Inhoud. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1"

Transcriptie

1 Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... xv xix xxi HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING Onderneming, toegevoegde waarde en belanghebbenden Rol van de financiële analyse Basiselementen Doelstelling Analysetechnieken DEEL 1. ENKELVOUDIGE JAARREKENING EN KASSTROMEN (VOLLEDIG EN VERKORT SCHEMA) HOOFDSTUK 2 ENKELVOUDIGE JAARREKENING VOLGENS DE VENNOOTSCHAPSWET Toepassingsgebied Inhoud Boekhoudprincipes Boekhoudkundige uitgangspunten Vaststellen van de gebeurtenissen Waarderingsbeginselen Rapporteringsbeginselen Balans Resultatenrekening en resultaatverwerking Toelichting (art. 91 A, 94 A en 97 A en C KB ) Sociale balans (art. 91 B en 97 B KB ) v

2 2.8. Jaarverslag Controleverslag Openbaarmaking Voorbeeld (tabellen T1 en T3) HOOFDSTUK 3 HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING (VOLLEDIG EN VERKORT SCHEMA), HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE Codes en berekeningswijze Herwerkte balans (tabel T5) Herwerkte resultatenrekening en resultaatverwerking Herwerkte resultatenrekening en resultaatverwerking volgens het volledig schema (tabel T6) Herwerkte resultatenrekening en resultaatverwerking volgens het verkort schema (tabel T7) Horizontale analyse of analyse in de tijd Verticale analyse of analyse van de structuur HOOFDSTUK 4 KASSTROMENANALYSE Financiële stromen en cyclus van financiële stromen Mutatiebalans (tabel T8) Cashflow Cashflow als optelling Cashflow als verschil Betekenis van de cashflow Cashflow van het eigen vermogen en operationele cashflow na belastingen Nettobedrijfskapitaalbehoefte en verandering van de nettobedrijfskapitaalbehoefte Nettobedrijfskapitaalbehoefte Verandering van de nettobedrijfskapitaalbehoefte Investeringen en desinvesteringen in (uitgebreide) vaste activa Financiering met financieel vreemd vermogen Financiële kaskosten van het vreemd vermogen Financiering met voorzieningen en uitgestelde belastingen Financiering met schulden op meer dan één jaar, met schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen en met financiële schulden op ten hoogste één jaar Financiering met extern eigen vermogen Kasstroom uit operaties, investeringen en financiering (tabel T9) vi

3 4.9. Gebruik van kasstromenanalyse Kasstromenanalyse van het verleden Vrije kasstroom en waardebepaling van de onderneming Kasstromen als instrument voor financiële planning op middellange en lange termijn Bijlage 4.1. Aanpassingen van de kasstromenanalyse (volledig = VOL en verkort = VKT schema) DEEL 2. RATIOANALYSE VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING (VOLLEDIG EN VERKORT SCHEMA) HOOFDSTUK 5 TOEGEVOEGDE WAARDE Het begrip toegevoegde waarde Oorsprong van de toegevoegde waarde Verdeling van de toegevoegde waarde Toegevoegde waarde, financiële en uitzonderlijke resultaten en overheidssubsidies Berekening van de toegevoegde waarde op basis van de jaarrekening Berekening van de toegevoegde waarde volgens het volledig schema Berekening van de toegevoegde waarde volgens het verkort schema Analyse van de toegevoegde waarde Verdeling van de toegevoegde waarde over de verschillende productiefactoren in de onderneming Bruto toegevoegde waarde per werknemer en personeelskosten per werknemer Investeringsgraad Overheidssubsidiëringsgraad Interpretatie van de toegevoegde waarde Samenvatting toegevoegde waarde (tabel T10) HOOFDSTUK 6 RENDABILITEIT Rendabiliteit van de verkopen Bruto- en nettoverkoopmarge Evenwichtspuntanalyse en operationele hefboom Evenwichtspuntanalyse Graad van operationele hefboom Hypothesen van evenwichtspuntanalyse en operationele hefboom vii

4 6.2. Rendabiliteit van de activa Bruto- en nettorendabiliteit van het totaal van de activa Bruto- en nettorendabiliteit van de bedrijfsactiva Rotatie van de bedrijfsactiva Rendabiliteit van het eigen vermogen Netto- en brutorendabiliteit van het eigen vermogen Financiële hefboom Financiële hefboommultiplicator Graad van financiële hefboom Financiële hefboom als som Graad van operationele, financiële en totale hefboom Rendabiliteit op basis van de marktwaarde van de aandelen Winst per aandeel en prijs/winst-verhouding Winst per aandeel Prijs/winst-verhouding Cashflow per aandeel en prijs/cashflow-verhouding Marktrendabiliteit van aandelen Algemeen dividendmodel Dividendmodel met constante groeivoet Samenvatting rendabiliteit (tabel T11) Bijlage 6.1. Graad van operationele hefboom Bijlage 6.2. Graad van financiële hefboom Bijlage 6.3. Financiële hefboom als som HOOFDSTUK 7 SOLVABILITEIT Schuldgraad en financiële onafhankelijkheid Algemene schuldgraad en graad van financiële onafhankelijkheid Langetermijnschuldgraad en graad van financiële onafhankelijkheid Netto financiële schuldgraad Zelffinancieringsgraad Dekking van de financiële kosten van het vreemd vermogen door het nettoresultaat na niet-kaskosten en vóór financiële kosten Dekking van het vreemd vermogen door de cashflow Dekking van het totaal vreemd vermogen door de cashflow Dekking van het vreemd vermogen op lange termijn door de cashflow Dekking van de schulden op meer dan één jaar, die binnen het jaar vervallen, door de cashflow Dekking van het netto financieel vreemd vermogen door de cashflow Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Belang viii

5 Soorten niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen die vermeld worden in de toelichting volgens het volledig jaarrekeningschema Zekerheden die door de onderneming werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden Zekerheden die door de onderneming of door derden werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming Goederen en waarden van derden Goederen en waarden, aangehouden door derden maar ten bate en op risico van de onderneming Termijnverrichtingen Belastinglatenties Vervallen belastingschulden en schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Andere niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Soorten niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen die vermeld worden in de toelichting volgens het verkort jaarrekeningschema Zekerheden die door de onderneming werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden Zekerheden die door de onderneming of door derden werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming Vervallen belastingschulden en schulden ten aanzien van het bestuur en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Andere niet in de balans opgenomen verplichtingen Invloed op de solvabiliteit Samenvatting solvabiliteit (tabel T12) HOOFDSTUK 8 LIQUIDITEIT Nettobedrijfskapitaal, nettobedrijfskapitaalbehoefte en nettokas Nettobedrijfskapitaal Nettobedrijfskapitaalbehoefte Nettokas Liquiditeitsratio s, afgeleid van het nettobedrijfskapitaal Liquiditeitsratio in ruime zin of current ratio Liquiditeitsratio in enge zin of acid test Liquiditeitsratio s, afgeleid van de nettobedrijfskapitaalbehoefte Globale rotatie van de voorraden en de bestellingen in uitvoering Rotatie van de aangekochte voorraden Rotatie van de geproduceerde voorraden en de bestellingen in uitvoering ix

6 Dagen klantenkrediet Dagen leverancierskrediet Nettokasratio Samenvatting liquiditeit (tabel T13) HOOFDSTUK 9 INTERPRETATIE EN BEOORDELING VAN FINANCIËLE RATIO S Goed/slecht-classificatie Absolute maatstaven Vergelijking in de tijd Vergelijking tussen ondernemingen Statistieken, opgemaakt op basis van de jaarrekeningen en van de sociale balansen door de Balanscentrale van de Nationale Bank van België Inleiding Statistische populatie Ondernemingen die tussenkomen in de statistieken m.b.t. de jaarrekeningen Ondernemingen die tussenkomen in de statistieken m.b.t. de sociale balansen Groeperingen waarvoor statistieken beschikbaar zijn Sectorale groeperingen Groeperingen per rechtsvorm Gepubliceerde statistieken Globalisaties Financiële ratio s Samenvatting DEEL 3. ANALYSE VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOLGENS DE VENNOOTSCHAPSWET HOOFDSTUK 10 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOLGENS DE VENNOOTSCHAPSWET Toepassingsgebied Inhoud Boekhoudprincipes, waarderingsregels en consolidatiemethoden Boekhoudprincipes Waarderingsregels Integrale consolidatie Evenredige consolidatie (art. 150 KB ) Vermogensmutatiemethode (art. 152 en 153 KB ) Geconsolideerde balans x

7 10.5. Geconsolideerde resultatenrekening Geconsolideerde toelichting (art. 165 KB ) Geconsolideerd jaarverslag (art. 119 W.Venn.) Controle van de geconsolideerde jaarrekening Openbaarmaking van de geconsolideerde jaarrekening en de geconsolideerde verslagen Voorbeeld (tabel 15) HOOFDSTUK 11 HERWERKING VAN DE GECONSOLIDEERDE BALANS EN DE GECONSOLI DEERDE RESULTATENREKENING VOLGENS DE VENNOOTSCHAPSWET EN KASSTROMENANALYSE Herwerking van de geconsolideerde balans en resultatenrekening volgens de vennootschapswet Herwerkte balans (tabel T17) Herwerkte resultatenrekening (tabel T18) Horizontale en verticale analyse van de balans en de resultatenrekening Geconsolideerde kasstromenanalyse op basis van de geconsolideerde jaarrekening volgens de vennootschapswet Mutatiebalans (tabel T19) Cashflow van het uitgebreid eigen vermogen en operationele cashflow na belastingen Verandering van de nettobedrijfskapitaalbehoefte Investeringen en desinvesteringen in (uitgebreide) vaste activa exclusief positieve consolidatieverschillen Investeringen en desinvesteringen in geconsolideerde deelnemingen (tabel 11.4) Financiering met financieel vreemd vermogen Financiering met extern eigen vermogen Kasstroom uit operaties, investeringen en financiering (tabel T20) Bijlage Aanpassingen van de kasstromenanalyse (geconsolideerd schema volgens de vennootschapswet) HOOFDSTUK 12 RATIOANALYSE VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOLGENS DE VENNOOTSCHAPSWET Toegevoegde waarde (tabel T21) Rendabiliteit (tabel T22) Solvabiliteit (tabel T23) Liquiditeit (tabel T24) xi

8 12.5. Samenvatting Bijlage 12.1: Groepshefboomeffect DEEL 4. ANALYSE VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOLGENS DE IFRS-NORMEN HOOFDSTUK 13 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOLGENS DE IFRS-NORMEN Toepassing van de IFRS-normen in België Inhoud Boekhoudprincipes volgens het IFRS-kader Grondbeginsel Kwalitatieve kenmerken van nuttige financiële informatie Fundamentele kwalitatieve kenmerken Eigenschappen die de kwaliteit verhogen Het IFRS-model van de Balanscentrale van de Nationale Bank van België Voorbeeld (tabel T25) HOOFDSTUK 14 HERWERKING VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOLGENS DE IFRS-NORMEN EN KASSTROMENANALYSE Herwerkte balans volgens de IFRS-normen (tabel T27) Herwerkt overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten volgens de IFRS-normen (tabellen T28, T29 en T30) Herwerkt mutatieoverzicht van het eigen vermogen volgens de IFRS-normen (tabel T31) Geconsolideerde kasstromenanalyse volgens de IFRS-normen (tabel T32) HOOFDSTUK 15 RATIOANALYSE VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOLGENS DE IFRS-NORMEN Toegevoegde waarde (tabel T33) Rendabiliteit (tabel T34) Solvabiliteit (tabel T35) Liquiditeit (tabel T36) xii

9 DEEL 5. FAILLISSEMENTEN EN MODELLEN VOOR SUCCES EN FALING HOOFDSTUK 16 DEFINITIE VAN ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN EN FAILLISSEMENTEN Bedrijfseconomische definitie van ondernemingen in moeilijkheden Juridische definitie van ondernemingen in moeilijkheden Omvang en kenmerken van faillissementen in België Besluit HOOFDSTUK 17 MODELLEN VOOR SUCCES EN FALING Lineaire modellen Ooghe-Verbaere 1982 (OV 82) Schattingsmethode Variabelenselectie Populatie en steekproeven Lineaire modellen OV 82 en ratio s (tabellen T37, T38, T39 en T40) Logitmodellen Ooghe-Joos-De Vos 1991 (OJD 91) Schattingsmethode Variabelenselectie Populatie en steekproeven Logitmodellen OJD 91 en financiële variabelen (tabellen T41 en T42) Simpele-intuïtieve modellen 2005 (SIM 05) Schattingsmethode Variabelenselectie Populatie en steekproeven SIM 05-modellen, FiTo -score en ratio s (tabel T43) Gebruik van de modellen Berekening van de scores Classificatie-instrument Ongewogen gemiddeld foutenpercentage als performantiemaatstaf voor de nauwkeurigheid van modellen Positioneringsinstrument Toepassing van de diverse jaarmodellen op de opeenvolgende jaarrekeningen van een onderneming Besluit Algemeen besluit Literatuur Trefwoordenregister xiii

10 HANDBOEK FINANCIËLE ANALYSE VAN DE ONDERNEMING BOEKDEEL 2

11 Tabel T1: Jaarrekening (volledig schema)... 1 Tabel T2: Jaarrekening: geselecteerde informatie in duizenden euro (volledig schema) Tabel T3: Jaarrekening (verkort schema) Tabel T4: Jaarrekening: geselecteerde informatie in duizenden euro (verkort schema) Tabel T5: Herwerkte balans (volledig en verkort schema) Tabel T6: Herwerkte resultatenrekening (volledig schema) Tabel T7: Herwerkte resultatenrekening (verkort schema) Tabel T8: Mutatiebalans met vermogensstijgingen en -dalingen (volledig en verkort schema) Tabel T9: Kasstromenoverzicht (volledig en verkort schema) Tabel T10: Toegevoegdewaarderatio s (volledig en verkort schema) Tabel T11: Rendabiliteitsratio s (volledig en verkort schema) Tabel T12: Solvabiliteitsratio s (volledig en verkort schema) Tabel T13: Liquiditeitsratio s (volledig en verkort schema) Tabel T14: Statistiek van de financiële ratio s voor PU groepering 270 Vervaardiging van voedings- en genotsmiddelen (volledige en verkorte schema s, boekjaar 20X3) en de ratio s van het voorbeeld Tabel T15: Geconsolideerde jaarrekening volgens de vennootschapswet in duizenden euro Tabel T16: Jaarrekening: geselecteerde informatie in duizenden euro (geconsolideerd schema volgens de vennootschapswet) Tabel T17: Herwerkte balans (geconsolideerd schema volgens de vennootschapswet) Tabel T18: Herwerkte resultatenrekening met uitsplitsing van de bedrijfsresultaten naar hun aard (geconsolideerd schema volgens de vennootschapswet) Tabel T19: Mutatiebalans met vermogensstijgingen en -dalingen (geconsolideerd schema volgens de vennootschapswet) Tabel T20: Kasstromenoverzicht (geconsolideerd schema volgens de vennootschapswet) Tabel T21: Toegevoegdewaarderatio s (geconsolideerd schema volgens de vennootschapswet) v

12 Tabel T22: Rendabiliteitsratio s (geconsolideerd schema volgens de vennootschapswet) Tabel T23: Solvabiliteitsratio s (geconsolideerd schema volgens de vennootschapswet) Tabel T24: Liquiditeitsratio s (geconsolideerd schema volgens de vennootschapswet) Tabel T25: Geconsolideerde jaarrekening volgens de IFRS-normen in duizenden euro Tabel T26: Jaarrekening: geselecteerde informatie (geconsolideerd schema volgens de IFRS-normen) Tabel T27: Herwerkte balans (geconsolideerd schema volgens de IFRS-normen) Tabel T28: Herwerkte categoriale winst- en verliesrekening (geconsolideerd schema volgens de IFRS-normen) Tabel T29: Herwerkte functionele winst- en verliesrekening (geconsolideerd schema volgens de IFRS-normen) Tabel T30: Herwerkt overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (geconsolideerd schema volgens de IFRS-normen) Tabel T31: Herwerkt mutatieoverzicht van het eigen vermogen (geconsolideerd schema volgens de IFRS-normen) Tabel T32: Herwerkt kasstromenoverzicht (geconsolideerd schema volgens de IFRSnormen) Tabel T33: Toegevoegdewaarderatio s (geconsolideerd schema volgens de IFRSnormen) Tabel T34: Rendabiliteitsratio s (geconsolideerd schema volgens de IFRS-normen) Tabel T35: Solvabiliteitsratio s (geconsolideerd schema volgens de IFRS-normen) Tabel T36: Liquiditeitsratio s (geconsolideerd schema volgens de IFRS-normen) Tabel T37: Algemeen lineair model 1 tot 3 jaar vóór faling OV 82 voor volledige jaarrekeningen Tabel T38: Lineair model 1 jaar vóór faling OV 82 voor volledige jaarrekeningen Tabel T39: Lineair model 2 jaar vóór faling OV 82 voor volledige jaarrekeningen Tabel T40: Lineair model 3 jaar vóór faling OV 82 voor volledige jaarrekeningen Tabel T41: Logitmodel 1 jaar vóór faling OJD 91 voor verkorte en volledige jaarrekeningen Tabel T42: Logitmodel 3 jaar vóór faling OJD 91 voor verkorte en volledige jaarrekeningen Tabel T43: SIM-model 05 voor verkorte en volledige jaarrekeningen vi

Handboek financiële analyse van de onderneming

Handboek financiële analyse van de onderneming Handboek financiële analyse van de onderneming Theorie en toepassing op de jaarrekening Boekdeel 1 Prof. dr. Hubert OoGHE Emeritus buitengewoon hoogleraar aan de Vlerick Leuven Gent Management School en

Nadere informatie

INHOUD. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... xxi

INHOUD. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... xxi INHOUD Voor een eerste kennismaking of een inleidende cursus kunnen de delen met * weggelaten worden. Lijst van tabellen.............................................. Lijst van figuren..............................................

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... xxi

INHOUDSOPGAVE. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... xxi INHOUDSOPGAVE Voor een eerste kennismaking of een inleidende cursus kunnen de delen met * weggelaten worden. Lijst van tabellen.............................................. Lijst van figuren..............................................

Nadere informatie

HANDBOEK FINANCIËLE ANALYSE VAN DE ONDERNEMING BOEKDEEL 1

HANDBOEK FINANCIËLE ANALYSE VAN DE ONDERNEMING BOEKDEEL 1 HANDBOEK FINANCIËLE ANALYSE VAN DE ONDERNEMING BOEKDEEL 1 HANDBOEK FINANCIËLE ANALYSE VAN DE ONDERNEMING THEORIE EN TOEPASSING OP DE JAARREKENING VOLGENS BELGIAN GAAP EN IFRS BOEKDEEL 1 Prof. dr. Hubert

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE ONDERNEMING BOEKDEEL 1

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE ONDERNEMING BOEKDEEL 1 FINANCIËLE ANALYSE VAN DE ONDERNEMING BOEKDEEL 1 FINANCIËLE ANALYSE VAN DE ONDERNEMING THEORIE EN TOEPASSING OP DE JAARREKENING VOLGENS BELGIAN GAAP EN IFRS BOEKDEEL 1 Prof. dr. Hubert Ooghe Vlerick Business

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN...........................................

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 Inhoud WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN..........................................

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST CARINE COPPENS MIEKE KIMPE Derde editie Antwerpen Cambridge Financiële analyse van de jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST MIEKE KIMPE CARINE COPPENS Vierde editie Antwerpen Cambridge Financiële analyse van de jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST MIEKE KIMPE CARINE COPPENS Vijfde editie Antwerpen Cambridge Financiële analyse van de jaarrekening

Nadere informatie

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999.

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999. Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 30 01 Fax + 32 2 221 32 66 helpdesk.ba@nbb.be www.nbb.be ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel Ondernemingsdossier BE 0999.999.999

Nadere informatie

FINANWA_VB_1110.book Page 7 Tuesday, September 6, :56 AM INHOUDSOPGAVE

FINANWA_VB_1110.book Page 7 Tuesday, September 6, :56 AM INHOUDSOPGAVE FINANWA_VB_1110.book Page 7 Tuesday, September 6, 2011 10:56 AM INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 De jaarrekening 13 1.1. Inleiding 13 1.2. Algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en de jaarrekening 13 1.3. Boekhoudkundige

Nadere informatie

2. Welke onderneming heeft op basis van onderstaande gegevens de meest gunstige liquiditeitspositie?

2. Welke onderneming heeft op basis van onderstaande gegevens de meest gunstige liquiditeitspositie? 1. Welke van onderstaande uitspraken is correct? a. Het controleverslag van de commissaris verschaft zekerheid dat er geen onjuistheden in de jaarrekening voorkomen. b. Het controleverslag van de commissaris

Nadere informatie

DE JAARREKENING VAN EEN VERENIGING (STICHTING) DOORGELICHT

DE JAARREKENING VAN EEN VERENIGING (STICHTING) DOORGELICHT DE JAARREKENING VAN EEN VERENIGING (STICHTING) DOORGELICHT DE JAARREKENING VAN EEN VERENIGING (STICHTING) DOORGELICHT inclusief financiële analyse van de jaarrekening van de grote en zeer grote verenigingen

Nadere informatie

UITLEG EXAMEN 1E ZIT

UITLEG EXAMEN 1E ZIT UITLEG EXAMEN 1E ZIT 2017-2018 T5 & T6: getallen bij bedragen tijdsindexen en structuurpercentages weg, enkel nog namen en codes Wel deelpunten als getallen en bewerkingen juist zijn 1 E ZIT 2015-2016

Nadere informatie

LIQUIDITEIT. + kasinkomsten (=omzet + afname handelsdebiteuren/ - toename handelsdebiteuren) - totale kasstroom van operaties : 360

LIQUIDITEIT. + kasinkomsten (=omzet + afname handelsdebiteuren/ - toename handelsdebiteuren) - totale kasstroom van operaties : 360 LIQUIDITEIT 1. Netto bedrijfskapitaal = NBK RATIO: beperkte vlottende activa schulden op korte termijn INTERPRETATIE: in s; vergelijking (1) welke activa binnen 12 maand zullen worden omgezet in beschikbare

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse Dossier De brouwerij Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. RESULTAAT... 3 1.1. RESULTATENREKENING...

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

inhoud voorwoord lijst van figuren inleiding hoofdstuk 1. de jaarrekening

inhoud voorwoord lijst van figuren inleiding hoofdstuk 1. de jaarrekening inhoud 5 inhoud voorwoord 11 lijst van figuren 13 inleiding 17 hoofdstuk 1. de jaarrekening 19 1.1 Inleiding 19 1.2 De onderdelen van de jaarrekening 22 1.2.1 De balans 22 1.2.2 De resultatenrekening 23

Nadere informatie

DOSSIER N BUDGET/FEDCOM/2015/02 - Annexe 2.4. Balanscentrale. Ondernemingsdossier

DOSSIER N BUDGET/FEDCOM/2015/02 - Annexe 2.4. Balanscentrale. Ondernemingsdossier DOSSIER N BUDGET/FEDCOM/2015/02 - Annexe 2.4 Balanscentrale Ondernemingsdossier Beknopte handleiding Oktober 2008 Inleiding De Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB) staat in voor de verspreiding

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord 13

Inhoudstafel. Voorwoord 13 Inhoudstafel Voorwoord 13 Deel I KLEINE VENNOOTSCHAPPEN 15 Hoofdstuk 1 De financiële informatie 17 1. Inleiding 17 2. De jaarrekening 18 2.1 De balans 19 2.2 De resultatenrekening 20 2.3 De toelichting

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... DEEL I INLEIDING

Inhoud. Voorwoord... DEEL I INLEIDING Inhoud Voorwoord............................................ i DEEL I INLEIDING Hoofdstuk 1. Definitie en grondbeginselen............... 3 A. Definitie.......................................... 3 B. Verantwoording

Nadere informatie

Proefexamen Financiële Rapportering en Analyse

Proefexamen Financiële Rapportering en Analyse Proefexamen Financiële Rapportering en Analyse 2017-2018 Theorie 1. De Balanced Scorecard is een raamwerk dat managers toelaat de missie, strategie en doelstellingen van een onderneming te vertalen in

Nadere informatie

Turnhout. Financiële analyse. Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen

Turnhout. Financiële analyse. Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen Turnhout Financiële analyse Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen 2010-2011 FINANCIËLE ANALYSE ATLASCOPCO Inhoudsopgave Atlas Copco... 4 Situering van Atlas Copco in haar sector... 4 Eerste situering

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING. Conform de cursus Financieel Beheer IAB en de berekeningen door Ooghe en Van Wymeersch

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING. Conform de cursus Financieel Beheer IAB en de berekeningen door Ooghe en Van Wymeersch FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING Conform de cursus Financieel Beheer IAB en de berekeningen door Ooghe en Van Wymeersch INFO De berekeningen in deze powerpointpresentatie zijn terug te vinden in

Nadere informatie

De omzet moet ingevuld zijn (verplichte vermelding) 70 > 0

De omzet moet ingevuld zijn (verplichte vermelding) 70 > 0 5.3.5 Definitie van de ratio's voor ondernemingen Codes die voorkomen in het A. EXPLOITATIE 1. BRUTOVERKOOPMARGE De omzet moet ingevuld zijn (verplichte vermelding) 70 > 0 Bedrijfswinst (-verlies) + 9901

Nadere informatie

KDT Financiele analyse P07.01 2 STROOMANALYSE. stroomanalyse

KDT Financiele analyse P07.01 2 STROOMANALYSE. stroomanalyse KDT Financiele analyse P07.01 1 STROOMANALYSE KDT Financiele analyse P07.01 2 stroomanalyse ratio-analyse is statisch = beeld op balansdatum = kenschetsende verhouding op balansdatum stroomanalyse is dynamisch

Nadere informatie

De student kan: Studeertijd:80 uren

De student kan: Studeertijd:80 uren STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Boekhouden Accountancy Module Financiële analyse Plaats van de module in de opleiding: Ondernemingen verspreiden informatie over hun prestaties en financiële toestand

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 INLEIDING WAAROM EEN GECONSOLIDEERDE JAARREKENING? BASISPRINCIPES... 3 HOOFDSTUK 2 BEGRIPSBEPALINGEN...

Inhoud HOOFDSTUK 1 INLEIDING WAAROM EEN GECONSOLIDEERDE JAARREKENING? BASISPRINCIPES... 3 HOOFDSTUK 2 BEGRIPSBEPALINGEN... HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 1 1 WAAROM EEN GECONSOLIDEERDE JAARREKENING?... 2 2 BASISPRINCIPES... 3 HOOFDSTUK 2 BEGRIPSBEPALINGEN... 7 1 DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING... 8 2 DE MOEDER- EN DOCHTERVENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

INHOUD. Beknopte biografie van de auteurs. HOOFDSTUK 1 Draagwijdte van het financieel beheer 1. HOOFDSTUK 2 Inleiding tot de jaarrekening 19

INHOUD. Beknopte biografie van de auteurs. HOOFDSTUK 1 Draagwijdte van het financieel beheer 1. HOOFDSTUK 2 Inleiding tot de jaarrekening 19 INHOUD Beknopte biografie van de auteurs v HOOFDSTUK 1 Draagwijdte van het financieel beheer 1 1.1. Het financieringsvraagstuk 1 1.2. Draagwijdte, organisatie en stijgend belang van de financiële functie

Nadere informatie

Financiële analyse vzw

Financiële analyse vzw Financiële analyse vzw Dossier De Vereniging vzw Deze studie werd opgemaakt door S-PAS bvba - www.espas.be Daarbij is gebruik gemaakt van de boekhoudkundige gegevens van De Vereniging vzw INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HAND-OUT VAN DE SLIDES. Praktijk gerichte Financiële analyse

HAND-OUT VAN DE SLIDES. Praktijk gerichte Financiële analyse 1 HAND-OUT VAN DE SLIDES Praktijk gerichte Financiële analyse 2 10/1/2012 RATIO-ANALYSE 6 oktober 2012 BIBF www.moorestephens.be Precise. Proven. Performance 1 Ratio-analyse Een praktische benadering Precise.

Nadere informatie

Inhoud. Auteurs Ten geleide... 10

Inhoud. Auteurs Ten geleide... 10 Inhoud Auteurs... 9 Ten geleide... 10 1 De jaarrekening: balans & winst-en-verliesrekening... 13 1.1 Inleiding... 13 1.2 De balans en de winst-en-verliesrekening... 14 1.2.1 De balans... 14 1.2.2 Het boekhoudkundig

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Liquiditeit en rendabiliteit hebben betrekking op de verschillende aspecten van de financiële situatie van de onderneming.

Liquiditeit en rendabiliteit hebben betrekking op de verschillende aspecten van de financiële situatie van de onderneming. Ratio's en balanslezen (ontwerp samengesteld door Hendrik Claessens met een aangepast deel van Prof. Herman Van den Brande) De belangrijkste doelstelling van financiële analyse is een duidelijk en overzichtelijk

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Balanscentrale Statistieken betreffende de jaarrekeningen van ondernemingen, de jaarrekeningen van grote verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen, en de sociale balansen Verklarende nota

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

KDT Financiele analyse P07.01 1

KDT Financiele analyse P07.01 1 KDT Financiele analyse P07.01 1 STROOMANALYSE KDT Financiele analyse P07.01 2 stroomanalyse ratio-analyse is statisch = beeld op balansdatum = kenschetsende verhouding op balansdatum stroomanalyse is dynamisch

Nadere informatie

CONSOLIDATIE. Belgian GAAP en IFRS

CONSOLIDATIE. Belgian GAAP en IFRS CONSOLIDATIE Belgian GAAP en IFRS CARINE COPPENS MARIO DEKEYSER Antwerpen Cambridge Consolidatie. Belgian GAAP en IFRS Carine Coppens en Mario Dekeyser 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be Omslagfoto:

Nadere informatie

1.1 Inleiding 1. 1.2 Onderdelen balanced scorecard 1. 1.3 De prestatie-indicatoren bij het intern perspectief nader toegelicht 4

1.1 Inleiding 1. 1.2 Onderdelen balanced scorecard 1. 1.3 De prestatie-indicatoren bij het intern perspectief nader toegelicht 4 Inhoud Voorwoord V 1 Balanced Scorecard 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Onderdelen balanced scorecard 1 1.3 De prestatie-indicatoren bij het intern perspectief nader toegelicht 4 1.4 Voorbeeld analyseren aan de

Nadere informatie

Eerbied voor het hout en respect voor de mens

Eerbied voor het hout en respect voor de mens Onderstaand treffen we informatie aan over de onderneming Lagae Hout N.V. en cijfergegevens uit de jaarrekeningen van 25, 26 en 27 Op basis van deze informatie gaan we de theorie van de ratioanalyse omzetten

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2012 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2012 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2012 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN CONSOLIDATIE TWEEDE EDITIE

HANDBOEK BOEKHOUDEN CONSOLIDATIE TWEEDE EDITIE HANDBOEK BOEKHOUDEN CONSOLIDATIE TWEEDE EDITIE HANDBOEK BOEKHOUDEN CONSOLIDATIE Em. Prof. dr. Erik De Lembre Lic. Sadi Podevijn Tweede editie Antwerpen Cambridge Handboek Boekhouden. Consolidatie. Tweede

Nadere informatie

Balanscentrale. Ondernemingsdossier. Methodologische bijlage

Balanscentrale. Ondernemingsdossier. Methodologische bijlage Balanscentrale Ondernemingsdossier Methodologische bijlage November 2014 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure

Nadere informatie

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15 AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 1. Algemene principes 17 1.1. Evolutie 17 1.2. Het principe van de secties 17 1.3. De omschrijving van bepaalde rubrieken 18

Nadere informatie

Bijzondere jeugdbijstand

Bijzondere jeugdbijstand Bijzondere jeugdbijstand Financiële analyse 2009-2011 21 januari 2013 adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35 mail contact@zorginspectie.be web www.zorginspectie.be

Nadere informatie

Voorwoord... 3 DEEL I ALGEMENE BOEKHOUDING VAN ZIEKENHUIZEN 11

Voorwoord... 3 DEEL I ALGEMENE BOEKHOUDING VAN ZIEKENHUIZEN 11 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 DEEL I ALGEMENE BOEKHOUDING VAN ZIEKENHUIZEN 11 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 13 A. Wetgeving... 13 B. Toe te passen bepalingen uit de boekhoudwetgeving voor ondernemingen...

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

RENTABILITEIT RENTABILITEIT. winst = continuïteit. = studie resultatenrekening = maakt onderneming voldoende winst?

RENTABILITEIT RENTABILITEIT. winst = continuïteit. = studie resultatenrekening = maakt onderneming voldoende winst? KDT Financiele analyse P05.01 1 RENTABILITEIT KDT Financiele analyse P05.01 2 RENTABILITEIT = studie resultatenrekening = maakt onderneming voldoende winst? winst = continuïteit 1 KDT Financiele analyse

Nadere informatie

Bovendien vindt u via de ingebouwde linken rechtstreeks het gezochte resultaat.

Bovendien vindt u via de ingebouwde linken rechtstreeks het gezochte resultaat. Testdossier Dit is een voorbeeld van een dossier opgemaakt met HannaH-Lise. De teksten zijn uittreksels een document van de BNB en dienen slechts ter illustratie. Na de selectie van de af te drukken delen

Nadere informatie

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden KDT Consolidatie 2 1 Procedure optellen van alle rubrieken (activa, passiva en resultatenrekeningen) van de enkelvoudige jaarrekeningen van de ondernemingen uit de consolidatiekring, alsof de groep van

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2009 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2009 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2009 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

Hoeveelheid info in de jaarrekening is wel afhankelijk van de grootte van de onderneming à maximum 1 criterium mag overschreden worden

Hoeveelheid info in de jaarrekening is wel afhankelijk van de grootte van de onderneming à maximum 1 criterium mag overschreden worden INLEIDING Analyse van de jaarrekening is enkel mogelijk als er een gepubliceerde jaarrekening is à vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid ongeacht de grootte (NV, BVBA, CVBA) Hoeveelheid info

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

Inhoud. Dankwoord XIII. Voorwoord. Ten geleide

Inhoud. Dankwoord XIII. Voorwoord. Ten geleide Inhoud Dankwoord Voorwoord Ten geleide XI XIII XV 1 DE ONDERNEMING 1 1.1 Ondernemen... 1 1.2 Ondernemenisproduceren... 4 1.3 Ondernemingsmodel... 5 1.4 Agencytheory... 12 1.5 Managementfactor... 12 1.6

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Proefexamen Financiële Rapportering en Analyse

Proefexamen Financiële Rapportering en Analyse Proefexamen Financiële Rapportering en Analyse 2015-2016 Theorie 1. De Balanced Scorecard is een raamwerk dat managers toelaat de missie, strategie en doelstellingen van een onderneming te vertalen in

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2011 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2011 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2011 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2010 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2010 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2010 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

Enkelvoudige jaarrekening

Enkelvoudige jaarrekening De hierna opgenomen verkorte jaarrekening is de jaarrekening van Bank Degroof Petercam nv waarvan de maatschappelijke zetel in de Nijverheidsstraat 44 te 1040 Brussel gevestigd is. Deze jaarrekening werd

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v

INHOUD. VOORWOORD... v INHOUD VOORWOORD...................................................... v HOOFDSTUK 1. WETTELIJK KADER.................................................. 1 1.1. Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet

Nadere informatie

SOLVABILITEIT SOLVABILITEIT

SOLVABILITEIT SOLVABILITEIT KDT Financiele analyse P04.01 1 SOLVABILITEIT KDT Financiele analyse P04.01 2 SOLVABILITEIT In hoeverre is een onderneming in staat haar financiële verplichtingen inzake intrestbetaling en schuldaflossing

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

17/06/2014 Bezoekerscentrum Havenbedrijf Gent Bernard Rommel DEEL 1

17/06/2014 Bezoekerscentrum Havenbedrijf Gent Bernard Rommel DEEL 1 17/06/2014 Bezoekerscentrum Havenbedrijf Gent Bernard Rommel DEEL 1 Deel 1: cijfers en gevoeligheidsanalyses Het dashboard: cijfers van 2013 en trends Toelichtingen: Definities financiële ratio s Werkkapitaalschommelingen:

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

Sterke groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 9% zorgt voor toename Ebitda met 12%

Sterke groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 9% zorgt voor toename Ebitda met 12% Sterke groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 9% zorgt voor toename Ebitda met 12% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers eerste halfjaar

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Toetstermen STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie Financiering 5

Toetstermen STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie Financiering 5 Toetstermen STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie Financiering 5 K= Kennisvraag, de kandidaat moet één of meerdere begrippen beschrijven, noemen of herkennen, en/of kenmerken, voorbeelden, verschillen of

Nadere informatie

Kredietadvies. Officiële gegevens

Kredietadvies. Officiële gegevens Datum: 23/09/2005 Betreft: 434360456 D.F.M. INTERNATIONAL TRADING NV RUYSEVELTSLEI 12 2950 KAPELLEN R1 Handelsrapport Kredietadvies Datum 23-09-2005 Het berekende kredietmaximum bedraagt : 1.250 EUR Het

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

CONSOLIDATIE- ZAKBOEKJE 2012

CONSOLIDATIE- ZAKBOEKJE 2012 CONSOLIDATIE- ZAKBOEKJE 2012 Onder leiding van Prof. em. Dr. E. De Lembre Buitengewoon hoogleraar Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering, Universiteit Gent Past President Ernst & Young Mevr. S. Podevijn

Nadere informatie

Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17.

Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17. Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17.0%) Kerncijfers 1H 2018 ten opzichte van 1H 2017 Mio 1H 2018

Nadere informatie

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer:

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer: Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteldatum: 3 januari 214 Periode: 1 januari 212 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Balanscentrale. Ondernemingsdossier

Balanscentrale. Ondernemingsdossier Balanscentrale Ondernemingsdossier Methodologie en gebruiksaanwijzing Oktober 2008 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Prognose 213-214 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 26 oktober 212 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 214 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel Aggregaten

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING RESULTAATVERWERKING (in duizenden EUR) Boekjaar Vorig A. Te bestemmen winstsaldo 8.211 12.282 Te verwerken verliessaldo (-) 1. Te bestemmen winst van het -3.578 9.842 Te verwerken verlies van het (-) 2.

Nadere informatie

Financiële winst meten, meer dan winst?! Piet Gillard Peter Bulckaert Ronald Koopman

Financiële winst meten, meer dan winst?! Piet Gillard Peter Bulckaert Ronald Koopman Financiële winst meten, meer dan winst?! Piet Gillard Peter Bulckaert Ronald Koopman 20/03/2015 1 WELKOM Piet Gillard (afdeling Toezicht, agentschap Inspectie RWO) Peter Bulckaert (Visitatieraad) Ronald

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Balanscentrale Statistieken betreffende de jaarrekeningen van ondernemingen, de jaarrekeningen van grote verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen, en de sociale balansen Verklarende nota

Nadere informatie

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteldatum: 23 mei 211 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 213 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Voorwaarde voor het berekenen van de ratio De noemer moet positief zijn 70/74 > 0 70/74 > 0

Voorwaarde voor het berekenen van de ratio De noemer moet positief zijn 70/74 > 0 70/74 > 0 5.3.6 Definitie van de ratio's voor verenigingen en stichtingen Codes die voorkomen in het A. EXPLOITATIE 1. BRUTOMARGE OP BEDRIJFSOPBRENGSTEN (%) De noemer moet positief zijn 70/74 > 0 70/74 > 0 Bedrijfswinst

Nadere informatie

4-10-2011. Wat is gezond?

4-10-2011. Wat is gezond? Wat is gezond? 1 Hoe minder schuld, hoe beter het bedrijf ervoor staat akkoord 25% geen mening 0% niet akkoord 75% n=8 Winst maken is voor een bedrijf minder belangrijk dan geld verdienen akkoord 13% niet

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING

HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING Doel: De jaarrekening bevat een grote hoeveelheid aan informatie, maar is minder bruikbaar voor financiele analyse. Daarom worden balans, resultatenrekening

Nadere informatie

Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse

Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse De compenserende bedragen en exploitatiesubsidies (740) maken deel uit van de Andere bedrijfsopbrengsten (74) en worden in de toelichting gedetailleerd. We

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2014/3 De boekhoudkundige verwerking van mutaties binnen het eigen vermogen van een geassocieerde onderneming I. Inleiding Advies van 2 april 2014 1 1.

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Balanscentrale Statistieken betreffende de jaarrekeningen van ondernemingen, de jaarrekeningen van grote verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen, en de sociale balansen Verklarende nota

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie