Molendijkzaal PvdA: Wet Werk en Bijstand Informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Molendijkzaal 0.01. PvdA: Wet Werk en Bijstand Informatie"

Transcriptie

1 OVERZICHT De Raad Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Inrichting fietsroute Keerkring He... zit dat zo! Structuurvisie Park Randenbroek e.o. Voorontwerp bestemmingsplan Maatweg 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal :00 Structuurvisie Park Randenbroek e.o. en herontwikkeling locatie Elisabeth Voorbereiding besluit PvdA: Wet Werk en Bijstand Informatie Onderzoeksrapport handhaving brandveiligheid Voorbereiding besluit 19:30 20:00 Inrichting Keerkring Peiling Procedure en Toetsingspunten Locatiekeus opvangvoorzieningen Voorbereiding besluit 21:00 Tijd Raadzaal :30 Raadsdebatten: geen Besluiten (zonder debat) 1. Begroting 2007 van Gewest Eemland en van GGD Eemland Toelichting : Overeenkomstig art. 41 van de gemeenschappelijke regeling wordt de raad in de gelegenheid gesteld van zijn gevoelen te doen blijken; het college adviseert geen bezwaar te maken 2. Beslissing op bezwaar inzake vestigen voorkeursrecht Vathorst West II Toelichting : Op 6 juni 2006 heeft de raad besloten tot vestigen voorkeursrecht in Vathorst West II. Voorgesteld wordt bezwaar ongegrond te verklaren omdat niet is gebleken dat niet is voldaan aan de gronden waarop het vestigen van een voorkeursrecht kan worden tegengehouden 3. Verzoek om vergoeding planschade Eindweg 1, 5 en 7 te Hooglanderveen Toelichting : Betreft verzoek van voor 1 september 2005; derhalve nog bevoegdheid raad. Moties 4. SP en PvdA : Motie Tinq tankstation Soesterweg 22:00 Einde 1

2 De Ronde Datum: dinsdag 3 oktober 2006 Aanvang: 19:00 Structuurvisie Park Randenbroek e.o. en herontwikkeling locatie Elisabeth Voorbereiding besluit Inrichting Keerkring Peiling

3 Structuurvisie Park Randenbroek e.o. en herontwikkeling locatie Elisabeth Voorbereiding besluit Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: De Ruiter ( ) Portefeuillehouder: Van Daalen, Luchtenveld en Hekman Opsteller: De Ruiter ( ) Samenvatting: De wens uit het Collegeprogramma om te onderzoeken of en hoe meer groen en minder bebouwing mogelijk is op de locatie Elisabeth met behoud van de eis van budgetneutraliteit vraagt om acties om draagvlak en middelen te genereren. Deze acties kosten meer tijd dan de voorgestelde drie maanden. Om toch voortgang te geven aan de Structuurvisie Park Randenbroek en omgeving stellen wij voor de besluitvorming en verdere uitwerking van de Structuurvisie los te koppelen van de uiteindelijke beslissing over de herontwikkeling van de locatie Elisabeth. Reden van aanbieding: De Raad informeren over de stappen die zijn genomen in het proces Structuurvisie Park Randenbroek en omgeving, het resultaat daarvan, de stappen die wij de komende tijd willen nemen en besluitvorming vragen over het vervolg. Van de raad wordt gevraagd: zich voor te bereiden op besluitvorming over - het loskoppelen van de besluitvorming en verdere uitwerking van de Structuurvisie Park Randenbroek en omgeving en de uiteindelijke beslissing over de locatie Elisabeth. - het ter inspraak brengen van de Structuurvisie Park Randenbroek en omgeving d.d. 7 februari 2006 exclusief de passage over de locatie Elisabeth (pagina 51 t/m 59). Vervolgtraject: Het loskoppelen van de besluitvorming over de Structuurvisie en de locatie Elisabeth betekent dat beide trajecten een eigen vervolg krijgen. Inhoudelijke afstemming wordt uiteraard gewaarborgd. Het vervolgtraject is uitgebreid omschreven in het bijgaande raadsvoorstel. Doel activiteit: Voorbereiding besluit Soort activiteit: Raadsvoorstel Soort verslag: Verslag Bijbehorende documenten: /smartsite.shtml?ch=&id= (nr ) : /smartsite.shtml?ch=&id= : /smartsite.shtml?ch=&id= : /smartsite.shtml?ch=&id= : /smartsite.shtml?ch=&id=165205

4 Inrichting Keerkring Peiling Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: Schnackers (4928) Portefeuillehouder: Luchtenveld Opsteller: Schnackers Samenvatting: De heroverweging van de fietsroute Keerking is afgerond en de resultaten bekend. De heroverweging heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van BPA, SP en JA. Afspraken hierover zijn gemaakt in de Ronde van 23 mei jl. Het College heeft de door initiatiefnemers ingediende variant, samen met een aantal andere varianten, ruimtelijk uitgewerkt en beoordeeld. Met name de aspecten fietsveiligheid en parkeren zijn aanleiding geweest voor de heroverweging. Resultaat van de heroverweging is dat het College een nieuwe voorkeursvariant heeft gekozen. Deze variant ("variant 4") behelst de aanleg van een fietsstraat en de aanleg van een parkeerterrein direct bij de in/uitgang van de voetbalvereniging (capaciteit 76 ppl). De fietsveiligheid van de fietsstraat, waarop auto- en fietsverkeer van dezelfde ruimte gebruik maken, vindt het College ruim voldoende omdat alleen sprake is van langsrijdend autoverkeer en niet van in/uitparkerend of kerend autoverkeer. Verder geldt dat de intensiteit van het autoverkeer, met uitzondering tijdens voetbaluren, erg laag is. Ten aanzien van de parkeercapaciteit geldt dat de nu voorgestelde capaciteit voldoet aan de eerder in het stedenbouwkundige Programma van Eisen van de Spoorwegzone, genoemde eis. Namelijk dat als gevolg van verdwijnen van capaciteit op o.a. het Boogschuttersplein, nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden. Reden van aanbieding: De resultaten van de heroverweging, inclusief de keuze van de voorkeursvariant, worden teruggekoppeld in de Ronde van 3 oktober a.s. De Raad wordt verzocht kennis te nemen van de resultaten en zijn mening hierover kenbaar te maken. Van de raad wordt gevraagd: Zijn mening over de resultaten van de heroverweging, waaronder de door het College vastgestelde nieuwe voorkeursvariant, kenbaar te maken. Vervolgtraject: Nadat de Raad zijn wensen kenbaar heeft gemaakt worden alle noodzakelijke activiteiten uitgevoerd om de voorkeursvariant uit te werken tot een Definitief Ontwerp. Doel activiteit: Peiling Soort activiteit: College peilt raad Soort verslag: Verslag Bijbehorende documenten: /smartsite.shtml?id= : Tekeningen: /smartsite.shtml?id= /smartsite.shtml?id= /smartsite.shtml?id=164818

5 /smartsite.shtml?id= : /smartsite.shtml?id=164821

6 Het Besluit Datum: dinsdag 3 oktober 2006 Aanvang: 21:30 Raadsdebatten: geen Besluiten (zonder debat) 1. Begroting 2007 van Gewest Eemland en van GGD Eemland Toelichting : Overeenkomstig art. 41 van de gemeenschappelijke regeling wordt de raad in de gelegenheid gesteld van zijn gevoelen te doen blijken; het college adviseert geen bezwaar te maken 2. Beslissing op bezwaar inzake vestigen voorkeursrecht Vathorst West II Toelichting : Op 6 juni 2006 heeft de raad besloten tot vestigen voorkeursrecht in Vathorst West II. Voorgesteld wordt bezwaar ongegrond te verklaren omdat niet is gebleken dat niet is voldaan aan de gronden waarop het vestigen van een voorkeursrecht kan worden tegengehouden 3. Verzoek om vergoeding planschade Eindweg 1, 5 en 7 te Hooglanderveen Toelichting : Betreft verzoek van voor 1 september 2005; derhalve nog bevoegdheid raad. Moties 4. SP en PvdA : Motie Tinq tankstation Soesterweg Einde

7 Raadsdebatten:

8 geen

9 Besluiten (zonder debat)

10 1. Begroting 2007 van Gewest Eemland en van GGD Eemland Reg.nr.: (pdf)

11 Toelichting : Overeenkomstig art. 41 van de gemeenschappelijke regeling wordt de raad in de gelegenheid gesteld van zijn gevoelen te doen blijken; het college adviseert geen bezwaar te maken

12 2. Beslissing op bezwaar inzake vestigen voorkeursrecht Vathorst West II Reg.nr.: (pdf)

13 Toelichting : Op 6 juni 2006 heeft de raad besloten tot vestigen voorkeursrecht in Vathorst West II. Voorgesteld wordt bezwaar ongegrond te verklaren omdat niet is gebleken dat niet is voldaan aan de gronden waarop het vestigen van een voorkeursrecht kan worden tegengehouden

14 3. Verzoek om vergoeding planschade Eindweg 1, 5 en 7 te Hooglanderveen Reg.nr.: (pdf)

15 Toelichting : Betreft verzoek van voor 1 september 2005; derhalve nog bevoegdheid raad.

16 Moties

17 4. SP en PvdA : Motie Tinq tankstation Soesterweg SP en PvdA : Motie Tinq tankstation Soesterweg (pdf)

18 Einde

19 Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : Aan : Gemeenteraad Datum : 19 september 2006 Portefeuillehouder : Wethouder drs J.A. Hekman Agendapunt : HB-1 TITEL Begroting 2007 van Gewest - en GGD Eemland BESLISPUNTEN Besluiten om, in het kader van de bevoegdheid van de raad zijn gevoelen te doen blijken, geen bezwaar aan te tekenen tegen de begroting 2007 van het Gewest - en de GGD Eemland. AANLEIDING Conform artikel 41 van de Gemeenschappelijke regeling Gewest Eemland wordt de raad in de gelegenheid gesteld het gevoelen omtrent de begroting te doen blijken. De begrotingsstukken zijn door het Dagelijks bestuur van het Gewest naar de raad gestuurd en de raad vraagt hierover advies van het college. BEOOGD EFFECT Het kunnen overgaan tot vaststelling van de begroting 2007 van Gewest - en GGD Eemland in de vergadering van het Algemeen Bestuur (vermoedelijk op 12 oktober 2006). ARGUMENTEN De procedure is juist doorlopen en de ramingen 2007 van het Gewest - en GGD Eemland vormen onderdeel van de Gemeentebegroting Beide begrotingen zijn voorgelegd aan en besproken in verschillende ambtelijke overleggen. Vervolgens is het advies van de functionele commissies en portefeuillehoudersoverleggen ingewonnen. Op 29 juni 2006 zijn de stukken besproken in het portefeuillehoudersoverleg Financiën en het Dagelijks Bestuur van het Gewest Eemland. Op basis van het voorstel van het Dagelijks Bestuur adviseert het college van B&W om, in het kader van de bevoegdheid van de raad zijn gevoelen te doen blijken, geen bezwaar aan te tekenen tegen de begroting 2007 van Gewest - en GGD Eemland. KANTTEKENINGEN Niet van toepassing. FINANCIËN De ramingen 2007 van het Gewest - en de GGD Eemland vormen onderdeel van de Gemeentebegroting Inlichtingen bij: drs.h.s. Westra, CST/FIN, (033)

20 raadsvoorstel pagina 2 Gemeente Amersfoort VERVOLG Vaststelling van de begroting 2007 van Gewest - en GGD Eemland in de vergadering van het Algemeen Bestuur (vermoedelijk op 12 oktober 2006). BETROKKEN PARTIJEN Niet van toepassing. Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris, de burgemeester, Drs. P.J. Buijtels A. van Vliet-Kuiper Bijlagen: - ontwerp raadsbesluit - de begrotingsstukken 2007 van Gewest - en GGD Eemland liggen ter inzage

21 raadsbesluit pagina 1 Gemeente Amersfoort RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Amersfoort; Reg.nr op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 september 2006, sector CST/FIN (nr ); b e s l u i t: besluiten om, in het kader van de bevoegdheid van de raad zijn gevoelen te doen blijken, geen bezwaar aan te tekenen tegen de begroting 2007 van het Gewest - en de GGD Eemland. Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 oktober de griffier de voorzitter

22 Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : Aan : Gemeenteraad Datum : 12 september 2006 Portefeuillehouder : Wethouder drs. J.A. Hekman Agendapunt : HB-2 TITEL Beslissing op bezwaar erven Van den Hengel inzake vestigen voorkeursrecht Vathorst West II BESLISPUNTEN 1. Het bezwaar van de heer mr. L.J.H. de Vink namens de erven A.G. van den Hengel tegen het besluit tot vestigen en bestendigen van het voorkeursrecht Vathorst West II ongegrond te verklaren; 2. Het besluit inzake het voorkeursrecht Vathorst West II te handhaven; 3. Het hoofd van de afdeling Juridische zaken te mandateren de beslissing op bezwaar namens de raad te ondertekenen. AANLEIDING Uw raad heeft op 6 juni 2006 het collegebesluit van 28 april 2006 tot het vestigen van een voorkeursrecht op onder andere het perceel van de erven Van den Hengel, bestendigd. De bezwaren betreffen: De termijnen. Het collegebesluit tot vestigen van een voorkeursrecht en het raadsbesluit tot bestendigen zijn besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Men kan daar dus bezwaar tegen maken. Daarnaast is het mogelijk zienswijzen in te dienen voorafgaand aan het raadsbesluit. Deze termijnen zijn correct gehanteerd. De aanschrijving Eigenaren en zakelijk gerechtigden zijn vermeld in openbare registers, te weten het Kadaster. Bij het Kadaster staat vermeld dat de heer A.G. van den Hengel eigenaar is. Het is bekend dat hij is overleden. Correspondentie is terecht aan de erven Van den Hengel verzonden. Het bestemmingsplan Het voorkeursrecht is bedoeld voor een situatie waar in de toekomst andere bestemmingen zullen komen, zoals hier: wonen, werken en groen- en recreatieve voorzieningen, maar er nog geen definitieve invulling kan worden gegeven. Er kan dan ook niet worden gesteld dat er misbruik van bevoegdheid plaatsvindt nu de richting van de toekomstige ontwikkelingen bekend is, of dat er te weinig duidelijk zou zijn over de termijn waarbinnen er meer duidelijkheid moet zijn. BEOOGD EFFECT Niet van toepassing. ARGUMENTEN Tegenhouden van het vestigen van een voorkeursrecht kan op de volgende gronden: - de gemeente heeft procedurefouten gemaakt; - de toekomstige bestemming is reeds aanwezig; - het is nu al duidelijk dat de toekomstige bestemming niet gerealiseerd zal worden. Hiervan is niet gebleken. Inlichtingen bij: mw. J. den Engelse, DIA/FJD, (033)

23 raadsvoorstel pagina 2 Gemeente Amersfoort KANTTEKENINGEN Niet van toepassing. FINANCIËN Niet van toepassing. VERVOLG Niet van toepassing. BETROKKEN PARTIJEN Niet van toepassing. Burgemeester en wethouders van Amersfoort, De secretaris, de burgemeester, Drs. P.J. Buijtels A. van Vliet-Kuiper Bijlagen - raadsbesluit

24 raadsbesluit pagina Gemeente Amersfoort RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Amersfoort; Reg.nr op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 augustus 2006, sector DIA/FJD (nr ); b e s l u i t: 1. het bezwaar van de heer mr. L.J.H. de Vink namens de erven A.G. van den Hengel tegen het besluit tot vestigen en bestendigen van het voorkeursrecht Vathorst West II ongegrond te verklaren; 2. het besluit inzake het voorkeursrecht Vathorst West II te handhaven; 3. het hoofd van de afdeling Juridische zaken te mandateren de beslissing op bezwaar namens de raad te ondertekenen. Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 oktober de griffier de voorzitter

25 Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : Aan : Gemeenteraad Datum : 19 september 2006 Portefeuillehouder : Wethouder drs. J.A. Hekman Agendapunt : HB-3. TITEL Verzoek om vergoeding planschade Eindweg 1, 5 en 7 te Hooglanderveen BESLISPUNTEN 1. Het verzoek namens de eigenaren van Eindweg 1, 5 en 7 om vergoeding van planschade toe te wijzen. 2. De heer G.W.M. van de Mast inzake Eindweg 1, de heer en mevrouw Tomassen-Mulder inzake Eindweg 5 en de heer en mevrouw Verrips-van Rooijen inzake Eindweg 7 een schadevergoeding toe te kennen tot een bedrag van respectievelijk EUR ,-, ,- en ,- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 juni 2004 tot de dag van uitbetaling. AANLEIDING Bij brief door ons ontvangen op 1 juni 2004, is namens de eigenaren van de woningen aan de Eindweg 1, 5 en 7 te Hooglanderveen (hierna: verzoekers) een verzoek om schadevergoeding ex artikel 49 WRO ingediend. Aanleiding daartoe is het bestemmingsplan Vathorst, waardoor verzoekers van mening zijn dat hun woning in waarde is gedaald. Voor de verdere motivering hiervan verwijzen wij u kortheidshalve naar de brief van verzoekers die als bijlage bij het rapport van de Saoz is gevoegd. Overeenkomstig de door de raad vastgestelde verordening procedure planschadevergoeding, hebben wij de planschadebeoordelingscommissie, de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (hierna: Saoz) te Rotterdam, verzocht ons over het verzoek te adviseren. Omdat in artikel 49 WRO (oud) expliciet is vermeld dat de raad een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toekent, dient dit voorstel ter besluitvorming aan uw raad te worden voorgelegd. BEOOGD EFFECT Besluitvorming over het onderhavige verzoek. ARGUMENTEN 1. Onlangs heeft de Saoz haar adviezen aan ons toegezonden, waaruit blijkt dat verzoekers in planologisch opzicht in een nadeliger positie zijn komen te verkeren. Daartoe heeft de Saoz een vergelijking gemaakt tussen het planologisch regime van het bestemmingsplan Buitengebied I en II en dat van het bestemmingsplan Vathorst zoals uitgewerkt in het plan Vathorst, uitwerkingsplan De Velden 3abc, Hierna volgt een samenvatting van de vergelijking. Tussen haakjes staan de afstanden vermeld gemeten vanaf de objecten Eindweg 5 respectievelijk 7. Op basis van het plan Buitengebied I en II konden verzoekers zijdelings ten noordoosten op een afstand van ongeveer 105 (85, 80) meter vanaf hun woning worden geconfronteerd met onder meer 12 meter hoge bedrijfsgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een agrarisch bedrijf, twee 9 meter hoge bedrijfswoningen, 23 meter hoge silo s en hooibergen voorzien van een maximaal 15 meter hoge overkapping. Voorts konden er op afstanden vanaf ongeveer 90 (80, 60) meter te zuidoosten, 100 (90, 85) meter ten oosten, 130 (125, 120) en 170 (160, 150) meter ten noordoosten een viertal vrijstaande woningen worden opgericht. De overige gronden konden slechts worden bebouwd met 6,60 meter hoge bouwwerken ten dienste van de agrarische bestemmming. Nu kunnen verzoekers op de gronden direct ten noorden van hun perceel geconfronteerd worden met de bouw van 2 woningen met een maximale hoogte van 13,20 meter. Inlichtingen bij: mw.mr. A.E. Buteyn, SOB/EO, (033)

26 raadsvoorstel pagina 2 Gemeente Amersfoort De gronden ten westen en ten oosten daarvan, kunnen met lichtmasten, geluidwerende voorzieningen en kunstwerken alsmede met 5,50 meter hoge overige bouwwerken worden bebouwd. De ten oosten en ten noordoosten gelegen gronden kunnen nu onder meer met maximaal 17,60 meter hoge gestapelde woningen en maximaal 13,20 meter hoge eengezinswoningen en woningen ten behoeve van bijzondere woonvormen worden bebouwd. Gelet op het voorgaande is de Saoz van mening, rekening houdend met de reeds bestaande bebouwing direct ten oosten van de woning van verzoekers dat met name de bouwmogelijkheden ten noorden en ten noordoosten per saldo zijn toegenomen. Derhalve kan het uitzicht met name op korte afstand in noordelijke richting, verdergaand worden aangetast. Hoewel er van het voorheen toegestane gebruik van de agrarische gronden reeds op korte afstand enige geur- en geluidshinder uit kon gaan, is de Saoz van mening dat gelet op het permanente karakter van de op te richten woningen en het thans toegestane gebruik van de op korte afstand gelegen gronden, er per saldo sprake is van een toegenomen gebruiksintensivering als gevolg waarvan er meer geur-, geluid- en verkeerhinder kan worden ondervonden dan voorheen. Ook zal er meer inkijk en daarmee een verdergaand verlies van privacy ontstaan in de woning en de tuin van verzoekers. De situeringswaarde van de woning is verslechterd doordat waar de woning voorheen kon worden gekwalificeerd als gelegen aan de rand van het (agrarische) buitengebied, de woning nu meer ingesloten kan komen te liggen. Door de planologische mutatie is in beginsel nadeel ontstaan. Ingeschat wordt dat op basis van de uitwerkingsregels en de huidige inzichten met betrekking tot de inrichting van het gebied waardevermindering is opgetreden. Geconcludeerd wordt dat de planologische maatregel voor verzoekers heeft geleid tot een nadeliger positie waaruit op grond van artikel 49 WRO voor vergoeding vatbare schade in de vorm van waardevermindering is voortgevloeid. 2. De Saoz adviseert het verzoek om vergoeding van planschade namens de eigenaren van de Eindweg 1, 5 en 7 toe te wijzen en hen een schadevergoeding toe te kennen tot een bedrag van respectievelijk ,-, ,- en ,- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 juni 2004 tot de dag van uitbetaling. Voor een nadere motivering van dit advies verwijzen wij u kortheidshalve naar de rapporten van de Saoz dat voor u ter inzage zijn gelegd. Alvorens een definitief besluit te nemen in deze zaak en uw raad een voorstel te doen, hebben wij verzoekers conform de verordening procedure planschadevergoeding, in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken. Hiervan hebben verzoekers geen gebruik gemaakt. In de gegeven situatie, waarbij het advies van de Saoz geacht wordt deel uit te maken van onze motivering, is er ons inziens rechtsgrond aanwezig om verzoekers een redelijke schadevergoeding toe te kennen ter hoogte van het door de Saoz vastgestelde bedrag. KANTTEKENINGEN Niet van toepassing. FINANCIËN De financiële gevolgen komen ten laste van de exploitatie van het OBV. VERVOLG Niet van toepassing.

27 raadsvoorstel pagina 3 Gemeente Amersfoort BETROKKEN PARTIJEN Niet van toepassing. Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris, de burgemeester, P.J. Buijtels A. van Vliet-Kuiper Bijlagen - Raadsbesluit

28 raadsbesluit pagina Gemeente Amersfoort RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Amersfoort; Reg.nr op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 september 2006, sector SOB/EO (nr ); b e s l u i t: 1. het verzoek namens de eigenaren van Eindweg 1, 5 en 7 om vergoeding van planschade toe te wijzen; 2. de heer G.W.M. van de Mast inzake Eindweg 1, de heer en mevrouw Tomassen-Mulder inzake Eindweg 5 en de heer en mevrouw Verrips-van Rooijen inzake Eindweg 7 een schadevergoeding toe te kennen tot een bedrag van respectievelijk EUR ,-, ,- en ,- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 juni 2004 tot de dag van uitbetaling. 3. Het verzoek namens de eigenaren van Eindweg 1, 5 en 7 om vergoeding van planschade toe te wijzen. 4. De heer G.W.M. van de Mast inzake Eindweg 1, de heer en mevrouw Tomassen-Mulder inzake Eindweg 5 en de heer en mevrouw Verrips-van Rooijen inzake Eindweg 7 een schadevergoeding toe te kennen tot een bedrag van respectievelijk EUR ,-, ,- en ,- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 juni 2004 tot de dag van uitbetaling. Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 oktober de griffier de voorzitter

29 MOTIE TINQ tankstation Amersfoort, 19 september 2006 Raadsvoorstel nr.: --- De raad van de gemeente Amersfoort; overwegende dat: - er voor de leef- en woonomgeving van de bewoners aan de Soesterweg tal van gevaarlijke en onveilige incidenten bij het tankstation TINQ, Soesterweg 452 hebben plaatsgevonden; - er regelmatig geen toezicht is, zoals wettelijk vereist; - de ondergrondse tanks regelmatig gevuld worden door ondeskundig personeel, dat niet aanspreekbaar is in het Nederlands of in het Engels; - de veiligheidsvoorschriften daarbij niet altijd in acht worden genomen, zoals bijvoorbeeld niet roken tijdens het vullen; - het vullen bij herhaling heeft plaatsgevonden vanaf de openbare weg, dus buiten het terrein dat voorzien is van een vloeistofdichte bestrating; - er bij het vullen tenminste 3x lekkage is geweest van benzine of diesel, de laatste keer zodanig dat in de hele omgeving een benzinelucht te ruiken was; - de eigenaar/uitbater van het tankstation alle regels aan zijn laars lapt en ondanks dwangsommen niet genegen is zich aan de voorschriften te houden; draagt het college op: 1. actief toe te (blijven) zien op strikte naleving van de wettelijke verplichtingen en de gemeentelijke voorschriften door de eigenaar/uitbater van het tankstation Tinq aan de Soesterweg 452; 2. over te gaan tot bestuursdwang indien de eigenaar zich ná het verbeuren van de maximale bedragen aan dwangsommen nog steeds niet houdt aan de wettelijke verplichtingen en opgelegde voorschriften, de mogelijkheid tot sluiting daaronder nadrukkelijk begrepen; 3. eenzelfde handelwijze toe te passen bij elk ander tankstation dat verplichtingen en voorschriften kennelijk en bij herhaling negeert. Datum, 19 september 2006 Anya Wiersma (SP) Dico Kuiper (PvdA)

30 SP en PvdA : Motie Tinq tankstation Soesterweg De Ronde Datum: dinsdag 3 oktober 2006 Aanvang: 19:00 PvdA: Wet Werk en Bijstand Informatie

31 SP en PvdA : Motie Tinq tankstation Soesterweg PvdA: Wet Werk en Bijstand Informatie Reg.nr.: Van: PvdA Ambtelijk contact: Van Berkum / Huitink Portefeuillehouder: Kruyt Opsteller: Tanamal Samenvatting: De vorige raadsperiode heeft de toenmalige wethouder de afspraak gemaakt dat de raad regelmatig op de hoogte zou worden gehouden omtrent de WWB, schuldhulpverlening, gesubsidieerde arbeid e.d.. Diverse ontwikkelingen zowel landelijk als lokaal maken het noodzakelijk dit onderwerp op korte termijn te agenderen. Reden van aanbieding: De raad moet worden geinformeerd over de recente ontwikkelingen en de huidige stand van zaken. Hierbij dient mee te worden genomen: - gesubsidieerde arbeid, ID-banen en de contacten met de UWV - toekomst van Stichting Banenplan; - schuldhulpverlening; - wijzigingen langdurigheidstoeslag; - nibud-effectenonderzoek en rekenkameronderzoek; - armoedebeleid Van de raad wordt gevraagd: kennis te nemen van de informatie en hierop te reageren Vervolgtraject: Afhankelijk van reactie wethouder en fracties Doel activiteit: Informatie Soort activiteit: Informatie Soort verslag: Verslag

32 SP en PvdA : Motie Tinq tankstation Soesterweg De Ronde Datum: dinsdag 3 oktober 2006 Aanvang: 19:00 Onderzoeksrapport handhaving brandveiligheid Voorbereiding besluit Procedure en Toetsingspunten Locatiekeus opvangvoorzieningen Voorbereiding besluit

33 SP en PvdA : Motie Tinq tankstation Soesterweg Onderzoeksrapport handhaving brandveiligheid Voorbereiding besluit Reg.nr.: Van: Rekenkamercommissie Ambtelijk contact: Mehciz (4312) Portefeuillehouder: Van Vliet-Kuiper Opsteller: Mehciz (4312) Samenvatting: Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar doeltreffendheid handhavingsbeleid, in het bijzonder op het gebied van brandveiligheid. Reden van aanbieding: Kennisgeving aan raad van bevindingen onderzoek. Van de raad wordt gevraagd: Bespreking rapport, in het bijzonder conclusies en aanbevelingen Vervolgtraject: Het overnemen van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport Doel activiteit: Voorbereiding besluit Soort activiteit: Raadsvoorstel Soort verslag: Verslag Bijbehorende documenten: Samenvatting en conclusies (zie hoofdstuk 5 rapport Handhavingsbeleid brandveiligheid in Amersfoort ) Bestuurlijke reactie college (pdf) Rapport Handhavingsbeleid brandveiligheid in Amersfoort (pdf)

34 SP en PvdA : Motie Tinq tankstation Soesterweg Procedure en Toetsingspunten Locatiekeus opvangvoorzieningen Voorbereiding besluit Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: Verheule ( ) Portefeuillehouder: Van Daalen Opsteller: Verheule Samenvatting: Het College wil een verdergaande scheiding van doelgroepen in de dak- en thuislozenzorg bewerkstelligen door de volgende voorzieningen toe te voegen: - een hostel voor drugsverslaafden - een opvangvoorziening voor alcoholverslaafden - containerwoningen voor zeer onaangepaste huurders - een nieuwe inloop voor dak- en thuislozen waarna de locatie Stovestraat gesloten wordt. De zoektocht naar nieuwe locaties wordt ter hand genomen langs de weg van participerende inspraak. NB: Nieuw toegevoegd: Memo van college waarbij ingegaan wordt op tijdens De Ronde van 5 september gemaakte opmerkingen en gestelde vragen. Reden van aanbieding: Dit voorstel is mede een vervolg op twee moties die in de vorige raadsperiode zijn aangenomen, nl de motie opvangvoorzieningen en de motie containerwoningen. Van de raad wordt gevraagd: Besluitvorming gemeenteraad over de locatiekeus en toetsingspunten opvangvoorzieningen voor te bereiden. Vervolgtraject: Besluitvorming in gemeenteraad Zie verder de procedure zoals opgenomen in het raadsvoorstel Doel activiteit: Voorbereiding besluiten Soort activiteit: Raadsvoorstellen Soort verslag: Verslag Motie opvangvoorzieningen (pdf) Verslag 5 september (pdf)

35 Kleine Koppel PG Amersfoort Telefoon (033) Telefax (033) Banknr. B.N.G.: Brandweer Aan Rekenkamer t.a.v. de heer M. Snijder Postbus EA AMERSFOORT Uw brief/kenmerk Onderwerp Bestuurlijke reactie rekenkameronderzoek Geachte heer Snijder, Inlichtingen bij H. Booij (033) Ons kenmerk SOB/DO/ Datum 20 september 2006 Alvorens onze bestuurlijke reactie te geven op rekenkamerrapport Handhavingsbeleid brandveiligheid in Amersfoort hechten wij er aan onze waardering uit te spreken voor het door u verrichte onderzoekswerk en het uiteindelijke rapport. Brandveiligheid is, zeker gezien de rampen in Enschede en Volendam, terecht een saillant onderwerp dat een grondig onderzoek rechtvaardigt. Wij hebben het rapport als prettig en goed leesbaar ervaren. Wij delen voor een groot deel de conclusies zoals de commissie deze formuleert in hoofdstuk 5 van het rapport. De afgelopen jaren hebben de gemeente en de brandweer veel inzet gepleegd op dit onderwerp. U geeft dit dan ook terecht aan. Een van de resultaten daarvan is dat de achterstanden met betrekking tot de gebruiksvergunningen zijn weggewerkt. Met tevredenheid hebben wij kennis genomen van de uitslag van de enquête onder de eigenaren / beheerders van openbare gebouwen. Dit verschaft meer inzicht in de bekendheid van de doelgroep met de brandveiligheidsregels en de feitelijke naleving ervan. De conclusie dat nalevers beter op de hoogte zijn van brandveiligheidsregels dan de overtreders bevestigt dat voorlichting over regels en sancties een belangrijk instrument is om de naleving te vergroten. Daar waar nodig zullen wij dit meer toepassen. Voorts zijn wij ons er van bewust dat er op onderdelen nog stappen gezet moeten worden. U doet daartoe ook een aantal aanbevelingen. Onder meer voor het opzetten van een integrale handhavingorganisatie en het verder doorvoeren van de beleidscyclus in het zogenaamde programmatisch handhaven. Wij kunnen ons hier geheel in vinden. Zoals al uit de interviews met de verschillende medewerkers van onze organisatie bleek, wordt er in de sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer gewerkt aan het integreren van handhavingstaken op het gebied van de openbare ruimte en de vergunningverlening. Dit laatste is mede het gevolg van de te verwachten invoering van de omgevingsvergunning. U concludeert dat er door de brandweer geen gewenst nalevingniveau is geformuleerd. Dat klopt. Wij streven naar een 100% nalevingniveau. In de onderzoeksperiode is de inschatting 70%. Vanaf 2006 wordt dit geregisteerd, om de beleidscyclus rond te kunnen maken. De brandweer is de motor achter veiligheid in Amersfoort Ze is toegankelijk, goed voorbereid, goed toegerust en aangesloten op de samenleving

Handhavingsbeleid brandveiligheid in Amersfoort

Handhavingsbeleid brandveiligheid in Amersfoort Handhavingsbeleid brandveiligheid in Amersfoort Handhavingsbeleid brandveiligheid in Amersfoort Een onderzoek naar de doeltreffendheid van het handhavingsbeleid op het gebied van brandveiligheid in de

Nadere informatie

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Agendapunt 15 2006 VOORSTELLEN Nr. 185 (1) Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Onderwerp: Beslissing op bezwaar afwijzing planschade Spiegheldreef 2 Aan de raad. Beslispunten 1. het bezwaarschrift

Nadere informatie

Nr JORI Houten, 23 mei 2000

Nr JORI Houten, 23 mei 2000 Nr. 2000-83-JORI Houten, 23 mei 2000 Aan de gemeenteraad Onderwerp Verzoek om planschadevergoeding van de heer P.J.M. Kamman en mevrouw E.H.W. Kamman- Croese op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-05-2005 Onderwerp: Verzoek om planschade ten gevolge van het nieuwe bestemmingsplan "bedrijvenpark Oostermeentherand" Conceptbesluit:

Nadere informatie

Jaargang 20 01 Nummer. planschadeverzoek van de heer Van Liere en mevrouw Kasius.

Jaargang 20 01 Nummer. planschadeverzoek van de heer Van Liere en mevrouw Kasius. Raadsvoorstel Datum Dienst/sector/afdeling DSO/JZ/S&M Jaargang 20 01 Nummer 213 Kenmerk DSO 01.102518/01.005439 BGS Onderwerp Bijlagen planschadeverzoek van de heer Van Liere en mevrouw Kasius. rapport

Nadere informatie

2004. Nr. : Dnst. : BOWO. Afhandeling planschadeverzoek van de bewoners van de Aloëlaan 43 inzake de Oranjerie. Leiden, 21 december 2004.

2004. Nr. : Dnst. : BOWO. Afhandeling planschadeverzoek van de bewoners van de Aloëlaan 43 inzake de Oranjerie. Leiden, 21 december 2004. Nr. : 04.0190. Dnst. : BOWO Afhandeling planschadeverzoek van de bewoners van de Aloëlaan 43 inzake de Oranjerie. Leiden, 21 december 2004. 2004. Op 28 maart 2003 is bij de gemeente Leiden een verzoek

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 20 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoek om planschadevergoeding Toelichting: De verzoek om planschadevergoeding is ingediend door

Nadere informatie

Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43

Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43 Embargo tot vrijdag 6 maart 2015 Onderwerp Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43 Programma Stedelijke ontwikkeling BW-nummer

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 20 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoeken om planschadevergoeding Toelichting: De verzoeken om planschadevergoeding zijn ingediend

Nadere informatie

Made, 13 mei 2003. Raadsvergadering 3 juli 2003 Aan de Raad. Agendapunt 8. Onderwerp. Voorstel. Financiële gevolgen

Made, 13 mei 2003. Raadsvergadering 3 juli 2003 Aan de Raad. Agendapunt 8. Onderwerp. Voorstel. Financiële gevolgen Raadsvergadering 3 juli 2003 Aan de Raad Agendapunt 8 Made, 13 mei 2003 Onderwerp Voorstel Financiële gevolgen Verzoek om planschadevergoeding ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Overeenkomstig

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 21 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoek om planschadevergoeding Toelichting: In de vergadering van de Commissie VROM van 22 januari

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake het verzoek van Pisa Beheer B.V.,

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake het verzoek van Pisa Beheer B.V., gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2209.OOI Inboeknummer o7bstors48 Beslisdatum B%W t7 juli 2007 Dossiernummer 729 353 OplegvelRaadsvoorstel inzake het verzoek

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 15 februari 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 3 maart 2005 Nummer raadsnota: 10 Onderwerp: Referendabel: ja nee Verzoek om planschadevergoeding.

Nadere informatie

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Projectgroep Veilig op Straat (VOS); presentatie Hotspots Herbouwvarianten

Nadere informatie

Onderwerp: Uitkeren planschadevergoeding naar aanleiding van het oprichten van 18 appartementen aan de Schoolstraat in Drunen

Onderwerp: Uitkeren planschadevergoeding naar aanleiding van het oprichten van 18 appartementen aan de Schoolstraat in Drunen Onderwerp: Uitkeren planschadevergoeding naar aanleiding van het oprichten van 18 Samenvatting: Inleiding: Op 4 januari 2008 heeft Ceelen rentmeesterskantoor, namens de eigenaren van het pand Schoolstraat

Nadere informatie

Raadsvoorstel Wonen en Ruimte A 6 onderwerp. Verzoek om planschadevergoeding van dhr. D. Buiter te Klazienaveen

Raadsvoorstel Wonen en Ruimte A 6 onderwerp. Verzoek om planschadevergoeding van dhr. D. Buiter te Klazienaveen Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 165 Wonen en Ruimte A 6 onderwerp Verzoek om planschadevergoeding van dhr. D. Buiter te Klazienaveen Aan de raad Bij schrijven van 4

Nadere informatie

2005. Nr. : 05.157. Planschadeverzoek de heer Van Groen. Leiden, 6 december 2005.

2005. Nr. : 05.157. Planschadeverzoek de heer Van Groen. Leiden, 6 december 2005. 2005. Nr. : 05.157. Dnst. : BOWO Planschadeverzoek de heer Van Groen. Leiden, 6 december 2005. Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bestaat voor een belanghebbende die schade lijdt

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 Raadsstuk Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 1. Inleiding De Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Haarlem (reg.nr.:

Nadere informatie

De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00

De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00 De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00 Tijd Raadzaal 1.02 16:00 Verantwoordingsdebat Jaarverslag 2006 en Burgerjaarverslag 2006 Verantwoordingsdebat naar aanleiding van - Jaarverslag 2006 - Burgerjaarverslag

Nadere informatie

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart'

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 9 maart 2015 Documentnummer : 2015.0.013.143 Zaaknummer: 2014-09-00312 Onderwerp: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

De Ronde Aanvang: 20:00

De Ronde Aanvang: 20:00 De Ronde 15-04-2008 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 20:00 Opvanglocaties: aanwijzen locaties hostel, opvang alcoholverslaafden en inloop dak- en thuislozen Voorbereiding besluit SP: Afschaffen inschrijf-

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Gulpen-Wittem, 3 oktober 2006 Portefeuillehouder W. Geraedts Bijlagen Diverse Afdeling interne dienstverlening Ons Kenmerk

Gulpen-Wittem, 3 oktober 2006 Portefeuillehouder W. Geraedts Bijlagen Diverse Afdeling interne dienstverlening Ons Kenmerk RAADSVOORSTEL Nr. ID/021 Aan de Raad van de gemeente Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem, 3 oktober 2006 Portefeuillehouder W. Geraedts Bijlagen Diverse Afdeling interne dienstverlening Ons Kenmerk ONDERWERP:

Nadere informatie

gericht tegen het besluit tot afwijzing van een verzoek om vergoeding van geleden planschade.

gericht tegen het besluit tot afwijzing van een verzoek om vergoeding van geleden planschade. Besluitvormende raadsvergadering: 16 september 2008 Portefeuillehouder: G.J.J. Burger AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2008/54 Datum : 26 augustus 2008 Onderwerp : Nemen van een beslissing op een bezwaarschrift

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Stad Kerkrade, 18 januari 2006. Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr. 05it00871. Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 05Rb083, inzake toekenning planschadevergoeding

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Toewijzen planschadeverzoek ex artikel 49 WRO, de heer Ten Dam, Stationsweg 19 te Colmschate. Besluitenlijst d.d. d.d.

Toewijzen planschadeverzoek ex artikel 49 WRO, de heer Ten Dam, Stationsweg 19 te Colmschate. Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_RE Toewijzen planschadeverzoek ex artikel 49 WRO, de heer Ten Dam, Stationsweg 19 te Colmschate 1- Notagegevens Notanummer 2009,211699

Nadere informatie

I ãe GEMEENTE vyeert. EE lro. Doorkiesnummer : (0a95) 57 52 t7. Portefeuillehouder : A.F. van Eersel

I ãe GEMEENTE vyeert. EE lro. Doorkiesnummer : (0a95) 57 52 t7. Portefeuillehouder : A.F. van Eersel g, EE lro I ãe GEMEENTE vyeert Vergadering van de gemeenteraad van 29 april 2015 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend ambtenaar : Henk Creemers Doorkiesnummer : (0a95) 57 52 t7 Nummer raadsvoorstel

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

De commissie adviseert de bezwaren van reclamant ongegrond te verklaren en het bestreden raadsbesluit van 18 maart 2003 in stand te laten.

De commissie adviseert de bezwaren van reclamant ongegrond te verklaren en het bestreden raadsbesluit van 18 maart 2003 in stand te laten. Gemeentebestuur. f Dordrecht Aan de Gemeenteraad Nr. SO/2003/8636 Datum 19 december 2003 Onderwerp beslissing op het bezwaarschrift van de heer F. van Dijk tegen het raadsbesluit van 18 maart 2003, inhoudende

Nadere informatie

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9 AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009 Pagina 1 van 9 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2009.0.071.903 Datum Zaaknummer 2009-08-00863

Nadere informatie

atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst

atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst WW w gemeente QoSterhOUt NOTA VOOR DE RAAD atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst Portefeuillehouder: de Boer Bijlagen:

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken. Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d.

Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken. Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d. Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d. 12 augustus 2006 Inleiding De Rekenkamercommissie van de gemeente Oostzaan

Nadere informatie

tegen de afwijzing van het verzoek om vergoeding planschade.

tegen de afwijzing van het verzoek om vergoeding planschade. Besluitvormende raadsvergadering: 14 juli 2009 Portefeuillehouder: G.J.J. Burger AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/45 Datum : 30 juni 2009 Onderwerp : Tweede behandeling bezwaarschrift Jeremiasse tegen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e maal een advies inzake de bezwaarschriften van de heer B.J.H. Brugge, De Goedemeent 15 en de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Onderwerp Beslissing op bezwaar tegen toekenning vergoeding planschade Achter de Keizerskroon 2

Onderwerp Beslissing op bezwaar tegen toekenning vergoeding planschade Achter de Keizerskroon 2 Openbaar Onderwerp Beslissing op bezwaar tegen toekenning vergoeding planschade Achter de Keizerskroon 2 Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Beleid en Projecten : M. Klazema Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad Punt (2 : Aanbevelingen onderzoek Rekenkamer West Twente: Onroerende zaken Gemeente Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: De Rekenkamer West Twente heeft onderzoek gedaan naar het beleid over - en het

Nadere informatie

RISICOTOETS PLANSCHADE

RISICOTOETS PLANSCHADE RISICOTOETS PLANSCHADE met betrekking tot de vestiging van Iriszorg op de locatie Gondel 3611 te Lelystad. CONCLUSIE Het planschaderisico taxeren wij op: 16.000,--. Opdracht: 3232360 Datum: mei 2012 Adviseur:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

2007. Nr. : Dnst. : BOWO. Planschadeverzoeken Oude Vest 49 en 53. Leiden, 7 augustus 2007.

2007. Nr. : Dnst. : BOWO. Planschadeverzoeken Oude Vest 49 en 53. Leiden, 7 augustus 2007. 2007. Nr. : 07.0100 Dnst. : BOWO Planschadeverzoeken Oude Vest 49 en 53. Leiden, 7 augustus 2007. Inleiding Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bestaat voor een belanghebbende

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Onderwerp: Verzoek Schoolstraat 10 en 12 Ossenzijl (Viswinkel) Nummer: Datum vergadering: 14-10-2008 Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: 1. De raad voor te

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

De Ronde 23-05-2006 Aanvang: 18:00

De Ronde 23-05-2006 Aanvang: 18:00 De Ronde 23-05-2006 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Jaarrekening en Kaderbrief: technische vragenbeantwoording door ambtenaren Fathers for Justice: verlies van kinderen na een echtscheiding Poppodium

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 22-08-2006 Onderwerp: Verzoek om rechtstreeks beroep Conceptbesluit: De raad voor te stellen om het verzoek van bezwaarde om de bezwarenprocedure

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Korte inhoud voorstel. 2. Inleiding. 3. Overwegingen (verzoeken Flikweert en van Nieuwenhuijze) Aan de leden van de gemeenteraad

Raadsvoorstel. 1. Korte inhoud voorstel. 2. Inleiding. 3. Overwegingen (verzoeken Flikweert en van Nieuwenhuijze) Aan de leden van de gemeenteraad Raadsvoorstel Raadsvergadering : 24 november 2005 Agendapunt : 10. Portefeuillehouder : R.J. van der Wekken Afdeling : RenM Behandelend ambt. : J. T. Wesdorp Datum : 8 november 2005 Onderwerp : Planschadeverzoeken

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad

Aan de leden van de gemeenteraad Raadsvoorstel Raadsvergadering : 15 maart 2006 Agendapunt : 17 Portefeuillehouder : R.J. van der Wekken Afdeling : RenM Behandelend ambt. : J. T. Wesdorp Datum : 28 februari 2006 Onderwerp : Planschadeverzoeken

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Made, 30 maart 2004

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Made, 30 maart 2004 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering 15 april 2004 Aan de Raad Agendapunt 10 Made, 30 maart 2004 Onderwerp Voorstel Bezwaarschriften tegen toegekende planschadevergoedingen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u het eindrapport aan van het rekenkameronderzoek naar de Doeltreffendheid

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Voorstel aan de Raad 144/2003 (definitief) Registratienummer Fatale datum raadsbesluit 9 juli 2003 Opgesteld door, telefoonnummer Griffie, 2520 Programma Portefeuillehouder P.J.J. Lucassen Onderwerp van

Nadere informatie

Afwijzen planschadeverzoek ex artikel 49 WRO, de heer Van Voorst, Stationsweg 15 te Colmschate. Besluitenlijst d.d. d.d.

Afwijzen planschadeverzoek ex artikel 49 WRO, de heer Van Voorst, Stationsweg 15 te Colmschate. Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_RE Afwijzen planschadeverzoek ex artikel 49 WRO, de heer Van Voorst, Stationsweg 15 te Colmschate 1- Notagegevens Notanummer 2009.211705

Nadere informatie

Raadsvoorstel. In overeenstemming met de Procedureverordening planschadevergoeding is het verzoek om advies voorgelegd aan de externe deskundige.

Raadsvoorstel. In overeenstemming met de Procedureverordening planschadevergoeding is het verzoek om advies voorgelegd aan de externe deskundige. Raadsvoorstel Vergadering : 1 maart 2006 Nummer : Raad 2006/016 Datum voorstel : 24 januari 2006 Portefeuillehouder Primaathouder : drs. P.A. Zevenbergen 078 69 21 312 p.a.zevenbergen@alblasserdam.nl :

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering : 24 november 2005 Agendapunt : 241105-09

Raadsvoorstel. Raadsvergadering : 24 november 2005 Agendapunt : 241105-09 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 24 november 2005 Agendapunt : 241105-09 Onderwerp : Beslissing op bezwaarschrift van mevrouw mr W.W.M. Brabers namens de familie Brabers, gericht tegen het door de raad

Nadere informatie

Vergunningverlening Plan van aanpak

Vergunningverlening Plan van aanpak Vergunningverlening Plan van aanpak Oktober 2013 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson (lid) drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter)

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B02.OOT Voorstel uitwijk en bijstand samen met Dongen en Loon op Zand Ongeveer 3 x per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente Waalwijk en het

Nadere informatie

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 39249] Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de functiewijziging en kleinschalige verbouwing van de gebouwen aan de

Nadere informatie

Plan van aanpak. Onderzoek handhavingsbeleid. 22 januari 2013

Plan van aanpak. Onderzoek handhavingsbeleid. 22 januari 2013 Plan van aanpak Onderzoek handhavingsbeleid 22 januari 2013 Rekenkamer Maastricht Samenstelling: Mevrouw dr. Klaartje Peters (voorzitter) De heer drs. Ton A.M.J. Dreuw RC De heer drs. Jan-Willem A. van

Nadere informatie

De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00

De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00 De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) - Emiclaer Puntenburg (maquette) Presentatie voorlopig ontwerp ziekenhuis Maatweg 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Voorstel 1. Het verzoek tot openbaarmaking van gegevens met betrekking tot het instellen van een vuurwerkverbod

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Onderzoek rekenkamercommissie naar de Bezwaarafhandeling in de gemeente s-hertogenbosch Reg.nr. : 12. B&W verg.. : Commissie : n.v.t. FES Cie_verg. : 27 augustus 2012

Nadere informatie

Raadsvergadering, 28 juni 2011. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 28 juni 2011. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 28 juni 2011 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Het nemen van een nieuw besluit hangende het beroep inzake het planschadeverzoek van de heer Van Oudbroekhuizen Nr.: 448 Agendapunt: 7 Datum:

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Beleid en Projecten : M. Klazema Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Vaststelling "Partiële

Nadere informatie

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 24 MAART 2015 besluitenlijst Aanwezig: Burgemeester mw. W.J.A. Verklei), Secretaris P. Schouten, Burgemeester SECR int 15.1103 Betreft: Besluitenlijst

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz RAADSVOORSTEL ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz Portefeuillehouder Dhr. S. Jansen Ronde Tafel 24 januari 2017 Opsteller Mevrouw Y.W.E.P Kerkhof Debat 07 februari 2017 Zaak/stuknummer

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorgesteld wordt. Samenvatting. Programmabegroting 2011. Doelstelling. Keuzemogelijkheden

Raadsvoorstel. Voorgesteld wordt. Samenvatting. Programmabegroting 2011. Doelstelling. Keuzemogelijkheden Raadsvoorstel Raadsvergadering : 27 april 2011 Agendapunt : Nummer : Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan "Nieuwebrug-Lier 6" Portefeuillehouder : J. Benedictus Behandeld in commissie : wonen en werken

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 15 maart 2011 Agendanummer : 10 Portefeuillehouder : Afdeling : Rekenkamer Castricum/Langedijk Opsteller : Voorstel aan de raad Onderwerp : Onderzoek handhaving

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol Raadsvoorstel *Z00F5332ACC* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10255 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Inleiding Op 1 januari 2014 is de

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksopzet effectuering aanbevelingen rekenkameronderzoeken rekenkamercommissie Oss

Rekenkamercommissie. Onderzoeksopzet effectuering aanbevelingen rekenkameronderzoeken rekenkamercommissie Oss Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet effectuering aanbevelingen rekenkameronderzoeken rekenkamercommissie Oss 12 december 2008 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 3 3. DOELSTELLING

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 03.R499.OOI Inboeknummer osbooo4s4 Beslisdatum BikW xo juni soos Dossiernummer a24.75i Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening

Nadere informatie

2. Advies commissie bezwaarschriften. 3. Uitspraak rechtbank Noord-Nederland. 4. Uittreksel bestemmingsplan Komplan Haren

2. Advies commissie bezwaarschriften. 3. Uitspraak rechtbank Noord-Nederland. 4. Uittreksel bestemmingsplan Komplan Haren Voorstel aan : Gemeenteraad van 29 juni 2015 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 15 juni 2015 Nummer : 31 Onderwerp : Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwplan Horecagelegenheid Vondellaan

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Beslissingen op bezwaar gericht tegen last onder dwangsom Regentessestraat 3 Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer D12.871468 Portefeuillehouder H. Kunst

Nadere informatie

Raadsvergadering 27 mei 2004 Aan de Raad. Agendapunt 11. Made, 7 oktober 2003

Raadsvergadering 27 mei 2004 Aan de Raad. Agendapunt 11. Made, 7 oktober 2003 Raadsvergadering 27 mei 2004 Aan de Raad Agendapunt 11 Made, 7 oktober 2003 Onderwerp Voorstel Financiële gevolgen Verzoek om een planschadevergoeding ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Nadere informatie

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten juli 2012 1 inleiding 1-1 aanleiding De rekenkamer voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje De raad stelt bestemmingsplannen vast. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding.

Foech ried/kolleezje De raad stelt bestemmingsplannen vast. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding. Riedsútstel Informatiecarrousel : 18 oktober 2012 Status : Informerend Agindapunt : 5 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : mw. M. Streefkerk Taheakke : Bijlage 1 Procedurevarianten bestemmingsplannen

Nadere informatie

Raadsvergadering Made, 6 december december 2002

Raadsvergadering Made, 6 december december 2002 Aan de Raad Raadsvergadering Made, 6 december 2002 12 december 2002 Agendapunt 8 Onderwerp Bezwaarschrift tegen toegekende planschadevergoeding ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Orde Voorstel

Nadere informatie

Planschade Chinees Indisch Restaurant Azië Leiden B.V.

Planschade Chinees Indisch Restaurant Azië Leiden B.V. Behoudens advies van de commissie ROWR Aanbiedingsformulier Onderwerp Planschade Chinees Indisch Restaurant Azië Leiden B.V. In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh.

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016.

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen Procedure omgevingsvergunning art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 o Wabo (voormalig projectbesluit), voor zover het gaat om het voorleggen aan de gemeenteraad Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 13443 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Aan de raad, 1. Beslispunten De gemeenteraad

Nadere informatie

V e rg ad e ri ng v an h et colleg e v an burgemeest e r en w ethouders v an de g em e ent e K a ag en

V e rg ad e ri ng v an h et colleg e v an burgemeest e r en w ethouders v an de g em e ent e K a ag en V e rg ad e ri ng v an h et colleg e v an burgemeest e r en w ethouders v an de g em e ent e K a ag en Braass e m gehouden op: 13 januari 2009, om 9.30 uur in het Gemeentehuis te Kaag en Braassem Aanwezig:

Nadere informatie

Onderwerp Aanpassing welstandsnota ten behoeve van de ontwikkeling van de Ronerborg-locatie te Roden, inspraak

Onderwerp Aanpassing welstandsnota ten behoeve van de ontwikkeling van de Ronerborg-locatie te Roden, inspraak Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV15.0786 Roden, 2016 Onderwerp Aanpassing welstandsnota ten behoeve van de ontwikkeling van de Ronerborg-locatie te Roden, inspraak Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Gemeente fi Bergen op Zoom

Gemeente fi Bergen op Zoom Gemeente fi Bergen op Zoom Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Programmanaam en nummer : Bestemmingsplan De Parade, toekenning van een planschadevergoeding aan de eigenaar van het pand Kerkstraat

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 14 februari 2012 Agendanummer : 10 Portefeuillehouder : -- Afdeling : Rekenkamer Castricum/Langedijk Opsteller : Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Rapport

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. De gemeenteraad van Albrandswaard. Betreft: Mandatering afdoening planschade Buijtenland aan provincie. Geachte raadsleden,

Raadsinformatiebrief. De gemeenteraad van Albrandswaard. Betreft: Mandatering afdoening planschade Buijtenland aan provincie. Geachte raadsleden, Raadsinformatiebrief De gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief van: Ons kenmerk: 1080545 Uw kenmerk: Contact: Ir. P. Wunderink Bijlage(n): Doorkiesnummer: 0105061742 E-mailadres: p.wunderink@albrandswaard.nl

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Versienr. Datum Opsteller Toelichting (help) D.T. Melman

RAADSVOORSTEL. Versienr. Datum Opsteller Toelichting (help) D.T. Melman RAADSVOORSTEL VVGB BERKENLAAN 38A 25-9-2015 RAADSVST15 H MelD01 gemeentelijk management team Portefeuillehouder De heer S. Jansen Ronde Tafel 10 december 2015 Opsteller Mevrouw D.T. Melman Debat 14 januari

Nadere informatie

I org MBANSZ Nr (gewijzigd) Houten, 20 juni 2012 xxx

I org MBANSZ Nr (gewijzigd) Houten, 20 juni 2012 xxx Raadsvoorstel I org.00000714 MBANSZ Nr.2012-030 (gewijzigd) Houten, 20 juni 2012 xxx Onderwerp: Raadsvoorstel beleidsadvies sociale armoede Beslispunten: 1. De afbakening van het begrip sociale armoede

Nadere informatie