Handboek financiële analyse van de onderneming

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek financiële analyse van de onderneming"

Transcriptie

1 Handboek financiële analyse van de onderneming Theorie en toepassing op de jaarrekening Boekdeel 1 Prof. dr. Hubert OoGHE Emeritus buitengewoon hoogleraar aan de Vlerick Leuven Gent Management School en aan de Universiteit Gent Prof. ir. Charles VAN WYMEERSCH Gewoon hoogleraar aan de Louvain School of Management en aan de Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Namur Derde druk intersentia Antwerpen - Oxford

2 INHOUD Voor een eerste kennismaking of een inleidende cursus kunnen de delen met * weggelaten worden. Lijst van tabellen xv Lijst van figuren.v, xix Inleiding xxi Hoofdstuk 1 Financiële analyse: inleiding Onderneming, toegevoegde waarde en belanghebbenden Rol van financiële analyse Basiselementen Doelstelling Analysetechnieken 10 Deel I Enkelvoudige jaarrekening, vermogensstromen en kasstromen 13 Hoofdstuk 2 Enkelvoudige jaarrekening volgens de vennootschapswet Toepassingsgebied Inhoud Boekhoudprincipes Balans Resultatenrekening en resultaatverwerking Toelichting (art. 91 A, 94 A en 97 A en C KB ) Sociale balans (art. 91 Ben 97 B KB ) Jaarverslag Controleverslag Openbaarmaking Voorbeeld 67 Hoofdstuk 3 Herwerking van de balans en de resultatenrekening volgens het volledig schema, horizontale en verticale analyse Codes en berekeningswijze Herwerkte balans (tabel T5) Herwerkte resultatenrekening en resultaatverwerking (tabel T6) Horizontale analyse of analyse in de tijd Verticale analyse of analyse van de structuur 80

3 Handboek financiële analyse van de onderneming Hoofdstuk 4 Vereenvoudigde vermogensstromenanalyse Vermogensstromen en vermogensstromencyclus Aanwendingen en bronnen vóór correcties (tabel T7) Cashflow Cashflow als optelling Cashflow als verschil Betekenis van de cashflow Vereenvoudigde correcties ^ Vereenvoudigde cashflow na winstuitkering Vereenvoudigde correctie i.v.m. de vaste activa Correctie i.v.m. het eigen vermogen exclusief kapitaalsubsidies en voorschot Nettobedrijfskapitaal, nettobedrijfskapitaalbehoefte en nettokas v Nettobedrijfskapitaal Nettobedrijfskapitaalbehoefte Nettokas Aanwendingen en bronnen na correcties (tabel T8) Samenvatting en gebruik 101 Bijlage 4.1: Correcties van de vereenvoudigde vermogensstromenanalyse (volledig schema) 104 *Hoofdstuk 5 Uitgebreide kasstromenanalyse Operationeel brutoresultaat Operationeel brutoresultaat vóór belastingen Operationeel brutoresultaat na belastingen Veranderingen van het operationele nettobedrijfskapitaal Operationele vlottende activa Voorzieningen en uitgestelde belastingen Operationele schulden Investeringen in vaste activa Kasstromen uit financiering Financiële kosten van het vreemd vermogen na belastingen Financiële schulden Uit te keren winst en extern eigen vermogen Kasstromen uit operaties, investeringen-en financiering: figuur 5.1, tabel T9 en gebruik 121 Bijlage 5.1: Correcties van de uitgebreide kasstromenanalyse (volledig schema) 125 VI

4 Inhoud Deel II Enkelvoudige jaarrekening volgens het volledig schema: ratioanalyse en analyse van de sociale balans 127 Hoofdstuk 6 Liquiditeitsratio's Liquiditeitsratio's, afgeleid van het nettobedrijfskapitaal Liquiditeitsratio in ruime zin of current ratio Liquiditeitsratio in enge zin of acid test Liquiditeitsratio's, afgeleid van de nettobedrijfskapitaalbehoefte...' Globale rotatie van de voorraden en de bestellingen in uitvoering Rotatie van de aangekochte voorraden Rotatie van de geproduceerde voorraden en de bestellingen in uitvoering Dagen klantenkrediet Dagen leverancierskrediet Nettokasratio Samenvatting liquiditeit (tabel T10) 142 Hoofdstuk 7 Solvabiliteitsratio's Schuldgraad en financiële onafhankelijkheid Algemene schuldgraad en graad van financiële onafhankelijkheid Langetermijnschuldgraad en graad van financiële onafhankelijkheid Zelffinancieringsgraad Dekking van de financiële kosten van het vreemd vermogen door het nettoresultaat na niet-kaskosten, vóór financiële kosten en na belastingen Dekking van het vreemd vermogen door de cashflow Dekking van het totaal vreemd vermogen door de cashflow Dekking van het vreemd vermogen op lange termijn door de cashflow Dekking van de schulden op meer dan één jaar, die binnen het jaar vervallen, door de cashflow Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Belang Soorten niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen, die vermeld worden in de toelichting volgens het volledig jaarrekeningschema 156 Vil

5 Handboek financiële analyse van de onderneming Zekerheden die door de onderneming werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden Zekerheden die door de onderneming of door derden werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming Goederen en waarden van derden Goederen en waarden, aangehouden door derden maar ten bate en op risico van de onderneming Termijnverrichtingen Belastinglatenties Vervallen belastingschulden en schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Andere niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Invloed op de solvabiliteit Samenvatting solvabiliteit (tabel Til) 160 Hoofdstuk 8 Rendabiliteitsratio's Rendabiliteit van de verkopen Bruto- en nettoverkoopmarge Evenwichtspuntanalyse en operationele hefboom Evenwichtspuntanalyse Graad van operationele hefboom Hypothesen van evenwichtspuntanalyse en operationele hefboom Rendabiliteit van de activa Bruto- en nettorendabiliteit van het totaal van de activa Bruto- en nettorendabiliteit van de bedrijfsactiva Rotatie van de bedrijfsactiva Rendabiliteit van het eigen vermogen Netto- en brutorendabiliteit van het eigen vermogen Financiële hefboom Financiële hefboommultiplicator Graad van financiële hefboom Financiële hefboom als som Graad van operationele, financiële en totale hefboom Rendabiliteit op basis van de marktwaarde van de aandelen Winst per aandeel en prijs/winst-verhouding Winst per aandeel Prijs/winst-verhouding Cashflow per aandeel en prijs/cashflow-verhouding 195 VÜi

6 Inhoud Marktrendabiliteit van aandelen Algemeen dividendmodel Dividendmodel met constante groeivoet Samenvatting rendabiliteit (tabel T12) 201 Bijlage 8.1: Graad van operationele hefboom 202 Bijlage 8.2: Graad van financiële hefboom 203 Bijlage 8.3: Financiële hefboom als som 204 'v. Hoofdstuk 9 Toegevoegde waarderatio's Het begrip toegevoegde waarde Oorsprong van de toegevoegde waarde Verdeling van de toegevoegde waarde Toegevoegde waarde, financiële en uitzonderlijke resultaten en overheidssubsidies Berekening van de toegevoegde waarde op basis van de jaarrekening _, Analyse van de toegevoegde waarde Verdeling van de toegevoegde waarde in de onderneming over de verschillende productiefactoren Toegevoegde waarde, personeelskosten en personeelsbestand Investeringsgraad Overheidssubsidiëringsgraad Interpretatie van de toegevoegde waarde Samenvatting toegevoegde waarde (tabel T13) 225 * Hoofdstuk 10 Analyse van de sociale balans Herwerkte sociale balans (tabel Tl4) Algemene staat van de tewerkgestelde personen Samenstelling van de werknemers ingeschreven in het personeelsregister Personeelsverloop Gebruik van de maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid Opleidingen voor de werknemers Vorming, begeleiding of mentorschap door de werknemers gegeven Arbeidskosten van de tewerkgestelde personen Financiële voordelen van de maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid Samenvatting sociale balans 235 IX

7 Handboek financiële analyse van de onderneming Hoofdstuk Interpretatie en beoordeling van financiële ratio's 237 Goed/slecht-classificatie 237 Absolute maatstaven 238 Vergelijking in de tijd 238 Vergelijking tussen ondernemingen 239 Statistieken, opgemaakt op basis van de jaarrekeningen en van de sociale balansen door de Balanscentrale van de Nationale Bank van België... j 240 Inleiding V ;...r." 240 Statistische populatie 241 Ondernemingen die tussenkomen in de statistieken m.b.t. de jaarrekeningen 241 Ondernemingen die tussenkomen in de statistiek m.b.t. de sociale balansen 242 Groeperingen waarvoor statistieken beschikbaar zijn 243 Sectorale groeperingen 243 Groeperingen per rechtsvorm 243 Gepubliceerde statistieken 243 Globalisaties 243 Financiële ratio's 244 Samenvatting 250 Deel UI Analyse van de jaarrekening volgens het verkort schema Hoofdstuk 12 Herwerking van de jaarrekening volgens het verkort schema en vermogensstromenanalyse Herwerking van de balans en de resultatenrekening volgens het verkort schema Herwerkte balans (tabel T18) Herwerkte resultatenrekening en resultaatverwerking (tabel T19) Horizontale en verticale analyse van de balans en de resultatenrekening volgens het verkort schema Vereenvoudigde vermogensstromenanalyse * Aanwendingen en bronnen vóór correcties (tabel T7) Vereenvoudigde cashflow na winstuitkering Vereenvoudigde correctie i.v.m. vaste activa Correctie i.v.m. eigen vermogen exclusief kapitaalsubsidies en voorschot Aanwendingen en bronnen na correcties (tabel T20) 259 Bijlage 12.1: Correcties van de vereenvoudigde vermogensstromenanalyse (verkort schema) 261

8 Inhoud Hoofdstuk 13 Jaarrekening volgens het verkort schema: ratioanalyse en analyse van de sociale balans Liquiditeitsratio's (tabel T21) Solvabiliteit Solvabiliteitsratio's (tabel T22) Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Zekerheden die door de onderneming werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden _, en verplichtingen van derden Zekerheden die door de onderneming of door derden werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming Vervallen schulden ten aanzien van het belastingbestuur en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Andere niet in de balans opgenomen verplichtingen Rendabiliteitsratio's (tabel T23) Toegevoegde waarderatio's (tabel T24) Analyse van de sociale balans Herwerkte sociale balans (tabel T25) Personeelskosten per gepresteerd uur en financiële voordelen van de maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid 271 *Deel IV Analyse van de geconsolideerde jaarrekening 275 Hoofdstuk 14 Geconsolideerde jaarrekening volgens de vennootschapswet Toepassingsgebied Inhoud Boekhoudprincipes, waarderingsregels en consolidatiemethoden Boekhoudprincipes...; Waarderingsregels Integrale consolidatie Evenredige consolidatie (art. 150 KB ) Vermogensmutatiemethode (art. 152 en 153 KB ) Geconsolideerde balans Geconsolideerde resultatenrekening Geconsolideerde toelichting (art. 165 KB ) Geconsolideerd jaarverslag (art. 119 W.Venn.) Controle van de geconsolideerde jaarrekening 313 XI

9 Handboek financiële analyse van de onderneming Openbaarmaking van de geconsolideerde jaarrekening en de geconsolideerde verslagen Voorbeeld 314 Hoofdstuk 15 Herwerking van de jaarrekening volgens het geconsolideerd schema en vermogensstromen- en s kasstromenanalyse Herwerking van de balans en de resultatenrekening volgens het geconsolideerd schemav..-. -: Herwerkte balans (tabel T28) Herwerkte resultatenrekening (tabel T29) Horizontale en verticale analyse van de balans en de resultatenrekening volgens het geconsolideerd schema Vereenvoudigde vermogensstromenanalyse s Aanwendingen en bronnen vóór correcties (tabel T30) Vereenvoudigde cashflow na winstuitkering Vereenvoudigde correctie i.v.m. vaste activa, exclusief positieve consolidatieverschillen Correctie i.v.m. eigen vermogen, exclusief negatieve consolidatieverschillen, omrekeningsverschillen en kapitaalsubsidies Correctie i.v.m. de consolidatieposten Aanwendingen en bronnen na correcties (tabel T31) Uitgebreide kasstromenanalyse Operationeel brutoresultaat Veranderingen van het operationele nettobedrijfskapitaal Investeringen in vaste activa en geconsolideerde deelnemingen Kasstromen uit financiering Kasstromen uit operaties, investeringen en financiering (tabel T32) 330 Bijlage 15.1: Bijlage 15.2: Correcties van de vereenvoudigde vermogensstromenanalyse (geconsolideerd schema) 333 Correcties van de uitgebreide kasstromenanalyse (geconsolideerd schema) 335 Hoofdstuk 16 Geconsolideerde jaarrekening en ratioanalyse Liquiditeitsratio's (tabel T33) Solvabiliteitsratio's (tabel T34) Rendabiliteitsratio's (tabel T35) 343 xn

10 Inhoud Toegevoegde waarderatio's (tabel T36) Samenvatting 349 Bijlage 16.1: Groepshefboomeffect 351 Hoofdstuk 17 Geconsolideerde jaarrekening volgens de IAS/IFRSnormen Toepassing van de IAS/IFRS-normen in België Inhoud L..., Boekhoudprincipes volgens het IAS/IFRS-kader Grondbeginselen Kwalitatieve kenmerken van de jaarrekening Belangrijkste definities volgens de IAS/IFRS-normen Het IAS/IFRS-model van de geconsolideerde jaarrekening Definities van de activa op de geconsolideerde balans volgens de IAS/IFRS-normen Definities van de verplichtingen en het eigen vermogen op de geconsolideerde balans volgens de IAS/IFRSnormen Definities van de categoriale geconsolideerde resultatenrekening volgens de IAS/IFRS-normen Definities van de functionele geconsolideerde resultatenrekening volgens de IAS/IFRS-normen 385 *Deel V Faillissementen en modellen voor succes en faling 389 Hoofdstuk 18 Definitie van ondernemingen in moeilijkheden en faillissementen Bedrijfseconomische definitie van ondernemingen in moeilijkheden Juridische definitie van ondernemingen in moeilijkheden Omvang en kenmerken van faillissementen in België Besluit 404 Hoofdstuk 19 Modellen voor succes en faling Lineaire modellen Ooghe-Verbaere 1982 (OV 82) Schattingsmethode Variabelenselectie Populatie en steekproeven Lineaire modellen OV 82 en ratio's Logitmodellen Ooghe-Joos-De Vos 1991 (OJD 91) Schattingsmethode Variabelenselectie 412 Xlll

11 Handboek financiële analyse van de onderneming Populatie en steekproeven Logitmodellen OJD 91 en financiële variabelen Simpele-intuïtieve modellen 2005 (SIM 05) Schattingsmethode Variabelenselectie Populatie en steekproeven SIM 05-modellen, FiTo -score en ratio's Gebruik van de modellen : Berekening van de scores \ Classificatie-instrument Ongewogen gemiddeld foutenpercentage als performantiemaatstaf voor de nauwkeurigheid van modellen Positioneringsinstrument Toepassing van de diverse jaarmodellen op de opeenvolgende jaarrekeningen van een onderneming Besluit 435 Algemeen besluit 439 Literatuur 441 Trefwoordenregister 445 xiv

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Balanscentrale Statistieken betreffende de jaarrekeningen van ondernemingen, de jaarrekeningen van grote verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen, en de sociale balansen Verklarende nota

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

Financiële Rapportering en Analyse

Financiële Rapportering en Analyse 2de bach TEW/ HI(b) Financiële Rapportering en Analyse Hoorcolleges aangevuld uit boek Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 139 6.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Financieel management. De essentie

Financieel management. De essentie Financieel management. De essentie J. VAN HOE C. LAMMENS S. VANDERHAEGEN Financieel management. De essentie D/2013/45/316 - ISBN 978 94 014 1100 4 - NUR 782 Vormgeving cover: Studio Lannoo Vormgeving

Nadere informatie

Financieel beleid voor KMO

Financieel beleid voor KMO P R A K T I J K G I D S Financieel beleid voor KMO Hoe houd ik mijn vennootschap gezond? SBB Partner voor bedrijvige mensen Inhoud van deze praktijkgids I. De jaarrekening 1. De balans p.3 Wat is een balans?

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

Samenvatting Economisch Bedrijfsbeleid

Samenvatting Economisch Bedrijfsbeleid Samenvatting Economisch Bedrijfsbeleid Pepijn Mistiaen 3ELOT1 16-06-2005 1 De balans 1.1 Werk- en financieringsmiddelen 1.1.1 Financieringsmiddelen Dit zijn de middelen die de onderneming kan gebruiken

Nadere informatie

INTERCOMMUNAAL INDUSTRIEPARK NOORD-LIMBURG

INTERCOMMUNAAL INDUSTRIEPARK NOORD-LIMBURG NOLIMPARK D.V. INTERCOMMUNAAL INDUSTRIEPARK NOORD-LIMBURG JAARREKENING 2013 Secretariaat Contactadres Lommel Gemeentehuis Stadhuis Oude Markt 2 Hertog Jan Plein 1 3900 Overpelt 3920 Lommel 011/809 400

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter Advies van 19 mei 2010 1. Inleiding De Regering heeft besloten een vennootschapsvorm in het leven te roepen

Nadere informatie

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 6: FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING Indeling: 1. Beschrijving van de ondernemingssituatie 2. Balansanalyse 3. Omloopsnelheid en -tijd Financiële analyse

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434. Ratio analyse

Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434. Ratio analyse Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be Ratio analyse INHOUDSOPGAVE 1. Liquiditeitsratio s...3 1.1. Current ratio of liquiditeit in ruime zin...3

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 iii Samenstelling Woord vooraf i DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 DEEL 2. ADVIEZEN 21 1. ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN 22 1.1. ADVIESBEVOEGDHEID 22 advies 14/1 Adviesbevoegdheid

Nadere informatie

Model voor de neerlegging van jaarrekeningen

Model voor de neerlegging van jaarrekeningen Balanscentrale Model voor de neerlegging van jaarrekeningen Presentatie en handleiding Model voor de neerlegging van jaarrekeningen Presentatie en handleiding De informatie opgenomen in deze handleiding

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

INHOUD. Beknopte biografie van de auteurs. HOOFDSTUK 1 Draagwijdte van het financieel beheer 1. HOOFDSTUK 2 Inleiding tot de jaarrekening 19

INHOUD. Beknopte biografie van de auteurs. HOOFDSTUK 1 Draagwijdte van het financieel beheer 1. HOOFDSTUK 2 Inleiding tot de jaarrekening 19 INHOUD Beknopte biografie van de auteurs v HOOFDSTUK 1 Draagwijdte van het financieel beheer 1 1.1. Het financieringsvraagstuk 1 1.2. Draagwijdte, organisatie en stijgend belang van de financiële functie

Nadere informatie

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5 DEEL 0 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 1 WELKE JAARREKENINGEN WORDEN BESTUDEERD?... 3 2 ONDERNEMINGEN: VOLLEDIGE VERSUS VERKORTE JAARREKENING... 3 2.1 Ondernemingen... 3 2.2 Jaarrekening volgens het volledige

Nadere informatie

HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING

HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING Doel: De jaarrekening bevat een grote hoeveelheid aan informatie, maar is minder bruikbaar voor financiele analyse. Daarom worden balans, resultatenrekening

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 28/06/2012 BE 0453.066.016 46 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12237.00240 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Oxfam fairtrade Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108 5 bevoegdheid 1 woord vooraf 3 Deel 1. Adviezen 19 1. Adviezen m.b.t. de bevoegdheid van de CBN 20 1.1. Adviesbevoegdheid 20 advies 14/1 Adviesbevoegdheid 20 1.2 Afwijkingen 23 advies 108/1 Afwijkingen

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Balanslezen www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Balanslezen www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Balanslezen Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

Geconsolideerde Jaarrekening 1998. Haal de toekomst binnen

Geconsolideerde Jaarrekening 1998. Haal de toekomst binnen Geconsolideerde Jaarrekening 1998 Haal de toekomst binnen Inhoud Verslag van de Raad van Bestuur 3 Geconsolideerde Jaarrekening 8 Verslag van de commissaris-revisor 19 Samenvatting van de waarderingsregels

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 3 WIE ZIJN DE INFORMATIEVRAGERS?... 5 4 DE JAARREKENING, EEN ANTWOORD OP DE INFORMATIEVRAGERS...

Nadere informatie

BTW of nationaal nummer 0413.564.943

BTW of nationaal nummer 0413.564.943 1 9 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. JAARREKENING FIRMA OF NAAM/ Rechtsvorm: DIERICKX, LEYS & CIE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Adres: KASTEELPLEINSTRAAT Nr.: 44-46 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: ANTWERPEN

Nadere informatie

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: verkort model voor verenigingen en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening kan u terecht op de website

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

WOORD VOORAF 3 AFKORTINGEN 29

WOORD VOORAF 3 AFKORTINGEN 29 INHOUD WOORD VOORAF 3 AFKORTINGEN 29 DEEL 1 Bepalingen boekhouding HOOFDSTUK 1 Grondbeginselen boekhoudreglementering 33 1. Wetgeving 33 2. Toepassingsgebied 33 2.1. Verenigingen onderworpen aan boekhoudreglementering

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 26/06/2007 BE 0458.840.088 39 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 07289.00366 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: TELENET VLAANDEREN Naamloze vennootschap Adres: Liersesteenweg Nr: 4 Bus:

Nadere informatie

Financieel verslag Eandis 2014

Financieel verslag Eandis 2014 Financieel verslag Eandis 2014 Jaarverslag 12 e boekjaar 1 januari 2014-31 december 2014 Nr. 0477.445.084 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar 20/28

Nadere informatie