissen Broomchemie Lid Raad van Commissarissen Gebr. Van der Poel Lid Raad van Commissarissen Van Agtmaal Lid Raad van Commissarissen Loontjes BV Voorzitter Mosselhandel Voorzitter Nederlandse Mosselimporteurs Lid Dagelijks Bestuur Productschap Vis Lid Raad van Toezicht de Korre (Beheerder scholen voor gehandicapte kinderen). Lid Raad van Toezicht ROC Westerschelde Terneuzen Voorzitter ledenraad Rabo Kanaalzone C. van der Lijcke Senior adviseur BMC Bondraadslid ANWB Lid Raad van Toezicht Scoop Lid Raad van Toezicht ROC Westerschelde Terneuzen P.M.M. Rademacher Voorzitter Raad van Bestuur Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Woonzorg W-Z-Vlaanderen Voorzitter Maatschap Ziekenhuisapotheek Scheldezoom Directeur Blauwe Bocht BV Bestuurder Antonia BV Directeur Zorgnetwerk BV Bestuurslid Stichting ICT & Zorg Zeeland Bestuurslid Maatschap RGC Zeeuws-Vlaanderen Bestuurslid Stichting Tabora J. v.d. Sande De Ruyter Adviesgroep Secretaris Stichting Porgy & Bess Secretaris Stichting Beheer Sportaccommodatie Terneuzen Lid Raad van Toezicht ROC Westerschelde Terneuzen

8 Geïntegreerd jaardocument ROC Westerschelde 2009 D. Schipper LHC Manufacturing Leader Dow Benelux B.V. Voorzitter Raad van Toezicht ROC Westerschelde Terneuzen B. de Zwart Managing Director Hydrauvision b.v. Lid Raad van Toezicht ROC Westerschelde Terneuzen

9 Geïntegreerd jaardocument ROC Westerschelde 2009 College van Bestuur Het ROC Westerschelde kende in 2009 een College van Bestuur van een persoon, mr. drs. Gertjan W. van der Brugge. Voor de beloning van het College van Bestuur ( De beloning van bestuurders van mbo-instellingen. Advies voor een sectorbrede beloningsregeling ) conformeert de instelling zich net als bij de toezichthouders aan de landelijke richtlijnen. In de jaarrekening zijn de cijfers terug te lezen. Functies College van Bestuur Uit hoofde van de Hoofdfunctie 2009 Stichting ROC Westerschelde BV Holding ROC Westerschelde Westerschelde Contract BV PIBLW Reïntegratie BV Stichting Beheer Praktijklokalen Voorzitter College van Bestuur Directeur Aandeelhouder Aandeelhouder Lid Stichtingsbestuur Stichting Technisch Onderwijs en Bedrijfsleven (STOeB) Lid Stichtingsbestuur / penningmeester Stichting Platform Procestechniek Zeeland West Brabant (PZW) Stichting Technocentrum Stichting Het Loket (i.l.) Vereniging MBO Raad Internationale Vereniging Zonder Winstoogmerk Bio Base Europe Vereniging Zonder Winstoogmerk Pilotplant Bio Base Europe Gent Stichting Bio Base Europe Voorlichtings en Trainingscentrum Terneuzen Stichting Biopark Terneuzen Stichting Maintenance Education Consortium Project Maintenance Valuepark Terneuzen Project Uw Nieuwe Toekomst Lid Stichtingsbestuur Lid stichtingsbestuur Lid stichtingsbestuur Lid verenigingsbestuur Lid verenigingsbestuur Lid verenigingsbestuur Voorzitter stichtingsbestuur Lid stichtingsbestuur Lid stichtingsbestuur Lid Stuurgroep Lid Werkgroep

10 Geïntegreerd jaardocument ROC Westerschelde 2009 Nevenfuncties 2009 Zeeuwse Programmaraad Delta Kabel Stichting Onderwijsgeschillen Programmaraad Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt Associé Bureau van Beekveld & Terpstra (beëindigd medio 2009) Onderzoeksbegeleider Masteropleiding Conflictmanagement Universiteit Maastricht (beëindigd medio 2009) Lid Lid Bezwarencommissie CAO VO Vice-voorzitter Associé Onderzoeksbegeleider Verder formeel lid van BZW (+ Onderwijscommissie BZW), RPA en zitting hebbend in de Vakgroep Onderwijs Euregio Scheldemond, het directeurenoverleg Zeeuws-Vlaanderen en de Stuurgroep Hogeschool Zeeland ROC Westerschelde. Verklaring College van Bestuur Het College van Bestuur verklaart dat de opleidingen van ROC Westerschelde in 2009 voldeden aan de wettelijke eisen. 10

11 Geïntegreerd jaardocument ROC Westerschelde 2009 Onderwijssectoren In dit deel van het verslag komen de managers van de onderwijssectoren aan het woord. Onderwijs is immers waar het op ROC Westerschelde om draait. U leest de belangrijkste ontwikkelingen rondom de verschillende opleidingen tijdens verslagjaar Dat kan gaan over de invoering van competentiegericht leren, over deelname aan projecten, over deelnemersaantallen, maar ook bijvoorbeeld over een in het oog springende prestatie van een onderwijsteam en de deelnemers. Sector Economie Vorig jaar konden we melden dat alle voltijd opleidingen (BOL) van de sector Economie werkten op grond van competentiegerichte kwalificatiedossiers. In 2009 zijn daar de deeltijd opleidingen (BBL) bijgekomen. Eric Kerckhaert, sectormanager Economie: In december 2009 hebben we de eerste competentiegerichte eindexamens gehad van de opleiding Leisure. Dat was een levensechte proeve van bekwaamheid in de vorm van een feestavond met onder andere een musical en een quiz. De zaal zat vol met enthousiaste toeschouwers, waaronder veel ouders, die hebben kunnen genieten van deze happening die de examenkandidaten helemaal zelf hebben georganiseerd. Op het gebied van het opleidingenaanbod was 2009 voor de sector een rustig jaar: er zijn geen nieuwe opleidingen gestart. De deeltijdopleiding administratie werd wegens teruglopende belangstelling en hoge kosten uit het aanbod gehaald. De opleiding administratie secretarieel kende nog een aardige primeur: voor het eerst was een directiesecretaresse van een grote werkgever uit de streek betrokken bij de afname van de examens en zij heeft vervolgens ook de diploma s uitgereikt. Ook wil ik hier niet onvermeld laten dat de MBO-uitblinker van ons ROC Westerschelde een deelnemer van Handel was: Danijel Vidovic. De contacten van de opleiding administratie met het DVM Handels-, Technisch en Beroepsonderwijs in Aalst houdt onverminderd stand. Verder zien we op het gebied van internationalisering zo af en toe leerlingen die hun stage in het buitenland vervullen. Het werken met echte praktijkopdrachten is voor onze deelnemers extra leerzaam en aantrekkelijk. Soms kan het ook worden gecombineerd met de vmbo-scholen in de regio. Zo hebben we met het Reynaertcollege in Hulst gezamenlijke projecten van onze handelsoplei- 11

12 Geïntegreerd jaardocument ROC Westerschelde 2009 dingen met de afdeling handel/administratie (ontwikkeling van ondernemerschap d.m.v. een eierkoekenproject en leidinggeven d.m.v. een etalageproject, waar ook een 20-tal winkels bij betrokken is) en met de afdeling toerisme (gezamenlijke middag voor ouderen in de Blaauwe Hoeve, gezamenlijk bezoek aan de vakantiebeurs). Met de afdeling vmbo handel-administratie van het ZeldenrustSteelantCollege heeft de opleiding commercieel medewerker een aantal verkoopdagen georganiseerd van een meubelfabrikant. In de externe contacten blijft de sector zich inzetten voor de betrokkenheid van werkgevers in klankbordgroepen voor de opleidingen Handel en Horeca. Gezien de drukke agenda s binnen veel bedrijven is het niet altijd gemakkelijk om deze betrokkenheid te organiseren. Heel positief is dat in deze economisch lastige periode, de bereidheid om stagiairs te plaatsen groot blijft en dat kan ik zeggen voor alle opleidingen van de sector. Daaruit blijkt dus wel degelijk de betrokkenheid van werkgevers met opleiden. Verder heeft wethouder van onderwijs Cees Liefting de diploma s van de AKA uitgereikt, een opleiding die wij mede dankzij de steun van gemeentes en provincie extra begeleiding en ondersteuning kunnen bieden. Gedeputeerde Van Heukelom heeft al aangekondigd bij de volgende uitreiking aanwezig te zullen zijn. Sector Zorg, Welzijn en Onderwijs Het samenwerkingsverband SamenHandenIneen, waarin de Zeeuws-Vlaamse scholen voor voortgezet onderwijs, het ROC Westerschelde en een flink aantal regionale werkgevers samenwerken op het gebied van voorlichting en visualisering van beroepen, heeft zich in 2009 uitgebreid van de sector Techniek naar Zorg en Welzijn. Jean de Houck, sectormanager ZWO: Ook binnen zorg en welzijn willen we mensen opleiden die een duidelijk beeld hebben van het beroep waarvoor ze studeren. Het zou goed zijn om de instroom minstens op peil te houden om aan de te verwachten vervangingsvraag te kunnen voldoen. Verder heeft 2009 volledig in het teken gestaan van de invoering van competentiegericht onderwijs. Dat brengt niet alleen binnen de instelling veel werk met zich mee, ook in het werkveld heeft dat zijn impact. Zo hebben we in de loop van het jaar 300 werkveldbegeleiders geschoold in de afname van proeven van bekwaamheid. Deze proeven worden niet op school maar op de werkplek afgenomen, dus in een realistische context. 12

13 Geïntegreerd jaardocument ROC Westerschelde 2009 Samen met de Hogeschool Zeeland is een MHBO-traject verpleegkunde gestart. In de samenwerking met Stichting ZorgSaam zijn voorbereidingen getroffen voor en is besloten om in het Ziekenhuis in Oostburg in 2010 met een leerafdeling te starten. Het is de bedoeling dat de leerlingen samen met de professionals de afdeling runnen. Het is beroepspraktijkvorming, stage, maar het voelt natuurlijk als echt werk met alles wat daar bij hoort zoals onregelmatige diensten. Ander nieuws vanuit ZorgSaam is dat de stichting besloten heeft geen BBL-ers (deeltijdleerlingen) aan te nemen op niveau 3. Dat zal in 2010 ook voor niveau 4 gelden. Wel wordt in het 3e leerjaar de mogelijkheid geboden om te switchen van BOL naar BBL voor diegenen die er aan toe zijn. Een aardig voorbeeld van leren in de praktijk was de assistentie die heel veel leerlingen verpleegkunde hebben verleend bij de massale vaccinaties in Terneuzen, Breskens en Hulst tegen de Mexicaanse griep. In 2008 vielen de leerlingen van de kappersopleidingen in de prijzen bij een bekende vakwedstrijd, de Hairfashion Award in Rotterdam. In 2009 zijn er op school voorrondes gehouden voor deze tweejaarlijkse wedstrijd waar het team kappen in 2010 weer hoge ogen hoopt te gooien. Binnen Welzijn is het team Sociaal Agogisch Werk (SAW) een traject gestart met het VMBO waarin docenten van ons VMBO-ers les geven. Het doel is een betere beroepskeuze te realiseren. Bovendien zit er een voordeel aan voor leerlingen die na dit traject inderdaad voor SAW kiezen: ze hebben dan al één module afgesloten. Met het HBO hebben we een MHBO-traject Social Work, dat naast een goede voorbereiding op het hoger onderwijs een verkorting van het totale opleidingstraject MBO HBO mogelijk maakt De landelijk hernieuwde aandacht voor sport binnen het onderwijs heeft er mede toe geleid dat in het kader van vitaliteit sport en beweging weer ROC-breed ingevoerd kan worden. Verder vind ik het nog aardig om hier een omvangrijk scholingstraject voor gastouders te vermelden, we verwachten honderden mensen uit Zeeland en West Brabant te kunnen diplomeren. 13

14 Geïntegreerd jaardocument ROC Westerschelde 2009 Sector Educatie Met ingang van 1 januari 2009 is de Wet participatiebudget in werking getreden. Bedoeling van de wet is de gemeentelijke middelen voor reïntegratie (WWB-werkdeel), inburgering en volwasseneneducatie te bundelen in één specifieke uitkering voor gemeenten. Jean de Houck, sectormanager Educatie: De beoogde ontschotting heeft in 2009 niet plaatsgevonden. In oktober 2009 is besloten om het educatief budget te oormerken. De verschuiving van (landelijk) budget van ,- naar het MBO is wel doorgegaan. Er ligt voor 2011 zelfs een korting van ,- in het verschiet, dat is in twee jaar tijd een achteruitgang van 44%! Dat stelt ons en de gemeentes voor behoorlijke problemen. Eerlijk gezegd wordt het steeds moeilijker om een fatsoenlijk educatief aanbod te realiseren In 2009 is het Steunpunt Laaggeletterdheid ingericht (http://www.leesenschrijf.info). Dit initiatief komt voort uit het landelijke Aanvalsplan Laaggeletterdheid en beoogt kennis en ervaring op het gebied van lees- en schrijfmoeilijkheden te bundelen. Doelstelling is om minimaal 50 mensen te laten deelnemen aan de cursussen. In het voortgezet onderwijs voor volwassenen (VAVO) hebben we de tweede fase ingevoerd (HAVO) of werken we er aan (VWO). Verder is in 2009 bij de afdeling NT2 (Nederlands als tweede taal) een examenbureau inburgering ingericht. Dit bureau kreeg de goedkeuring van de toezichthouder Kwaliteitscentrum Examens (KCE). De activiteiten van NT2 worden uitgevoerd in onze locatie aan de Haarmanweg in Terneuzen. Sector Techniek Ook in 2009 kreeg de sector techniek steun van het Platform Bèta Techniek. Het geld, , verdeeld over drie jaren, kan de sector inzetten op de ontwikkeling van de opleidingen en de begeleiding van leerlingen. George Van Gimst, sectormanager techniek: We zijn erg blij met de doorlopende steun van het Platform, het biedt ons de mogelijkheid extra aandacht te besteden aan zaken die toch al in ons takenpakket zitten. Voor volgend jaar is er weer een audit gepland en uiteraard hopen we nu al op een positief vervolg. In de regio zijn de vorderingen en vooruitzichten binnen een aantal initiatieven als de Bèta Campus en het Maintenance Value Park een enorme stimulans voor de samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen, dat is goed voor de hele Zeeuwse Economie. 14

15 Geïntegreerd jaardocument ROC Westerschelde 2009 De Stichting STOeB (www.stoeb.nl) die zich als sinds 2002 inzet om de keuze voor een aantal technische opleidingen te stimuleren, vormde ook in 2009 een positieve impuls voor de sector Techniek. Ook in de mindere economische context bleven de participanten de stichting trouw en konden honderden leerlingen tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden hun studie beginnen of vervolgen. Sectorbreed is het leerlingenaantal nagenoeg stabiel. In het aanbod hebben we de nieuwe opleiding Onderhoudstechnicus Instrumentatie, een specialisatie op het gebied van meeten regeltechniek opgenomen. We hebben deze opleiding samen met en met steun van het bedrijfsleven opgezet. Vooral op het gebied van onderhoud van de besturingssystemen van procestechnische bedrijven, zal de meerwaarde blijken. De Stichting Beheer Praktijklokalen, waarin het ROC Westerschelde samenwerkt met Scholengemeenschap De Rede, is een samenwerkingsovereenkomst van 5 jaar aangegaan met de BOZ (www.bouwopleidingzeeland.nl) voor het verzorgen van praktijklessen aan leerlingen bouwkunde. De meeste opleidingen hebben er voor gekozen om uitvoerig gestalte te geven aan de invoering van competentiegericht onderwijs, een proces dat al enkele jaren loopt. We kunnen zeggen dat de sector hiermee grotendeels op schema zit. Er zijn vele voorbeelden van opleidingen die al zeer goed ingericht zijn, zoals bij de werktuigbouwkunde en de procestechniek. Leren in de praktijk levert soms mooie resultaten op, kijk bijvoorbeeld naar onze deelname aan de Zonnebootrace: met een zeer beperkt investeringsbudget is ons team (een samenwerking van leerlingen en docenten werktuigbouwkunde en elektrotechniek) 7e geworden in een meerdaagse wedstrijd met internationale concurrentie. Onze boot heeft het hele traject zonder technische storingen afgelegd, iets om zeker trots op te zijn. Ook de deelname aan de World Skills in Calgary is voor een van onze leerlingen een onvergetelijke ervaring geworden: Tonny de Putter uit Hoek, leerling niveau 3 installatietechniek, is 16de geworden bij de World Skills kampioenschappen. Hij deed mee in de categorie sanitairtechniek. Ook zijn werkgever ZVU heeft hem gestimuleerd en is natuurlijk enorm trots op hem. Dat de invoering van competentiegericht leren een belangrijke rol speelt in de sector, blijkt naast de fraaie praktijkvoorbeelden ook uit een aantal scholingstrajecten voor medewerkers: in 2009 is er scholing geweest voor de studieloopbaanbegeleiders en de assessoren. 15

16 Geïntegreerd jaardocument ROC Westerschelde 2009 Staf- en Servicediensten ROC Westerschelde, met meer dan 100 opleidingen en educatieve trajecten, heeft natuurlijk behoefte aan ondersteuning van het onderwijsproces. Deze werkzaamheden, variërend van financiële zaken tot bijvoorbeeld de huishoudelijke dienst, zijn georganiseerd in staf- en servicediensten. Hier volgt een bloemlezing uit de werkzaamheden van de ondersteuners van het onderwijsproces. Bedrijfsbureau 2009 was het tweede jaar voor het bedrijfsbureau waarin de disciplines P&O, Financiële Administratie en Cursistenadministratie zijn ondergebracht. Het vorig jaar aangekondigde nieuwe functiebouwwerk voor de dienst is gerealiseerd, evenals de verdere ontwikkeling van het bekwaamheidsdossier voor ondersteunend personeel. Tonnie van Goethem, hoofd bedrijfsbureau: De onderwijsteams hebben we als dienst ondersteund bij hun ontwikkeling naar resultaatverantwoordelijkheid en de procedure die zij gebruiken om het werk te verdelen. Daarnaast hebben wij een gestructureerde aanpak van de persoonlijke ontwikkelingsplannen en de daarbij horende gesprekken aangeboden. Beide processen hebben we gemonitord, wat weer bruikbare informatie voor de toekomst oplevert. In het kader van wat tegenwoordig generatiemanagement heet, heeft de dienst een handboek overdracht ontwikkeld. Doel hiervan is docenten in de gelegenheid te stellen eigen materiaal over te dragen aan collega s en voornamelijk de oudere docenten te stimuleren hun intellectuele nalatenschap op een aantrekkelijke manier over te dragen. In 2009 was er voor onze dienst flink wat te doen in het kader van de (voorbereidingen op) een aanpassing van de organisatie. Helaas hebben we ook een stijging van het ziekteverzuim gezien, van gemiddeld 3,4% in 2008 naar 5,0% in 2009, waarmee we nog wel onder het gemiddelde van de sector blijven. De vraag of er een relatie is met de reorganisatieplannen en de ervaren werkdruk dringt zich natuurlijk op. Het scholingsbudget 2009 is, zoals dat in de afgelopen jaren ook al het geval was, gesplitst in een centraal en een decentraal deel. Het decentrale deel wordt beheerd door de sectormanagers die daarover verantwoording afleggen aan het College van Bestuur. Het centrale deel, ,-, is onder andere gebruikt voor de hierboven genoemde ondersteuning aan de onderwijsteams op het gebied van taakverdeling, invoering competentiegericht onderwijs, 16

17 Geïntegreerd jaardocument ROC Westerschelde 2009 begeleiding en scholing van nieuwe collega s. Per 1 augustus zijn we gestart met de Westerschelde Academie, de nieuwe faciliteit voor interne scholing. Via de academie kunnen we zichtbaar maken wie in welk verband scholing heeft gevolgd. Verder biedt deze omgeving de mogelijkheid om verschillende rapportages op te leveren, bijvoorbeeld een overzicht per training van het aantal mensen uit een sector dat heeft deelgenomen.. Naast allerlei landelijke ontwikkelingen zoals de verandering van de medezeggenschapstructuur, de professionalisering van de docent en de discussies rondom de AOW-leeftijd, wijst Tonnie nog op vele interne onderwerpen die de bureaus van zijn dienst hebben gepasseerd. Een daarvan was het met de vakbonden afspreken van een nieuwe reiskostenregeling die voor het overgrote deel van de collega s een verbetering betekent. Met de enkelen die er niet op vooruit gingen, zijn afspraken gemaakt om dat te compenseren. Onderwijsbureau Over de voorbereidingen schreven we al in het vorige verslagjaar en nu is de THOP-opleiding echt gestart. THOP staat voor Traject Her Oriënterings Programma en is bedoeld voor leerlingen die (nog) niet weten voor welke beroepsopleiding ze moeten kiezen, leerlingen die tot de conclusie komen dat ze een verkeerde keuze hebben gemaakt en leerlingen die nog enige tijd moeten overbruggen voordat ze kunnen instromen in de opleiding van hun keuze. Netty Verhage, hoofd Onderwijsbureau: De eerste resultaten zijn erg hoopvol en ook het feit dat verschillende Havisten aan het traject hebben deelgenomen, stemt tot tevredenheid. De collega s van de afdeling E-learning hebben bij de sector ZWO een 0-meting op de ictvaardigheden gedaan, de sector Techniek volgt in Voor de website hebben we de vorig jaar geïntroduceerde werkwijze met een webredacteur gecontinueerd. Op het gebied van voortijdig schoolverlaten (VSV) slaagt het ROC Westerschelde er al vanaf schooljaar 2005/2006 in om onder de 10% te scoren. Landelijk gezien is dat een goede prestatie. Willen we echter voor de door het Ministerie uitgeloofde beloning in aanmerking komen, moeten we de uitval ieder jaar met 10% verminderen. In 2009 heeft het Ondernemerscentrum een bijeenkomst met het management georganiseerd om nog eens het belang van ondernemerschap voor veel opleidingstrajecten te onder- 17

