Jaarverslag Jaarplan 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008. Jaarplan 2009"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008 Jaarplan 2009 Januari 2009

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Jaarverslag Inleiding 2. Samenstelling 4 3. Vergaderingen 4 4. Activiteiten 4 5. Onderzoeken 6 6. Verantwoording budget 9 Jaarplan Wat wil de rekenkamercommissie bereiken? Wat gaat de rekenkamercommissie daarvoor doen? Welke middelen zet de rekenkamercommissie daarvoor in? Begroting

3 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag en jaarplan van de Rekenkamercommissie Bergen. Om een samenhang aan te brengen tussen de terugblik het Jaarverslag 2008 en de vooruitblik het Jaarplan brengen wij beide in een nota uit. De rekenkamercommissie Bergen wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de doeltreffendheid doelmatigheid en rechtmatigheid van het beleid, het beheer van de gemeente Bergen. Zij levert deze bijdrage door het uitvoeren van onderzoek, trekken van conclusies en doen van aanbevelingen voor de raad. De rekenkamercommissie heeft het voornemen om gedurende haar zittingsperiode ( ) elk jaar tenminste één beknopt onderzoek (bijvoorbeeld een quickscan ) uit te voeren en tenminste één omvangrijker onderzoek. Beknopt (kortlopend) onderzoek zal zij zoveel mogelijk zelf uitvoeren. Bij omvangrijk (langlopend) onderzoek kan waar nodig externe onderzoekscapaciteit worden ingehuurd. De rekenkamercommissie laat zich bij de selectie van onderzoeksonderwerpen leiden door de criteria die in de verordening van de gemeente Bergen zijn geformuleerd. De rekenkamercommissie blijft gedurende het gehele jaar mogelijke onderzoeksonderwerpen verzamelen en zo nodig een aantal korte, oriënterende (voor)onderzoeken naar de geschiktheid, toegevoegde waarde en haalbaarheid uitvoeren. Zij hanteert een dynamische groslijst (zie bijlage 1) om het agendering- en selectieproces voor zichzelf beheersbaar te houden en om voor anderen transparant te maken welke mogelijke onderwerpen aan welke criteria worden getoetst. Het spreekt voor zich dat de rekenkamercommissie van jaar tot jaar verantwoording aflegt over haar eigen verrichtingen en resultaten. In dit document is daarom tevens het jaarverslag over 2008 opgenomen. De rekenkamercommissie laat steeds het jaarplan voor het nieuwe jaar vergezeld doen gaan van een jaarverslag met daarin een verantwoording van het afgelopen jaar. Op deze wijze is het mogelijk om de plannen voor het komende jaar te bezien in het licht van de resultaten van het jaar daaraan voorafgaand. Met vriendelijke groet, Voorzitter rekenkamercommissie A.A.J. Meester

4 Jaarverslag Inleiding De rekenkamercommissie van de gemeente Bergen brengt hierbij haar jaarverslag over 2008 uit. Het verslag bevat een overzicht van de interne en externe activiteiten in De rekenkamercommissie Bergen is ingesteld bij besluit van de gemeenteraad van 30 oktober Vanaf 22 april 2008 is er een rekenkamercommissie die bestaat uit 3 externe leden. De gemeenteraad heeft op deze wijze ervoor gekozen de commissie zo onafhankelijk mogelijk te laten functioneren. 2. Samenstelling rekenkamercommissie De rekenkamercommissie van de gemeente Bergen bestaat uit: De heer A.A.J. (Ton) Meester (Voorzitter) De heer drs. Ing. G.J. (Gerard) Braas (Extern lid) De heer mr. E. (Edwin) Thomas (Extern lid) De rekenkamercommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. In het verslagjaar werd de rekenkamercommissie vanaf de start van haar werkzaamheden tot 1 juni 2008 bijgestaan door mevr. M. (Marjolein) Wagemans Sinds 1 juni 2008 verleent mevr. M. (Mieke) Miedema ondersteuning aan de rekenkamercommissie. 3. Vergaderingen De rekenkamercommissie is in 2008 achtmaal bijeen geweest (op 22 april, 13 mei, 13 juni, 8 augustus, 12 september, 10 oktober, 14 november en 12 december). In principe vergadert de rekenkamercommissie maandelijks op de tweede vrijdag van de maand. De vergaderingen van de commissie zijn in beslotenheid gehouden en vonden plaats in het gemeentehuis. Naast deze reguliere (werk)vergaderingen kwam de rekenkamercommissie in het verslagjaar in het kader van het door haar uitgevoerde onderzoek naar de programmabegroting zesmaal voor overleg bijeen (op 29 mei,10 juli, 27 augustus, 17 september, 26 september en 27 november). 4. Activiteiten Als eerste activiteit heeft de rekenkamercommissie op basis van de Verordening rekenkamercommissie gemeente Bergen 2007 haar eigen organisatie en werkwijze vormgegeven. Dit heeft geleid tot Brochure rekenkamercommissie Bergen Met deze brochure wil de rekenkamercommissie inzicht geven in de reden van haar bestaan en in de wijze waarop zij haar taak invult. Ook wil zij inzicht geven in de wijze waarop zij de onderwerpen voor rekenkameronderzoeken selecteert, hoe zij onderzoeken opzet, door een extern bureau laat uitvoeren of zelf uitvoert en hoe zij onderzoeksrapporten opstelt en aan de gemeenteraad aanbiedt. De brochure is niet voor eens en voor altijd. De rekenkamercommissie houdt zich aan de uitgangspunten die in deze brochure zijn vastgelegd, maar zal ook al naar gelang de ervaringen met het rekenkamerwerk, aanpassingen aanbrengen. 4

