ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie"

Transcriptie

1 ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie Onderzoeksopzet Aankondiging Start van het onderzoek Samenwerking met externen Voortgang onderzoek Dossiervorming Rapportage Wederhoor Aanbieden aan de raad Publiciteit Evaluatie Vervolgtraject 8 2

3 1. Inleiding Taken en doelstelling De rekenkamercommissie Staphorst bestaat uit één lid, tevens directeur. De taak van de rekenkamercommissie is het toetsen van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid op drie onderdelen: 1 e rechtmatigheid: voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving? 2 e doelmatigheid: is de voorbereiding en uitvoering van beleid kostenbewust verlopen? 3 e doeltreffendheid: zijn de beoogde effecten van het beleid ook daadwerkelijk behaald? Hiertoe voert de rekenkamercommissie onderzoek uit. Het doel van het onderzoek is om inzicht te bieden in de prestaties van de gemeente als geheel en het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst. Hierbij ligt de focus op doelmatigheid en doeltreffendheid. Onderzoeksprotocol In dit onderzoeksprotocol beschrijft de rekenkamercommissie de richtlijnen die zij hanteert bij de uitvoering van haar onderzoek. Het doel van dit onderzoeksprotocol is waarborg te bieden voor de kwaliteit van de onderzoeken van de rekenkamercommissie en voor het goed verloop van het hele onderzoekproces binnen de organisatie. Met dit protocol wil de rekenkamercommissie bijdragen aan de transparante sfeer waarbinnen de rekenkamercommissie haar taken wil uitoefenen. De rekenkamercommissie hanteert vier uitgangspunten bij haar onderzoek: 1. Zorgvuldigheid: validiteit en volledigheid bij de verzameling van de relevante feiten; 2. Objectiviteit: objectieve en gedegen analyse van de feiten; 3. Transparante stellingname: beoordeling van feiten aan de hand van een expliciet normenkader; 4. Zelfstandig leesbaar: conclusies en aanbevelingen volgen logisch uit de nota van bevindingen. Missie De rekenkamercommissie streeft er naar om met de onderzoeksresultaten te bewerkstelligen dat de raad en het college verbeteringen kunnen aanbrengen in het functioneren van de gemeente Staphorst. 3

4 2. Onderwerpselectie Genereren onderzoeksonderwerpen De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. Dit betekent dat de rekenkamercommissie zelf bepaalt welke onderwerpen zij onderzoekt en hoe zij het onderzoek inricht. De gemeenteraad en burgers kunnen voorstellen doen aan de rekenkamercommissie om een bepaald onderwerp te onderzoeken. De rekenkamercommissie bespreekt de voorstellen en beslist zelfstandig, op basis van de selectiecriteria of zij deze verzoeken honoreert. Op voorstellen van de raad volgt conform de verordening op de rekenkamercommissie altijd een reactie. Als dat nodig is kan de rekenkamercommissie de indiener van een voorstel uitnodigen voor een toelichting. De rekenkamercommissie houdt zelf bij welke thema s spelen in relatie tot de gemeente. laat zich bij haar onderwerpkeuze niet alleen leiden door verzoeken van derden, maar houdt ook zelf bij welke thema s spelen in relatie tot de gemeente. Hiervoor maakt de rekenkamercommissie gebruik van raads- en collegebesluiten, lokale kranten en vakbladen. Ook oriënteert de rekenkamercommissie zich op het werk van andere rekenkamers/rekenkamercommissies. De rekenkamercommissie houdt een groslijst van onderwerpen bij, die zij opneemt in het jaarplan. In het jaarplan staat ook beschreven welke onderwerp uit de groslijst het komende jaar onderzocht wordt. Niet alle onderwerpen lenen zich voor een uitgebreid onderzoek. Afhankelijk van het onderwerp en de vraag bepaalt de rekenkamercommissie of een onderzoeksvraag beantwoord moet worden via een uitgebreid onderzoek, door middel van een quick scan of een korte analyse. Selectiecriteria Voor de selectie van onderwerpen hanteert de rekenkamercommissie de volgende 5 selectiecriteria: 1. Het onderzoek moet betrekking hebben op de doelmatigheid, doeltreffendheid en/of rechtmatigheid van beleid; 2. Er moet sprake zijn van een substantieel belang; 3. Het moet door de gemeente te beïnvloeden beleid zijn; 4. Er moet sprake zijn van enige evenwichtige spreiding over de gemeentelijke beleidsterreinen in de opvolgende onderzoeken; 5. De resultaten moeten communiceerbaar zijn naar de bevolking. 4