18 Geïntegreerd jaardocument ROC Westerschelde 2009 strepen. Voorbeeld van een aansprekend project is Ondernemend de Uitkering Uit waarin ook de Rabobank en het Werkgevers Service Punt participeren. Een ander project is Onderwijs Netwerk Ondernemen Zeeuws-Vlaanderen waarin de NV Economische Impuls, Edudelta, het Reynaertcollege, het ROC Westerschelde en de Rabobank partners zijn (http://www.onderwijsonderneemt.nl). Zo is de afgelopen jaren een flink netwerk op het gebied van ondernemerschap ontstaan. Je ziet dat bijvoorbeeld terug op de bijeenkomsten van de JK Boost, waar het ROC Westerschelde een bijdrage levert aan de presentatievaardigheden van de genomineerde ondernemers. Ook binnen de school zien we ontwikkelingen: de minor ondernemerschap is nu behalve voor Handel ook voor Techniek en ZWO beschikbaar. Een landelijk spelend onderwerp is Rekenen en Taal binnen het beroepsonderwijs. Van de gemeente Terneuzen heeft het ROC Westerschelde geld ontvangen om deze materie af te stemmen met het Voortgezet Onderwijs. Dat betekent onder andere dat het geld gebruikt wordt om een plan te ontwikkelen dat anticipeert op de landelijke examinering die er op termijn aankomt. Een ander speerpunt voor het Onderwijsbureau was en is het verzuimbeleid. In 2009 zijn voorbereidingen getroffen om dit beleid begin 2010 te kunnen vaststellen. Facilitair Beheer Net als bij collega-diensten heeft Facilitair Beheer in 2009 gewerkt binnen de realiteit van beperkte budgetten. Cees Sprangers, hoofd van dienst: Gelukkig was er in 2009 door het eerder in gebruik nemen van de locatie aan de Haarmanweg veel minder druk op de ruimtes in het gebouw aan de Vlietstraat. Op het gebied van huisvesting hebben we dus eigenlijk weinig nieuws hoeven te doen. Met de aanstelling van een nieuw hoofd BHV is de organisatie op dat gebied weer compleet. Een van de eerste klussen voor het nieuwe hoofd was het opstellen van een nieuw BHV-plan. Dat plan is gereed en ligt nu ter beoordeling bij de brandweer. De veiligheid bij ontruimingen is een onderwerp dat in de belangstelling staat. Om daar op in te spelen, hebben we bijvoorbeeld nieuwe oefenroutines ontworpen. Een pakket schoonmaakwerkzaamheden en ARBO-zaken werden in 2009 aanbesteed. Het 18

19 Geïntegreerd jaardocument ROC Westerschelde 2009 resultaat van deze trajecten is een behoorlijke kostenbesparing. Verder zijn voor het facilitair meldpunt de interne contacten ingericht. In 2010 zal de combinatie met de helpdesk van ICT worden gemaakt. De dienstverlening aan de Haarmanweg hebben we kunnen verbeteren met de inzet van een vaste conciërge. Schoonmakers, portier, toezichthouders en conciërges opereren nu trouwens als één dienst. In 2010 hopen we nog een flink aantal zaken binnen facilitair beheer te optimaliseren. In ieder geval staan daarvoor de reprodienst en de catering op de rol. Zo willen we de beste kwaliteit voor de laagste kosten kunnen bieden. ICT Mike van Eck, hoofd van dienst: In 2009 zijn we zijn gestart met het uittesten van virtuele desktop-systemen en daar hebben we veel van geleerd, onder andere dat het vanwege veiligheidsaspecten nog niet mogelijk was om dit breed uit te rollen. Verder hebben we voorzieningen getroffen op notebooks van leerlingen, dat bleek interessanter te zijn dan het creëren van een virtuele omgeving. We hopen die notebooks, die we dus zelf niet in beheer hebben, in de toekomst te kunnen voorzien van educatieve content. De verbetering van de beveiliging van het draadloze netwerk staat voor 2010 op de rol. Eigenlijk is het zo dat we de gebruikers ervan beter tegen elkaar moeten beveiligen. We gaan dat doen door een soort virtueel lokaas te plaatsen waar bijvoorbeeld met een virus geïnfecteerde pc s op af gaan. We kunnen de boosdoeners dan eenvoudig in quarantaine plaatsen. Dit soort veiligheidsvoorzieningen zijn een voorwaarde willen we meer diensten draadloos kunnen aanbieden. In opdracht van het College van Bestuur is de dienst in 2009 begonnen met de opzet van een nieuw ICT-beleidsplan. Het al eerder genoemde beperkte budget heeft ervoor gezorgd dat er meer nadruk kwam te liggen op het aanscherpen van procedures. Een ander aandachtspunt was het betrouwbaar veilig stellen van gegevens op een externe locatie. Beleid op het gebied van informatiebeveiliging zal in ieder geval een prominente plaats in het nieuwe ICTbeleidsplan krijgen. In 2009 hebben we ook een aanbestedingstraject voor de aanschaf van laptops voor docenten doorlopen. Zo n traject zorgt ervoor dat je verder kijkt dan alleen de techniek, je moet over veel meer zaken goed nadenken. We verwachten de laptops begin 2010 aan te bieden 19

20 Geïntegreerd jaardocument ROC Westerschelde 2009 aan hun nieuwe gebruikers. Als het om notebooks van cursisten gaat, zien we een stijging van het aantal, waarop ons draadloos netwerk waar nodig is aangepast is een jaar geweest waarin de dienst de tijd heeft genomen om het eigen huis op orde te brengen en de dienstverlening naar het onderwijs te verhogen. Twee trajecten die behoorlijk wat aandacht gekregen hebben, zijn de inrichting van het personeelsinformatiesysteem en de aan- en afwezigheidsregistratie. In zijn totaliteit hebben we meer dan driekwart van alle servers gevirtualiseerd en compacter opgesteld. Dat is een efficiencyslag op het gebied van beheer en energie. Het uitfaseren van Novell is begonnen, langzaam maar zeker wordt het Microsoft Platform de standaard. Dat levert een lagere beheerslast gekoppeld aan meer mogelijkheden op. Door de beperkte financiële middelen heeft de ICT-dienst in 2009 niet veel kunnen investeren in nieuwe zaken. Wel is het gelukt een hoge bedrijfszekerheid te realiseren met als kostprijs een beperkte innovatiekracht. Bedrijfsvoering In de loop van 2009 werd duidelijk dat er niet voldoende zicht was op het financieel beheer en de ontwikkeling ervan. Zo namen bijvoorbeeld de zorgen rondom de liquiditeitspositie toe. Hans Meijer, controller a.i.: Op het gebied van personele uitgaven, beheer en investeringen hebben we de nodige ombuigingsoperaties in gang gezet. Ook wilden we met tijdige rapportages meer grip krijgen op de prognoses voor een volledig jaar. We hebben een liquiditeitsprognose en de aanzet voor een meerjarenbegroting opgesteld en de Planning en Control-cyclus aangepakt. Een ander belangrijk vraagstuk was hoe om te gaan met projectmatige activiteiten. We hebben de kostenallocatie op een rijtje gezet en werken nu met een integrale kostenbenadering. In het kader van de scheiding publiek privaat is dat ook een verplichting. Al met al is het ons gelukt een slag te maken en het noodzakelijke zicht op de ontwikkeling van de financiën weer terug te krijgen. 20

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND

STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND gegevens 2003 gecontroleerd: ok STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND Jaarverslag 2009 Versie 1.0 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave Bestuursverslag Voorwoord van het College van Bestuur 7 Bericht van de Raad van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 3. A JAARVERSLAG 5 A 1 Jaarverslag College van Bestuur 7 A 2 Jaarverslag Raad van Toezicht 29

INHOUDSOPGAVE 3. A JAARVERSLAG 5 A 1 Jaarverslag College van Bestuur 7 A 2 Jaarverslag Raad van Toezicht 29 1 8 april 2014 2 INHOUDSOPGAVE 3 A JAARVERSLAG 5 A 1 Jaarverslag College van Bestuur 7 A 2 Jaarverslag Raad van Toezicht 29 B JAARREKENING 33 B 1 Grondslagen 35 B 2 Balans per 31 december 2013 37 B 3 Staat

Nadere informatie

Bestuursverslag & Jaarrekening 2010

Bestuursverslag & Jaarrekening 2010 Bestuursverslag & Jaarrekening 2010 I N H O U D S O P G A V E 0. I N L E I D I N G... 2 A1. B E S T U U R S V E R S L A G... 3 A2. T O E L I C H T I N G B I J D E J A A R R E K E N I N G... 40 A3. L E

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Kleurrijk in woord en beeld... Resultatenbox 2009 Leeuwenborgh Opleidingen

Kleurrijk in woord en beeld... Resultatenbox 2009 Leeuwenborgh Opleidingen Kleurrijk in woord en beeld... Resultatenbox 2009 Leeuwenborgh Opleidingen 2 Inhoudsopgave inleiding 5 1. resultatenbox 6 verklaring van het bevoegd gezag 6 verslag raad van toezicht 8 paspoort 10 2. leerwinsten

Nadere informatie

Geïntegreerd jaardocument 2009. brinnummer 28DE. ROC de Leijgraaf

Geïntegreerd jaardocument 2009. brinnummer 28DE. ROC de Leijgraaf Geïntegreerd jaardocument brinnummer 28DE ROC de Leijgraaf Mijn ouders dachten dat ik deze status niet zou behalen Waar licht is, daar is Ashwin Zondag (22). Tijdens zijn opleiding elektrotechniek aan

Nadere informatie

Klik hier om verder te gaan

Klik hier om verder te gaan J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2011. Met dit document leggen we verantwoording af over onze

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 Investeren in leren 2 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 1 1 Studenten en docenten, kapperopleiding 2 Week van het Leerpark 3 Zorg helpt bij vaccinaties 4 Art&Design

Nadere informatie

P. 12 P. 04 P. 10 P. 03 P. 05 P. 16. Jaarkrant. Jaarkrant. Doelen en ambities. Voortgezet onderwijs van Amsterdam. Teams maken het verschil

P. 12 P. 04 P. 10 P. 03 P. 05 P. 16. Jaarkrant. Jaarkrant. Doelen en ambities. Voortgezet onderwijs van Amsterdam. Teams maken het verschil Jaarkrant 12 Jaarkrant P. 03 P. 04 P. 05 P. 10 P. 12 P. 16 Teams maken het verschil Doorstroom mbo-hbo Doelen en ambities Kwaliteit van het onderwijs Voortgezet onderwijs van Amsterdam Studenttevredenheid

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio

Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio 1 Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio 2 Jaarverslag Noorderpoort 2012 3 Inhoudsopgave De inhoudsopgave is aanklikbaar 6 1.1 Het Noorderpoort 7 1.2 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Doelbewust de basis op orde

Doelbewust de basis op orde Doelbewust de basis op orde JAARVERSLAG 2010 Klik hier om verder te gaan JAARVERSLAG 2010 - LEESWIJZER 3 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2010. Met dit document leggen

Nadere informatie

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. De ambities voorbij

Jaarverslag 2009. De ambities voorbij Jaarverslag 2009 De ambities voorbij Voorwoord Ieder jaar zijn er momenten om terug te kijken en om de blik naar de toekomst te richten. Het zijn de gebruikelijke ijkpunten in het jaar. Een jaarverslag

Nadere informatie

Hoornbeeck jaarverslag

Hoornbeeck jaarverslag Hoornbeeck jaarverslag 2012 www.hoornbeeck.nl Economie & Handel Gezondheidszorg & Welzijn Techniek & ICT inhoud 05 11 21 33 Onderwijs met een moreel kompas Verantwoording Raad van Toezicht 07 Verantwoording

Nadere informatie

Na 2011 zullen jaarplannen en jaarverslagen voortaan worden opgebouwd rond de 7 ROC-brede strategische focuspunten.

Na 2011 zullen jaarplannen en jaarverslagen voortaan worden opgebouwd rond de 7 ROC-brede strategische focuspunten. Cingel College Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 CINGEL COLLEGE 1. Voorwoord van directeur Voor u ligt het jaarverslag 2011 van het Cingel College. Daarin wordt kort teruggeblikt naar de activiteiten die

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

jaarverslag ROC eindhoven 2011

jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag

Nadere informatie