5 In hoofdlijnen worden belangrijkste onderdelen van deze Brochure hieronder weergegeven. De missie: waar de rekenkamercommissie voor staat De rekenkamercommissie Bergen wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het beleid, het beheer en de organisatie van de gemeente Bergen en van de gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen waarin de gemeente buiten de eigen organisatie een bestuurlijk en een financieel belang heeft. De focus zal liggen op het toetsten van de doeltreffendheid (effectiviteit). Doelmatigheidsonderzoeken (bijvoorbeeld de onderzoeken als bedoeld in artikel 213a van de Gemeentewet) liggen meer op het terrein van het college. Rechtmatigheidaspecten worden voor een deel door de accountant onderzocht. Als hoofdlijn wordt van het bovenstaande uitgegaan, in de praktijk echter kunnen bij onderzoeken alle drie aspecten voorkomen in onderzoek. De rekenkamercommissie doet dit om de kaderstellende en controlerende functie van de gemeenteraad van Bergen te versterken. Voor de inwoners van deze gemeente wil zij zichtbaar maken hoe publiek geld wordt besteed en wat er terechtkomt van de plannen en het beleid van de gemeente. De rekenkamercommissie ziet de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de ambtenaren en de inwoners van de gemeente Bergen als haar belangrijkste doelgroepen. Tot de inwoners rekent zij niet alleen individuele burgers en belastingbetalers, maar ook ondernemingen, instellingen en maatschappelijke organisaties. Zij zal de zaken die zij onderzoekt altijd positiefkritisch benaderen. Dat houdt onder meer in dat zij in haar rapportages zowel de zaken die goed zijn gegaan als de zaken die verbetering behoeven zal benoemen. Tenslotte zal zij geen onderzoek doen naar zaken die al door andere controleurs of onderzoekers onder de loep zijn genomen. Zij zal waar nodig en waar mogelijk gebruik maken van hun rapportages, maar zeker niet het onderzoek of de controle nog eens overdoen. Onderzoeksprotocol rekenkamercommissie Bergen Onderwerpselectie Genereren van onderzoeksonderwerpen De rekenkamercommissie Bergen stelt in beginsel zelf een groslijst van te onderzoeken onderwerpen op, waarbij zij zich laat leiden door de bestuurlijke thema s die in de gemeente spelen. Zij voert daartoe 1 of 2 keer per jaar een gesprek met de commissie van Onderzoek om te peilen welke onderwerpen bij de fracties leven. Daarnaast ontleent zij mogelijke onderwerpen aan raadstukken, collegestukken, de begroting en jaarrekening en collegeonderzoeken ex artikel 213a van de Gemeentewet. Ook raadpleegt de commissie overige bronnen, zoals lokale kranten, vakbladen en onderzoeksrapporten van derden. De rekenkamercommissie houdt op deze wijze een groslijst van onderwerpen bij. In het jaarplan bepaalt de rekenkamercommissie vervolgens welke onderwerpen het komend jaar in aanmerking komen. Niet alle onderwerpen zullen zich lenen voor een uitgebreid rekenkameronderzoek zoals beschreven in dit protocol. In sommige gevallen kan worden bekeken of de onderzoeksvraag op andere wijze door de rekenkamercommissie 5

6 kan worden beantwoord, bijvoorbeeld in de vorm van een korte analyse ( quick scan ) of een rondetafel bijeenkomst. De gemeenteraad van Bergen, maar ook inwoners, instellingen en organisaties waarmee de gemeente Bergen een financiële relatie onderhoudt, kunnen de rekenkamercommissie verzoeken om een bepaald onderwerp nader te onderzoeken. Alle verzoeken worden door de rekenkamercommissie besproken. Indien nodig kan de verzoeker worden uitgenodigd door de commissie om zijn verzoek nader toe te lichten. De rekenkamercommissie beslist binnen één maand of zij het verzoek in haar onderzoeksprogramma opneemt of niet. Zij laat de verzoeker weten om welke redenen zij een verzoek heeft afgewezen of heeft gehonoreerd Selectiecriteria Bij de selectie van onderwerpen voor de groslijst hanteert de rekenkamercommissie Bergen de criteria uit artikel 11 van de verordening: - het onderwerp moet betrekking hebben op doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid; - het onderwerp moet van substantieel financieel belang voor de gemeente zijn; - het onderwerp moet over beleid gaan dat de gemeente kan beïnvloeden; - het onderwerp moet bijdragen aan een evenwichtige spreiding over de gemeentelijke beleidsterreinen in de opvolgende onderzoeken; - het moet goed communiceerbaar zijn naar de inwoners. Gedragscode voor de leden van de Rekenkamercommissie Bergen Op de leden van de rekenkamercommissie Bergen en de ambtelijk secretaris is de gedragscode van de gemeente Bergen van toepassing. Symposia/congressen Twee leden hebben zaterdag 4 oktober de Dag van de Lokale Rekenkamer bezocht. Op deze dag vindt informatie-uitwisseling plaats tussen rekenkamercommissies en worden onderzoeksmethoden en onderzoeken gepresenteerd. 5. Onderzoeken Onderzoek programmabegroting In 2008 heeft de rekenkamercommissie zelf onderzoek gedaan naar de programmabegroting De rekenkamercommissie wilde met dit onderzoek de raad inzicht geven in de kwaliteit van de programmabegroting in relatie tot landelijk normen die voor programmabegrotingen gangbaar zijn. De rekenkamercommissie vindt het belangrijk dat de kaderstellende en controlerende functie van de gemeenteraad wordt versterkt. Voor de inwoners wil zij zichtbaar maken hoe publiek geld wordt besteed en wat er terechtkomt van de plannen en het beleid van de gemeente. De probleemstelling voor dit onderzoek luidde: - Zijn de programma s uit de begroting zodanig uitgewerkt dat de gemeenteraad hiermee de kaders kan stellen? - Kan het college op basis van de programmabegroting de verantwoording over het gevoerde beleid en behaalde prestatie afleggen? 6

7 - Is controle daarop door de raad mogelijk? Ter uitwerking van de probleemstelling luidde de hoofdvraag: In welke mate levert de programmabegroting van de gemeente Bergen bruikbare, zinvolle en adequate informatie over doelen, instrumenten en financiële middelen? met als deelvragen: Conclusies Is de opbouw van de programma s uniform en evenwichtig? Zijn gewenste doelen/ maatschappelijke effecten wat willen we bereiken - voldoende meetbaar (SMART) geformuleerd? Is de herkomst en inbedding de relatie met vastgesteld beleid - van de doelen aangegeven? Zijn de activiteiten wat gaan we daarvoor doen in meetbare prestaties beschreven en van een planning voorzien? Zijn de middelen en doelen wat mag het kosten -goed met elkaar in verband gebracht ofwel is helder aangegeven wat de samenhang is tussen de gewenste maatschappelijke effecten, de daarvoor beloofde prestaties door de gemeente en de daarvoor in te zetten middelen? De rekenkamercommissie was van mening dat de programmabegroting op veel onderdelen onvoldoende informatie gaf om als basis te dienen voor de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. Voorgaande conclusie maakt het volgens de rekenkamercommissie noodzakelijk dat een verbetertraject wordt gestart van de programmabegroting. De belangrijkste deelconclusies waren: 1. De hoofddoelstelling en doelen zijn onvoldoende in samenhang volgens de zgn. doelboomstructuur uitgewerkt. 2. De deelprogramma(subdoelen) zijn niet geformuleerd en dit dient wel SMART te gebeuren. 3. In de programmabegroting moet aangegeven worden hoe de doelen worden bereikt: de omzetting van doelen naar indicatoren en dit gebeurt onvoldoende. 4. Er zijn geen indicatoren geformuleerd en dit is wel nodig. 5. De activiteiten om de doelen te bereiken worden niet concreet, meetbaar en stuurbaar uitgewerkt. Dit is relevante informatie voor niet alleen de bestuursrapportages, maar ook voor de managementrapportages. 6. Financiële informatieverstrekking op programmaniveau is naar de mening van de rekenkamercommissie onvoldoende om de kaderstellende en controlerende rol te kunnen uitoefenen. Een financiële uitwerking op deelprogramma (subdoel)niveau is noodzakelijk voor adequate kaderstelling en controle. Dit hoeft geen wijziging te betekenen van het autorisatieniveau van het college ten opzichte van de raad. In de jaarstukken wordt overigens veelal wel verantwoording gegeven op deelprogrammaniveau! Aanbevelingen Voor inhoudelijk uitwerking van het programma adviseerde de rekenkamercommissie, dat het belangrijk is een visie te ontwikkelen op het ideale programma. De 7

8 rekenkamercommissie is van mening dat het door de rekenkamercommissie gebruikte normenkader hiervoor een goed vertrekpunt is. De belangrijkste aanbevelingen waren: 1. De rekenkamercommissie deed de aanbeveling om een hoofdindeling te gebruiken zoals die van het normenkader, d.w.z.: - Wat willen we bereiken? - Wat gaan we daar voor doen? / Hoe gaan we dat bereiken? - Wat mag het kosten? 2. Voor de inhoudelijk uitwerking adviseerde de rekenkamercommissie om: - Expliciet te formuleren Wat willen we bereiken? volgens een samenhangende doelboomstructuur. - Doelen in maatschappelijk effecten te vertalen. - Deze indicatoren in SMART geformuleerde indicatoren te vertalen. - Deel te nemen aan Dit levert namelijk zeer nuttige prestatie-indicatoren op waarmee de gemeente Bergen zich kan vergelijken met andere gemeenten in dezelfde gemeenteklasse. - Een concrete omschrijving te geven van de activiteiten. Een programma dient zo integraal mogelijk te zijn qua opzet en inhoud. In een afzonderlijke paragraaf zaken opnemen, zoals gedaan is voor de Wmo, moet worden vermeden. - Een financiële uitwerking op deelprogramma/subdoel op te nemen in het programma. 3. De rekenkamercommissie deed de aanbeveling om een format te gebruiken voor structuur en inrichting van de programma s. Bij het uitvoeren van haar onderzoek heeft de rekenkamercommissie diverse gesprekken gevoerd met ambtenaren en met politici. Deze gesprekken verliepen in een uiterst plezierige en open sfeer. Uit de gesprekken die de rekenkamercommissie met politici en ambtenaren heeft gevoerd blijkt dat er tussen hen nauwelijks verschil van mening bestaat voor wat betreft de waardering van de inhoud en de informatiewaarde van de programmabegroting Opmerkelijk is dat in de schriftelijke enquête de politici kritischer zijn dan de ambtenaren. Uiteindelijk zijn politici en ambtenaren het er gezamenlijk wel over eens dat door een verbeterde programmabegroting de rol van de gemeenteraad als volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur beter tot zijn recht kan komen. Uit deze gesprekken bleek ook dat alle geïnterviewden een grote betrokkenheid hebben bij de programmabegroting. De wil tot veranderen en tot verbeteren van de opzet en de inhoud van de programmabegroting was groot. Zoals uit de onderzoeksopzet blijkt, was voor dit onderzoek naar de programmabegroting 80 uur begroot. In werkelijkheid is door de leden van de rekenkamercommissie 83 uur besteed aan dit onderzoek. Onderzoek Wet Maatschappelijk ondersteuning In het najaar is gestart met een vooronderzoek naar uitvoering van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning. In de vergadering van 12 december is besloten dat dit onderwerp zich leent voor verder onderzoek. In begin 2009 wordt een onderzoeksopzet vastgesteld, deze zal ter kennisgeving naar de raad en college worden gestuurd. 8

9 6. Verantwoording budget Het totaal beschikbare budget 2008 bedroeg Het budget is als volgt besteed: Begroting 2008 Realisatie 2008 Vergoeding leden rekenkamer Contributies/abonnementen/congressen/trainingen Kosten onderzoek/inhuur van externe onderzoekscapaciteit en secretaris 0 Overige Totaal Overschot Het overschot van het budget is ontstaan, omdat de rekenkamercommissie niet op 1 januari maar op 22 april 2008 van start is gegaan. Bovendien zijn geen kosten van externe inhuur en kosten van ondersteuning door de secretaris toegerekend. 9

10 Jaarplan Wat wil de rekenkamercommissie bereiken? Ambities De rekenkamercommissie wil in haar zittingsperiode ca. zes omvangrijke onderzoeken (met een langere doorlooptijd) verrichten en ca.zes beknopte onderzoeken (met een korte doorlooptijd). Zij wil in de eerste plaats met deze onderzoeken bereiken dat voor de raad en de ingezetenen van Bergen op objectieve wijze zichtbaar wordt hoe de gemeente of met de gemeente verbonden partijen functioneren, welke prestaties zij leveren en wat de kwaliteit van de beleidsuitvoering is. In de tweede plaats wil zij bereiken dat de gemeenteraad, college en instellingen zich een eigen oordeel kunnen vormen over het functioneren, de prestaties en de kwaliteit. Daartoe reikt zij de raad een normenkader aan, aan de hand waarvan zij zich zelf een oordeel kan vormen over doelmatigheid en/of doeltreffendheid van hetgeen door haar is onderzocht. In de derde plaats wil zij door aanbevelingen bijdragen aan verbetering van het functioneren, de prestaties en de kwaliteit van het beleid van de gemeente, en verbonden partijen. Oog voor de actualiteit Voor de komende jaren heeft de rekenkamercommissie meerdere onderwerpen voor ogen waarop zij een omvangrijk onderzoek wil verrichten en meerdere onderwerpen waarvoor haar voorkeur uitgaat naar een beknopt onderzoek. Daarnaast kan zij andere onderzoeksonderwerpen opvoeren omdat de actualiteit daar om vraagt of omdat de gemeenteraad daar een verzoek toe doet. Het kan echter zijn dat het invoegen van een (omvangrijk) onderzoeksonderwerp dat niet was voorzien, leidt tot het doorschuiven of afvoeren van een reeds voorgenomen onderzoek (van kortere of langere duur). Actief communicatiebeleid Onderzoek is het hart van het rekenkamerwerk, maar de rekenkamercommissie besteedt haar tijd en energie niet alleen aan het opzetten, uitvoeren, rapporteren en communiceren van rekenkameronderzoek. Zij wil ook bereiken dat zij op de hoogte is en blijft van belangrijke thema s en problemen die in de gemeente spelen. Dit om zeker te stellen dat zij bij de selectie van onderzoeksonderwerpen de thema s en problemen te pakken heeft die voor het gemeentebestuur en de burgers inderdaad van belang zijn. Daartoe wil zij ook bereiken dat burgers, instellingen en ondernemingen op de hoogte zijn van haar bestaan en weten met welke vragen of boodschappen zij via de gemeenteraad of rechtstreeks bij haar terecht kunnen. 2. Wat gaat de rekenkamercommissie daarvoor doen? Onderzoeksonderwerpen 2009 Dit jaar wil de rekenkamercommissie Bergen tenminste twee onderzoeken uitvoeren. Deze twee onderwerpen kiest de rekenkamercommissie uit de dynamische groslijst, zie bijlage 1.Voor 2009 is de keuze gevallen op een onderzoek naar de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en vooronderzoeken naar de uitvoering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en Verbonden Partijen 10

11 3. Welke middelen zet de rekenkamercommissie daarvoor in? Onderzoek door leden zelf De leden van de rekenkamercommissie Bergen hebben ruime onderzoekservaring. Binnen zekere grenzen zullen zij zelf onderzoek uitvoeren conform de wensen van de gemeenteraad. Beknopte, kortlopende onderzoeken waarvoor het materiaal beschikbaar en makkelijk toegankelijk is, lenen zich voor geheel of grotendeels zelf uitvoeren van onderzoek. Uitbesteden van onderzoek Complexe onderzoeken met een grotere reikwijdte daarentegen, zullen waarschijnlijk niet geheel of grotendeels door commissieleden zelf uitgevoerd kunnen worden. Voor deze grotere onderzoeksprojecten zal veelal externe onderzoekscapaciteit ingehuurd moeten worden (zie onderzoeksprotocol). Met uitbesteden van delen van het onderzoek, respectievelijk met inhuur van onderzoekscapaciteit, zijn uiteraard kosten gemoeid. Naast de vergoeding voor externe leden van de rekenkamercommissie, is deze uitbesteding/inhuur een van de grote kostenposten op de begroting voor Het budget van de rekenkamercommissie voor 2009 is Begroting 2009 Het budget wordt als volgt besteed: Realisatie 2008 Begroting 2009 Vergoeding leden rekenkamer Contributies/abonnementen/congressen/trainingen Kosten onderzoek Wmo Kosten van onderzoek/inhuur van externe onderzoekscapaciteit Vergoeding secretaris Overige Totaal

12 Bijlage 1: dynamische groslijst van onderzoeksonderwerpen Criteria: Betrekking op Doeltreffendheid Doelmatigheid Substantieel belang Beïnvloedbaar beleid Spreiding over gemeentelijk beleid Communiceerbaar naar bevolking Onderwerpen: WMO WWB Subsidies Inkoop/aanbesteden Verbonden partijen Grondbeleid Museaal Centrum De Watertoren Het nieuwe gemeentehuis Nieuwe Bergense School

13 Armoedebeleid WOZ-taxaties 13

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan 2011

Jaarverslag Jaarplan 2011 Jaarverslag 2010 Jaarplan 2011 Maart 2011 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Jaarverslag 2010 1. Inleiding 4 2. Samenstelling 4 3. Missie 4 4. Vergaderingen 4 5. Onderzoeken 4 6. Verantwoording budget 8 Jaarplan

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE BEVERWIJK. Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015

REKENKAMERCOMMISSIE BEVERWIJK. Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015 REKENKAMERCOMMISSIE BEVERWIJK Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015 Beverwijk, maart 2015 Voorwoord De rekenkamercommissie wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Zuidwolde, 21 maart 2013 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 1.1. De grondslag en de taak

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Culemborg

Rekenkamercommissie Culemborg Rekenkamercommissie Culemborg Aan de raad van de gemeente Culemborg Datum 19 november 2015 Betreft Jaarplan 2016 Geachte leden van de raad, De rekenkamercommissie Culemborg (RKC) biedt u hierbij het Jaarplan

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit onderzoeksprotocol vloeit voort uit het Reglement van Orde, vastgesteld

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. De rekenkamercommissie 2 Artikel 3. De ambtelijk secretaris

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN Bijlage(n): Jaarverslag 2006 Onderwerp: Rekenkamercommissie Datum: 20 maart 2007 Verzonden: 29 maart 2007 Geachte leden van de Raad, Hierbij heeft de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Houten. Jaarplan 2015

Rekenkamercommissie Houten. Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Houten Jaarplan 2015 oktober 2014 COLOFON: De rekenkamercommissie van de gemeente Houten wordt gevormd door drie externe leden en bestaat uit: Hester Tjalma (voorzitter) Peter Siebers

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Jaarverslag 2014 en jaarprogramma 2015 Rekenkamercommissie AGV Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94

Nadere informatie

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Jaarplan 2016 Lokale rekenkamer Leerdam Leden: Postadres: E-mail: Website: Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Postbus 15, 4140 AA Leerdam rekenkamer@leerdam.nl

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Dongen, Goirle, Loon op Zand. juni 2012

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Dongen, Goirle, Loon op Zand. juni 2012 Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Dongen, Goirle, Loon op Zand juni 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. ONDERWERPSELECTIE 3 3. ONDERZOEKSOPZET EN AANKONDIGING 4 4. UITBESTEDING 4 5. START VAN HET

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2010 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007

Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007 Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007 1. Inleiding In dit plan presenteren wij onze voornemens voor 2008. In het lopende jaar hopen wij tot een afronding te komen van de onderzoeken naar het re-integratiebeleid

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie gemeente Hoorn

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie gemeente Hoorn Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Hoorn Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - mei 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Keuze onderwerpen 6 3. Onderzoeksopzet en aankondiging

Nadere informatie

JAARVERSLAG. gemeente veendam. voorkant_jaarverslag.indd :49:13

JAARVERSLAG. gemeente veendam. voorkant_jaarverslag.indd :49:13 JAARVERSLAG 2005 gemeente veendam voorkant_jaarverslag.indd 1 31-03-2006 10:49:13 JAARVERSLAG 2005 De Ommelander Rekenkamer: De Ommelander rekenkamercommissie vormt via een personele unie de rekenkamercommissie(s)

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2013 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Jaarplan 2017 Lokale rekenkamer Leerdam Leden: Postadres: E-mail: Website: Jos Buijserd (voorzitter) Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Postbus 15, 4140 AA Leerdam rekenkamer@leerdam.nl www.leerdam.nl/bestuur

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Heerenveen. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Taken en doelstelling 1.2 Onderzoeksprotocol 1.

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Heerenveen. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Taken en doelstelling 1.2 Onderzoeksprotocol 1. Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Heerenveen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Taken en doelstelling 1.2 Onderzoeksprotocol 1.3 Missie 2. Onderwerpselectie 2.1 Algemeen 2.2 Selectiecriteria 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl november 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Samenstelling 6 2.1. Organisatie 6 2.2. Samenstelling Rekenkamer 6 3. Missie

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2005; gelet op artikel 81o van

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE. Elk oordeel heeft zijn voordeel. Nota van Werkwijze

REKENKAMERCOMMISSIE. Elk oordeel heeft zijn voordeel. Nota van Werkwijze REKENKAMERCOMMISSIE Elk oordeel heeft zijn voordeel Nota van Werkwijze Vastgesteld door de rekenkamercommissie Op 2 april 2007 WIE OF WAT IS DE REKENKAMERCOMMISSIE? De gemeenteraad van Katwijk heeft een

Nadere informatie

Jaarverslag Rekenkamercommissie Vlagtwedde 2011

Jaarverslag Rekenkamercommissie Vlagtwedde 2011 Inhoudsopgave Blz 1. Inleiding 2 2. Doelstelling 2 3. Samenstelling 2 4. Activiteiten 2 4.1 Vergaderingen 2 4.2 Onderzoek 3 4.2.1 Selectie van onderwerpen 3 4.2.2 Afgeronde onderzoeken 3 4.2.3 Gestarte

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g

j a a r v e r s l a g j a a r v e r s l a g 2015 / 2016 Rekenkamercommissie Heerenveen Jaarverslag 2015/2016 Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Samenstelling rekenkamercommissie 4 3. Werkwijze 4 4. Onderzoeksprotocol 4 5.

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-2

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-2 JAARVERSLAG 2015 Versie 0-2 1 Colofon De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeenten, en. Zij adviseert de raad ten aanzien van zijn controlerende en kaderstellende rol. De

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden Jaarplan 2015 1 Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden 1. Doel en werkwijze van de rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie Woerden is per 1 april 2004 ingesteld door de gemeenteraad. Sinds eind 2006

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK Waalwijk, 5 oktober 2016 ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK 1. Inleiding In dit onderzoeksprotocol beschrijft de Rekenkamercommissie de richtlijnen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 Raadsstuk Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 1. Inleiding De Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Haarlem (reg.nr.:

Nadere informatie

RKC Medemblik Opmeer

RKC Medemblik Opmeer Notitie Opzet kort onderzoek Rekenkamerbrief: Reserves, voorzieningen en begrotingsramingen 25 mei 2016 Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding onderzoek 3 2 Doelstelling en

Nadere informatie

Jaarplan september Postbus KA ROOSENDAAL.

Jaarplan september Postbus KA ROOSENDAAL. Jaarplan 2007 Jaarplan 2007 18 september 2006 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 Inhoudsopgave Inleiding Samenstelling,

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Armoedebeleid

Onderzoeksopzet. Armoedebeleid Onderzoeksopzet Armoedebeleid Rekenkamercommissie gemeente Heerenveen juni 2011. Rekenkamercommissie Heerenveen Onderzoeksopzet armoedebeleid 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Jaarplan 2012

Jaarverslag 2011. Jaarplan 2012 Jaarverslag 2011 Jaarplan 2012 April 2012 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Jaarverslag 2011 1. Inleiding 4 2. Samenstelling 4 3. Missie 4 4. Vergaderingen 4 5. Onderzoeken 4 6. Verantwoording budget 10 Jaarplan

Nadere informatie

Jaarverslag Rekenkamercommissie Utrechtse Heuvelrug

Jaarverslag Rekenkamercommissie Utrechtse Heuvelrug Jaarverslag 2009 Rekenkamercommissie Utrechtse Heuvelrug Februari 2010 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 2 De drie w-vragen 7 2.1 Wat heeft de rekenkamercommissie willen bereiken? 7 2.2 Wat heeft de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Jaarplan November Postbus KA ROOSENDAAL.

Jaarplan November Postbus KA ROOSENDAAL. November 2016 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Samenstelling 6 2.1. Organisatie 6 2.2. Samenstelling Rekenkamer 6 3. Missie

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum: 27 maart 2014 Onderwerp: Aanbieding jaarverslag 2013 Geachte raad, Hierbij bied ik u aan het jaarverslag 2013 van de rekenkamercommissie Wormerland. Het jaarverslag

Nadere informatie

Reglement van orde van de rekenkamercommissie Lingewaal

Reglement van orde van de rekenkamercommissie Lingewaal Reglement van orde van de rekenkamercommissie Lingewaal De rekenkamercommissie van de gemeente Lingewaal vindt het belangrijk om op een transparante wijze te opereren. Daarom hebben wij onze werkwijze

Nadere informatie

Jaarverslag 2005-2006. Rekenkamercommissie Gemeente Ooststellingwerf

Jaarverslag 2005-2006. Rekenkamercommissie Gemeente Ooststellingwerf Jaarverslag 2005-2006 Rekenkamercommissie Gemeente Ooststellingwerf maart 2007 Contactgegevens: Gemeente Ooststellingwef Postbus 38 8430 AA Oosterwolde rekenkamercommissie@ooststellingwerf.nl Uitgave:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland

Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland Onderzoeksprotocol Vastgesteld door de Rekenkamercommissie SED op 16 mei 2017 Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland Postbus

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011

Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011 Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011 Boxtel, maart 2011 Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksplan 2011 van de rekenkamercommissie Boxtel. Het onderzoeksplan is het resultaat van de suggesties die we

Nadere informatie

Jaarverslag maart Postbus KA ROOSENDAAL.

Jaarverslag maart Postbus KA ROOSENDAAL. 28 maart 2017 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Doelstellingen en organisatie 6 2.1. Wettelijke grondslag 6

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma 2016

Onderzoeksprogramma 2016 Onderzoeksprogramma 2016 Mei 2016 1 Onderzoeksprogramma 2016 1. Inleiding In de verordening op de Rekenkamercommissie Overbetuwe is opgenomen dat de rekenkamercommissie jaarlijks een onderzoeksprogramma

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag rekenkamer Venlo 2015

Inhoudsopgave Jaarverslag rekenkamer Venlo 2015 Inhoudsopgave Jaarverslag rekenkamer Venlo 2015 1 Rekenkamer Venlo Missie en doelstellingen Vernieuwing Samenstelling rekenkamer Reglementen en voorschriften Overleg en afstemming 2 Onderzoeken Inleiding

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel De raad van de gemeente Meppel; gelet op artikel 81o van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende Verordening rekenkamercommissie Meppel Paragraaf 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE LITTENSERADIEL JAARVERSLAG

REKENKAMERCOMMISSIE LITTENSERADIEL JAARVERSLAG REKENKAMERCOMMISSIE LITTENSERADIEL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Grondslag 3 3. Samenstelling 3 4. Visie, missie en doelstelling 4 5. Activiteiten 5 6. Kosten van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 ONDERZOEKSPROGRAMMA 2007 REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND

JAARVERSLAG 2006 ONDERZOEKSPROGRAMMA 2007 REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND JAARVERSLAG 2006 ONDERZOEKSPROGRAMMA 2007 REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND VOORWOORD Op grond van de artikelen 81o lid 2 en 185 lid 4 van de Gemeentewet stelt de rekenkamercommissie elk jaar voor 1 april een

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr.1113532,

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr.1113532, De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr.1113532, gelet op art. 81o van de Gemeentewet, B E S L U I T: de volgende verordening vast te stellen: Artikel

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE HULST-TERNEUZEN

REKENKAMERCOMMISSIE HULST-TERNEUZEN REKENKAMERCOMMISSIE HULST-TERNEUZEN JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld op Kennis van genomen door de gemeenteraad van Hulst op 11 juni 2015. Kennis van genomen door de gemeenteraad van Terneuzen op 4 juni 2015.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg

Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX Voorburg Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon (070) 300 85 63 Fax (070)

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Ooststellingwerf. Jaarverslag 2011

Rekenkamercommissie Ooststellingwerf. Jaarverslag 2011 Rekenkamercommissie Ooststellingwerf Jaarverslag 2011 Voorwoord Op 12 mei van het verslagjaar verscheen Evaluatie van de provinciale en gemeentelijke rekenkamers. Dit Eindrapport, vervaardigd door Berenschot

Nadere informatie

Dit protocol is een bijlage bij (artikel 14 van) het Reglement van Orde van de Rekenkamercommissie gemeente Roermond.

Dit protocol is een bijlage bij (artikel 14 van) het Reglement van Orde van de Rekenkamercommissie gemeente Roermond. ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND 1. Inleiding In dit onderzoeksprotocol beschrijft de rekenkamercommissie de richtlijnen die zij hanteert bij de onderwerpselectie en de uitvoering van haar

Nadere informatie

dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2010

dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2010 De raad van de gemeente Koggenland; gelezen het voorstel van het presidium van 22 november 2010; OVERWEGENDE GELET OP BESLUIT dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; de

Nadere informatie

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg Startnotitie Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten (GS) in het najaar in concept de begroting op. Per

Nadere informatie

Gewijzigde verordening op de rekenkamercommissie Zeist 2011

Gewijzigde verordening op de rekenkamercommissie Zeist 2011 RAADSBESLUIT GEWIJZIGD Blad 1 29 maart 2011 Nr. 515 Vastgesteld 29 maart 2011 Gewijzigde verordening op de rekenkamercommissie Zeist 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

1 Samenstelling. Met dit jaarverslag leggen wij inhoudelijk en financieel verantwoording af. Dit doen wij over

1 Samenstelling. Met dit jaarverslag leggen wij inhoudelijk en financieel verantwoording af. Dit doen wij over Met dit jaarverslag leggen wij inhoudelijk en financieel verantwoording af. Dit doen wij over de periode vanaf onze benoeming - 12 november 2015 - tot en met 31 december 2016. De vorige rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. rekenkamercommissie Amersfoort

Onderzoeksprotocol. rekenkamercommissie Amersfoort Onderzoeksprotocol rekenkamercommissie Amersfoort maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Onderwerpselectie... 3 3. Onderzoeksopzet en lid rapporteur... 5 4. Aankondiging van het onderzoek... 5

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2016 REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR

Onderzoeksplan 2016 REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR Inhoud 1. Inleiding...2 2. Missie...2 3. Onderzoeksthema s...2 4. en een doorkijk naar 2017...3 a. Quick scan gemeentelijke sturing op de binnenstedelijke economie...3 b. Effecten

Nadere informatie

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg Startnotitie Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek In de jaarrekening en het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording

Nadere informatie

Dit alles leidde tot onderstaande groslijst. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst 2014 zijn in de bijlage bij dit onderzoeksplan vermeld.

Dit alles leidde tot onderstaande groslijst. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst 2014 zijn in de bijlage bij dit onderzoeksplan vermeld. JAARPLAN 2015 1 JAARPLAN 2015 REKENKAMERCOMMISSIE HLN I. Leren voor de toekomst De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout toetst het door de gemeentebesturen van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 PLANNING ACTIVITEITEN 2010 VAN REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND

JAARVERSLAG 2009 PLANNING ACTIVITEITEN 2010 VAN REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND JAARVERSLAG 2009 EN PLANNING ACTIVITEITEN 2010 VAN REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND VOORWOORD Op grond van de artikelen 81oa lid 2 en 185 lid 3 van de Gemeentewet stelt de rekenkamercommissie elk jaar voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Eén rekenkamer voor zeven gemeenten Missie Samenstelling rekenkamer Leeswijzer...

Inhoudsopgave Inleiding Eén rekenkamer voor zeven gemeenten Missie Samenstelling rekenkamer Leeswijzer... Jaarplan 2006 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...1 1 Inleiding...3 1.1 Eén rekenkamer voor zeven gemeenten...3 1.2 Missie...3 1.3 Samenstelling rekenkamer...3 1.4 Leeswijzer...3 2 Opstartfase...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. CONCEPT VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE TIEL De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van het presidium van.. 2016; gelet op het bepaalde in artikel 81oa van de Gemeentewet; besluit: 1.

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Bernisse Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-1

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Bernisse Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-1 JAARVERSLAG 2014 Versie 0-1 1 Colofon De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeenten,, en. Zij adviseert de raad ten aanzien van zijn controlerende en kaderstellende rol. De

Nadere informatie

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

Rekenkamer Súdwest-Fryslân Rekenkamer Súdwest-Fryslân Jaarverslag 2012 Januari 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Jaarverslag 2012 Januari 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter) dr. M. S. (Marsha) de

Nadere informatie

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014 De raad van de gemeente Enschede besluit, gelet op artikel 213a Gemeentewet, vast te stellen: Verordening voor periodiek

Nadere informatie

Informatienota. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Zaaknummer: Sliedrecht, 20 januari Onderwerp: College Onderzoeksplan (COP) 2014

Informatienota. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Zaaknummer: Sliedrecht, 20 januari Onderwerp: College Onderzoeksplan (COP) 2014 Informatienota Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1145661 Sliedrecht, 20 januari 2014 Onderwerp: College Onderzoeksplan (COP) 2014 Kennisnemen van College Onderzoeksplan (COP) 2014 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013)

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelet op de artikelen 81a en 182 t/m 185 Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de volgende VERORDENING Rekenkamer Utrecht 2013 Artikel

Nadere informatie

Reglement van orde van de Rekenkamer Breda

Reglement van orde van de Rekenkamer Breda Reglement van orde van de Rekenkamer Breda Vastgesteld door de Rekenkamer Breda in de vergadering van 24 november 2005. De Rekenkamer Breda besluit - gelet op het bepaalde in artikel 81i van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Inkopen en Aanbesteden

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Inkopen en Aanbesteden Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Inkopen en Aanbesteden Maart 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Inkopen en Aanbesteden Maart 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deventer

Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer Jaarverslag 2008 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2008 van de Rekenkamercommissie Deventer. Met dit jaarverslag legt de commissie, onder verwijzing naar het wettelijke

Nadere informatie

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Juni 2008 Rekenkamercommissie gemeente Hoogeveen Samenstelling: Drs. E. de Haan (voorzitter) A.W. Hiemstra J. Steenbergen Drs. F. Galesloot

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015. Rekenkamercommissie Amstelveen

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015. Rekenkamercommissie Amstelveen Rekenkamercommissie Amstelveen Jaarplan 2015 Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Amstelveen Vastgesteld op 26 maart 2015 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Samenstelling Rekenkamercommissie... 4 3 Onderzoeksonderwerpen...

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland, Juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deventer

Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer Jaarverslag 2007 Voorwoord De Rekenkamercommissie Deventer biedt u hierbij, onder verwijzing naar het wettelijke voorschrift daartoe en artikel 17 van haar Reglement van Orde,

Nadere informatie

Jaarplan 2015 December 2014

Jaarplan 2015 December 2014 December 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2. Onderzoeken in 2015... 5 3. Werkwijze en organisatie... 7 4. Communicatie... 8 5. Begroting... 9 Bijlagen: - Groslijst... 11

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

De Rekenkamercommissie Hengelo bestaat uit 3 externe leden en 3 interne leden:

De Rekenkamercommissie Hengelo bestaat uit 3 externe leden en 3 interne leden: 0BOnderzoeksprogramma 2017 1BRekenkamercommissie Hengelo 2BSamenstelling De Rekenkamercommissie Hengelo bestaat uit 3 externe leden en 3 interne leden: Externe leden: De heer N.S. Groenendijk (voorzitter)

Nadere informatie

JAARPLAN 2017 REKENKAMERCOMMISSIE HILLEGOM, LISSE EN NOORDWIJKERHOUT

JAARPLAN 2017 REKENKAMERCOMMISSIE HILLEGOM, LISSE EN NOORDWIJKERHOUT JAARPLAN 2017 1 JAARPLAN 2017 REKENKAMERCOMMISSIE HILLEGOM, LISSE EN NOORDWIJKERHOUT I. Missie rekenkamercommissie De rekenkamercommissie wil met haar onderzoeken een constructieve bijdrage leveren aan

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Teylingen Jaarplan 2011

Rekenkamercommissie Teylingen Jaarplan 2011 Rekenkamercommissie Teylingen Jaarplan 2011 Rekenkamercommissie Teylingen Vastgesteld in haar vergadering van 14 december 2010 Rekenkamercommissie Teylingen Postbus 149 2215 ZJ VOORHOUT 0252-783591 Contactpersoon:

Nadere informatie

Jaarplan 2007 Rekenkamercommissie Gemeente Bussum

Jaarplan 2007 Rekenkamercommissie Gemeente Bussum Jaarplan 2007 Rekenkamercommissie Gemeente Bussum Inhoud 1. Algemeen 1.1. Instelling 3 1.2. Onafhankelijke positie 3 1.3. Ambiteniveau 3 1.4. Communicatie 3 1.5. Taken van de rekenkamercommissie 4 1.6.

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Vastgesteld door de rekenkamercommissie AGV In haar vergadering van 11 mei 2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Onderzoeksplan 2016

Jaarverslag 2015 Onderzoeksplan 2016 Jaarverslag Onderzoeksplan 2016 Ermelo- De rekenkamercommissie Ermelo- bestaat uit: Mevrouw B. (Barbara) IJsselmuiden (voorzitter) De heer G.J. (Geert-Jan) Put (lid) De heer. G. (Gerbe) de Vos (lid) De

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest.

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Algemeen Ingevolge de Gemeentewet dient elke gemeente per 1 januari 2006 te beschikken over een rekenkamer

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Coevorden. Jaarverslag 2007

Rekenkamercommissie Coevorden. Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissie Coevorden Jaarverslag 2007 Gemeente Coevorden Rekenkamercommissie Postbus 2 7740 AA Coevorden T (0524) 598 598 E rekenkamer@coevorden.nl I www.coevorden.nl/rekenkamer Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. onderzoeksopzet grondbeleid

Rekenkamercommissie. onderzoeksopzet grondbeleid Rekenkamercommissie onderzoeksopzet grondbeleid Colofon De rekenkamercommissie Oss is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat uit drie externe leden. De rekenkamercommissie Oss wordt

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie Terneuzen 23 januari 2013 Samenstelling van de Rekenkamercommissie Terneuzen de heer drs. A.W. Zabel (voorzitter) de heer M.A. de Doelder (lid)

Nadere informatie

Reglement van Orde Rekenkamer Lelystad

Reglement van Orde Rekenkamer Lelystad Reglement van Orde Rekenkamer Lelystad Rekenkamer Lelystad Vastgesteld op 7 december 2015 Reglement van Orde rekenkamer Lelystad Versie 2015 Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 1 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten juli 2012 1 inleiding 1-1 aanleiding De rekenkamer voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016 ONDERZOEKSPLAN Inhuur externen Februari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Normenkader... 3 Afbakening... 3 Aanpak... 3 Planning... 3 Inleiding

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Jaarverslag 2011 & Jaarplan 2012

Rekenkamercommissie. Jaarverslag 2011 & Jaarplan 2012 Jaarverslag 2011 & Jaarplan 2012 Vastgesteld: 21 februari 2012 Samenstelling rekenkamercommissie Externe leden De heer G.D. Scholtes, voorzitter De heer mr. A.V.N.M. Steur (tot en met juli 2011) De heer

Nadere informatie

Rekenkamercommissie ViP+ Jaarplan 2008 Rekenkamercommissies ViP+

Rekenkamercommissie ViP+ Jaarplan 2008 Rekenkamercommissies ViP+ Rekenkamercommissie ViP+ Jaarplan 2008 Rekenkamercommissies ViP+ november 2007 blad 2 van 8 1. Inleiding De zes gemeenten Barneveld, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg hebben vanuit

Nadere informatie