LVC3 LVC4 Nieuwsbulletin.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LVC3 LVC4 Nieuwsbulletin."

Transcriptie

1 LVC3 LVC4 Nieuwsbulletin. Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: , E: Nieuwsbulletin 7 oktober PO-Raad, WEC-Raad, LV3 en LVC4 tekenen overeenkomst _ Voor u ligt wederom een gezamenlijk nieuwsbulletin van LVC3 LVC4 met veel clusteroverstijgende en -specifieke informatie. Tevens wordt, indien noodzakelijk, informatie vanuit de projecten LNA, Herstart/Op de Rails en Agenda (v)so Passend Onderwijs gemeld. Wij wensen u weer veel leesplezier. Geef de Nieuwsbrief vooral door aan uw collega s binnen uw organisatie. Wij vertrouwen erop dat u de voor uw personeel relevante onderwerpen onder hun aandacht brengt. Onderwerpen - PO-Raad, WEC-Raad, LVC3 en LVC4 tekenen overeenkomst - Steunpunt taal en rekenen VO - Steunpunt taal en rekenen PO - Presentatie geactualiseerd handboek leerlijnen - Voorgenomen bezuinigingen in regeerakkoord. - Makker TV - Congres leerling leerkracht interactie - Zaakvlakken en taal: twee vliegen in één klap! - Pluis of niet pluis, scholing in Zeist - Tweedaagse management- directieleden ZML scholen groot succes. - Passend omgaan met gedrag, SWPBS in Nederland - CITO: Proeftoetsing speciaal onderwijs - ECPO rapport rond verevening - Kwaliteit van leerlingvervoer - Experimenteren met ict in het speciaal onderwijs (EXSO) - Autisme in het MBO - De E- planner voor ontwikkelingsperspectief versterken van de ontwikkelfunctie binnen de scholen - Monitor NJI voor sovso Nieuwsbrief LVC3 Lvc4 1/9 oktober 2010

2 PO-Raad, WEC-Raad, LVC3 en LVC4 tekenen overeenkomst Op woensdag 22 september hebben de besturen van de PO-Raad, de WEC-Raad en de Landelijke Clusterverenigingen 3 en 4 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het doel van de overeenkomst is om de belangenbehartiging voor het speciaal onderwijs onder te brengen bij de PO-Raad, zodat voor de gehele sector primair onderwijs één krachtige sectororganisatie ontstaat. De PO-Raad en de LVC s 3 en 4 hebben nadere afspraken gemaakt over een nauwe inhoudelijke samenwerking in de toekomst. Zo zal Wim Ludeke (bestuurder van De onderwijsspecialisten te Arnhem) als bestuurder namens LVC3 en Lvc4 toetreden in het College van Bestuur van de PO-raad. De Ledenvergadering van de WEC-Raad heeft op 30 september ingestemd met dit voornemen. De samenwerkingsovereenkomst vormt de basis van het besluit van de WEC-Raad om zich op te heffen ten behoeve van een bundeling van krachten in de PO-Raad. Zie ook; Samenwerking LVC3 en LVC4. De besturen van LVC3 en Lvc4 werken de komende periode aan een nauwere samenwerking die middels de inrichting van een personele unie gestalte zal gaan krijgen. Deze samenwerking is enerzijds noodzakelijk om onze bestuurder Wim Ludeke goed te positioneren, te voeden en te ondersteunen in het CvB van de PO-raad, anderzijds kunnen we en willen we daar waar mogelijk onze expertise ontwikkeling samen verder gestalte geven. Wij zullen u de komende periode op gezette tijden nader over deze ontwikkelingen informeren. Het Congres: 25 en 26 november. Hét Congres is een tweedaags onderwijscongres voor professionals, ouders en belangstellenden die op welke manier dan ook te maken hebben met leerlingen uit cluster 3 en/of cluster 4. We nodigen u van harte uit voor Hét Congres 2010: twee dagen vol informatie, kennisuitwisseling en het delen van ervaringen voor en door gepassioneerde mensen uit het speciaal onderwijsveld. Voor alle informatie: Wij ontmoeten u allen graag op 25 en / of 26 november in Congrescentrum Papendal te Arnhem. 2 daagse management- en directieleden ZML scholen. Op 30 september en 1 oktober heeft de 2 daagse voor management- en directieleden van ZML scholen plaatsgevonden te Amersfoort. De eerste dag stond in het teken van kwaliteitsbeleid met inleidingen van Ineke Zuidwijk, Cor Hofmans en Bart van Kessel. Daarnaast werd aandacht besteed aan het managen van onderwijs zorgarrangementen tbv ZMOLKERS aan de hand van presentaties van de Matteusschool te Rotterdam en de Mikado te Gennep. De eerste dag werd afgesloten door Ton Metselaar met een kort inspirerend belspelletje rond het thema integratie inclusie - passend onderwijs gevolgd door een korte presentatie en eigen meningsvorming rond het thema: Naar een brede school voor passend onderwijs. Op vrijdagochtend werd aandacht geschonken aan enkele onderdelen van de nieuwe kwaliteitswetgeving: Wat kunnen we nu al in gang zetten en hoe doen we dat? Wilma Slaats gaf een inleiding over het schetsen van een ontwikkelingsperspectief voor ZML leerlingen. Vervolgens presenteerden 2 VSO scholen zich: het Prisma te Arnhem, een middelbare school voor zml leerlingen en de Herman Broerenschool te Rosmalen. Nieuwsbrief LVC3 Lvc4 2/9 oktober 2010

