Molendijkzaal PvdA: Wet Werk en Bijstand Informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Molendijkzaal 0.01. PvdA: Wet Werk en Bijstand Informatie"

Transcriptie

1 OVERZICHT De Raad Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Inrichting fietsroute Keerkring He... zit dat zo! Structuurvisie Park Randenbroek e.o. Voorontwerp bestemmingsplan Maatweg 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal :00 Structuurvisie Park Randenbroek e.o. en herontwikkeling locatie Elisabeth Voorbereiding besluit PvdA: Wet Werk en Bijstand Informatie Onderzoeksrapport handhaving brandveiligheid Voorbereiding besluit 19:30 20:00 Inrichting Keerkring Peiling Procedure en Toetsingspunten Locatiekeus opvangvoorzieningen Voorbereiding besluit 21:00 Tijd Raadzaal :30 Raadsdebatten: geen Besluiten (zonder debat) 1. Begroting 2007 van Gewest Eemland en van GGD Eemland Toelichting : Overeenkomstig art. 41 van de gemeenschappelijke regeling wordt de raad in de gelegenheid gesteld van zijn gevoelen te doen blijken; het college adviseert geen bezwaar te maken 2. Beslissing op bezwaar inzake vestigen voorkeursrecht Vathorst West II Toelichting : Op 6 juni 2006 heeft de raad besloten tot vestigen voorkeursrecht in Vathorst West II. Voorgesteld wordt bezwaar ongegrond te verklaren omdat niet is gebleken dat niet is voldaan aan de gronden waarop het vestigen van een voorkeursrecht kan worden tegengehouden 3. Verzoek om vergoeding planschade Eindweg 1, 5 en 7 te Hooglanderveen Toelichting : Betreft verzoek van voor 1 september 2005; derhalve nog bevoegdheid raad. Moties 4. SP en PvdA : Motie Tinq tankstation Soesterweg 22:00 Einde 1

2 De Ronde Datum: dinsdag 3 oktober 2006 Aanvang: 19:00 Structuurvisie Park Randenbroek e.o. en herontwikkeling locatie Elisabeth Voorbereiding besluit Inrichting Keerkring Peiling

3 Structuurvisie Park Randenbroek e.o. en herontwikkeling locatie Elisabeth Voorbereiding besluit Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: De Ruiter ( ) Portefeuillehouder: Van Daalen, Luchtenveld en Hekman Opsteller: De Ruiter ( ) Samenvatting: De wens uit het Collegeprogramma om te onderzoeken of en hoe meer groen en minder bebouwing mogelijk is op de locatie Elisabeth met behoud van de eis van budgetneutraliteit vraagt om acties om draagvlak en middelen te genereren. Deze acties kosten meer tijd dan de voorgestelde drie maanden. Om toch voortgang te geven aan de Structuurvisie Park Randenbroek en omgeving stellen wij voor de besluitvorming en verdere uitwerking van de Structuurvisie los te koppelen van de uiteindelijke beslissing over de herontwikkeling van de locatie Elisabeth. Reden van aanbieding: De Raad informeren over de stappen die zijn genomen in het proces Structuurvisie Park Randenbroek en omgeving, het resultaat daarvan, de stappen die wij de komende tijd willen nemen en besluitvorming vragen over het vervolg. Van de raad wordt gevraagd: zich voor te bereiden op besluitvorming over - het loskoppelen van de besluitvorming en verdere uitwerking van de Structuurvisie Park Randenbroek en omgeving en de uiteindelijke beslissing over de locatie Elisabeth. - het ter inspraak brengen van de Structuurvisie Park Randenbroek en omgeving d.d. 7 februari 2006 exclusief de passage over de locatie Elisabeth (pagina 51 t/m 59). Vervolgtraject: Het loskoppelen van de besluitvorming over de Structuurvisie en de locatie Elisabeth betekent dat beide trajecten een eigen vervolg krijgen. Inhoudelijke afstemming wordt uiteraard gewaarborgd. Het vervolgtraject is uitgebreid omschreven in het bijgaande raadsvoorstel. Doel activiteit: Voorbereiding besluit Soort activiteit: Raadsvoorstel Soort verslag: Verslag Bijbehorende documenten: /smartsite.shtml?ch=&id= (nr ) : /smartsite.shtml?ch=&id= : /smartsite.shtml?ch=&id= : /smartsite.shtml?ch=&id= : /smartsite.shtml?ch=&id=165205

4 Inrichting Keerkring Peiling Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: Schnackers (4928) Portefeuillehouder: Luchtenveld Opsteller: Schnackers Samenvatting: De heroverweging van de fietsroute Keerking is afgerond en de resultaten bekend. De heroverweging heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van BPA, SP en JA. Afspraken hierover zijn gemaakt in de Ronde van 23 mei jl. Het College heeft de door initiatiefnemers ingediende variant, samen met een aantal andere varianten, ruimtelijk uitgewerkt en beoordeeld. Met name de aspecten fietsveiligheid en parkeren zijn aanleiding geweest voor de heroverweging. Resultaat van de heroverweging is dat het College een nieuwe voorkeursvariant heeft gekozen. Deze variant ("variant 4") behelst de aanleg van een fietsstraat en de aanleg van een parkeerterrein direct bij de in/uitgang van de voetbalvereniging (capaciteit 76 ppl). De fietsveiligheid van de fietsstraat, waarop auto- en fietsverkeer van dezelfde ruimte gebruik maken, vindt het College ruim voldoende omdat alleen sprake is van langsrijdend autoverkeer en niet van in/uitparkerend of kerend autoverkeer. Verder geldt dat de intensiteit van het autoverkeer, met uitzondering tijdens voetbaluren, erg laag is. Ten aanzien van de parkeercapaciteit geldt dat de nu voorgestelde capaciteit voldoet aan de eerder in het stedenbouwkundige Programma van Eisen van de Spoorwegzone, genoemde eis. Namelijk dat als gevolg van verdwijnen van capaciteit op o.a. het Boogschuttersplein, nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden. Reden van aanbieding: De resultaten van de heroverweging, inclusief de keuze van de voorkeursvariant, worden teruggekoppeld in de Ronde van 3 oktober a.s. De Raad wordt verzocht kennis te nemen van de resultaten en zijn mening hierover kenbaar te maken. Van de raad wordt gevraagd: Zijn mening over de resultaten van de heroverweging, waaronder de door het College vastgestelde nieuwe voorkeursvariant, kenbaar te maken. Vervolgtraject: Nadat de Raad zijn wensen kenbaar heeft gemaakt worden alle noodzakelijke activiteiten uitgevoerd om de voorkeursvariant uit te werken tot een Definitief Ontwerp. Doel activiteit: Peiling Soort activiteit: College peilt raad Soort verslag: Verslag Bijbehorende documenten: /smartsite.shtml?id= : Tekeningen: /smartsite.shtml?id= /smartsite.shtml?id= /smartsite.shtml?id=164818

5 /smartsite.shtml?id= : /smartsite.shtml?id=164821

6 Het Besluit Datum: dinsdag 3 oktober 2006 Aanvang: 21:30 Raadsdebatten: geen Besluiten (zonder debat) 1. Begroting 2007 van Gewest Eemland en van GGD Eemland Toelichting : Overeenkomstig art. 41 van de gemeenschappelijke regeling wordt de raad in de gelegenheid gesteld van zijn gevoelen te doen blijken; het college adviseert geen bezwaar te maken 2. Beslissing op bezwaar inzake vestigen voorkeursrecht Vathorst West II Toelichting : Op 6 juni 2006 heeft de raad besloten tot vestigen voorkeursrecht in Vathorst West II. Voorgesteld wordt bezwaar ongegrond te verklaren omdat niet is gebleken dat niet is voldaan aan de gronden waarop het vestigen van een voorkeursrecht kan worden tegengehouden 3. Verzoek om vergoeding planschade Eindweg 1, 5 en 7 te Hooglanderveen Toelichting : Betreft verzoek van voor 1 september 2005; derhalve nog bevoegdheid raad. Moties 4. SP en PvdA : Motie Tinq tankstation Soesterweg Einde

7 Raadsdebatten:

8 geen

9 Besluiten (zonder debat)

10 1. Begroting 2007 van Gewest Eemland en van GGD Eemland Reg.nr.: (pdf)

11 Toelichting : Overeenkomstig art. 41 van de gemeenschappelijke regeling wordt de raad in de gelegenheid gesteld van zijn gevoelen te doen blijken; het college adviseert geen bezwaar te maken

12 2. Beslissing op bezwaar inzake vestigen voorkeursrecht Vathorst West II Reg.nr.: (pdf)

13 Toelichting : Op 6 juni 2006 heeft de raad besloten tot vestigen voorkeursrecht in Vathorst West II. Voorgesteld wordt bezwaar ongegrond te verklaren omdat niet is gebleken dat niet is voldaan aan de gronden waarop het vestigen van een voorkeursrecht kan worden tegengehouden

14 3. Verzoek om vergoeding planschade Eindweg 1, 5 en 7 te Hooglanderveen Reg.nr.: (pdf)

15 Toelichting : Betreft verzoek van voor 1 september 2005; derhalve nog bevoegdheid raad.

16 Moties

17 4. SP en PvdA : Motie Tinq tankstation Soesterweg SP en PvdA : Motie Tinq tankstation Soesterweg (pdf)

18 Einde

19 Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : Aan : Gemeenteraad Datum : 19 september 2006 Portefeuillehouder : Wethouder drs J.A. Hekman Agendapunt : HB-1 TITEL Begroting 2007 van Gewest - en GGD Eemland BESLISPUNTEN Besluiten om, in het kader van de bevoegdheid van de raad zijn gevoelen te doen blijken, geen bezwaar aan te tekenen tegen de begroting 2007 van het Gewest - en de GGD Eemland. AANLEIDING Conform artikel 41 van de Gemeenschappelijke regeling Gewest Eemland wordt de raad in de gelegenheid gesteld het gevoelen omtrent de begroting te doen blijken. De begrotingsstukken zijn door het Dagelijks bestuur van het Gewest naar de raad gestuurd en de raad vraagt hierover advies van het college. BEOOGD EFFECT Het kunnen overgaan tot vaststelling van de begroting 2007 van Gewest - en GGD Eemland in de vergadering van het Algemeen Bestuur (vermoedelijk op 12 oktober 2006). ARGUMENTEN De procedure is juist doorlopen en de ramingen 2007 van het Gewest - en GGD Eemland vormen onderdeel van de Gemeentebegroting Beide begrotingen zijn voorgelegd aan en besproken in verschillende ambtelijke overleggen. Vervolgens is het advies van de functionele commissies en portefeuillehoudersoverleggen ingewonnen. Op 29 juni 2006 zijn de stukken besproken in het portefeuillehoudersoverleg Financiën en het Dagelijks Bestuur van het Gewest Eemland. Op basis van het voorstel van het Dagelijks Bestuur adviseert het college van B&W om, in het kader van de bevoegdheid van de raad zijn gevoelen te doen blijken, geen bezwaar aan te tekenen tegen de begroting 2007 van Gewest - en GGD Eemland. KANTTEKENINGEN Niet van toepassing. FINANCIËN De ramingen 2007 van het Gewest - en de GGD Eemland vormen onderdeel van de Gemeentebegroting Inlichtingen bij: drs.h.s. Westra, CST/FIN, (033)

20 raadsvoorstel pagina 2 Gemeente Amersfoort VERVOLG Vaststelling van de begroting 2007 van Gewest - en GGD Eemland in de vergadering van het Algemeen Bestuur (vermoedelijk op 12 oktober 2006). BETROKKEN PARTIJEN Niet van toepassing. Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris, de burgemeester, Drs. P.J. Buijtels A. van Vliet-Kuiper Bijlagen: - ontwerp raadsbesluit - de begrotingsstukken 2007 van Gewest - en GGD Eemland liggen ter inzage

21 raadsbesluit pagina 1 Gemeente Amersfoort RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Amersfoort; Reg.nr op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 september 2006, sector CST/FIN (nr ); b e s l u i t: besluiten om, in het kader van de bevoegdheid van de raad zijn gevoelen te doen blijken, geen bezwaar aan te tekenen tegen de begroting 2007 van het Gewest - en de GGD Eemland. Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 oktober de griffier de voorzitter

22 Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : Aan : Gemeenteraad Datum : 12 september 2006 Portefeuillehouder : Wethouder drs. J.A. Hekman Agendapunt : HB-2 TITEL Beslissing op bezwaar erven Van den Hengel inzake vestigen voorkeursrecht Vathorst West II BESLISPUNTEN 1. Het bezwaar van de heer mr. L.J.H. de Vink namens de erven A.G. van den Hengel tegen het besluit tot vestigen en bestendigen van het voorkeursrecht Vathorst West II ongegrond te verklaren; 2. Het besluit inzake het voorkeursrecht Vathorst West II te handhaven; 3. Het hoofd van de afdeling Juridische zaken te mandateren de beslissing op bezwaar namens de raad te ondertekenen. AANLEIDING Uw raad heeft op 6 juni 2006 het collegebesluit van 28 april 2006 tot het vestigen van een voorkeursrecht op onder andere het perceel van de erven Van den Hengel, bestendigd. De bezwaren betreffen: De termijnen. Het collegebesluit tot vestigen van een voorkeursrecht en het raadsbesluit tot bestendigen zijn besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Men kan daar dus bezwaar tegen maken. Daarnaast is het mogelijk zienswijzen in te dienen voorafgaand aan het raadsbesluit. Deze termijnen zijn correct gehanteerd. De aanschrijving Eigenaren en zakelijk gerechtigden zijn vermeld in openbare registers, te weten het Kadaster. Bij het Kadaster staat vermeld dat de heer A.G. van den Hengel eigenaar is. Het is bekend dat hij is overleden. Correspondentie is terecht aan de erven Van den Hengel verzonden. Het bestemmingsplan Het voorkeursrecht is bedoeld voor een situatie waar in de toekomst andere bestemmingen zullen komen, zoals hier: wonen, werken en groen- en recreatieve voorzieningen, maar er nog geen definitieve invulling kan worden gegeven. Er kan dan ook niet worden gesteld dat er misbruik van bevoegdheid plaatsvindt nu de richting van de toekomstige ontwikkelingen bekend is, of dat er te weinig duidelijk zou zijn over de termijn waarbinnen er meer duidelijkheid moet zijn. BEOOGD EFFECT Niet van toepassing. ARGUMENTEN Tegenhouden van het vestigen van een voorkeursrecht kan op de volgende gronden: - de gemeente heeft procedurefouten gemaakt; - de toekomstige bestemming is reeds aanwezig; - het is nu al duidelijk dat de toekomstige bestemming niet gerealiseerd zal worden. Hiervan is niet gebleken. Inlichtingen bij: mw. J. den Engelse, DIA/FJD, (033)

23 raadsvoorstel pagina 2 Gemeente Amersfoort KANTTEKENINGEN Niet van toepassing. FINANCIËN Niet van toepassing. VERVOLG Niet van toepassing. BETROKKEN PARTIJEN Niet van toepassing. Burgemeester en wethouders van Amersfoort, De secretaris, de burgemeester, Drs. P.J. Buijtels A. van Vliet-Kuiper Bijlagen - raadsbesluit

24 raadsbesluit pagina Gemeente Amersfoort RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Amersfoort; Reg.nr op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 augustus 2006, sector DIA/FJD (nr ); b e s l u i t: 1. het bezwaar van de heer mr. L.J.H. de Vink namens de erven A.G. van den Hengel tegen het besluit tot vestigen en bestendigen van het voorkeursrecht Vathorst West II ongegrond te verklaren; 2. het besluit inzake het voorkeursrecht Vathorst West II te handhaven; 3. het hoofd van de afdeling Juridische zaken te mandateren de beslissing op bezwaar namens de raad te ondertekenen. Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 oktober de griffier de voorzitter

25 Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : Aan : Gemeenteraad Datum : 19 september 2006 Portefeuillehouder : Wethouder drs. J.A. Hekman Agendapunt : HB-3. TITEL Verzoek om vergoeding planschade Eindweg 1, 5 en 7 te Hooglanderveen BESLISPUNTEN 1. Het verzoek namens de eigenaren van Eindweg 1, 5 en 7 om vergoeding van planschade toe te wijzen. 2. De heer G.W.M. van de Mast inzake Eindweg 1, de heer en mevrouw Tomassen-Mulder inzake Eindweg 5 en de heer en mevrouw Verrips-van Rooijen inzake Eindweg 7 een schadevergoeding toe te kennen tot een bedrag van respectievelijk EUR ,-, ,- en ,- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 juni 2004 tot de dag van uitbetaling. AANLEIDING Bij brief door ons ontvangen op 1 juni 2004, is namens de eigenaren van de woningen aan de Eindweg 1, 5 en 7 te Hooglanderveen (hierna: verzoekers) een verzoek om schadevergoeding ex artikel 49 WRO ingediend. Aanleiding daartoe is het bestemmingsplan Vathorst, waardoor verzoekers van mening zijn dat hun woning in waarde is gedaald. Voor de verdere motivering hiervan verwijzen wij u kortheidshalve naar de brief van verzoekers die als bijlage bij het rapport van de Saoz is gevoegd. Overeenkomstig de door de raad vastgestelde verordening procedure planschadevergoeding, hebben wij de planschadebeoordelingscommissie, de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (hierna: Saoz) te Rotterdam, verzocht ons over het verzoek te adviseren. Omdat in artikel 49 WRO (oud) expliciet is vermeld dat de raad een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toekent, dient dit voorstel ter besluitvorming aan uw raad te worden voorgelegd. BEOOGD EFFECT Besluitvorming over het onderhavige verzoek. ARGUMENTEN 1. Onlangs heeft de Saoz haar adviezen aan ons toegezonden, waaruit blijkt dat verzoekers in planologisch opzicht in een nadeliger positie zijn komen te verkeren. Daartoe heeft de Saoz een vergelijking gemaakt tussen het planologisch regime van het bestemmingsplan Buitengebied I en II en dat van het bestemmingsplan Vathorst zoals uitgewerkt in het plan Vathorst, uitwerkingsplan De Velden 3abc, Hierna volgt een samenvatting van de vergelijking. Tussen haakjes staan de afstanden vermeld gemeten vanaf de objecten Eindweg 5 respectievelijk 7. Op basis van het plan Buitengebied I en II konden verzoekers zijdelings ten noordoosten op een afstand van ongeveer 105 (85, 80) meter vanaf hun woning worden geconfronteerd met onder meer 12 meter hoge bedrijfsgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een agrarisch bedrijf, twee 9 meter hoge bedrijfswoningen, 23 meter hoge silo s en hooibergen voorzien van een maximaal 15 meter hoge overkapping. Voorts konden er op afstanden vanaf ongeveer 90 (80, 60) meter te zuidoosten, 100 (90, 85) meter ten oosten, 130 (125, 120) en 170 (160, 150) meter ten noordoosten een viertal vrijstaande woningen worden opgericht. De overige gronden konden slechts worden bebouwd met 6,60 meter hoge bouwwerken ten dienste van de agrarische bestemmming. Nu kunnen verzoekers op de gronden direct ten noorden van hun perceel geconfronteerd worden met de bouw van 2 woningen met een maximale hoogte van 13,20 meter. Inlichtingen bij: mw.mr. A.E. Buteyn, SOB/EO, (033)

26 raadsvoorstel pagina 2 Gemeente Amersfoort De gronden ten westen en ten oosten daarvan, kunnen met lichtmasten, geluidwerende voorzieningen en kunstwerken alsmede met 5,50 meter hoge overige bouwwerken worden bebouwd. De ten oosten en ten noordoosten gelegen gronden kunnen nu onder meer met maximaal 17,60 meter hoge gestapelde woningen en maximaal 13,20 meter hoge eengezinswoningen en woningen ten behoeve van bijzondere woonvormen worden bebouwd. Gelet op het voorgaande is de Saoz van mening, rekening houdend met de reeds bestaande bebouwing direct ten oosten van de woning van verzoekers dat met name de bouwmogelijkheden ten noorden en ten noordoosten per saldo zijn toegenomen. Derhalve kan het uitzicht met name op korte afstand in noordelijke richting, verdergaand worden aangetast. Hoewel er van het voorheen toegestane gebruik van de agrarische gronden reeds op korte afstand enige geur- en geluidshinder uit kon gaan, is de Saoz van mening dat gelet op het permanente karakter van de op te richten woningen en het thans toegestane gebruik van de op korte afstand gelegen gronden, er per saldo sprake is van een toegenomen gebruiksintensivering als gevolg waarvan er meer geur-, geluid- en verkeerhinder kan worden ondervonden dan voorheen. Ook zal er meer inkijk en daarmee een verdergaand verlies van privacy ontstaan in de woning en de tuin van verzoekers. De situeringswaarde van de woning is verslechterd doordat waar de woning voorheen kon worden gekwalificeerd als gelegen aan de rand van het (agrarische) buitengebied, de woning nu meer ingesloten kan komen te liggen. Door de planologische mutatie is in beginsel nadeel ontstaan. Ingeschat wordt dat op basis van de uitwerkingsregels en de huidige inzichten met betrekking tot de inrichting van het gebied waardevermindering is opgetreden. Geconcludeerd wordt dat de planologische maatregel voor verzoekers heeft geleid tot een nadeliger positie waaruit op grond van artikel 49 WRO voor vergoeding vatbare schade in de vorm van waardevermindering is voortgevloeid. 2. De Saoz adviseert het verzoek om vergoeding van planschade namens de eigenaren van de Eindweg 1, 5 en 7 toe te wijzen en hen een schadevergoeding toe te kennen tot een bedrag van respectievelijk ,-, ,- en ,- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 juni 2004 tot de dag van uitbetaling. Voor een nadere motivering van dit advies verwijzen wij u kortheidshalve naar de rapporten van de Saoz dat voor u ter inzage zijn gelegd. Alvorens een definitief besluit te nemen in deze zaak en uw raad een voorstel te doen, hebben wij verzoekers conform de verordening procedure planschadevergoeding, in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken. Hiervan hebben verzoekers geen gebruik gemaakt. In de gegeven situatie, waarbij het advies van de Saoz geacht wordt deel uit te maken van onze motivering, is er ons inziens rechtsgrond aanwezig om verzoekers een redelijke schadevergoeding toe te kennen ter hoogte van het door de Saoz vastgestelde bedrag. KANTTEKENINGEN Niet van toepassing. FINANCIËN De financiële gevolgen komen ten laste van de exploitatie van het OBV. VERVOLG Niet van toepassing.

27 raadsvoorstel pagina 3 Gemeente Amersfoort BETROKKEN PARTIJEN Niet van toepassing. Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris, de burgemeester, P.J. Buijtels A. van Vliet-Kuiper Bijlagen - Raadsbesluit

28 raadsbesluit pagina Gemeente Amersfoort RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Amersfoort; Reg.nr op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 september 2006, sector SOB/EO (nr ); b e s l u i t: 1. het verzoek namens de eigenaren van Eindweg 1, 5 en 7 om vergoeding van planschade toe te wijzen; 2. de heer G.W.M. van de Mast inzake Eindweg 1, de heer en mevrouw Tomassen-Mulder inzake Eindweg 5 en de heer en mevrouw Verrips-van Rooijen inzake Eindweg 7 een schadevergoeding toe te kennen tot een bedrag van respectievelijk EUR ,-, ,- en ,- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 juni 2004 tot de dag van uitbetaling. 3. Het verzoek namens de eigenaren van Eindweg 1, 5 en 7 om vergoeding van planschade toe te wijzen. 4. De heer G.W.M. van de Mast inzake Eindweg 1, de heer en mevrouw Tomassen-Mulder inzake Eindweg 5 en de heer en mevrouw Verrips-van Rooijen inzake Eindweg 7 een schadevergoeding toe te kennen tot een bedrag van respectievelijk EUR ,-, ,- en ,- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 juni 2004 tot de dag van uitbetaling. Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 oktober de griffier de voorzitter

29 MOTIE TINQ tankstation Amersfoort, 19 september 2006 Raadsvoorstel nr.: --- De raad van de gemeente Amersfoort; overwegende dat: - er voor de leef- en woonomgeving van de bewoners aan de Soesterweg tal van gevaarlijke en onveilige incidenten bij het tankstation TINQ, Soesterweg 452 hebben plaatsgevonden; - er regelmatig geen toezicht is, zoals wettelijk vereist; - de ondergrondse tanks regelmatig gevuld worden door ondeskundig personeel, dat niet aanspreekbaar is in het Nederlands of in het Engels; - de veiligheidsvoorschriften daarbij niet altijd in acht worden genomen, zoals bijvoorbeeld niet roken tijdens het vullen; - het vullen bij herhaling heeft plaatsgevonden vanaf de openbare weg, dus buiten het terrein dat voorzien is van een vloeistofdichte bestrating; - er bij het vullen tenminste 3x lekkage is geweest van benzine of diesel, de laatste keer zodanig dat in de hele omgeving een benzinelucht te ruiken was; - de eigenaar/uitbater van het tankstation alle regels aan zijn laars lapt en ondanks dwangsommen niet genegen is zich aan de voorschriften te houden; draagt het college op: 1. actief toe te (blijven) zien op strikte naleving van de wettelijke verplichtingen en de gemeentelijke voorschriften door de eigenaar/uitbater van het tankstation Tinq aan de Soesterweg 452; 2. over te gaan tot bestuursdwang indien de eigenaar zich ná het verbeuren van de maximale bedragen aan dwangsommen nog steeds niet houdt aan de wettelijke verplichtingen en opgelegde voorschriften, de mogelijkheid tot sluiting daaronder nadrukkelijk begrepen; 3. eenzelfde handelwijze toe te passen bij elk ander tankstation dat verplichtingen en voorschriften kennelijk en bij herhaling negeert. Datum, 19 september 2006 Anya Wiersma (SP) Dico Kuiper (PvdA)

30 SP en PvdA : Motie Tinq tankstation Soesterweg De Ronde Datum: dinsdag 3 oktober 2006 Aanvang: 19:00 PvdA: Wet Werk en Bijstand Informatie

31 SP en PvdA : Motie Tinq tankstation Soesterweg PvdA: Wet Werk en Bijstand Informatie Reg.nr.: Van: PvdA Ambtelijk contact: Van Berkum / Huitink Portefeuillehouder: Kruyt Opsteller: Tanamal Samenvatting: De vorige raadsperiode heeft de toenmalige wethouder de afspraak gemaakt dat de raad regelmatig op de hoogte zou worden gehouden omtrent de WWB, schuldhulpverlening, gesubsidieerde arbeid e.d.. Diverse ontwikkelingen zowel landelijk als lokaal maken het noodzakelijk dit onderwerp op korte termijn te agenderen. Reden van aanbieding: De raad moet worden geinformeerd over de recente ontwikkelingen en de huidige stand van zaken. Hierbij dient mee te worden genomen: - gesubsidieerde arbeid, ID-banen en de contacten met de UWV - toekomst van Stichting Banenplan; - schuldhulpverlening; - wijzigingen langdurigheidstoeslag; - nibud-effectenonderzoek en rekenkameronderzoek; - armoedebeleid Van de raad wordt gevraagd: kennis te nemen van de informatie en hierop te reageren Vervolgtraject: Afhankelijk van reactie wethouder en fracties Doel activiteit: Informatie Soort activiteit: Informatie Soort verslag: Verslag

32 SP en PvdA : Motie Tinq tankstation Soesterweg De Ronde Datum: dinsdag 3 oktober 2006 Aanvang: 19:00 Onderzoeksrapport handhaving brandveiligheid Voorbereiding besluit Procedure en Toetsingspunten Locatiekeus opvangvoorzieningen Voorbereiding besluit

33 SP en PvdA : Motie Tinq tankstation Soesterweg Onderzoeksrapport handhaving brandveiligheid Voorbereiding besluit Reg.nr.: Van: Rekenkamercommissie Ambtelijk contact: Mehciz (4312) Portefeuillehouder: Van Vliet-Kuiper Opsteller: Mehciz (4312) Samenvatting: Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar doeltreffendheid handhavingsbeleid, in het bijzonder op het gebied van brandveiligheid. Reden van aanbieding: Kennisgeving aan raad van bevindingen onderzoek. Van de raad wordt gevraagd: Bespreking rapport, in het bijzonder conclusies en aanbevelingen Vervolgtraject: Het overnemen van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport Doel activiteit: Voorbereiding besluit Soort activiteit: Raadsvoorstel Soort verslag: Verslag Bijbehorende documenten: Samenvatting en conclusies (zie hoofdstuk 5 rapport Handhavingsbeleid brandveiligheid in Amersfoort ) Bestuurlijke reactie college (pdf) Rapport Handhavingsbeleid brandveiligheid in Amersfoort (pdf)

34 SP en PvdA : Motie Tinq tankstation Soesterweg Procedure en Toetsingspunten Locatiekeus opvangvoorzieningen Voorbereiding besluit Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: Verheule ( ) Portefeuillehouder: Van Daalen Opsteller: Verheule Samenvatting: Het College wil een verdergaande scheiding van doelgroepen in de dak- en thuislozenzorg bewerkstelligen door de volgende voorzieningen toe te voegen: - een hostel voor drugsverslaafden - een opvangvoorziening voor alcoholverslaafden - containerwoningen voor zeer onaangepaste huurders - een nieuwe inloop voor dak- en thuislozen waarna de locatie Stovestraat gesloten wordt. De zoektocht naar nieuwe locaties wordt ter hand genomen langs de weg van participerende inspraak. NB: Nieuw toegevoegd: Memo van college waarbij ingegaan wordt op tijdens De Ronde van 5 september gemaakte opmerkingen en gestelde vragen. Reden van aanbieding: Dit voorstel is mede een vervolg op twee moties die in de vorige raadsperiode zijn aangenomen, nl de motie opvangvoorzieningen en de motie containerwoningen. Van de raad wordt gevraagd: Besluitvorming gemeenteraad over de locatiekeus en toetsingspunten opvangvoorzieningen voor te bereiden. Vervolgtraject: Besluitvorming in gemeenteraad Zie verder de procedure zoals opgenomen in het raadsvoorstel Doel activiteit: Voorbereiding besluiten Soort activiteit: Raadsvoorstellen Soort verslag: Verslag Motie opvangvoorzieningen (pdf) Verslag 5 september (pdf)

35 Kleine Koppel PG Amersfoort Telefoon (033) Telefax (033) Banknr. B.N.G.: Brandweer Aan Rekenkamer t.a.v. de heer M. Snijder Postbus EA AMERSFOORT Uw brief/kenmerk Onderwerp Bestuurlijke reactie rekenkameronderzoek Geachte heer Snijder, Inlichtingen bij H. Booij (033) Ons kenmerk SOB/DO/ Datum 20 september 2006 Alvorens onze bestuurlijke reactie te geven op rekenkamerrapport Handhavingsbeleid brandveiligheid in Amersfoort hechten wij er aan onze waardering uit te spreken voor het door u verrichte onderzoekswerk en het uiteindelijke rapport. Brandveiligheid is, zeker gezien de rampen in Enschede en Volendam, terecht een saillant onderwerp dat een grondig onderzoek rechtvaardigt. Wij hebben het rapport als prettig en goed leesbaar ervaren. Wij delen voor een groot deel de conclusies zoals de commissie deze formuleert in hoofdstuk 5 van het rapport. De afgelopen jaren hebben de gemeente en de brandweer veel inzet gepleegd op dit onderwerp. U geeft dit dan ook terecht aan. Een van de resultaten daarvan is dat de achterstanden met betrekking tot de gebruiksvergunningen zijn weggewerkt. Met tevredenheid hebben wij kennis genomen van de uitslag van de enquête onder de eigenaren / beheerders van openbare gebouwen. Dit verschaft meer inzicht in de bekendheid van de doelgroep met de brandveiligheidsregels en de feitelijke naleving ervan. De conclusie dat nalevers beter op de hoogte zijn van brandveiligheidsregels dan de overtreders bevestigt dat voorlichting over regels en sancties een belangrijk instrument is om de naleving te vergroten. Daar waar nodig zullen wij dit meer toepassen. Voorts zijn wij ons er van bewust dat er op onderdelen nog stappen gezet moeten worden. U doet daartoe ook een aantal aanbevelingen. Onder meer voor het opzetten van een integrale handhavingorganisatie en het verder doorvoeren van de beleidscyclus in het zogenaamde programmatisch handhaven. Wij kunnen ons hier geheel in vinden. Zoals al uit de interviews met de verschillende medewerkers van onze organisatie bleek, wordt er in de sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer gewerkt aan het integreren van handhavingstaken op het gebied van de openbare ruimte en de vergunningverlening. Dit laatste is mede het gevolg van de te verwachten invoering van de omgevingsvergunning. U concludeert dat er door de brandweer geen gewenst nalevingniveau is geformuleerd. Dat klopt. Wij streven naar een 100% nalevingniveau. In de onderzoeksperiode is de inschatting 70%. Vanaf 2006 wordt dit geregisteerd, om de beleidscyclus rond te kunnen maken. De brandweer is de motor achter veiligheid in Amersfoort Ze is toegankelijk, goed voorbereid, goed toegerust en aangesloten op de samenleving

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no.

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 11 mei 2006 Besluitvormend Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan Punt no. : 10a Korte toelichting Door de heer C. Bron, Spekloane

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer,

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer, Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken datum 23 augustus 2006 verzonden bijlage(n) Div. uw brief van ons kenmerk contactpersoon onderwerp S/Sa/har Harry Roenhorst Vergadering Geachte mevrouw/heer,

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage Aan de leden van de gemeenteraad Achtkarspelen Afdeling : SL Behandeld door : mw. R. Schievink-de Boer Telefoonnummer : 14 0511 E-mail : gemeente@achtkarspelen.nl Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr

Nadere informatie

Impuls voor implementatie

Impuls voor implementatie Onderzoek naar de Kadernota Faunabeleid bestuurlijke nota en nota van bevindingen Onderzoek naar de Kadernota Faunabeleid bestuurlijke nota en nota van bevindingen Deventer, maart 2014 Voorwoord Faunabeheer

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Eindrapport. Rekenkamercommissie Gemeente Haarlem. Onderzoek Achterstallig Onderhoud Openbare Ruimte

Eindrapport. Rekenkamercommissie Gemeente Haarlem. Onderzoek Achterstallig Onderhoud Openbare Ruimte Eindrapport Rekenkamercommissie Gemeente Haarlem Onderzoek Achterstallig Onderhoud Openbare Ruimte Arnhem, 1 juli 2005 Eindrapport Onderzoek Achterstallig Onderhoud Openbare Ruimte Gemeente Haarlem Arnhem,

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID Algemeen De termen cliënt en klant worden naar oordeel van de cliëntenraden in de verordeningen door elkaar gebruikt. De cliëntenraden adviseren u

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie

BrouwErspoort getoetst. EEn onderzoek naar het centrumproject BrouwErspoort in de gemeente VEEnEndaal

BrouwErspoort getoetst. EEn onderzoek naar het centrumproject BrouwErspoort in de gemeente VEEnEndaal BrouwErspoort getoetst EEn onderzoek naar het centrumproject BrouwErspoort in de gemeente VEEnEndaal mei 2009 Brouwerspoort getoetst Een onderzoek naar het centrumproject Brouwerspoort in de gemeente Veenendaal

Nadere informatie

Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 2 Rekenkamercommissie Ede 3 Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede Onderzoek verstrekking

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. Toetsingskader gratis en of goedkoop openbaar vervoer

Vermeerzaal 1.03. Toetsingskader gratis en of goedkoop openbaar vervoer OVERZICHT De Raad 24-04-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 AMERSFOORT VERNIEUWT OP HET PLEIN VERVALT Op dinsdag 24 april staan de concept-ontwikkelingsplannen Amersfoort Vernieuwt op de raadsagenda

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo

Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo Een bacheloropdracht in opdracht van de rekenkamercommissie Hengelo Auteur: Begeleiders: Jarno Meenink Student Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties

Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties voor Ministerie

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL

EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL B. Bieleman R. Nijkamp R. Voogd Evaluatie coffeeshopbeleid gemeente Delfzijl September 2013 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus

Nadere informatie