West-Vlaamse bierbrouwerijen: schuimend, fit en gezond?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "West-Vlaamse bierbrouwerijen: schuimend, fit en gezond?"

Transcriptie

1 Bier brouwen in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 2, 2014 West-Vlaamse bierbrouwerijen: schuimend, fit en gezond? foto: Brouwerij De Brabandere Dennis Pierins bachelor accountancy-fiscaliteit, Howest De zestien grootste West-Vlaamse bierproducenten brouwen steeds meer hectoliters bier en hun tewerkstelling en exportcijfers zitten in de lift. Maar hoe gezond zijn ze? Hoe gist en brouwt deze West-Vlaamse sector qua financiële parameters? Het plaatje is uiteraard geschakeerd met sterk en zwak presterende actoren. De modale rentabiliteit (qua mediaan) van de betrokken ondernemingen is gunstig. Maar als we de modale liquiditeit en de solvabiliteit van de West-Vlaamse protagonisten toetsen aan de ganse Belgische sector, dan is de balans minder positief. LEES VERDER

2 De 16 West-Vlaamse brouwerijen die voldoen aan de 3 criteria voor het onderzoek van West-Vlaanderen Werkt en Howest (zie artikel 2) werden ook getoetst aan een aantal financiële parameters. Dit met uitzondering van de Brouwerij Rodenbach (divisie van Palm Breweries) omdat deze geen aparte jaarrekening neerlegt. Deze oefening gebeurde in het kader van een bachelorproef voor de opleiding accountancy-fiscaliteit binnen de hogeschool Howest campus Brugge. In België waren er begin 2014, 171 actieve bierbrouwerijen, samen goed voor de productie van meer dan biermerken. Deze collectie is zo uniek in de wereld dat Het Hopmuseum in Poperinge er een heuse biermuur mee bouwde, die ondertussen uitgroeide tot een imposante toeristische attractie. Maar België is niet alleen gekend om zijn grote kwantiteit aan biersoorten, vooral de kwaliteit en de rijkdom van de Belgische bieren worden internationaal geprezen. Daarbij staan een aantal West-Vlaamse biertjes hoog gequoteerd. Om de financieel-economische conditie van de West-Vlaamse bierproducenten in kaart te brengen analyseerden we diverse ratio s, berekend op basis van cijfers uit de jaarrekeningen van de ondernemingen die opereren onder de vorm van een nv, bvba of cvba. De cijfers hebben betrekking op drie boekjaren: 2010, 2011 en Liquiditeit, solvabiliteit en rendabiliteit zijn de belangrijkste maatstaven van de fitheid van een onderneming. De ratio s die in dit artikel aan bod komen zijn de current ratio of liquiditeit in ruime zin, de algemene schuldgraad, de nettorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen alsook twee zelf gekozen parameters. Naast deze ratio s werden ook enkele berekeningen gemaakt die ons meer vertellen over de omzet en investeringen van de brouwerijen. De gegevens voor de omzetbecijfering zijn verkregen via een bevraging van de zestien onderzochte brouwerijen, die voor de investeringen via de jaarrekening. De resultaten, bekomen voor de verschillende geselecteerde brouwerijen, worden in dit artikel vergeleken om uiteindelijk een algemeen beeld te vormen van de biersector in West-Vlaanderen. De gezondheid van de sector wordt tot slot beoordeeld door de resultaten te vergelijken met de mediaan 1 van deze becijferingen en de sectorgegevens voor België. Liquiditeit: goed bij kas? De liquiditeit betreft de mate waarin de onderneming in staat is kasmiddelen te mobiliseren om haar kortlopende betalingsverplichtingen na te leven. 2 Liquiditeitsratio s geven ons met andere woorden een beeld over de mate waarin een bedrijf in staat is om haar schulden op korte termijn na te komen. De meest gebruikte liquiditeitsratio s is de current ratio of liquiditeit in ruime zin. Ze stelt de beperkte vlottende activa tegenover het vreemd vermogen op korte termijn. Daarnaast bestaat nog 1 Een mediaan van een groep cijfergegevens wordt verkregen door die gegevens van klein naar groot te ordenen en vervolgens het middelste cijfer van die ordening te nemen. De mediaan is bij financiële ratio s zeer handig want het houdt weinig rekening met de extreem hoge en lage scores, dit in tegenstelling tot een gemiddelde. 2 Definitie van liquiditeit zoals gedefinieerd door Hubert Ooghe en Ch. Van Wymeersch in hun boek Financiële analyse van de onderneming.

3 de quick ratio of liquiditeit in enge zin. Hiermee gaan we op zoek of een bedrijf zijn vreemd vermogen op korte termijn kan betalen met zijn meest liquide middelen. De berekening van deze ratio s moet een coëfficiënt groter dan één (of 100%) geven om te kunnen concluderen dat de onderzochte brouwerij in staat is om haar kortlopende schulden makkelijk af te betalen. Maar de logica hoe hoger hoe beter gaat hier zeker niet op. Een te hoge liquiditeitsratio in ruime zin is immers niet noodzakelijk gunstig, want dit kan erop wijzen dat de onderneming te veel langlopende schulden heeft. In grafiek 1 zien we de verschillende resultaten voor de current ratio voor de boekjaren 2010 tot 2012 De mediaan- Grafiek 1 De berekende current ratio voor de boekjaren 2010 tot 2012 van de zestien onderzochte West-Vlaamse bierbrouwerijen. De Bie Gulden Spoor De Halve Maan De Plukker VDACO Verhaeghe-Vichte Het Sas Sint-Bernard Mediaanwaarde Strubbe De Brabandere Van Honsebrouck Van Eecke Deca Services De Dolle Brouwers Omer Vander Ghinste De Leite 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400%

4 waarden voor deze ratio flirten in die drie boekjaren met de 100%-grens, maar halen deze telkens niet. Theoretisch kunnen de West-Vlaamse bierbrouwerijen niet als zeer liquide worden beschouwd, maar al bij al behalen zij geen slechte resultaten. Vier brouwerijen behalen zwakke resultaten (onder de 50%-grens) over de drie boekjaren. Brouwerijen De Bie, Gulden Spoor, De Halve Maan en De Plukker kunnen hun schulden op korte termijn niet betalen met de vlottende activa die zij hebben. Brouwerijen Van Honsebrouck, Van Eecke en Deca Services zijn de winnaars op het vlak van liquiditeit. De resultaten die zij behalen positioneren zich mooi boven de 100%-grens. In grafiek 2 vinden we de resultaten voor de quick ratio. Logischerwijs behalen de West-Vlaamse bierbrouwers hier opnieuw Grafiek 2 De berekende quick ratio voor de boekjaren 2010 tot 2012 van de zestien onderzochte West-Vlaamse bierbrouwerijen. De Bie Gulden Spoor VDACO De Halve Maan De Plukker Verhaeghe-Vichte Sint-Bernard Het Sas Mediaanwaarde Deca Services Van Honsebrouck Strubbe De Brabandere Van Eecke De Leite De Dolle Brouwers Omer Vander Ghinste % 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400%

5 de minimumwaarde niet. Een interessanter gegeven dat we uit deze waarden kunnen berekenen is de hoeveelheid aan voorraden die de brouwerijen aanhouden. Dat kunnen we vinden door onderstaande grafiek te vergelijken met die van de current ratio. We kunnen vaststellen dat 15% tot 25% van de vlottende activa bestaan uit voorraden, wat op theoretisch niveau behoorlijk hoog is. Bekijken we dit cijfer echter vanuit het standpunt van de brouwerijen, die soms hun bieren enkele maanden moeten laten gisten, dan is dit cijfer zeker respectabel. Solvabiliteit: (on)afhankelijkheid troef? Solvabiliteitsanalyse stelt zich tot doel te achterhalen of de financiering van een onderneming evenwichtig verdeeld is tussen eigen vermogen (maatschappelijk kapitaal en niet-uitgekeerde winsten) en vreemd vermogen (leningen bij derden). Aangezien het vereiste rendement op vreemd vermogen normaal gesproken lager is dan dat op eigen vermogen, is het belangrijk voor een onderneming dat er voldoende gebruik wordt gemaakt van schuldfinanciering. Anderzijds kan te veel vreemd vermogen ertoe leiden dat de onderneming de eraan verbonden betalingsverplichtingen niet kan nakomen. Bedrijven die reeds voor een groot deel van vreemd vermogen afhankelijk zijn, zullen het dan ook vaak moeilijk hebben om nog bijkomendefinanciering aan te trekken. Theoretisch is de optimale kapitaalstructuur (d.w.z. de verdeling tussen eigen en vreemd vermogen) degene waarbij de gewogen gemiddelde kapitaalkost wordt geminimaliseerd. Eigen vermogen is risicodragend kapitaal, waarvoor aan de eigenaars/aandeelhouders een dividend wordt uitgekeerd, indien de rendabiliteit dit toelaat. Voor het vreemd vermogen bestaat er een verplichting tot schuldaflossing en tot rentevergoeding. foto: Brouwerij De Brabanere Om de solvabiliteit van een onderneming te meten wordt meestal de algemene schuldgraad berekend. De algemene schuldgraad geeft de verhouding weer van het vreemd vermogen en het totaal vermogen. Evenwichtige waarden voor deze ratio bevinden zich tussen 60% en 75%. Waarden boven de 75% duiden op een hoog financieel risico terwijl waarden onder de 60% aangeven dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van de financiele hefboom.

6 In grafiek 3 vinden we de waarden van de algemene schuldgraad voor de drie boekjaren. De mediaanwaarden voor deze ratio variëren tussen de 71% en 77%. De verdeling van het vreemd vermogen en eigen vermogen voor de zestien bierbrouwerijen ligt dus ideaal. Opmerkelijk is hoe hoog brouwerijen De Bie en Gulden Spoor scoren op de algemene schuldgraad. Waarden boven de 100%-grens wijzen er op dat een bedrijf meer vreemd vermogen heeft dan eigen vermogen. Dit is de slechtste positie waarin een bedrijf zich kan bevinden op vlak van solvabiliteit en is zeker een aspect waar deze twee kleine brouwerijen aan zullen moeten werken in de volgende boekjaren. Grafiek 3 De berekende algemene schuldgraad voor de boekjaren 2010 tot 2012 van de zestien onderzochte West-Vlaamse bierbrouwerijen. De Leite De Dolle Brouwers Omer Vander Ghinste De Brabandere Van Honsebrouck Deca Services Van Eecke Strubbe Mediaanwaarde Sint-Bernard Het Sas De Plukker VDACO De Halve Maan Verhaeghe-Vichte Gulden Spoor De Bie % 20% 40% 60% 80% 100% 120%

7 Onverwacht vinden we brouwerij Verhaeghe en De Halve Maan in de top vier met zwakke scores. De resultaten zijn te wijten aan de grote investeringen die zij realiseerden en waarvoor zij schulden bij derden hebben aangegaan. Rendabiliteit: wat brengt dat bier op? Uit een analyse van de rendabiliteit moet blijken of de ingezette middelen een voldoende hoog rendement opleveren. Wanneer dit niet het geval is, is uiteraard het voortbestaan van een onderneming op langere termijn niet verzekerd. Als de rendabiliteit uitgesproken negatief is, kan zelfs op korte termijn de continuïteit worden bedreigd. foto: Brouwerij De Brabanere Rendabiliteit helpt ons dus een oordeel te vormen over de winstgevendheid van een bedrijf. In het bijzonder nemen we de rendabiliteit van het eigen vermogen onder de loep. Deze ratio brengt de verhouding van de winst of het verlies tot het eigen vermogen. Ze geeft letterlijk weer hoeveel percent de gelden, die belegd zijn door de aandeelhouders, gedurende het afgelopen jaar hebben opgebracht. Het spreekt dus voor zich dat, hoe hoger deze ratio, hoe makkelijker het zal zijn om, mits kapitaalverhoging, vers kapitaal aan te trekken. Ze is ook een indicator om af te toetsen of het, gegeven de huidige omstandigheden, gunstig is voor de onderneming om door te gaan. De waarde van deze ratio mag niet onder de marktrente van drie percent vallen. Indien dit wel zo is zouden aandeelhouders even goed hun geld op hun spaarboekje kunnen laten staan.

8 In grafiek 4 zien we de resultaten voor de nettorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen voor de brouwerijen. Zoals kan worden opgemerkt liggen de waarden van deze ratio zeer verspreid. Dit is dus een goede indicator om het succes van elke brouwerij apart te bestuderen. Vier brouwerijen behalen monsterscores voor deze ratio. Brouwerijen Verhaeghe-Vichte, De Halve Maan, Sint-Bernard en VDACO (De Struise Brouwers) steken ver boven de mediaan uit en weten dus als geen ander om hun aandeelhouders blij te houden. Bij de bespreking van de solvabiliteit zagen we dat de brouwerijen Verhaeghe en De Halve Maan minder goed scoorden. Maar wanneer we die resultaten koppelen met die van de ren- Grafiek 4 De berekende nettorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen voor de boekjaren 2010 tot 2012 voor de zestien onderzochte West-Vlaamse bierbrouwerijen. 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% -150% -200% -250% -300% -350% Gulden Spoor De Bie VDACO Sint-Bernard De Halve Maan Verhaeghe-Vichte Van Eecke De Leite Omer Vander Ghinste Mediaanwaarde De Dolle Brouwers De Plukker Van Honsebrouck Strubbe De Brabandere Deca Services Het Sas

9 dabiliteit, dan komt naar boven dat deze brouwerijen in de nabije toekomstig geen financiële problemen zullen hebben. Aan de andere kant van het spectrum vinden we Het Sas, brouwerij De Bie en brouwerij Gulden Spoor. De twee laatstgenoemden hebben zowel een negatief eigen vermogen als een verlies geleden gedurende de drie boekjaren. Volgens de Nationale Bank van Belgie kan je met deze cijfers geen nettorendabiliteit van het eigen vermogen berekenen. De mediaanwaarden voor de zestien West-Vlaamse bierbrouwerijen tonen zeer gunstige cijfers aan voor de rendabiliteit: 10% tot 13%. Dit zijn resultaten die zich ruim boven de marktrente situeren. De aandeelhouders van het gros van deze brouwerijen zullen zeker tevreden zijn Hoeveel investeert een brouwerij per werknemer? Binnen deze groep van zestien West-Vlaamse brouwerijen bestaan er natuurlijk grotere en kleinere brouwerijen. Logischerwijs kunnen grotere brouwerijen meer investeren dan kleinere. Maar wat gebeurt er als we het aantal tewerkgestelde werknemers in acht nemen? Blijven de grootste brouwerijen bij de top of worden zij weggeduwd door de kleinere? Om deze ratio te berekenen werden eerst alle investeringen van de jongste drie boekjaren opgeteld. Vervolgens becijferden we het gemiddeld aantal werknemers die tewerkgesteld werden in die drie jaren. Tenslotte werd nog een gemiddelde berekend van al deze bedragen, dit ter referentie. We verdelen de grote groep brouwerijen in drie subgroepen: 1. Grote, bekende brouwerijen 2. Middelgrote brouwerijen 3. Kleine brouwerijen Deze onderverdeling zie je ook in tabel 1. De brouwerijen die in één van deze subgroepen thuishoren krijgen elk een verschillende kleur. Aan de kleine brouwerijen die geen personeel in loondienst tewerkstellen (zoals Gulden Spoor, De Leite, De Bie en De Plukker), hebben we de tewerkstellingsfactor 1 toegekend, omdat we ervan uit gaan dat er op zijn minst één zelfstandige zaakvoerder bij de bedrijfsvoering betrokken is. Uit de resultaten van tabel 1 blijkt dat het niet de grote brouwerijen zijn die het meest investeren in verhouding tot hun aantal werknemers. De middelgrote en kleine brouwerijen vertegenwoordigen sterk de top vijf in deze tabel, want het zijn zij die het meeste nood hebben aan uitbreiding. De koploper brouwerij De Halve Maan investeerde in boekjaar 2010 in een nieuwe logistiek centrum met bottelarij, wat hun zeer hoog cijfer dus verklaart. Ook Verhaeghe-Vichte doet niet onder. Met de aankoop van een nieuwbouw die nodig was om enkele productieprocessen te herlocaliseren staan zij op de tweede plaats.

10 Hoeveel produceert een brouwerij per werknemer? Een ander interessant cijfer die ons iets vertelt over de brouwerijen is het aantal hectoliters bier die ze produceert per werknemer. Opnieuw stellen we ons de vraag of de grotere brouwerijen hier het best zullen scoren of niet. De cijfers die hier worden gebruikt zijn afkomstig uit een bevraging van de zestien brouwerijen. Ze gaven elk een antwoord op de vraag hoeveel hectoliter bier ze produceerden in het jaar Door deze cijfers opnieuw te delen door het gemiddeld aantal voltijdse equivalenten bekomen we de cijfers uit tabel 2. Ook hier zien we dat het niet de grote brouwerijen zijn die de hoogste scores behalen. De top drie uit deze tabel (brouwerijen De Halve Maan, Strubbe en Verhaeghe-Vichte) produceren maar liefst meer dan 2000 hectoliters bier en behoren duidelijk tot de groeiers binnen de brouwerijen. Tabel 1 Tabel 2 Het aantal gemaakte investeringen over drie jaar per voltijds equivalent (VTE). Grote brouwerijen - Middelgrote - Kleine Gemiddeld aantal VTE Investeringen per VTE Brouwerij De Halve Maan 12, Brouwerij Verhaeghe-Vichte 4, Brouwerij De Bie Brouwerij Gulden Spoor Brouwerij Sint-Bernard 18, Brouwerij De Dolle Brouwers 1, VDACO 3, Deca Services 1, Brouwerij Van Eecke 8, Brouwerij Van Honsebrouck Brouwerij Omer Vander Ghinste 47, Brouwerij De Brabandere Brouwerij De Plukker Brouwerij De Leite Brouwerij Het SAS 23, Brouwerij Strubbe 5,

11 Tabel 1 Tabel 2 Het aantal geproduceerde hectoliters bier in 2013 per voltijds equivalent (VTE). Grote brouwerijen - Middelgrote - Kleine Gemiddeld aantal VTE Geproduceerde hectoliters per VTE Brouwerij De Halve Maan 12, Brouwerij Strubbe 5, Brouwerij Verhaeghe-Vichte 4, Brouwerij De Brabandere Brouwerij Omer Vander Ghinste 47, Brouwerij Sint-Bernard 18, Brouwerij Het SAS 23, Brouwerij Van Honsebrouck Brouwerij Van Eecke 8, Brouwerij Gulden Spoor Brouwerij De Dolle Brouwers 1,6 625 VDACO 3,6 583 Deca Services 1,6 563 Brouwerij De Leite Brouwerij De Plukker Brouwerij De Bie 1 -

12 Conclusie Uit de verschillende resultaten van de zestien West-Vlaamse bierbrouwerijen kan er algemeen geconcludeerd worden dat zij in de meeste gevallen financieel sterk in hun schoenen staan. Er zijn echter winnaars en verliezers in dit onderzoek. De grootste West-Vlaamse bierbrouwerijen scoren geen uitzonderlijke resultaten. Brouwerij Van Honsebrouck, De Brabandere en Omer Vander Ghinste hebben al een solide gevestigde plaats in het West-Vlaamse brouwerijlandschap en blijven redelijk stabiel op alle vlakken. Vooral de middelgrote brouwerijen blinken uit in West- Vlaanderen. Keer op keer tonen zij aan dat ze bereid zijn uit te breiden en grotere stappen in functie van hun expansie. De kleinere brouwerijen houden redelijk goed stand in de West-Vlaamse biersector, alhoewel een tweetal ervan zich in nauwe schoenen bevinden. Naar mijn persoonlijke mening moeten de kleinere brouwerijen een voorbeeld nemen aan brouwerijen zoals De Halve Maan en de brouwerij van de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren (die jammer genoeg niet in aanmerking kwam voor dit onderzoek). Brouwerij De Halve Maan schrijft zich in voor iedere bierwedstrijd die er te vinden is, dit zowel nationaal als internationaal, en wint er ook verschillende van met hun Brugse Zot en Straffe Hendrik. Dit is een uitstekende tactiek om gratis reclame te maken voor hun product en het zorgde ervoor dat ze wereldwijd bekend werden met de Brugse Zot. Ook de brouwerij van de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren hanteert een bijzondere tactiek. Hun trappistenbier Westvleteren 12 werd al meerdere malen als beste bier ter wereld verkozen. Het biertje verkrijgen is echter een moeilijkere opdracht: het wordt niet verkocht door bierhandelaars en er wordt verwacht een telefonische afspraak te maken en zelf om de bestelling te rijden naar Westvleteren. Deze manier van schaarste creëren zorgt er voor dat het trappistenbier het meest beheerde brouwsel is ter wereld. Sommige West-Vlaamse bierbrouwerijen kennen een geschiedenis die teruggaat tot in de achttiende eeuw en het ziet er naar uit dat deze rijke traditie zal voortgezet worden in de toekomst. Laten we daarop klinken!

West-Vlaamse bedrijven: fit, gezond en crisisbestendig?

West-Vlaamse bedrijven: fit, gezond en crisisbestendig? Bekaert West-Vlaamse bedrijven: fit, gezond en crisisbestendig? Lieselot Denorme sociaaleconomisch beleid, WES Ondanks de recente economische crisis zijn de West-Vlaamse bedrijven er globaal in geslaagd

Nadere informatie

Veel leven in de West-Vlaamse brouwerij

Veel leven in de West-Vlaamse brouwerij Bier brouwen in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 2, 2014 West-Vlaamse bierproducenten onder de loep Veel leven in de West-Vlaamse brouwerij foto: Patrick Holderbeke Yannick Maekelberg bachelor netwerkeconomie

Nadere informatie

DOSSIER N BUDGET/FEDCOM/2015/02 - Annexe 2.4. Balanscentrale. Ondernemingsdossier

DOSSIER N BUDGET/FEDCOM/2015/02 - Annexe 2.4. Balanscentrale. Ondernemingsdossier DOSSIER N BUDGET/FEDCOM/2015/02 - Annexe 2.4 Balanscentrale Ondernemingsdossier Beknopte handleiding Oktober 2008 Inleiding De Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB) staat in voor de verspreiding

Nadere informatie

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 De grafische sector in West-Vlaanderen Foto: : Febelgra Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is zeer divers. Grafische bedrijven

Nadere informatie

Financiële ratio s met CASH!

Financiële ratio s met CASH! Inleiding Het is belangrijk dat je als ondernemer weet hoe je onderneming er financieel voor staat. Hier kan je financiële ratio's goed voor gebruiken. Maar wat zijn ze en wat doe je ermee? Om de financiële

Nadere informatie

Financiële hefboomwerking

Financiële hefboomwerking 17 Financiële hefboomwerking Waarom gaan ondernemingen dan schulden aan, kan men zich terecht afvragen? Het antwoord ligt bij de kost van het alternatief. Schulden kosten aanzienlijk minder dan. Er werd

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 43 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 43 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 belangrijk Solvabiliteitskengetallen: de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen en totaal vermogen 2 3 4 Solvabiliteitskengetallen Er zijn verschillende solvabiliteitskengetallen

Nadere informatie

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 Wat gaan we doen? Wat zijn je verwachtingen? Stukje theorie Oefencasus Afronding Handel en boekhouding Zo lang er handel wordt gedreven

Nadere informatie

4-10-2011. Wat is gezond?

4-10-2011. Wat is gezond? Wat is gezond? 1 Hoe minder schuld, hoe beter het bedrijf ervoor staat akkoord 25% geen mening 0% niet akkoord 75% n=8 Winst maken is voor een bedrijf minder belangrijk dan geld verdienen akkoord 13% niet

Nadere informatie

Toets 3 HAVO 5 g Diagnostische toets 2012

Toets 3 HAVO 5 g  Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Toets 3 HAVO 5 20 12 MO Onderdeel 3.1 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Voor deze toets zijn maximaal 35 punten te behalen; De

Nadere informatie

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit BENCHMARK OP MAAT Inhoud pagina 1 Inleiding 2 2 Observaties en indeling naar omzet 3 3 De parameters 4 4 Resultaten 5 5 Conclusie 12 Bijlage 1 1 Inleiding Ons product Benchmark Op Maat is speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige.

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige. 33. Dubbele boekhouding. 33.1 Een beetje geschiedenis. De dubbele boekhouding werd uitgevonden door kooplieden uit Venetië en voor het eerst neergeschreven in 1494 door een Italiaanse monnik Luca Pacioli.

Nadere informatie

Hfst 5: Liquiditeit. 5.1 Analyse van de liquiditeit binnen de onderneming

Hfst 5: Liquiditeit. 5.1 Analyse van de liquiditeit binnen de onderneming Hfst 5: Liquiditeit Dagelijkse activiteiten staan centraal: - heeft de onderneming genoeg werkkapitaal om haar activiteiten te financieren? - Hoeveel werkmiddelen heeft ze nodig? 5.1 Analyse van de liquiditeit

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 3 Kengetallen. Opdracht voor volgende lesweek

Financiële analyse. Les 3 Kengetallen. Opdracht voor volgende lesweek Financiële analyse Les 3 Kengetallen Opdracht voor volgende lesweek 1. Ieder teamlid download de financiele gegevens en berekent voor zijn bedrijf uit elke categorie van kengetallen (liquiditeit, solvabiliteit,

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 Liquiditeitskengetallen Current ratio Quick ratio Working capital (werkkapitaal) Cashflow Kengetallen Kengetallen zijn verhoudingsgetallen, ze geven de verhouding aan tussen

Nadere informatie

17/06/2014 Bezoekerscentrum Havenbedrijf Gent Bernard Rommel DEEL 1

17/06/2014 Bezoekerscentrum Havenbedrijf Gent Bernard Rommel DEEL 1 17/06/2014 Bezoekerscentrum Havenbedrijf Gent Bernard Rommel DEEL 1 Deel 1: cijfers en gevoeligheidsanalyses Het dashboard: cijfers van 2013 en trends Toelichtingen: Definities financiële ratio s Werkkapitaalschommelingen:

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN...........................................

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 Inhoud WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN..........................................

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Beoordelen

Hoofdstuk 6: Beoordelen Hoofdstuk 6: Beoordelen M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H6: Beoordelen Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

Wat zegt uw financiële balans?