3 De 2 daagse werd vrijdagmiddag afgesloten door Peter Sleegers, (hoogleraar Universiteit Twente) met een zeer inspirerende inleiding rond het thema: invoering van opbrengstgericht denken. Op zeer aanschouwelijke wijze wist hij de aanwezigen te boeien en gaf hij haarscherp de rollen van diverse geledingen aan: bestuurders bovenschools managers sectordirecteuren leraren. Zie voor de diverse presentaties; Voorgenomen regeerakkoord. beleidsmaatregelen In het regeerakkoord worden extra kortingen in het speciaal onderwijs aangekondigd van 300 miljoen op een totaalbudget van 2,2 miljard. Deze voorgenomen bezuinigingen komen op de korting, die het SO al te verwerken kreeg door bv de bezuiniging op onze AB van 13,6 % (76 miljoen). Er staat een voorgenomen korting op de gewichtenregeling en VVE (50 miljoen). Naast het SO worden ook het LWOO en PRO gebudgetteerd om het eventuele weglekeffect tegen te gaan. Bij de mogelijke gevolgen van de extra bezuiniging van 300 miljoen zou gedacht kunnen worden aan maatregelen als: Terugbrengen rugzakbekostiging Verhoging groepsgrootte in SBO, (V)SO, LWOO en PRO. Qua werkgelegenheid zal de bezuiniging ook fiks doortikken: het zou een flink verlies aan arbeidsplaatsen kunnen betekenen. Daarnaast wordt wel weer extra geïnvesteerd in kennis. Het is natuurlijk voorgenomen beleid, maar het lijkt wel duidelijk dat er aan extra klappen nauwelijks valt te ontkomen. Steunpunten en invoering referentieniveaus Scholen voor speciaal onderwijs zijn sinds 1 augustus 2010 wettelijk verplicht de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen in het onderwijsaanbod als uitgangspunt te nemen. Voor het voortgezet speciaal onderwijs wordt de verplichting van de referentieniveaus meegenomen met de kwaliteitswetgeving, per augustus Gelet op het gegeven dat er straks een koppeling ontstaat tussen de examens en de referentieniveaus, is het raadzaam voor het vso om nu ook al de referentieniveaus in te zetten voor opbrengstgericht werken. De so- en vso scholen kunnen gebruik maken van de steunpunten 'taal en rekenen' die in het leven zijn geroepen. Hieronder treft u informatie aan over de steunpunten voor vo en po. Steunpunt taal en rekenen VO WAT IS HET STEUNPUNT? Het Steunpunt taal en rekenen vo is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bedoeld om leidinggevenden en docenten in vo-scholen te ondersteunen bij het intensiveren van het taalen rekenonderwijs. VOOR WIE IS HET STEUNPUNT? Het Steunpunt is voor leraren, voor sectieleiders, vakgroepvoorzitters, taal- en rekenen coördinatoren en coaches en voor schoolleiders en bestuurders en voor ieder ander die vragen heeft over (Nederlandse) taal en rekenen in het voortgezet onderwijs. WAT BIEDT HET STEUNPUNT? Het Steunpunt biedt algemene informatie over beleidsontwikkelingen en wet- en regelgeving voor taal en rekenen in het voortgezet onderwijs, informatie over bijeenkomsten, conferenties en netwerken op gebied van taal en rekenen, over leermiddelen en toetsen en over nascholingsprogramma s en beleidsondersteuning. Daarbij ook overzichten van publicaties en verwijzingen naar belangrijke websites en organisaties. - De nieuwsbrief verschijnt op momenten dat er nieuws te melden valt. U kunt zich hier voor de nieuwsbrief opgeven via het contactformulier. De nieuwsbrief wordt dan direct na verschijning naar u g d. Nieuwsbrieven verschijnen ook op deze site. - Een digitale en telefonische helpdesk Bij de helpdesk kunt u terecht met alle vragen die u heeft in verband met taal en rekenen. De helpdesk is bereikbaar via of telefonisch ( ). Nieuwsbrief LVC3 Lvc4 3/9 oktober 2010

4 Steunpunt taal en rekenen po Speciaal voor de invoering van de referentieniveaus voor taal en rekenen in het primair onderwijs kunt u terecht bij een steunpunt. Op de website vindt u meer informatie over dit steunpunt. Presentatie geactualiseerd handboek implementatie leerlijnen Op 9 september jl. is het geactualiseerde handboek implementatie leerlijnen voor extern begeleiders gepresenteerd tijdens een intervisiedag. Veel nieuwe ontwikkelingen in het kader van de toekomstige invoering kwaliteitswetgeving (v)so komen op het speciaal onderwijs af: datagestuurd en opbrengstgericht werken, referentieniveau s, ontwikkelingsperspectief, uitstroomprofielen, leerrendementsverwachting etc. Het handboek is gebaseerd op de eerder in dit schooljaar door het Kernteam Implementatie Leerlijnen uitgebrachte notitie Datagestuurd en opbrengstgericht werken. Hierin werden al deze zaken toegelicht en met elkaar in verband gebracht. Al deze nieuwe ontwikkelingen en verplichtingen hebben ook invloed op de manier van werken met leerlijnen. Daarom is besloten om het handboek te actualiseren, zodat de extern begeleiders uw school of scholen goed kunnen begeleiden op dit vlak. Dit handboek is bestemd voor de begeleiding van so-scholen. Inmiddels is ook de pilotgroep vso van start gegaan. Vanuit deze pilotgroep wordt input geleverd voor die zaken die vooral binnen vso-scholen van belang zijn in het kader van leerlijnen. MakkerTV - Empower yourself, break the limitations Jongeren met een handicap starten een eigen filmploeg. Ze gaan zelf aan het licht brengen welke drempels ze tegenkomen. Eerste filmpje online De jongeren van de MakkerTV filmploeg hebben na 5 trainingsdagen het geleerde in de praktijk gebracht. Op 23 juni vond de eerste draaidag plaats. Uitgaan met een beperking. Klik hier om het eerste filmpje te bekijken Het is de bedoeling van MakkerTV om een inclusieve samenleving voor iedereen te bereiken en om de beeldvorming rond mensen met een beperking te verbeteren. Deze filmpjes zouden door zoveel mogelijk mensen gezien moeten worden. Alle filmpjes staan op het YouTubekanaal van MakkerTV en mogen vrij gebruikt worden. Meer info over MakkerTV vind je op: PASSEND OMGAAN MET GEDRAG, SWPBS in Nederland Op 12 november 2010 organiseren de Hogescholen Fontys en Windesheim, de conferentie Passend omgaan met gedrag, SWPBS in Nederland. De conferentie vindt plaats in Regardz, Arnhem. SchoolWide Positive Behavior Support (SWPBS) is een benadering, afkomstig uit de Verenigde Staten, die inmiddels op duizenden scholen in verschillende landen wordt toegepast. SWPBS wordt gezien als een effectieve manier om gedragsproblemen te verminderen, leerprocessen te optimaliseren en te werken aan een positieve en gezonde leeromgeving. De ondersteuning is in opmars om uit te groeien tot een Brede Aanpak Gedrag voor scholen in het PO, VO en MBO. De verwachting is dat SWPBS een voertuig kan zijn voor Passend onderwijs. Niet ieder voor zich, maar samen wordt gewerkt aan een geïntegreerde, schoolbrede aanpak, vanuit gedeelde waarden, gericht op het expliciet maken en stimuleren van gewenst gedrag bij leerlingen. Hoofddoel daarbij is om de leerprestaties te verbeteren en een gezonde sociale omgeving voor alle leerlingen te creëren. Internationale sprekers zullen berichten over de ontwikkelingen van SWPBS in de VS en PALS (de Noorse versie van SWPBS). In interactieve workshops worden ervaringen op Nederlandse scholen gedeeld langs drie lijnen: verhalen uit de praktijk, strategieën & tools en onderzoek naar eerste effecten. Voor meer informatie en aanmelding: Nieuwsbrief LVC3 Lvc4 4/9 oktober 2010

5 CITO: Proeftoetsing speciaal onderwijs CITO bereidt momenteel de proeftoetsing voor, voor leerlingen die functioneren op de functioneringsniveaus 5, 6, 7 en 8. De proeftoetsing wordt gehouden in januari 2011 voor de leergebieden Begrijpend lezen, Spelling en Rekenen-wiskunde De werving voor de proeftoetsing in januari 2011 is in volle gang. Deze proeftoetsing vindt plaats in cluster 2, cluster 3, cluster 4 en het SBO bij leerlingen die functioneren op het niveau van groep 5, 6, 7 en 8 van het regulier basisonderwijs. Vorig jaar heeft een vergelijkbare proeftoetsing plaatsgevonden bij leerlingen die functioneren op het niveau van groep 3, 4 en 5 van het regulier basisonderwijs. Op basis van de resultaten van deze proeftoetsing kunnen in januari 2011 de eerste aangepaste toetsen voor speciale leerlingen uitgeven worden voor de functioneringsniveaus 3, 4 en 5. Om ook een uitgave mogelijk te maken voor speciale leerlingen met hogere functioneringsniveaus, organiseren het CITO in januari 2011 een proeftoetsing voor deze leerlingen. Inmiddels hebben alle scholen een uitnodiging voor deelname ontvangen. Een school kan meedoen voor de leergebieden spelling (niet-werkwoorden en werkwoorden), begrijpend lezen en rekenenwiskunde. Alle toetsen worden op papier afgenomen. Wanneer u maar met één of twee leergebieden wilt deelnemen, is dit ook mogelijk. Wilt u meer informatie of u opgeven voor deelname, stuur dan een mail naar ECPO rapport rond verevening De Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO) is gevraagd advies uit te brengen over verevening als uitgangspunt voor budgetfinanciering. Dit verevenen betreft de evenredige verdeling van de middelen voor de leerling-gebonden financiering (LGF cluster 3 en 4) over de WSNS- en VOsamenwerkingsverbanden. Daarnaast betreft het de normering en evenredige verdeling van de leerling-plaatsen in het speciaal onderwijs over deze samenwerkingsverbanden. De ECPO adviseert een strikte verevening. Dit vereveningsmodel is objectief, efficiënt, transparant en eenvoudig in- en uitvoerbaar. Het model geeft geen ruimte voor strategisch gedrag, voorkomt dat slecht presterende samenwerkingsverbanden worden beloond en maakt een einde aan historisch gegroeide scheve verhoudingen in de verdeling over de regio s. De ECPO beveelt daarbij aan zo min mogelijk uitzonderingen op het vereveningsbeginsel toe te staan vanwege het ontbreken van objectieve risicofactoren. Van slechts twee risicofactoren is wetenschappelijk aangetoond dat zij de kans op leer- en gedragsproblemen vergroten: het opleidingsniveau en/of het inkomensniveau van de ouders. Deze worden al gecompenseerd vanuit het onderwijsachterstandsbeleid. De ECPO beveelt aan bij de voorbereiding en de uitvoering van de vereveningsoperatie zorgvuldig aandacht te besteden aan: de uitzonderingspositie van de onderwijssoorten waarvoor de verevening (nog) niet geldt en aan mogelijke weglekeffecten (LWOO/PRO) de positie van de samenwerkingsverbanden met speciale scholen die een samenwerkingsrelatie hebben met (semi-)residentiële voorzieningen de kwetsbare positie van de samenwerkingsverbanden met een relatief kleine omvang de wijze waarop de middelen en de leerling-plaatsen speciaal onderwijs binnen de samenwerkingsverbanden worden verdeeld de wijze waarop zichtbaar gemaakt gaat worden hoe de middelen de leerlingen bereiken. De ECPO beveelt een zorgvuldige overgangsperiode aan van 4 tot 5 jaar. Daarin moet aandacht zijn voor informatie over de consequenties van budgettering en verevening, de financiële herverdeeleffecten en verschuivingen in het zorgaanbod en de consequenties van de verevening voor de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Daartoe stelt de commissie voor een tijdelijke taakgroep in het leven te roepen naar het model van WSNS+. Nieuwsbrief LVC3 Lvc4 5/9 oktober 2010

