REKENKAMERCOMMISSIE. Elk oordeel heeft zijn voordeel. Nota van Werkwijze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REKENKAMERCOMMISSIE. Elk oordeel heeft zijn voordeel. Nota van Werkwijze"

Transcriptie

1 REKENKAMERCOMMISSIE Elk oordeel heeft zijn voordeel Nota van Werkwijze Vastgesteld door de rekenkamercommissie Op 2 april 2007

2 WIE OF WAT IS DE REKENKAMERCOMMISSIE? De gemeenteraad van Katwijk heeft een rekenkamercommissie ingesteld, die tot doel heeft om de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur te onderzoeken. Hoewel de eerste vermeldingen van rekenkamers in Nederland dateren uit de 14 e en 15 e eeuw, is het fenomeen rekenkamer bij gemeenten nieuw te noemen. De eerste gemeentelijke rekenkamer is pas in 1996 ingesteld. Vanaf 1 januari 2006 is het instellen van een rekenkamer door gemeenten verplicht gesteld. Aanleiding hiervoor is de invoering van het dualisme geweest in het lokaal bestuur in De dualisering van het gemeentebestuur heeft tot doel om de taken van de gemeenteraad en het college te ontvlechten, zodat de onderlinge taakverdeling duidelijker wordt. De gemeenteraad stelt de kaders voor vaststelling van het beleid. Binnen die kaders is het college verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Uiteindelijk zal de gemeenteraad de uitvoering door het college toetsen aan de gestelde kaders. De rekenkamer fungeert daarbij als middel om de controlerende rol van de gemeenteraad te versterken. Hoewel het woord rekenkamer vanwege zijn naam doet vermoeden dat de rekenkamercommissie een club van boekhouders is die de financiën van de gemeente Katwijk controleert, dekt dit niet de lading. De rekenkamercommissie heeft als opdracht om de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur te onderzoeken. Deze ruime begripsbepaling betekent dat alle beleidsvelden waarop de gemeente taken verricht onderwerp kunnen zijn van onderzoek door de rekenkamer. De raad heeft de commissie voorgeschreven om de werkzaamheden en vergaderingen vast te leggen in een Reglement van Orde. De rekenkamercommissie van de gemeente Katwijk heeft ervoor gekozen om dit te splitsen in twee afzonderlijke documenten. Het Reglement van Orde bevat allerlei voorschriften om de vergaderingen goed te laten verlopen. De werkzaamheden van de commissie, en dan vooral in relatie tot de uit te voeren onderzoeken, zijn opgenomen in deze Nota van Werkwijze. Hierin wordt op de volgende aspecten van het rekenkamerwerk ingegaan: De doelstelling van de rekenkamercommissie Het onderzoeksprogramma De criteria om te komen tot een selectie van onderzoeksonderwerpen Een beschrijving van het onderzoek van begin tot eind. Nota van Werkwijze rekenkamercommissie Katwijk 2

3 Het is heel goed denkbaar dat het inzicht in wat een goede en praktische manier van onderzoeken is door opgedane ervaring en kennis wijzigt. Als het nodig is zal de Nota van Werkwijze worden aangepast. * * DOELSTELLING VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE Het motto dat de rekenkamercommissie heeft gekozen is: Elk oordeel heeft zijn voordeel. De rekenkamercommissie wil namelijk de opdracht die het gekregen heeft van de gemeenteraad om onderzoeken uit te voeren niet alleen serieus oppakken, maar vindt het vooral van belang dat de onderzoeken een meerwaarde hebben voor de controlerende rol van de raad. De commissie streeft ernaar dat met de onderzoeksresultaten meer inzicht wordt verkregen in het besturen van de gemeente, en dat van daaruit leerprocessen worden opgestart die leiden tot verbeteringen. Uiteindelijk is dat het doel waarvoor de rekenkamercommissie zich wil inspannen: een verbetering van het gemeentebestuur. Aan het motto Elk oordeel heeft zijn voordeel kan een zeker bestaansrecht worden ontleend. De achterliggende gedachte is namelijk dat elk onderzoek nieuwe inzichten oplevert, waarmee het gemeentebestuur vervolgens zijn voordeel kan doen. In de huidige duale verhoudingen is de gemeenteraad het orgaan dat de kaders voor het beleid stelt. Vervolgens is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde beleid, waarover uiteindelijk verantwoording wordt afgelegd aan de gemeenteraad. Het onderzoek door de rekenkamercommissie is bedoeld om deze laatste controlerende rol van de raad te versterken. Wat dat betreft sluit het werk van de rekenkamer heel goed aan bij de taken van de raad. Vanuit de controlerende rol van de raad wordt informatie verkregen die vervolgens gebruikt kan worden bij de kaderstelling door de gemeenteraad. De onderzoeken door de rekenkamercommissie richten zich op 3 belangrijke aspecten van het handelen van de gemeente, namelijk de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. Doeltreffendheid Het begrip doeltreffendheid geeft de relatie weer tussen wat de gemeente doet en wat daar uiteindelijk het effect van is. Zowel de gemeenteraad als het college stellen in ettelijke beleidsplannen de doelstellingen vast voor een scala aan beleidsterreinen, zoals Wonen, Veiligheid, Milieu, Zorg, Welzijn, Groen, Toerisme en Economie. Voor al deze beleidsterreinen heeft de gemeenteraad aangegeven wat de Nota van Werkwijze rekenkamercommissie Katwijk 3

4 gewenste maatschappelijke effecten van het beleid zijn, door een uitspraak te doen over wat het voor de gemeente en zijn inwoners wenst te bereiken. In onderzoeken door de rekenkamercommissie naar de doeltreffendheid van beleid wordt gekeken in hoeverre het beleid geslaagd is in die opzet. Doelmatigheid De middelen die de gemeenteraad tot haar beschikking heeft om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken zijn natuurlijk niet onbeperkt. Jaarlijks betalen burgers en bedrijven hun aanslagen van de gemeentebelastingen. Het is dan ook niet meer dan logisch om als gemeente zo efficiënt mogelijk met dat belastinggeld om te gaan. Het begrip doelmatigheid wordt gebruikt om de relatie aan te geven tussen hetgeen de gemeente doet en wat dat aan middelen kost. Doelmatigheid is iets anders dan zuinigheid. Het gaat er niet om als gemeente zo weinig mogelijk uit te geven. Het gaat erom het goede voor de samenleving te doen tegen zo laag mogelijke kosten. Onderzoeken van de rekenkamer zijn bedoeld om zichtbaar te maken of dat ook werkelijk gebeurt. Rechtmatigheid Tot slot doet de rekenkamer ook onderzoeken naar de rechtmatigheid van het gemeentelijk handelen. Daarbij gaat het erom dat de besluitvorming van de gemeente volgens de regels plaatsvindt. Dat kan zowel gaan om landelijke wetgeving maar ook om de eigen verordeningen en beleidsregels. Een onderzoek door de rekenkamercommissie mag geen controle van de jaarrekening bevatten, zoals de accountant deze uitvoert. Jaarlijks onderzoekt de accountant de rechtmatigheid en getrouwheid van het financieel beheer. Het is heel goed mogelijk dat de rekenkamercommissie meerdere aspecten van het gemeentebestuur onderzoekt. Het is heel goed om te weten of een bepaald beleid doelmatig wordt uitgevoerd, maar zonder de wetenschap of dat beleid ook de gewenste maatschappelijke effecten oplevert zegt dat niet zoveel. Vaak geeft een onderzoek naar zowel de doelmatigheid als doeltreffendheid van het gevoerde bestuur veel meer bruikbare informatie. Het is niet alleen dat de gemeenteraad vanuit de wettelijke taak die het heeft graag wil weten hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig de gemeente opereert. Het handelen naar deze maatstaven bepaalt ook in belangrijke mate het vertrouwen dat de burger in de overheid heeft. De rekenkamercommissie vindt daarom ook de communicatie naar de inwoners van Katwijk heel belangrijk, zodat ook zij kennis kunnen nemen van het onderzoek naar het bestuur van hun gemeente. * * Nota van Werkwijze rekenkamercommissie Katwijk 4

5 HET ONDERZOEKSPROGRAMMA De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die onderzoeken uitvoert ten behoeve van de gemeenteraad. Die onafhankelijkheid uit zich onder meer doordat de leden van de rekenkamercommissie geen raadslid of inwoner van de gemeente Katwijk zijn. De onafhankelijkheid van de rekenkamercommissie betekent concreet dat zij zelf kan bepalen welke onderwerpen onderzocht gaan worden. Jaarlijks stelt de rekenkamercommissie een onderzoeksprogramma vast waarin zij bekend maakt op welke onderwerpen het komende jaar een rekenkameronderzoek zal worden uitgevoerd. Het onderzoeksprogramma komt tot stand op basis van impulsen vanuit de samenleving, de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de directie en de ondernemingsraad van de gemeente en vanuit de accountant, die de controle van de jaarrekening uitvoert. Daarnaast levert de rekenkamercommissie ook zelf onderwerpen aan. Juist door de veelheid aan ingangen is het goed denkbaar dat het overzicht van mogelijke onderzoeksonderwerpen in het onderzoeksprogramma veel meer onderwerpen zal bevatten dan de rekenkamercommissie qua begeleiding en budget aan kan. De aangeleverde onderzoeksonderwerpen zullen daarom door de rekenkamercommissie worden getoetst aan een aantal selectiecriteria, om te bepalen of zij voor onderzoek in aanmerking komen. De rekenkamercommissie zal uit de onderwerpen die geschikt zijn voor een rekenkameronderzoek een keuze maken. Daarbij is de intentie om jaarlijks 2 of 3 onderzoeken uit te voeren. In verband met de activiteiten om de rekenkamercommissie op te starten is de verwachting dat die intentie het eerste jaar niet waargemaakt kan worden. Ook het gegeven dat het ene onderzoek omvangrijker is dan het andere, kan het aantal onderzoeken per jaar beïnvloeden. Er wordt naar gestreefd om jaarlijks in oktober, voorafgaand aan de behandeling van de begroting door de gemeenteraad, het onderzoeksprogramma vast te stellen voor het komende kalenderjaar. Het onderzoeksprogramma wordt vervolgens ter kennis aangeboden aan de gemeenteraad en het college. * * Nota van Werkwijze rekenkamercommissie Katwijk 5

6 DE SELECTIECRITERIA Om een keuze te kunnen maken uit alle aanwezige onderzoeksonderwerpen is een lijst met selectiecriteria opgesteld. Op basis van deze criteria komt een lijst van geschikte onderzoeksonderwerpen tot stand. De criteria maken het soms nodig om onderwerpen wat concreter te benoemen. Het moet wel mogelijk blijven om binnen een bepaalde tijd, met een bepaald budget een onderzoek te kunnen doen. Het zal niet altijd mogelijk zijn voor een onderzoeksonderwerp om op elk criterium te scoren. Het formuleren van selectiecriteria maakt het de rekenkamercommissie wel mogelijk om een zorgvuldige afweging te maken bij de keuze van een onderzoeksonderwerp. 1 Maatschappelijk belang Het onderzoeksonderwerp kan betrekking hebben op een zaak die de samenleving als geheel sterk raakt of belangen raakt van omvangrijke of bepaalde doelgroepen. De rekenkamercommissie richt zich op drie aspecten waar de gemeente zich in het gevoerde bestuur door laat leiden, de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid. Afhankelijk van het onderwerp kan een onderzoek ook een combinatie van deze drie aspecten bevatten. 2 Bruikbaarheid aanbevelingen / resultaten Het uiteindelijke onderzoeksrapport heeft een toegevoegde waarde. Dat betekent dat het onderzoek toegankelijke, bondige en actuele informatie oplevert waarover de gemeente in die vorm nog niet beschikt. De aanbevelingen kunnen tot verbeteringen leiden in het handelen van de gemeente. Aangezien de rekenkamercommissie rapporteert aan de gemeenteraad, zijn de aanbevelingen gericht op de bevoegdheden en de mogelijkheden die de raad heeft. Dat houdt in dat de aanbevelingen aansluiten bij de kaderstellende en controlerende rol die de raad in het duale stelsel heeft. Daarbij wordt duidelijk gemaakt op welke punten en van wie actie wordt verwacht. 3 Toekomstgericht De rekenkamercommissie wil met haar onderzoeken de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur zichtbaar maken. Samen met de praktische aanbevelingen zal de informatie die uit het onderzoek naar voren komt leiden tot leerprocessen en vervolgens tot verbeterprocessen. De doelstellingen van deze verbeteringen zijn erop gericht de gemeente Katwijk te laten functioneren in overeenstemming met wat de burgers van hun gemeente mogen verwachten, namelijk een doelmatig, doeltreffend en rechtmatig opererende overheid. Onderzoeken die geen Nota van Werkwijze rekenkamercommissie Katwijk 6

7 meerwaarde hebben voor de toekomst maar waarbij alleen achterom wordt gekeken, maken weinig kans door de rekenkamercommissie te zullen worden uitgevoerd. 4 Financieel substantieel belang Een onderzoek van de rekenkamercommissie kan een onderwerp betreffen waar behoorlijke bedragen mee gemoeid zijn. Dat kan zijn omdat de gemeente veel geld uitgeeft om een bepaalde problematiek aan te pakken, maar het kan ook te maken hebben met grote financiële risico s die de gemeente loopt bij bepaalde projecten. 5 Spreiding over de organisatie Er wordt gestreefd naar variatie in de onderwerpen van opeenvolgende onderzoeken. Door de aandacht van de rekenkamercommissie te spreiden over beleidsterreinen wordt voorkomen dat bepaalde afdelingen teveel belast worden door het controlerende werk van de rekenkamercommissie. 6 Geen zelfstandige beslissingsbevoegdheid De gemeente legt in beleidsplannen de doelstellingen voor het betreffende beleidsterrein vast. Bepaald wordt wat de maatschappelijk beoogde effecten zijn en wat het de gemeente mag kosten om dat voor elkaar te krijgen. De wijze waarop de uitvoering plaatsvindt, die moet leiden tot de beoogde effecten, kan heel verschillend zijn. Lang niet altijd is de gemeente de enige partij die met de uitvoering van het beleid gemoeid is. Het is zelfs mogelijk dat de uitvoering volledig bij andere partijen ligt. Het risico daarvan is dat er door andere organen beslissingen worden genomen die ingaan tegen het beleid dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. Het onderzoek kan betrekking hebben op beleidsonderwerpen waar de beinvloedingsmogelijkheden voor de gemeente beperkt zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer er een zekere afstand tot de besluitvorming bestaat, zoals bij gemeenschappelijke regelingen of bij het onderbrengen van de uitvoering van beleid bij andere partijen. Niet alleen speelt afstand mee als beperkende factor. Ook het feit dat de gemeente het niet altijd als enige voor het zeggen heeft, beperkt de gemeente in de mogelijkheden om het beleid te sturen in de gewenste richting. Ook buiten de gemeenschappelijke regelingen komt het voor dat de beleidsvorming gezamenlijk met andere partijen plaatsvindt. Dit kenmerkt zich vaak door de noodzaak tot het vastleggen van afspraken in overeenkomsten en convenanten. De directe beïnvloeding door de gemeente op het beleidsterrein is door bovenstaande aspecten van het gemeentebestuur kleiner dan in het geval de gemeente zelfstandig het beleid vormgeeft en uitvoert. De gemeenteraad zal de grip echter op alle besluitvorming willen vasthouden. De rekenkamercommissie onderzoekt of de raad daar voldoende mogelijkheden voor heeft. Nota van Werkwijze rekenkamercommissie Katwijk 7

8 7 Relatie met andere onderzoeken Niet alleen de rekenkamercommissie voert onderzoeken uit naar het functioneren van de gemeente. Het college is op grond van de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Katwijk, die is vastgesteld op grond van artikel 213a van de Gemeentewet, gebonden aan het jaarlijks uitvoeren van onderzoeken. De accountant controleert de jaarrekening van de gemeente op het aspect rechtmatigheid. Daarnaast heeft de enige afnemer van onderzoeken van de rekenkamercommissie, de gemeenteraad, ook zelf de nodige wettelijke onderzoeksmogelijkheden tot zijn beschikking, zolas het raadsonderzoek en de raadsenquête. Onderwerpen die recentelijk al door gemeenteraad, college of accountant zijn onderzocht, of waarvan bekend is dat die onderzocht gaan worden, zullen in beginsel niet betrokken worden in een onderzoek door de rekenkamercommissie. 8 Relatie tussen inspanning en resultaat Het is van belang dat de resultaten van het onderzoek in verhouding staan tot de inspanning die met een onderzoek geleverd wordt, zowel financieel als qua tijdsbeslag. Het is er de rekenkamercommissie veel aan gelegen dat de resultaten van het onderzoek tot concrete en praktische aanbevelingen leiden die een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van het gemeentelijk functioneren. Wanneer er geen praktische aanbevelingen gedaan kunnen worden is het zonde van de inzet van mensen en middelen om een groot en diepgaand onderzoek uit te voeren als er geen praktische aanbevelingen gedaan kunnen worden. * * HET ONDERZOEK Nadat de commissie aan de hand van de selectiecriteria heeft bepaald welke onderwerpen in onderzoek worden genomen, kan met de voorbereiding van de onderzoeken worden begonnen. Het is belangrijk dat de gevolgde werkwijze van de rekenkamercommissie aan een aantal kwaliteitseisen voldoet. Uiteindelijk zal het rapport van de rekenkamercommissie namelijk een punt van discussie zijn tussen gemeenteraad en college en dan is het niet de bedoeling dat twijfels over de kwaliteit van de bevindingen de discussie bepalen. Nota van Werkwijze rekenkamercommissie Katwijk 8

9 De volgende kwaliteitseisen worden apart benoemd: De feiten moeten zorgvuldig worden verzameld en worden weergegeven De feiten moeten objectief en gedegen worden geanalyseerd De feiten moeten beoordeeld worden aan de hand van een expliciet normenkader. Zorgvuldigheid, objectiviteit, en een transparante oordeelsvorming staan bij het uitvoeren van het onderzoek voorop. Juist vanwege deze eisen aan de kwaliteit is het zaak dat de rekenkamercommissie over de relevante informatie beschikt voor het voeren van een onderzoek. De medewerking van de ambtelijke organisatie is daarbij noodzakelijk. In de verordening heeft de gemeenteraad daarom geregeld dat de commissie bevoegd is om alle documenten die het gemeentebestuur in bezit heeft te onderzoeken. Daarnaast verplicht de verordening om alle leden van het gemeentebestuur, dus zowel de gemeenteraad als het college, en de ambtenaren om gevraagde inlichtingen aan de rekenkamercommissie te verstrekken. Voor alle informatie, en dus ook de vertrouwelijke, geldt dat de rekenkamercommissie daar heel zorgvuldig mee omgaat. Zeker bij zeer complexe onderwerpen zal de rekenkamercommissie ervoor kiezen om de hulp in te roepen van een sleutelfiguur uit de ambtelijke organisatie die de rekenkamercommissie bij de inventarisatie van alle aanwezige informatie kan bijstaan. Hoewel de gemeenteraad het verstrekken van informatie uit oogpunt van zekerheid heeft vastgelegd in de verordening, benadrukt de rekenkamercommissie dat juist de coöperatieve insteek van rekenkamercommissie en ambtelijke organisatie bijdraagt tot goede onderzoeksresultaten. En die zijn in ieders belang. Hieronder staat de werkwijze beschreven die de rekenkamercommissie bij het uitvoeren van de onderzoeken wenst te volgen. Op die manier wordt bijgedragen aan het waarborgen van de kwaliteitseisen. 1 Onderzoeksopzet Doelstelling van het onderzoek. Als eerste stap wordt door de rekenkamercommissie de doelstelling van het onderzoek geformuleerd. De doelstelling van het onderzoek dient aan te sluiten bij de taken die de verordening voor de rekenkamercommissie heeft benoemd, namelijk het onderzoeken van de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. In de doelstelling van het onderzoek moet daarom heel duidelijk aangegeven worden welke van deze drie aspecten onderzocht wordt. Afhankelijk van de beschikbare tijd, complexiteit van het onderwerp en gewenste uitkomsten kan ook een combinatie van deze aspecten worden onderzocht. Nota van Werkwijze rekenkamercommissie Katwijk 9

10 Daarnaast dient de doelstelling van het onderzoek aan te geven wat de rekenkamercommissie met het onderzoek wenst te bereiken. Dit kan variëren van het zichtbaar maken van bepaalde processen tot het doen van praktische aanbevelingen om verbeteringen te stimuleren. Hoe diep een onderzoek ook ingaat op het onderwerp, het onderzoeksrapport zal in ieder geval een oordeel van de rekenkamercommissie bevatten over het gevoerde bestuur. Inventariseren van informatie De commissie vraagt bij de gemeentelijke organisatie eerst alle dossiers en relevante informatie op die er over het onderzoeksonderwerp aanwezig zijn. Eerst moet die grote hoeveelheid aan informatie geïnventariseerd worden, zodat daaruit de voor het onderzoek relevante informatie gedestilleerd kan worden. Normenkader Het is van belang om alle regels die van toepassing zijn op het onderzochte beleidsterrein te inventariseren. Deze regels stellen namelijk in belangrijke mate voorwaarden aan het functioneren van de gemeente. Zeker wanneer de rekenkamercommissie een oordeel gaat vellen over het gevoerde bestuur, is het zaak goed kennis te hebben van die voorwaarden. Het kan daarbij gaan om wet- en regelgeving, vastgesteld door andere overheden, zoals het rijk en de provincie. Het betreft ook regels en afspraken die door de gemeente zelf zijn opgesteld, zoals in beleidsplannen, begrotingen, raads- en collegebesluiten en werkprocesbeschrijvingen. Onderzoeksvraag en deelvragen Aan de hand van de doelstelling van het onderzoek wordt een onderzoeksvraag geformuleerd. Dit moet ervoor zorgen dat het onderwerp van het onderzoek verder wordt afgebakend. Duidelijk moet worden welke zaken wel en welke zaken niet onderzocht worden, hoe diep het onderzoek gaat en binnen welke termijn het onderzoek moet zijn afgerond. Het antwoord dat uiteindelijk op de onderzoeksvraag gegeven wordt, moet het mogelijk maken te voldoen aan de doelstelling van het onderzoek, die de rekenkamercommissie geformuleerd heeft. Nadat de rekenkamercommissie een onderzoeksopzet heeft vastgesteld wordt deze aan de gemeenteraad gestuurd, zodat deze hiervan kennis kan nemen. 2 Plan van Aanpak Aan de hand van de onderzoeksopzet worden in een plan van aanpak afspraken vastgelegd over de planning voor het onderzoek, over de onderlinge taakverdeling binnen de commissie, over de wijze waarop de opdracht aan onderzoeksbureaus wordt aanbesteed, het inbouwen van toetsmomenten voor Nota van Werkwijze rekenkamercommissie Katwijk 10

11 de commissie en de rapportering van het onderzoeksbureau. Tot slot wordt in het plan van aanpak ook vastgelegd hoe de communicatie richting gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie en pers eruit moet gaan zien. Naar aanleiding van de planning kan het nodig zijn om extra vergaderdata vast te leggen voor bijvoorbeeld het bespreken van tussenrapportages. De noodzaak hiertoe is afhankelijk van de reikwijdte en complexiteit van het onderzoek. 3 Selectie Onderzoeksbureau Het onderzoek wordt in beginsel uitbesteed aan een onderzoeksbureau. Het selecteren van een bureau vindt plaats volgens het aanbestedingsbeleid van de gemeente Katwijk. Dat houdt in dat er meerdere bureaus geselecteerd worden om een offerte uit te brengen. De uitgangspunten voor de offertes zijn de onderzoeksopzet en het plan van aanpak die de rekenkamercommissie heeft vastgesteld. De rekenkamercommissie houdt echter ook de mogelijkheid open om een aparte offerte aan te vragen voor het opstellen van de onderzoeksopzet en het plan van aanpak. Zeker bij complexe vraagstukken is ondersteuning bij het afbakenen van het onderzoeksgebied en het exact formuleren van de onderzoeksvraag en deelvragen gewenst. Aan de hand van de offertes maakt de commissie een keuze uit de bureaus en worden gesprekken belegd. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het bureau dat, binnen de financiële randvoorwaarden, de opdracht volgens de rekenkamercommissie het best kan uitvoeren. 4 Interne communicatie Wanneer duidelijk is welk onderwerp op welke wijze onderzocht gaat worden, is het van belang om het college en de ambtelijke organisatie te informeren. Omdat voor alle partijen duidelijk moet zijn hoe het onderzoek uitgevoerd gaat worden, zal de rekenkamercommissie haar aanpak en werkwijze eerst schriftelijk bevestigen aan het bestuur. De rekenkamercommissie kan er vervolgens voor kiezen om in een gesprek met college en vertegenwoordigers van de organisatie een nadere toelichting te geven over de keuze van het onderwerp en de verwachte werkwijze en planning van het onderzoek. Deze informatie kan de ambtelijke organisatie gebruiken bij het bepalen van het tijdsbeslag dat daardoor wordt gelegd op dat deel van de organisatie dat betrokken zal worden bij het onderzoek. Nota van Werkwijze rekenkamercommissie Katwijk 11

12 5 Externe communicatie Tijdens het onderzoek wordt in beginsel uitsluitend binnen de rekenkamercommissie gecommuniceerd en gerapporteerd. Wanneer het onderzoek een heel lange doorlooptijd heeft, kan het verstandig zijn om al tijdens het onderzoek over de voortgang te rapporteren aan de gemeenteraad. Door de rekenkamercommissie wordt bij het opstellen van het plan van aanpak zo goed mogelijk vastgelegd op welke momenten wordt gerapporteerd en wat de betreffende rapportage zal inhouden. Op die manier zullen de verwachtingen niet uiteen gaan lopen. 6 Hoor en wederhoor Het is zeer belangrijk om in een zorgvuldig proces te komen tot de onderzoekresultaten. Wat is de waarde van de resultaten en de aanbevelingen als de gepresenteerde feiten niet blijken te kloppen? Het is daarom goed dat de bij het onderzoek betrokken partijen in de gelegenheid worden gesteld om op het concept onderzoeksrapport te reageren. Het gaat daarbij om degenen wiens taak voorwerp van onderzoek is geweest. Het is de bedoeling dat het rapport wordt gecontroleerd op volledigheid en feitelijke onjuistheden, zodat relevante zaken kunnen worden aangevuld en fouten gecorrigeerd. De betrokkenen krijgen twee weken de tijd hun zienswijze op (relevante onderdelen van) het conceptrapport aan de rekenkamercommissie kenbaar te maken. Op grond hiervan zal de rekenkamercommissie de gepresenteerde feiten controleren en deze waar nodig aanpassen. Hierdoor wordt voorkomen dat tijdens de behandeling van het onderzoeksrapport discussie kan ontstaan over de juistheid van de feiten. Nu de rekenkamercommissie zich door het ambtelijk wederhoor bevestigd ziet wat de feiten zijn, kan zij de conclusies van het onderzoek en de daaruit volgende aanbevelingen gaan formuleren. Het hierop volgende bestuurlijk wederhoor is bedoeld om het college de gelegenheid te geven te reageren op de bevindingen, conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksrapport. Ook het college krijgt twee weken de tijd om de reactie ter kennis van de rekenkamercommissie te brengen. De reactie van het college wordt als aparte bijlage opgenomen in het definitieve onderzoeksrapport dat uiteindelijk zal worden aangeboden aan de gemeenteraad. Op deze manier is het voor de gemeenteraad direct duidelijk hoe de bestuurlijk verantwoordelijke(n) aankijken tegen de gepresenteerde conclusies en aanbevelingen. Nota van Werkwijze rekenkamercommissie Katwijk 12

13 7 Vaststelling van het rapport door de rekenkamercommissie Nadat de betrokkenen de gelegenheid hebben gehad om feitelijke onjuistheden te corrigeren of aanvullingen te geven, zal de rekenkamercommissie haar conclusies en aanbevelingen toevoegen aan het onderzoeksrapport en deze in zijn geheel definitief vaststellen. Daarmee is het onderzoek afgerond. Na vaststelling wordt het definitieve rapport zo spoedig mogelijk aan de raad aangeboden. Tegelijkertijd wordt een afschrift gestuurd aan het college en aan de betrokkenen. 8 Presentatie definitief rapport Op het moment dat het rapport aan de raad wordt aangeboden is het openbaar. Afhankelijk van het moment waarop het rapport vrij kan worden gegeven en de inhoud van het rapport zal de rekenkamercommissie een keuze maken over de wijze waarop het rapport kenbaar maakt aan het publiek. Daar worden tijdig duidelijke afspraken over gemaakt. De rekenkamercommissie kan kiezen voor het versturen van een persbericht, het informeren via de gemeentelijke op de website, het houden van een persconferentie of het houden van interviews voor kranten of de lokale televisie. Achterliggende gedachte hiervan is dat vragen die leven naar aanleiding van het uitgebrachte rapport toegelicht kunnen worden. 9 Behandeling door de gemeenteraad Nadat de commissie het rapport aan de gemeenteraad heeft aangeboden zal dit in de meeste gevallen leiden tot een bespreking in een vergadering van de raadscommissie die het betreffende onderwerp tot haar werkterrein heeft. In een dergelijke bespreking zal de raadscommissie overleg voeren met de verantwoordelijke wethouder of het voltallige college. Uiteraard zijn de voorzitter en leden van de commissie bereid om tijdens de behandeling van het onderzoeksrapport aanwezig te zijn om de onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen nader toe te lichten. Het vooraf vaststellen van een werkwijze, zoals deze hierboven geformuleerd staat, moet er voor zorgen dat de discussies tussen raad en college uitsluitend gaan over de bevindingen, conclusies en aanbevelingen van het door de rekenkamercommissie gevoerde onderzoek. De rekenkamercommissie meent dat de meerwaarde voor haar onderzoeken alleen kan ontstaan wanneer de discussie tussen raad en college zich toespitst op de conclusies en aanbevelingen en niet over de gevolgde procedure gaan. Nota van Werkwijze rekenkamercommissie Katwijk 13

14

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. CONCEPT VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE TIEL De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van het presidium van.. 2016; gelet op het bepaalde in artikel 81oa van de Gemeentewet; besluit: 1.

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Dongen, Goirle, Loon op Zand. juni 2012

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Dongen, Goirle, Loon op Zand. juni 2012 Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Dongen, Goirle, Loon op Zand juni 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. ONDERWERPSELECTIE 3 3. ONDERZOEKSOPZET EN AANKONDIGING 4 4. UITBESTEDING 4 5. START VAN HET

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit onderzoeksprotocol vloeit voort uit het Reglement van Orde, vastgesteld

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. De rekenkamercommissie 2 Artikel 3. De ambtelijk secretaris

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK Waalwijk, 5 oktober 2016 ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK 1. Inleiding In dit onderzoeksprotocol beschrijft de Rekenkamercommissie de richtlijnen

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie gemeente Hoorn

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie gemeente Hoorn Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Hoorn Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - mei 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Keuze onderwerpen 6 3. Onderzoeksopzet en aankondiging

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2005; gelet op artikel 81o van

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert Onderzoeksaanpak Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert september 2013 Rekenkamer Weert 1. Achtergrond en aanleiding Het grondbeleid van de gemeente Weert heeft tot doel bijdrage te leveren, met

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Culemborg

Rekenkamercommissie Culemborg Rekenkamercommissie Culemborg Aan de raad van de gemeente Culemborg Datum 19 november 2015 Betreft Jaarplan 2016 Geachte leden van de raad, De rekenkamercommissie Culemborg (RKC) biedt u hierbij het Jaarplan

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest.

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Algemeen Ingevolge de Gemeentewet dient elke gemeente per 1 januari 2006 te beschikken over een rekenkamer

Nadere informatie

dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2010

dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2010 De raad van de gemeente Koggenland; gelezen het voorstel van het presidium van 22 november 2010; OVERWEGENDE GELET OP BESLUIT dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; de

Nadere informatie

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013)

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelet op de artikelen 81a en 182 t/m 185 Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de volgende VERORDENING Rekenkamer Utrecht 2013 Artikel

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015 ONDERZOEKSPLAN Toezeggingen aan burgers en bedrijven Oktober 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Aanleiding... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Toetsingskader... 2 Afbakening...

Nadere informatie

RKC Medemblik Opmeer

RKC Medemblik Opmeer Notitie Opzet kort onderzoek Rekenkamerbrief: Reserves, voorzieningen en begrotingsramingen 25 mei 2016 Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding onderzoek 3 2 Doelstelling en

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland RKC Opsterland Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland Beetsterzwaag, 12 oktober 2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Motivatie onderzoek 3 Doelstelling 4 Vraagstelling 4 Normenkader

Nadere informatie

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders; b. commissie: commissie voor de rekenkamer

Nadere informatie

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Kwaliteit dienstverlening rekenkamercommissie Oss 23 maart 2007 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...3 2. AFBAKENING...3

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland, Juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

onderzoeksopzet verbonden partijen

onderzoeksopzet verbonden partijen onderzoeksopzet verbonden partijen Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Verbonden Partijen rekenkamercommissie Oss 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding... 3 2. Wat is een DoeMee-onderzoek?... 3

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer

Onderzoeksprotocol gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer Onderzoeksprotocol gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer Inleiding De rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer voert onderzoek uit met inachtneming van de in dit protocol beschreven

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016 ONDERZOEKSPLAN Inhuur externen Februari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Normenkader... 3 Afbakening... 3 Aanpak... 3 Planning... 3 Inleiding

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr.1113532,

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr.1113532, De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr.1113532, gelet op art. 81o van de Gemeentewet, B E S L U I T: de volgende verordening vast te stellen: Artikel

Nadere informatie

Vaststelling van een nieuwe Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie.

Vaststelling van een nieuwe Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie. besluit raad besluitnummer 91 / 2004 Vaststelling van een nieuwe Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie. onderwerp De raad van de gemeente Lingewaard; gelezen het voorstel van de raadsgriffier d.d.

Nadere informatie

Dit protocol is een bijlage bij (artikel 14 van) het Reglement van Orde van de Rekenkamercommissie gemeente Roermond.

Dit protocol is een bijlage bij (artikel 14 van) het Reglement van Orde van de Rekenkamercommissie gemeente Roermond. ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND 1. Inleiding In dit onderzoeksprotocol beschrijft de rekenkamercommissie de richtlijnen die zij hanteert bij de onderwerpselectie en de uitvoering van haar

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. raad: de raad van de gemeente Raalte; b. rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Vastgesteld door de rekenkamercommissie AGV In haar vergadering van 11 mei 2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken? 1. Aanleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 (februari 2016) De Rekenkamercommissie Cranendonck bestaat uit: Drs. Jan van den Heuvel (voorzitter) Drs. Angelique Hubens Drs. Stefan de Kort CPC 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksopzet effectuering aanbevelingen rekenkameronderzoeken rekenkamercommissie Oss

Rekenkamercommissie. Onderzoeksopzet effectuering aanbevelingen rekenkameronderzoeken rekenkamercommissie Oss Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet effectuering aanbevelingen rekenkameronderzoeken rekenkamercommissie Oss 12 december 2008 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 3 3. DOELSTELLING

Nadere informatie

Gewijzigde verordening op de rekenkamercommissie Zeist 2011

Gewijzigde verordening op de rekenkamercommissie Zeist 2011 RAADSBESLUIT GEWIJZIGD Blad 1 29 maart 2011 Nr. 515 Vastgesteld 29 maart 2011 Gewijzigde verordening op de rekenkamercommissie Zeist 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer iz-nummer 3 onderwerp Verordening op de rekenkamer Gouda De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het presidium van 2 januari 2007 nr 3; gehoord

Nadere informatie

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD Nota auditcommissie gemeente Simpelveld In deze nota wordt een beschrijving gegeven van een auditcommissie. Deze nota bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Wat

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland

Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland Onderzoeksprotocol Vastgesteld door de Rekenkamercommissie SED op 16 mei 2017 Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland Postbus

Nadere informatie

aanpak review artikel 213a onderzoek naar 'doelmatigheid onderwijsmiddelen'

aanpak review artikel 213a onderzoek naar 'doelmatigheid onderwijsmiddelen' aanpak review artikel 213a onderzoek naar 'doelmatigheid onderwijsmiddelen' juli 2014 1 inleiding Zoals aangekondigd in het onderzoeksplan 2014 voor de Rekenkamer Lansingerland wordt een review gehouden

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Heerenveen. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Taken en doelstelling 1.2 Onderzoeksprotocol 1.

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Heerenveen. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Taken en doelstelling 1.2 Onderzoeksprotocol 1. Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Heerenveen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Taken en doelstelling 1.2 Onderzoeksprotocol 1.3 Missie 2. Onderwerpselectie 2.1 Algemeen 2.2 Selectiecriteria 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie waterschap Hollandse Delta

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie waterschap Hollandse Delta Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie waterschap Hollandse Delta 1. Inleiding Missie en visie van de Rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie wil door middel van onafhankelijke onderzoeken het waterschap

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN Bijlage(n): Jaarverslag 2006 Onderwerp: Rekenkamercommissie Datum: 20 maart 2007 Verzonden: 29 maart 2007 Geachte leden van de Raad, Hierbij heeft de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. rekenkamercommissie Amersfoort

Onderzoeksprotocol. rekenkamercommissie Amersfoort Onderzoeksprotocol rekenkamercommissie Amersfoort maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Onderwerpselectie... 3 3. Onderzoeksopzet en lid rapporteur... 5 4. Aankondiging van het onderzoek... 5

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid 1 Inleiding Vanaf de jaarrekening 2004 is de accountantsverklaring uitgebreid met een oordeel over de rechtmatigheid. De accountant kijkt niet alleen naar het getrouwe beeld, maar ook of baten, lasten

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak Onderzoeksaanpak Rekenkameronderzoek Feitenrelaas Ligne Status Datum Omschrijving Door Status 26 maart 15 Onderzoeksplan Ligne TH Concept, ter bespreking in RKC 31-3-15 31 maart 15 Vaststelling onderzoeksplan

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE HULST-TERNEUZEN

REKENKAMERCOMMISSIE HULST-TERNEUZEN REKENKAMERCOMMISSIE HULST-TERNEUZEN JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld op Kennis van genomen door de gemeenteraad van Hulst op 11 juni 2015. Kennis van genomen door de gemeenteraad van Terneuzen op 4 juni 2015.

Nadere informatie

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014 De raad van de gemeente Enschede besluit, gelet op artikel 213a Gemeentewet, vast te stellen: Verordening voor periodiek

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Jaarverslag 2014 en jaarprogramma 2015 Rekenkamercommissie AGV Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie

vast te stellen de VERORDENING OP DE REKENKAMER- COMMISSIE FERWERDERADIEL

vast te stellen de VERORDENING OP DE REKENKAMER- COMMISSIE FERWERDERADIEL Griffier Nr. : 2 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 januari 2006, nummer 6/2.06; gelet op de Notitie profiel gemeentelijke rekenkamer gemeenteraad

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

Reglement van orde van de Rekenkamer Breda

Reglement van orde van de Rekenkamer Breda Reglement van orde van de Rekenkamer Breda Vastgesteld door de Rekenkamer Breda in de vergadering van 24 november 2005. De Rekenkamer Breda besluit - gelet op het bepaalde in artikel 81i van de Gemeentewet;

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Zuidwolde, 21 maart 2013 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 1.1. De grondslag en de taak

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam. Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam. Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u het eindrapport aan van het rekenkameronderzoek naar de Doeltreffendheid

Nadere informatie

De raad van de gemeente Alblasserdam;

De raad van de gemeente Alblasserdam; De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van het presidium dd. 1 oktober 2003, registratienummer Raad 2003/114 naar aanleiding van het overleg in de commissie Implementatie dualisme van

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 Raadsstuk Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 1. Inleiding De Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Haarlem (reg.nr.:

Nadere informatie

Reglement van orde van de rekenkamercommissie Lingewaal

Reglement van orde van de rekenkamercommissie Lingewaal Reglement van orde van de rekenkamercommissie Lingewaal De rekenkamercommissie van de gemeente Lingewaal vindt het belangrijk om op een transparante wijze te opereren. Daarom hebben wij onze werkwijze

Nadere informatie

Jaarverslag maart Postbus KA ROOSENDAAL.

Jaarverslag maart Postbus KA ROOSENDAAL. 28 maart 2017 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Doelstellingen en organisatie 6 2.1. Wettelijke grondslag 6

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel De raad van de gemeente Meppel; gelet op artikel 81o van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende Verordening rekenkamercommissie Meppel Paragraaf 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast)

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Inleiding Met ingang van 2004 moeten alle provinciale jaarrekeningen worden voorzien van een accountantsverklaring met betrekking tot de financiële

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam T.a.v. de gemeenteraad Postbus Amsterdam. Geachte leden van de gemeenteraad,

Gemeente Amsterdam T.a.v. de gemeenteraad Postbus Amsterdam. Geachte leden van de gemeenteraad, Gemeente Amsterdam T.a.v. de gemeenteraad Postbus 202 1000 Amsterdam datum 8 maart 2016 ons kenmerk RA_16_050 behandeld door M. van Doorn onderwerp Aankondiging opvolgingsonderzoek Toezicht op de voorscholen

Nadere informatie

opzet onderzoek aanbestedingen

opzet onderzoek aanbestedingen opzet onderzoek aanbestedingen 1 inleiding aanleiding In het onderzoeksplan 2014 van de Rekenkamer Barendrecht is aangekondigd dat in 2014 een onderzoek zal worden uitgevoerd naar aanbestedingen van de

Nadere informatie

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur van 18 december 2012. Pagina 2 (6) Controleverordening Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Armoedebeleid

Onderzoeksopzet. Armoedebeleid Onderzoeksopzet Armoedebeleid Rekenkamercommissie gemeente Heerenveen juni 2011. Rekenkamercommissie Heerenveen Onderzoeksopzet armoedebeleid 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en

Nadere informatie

5 Hoofdstuk 4: Onderwerpselectie en onderzoeken 5 Artikel 14: Werkwijze bij onderwerpselectie en onderzoeken

5 Hoofdstuk 4: Onderwerpselectie en onderzoeken 5 Artikel 14: Werkwijze bij onderwerpselectie en onderzoeken Reglement van Orde (RvO) van de Rekenkamercommissie gemeente Roermond (RKC). Inhoudsopgave Blz. Omschrijving 2 Hoofdstuk 1: Inleiding 2 Missie en doelen 2 Ambitieniveau 2 Hoofdstuk 2: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Inkopen en Aanbesteden

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Inkopen en Aanbesteden Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Inkopen en Aanbesteden Maart 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Inkopen en Aanbesteden Maart 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2010 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-2

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-2 JAARVERSLAG 2015 Versie 0-2 1 Colofon De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeenten, en. Zij adviseert de raad ten aanzien van zijn controlerende en kaderstellende rol. De

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GE- MEENTE VENRAY

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GE- MEENTE VENRAY CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GE- MEENTE VENRAY 2016-2019 1 Inleiding Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet dient er een accountantscontrole plaats te vinden

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Gemeente IJsselstein INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES...

Nadere informatie

Voorstel : Vaststelling van: a. de Financiële verordening gemeente Sint Anthonis

Voorstel : Vaststelling van: a. de Financiële verordening gemeente Sint Anthonis Raadsvergadering : 27 oktober 2003. Agendapunt : 11. Voorstel : Vaststelling van: a. de Financiële verordening gemeente Sint Anthonis (artikel 212 Gemeentewet); b. de Controleverordening gemeente Sint

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN VENLO

GEMEENTEBLAD VAN VENLO Postbus 3434, 5902 RK Venlo GEMEENTEBLAD VAN VENLO -2.07.72 Verordening op de gemeentelijke rekenkamerfunctie Vastgesteld bij besluit d.d. 26 april 2006 van de Raad Afgekondigd d.d. 10 mei 2006 In werking

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

Reglement van Orde. Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel

Reglement van Orde. Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel Reglement van Orde Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel Burgum, 19 juni 2012 Reglement van Orde rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel Gelet op artikel 10 lid 5 van de Verordening op de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Doelstelling... 1 1.2 Wettelijk kader... 1 1.3 Procedure... 2 2 Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten;

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; De verordening artikel 213 Gemeentewet De raad van de gemeente Etten-Leur besluit; gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; vast te stellen: Verordening voor de controle

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Amstel, Gooi en Vecht

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Amstel, Gooi en Vecht Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Amstel, Gooi en Vecht De uitvoerende taak van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht wordt verricht door Waternet. Spaklerweg 16 Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 1. Inleiding Bij besluit van 06 november 2003 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants aangewezen

Nadere informatie

Communicatienotitie rekenkamercommissie.

Communicatienotitie rekenkamercommissie. Communicatienotitie rekenkamercommissie. Beleid en beleidsdoelstelling: De communicatienotitie rekenkamercommissie is bedoeld om toereikende informatieve interactie te garanderen over de actuele stand

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum: 27 maart 2014 Onderwerp: Aanbieding jaarverslag 2013 Geachte raad, Hierbij bied ik u aan het jaarverslag 2013 van de rekenkamercommissie Wormerland. Het jaarverslag

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg

Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX Voorburg Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon (070) 300 85 63 Fax (070)

Nadere informatie