LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met LVC4 en de WEC Raad.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met LVC4 en de WEC Raad."

Transcriptie

1 LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met LVC4 en de WEC Raad. Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: , E: Nieuwsbulletin 23 maart Passend Onderwijs controversieel; minister Rouvoet wil het traject met kracht doorzetten Vooraf. Voor u ligt wederom een gezamenlijk nieuwsbulletin van LVC3 LVC4 en de WEC- Raad waarin u ook clusterspecifieke informatie aantreft. Tevens wordt, indien noodzakelijk, informatie vanuit de projecten LNA, Herstart/Op de Rails en Agenda (v)so Passend Onderwijs gemeld. Wij wensen u weer veel leesplezier. Mogen wij erop vertrouwen dat u de voor uw personeel relevante onderwerpen onder hun aandacht brengt. Onderwerpen - Albert Boelen aanvaardt nieuwe functie - incorporatie WEC-Raad in PO-Raad - voortgang passend onderwijs - bezuinigingen passend onderwijs - regionale bijeenkomsten wet kwaliteit (v)so - referentieniveaus - referentiekader passend onderwijs - niet pesten maar aanpakken - Heliomare en Fontys mastertraject - AWBZ en onderwijs - regionale kwaliteitsteams veiligheid - passende kwalificaties, voorbeeld - gratis boek Jessica op vakantie - toolbox assessment - belangrijke data Albert Boelen heeft nieuwe functie aanvaard Albert Boelen zal per 1 juli a.s. werkzaam zijn als bestuurder bij Onderwijscentrum Zuid Gelderland in Nijmegen. We feliciteren Albert met zijn nieuwe betrekking en Onderwijscentrum Zuid Gelderland met zijn nieuwe bestuurder. Albert zal één dag per week beschikbaar blijven voor werkzaamheden van de WEC-Raad of LVC3. Overeenstemming op hoofdlijnen over incorporatie WEC-Raad in PO-Raad Op 10 maart 2010 hebben de WEC-Raad en de PO-Raad een communiqué verspreid waarin wordt gemeld dat zij op hoofdlijnen overeenstemming hebben bereikt over een voorgenomen incorporatie. Passend onderwijs Ook minister Rouvoet (OCW) wil dat het al ingezette traject passend onderwijs met kracht wordt voortgezet. Dat meldt hij in een brief aan de sectorraden. De sectorraden, waaronder de WEC-Raad, hadden daarop aangedrongen nadat de Tweede Kamer passend onderwijs controversieel had verklaard. Later gaf de Kamer aan dat alleen het wetgevingsproces uitgesteld moet worden maar dat de voorbereidingen door zouden kunnen gaan. De minister is het daarmee eens. De ontwikkelactiviteiten in het onderwijsveld kunnen doorgaan, zoals het ontwikkelen van het referentiekader, de gedachtevorming rond Nieuwsbulletin LVC3 LVC4 WEC Raad 1/6 23 maart 2010

2 zorgplicht, de voorbereiding in de samenwerkingsverbanden en de lopende en aangevraagde experimenten en veldinitiatieven. Lees de brief van OCW aan de WEC-Raad op de website van de WEC-Raad, Bezuinigingen in Passend Onderwijs Het ministerie is van plan om per 1 augustus a.s., dus met ingang van het nieuwe schooljaar, twee bezuinigingen door te voeren. 1. de bezuiniging op de rugzak voor het sbo 2. korting op de rugzakbekostiging ambulante begeleiding in de clusters 3 en 4 Het hele bericht vindt u op de website van of Internetconsultatie Het ministerie van OCW wees ons op de website waar vanaf maandag 22 maart jl. een tweetal vragen omtrent het wetsvoorstel kwaliteitsverbetering (voortgezet) speciaal onderwijs. Tot 20 april a.s. kunt u op deze website reageren. Regionale bijeenkomsten wet kwaliteit (v)so De WEC-Raad en het Ministerie van OCW organiseren gezamenlijk een reeks van bijeenkomsten rond de kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs. Aan de organisatie werken CNV onderwijs, LOBO, Platform VG, de SLB en de SLO mee. De kwaliteitsverbetering zal wettelijk verankerd worden. Maar ook zonder wettelijke verplichting kunt u uiteraard waar nodig werken aan een kwaliteitsverbetering van het onderwijs binnen uw organisatie. Als het goed is, heeft u de uitnodiging voor deze bijeenkomsten reeds ontvangen. De uitnodiging kunt u ook terug vinden op de website van de WEC-Raad. De eerste reeks bijeenkomsten vindt plaats op: Dinsdag 13 april, Mytylschool Gabriël, Den Bosch; Woensdag 14 april, Nieuw-Zuid, locatie Olympiaweg, Rotterdam; Maandag 19 april, Noorderpoort, School voor maatwerk, Groningen; Dinsdag 20 april, Mytylschool Ariane de Ranitz, Utrecht. Deze vier bijeenkomsten vinden plaats vanaf uur, voor een maaltijd wordt gezorgd. Het programma bestaat uit een algemene inleiding door een medewerker van OCW en door een bestuurder van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, gevolgd door thematische workshops. U kunt workshops volgen over: - arbeidstoeleiding: netwerkvorming in de regio; - examineren en diplomeren: het mag straks, maar doet u er ook verstandig aan? - kerndoelen en leerlijnen (vooral speciaal onderwijs, doorkijkje naar voortgezet speciaal onderwijs); - kwaliteitszorg; - samenwerking met regulier (vervolg)onderwijs (symbiose); Inschrijven kan individueel online via Tijdens uw inschrijving reserveert u ook direct uw themaworkshop. Wij raden u aan om u snel in te schrijven, want er is een beperkte inschrijfmogelijkheid per workshop. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Referentieniveaus Referentieniveaus taal en rekenen De ministerraad heeft begin 2010 ingestemd met het wetsvoorstel 'Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. De invoering van deze referentieniveaus gaat vanaf schooljaar 2010/2011 van start en moet ertoe leiden dat meer leerlingen een hoger taal- en rekenniveau bereiken. De Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (2008) omschrijft het begrip referentieniveau als een beschrijving van wat kinderen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan op het gebied van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. Daarmee wordt het referentiekader een leidraad voor scholen, docenten en onderwijsprogramma s in het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Referentieniveaus zijn een slag inhoudelijker dan de kerndoelen, die immers slechts aangeven op welke gebieden scholen verplicht zijn een aanbod te hebben. Referentieniveaus worden in twee kwaliteiten beschreven, een fundamentele kwaliteit en een streefkwaliteit. Het invoeringstraject loopt vanaf augustus schooljaar 2013/2014. Referentieniveaus en speciaal onderwijs Nieuwsbulletin LVC3 LVC4 WEC Raad 2/6 23 maart 2010

3 De referentieniveaus gelden straks ook voor de leerlingen in het speciaal onderwijs, met uitzondering van de zml- en mg-populatie. Het is te verwachten dat niet alle leerlingen het gevraagde niveau zullen halen. We hebben daar ook in het overleg met OCW nadrukkelijk op gewezen. Wat de WEC-Raad betreft sluiten we aan bij de begripsomschrijving die Chris Struiksma geeft, namelijk dat we ervan uitgaan dat het begrip referentieniveau nu juist niet als einddoel is bedoeld, maar als een niveaubeschrijving die als referentie dient voor de leeropbrengst van verschillende groepen leerlingen. Alleen zo is te begrijpen dat de referentieniveaus onverkort van toepassing zijn verklaard voor alle vormen van speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs (met uitzondering van zml en mg). Tijdens de invoeringsfase, vanaf augustus 2010 schooljaar 2013/2014, volgt het ministerie van OCW de resultaten van scholen zorgvuldig. Dit gebeurt met behulp van de jaarlijkse monitor Doorlopende leerlijnen taal en rekenen. Zo kan de Tweede Kamer op stelselniveau worden geïnformeerd over de vorderingen van leerlingen op het gebied van de referentieniveaus. Voor het speciaal onderwijs ligt dit wat anders. Het CITO heeft in januari jl. voor het eerst een indicatieve nulmeting afgenomen bij scholen van cluster 2 en 4. De uitkomsten van dit onderzoek worden verwacht in juni Op dat moment hebben we een eerste indicatie over de taal en rekenprestaties van groepen leerlingen in het speciaal onderwijs. Die onderzoeksresultaten zullen vanzelfsprekend een belangrijke rol vervullen bij de bepaling van het verdere implementatietraject. Vanaf het schooljaar is voor scholen informatie beschikbaar welke toetsen en leerlingvolgsystemen geijkt zijn aan de referentieniveaus. Vanuit de WEC-Raad vinden we het belangrijk om de ontwikkelingen van de doorgaande leerlijnen taal en rekenen te koppelen aan andere relevante thema s, zoals leerlijnen, leerroutes, opbrengstgericht werken, ontwikkelingsperspectief en uitstroomprofiel. Over de manier waarop deze begrippen met elkaar samenhangen en belangrijk zijn bij datagestuurd en opbrengstgericht werken, wordt u geïnformeerd op regionale bijeenkomsten die binnenkort worden gehouden (zie ander bericht in deze nieuwsbrief). Steunpunten en helpdesk Voor het voortgezet onderwijs en het MBOonderwijs zijn aparte steunpunten rekenen en taal ingericht. De PO-raad heeft ervoor gekozen om het steunpunt te combineren met de taak en opdracht van bureau PK! Vanuit dat bureau worden immers ook de huidige taalreken verbetertrajecten gecoördineerd en de opdracht om te werken aan de referentieniveaus wordt daarin meegenomen. Voor de leerlingen in het vso die de diplomagerichte stroom volgen, gelden dezelfde richtlijnen als voor het VO. Vanaf het schooljaar worden in het vmbo, havo en vwo examens afgenomen die geijkt zijn aan de referentieniveaus. Voor het VO zijn inmiddels diagnostische toetsen ontwikkeld. Voor de scholen vormen deze toetsen een soort ijkpunt: waar staan we als het gaat om de referentieniveaus. Meer informatie is te krijgen via de website van het CITO, Op dit moment zijn de toetsen voor niveau 2F en 3F beschikbaar. Belangrijke website is Vanuit deze websites zijn ook de websites van de steunpunten te vinden. Stand van zaken referentiekader passend onderwijs Zoals bekend hebben de sectororganisaties de verantwoordelijkheid op zich genomen om het voortouw te nemen om een referentiekader te ontwikkelen voor passend onderwijs. Dit wordt gedaan in nauw overleg en samenwerking met de vakbonden en de ouderorganisaties. Ook al is het onderwerp passend onderwijs door de Tweede kamer controversieel verklaard, de sectororganisaties zijn van mening dat de inhoudelijke ontwikkelingen gewoon door moeten gaan. Inmiddels is ook de Tweede Kamer tot die conclusie gekomen en heeft ze op 16 maart een verzoek bij de minister van onderwijs, Rouvoet, ingediend, om zo snel mogelijk per brief het onderwijsveld te informeren over het feit dat het niet de bedoeling is om de reeds in gang gezette ontwikkelactiviteiten, zoals de ontwikkeling van het referentiekader, stop te zetten. Voor dit referentiekader hebben we een elftal thema s vastgesteld, die in ieder geval uitwerking verdienen: modellen onderwijszorgprofiel, toewijzing onderwijszorgarrangementen, medezeggenschap, positie ouders, kwaliteitszorg passend onderwijs, ondersteuning/professionalisering, zorg in en om de school, verantwoording, overgang van leerlingen tussen Nieuwsbulletin LVC3 LVC4 WEC Raad 3/6 23 maart 2010

4 onderwijsvormen, geschillen en klachtenregelingen en samenwerking. Werkconferentie 12 april Met de vakbonden en ouderorganisaties is afgesproken dat inhoudelijk deskundigen gevraagd worden om genoemde thema s uit te werken. De rapportages zijn 15 maart jl. ingediend. Op 12 april a.s. vindt hierover een werkconferentie plaats. Voor deze werkconferentie worden vanzelfsprekend ook de vakbonden en ouderorganisaties uitgenodigd. Daarnaast hebben we nog experts uitgenodigd uit ons eigen werkveld (leden van LVC3 en LVC4). De werkconferentie is bedoeld om aanwezige kennis en deskundigheid bij elkaar te brengen en ook kritisch te kijken naar de samenhang tussen de diverse thema s. De ingediende rapportages worden die dag getoetst op werkbaarheid en uitvoerbaarheid. Vervolgens kunnen de rapportages door de opdrachtnemers worden aangepast en verder uitgewerkt. Op 25 mei vindt er dan nog een tweede conferentie plaats waarbij er door de deelnemers bekeken wordt of de rapportages leiden tot een goed en samenhangend referentiekader. Niet pesten maar aanpakken! Op 1 april gaat de landelijke estafettecampagne Niet pesten maar aanpakken! van start. De campagne is een initiatief van het Landelijk Netwerk Autisme, LVC3 en LVC4 en loopt van 1 april - 1 mei De feestelijke aftrap wordt op 1 april gegeven door SG Mariëndael in Arnhem. Tijdens de campagne proberen we zoveel mogelijk reguliere en speciale scholen aan te sporen om gericht actie te ondernemen tegen pesten. Of het nu gaat om het plaatsen van een toezichtcamera bij de lockers of fietsenstalling, om het invoeren van een maatregel voor beter toezicht in de gangen of om een onderzoek naar pesten op school, elke actie is welkom! Doe ook mee en download tijdelijk gratis de publicatie Niet pesten maar aanpakken!, een boekje vol praktische tips om pesten op school op een positieve manier aan te pakken. Ook de instrumenten pestmeter en de maatjesmeter met de bijbehorende handleiding kunnen tijdens de campagne gratis worden gedownload. Daarmee kan in een klas of groep worden onderzocht in hoeverre er sprake is van pestgedrag en kan de sociale rangorde zichtbaar worden gemaakt. Er is een versie voor handmatig invullen en een versie voor digitaal invullen. Scholen die willen meedoen met de campagne kunnen een mailbericht sturen naar onder vermelding van Niet pesten!. Zij ontvangen dan een antwoordbericht met een rechtstreekse link waar de gratis materialen te downloaden zijn. Managementteam Heliomare Onderwijs rondt Fontys mastertraject "Inspirerend leidinggeven aan innovatie" succesvol af. Sinds 2004 is het managementteam druk in de weer om professionalisering hoog op de agenda van elke medewerker te krijgen. Intussen is scholing vanzelfsprekend en een masteropleiding is een uitdaging voor elke leerkracht. Jaarlijks kunnen nu zo n 20 collega s hun master behalen. Voor meer informatie: zie Aankondiging werkconferentie branchecode 19 mei 2010 De clusteroverstijgende taakgroep kwaliteit zal op 19 mei s middags een werkconferentie organiseren met als doel om gezamenlijk een kernachtige branchecode c.q. code kwaliteit te formuleren voor het Speciaal Onderwijs. Lector Frans de Vijlder van de HAN zal deze middag openen met een presentatie over zin en onzin van een branchecode. Daarna zal een spiltersessie (versnellingskamer) worden georganiseerd waaruit we snel relevante informatie waarover overeenstemming bestaat kunnen filteren. Met het werkmateriaal van deze middag willen we komen tot een werkdocument voor de branche. We streven naar presentatie daarvan op Hét Congres Mocht u interesse hebben om aan deze middag deel te nemen, en wij nodigen u daarvoor van harte uit, noteert u dan vast deze datum. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Nieuwsbulletin LVC3 LVC4 WEC Raad 4/6 23 maart 2010

5 Utrecht of omgeving. Nadere informatie en een uitnodiging voor deze middag volgt nog. HERHALING. AWBZ en Onderwijs. In al onze eerder Nieuwsbrieven hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de compensatie maatregelen die de staatssecretarissen van VWS en OCW gezamenlijk in samenspraak met de WEC-Raad hebben uitgewerkt. We wachten nog steeds op publicatie van de regeling. De WEC Raad heeft steeds gepleit voor een heldere regeling, korte lijnen, geld moet zo dicht mogelijk bij de kinderen verdeeld kunnen worden. De opzet van de regeling is de afgelopen periode met de REC-coördinatoren in het REC-beraad doorgenomen. Zodra de regeling gepubliceerd wordt zullen wij u hiervan in een separaat schrijven op de hoogte stellen. Regionale kwaliteitsteams veiligheid In opdracht van het ministerie van OCW geeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) tot 2011 ondersteuning bij de ontwikkeling en versterking van sociale veiligheid in en om de school. Het NJi biedt scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs de mogelijkheid om in 2010 kosteloos gebruik te maken van de ondersteuning door de regionale Kwaliteitsteams Veiligheid. U kent het NJi eveneens van het programma voor het ondersteunen bij het ontwikkelen en professionaliseren van Zorg- en adviesteams en onderwijs-zorgarrangementen, dat samen met WEC-Raad en LVC3 en LVC4 wordt uitgevoerd. Zie voor de complete brief en folders of Vormgeven aan het onderwijs op basis van passende kwalificaties een fictieve school als voorbeeld Van VSO-school naar een loopbaancentrum. Passend onderwijs beoogt een brede samenwerking binnen alle vormen van onderwijs met als doel de (hulp) vraag van een leerling met of zonder beperking recht te doen. Binnen dit proces wordt ook gewerkt aan de kwaliteit (verbetering) van het speciaal onderwijs en dan met name het Voortgezet Speciaal onderwijs (VSO). Deze impuls wordt verwoord in een wet, de wet kwaliteit VSO, die in 2011 gereed moet zijn. In de wet kwaliteit worden een flink aantal zaken behandeld: onderwijstijd, onderwijsaanbod in de vorm van passende kwalificaties, ontwikkelingsperspectief en nazorg. Lees het hele voorbeeld op de website van Gratis boek voor nieuwsbrieflezers van uitgeverij PICA In het spannende boek Altijd weer wat! (2e druk) maakt de lezer kennis met Jessica en Julian, een tweeling van 10 jaar. Jessica blijkt het niet altijd even makkelijk te hebben met met haar broer die PDD-NOS heeft. Ter gelegenheid van de Boekenweek 2010 krijgt u dit nieuwe boek cadeau van uitgeverij Pica. Klik op /files/pica_jessica_op_vakantie.pdf om uw gratis exemplaar van Jessica op vakantie te downloaden! Toolbox Assessment Vooruitlopend op de komst van Passend Onderwijs, waar assessment een prominente plaats in neemt, is de Toolbox Assessment gelanceerd. De Toolbox Assessment is een initiatief vanuit de Landelijke Vereniging Cluster 4 en ontwikkeld in samenwerking met Edunova. Assessment is een procedure waarbij op systematische wijze met behulp van verschillende instrumenten concreet gedrag wordt geobserveerd en vervolgens gewaardeerd om zo dié kwaliteiten vast te stellen, die essentieel zijn voor het goed functioneren van de jongere in opleiding en functie. Laat maar zien wat je kunt. Dat is in het kort waar assessment op neerkomt. De jongere kan dus zijn capaciteiten bewijzen, maar ook zelf zijn eigen sterktes en zwaktes ontdekken in van de praktijk afgeleide simulaties of in reële bedrijfssituaties. Uiteindelijk doel van assessment is het vinden van een geschikte opleidings- en/of arbeidsplaats. Om een objectief beeld te krijgen van de interesse, motivatie, capaciteiten en vaardigheden van een leerling, is er een verscheidenheid aan assessmentinstrumenten beschikbaar. Om scholen tussen die verscheidenheid aan assessmentinstrumenten het juiste instrument te laten kiezen gericht op arbeidstoeleiding dat bij de school, het onderwijs, de organisatie en de leerlingen past, is op 8 maart 2010 de Nieuwsbulletin LVC3 LVC4 WEC Raad 5/6 23 maart 2010

6 website gelanceerd. We wijzen u ook op de posters en flyers die hierover begin maart zijn verzonden. Hét Congres 2010 Op 25 en 26 november zal opnieuw het tweedaagse congres voor cluster 3 en 4 plaatsvinden. Inmiddels hebben we de evaluatie van het afgelopen jaar besproken (75% van de bijdragen werd als ruim voldoende en goed gewaardeerd) en zijn de eerste ideeën uitgewisseld voor In een van de volgende nieuwsbrieven zullen we u op de hoogte brengen van de thema s die tijdens onze tweedaagse centraal zullen staan. Vergeet u niet deze data alvast in uw professionaliseringsagenda voor op te nemen en aan uw medewerkers en collega s door te geven. Onbelemmerd studeren De inspectie van het onderwijs heeft onderzocht of instellingen voor hoger onderwijs voldoende voorzieningen en mogelijkheden bieden aan studenten met een onderwijsbeperking. Het gaat daarbij zowel om studenten met een lichamelijke handicap en chronisch zieke studenten als om studenten met dyslexie en psychische beperkingen. De inspectie komt to de conclusie dat slechts een derde deel van de onderzochte instellingen voldoet op alle onderzochte criteria aan de eisen die de inspectie stelt aan de waarborgen voor kwaliteit en continuïteit van voorzieningen. Het betreft indicatoren als informatievoorziening, fysieke toegankelijkheid, begeleiding en aanpassingen aan curriculum, stage en tentamentijd. Het complete onderzoeksrapport is te downloaden via: blicaties/onbelemmerd+studeren.html 28 juni 2010 intervisiebijeenkomst extern begeleiders leerlijnen Eind september 2010: Tweedaagse voor management ZML scholen. Nader bericht volgt. 13 oktober 2010 ALV LVC4 25 en 26 november 2010: Hét Congres in Arnhem Reacties? Wilt u reageren op dit Nieuwsbulletin? Graag! Mail ons via: Bezoek regelmatig onze web-sites voor het laatste nieuws, mededelingen, cursussen, symposia, studiedagen, presentaties e.d.: en TIP: Verspreid dit Nieuwsbulletin digitaal onder uw collega s op uw school, print n exemplaar uit voor iedere locatie, nevenvestiging of dependance. Bereikbaarheid LVC3. LVC3 is telefonisch altijd te bereiken via nummer: U kunt ons altijd per mail bereiken op het bekende adres: Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van LVC3, Heidi Geitenbeek, Pesandy Wijnands, Albert Boelen, Freerk Steendam Marc Cantrijn. Belangrijke data: 25 maart 2010 landelijke dag coördinatoren Herstart/Op de Rails 7, 8, 14, 22 en 28 april 2010 LIESA-regiobijeenkomsten, zie LET OP: 7 en 14 april zijn al helemaal volgeboekt. 13, 14, 19 en 20 april 2010 regionale bijeenkomsten kwaliteit (v)so 14 april e landelijke congresdag LVC4 voor directies/managers 22 en 23 april 2010: Tweedaagse voor management LG en LZK scholen. Nieuwsbulletin LVC3 LVC4 WEC Raad 6/6 23 maart 2010

LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met LVC4 en de WEC-Raad.

LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met LVC4 en de WEC-Raad. LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met LVC4 en de WEC-Raad. Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: 030 2769913, E: info@lvc3.nl Nieuwsbulletin 20 mei 2010. Inspectie gematigd

Nadere informatie

6 juni 2008 PO/ZO/14662

6 juni 2008 PO/ZO/14662 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 6 juni 2008 PO/ZO/14662 Onderwerp Passend onderwijs Vooraf In de afgelopen maanden is een begin

Nadere informatie

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

LVC3 LVC4 Nieuwsbrief.

LVC3 LVC4 Nieuwsbrief. LVC3 LVC4 Nieuwsbrief. Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: 030 2769913, E: info@lvc3.nl Nieuwsbrief 3 juli 2011. Geachte leden en andere lezers Bij aanvang van de zomervakantie

Nadere informatie

14 Vragen en antwoorden

14 Vragen en antwoorden - Kennismaken met de Referentieniveaus voor Taal en Rekenen in het primair onderwijs 14 Vragen en antwoorden In 2008 zijn in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap referentieniveaus

Nadere informatie

Ieder kind heeft recht op een plek om te leren

Ieder kind heeft recht op een plek om te leren Ieder kind heeft recht op een plek om te leren Nieuwsbrief, nr.5 December 2006 Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: 030 2769913, E: info@lvc3.nl INHOUDSOPGAVE VAN DE VOORZITTER

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS

IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS ii Implementatie van leerlijnen in het speciaal onderwijs Verslag van onderzoek Ed Smeets juni 2010 ITS, Radboud Universiteit Nijmegen De particuliere

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

'De baan die bij me past'

'De baan die bij me past' 'De baan die bij me past' Kwalificatietraject VSO KPC Groep Suzanne Beek Maria Voets Colofon Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Implementatie referentieniveaus taal en rekenen in eindexamen VO

Implementatie referentieniveaus taal en rekenen in eindexamen VO Implementatie referentieniveaus taal en rekenen in eindexamen VO maart 2012 Voortgezet onderwijs Implementatie referentieniveaus taal en rekenen in eindexamen VO 2 Deze brochure beschrijft de stand van

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt Schoolgids 2012 2013 Obs. Meester Haye waar ieder kind telt 1 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in de schoolgids? 3 2. Profiel van onze school 3 2.1 Wat zijn we voor school? 3 2.2 Wat willen we als school?

Nadere informatie

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst.

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst. onderwijs dat werkt nummer 11 maart 2010 Het aantal voortijdig schoolverlaters loopt de laatste tijd terug. Maar het is nog te vroeg om te juichen, stelt projectdirecteur Fred Voncken. Op 26 januari organiseerde

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker

Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker Stap 3 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie voor de

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2011/2012

SCHOOLGIDS 2011/2012 SCHOOLGIDS PRIMAIR ONDERWIJS (PO) en VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) 2011/2012 Vereniging Nederlanders in Chersonissos "Het Klokhuis Kreta - Griekenland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De school: wie, wat, waar

Nadere informatie

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten.

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2012

Jaarverslag en jaarrekening 2012 Jaarverslag en jaarrekening 2012 26 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Hoofdstuk 1 Bericht van de Raad van Toezicht... 5 Hoofdstuk 2 Beleid en organisatie... 8 2.1 Organisatiemodel...

Nadere informatie

Bestuursbureaus komen miljoenen te kort

Bestuursbureaus komen miljoenen te kort jaargang 8 3 maart 2006 nr. 3 In dit nummer 1-maarttelling voor groeischolen Vóór 15 maart papieren indienen Pagina 2 Last in, first out op de schop Voortaan geldt afspiegelingsbeginsel Pagina 2 Onderwijs:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

Thema 2 Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie

Thema 2 Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie Thema 2 Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie Deze serie bevat de volgende rapportages: Thema 1 Arbeidskundig onderzoek Thema 2 Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie Thema 3 Leerlingwerkplaatsen

Nadere informatie