6 Het rapport van de ECPO kunt u downloaden via de website; publicaties of via de website van Kwaliteit van leerlingvervoer Grip op Vervoer is een project dat adviesraden voor leerlingenvervoer en andere vertegenwoordigers van gebruikers van het leerlingenvervoer wil helpen om succesvol invloed uit te oefenen op de aanbesteding van het leerlingenvervoer in hun gemeente. Zie:www.gripopvervoer.nl, Grip op Vervoer wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband van de CG-Raad, Programma VCP, Sociaal Fonds Taxi en de ouderenbonden ANBO, UnieKBO en PCOB. Het project is tot stand gekomen op initiatief van bovengenoemde partners, Platform VG, KNV Taxi en FNV Bondgenoten. De ministeries van V&W, VWS en OC&W financieren het project. Het project loopt tot en met mei Daarnaast zullen alle scholen voor (V)SO op korte termijn een brochure ontvangen met tips en adviezen om het leerlingenvervoer zo goed als mogelijk te doen laten verlopen. Ook al hebben scholen geen wettelijke rol rond het leerlingenvervoer, zij kunnen wel iets ondernemen om het vervoer op een kwalitatief hoger peil te brengen. Ontwikkeling kwaliteitsbeleid. Zoals we u al eerder hebben meegedeeld, werken de taakgroepen kwaliteit van de clusters 1, 2, 3 én 4 nauw samen in de ontwikkeling naar een clusteroverstijgende code kwaliteit. Daarnaast komt men tot advisering over de mogelijkheden van zowel interne als externe auditing. De taakgroepen willen de kwaliteitszorg en de branchecode in het bijzonder onder de aandacht brengen van bsturen en directies van alle clusterscholen en REC s. Daarnaast heeft men zich ten doel gesteld de kwaliteitszorg AB te koppelen aan de kwaliteitszorg SO. De hieronder geschetste aanpak in cluster 4 speelt hierin een grote rol. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van een kwaliteitsmanagementsysteem (CIIO maatstaf) met kwaliteitsnorm, instrumenten, normhandboek en interne audits Introductie In oktober 2009 heeft een aantal onderwijsinstellingen uit Cluster 4 de handen ineen geslagen om te komen tot een erkende en certificeerbare kwaliteitsnorm voor het speciaal onderwijs. Door deze partners, bestaande uit De Ambelt, Yulius (vm RMPI), RENN4, Horizon, BOOR, REC Rijndrecht en LVC4, werd een stuurgroep gevormd die periodiek bijeen kwam. Ook werden medewerkers uit diverse lagen en functiegebieden uit deze organisaties bijeen gebracht in een projectgroep. Deze mensen hebben met elkaar een set van kwaliteitsnormen ontwikkeld op het gebied van beleid, organisatie, het onderwijsleerproces en de leerlingenzorg. September 2010 is deze norm vastgesteld door de stuurgroep en zullen de partners hun organisaties gaan voorbereiden op het voldoen aan de eisen uit de kwaliteitsnorm. Het streven is dat medio 2011 de eerste school een certificeringtraject in zal gaan. Doel van het project Doel van het project was om op basis van zowel het toezichtkader van de inspectie voor het onderwijs én de internationaal erkende ISO-9001 norm te komen tot een gedragen kwaliteitsnorm voor het speciaal onderwijs. Een onderwijsinstelling kan vervolgens haar organisatie inrichten op basis van deze norm en dit (extern) laten toetsen door een onafhankelijke externe partij. Zo toont de instelling aan dat zij haar processen systematisch benadert, de leerling centraal stelt, voortdurend werkt aan het verbeteren van haar dienstverlening en kwaliteit en in staat is om betrouwbare resultaten te rapporteren. De ambitie hierbij is dat een dergelijk keurmerk er toe leidt dat ouders, leerlingen en andere stakeholders voldoende vertrouwen in de onderwijsinstelling hebben en graag gebruik maken van haar diensten. Wat betekent certificering voor een onderwijsinstelling? Doordat er een gezamenlijk pakket van eisen en kwaliteitsdoelstellingen is vastgesteld, zijn er kaders gecreëerd waarbinnen elke onderwijsinstelling haar al dan niet unieke processen kan uitvoeren en beschrijven. De norm schrijft daarbij per onderdeel voor wat het minimum kwaliteitsniveau moet zijn waaraan de instelling moet voldoen. Nieuwsbrief LVC3 Lvc4 6/9 oktober 2010

7 Deze werkwijze is vergelijkbaar met bijvoorbeeld de HKZ-norm waaraan zorginstellingen moeten voldoen. Wat betekent certificering voor de medewerkers van de onderwijsinstelling? Voor alle medewerkers betekent dit dat zij binnen de kaders van de norm en de eigen doelstellingen hun eigen professionaliteit ten volle kunnen benutten en ontwikkelen omdat de randvoorwaarden vastliggen en de plannen en ambities duidelijk zijn. Doordat op alle vlakken een PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt gevolgd, zowel beleidsmatig als bij het werken met de leerling, wordt er voortdurend gemeten en zo nodig bijgesteld in het dagelijks handelen. Periodiek wordt dit ook getoetst door zowel interne als externe auditoren. Wat betekent certificering voor onze leerlingen en partners? Doordat het een landelijk erkende en openbare norm betreft, is het voor iedereen, waaronder inspectie, leerlingen en andere stakeholders, helder welk kwaliteitsniveau een participerende onderwijsinstelling minimaal zal hebben. Duidelijk is dat de organisatie de klant centraal stelt en dat alle medewerkers verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het geboden onderwijs. Het keurmerk of certificaat wordt door een onafhankelijke beoordelaar uitgereikt waardoor het een garantie biedt voor kwaliteit. Wat is de relatie met reeds bestaande kwaliteitsinstrumenten voor (speciaal) onderwijs? De norm wordt gebruikt als een overkoepelende leidraad voor inrichten en beheren van het kwaliteitssysteem van de onderwijsinstelling. Bekende instrumenten als het ZEK, KIK, ABAB of Scholen met Succes kunnen prima worden gebruikt om (delen van) het kwaliteitssysteem te beoordelen. Door deze instrumenten planmatig in te zetten en te gebruiken voor het verbeteren van processen wordt automatisch aan een aantal belangrijke eisen uit de kwaliteitsnorm voldaan. Wat is de relatie met het toezichtkader van de inspectie? Er is zorgvuldig gekeken of alle onderdelen uit het huidige toezichtkader van de inspectie zijn opgenomen in de kwaliteitsnorm. In de Leeswijzer en de referentietabel wordt helder waar de indicatoren van de inspectie zijn terug te vinden. Ook is zoveel mogelijk al geanticipeerd op het wetsvoorstel kwaliteit (V)SO, ook al worden een aantal zaken (zoals IHP) nog niet geheel losgelaten. Het betreft immers een wetsvoorstel dat pas in 2012 mogelijk kan ingaan; op dit moment dienen scholen nog aan de huidige wetgeving te voldoen. Wat is de relatie met de 10-punten branchecode van de WEC-Raad De 10-punten branchecode is mede opgesteld door deelnemers uit dit project en volgt de onderwerpen uit het domein Primair Proces van de kwaliteitsnorm. De branchecode wordt door WEC-Raad gepositioneerd als basiskeurmerk: als je lid bent van de clusterverenigingen, dan voldoe je aan deze 10 punten uit het primair proces. Met het keurmerk van de kwaliteitsnorm toon je de kwaliteit aan van de hele organisatie. Experimenteren met ict in het speciaal onderwijs (EXSO) Wat is de meerwaarde van die nieuwe icttoepassing die we sinds kort op school gebruiken? Zit u met deze of een soortgelijke vraag en bent u op zoek naar een antwoord? Kennisnet kan u helpen. Met onderzoek wordt antwoord gegeven op vragen over de opbrengsten die de ict-toepassingen bieden en de randvoorwaarden die daarop van invloed zijn. De school hoeft geen kosten te maken voor het onderzoek! De regeling is bedoeld voor publieke scholen voor Speciaal Onderwijs, te weten speciaal onderwijs (SO), scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en scholen voor Speciaal basisonderwijs (SBO). Wat levert meedoen aan EXSO op? U krijgt heel gericht antwoord op de vraag of de gebruikte ict-toepassing in de gekozen setting werkt of niet. De uitkomsten van het onderzoek worden gedeeld met andere scholen. Met deze kennis kan succesvolle inzet zich herhalen en kan voorkomen worden dat men onnodig doorgaat met niet goed werkende toepassingen/leersituaties. Financiële bijdrage De deelnemende scholen komen in aanmerking voor een vergoeding voor de te maken projectkosten en een onkostenvergoeding voor de medewerking aan het onderzoek. Nieuwsbrief LVC3 Lvc4 7/9 oktober 2010

8 Het bedrag dat beschikbaar is, is afhankelijk van de aanvraag. In het algemeen bedraagt de hoogte à tot maximaal Randvoorwaarden De ict-toepassing moet al ontwikkeld te zijn. Daarnaast moet de toepassing al in gebruik genomen zijn of uiterlijk in december 2010 in gebruik worden genomen. Eind november 2010 selecteren we zo veel mogelijk scholen voor deelname aan de regeling. We sterven ernaar ten minste 5 scholen te selecteren. Uiterste datum aanvraag: 15 november Meer weten en inschrijven Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten, lees dan snel de regeling. Regeling EXSO en Aanvraagformulier Monitor NJI voor sovso Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), afdeling Onderwijs & Jeugdzorg voert sinds 2004 jaarlijks onderzoek uit naar de leerlingenzorg en de samenwerking van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs met externe instellingen op het gebied van welzijn, gezondheidszorg, leerplicht, jeugdzorg en veiligheid. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit jaar worden voor het eerst alle scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de REC clusters 2, 3 en 4 uitgenodigd mee te werken aan het onderzoek om een betrouwbaar beeld van de stand zaken te krijgen. Achtergrond voor dit onderzoek is de breed gedragen doelstelling van de overheid en de WEC Raad om een landelijk dekkende en sluitende zorgstructuur te ontwikkelen, die leerlingen en hun ouders en scholen daadwerkelijk ondersteunt. Het NJi en de WEC Raad zetten zich in de leerlingenzorg te versterken. De ontwikkeling van multidisciplinaire samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van zorg- en adviesteams (ZAT s), en onderwijs/zorgarrangementen staan daarbij centraal. Om deze zaken de komende jaren gericht te kunnen ontwikkelen en eventueel aan te kunnen sluiten bij uw ondersteuningsbehoeften is gedetailleerde informatie nodig van alle scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Gelet op het belang van dit onderzoek willen wij u vriendelijk verzoeken mee te werken aan het onderzoek. Mocht u vragen hebben over het onderzoek of over de vragenlijst dan kunt u contact opnemen met O+S Amsterdam, Inge Cornegoor, bij voorkeur bereikbaar op e- mailadres: os.amsterdam.nl (of op: ). Werknemer in Opleiding. Op 29 en 30 november a.s. zal WiO voorlichtingsmiddagen organiseren tbv de nieuwe aanvraag ESF Ook voor deze periode is 24 miljoen euro beschikbaar. De inschrijving start reeds op 17 januari 2011 om 9.00 uur en zal worden gesloten op 28 januari om uur. Het maximum bedrag per inschrijving bedraagt euro. Studiedagen conferenties. Deze keer aandacht voor: Op 15 oktober 2010 organiseert APS in samenwerking met een aantal veldorganisaties een werkconferentie voor bestuurders, leidinggevenden en coördinatoren uit (speciaal) onderwijs, zorg, gemeenten en welzijn over hoe je het goed samenwerken tussen organisaties kunt bevorderen in het belang van kinderen. Hoe realiseer je als schoolbestuur of als samenwerkingsverband dat je goed samenwerkt met alle externe partijen in de leerlingenzorg? Hoe draag je bij aan een dekkend aanbod van voorzieningen in de samenwerkingsverbanden PO en VO? En hoe zorg je als lokale partners samen dat elk kind op de goede plek komt omdat je samen een dekkend aanbod van voorzieningen creëert? Lees verder: Project Boris. Binnen dit project zetten de kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven hun diensten in om leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) die kiezen voor de leerroute naar de arbeidsmarkt, te ondersteunen. Colo en de WEC-Raad voeren dit project gezamenlijk uit voor het ministerie van OCW. Alle 17 kenniscentra en 13 pilotscholen nemen deel. Nieuwsbrief LVC3 Lvc4 8/9 oktober 2010

9 Daarnaast ondersteunen een groot aantal maatschappelijke organisaties de projectuitvoerders. Zie verder: Agenda: - 6 oktober scholingsdag extern begeleiders project implementatie leerlijnen - 13 oktober: conferentie clusteroverstijgende ambulante begeleiding - 14 oktober: REC-Beraad - 25 en 26 november: Hét Congres. Monitor. Deze week zullen wij alle scholen in cluster 3 vragen de jaarlijkse Monitor in te vullen. We hebben na alle op- en aanmerkingen van vorig jaar dit jaar gekozen voor een eenvoudige lijst, die u snel en doeltreffend kunt invullen. Wij hopen op uw aller medewerking zodat we op zeer korte termijn de nieuwste kengetallen tot ons aller beschikking hebben. Veel dank voor uw medewerking. Reacties? Wilt u reageren op dit Nieuwsbulletin? Graag! Mail ons via: Bezoek regelmatig onze websites voor het laatste nieuws, mededelingen, cursussen, symposia, studiedagen, presentaties e.d.: TIP: Verspreid dit Nieuwsbulletin digitaal onder uw collega s op uw school, print n exemplaar uit voor iedere locatie, nevenvestiging of dependance. Bereikbaarheid LVC3. LVC3 is telefonisch meestal te bereiken via nummer: U kunt ons altijd per mail bereiken op het bekende adres: Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van LVC3, Heidi Geitenbeek, Pesandy Wijnands, Albert Boelen, Freerk Steendam Marc Cantrijn. Nieuwsbrief LVC3 Lvc4 9/9 oktober 2010

LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met LVC4 en de WEC-Raad.

LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met LVC4 en de WEC-Raad. LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met LVC4 en de WEC-Raad. Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: 030 2769913, E: info@lvc3.nl Nieuwsbulletin 20 mei 2010. Inspectie gematigd

Nadere informatie

6 juni 2008 PO/ZO/14662

6 juni 2008 PO/ZO/14662 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 6 juni 2008 PO/ZO/14662 Onderwerp Passend onderwijs Vooraf In de afgelopen maanden is een begin

Nadere informatie

Ieder kind heeft recht op een plek om te leren

Ieder kind heeft recht op een plek om te leren Ieder kind heeft recht op een plek om te leren Nieuwsbrief, nr.5 December 2006 Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: 030 2769913, E: info@lvc3.nl INHOUDSOPGAVE VAN DE VOORZITTER

Nadere informatie

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG. Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs. Drs. Cor Hoffmans

OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG. Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs. Drs. Cor Hoffmans OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs Drs. Cor Hoffmans INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 VRAAGSTELLING EN WERKWIJZE 4 3 BEVINDINGEN 7

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan 2010-2015

Meerjarenbeleidplan 2010-2015 Meerjarenbeleidplan 2010-2015 Zorgen en je verantwoordelijk voelen voor alle kinderen in de regio. pag.1 INHOUD 1. Verklarende woordenlijst 2. Inleiding 3. Kengetallen van het samenwerkingsverband 4. Visie/

Nadere informatie

LVC3 LVC4 Nieuwsbrief.

LVC3 LVC4 Nieuwsbrief. LVC3 LVC4 Nieuwsbrief. Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: 030 2769913, E: info@lvc3.nl Nieuwsbrief 3 juli 2011. Geachte leden en andere lezers Bij aanvang van de zomervakantie

Nadere informatie

Ondersteuningsplan 2014-2018

Ondersteuningsplan 2014-2018 Ondersteuningsplan 2014-2018 Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Bergen op Zoom e.o. 30.01 Beste leerlingen ouders en docenten, Met ingang van 1 augustus 2014 wordt passend onderwijs ingevoerd.

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

Professionaliseringsgids

Professionaliseringsgids Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2013/2014 Advies op maat Trainingen Opleidingen Coaching Kijk ook op www.avspifo.nl professionalisering

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

< Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO >

< Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO > Meerjaren Strategisch Beleidsplan 2011-2015 (Schoolplan) < Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO > Directeur: < Kees Ilmer (sectordirecteur) > Versiedatum: Status:

Nadere informatie

Rapportage. Onderwijsconsulenten Onderwijsconsulenten+ 1 augustus 2012 1 augustus 2013

Rapportage. Onderwijsconsulenten Onderwijsconsulenten+ 1 augustus 2012 1 augustus 2013 Rapportage Onderwijsconsulenten Onderwijsconsulenten+ 1 augustus 2012 1 augustus 2013 Den Haag, november 2013 Onderwijsconsulenten(+) en Stichting Ondersteuning Scholen en Ouders (SOSO) De Onderwijsconsulenten

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur 1 Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur Jaarverslag 1 Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 2 Doelstelling van de organisatie 3 Beleid en kernactiviteiten 4.1 Juridische structuur

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie