Voorjaarsnota

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorjaarsnota 2014-2017"

Transcriptie

1 Voorjaarsnota

2

3 Voorjaarsnota

4 Concept Voorjaarsnota 2014-w 21-5 Inhoudsopgave Deel I Meerjarenperspectief 1 1. Aanbieding 3 2. Financieel beeld 7 3. Financieel kader bestaand beleid 9 4. Algemene ontwikkelingen Overige ontwikkelingen nieuw beleid en beleidsintensiveringen Weerstandsvermogen en risico s 25 Deel II Bezuinigingen Opgave Deel III Bijlagen I Mutaties bestaand beleid 33 II Mutaties investeringsplan 39 III Overzicht bestaande bezuinigingen 40

5 DEEL I: MEERJARENPERSPECTIEF 1

6 2

7 1. Aanbieding Voor u ligt de voorjaarsnota Deze voorjaarsnota schetst de ontwikkelingen voor de komende periode. Er komen belangrijke opgaven op ons af: De decentralisatie van taken in het sociale domein en de herindeling van onze gemeente met Graft-de Rijp en Schermer. Daarnaast heeft het college besloten tot het uitvlechten van Belastingen, Parkeren, Stadswerk, Museum, De Vest/Grote Kerk en het Sportbedrijf. De financiële opgave in deze raadsperiode is groter dan ooit tevoren. Het college treedt die opgave tegemoet conform de afspraken in het coalitieakkoord. De coalitie voert een solide financieel beleid, uitgaande van een sluitende begroting in meerjarenperspectief, optimale benutting van het weerstandsvermogen (ondergrens 1,1) en het opvangen van rijksbezuinigingen, waarbij qua omvang en temporisering de polsslag van het rijk wordt gevolgd. Allereerst komt dit tot uitdrukking in het feit dat in het bestaande financieel kader een reeds bestaande bezuinigingsopgave van in totaal 33,5 mln over de periode is opgenomen. Nieuw in de Voorjaarsnota is de opgave om een groot aantal maatregelen uit het regeerakkoord, inclusief mutaties door het bestuursakkoord, sociale akkoord en zorgakkoord, op te vangen. Het college stelt voor bezuinigingen voorvloeiend uit het regeerakkoord voor een bedrag van 7,1 mln. (na inzet van de buffer rijksbezuinigingen) binnen de respectievelijke programma s op te vangen. Hiertoe worden voor het zomerreces plannen van aanpak opgesteld om aldus de gevolgen van het rijksbeleid op te vangen inzake onderwijs en jeugd ( 0,9 mln.) zorg en welzijn ( 2,3 mln.) en werk, participatie en inkomen ( 3,8 mln.) Daarnaast heeft het college gezocht naar mogelijkheden om een resterende bezuinigingsopgave van 5,1 mln. in 2017 eveneens binnen de begroting op te vangen. Op het moment van verschijnen van deze voorjaarsnota zijn er nog onzekerheden. Onderhandelingen over de invulling van de aangekondigde maatregelen zijn nog niet afgerond. In het onlangs gepresenteerde zorg- en sociaal akkoord heeft het kabinet diverse aangekondigde bezuinigingen in de langdurige zorg verzacht en ook de invoeringsdatum van een aantal decentralisaties uitgesteld. Echter, de forse structurele bezuinigingen vanaf 2015 blijven overeind. Om hun positie als eerste overheid te versterken, zijn de gemeenten in Nederland langdurig in overleg geweest met het Rijk om overdracht van taken in het sociaal domein te bewerkstelligen. Het regeerakkoord geeft invulling aan deze wens, echter binnen zeer stringente financiële kaders als gevolg van bezuinigingen. Het college is gemotiveerd om van de decentralisaties op het gebied van jeugd, werk en zorg een succes te maken om de burger hiermee beter van dienst te kunnen zijn. Enerzijds werken wij hiertoe nauw samen met de gemeenten in de regio Alkmaar. Anderzijds is nog onduidelijk of het Rijk ons hiertoe voldoende in staat gaat stellen. Wij hopen via de meicirculaire gemeentefonds meer duidelijkheid te krijgen over de financiële gevolgen. De kans is echter aanwezig dat niet eerder dan met de septembercirculaire informatie beschikbaar komt. In deze voorjaarsnota zijn de financiële effecten van het regeerakkoord, inclusief de decentralisaties op basis van de ons beschikbare gegevens opgenomen. Duidelijk is dat we voor een aanzienlijke opgave staan. Naast de al bestaande (bezuinigings)opgave, moeten de maatregelen financieel vertaald en opgevangen worden. Het financieel kader maakt dit zichtbaar. 3

8 Als college staan wij desondanks voor een financieel solide beleid en houden we de uitvoering van ons coalitieakkoord overeind. De afgelopen periode hebben we al veel gerealiseerd: de nieuwe organisatie (De Doorbraak), raadsbesluiten herindeling met Graft-De Rijp en Schermer, de verbouwing van de Vest, het mogelijk maken van het Strandje, 2-richtingenverkeer op de Noorderstraat, Citymarketing en de stappen die we hebben gezet om het jeugdcomplex van AZ en het vernieuwde sportcomplex De Meent mogelijk te maken, het ingrijpen op mensenhandel en het verlengen van de AlkmaarPas zijn hier slechts enkele voorbeelden van. We zetten voor de komende periode in op het doorontwikkelen van de Doorbraak, waaronder de verzelfstandigingen, het aantrekkelijk maken en houden van onze binnenstad, het ontwikkelen van Overstad en het stimuleren van bewonersondernemingen. Wij bieden u een sluitend perspectief voor 2014 en 2015 aan, waarbij de gemeentelijke belastingen niet worden verhoogd. Voor de invulling van de resterende opgave voor de jaren 2016 en 2017 komen we bij de begroting 2014 met nadere voorstellen. Alkmaar, mei 2013 Burgemeester en wethouders van Alkmaar, P.M. Bruinooge, burgemeester. Mr. J.W.C. Aalders, secretaris. 4

9 Leeswijzer Deze Voorjaarsnota bestaat uit de volgende hoofdstukken: Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van het financieel kader op hoofdlijnen en biedt een samenvatting van de voorjaarsnota. In hoofdstuk 3 worden de effecten van bestaand beleid weergegeven. Hoofdstuk 4 gaat in op de effecten van het regeerakkoord Rutte-Samson, de decentralisaties en de ontwikkelingen van de organisatie waaronder de gemeentelijke herindeling. In hoofdstuk 5 komen voorgestelde beleidsintensiveringen en nieuw beleid aan de orde en in hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de gevolgen voor het weerstandsvermogen en risico s. In de bijlagen geven wij een toelichting op de mutaties bestaand beleid, de mutaties ten aanzien van het investeringsplan en een overzicht van de bestaande bezuinigingsopgave. 5

10 6

11 2. Financieel beeld Elk jaar wordt bij het opstellen van de voorjaarsnota de meerjarenraming aangepast aan de hand van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Zo worden de inkomsten voor areaaluitbreiding aangepast op basis van nieuwe berekeningen (aantal woningen, aantal inwoners), worden de kapitaallasten opnieuw berekend, nominale ontwikkelingen verwerkt en de structurele effecten uit de jaarrekening meegenomen. Financieel kader : de opgave In onderstaand overzicht wordt op hoofdlijnen een beeld gegeven van de financiële ontwikkelingen en opgave in de komende planperiode voor de gemeente Alkmaar. Daarbij is rekening gehouden met de effecten van het regeerakkoord van het kabinet Rutte-Samson. Een verdere specificatie van de posten wordt in volgende hoofdstukken opgenomen. X v/n Financieel kader 2013 inclusief besluiten n/v Effecten bestaand beleid n Financieel kader bestaand beleid n/v Effecten nieuw beleid en beleidsintensiveringen n/v Effecten regeerakkoord n Totaal opgave n Uit bovenstaand overzicht blijkt dat bezuinigingsopgave die voor ons ligt als gevolg van de genoemde effecten, oploopt van ca. 4,7 mln. in 2014 naar 14 mln. in Daarnaast is er de reeds bestaande opgave waarover is besloten in deze raadsperiode en die oploopt tot in totaal 33,5 mln. per Oplossingsrichtingen nieuwe bezuinigingsopgave In onderstaand overzicht worden de oplossingsrichtingen gepresenteerd die in de begroting 2014 worden uitgewerkt. Overzicht v/n A. Totaal overzicht n B. Aanpassen beleid v C. Aanwenden buffer v Restant opgave (A-B-C) n Oplossingsrichtingen v Totaal v/n Voor de jaarschijven 2014 en 2015 verwachten wij een sluitend perspectief te bieden en voor de jaren 2016 en 2017 worden bij de begroting nadere voorstellen gedaan. 7

12 8

13 3. Financieel kader bestaand beleid In het bestaand beleid zijn de onderdelen verwerkt zoals autonome ontwikkelingen uit vorige begrotingen, structurele effecten uit de jaarrekening 2012 en vervallen incidentele posten, kapitaallasten, trendmatige verhoging belastingen en tarieven en nominale ontwikkelingen op het gebied van lonen en prijzen. De belangrijkste uitgangspunten voor het financieel kader: begroting 2013 na eerste wijziging, meerjarenkader uit de begroting 2013; het hanteren van de nullijn voor nominale ontwikkelingen; een verhoging van 1,5% in de jaarschijven 2014 t/m 2016 en 1,75% in de jaarschijf 2017 voor prijzen waarbij tegelijkertijd een taakstelling is opgenomen voor dit bedrag (nullijn); voor de lonen is nog geen nieuwe CAO beschikbaar, uitgegaan wordt van de nullijn; hanteren van de nullijn voor de gemeenschappelijke regelingen; het hanteren van de nullijn voor de gesubsidieerde instellingen; inflatiecorrectie van de tarieven van belastingen en overige inkomsten met 1,5%; voor alle jaren van de planperiode is een extra inkomst geraamd wegens bij- en nieuwbouw. Dit percentage is gelijk aan het gehanteerde percentage in de begroting 2013, te weten 0,75% voor niet-woningen, 0,7% voor woningen en 0,5% voor riool- en reinigingsheffingen; het hanteren van een rekenrente over de boekwaarde van investeringen van 3,75%. aangepast coalitieakkoord (december 2012); collegebesluiten tot 1 mei 2013 zijn in het kader verwerkt; de financiële consequenties van de herindeling worden in het financieel kader meegenomen bij het opstellen van de voorjaarsnota en begroting Amendement begroting 2013 Het amendement dat is aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling op 5 en 7 november 2012 heeft ertoe geleid dat de invoering van toeristenbelasting niet door is gegaan. Dekking voor de inkomsten is gevonden door het verhogen van de inkooptaakstelling. Deze aanpassing is reeds verwerkt in de eerste begrotingswijziging Voor deze voorjaarsnota zijn de volgende onderdelen verwerkt: - De verlaging van de onroerende zaakbelasting (hierna: OZB) met 3% is, als uitwerking van het coalitieakkoord, doorgevoerd in 2014, wat resulteert in een incidenteel lagere opbrengsten ( ) (zie onderdeel D). - Voor de versnelling van het noodzakelijk onderhoud aan gemeentelijke objecten en civiele werken zijn in het onderdeel nieuw beleid bedragen opgenomen voor extra toevoegingen aan de voorziening groot onderhoud ten behoeve van het vastgoed en zijn bedragen opgenomen voor nieuwe investeringen ten behoeve van onderhoud civiele kunstwerken (zie hoofdstuk 5). Dit heeft geresulteerd in hogere lasten van in 2014 oplopend tot in Aan de opdracht een begrotingspost leerkrachten gymnastiekonderwijs op basisscholen te realiseren wordt gehoor geven door aan te haken bij de door het Rijk aangekondigde maatregel om het aantal gymnastiekuren uit te breiden van 1.5 tot 3 uur per week. 9

14 n/v A. Financieel kader begroting n/v B. Eerste wijziging en incidentele effecten (raadsbesluit nr ) n C. Financieel kader 2013 inclusief besluiten (A-B) v/n D. Mutaties coalitieakkoord 835 n E. Autonome ontwikkelingen n/v Totaal n/v A. Financieel kader begroting 2013 Het financieel kader uit de begroting 2013 is als startpunt genomen voor de meerjarenraming. B. Wijziging en incidentele effecten Op 7 maart jl. heeft de raad besloten tot het doorvoeren van enkele begrotingswijzigingen. C. Financieel kader inclusief besluiten Het betreft hier het totaal van financieel kader uit de begroting inclusief de met de begrotingswijziging genomen besluiten. Dit saldo is genomen als startpunt van het financieel kader op hoofdlijnen in het vorige hoofdstuk. D. Mutaties coalitieakkoord Het coalitieakkoord gaat uit van een éénmalige verlaging van de onroerende zaakbelasting (hierna: OZB) met 3% in 2014, wat resulteert in incidenteel lagere opbrengsten ( ). Door de toetreding van D66 is het coalitieakkoord op sommige onderdelen herzien. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de bestedingsrichting van de 32,2 mln. voor incidenteel nieuw beleid en het investeringsplan. Deze mutaties zijn reeds verwerkt in de eerste begrotingswijziging. Aanvullend hebben wij voor 2014 de budgetten voor MCA en Overstad voor 2014 verlengd met een totaal van ,- (zie bijlage I) E. Autonome ontwikkelingen De definitie van een autonome ontwikkeling is de volgende: verhogingen en verlagingen in baten en lasten binnen het bestaande beleid, die veroorzaakt worden door onvoorzienbare èn onvermijdbare externe factoren en waarvan uitstel extra kosten met zich zal meebrengen of op andere wijze zal leiden tot onoverkomelijke problemen. In de afgelopen tijd hebben zich nieuwe autonome ontwikkelingen voorgedaan die in het kader zijn opgenomen. Het effect wordt veroorzaakt door stijging van loonkosten door hogere werkgeverslasten en herstelpremie ABP en de piketvergoeding MRA. Een toelichting op de nieuwe autonome ontwikkelingen treft u aan in bijlage I. 10

15 Tot de autonome ontwikkelingen behoren voorts de volgende onderdelen: inkomstenstijging belastingen en tarieven, mutaties autonome ontwikkelingen, bezuinigingen, analyse investeringen en structurele effecten jaarrekening: - Er zijn hogere opbrengsten ingerekend door volumecorrecties voor tarieven, belastingen en leges. - Voor prijscompensatie in het kader van uitgaven is intern de nullijn gehanteerd. - Voor de inkomsten is uitgegaan van een stijging van 1,5%. - Vanuit de jaarrekening zijn posten opgenomen die structureel effect hebben. Deze posten zijn in het financieel kader verwerkt en worden toegelicht in bijlage I. Op basis van de informatie beschikbaar bij de jaarrekening 2012 is een structureel voordeel voor de uitkeringen opgenomen. Inmiddels is duidelijk dat de uitkeringen sterker stijgen dan verwacht. Rond de zomer verwachten wij meer duidelijkheid over het voorlopig budget en zullen we op basis van deze informatie het effect voor de begroting 2014 berekenen. 11

16 12

17 4. Algemene ontwikkelingen Eind oktober 2012 is het regeerakkoord Bruggen slaan gepresenteerd. Hierin zijn tal van bezuinigingen aangekondigd die onze begroting raken. De maatregelen die ons, ook na toepassing van het bestuursakkoord, zorgakkoord en sociale akkoord, het hardst treffen bevinden zich op het gebied van het openbaar bestuur, onderwijs, zorg en werk. De meicirculaire gemeentefonds moet meer duidelijkheid bieden over de concrete financiële gevolgen, maar de kans is aanwezig dat pas in de septembercirculaire meer informatie beschikbaar komt. Wij kiezen ervoor om de oplossing om de rijksbezuinigingen op te vangen daar waar mogelijk binnen het betreffende programma te zoeken, tenzij dit in strijd is met de overige uitgangspunten van ons coalitieakkoord. Deze oplossingsrichtingen zijn in dit hoofdstuk zichtbaar gemaakt en worden verder geconcretiseerd in de Programmabegroting Daarnaast zetten we de in de begroting opgenomen buffer van 1,8 mln. in voor het opvangen van de effecten van het regeerakkoord. Effecten regeerakkoord In onderstaande tabel zijn de maatregelen uit de decembercirculaire, financieel akkoord met bijbehorende financiële gevolgen verwerkt. In maart 2013 heeft het kabinet een tweede ronde rijksbezuinigingen aangekondigd. Hiervan neemt het college vooralsnog 50% van het effect op het gemeentefonds mee. Ten aanzien van de lagere apparaatskosten gaan wij uit van 50% van dit effect. De hieronder genoemde maatregelen worden in de volgende paragraaf toegelicht. Maatregel Afromen GF onderwijshuisvesting (via GF) Onderwijshuisvesting, overgang onderhoud naar scholen Korting BCF BTW verhoging 19 naar 21% en BTW correctie accres Terugdraaien korting GF vermindering raadsleden Dualiseringskorting Schatkistbankieren Wet HOF Maatschappelijke stages Hergebruik scootmobielen Inkomensafhankelijke huishoudelijke hulp (via GF) Lagere apparaatskosten gemeenten (50%) normering GF (trap op, trap af) e ronde rijksbezuinigingen (50%) Totaal

18 Afromen gemeentefonds onderwijshuisvesting ( 1,4 mln.) Er vindt een uitname uit het gemeentefonds plaats (landelijk 256 mln.) van de middelen die in de verdeling toegerekend worden aan onderwijshuisvesting, maar daar niet aan uitgegeven worden. De uitname is niet verbonden is aan een gemeentelijke taakwijziging. Het betreft een algemene korting die door het Rijk wordt aangewend voor versterking van het primair onderwijs. Onderwijshuisvesting, overgang onderhoud naar scholen ( 0,8 mln. ) Een tweede maatregel ten aanzien van onderwijshuisvesting betreft de overheveling van het buitenonderhoud naar de scholen binnen het primair onderwijs. Bij de overdracht van deze middelen gaan ook taken over. Dat is een feitelijke decentralisatie van de onderwijshuisvesting. Daarmee wordt het buitenonderhoud gelijkgetrokken met het voortgezet onderwijs waar dat nu al het geval is. Nieuwbouw of grootschalige verbouw blijft vooralsnog bij gemeenten. Korting BTW compensatiefonds ( 2.7 mln. ) Het BTW Compensatie Fonds (BCF) wordt niet afgeschaft, zoals was voorgesteld in het regeerakkoord. De bezuiniging van 550 mln. wordt wel gehandhaafd en structureel gekort op het gemeentefonds (en provinciefonds). Deze korting wordt meegenomen door aanpassing van de uitkeringsfactor, 15 punten in 2014 en 41 punten vanaf BTW verhoging en correctie accres ( 1 mln.) De btw verhoging per 1 oktober 2012 van 19% naar 21% doet het BTW Compensatiefonds (hierna: BCF) stijgen. Deze automatische compensatie die via het BCF voor de btw verhoging plaatsvindt, wordt anders dan onder het vorige kabinet door de sector zelf gefinancierd door een structurele uitname uit de fondsen van in totaal 270 mln., waarvan 239 mln. voor het gemeentefonds. De btw verhoging heeft een opwaarts effect op de rijksuitgaven en daarmee op het accres van het gemeentefonds en het provinciefonds. Deze compensatie voor de medeoverheden wordt geraamd op 70 mln. waarvan 65 mln. voor het gemeentefonds. Het vorige kabinet bracht in verband hiermee een overeenkomstige accreskorting btw op het gemeentefonds en het provinciefonds aan. Met het oog op de insteek van het huidige kabinet is deze korting nu vanaf 2014 ongedaan gemaakt. Terugdraaien vermindering raadsleden ( 0,6 mln.) In eerste instantie is het gemeentefonds al eerder gekort met 110 miljoen, omdat het aantal politieke ambtsdragers moest worden verlaagd. Die korting is nu van de baan en wordt dus gecorrigeerd: er wordt 110 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. Daar tegenover staat nu de correctie voor de dualiseringsoperatie, waardoor er toch minder politieke ambtsdragers moeten komen. Dualiseringskorting ( 0,1 mln.) Het aantal raadsleden in een gemeenteraad wordt bepaald door het aantal inwoners. Voor gemeenten met een schaalgrootte als Alkmaar, van inwoners, bestaat de raad uit 37 leden. Sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur in 2002 zijn wethouders geen lid meer van de gemeenteraad. De gemeenteraden werden destijds niet verkleind. Het PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen heeft hiertoe een wetsvoorstel ingediend om deze zgn. dualiseringscorrectie alsnog toe 14

19 te passen. Uitwerking daarvan zou voor Alkmaar betekenen dat we voorstel 4 leden moeten inleveren. Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Schatkistbankieren ( 0) De gemeente kan middelen die overtollig zijn in één of meerdere deposito s bij het Rijk aanhouden. De rentetarieven zijn gelijk aan de inleenrentes van de Staat. Als er een flinke inkomst te boeken is (zoals verkoop Multikabel, CAI, Taqa en Nuon) kan dat leiden tot creditstanden bij de banken waarop (bijna) niet gestuurd kan worden. De daaruit voortvloeiende opbrengsten zullen nihil zijn terwijl er in het verleden behoorlijke impulsen aan de stad gegeven konden worden (renteopbrengst CAI voor de sport) naast het feit dat de autonomie van de gemeenten flink beperkt wordt. Op dit moment rekenen wij geen effect in, aangezien we geen overtollige middelen hebben. Wet HOF ( 0) De Wet Houdbare overheidsfinanciën bevat regels om te zorgen dat het Nederlandse begrotingstekort beperkt wordt tot 3%. De wet heeft als gevolg dat er regels zijn die de mate van investeringen van lagere overheden in bijv. schoolgebouwen, riolering enz. beïnvloeden. Er wordt geen rekening gehouden met opgebouwde reserves of voorzieningen van gemeenten; de uitgaven worden getoetst aan de (landelijke) norm. Hiermee worden gemeenten belemmerd in de uitvoering van het eigen investeringsprogramma. Voor Alkmaar rekenen wij geen effect in. Maatschappelijke stages ( 0,1 mln.) De wettelijke verplichte maatschappelijke stages worden per 2015 afgeschaft. Daarbij zal een uitname uit de algemene uitkering van het gemeentefonds plaatsvinden. Voor Alkmaar is dat Hergebruik scootmobielen ( 0,1 mln.) Hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen worden verstrekt door gemeenten binnen de Wmo. Hiervoor geldt voortaan een plicht tot hergebruik. Dit betekent voor Alkmaar een bezuiniging die oploopt tot In Alkmaar wordt al gebruik gemaakt van de inzet van gereviseerde scootmobielen. Inkomensafhankelijke huishoudelijke hulp ( 2,3 mln. ) In 2014 blijft het, anders dan in het Regeerakkoord staat, mogelijk voor nieuwe cliënten om huishoudelijke hulp op grond van de Wmo te krijgen. Vanaf 2015 wordt de voorziening hulp bij het huishouden in de Wmo beperkt tot mensen die deze echt nodig hebben en die er zelf (financieel) niet in kunnen voorzien. De voorgenomen maatregel uit het Regeerakkoord wordt verzacht. Gemeenten houden 60% van het budget om breed in te zetten voor ondersteuning van burgers. Voor Alkmaar betekent dit een korting op de AU oplopend naar een bedrag van mln. in Lagere apparaatskosten gemeenten ( 0,5 mln.) De regering zet in op schaalvergroting van gemeenten en vertaalt dat financieel door naar de algemene uitkering. De redenering is dat schaalvoordelen, minder toezicht en vereenvoudiging van regelgeving leidt tot minder ambtenaren en daarmee minder benodigde apparaatskosten voor gemeenten. Het streven naar gemeenten met een minimale omvang van inwoners is verbonden aan deze maatregel. Landelijke ervaringscijfers weerspreken deze redenering, hierover is dan ook nog veel discussie. Voorzichtigheidshalve rekenen wij 50% van de aangekondigde korting in het beeld. 15

20 Normering gemeentefonds / trap op, trap af ( 3,0 mln. ) Als het Rijk meer uitgeeft, dan neemt het gemeentefonds toe. Als het Rijk echter bezuinigt, dan neemt het gemeentefonds af. Dit staat bekend als de samen de trap op, samen de trap af systematiek. Deze methodiek blijft bestaan. Het is een technische correctie die het totaal van de inkomsten algemene uitkering beïnvloedt. Compensatie moet gevonden worden in het geheel van programma s. 2 e Ronde extra bezuinigingen ( 0,6 mln.) De verslechterde economische en financiële vooruitzichten leiden voor dit jaar niet tot extra bezuinigingen of lastenverzwaringen. Volgend jaar zijn extra budgettaire maatregelen aangekondigd. De ministerraad heeft ingestemd met een aanvullend bezuinigingspakket van 4,3 mrd. dat in 2014 in moet gaan, waarvan 200 mln. wordt bezuinigd op provincie- en gemeentefonds. Om deze nieuwe bezuinigingen op te kunnen vangen houden wij rekening met een extra bezuiniging van 0,6 mln. Ondanks dat dit pakket in het sociaal akkoord van tafel is gegaan, houden wij toch rekening met aanvullende maatregelen om de rijksbegroting op orde te krijgen en rekenen 50% in van de door de VNG berekende opgave. Decentralisaties Het kabinet heeft aangegeven dat een omvangrijk takenpakket binnen het sociale domein zal worden gedecentraliseerd naar de gemeenten. Deze decentralisatie zal gefaseerd plaatsvinden. Net als alle gemeenten wordt ook de gemeente Alkmaar geconfronteerd met deze opgaven rondom de decentralisatie. Het gaat om de volledige overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten, de overheveling van de taak extramurale begeleiding en dagbesteding in de AWBZ en de overheveling van taken met betrekking tot de onderkant van de arbeidsmarkt. De overheveling gaat gepaard met bezuinigingen op deze drie taken. Voor de gemeente betekent de komst van deze taken een majeure toename van de verantwoordelijkheid binnen het sociaal domein. Tegelijkertijd biedt deze verantwoordelijkheid ook kansen om vanuit onze rol als eerste overheid via beleidsontwikkeling, regie en uitvoering, de vraagstukken van vandaag effectief en efficiënt aan te pakken. Wij zijn gemotiveerd om de decentralisaties tot een succes te maken om de burger hiermee beter van dienst te kunnen zijn. In het recent afgesloten Zorgakkoord worden de volgende voornemens van het kabinet geformuleerd: - Nieuw wetsvoorstel wijziging Wmo. In het najaar 2013 volgt een nieuw wetsvoorstel tot wijziging van de Wmo. Het huidige wetsvoorstel decentralisatie begeleiding (TK , , nr. 2) wordt ingetrokken. - Persoonlijke verzorging. De persoonlijke verzorging blijft in 2014 beschikbaar op grond van de AWBZ bij een indicatie korter dan 6 maanden. In 2015 vervalt de extramurale functie persoonlijke verzorging op grond van de AWBZ. De verantwoordelijkheid voor de persoonlijke verzorging gaat dan naar de gemeenten die hiervoor 85% van het budget krijgen. - Begeleiding, kortdurend verblijf en vervoer. In 2014 blijft het mogelijk om aanspraak te maken op dagbesteding op grond van de AWBZ. Vanaf 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, kortdurend verblijf en bijbehorend vervoer op grond van de AWBZ. De gemeenten worden voor deze taken verantwoordelijk en krijgen hiervoor circa 75% van het AWBZ-budget. 16

21 Maatregel decentralisatie Decentralisatie Jeugdzorg pm pm pm Decentralisatie Wmo/AWBZ (begeleiding en persoonlijke verzorging) pm pm pm Participatiewet afbouw budget wsw Participatiewet ombuiging re integratie Toevoeging participatiebudget beschut werken/wajong Intensivering armoedebeleid Effect arbeids en re integratieplicht op bijstandsbudget Effect huishouduitkeringstoets op bijstandbudget Totaal Alkmaar wil voor de uitwerking en implementatie van de drie decentralisaties samenwerken met de zeven regiogemeenten. De acht colleges hebben inmiddels gezamenlijk het besluit genomen. Dit betekent dat er een onder regie van een regionale stuurgroep decentralisaties een regionaal programmamanager wordt aangesteld die het geheel aanstuurt. Deze wordt gevraagd om te komen met een programmatische aanpak van de decentralisaties door de regio. In juni wordt over dit programmaplan een besluit genomen. Het uitgangspunt is dat de decentralisaties worden uitgevoerd binnen het financieel kader. In deel II Bezuinigingen, onderdeel oplossingsrichtingen is dit uitgangspunt naar effect op programma uitgewerkt. Oplossingrichtingen regeerakkoord Het totaal aan oplossingsrichtingen bedraagt 8,9 mln, waaronder 1,8 mln. door inzetten van de beschikbare buffer voor rijksbezuinigingen. Voor het overige deel ( 7,1 mln.) zullen we de effecten van de rijksbezuinigingen binnen de programma s opvangen Aanpassing beleid onderwijs en jeugd Aanpassing beleid zorg en welzijn Aanpassing beleid werk, participatie en inkomen Aanpassing algemene dekkingsmiddelen Aanwenden buffer Totaal

22 Aanpassing beleid onderwijs en jeugd ( 0,9 mln.) De maatregelen uit het regeerakkoord die betrekking hebben op het programma onderwijs en jeugd, zijn het afschaffen van de maatschappelijke stages en het overhevelen van het buitenonderhoud naar de scholen uit het primair onderwijs. Door het wegvallen van deze taken kan binnen het programma een besparing van 0,9 mln. worden gerealiseerd. Aanpassing beleid zorg en welzijn ( 2,3 mln.) Binnen het programma zorg en welzijn zal de besparing worden gevonden binnen het programma. Hierbij houden we rekening met het coalitieakkoord waarin is opgenomen dat het voorzieningenniveau op peil wordt gehouden. Aanpassing beleid werk, participatie en inkomen( 3,8 mln.) Ten aanzien van de decentralisatie van taken die plaatsvinden binnen het programma werk, participatie en inkomen volgen we de aanname van Rijk volgen en zullen maatregelen treffen binnen het programma die zullen leiden tot lagere uitgaven. Aanpassing algemene dekkingsmiddelen ( 0,1 mln.) Als gevolg van de dualiseringskorting zullen er minder raadsleden zijn. Dit levert een besparing op van ca. 0,1 mln. Aanwenden buffer ( 1,8 mln.) Om toekomstige rijksbezuinigingen op te vangen is in de het financieel kader reeds een buffer ad. 1,8 mln. opgenomen om toekomstige rijksbezuinigingen op te vangen. Deze buffer zal nu worden aangewend. Aanpak Gezien de omvang en impact van de te realiseren ombuiging binnen de programma s zal ervoor het zomerreces per programma een plan van aanpak worden opgesteld om aldus de gevolgen van het rijksbeleid op te vangen. In het plan van aanpak wordt aangegeven op welke wijze deze bezuinigingen en de efficiencykorting die meekomt met de decentralisatie van taken ( 7,1 mln.) gerealiseerd kunnen gaan worden en wat daarvoor nodig is. Ontwikkelingen organisatie Nieuwe organisatie De nieuwe organisatie is vanaf 1 april 2013 van start gegaan. Hiermee is de inrichting van de organisatie aangepast en beter toegerust om de uitdagingen van onze huidige maatschappij aan te gaan. Vanzelfsprekend zal het een langer durend traject vragen om de gewenste organisatiecultuur tot stand te doen komen. Onze nieuwe netwerkorganisatie is ingericht om modern, compact, wendbaar, toekomstbestendig en klantgericht te zijn. Met de Doorbraak is een start gemaakt met een vernieuwde organisatie die blijvend in verandering is en zich in een continue proces zal vernieuwen en verbeteren om onze burgers en bestuur beter te kunnen bedienen. Voor een succesvolle implementatie worden voorstellen ten aanzien van doorontwikkeling van de organisatie voorbereid. 18

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

VOORJAARSNOTA

VOORJAARSNOTA VOORJAARSNOTA 2015 2018 1. Inleiding De situatie ten tijde van het opstellen van deze voorjaarsnota kan opnieuw onzeker worden genoemd. Hoewel de eerste tekenen van een voorzichtig economisch herstel zich

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 81

Raadsinformatiebrief 81 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 81 Financiën Helmond, 21 oktober 2016 Zaaknummer: 1223942 Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2016 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 College van B&W van BEEK 26 juni 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 23, 24 en 25 juni

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota Nummer : 05.11.2013 (aanvullend voorstel) Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota 2014 2017 Korte inhoud : Gevolgen voor de Voorjaarsnota 2013 We stellen voor

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2015 - bijlage - Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks gelden ontvangen om van gemeente verwachte taken uit te voeren. Het gaat hierbij

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Pag. 1/6 Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om kennis te nemen van de financiële update, in te stemmen met de verdere uitwerking van de oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage 2 -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage 2 - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2014 - bijlage 2 - De meicirculaire kent een gewijzigde opzet. Zo zijn in het eerste hoofdstuk de politiek bestuurlijke items uitgelicht en kort toegelicht. Vanaf hoofdstuk twee

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2017 - bijlage - Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks gelden ontvangen om van gemeente verwachte taken uit te voeren. Het gaat hierbij

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord.

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. 2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. Tijdens de ledenconsultaties die in juni over het Bestuursakkoord en het rapport De eerste overheid hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 73

Raadsinformatiebrief 73 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 73 Helmond, 10 oktober 2017 Zaaknummer: Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2017 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs is de Programmabegroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten !IL Agendapuntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d.d. : Raadscommissie Commissie d.d. Programma Ondetwerp Portefeuillehouder : Bijlagen 12 juli 2017 Commissie Samenleving 28 juni 2017 Sociale en

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD121107 2012-11-07T00:00:00+01:00 BW: BW121002 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 7 november 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Portefe

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Portefe Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Perspectiefnota 2013 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Van de Raad zijn nog

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Ten opzichte van de kadernota ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt in de meicirculaire: [zie volgende pagina]

Ten opzichte van de kadernota ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt in de meicirculaire: [zie volgende pagina] Gemeenteraad van Wageningen Postbus 1 6700 AA WAGENINGEN *17.0102052* Wageningen 13 juni 2017 ons kenmerk FC/17.0102052 ons nr. ink. brief FC/ onderwerp Meicirculaire 2017 bijlagen 1 behandeld door R.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief1

Raadsinformatiebrief1 /29074 Raadsinformatiebrief1 Onderwerp Portefeuillehouder B&W besluit d.d. Raadsinformatiebrief meicirculaire gemeentefonds D. Emmer 2706 Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad, Inleiding Gemeenten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren INHOUDSOPGAVE I. Inleiding II. Voorjaarsnota 2014 III. Uitgangspunten voor de begroting 2015 IV. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren 4.1. Uitgangspositie 4.2. Toelichting op de mutaties 4.3. Overige

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Jaap Maas raad juni 2013

Jaap Maas raad juni 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2014-2017. 13raad00279 20 juni 2013 aan

Nadere informatie

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 1-12-2016 Zaaknummer: ZK16006137 Afdeling: Financiën en Control Contactpersoon: J.M.T. Koren

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11 Kadernota 2013-2016 Gemeente Pekela; 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave blz. 3 Kadernota blz. 5 Algemene uitgangspunten.blz. 7 Raadsbesluit.blz. 9 Meerjarenperspectief.blz. 11 Rijksbezuinigingen en algemene

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015. Resultaat Septembercirculaire 2015 Op basis van de septembercirculaire 2015 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2015 tot en met 2019. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Tussenrapportage juni

Tussenrapportage juni Tussenrapportage juni Veiligheidsregio Groningen Pagina 2 van 8 1 Inleiding Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt u de

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire Halfweg, 25 januari 2013 Geacht college, Het verschijnen

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 051113/A05 afdeling: Welzijn Onderwerp: huisvestingsprogramma

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Aad Scheepers raad juni 2012

Aad Scheepers raad juni 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Aad Scheepers 040-2083631 Aad.scheepers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2013-2016 12raad00247 7 juni 2012

Nadere informatie

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2014-085 Registratiekenmerk: Onderwerp: Overheveling buitenonderhoud primair onderwijs Korte inhoud: De overheveling van het buitenonderhoud in het primair onderwijs leidt tot

Nadere informatie

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015.

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015. Gemeente Bladel MEDEDELING Economisch hart van de Kempen IIIIIIIIIDIIIIIIIIII Nummer : R2015.117 Onderwerp : Septembercirculaire 2015 Aan de raad Samenvatting De septembercirculaire bevat informatie over

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 7 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 7 ONDERWERP Hanssen, Annie FIN S3 RAD: RAD151112 donderdag 12 november 2015 BW: BW151013 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 november 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013 VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Raadsvoorstel Vergadering : 21 mei 2015 Agendapunt : 8 Status : Informerend Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Behandelend ambt.

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie