RISICOTOETS PLANSCHADE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RISICOTOETS PLANSCHADE"

Transcriptie

1 RISICOTOETS PLANSCHADE met betrekking tot de vestiging van Iriszorg op de locatie Gondel 3611 te Lelystad. CONCLUSIE Het planschaderisico taxeren wij op: ,--. Opdracht: Datum: mei 2012 Adviseur: de heer mr. D.S. Krijgsman Referentie: (omgeving)

2 INHOUDSOPGAVE 1 UITGANGSPUNTEN PLANGEBIED KADASTRALE GEGEVENS VIGERENDE PLANOLOGIE NIEUWE PLANOLOGIE RELEVANTE ASPECTEN BEOORDELING CONCLUSIE... 13

3 1 UITGANGSPUNTEN 1.1 Opdracht Op 26 maart 2012 heeft de gemeente Lelystad de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken te Rotterdam, hierna afgekort tot SAOZ, schriftelijk verzocht een risicotoets planschade uit te brengen met betrekking tot de vestiging van Iriszorg op de locatie Gondel 3611 te Lelystad. Het project bestaat uit de wijziging van de bestemming van een kantoorgebouw ten behoeve van de vestiging van een welzijnsinstelling bestaande uit crisisopvang, beschermd wonen en begeleid wonen. Ten behoeve van het opstellen van deze risicotoets planschade hebben wij de volgende stukken ontvangen c.q. gebruikt: Bestemmingsplan Schepenwijk Midden en de eerste herziening daarvan; Document vragen en antwoorden; Kadastrale informatie. 1.2 Telefonisch overleg De heer mr. D.S. Krijgsman, medewerker van SAOZ te Rotterdam, heeft het dossier op 26 maart 2012 telefonisch besproken met onder meer de heer J.G.C. de Groote van de gemeente Lelystad. Daarnaast heeft naar aanleiding van het dossier enig verkeer plaatsgevonden waarin vragen aangaande het dossier aan de orde zijn gekomen. Het plangebied betreft het kantoorgebouw met bijbehorend parkeerterrein aan de Gondel 3611 te Lelystad; Het gebouw ligt aan de rand van een woonwijk; Het kantoorgebouw staat nu leeg; In het gebouw zal een instelling met crisisopvang, beschermd wonen en begeleid wonen worden gevestigd; Het gebouw zal ongeveer 45 wooneenheden voor deze functies gaan bevatten; Na de functiewijziging zal het gebouw op de bestaande wijze worden ontsloten van 13

4 1.3 Reikwijdte advisering De betrokken adviseur heeft geen financiële belangen bij de in dit advies te beoordelen problematiek en is niet betrokken bij aan het plangebied gerelateerde transacties. Dit advies wordt aan opdrachtgever uitgebracht conform het doel van deze risicotoets, welke met name bestaat uit het voor eigen gebruik inzichtelijk maken van het maximale planschaderisico. Bij gebruik door derden of bij gebruik voor andere doeleinden, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Het advies is gebaseerd op de ten tijde van het samenstellen van dit advies beschikbare gegevens en heeft daardoor een beperkte geldigheidsduur. 1.4 Conceptadvies Bij bericht van 30 maart 2012 hebben wij het conceptadvies aan opdrachtgever verzonden. Op 2 april 2012 is het conceptadvies kort telefonisch besproken met opdrachtgever. Op 8 mei 2012 is zijdens opdrachtgever aangegeven dat het definitieve advies uitgebracht kan worden van 13

5 2 PLANGEBIED Het plangebied omschrijven wij aan de hand van de ontvangen gegevens. De medewerker van SAOZ heeft de situatie niet ter plaatse opgenomen en heeft niet met eigenaren en/of bewoners van nabij het plangebied gelegen onroerende zaken gesproken over de ontwikkeling. Figuur 1 ligging plangebied De locatie wordt begrensd door de openbare weg Gondel met aansluitend openbaar groen en water en op grotere afstand grondgebonden woningen in het noorden, de achtertuinen bij de woningen Gondel 2 tot en met 32 en openbaar groen en de zijdelings op het plangebied gerichte woning Gondel 34 in het oosten, openbaar groen, een voet- /fietspad en openbaar groen en zijdelings op het plangebied gerichte woningen in het zuiden en openbaar groen en water en aansluitend de Westerdreef met vervolgens een park in het westen. Volgens informatie van opdrachtgever bestaat de feitelijke situatie ter plaatse van het plangebied uit een L-vormig kantoorgebouw in twee tot drie bouwlagen met direct ten noorden daarvan een parkeerterrein dat wordt ontsloten op de Gondel van 13

6 3 KADASTRALE GEGEVENS Wij hebben op 27 maart 2012 van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers, de kadastrale gegevens ontvangen. Figuur 2 kadastrale kaart, noordgericht Het plangebied is kadastraal bekend als: Gemeente Sectie Nummer Functie/bebouwing Lelystad M 2326 kantoorgebouw Lelystad M 8697 (ged.) parkeerterrein Deskundige heeft, behalve door het opvragen van de kadastrale informatie, geen titelonderzoek gedaan naar eventueel aanwezige zakelijke rechten van 13

7 4 VIGERENDE PLANOLOGIE Voor de onderhavige locatie geldt het bestemmingsplan Schepenwijk Midden zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 2 maart 2006 in samenhang met de eerste partiële herziening daarop. Figuur 3 fragment plankaart met ligging plangebied Onderdeel Omschrijving Bestemmingen Kantoordoeleinden, Groenvoorzieningen, Verkeers- en verblijfsdoeleinden Bebouwing Zuidzijde, 10 meter hoog kantoorgebouw, in het groen tot 5 meter hoge speelvoorzieningen, noordzijde tot 5 meter hoge andere bouwwerken en 6 meter hoge palen en masten Gebruik Zuidzijde continu benut kantoorgebouw, in het groen voet- en fietspaden, speelvoorzieningen en parkeerterrein, noordzijde parkeerterrein van 13

8 5 NIEUWE PLANOLOGIE De ontwikkeling zal planologisch mogelijk worden gemaakt door middel van een Omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan. Een situatietekening is (nog) niet beschikbaar. Onderdeel Bestemming Bebouwing Gebruik Omschrijving Maatschappelijke dienstverlening Het bestaande gebouw met een uitbreiding aan de noordzijde van de zuidpoot van het gebouw. Oostvleugel: begane grond kantoor, eerste verdieping 10 wooneenheden crisisopvang; Zuidvleugel: 35 wooneenheden beschermd en begeleid wonen. Ten noorden van het gebouw: parkeerterrein. Ten oosten van het gebouw: een buitenspeelruimte voor kinderen van 13

9 6 RELEVANTE ASPECTEN De ontwikkeling heeft een neutraal effect op de volgende planologisch relevante aspecten: Aspect Karakter van de bestemming Zicht Schaduw Ontsluiting van het plangebied Verkeersbewegingen Parkeergelegenheid Toelichting De bebouwingsmassa neemt niet wezenlijk toe en ook de aard van de bebouwing wijzigt niet. De voorgenomen bestemming betreft een zogenaamde NIMBYbestemming waarvan een negatieve gevoelswaarde op de omgeving uitgaat. Dit kan volgens rechtspraak echter niet leiden tot planschade omdat dit geen objectiveerbaar ruimtelijk gevolg is. Het gebouw wordt wel vergroot doch dit gebeurt aan een zijde waarop geen zicht bestaat vanuit nabij gelegen objecten De hoogte van het gebouw neemt niet toe en de vergroting is voorzien aan de noordzijde van de zuidpoot zodat er geen nadelige schaduw effecten ontstaan. Het gebouw blijft op de bestaande wijze ontsloten. Het thans toegestane gebruik zoals een gemeentekantoor, kan ook al de nodige verkeersbewegingen van personeel en bezoekers genereren zodat wij geen significante toename verwachten. Het bestaande parkeerterrein blijft gehandhaafd. Wij verwachten geen grotere parkeerdruk dan van het thans reeds toegestane gebruik kan uitgaan van 13

10 De ontwikkeling heeft een negatief effect op de volgende planologisch relevante aspecten: Aspect Privacy Hinder Toelichting In een kantoorgebouw is het gebruik met name op de interne werkzaamheden. De beoogde bijzondere woonfunctie heeft naar zijn aard een wat meer extern gericht en permanent verblijfskarakter. Hierdoor zal wat meer inkijk in en op de omliggende woonobjecten ontstaan. Van het beoogde bijzondere woongebruik gaat naar zijn aard wat meer hinder uit op een woonomgeving. Wel merken wij op dat hinder van onrechtmatige gedragingen c.q. bovenmatige overlast beschouwd dient te worden als een kwestie van openbare orde en geen aanleiding kan geven tot planschade. Gunstige en nadelige effecten veroorzaakt door dezelfde planologische mutatie kunnen na weging met elkaar worden gesaldeerd. In deze zaak onderscheiden wij echter geen relevante positieve effecten, zodat geen saldering mogelijk is van 13

11 7 BEOORDELING In deze risicotoets beperken wij ons tot het beoordelen van de onroerende zaken die een relevante relatie hebben met het plangebied. Binnen de invloedssfeer van het plangebied bevinden zich de hierna genoemde onroerende zaken. Adres Gondel 2648 en 2650, 2833 en 2835, 3502, 3504, 3506 en 3520 t/m 3540 (even) Soort object Grondgebonden rijwoningen De overige objecten zijn zodanig ten opzichte van het gebied gesitueerd dat tussen die objecten en het gebied wegens onder meer de tussengelegen afstand en functies geen of geen relevante relatie bestaat. De relevante aspecten en de planologische gevolgen daarvan De relevante aspecten bestaan uit: - Een verdergaande aantasting van de privacy; - Een toename van hinder. De gevolgen van de planologische verandering beschrijven wij als volgt. Door de wijziging van de functie van het bestaande kantoorgebouw Gondel 3611 in een bijzondere woonfunctie bestaande uit crisisopvang en beschermd en begeleid wonen, zal door de inkijk vanuit het gebouw in en op de omliggende objecten de privacy in en om een deel van die objecten in verdergaande mate worden aangetast. Het woongebruik is immers meer permanent van aard en voor een deel meer extern gericht dan het kantoorgebruik. Dit effect doet zich met name voor bij de objecten waarvan de zichthoek richting het gebouw kleiner dan 45 bedraagt met dien verstande dat ook inkijk in de tuin tot een aantasting van de privacy leidt. Voorts dienen wij er daarbij rekening mee te houden dat ook de noordelijke kopgevel van het gebouw van ramen kan worden voorzien. Voorts zal de wijziging van het gebruik van het gebouw in een intensief en een meer permanent van aard woongebruik leiden tot een intensivering van het gebruik in en om het gebouw waarvan een grotere mate van hinder op de omliggende objecten uit zal gaan van 13

12 Gezien het vorenstaande zijn wij van mening, dat een deel van de in de invloedssfeer van het plangebied gelegen objecten een planologisch nadeel groter dan het maatschappelijk risico van 2% zullen ondervinden van de onderhavige mutatie van het bestemmingsplan. Taxatie Bij het taxeren van de gezamenlijke onderhandse verkoopwaarde vóór de planologische verandering houden wij rekening met de locale omstandigheden en de huidige planologische mogelijkheden. Gezien de planologische vergelijking en de hiervoor behandelde overwegingen zal de gezamenlijke onderhandse verkoopwaarde van de te beïnvloeden objecten ná de planologische verandering dalen. De door ons getaxeerde planschade van de objecten waarvan het nadeel het maatschappelijk risico van 2% zal overstijgen is in totaal als volgt opgebouwd: Onderhandse verkoopwaarde Waardevermindering Maatschappelijk risico Planschade risico Totaal in van 13

13 8 CONCLUSIE Op basis van artikel 6.1 Wro taxeren wij het planschaderisico op: ,-- Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken, mr. J.G.E. Geleijns RT Adjunct-directeur van 13

RISICOTOETS PLANSCHADE

RISICOTOETS PLANSCHADE fa ^ ADVISEUR IN ONROERENDE ZAKEN RISICOTOETS PLANSCHADE met betrekking tot de ontwikkeling van het recreatiegebied Oortjespad te Woerden. CONCLUSIE Het planschaderisico taxeren wij op nihil. Opdracht:

Nadere informatie

r'--7 ADVISEUR IN ONROERENDE ZAKEN

r'--7 ADVISEUR IN ONROERENDE ZAKEN 'i, S A 0 Z r'--7 ADVISEUR IN ONROERENDE ZAKEN [IJ IJ. Gemeente Katwijk Afdeling Ruimte en Veiligheid Ta.v. de heer A. Rustenhoven Postbus 589 2220 AN KATWIJK ZH Rotterdam, Opdracht Adviseur: Telefoon:

Nadere informatie

Concept GEACTUALISEERDE RISICOANALYSE PLANSCHADE. met betrekking tot het project CPO Locatie Chrysantenstraat Naaldwijk.

Concept GEACTUALISEERDE RISICOANALYSE PLANSCHADE. met betrekking tot het project CPO Locatie Chrysantenstraat Naaldwijk. Concept GEACTUALISEERDE RISICOANALYSE PLANSCHADE met betrekking tot het project CPO Locatie Chrysantenstraat Naaldwijk. CONCLUSIE Als gevolg van het bestemmingsplan Chrysantenstraat Naaldwijk zal geen

Nadere informatie

RISICOANALYSE PLANSCHADE

RISICOANALYSE PLANSCHADE RISICOANALYSE PLANSCHADE met betrekking tot de uitbreiding van het museum Kranenburgh aan de Hoflaan te Bergen. CONCLUSIE Door de planologische mutatie zal geen schade optreden die, op basis van artikel

Nadere informatie

AOVISEUR IN ONROERENDE ZAKEN

AOVISEUR IN ONROERENDE ZAKEN ra S A O Z 111.02038 AOVISEUR IN ONROERENDE ZAKEN Gemeente Noordenveld vakgroep Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw T.a.v. mevrouw L. Beerlink r Postbus 109 t 9300 AC RODEN i r-f- 5 m Rotterdam, 14 maart

Nadere informatie

Onderwerp: Uitkeren planschadevergoeding naar aanleiding van het oprichten van 18 appartementen aan de Schoolstraat in Drunen

Onderwerp: Uitkeren planschadevergoeding naar aanleiding van het oprichten van 18 appartementen aan de Schoolstraat in Drunen Onderwerp: Uitkeren planschadevergoeding naar aanleiding van het oprichten van 18 Samenvatting: Inleiding: Op 4 januari 2008 heeft Ceelen rentmeesterskantoor, namens de eigenaren van het pand Schoolstraat

Nadere informatie

rh S A o z ~ ^^r AnuiQPUR IM nuoncpcwnn 7 A u c w

rh S A o z ~ ^^r AnuiQPUR IM nuoncpcwnn 7 A u c w rh S A o z ~ ^^r AnuiQPUR IM nuoncpcwnn 7 A u c w ADVISEUR IN ONROERENDE ZAKEN Gemeente Heemstede Afdeling Ruimtelijk Beleid T.a.v. de heerg. Klaassen Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Rotterdam, 8 april 2011

Nadere informatie

Planschaderisicoanalyse

Planschaderisicoanalyse Planschaderisicoanalyse Aanpassing bestemmingsplan Nieuw Den Helder Zuid 2012 In opdracht van Tog Nederland Midden West b.v. Veenendaal, 30 maart 2012 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Artikel

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad

Aan de leden van de gemeenteraad Raadsvoorstel Raadsvergadering : 15 maart 2006 Agendapunt : 17 Portefeuillehouder : R.J. van der Wekken Afdeling : RenM Behandelend ambt. : J. T. Wesdorp Datum : 28 februari 2006 Onderwerp : Planschadeverzoeken

Nadere informatie

Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT. Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord

Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT. Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord Geachte heer Van Schaick, Hierbij ontvangt u een planschaderisicoanalyse

Nadere informatie

ra S A O Z ADVISEUR IN ONROERENDE ZAKEN

ra S A O Z ADVISEUR IN ONROERENDE ZAKEN ra S A O Z RISICOANALYSE PLANSCHADE met betrekking tot een deel van het object Meerpolder 7 te Zoetermeer. CONCLUSIE Door de planologische mutatie zal naar verwachting geen schade optreden die, op basis

Nadere informatie

Nr JORI Houten, 23 mei 2000

Nr JORI Houten, 23 mei 2000 Nr. 2000-83-JORI Houten, 23 mei 2000 Aan de gemeenteraad Onderwerp Verzoek om planschadevergoeding van de heer P.J.M. Kamman en mevrouw E.H.W. Kamman- Croese op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-05-2005 Onderwerp: Verzoek om planschade ten gevolge van het nieuwe bestemmingsplan "bedrijvenpark Oostermeentherand" Conceptbesluit:

Nadere informatie

RISICOANALYSE PLANSCHADE (actualisatie)

RISICOANALYSE PLANSCHADE (actualisatie) ra ^ ADVISEUR IN ONROERENDE ZAKEN RISICOANALYSE PLANSCHADE (actualisatie) met betrekking tot het project Van Ostadestraat 1 te Lisse. CONCLUSIE De te vergoeden planschade taxeren wij op: 7.500,--. Opdracht:

Nadere informatie

' ' ' ADVISEUR IN ON ROERENDE ZAKEN RISICOANALYSE PLANSCHADE. met betrekking tot bestemmingsplan Afrikaweg en omgeving

' ' ' ADVISEUR IN ON ROERENDE ZAKEN RISICOANALYSE PLANSCHADE. met betrekking tot bestemmingsplan Afrikaweg en omgeving t h S A O Z ' ' ' ADVISEUR IN ON ROERENDE ZAKEN RISICOANALYSE PLANSCHADE met betrekking tot bestemmingsplan Afrikaweg en omgeving Opdracht: 3230801 Datum: november 2012 Adviseur: mr J.G.E. Geleijns RT

Nadere informatie

PLANSCHADERISICOANALYSE

PLANSCHADERISICOANALYSE 1838.4-D1d1/gb/s 1838.4-D1d1 Nederland B.V. PLANSCHADERISICOANALYSE Project: Postbus 455 5240 AL ROSMALEN Bezoekadres: Hintham 117c te Rosmalen T +31(0)73 641 33 12 F +31(0)73 643 03 98 I www.gloudemans.nl

Nadere informatie

S A O Z GEACTUALISEERDE RISICOANALYSE PLANSCHADE. met betrekking tot de bouw van een bedrijfshal ten behoeve van VSH Fittings BV te Hilversum.

S A O Z GEACTUALISEERDE RISICOANALYSE PLANSCHADE. met betrekking tot de bouw van een bedrijfshal ten behoeve van VSH Fittings BV te Hilversum. 7 S A O Z / - / ADVISEUR IN ONROERENDE ZAKEN GEACTUALISEERDE RISICOANALYSE PLANSCHADE met betrekking tot de bouw van een bedrijfshal ten behoeve van VSH Fittings BV te Hilversum. CONCLUSIE Als gevolg van

Nadere informatie

2004. Nr. : Dnst. : BOWO. Afhandeling planschadeverzoek van de bewoners van de Aloëlaan 43 inzake de Oranjerie. Leiden, 21 december 2004.

2004. Nr. : Dnst. : BOWO. Afhandeling planschadeverzoek van de bewoners van de Aloëlaan 43 inzake de Oranjerie. Leiden, 21 december 2004. Nr. : 04.0190. Dnst. : BOWO Afhandeling planschadeverzoek van de bewoners van de Aloëlaan 43 inzake de Oranjerie. Leiden, 21 december 2004. 2004. Op 28 maart 2003 is bij de gemeente Leiden een verzoek

Nadere informatie

Concept RISICOANALYSE PLANSCHADE. met betrekking tot het bestemmingsplan Ongelijkvloerse kruisingen Beneluxbaan Amstelveenlijn

Concept RISICOANALYSE PLANSCHADE. met betrekking tot het bestemmingsplan Ongelijkvloerse kruisingen Beneluxbaan Amstelveenlijn Concept RISICOANALYSE PLANSCHADE met betrekking tot het bestemmingsplan Ongelijkvloerse kruisingen Beneluxbaan Amstelveenlijn Opdracht 3631830 Datum april 2016 Adviseur mr. A.F.J. Verweel MSRE KRMT S T

Nadere informatie

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer:

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer: Risicoanalyse planschade In verband met bestemmingplan De Voorwaarts 1. Inleiding Bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten kan een risicoanalyse de financiële gevolgen van mogelijke schadeclaims in

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT. Ondergetekenden:

TAXATIERAPPORT. Ondergetekenden: 1371.119-T1d1/gbr/a 1371.119-T1d1 Boxtel TAXATIERAPPORT Ondergetekenden: ing. J.P.A.M. Broekmans RT, taxateur en mr. G.F.M. Bakkers, jurist bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht, verbonden aan Gloudemans,

Nadere informatie

Risicoanalyse planschade. in het kader van het. Voorontwerpbestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat CONCEPT

Risicoanalyse planschade. in het kader van het. Voorontwerpbestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat CONCEPT Risicoanalyse planschade in het kader van het Voorontwerpbestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat CONCEPT 24 april 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1 Opdracht 1 1.2 Doel 1 1.3 Overweging en uitgangspunten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Korte inhoud voorstel. 2. Inleiding. 3. Overwegingen (verzoeken Flikweert en van Nieuwenhuijze) Aan de leden van de gemeenteraad

Raadsvoorstel. 1. Korte inhoud voorstel. 2. Inleiding. 3. Overwegingen (verzoeken Flikweert en van Nieuwenhuijze) Aan de leden van de gemeenteraad Raadsvoorstel Raadsvergadering : 24 november 2005 Agendapunt : 10. Portefeuillehouder : R.J. van der Wekken Afdeling : RenM Behandelend ambt. : J. T. Wesdorp Datum : 8 november 2005 Onderwerp : Planschadeverzoeken

Nadere informatie

Planschade risicoanalyse

Planschade risicoanalyse Planschade risicoanalyse Caravanhoff, Hemmerbuurt 138 te Hem September 2012-48-1 Batterijstraat 1 5396 NT Lithoijen (Oss) 0412 48 48 22 Pasmaat advies www.pasmaat.com 1. Aanleiding 1.1. Verzoek Initiatiefnemer

Nadere informatie

Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43

Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43 Embargo tot vrijdag 6 maart 2015 Onderwerp Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43 Programma Stedelijke ontwikkeling BW-nummer

Nadere informatie

TERNEUZEN. Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening. Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen

TERNEUZEN. Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening. Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen TERNEUZEN Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen Inhoud 1. Inleiding 1.1. Procedure 1.2. Leeswijzer 2. Zienswijzen 2.1. Overzicht ingebrachte

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

2007. Nr. : Dnst. : BOWO. Planschadeverzoeken Oude Vest 49 en 53. Leiden, 7 augustus 2007.

2007. Nr. : Dnst. : BOWO. Planschadeverzoeken Oude Vest 49 en 53. Leiden, 7 augustus 2007. 2007. Nr. : 07.0100 Dnst. : BOWO Planschadeverzoeken Oude Vest 49 en 53. Leiden, 7 augustus 2007. Inleiding Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bestaat voor een belanghebbende

Nadere informatie

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Agendapunt 15 2006 VOORSTELLEN Nr. 185 (1) Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Onderwerp: Beslissing op bezwaar afwijzing planschade Spiegheldreef 2 Aan de raad. Beslispunten 1. het bezwaarschrift

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Planschaderisicoanalyse

Planschaderisicoanalyse Planschaderisicoanalyse Concept-bestemmingsplan Hoek Molenstraat Troelstralaan Gemeente Assen Opdrachtgever: BügelHajema Betreft: Planschaderisicoanalyse met betrekking tot het concept-bestemmingsplan

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar planschade De Meeuwse Acker 20 06

Beslissing op bezwaar planschade De Meeuwse Acker 20 06 Embargo tot 17 mei 2016 Onderwerp Beslissing op bezwaar planschade De Meeuwse Acker 20 06 Programma Stedelijke ontwikkeling BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 1 december 2015 heeft

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Bestemmingsplan : Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Datum vaststelling raad :

Nadere informatie

8 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Binnenstad

8 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Binnenstad GEMEENTE BERGEN OP ZOOM 8 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Binnenstad tbv splitsing in gestapelde woningen INHOUDSOPGAVE Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel wijzigingsplan 1.2 Ligging

Nadere informatie

Beslissen op verzoek tegemoetkoming planschade Dijkstraat 1 te Lent

Beslissen op verzoek tegemoetkoming planschade Dijkstraat 1 te Lent Embargo tot vrijdag 29 september 2017 Onderwerp Beslissen op verzoek tegemoetkoming planschade Dijkstraat 1 te Lent Programma Stedelijke ontwikkeling BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting

Nadere informatie

RISICOANALYSE PLANSCHADE LOCATIE ESWEG TE NORG (GEMEENTE NOORDENVELD) OPDRACHTGEVER: STICHTING ACTIUM

RISICOANALYSE PLANSCHADE LOCATIE ESWEG TE NORG (GEMEENTE NOORDENVELD) OPDRACHTGEVER: STICHTING ACTIUM RISICOANALYSE PLANSCHADE LOCATIE ESWEG TE NORG (GEMEENTE NOORDENVELD) OPDRACHTGEVER: STICHTING ACTIUM 13 november 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wettelijke grondslag 4 2.1 Tegemoetkoming in schade 4 2.2 Grondslagen

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom bestemmingsplan Groenstrook Kijk in de Pot 2012 Toelichting: 1. Doel van de procedure 2. Situering van de aanvraag 3. Vigerende stedenbouwkundige regeling 4. Herziening bestemmingsplan

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Het ontwerp-bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg heeft gedurende de termijn van 2 september tot en met 14 oktober voor

Nadere informatie

TE KOOP. Beekstraat 26, 7311 LG Apeldoorn. Vraagprijs ,- kosten koper

TE KOOP. Beekstraat 26, 7311 LG Apeldoorn. Vraagprijs ,- kosten koper TE KOOP Beekstraat 26, 7311 LG Vraagprijs 120.000,- kosten koper Omschrijving In het kernwinkelgebied gelegen winkelruimte met verhuurde bovenwoning, nader te splitsen erf en ondergrond. Gunstig gelegen

Nadere informatie

Jaargang 20 01 Nummer. planschadeverzoek van de heer Van Liere en mevrouw Kasius.

Jaargang 20 01 Nummer. planschadeverzoek van de heer Van Liere en mevrouw Kasius. Raadsvoorstel Datum Dienst/sector/afdeling DSO/JZ/S&M Jaargang 20 01 Nummer 213 Kenmerk DSO 01.102518/01.005439 BGS Onderwerp Bijlagen planschadeverzoek van de heer Van Liere en mevrouw Kasius. rapport

Nadere informatie

Planschaderisicoanalyse Zorglandgoed Binnenveld te Genemuiden. Gemeente Zwartewaterland

Planschaderisicoanalyse Zorglandgoed Binnenveld te Genemuiden. Gemeente Zwartewaterland Planschaderisicoanalyse Zorglandgoed Binnenveld te Genemuiden Gemeente Zwartewaterland Uitgebracht aan: Gemeente Zwartewaterland Opgesteld door: Exsin Zwolle B.V. Zwolle, 6 oktober 2011 Kenmerk: P0503959

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan AZC Francois de Veijestraat Binnen de termijn dat het ontwerp-bestemmingsplan ter visie lag zijn vier zienswijzen ontvangen. De zienswijze van

Nadere informatie

Verslag burgerparticipatie Bestemmingsplan Kempenbaan 2 Bastion Tilburg d.d. 28 augustus 2013

Verslag burgerparticipatie Bestemmingsplan Kempenbaan 2 Bastion Tilburg d.d. 28 augustus 2013 Verslag burgerparticipatie Bestemmingsplan Kempenbaan 2 Bastion Tilburg d.d. 28 augustus 2013 1. Vooraf De Bastion Hotel Groep is voornemens middels sloop-nieuwbouw een hotel met 105 kamer te realiseren

Nadere informatie

Spreker: mr. drs. C.M.L. (Kees) van der Lee KRMT

Spreker: mr. drs. C.M.L. (Kees) van der Lee KRMT Spreker: mr. drs. C.M.L. (Kees) van der Lee KRMT Commercieel directeur van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) te Rotterdam. Onderwerpen van deze presentatie: Beoordelingskader planschade

Nadere informatie

RISICOANALYSE PLANSCHADE

RISICOANALYSE PLANSCHADE RISICOANALYSE PLANSCHADE met betrekking tot het project Windpark Bijvanck in de gemeente Zevenaar. (herijking oktober 2014) CONCLUSIE Door de planologische mutatie zal zich een waardevermindering voordoen

Nadere informatie

Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf

Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf Inhoud 1. Inleiding en juridische procedure 2 2. Zienswijzen overlegpartners 2 - Waterschap Hunze en Aa s 3. Gevolgen voor het bestemmingsplan 4 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Commissie voor de bezwaarschriften

Commissie voor de bezwaarschriften Commissie voor de bezwaarschriften Het college van burgemeester en wethouders van Ede kenmerk bezwaarschrift datum registratienummer behandeld door Doorkiesnummer E-mail bezwaarschrift 07-08-2015 823293

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 20 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoek om planschadevergoeding Toelichting: De verzoek om planschadevergoeding is ingediend door

Nadere informatie

PLANSCHADE SPECIALS, AFLEVERING 4: NORMAAL MAATSCHAPPELIJK RISICO

PLANSCHADE SPECIALS, AFLEVERING 4: NORMAAL MAATSCHAPPELIJK RISICO PLANSCHADE SPECIALS, AFLEVERING 4: NORMAAL MAATSCHAPPELIJK RISICO In deze aflevering van de Nieuwsbrief de vierde episode van de serie planschadespecials. Als vaste planschadecommissie voor een groot aantal

Nadere informatie

DESKUNDIGENADVIES. Ondergetekende:

DESKUNDIGENADVIES. Ondergetekende: 1380.64-D3/gbr/i DESKUNDIGENADVIES Ondergetekende: ing. J.P.A.M. Broekmans RT RMT, registermakelaar-taxateur, verbonden aan Gloudemans, gevestigd Hintham 117c, 5246 AE Rosmalen, Postbus 455, 5240 AL Rosmalen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. rv 137

Gemeente Den Haag. rv 137 rv 137 Dienst Stedelijke Ontwikkeling nr. DSO/2006.1857 RIS 140245_060926 Gemeente Den Haag RIS140245_28-SEP-2006 Voorstel van het college inzake verzoek om vergoeding van schade ex artikel 49 van de Wet

Nadere informatie

Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert

Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert Quickscan Bedrijven en milieuzonering in opdracht van Ordito mevrouw drs. R. van de Ven Postbus 94 5126 ZH GILZE betreffende de locatie Sportlaan

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. rv 36

Gemeente Den Haag. rv 36 rv 36 Dienst Stedelijke Ontwikkeling DSO/2006.68 RIS 135346_ 060214 Gemeente Den Haag RIS135346_15-FEB-2006 Voorstel van het college inzake verzoek om vergoeding van schade ex artikel 49 van de Wet op

Nadere informatie

Flamingoweg 8. Vraagprijs 395.000,- k.k.

Flamingoweg 8. Vraagprijs 395.000,- k.k. Flamingoweg 8 8218 NW Lelystad Vraagprijs 395.000,- k.k. Huurprijs n.o.t.k. Te koop/te huur Hangaar/Loods (637 m²) op regionale luchthaven in ontwikkeling met inpandige kantoorruimte (84m² en 102m²). Thans

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. rv 51

Gemeente Den Haag. rv 51 rv 51 Dienst Stedelijke Ontwikkeling DSO/2006.69 RIS 135344_ 060411 Gemeente Den Haag RIS135344_12-APR-2006 Voorstel van het college inzake het verzoek om vergoeding van schade ex artikel 49 van de Wet

Nadere informatie

Uitbreiding Theater De Willem

Uitbreiding Theater De Willem Stedenbouwkundige verkenning Uitbreiding Theater De Willem Gemeente Papendrecht, november 2008 Stedenbouwkundige Verkenning Onderwerp: Theater De Willem 1. Inleiding De mogelijkheden voor uitbreiding van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

TE HUUR/TE KOOP KANTOORVILLA

TE HUUR/TE KOOP KANTOORVILLA TE HUUR/TE KOOP KANTOORVILLA KANTOORRUIMTE Dit representatief, riant en statig kantoor- en herenhuis is in 1929 ontworpen door de Sittardse architect Ramakers en is gelegen in het centrum van Hoensbroek.

Nadere informatie

Te Huur. Vrijblijvende Projectinformatie. Kantoorruimte Prins Willem-Alexanderlaan 701-725 7311 ST APELDOORN. Object

Te Huur. Vrijblijvende Projectinformatie. Kantoorruimte Prins Willem-Alexanderlaan 701-725 7311 ST APELDOORN. Object Te Huur Vrijblijvende Projectinformatie Kantoorruimte Prins Willem-Alexanderlaan 701-725 7311 ST APELDOORN Object Te huur kantoorruimte gelegen op één van de mooiste locaties in Apeldoorn, aan de rand

Nadere informatie

RISICOANALYSE PLANSCHADE LOCATIE VERHAGENTERREIN GEMERT (GEMEENTE GEMERT-BAKEL)

RISICOANALYSE PLANSCHADE LOCATIE VERHAGENTERREIN GEMERT (GEMEENTE GEMERT-BAKEL) RISICOANALYSE PLANSCHADE LOCATIE VERHAGENTERREIN GEMERT (GEMEENTE GEMERT-BAKEL) OPDRACHTGEVER: STICHTING GOED WONEN 3 juni 2010 074743279:0.1 B02034.000139 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wettelijke grondslag 4

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 20 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoeken om planschadevergoeding Toelichting: De verzoeken om planschadevergoeding zijn ingediend

Nadere informatie

TE KOOP/TE HUUR. Van Reeuwijkstraat 32 7731 EH Ommen

TE KOOP/TE HUUR. Van Reeuwijkstraat 32 7731 EH Ommen TE KOOP/TE HUUR Van Reeuwijkstraat 32 7731 EH Ommen ALGEMEEN Keurig en instapklaar kantoorpand op een kleinschalig kantorenpark in het centrum van Ommen. Gelegen nabij het gemeentehuis en diverse voorzieningen.

Nadere informatie

12 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Binnenstad

12 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Binnenstad GEMEENTE BERGEN OP ZOOM 12 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Binnenstad Splitsing in gestapelde woningen, Koevoetstraat 41, 43, 47, 49 en 51 Status: VASTGESTELD INHOUDSOPGAVE Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding

Nadere informatie

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied GEMEENTE BERGEN OP ZOOM 1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied t.b.v. Bestemmingswijziging Zandstraat 134/134a Status: Vastgesteld INHOUDSOPGAVE Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding,

Nadere informatie

Verkoopbrochure Kometenlaan 38 te Bergen op Zoom 1

Verkoopbrochure Kometenlaan 38 te Bergen op Zoom 1 Verkoopbrochure Kometenlaan 38 te Bergen op Zoom 1 Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING OBJECT... 3 2. VERKOOPPROCEDURE... 4 BIJLAGEN - Plattegronden - Kaart centrum Bergen op Zoom - Kaart bestemmingsplan - Bestemmingsplanvoorschriften

Nadere informatie

Taxatierapport. Zuid-Schalkwijkerweg 12 te 2034 JE Haarlem

Taxatierapport. Zuid-Schalkwijkerweg 12 te 2034 JE Haarlem Taxatierapport Zuid-Schalkwijkerweg 12 te 2034 JE Haarlem Tiede de Boer Heemstede, januari 2013 2 Inhoudsopgave Opdracht... 3 Kadastrale gegevens... 4 Bestemmingsplan... 5 Omschrijving... 6 Milieugegevens

Nadere informatie

Afwijzing verzoek om tegemoetkoming in schade ex artikel 6.1 Wro

Afwijzing verzoek om tegemoetkoming in schade ex artikel 6.1 Wro Zaaknummer: BVHC05 Onderwerp Afwijzing verzoek om tegemoetkoming in schade ex artikel 6.1 Wro Collegevoorstel Inleiding Op 9 september 2009 is een aanvraag om tegemoetkoming in planschade ontvangen van

Nadere informatie

Voorschriften Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder), 8 e Uitwerkingsplan 'de Zonnetrap (appartementen)'

Voorschriften Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder), 8 e Uitwerkingsplan 'de Zonnetrap (appartementen)' Voorschriften, 8 e Uitwerkingsplan 'de Zonnetrap (appartementen)' 2 3 Inhoud: Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 1 Artikel 1 Relatie met het bestemmingsplan 'Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder)'... 1

Nadere informatie

RUIMTELIJK MOTIVERING

RUIMTELIJK MOTIVERING RUIMTELIJK MOTIVERING Tijdelijke horeca Prinses Irenestraat 31-33 t.b.v. BAUT (Omgevingsvergunning Wabo handelen in strijd met het bestemmingsplan, reguliere procedure) 6 oktober 2015 Pagina 2 van 6 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

PURMEREND GORSLAAN 18. Zeer representatieve kantoorruimte in het zakelijke centrum van Purmerend.

PURMEREND GORSLAAN 18. Zeer representatieve kantoorruimte in het zakelijke centrum van Purmerend. PURMEREND GORSLAAN 18 Zeer representatieve kantoorruimte in het zakelijke centrum van Purmerend. Metrage : Circa 263 m² op de begane grond en circa 263 m² op de eerste verdieping, deelverhuur mogelijk

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Nota van zienswijzen Behorende bij het bestemmingsplan III Oude Gracht 2006 (Coriolanuspad) Sector Ruimtelijke Expertise, afdeling Ruimtelijke Ordening DMSnr 1129757 17 november 2015

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: AVGLvW. Verzoek om tegemoetkoming in schade ex artikel 6.

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: AVGLvW. Verzoek om tegemoetkoming in schade ex artikel 6. Zaaknummer: AVGLvW Onderwerp Verzoek om tegemoetkoming in schade ex artikel 6.1 Wro Collegevoorstel Inleiding Op 1 februari 2010 heeft de gemeente Heusden een aanvraag om tegemoetkoming in planschade ontvangen

Nadere informatie

Meidoornweg. Projectinformatie. Meidoornweg 2-8 Badhoevedorp. btmakelaars.nl. BT Makelaars +31 (0)

Meidoornweg. Projectinformatie. Meidoornweg 2-8 Badhoevedorp. btmakelaars.nl. BT Makelaars +31 (0) Projectinformatie Meidoornweg Meidoornweg 2-8 Badhoevedorp btmakelaars.nl BT Makelaars +31 (0) 20 3 166 166 info@btmakelaars.nl Te koop Meidoornweg 2-8 te Badhoevedorp Projectomschrijving Het gebouw heeft

Nadere informatie

RISICO ANALYSE. Juli 2009 te Utrecht, gemeente Utrecht. Opdrachtgever : Afdeling Bestuurs- en Concerndienst

RISICO ANALYSE. Juli 2009 te Utrecht, gemeente Utrecht. Opdrachtgever : Afdeling Bestuurs- en Concerndienst RISICO ANALYSE Inzake de mogelijk optredende planschade ex artikel 6.1 van de Wet op de ruimtelijke ordening als gevolg van de realisering van een singel ter hoogte van de Catharijnebaan te Utrecht. Juli

Nadere informatie

T E K O O P. Koenraadtweg 22 te Maarheeze

T E K O O P. Koenraadtweg 22 te Maarheeze Koenraadtweg 22 - Maarheeze De Koenraadtweg is de mooie lommerrijke, doorgaande weg die de dorpskern van Maarheeze verbindt met de sportvelden, de villaparken en het natuurgebied De Pan. Het uitzicht wordt

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN. Herziening MOB Boekel Gemeente Boekel. NieuwBlauw Stedenbouw en landschap

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN. Herziening MOB Boekel Gemeente Boekel. NieuwBlauw Stedenbouw en landschap ONTWERPBESTEMMINGSPLAN Herziening MOB Boekel Gemeente Boekel NieuwBlauw Stedenbouw en landschap NieuwBlauw Stedenbouw en landschap Team: ir Sander Klein Obbink ing. Ingmar Bisschop MUrb ing. Peter Oomen

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg 163 Artikel 6 Centrum 6.1 Bestemmingsomschrijving De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt': tevens een supermarkt; b.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Wooldrik-Hogeland Zuid - herziening 2 Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen

Bestemmingsplan Wooldrik-Hogeland Zuid - herziening 2 Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Wooldrik-Hogeland Zuid - herziening 2 Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen [geanonimiseerde versie op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens] Gemeente Enschede Dienst Stedelijke

Nadere informatie

Verkoopbrochure bedrijfskavels aan de Wattweg te Bergen op Zoom 1

Verkoopbrochure bedrijfskavels aan de Wattweg te Bergen op Zoom 1 Verkoopbrochure bedrijfskavels aan de Wattweg te Bergen op Zoom 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving registergoed... 3 2. Verkoopprocedure... 6 3. Foto s... 8 BIJLAGEN... 10 VERKOOPTEKENING... 11 KAART BERGEN

Nadere informatie

Te Huur. Winkelruimte Mariastraat HL Apeldoorn

Te Huur. Winkelruimte Mariastraat HL Apeldoorn Te Huur Vrijblijvende Projectinformatie Winkelruimte Mariastraat 26 7311 HL Apeldoorn Object/ligging Uitstekend op A2 stand gelegen winkelruimte in winkelstraat behorende tot het kernwinkelgebied van Apeldoorn.

Nadere informatie

REGELS Inhoudsopgave

REGELS Inhoudsopgave REGELS Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Nadere regels 2 Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied 3 Artikel 4 Wonen 3 Artikel 5 Algemene aanduidingsregels 6 Artikel 6 Slotregel 7 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE

Nadere informatie

Datum: 21 april 2011 Kenmerk: M-JHS /002 Versie: 2

Datum: 21 april 2011 Kenmerk: M-JHS /002 Versie: 2 Aan: Timmerfabriek Groothuis Bedrijven & milieuzonering Van: Aveco de Bondt afdeling Ruimte & Milieu 1 INLEIDING De heer Groothuis is voornemens om de gelijknamige timmerfabriek aan de Demmersdwarsweg

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011 BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset Concept 20-10-2011 Inleiding Achtergrond / ligging Voor de beide scholen voor speciaal onderwijs de Duisterhoutschool

Nadere informatie

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11. Gemeente Hof van Twente.

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11. Gemeente Hof van Twente. Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11 Gemeente Hof van Twente. 1 juni 2016 Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat

Nadere informatie

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 juli 2013 tot en met 13 augustus 2013 voor een ieder ter inzage gelegen in het Compagnieshuis,

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg In opdracht van G.C. Nagel december 2013 Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a Nederhorst den Berg

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 16 december

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 16 december Embargo tot 16 december Onderwerp Planschadeverzoek van dhr. R. de Pauw mede namens Papko B.V., Meijhorst 60-10 Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder B. Velthuis

Nadere informatie

ra S A O z ADVISEUR IN ONROERENDE ZAKEN

ra S A O z ADVISEUR IN ONROERENDE ZAKEN ra S A O z ADVISEUR IN ONROERENDE ZAKEN iiiniiiuiiiniiiiviiii i I! 15INK14338 151NK14338 Ontv: 02/09/2015 BPZ/WV/RZ Gemeente Pijnacker-Nootdorp Ruimtelijke Zaken T.a.v. mevrouw M.L. van Winden Postbus

Nadere informatie

Reactie op ontwerp actiecomité Groen voor poen dd. juli 2012

Reactie op ontwerp actiecomité Groen voor poen dd. juli 2012 Reactie op ontwerp actiecomité Groen voor poen dd. juli 2012 In juli 2012 heeft het actiecomité Groen voor poen een stedenbouwkundig ontwerp aangeleverd voor de woningbouwlocatie Sloetsweg/Bellinckhof

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Hoorn, De Huesmolen 223 Object Het postkantoor, bestellerscentrum met aanhorigheden, voorzieningen, erf- en ondergrond gelegen in het winkelcentrum Huesmolen. Kadastrale

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming in planschade

Aanvraagformulier tegemoetkoming in planschade Aanvraagformulier tegemoetkoming in planschade Wat is planschade? Planschade kan voorkomen als de gemeente besluit een bestemming te wijzigen. Door zo n besluit kan iemand benadeeld worden. Dat nadeel

Nadere informatie

TE KOOP Markt 14 - Nierstraat 1, GENNEP

TE KOOP Markt 14 - Nierstraat 1, GENNEP TE KOOP Markt 14 - Nierstraat 1, GENNEP Algemene gegevens : Projectinformatie Centraal gelegen hoekpand in het karakteristieke centrum van Gennep. In de loop van de jaren is het pand diverse malen aangepast,

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Nijmegen West I - 86 (Graafseweg 315a) Gemeente Nijmegen Afdeling Stadsontwikkeling Maart 2012

Zienswijzennota bestemmingsplan Nijmegen West I - 86 (Graafseweg 315a) Gemeente Nijmegen Afdeling Stadsontwikkeling Maart 2012 Zienswijzennota bestemmingsplan Nijmegen West I - 86 (Graafseweg 315a) Gemeente Nijmegen Afdeling Stadsontwikkeling Maart 2012 I. Inleiding Voor u ligt de zienswijzennota van het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE ONLINE VERKOOP

VERKOOPINFORMATIE ONLINE VERKOOP VERKOOPINFORMATIE ONLINE VERKOOP 4 PERCELEN GROND MET BESTEMMING VERKEER 1 PERCEEL MET BESTEMMING WATER TE OEGSTGEEST Het object Het aangeboden onroerend goed is gelegen te Oegstgeest en bestaat uit de

Nadere informatie

^ ADVISEUR IN ONROERENDE ZAKEN

^ ADVISEUR IN ONROERENDE ZAKEN ra s A o z ^ Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem Postbus 511 2003 PH HAARLEM GEMEENTE HAARLEM Kopie. Reg datum: 1 8 DEC 2013 Afdoen, datum: Behandelaar: Ontv. bew. Paraaf

Nadere informatie