Wat zegt uw financiële balans? Wat zegt uw financiële balans? Samen met een door uw accountant opgestelde toelichting vormen de winst- en verliesrekening en de balans gezamenlijk de jaarrekening van uw onderneming. De balans is een

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR VOORJAARSSCYCLUS 2012 EN INHALERS 11 OKTOBER 2012 (12.00 13.15 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1 Bedrijfseconomie B-cluster BBBBEC2A.1 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen

Nadere informatie

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer:

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer: Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteldatum: 3 januari 214 Periode: 1 januari 212 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 3. Begrijp de balans en stuur op kengetallen 1. Winst- en verliesrekening 2. Balans 3. Kasstroomoverzicht 4. Winst en belasting Les 3 Maak

Nadere informatie

Financiële winst meten, meer dan winst?! Piet Gillard Peter Bulckaert Ronald Koopman

Financiële winst meten, meer dan winst?! Piet Gillard Peter Bulckaert Ronald Koopman Financiële winst meten, meer dan winst?! Piet Gillard Peter Bulckaert Ronald Koopman 20/03/2015 1 WELKOM Piet Gillard (afdeling Toezicht, agentschap Inspectie RWO) Peter Bulckaert (Visitatieraad) Ronald

Nadere informatie

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Prognose 213-214 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 26 oktober 212 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 214 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel Aggregaten

Nadere informatie

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteldatum: 23 mei 211 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 213 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

Inhoud. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1

Inhoud. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1 Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... xv xix xxi HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1 1.1. Onderneming, toegevoegde waarde en belanghebbenden... 2 1.2. Rol van de financiële

Nadere informatie

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999.

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999. Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 30 01 Fax + 32 2 221 32 66 helpdesk.ba@nbb.be www.nbb.be ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel Ondernemingsdossier BE 0999.999.999

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST MIEKE KIMPE CARINE COPPENS Vijfde editie Antwerpen Cambridge Financiële analyse van de jaarrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 Docentenhandleiding Hoofdstuk 25 9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 a Per november 2008 wordt aan huur vooruitontvangen: 400 3 650 = 780.. b Per december wordt achteraf ontvangen: 25 3 720 = 270..

Nadere informatie

Liquiditeit en rendabiliteit hebben betrekking op de verschillende aspecten van de financiële situatie van de onderneming.

Liquiditeit en rendabiliteit hebben betrekking op de verschillende aspecten van de financiële situatie van de onderneming. Ratio's en balanslezen (ontwerp samengesteld door Hendrik Claessens met een aangepast deel van Prof. Herman Van den Brande) De belangrijkste doelstelling van financiële analyse is een duidelijk en overzichtelijk

Nadere informatie

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016 Jaarrekeninglezen voor non-financials Ruitenburg University 15 november 2016 Introductie Welkom Voorstelronde sprekers Doel Eerst even dit! Inhoud Waarom een jaarrekening? Onderdelen van de jaarrekening

Nadere informatie

A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013

A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013 44 A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013 Kredietlimiet Aankooplimiet Status Rechtzaken 0 0 actief nee Ondernemingsnummer 999999999 Bedrijfsnaam A COMPANY NV Adres A STREET 1 1001 A CITY

Nadere informatie

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur Jaarrekening 2016 Rapportageperiode 31 dec 2016 31 december 2016 Benchmarkperiode 31 dec 2015 31 december 2015 Printdatum 07-06-2017 om 15:55 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 3

Nadere informatie

THEMA 10. Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan. 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe?

THEMA 10. Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan. 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe? THEMA 10 Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe? Heeft de strategie van een onderneming een impact op de overlevingskans

Nadere informatie

Handboek financiële analyse van de onderneming

Handboek financiële analyse van de onderneming Handboek financiële analyse van de onderneming Theorie en toepassing op de jaarrekening Boekdeel 1 Prof. dr. Hubert OoGHE Emeritus buitengewoon hoogleraar aan de Vlerick Leuven Gent Management School en

Nadere informatie

Veel leven in de West-Vlaamse brouwerij

Veel leven in de West-Vlaamse brouwerij Bier brouwen in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 2, 2014 West-Vlaamse bierproducenten onder de loep foto: Patrick Holderbeke Veel leven in de West-Vlaamse brouwerij Yannick Maekelberg bachelor netwerkeconomie

Nadere informatie

Hfst 6 : Solvabiliteit

Hfst 6 : Solvabiliteit Hfst 6 : Solvabiliteit De financiële draagkracht op LT wordt bekeken. Belangrijk voor de relatie tussen een onderneming en haar financiële instelling(en). 3 aspecten van solvabiliteit: 1. Statische solvabiliteit:

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 6. Opgave 6.1 a. Gemiddeld eigen vermogen = ( ) / 2 =

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 6. Opgave 6.1 a. Gemiddeld eigen vermogen = ( ) / 2 = Opgave 6.1 a. Gemiddeld eigen vermogen = ( 2.600.000 + 3.000.000) / 2 = 2.800.000 REV na belasting = 400.000 100% = 14,29% 2.800.000 b. Gemiddeld totaal vermogen = ( 7.150.000 + 7.200.000) / 2 = 7.175.000

Nadere informatie

1) Toelichting op de componenten waaruit de rentevergoeding bestaat. De gevraagde rentevergoeding op de lening bestaat uit twee componenten.

1) Toelichting op de componenten waaruit de rentevergoeding bestaat. De gevraagde rentevergoeding op de lening bestaat uit twee componenten. Bijlage: Beoordelingssysteem ratingcategorie en rentetarief Algemeen Deze bijlage geeft uitleg over de opbouw van de rentevergoeding welke gevraagd wordt over de verstrekte lening. Vervolgens wordt toegelicht

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST MIEKE KIMPE CARINE COPPENS Vierde editie Antwerpen Cambridge Financiële analyse van de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

Analyse Belfius Research Resultaatverdeling van Belgische intercommunales Financiële cijfers 2015

Analyse Belfius Research Resultaatverdeling van Belgische intercommunales Financiële cijfers 2015 Analyse Belfius Research Resultaatverdeling van Belgische intercommunales Financiële cijfers 215 Eerste jaar vennootschapsbelasting op intercommunales levert verwachte 2 miljoen EUR op De Belgische intercommunales

Nadere informatie

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 6: FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING Indeling: 1. Beschrijving van de ondernemingssituatie 2. Balansanalyse 3. Omloopsnelheid en -tijd Financiële analyse

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

inhoud voorwoord lijst van figuren inleiding hoofdstuk 1. de jaarrekening

inhoud voorwoord lijst van figuren inleiding hoofdstuk 1. de jaarrekening inhoud 5 inhoud voorwoord 11 lijst van figuren 13 inleiding 17 hoofdstuk 1. de jaarrekening 19 1.1 Inleiding 19 1.2 De onderdelen van de jaarrekening 22 1.2.1 De balans 22 1.2.2 De resultatenrekening 23

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 215/216 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

KREDIETRAPPORT CONTACTINFORMATIE KREDIETADVIES BEDRIJFSGEGEVENS

KREDIETRAPPORT CONTACTINFORMATIE KREDIETADVIES BEDRIJFSGEGEVENS KREDIETRAPPORT Klantnummer 41077 Datum rapport 7 april 2011 Referentie 97567812 Betreft uw aanvraag op Groen verhuur B.V. Soort rapport Volledig kredietrapport CONTACTINFORMATIE Bedrijfsnaam Handelsna(a)m(en)

Nadere informatie

VDM MARITIME BVBA

VDM MARITIME BVBA VDM MARITIME BVBA - 895761445 78 Kredietlimiet 29.000 Aankooplimiet 0 Status actief Rechtzaken nee Dagvaardingen nee Protesten nee Samenvatting Ondernemingsnummer 895761445 Nummer van de vestigingseenheid

Nadere informatie

west vlaanderen werkt

west vlaanderen werkt 2. 2014 Driemaandelijks: mei - juni - juli jaargang 56 Afgiftekantoor Gent X Mail P209117 west vlaanderen werkt Scan hier voor de tabletversie ipad Android Bier brouwen in West-Vlaanderen West-Vlaamse

Nadere informatie

Benchmarkrapport Kinderopvang. Kinderopvang Het Voorbeeld September 2012

Benchmarkrapport Kinderopvang. Kinderopvang Het Voorbeeld September 2012 Benchmarkrapport Kinderopvang September 2012 LET OP! De gegevens in dit document zijn bedoeld als voorbeeld en daarom fictief, enige overeenkomst met de werkelijkheid berust op toeval. Pagina 1 / 14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kasstromen II... Kijken we hieronder naar volgende balansen van onderneming Cash N.V.

Kasstromen II... Kijken we hieronder naar volgende balansen van onderneming Cash N.V. 20 Kasstromen II... Reeds herhaaldelijk werd gewezen op het belang van de liquiditeit en de solvabiliteit voor het voorbestaan van de onderneming. In hetgeen volgt wordt een krachtige methode uiteengezet

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 214/215 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding:

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding: Dossier regionale luchthavens 0. Aanleiding: In 2004 presenteerde het Vlaams Forum Luchtvaart een rapport en aanbevelingen aan de Vlaamse regering over de luchtvaart in Vlaanderen [2]. Belangrijk onderdeel

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST CARINE COPPENS MIEKE KIMPE Derde editie Antwerpen Cambridge Financiële analyse van de jaarrekening

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2011 - I

Eindexamen m&o vwo 2011 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems (zie

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems (zie

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2001-II

Eindexamen m&o vwo 2001-II 4 Antwoordmodel Opgave Het boekresultaat (winst of verlies) dat ontstaat bij verkoop van vaste activa /deelnemingen. Niet, want in een beoordelingsgesprek staat de beoordeling van de prestaties van de

Nadere informatie

Stichting Hack42 Financieel jaarverslag 2012

Stichting Hack42 Financieel jaarverslag 2012 Stichting Hack42 Financieel jaarverslag 2012 24 december 2013 Voorzitter: Klaartje Bruyn Secretaris: Peter-Paul van Gemerden Penningmeester: Reinder de Haan Inhoud Inhoud...2 Inleiding...2 Jaarrekening...3

Nadere informatie

GERTUR. Kredietrapport internationaal. Datum GERTUR BVBA. Samenvatting. Bedrijfsnaam. Vestigingsadres WINKELOM 77/1A 2440 GEEL Belgie

GERTUR. Kredietrapport internationaal. Datum GERTUR BVBA. Samenvatting. Bedrijfsnaam. Vestigingsadres WINKELOM 77/1A 2440 GEEL Belgie Kredietrapport internationaal Datum 14-06-2017 Naam GERTUR BVBA Samenvatting Bedrijfsnaam GERTUR Vestigingsadres WINKELOM 77/1A 2440 GEEL Belgie Kredietadvies Contant Score 6,92 Rating Bedrijfsstatus CCC

Nadere informatie

BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING

BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING Inleiding In feite is het jaarlijks opmaken van de rekening, de jaarrekening, een onnatuurlijk fenomeen: de levensduur van een onderneming is over het algemeen

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Boekje met informatie Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.00 uur 20 01 100020 28A Begin Formuleblad Te gebruiken formules

Nadere informatie

Eerbied voor het hout en respect voor de mens

Eerbied voor het hout en respect voor de mens Onderstaand treffen we informatie aan over de onderneming Lagae Hout N.V. en cijfergegevens uit de jaarrekeningen van 25, 26 en 27 Op basis van deze informatie gaan we de theorie van de ratioanalyse omzetten

Nadere informatie

Het belang van het MKB

Het belang van het MKB MKB Regio Top 40 Themabericht Rogier Aalders De nieuwe MKB Regio Top 40 is uit. Zoals u van ons gewend bent, rangschikken we daarin de veertig Nederlandse regio s op basis van de prestaties van het MKB

Nadere informatie

De directie van Stichting Ko Makandi p/a Dobbelmannweg KT Nijmegen. Jaarrekening Datum: 30 mei 2017

De directie van Stichting Ko Makandi p/a Dobbelmannweg KT Nijmegen. Jaarrekening Datum: 30 mei 2017 De directie van Stichting Ko Makandi p/a Dobbelmannweg 1 6531 KT Nijmegen Jaarrekening 2016 Relatiebeheerder: J. Koster Datum: 30 mei 2017 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 3 1.1 Kengetallen 3 1.2 Grafieken

Nadere informatie

Weten waar je staat. Koppeling produkten. MKB-stresstest

Weten waar je staat. Koppeling produkten. MKB-stresstest MKB stresstest Weten waar je staat Koppeling produkten 1 Aanpak Samen werken en kennis delen, geven van comfort in uw ondernemerschap Direct resultaat Onder- nemers huis Stimuleren ontwikkeling Kansen

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 5

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 5 Opgave 5.1 a. Liquiditeitsbalans b. 1/1 solvabiliteitsratio = 1.570.000 = 0,48 3.240.000 31/12 solvabiliteitsratio = 1.630.000 = 0,46 3.550.000 c. 1/1 debt ratio = 1.100.000 + 570.000 = 0,52 3.240.000

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel - Vyrex B.V. ( ) Uittreksel KvK-nummer Kamer van Koophandel, 24 februari :38. Rechtspersoon RSIN

Bedrijfsprofiel - Vyrex B.V. ( ) Uittreksel KvK-nummer Kamer van Koophandel, 24 februari :38. Rechtspersoon RSIN Bedrijfsprofiel - (51018764) Kamer van Koophandel, 24 februari 2016-15:38 Uittreksel KvK-nummer 51018764 Rechtspersoon RSIN 823049073 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam Statutaire zetel Amsterdam

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300 Oefenopgave 1 Oefenopgave 1 Balans 1-1-2001 (x 1.000 euro) Gebouwen 300 EV Voorraden 200 Crediteuren Debiteuren 400 Kas 300 EV 600 Crediteuren 600 300 1200 1200 - Inkopen 600.000 euro (helft rekening,

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER DEELNEMERSCHAP

AANVRAAGFORMULIER DEELNEMERSCHAP AANVRAAGFORMULIER DEELNEMERSCHAP 1 Bedrijfs- en persoonsgegevens: 1a Bedrijfsnaam: Adres: Postcode en Vestigingsplaats: Telefoonnummer: Mobiel eigenaar: Fax: Email: Website: KVK nummer: Eigenaren/Directeuren:

Nadere informatie

Zakelijke kredieten Examennummer: 61628 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Zakelijke kredieten Examennummer: 61628 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Zakelijke kredieten Examennummer: 61628 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten) -

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur Jaarrekening 2015 Rapportageperiode 31 december 2015 Benchmarkperiode 31 december 2014 Printdatum 24-06-2016 om 15:39 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 4 Financiële positie 6 Jaarrekening

Nadere informatie

Financiële ratio s bieden een schat aan informatie

Financiële ratio s bieden een schat aan informatie Financiële ratio s bieden een schat aan informatie Ellen Vos, Innovatiesteunpunt Project ADLO Demo Groenten Tielt, 13 maart 2017 Sint-Katelijne-Waver, 14 maart 2017 Financiële ratio s De financiële toestand

Nadere informatie

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam Uittreksel https://server.db.kvk.nl/tst-bin/rb/rbwww06@?butt=23091843&jane=tw... Página 1 de 2 Dossiernummer: 23091843 Blad 00001 Uittreksel uit het van de Kamers van Koophandel Deze inschrijving valt

Nadere informatie

1. Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma). De Boer, Brouwers, Koetzier (2008), Basisboek Bedrijfseconomie, hfdst. 1.5, p. 41

1. Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma). De Boer, Brouwers, Koetzier (2008), Basisboek Bedrijfseconomie, hfdst. 1.5, p. 41 Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. De paginaverwijzingen in dit antwoordmodel zijn gebaseerd op het reguliere

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken.

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Informal investors: informele investeerders, bv particulieren Gebruiken is vast. Verbruiken is vlot. Materieel: tastbaar Immaterieel:

Nadere informatie

https://www.kvk.nl/handelsregister/tst

https://www.kvk.nl/handelsregister/tst Bedrijfsprofiel - (08216775) Kamer van Koophandel, 19 maart 2016-21:31 Uittreksel KvK-nummer 08216775 Rechtspersoon RSIN 821850209 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam Statutaire zetel Deventer

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 22-04-2015 Bedrijf Adres AMSTERDAM - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,6 Betalingsscore 7,8 Rating Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

Jaarrekening Test BV 2015

Jaarrekening Test BV 2015 Jaarrekening Test BV 2015 Aan: t.a.v. Test BV De heer Test Teststraat 20 1234 TT Testdorp Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave Inhoudsopgave/Voorwoord Pagina 2 Bedrijfsinformatie Pagina 4 Balans: Activa Pagina

Nadere informatie