Inhoud. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1"

Transcriptie

1 Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... xv xix xxi HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING Onderneming, toegevoegde waarde en belanghebbenden Rol van de financiële analyse Basiselementen Doelstelling Analysetechnieken DEEL 1. ENKELVOUDIGE JAARREKENING EN KASSTROMEN (VOLLEDIG EN VERKORT SCHEMA) HOOFDSTUK 2 ENKELVOUDIGE JAARREKENING VOLGENS DE VENNOOTSCHAPSWET Toepassingsgebied Inhoud Boekhoudprincipes Boekhoudkundige uitgangspunten Vaststellen van de gebeurtenissen Waarderingsbeginselen Rapporteringsbeginselen Balans Resultatenrekening en resultaatverwerking Toelichting (art. 91 A, 94 A en 97 A en C KB ) Sociale balans (art. 91 B en 97 B KB ) v

2 2.8. Jaarverslag Controleverslag Openbaarmaking Voorbeeld (tabellen T1 en T3) HOOFDSTUK 3 HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING (VOLLEDIG EN VERKORT SCHEMA), HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE Codes en berekeningswijze Herwerkte balans (tabel T5) Herwerkte resultatenrekening en resultaatverwerking Herwerkte resultatenrekening en resultaatverwerking volgens het volledig schema (tabel T6) Herwerkte resultatenrekening en resultaatverwerking volgens het verkort schema (tabel T7) Horizontale analyse of analyse in de tijd Verticale analyse of analyse van de structuur HOOFDSTUK 4 KASSTROMENANALYSE Financiële stromen en cyclus van financiële stromen Mutatiebalans (tabel T8) Cashflow Cashflow als optelling Cashflow als verschil Betekenis van de cashflow Cashflow van het eigen vermogen en operationele cashflow na belastingen Nettobedrijfskapitaalbehoefte en verandering van de nettobedrijfskapitaalbehoefte Nettobedrijfskapitaalbehoefte Verandering van de nettobedrijfskapitaalbehoefte Investeringen en desinvesteringen in (uitgebreide) vaste activa Financiering met financieel vreemd vermogen Financiële kaskosten van het vreemd vermogen Financiering met voorzieningen en uitgestelde belastingen Financiering met schulden op meer dan één jaar, met schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen en met financiële schulden op ten hoogste één jaar Financiering met extern eigen vermogen Kasstroom uit operaties, investeringen en financiering (tabel T9) vi

3 4.9. Gebruik van kasstromenanalyse Kasstromenanalyse van het verleden Vrije kasstroom en waardebepaling van de onderneming Kasstromen als instrument voor financiële planning op middellange en lange termijn Bijlage 4.1. Aanpassingen van de kasstromenanalyse (volledig = VOL en verkort = VKT schema) DEEL 2. RATIOANALYSE VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING (VOLLEDIG EN VERKORT SCHEMA) HOOFDSTUK 5 TOEGEVOEGDE WAARDE Het begrip toegevoegde waarde Oorsprong van de toegevoegde waarde Verdeling van de toegevoegde waarde Toegevoegde waarde, financiële en uitzonderlijke resultaten en overheidssubsidies Berekening van de toegevoegde waarde op basis van de jaarrekening Berekening van de toegevoegde waarde volgens het volledig schema Berekening van de toegevoegde waarde volgens het verkort schema Analyse van de toegevoegde waarde Verdeling van de toegevoegde waarde over de verschillende productiefactoren in de onderneming Bruto toegevoegde waarde per werknemer en personeelskosten per werknemer Investeringsgraad Overheidssubsidiëringsgraad Interpretatie van de toegevoegde waarde Samenvatting toegevoegde waarde (tabel T10) HOOFDSTUK 6 RENDABILITEIT Rendabiliteit van de verkopen Bruto- en nettoverkoopmarge Evenwichtspuntanalyse en operationele hefboom Evenwichtspuntanalyse Graad van operationele hefboom Hypothesen van evenwichtspuntanalyse en operationele hefboom vii

4 6.2. Rendabiliteit van de activa Bruto- en nettorendabiliteit van het totaal van de activa Bruto- en nettorendabiliteit van de bedrijfsactiva Rotatie van de bedrijfsactiva Rendabiliteit van het eigen vermogen Netto- en brutorendabiliteit van het eigen vermogen Financiële hefboom Financiële hefboommultiplicator Graad van financiële hefboom Financiële hefboom als som Graad van operationele, financiële en totale hefboom Rendabiliteit op basis van de marktwaarde van de aandelen Winst per aandeel en prijs/winst-verhouding Winst per aandeel Prijs/winst-verhouding Cashflow per aandeel en prijs/cashflow-verhouding Marktrendabiliteit van aandelen Algemeen dividendmodel Dividendmodel met constante groeivoet Samenvatting rendabiliteit (tabel T11) Bijlage 6.1. Graad van operationele hefboom Bijlage 6.2. Graad van financiële hefboom Bijlage 6.3. Financiële hefboom als som HOOFDSTUK 7 SOLVABILITEIT Schuldgraad en financiële onafhankelijkheid Algemene schuldgraad en graad van financiële onafhankelijkheid Langetermijnschuldgraad en graad van financiële onafhankelijkheid Netto financiële schuldgraad Zelffinancieringsgraad Dekking van de financiële kosten van het vreemd vermogen door het nettoresultaat na niet-kaskosten en vóór financiële kosten Dekking van het vreemd vermogen door de cashflow Dekking van het totaal vreemd vermogen door de cashflow Dekking van het vreemd vermogen op lange termijn door de cashflow Dekking van de schulden op meer dan één jaar, die binnen het jaar vervallen, door de cashflow Dekking van het netto financieel vreemd vermogen door de cashflow Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Belang viii

5 Soorten niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen die vermeld worden in de toelichting volgens het volledig jaarrekeningschema Zekerheden die door de onderneming werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden Zekerheden die door de onderneming of door derden werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming Goederen en waarden van derden Goederen en waarden, aangehouden door derden maar ten bate en op risico van de onderneming Termijnverrichtingen Belastinglatenties Vervallen belastingschulden en schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Andere niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Soorten niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen die vermeld worden in de toelichting volgens het verkort jaarrekeningschema Zekerheden die door de onderneming werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden Zekerheden die door de onderneming of door derden werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming Vervallen belastingschulden en schulden ten aanzien van het bestuur en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Andere niet in de balans opgenomen verplichtingen Invloed op de solvabiliteit Samenvatting solvabiliteit (tabel T12) HOOFDSTUK 8 LIQUIDITEIT Nettobedrijfskapitaal, nettobedrijfskapitaalbehoefte en nettokas Nettobedrijfskapitaal Nettobedrijfskapitaalbehoefte Nettokas Liquiditeitsratio s, afgeleid van het nettobedrijfskapitaal Liquiditeitsratio in ruime zin of current ratio Liquiditeitsratio in enge zin of acid test Liquiditeitsratio s, afgeleid van de nettobedrijfskapitaalbehoefte Globale rotatie van de voorraden en de bestellingen in uitvoering Rotatie van de aangekochte voorraden Rotatie van de geproduceerde voorraden en de bestellingen in uitvoering ix

6 Dagen klantenkrediet Dagen leverancierskrediet Nettokasratio Samenvatting liquiditeit (tabel T13) HOOFDSTUK 9 INTERPRETATIE EN BEOORDELING VAN FINANCIËLE RATIO S Goed/slecht-classificatie Absolute maatstaven Vergelijking in de tijd Vergelijking tussen ondernemingen Statistieken, opgemaakt op basis van de jaarrekeningen en van de sociale balansen door de Balanscentrale van de Nationale Bank van België Inleiding Statistische populatie Ondernemingen die tussenkomen in de statistieken m.b.t. de jaarrekeningen Ondernemingen die tussenkomen in de statistieken m.b.t. de sociale balansen Groeperingen waarvoor statistieken beschikbaar zijn Sectorale groeperingen Groeperingen per rechtsvorm Gepubliceerde statistieken Globalisaties Financiële ratio s Samenvatting DEEL 3. ANALYSE VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOLGENS DE VENNOOTSCHAPSWET HOOFDSTUK 10 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOLGENS DE VENNOOTSCHAPSWET Toepassingsgebied Inhoud Boekhoudprincipes, waarderingsregels en consolidatiemethoden Boekhoudprincipes Waarderingsregels Integrale consolidatie Evenredige consolidatie (art. 150 KB ) Vermogensmutatiemethode (art. 152 en 153 KB ) Geconsolideerde balans x

7 10.5. Geconsolideerde resultatenrekening Geconsolideerde toelichting (art. 165 KB ) Geconsolideerd jaarverslag (art. 119 W.Venn.) Controle van de geconsolideerde jaarrekening Openbaarmaking van de geconsolideerde jaarrekening en de geconsolideerde verslagen Voorbeeld (tabel 15) HOOFDSTUK 11 HERWERKING VAN DE GECONSOLIDEERDE BALANS EN DE GECONSOLI DEERDE RESULTATENREKENING VOLGENS DE VENNOOTSCHAPSWET EN KASSTROMENANALYSE Herwerking van de geconsolideerde balans en resultatenrekening volgens de vennootschapswet Herwerkte balans (tabel T17) Herwerkte resultatenrekening (tabel T18) Horizontale en verticale analyse van de balans en de resultatenrekening Geconsolideerde kasstromenanalyse op basis van de geconsolideerde jaarrekening volgens de vennootschapswet Mutatiebalans (tabel T19) Cashflow van het uitgebreid eigen vermogen en operationele cashflow na belastingen Verandering van de nettobedrijfskapitaalbehoefte Investeringen en desinvesteringen in (uitgebreide) vaste activa exclusief positieve consolidatieverschillen Investeringen en desinvesteringen in geconsolideerde deelnemingen (tabel 11.4) Financiering met financieel vreemd vermogen Financiering met extern eigen vermogen Kasstroom uit operaties, investeringen en financiering (tabel T20) Bijlage Aanpassingen van de kasstromenanalyse (geconsolideerd schema volgens de vennootschapswet) HOOFDSTUK 12 RATIOANALYSE VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOLGENS DE VENNOOTSCHAPSWET Toegevoegde waarde (tabel T21) Rendabiliteit (tabel T22) Solvabiliteit (tabel T23) Liquiditeit (tabel T24) xi

8 12.5. Samenvatting Bijlage 12.1: Groepshefboomeffect DEEL 4. ANALYSE VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOLGENS DE IFRS-NORMEN HOOFDSTUK 13 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOLGENS DE IFRS-NORMEN Toepassing van de IFRS-normen in België Inhoud Boekhoudprincipes volgens het IFRS-kader Grondbeginsel Kwalitatieve kenmerken van nuttige financiële informatie Fundamentele kwalitatieve kenmerken Eigenschappen die de kwaliteit verhogen Het IFRS-model van de Balanscentrale van de Nationale Bank van België Voorbeeld (tabel T25) HOOFDSTUK 14 HERWERKING VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOLGENS DE IFRS-NORMEN EN KASSTROMENANALYSE Herwerkte balans volgens de IFRS-normen (tabel T27) Herwerkt overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten volgens de IFRS-normen (tabellen T28, T29 en T30) Herwerkt mutatieoverzicht van het eigen vermogen volgens de IFRS-normen (tabel T31) Geconsolideerde kasstromenanalyse volgens de IFRS-normen (tabel T32) HOOFDSTUK 15 RATIOANALYSE VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOLGENS DE IFRS-NORMEN Toegevoegde waarde (tabel T33) Rendabiliteit (tabel T34) Solvabiliteit (tabel T35) Liquiditeit (tabel T36) xii

9 DEEL 5. FAILLISSEMENTEN EN MODELLEN VOOR SUCCES EN FALING HOOFDSTUK 16 DEFINITIE VAN ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN EN FAILLISSEMENTEN Bedrijfseconomische definitie van ondernemingen in moeilijkheden Juridische definitie van ondernemingen in moeilijkheden Omvang en kenmerken van faillissementen in België Besluit HOOFDSTUK 17 MODELLEN VOOR SUCCES EN FALING Lineaire modellen Ooghe-Verbaere 1982 (OV 82) Schattingsmethode Variabelenselectie Populatie en steekproeven Lineaire modellen OV 82 en ratio s (tabellen T37, T38, T39 en T40) Logitmodellen Ooghe-Joos-De Vos 1991 (OJD 91) Schattingsmethode Variabelenselectie Populatie en steekproeven Logitmodellen OJD 91 en financiële variabelen (tabellen T41 en T42) Simpele-intuïtieve modellen 2005 (SIM 05) Schattingsmethode Variabelenselectie Populatie en steekproeven SIM 05-modellen, FiTo -score en ratio s (tabel T43) Gebruik van de modellen Berekening van de scores Classificatie-instrument Ongewogen gemiddeld foutenpercentage als performantiemaatstaf voor de nauwkeurigheid van modellen Positioneringsinstrument Toepassing van de diverse jaarmodellen op de opeenvolgende jaarrekeningen van een onderneming Besluit Algemeen besluit Literatuur Trefwoordenregister xiii

10 HANDBOEK FINANCIËLE ANALYSE VAN DE ONDERNEMING BOEKDEEL 2

11 Tabel T1: Jaarrekening (volledig schema)... 1 Tabel T2: Jaarrekening: geselecteerde informatie in duizenden euro (volledig schema) Tabel T3: Jaarrekening (verkort schema) Tabel T4: Jaarrekening: geselecteerde informatie in duizenden euro (verkort schema) Tabel T5: Herwerkte balans (volledig en verkort schema) Tabel T6: Herwerkte resultatenrekening (volledig schema) Tabel T7: Herwerkte resultatenrekening (verkort schema) Tabel T8: Mutatiebalans met vermogensstijgingen en -dalingen (volledig en verkort schema) Tabel T9: Kasstromenoverzicht (volledig en verkort schema) Tabel T10: Toegevoegdewaarderatio s (volledig en verkort schema) Tabel T11: Rendabiliteitsratio s (volledig en verkort schema) Tabel T12: Solvabiliteitsratio s (volledig en verkort schema) Tabel T13: Liquiditeitsratio s (volledig en verkort schema) Tabel T14: Statistiek van de financiële ratio s voor PU groepering 270 Vervaardiging van voedings- en genotsmiddelen (volledige en verkorte schema s, boekjaar 20X3) en de ratio s van het voorbeeld Tabel T15: Geconsolideerde jaarrekening volgens de vennootschapswet in duizenden euro Tabel T16: Jaarrekening: geselecteerde informatie in duizenden euro (geconsolideerd schema volgens de vennootschapswet) Tabel T17: Herwerkte balans (geconsolideerd schema volgens de vennootschapswet) Tabel T18: Herwerkte resultatenrekening met uitsplitsing van de bedrijfsresultaten naar hun aard (geconsolideerd schema volgens de vennootschapswet) Tabel T19: Mutatiebalans met vermogensstijgingen en -dalingen (geconsolideerd schema volgens de vennootschapswet) Tabel T20: Kasstromenoverzicht (geconsolideerd schema volgens de vennootschapswet) Tabel T21: Toegevoegdewaarderatio s (geconsolideerd schema volgens de vennootschapswet) v

12 Tabel T22: Rendabiliteitsratio s (geconsolideerd schema volgens de vennootschapswet) Tabel T23: Solvabiliteitsratio s (geconsolideerd schema volgens de vennootschapswet) Tabel T24: Liquiditeitsratio s (geconsolideerd schema volgens de vennootschapswet) Tabel T25: Geconsolideerde jaarrekening volgens de IFRS-normen in duizenden euro Tabel T26: Jaarrekening: geselecteerde informatie (geconsolideerd schema volgens de IFRS-normen) Tabel T27: Herwerkte balans (geconsolideerd schema volgens de IFRS-normen) Tabel T28: Herwerkte categoriale winst- en verliesrekening (geconsolideerd schema volgens de IFRS-normen) Tabel T29: Herwerkte functionele winst- en verliesrekening (geconsolideerd schema volgens de IFRS-normen) Tabel T30: Herwerkt overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (geconsolideerd schema volgens de IFRS-normen) Tabel T31: Herwerkt mutatieoverzicht van het eigen vermogen (geconsolideerd schema volgens de IFRS-normen) Tabel T32: Herwerkt kasstromenoverzicht (geconsolideerd schema volgens de IFRSnormen) Tabel T33: Toegevoegdewaarderatio s (geconsolideerd schema volgens de IFRSnormen) Tabel T34: Rendabiliteitsratio s (geconsolideerd schema volgens de IFRS-normen) Tabel T35: Solvabiliteitsratio s (geconsolideerd schema volgens de IFRS-normen) Tabel T36: Liquiditeitsratio s (geconsolideerd schema volgens de IFRS-normen) Tabel T37: Algemeen lineair model 1 tot 3 jaar vóór faling OV 82 voor volledige jaarrekeningen Tabel T38: Lineair model 1 jaar vóór faling OV 82 voor volledige jaarrekeningen Tabel T39: Lineair model 2 jaar vóór faling OV 82 voor volledige jaarrekeningen Tabel T40: Lineair model 3 jaar vóór faling OV 82 voor volledige jaarrekeningen Tabel T41: Logitmodel 1 jaar vóór faling OJD 91 voor verkorte en volledige jaarrekeningen Tabel T42: Logitmodel 3 jaar vóór faling OJD 91 voor verkorte en volledige jaarrekeningen Tabel T43: SIM-model 05 voor verkorte en volledige jaarrekeningen vi

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Balanscentrale Statistieken betreffende de jaarrekeningen van ondernemingen, de jaarrekeningen van grote verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen, en de sociale balansen Verklarende nota

Nadere informatie

Financiële Rapportering en Analyse

Financiële Rapportering en Analyse 2de bach TEW/ HI(b) Financiële Rapportering en Analyse Hoorcolleges aangevuld uit boek Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 139 6.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen

Nadere informatie

INHOUD. Beknopte biografie van de auteurs. HOOFDSTUK 1 Draagwijdte van het financieel beheer 1. HOOFDSTUK 2 Inleiding tot de jaarrekening 19

INHOUD. Beknopte biografie van de auteurs. HOOFDSTUK 1 Draagwijdte van het financieel beheer 1. HOOFDSTUK 2 Inleiding tot de jaarrekening 19 INHOUD Beknopte biografie van de auteurs v HOOFDSTUK 1 Draagwijdte van het financieel beheer 1 1.1. Het financieringsvraagstuk 1 1.2. Draagwijdte, organisatie en stijgend belang van de financiële functie

Nadere informatie

Financieel beleid voor KMO

Financieel beleid voor KMO P R A K T I J K G I D S Financieel beleid voor KMO Hoe houd ik mijn vennootschap gezond? SBB Partner voor bedrijvige mensen Inhoud van deze praktijkgids I. De jaarrekening 1. De balans p.3 Wat is een balans?

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Financieel management. De essentie

Financieel management. De essentie Financieel management. De essentie J. VAN HOE C. LAMMENS S. VANDERHAEGEN Financieel management. De essentie D/2013/45/316 - ISBN 978 94 014 1100 4 - NUR 782 Vormgeving cover: Studio Lannoo Vormgeving

Nadere informatie

Samenvatting Economisch Bedrijfsbeleid

Samenvatting Economisch Bedrijfsbeleid Samenvatting Economisch Bedrijfsbeleid Pepijn Mistiaen 3ELOT1 16-06-2005 1 De balans 1.1 Werk- en financieringsmiddelen 1.1.1 Financieringsmiddelen Dit zijn de middelen die de onderneming kan gebruiken

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 6: FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING Indeling: 1. Beschrijving van de ondernemingssituatie 2. Balansanalyse 3. Omloopsnelheid en -tijd Financiële analyse

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Model voor de neerlegging van jaarrekeningen

Model voor de neerlegging van jaarrekeningen Balanscentrale Model voor de neerlegging van jaarrekeningen Presentatie en handleiding Model voor de neerlegging van jaarrekeningen Presentatie en handleiding De informatie opgenomen in deze handleiding

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 iii Samenstelling Woord vooraf i DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 DEEL 2. ADVIEZEN 21 1. ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN 22 1.1. ADVIESBEVOEGDHEID 22 advies 14/1 Adviesbevoegdheid

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434. Ratio analyse

Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434. Ratio analyse Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be Ratio analyse INHOUDSOPGAVE 1. Liquiditeitsratio s...3 1.1. Current ratio of liquiditeit in ruime zin...3

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5 DEEL 0 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 1 WELKE JAARREKENINGEN WORDEN BESTUDEERD?... 3 2 ONDERNEMINGEN: VOLLEDIGE VERSUS VERKORTE JAARREKENING... 3 2.1 Ondernemingen... 3 2.2 Jaarrekening volgens het volledige

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 3 WIE ZIJN DE INFORMATIEVRAGERS?... 5 4 DE JAARREKENING, EEN ANTWOORD OP DE INFORMATIEVRAGERS...

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter Advies van 19 mei 2010 1. Inleiding De Regering heeft besloten een vennootschapsvorm in het leven te roepen

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Balanslezen www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Balanslezen www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Balanslezen Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING

HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING Doel: De jaarrekening bevat een grote hoeveelheid aan informatie, maar is minder bruikbaar voor financiele analyse. Daarom worden balans, resultatenrekening

Nadere informatie

BTW of nationaal nummer 0413.564.943

BTW of nationaal nummer 0413.564.943 1 9 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. JAARREKENING FIRMA OF NAAM/ Rechtsvorm: DIERICKX, LEYS & CIE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Adres: KASTEELPLEINSTRAAT Nr.: 44-46 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: ANTWERPEN

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 28/06/2012 BE 0453.066.016 46 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12237.00240 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Oxfam fairtrade Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Financieel management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Financieel management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Financieel management Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van

Nadere informatie

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108 5 bevoegdheid 1 woord vooraf 3 Deel 1. Adviezen 19 1. Adviezen m.b.t. de bevoegdheid van de CBN 20 1.1. Adviesbevoegdheid 20 advies 14/1 Adviesbevoegdheid 20 1.2 Afwijkingen 23 advies 108/1 Afwijkingen

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: verkort model voor verenigingen en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening kan u terecht op de website

Nadere informatie

Geconsolideerde Jaarrekening 1998. Haal de toekomst binnen

Geconsolideerde Jaarrekening 1998. Haal de toekomst binnen Geconsolideerde Jaarrekening 1998 Haal de toekomst binnen Inhoud Verslag van de Raad van Bestuur 3 Geconsolideerde Jaarrekening 8 Verslag van de commissaris-revisor 19 Samenvatting van de waarderingsregels

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie