LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met LVC4 en de WEC Raad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met LVC4 en de WEC Raad."

Transcriptie

1 LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met LVC4 en de WEC Raad. Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: , E: Nieuwsbulletin 23 maart Passend Onderwijs controversieel; minister Rouvoet wil het traject met kracht doorzetten Vooraf. Voor u ligt wederom een gezamenlijk nieuwsbulletin van LVC3 LVC4 en de WEC- Raad waarin u ook clusterspecifieke informatie aantreft. Tevens wordt, indien noodzakelijk, informatie vanuit de projecten LNA, Herstart/Op de Rails en Agenda (v)so Passend Onderwijs gemeld. Wij wensen u weer veel leesplezier. Mogen wij erop vertrouwen dat u de voor uw personeel relevante onderwerpen onder hun aandacht brengt. Onderwerpen - Albert Boelen aanvaardt nieuwe functie - incorporatie WEC-Raad in PO-Raad - voortgang passend onderwijs - bezuinigingen passend onderwijs - regionale bijeenkomsten wet kwaliteit (v)so - referentieniveaus - referentiekader passend onderwijs - niet pesten maar aanpakken - Heliomare en Fontys mastertraject - AWBZ en onderwijs - regionale kwaliteitsteams veiligheid - passende kwalificaties, voorbeeld - gratis boek Jessica op vakantie - toolbox assessment - belangrijke data Albert Boelen heeft nieuwe functie aanvaard Albert Boelen zal per 1 juli a.s. werkzaam zijn als bestuurder bij Onderwijscentrum Zuid Gelderland in Nijmegen. We feliciteren Albert met zijn nieuwe betrekking en Onderwijscentrum Zuid Gelderland met zijn nieuwe bestuurder. Albert zal één dag per week beschikbaar blijven voor werkzaamheden van de WEC-Raad of LVC3. Overeenstemming op hoofdlijnen over incorporatie WEC-Raad in PO-Raad Op 10 maart 2010 hebben de WEC-Raad en de PO-Raad een communiqué verspreid waarin wordt gemeld dat zij op hoofdlijnen overeenstemming hebben bereikt over een voorgenomen incorporatie. Passend onderwijs Ook minister Rouvoet (OCW) wil dat het al ingezette traject passend onderwijs met kracht wordt voortgezet. Dat meldt hij in een brief aan de sectorraden. De sectorraden, waaronder de WEC-Raad, hadden daarop aangedrongen nadat de Tweede Kamer passend onderwijs controversieel had verklaard. Later gaf de Kamer aan dat alleen het wetgevingsproces uitgesteld moet worden maar dat de voorbereidingen door zouden kunnen gaan. De minister is het daarmee eens. De ontwikkelactiviteiten in het onderwijsveld kunnen doorgaan, zoals het ontwikkelen van het referentiekader, de gedachtevorming rond Nieuwsbulletin LVC3 LVC4 WEC Raad 1/6 23 maart 2010

2 zorgplicht, de voorbereiding in de samenwerkingsverbanden en de lopende en aangevraagde experimenten en veldinitiatieven. Lees de brief van OCW aan de WEC-Raad op de website van de WEC-Raad, Bezuinigingen in Passend Onderwijs Het ministerie is van plan om per 1 augustus a.s., dus met ingang van het nieuwe schooljaar, twee bezuinigingen door te voeren. 1. de bezuiniging op de rugzak voor het sbo 2. korting op de rugzakbekostiging ambulante begeleiding in de clusters 3 en 4 Het hele bericht vindt u op de website van of Internetconsultatie Het ministerie van OCW wees ons op de website waar vanaf maandag 22 maart jl. een tweetal vragen omtrent het wetsvoorstel kwaliteitsverbetering (voortgezet) speciaal onderwijs. Tot 20 april a.s. kunt u op deze website reageren. Regionale bijeenkomsten wet kwaliteit (v)so De WEC-Raad en het Ministerie van OCW organiseren gezamenlijk een reeks van bijeenkomsten rond de kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs. Aan de organisatie werken CNV onderwijs, LOBO, Platform VG, de SLB en de SLO mee. De kwaliteitsverbetering zal wettelijk verankerd worden. Maar ook zonder wettelijke verplichting kunt u uiteraard waar nodig werken aan een kwaliteitsverbetering van het onderwijs binnen uw organisatie. Als het goed is, heeft u de uitnodiging voor deze bijeenkomsten reeds ontvangen. De uitnodiging kunt u ook terug vinden op de website van de WEC-Raad. De eerste reeks bijeenkomsten vindt plaats op: Dinsdag 13 april, Mytylschool Gabriël, Den Bosch; Woensdag 14 april, Nieuw-Zuid, locatie Olympiaweg, Rotterdam; Maandag 19 april, Noorderpoort, School voor maatwerk, Groningen; Dinsdag 20 april, Mytylschool Ariane de Ranitz, Utrecht. Deze vier bijeenkomsten vinden plaats vanaf uur, voor een maaltijd wordt gezorgd. Het programma bestaat uit een algemene inleiding door een medewerker van OCW en door een bestuurder van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, gevolgd door thematische workshops. U kunt workshops volgen over: - arbeidstoeleiding: netwerkvorming in de regio; - examineren en diplomeren: het mag straks, maar doet u er ook verstandig aan? - kerndoelen en leerlijnen (vooral speciaal onderwijs, doorkijkje naar voortgezet speciaal onderwijs); - kwaliteitszorg; - samenwerking met regulier (vervolg)onderwijs (symbiose); Inschrijven kan individueel online via Tijdens uw inschrijving reserveert u ook direct uw themaworkshop. Wij raden u aan om u snel in te schrijven, want er is een beperkte inschrijfmogelijkheid per workshop. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Referentieniveaus Referentieniveaus taal en rekenen De ministerraad heeft begin 2010 ingestemd met het wetsvoorstel 'Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. De invoering van deze referentieniveaus gaat vanaf schooljaar 2010/2011 van start en moet ertoe leiden dat meer leerlingen een hoger taal- en rekenniveau bereiken. De Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (2008) omschrijft het begrip referentieniveau als een beschrijving van wat kinderen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan op het gebied van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. Daarmee wordt het referentiekader een leidraad voor scholen, docenten en onderwijsprogramma s in het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Referentieniveaus zijn een slag inhoudelijker dan de kerndoelen, die immers slechts aangeven op welke gebieden scholen verplicht zijn een aanbod te hebben. Referentieniveaus worden in twee kwaliteiten beschreven, een fundamentele kwaliteit en een streefkwaliteit. Het invoeringstraject loopt vanaf augustus schooljaar 2013/2014. Referentieniveaus en speciaal onderwijs Nieuwsbulletin LVC3 LVC4 WEC Raad 2/6 23 maart 2010

3 De referentieniveaus gelden straks ook voor de leerlingen in het speciaal onderwijs, met uitzondering van de zml- en mg-populatie. Het is te verwachten dat niet alle leerlingen het gevraagde niveau zullen halen. We hebben daar ook in het overleg met OCW nadrukkelijk op gewezen. Wat de WEC-Raad betreft sluiten we aan bij de begripsomschrijving die Chris Struiksma geeft, namelijk dat we ervan uitgaan dat het begrip referentieniveau nu juist niet als einddoel is bedoeld, maar als een niveaubeschrijving die als referentie dient voor de leeropbrengst van verschillende groepen leerlingen. Alleen zo is te begrijpen dat de referentieniveaus onverkort van toepassing zijn verklaard voor alle vormen van speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs (met uitzondering van zml en mg). Tijdens de invoeringsfase, vanaf augustus 2010 schooljaar 2013/2014, volgt het ministerie van OCW de resultaten van scholen zorgvuldig. Dit gebeurt met behulp van de jaarlijkse monitor Doorlopende leerlijnen taal en rekenen. Zo kan de Tweede Kamer op stelselniveau worden geïnformeerd over de vorderingen van leerlingen op het gebied van de referentieniveaus. Voor het speciaal onderwijs ligt dit wat anders. Het CITO heeft in januari jl. voor het eerst een indicatieve nulmeting afgenomen bij scholen van cluster 2 en 4. De uitkomsten van dit onderzoek worden verwacht in juni Op dat moment hebben we een eerste indicatie over de taal en rekenprestaties van groepen leerlingen in het speciaal onderwijs. Die onderzoeksresultaten zullen vanzelfsprekend een belangrijke rol vervullen bij de bepaling van het verdere implementatietraject. Vanaf het schooljaar is voor scholen informatie beschikbaar welke toetsen en leerlingvolgsystemen geijkt zijn aan de referentieniveaus. Vanuit de WEC-Raad vinden we het belangrijk om de ontwikkelingen van de doorgaande leerlijnen taal en rekenen te koppelen aan andere relevante thema s, zoals leerlijnen, leerroutes, opbrengstgericht werken, ontwikkelingsperspectief en uitstroomprofiel. Over de manier waarop deze begrippen met elkaar samenhangen en belangrijk zijn bij datagestuurd en opbrengstgericht werken, wordt u geïnformeerd op regionale bijeenkomsten die binnenkort worden gehouden (zie ander bericht in deze nieuwsbrief). Steunpunten en helpdesk Voor het voortgezet onderwijs en het MBOonderwijs zijn aparte steunpunten rekenen en taal ingericht. De PO-raad heeft ervoor gekozen om het steunpunt te combineren met de taak en opdracht van bureau PK! Vanuit dat bureau worden immers ook de huidige taalreken verbetertrajecten gecoördineerd en de opdracht om te werken aan de referentieniveaus wordt daarin meegenomen. Voor de leerlingen in het vso die de diplomagerichte stroom volgen, gelden dezelfde richtlijnen als voor het VO. Vanaf het schooljaar worden in het vmbo, havo en vwo examens afgenomen die geijkt zijn aan de referentieniveaus. Voor het VO zijn inmiddels diagnostische toetsen ontwikkeld. Voor de scholen vormen deze toetsen een soort ijkpunt: waar staan we als het gaat om de referentieniveaus. Meer informatie is te krijgen via de website van het CITO, Op dit moment zijn de toetsen voor niveau 2F en 3F beschikbaar. Belangrijke website is Vanuit deze websites zijn ook de websites van de steunpunten te vinden. Stand van zaken referentiekader passend onderwijs Zoals bekend hebben de sectororganisaties de verantwoordelijkheid op zich genomen om het voortouw te nemen om een referentiekader te ontwikkelen voor passend onderwijs. Dit wordt gedaan in nauw overleg en samenwerking met de vakbonden en de ouderorganisaties. Ook al is het onderwerp passend onderwijs door de Tweede kamer controversieel verklaard, de sectororganisaties zijn van mening dat de inhoudelijke ontwikkelingen gewoon door moeten gaan. Inmiddels is ook de Tweede Kamer tot die conclusie gekomen en heeft ze op 16 maart een verzoek bij de minister van onderwijs, Rouvoet, ingediend, om zo snel mogelijk per brief het onderwijsveld te informeren over het feit dat het niet de bedoeling is om de reeds in gang gezette ontwikkelactiviteiten, zoals de ontwikkeling van het referentiekader, stop te zetten. Voor dit referentiekader hebben we een elftal thema s vastgesteld, die in ieder geval uitwerking verdienen: modellen onderwijszorgprofiel, toewijzing onderwijszorgarrangementen, medezeggenschap, positie ouders, kwaliteitszorg passend onderwijs, ondersteuning/professionalisering, zorg in en om de school, verantwoording, overgang van leerlingen tussen Nieuwsbulletin LVC3 LVC4 WEC Raad 3/6 23 maart 2010

4 onderwijsvormen, geschillen en klachtenregelingen en samenwerking. Werkconferentie 12 april Met de vakbonden en ouderorganisaties is afgesproken dat inhoudelijk deskundigen gevraagd worden om genoemde thema s uit te werken. De rapportages zijn 15 maart jl. ingediend. Op 12 april a.s. vindt hierover een werkconferentie plaats. Voor deze werkconferentie worden vanzelfsprekend ook de vakbonden en ouderorganisaties uitgenodigd. Daarnaast hebben we nog experts uitgenodigd uit ons eigen werkveld (leden van LVC3 en LVC4). De werkconferentie is bedoeld om aanwezige kennis en deskundigheid bij elkaar te brengen en ook kritisch te kijken naar de samenhang tussen de diverse thema s. De ingediende rapportages worden die dag getoetst op werkbaarheid en uitvoerbaarheid. Vervolgens kunnen de rapportages door de opdrachtnemers worden aangepast en verder uitgewerkt. Op 25 mei vindt er dan nog een tweede conferentie plaats waarbij er door de deelnemers bekeken wordt of de rapportages leiden tot een goed en samenhangend referentiekader. Niet pesten maar aanpakken! Op 1 april gaat de landelijke estafettecampagne Niet pesten maar aanpakken! van start. De campagne is een initiatief van het Landelijk Netwerk Autisme, LVC3 en LVC4 en loopt van 1 april - 1 mei De feestelijke aftrap wordt op 1 april gegeven door SG Mariëndael in Arnhem. Tijdens de campagne proberen we zoveel mogelijk reguliere en speciale scholen aan te sporen om gericht actie te ondernemen tegen pesten. Of het nu gaat om het plaatsen van een toezichtcamera bij de lockers of fietsenstalling, om het invoeren van een maatregel voor beter toezicht in de gangen of om een onderzoek naar pesten op school, elke actie is welkom! Doe ook mee en download tijdelijk gratis de publicatie Niet pesten maar aanpakken!, een boekje vol praktische tips om pesten op school op een positieve manier aan te pakken. Ook de instrumenten pestmeter en de maatjesmeter met de bijbehorende handleiding kunnen tijdens de campagne gratis worden gedownload. Daarmee kan in een klas of groep worden onderzocht in hoeverre er sprake is van pestgedrag en kan de sociale rangorde zichtbaar worden gemaakt. Er is een versie voor handmatig invullen en een versie voor digitaal invullen. Scholen die willen meedoen met de campagne kunnen een mailbericht sturen naar onder vermelding van Niet pesten!. Zij ontvangen dan een antwoordbericht met een rechtstreekse link waar de gratis materialen te downloaden zijn. Managementteam Heliomare Onderwijs rondt Fontys mastertraject "Inspirerend leidinggeven aan innovatie" succesvol af. Sinds 2004 is het managementteam druk in de weer om professionalisering hoog op de agenda van elke medewerker te krijgen. Intussen is scholing vanzelfsprekend en een masteropleiding is een uitdaging voor elke leerkracht. Jaarlijks kunnen nu zo n 20 collega s hun master behalen. Voor meer informatie: zie Aankondiging werkconferentie branchecode 19 mei 2010 De clusteroverstijgende taakgroep kwaliteit zal op 19 mei s middags een werkconferentie organiseren met als doel om gezamenlijk een kernachtige branchecode c.q. code kwaliteit te formuleren voor het Speciaal Onderwijs. Lector Frans de Vijlder van de HAN zal deze middag openen met een presentatie over zin en onzin van een branchecode. Daarna zal een spiltersessie (versnellingskamer) worden georganiseerd waaruit we snel relevante informatie waarover overeenstemming bestaat kunnen filteren. Met het werkmateriaal van deze middag willen we komen tot een werkdocument voor de branche. We streven naar presentatie daarvan op Hét Congres Mocht u interesse hebben om aan deze middag deel te nemen, en wij nodigen u daarvoor van harte uit, noteert u dan vast deze datum. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Nieuwsbulletin LVC3 LVC4 WEC Raad 4/6 23 maart 2010

5 Utrecht of omgeving. Nadere informatie en een uitnodiging voor deze middag volgt nog. HERHALING. AWBZ en Onderwijs. In al onze eerder Nieuwsbrieven hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de compensatie maatregelen die de staatssecretarissen van VWS en OCW gezamenlijk in samenspraak met de WEC-Raad hebben uitgewerkt. We wachten nog steeds op publicatie van de regeling. De WEC Raad heeft steeds gepleit voor een heldere regeling, korte lijnen, geld moet zo dicht mogelijk bij de kinderen verdeeld kunnen worden. De opzet van de regeling is de afgelopen periode met de REC-coördinatoren in het REC-beraad doorgenomen. Zodra de regeling gepubliceerd wordt zullen wij u hiervan in een separaat schrijven op de hoogte stellen. Regionale kwaliteitsteams veiligheid In opdracht van het ministerie van OCW geeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) tot 2011 ondersteuning bij de ontwikkeling en versterking van sociale veiligheid in en om de school. Het NJi biedt scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs de mogelijkheid om in 2010 kosteloos gebruik te maken van de ondersteuning door de regionale Kwaliteitsteams Veiligheid. U kent het NJi eveneens van het programma voor het ondersteunen bij het ontwikkelen en professionaliseren van Zorg- en adviesteams en onderwijs-zorgarrangementen, dat samen met WEC-Raad en LVC3 en LVC4 wordt uitgevoerd. Zie voor de complete brief en folders of Vormgeven aan het onderwijs op basis van passende kwalificaties een fictieve school als voorbeeld Van VSO-school naar een loopbaancentrum. Passend onderwijs beoogt een brede samenwerking binnen alle vormen van onderwijs met als doel de (hulp) vraag van een leerling met of zonder beperking recht te doen. Binnen dit proces wordt ook gewerkt aan de kwaliteit (verbetering) van het speciaal onderwijs en dan met name het Voortgezet Speciaal onderwijs (VSO). Deze impuls wordt verwoord in een wet, de wet kwaliteit VSO, die in 2011 gereed moet zijn. In de wet kwaliteit worden een flink aantal zaken behandeld: onderwijstijd, onderwijsaanbod in de vorm van passende kwalificaties, ontwikkelingsperspectief en nazorg. Lees het hele voorbeeld op de website van Gratis boek voor nieuwsbrieflezers van uitgeverij PICA In het spannende boek Altijd weer wat! (2e druk) maakt de lezer kennis met Jessica en Julian, een tweeling van 10 jaar. Jessica blijkt het niet altijd even makkelijk te hebben met met haar broer die PDD-NOS heeft. Ter gelegenheid van de Boekenweek 2010 krijgt u dit nieuwe boek cadeau van uitgeverij Pica. Klik op /files/pica_jessica_op_vakantie.pdf om uw gratis exemplaar van Jessica op vakantie te downloaden! Toolbox Assessment Vooruitlopend op de komst van Passend Onderwijs, waar assessment een prominente plaats in neemt, is de Toolbox Assessment gelanceerd. De Toolbox Assessment is een initiatief vanuit de Landelijke Vereniging Cluster 4 en ontwikkeld in samenwerking met Edunova. Assessment is een procedure waarbij op systematische wijze met behulp van verschillende instrumenten concreet gedrag wordt geobserveerd en vervolgens gewaardeerd om zo dié kwaliteiten vast te stellen, die essentieel zijn voor het goed functioneren van de jongere in opleiding en functie. Laat maar zien wat je kunt. Dat is in het kort waar assessment op neerkomt. De jongere kan dus zijn capaciteiten bewijzen, maar ook zelf zijn eigen sterktes en zwaktes ontdekken in van de praktijk afgeleide simulaties of in reële bedrijfssituaties. Uiteindelijk doel van assessment is het vinden van een geschikte opleidings- en/of arbeidsplaats. Om een objectief beeld te krijgen van de interesse, motivatie, capaciteiten en vaardigheden van een leerling, is er een verscheidenheid aan assessmentinstrumenten beschikbaar. Om scholen tussen die verscheidenheid aan assessmentinstrumenten het juiste instrument te laten kiezen gericht op arbeidstoeleiding dat bij de school, het onderwijs, de organisatie en de leerlingen past, is op 8 maart 2010 de Nieuwsbulletin LVC3 LVC4 WEC Raad 5/6 23 maart 2010

6 website gelanceerd. We wijzen u ook op de posters en flyers die hierover begin maart zijn verzonden. Hét Congres 2010 Op 25 en 26 november zal opnieuw het tweedaagse congres voor cluster 3 en 4 plaatsvinden. Inmiddels hebben we de evaluatie van het afgelopen jaar besproken (75% van de bijdragen werd als ruim voldoende en goed gewaardeerd) en zijn de eerste ideeën uitgewisseld voor In een van de volgende nieuwsbrieven zullen we u op de hoogte brengen van de thema s die tijdens onze tweedaagse centraal zullen staan. Vergeet u niet deze data alvast in uw professionaliseringsagenda voor op te nemen en aan uw medewerkers en collega s door te geven. Onbelemmerd studeren De inspectie van het onderwijs heeft onderzocht of instellingen voor hoger onderwijs voldoende voorzieningen en mogelijkheden bieden aan studenten met een onderwijsbeperking. Het gaat daarbij zowel om studenten met een lichamelijke handicap en chronisch zieke studenten als om studenten met dyslexie en psychische beperkingen. De inspectie komt to de conclusie dat slechts een derde deel van de onderzochte instellingen voldoet op alle onderzochte criteria aan de eisen die de inspectie stelt aan de waarborgen voor kwaliteit en continuïteit van voorzieningen. Het betreft indicatoren als informatievoorziening, fysieke toegankelijkheid, begeleiding en aanpassingen aan curriculum, stage en tentamentijd. Het complete onderzoeksrapport is te downloaden via: blicaties/onbelemmerd+studeren.html 28 juni 2010 intervisiebijeenkomst extern begeleiders leerlijnen Eind september 2010: Tweedaagse voor management ZML scholen. Nader bericht volgt. 13 oktober 2010 ALV LVC4 25 en 26 november 2010: Hét Congres in Arnhem Reacties? Wilt u reageren op dit Nieuwsbulletin? Graag! Mail ons via: Bezoek regelmatig onze web-sites voor het laatste nieuws, mededelingen, cursussen, symposia, studiedagen, presentaties e.d.: en TIP: Verspreid dit Nieuwsbulletin digitaal onder uw collega s op uw school, print n exemplaar uit voor iedere locatie, nevenvestiging of dependance. Bereikbaarheid LVC3. LVC3 is telefonisch altijd te bereiken via nummer: U kunt ons altijd per mail bereiken op het bekende adres: Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van LVC3, Heidi Geitenbeek, Pesandy Wijnands, Albert Boelen, Freerk Steendam Marc Cantrijn. Belangrijke data: 25 maart 2010 landelijke dag coördinatoren Herstart/Op de Rails 7, 8, 14, 22 en 28 april 2010 LIESA-regiobijeenkomsten, zie LET OP: 7 en 14 april zijn al helemaal volgeboekt. 13, 14, 19 en 20 april 2010 regionale bijeenkomsten kwaliteit (v)so 14 april e landelijke congresdag LVC4 voor directies/managers 22 en 23 april 2010: Tweedaagse voor management LG en LZK scholen. Nieuwsbulletin LVC3 LVC4 WEC Raad 6/6 23 maart 2010

Introductie van de referentieniveaus in het primair onderwijs

Introductie van de referentieniveaus in het primair onderwijs Introductie van de referentieniveaus in het primair onderwijs Achter de schermen wordt op dit moment hard gewerkt aan de invoering van de referentieniveaus in het primair onderwijs. Uit de veldraadpleging

Nadere informatie

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus Voortgezet Onderwijs 19 februari 2016 Inhoud Algemeen Meer maatwerk voor leerlingen Overgang po-vo Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie Rekenresultaten 2015 per school Scholen aan de slag

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Passend onderwijs komt eraan!

Passend Onderwijs. Passend onderwijs komt eraan! Passend Onderwijs 2e Passend onderwijs komt eraan! Nederland krijgt een nieuw onderwijsstelsel met de naam Passend Onderwijs. Per 1 augustus 2014 (de invoering is een jaar uitgesteld) voeren alle scholen

Nadere informatie

Passend Onderwijs: Passend onderwijs. Wat is het? extra ondersteuning. school. Heeft u een idee??? alle leerlingen die.

Passend Onderwijs: Passend onderwijs. Wat is het? extra ondersteuning. school. Heeft u een idee??? alle leerlingen die. Eerst even voorstellen Passend Onderwijs Wat is het? Wat verandert er? Rol ouders? Wat kunnen ouders doen? Ik U? Bert Beuving, projectmedewerker BOSK ouder? medewerker? medewerker samenwerkingsverband?

Nadere informatie

Bijeenkomst Taalweb Referentieniveaus

Bijeenkomst Taalweb Referentieniveaus Referentiekader Bijeenkomst Taalweb 14-11-11 Referentieniveaus Steunpunt PO steunpuntpo@poraad.nl 030-3100940 Referentieniveaus Domeinen taalvaardigheid Mondelinge taalvaardigheid gesprekken luisteren

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

De lat omhoog. wetgeving kwaliteit (v)so. Marjan Zandbergen OCW

De lat omhoog. wetgeving kwaliteit (v)so. Marjan Zandbergen OCW De lat omhoog wetgeving kwaliteit (v)so Marjan Zandbergen OCW Onderwerpen Introductie; Doel; Inhoud wetgeving; Flankerend Beleid. Introductie Het grootste gevaar voor menigeen onder ons is niet dat de

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Toewijzing en invoering Referentiekader Taal en Rekenen Een evenwichtige ambitie

Toewijzing en invoering Referentiekader Taal en Rekenen Een evenwichtige ambitie Toewijzing en invoering Referentiekader Taal en Rekenen Een evenwichtige ambitie 1. Referentiekader: onderdeel van breed taal en rekenbeleid Met de referentieniveaus taal en rekenen maken we de niveaus

Nadere informatie

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Masterclass Lunteren, 19, 20 en 21 maart Arjan Clijsen, KPC Groep Judith Hollenberg, Cito Programma masterclass Korte schets beleid: stand van zaken Doel en uitgangspunten

Nadere informatie

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO E-nieuwsbrief speciale leerlingen Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO Dagbesteding en Arbeid, Hét Congres en nog veel meer. Stuur deze

Nadere informatie

LVC3 LVC4 Nieuwsbulletin.

LVC3 LVC4 Nieuwsbulletin. LVC3 LVC4 Nieuwsbulletin. Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: 030 2769913, E: info@lvc3.nl Nieuwsbulletin 7 oktober 2010. PO-Raad, WEC-Raad, LV3 en LVC4 tekenen overeenkomst

Nadere informatie

filmpje bewindslieden (http://www.taalenrekenen.nl/)

filmpje bewindslieden (http://www.taalenrekenen.nl/) SLO oktober 2009 filmpje bewindslieden (http://www.taalenrekenen.nl/) Achtergrond Nederland heeft een goed onderwijssysteem. Maar, er is maatschappelijke zorg over de kwaliteit van het reken- en taalonderwijs.

Nadere informatie

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 332 Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Juli 2012 Uitgelicht Eerste Kamer behandelt wetsvoorstellen op 11 september De behandeling van de wetsvoorstellen passend onderwijs en kwaliteit in het speciaal onderwijs is verplaatst naar 11 september

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

14 Vragen en antwoorden

14 Vragen en antwoorden - Kennismaken met de Referentieniveaus voor Taal en Rekenen in het primair onderwijs 14 Vragen en antwoorden In 2008 zijn in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap referentieniveaus

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Verantwoording herziening leerlijnen VSO. Uitstroom dagbesteding en arbeid. Tim Micklinghoff Laura Meijer Linda Jonkman

Verantwoording herziening leerlijnen VSO. Uitstroom dagbesteding en arbeid. Tim Micklinghoff Laura Meijer Linda Jonkman Verantwoording herziening leerlijnen VSO Uitstroom dagbesteding en arbeid Tim Micklinghoff Laura Meijer Linda Jonkman CED-Groep, juli 2012 Inleiding Veel VSO-scholen werken met de leerlijnen die de CED-Groep

Nadere informatie

AWBZ in het onderwijs: Ministeries laten kinderen, ouders en scholen nog steeds bungelen.

AWBZ in het onderwijs: Ministeries laten kinderen, ouders en scholen nog steeds bungelen. LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met de WEC Raad. Nieuwsbulletin 28 mei 2009. Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: 030 2769913, E: info@lvc3.nl AWBZ in het onderwijs: Ministeries

Nadere informatie

Werken aan onderwijskwaliteit. Referentieniveaus Taal. Mienke Droop, Heleen Strating, EN Gert Gelderblom, PO-Raad

Werken aan onderwijskwaliteit. Referentieniveaus Taal. Mienke Droop, Heleen Strating, EN Gert Gelderblom, PO-Raad Werken aan onderwijskwaliteit met de Referentieniveaus Taal Mienke Droop, Heleen Strating, EN Gert Gelderblom, PO-Raad Taal Invoeren van referentieniveaus leidt tot verlaging van het niveau, omdat men

Nadere informatie

De Referentieniveaus Taal. BAVO Eemlanden 14 maart 2012

De Referentieniveaus Taal. BAVO Eemlanden 14 maart 2012 De Referentieniveaus Taal BAVO Eemlanden 14 maart 2012 2 Wat komt aan de orde? Aanleiding tot de referentieniveaus Wat zijn referentieniveaus? Status en ontwikkelingen rond de referentieniveaus Referentieniveaus

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2014 Update: Week van passend onderwijs Uitgelicht Update: Week van passend onderwijs De eerste 50 scholen en samenwerkingsverbanden hebben zich aangemeld voor de Week van passend onderwijs (24-28

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair onderwijs po 079-3232333 Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing

Nadere informatie

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Wie zijn jullie? Wie zijn wij? Recht op onderwijs dat is gericht op: - de ontplooiing

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Ontwikkelings Perspectief. Plan

Ontwikkelings Perspectief. Plan Ontwikkelings Perspectief Plan Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Voorstel taal- en rekenbeleid [school]

Voorstel taal- en rekenbeleid [school] Inleiding Landelijk Op 27 april 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen' aangenomen. Het wetsvoorstel treedt op 1 augustus 2010 in werking. De kern van

Nadere informatie

Advies aan staatssecretaris Dijksma over. Referentieniveaus taal en rekenen

Advies aan staatssecretaris Dijksma over. Referentieniveaus taal en rekenen Advies aan staatssecretaris Dijksma over Referentieniveaus taal en rekenen Utrecht, december 2008 Advies Staatssecretaris Dijksma referentieniveaus taal en rekenen Geachte mevrouw Dijksma, In uw brief

Nadere informatie

LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met LVC4 en de WEC-Raad.

LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met LVC4 en de WEC-Raad. LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met LVC4 en de WEC-Raad. Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: 030 2769913, E: info@lvc3.nl Nieuwsbulletin 20 mei 2010. Inspectie gematigd

Nadere informatie

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 #speciaalgewoon Wie bent u? Wie zijn wij? Aleid Schipper Maartje Reitsma Jos Vinders en Kees Verweij Van terugplaatsen

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

Eigen wijs, wijzer, wijst

Eigen wijs, wijzer, wijst Eigen wijs, wijzer, wijst IN DIT NUMMER Conferentie: Passend Onderwijs, hoe doe ik dat? DE VERENIGING BELEID/POLITIEK DE WERKVLOER UIT DE MEDIA AGENDA Tekst LEES VERDER Halfmaandelijks overzicht Conferentie

Nadere informatie

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek Begrippenlijst steunpunt Begrippen en definities Floor Kaspers, Petra Overbeek April 2013 Passend onderwijs Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning

Nadere informatie

Referentiekaders. Doorlopende leerlijn Taal en Rekenen (Meijerink) 2. Station en de referentiekaders 6

Referentiekaders. Doorlopende leerlijn Taal en Rekenen (Meijerink) 2. Station en de referentiekaders 6 Referentiekaders Doorlopende leerlijn Taal en Rekenen (Meijerink) 2 Station en de referentiekaders 6 1 Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen (Commissie Meijerink) Een beknopte samenvatting/ de belangrijkste

Nadere informatie

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan In het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Hoe vertaal je het ontwikkelingsperspectief van leerlingen naar het groepsplan? Hoe kun je

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht Bijlage 2 Uitwerking zorgplicht Inleiding Het streven is om met ingang van 1 augustus 2012 een zorgplicht voor schoolbesturen in te voeren. Het begrip zorgplicht en de betekenis daarvan, roept de nodige

Nadere informatie

Schoolverlaters traject

Schoolverlaters traject Schoolverlaters traject 2014-2015 Traject naar het Voortgezet Onderwijs Unit 6 September December 2014 - Kennismakingsavond - September t/m februari 2015; huisbezoeken - informatieavond Schoolverlaterstraject

Nadere informatie

Besluit van 18 mei 2009 houdende vaststelling van kerndoelen voor het speciaal onderwijs (Besluit kerndoelen WEC)

Besluit van 18 mei 2009 houdende vaststelling van kerndoelen voor het speciaal onderwijs (Besluit kerndoelen WEC) 2009D30612 31 973 Besluit van 18 mei 2009 houdende vaststelling van kerndoelen voor het speciaal onderwijs (Besluit kerndoelen WEC) Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld d.d... Binnen de vaste

Nadere informatie

Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten:

Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten: Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten: dit is wat wij doen > Bundeling van krachten Activiteiten Passend onderwijs zonder thuiszitters een illusie? Wij denken van niet. Of eigenlijk weten we dat wel

Nadere informatie

De diagnostische tussentijdse toets

De diagnostische tussentijdse toets De diagnostische tussentijdse toets Een toets om van te leren Diagnostische tussentijdse toets In september 2014 start de meerjarige pilotperiode van de diagnostische tussentijdse toets, de DTT. De ambitie

Nadere informatie

Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen. Geachte ouders/verzorgers en leerlingen,

Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen. Geachte ouders/verzorgers en leerlingen, Postbus 57613 3008 BP Rotterdam Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van CSG Calvijn Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen Bezoekadres Centrale

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10 SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10 Aan de directeuren en intern begeleiders van de scholen verbonden aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 30-10 Waalwijk, Heusden,

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze brochure is een uitgave van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 497 Passend onderwijs Nr. 113 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Deze brochure is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden. We lichten hierin toe wat er de komende periode voor u verandert op het gebied van lwoo en

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

Reactie van de staatssecretaris. Inleiding

Reactie van de staatssecretaris. Inleiding II Reactie van de staatssecretaris Inleiding Graag wil ik de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap danken voor de opmerkingen en vragen die zij bij het besluit van 18 mei 2009,

Nadere informatie

Kennismaken met de Referentieniveaus voor Taal en Rekenen in het primair onderwijs Suggesties voor bespreking in het team

Kennismaken met de Referentieniveaus voor Taal en Rekenen in het primair onderwijs Suggesties voor bespreking in het team Kennismaken met de Referentieniveaus voor Taal en Rekenen in het primair onderwijs Suggesties voor bespreking in het team In 2008 zijn in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Praktijkonderwijs naar 2025

Praktijkonderwijs naar 2025 Praktijkonderwijs naar 2025 www.platformpraktijkonderwijs.nl Praktijkonderwijs is van belang voor circa 28.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor deze leerlingen is het praktijkonderwijs dé schoolsoort:

Nadere informatie

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets is overzichtelijk en ziet er aantrekkelijk uit IEP Eindtoets - informatie voor ouders Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets voor een goed beeld van uw kind Vanaf

Nadere informatie

Rekenen van groep 8 naar de brugklas. Herfst, 2012 Bert Claessens (HAN)

Rekenen van groep 8 naar de brugklas. Herfst, 2012 Bert Claessens (HAN) Rekenen van groep 8 naar de brugklas Herfst, 2012 Bert Claessens (HAN) Inhoud Wat vertellen leerkrachten en leraren ons? Wat vertellen de resultaten van leerlingen ons? Wat vertellen de leerlingen ons?

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Maart 2013 De lerarenbeurs. Sta beter voor de klas! Uitgelicht De Lerarenbeurs. Sta beter voor de klas! Goede leraren zijn bepalend voor goed onderwijs. Daarom blijft het ministerie van OCW investeren

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten Referentieniveaus Steunpunt PO

Informatiebijeenkomsten Referentieniveaus Steunpunt PO Referentiekader Informatiebijeenkomsten Referentieniveaus Steunpunt PO steunpuntpo@poraad.nl 030-3100940 Inhoud Aanleiding tot de referentieniveaus Wat zijn referentieniveaus? Voordelen referentieniveaus

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs

Kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs NOVEMBER 2010 Kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs Wetsvoorstel Het Wetsvoorstel kwaliteit (v)so zal volgens de laatste berichten van het Ministerie van OCW vanaf 2012 gaan gelden

Nadere informatie

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Inleiding Veel scholen hebben te maken met leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen.

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Naar een referentieniveau Nederlandse taal voor het primair onderwijs

Naar een referentieniveau Nederlandse taal voor het primair onderwijs Ronde 2 Harry Paus & Anita Oosterloo SLO, Enschede Contact: H.Paus@slo.nl A.Oosterloo@slo.nl Naar een referentieniveau Nederlandse taal voor het primair onderwijs 1. Inleiding De commissie Meijerink heeft

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies Passend Onderwijs in Friesland hoe zit dat precies Passend Onderwijs is de nieuwe manier waarop in het onderwijs extra ondersteuning aan leerlingen met leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden wordt gegeven.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 022 Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het aanbrengen van enkele

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken moet je doen! 3 e jaarcongres VMBO: Praktisch VMBO De Reehorst Ede, 24 januari 2012

Opbrengstgericht werken moet je doen! 3 e jaarcongres VMBO: Praktisch VMBO De Reehorst Ede, 24 januari 2012 Opbrengstgericht werken moet je doen! 3 e jaarcongres VMBO: Praktisch VMBO De Reehorst Ede, 24 januari 2012 Hoe zo: opbrengstgericht werken? data driven teaching Minister van OCW stuurt het Aktieplan Beter

Nadere informatie

Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010. Rianne Reichardt

Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010. Rianne Reichardt Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010 Rianne Reichardt Wet- en regelgeving Taal- en rekenniveau omhoog Invoering referentiekader Meijerink Invoering centrale examinering taal

Nadere informatie

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011)

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011) Passend onderwijs U heeft er vast al wel over gehoord: passend onderwijs. Maar wat is het nu precies en wat betekent dat voor onze school? Waarom gingen op 6 maart 2012 50.000 mensen uit het onderwijs

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs

Kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs MAART 2013 Kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs Nieuwe wetgeving De wet kwaliteit (v)so gaat vanaf 1 augustus 2013 gelden voor het so en vso. Een aantal artikelen treedt echter

Nadere informatie

Aan: Gemeente Ede en deelnemers medemaken Leerlingenvervoer t.a.v. Mw Susan van der Zwaag Postbus 9022 6710 HK Ede

Aan: Gemeente Ede en deelnemers medemaken Leerlingenvervoer t.a.v. Mw Susan van der Zwaag Postbus 9022 6710 HK Ede Aan: Gemeente Ede en deelnemers medemaken Leerlingenvervoer t.a.v. Mw Susan van der Zwaag Postbus 9022 6710 HK Ede Betreft: Aanbevelingen medemaken Leerlingenvervoer Ede, 3 februari 2015 Geachte Mw van

Nadere informatie

DE centrale. informatie voor scholen. Staatsexamens Centrale eindtoets Nederlands VO primair onderwijs DE CENTRALE EINDTOETS PO IN 2015 1

DE centrale. informatie voor scholen. Staatsexamens Centrale eindtoets Nederlands VO primair onderwijs DE CENTRALE EINDTOETS PO IN 2015 1 DE centrale EINDtoets PO in 2015 informatie voor scholen DE CENTRALE EINDTOETS PO IN 2015 1 Staatsexamens Centrale eindtoets Nederlands VO primair onderwijs als tweede taal De eindtoets bepaalt niet mijn

Nadere informatie

Notitie wetgeving Passend onderwijs

Notitie wetgeving Passend onderwijs Notitie wetgeving Passend onderwijs Juni 2009 1. Inleiding In het overleg in december 2008 met de Kamer heb ik toegezegd om de fasering van de invoering Passend onderwijs nader uit te werken. Met voorliggende

Nadere informatie

Datum 24 september 2014 Gevolgen van de referentieniveaus taal voor de normering van de centrale examens Nederlands 2015

Datum 24 september 2014 Gevolgen van de referentieniveaus taal voor de normering van de centrale examens Nederlands 2015 > Retouradres Postbus 35 3500 AH Utrecht De scholen voor voortgezet onderwijs, t.a.v. de directeur, de examensecretaris en de docenten Nederlands Bureau van het CvTE Muntstraat 7 352 ET Utrecht Postbus

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs

Kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs NOVEMBER 2010 Kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs Wetsvoorstel Het Wetsvoorstel kwaliteit (v)so zal volgens de laatste berichten van het Ministerie van OCW vanaf 2012 gaan gelden

Nadere informatie

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen.

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen. Zoetermeer, april 2014. NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 10 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs November 2014 Uitgelicht Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van ouders Wat vinden ouders van de ondersteuning aan hun kind binnen passend onderwijs? Ouders binnen de samenwerkingsverbanden Sterk

Nadere informatie

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl NIEUWSFLITS 31e jaargang / Nummer 11 / 9 februari 2016 Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl Agenda Belangrijke data vr 19.02.2016 Margedag: alle

Nadere informatie

Voorkomen van onnodige bureaucratie. Dominique van der Elst (OCW) Floor Wijnands (IvhO)

Voorkomen van onnodige bureaucratie. Dominique van der Elst (OCW) Floor Wijnands (IvhO) Voorkomen van onnodige bureaucratie Dominique van der Elst (OCW) Floor Wijnands (IvhO) 22 maart 2016 Afspraken vooraf We hebben het over onnodige bureaucratie = administratieve rompslomp We hebben het

Nadere informatie

Toets 0 t/m 3. Voortgang in beeld. Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus

Toets 0 t/m 3. Voortgang in beeld. Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus Voortgezet onderwijs Cito Volgsysteem Toets 0 t/m 3 Voortgang in beeld Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs Toets 0 t/m

Nadere informatie

najaar 2010 Bijeenkomst steunpunt taalenrekenenvo Freudenthal Instituut

najaar 2010 Bijeenkomst steunpunt taalenrekenenvo Freudenthal Instituut najaar 2010 Bijeenkomst steunpunt taalenrekenenvo Freudenthal Instituut Waarom? de aanleiding Wie gaat wat doen? wiskunde of schoolbreed Rol van de docent Wat ga je inzetten? materialen, ook ict Doelgroepen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Het nieuwe schooljaar is begonnen. Het samenwerkingsverband is gestart met een nieuwe naam. We heten niet langer SWV PO3010, maar Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena.

Nadere informatie

20 februari 2009 DL/2009/102935

20 februari 2009 DL/2009/102935 Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 20 februari 2009 DL/2009/102935 Onderwerp Voortgang doorlopende leerlijnen taal en rekenen

Nadere informatie

Referentieniveaus en doorlopende leerlijnen VO-MBO. Jan van Weerden Hoofd Research POVO

Referentieniveaus en doorlopende leerlijnen VO-MBO. Jan van Weerden Hoofd Research POVO Referentieniveaus en doorlopende leerlijnen VO-MBO Jan van Weerden Hoofd Research POVO Overzicht Referentieniveaus: aanleiding Doorlopende leerlijnen DLL De diagnostische toetsen Vooronderzoek: opzet en

Nadere informatie

De diagnostische tussentijdse toets

De diagnostische tussentijdse toets De diagnostische tussentijdse toets Een toets om van te leren Diagnostische tussentijdse toets In september 2014 is de meerjarige pilotperiode van de diagnostische tussentijdse toets (DTT) van start gegaan.

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer: 1 Datum: 21 november Hoofdpunten:

Nieuwsbrief nummer: 1 Datum: 21 november Hoofdpunten: Nieuwsbrief nummer: 1 Datum: 21 november 2013 Passend onderwijs gaat per 1 augustus 2014 van start. Via deze nieuwsbrief geven wij u informatie over Passend Onderwijs en houden wij u op de hoogte van alle

Nadere informatie

Jeugd. Passend onderwijs. Werkveld schoolpsycholoog gaat veranderen. Wilma Lozowski - beleidsmedewerker sector Jeugd NIP.

Jeugd. Passend onderwijs. Werkveld schoolpsycholoog gaat veranderen. Wilma Lozowski - beleidsmedewerker sector Jeugd NIP. Passend onderwijs Werkveld schoolpsycholoog gaat veranderen Wilma Lozowski - beleidsmedewerker sector Jeugd NIP 20 november 2009 Nieuwe wetgeving op komst 2 november 2009 Brief staatssecretaris Dijksma

Nadere informatie

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden.

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden. Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Samenvatting In principe volgen leerlingen het onderwijs volledig op de school waar zij staan ingeschreven. Als dat tijdelijk

Nadere informatie

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN Schema overgangsperiode zorgtoewijzing Huidig Vanaf 1 aug. 2014 Cluster Regulier/ huidige benaming TLV/arrangement Type Categorie/ Aanmelding loket SWV Plaatsing in speciaal Bekostiging door Cluster-3

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 106 Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen

Nadere informatie

Richtlijn afgifteduur van een TLV binnen samenwerkingsverband Koers VO d.d. 23 maart 2016

Richtlijn afgifteduur van een TLV binnen samenwerkingsverband Koers VO d.d. 23 maart 2016 Richtlijn afgifteduur van een TLV binnen samenwerkingsverband Koers VO d.d. 23 maart 2016 Samenwerkingsverband Koers VO hanteert de volgende richtlijn bij het bepalen van de afgifteduur van een toelaatbaarheidsverklaring

Nadere informatie

Datum 4 juli 2017 Antwoord op schriftelijke vragen van het lid Van Meenen (D66) over het bericht onderwijs aan ernstig meervoudig beperkte leerlingen,

Datum 4 juli 2017 Antwoord op schriftelijke vragen van het lid Van Meenen (D66) over het bericht onderwijs aan ernstig meervoudig beperkte leerlingen, >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets is overzichtelijk en ziet er aantrekkelijk uit IEP Eindtoets - informatie voor ouders Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets voor een goed beeld van uw kind Sinds

Nadere informatie

Wat betekent passend onderwijs voor onze school?

Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Informatieavond Julianaschool 27 maart Van 19.30-20.30 uur Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Passend Onderwijs Voorstellen: MR: Nelly IB: Frederike en Imca SMPO: Wim Boskeljon (Steunpunt

Nadere informatie