5 3. Onderzoeksopzet De rekenkamercommissie verricht na de onderwerpselectie een vooronderzoek in de vorm van de analyse van relevante documenten. De rekenkamercommissie kan daarvoor ook een aantal oriënterende gesprekken met sleutelpersonen voeren. Daarna stelt de rekenkamercommissie de onderzoeksopzet vast. De definitieve onderzoeksopzet omvat in ieder geval: 1. Aanleiding en achtergronden onderzoeksvraag; 2. Doel van het onderzoek; 3. Centrale vraagstelling en deelvragen; 4. Afbakening en reikwijdte van het onderzoek; 5. Omschrijving normenkader; 6. Globale onderzoeksopzet: keuze onderzoeksinstrumenten; 7. Organisatie: tijdpad en inhuur externe expertise 4. Aankondiging De rekenkamercommissie informeert de organisatie via de gemeentesecretaris welke onderzoek wordt uitgevoerd. De rekenkamercommissie geeft daarbij aan wat de doelstelling is en welk tijdspad het onderzoek heeft. De rekenkamercommissie informeert de gemeenteraad voorafgaand aan het onderzoek over de aanleiding, het doel, de centrale vraag en het tijdspad van het onderzoek. Tot slot kan de rekenkamercommissie een persbericht uitbrengen waarin het onderzoek wordt aangekondigd. 5. Start van het onderzoek De directeur is actief betrokken bij het lopende onderzoek en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het onderzoek. De directeur is het aanspreekpunt bij uitbesteding van het onderzoek. De directeur informeert voorafgaand aan het onderzoek de gemeentesecretaris over de planning en het beslag dat het onderzoek doet op de organisatie. De gemeentesecretaris wordt verzocht een contactpersoon voor het onderzoek aan te wijzen. Tijdens een startbijeenkomst waarbij in ieder geval de contactpersoon voor het betreffende onderzoek aanwezig is worden afspraken gemaakt over de procedure en de planning van het onderzoek, de wijze waarop met de gegevens wordt omgegaan, hoe de rekenkamercommissie de door haar benodigde informatie van de betrokken sector zo snel mogelijk kan verkrijgen en hoe de belasting van de sector zoveel mogelijk beperkt kan worden. De contactpersoon ontvangt een afschrift van het onderzoeksprotocol. 5

6 6. Samenwerking met externen De directeur kan ondersteuning inzetten voor de uitvoering van het onderzoek. Per onderzoek wordt bekeken wat de meest geschikte vorm van ondersteuning is. De ondersteuning kan op de volgende manieren worden geregeld: * Door inschakeling van een professioneel onderzoeksbureau; * Als afstudeeropdracht voor een student aan een hogeschool of universiteit. Aan het onderzoeksbureau waaraan een offerteaanvraag wordt gedaan, wordt nadrukkelijk gevraagd of zij werkzaam zijn geweest voor de gemeente Staphorst op het terrein waarnaar onderzoek wordt gedaan. Als dat het geval is, wordt de onderzoeksopdracht niet aan het betreffende bureau verstrekt in verband met het risico van belangverstrengeling. De rekenkamercommissie bepaalt zelf op welke wijze het onderzoeksproces wordt ingericht, welk deel van het onderzoek ze zelf doet en voor welk deel ze onderzoekers inhuurt binnen het daarvoor beschikbare budget. 7. Voortgang onderzoek Voor het verloop van het onderzoek hanteert de rekenkamercommissie een aantal regels: 1. Alle verslagen van interviews worden ter accordering aan de geïnterviewden voorgelegd; 2. Het uitgangspunt is geheimhouding; 3. De rekenkamercommissie houdt een logboek bij van alle relevante ontwikkelingen met betrekking tot het onderzoek; 4. Indien van toepassing: het onderzoeksbureau informeert de rekenkamercommissie wekelijks over de voortgang van het onderzoek; 5. Indien van toepassing: het onderzoeksbureau houdt een logboek bij van alle relevante ontwikkelingen met betrekking tot het onderzoek. 8. Dossiervorming Voor de dossiervorming geldt dat: 1. De rekenkamercommissie een onderzoeksdossier bijhoudt; 2. Indien van toepassing: het onderzoeksbureau een onderzoeksdossier bijhoudt; 3. Indien van toepassing: het onderzoeksbureau na afloop van het onderzoek het gehele onderzoeksdossier overdraagt aan de rekenkamercommissie. Het onderzoeksdossier bestaat in ieder geval uit: 1. De onderzoeksopzet; 2. De offerteaanvraag: 3. Gunning en opdracht onderzoeksbureau; 4. Logboek van de rekenkamercommissie en het onderzoeksbureau; 6

7 5. Alle gespreksverslagen; 6. Eventuele tussentijdse notities; 7. Relevante (mail)correspondentie; 8. Onderzoeksrapport onderzoeksbureau; 9. Stukken met betrekking tot ambtelijk wederhoor; 10. Eindrapport rekenkamercommissie; 11. Stukken met betrekking tot het bestuurlijk wederhoor (inclusief reactie college en nawoord rekenkamercommissie); 12. Aanbiedingsbrief aan de raad; 13. Persbericht(en) met betrekking tot het onderzoek; 9. Rapportage In de rapportage wordt een scherp onderscheid gemaakt tussen normenkader, onderzoeksbevindingen, conclusies en aanbevelingen. Deze onderdelen moet naadloos op elkaar aansluiten. Er wordt gestreefd naar een korte en bondige rapportage. Achtergrondinformatie wordt zoveel mogelijk in bijlagen verwerkt. Bij het opstellen van het rapport wordt de volgende indeling als uitgangspunt gebruikt: 1. Aanleiding en doelstelling; 2. Probleemstelling en onderzoeksvragen; 3. Onderzoeksopzet; 4. Normenkader; 5. Conclusies; 6. Aanbevelingen. Het feitenrelaas en de analyse waarop de conclusies zijn gebaseerd worden opgenomen in een bijlage. De informatie uit de interviews wordt anoniem in de rapportage verwerkt. De rapportage van de rekenkamercommissie moet als zodanig herkenbaar zijn. Dat betekent dat deze wordt uitgegeven in de huisstijl van de rekenkamercommissie. Wanneer een onderzoek mede is uitgevoerd door een onderzoeksbureau wordt dit bureau in de colofon vermeld. 10. Wederhoor Voor de rekenkamercommissie is het ambtelijk en bestuurlijk wederhoor met het oog op de zorgvuldigheid die zij bij haar werkzaamheden betracht, een belangrijk onderdeel in de totstandkoming van een rekenkamercommissierapport. Ambtelijk wederhoor Bij het ambtelijk wederhoor gaat het uitsluitend om controle op de juistheid van de feiten. Op basis van de ambtelijke reactie kunnen gebleken feitelijke onjuistheden in het rapport worden gewijzigd. 7

8 Het onderzoeksrapport wordt daarvoor in concept via de gemeentesecretaris voorgelegd aan de ambtelijke organisatie. Voor dit ambtelijke wederhoor geldt in principe een termijn van twee weken. Bestuurlijk wederhoor Na eventuele aanpassingen op grond van het ambtelijk wederhoor wordt het rapport door de rekenkamercommissie voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders voor een reactie op de bevindingen, de conclusies en aanbevelingen. Ook daarvoor geldt een termijn van twee weken, tenzij de rekenkamercommissie meent dat er goede redenen zijn om daarvan af te wijken. De reactie van het college van burgemeester en wethouders wordt opgenomen in de rapportage. Naar aanleiding van het bestuurlijk wederhoor wordt door de rekenkamercommissie een nawoord opgesteld dat eveneens wordt opgenomen in de rapportage. 11. Aanbieding van het rapport aan de raad De rapportage wordt aangeboden aan de raad en wordt vergezeld van een aanbiedingsbrief, waarin kort wordt ingegaan op het doel, de inhoud en de resultaten van het onderzoek als ook de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Aan het college van burgemeester en wethouders en overige betrokkenen wordt een afschrift gestuurd. De directeur is aanwezig bij de behandeling in de raadscommissie en de gemeenteraad om vragen te beantwoorden. De directeur kan zich laten vergezellen door het professionele onderzoeksbureau of de afstudeerder aan een hogeschool of universiteit dat ondersteuning heeft gegeven aan de uitvoering van het onderzoek. 12. Publiciteit Voor elk onderzoek wordt bezien of een persbericht wordt verstuurd. Het eventuele persbericht en het onderzoeksrapport worden op de website van de gemeente geplaatst. 13. Evaluatie Na afloop van elk onderzoek vindt er een evaluatie plaats. In deze evaluatie wordt door de rekenkamercommissie en eventueel het externe bureau teruggekeken en nagegaan voor welke onderdelen verbeteringen mogelijk zijn. De rekenkamercommissie kan besluiten anderen bij deze evaluatie te betrekken. De bevindingen worden vastgelegd in een evaluatienotitie. Het jaarlijkse verslag van de rekenkamercommissie bevat een onderdeel waarin aandacht wordt besteed aan dit aspect. 14. Vervolgtraject Voor de effectiviteit van de rekenkamercommissie is het van belang te volgen wat er met de rapporten wordt gedaan. De rekenkamercommissie volgt op dit punt de tussentijdse 8

9 ontwikkelingen. Wanneer de rekenkamercommissie constateert dat er onvoldoende gevolg gegeven wordt aan haar aanbevelingen, zal zij de raad hierop attenderen. 9

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Dongen, Goirle, Loon op Zand. juni 2012

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Dongen, Goirle, Loon op Zand. juni 2012 Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Dongen, Goirle, Loon op Zand juni 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. ONDERWERPSELECTIE 3 3. ONDERZOEKSOPZET EN AANKONDIGING 4 4. UITBESTEDING 4 5. START VAN HET

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie gemeente De Wolden

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie gemeente De Wolden Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente De Wolden 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Onderwerpselectie.. 3 3. Onderzoeksopzet en aankondiging... 4 4. Start van het onderzoek.. 5 5. Samenwerking

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie gemeente Hoorn

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie gemeente Hoorn Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Hoorn Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - mei 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Keuze onderwerpen 6 3. Onderzoeksopzet en aankondiging

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie Waterschap Brabantse Delta

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie Waterschap Brabantse Delta Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Waterschap Brabantse Delta 1 Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Waterschap Brabantse Delta Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Onderwerpselectie... 3 3. Onderzoek

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol rekenkamercommissie Olst-Wijhe

Onderzoeksprotocol rekenkamercommissie Olst-Wijhe CVDR Officiële uitgave van Olst-Wijhe. Nr. CVDR449103_1 26 oktober 2018 Onderzoeksprotocol rekenkamercommissie Olst-Wijhe De rekenkamercommissie van Olst-Wijhe, Gelet op artikel 11, eerste lid, van de

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK Waalwijk, 5 oktober 2016 ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK 1. Inleiding In dit onderzoeksprotocol beschrijft de Rekenkamercommissie de richtlijnen

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Steenwijkerland

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Steenwijkerland Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Steenwijkerland Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Taken en doelstelling 1. Onderzoeksprotocol 1.3 Missie. Onderwerpselectie 3.1 Algemeen. Selectiecriteria 3 3 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. rekenkamercommissie Amersfoort

Onderzoeksprotocol. rekenkamercommissie Amersfoort Onderzoeksprotocol rekenkamercommissie Amersfoort maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Onderwerpselectie... 3 3. Onderzoeksopzet en lid rapporteur... 5 4. Aankondiging van het onderzoek... 5

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan. Onderzoeksprotocol. Vastgesteld door de Rekenkamercommissie in haar vergadering van 29 juni 2006.

Rekenkamercommissie Oostzaan. Onderzoeksprotocol. Vastgesteld door de Rekenkamercommissie in haar vergadering van 29 juni 2006. Rekenkamercommissie Oostzaan Onderzoeksprotocol Vastgesteld door de Rekenkamercommissie in haar vergadering van 29 juni 2006. Aanpassing vastgesteld op 21 november 2007 2 e Aanpassing vastgesteld op 10

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Heerenveen. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Taken en doelstelling 1.2 Onderzoeksprotocol 1.

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Heerenveen. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Taken en doelstelling 1.2 Onderzoeksprotocol 1. Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Heerenveen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Taken en doelstelling 1.2 Onderzoeksprotocol 1.3 Missie 2. Onderwerpselectie 2.1 Algemeen 2.2 Selectiecriteria 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Inhoudsopgave

Onderzoeksprotocol. Inhoudsopgave Onderzoeksprotocol Dit onderzoeksprotocol is een uitwerking van artikel 11 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Rekenkamercommissie Heusden. Dit protocol vervangt

Nadere informatie

Dit protocol is een bijlage bij (artikel 14 van) het Reglement van Orde van de Rekenkamercommissie gemeente Roermond.

Dit protocol is een bijlage bij (artikel 14 van) het Reglement van Orde van de Rekenkamercommissie gemeente Roermond. ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND 1. Inleiding In dit onderzoeksprotocol beschrijft de rekenkamercommissie de richtlijnen die zij hanteert bij de onderwerpselectie en de uitvoering van haar

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Vastgesteld door de rekenkamercommissie AGV In haar vergadering van 11 mei 2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit onderzoeksprotocol vloeit voort uit het Reglement van Orde, vastgesteld

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Heerde. Inleiding

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Heerde. Inleiding Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Heerde Inleiding In dit onderzoeksprotocol beschrijft de Rekenkamercommissie de richtlijnen die zij hanteert bij de uitvoering van haar onderzoek. Het doel

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland

Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland Onderzoeksprotocol Vastgesteld door de Rekenkamercommissie SED op 16 mei 2017 Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland Postbus

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland

Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland Onderzoeksprotocol Vastgesteld door de Rekenkamercommissie SED op 25 februari 2012 Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland Secretaris/onderzoeker:

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer

Onderzoeksprotocol gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer Onderzoeksprotocol gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer Inleiding De rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer voert onderzoek uit met inachtneming van de in dit protocol beschreven

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Amstel, Gooi en Vecht

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Amstel, Gooi en Vecht Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Amstel, Gooi en Vecht De uitvoerende taak van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht wordt verricht door Waternet. Spaklerweg 16 Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam

Nadere informatie

30 juni Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Waterschap Zuiderzeeland

30 juni Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Waterschap Zuiderzeeland 30 juni 2009 Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Waterschap Zuiderzeeland Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1. Taken en doelstelling... 1 1.2. Onderzoeksprotocol... 1 1.3. Missie... 2 2. Onderwerpselectie...

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie waterschap Hollandse Delta

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie waterschap Hollandse Delta Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie waterschap Hollandse Delta 1. Inleiding Missie en visie van de Rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie wil door middel van onafhankelijke onderzoeken het waterschap

Nadere informatie

28 januari Onderzoeksprotocol 2014 Rekenkamercommissie Waterschap Zuiderzeeland

28 januari Onderzoeksprotocol 2014 Rekenkamercommissie Waterschap Zuiderzeeland 28 januari 2014 Onderzoeksprotocol 2014 Rekenkamercommissie Waterschap Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1. Onderzoeksprotocol... 1 1.2. Taken en doelstelling Rekenkamercommissie... 1 2. Onderwerpselectie en

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de rekenkamercommissie Zaltbommel. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de rekenkamercommissie Zaltbommel. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de rekenkamercommissie Zaltbommel Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. De rekenkamercommissie 2 Artikel 3. De ambtelijk secretaris

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol voor WMO2015

Onderzoeksprotocol voor WMO2015 Samenwerkende Friese Rekenkamer(commissie)s Onderzoeksprotocol voor WMO2015 LEEUWARDEN, 26 SEPTEMBER 2016 De samenwerkende rekenkamer(commissies) van Achtkarspelen, Ameland, De Fryske Marren, Harlingen,

Nadere informatie

Werkwijze Rekenkamercommissie. Haarlem

Werkwijze Rekenkamercommissie. Haarlem Werkwijze Rekenkamercommissie Haarlem December 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Jaarplan/Jaarverslag 3 3. Onderwerpselectie 4 4. Inkoop van expertise 6 5. Uitvoering van het onderzoek 6 6. Rapportage

Nadere informatie

Roden, 15 februari 2010, De Rekenkamercommissie van Noordenveld, Overwegende,

Roden, 15 februari 2010, De Rekenkamercommissie van Noordenveld, Overwegende, Roden, 15 februari 2010, De Rekenkamercommissie van Noordenveld, Overwegende, dat zij op grond van artikel 8 van de Verordening gemeentelijke Rekenkamercommissie Noordenveld een reglement van orde voor

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. voor de werkzaamheden van de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand. Januari 2014

Onderzoeksprotocol. voor de werkzaamheden van de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand. Januari 2014 Onderzoeksprotocol voor de werkzaamheden van de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand Januari 2014 Vastgesteld in de vergadering van de rekenkamercommissie op 25 november 2013 2 1. Inleiding In dit

Nadere informatie

Verordening rekenkamercommissie gemeente Oldambt 2017

Verordening rekenkamercommissie gemeente Oldambt 2017 CVDR Officiële uitgave van Oldambt. Nr. CVDR445696_1 24 oktober 2017 Verordening rekenkamercommissie gemeente Oldambt 2017 De raad van de gemeente Oldambt; gelezen het raadsvoorstel van de voorzitter van

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie Waterschap Rivierenland. Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie Waterschap Rivierenland. Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Waterschap Rivierenland & Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Colofon De rekenkamercommissie Waterschap Rivierenland (WSRL) Samenstelling:

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeenten Brummen en Voorst

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeenten Brummen en Voorst Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeenten Brummen en Voorst Gewijzigd vastgesteld 27 mei 2015 (2015-28030) 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwerpkeuze en onderzoeksprogrammering

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Protocol voor het verrichten van onderzoeken door de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist

Onderzoeksprotocol. Protocol voor het verrichten van onderzoeken door de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist Onderzoeksprotocol Protocol voor het verrichten van onderzoeken door de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist Vastgesteld tijdens de vergadering van de Rekenkamercommissie op 21 maart 2011 Maart 2011

Nadere informatie

Reglement van orde van de rekenkamercommissie Lingewaal

Reglement van orde van de rekenkamercommissie Lingewaal Reglement van orde van de rekenkamercommissie Lingewaal De rekenkamercommissie van de gemeente Lingewaal vindt het belangrijk om op een transparante wijze te opereren. Daarom hebben wij onze werkwijze

Nadere informatie

Vastgesteld door de Rekenkamer Leeuwarden in de vergadering van 26 mei 2014

Vastgesteld door de Rekenkamer Leeuwarden in de vergadering van 26 mei 2014 Reglement van Orde van de Rekenkamer Leeuwarden Vastgesteld door de Rekenkamer Leeuwarden in de vergadering van 26 mei 2014 De Rekenkamer Leeuwarden besluit - Gelet op het bepaalde in artikel 81i van de

Nadere informatie

Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011

Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011 Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011 Boxtel, maart 2011 Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksplan 2011 van de rekenkamercommissie Boxtel. Het onderzoeksplan is het resultaat van de suggesties die we

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken? 1. Aanleiding

Nadere informatie

Reglement van Orde Rekenkamer Lelystad

Reglement van Orde Rekenkamer Lelystad Reglement van Orde Rekenkamer Lelystad Rekenkamer Lelystad Vastgesteld op 7 december 2015 Reglement van Orde rekenkamer Lelystad Versie 2015 Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 1 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Culemborg

Rekenkamercommissie Culemborg Rekenkamercommissie Culemborg Aan de raad van de gemeente Culemborg Datum 19 november 2015 Betreft Jaarplan 2016 Geachte leden van de raad, De rekenkamercommissie Culemborg (RKC) biedt u hierbij het Jaarplan

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Brochure. Rekenkamercommissie Beverwijk

Brochure. Rekenkamercommissie Beverwijk Brochure Rekenkamercommissie Beverwijk 2014-2018 Vooraf De rekenkamercommissie Beverwijk bestaat uit een externe voorzitter, twee externe leden en twee gemeenteraadsleden. Met deze brochure wil de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Reglement van Orde gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer

Reglement van Orde gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer Reglement van Orde gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt, zoals bedoeld in de verordening

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WIJK BIJ DUURSTEDE 2018

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WIJK BIJ DUURSTEDE 2018 ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WIJK BIJ DUURSTEDE 2018 1 Inleiding Met dit onderzoeksprotocol wordt de procedure vastgelegd die de rekenkamercommissie van Wijk bij Duurstede hanteert bij de uitvoering

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Maart 2016

Rekenkamercommissie Maart 2016 Rekenkamercommissie Maart 2016 2 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Samenstelling en taak 5 3 Werkzaamheden 2014 6 4 Onderzoeken 7 5 Communicatie 9 6 Financiën 9 7 Bijlagen 10 7.1 Bijlage 1 Onderzoeksproces Rekenkamercommissie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016 ONDERZOEKSPLAN Inhuur externen Februari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Normenkader... 3 Afbakening... 3 Aanpak... 3 Planning... 3 Inleiding

Nadere informatie

Reglement van orde van de Rekenkamer Breda

Reglement van orde van de Rekenkamer Breda Reglement van orde van de Rekenkamer Breda Vastgesteld door de Rekenkamer Breda in de vergadering van 24 november 2005. De Rekenkamer Breda besluit - gelet op het bepaalde in artikel 81i van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Armoedebeleid

Onderzoeksopzet. Armoedebeleid Onderzoeksopzet Armoedebeleid Rekenkamercommissie gemeente Heerenveen juni 2011. Rekenkamercommissie Heerenveen Onderzoeksopzet armoedebeleid 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Bestuur en Recht Naam regeling: Reglement van Orde Rekenkamercommissie gemeente Zundert Citeertitel: Reglement van Orde Rekenkamercommissie gemeente

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE. Elk oordeel heeft zijn voordeel. Nota van Werkwijze

REKENKAMERCOMMISSIE. Elk oordeel heeft zijn voordeel. Nota van Werkwijze REKENKAMERCOMMISSIE Elk oordeel heeft zijn voordeel Nota van Werkwijze Vastgesteld door de rekenkamercommissie Op 2 april 2007 WIE OF WAT IS DE REKENKAMERCOMMISSIE? De gemeenteraad van Katwijk heeft een

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015 ONDERZOEKSPLAN Toezeggingen aan burgers en bedrijven Oktober 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Aanleiding... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Toetsingskader... 2 Afbakening...

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksopzet effectuering aanbevelingen rekenkameronderzoeken rekenkamercommissie Oss

Rekenkamercommissie. Onderzoeksopzet effectuering aanbevelingen rekenkameronderzoeken rekenkamercommissie Oss Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet effectuering aanbevelingen rekenkameronderzoeken rekenkamercommissie Oss 12 december 2008 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 3 3. DOELSTELLING

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

In deze update zijn (ten opzichte van de vorige) uitsluitend enkele kleinere punten aangepast. De bedoelde aanpassingen zijn geel gemarkeerd.

In deze update zijn (ten opzichte van de vorige) uitsluitend enkele kleinere punten aangepast. De bedoelde aanpassingen zijn geel gemarkeerd. Blad 1 van totaal 8 bladen I Ter introductie Het voorliggende document vormt een negende update van het stuk, dat in maart 2009 is opgesteld en via de zogenoemde klankbordgroep van de Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissies. Elburg - Nunspeet - Putten - Oldebroek. Onderzoeksprogramma

Rekenkamercommissies. Elburg - Nunspeet - Putten - Oldebroek. Onderzoeksprogramma Rekenkamercommissies Elburg - Nunspeet - Putten - Oldebroek Onderzoeksprogramma 2018 2020 Oktober 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Rekenkamercommissies 2.1. Doelstelling van de rekenkamercommissies

Nadere informatie

N.B. : De rekenkamercommissie gemeente West Maas en Waal zal in deze nota worden weergegeven met : RKC

N.B. : De rekenkamercommissie gemeente West Maas en Waal zal in deze nota worden weergegeven met : RKC VISIE, MISSIE EN WERKWIJZE/ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Missie 4. Werkwijze/Onderzoeksprotocol 1. Uitgangspunten 2. Kwaliteitseisen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Maasdriel 18 maart Reglement van Orde en Onderzoeksprotocol update 2016 Blad 1 van totaal 8 bladen.

Rekenkamercommissie Maasdriel 18 maart Reglement van Orde en Onderzoeksprotocol update 2016 Blad 1 van totaal 8 bladen. Blad 1 van totaal 8 bladen I Ter introductie Het voorliggende document vormt een zevende update van het stuk, dat in maart 2009 is opgesteld en via de zogenoemde klankbordgroep van de Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert Onderzoeksaanpak Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert september 2013 Rekenkamer Weert 1. Achtergrond en aanleiding Het grondbeleid van de gemeente Weert heeft tot doel bijdrage te leveren, met

Nadere informatie

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. CONCEPT VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE TIEL De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van het presidium van.. 2016; gelet op het bepaalde in artikel 81oa van de Gemeentewet; besluit: 1.

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2005; gelet op artikel 81o van

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

RKC Medemblik Opmeer

RKC Medemblik Opmeer Notitie Opzet kort onderzoek Rekenkamerbrief: Reserves, voorzieningen en begrotingsramingen 25 mei 2016 Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding onderzoek 3 2 Doelstelling en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr.1113532,

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr.1113532, De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr.1113532, gelet op art. 81o van de Gemeentewet, B E S L U I T: de volgende verordening vast te stellen: Artikel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Jaarverslag 2014 en jaarprogramma 2015 Rekenkamercommissie AGV Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 EN JAARPLAN 2016

JAARVERSLAG 2015 EN JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2015 EN JAARPLAN 2016 Rekenkamercommissie Waterschap Zuiderzeeland 11 februari 2016 INHOUDSOPGAVE Voorwoord voorzitter 3 1. Jaarverslag 2015 1.1 Inleiding 4 1.2 Wat hebben we gedaan in 2015?

Nadere informatie

Jaarverslag Rekenkamercommissie Bernheze

Jaarverslag Rekenkamercommissie Bernheze Jaarverslag 2016 Rekenkamercommissie Bernheze Voorwoord In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de uitvoering van onze taken in 2016 met een korte uiteenzetting van de verrichte werkzaamheden

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN Bijlage(n): Jaarverslag 2006 Onderwerp: Rekenkamercommissie Datum: 20 maart 2007 Verzonden: 29 maart 2007 Geachte leden van de Raad, Hierbij heeft de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 (februari 2016) De Rekenkamercommissie Cranendonck bestaat uit: Drs. Jan van den Heuvel (voorzitter) Drs. Angelique Hubens Drs. Stefan de Kort CPC 1 1. Inleiding

Nadere informatie

VERORDENING REKENKAMER GEMEENTE MAASTRICHT Voorzitter: de voorzitter van de Rekenkamer Maastricht.

VERORDENING REKENKAMER GEMEENTE MAASTRICHT Voorzitter: de voorzitter van de Rekenkamer Maastricht. VERORDENING REKENKAMER GEMEENTE MAASTRICHT 2018 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Raad: de gemeenteraad van Maastricht. 2. Voorzitter: de voorzitter van de Rekenkamer

Nadere informatie

Verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie Gemert-Bakel en Laarbeek

Verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie Gemert-Bakel en Laarbeek Verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie Gemert-Bakel en Laarbeek De raden van de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Jaarplan 2009

Jaarverslag 2008. Jaarplan 2009 Jaarverslag 2008 Jaarplan 2009 Januari 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Jaarverslag 2008 4 1.Inleiding 2. Samenstelling 4 3. Vergaderingen 4 4. Activiteiten 4 5. Onderzoeken 6 6. Verantwoording budget 9

Nadere informatie

RKC s OWO. Onderzoeksplan. Toegankelijkheid digitale dienstverlening in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf & Opsterland

RKC s OWO. Onderzoeksplan. Toegankelijkheid digitale dienstverlening in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf & Opsterland Onderzoeksplan Toegankelijkheid digitale dienstverlening in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf & Opsterland Januari 2017 Colofon De rekenkamercommissies van Ooststellingwerf en Opsterland

Nadere informatie

Reglement van Orde. Rekenkamercommissie Echt-Susteren

Reglement van Orde. Rekenkamercommissie Echt-Susteren Reglement van Orde Rekenkamercommissie Echt-Susteren Inhoudsopgave: Pagina Inleiding, doelstellingen, uitgangspunten en gedragscode 2 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk 2: Vergaderingen 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Jaarplan 2016 Lokale rekenkamer Leerdam Leden: Postadres: E-mail: Website: Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Postbus 15, 4140 AA Leerdam rekenkamer@leerdam.nl

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. onderzoeksopzet grondbeleid

Rekenkamercommissie. onderzoeksopzet grondbeleid Rekenkamercommissie onderzoeksopzet grondbeleid Colofon De rekenkamercommissie Oss is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat uit drie externe leden. De rekenkamercommissie Oss wordt

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan 2010

Jaarverslag Jaarplan 2010 Jaarverslag 2009 Jaarplan 2010 Maart 2010 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Jaarverslag 2009 1. Inleiding 4 2. Samenstelling 4 3. Missie 4 4. Vergaderingen 4 5. Activiteiten 4 6. Onderzoeken 5 7. Verantwoording

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie Venlo. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamer. Vastgesteld d.d. 9 oktober 2007

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie Venlo. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamer. Vastgesteld d.d. 9 oktober 2007 Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Venlo Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamer Vastgesteld d.d. 9 oktober 2007 steller R. Lamberts doorkiesnummer 077-5696279 e-mail jhamlamberts@venlo.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak Onderzoeksaanpak Rekenkameronderzoek Feitenrelaas Ligne Status Datum Omschrijving Door Status 26 maart 15 Onderzoeksplan Ligne TH Concept, ter bespreking in RKC 31-3-15 31 maart 15 Vaststelling onderzoeksplan

Nadere informatie

Verordening rekenkamercommissie Hulst en Terneuzen. gelezen het voorstel van de Presidia van de gemeenten Hulst en Terneuzen;

Verordening rekenkamercommissie Hulst en Terneuzen. gelezen het voorstel van de Presidia van de gemeenten Hulst en Terneuzen; CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR308918_1 15 maart 2016 Verordening rekenkamercommissie Hulst en Terneuzen De raden van de gemeenten Hulst en Terneuzen; gelezen het voorstel van de Presidia van

Nadere informatie

Startnotitie toets doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoek Dordrecht

Startnotitie toets doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoek Dordrecht Startnotitie toets doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoek Dordrecht Aanleiding onderzoek Naar aanleiding van de dualisering van het lokale bestuur hebben colleges van burgemeester en wethouders sinds

Nadere informatie

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Jaarplan 2017 Lokale rekenkamer Leerdam Leden: Postadres: E-mail: Website: Jos Buijserd (voorzitter) Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Postbus 15, 4140 AA Leerdam rekenkamer@leerdam.nl www.leerdam.nl/bestuur

Nadere informatie

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013)

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelet op de artikelen 81a en 182 t/m 185 Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de volgende VERORDENING Rekenkamer Utrecht 2013 Artikel

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksvoorstel Communicatiebeleid Rekenkamercommissie Midden-Delfland

Rekenkamercommissie. Onderzoeksvoorstel Communicatiebeleid Rekenkamercommissie Midden-Delfland Onderzoeksvoorstel Communicatiebeleid Rekenkamercommissie Midden-Delfland 2 september 2009 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en achtergronden onderzoeksvraag... 3 2. Centrale vraagstelling... 3 3. Omschrijving

Nadere informatie

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 & Jaarplan Besproken in de Rekenkamercommissie : 31 januari 2017 Vastgesteld door de Rekenkamercommissie : 1 maart 2017

Jaarverslag 2016 & Jaarplan Besproken in de Rekenkamercommissie : 31 januari 2017 Vastgesteld door de Rekenkamercommissie : 1 maart 2017 Jaarverslag 2016 & Jaarplan 2017 Besproken in de Rekenkamercommissie : 31 januari 2017 Vastgesteld door de Rekenkamercommissie : 1 maart 2017 Ter kennisgeving gestuurd aan de Raad : 6 maart 2017 1 Inhoud

Nadere informatie

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten juli 2012 1 inleiding 1-1 aanleiding De rekenkamer voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het

Nadere informatie

Onderzoeksplan Rekenkamer Leeuwarden

Onderzoeksplan Rekenkamer Leeuwarden Onderzoeksplan 2018-2022 Rekenkamer Leeuwarden Colofon Samenstelling Rekenkamer Leeuwarden Dr. J.M. Roebroek (voorzitter) M.A. Hoekstra vacature mw. J.E. Rijpma (secretaris) Telefoon: 058-233 4022 E-mail:

Nadere informatie

dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2010

dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2010 De raad van de gemeente Koggenland; gelezen het voorstel van het presidium van 22 november 2010; OVERWEGENDE GELET OP BESLUIT dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; de

Nadere informatie

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland RKC Opsterland Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland Beetsterzwaag, 12 oktober 2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Motivatie onderzoek 3 Doelstelling 4 Vraagstelling 4 Normenkader

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Zuidwolde, 21 maart 2013 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 1.1. De grondslag en de taak

Nadere informatie

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. raad: de raad van de gemeente Raalte; b. rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie

Nadere informatie

RKC Medemblik Opmeer. Notitie onderzoeksopzet

RKC Medemblik Opmeer. Notitie onderzoeksopzet Notitie onderzoeksopzet Rekenkamerrapport: Burgerparticipatie en de rol van de raad 25 mei 2016 Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding onderzoek 3 2 Inleiding, doelstelling

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2015

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2015 Rekenkamercommissie De Wolden Zuidwolde, februari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1. De grondslag en de taak van de rekenkamercommissie 4 1.2 De werkwijze en de selectie

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-2

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-2 JAARVERSLAG 2015 Versie 0-2 1 Colofon De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeenten, en. Zij adviseert de raad ten aanzien van zijn controlerende en kaderstellende rol. De

Nadere informatie